Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta."

Transkriptio

1 SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä järjestössä, jota näissä säännöissä kutsutaan Federaatioksi, joka puolestaan on jäsenenä Soroptimist International -nimisessä järjestössä. Unionin toimialue on Suomi ja sen jäseniä ovat kaikki maahan Soroptimist Internationalin eli kansainvälisen soroptimistijärjestön sääntöjen mukaisesti perustetut yhdistykset, joita näissä säännöissä kutsutaan klubeiksi tai soroptimistiklubeiksi. Klubien jäseniä kutsutaan soroptimisteiksi. Unionin toimialue voidaan Unionin edustajiston päätöksellä jakaa maantieteellisiin alueisiin. Unionin kotipaikka on Helsinki. Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. 2 Tarkoitus Soroptimist International on kansainvälinen ammatissa toimivien naisten järjestö, joka pyrkii tietoa lisäämällä vaikuttamaan ja toiminnallaan saavuttamaan järjestön päämäärät, jotka ovat naisten aseman parantaminen eettisyys ihmisoikeuksien turvaaminen kaikille tasa-arvo, kehitys ja rauha. Maailmanlaajuisen jäsenverkkonsa ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa avulla soroptimistit toimivat naisten ja tyttöjen elinolosuhteiden parantamiseksi. Unioni on sitoutunut palvelemaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla. Unionin tavoitteena on edistää klubien välisiä suhteita sekä soroptimistien päämääriä ja ihanteita tehdä yhteistyötä muiden unionien kanssa perustaa uusia klubeja valvoa sääntöjen noudattamista ja ohjata klubien toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Unioni: järjestää kokouksia, seminaareja, koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia 1

2 antaa lausuntoja ja tekee aloitteita eri viranomaisille toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa harjoittaa avustustoimintaa Toimintansa tukemiseksi Unioni: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta järjestää, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä 3 Toimintaperiaatteet Toiminnassaan soroptimistit keskittyvät sellaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin asioihin, jotka liittyvät kansainvälisen soroptimistijärjestön tarkoitukseen ja ohjelma-alueisiin. Unionin toimintaperiaatteena on noudattaa ehdotonta puolueettomuutta kaikissa valtiollisissa, puoluepoliittisissa, uskonnollisissa ja kansojen välisissä asioissa. Mikäli Unioni haluaa ottaa kantaa soroptimistien nimissä muiden maiden kansallisiin tai maailmanjärjestön asioihin, Unionin presidentti ottaa yhteyttä Federaation presidenttiin, joka puolestaan siirtää asian Soroptimist Internationalin presidentille, jolla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimiin. 4 Hallintoelimet Unionin hallintoelimet ovat edustajisto päättävänä elimenä ja hallitus toimeenpanevana elimenä. 5 Edustajisto Edustajistoon kuuluu äänioikeutettuina jokaisesta jäsenklubista kaksi edustajaa, jotka klubit valitsevat vuorovuosina aktiivijäsenistään. Klubit valitsevat edustajille myös varaedustajat. Edustajien ja varaedustajien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita uudelleen toiseksi kaksivuotiskaudeksi, jonka jälkeen uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Mikäli edustaja on estynyt tai hän tulee esteelliseksi toimimaan edustajana toimikautenaan, hoitaa hänen tehtäviään vuosikokouksen valitsema varaedustaja. Jos sekä varsinainen edustaja että varaedustaja ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voi varsinainen edustaja valtuuttaa klubin toisen varsinaisen edustajan tai, tämänkin ollessa estyneenä, toisen varaedustajan edustamaan itseään. Jos molemmat varsinaiset edustajat ja molemmat varaedustajat ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voivat varsinaiset edustajat valtuuttaa ainoastaan jonkin toisen soroptimistiklubin edustajan edustamaan itseään. 2

3 Mikäli klubin edustaja valitaan Unionin hallituksen jäseneksi tai governoriksi, hänen toimintansa klubin edustajana lakkaa ja hänen tilalleen tulee samanaikaisesti valittu varaedustaja, joka toimii toimikauden loppuun tai siihen saakka, kunnes klubi valitsee uuden edustajan. Edustajiston kokoukseen voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä klubien presidentit, Unionin hallituksen jäsenet, governorit sekä Unionin hallituksen kutsusta myös Unionin muut toimihenkilöt. Muilla klubien jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 6 Edustajiston kokoukset Edustajisto kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan klubeille kirjeitse tai se voidaan julkaista Unionin tiedotuslehdessä vähintään 30 päivää ennen kokousta. Vastaavasti voidaan käyttää sähköpostia, jos klubi on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Unionille. Asiat, joita klubit haluavat käsiteltäväksi edustajiston vuosikokouksessa, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys kokouksen esityslistaksi. 4) Esitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 6) Päätetään klubien jäseniltään perimän Unionin jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta. 7) Päätetään Unionin toimihenkilöiden kokouspalkkioiden ja kulujen korvaamisesta. 8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. 9) Valitaan joka toinen vuosi: presidentti ja hallituksen muut jäsenet ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja vakinaisten toimikuntien puheenjohtajat 10) Valitaan hallituksen esityksestä: 1-2 tiedottajaa tiedotuslehden ja Unionin internet-sivujen vastaavat toimittajat 3

4 kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokoukseen tarvittaessa Unionin muut toimihenkilöt 11) Valitaan governor ja varagovernor erovuoroisten tilalle. 12) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi. 13) Valitaan Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota edeltävänä vuonna konvention yhteydessä pidettävään Soroptimist Internationalin hallituksen kokoukseen: kansallinen edustaja, jolloin ehdokkaina ovat ensisijaisesti toimiva presidentti, tuleva presidentti, hallituksen jäsenet ja nykyiset tai entiset governorit Federaation kehotuksesta huomioitsija 14) Käsitellään Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota seuraavana vuonna kansallisen edustajan kirjallinen raportti mainitusta konventiosta. 15) Päätetään sinä vuonna, jolloin ei valita hallituksen jäseniä, maantieteellisen aluejaon mahdollisesta muutoksesta seuraavan hallituksen toimikauden ajaksi. 16) Käsitellään muut hallituksen ehdotukset ja klubien tekemät aloitteet. Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, jos 2/5 hallituksen jäsenistä, 1/10 Unionin jäsenistä tai vähintään 1/4 edustajiston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 edustajistosta on läsnä. Jos todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen, Unionin hallitus voi kutsua koolle uuden kokouksen, joka on päätösvaltainen läsnä olevien edustajien lukumäärästä riippumatta. Jokaisella klubilla on kaksi ääntä. Äänestys toimitetaan kokouksen päättämällä tavalla vaaleja lukuun ottamatta. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Valinta edellyttää läsnä olevien edustajien 2/3 enemmistöä. Ellei tätä enemmistöä saada aikaan, riittää yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Äänestystä ei tarvita, mikäli ehdokkaita on vain yksi. 7 Klubien maksuvelvoitteet Unionille Klubin on suoritettava Unionille edustajiston kokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut kunkin vuoden lokakuun 30. päivään mennessä saman vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärään perustuen. Tähän lukumäärään ei oteta huomioon Unionin kunniajäseniä ja 50 vuotta klubin jäseninä olleita. 8 Hallitus Unionin hallituksen muodostavat edellisen kauden presidentti sekä edustajiston valitsemat presidentti, 1-4 varapresidenttiä, 1-2 sihteeriä ja varainhoitaja. Presidentin ja 4

5 varapresidenttien tulee olla eri klubeista siten, että kukin maantieteellinen alue on edustettuna. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäseniä ei voida valita välittömästi uudelleen lukuun ottamatta varainhoitajaa, joka voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi, ja varapresidenttiä, joka voidaan valita seuraavaan hallitukseen presidentiksi. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Hallitus kokoontuu presidentin tai hänen estyneenä ollessaan varapresidentin kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus pitää vähintään neljä kokousta vuoden aikana. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava myös governoreille ja ohjelmajohtajalle, joilla on puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kutsu lähetetään lisäksi varagovernoreille tiedoksi. Hallituksen kokouksiin voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä hallituksen kutsusta myös muut Unionin toimihenkilöt ja klubien jäsenet. Hallitus voi kokoontua sähköisesti kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa. 9 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on johtaa Unionin toimintaa ja panna täytäntöön edustajiston kokouksen päätökset, hoitaa Unionin taloutta ja huolehtia kirjanpidosta, valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, esittää vuosikertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio edustajiston kokouksen hyväksyttäväksi, kutsua koolle edustajiston kokous, ilmoittaa Federaation sihteerille ja varainhoitajalle Unioniin kuuluvien klubien yhteinen jäsenmäärä syyskuun 1. päivään mennessä vuosittain kunkin vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärän mukaisesti, suorittaa Federaation maksut kunkin vuoden marraskuun 30. päivään mennessä, välittää governoreiden raportit edustajistolle, ylläpitää yhteyttä klubien hallituksiin ja koordinoida yhteisiä toimintoja, seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja ryhtyä toimenpiteisiin klubin aktiivijäsenten määrän alittaessa 15 antamalla klubille kehotus kasvattaa aktiivijäsenten määrä kolmessa vuodessa vähintään 18:aan, 5

6 hyväksyä uusien klubien perustaminen, ylläpitää jäsenrekisteriä ja pitää se jäsenten saatavana yhdistyslaissa sekä henkilörekisterilaissa asetetuin vaatimuksin, toimittaa jäsenluettelo Federaation presidentille, sihteerille ja Federaation pysyvään sihteeristöön pyydettäessä sekä hoitaa Unionin juoksevat asiat. 10 Presidentti ja varapresidentit Presidentti on Unionin laillinen edustaja ja toimii Unionin hallituksen puheenjohtajana. Presidentti valmistelee hallituksen ja edustajiston kokouksen esityslistat, viimeksi mainittu hallituksen hyväksyttäväksi ja ajoissa lähetettäväksi edustajille. Presidentillä on oikeus osallistua Federaation governorkokoukseen neuvoa-antavassa mielessä. Presidentti laatii vuosittain raportin Unionilleen ja Federaation presidentille ja lähettää siitä jäljennöksen Federaation sihteerille vähintään kaksi kuukautta ennen governorkokousta, ellei Federaation presidentti ole määrännyt muuta aikarajaa. Varapresidentit suorittavat presidentin heille uskomat tehtävät. Milloin presidentti on estynyt toimimasta, varapresidentti astuu hänen tilalleen, kunnes hän palaa toimeensa tai seuraava valittu presidentti aloittaa toimikautensa. Mikäli varapresidenttejä on useita, hallitus valitsee toimikautensa alussa varapresidenteistä sen, joka edustaa presidenttiä tämän estyneenä ollessa. 11 Governorit Unionilla on kaksi governoria ja kaksi varagovernoria, joiden tulee olla eri klubien jäseniä. Governorien ja varagovernorien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Vuosittain on erovuorossa yksi governor ja yksi varagovernor. Governorit ja varagovernorit valitaan Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Jos governor valitaan mihin tahansa muuhun klubin, Unionin, Federaation tai Soroptimist Internationalin tehtävään, varagovernor tulee hänen tilalleen toimikauden loppuun asti taikka siihen asti, kunnes uusi governor valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varagovernoriksi valittu ei voi hoitaa muuta kuin klubitason soroptimistitehtävää toimikaudellaan. Tultuaan valituksi muuhun kuin klubin tehtävään hän joutuu luopumaan varagovernorin tehtävästä. Governorit osallistuvat Federaation governorkokouksiin ja edustavat Unionin kantaa esityslistalla olevista asioista. Governorien on toimitettava kirjallinen raportti Unionin hallitukselle kahden kuukauden kuluessa governorkokouksesta. Governorilla ja hänen estyneenä ollessaan varagovernorilla on oikeus osallistua Unionin hallituksen kokouksiin puheoikeudella. 6

7 12 Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja Unionilla on ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja, jotka valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja ovat vastuussa ohjelma-alueista ja niiden kehittämisestä. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja koordinoivat klubien ohjelmajohtajien ja apulaisohjelmajohtajien toimia, toimivat yhteyshenkilöinä Federaatioon ja raportoivat Federaation ohjelma-alueista vastaaville sekä Unionin hallitukselle. Ohjelmajohtaja on kutsuttava hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus. Ohjelma-alueita ovat ihmisoikeudet ja naisen asema kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen sivistystoimi taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen terveys ympäristö. 13 Vakinaiset toimikunnat Unionin neljä vakinaista toimikuntaa ovat sääntötoimikunta, jonka tehtävä on osallistua sääntömuutostyöryhmän työskentelyyn ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi käyttää lainsäädäntöön liittyvissä asioissa laajentamistoimikunta, jonka tehtävä on edistää soroptimistiklubien perustamista sekä seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja raportoida siitä hallitukselle taloustoimikunta, jonka tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa osallistua talousarvion ja tilinpäätöksen suunnitteluun ja laatimiseen ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi muissakin raha-asioissa käyttää stipenditoimikunta, jonka tehtävä on valmistella ja esitellä stipendi-, Action Fund- ja Best Practice Award-hakemukset Unionin hallitukselle, valita ja lähettää ansioituneimpien hakemukset Federaatioon ratkaistaviksi. Toimikuntien puheenjohtajat valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta, ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Toimikuntien puheenjohtajat voivat, neuvoteltuaan Unionin hallituksen kanssa, kutsua asiantuntija-avuksi muita soroptimisteja. Unionin toimikunnat voivat olla kolmijäsenisiä. 7

8 Vakinaiset toimikunnat ovat puheenjohtajiensa johdolla hallituksen apuna ja tukena sekä yhteyshenkilöinä vastaaviin Federaation toimihenkilöihin ja ovat velvolliset tarvittaessa toimittamaan Unionin presidentin hyväksymän toimintakertomuksen Federaatiolle. 14 Ehdokkaiden nimeäminen edustajiston kokoukselle Unionin hallituksen on lokakuun kuluessa kehotettava klubeja nimeämään ehdokkaansa Unionin hallituksen jäseniksi ohjelmajohtajaksi ja apulaisohjelmajohtajaksi vakinaisten toimikuntien puheenjohtajiksi governoriksi ja varagovernoriksi Klubien tulee nimetä ehdokkaansa mennessä liittämällä kirjalliseen nimeämisilmoitukseen pöytäkirjanote siitä klubikokouksesta, missä ehdokas on nimetty. Ehdokkaan kirjallinen suostumus ja hänen henkilötietonsa on liitettävä nimeämisilmoitukseen. Yksi ja sama henkilö voidaan nimetä ehdolle vain yhteen virkaan. Ehdokkaiden tulee olla klubin aktiivijäseniä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Governorit ja varagovernorit voidaan valita vain Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Unionin hallitus lähettää klubeille mennessä ilmoituksen kuhunkin virkaan nimetyistä ehdokkaista. Klubit ilmoittavat Unionille mennessä kuhunkin virkaan kannattamansa ehdokkaan nimen. Ehdokkaan on saatava vähintään yhden klubin kannatus voidakseen olla mukana valinnassa. Edustajiston kokous ei ole sidottu edellä mainittuun nimeämismenettelyyn. Mikäli hallituksen jäsen, ohjelmajohtaja, apulaisohjelmajohtaja, vakinaisten toimikuntien puheenjohtaja, governor tai varagovernor, jättää tehtävänsä kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita edustajiston kokouksessa uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi ilman edellä mainittua nimeämismenettelyä. Tällaista vajaata toimikautta ei oteta huomioon näissä säännöissä mainittujen kahden vuoden toimikauden tai kahden kaksivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa. 15 Nimenkirjoitus Unionin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet, kaksi yhdessä. Varainhoitaja voi kirjoittaa Unionin nimen yksin. 16 Tilikausi ja toiminnantarkastus Unionin tilikausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Unionilla on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 8

9 17 Uuden soroptimistiklubin perustaminen Unionin hallitus päättää uuden soroptimistiklubin perustamisen hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laajentamistoimikunta on asiaa tutkittuaan antanut puoltavan lausunnon. Uudella klubilla tulee olla vähintään 22 jäsentä. Unionin hallitus toimittaa uuden klubin jäsenten nimiluettelon Federaation presidentille ja Federaation laajentamistoimikunnan puheenjohtajalle. Uuden klubin nimestä tulee ilmetä sijaintipaikka. Uusi soroptimistiklubi on täysivaltainen Unionin jäsen saatuaan perustamiskirjan juhlallisessa vihkimistilaisuudessa ja tultuaan rekisteröidyksi. 18 Kunniajäsenet Unionilla voi olla kunniajäseniä, jotka Unionin hallitus kutsuu. Klubit voivat tehdä hallitukselle kirjallisen ehdotuksen jäsenensä kutsumisesta Unionin kunniajäseneksi mennessä. Unionilla voi olla samanaikaisesti enintään viisi kunniajäsentä. Kunniajäseneksi kutsumisen edellytyksenä on, että jäsen on erityisen ansioitunut klubin ja Unionin toiminnassa, toiminut soroptimistijärjestön kansainvälisellä tasolla ja on ammattikuntansa arvostettu edustaja. Kunniajäsen kutsutaan Unionin edustajiston kokoukseen. Kunniajäseneltä ei peritä Unionin jäsenmaksua. 19 Sääntöjen muuttaminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Unionin edustajiston kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 20 Unionin purkaminen Unioni voi päättää purkautumisestaan edustajiston kokouksessa, jonka koollekutsumista ovat vaatineet hallitus tai 1/4 edustajiston jäsenistä. Unionin purkamisen edellytyksenä on, että 5/6 edustajiston kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä kannattaa purkamista. Unionin purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti sääntöjen 2 :ssä määriteltyyn tarkoitukseen. 21 Muut määräykset Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 22 Voimaantulo Nämä säännöt ja niihin tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden tultua rekisteröidyiksi. 9

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF.......... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International of.......... (sijaintipaikkakunnan sijaintipaikan nimen tulee ilmetä

Lisätiedot

SOROPTIMIST INTERNATIONAL... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) SOROPTIMIST INTERNATIONAL.......... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International.......... (sijaintipaikan nimen tulee ilmetä nimestä) ry, jota näissä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot