Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9)"

Transkriptio

1 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9) HELSINGIN MAALARIMESTARIYHDISTYS R.Y:N Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Maalarimestariyhdistys r.y. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä HMMY. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on näiden ja Pintaurakoitsijat r.y:n sääntöjen puitteissa vaalia ja valvoa jäsentensä yhteisiä henkisiä arvoja ja ammatillisia etuja sekä toimia siten, että: a) hyvät suhteet yhdistyksen jäsenten kesken sekä heidän ja työntekijöiden välillä säilyvät ja kehittyvät, b) huolehditaan alan kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä sellaisiksi, että kullakin yhdistyksen jäsenellä olisi paremmat mahdollisuudet elinkeinonsa harjoittamiseen ja kehittämiseen, c) jäseniä tuetaan mahdollisuuksien mukaan työhäiriöiden ym. vaikeuksien sattuessa sekä virallisten määräysten ja sääntöjen selvittelyssä. 3 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: - järjestämällä kokouksia, koulutus-, esitelmä- ja virkistystilaisuuksia - neuvomalla ja ohjaamalla jäseniään ammattiasioissa - vastaanottamalla ja jakamalla apurahoja ja tunnustuspalkintoja

2 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 2(9) 4 - tukemalla ja edistämällä muillakin samantapaisilla toimintamuodoilla jäsenistönsä toimialojen kehitystä - järjestämällä toimintansa tukemiseksi, asianmukaisen luvan tarvittaessa hankittuaan, rahankeräyksiä ja arpajaisia - omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, työnjohtajajäseniä, opettajajäseniä, asiantuntijajäseniä, vapaita jäseniä ja kannattajajäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja, kuitenkin ainoastaan yksi (1) kerrallaan. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokous voi kutsua johtokunnan esittämän henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Yhdistyksen johtokunta päättää varsinaiseksi jäseneksi, työnjohtajajäseneksi, opettajajäseneksi, asiantuntijajäseneksi, vapaaksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi pääsemisestä. Yhdistyksen jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja hakemuksesta on käytävä ilmi, mitä jäsenyyttä hakija tarkoittaa. Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Luonnollisen henkilön on oltava hyvämaineinen ja hänen tulee olla harjoittanut omaa liiketoimintaa vähintään kaksi (2) vuotta. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä oikeushenkilöltä tulee edellyttää, että tämä on ylläpitänyt liiketoimintaa vähintään kaksi (2) vuotta, ellei johtokunta Pintaurakoitsijat r.y:tä kuultuaan toisin päätä. Työnjohtajajäseneksi voi päästä hyvämaineinen luonnollinen henkilö, joka toimii työnjohtajana yhdistyksen kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen tai varsinaisen jäsenen yrityksen palveluksessa.

3 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 3(9) Opettajajäseneksi voi päästä hyvämaineinen luonnollinen henkilö, joka toimii opettajana jäsenistön edustamien toimialojen oppilaitoksessa ja asiantuntijajäseneksi hyvämaineinen henkilö, joka toimii asiantuntijana jollakin jäsenistön toimialalla. Vapaaksi jäseneksi voi päästä hyvämaineinen, jollakin jäsenistön toimialalla pitkään vaikuttanut luonnollinen henkilö, joka ei enää toimi työelämässä. Kannattajajäseneksi voi päästä hyvämaineinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 5 Yhdistyksen varsinainen jäsen, työnjohtajajäsen, opettajajäsen, asiantuntijajäsen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle liittymis- sekä perusjäsenmaksun. Liittymis- ja perusjäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmillä. Liittymis- ja perusjäsenmaksun lisäksi varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty oikeushenkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa, on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen vahvistaman yrityksen liikevaihtoon perustuvan liikejäsenmaksun. Yhdistyksen vuosikokous määrää liittymis- ja perusjäsenmaksujen suuruudesta sekä liikejäsenmaksun laskentaperusteista. Kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen ja vapaan jäsenen ei tarvitse suorittaa liittymis- eikä jäsenmaksua. Jos varsinainen jäsen, työnjohtajajäsen, opettajajäsen, asiantuntijajäsen tai kannattajajäsen hyväksytään yhdistyksen jäseneksi tammikuun 30 päivän jälkeen, tämä on velvollinen suorittamaan liittymisvuotenaan perusjäsenmaksun ja mahdollisen liikejäsenmaksun laskennallisesti jokaiselta liittymiskuukautta seuraavalta täydeltä kuukaudelta.

4 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 4(9) 6 Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset täyttämään ne sitoumukset, jotka perustuvat näihin ja Pintaurakoitsijat r.y:n sääntöihin ja muihin erityisiin sopimuksiin ja vaatimuksiin, jotka voidaan tehdä näiden sääntöjen nojalla. Jäsenen velvollisuutena on erityisesti: 1) Jos lakko uhkaa tai on jo puhjennut, lähettää siitä yhdistykselle ja Pintaurakoitsijat r.y:lle ilmoitus sekä selvitys asiahaaroista, joilla on yhteyttä lakon kanssa. 2) Olla julistamatta työsulkua, jollei Pintaurakoitsijat r.y:n hallitus ole sellaista toimenpidettä hyväksynyt. 7 Yhdistyksen kokouksissa kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kuitenkin ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, joilla kullakin on yksi (1) ääni. 8 Jäsenen, joka laiminlyö edellä määrättyjen maksujen suorittamisen taikka muutoin toimii yhdistyksen päätöksiä tai etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä, johtokunnan sitä ennen jäsentä sopivalla tavalla varoitettua. Lisäksi johtokunta voi erottaa varsinaisen jäsenen, opettajajäsenen tai asiantuntijajäsenen, jos tämä siirtyy toimimaan kokonaan tai osittain muulle alalle, ja työnjohtajajäsenen, jos tämä on lopettanut toimintansa työnjohtajana sen yrityksen palveluksessa, jossa hän yhdistyksen työnjohtajajäseneksi liittyessään, sekä kannattajajäsenen, jos tämä on lopettanut toimintansa sen yrityksen palveluksessa, jossa hän oli yhdistyksen kannattajajäseneksi liittyessään.

5 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 5(9) Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus johtokunnalle 30 päivän kuluessa siitä kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Siitä yhdistyksen kokouksesta, jossa valitusta käsitellään, on valituksen tehneelle erotetulle jäsenelle ilmoitettava samalla tavalla kuin muillekin jäsenille. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 9 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa varsinaisista jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja voidaan sen jälkeen valita peräkkäin uudelleen enintään kolme (3) kertaa. Jäsenistä eroaa vuosittain kaksi (2) ja eronnut johtokunnan jäsen voidaan valita uudelleen johtokuntaan vasta seuraavassa vuosikokouksessa. Johtokunta kokoontuu niin usein kuin puheenjohtaja määrää tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Ellei kummallakaan puheenjohtajalla ole tilaisuutta olla saapuvilla kokouksessa, on johtokunta päätösvaltainen viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla, jolloin nämä valitsevat sen kokouksen puheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joista sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla yhdistyksen ulkopuoleltakin. Johtokunnan sihteeri hoitaa myös yhdistyksen sihteerin tehtävät. Sihteeri ja taloudenhoitaja ovat tehtävistään vastuussa johtokunnalle ja yhdistyksen kokoukselle.

6 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 6(9) Johtokunnan on esitettävä yhdistykselle vuosikokouksessa kirjallinen toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta tilinpäätöksineen sekä alkaneen toimikauden ohjelma talousarvioineen. Nämä asiakirjat on toimitettava jäsenille ennen vuosikokousta. 12 Johtokunnan tehtävät jakautuvat seuraavasti: a) Puheenjohtajan tehtävänä on: 1) sihteerin avustuksella kutsua yhdistys ja johtokunta kokouksiin, 2) toimia yhdistyksen ja johtokunnan kokousten puheenjohtajana, 3) allekirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, 4) tutustua yhdistyksen kirjeenvaihtoon ja taloustoimiin sekä varustaa kaikki asiakirjat tarkastusmerkinnällään. b) Varapuheenjohtajan tehtävänä on seurata kiinteästi yhdistyksen toimintaa ja puheenjohtajan ollessa estynyt suorittaa hänen tehtävänsä samoin oikeuksin ja velvoituksin. c) Taloudenhoitajan tehtävänä on: 1) johtokunnan määräämällä tavalla huolellisesti hoitaa yhdistyksen varallisuutta, 2) kuitata ja nostaa yhdistykselle tuleva omaisuus ja periä sen saamiset huomioonottaen samalla yhdistyksen nimen kirjoittamisesta säädetyn järjestyksen, 3) huolehtia lain edellyttämällä tavalla yhdistyksen kirjanpidosta, esittää kirjanpito ja tilinpäätös sekä seuraavan toimikauden talousarvio johtokunnalle tammikuun 20 päivään mennessä. Taloudenhoitajan on esitettävä johtokunnalle taloudenhoidon kulku välitilinpäätöksineen neljännesvuosittain.

7 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 7(9) 13 d) Sihteerin tehtävänä on: 1) arkistoida huolellisesti sellaiset yhdistykselle kuuluvat asiakirjat ja muu kirjallinen aineisto, joka ei kuulu taloudenhoitajan tehtäviin, 2) vastata yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja esittää ja esittää se tarpeen mukaan puheenjohtajalle, 3) ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä siten, että se antaa mahdollisimman kattavat tiedot jäsenistöstä, kuitenkin samalla huomioiden henkilörekisterilain vaatimukset. 14 Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa johtokunnan määräämänä päivänä ja sen määräämässä paikassa. Yhdistyksen kausikokouksia pidetään vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa sekä ylimääräisiä kokouksia, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille jäsenrekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen vähintään kymmenen (10) päivää ja muihin kokouksiin vähintään seitsemän (7) ennen kokousta. Kokouskutsuissa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa, kutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa sähköisesti jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muut tiedotukset toimitetaan vastaavalla tavalla joko postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Vuosikokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja toimittaa vuosikokouksen puheenjohtajan vaalin.

8 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 8(9) Kaikissa edellä mainituissa kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksissa tulee valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka vahvistavat suorittamansa tarkastuksen nimikirjoituksellaan. 15 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, 2) esitetään tilinpäätös, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 3) esitetään ja vahvistetaan johtokunnan laatima alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään sen perusteella liittymis- ja perusjäsenmaksujen suuruudet sekä liikejäsenmaksun laskentaperusteet. Vuosikokouksessa vahvistetaan myös liittymis- ja perusjäsenmaksujen sekä liikejäsenmaksujen perimistapa ja ajankohta. 4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet huomioonottaen 8 :n määräykset, 5) valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, sekä toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja, 6) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. (Johtokunnan tulee hakea sääntöjen muutokselle Pintaurakoitsijat r.y.:n hallituksen hyväksyminen ja sen saatuaan viranomaisten vahvistus).

9 Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 9(9) 19 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, josta jommankumman on oltava vuosikokous. Kummassakin kokouksessa on purkamisehdotusta kannatettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat ja arkisto luovutettava Maalarimestarisäätiöön. Mikäli edellä mainittua säätiötä ei enää ole, tulee yhdistyksen varat osoittaa jollekin jäsenistön toimialalle sen tarkoituksen edistämiseksi. 20

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970.

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. OHJELMA-AVUSTAJAT RY SÄÄNNÖT 1 (5) OHJELMA-AVUSTAJAT RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot