NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012"

Transkriptio

1 NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi Hyväksytty

2 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Hallitus Työntekijät Toimikunnat Vapaaehtoiset 4 4 SEURAN TAVOITTEET Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteishengen tavoitteet Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet 7 5 PELISÄÄNNÖT Ryhmät Maksut Tiedottaminen Yhteistyö Näytökset Kilpailut Terveellinen elämäntapa Vanhempien rooli Ristiriitatilanteet 10 6 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Seuran kehittäminen Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen 10 Liitteet Liite 1 NTL:n organisaatiokaavio 11 Liite 2 NTL:n Hallituksen vastuut ja tehtävät 12 Liite 3 NTL:n Työntekijöiden vastuut ja tehtävät 13 Liite 4 NTL:n Vapaaehtoisten vastuut ja tehtävät 14 Liite 5 NTL:n Luistelijaryhmät harjoitusaikoineen ja -hintoineen 15 Liite 6 NTL:n Luistelijan polut (lisätään myöhemmin kauden kuluessa) 17 2

3 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura, jonka tarkoituksena on edistää taitoluisteluharrastusta tarjoamalla mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura on nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluisteluseura. NTL on Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden sääntöjä. NTL on Nuoren Suomen Sinettiseura. Nurmijärven Taitoluistelijoilla toimii Klaukkalassa kaksia iltapäiväkerhoa. Seuran iltapäiväkerhoissa, jotka toimivat Klaukkalan jäähallilla sekä Haikalan koulun yhteydessä olevassa nuorisotilassa, on kaudella yhteensä 45 iltapäiväkerhopaikkaa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa ohjaa vuosittain kevätkokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain syyskokouksessa hyväksyttävällä toimintakertomuksella. 2. SEURAN VISIO Nurmijärven Taitoluistelijat on seura, jossa luistelijat viihtyvät. Nurmijärven Taitoluistelijat tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä yksin- että muodostelmaluistelussa. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistellaan pienissä ryhmissä oppien uutta laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä. Vuonna 2015 Nurmijärven Taitoluistelijat on tunnettu osaavana sekä luotettavana toimijana, jonka iloinen ja myönteinen ilmapiiri tukee yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kehittymistä sekä harrastus- että kilpailutasolla. 3. SEURAN ORGANISAATIO Seuran organisaatiokaavio on liitteellä Yhdistyksen kokoukset Nurmijärven Taitoluistelijoiden varsinaisia jäseniä ovat vähintään 16-vuotiaat liittymis- ja jäsenmaksun suorittaneet ja luistelevia jäseniä liittymis-, jäsen- ja luistelumaksun suorittaneet henkilöt. Seuraan voi kuulua myös kannatusjäsenenä. Nurmijärven Taitoluistelijat ry pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään mm. seuraavat asiat: - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto (syyskokous) - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille (syyskokous) - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (kevätkokous) - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (kevätkokous) - valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (kevätkokous) 3.2 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu myös kaksi toimintakausittain valittavaa varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on valvoa seuran etuja, edustaa seuraa ja ohjata seuran toimintaa. Hallitus valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa lisäksi yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee niiden päätökset. Lisäksi hallitus mm. valvoo toimihenkilöiden toimintaa, laatii vuosikertomukset, hyväksyy sopimukset ja 3

4 hoitaa seuran omaisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, on läsnä. Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa syys- ja kevätkaudella. Toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja välittää tietoa seuran toiminnasta hallitukselle sekä hallituksen työstä ja linjauksista seuran työntekijöille. Hallituksen jäsenten vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Työntekijät Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii työllistämään mahdollisimman monta luisteluvalmentajaa kokopäiväisesti, jotta seuran taitoluistelutoimintaa voidaan pyörittää osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella ydinjoukolla. Nurmijärven Taitoluistelijoiden seuratoiminnan vetäjänä toimii toiminnanjohtaja, jonka lisäksi luistelutoimintaan ja valmennukseen osallistuvat lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja sekä taitoluisteluvalmentajat ja -ohjaajat. Aikuis-, harraste-, yksin- ja muodostelmaluistelussa on omat vastuuvalmentajansa, joiden tehtävänä on huolehtia valmennuksesta, ryhmien kausisuunnitelmien tekemisestä, luistelijoiden kehityksen seuraamisesta, tiedottamisesta luistelijoille sekä vanhemmille ja muille ryhmien ohjaajille. Kausisuunnitelmat tehdään hyvissä ajoin ennen uuden toimintakauden alkua ja jokaiseen luistelutai oheistuntiin valmistaudutaan hyvin etukäteen. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnanjohtaja ja päätoimiset luisteluvalmentajat ja ohjaajat kokoontuvat yhteisiin palavereihin noin kahden viikon välein keskustellakseen ajankohtaisista käytännön asioista. Kaikki seuran luisteluvalmentajat ja -ohjaajat osallistuvat kuukausipalavereihin, joissa käsitellään yhteisiä valmennuksellisia asioita kuten tuntien suunnittelua, palautteen antamista, kausisuunnitelmaa sekä toiminnan yleistä vaatimuksenmukaisuutta (vrt. tavoitteet, toimintalinjaus ja Sinettiseura-kriteerit). Kuukausipalavereissa myös välitetään tietoa käytyjen koulutusten annista muille valmentajille ja -ohjaajille. Ryhmien vastuu valmentaja vastaa ryhmien kausisuunnitelmien ja valmennuksellisten linjausten tekemisestä ja käy ne läpi muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerho-toimintaan osallistuvat luisteluvalmentajien ja -ohjaajien lisäksi iltapäiväkerho-ohjaajat, joista yksi hoitaa vastuuohjaajan tehtäviä Haikalan iltapäiväkerhossa ja toinen jäähallin iltapäiväkerhossa. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä ja osallistuu aina hallituksen kokouksiin esittelijänä ja sihteerinä. Hallitus (ja erityisesti puheenjohtaja) toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa muita työntekijöitä esittelijöiden roolissa. Työntekijöiden vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Toimikunnat Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii huolehtimaan seuran toiminnassa mukana olevien jaksamisesta jakamalla seuratoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamista myös muille kuin työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Tätä varten kaudella seurassa toimii kilpailu- ja kahviotoimikunta. Seura voi päättää myös muiden toimikuntien perustamisesta esimerkiksi kausijulkaisua varten. Toimikuntien tehtävänä on suunnitella ja organisoida tehtäväkenttänsä mukaista toimintaa. Toimikuntaan nimetyt eivät yksinään ole ko. toiminnan suorittamisesta vastuussa vaan tehtävään sisältyviä toimintoja tulee jakaa seuran sisällä eri tahoille siten, että toimintaan osallistuminen on hauskaa eikä käy kellekään rasitteeksi. 3.5 Vapaaehtoiset Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Vapaaehtoisia tarvitaan niin erilaisten tapahtumien, näytösten ja kilpailujen järjestämisessä kuin esimerkiksi vuosittaisen kausijulkaisun toimittamisessa ja kahvitoiminnassa. Vapaaehtoisroolit käyvät ilmi liitteenä olevasta taulukosta, jossa myös yksilöidään, mikä luisteluryhmä vastaa kunkin tehtävän hoitamisesta. Vastuulla tarkoitetaan sen varmistamista, että tehtävä tulee suoritetuksi. Vapaehtoiset voivat halutessaan osallistua useamman tehtävän hoitamiseen tai ilmoittautua myös muiden ryhmien vapaaehtoistehtäviin. 4

5 NTL Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat esittää vuosittain kiitokset vapaaehtoisille (ks. lisää kohta 5.4 Yhteistyö). 4. SEURAN TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa korostetaan toisten kunnioittamista, hyväksymistä ja kannustamista. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita edistetään sekä luistelu- että iltapäiväkerhotoiminnassa laatimalla yhdessä ryhmäkohtaiset pelisäännöt. Pelisäännöistä tiedotetaan ja niitä kunnioitetaan. Seuran tavoitteena on, että toiminnan ydin on iloinen, tuttu ja turvallinen ilmapiiri, joka saavutetaan säännöllisellä toiminnalla. Luistelukoulutunnit aloitetaan ja lopetetaan aina samalla tavoin ja jokaisella ryhmälle nimetään vastuuvalmentaja, joka pyrkii luottamuksellisen valmennettava-valmentaja -suhteen kehittymiseksi valmentamaan omia ryhmiään mahdollisimman paljon. Tarvittaessa koulutus- ja kilpailumatkoista johtuen kehitys- ja kilparyhmiä valmentavat välillä myös muut seuran valmentajat ja ohjaajat, mikä osaltaan tuo valmennukseen monipuolisuutta ja opettaa luistelijoita toimimaan eri valmentajien ohjauksessa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii tarjoamaan luistelijoilleen onnistumisen elämyksiä ja opettamaan ryhmässä toimimista. Myös pettymyksiä käsitellään ja tarvittaessa annetaan rakentavaa palautetta luistelijan ikä huomioiden. Luistelutaidon kehittymistä tuetaan siirtämällä luistelijoita aktiivisesti eteenpäin eri kehitysryhmissä taitojen karttuessa. Kilpailuihin osallistuville luistelijoille korostetaan sitä, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan reilu kilpailu. Seurassa panostetaan myös siihen, että luistelija oppii ja kehittyy siten, että taitoluistelun ilo säilyy ja harjoittelu tuntuu mielekkäältä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa asetetaan ja noudatetaan rajoja turvallisuuden lisäämiseksi. Seurassa luisteluvalmentajat ja -ohjaajat tuovat vastaavasti toiminnassaan ilmi rakkautensa lajiin ja välittävät näin rakkauttaan ja intohimoaan taitoluisteluun eteenpäin. 4.2 Urheilulliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista luistelutoimintaa pienissä ryhmissä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Seura tarjoaa laadukkaalla ohjauksella luistelijoilleen vahvan perustan, jonka päälle on helppo rakentaa ja kehittää omia kykyjään. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi harrastaa sekä muodostelma- että yksinluistelua. Muodostelma- ja yksinluistelun välinen raja-aita pidetään matalana ja mahdollisia siirtymisiä lajista toiseen helpotetaan luistelulajien valmentajien välisellä tiivillä yhteistyöllä, muodostelma- ja yksinluistelijoiden yhteisillä tapahtumilla esimerkiksi leirien yhteydessä sekä järjestämällä esimerkiksi hiihtolomakursseja lajeihin tutustumiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijat on ensisijaisesti harrastusseura, jossa voi harrastaa joko kerran tai useammin viikossa ikä- ja taitotason mukaisissa ryhmissä. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä omaan tahtiinsa ja saada luistelusta pitkäaikainen harrastus. Seura tarjoaa kausittain luistelukoululaisille ja harrastajilleen mahdollisuuden tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelukoulu-ryhmistä voi valmentajien ja ohjaajien aloitteesta edetä alkeiskehitysryhmä Miniloisteeseen, yksinluistelun Loiste-kehitysryhmään tai muodostelmaluistelupainotteiseen Hohde-kehitysryhmään. Kaikki luistelijat voivat osallistua myös vuosittain järjestettäviin kilparyhmien testeihin. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi myös kilpailla sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa ja seuran tavoitteena onkin olla menestyvä ja iloisesta ilmapiiristään tunnettu kilpaurheiluseura harrastajakilpailuiden tasolla (ks. lisää kohta 5.6 Kilpailut). Huipulle tähtäävät luistelijat seura ohjaa muiden taitoluisteluseurojen valmennukseen yhteistyössä uuden seuran kanssa siten, että seuran vaihtaminen sujuu ja luistelijasta huolehditaan hyvin seuraa vaihdettaessa. Seuran luistelutoiminnassa edetään etukäteen suunniteltujen kausi- ja vuosiohjelmien mukaisesti. Kehitys- ja kilparyhmille pidetään myös oheis- ja/tai tanssiharjoituksia. Harjoittelun monipuolistamiseksi seura tekee yhteistyötä mm. paikallisen yleisurheiluseuran kanssa ja seurassa toimii vastuuhenkilö harjoittelun monipuolisuuden ja laadun kehittämiseksi.

6 Seura pyrkii pitämään huolta myös aktiiviharrastuksen lopettavista luistelijoistaan kertomalla heille mahdollisuuksista hakeutua ohjaajaksi tai toimia seurassa jään ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan seura kannustaa lopettavia luistelijoita myös hakeutumaan esimerkiksi tuomarin tai spesialistin tehtävään valmistavaan koulutukseen ja hyödyntämään erilaisia työllistämishankkeita tähän liittyen. Siirtyminen ryhmästä toiseen, esimerkiksi kilpailuryhmistä harrastusryhmään, pyritään myös aina niin haluttaessa järjestämään Seuran iltapäiväkerhot ovat liikunnallisia, mistä johtuen monipuolinen liikunta luistelu mukaan lukien kuuluu iltapäiväkerhojen ohjelmaan. Iltapäiväkerhoissa tutustutaan eri liikuntalajeihin (mm. yleisurheilu, jalkapallo, sähly, jääurheilu, mahdollisuuksien mukaan uinti) ja lapsia kannustetaan liikkumaan esimerkiksi erilaisten pihapelien ja temppuratojen kautta. Päivittäiset liikuntatuokiot aloitetaan aina erilaisilla liikuntaleikeillä, jotka tarjoavat lapsille sekä liikuntaa että liikunnan riemua. Myös iltapäiväkerhoihin laaditaan kausi- ja vuosisuunnitelmat toimintaa ohjaamaan. Ks. lisää kohta 5.1. Ryhmät sekä liitteen 6 kaavio NTL:n luistelupoluista. 4.3 Yhteishengen tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seurassa on hyvä yhteishenki sekä iloinen ja kannustava ilmapiiri. Yhteishenkeä edistetään pitämällä huolta niin työntekijöistä, luistelijoista kuin vapaaehtoisistakin sekä kehittämällä toimintoja tarpeita vastaavaksi ja toimintaa helpottaviksi. Nurmijärven Taitoluistelijat edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja yhteishenkeä järjestämällä heille työhyvinvointipäiviä, suunnittelupäiviä sekä vapaamuotoisempia tapahtumia, esimerkiksi pikkujouluja. Yhteishengen edistämiseksi seurassa pyritään myös keskustelemaan paljon ja avoimesti, niin erilaisissa kokouksissa kuin jäällä tai jään laidallakin. Seuralle on tärkeää, että eri seuratoimijoiden on helppo keskustella keskenään ja että kaikkia kuunnellaan. Luistelijoiden yhteishenkeä vaalitaan huolehtimalla ryhmien tasapuolisesta kohtelusta ja yhteisillä tapahtumilla. Luistelutapahtumien ja -näytösten lisäksi seura järjestää vuosittain seuran kevätjuhlan, jossa tuodaan esiin seuran roolia ja jokaisen asemaa seuran toiminnassa. Kilparyhmien osalta tehopäivät ja leirit sekä erilaiset ryhmien oman tapahtumat ovat tärkeitä tilaisuuksia tutustumiseen ja yhdessäoloon. Mahdollisissa ongelma- tai epäselvyystilanteissa seura pyytää luistelijoita tai vanhempia olemaan suoraan yhteydessä valmentajiin tai hallitukseen, jotta tilanteet saadaan ratkaistua niistä avoimesti keskustellen. Vapaaehtoisten osalta yhteishenkeä ja iloista ilmapiiriä pyritään edistämään kiittämällä ja tuottamalla onnistumisen elämyksiä hyvin järjestettyjen tapahtumien kautta. Kautta koko seuran yhteishenkeä edistetään lisäksi hyvällä asenteella, toisten kunnioittamisella ja kannustamisella esimerkiksi kilpailu- ja näytöstilanteissa. Myös seuratuotteilla ja kausijulkaisulla edistetään yhteishengen syntymistä. Seura järjestää vuosittain ilmapiiritutkimuksen, jonka avulla seura saa tietoa yhteishengen tilasta ja seuran ilmapiiristä. Seura ottaa tutkimuksen tulokset huomioon toimintaa kehittäessään. Tarvittaessa ristiriitatilanteet selvitetään ja niistä keskustellaan (ks. kohta 5.8 Ristiriitatilanteet). 4.4 Eettiset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, toimimaan kasvatuksellisten tavoitteidensa mukaisesti ja kehittämään jokaisen osaamista. Nurmijärven Taitoluistelijoissa edistetään luistelun iloa ja kehutaan ja kiitetään. Kevätjuhlan yhteydessä palkitaan hyvin kehittyneitä luistelijoita, kiitetään vapaaehtoisia sekä muistetaan luistelijaa, joka on iloisella ja ystävällisellä käytöksellään edistänyt seuran ilmapiiriä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa toimitaan avoimesti keskustellen ja niin luistelijoita, vanhempia kuin valmentajiakin kuunnellen. Työntekijöiden vastuualueet jaetaan selkeästi ja vastuualueen hoitamiseen annetaan työrauha. Myös tiedottamiseen kiinnitetään huomiota: toiminnanjohtaja tiedottaa hallituksen toiminnasta seuralle ja työntekijöille, vastuuohjaajat tiedottavat omille luistelijoilleen ja tarvittaessa vanhemmille. Vastaavasti toiminnanjohtaja toimii viestin viejänä työntekijöiltä ja luistelijoilta tai heidän vanhemmiltaan hallitukselle. Myös työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin esittelijän roolissa. Seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat esimerkkinä niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Valmentajat saapuvat ajoissa paikalle, hiukset laitettuna ja urheilullisissa vaatteissa. Valmentajat välittävät luistelijoille 6

7 iloista ja positiivista asennetta jäähallilla, kilpailuissa ja seuran muissa tilaisuuksissa. Seuratoiminnassa ei käytetä päihteitä tai polteta tupakkaa. Eettisten tavoitteiden toteutumista seurataan mm. palautteen kautta ja toimintaa käytännössä paikan päällä seuraamalla. Palautteet käsitellään yhdessä työntekijöiden kesken. 4.5 Taloudelliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seuran talous olisi vakaalla pohjalla siten, että seura voi toimia toimintasuunnitelman mukaisesti ja palkata osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Taloudelliseen vakauteen pyritään työstämällä pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmaa ja strategiaa sen toteuttamiseksi. Seuran talous perustuu luistelumaksuille, erilaisille haettaville tuille sekä seuratuotteille ja tapahtumatuotoille. Kaudella Nurmijärven Taitoluistelijat vastaa myös jäähallin kahviotoiminnasta, mikä vaikuttaa osin myös seuran talouteen. Kaudella erityisenä tavoitteena on taloushallinnon kehittäminen, taloushallinnon resurssien varmistaminen ja kannatusjäsenyyden markkinoiminen. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii toimimaan siten, että sen toiminta on pysyvyydeltään, laadukkuudeltaan ja monipuolisuudeltaan tukemisen arvoista. Seura huolehtii myös siitä, että seuran toiminta on myönnettyjen tukien tukiehtojen mukaista. Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Varainhankinnalla kerätyt tulot käytetään esimerkiksi oheistarvikkeiden hankintaan ja valmentajien kouluttamiseen. 4.6 Yhteiskunnalliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on olla luotettava ja laadukkaasta toiminnastaan tunnettu seura, jonka hyvä maine on tunnettu taitoluistelussa kautta maan. Seura pyrkii lisäämään tunnettavuuttaan erilaisissa julkaisuissa, lehdissä ja tiedotteissa sekä osallistumalla kaudesta alkaen alueellisten kutsukilpailuiden järjestämiseen. Seura pyrkii osallistumaan aktiivisesti myös Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin seuratapahtumiin sekä Nuoren Suomen ja Uudenmaan alueen tapahtumiin. Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota työpaikkoja taitoluistelun ammattilaisille sekä nuorille taitoluistelijoille, joilla on halua ja taitoa kehittää osaamistaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi seura lisää jatkuvasti seuran ja työntekijöiden osaamista esimerkiksi kouluttautumalla ja työskentelee sen eteen, että sekä sen arkipäiväinen toiminta että erilaisten tapahtumien järjestäminen sujuvat ongelmitta ja siten, että niistä jää kaikille hyvä mieli. 5. PELISÄÄNNÖT 5.1 Ryhmät Seuran luistelukoulu- ja harrastajat -ryhmiin otetaan luistelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä toukokuusta alkaen. Jos ryhmissä on tilaa, aloittaa voi myös kesken kauden. Ryhmiä muodostettaessa kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään ja luistelutaitoon. Miniloiste -alkeiskehitysryhmään, yksinluistelun Loiste kehitysryhmään, muodostelmaluistelun Hohde kehitysryhmään sekä Taiturit ja Tuike ryhmiin siirtymisestä sovitaan valmentajan aloitteesta. Kilpaileviin ryhmiin valitaan luistelijat maalis-/huhtikuussa järjestettävissä testeissä. Valmentajat seuraavat luistelijoiden kehittymistä ja esittävät tarvittaessa luistelijan siirtymistään seuraavan ryhmään myös kesken kauden. Mahdollisesta ryhmän vaihdoksesta keskustellaan luistelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. Kesken kauden siirryttäessä siirtymispäätöstä edeltää kahden viikon pituinen kokeilukausi uudessa ryhmässä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden kauden ryhmät käyvät ilmi liitteestä 5. Kehitys- ja kilparyhmien tarkemmat harjoitusajat löytyvät seuran internet -sivuilta 7

8 5.2 Maksut Nurmijärven Taitoluistelijoiden kausi- ja kuukausimaksut määritellään ryhmittäin ryhmän koon, käytettävän jääajan sekä oheis- ja tanssiharjoitteiden määrän mukaisesti. Kauden peruskauden ( ) maksut käyvät ilmi liitteestä 5. Luistelukoulu- ja harrastajaryhmien maksut kerätään erikseen syys- ja kevätkaudelta. Kehitys- ja kilparyhmäläisten luistelumaksu on kuukausittainen. Peruskauden maksu on kiinteä. Sen lisäksi peruskaudella laskutetaan leireistä, tehopäivistä ja kilpailuosallistumisista. Peruskauden ulkopuolisista jäistä (mm. kevätjäät ja elokuun jäät) laskutetaan erikseen kustannusten (mm. jäämaksut ja valmennuskustannukset) perusteella. Yksinluisteluryhmien ja muodostelmajoukkueen osalta lisätietoa maksuista niiden määräytymiseen, poissaoloon ja luistelun lopettamiseen liittyen on saatavissa päivitetystä Luistelumaksut, poissaolot ja luistelukausiin sitoutuminen -ohjeesta, joka tulee voimaan alkaen. Ohjeen aikaisempi versio on toimitettu ko. ryhmiin kuuluville ja ohje on saatavissa myös seuran internet -sivuilta. Edellä mainittujen maksujen lisäksi erillisiä maksuja ovat mm. yksinluistelun ohjelmien tekoon liittyvät maksut, joista lisätietoa on löydettävissä seuran internet sivuilta yksinluistelun osiosta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerhot ovat yksityisiä iltapäiväkerhoja, joiden toimintaan sitoudutaan aina puolivuotiskausittain kerrallaan. Iltapäiväkerhojen maksu kaudella on 100 /kk, jos iltapäiväkerhopaikka tarvitaan kello saakka ja 80 /kk, jos paikka tarvitaan kello saakka. Kuukausimaksun lisäksi osa iltapäiväkerhon liikunnasta on lisämaksullista. Maksut määräytyvät kausittain ja toiminnasta riippuen. 5.3 Tiedottaminen Nurmijärven Taitoluistelijat tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti kuukausitiedotteen, vanhempainiltojen, ilmoitustaulun ja internet-sivujen (www.nurmijarventaitoluistelijat.fi) sekä facebookin kautta. Näytöksistä, muista tapahtumista sekä ajankohtaisista aiheista tiedotetaan tarvittaessa myös sähköpostein, mainoksin ja ilmoittamalla paikallisissa sanomalehdissä. Iltapäiväkerhot tiedottavat kerhoissa olevien lasten vanhemmille sähköpostitse sekä seuran internetsivujen kautta sekä vähintään kerran vuodessa järjestettävissä vanhempainilloissa. 5.4 Yhteistyö Nurmijärven Taitoluistelijat panostaa hyvään yhteistyökykyyn. Seuran sisäisesti yhteistyötä edistetään mm. työntekijöiden keskusteluilla (ks. lisää kohta 3.3. Työntekijät) sekä ryhmäkohtaisten pelisääntöjen, vanhempainiltojen ja kehitys- ja kilparyhmissä luistelevien kehityskeskustelujen kautta. Seura huolehtii siitä, että hallituksessa on aina sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun edustajia, jotta lajit tulevat huomioitua tasapuolisesti seuran toiminnassa. Vastaavasti hallitusjäseniä pyritään rekrytoimaan myös luistelukoulu- ja harrastajaryhmien edustajista. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii myös hyvään yhteistyöhön vapaaehtoisten kesken ja kiittää aina toimintaansa osallistujia näytöksissä ja kausijulkaisussa. Luistelijoita, jäseniä ja muita vapaaehtoisia muistetaan myös vuosittaisissa kevätjuhlissa. Myös hallitusta ja seuran työntekijöitä kiitetään. Seura kiinnittää huomiota siihen, että sen toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin on laadukasta ja että seuraan voidaan luottaa. Seura työskentelee sen eteen, että se olisi arvostettu toimija kunnan ja muiden liikuntapalveluita tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 5.5 Näytökset ja tapahtumat Nurmijärven Taitoluistelijoissa kaikki luistelijat esiintyvät halutessaan sekä joulutapahtumassa että kevätnäytöksessä. Seuran toiminnanjohtaja ja valmentajat suunnittelevat tapahtumat ja näytökset yhdessä hallituksen kanssa, joka vastaa viime kädessä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät eri ryhmien esityksistä näytöksissä yhteistyössä ja jakavat ryhmissään esiintymisroolit kiinnittäen tasapuolisuuteen erityistä huomiota. Nurmijärven Taitoluistelijat osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin tai järjestää niitä itse lisätäkseen näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan sekä kehittääkseen mainettaan luotettavana toimijana. 8

9 5.6 Kilpailut Nurmijärven Taitoluistelijat järjestää kaudella kuukausikilpailuja Tintit ja Loiste ryhmäläisille. Jos K2 ryhmäläiset ei saa riittävästi kilpailumahdollisuuksia aluekilpailuissa, myös K2 ryhmälle järjestään kuukausikilpailuja kevätkaudella Seuran sisäisissä kilpailuissa käytetään tähtiarvostelua. Sekä kilpailevilla yksinluistelijoilla että kilpailevilla muodostelmaryhmillä on yksi kerrallaan lisäksi mahdollisuus harjoitella kilpailuohjelmansa esittämistä luistelukoulujen ja harrastajaryhmien tuntien välissä. Kaudella seura järjestää yksinluistelun kutsukilpailut syyskaudella ja muodostelmaluistelun kutsukilpailut kevätkaudella. Seuran luistelijoilla on mahdollisuus osallistua myös muiden luisteluseurojen kilpailuihin. Kaudella seuran yksinluistelijat voivat osallistuja Tintit, Minit, B-Silmut, Aluedebytantit sekä Taitajat -sarjan kilpailuihin ja muodostelmaluistelijat voivat kilpailla minorit -sarjassa sekä aikuisten sarjassa. Lähivuosina seuralla on tavoitteena perustaa myös muodostelmaluistelun kansallinen juniorijoukkue. Vastuuvalmentaja päättää, koska luistelija on valmis osallistumaan kilpailuihin ja seuraa sitä, että kilpailuihin osallistuminen on tasapuolista. Vastuuvalmentaja tiedottaa luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä seikoista yhteistyössä nimetyn kilpailuilmoittautumisista vastaavan henkilön kanssa. Valmentaja kertoo luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä käytännöistä ja huolehtii luistelijoistaan kilpailun aikana yhteistyössä vanhempien tai huoltajien kanssa. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota siihen, että seuran luistelijat oppivat kannustamaan toisiaan ja iloitsemaan toistensa onnistumisista. Lisäksi on tärkeää muistaa hyvät käytöstavat ja reipas urheilumieli. Muodostelmaluistelussa kilpailuihin pääsee luistelemaan sen jälkeen, kun osaa ohjelman. Valmentaja valitsee tarkan harkinnan perusteella kilpailuissa jäälle pääsevät luistelijat mahdollisimman tasapuolisesti siten, että kaikki pääsevät kauden aikana kilpailemaan vähintään kerran. Ohjelman osaamisen lisäksi kilpailuihin osallistumiseen ja luistelupaikkoihin vaikuttavat luistelijoiden motiivi ja kehitystaso. Myös esimerkiksi toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista voivat vaikuttaa. Varaluistelijat vuorottelevat esiintymisissä, mutta vuorottelussa on otettava huomioon se, mitä paikkaa luistelijat luistelevat ja esimerkiksi luistelijoiden pituuserot. Ks. kilpailukäytännöistä lisää seuran verkkosivuilta 5.7 Terveellinen elämäntapa Nurmijärven Taitoluistelijat edistää luistelijoidensa terveellistä elämäntapaa kiinnittämällä huomiota monipuoliseen liikuntaan, alkulämmittelyyn ja venyttelyyn sekä terveelliseen ruokavalioon. Kehitys- ja kilparyhmäläisille kerrotaan vinkkejä alkulämmittelyyn ja venyttelyyn ja heille annetaan tietoa terveellisen ruokavalion sisällöstä ja merkityksestä esimerkiksi vanhempainilloissa ja sähköpostitse. Myös harjoittelun turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja seura järjestää jokaiselle lasten ja nuorten tunnille jääpäivystyksen. Jäällä sekä oheisissa huomioidaan muun muassa ikätaso, harjoitteiden monipuolisuus, kuormittavuus ja turvallisuus sekä vartalon hallinta ja jäällä tapahtuvan harjoittelun tukeminen. Kehitys- ja kilparyhmien oheiset ovat joko ohjattuja tai omatoimioheisia, joissa noudatetaan annettuja ohjeita. Myös kesäharjoitusohjelmissa kiinnitetään huomiota harjoitteiden monipuolisuuteen ja oikeaan tekotapaan. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii edistämään päihteettömyyttä työntekijöiden esimerkillä ja kertomalla päihteiden käytön vaikutuksesta urheilijan terveydelle ja jaksamiselle. Seura pyrkii lisäksi järjestämään vuosittain yhden ulkopuolisen luennoitsijan vetämän ravinto- tai päihdeluennon. 5.8 Vanhempien rooli Nurmijärven Taitoluistelijat edistää hyvien suhteiden luomista luistelijoiden vanhempiin. Tärkeää on, että vanhemmat ottavat huomioon seuran ohjeet luisteluharjoituksiin ja varusteisiin liittyen sekä laaditut pelisäännöt ja ovat tarvittaessa aktiivisesti ja avoimesti yhteydessä seuraan. Vanhemmille järjestään vuosittain vanhempainiltoja, joihin osallistuminen on toivottavaa yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja avoimien keskusteluyhteyksien luomiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa pyöritetään osin työntekijöiden ja osin vapaaehtoisvoimin. Vain yhdessä tehden ja keskustellen seura voi taata sen, että lopputulos on kaikkien kannalta mahdollisimman hyvä. (Ks. lisää kohta 3.6. Vapaaehtoiset) 9

10 5.9 Ristiriitatilanteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa ristiriitatilanteet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan avoimesti keskustelemalla. Nurmijärven Taitoluistelijat toivoo, että mahdollisten ristiriitatilanteiden tai epäselvyyksien syntyessä seuraan ollaan avoimesti ja mahdollisimman aikaisin yhteydessä. Ristiriitatilanteessa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä valmentajaan ja sen jälkeen tarvittaessa toiminnanjohtajaan. Viime kädessä hallitus toimii ristiriitojen ratkaisijana. Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan järjestää myös vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. 6. SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 6.1 Seuran kehittäminen Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnan kehittämisestä vastaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Halutessaan kaikki seuralaiset voivat osallistua seuran kehittämiseen esimerkiksi palautteen ja erilaisten tilaisuuksien, mukaan lukien vanhempainillat, kautta. Nurmijärven Taitoluistelijat toteuttaa vuosittain toimintaansa koskevan kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään seuran toimintaa kehitettäessä ja tulevia toimintasuunnitelmia laadittaessa. Seuratoiminnan kehittämisen lisäksi Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kehittämään myös luistelutoimintaansa esimerkiksi kehittämällä kausisuunnitelmia niin jäälle kuin oheisharjoitteluun. Seuran toimistoon kootaan myös yhteistyössä valmentajien kanssa kehitettävää valmennusmateriaalia, esimerkiksi mallitunteja oheisharjoitteisiin. Nurmijärven Taitoluistelijat kehittää myös tunnettavuuttaan näkyvänä ja luotettavana paikallisena toimijana. Keskeistä seuran seuratoiminnan kehittämisessä on saada seuraan riittävän paljon luisteluryhmiä, jolloin kehittyminen oman seuran sisällä on mahdollista. Tällöin myös nuorten luistelijoiden osuus seurassa vahvistuisi ja luistelijoista löytyisi helposti innokkaita ohjaajiksi koulutettavia. Kaudella keskeistä on seuran toiminnan kehittäminen siten, että uuden harjoitusjäähallin valmistuessa lähivuosina seura pystyy tarvittaessa laajentamaan toimintaansa siten, että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan Nurmijärven taitoluistelijoiden luistelutoimintaan ja tunneille. Kaudella seura panostaa myös aikuisluistelutoiminnan kehittämiseen Ilolla tavoitteellista liikuntaa aikuisille hankkeen mukaisesti. 6.2 Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen Nurmijärven Taitoluistelijat kouluttaa valmentajia ja ohjaajiaan. Koulutukset suunnitellaan hyvissä ajoin ja tasapuolisesti. Valmentajat ja ohjaajat saavat esittää toiveitaan ja jokaiselle tarjotaan koulutusta mahdollisuuksien mukaan jokaisena toimintavuonna. Päätoimisille työntekijöille tehdään koulutussuunnitelma vuosittaisen kehittämiskeskustelun yhteydessä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden luistelijat voivat toimia apuohjaajina luistelukouluissa. Seura aloittaa ohjaajakoulutuksiin ohjaamisen mahdollisimman nuorena, jotta luistelijan halu pysyä omassa seurassa vahvistuu. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät yhteistyössä apuohjaajien tarpeesta ja valinnasta. Valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään, luistelutaitoon ja yhteistyökykyyn nuorempien luistelijoiden kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii maksamaan tuntipalkkaa koulutuksen ja kokemuksen mukaan niille apuohjaajille, joilla on veto- ja suunnitteluvastuu jonkun ryhmän osalta. Sen lisäksi seura huolehtii siitä, että apuohjaajat saavat valmentajilta ohjausta apuohjaajana toimiessaan ja pääsevät osallistumaan koulutukseen (mm. Luistelun ohjauksen perusteet kurssit) ja seuran omat apuohjaajakoulutukset. Seura mahdollistaa koulutukseen osallistumisen myös hallituksen jäsenille. 10

11 Liite 1 11

12 Liite 2 NTL:n hallituksen vastuut ja tehtävät Puheenjohtaja Seuran toiminnan kehittäminen yhdessä toiminnanjohtajan ja hallituksen kanssa. Seuran yhteistyösuhteista ja näkyvyydestä huolehtiminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa (mm. STLL, Nuori Suomi, kunta, muut urheiluseurat ja - yhdistykset) Hallituksen kokoukset, syys- ja kevätkokoukset Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Varapuheenjohtajuus Seuran talouden hallinta ja taloudellisen tilanteen ennakointi Talouskatsausten tekeminen hallituksen kokouksiin Pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelman ja -strategian valmistelu Taloudellisten tukien haku ja seuranta, tukiehtojen noudattamisen seuranta Julkaisuvastaava Kausijulkaisutoimikunnan kokoaminen ja kausijulkaisusta vastaaminen (tarjouspyynnöt, tekstit, kuvat, mainokset) Muista mahdollisista esitteistä, mainoksista tms. vastaaminen (tarjouspyynnöt, tekstit, kuvat) Seuran lehtijuttu -suunnitelman tekeminen ja jalkauttaminen Seuran lehtileikkeiden ja valokuvien hallinnan kehittäminen Tapahtumavastaava Tapahtumien koordinointi: erityisesti joulu- ja kevätnäytökset Tapahtumien valmistelu toiminnanjohtajan ja valmentajien ohjeiden mukaisesti Vapaaehtoisten rekrytointi, tehtävien jako ja vapaaehtoisista ja tapahtumien sujumisesta huolehtiminen Kahviovastaava Kilpailu- ja kahviotoimikuntien organisoinnista ja toimikuntien toimimisesta vastaaminen Luistelijatoimikuntien järjestäminen osallistumaan mm. tapahtumien järjestämiseen ja kilpailujärjestelyihin (mm. kilpailevat yksinluistelijat muodostelmaluistelijoiden kilpailuihin ja päinvastoin) Varainhankintavastaava Varainhankinnan kehittäminen ja toteuttaminen Seuratuotteiden hankinta ja myynnin seuranta Varainhankinnan taloudellisen tilanteen seuranta Rahaston- ja jäsenrekisterin hoitaja Tilien seuranta Tositteiden merkintä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Jäsenrekisterin hallinta ja ylläpito 12

13 Liite 3 NTL:n työntekijöiden vastuut ja tehtävät Toiminnanjohtaja Käytännön seuratoiminnan organisointi ja hallinto hallituksen ohjeiden ja vuosikokousten päätösten mukaisesti Seuran työntekijöiden esimiestehtävät Valmennuksen toimintalinjan suunnittelu ja toteuttaminen Valmennusosaamisen ja seuratoiminnan kehittäminen Taitoluisteluryhmien valmentaminen Iltapäiväkerhotoiminnasta ja toiminnan hallinnosta vastaaminen Osallistuminen hallituksen, työryhmien tai toimikuntien kokouksiin, vanhempien tilaisuuksiin, joukkueiltoihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin talousvastuu hallituksen ohjeiden mukaan Lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja Harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen Oheisharjoittelun kehittäminen sekä yhteistyön kehittäminen ja aktivoiminen kunnan muiden urheiluseurojen kanssa Luistelukouluista ja harrastusryhmistä vastaaminen Seuratoiminnan yhteisöllisyyden kehittäminen Näytösten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Taitoluisteluvalmentaja (yksinluistelu) Yksinluistelutoiminnasta vastaaminen (vuosi- ja kausisuunnitelmat, kilpailevien yksinluistelijoiden valmennuksellinen vastuu) Aikuisluistelusta vastaaminen (vuosi- ja kausisuunnitelmat, aikuisten luistelutoiminnan valmennuksellinen vastuu) Iltapäiväkerhon ohjaaminen Näytösten suunnittelun ja toteutuksen organisointi Muodostelmaluistelutoiminnasta vastaaminen (minorit, aikuiset ja Hohde) Luistelukouluohjaajana toimiminen Aikuisluistelutuntien ohjaaminen Näytösten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Taitoluisteluohjaaja Taitoluisteluvalmennukseen osallistuminen Näytösten suunnittelun ja toteutuksen organisointi Taitoluisteluvalmentaja (muodostelmaluistelu) Iltapäiväkerhokoordinaattori Iltapäiväkerhotoiminnan käytännön toimimisesta vastaaminen, mm. riittävän henkilökunnan varmistaminen päivittäin Iltapäiväkerhotoimintaa koskeva tiedottaminen Iltapäiväkerhotoiminnan suunnittelu Iltapäiväkerhon ohjaaminen Iltapäiväkerhoohjaajat Iltapäiväkerhon ohjaaminen sopimuksen mukaisesti tai tarpeen mukaan. 13

14 Liite 4 NTL:N VAPAAEHTOISTEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Tehtävä Järjestäjä Tehtävän tarkempi sisältö Lisätietoja Arpajaiset Ice Winds ja Hohde Arpajaistuotteiden vastaanotto ja merkitseminen. Arpajaispöydän järjestäminen, arpojen myyminen ja arpajaispöydän siivoaminen. Käteiskassan huolehtiminen. Ensiapu Tintit ja Loiste Ensiapuvastaavien rekrytointi ja tarvikkeiden läpikäynti etukäteen. Ensiapupisteen valmistelu. Järjestysmiehet Ice Winds, Hohde, Järjestyksen valvonta sekä pihalla (liikenne, park- Tintit ja Loiste keeraus) että sisällä. Järjestysmiesten rekrytointi ja ohjeistaminen, huomioliivien paikalle tuonti. Jääpäivystys Kahvio Jäähelmi Kausijulkaisu Luistelukoulut (tenavat, koululaiset ja muko) Kaikki ryhmät Hallituksen julkaisuvastaava ja muut kiinnostuneet Jäävahtivuorojen organisointi jään laidalle luistelukoulutuntien ajaksi vastaamaan tarvittaessa esim. luistinten uudelleen sitomisessa, vanhemman etsimisessä, vessassa käynnissä tai ensiavussa. Kahvio Jäähelmen pyörittämiseen osallistuminen (myyntivuorojen tekeminen talkootyönä) Kausijulkaisun tekeminen: tarjousten pyytäminen, aineiston kokoaminen ja kausijulkaisun painattamisesta huolehtiminen. Kilpailut Kilparyhmät Kilpailujen järjestämisen organisointi sekä tehtävien (arviointilomakkeiden hankkiminen, musiikin soittaja, kuuluttaja, portin avaaja, tuomari, pisteiden laskija, mehupisteen hoitaja jne) jako. Koppiemot Luistelukoulut (tenavat ja koululaiset) Luistelijoiden vastaanotto ennen esitystä, heistä huolehtiminen esityksen aikana ja pienimpien luovuttaminen vanhemmille esityksen jälkeen. Koppiemojen rekrytointi ja ohjeistaminen. Kaisa Sainio Pia Aronen Pia Aronen Katja Lähteenmäki Pia Yliharju m) Saija Nikkilä Kaisa Sainio Elsi Hilari Pia Aronen Kuulutus Aikuisluistelu Kuuluttajan rekrytointi, kuulutusten läpikäynti etukäteen ja kuuluttaminen. Kaisa Sainio Lavasteet K2 ja Tuike Lavasteiden valmistaminen, pystytys ja purku Pia Aronen Lipunmyynti Aikuisluistelu Lipunmyynnin järjestäminen (ennakkomyynti + myynti tapahtumassa). Lipunmyyjien rekrytointi ja ohjeistaminen. Käteiskassan huolehtiminen. Kaisa Sainio Maskeeraus Tintit ja Loiste Maskeerausten miettiminen, maskeerettavien yksilöinti, maskeraausajan ja -paikan ilmoittaminen, maskeeraaminen Puvustus Tintit ja Loiste Puvustuksen suunnittelun ja toteutuksen organisointi, tehtävien ja ohjeiden jako. Pukujen kirjaaminen pukuluetteloon ja pukujen säilyttäminen. Ruusumyynti Ice Winds Ennakkotilausten organisointi, ruusujen hankinta, pakkaus ja myynti. Käteiskassasta huolehtiminen. Kaisa Sainio Eino Miettinen atalo.fi) Sanna Kari Seuratuotemyynti Näytösten suunnittelu Ice Winds Toiminnanjohtaja ja valmentajat Seuratuotteiden esittely ja myynti. Käteiskassasta huolehtiminen. Teeman valinta, esitysten miettiminen, aikataulutus ja roolitus, puvustuksen ja maskeerauksen suunnittelu Pia Aronen 14

15 Liite 5 NTL:n luisteluryhmät harjoitusaikoineen ja hintoineen kausi Ryhmä Kenelle ryhmä on tarkoitettu Harjoitusajat Hinta/ kausi (=puoli vuotta) tai kk Luistelukoulu (3-6v.) Luistelun alkeisryhmä alle kouluikäisille, jossa harjoitellaan perusluistelua leikin varjolla. Keskiviikon luistelukoulussa kolme tasoryhmää ja oma ryhmä pojille. Lauantain luistelukoulussa on neljä tasoryhmää. Ryhmissä on korkeintaan 10 luistelijaa. ke la tai molemmat 165 / 1x vko 250 / 2x vko Miniloiste (3-5v.) Luistelukoulun yhteydessä luisteleva tavoitteellisempi luistelun perustaitoihin keskittyvä ryhmä. ke la Harrastajat (7-10v.) Ryhmä luistelee kahdesti viikossa luistelukoulujen tunneilla. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Ryhmään siirrytään valmentajan suosituksesta. Ryhmästä voi edetä joko yksinluistelun Loiste ryhmään tai muodostelmaluistelun Hohde ryhmään. Luistelun jatkoryhmä kouluikäisille luistelusta kiinnostuneille luistelijoille. Keskiviikon harrastajissa on kaksi tasoryhmää ja lauantain harrastjissa kolme tasoryhmää. Ryhmissä on korkeintaan 12 luistelijaa. ke la tai molemmat 165 / 1x vko 250 / 2x vko Taiturit Kouluikäisten, edistyneiden harrastajien ryhmä, jossa harjoitellaan yksinluistelun perusteita (kaaret, kolmoset, piruetit jne.) sekä kaikkia yksöishyppyjä. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Yksinluisteluryhmät Loiste (4-6v.) Yksinluistelun kehitysryhmä 4-6-vuotiaille lapsille. Ryhmään valikoidutaan valmentajien suosituksesta luistelukoulun kautta. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelua, hyppyjä ja hyppäämisen valmiuksia, peruspiruetteja (rotaatio) sekä esittämistä. Oheisharjoituksissa vahvistetaan motorisia perustaitoja ja harjoitetaan tasapaino-, ketteryys-, rytmi- ja yhdistelykykyä. ke pe Jää 3 krt/vko Oheiset 2 krt/vko /kk Tintit (5-8v.) Kilpaileva yksinluistelun ryhmä 5-8-vuotiaille, jossa kilpaillaan alueellissa kilpailuissa Tintit sarjassa. Ryhmään valikoidutaan testien kautta. Ryhmässä on korkeintaan 10 luistelijaa. Jää 4 krt/vko Oheiset 3 krt/vko Tanssi 1 krt/vko 175 /kk Ryhmässä harjoitellaan kaikkia yksöishyppyjä, rotaation käynnistämistä, kiihdyttämistä ja pysäyttämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Oheisharjoituksissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Tuike K2 Pitkälle edistyneiden harrastajien ryhmä, jossa harjoitellaan kaaria, kolmosia, piruetteja ja yksöishyppyjä ilman kilpailutavoitteita. Ryhmä harjoittelee K2 ryhmän yhteydessä. Kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan alueellisiin minit, silmut, aluedebytantit ja noviisit sekä taitajat -tason kilpailuihin. Ryhmään valikoidutaan testien kautta. Ryhmässä on korkeintaan 15 luistelijaa. Ryhmässä harjoitellaan yksöis- ja kaksoishyppyjä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa (vartalon hallinta), oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Jää 3 krt/vko Oheiset 1 krt/vko Jää 4-6 krt/vko Oheiset 3 krt/vko Tanssi 1 krt/vko /6 krt/vko 220 /5 krt/vko 200 /4 krt/vko Ryhmään kuuluvat valitsevat kauden alussa, luistelevatko koko kauden 4, 5 vai 6 kertaa viikossa ja ilmoittavat valmentajalle sito- 15

16 Aikuisluistelu YL vasti luistelupäivänsä. Aikuisten (18v. ylöspäin, ei yläikärajaa, myös miehille) yksinluistelutunti kaikentasoisille luistelijoille. Soveltuu myös toiseksi harjoitustunniksi muodostelmaryhmän luistelijoille. Ryhmään mahtuu korkeintaan 25 luistelijaa. ma , oheiset (300 YL+ML) Ryhmässä harjoitellaan sujuvaa perusluistelua, piruetteja ja pieniä hyppyjä sekä musiikkiluistelua. Oheisharjoituksissa tehdään lämmittely- ja venyttelyharjoituksia. Muodostelmaluistelu Hohde Kilpaileviin muodostelmaryhmiin tähtäävä ryhmä 5-8 -vuotiaille. Hohde -ryhmässä harjoitellaan luistelun perusteita jäällä niin yksin kuin yhdessäkin. Oheisharjoituksissa juostaan, hypitään, pelataan, harjoitellaan tasapainoa sekä myös hieman lihaskuntoa. Ryhmään mahtuu korkeintaan 12 luistelijaa. Jää 2 krt/vko Oheiset 1 krt/vko 290 Minorit Harrastajatason kilpaileva muodostelmajoukkue alle 13-vuotiaille. Joukkueeseen valikoidutaan joka keväisten testien kautta. Joukkueeseen mahtuu 30 luistelijaa. Jää 4 krt/vko Oheiset 3 krt/vko 175 /kk Joukkueessa opetellaan perusluistelua niin yksin kuin yhdessä. Välillä yksilötaidoissa keskitytään jo vähän haastavampiinkin asioihin. Oman ohjelman harjoittelu on kuitenkin painopisteenä syksystä kevääseen. Oheisharjoituksiin kuuluu tanssi sekä ohjelmaoheiset, jossa tehdään kuivalla ohjelmaa, lisätään käsiä ja ilmeitä. Lisäksi pidetään kuntooheiset, joissa keskitytään peruskunnon ylläpitämiseen erilaisin harjoituksin. Aikuiset Aikuisten (18 vuotiaista alkaen, myös miehille) muodostelmajoukkue. Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikentasoiset luistelijat. Ryhmään mahtuu 25 luistelijaa. Jää la Oheiset la (300 YL + ML) Ryhmässä opetellaan muodostelmaluistelun perusaskeleita ja kuvioita sekä muodostelmassa luistelua. Joukkueen tavoitteena on koota kaudella kisaohjelma ja osallistua ainakin yksiin kisoihin kokeilumielessä. 16

17 Liite 6 Täydennetään myöhemmin kaudella Aikaisempi luistelijan polut löytyy seuran nettisivuilta. 17

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry

NTL Toimintalinjaus. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2 Hallitus 3 3.3 Työntekijät 4 3.4 Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2014-2015 Hyväksytty 2.6.2014 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Vanhempaininfo

Vanhempaininfo Vanhempaininfo 4.2.2017 Taitoluistelu Yksinluistelu Jäätanssi Pariluistelu Muodostelmaluistelu Muodostelmaluistelu Vaikea ja monipuolinen taito- ja joukkuelaji Kuviot Otteessa ja yksin luisteleminen Perusluistelu,

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista:

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: Sivu 1 / 6 13.5.2012 Kausi 2016-2017 Hei luistelijat ja luisteluvanhemmat! Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: TASOT Tulevalla kaudella VLK:n luistelijat luistelevat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K1E ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1E Valmennus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta, ryhmäopetus yhdessä K1S tai K1A+K1K ryhmän kanssa. K1E luistelijat kilpailevat

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS 1 Ohjaajan muistilista Ohjaajana toimiminen -Tulen ajoissa paikalle ja lähden viimeisenä. -Tervehdin lapsia harjoitukseen tultaessa ja kotiin lähtiessä. -Hankin tunnille sijaisen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot