Roope Hollmén. Arkistointi järjestössä mission impossible?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.12.2014Roope Hollmén. Arkistointi järjestössä mission impossible?"

Transkriptio

1 Roope Hollmén Arkistointi järjestössä mission impossible?

2 Käsitteet Asiakirja: Arkistolaki (831/94) määrittelee: Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. Nykyisin käytännössä asiakirjat muodostuvat järjestelmissä säilytettävistä tiedoista. Roope Hollmén /MLL 2

3 Käsitteet Asiakirjahallinta: Asiakirjojen elinkaarihallinta ja siihen kuuluvat prosessit riippumatta siitä, missä asiakirjan elinkaaren vaiheessa niitä suoritetaan ja kuka vastaa niiden suorittamisesta Roope Hollmén /MLL 3

4 Käsitteet Arkisto arkistotila organisaatioyksikköä tai laitosta joka säilyttää arkistoa/arkistoja arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena syntynyttä asiakirjojen kokonaisuutta Roope Hollmén /MLL 4

5 Miksi arkistoidaan? Yksilön ja yhteisön oikeusturva Taloudelliset syyt Identiteetti Roope Hollmén /MLL 5

6 Mikä määrittää sen mitä arkistoidaan? Taloudelliset, juridiset (ml. lainsäädäntö) ja kulttuuriset syyt määrittävät Yhdistys on periaatteessa vapaa määrittelemään Yhdistyslaki: Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä. 503/1989 6:31 Roope Hollmén /MLL 6

7 Mikä määrittää sen mitä arkistoidaan? Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 503/1989 3:11 Käytännössä vakiintuneet tavat, yhteiskunnan odotukset määrittävät Roope Hollmén /MLL 7

8 Mitä ja Miten arkistoidaan? Asiakirjoja, papereita = NIISSÄ OLEVAA TIETOA Sähköinen vs. paperinen Hybridimaailma, jossa tieto tuotetaan sähköisesti, mutta säilytetään paperilla. - aiheuttaa ongelmia, osa aineistosta häviää Roope Hollmén /MLL 8

9 Mitä ja miten arkistoidaan 2: asiakirjan elinkaari Asiakirjat liittyvät prosesseihin, pitää hahmottaa/ kartoittaa oman organisaation keskeiset prosessit ja niissä kertyvät asiakirjat Asiakirjallinen arvonmääritys, kaikkea ei ole mielekästä säilyttää pysyvästi Mitkä prosessit ja mitkä prosessien tuloksena karttuvat asiakirjat ovat keskeisiä taloudenhoidon, oikeusturvan, päätöksenteon, toiminnan kannalta Roope Hollmén /MLL 9

10 Mitä ja miten arkistoidaan 3 Mitkä asiakirjat ovat keskeisiä organisaation identiteetin ja historian kannalta? Mitkä asiakirjat voidaan hävittää määräajan jälkeen? Arkistoimisen suunnittelu kannattaa ennakkoseulonta, joka perustuu yhteisesti sovittuihin määrityksiin tehokkaampaa ja halvempaa kuin taannehtiva arkiston järjestäminen Roope Hollmén /MLL 10

11 Arkistoinnin suunnittelu arkistonmuodostussuunnitelma tai? Pienelle organisaatiolle AMS turhan järeä prosessi Suunnittelun perusteena yhdistyksen toiminta Toiminnan perusteella mahdollista laatia ryhmittely asiakirjasarjoihin Yhdistyksen eri toimintamuodot muodostavat arkiston asiakirjasarjat Asiakirjoja voi jaotella näiden sarjojen sisällä vielä pienempiin alakokonaisuuksiin Sarja= Muodoltaan, tehtävältään tai sisällöltään yhteenkuuluvien, määräjärjestyksessä olevien arkistoyksiköiden kokonaisuus, jolla on yhteinen nimeke. Roope Hollmén /MLL 11

12 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) Päätöksenteko ja organisaatio (OTSIKKOTASO) Arkistosarjat/ asiakirjakokonaisuudet (SARJATASO) - Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten kokousasiakirjat SP - Yhdistyksen hallituksen kokousasiakirjat SP - Jäsenluettelot tms. harkinnan mukaan SP - Päätöksentekoon ja juridiseen toimintaan liittyvä kirjeenvaihto SP SP= säilytetään pysyvästi Roope Hollmén /MLL 12

13 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) Yhdistyksen varsinainen toiminta kukin toiminto omana kokonaisuutenaan. OTSIKKOTASO: Toiminta SARJATASO: MLL:ssa esim. IP-kerho, perhekahvila, tukioppilastoiminta jne. SISÄLTÖTASO: ohjelmat, aineistot, kirjeenvaihto SP Kukin aihealue arkistoidaan omana kokonaisuutenaan(omaan kansioonsa tms.) Roope Hollmén /MLL 13

14 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) Kirjanpitoaineiston säilytys 1 Kirjanpitolaki (1336/1997)2:10 Kirjanpitoaineiston säilytysaika: Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Roope Hollmén /MLL 14

15 Kirjanpitoaineiston säilytys 2: 6 vuotta kalenterivuoden päättymisestä säilytettävät Kirjanpitoaineisto, joka on säilytettävä kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi on päättynyt: - Tositteet: kirjanpitoaineiston perustana ovat liiketapahtumia kuvaavat tositteet, joiden perusteella tehdään kirjanpitomerkinnät Roope Hollmén /MLL 15

16 Kirjanpitoaineiston säilytys 3: 6 vuotta kalenterivuoden päättymisestä säilytettävät Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto: liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa ovat muut kirjanpitoaineistoon kuuluvat asiakirjat kuin tositteet. Esim. - kirjanpidon perusteella tehdyt viranomaisilmoitukset - eläkevakuutusta hoitaville yhteisöille tai muille yhteisöille annetut ilmoitukset ja muut lainsäädännön nojalla annettavat ilmoitukset. Roope Hollmén /MLL 16

17 Kirjanpitoaineiston säilytys 4: 10 vuotta tilikauden päättymisestä - Kirjanpitokirjat: kirjanpitokirjoja ovat perus- ja pääkirjanpidon raportit eli päivä- ja pääkirja sekä osakirjanpitojen päivä- ja pääkirjat. - Tililuettelo - Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt KPL 3: Konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat KPL 6:19 Roope Hollmén /MLL 17

18 Kirjanpitoaineiston säilytys 5: 10 vuotta tilikauden päättymisestä - Tasekirjan sisällöstä on säädetty KPL 3:8 : Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. - Tasekirja säilytys väh. 10 v. tilikauden päättymisestä Roope Hollmén /MLL 18

19 Kirjanpitoaineiston säilytys 6: Kirjanpitoaineistot toiminnan päättyessä Toiminnan loppuessa tai kirjanpitovelvollisuuden muuten päättyessä on kirjanpitovelvollisen tai tämän oikeudenomistajan järjestettävä kirjanpitoaineisto tässä pykälässä säädetyllä tavalla ja ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle aineiston säilyttäminen on uskottu. Roope Hollmén /MLL 19

20 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) henkilöstöhallinto 1 Palkkalistat 10 v. - yhtenäinen luettelo työnantajan kultakin palkanmaksukaudelta eri palkan- ja palkkionsaajille maksamista palkoista Palkkakortit 10 v. 1118/1996 (50 v. VK/329/ 00.01/2014 ) yhtenäinen luettelo saman työnantajan samalle palkan- tai palkkionsaajalle kalenterivuoden aikana maksamista palkoista - Eläkehakemukset ja päätökset sekä eläkevakuutusyhtiöiden lausuntopyynnöt ja lausunnot 10 v. Roope Hollmén /MLL 20

21 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) henkilöstöhallinto Työhakemukset : valitut SP, muut 3 v Työsopimukset: palvelusaika + 10 v Työtodistukset: 10 v Roope Hollmén /MLL 21

22 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) kirjeenvaihto Säilytetään osana sitä kokonaisuutta minkä tuloksena se syntyy. Saapuneita kirjeitä ei tarvitse säilyttää jos ne eivät ole johtaneet toimenpiteisiin, esim. saapuneita kierto-, saate-, lähete-, onnittelu-, kiitos ja yleiskirjeitä sekä tiedotteita ei säilytetä pysyvästi. Yleisohjeena on, että päätöksentekoon ja juridiseen toimintaan liittyvät kirjeet säilytetään pysyvästi. Roope Hollmén /MLL 22

23 Asiakirjojen ryhmittely (esimerkki) kirjeenvaihto Toimintaa sen luonnetta ja laatua kuvaava kirjeenvaihto hyvä säilyttää pysyvästi Sähköpostia koskevat arkistoinnissa samat periaatteet kuin muuta kirjeenvaihtoa Pysyvästi säilytettävät sähköpostit tulostettava aina paperille, mikäli luotettavaa sähköistä arkistoa ei ole 1-5 vuotta säilytettävät aineistot varmuuskopioitava Roope Hollmén /MLL 23

24 Muut aineistot Muut aineistot (mm. valokuvat, videot, lehtileikkeet) valikoiden SP Jokaiseen kuvaan on liitettävä tunnistetiedot: mikä tapahtuma, ketkä kuvassa, milloin kuva otettu ja kuka ottanut Digikuvat hyvä tallettaa esim. Pilveen Skydrive tms. optiset tallennevälineet ok, jos varmuuskopio Valokuvia kannattaa tallettaa maltillisesti esim 3 kuvaa/ tapahtuma Tilastot, rapotit, julkaisut SP Roope Hollmén /MLL 24

25 Tavallisia ongelmia järjestö/yhdistysarkistoissa Kirjeenvaihto(sähköposti): (katto)järjestön kierto- ja yleiskirjeet jäsenjärjestöille, erilainen käytännön järjestelyihin liittyvä kirjeenvaihto, erilaiset tiedoksi tulleet viranomaiskirjeet päätökset jne. -Näitä säilytetään vain niin kauan kuin tarvitaan Sähköpostit jää järjestelmään Verkostot, työryhmät- arkistointivastuu usein epäselvää Roope Hollmén /MLL 25

26 Henkilötietolaki 523/1999 Yksityiselämän ja yksityisyyden suojaaminen Henkilötieto: henkilöä taikka tämän ominaisuuksia tai elinolosuhteita kuvaavat merkinnät. Esim. nimi-, syntymäaika,-paikka, henkilötunnus, sukupuoli, uskonto Henkilörekisteri: henkilötietoja sisältävä tietojoukko esim. jäsenrekisteri. Roope Hollmén /MLL 26

27 Henkilötietojen käsittely Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan niiden keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, poistamista jne. Henkilörekisterejä pitää säilyttää siten, että ulkopuoliset eivät saa niitä käyttöönsä Henkilörekisterien tuhoamisesta on aina huolehdittava huolellisesti Roope Hollmén /MLL 27

28 Henkilötietojen käsittely Henkilötietoja voidaan käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta. Henkilö on itse saattanut tiedon julkiseksi esim. uskonto, poliittinen vakaumus Elintärkeä etu Säädetty tehtävä Roope Hollmén /MLL 28

29 Arkistolaitoksen AMS-opas Erityisesti valtionhallinnon näkökulmasta laadittu Soveltuvin osin sopii myös järjestösektorille Osoite Roope Hollmén /MLL 30

30 Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS), arkiston selkäranka Arkistonmuodostussuunnitelma on: organisaation asiakirjallisten tietojen käsittelyn, (rekisteröinnin) ja säilyttämisen ohjeisto sisältää organisaation kaikki kertyvät asiakirjat ja tietoaineistot sekä niiden käsittelyyn(ja rekisteröintiin) liittyvät järjestelmät ja menetelmät on osa organisaation asiakirjahallinnon käsikirjaa. Roope Hollmén /MLL 31

31 Roope Hollmén /MLL 32

32 MLL:n tehtäväluokat Liiton luottamuselimet Liittokokous (joka 3. vuosi) Liittokokouksen kokouskutsut Liittokokouksen esityslistat Liittokokouksen pöytäkirjat Roope Hollmén /MLL 33

33 Roope Hollmén /MLL 34

34 AMS: Tehtäväpohjaisuus AMS nojautuu organisaation tehtäviin ei organisaatioyksiköihin tai rakenteeseen. AMSin noudatettava toimintoprosesseja, edellyttää prosessien määritystä ja kuvausta. AMSia varten ja (viimeistään AMSin tuloksena ) organisaation tehtävät pitäisi olla kartoitettu, jäsennetty ja kuvattu AMS tiedonohjaussuunnitelman pohjana (TOJ) > eams integroituna järjestelmiin Roope Hollmén /MLL 35

35 AMSin jatkokäyttö AMS mahdollista muokata pysyvästi säilytettävän arkiston luetteloksi eli hakemistoksi paperiarkistoon. Edellyttää, että suunnitelmaa noudatetaan ja ylläpidetään AMS tiedonohjaussuunnitelman pohjana (TOJ) > eams integroituna järjestelmiin Roope Hollmén /MLL 36

36 Julkishallinnon tehtäväluokat 00 Yleishallinto 01 Henkilöstöhallinto 02 Taloushallinto, verotus ja omaisuuden hallinta 03 Lainsäädäntö ja laillisuus 04 Kansainvälinen yhteistyö 05 Sosiaalihuolto ja sosiaaliturva 06 Terveydenhuolto 07 Järjestys ja turvallisuus Roope Hollmén /MLL 37

37 Julkishallinnon tehtäväluokat 08 Maankäyttö, rakentaminen ja asuminen 09 Ympäristönsuojelu 10 Opetus-, tutkimus- ja sivistystoimi 11 Elinkeinopalvelut ja liiketoiminta Roope Hollmén /MLL 38

38 MLL:n tehtäväluokat 0 Päätöksenteko ja vaikuttaminen 1 Hallinto ja talous 2 järjestötoiminta 3 Muut toiminnot Roope Hollmén /MLL 39

39 Rekrytointiprosessi Henkilöstöpäällikkö / työhuone paperi Hakuilmoitus 3 v Työhakemukset valitut SP aakkosjärjestys henkilön nimen mukaan Työhakemusten liitteet, valitut SP aakkosjärjestys henkilön nimen mukaan Työhakemukset, ei valitut 3 v. aakkosjärjestys henkilön nimen mukaan Työhakemusten liitteet, ei valitut 3 v. aakkosjärjestys henkilön nimen mukaan Yhteenvedot hakijoista 3 v Kirje hakijoille 3 v Työsopimus VOA+10 v aakkosjärjestys henkilön nimen mukaan Roope Hollmén /MLL 40

40 Tehtäväluokka tehtävä/asiakirjaryhmä Säilytysaika_ järjestys Vastuuhenkilö/säilytyspaikka Tallennusmuoto Muu työryhmätyöskentely : Liittohallituksen ja pääsihteerin asettamat määräaikaiset työryhmät työryhmän sihteeri paperi Työryhmien esityslistat Työryhmän ajan Työryhmien muistiot/pöytäkirjat Työryhmän ajan Esityslistojen liiteaineistot Työryhmän ajan pöytäkirjojen liiteaineistot Työryhmän ajan Työryhmien työstämät lopulliset dokumentit SP aikajärjestys työryhmän sihteeri Muut kuin työryhmien työstämät SP aikajärjestys Dokumentin toiminnan suunnitteluun, seurantaan laatija/tilaaja ja organisaation kehittämiseen liittyvät lopulliset dokumentit Organisaatiokaaviot ja kuvaukset SP aikajärjestys Pääsihteerin sihteeri paperi paperi paperi Roope Hollmén /MLL 41

41 AMSin kentät /Tehtävien kuvaaminen 1. Tehtävät, tehtävien käsittelyvaiheet ja asiakirjatyypit - organisaatiota koskevat lait, asetukset, ohjesäännöt - toimintastrategiat, laatukäsikirjat, toimintakertomukset ja työjärjestykset - prosessikuvaukset (JHS-suositus Julkishallinnon asiakirjallisten tietojen tehtäväluokituksesta) Roope Hollmén /MLL 42

42 AMS:n kentät 2. Julkisuus ja salassapito 3. Henkilötietoluonne 4. Säilytysajat 5. Säilytysmuoto 6. Säilytysjärjestys 7. Vastuuhenkilöt ja säilytyspaikat 8. Suojeluluokka Roope Hollmén /MLL 43

43 AMSin laadinta: julkisuus ja salassapito Salassapito ja käyttörajoitukset perustuvat paitsi lainsäädäntöön, myös organisaation tarpeisiin hallita tietovarantojaan. Rajoituksen alaisia asiakirjoja/tietoja ovat esim. henkilötiedot, toisaalta kaikki koulutusmateriaalitkaan eivät ole kaikilta osiltaan julkisia. Roope Hollmén /MLL 44

44 AMSin laadinta: säilytysaikojen määrittely arkistolaitoksen seulontapäätökset valtionhallinnon asiakirjojen seulontaa ja hävittämistä koskeva normi ( , KA 216/40/03) Koska MLL ei ole viranomainen se voi soveltaa julkishallinnon ohjeita ja määräyksiä, lakeja on noudatettava. Roope Hollmén /MLL 47

45 AMSin laadinta:säilytysaikojen määrittely kirjanpitolaki (1336/1997) arkistolaitoksen tekemä päätös valtion virastojen ja laitosten kirjanpitoaineiston pysyvästä säilyttämisestä (KA 66/43/04) Valtiokonttorin antama määräys kirjanpitoaineiston säilytysajoista (122/03/2005), Roope Hollmén /MLL 48

46 AMSin laadinta: säilytysjärjestys Säilytysjärjestys tarkoittaa sitä missä yhteydessä asiakirjat säilytetään Asiakirjasarja= tietyt asiakirjat, jotka järjestetty kokonaisuudeksi tavallisesti aika- tai aakkosjärjestykseen esim. kirjeenvaihto Säilytysjärjestys kertoo asiakirjan paikan arkistossa Roope Hollmén /MLL 49

47 Vastuuhenkilö - Tavallisesti vastuuhenkilö on asiakirjan luonut henkilö esim. työryhmän sihteeri - Vastuuhenkilö vastaa siitä, että asiakirjat säilytetään ja ovat käytettävissä AMSissa määrätyn ajan - Vastuuhenkilö pakkaa pysyvästi säilytettävät asiakirjat arkistokansioihin ja huolehtii siitä, että ne tulevat arkistoiduiksi Roope Hollmén /MLL 50

48 Vastuuhenkilö ja säilytyspaikka - Vastuuhenkilö hävittää määräajan säilytettävät asiakirjat sen jälkeen kun niitä ei enää tarvitse säilyttää. - Säilytyspaikka on tavallisesti vastuuhenkilön työhuone niin kauan kuin asiakirjoja tarvitaan työvälineenä. - Pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään asianmukaisesti pakattuina keskustoimiston arkistoon, josta ne myöhemmin siirretään Kansallisarkistoon Roope Hollmén /MLL 51

49 Tallennusmuoto - MLL:a ei vielä sähköistä asian/dokumentinhallintaa eikä pitkäaikaissäilytystä (poikkeuksena taloushallinto) - AMSin rakenteen tuettava siirtymistä järjestelmiin ja eams/toj rakentamista - Määräajan säilytettävät asiakirjat mahdollista säilyttää sähköisesti (1-5 v.), huolehdittava varmuuskopioinnista. - pysyvästi tai pitkää (yli 5 v.) säilytettävät tulostettava paperille. Roope Hollmén /MLL 52

50 AMSin laadinta: ongelmat Tehtäviä ja toimintaprosesseja ja niissä karttuvaa tietoa ei ole kartoitettu ja kuvattu Tiedonkulku toimintoja suunnitellaan ja luodaan ilman että vaikutukset näkyy arkistoinnissa/asianhallinnassa Ei ymmärretä mitä tieto tai asiakirjallinen tieto tarkoittavat Roope Hollmén /MLL 55

51 Aineiston käsittely Arkistoidaan aina vain 1 kappale Pysyvästi säilytettävät asiakirjat pakataan arkistokoteloihin, joita on saatavana 4,6, ja 8 cm kokoisina. Kotelot pakataan täyteen Asiakirjoista poistetaan liittimet, muovitaskut ja muut kuin kupariset niitit Kalvosarjat ja esim. PowerPoint esitykset tulostetaan paperille Roope Hollmén /MLL 56

52 Linkit ja vinkit Lait: - Yhdistyslaki, kirjanpitolaki, henkilötietolaki, arkistolaki, jne. Kirjallisuutta ja ohjeita: - Vuodesta sataan (toim. Marjo Rita Valtonen et al). Liikearkistoyhdistyksen julkaisuja, 18, Pureeko ajan hammas, Liikearkistoyhdistyksen julkaisuja, 17, 2001 Roope Hollmén /MLL 57

53 Linkit ja vinkit jatkoa - Arkistot kuntoon: tieteellisten seurojen arkistokäsikirja (Marja Pohjola ja Petra Hakala toim.) www. Arkisto.fi / Arkistolaitos - Roope Hollmén /MLL 58

54 Kiitos!

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Asiakirjahallinnan peruskurssi

Asiakirjahallinnan peruskurssi Asiakirjahallinnan peruskurssi 4.-5.6.2013 11.00-12.00 Asiakirjahallinnan ja arkistotoimen organisointi 12.00-12.30 Asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen 12.30 13.15 Lounas 13.15-15.30 Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä

Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Jukka Liukkonen Asiakirjahallinta sähköisessä toimintaympäristössä Osa 2. Sähköinen dokumenttienhallinta ja sen toteutus vakuutusyhtiöissä Aton-projektin julkaisu nro 2 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Liite 3 Kirjanpidon automatisointi Versio: 1.1 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Kirjanpidon automatisointi...... 2 1.1 Kirjausketju

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Pajuviita 12 02940 ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO

Pajuviita 12 02940 ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO KARI LOIMU ARKISTONHOITO Pajuviita 12 02940 ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO Arkistonhoidon tavoitteena on säilyttää yhdistyksessä syntynyt tieto siten, että se on niin nykyisten kuin tulevienkin päättäjien ja

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LASKUNKIERTO

SÄHKÖINEN LASKUNKIERTO SÄHKÖINEN LASKUNKIERTO Case: Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2006 Mikko Järvi 2 Lahden

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot