NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012"

Transkriptio

1 NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi Hyväksytty

2 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Hallitus Työntekijät Toimikunnat Vapaaehtoiset 4 4 SEURAN TAVOITTEET Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteishengen tavoitteet Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet 7 5 PELISÄÄNNÖT Ryhmät Maksut Tiedottaminen Yhteistyö Näytökset Kilpailut Terveellinen elämäntapa Vanhempien rooli Ristiriitatilanteet 10 6 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Seuran kehittäminen Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen 10 Liitteet Liite 1 NTL:n organisaatiokaavio 11 Liite 2 NTL:n Hallituksen vastuut ja tehtävät 12 Liite 3 NTL:n Työntekijöiden vastuut ja tehtävät 13 Liite 4 NTL:n Vapaaehtoisten vastuut ja tehtävät 14 Liite 5 NTL:n Luistelijaryhmät harjoitusaikoineen ja -hintoineen 15 Liite 6 NTL:n Luistelijan polut (lisätään myöhemmin kauden kuluessa) 17 2

3 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura, jonka tarkoituksena on edistää taitoluisteluharrastusta tarjoamalla mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura on nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluisteluseura. NTL on Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden sääntöjä. NTL on Nuoren Suomen Sinettiseura. Nurmijärven Taitoluistelijoilla toimii Klaukkalassa kaksia iltapäiväkerhoa. Seuran iltapäiväkerhoissa, jotka toimivat Klaukkalan jäähallilla sekä Haikalan koulun yhteydessä olevassa nuorisotilassa, on kaudella yhteensä 45 iltapäiväkerhopaikkaa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa ohjaa vuosittain kevätkokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain syyskokouksessa hyväksyttävällä toimintakertomuksella. 2. SEURAN VISIO Nurmijärven Taitoluistelijat on seura, jossa luistelijat viihtyvät. Nurmijärven Taitoluistelijat tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä yksin- että muodostelmaluistelussa. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistellaan pienissä ryhmissä oppien uutta laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä. Vuonna 2015 Nurmijärven Taitoluistelijat on tunnettu osaavana sekä luotettavana toimijana, jonka iloinen ja myönteinen ilmapiiri tukee yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kehittymistä sekä harrastus- että kilpailutasolla. 3. SEURAN ORGANISAATIO Seuran organisaatiokaavio on liitteellä Yhdistyksen kokoukset Nurmijärven Taitoluistelijoiden varsinaisia jäseniä ovat vähintään 16-vuotiaat liittymis- ja jäsenmaksun suorittaneet ja luistelevia jäseniä liittymis-, jäsen- ja luistelumaksun suorittaneet henkilöt. Seuraan voi kuulua myös kannatusjäsenenä. Nurmijärven Taitoluistelijat ry pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään mm. seuraavat asiat: - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto (syyskokous) - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille (syyskokous) - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (kevätkokous) - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (kevätkokous) - valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (kevätkokous) 3.2 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu myös kaksi toimintakausittain valittavaa varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on valvoa seuran etuja, edustaa seuraa ja ohjata seuran toimintaa. Hallitus valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa lisäksi yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee niiden päätökset. Lisäksi hallitus mm. valvoo toimihenkilöiden toimintaa, laatii vuosikertomukset, hyväksyy sopimukset ja 3

4 hoitaa seuran omaisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, on läsnä. Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa syys- ja kevätkaudella. Toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja välittää tietoa seuran toiminnasta hallitukselle sekä hallituksen työstä ja linjauksista seuran työntekijöille. Hallituksen jäsenten vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Työntekijät Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii työllistämään mahdollisimman monta luisteluvalmentajaa kokopäiväisesti, jotta seuran taitoluistelutoimintaa voidaan pyörittää osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella ydinjoukolla. Nurmijärven Taitoluistelijoiden seuratoiminnan vetäjänä toimii toiminnanjohtaja, jonka lisäksi luistelutoimintaan ja valmennukseen osallistuvat lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja sekä taitoluisteluvalmentajat ja -ohjaajat. Aikuis-, harraste-, yksin- ja muodostelmaluistelussa on omat vastuuvalmentajansa, joiden tehtävänä on huolehtia valmennuksesta, ryhmien kausisuunnitelmien tekemisestä, luistelijoiden kehityksen seuraamisesta, tiedottamisesta luistelijoille sekä vanhemmille ja muille ryhmien ohjaajille. Kausisuunnitelmat tehdään hyvissä ajoin ennen uuden toimintakauden alkua ja jokaiseen luistelutai oheistuntiin valmistaudutaan hyvin etukäteen. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnanjohtaja ja päätoimiset luisteluvalmentajat ja ohjaajat kokoontuvat yhteisiin palavereihin noin kahden viikon välein keskustellakseen ajankohtaisista käytännön asioista. Kaikki seuran luisteluvalmentajat ja -ohjaajat osallistuvat kuukausipalavereihin, joissa käsitellään yhteisiä valmennuksellisia asioita kuten tuntien suunnittelua, palautteen antamista, kausisuunnitelmaa sekä toiminnan yleistä vaatimuksenmukaisuutta (vrt. tavoitteet, toimintalinjaus ja Sinettiseura-kriteerit). Kuukausipalavereissa myös välitetään tietoa käytyjen koulutusten annista muille valmentajille ja -ohjaajille. Ryhmien vastuu valmentaja vastaa ryhmien kausisuunnitelmien ja valmennuksellisten linjausten tekemisestä ja käy ne läpi muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerho-toimintaan osallistuvat luisteluvalmentajien ja -ohjaajien lisäksi iltapäiväkerho-ohjaajat, joista yksi hoitaa vastuuohjaajan tehtäviä Haikalan iltapäiväkerhossa ja toinen jäähallin iltapäiväkerhossa. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä ja osallistuu aina hallituksen kokouksiin esittelijänä ja sihteerinä. Hallitus (ja erityisesti puheenjohtaja) toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa muita työntekijöitä esittelijöiden roolissa. Työntekijöiden vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Toimikunnat Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii huolehtimaan seuran toiminnassa mukana olevien jaksamisesta jakamalla seuratoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamista myös muille kuin työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Tätä varten kaudella seurassa toimii kilpailu- ja kahviotoimikunta. Seura voi päättää myös muiden toimikuntien perustamisesta esimerkiksi kausijulkaisua varten. Toimikuntien tehtävänä on suunnitella ja organisoida tehtäväkenttänsä mukaista toimintaa. Toimikuntaan nimetyt eivät yksinään ole ko. toiminnan suorittamisesta vastuussa vaan tehtävään sisältyviä toimintoja tulee jakaa seuran sisällä eri tahoille siten, että toimintaan osallistuminen on hauskaa eikä käy kellekään rasitteeksi. 3.5 Vapaaehtoiset Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Vapaaehtoisia tarvitaan niin erilaisten tapahtumien, näytösten ja kilpailujen järjestämisessä kuin esimerkiksi vuosittaisen kausijulkaisun toimittamisessa ja kahvitoiminnassa. Vapaaehtoisroolit käyvät ilmi liitteenä olevasta taulukosta, jossa myös yksilöidään, mikä luisteluryhmä vastaa kunkin tehtävän hoitamisesta. Vastuulla tarkoitetaan sen varmistamista, että tehtävä tulee suoritetuksi. Vapaehtoiset voivat halutessaan osallistua useamman tehtävän hoitamiseen tai ilmoittautua myös muiden ryhmien vapaaehtoistehtäviin. 4

5 NTL Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat esittää vuosittain kiitokset vapaaehtoisille (ks. lisää kohta 5.4 Yhteistyö). 4. SEURAN TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa korostetaan toisten kunnioittamista, hyväksymistä ja kannustamista. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita edistetään sekä luistelu- että iltapäiväkerhotoiminnassa laatimalla yhdessä ryhmäkohtaiset pelisäännöt. Pelisäännöistä tiedotetaan ja niitä kunnioitetaan. Seuran tavoitteena on, että toiminnan ydin on iloinen, tuttu ja turvallinen ilmapiiri, joka saavutetaan säännöllisellä toiminnalla. Luistelukoulutunnit aloitetaan ja lopetetaan aina samalla tavoin ja jokaisella ryhmälle nimetään vastuuvalmentaja, joka pyrkii luottamuksellisen valmennettava-valmentaja -suhteen kehittymiseksi valmentamaan omia ryhmiään mahdollisimman paljon. Tarvittaessa koulutus- ja kilpailumatkoista johtuen kehitys- ja kilparyhmiä valmentavat välillä myös muut seuran valmentajat ja ohjaajat, mikä osaltaan tuo valmennukseen monipuolisuutta ja opettaa luistelijoita toimimaan eri valmentajien ohjauksessa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii tarjoamaan luistelijoilleen onnistumisen elämyksiä ja opettamaan ryhmässä toimimista. Myös pettymyksiä käsitellään ja tarvittaessa annetaan rakentavaa palautetta luistelijan ikä huomioiden. Luistelutaidon kehittymistä tuetaan siirtämällä luistelijoita aktiivisesti eteenpäin eri kehitysryhmissä taitojen karttuessa. Kilpailuihin osallistuville luistelijoille korostetaan sitä, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan reilu kilpailu. Seurassa panostetaan myös siihen, että luistelija oppii ja kehittyy siten, että taitoluistelun ilo säilyy ja harjoittelu tuntuu mielekkäältä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa asetetaan ja noudatetaan rajoja turvallisuuden lisäämiseksi. Seurassa luisteluvalmentajat ja -ohjaajat tuovat vastaavasti toiminnassaan ilmi rakkautensa lajiin ja välittävät näin rakkauttaan ja intohimoaan taitoluisteluun eteenpäin. 4.2 Urheilulliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista luistelutoimintaa pienissä ryhmissä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Seura tarjoaa laadukkaalla ohjauksella luistelijoilleen vahvan perustan, jonka päälle on helppo rakentaa ja kehittää omia kykyjään. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi harrastaa sekä muodostelma- että yksinluistelua. Muodostelma- ja yksinluistelun välinen raja-aita pidetään matalana ja mahdollisia siirtymisiä lajista toiseen helpotetaan luistelulajien valmentajien välisellä tiivillä yhteistyöllä, muodostelma- ja yksinluistelijoiden yhteisillä tapahtumilla esimerkiksi leirien yhteydessä sekä järjestämällä esimerkiksi hiihtolomakursseja lajeihin tutustumiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijat on ensisijaisesti harrastusseura, jossa voi harrastaa joko kerran tai useammin viikossa ikä- ja taitotason mukaisissa ryhmissä. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä omaan tahtiinsa ja saada luistelusta pitkäaikainen harrastus. Seura tarjoaa kausittain luistelukoululaisille ja harrastajilleen mahdollisuuden tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelukoulu-ryhmistä voi valmentajien ja ohjaajien aloitteesta edetä alkeiskehitysryhmä Miniloisteeseen, yksinluistelun Loiste-kehitysryhmään tai muodostelmaluistelupainotteiseen Hohde-kehitysryhmään. Kaikki luistelijat voivat osallistua myös vuosittain järjestettäviin kilparyhmien testeihin. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi myös kilpailla sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa ja seuran tavoitteena onkin olla menestyvä ja iloisesta ilmapiiristään tunnettu kilpaurheiluseura harrastajakilpailuiden tasolla (ks. lisää kohta 5.6 Kilpailut). Huipulle tähtäävät luistelijat seura ohjaa muiden taitoluisteluseurojen valmennukseen yhteistyössä uuden seuran kanssa siten, että seuran vaihtaminen sujuu ja luistelijasta huolehditaan hyvin seuraa vaihdettaessa. Seuran luistelutoiminnassa edetään etukäteen suunniteltujen kausi- ja vuosiohjelmien mukaisesti. Kehitys- ja kilparyhmille pidetään myös oheis- ja/tai tanssiharjoituksia. Harjoittelun monipuolistamiseksi seura tekee yhteistyötä mm. paikallisen yleisurheiluseuran kanssa ja seurassa toimii vastuuhenkilö harjoittelun monipuolisuuden ja laadun kehittämiseksi.

6 Seura pyrkii pitämään huolta myös aktiiviharrastuksen lopettavista luistelijoistaan kertomalla heille mahdollisuuksista hakeutua ohjaajaksi tai toimia seurassa jään ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan seura kannustaa lopettavia luistelijoita myös hakeutumaan esimerkiksi tuomarin tai spesialistin tehtävään valmistavaan koulutukseen ja hyödyntämään erilaisia työllistämishankkeita tähän liittyen. Siirtyminen ryhmästä toiseen, esimerkiksi kilpailuryhmistä harrastusryhmään, pyritään myös aina niin haluttaessa järjestämään Seuran iltapäiväkerhot ovat liikunnallisia, mistä johtuen monipuolinen liikunta luistelu mukaan lukien kuuluu iltapäiväkerhojen ohjelmaan. Iltapäiväkerhoissa tutustutaan eri liikuntalajeihin (mm. yleisurheilu, jalkapallo, sähly, jääurheilu, mahdollisuuksien mukaan uinti) ja lapsia kannustetaan liikkumaan esimerkiksi erilaisten pihapelien ja temppuratojen kautta. Päivittäiset liikuntatuokiot aloitetaan aina erilaisilla liikuntaleikeillä, jotka tarjoavat lapsille sekä liikuntaa että liikunnan riemua. Myös iltapäiväkerhoihin laaditaan kausi- ja vuosisuunnitelmat toimintaa ohjaamaan. Ks. lisää kohta 5.1. Ryhmät sekä liitteen 6 kaavio NTL:n luistelupoluista. 4.3 Yhteishengen tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seurassa on hyvä yhteishenki sekä iloinen ja kannustava ilmapiiri. Yhteishenkeä edistetään pitämällä huolta niin työntekijöistä, luistelijoista kuin vapaaehtoisistakin sekä kehittämällä toimintoja tarpeita vastaavaksi ja toimintaa helpottaviksi. Nurmijärven Taitoluistelijat edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja yhteishenkeä järjestämällä heille työhyvinvointipäiviä, suunnittelupäiviä sekä vapaamuotoisempia tapahtumia, esimerkiksi pikkujouluja. Yhteishengen edistämiseksi seurassa pyritään myös keskustelemaan paljon ja avoimesti, niin erilaisissa kokouksissa kuin jäällä tai jään laidallakin. Seuralle on tärkeää, että eri seuratoimijoiden on helppo keskustella keskenään ja että kaikkia kuunnellaan. Luistelijoiden yhteishenkeä vaalitaan huolehtimalla ryhmien tasapuolisesta kohtelusta ja yhteisillä tapahtumilla. Luistelutapahtumien ja -näytösten lisäksi seura järjestää vuosittain seuran kevätjuhlan, jossa tuodaan esiin seuran roolia ja jokaisen asemaa seuran toiminnassa. Kilparyhmien osalta tehopäivät ja leirit sekä erilaiset ryhmien oman tapahtumat ovat tärkeitä tilaisuuksia tutustumiseen ja yhdessäoloon. Mahdollisissa ongelma- tai epäselvyystilanteissa seura pyytää luistelijoita tai vanhempia olemaan suoraan yhteydessä valmentajiin tai hallitukseen, jotta tilanteet saadaan ratkaistua niistä avoimesti keskustellen. Vapaaehtoisten osalta yhteishenkeä ja iloista ilmapiiriä pyritään edistämään kiittämällä ja tuottamalla onnistumisen elämyksiä hyvin järjestettyjen tapahtumien kautta. Kautta koko seuran yhteishenkeä edistetään lisäksi hyvällä asenteella, toisten kunnioittamisella ja kannustamisella esimerkiksi kilpailu- ja näytöstilanteissa. Myös seuratuotteilla ja kausijulkaisulla edistetään yhteishengen syntymistä. Seura järjestää vuosittain ilmapiiritutkimuksen, jonka avulla seura saa tietoa yhteishengen tilasta ja seuran ilmapiiristä. Seura ottaa tutkimuksen tulokset huomioon toimintaa kehittäessään. Tarvittaessa ristiriitatilanteet selvitetään ja niistä keskustellaan (ks. kohta 5.8 Ristiriitatilanteet). 4.4 Eettiset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, toimimaan kasvatuksellisten tavoitteidensa mukaisesti ja kehittämään jokaisen osaamista. Nurmijärven Taitoluistelijoissa edistetään luistelun iloa ja kehutaan ja kiitetään. Kevätjuhlan yhteydessä palkitaan hyvin kehittyneitä luistelijoita, kiitetään vapaaehtoisia sekä muistetaan luistelijaa, joka on iloisella ja ystävällisellä käytöksellään edistänyt seuran ilmapiiriä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa toimitaan avoimesti keskustellen ja niin luistelijoita, vanhempia kuin valmentajiakin kuunnellen. Työntekijöiden vastuualueet jaetaan selkeästi ja vastuualueen hoitamiseen annetaan työrauha. Myös tiedottamiseen kiinnitetään huomiota: toiminnanjohtaja tiedottaa hallituksen toiminnasta seuralle ja työntekijöille, vastuuohjaajat tiedottavat omille luistelijoilleen ja tarvittaessa vanhemmille. Vastaavasti toiminnanjohtaja toimii viestin viejänä työntekijöiltä ja luistelijoilta tai heidän vanhemmiltaan hallitukselle. Myös työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin esittelijän roolissa. Seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat esimerkkinä niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Valmentajat saapuvat ajoissa paikalle, hiukset laitettuna ja urheilullisissa vaatteissa. Valmentajat välittävät luistelijoille 6

7 iloista ja positiivista asennetta jäähallilla, kilpailuissa ja seuran muissa tilaisuuksissa. Seuratoiminnassa ei käytetä päihteitä tai polteta tupakkaa. Eettisten tavoitteiden toteutumista seurataan mm. palautteen kautta ja toimintaa käytännössä paikan päällä seuraamalla. Palautteet käsitellään yhdessä työntekijöiden kesken. 4.5 Taloudelliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seuran talous olisi vakaalla pohjalla siten, että seura voi toimia toimintasuunnitelman mukaisesti ja palkata osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Taloudelliseen vakauteen pyritään työstämällä pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmaa ja strategiaa sen toteuttamiseksi. Seuran talous perustuu luistelumaksuille, erilaisille haettaville tuille sekä seuratuotteille ja tapahtumatuotoille. Kaudella Nurmijärven Taitoluistelijat vastaa myös jäähallin kahviotoiminnasta, mikä vaikuttaa osin myös seuran talouteen. Kaudella erityisenä tavoitteena on taloushallinnon kehittäminen, taloushallinnon resurssien varmistaminen ja kannatusjäsenyyden markkinoiminen. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii toimimaan siten, että sen toiminta on pysyvyydeltään, laadukkuudeltaan ja monipuolisuudeltaan tukemisen arvoista. Seura huolehtii myös siitä, että seuran toiminta on myönnettyjen tukien tukiehtojen mukaista. Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Varainhankinnalla kerätyt tulot käytetään esimerkiksi oheistarvikkeiden hankintaan ja valmentajien kouluttamiseen. 4.6 Yhteiskunnalliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on olla luotettava ja laadukkaasta toiminnastaan tunnettu seura, jonka hyvä maine on tunnettu taitoluistelussa kautta maan. Seura pyrkii lisäämään tunnettavuuttaan erilaisissa julkaisuissa, lehdissä ja tiedotteissa sekä osallistumalla kaudesta alkaen alueellisten kutsukilpailuiden järjestämiseen. Seura pyrkii osallistumaan aktiivisesti myös Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin seuratapahtumiin sekä Nuoren Suomen ja Uudenmaan alueen tapahtumiin. Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota työpaikkoja taitoluistelun ammattilaisille sekä nuorille taitoluistelijoille, joilla on halua ja taitoa kehittää osaamistaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi seura lisää jatkuvasti seuran ja työntekijöiden osaamista esimerkiksi kouluttautumalla ja työskentelee sen eteen, että sekä sen arkipäiväinen toiminta että erilaisten tapahtumien järjestäminen sujuvat ongelmitta ja siten, että niistä jää kaikille hyvä mieli. 5. PELISÄÄNNÖT 5.1 Ryhmät Seuran luistelukoulu- ja harrastajat -ryhmiin otetaan luistelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä toukokuusta alkaen. Jos ryhmissä on tilaa, aloittaa voi myös kesken kauden. Ryhmiä muodostettaessa kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään ja luistelutaitoon. Miniloiste -alkeiskehitysryhmään, yksinluistelun Loiste kehitysryhmään, muodostelmaluistelun Hohde kehitysryhmään sekä Taiturit ja Tuike ryhmiin siirtymisestä sovitaan valmentajan aloitteesta. Kilpaileviin ryhmiin valitaan luistelijat maalis-/huhtikuussa järjestettävissä testeissä. Valmentajat seuraavat luistelijoiden kehittymistä ja esittävät tarvittaessa luistelijan siirtymistään seuraavan ryhmään myös kesken kauden. Mahdollisesta ryhmän vaihdoksesta keskustellaan luistelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. Kesken kauden siirryttäessä siirtymispäätöstä edeltää kahden viikon pituinen kokeilukausi uudessa ryhmässä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden kauden ryhmät käyvät ilmi liitteestä 5. Kehitys- ja kilparyhmien tarkemmat harjoitusajat löytyvät seuran internet -sivuilta 7

8 5.2 Maksut Nurmijärven Taitoluistelijoiden kausi- ja kuukausimaksut määritellään ryhmittäin ryhmän koon, käytettävän jääajan sekä oheis- ja tanssiharjoitteiden määrän mukaisesti. Kauden peruskauden ( ) maksut käyvät ilmi liitteestä 5. Luistelukoulu- ja harrastajaryhmien maksut kerätään erikseen syys- ja kevätkaudelta. Kehitys- ja kilparyhmäläisten luistelumaksu on kuukausittainen. Peruskauden maksu on kiinteä. Sen lisäksi peruskaudella laskutetaan leireistä, tehopäivistä ja kilpailuosallistumisista. Peruskauden ulkopuolisista jäistä (mm. kevätjäät ja elokuun jäät) laskutetaan erikseen kustannusten (mm. jäämaksut ja valmennuskustannukset) perusteella. Yksinluisteluryhmien ja muodostelmajoukkueen osalta lisätietoa maksuista niiden määräytymiseen, poissaoloon ja luistelun lopettamiseen liittyen on saatavissa päivitetystä Luistelumaksut, poissaolot ja luistelukausiin sitoutuminen -ohjeesta, joka tulee voimaan alkaen. Ohjeen aikaisempi versio on toimitettu ko. ryhmiin kuuluville ja ohje on saatavissa myös seuran internet -sivuilta. Edellä mainittujen maksujen lisäksi erillisiä maksuja ovat mm. yksinluistelun ohjelmien tekoon liittyvät maksut, joista lisätietoa on löydettävissä seuran internet sivuilta yksinluistelun osiosta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerhot ovat yksityisiä iltapäiväkerhoja, joiden toimintaan sitoudutaan aina puolivuotiskausittain kerrallaan. Iltapäiväkerhojen maksu kaudella on 100 /kk, jos iltapäiväkerhopaikka tarvitaan kello saakka ja 80 /kk, jos paikka tarvitaan kello saakka. Kuukausimaksun lisäksi osa iltapäiväkerhon liikunnasta on lisämaksullista. Maksut määräytyvät kausittain ja toiminnasta riippuen. 5.3 Tiedottaminen Nurmijärven Taitoluistelijat tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti kuukausitiedotteen, vanhempainiltojen, ilmoitustaulun ja internet-sivujen (www.nurmijarventaitoluistelijat.fi) sekä facebookin kautta. Näytöksistä, muista tapahtumista sekä ajankohtaisista aiheista tiedotetaan tarvittaessa myös sähköpostein, mainoksin ja ilmoittamalla paikallisissa sanomalehdissä. Iltapäiväkerhot tiedottavat kerhoissa olevien lasten vanhemmille sähköpostitse sekä seuran internetsivujen kautta sekä vähintään kerran vuodessa järjestettävissä vanhempainilloissa. 5.4 Yhteistyö Nurmijärven Taitoluistelijat panostaa hyvään yhteistyökykyyn. Seuran sisäisesti yhteistyötä edistetään mm. työntekijöiden keskusteluilla (ks. lisää kohta 3.3. Työntekijät) sekä ryhmäkohtaisten pelisääntöjen, vanhempainiltojen ja kehitys- ja kilparyhmissä luistelevien kehityskeskustelujen kautta. Seura huolehtii siitä, että hallituksessa on aina sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun edustajia, jotta lajit tulevat huomioitua tasapuolisesti seuran toiminnassa. Vastaavasti hallitusjäseniä pyritään rekrytoimaan myös luistelukoulu- ja harrastajaryhmien edustajista. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii myös hyvään yhteistyöhön vapaaehtoisten kesken ja kiittää aina toimintaansa osallistujia näytöksissä ja kausijulkaisussa. Luistelijoita, jäseniä ja muita vapaaehtoisia muistetaan myös vuosittaisissa kevätjuhlissa. Myös hallitusta ja seuran työntekijöitä kiitetään. Seura kiinnittää huomiota siihen, että sen toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin on laadukasta ja että seuraan voidaan luottaa. Seura työskentelee sen eteen, että se olisi arvostettu toimija kunnan ja muiden liikuntapalveluita tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 5.5 Näytökset ja tapahtumat Nurmijärven Taitoluistelijoissa kaikki luistelijat esiintyvät halutessaan sekä joulutapahtumassa että kevätnäytöksessä. Seuran toiminnanjohtaja ja valmentajat suunnittelevat tapahtumat ja näytökset yhdessä hallituksen kanssa, joka vastaa viime kädessä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät eri ryhmien esityksistä näytöksissä yhteistyössä ja jakavat ryhmissään esiintymisroolit kiinnittäen tasapuolisuuteen erityistä huomiota. Nurmijärven Taitoluistelijat osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin tai järjestää niitä itse lisätäkseen näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan sekä kehittääkseen mainettaan luotettavana toimijana. 8

9 5.6 Kilpailut Nurmijärven Taitoluistelijat järjestää kaudella kuukausikilpailuja Tintit ja Loiste ryhmäläisille. Jos K2 ryhmäläiset ei saa riittävästi kilpailumahdollisuuksia aluekilpailuissa, myös K2 ryhmälle järjestään kuukausikilpailuja kevätkaudella Seuran sisäisissä kilpailuissa käytetään tähtiarvostelua. Sekä kilpailevilla yksinluistelijoilla että kilpailevilla muodostelmaryhmillä on yksi kerrallaan lisäksi mahdollisuus harjoitella kilpailuohjelmansa esittämistä luistelukoulujen ja harrastajaryhmien tuntien välissä. Kaudella seura järjestää yksinluistelun kutsukilpailut syyskaudella ja muodostelmaluistelun kutsukilpailut kevätkaudella. Seuran luistelijoilla on mahdollisuus osallistua myös muiden luisteluseurojen kilpailuihin. Kaudella seuran yksinluistelijat voivat osallistuja Tintit, Minit, B-Silmut, Aluedebytantit sekä Taitajat -sarjan kilpailuihin ja muodostelmaluistelijat voivat kilpailla minorit -sarjassa sekä aikuisten sarjassa. Lähivuosina seuralla on tavoitteena perustaa myös muodostelmaluistelun kansallinen juniorijoukkue. Vastuuvalmentaja päättää, koska luistelija on valmis osallistumaan kilpailuihin ja seuraa sitä, että kilpailuihin osallistuminen on tasapuolista. Vastuuvalmentaja tiedottaa luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä seikoista yhteistyössä nimetyn kilpailuilmoittautumisista vastaavan henkilön kanssa. Valmentaja kertoo luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä käytännöistä ja huolehtii luistelijoistaan kilpailun aikana yhteistyössä vanhempien tai huoltajien kanssa. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota siihen, että seuran luistelijat oppivat kannustamaan toisiaan ja iloitsemaan toistensa onnistumisista. Lisäksi on tärkeää muistaa hyvät käytöstavat ja reipas urheilumieli. Muodostelmaluistelussa kilpailuihin pääsee luistelemaan sen jälkeen, kun osaa ohjelman. Valmentaja valitsee tarkan harkinnan perusteella kilpailuissa jäälle pääsevät luistelijat mahdollisimman tasapuolisesti siten, että kaikki pääsevät kauden aikana kilpailemaan vähintään kerran. Ohjelman osaamisen lisäksi kilpailuihin osallistumiseen ja luistelupaikkoihin vaikuttavat luistelijoiden motiivi ja kehitystaso. Myös esimerkiksi toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista voivat vaikuttaa. Varaluistelijat vuorottelevat esiintymisissä, mutta vuorottelussa on otettava huomioon se, mitä paikkaa luistelijat luistelevat ja esimerkiksi luistelijoiden pituuserot. Ks. kilpailukäytännöistä lisää seuran verkkosivuilta 5.7 Terveellinen elämäntapa Nurmijärven Taitoluistelijat edistää luistelijoidensa terveellistä elämäntapaa kiinnittämällä huomiota monipuoliseen liikuntaan, alkulämmittelyyn ja venyttelyyn sekä terveelliseen ruokavalioon. Kehitys- ja kilparyhmäläisille kerrotaan vinkkejä alkulämmittelyyn ja venyttelyyn ja heille annetaan tietoa terveellisen ruokavalion sisällöstä ja merkityksestä esimerkiksi vanhempainilloissa ja sähköpostitse. Myös harjoittelun turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja seura järjestää jokaiselle lasten ja nuorten tunnille jääpäivystyksen. Jäällä sekä oheisissa huomioidaan muun muassa ikätaso, harjoitteiden monipuolisuus, kuormittavuus ja turvallisuus sekä vartalon hallinta ja jäällä tapahtuvan harjoittelun tukeminen. Kehitys- ja kilparyhmien oheiset ovat joko ohjattuja tai omatoimioheisia, joissa noudatetaan annettuja ohjeita. Myös kesäharjoitusohjelmissa kiinnitetään huomiota harjoitteiden monipuolisuuteen ja oikeaan tekotapaan. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii edistämään päihteettömyyttä työntekijöiden esimerkillä ja kertomalla päihteiden käytön vaikutuksesta urheilijan terveydelle ja jaksamiselle. Seura pyrkii lisäksi järjestämään vuosittain yhden ulkopuolisen luennoitsijan vetämän ravinto- tai päihdeluennon. 5.8 Vanhempien rooli Nurmijärven Taitoluistelijat edistää hyvien suhteiden luomista luistelijoiden vanhempiin. Tärkeää on, että vanhemmat ottavat huomioon seuran ohjeet luisteluharjoituksiin ja varusteisiin liittyen sekä laaditut pelisäännöt ja ovat tarvittaessa aktiivisesti ja avoimesti yhteydessä seuraan. Vanhemmille järjestään vuosittain vanhempainiltoja, joihin osallistuminen on toivottavaa yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja avoimien keskusteluyhteyksien luomiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa pyöritetään osin työntekijöiden ja osin vapaaehtoisvoimin. Vain yhdessä tehden ja keskustellen seura voi taata sen, että lopputulos on kaikkien kannalta mahdollisimman hyvä. (Ks. lisää kohta 3.6. Vapaaehtoiset) 9

10 5.9 Ristiriitatilanteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa ristiriitatilanteet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan avoimesti keskustelemalla. Nurmijärven Taitoluistelijat toivoo, että mahdollisten ristiriitatilanteiden tai epäselvyyksien syntyessä seuraan ollaan avoimesti ja mahdollisimman aikaisin yhteydessä. Ristiriitatilanteessa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä valmentajaan ja sen jälkeen tarvittaessa toiminnanjohtajaan. Viime kädessä hallitus toimii ristiriitojen ratkaisijana. Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan järjestää myös vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. 6. SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 6.1 Seuran kehittäminen Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnan kehittämisestä vastaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Halutessaan kaikki seuralaiset voivat osallistua seuran kehittämiseen esimerkiksi palautteen ja erilaisten tilaisuuksien, mukaan lukien vanhempainillat, kautta. Nurmijärven Taitoluistelijat toteuttaa vuosittain toimintaansa koskevan kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään seuran toimintaa kehitettäessä ja tulevia toimintasuunnitelmia laadittaessa. Seuratoiminnan kehittämisen lisäksi Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kehittämään myös luistelutoimintaansa esimerkiksi kehittämällä kausisuunnitelmia niin jäälle kuin oheisharjoitteluun. Seuran toimistoon kootaan myös yhteistyössä valmentajien kanssa kehitettävää valmennusmateriaalia, esimerkiksi mallitunteja oheisharjoitteisiin. Nurmijärven Taitoluistelijat kehittää myös tunnettavuuttaan näkyvänä ja luotettavana paikallisena toimijana. Keskeistä seuran seuratoiminnan kehittämisessä on saada seuraan riittävän paljon luisteluryhmiä, jolloin kehittyminen oman seuran sisällä on mahdollista. Tällöin myös nuorten luistelijoiden osuus seurassa vahvistuisi ja luistelijoista löytyisi helposti innokkaita ohjaajiksi koulutettavia. Kaudella keskeistä on seuran toiminnan kehittäminen siten, että uuden harjoitusjäähallin valmistuessa lähivuosina seura pystyy tarvittaessa laajentamaan toimintaansa siten, että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan Nurmijärven taitoluistelijoiden luistelutoimintaan ja tunneille. Kaudella seura panostaa myös aikuisluistelutoiminnan kehittämiseen Ilolla tavoitteellista liikuntaa aikuisille hankkeen mukaisesti. 6.2 Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen Nurmijärven Taitoluistelijat kouluttaa valmentajia ja ohjaajiaan. Koulutukset suunnitellaan hyvissä ajoin ja tasapuolisesti. Valmentajat ja ohjaajat saavat esittää toiveitaan ja jokaiselle tarjotaan koulutusta mahdollisuuksien mukaan jokaisena toimintavuonna. Päätoimisille työntekijöille tehdään koulutussuunnitelma vuosittaisen kehittämiskeskustelun yhteydessä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden luistelijat voivat toimia apuohjaajina luistelukouluissa. Seura aloittaa ohjaajakoulutuksiin ohjaamisen mahdollisimman nuorena, jotta luistelijan halu pysyä omassa seurassa vahvistuu. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät yhteistyössä apuohjaajien tarpeesta ja valinnasta. Valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään, luistelutaitoon ja yhteistyökykyyn nuorempien luistelijoiden kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii maksamaan tuntipalkkaa koulutuksen ja kokemuksen mukaan niille apuohjaajille, joilla on veto- ja suunnitteluvastuu jonkun ryhmän osalta. Sen lisäksi seura huolehtii siitä, että apuohjaajat saavat valmentajilta ohjausta apuohjaajana toimiessaan ja pääsevät osallistumaan koulutukseen (mm. Luistelun ohjauksen perusteet kurssit) ja seuran omat apuohjaajakoulutukset. Seura mahdollistaa koulutukseen osallistumisen myös hallituksen jäsenille. 10

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot