Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta."

Transkriptio

1 SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä järjestössä, jota näissä säännöissä kutsutaan Federaatioksi, joka puolestaan on jäsenenä Soroptimist International -nimisessä järjestössä. Unionin toimialue on Suomi ja sen jäseniä ovat kaikki maahan Soroptimist Internationalin eli kansainvälisen soroptimistijärjestön sääntöjen mukaisesti perustetut yhdistykset, joita näissä säännöissä kutsutaan klubeiksi tai soroptimistiklubeiksi. Klubien jäseniä kutsutaan soroptimisteiksi. Unionin toimialue voidaan Unionin edustajiston päätöksellä jakaa maantieteellisiin alueisiin. Unionin kotipaikka on Helsinki. Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. 2 Tarkoitus Soroptimist International on kansainvälinen ammatissa toimivien naisten järjestö, joka pyrkii tietoa lisäämällä vaikuttamaan ja toiminnallaan saavuttamaan järjestön päämäärät, jotka ovat naisten aseman parantaminen eettisyys ihmisoikeuksien turvaaminen kaikille tasa-arvo, kehitys ja rauha. Maailmanlaajuisen jäsenverkkonsa ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa avulla soroptimistit toimivat naisten ja tyttöjen elinolosuhteiden parantamiseksi. Unioni on sitoutunut palvelemaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla. Unionin tavoitteena on edistää klubien välisiä suhteita sekä soroptimistien päämääriä ja ihanteita tehdä yhteistyötä muiden unionien kanssa perustaa uusia klubeja valvoa sääntöjen noudattamista ja ohjata klubien toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Unioni: järjestää kokouksia, seminaareja, koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia 1

2 antaa lausuntoja ja tekee aloitteita eri viranomaisille toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa harjoittaa avustustoimintaa Toimintansa tukemiseksi Unioni: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta järjestää, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä 3 Toimintaperiaatteet Toiminnassaan soroptimistit keskittyvät sellaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin asioihin, jotka liittyvät kansainvälisen soroptimistijärjestön tarkoitukseen ja ohjelma-alueisiin. Unionin toimintaperiaatteena on noudattaa ehdotonta puolueettomuutta kaikissa valtiollisissa, puoluepoliittisissa, uskonnollisissa ja kansojen välisissä asioissa. Mikäli Unioni haluaa ottaa kantaa soroptimistien nimissä muiden maiden kansallisiin tai maailmanjärjestön asioihin, Unionin presidentti ottaa yhteyttä Federaation presidenttiin, joka puolestaan siirtää asian Soroptimist Internationalin presidentille, jolla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimiin. 4 Hallintoelimet Unionin hallintoelimet ovat edustajisto päättävänä elimenä ja hallitus toimeenpanevana elimenä. 5 Edustajisto Edustajistoon kuuluu äänioikeutettuina jokaisesta jäsenklubista kaksi edustajaa, jotka klubit valitsevat vuorovuosina aktiivijäsenistään. Klubit valitsevat edustajille myös varaedustajat. Edustajien ja varaedustajien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita uudelleen toiseksi kaksivuotiskaudeksi, jonka jälkeen uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Mikäli edustaja on estynyt tai hän tulee esteelliseksi toimimaan edustajana toimikautenaan, hoitaa hänen tehtäviään vuosikokouksen valitsema varaedustaja. Jos sekä varsinainen edustaja että varaedustaja ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voi varsinainen edustaja valtuuttaa klubin toisen varsinaisen edustajan tai, tämänkin ollessa estyneenä, toisen varaedustajan edustamaan itseään. Jos molemmat varsinaiset edustajat ja molemmat varaedustajat ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voivat varsinaiset edustajat valtuuttaa ainoastaan jonkin toisen soroptimistiklubin edustajan edustamaan itseään. 2

3 Mikäli klubin edustaja valitaan Unionin hallituksen jäseneksi tai governoriksi, hänen toimintansa klubin edustajana lakkaa ja hänen tilalleen tulee samanaikaisesti valittu varaedustaja, joka toimii toimikauden loppuun tai siihen saakka, kunnes klubi valitsee uuden edustajan. Edustajiston kokoukseen voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä klubien presidentit, Unionin hallituksen jäsenet, governorit sekä Unionin hallituksen kutsusta myös Unionin muut toimihenkilöt. Muilla klubien jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 6 Edustajiston kokoukset Edustajisto kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan klubeille kirjeitse tai se voidaan julkaista Unionin tiedotuslehdessä vähintään 30 päivää ennen kokousta. Vastaavasti voidaan käyttää sähköpostia, jos klubi on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Unionille. Asiat, joita klubit haluavat käsiteltäväksi edustajiston vuosikokouksessa, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys kokouksen esityslistaksi. 4) Esitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 6) Päätetään klubien jäseniltään perimän Unionin jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta. 7) Päätetään Unionin toimihenkilöiden kokouspalkkioiden ja kulujen korvaamisesta. 8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. 9) Valitaan joka toinen vuosi: presidentti ja hallituksen muut jäsenet ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja vakinaisten toimikuntien puheenjohtajat 10) Valitaan hallituksen esityksestä: 1-2 tiedottajaa tiedotuslehden ja Unionin internet-sivujen vastaavat toimittajat 3

4 kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokoukseen tarvittaessa Unionin muut toimihenkilöt 11) Valitaan governor ja varagovernor erovuoroisten tilalle. 12) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi. 13) Valitaan Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota edeltävänä vuonna konvention yhteydessä pidettävään Soroptimist Internationalin hallituksen kokoukseen: kansallinen edustaja, jolloin ehdokkaina ovat ensisijaisesti toimiva presidentti, tuleva presidentti, hallituksen jäsenet ja nykyiset tai entiset governorit Federaation kehotuksesta huomioitsija 14) Käsitellään Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota seuraavana vuonna kansallisen edustajan kirjallinen raportti mainitusta konventiosta. 15) Päätetään sinä vuonna, jolloin ei valita hallituksen jäseniä, maantieteellisen aluejaon mahdollisesta muutoksesta seuraavan hallituksen toimikauden ajaksi. 16) Käsitellään muut hallituksen ehdotukset ja klubien tekemät aloitteet. Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, jos 2/5 hallituksen jäsenistä, 1/10 Unionin jäsenistä tai vähintään 1/4 edustajiston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 edustajistosta on läsnä. Jos todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen, Unionin hallitus voi kutsua koolle uuden kokouksen, joka on päätösvaltainen läsnä olevien edustajien lukumäärästä riippumatta. Jokaisella klubilla on kaksi ääntä. Äänestys toimitetaan kokouksen päättämällä tavalla vaaleja lukuun ottamatta. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Valinta edellyttää läsnä olevien edustajien 2/3 enemmistöä. Ellei tätä enemmistöä saada aikaan, riittää yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Äänestystä ei tarvita, mikäli ehdokkaita on vain yksi. 7 Klubien maksuvelvoitteet Unionille Klubin on suoritettava Unionille edustajiston kokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut kunkin vuoden lokakuun 30. päivään mennessä saman vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärään perustuen. Tähän lukumäärään ei oteta huomioon Unionin kunniajäseniä ja 50 vuotta klubin jäseninä olleita. 8 Hallitus Unionin hallituksen muodostavat edellisen kauden presidentti sekä edustajiston valitsemat presidentti, 1-4 varapresidenttiä, 1-2 sihteeriä ja varainhoitaja. Presidentin ja 4

5 varapresidenttien tulee olla eri klubeista siten, että kukin maantieteellinen alue on edustettuna. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäseniä ei voida valita välittömästi uudelleen lukuun ottamatta varainhoitajaa, joka voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi, ja varapresidenttiä, joka voidaan valita seuraavaan hallitukseen presidentiksi. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Hallitus kokoontuu presidentin tai hänen estyneenä ollessaan varapresidentin kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus pitää vähintään neljä kokousta vuoden aikana. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava myös governoreille ja ohjelmajohtajalle, joilla on puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kutsu lähetetään lisäksi varagovernoreille tiedoksi. Hallituksen kokouksiin voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä hallituksen kutsusta myös muut Unionin toimihenkilöt ja klubien jäsenet. Hallitus voi kokoontua sähköisesti kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa. 9 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on johtaa Unionin toimintaa ja panna täytäntöön edustajiston kokouksen päätökset, hoitaa Unionin taloutta ja huolehtia kirjanpidosta, valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, esittää vuosikertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio edustajiston kokouksen hyväksyttäväksi, kutsua koolle edustajiston kokous, ilmoittaa Federaation sihteerille ja varainhoitajalle Unioniin kuuluvien klubien yhteinen jäsenmäärä syyskuun 1. päivään mennessä vuosittain kunkin vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärän mukaisesti, suorittaa Federaation maksut kunkin vuoden marraskuun 30. päivään mennessä, välittää governoreiden raportit edustajistolle, ylläpitää yhteyttä klubien hallituksiin ja koordinoida yhteisiä toimintoja, seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja ryhtyä toimenpiteisiin klubin aktiivijäsenten määrän alittaessa 15 antamalla klubille kehotus kasvattaa aktiivijäsenten määrä kolmessa vuodessa vähintään 18:aan, 5

6 hyväksyä uusien klubien perustaminen, ylläpitää jäsenrekisteriä ja pitää se jäsenten saatavana yhdistyslaissa sekä henkilörekisterilaissa asetetuin vaatimuksin, toimittaa jäsenluettelo Federaation presidentille, sihteerille ja Federaation pysyvään sihteeristöön pyydettäessä sekä hoitaa Unionin juoksevat asiat. 10 Presidentti ja varapresidentit Presidentti on Unionin laillinen edustaja ja toimii Unionin hallituksen puheenjohtajana. Presidentti valmistelee hallituksen ja edustajiston kokouksen esityslistat, viimeksi mainittu hallituksen hyväksyttäväksi ja ajoissa lähetettäväksi edustajille. Presidentillä on oikeus osallistua Federaation governorkokoukseen neuvoa-antavassa mielessä. Presidentti laatii vuosittain raportin Unionilleen ja Federaation presidentille ja lähettää siitä jäljennöksen Federaation sihteerille vähintään kaksi kuukautta ennen governorkokousta, ellei Federaation presidentti ole määrännyt muuta aikarajaa. Varapresidentit suorittavat presidentin heille uskomat tehtävät. Milloin presidentti on estynyt toimimasta, varapresidentti astuu hänen tilalleen, kunnes hän palaa toimeensa tai seuraava valittu presidentti aloittaa toimikautensa. Mikäli varapresidenttejä on useita, hallitus valitsee toimikautensa alussa varapresidenteistä sen, joka edustaa presidenttiä tämän estyneenä ollessa. 11 Governorit Unionilla on kaksi governoria ja kaksi varagovernoria, joiden tulee olla eri klubien jäseniä. Governorien ja varagovernorien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Vuosittain on erovuorossa yksi governor ja yksi varagovernor. Governorit ja varagovernorit valitaan Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Jos governor valitaan mihin tahansa muuhun klubin, Unionin, Federaation tai Soroptimist Internationalin tehtävään, varagovernor tulee hänen tilalleen toimikauden loppuun asti taikka siihen asti, kunnes uusi governor valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varagovernoriksi valittu ei voi hoitaa muuta kuin klubitason soroptimistitehtävää toimikaudellaan. Tultuaan valituksi muuhun kuin klubin tehtävään hän joutuu luopumaan varagovernorin tehtävästä. Governorit osallistuvat Federaation governorkokouksiin ja edustavat Unionin kantaa esityslistalla olevista asioista. Governorien on toimitettava kirjallinen raportti Unionin hallitukselle kahden kuukauden kuluessa governorkokouksesta. Governorilla ja hänen estyneenä ollessaan varagovernorilla on oikeus osallistua Unionin hallituksen kokouksiin puheoikeudella. 6

7 12 Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja Unionilla on ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja, jotka valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja ovat vastuussa ohjelma-alueista ja niiden kehittämisestä. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja koordinoivat klubien ohjelmajohtajien ja apulaisohjelmajohtajien toimia, toimivat yhteyshenkilöinä Federaatioon ja raportoivat Federaation ohjelma-alueista vastaaville sekä Unionin hallitukselle. Ohjelmajohtaja on kutsuttava hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus. Ohjelma-alueita ovat ihmisoikeudet ja naisen asema kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen sivistystoimi taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen terveys ympäristö. 13 Vakinaiset toimikunnat Unionin neljä vakinaista toimikuntaa ovat sääntötoimikunta, jonka tehtävä on osallistua sääntömuutostyöryhmän työskentelyyn ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi käyttää lainsäädäntöön liittyvissä asioissa laajentamistoimikunta, jonka tehtävä on edistää soroptimistiklubien perustamista sekä seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja raportoida siitä hallitukselle taloustoimikunta, jonka tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa osallistua talousarvion ja tilinpäätöksen suunnitteluun ja laatimiseen ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi muissakin raha-asioissa käyttää stipenditoimikunta, jonka tehtävä on valmistella ja esitellä stipendi-, Action Fund- ja Best Practice Award-hakemukset Unionin hallitukselle, valita ja lähettää ansioituneimpien hakemukset Federaatioon ratkaistaviksi. Toimikuntien puheenjohtajat valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta, ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Toimikuntien puheenjohtajat voivat, neuvoteltuaan Unionin hallituksen kanssa, kutsua asiantuntija-avuksi muita soroptimisteja. Unionin toimikunnat voivat olla kolmijäsenisiä. 7

8 Vakinaiset toimikunnat ovat puheenjohtajiensa johdolla hallituksen apuna ja tukena sekä yhteyshenkilöinä vastaaviin Federaation toimihenkilöihin ja ovat velvolliset tarvittaessa toimittamaan Unionin presidentin hyväksymän toimintakertomuksen Federaatiolle. 14 Ehdokkaiden nimeäminen edustajiston kokoukselle Unionin hallituksen on lokakuun kuluessa kehotettava klubeja nimeämään ehdokkaansa Unionin hallituksen jäseniksi ohjelmajohtajaksi ja apulaisohjelmajohtajaksi vakinaisten toimikuntien puheenjohtajiksi governoriksi ja varagovernoriksi Klubien tulee nimetä ehdokkaansa mennessä liittämällä kirjalliseen nimeämisilmoitukseen pöytäkirjanote siitä klubikokouksesta, missä ehdokas on nimetty. Ehdokkaan kirjallinen suostumus ja hänen henkilötietonsa on liitettävä nimeämisilmoitukseen. Yksi ja sama henkilö voidaan nimetä ehdolle vain yhteen virkaan. Ehdokkaiden tulee olla klubin aktiivijäseniä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Governorit ja varagovernorit voidaan valita vain Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Unionin hallitus lähettää klubeille mennessä ilmoituksen kuhunkin virkaan nimetyistä ehdokkaista. Klubit ilmoittavat Unionille mennessä kuhunkin virkaan kannattamansa ehdokkaan nimen. Ehdokkaan on saatava vähintään yhden klubin kannatus voidakseen olla mukana valinnassa. Edustajiston kokous ei ole sidottu edellä mainittuun nimeämismenettelyyn. Mikäli hallituksen jäsen, ohjelmajohtaja, apulaisohjelmajohtaja, vakinaisten toimikuntien puheenjohtaja, governor tai varagovernor, jättää tehtävänsä kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita edustajiston kokouksessa uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi ilman edellä mainittua nimeämismenettelyä. Tällaista vajaata toimikautta ei oteta huomioon näissä säännöissä mainittujen kahden vuoden toimikauden tai kahden kaksivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa. 15 Nimenkirjoitus Unionin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet, kaksi yhdessä. Varainhoitaja voi kirjoittaa Unionin nimen yksin. 16 Tilikausi ja toiminnantarkastus Unionin tilikausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Unionilla on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 8

9 17 Uuden soroptimistiklubin perustaminen Unionin hallitus päättää uuden soroptimistiklubin perustamisen hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laajentamistoimikunta on asiaa tutkittuaan antanut puoltavan lausunnon. Uudella klubilla tulee olla vähintään 22 jäsentä. Unionin hallitus toimittaa uuden klubin jäsenten nimiluettelon Federaation presidentille ja Federaation laajentamistoimikunnan puheenjohtajalle. Uuden klubin nimestä tulee ilmetä sijaintipaikka. Uusi soroptimistiklubi on täysivaltainen Unionin jäsen saatuaan perustamiskirjan juhlallisessa vihkimistilaisuudessa ja tultuaan rekisteröidyksi. 18 Kunniajäsenet Unionilla voi olla kunniajäseniä, jotka Unionin hallitus kutsuu. Klubit voivat tehdä hallitukselle kirjallisen ehdotuksen jäsenensä kutsumisesta Unionin kunniajäseneksi mennessä. Unionilla voi olla samanaikaisesti enintään viisi kunniajäsentä. Kunniajäseneksi kutsumisen edellytyksenä on, että jäsen on erityisen ansioitunut klubin ja Unionin toiminnassa, toiminut soroptimistijärjestön kansainvälisellä tasolla ja on ammattikuntansa arvostettu edustaja. Kunniajäsen kutsutaan Unionin edustajiston kokoukseen. Kunniajäseneltä ei peritä Unionin jäsenmaksua. 19 Sääntöjen muuttaminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Unionin edustajiston kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 20 Unionin purkaminen Unioni voi päättää purkautumisestaan edustajiston kokouksessa, jonka koollekutsumista ovat vaatineet hallitus tai 1/4 edustajiston jäsenistä. Unionin purkamisen edellytyksenä on, että 5/6 edustajiston kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä kannattaa purkamista. Unionin purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti sääntöjen 2 :ssä määriteltyyn tarkoitukseen. 21 Muut määräykset Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 22 Voimaantulo Nämä säännöt ja niihin tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden tultua rekisteröidyiksi. 9

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF.......... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International of.......... (sijaintipaikkakunnan sijaintipaikan nimen tulee ilmetä

Lisätiedot

SOROPTIMIST INTERNATIONAL... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) SOROPTIMIST INTERNATIONAL.......... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International.......... (sijaintipaikan nimen tulee ilmetä nimestä) ry, jota näissä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

- pitää yhteyttä merivoimien Sukeltajakouluun ja muihin joukko-osastoihin

- pitää yhteyttä merivoimien Sukeltajakouluun ja muihin joukko-osastoihin 1 LAIVASTON SUKELTAJAKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka ja toiminta-alueena LAIVASTON SUKELTAJAKILTA RY HELSINKI KOKO SUOMI 2 SUKELTAJAKILLAN

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT

OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Oulun Kärpät 46 ry, perustettu v. 1946 ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan epävirallisesti

Lisätiedot