Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta."

Transkriptio

1 SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä järjestössä, jota näissä säännöissä kutsutaan Federaatioksi, joka puolestaan on jäsenenä Soroptimist International -nimisessä järjestössä. Unionin toimialue on Suomi ja sen jäseniä ovat kaikki maahan Soroptimist Internationalin eli kansainvälisen soroptimistijärjestön sääntöjen mukaisesti perustetut yhdistykset, joita näissä säännöissä kutsutaan klubeiksi tai soroptimistiklubeiksi. Klubien jäseniä kutsutaan soroptimisteiksi. Unionin toimialue voidaan Unionin edustajiston päätöksellä jakaa maantieteellisiin alueisiin. Unionin kotipaikka on Helsinki. Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. 2 Tarkoitus Soroptimist International on kansainvälinen ammatissa toimivien naisten järjestö, joka pyrkii tietoa lisäämällä vaikuttamaan ja toiminnallaan saavuttamaan järjestön päämäärät, jotka ovat naisten aseman parantaminen eettisyys ihmisoikeuksien turvaaminen kaikille tasa-arvo, kehitys ja rauha. Maailmanlaajuisen jäsenverkkonsa ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa avulla soroptimistit toimivat naisten ja tyttöjen elinolosuhteiden parantamiseksi. Unioni on sitoutunut palvelemaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla. Unionin tavoitteena on edistää klubien välisiä suhteita sekä soroptimistien päämääriä ja ihanteita tehdä yhteistyötä muiden unionien kanssa perustaa uusia klubeja valvoa sääntöjen noudattamista ja ohjata klubien toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Unioni: järjestää kokouksia, seminaareja, koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia 1

2 antaa lausuntoja ja tekee aloitteita eri viranomaisille toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa harjoittaa avustustoimintaa Toimintansa tukemiseksi Unioni: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta järjestää, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä 3 Toimintaperiaatteet Toiminnassaan soroptimistit keskittyvät sellaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin asioihin, jotka liittyvät kansainvälisen soroptimistijärjestön tarkoitukseen ja ohjelma-alueisiin. Unionin toimintaperiaatteena on noudattaa ehdotonta puolueettomuutta kaikissa valtiollisissa, puoluepoliittisissa, uskonnollisissa ja kansojen välisissä asioissa. Mikäli Unioni haluaa ottaa kantaa soroptimistien nimissä muiden maiden kansallisiin tai maailmanjärjestön asioihin, Unionin presidentti ottaa yhteyttä Federaation presidenttiin, joka puolestaan siirtää asian Soroptimist Internationalin presidentille, jolla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimiin. 4 Hallintoelimet Unionin hallintoelimet ovat edustajisto päättävänä elimenä ja hallitus toimeenpanevana elimenä. 5 Edustajisto Edustajistoon kuuluu äänioikeutettuina jokaisesta jäsenklubista kaksi edustajaa, jotka klubit valitsevat vuorovuosina aktiivijäsenistään. Klubit valitsevat edustajille myös varaedustajat. Edustajien ja varaedustajien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita uudelleen toiseksi kaksivuotiskaudeksi, jonka jälkeen uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Mikäli edustaja on estynyt tai hän tulee esteelliseksi toimimaan edustajana toimikautenaan, hoitaa hänen tehtäviään vuosikokouksen valitsema varaedustaja. Jos sekä varsinainen edustaja että varaedustaja ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voi varsinainen edustaja valtuuttaa klubin toisen varsinaisen edustajan tai, tämänkin ollessa estyneenä, toisen varaedustajan edustamaan itseään. Jos molemmat varsinaiset edustajat ja molemmat varaedustajat ovat estyneitä osallistumasta edustajiston kokoukseen, voivat varsinaiset edustajat valtuuttaa ainoastaan jonkin toisen soroptimistiklubin edustajan edustamaan itseään. 2

3 Mikäli klubin edustaja valitaan Unionin hallituksen jäseneksi tai governoriksi, hänen toimintansa klubin edustajana lakkaa ja hänen tilalleen tulee samanaikaisesti valittu varaedustaja, joka toimii toimikauden loppuun tai siihen saakka, kunnes klubi valitsee uuden edustajan. Edustajiston kokoukseen voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä klubien presidentit, Unionin hallituksen jäsenet, governorit sekä Unionin hallituksen kutsusta myös Unionin muut toimihenkilöt. Muilla klubien jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 6 Edustajiston kokoukset Edustajisto kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan klubeille kirjeitse tai se voidaan julkaista Unionin tiedotuslehdessä vähintään 30 päivää ennen kokousta. Vastaavasti voidaan käyttää sähköpostia, jos klubi on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Unionille. Asiat, joita klubit haluavat käsiteltäväksi edustajiston vuosikokouksessa, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys kokouksen esityslistaksi. 4) Esitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 6) Päätetään klubien jäseniltään perimän Unionin jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta. 7) Päätetään Unionin toimihenkilöiden kokouspalkkioiden ja kulujen korvaamisesta. 8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. 9) Valitaan joka toinen vuosi: presidentti ja hallituksen muut jäsenet ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja vakinaisten toimikuntien puheenjohtajat 10) Valitaan hallituksen esityksestä: 1-2 tiedottajaa tiedotuslehden ja Unionin internet-sivujen vastaavat toimittajat 3

4 kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokoukseen tarvittaessa Unionin muut toimihenkilöt 11) Valitaan governor ja varagovernor erovuoroisten tilalle. 12) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi. 13) Valitaan Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota edeltävänä vuonna konvention yhteydessä pidettävään Soroptimist Internationalin hallituksen kokoukseen: kansallinen edustaja, jolloin ehdokkaina ovat ensisijaisesti toimiva presidentti, tuleva presidentti, hallituksen jäsenet ja nykyiset tai entiset governorit Federaation kehotuksesta huomioitsija 14) Käsitellään Soroptimist Internationalin kansainvälistä konventiota seuraavana vuonna kansallisen edustajan kirjallinen raportti mainitusta konventiosta. 15) Päätetään sinä vuonna, jolloin ei valita hallituksen jäseniä, maantieteellisen aluejaon mahdollisesta muutoksesta seuraavan hallituksen toimikauden ajaksi. 16) Käsitellään muut hallituksen ehdotukset ja klubien tekemät aloitteet. Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, jos 2/5 hallituksen jäsenistä, 1/10 Unionin jäsenistä tai vähintään 1/4 edustajiston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 edustajistosta on läsnä. Jos todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen, Unionin hallitus voi kutsua koolle uuden kokouksen, joka on päätösvaltainen läsnä olevien edustajien lukumäärästä riippumatta. Jokaisella klubilla on kaksi ääntä. Äänestys toimitetaan kokouksen päättämällä tavalla vaaleja lukuun ottamatta. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Valinta edellyttää läsnä olevien edustajien 2/3 enemmistöä. Ellei tätä enemmistöä saada aikaan, riittää yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Äänestystä ei tarvita, mikäli ehdokkaita on vain yksi. 7 Klubien maksuvelvoitteet Unionille Klubin on suoritettava Unionille edustajiston kokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut kunkin vuoden lokakuun 30. päivään mennessä saman vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärään perustuen. Tähän lukumäärään ei oteta huomioon Unionin kunniajäseniä ja 50 vuotta klubin jäseninä olleita. 8 Hallitus Unionin hallituksen muodostavat edellisen kauden presidentti sekä edustajiston valitsemat presidentti, 1-4 varapresidenttiä, 1-2 sihteeriä ja varainhoitaja. Presidentin ja 4

5 varapresidenttien tulee olla eri klubeista siten, että kukin maantieteellinen alue on edustettuna. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäseniä ei voida valita välittömästi uudelleen lukuun ottamatta varainhoitajaa, joka voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi, ja varapresidenttiä, joka voidaan valita seuraavaan hallitukseen presidentiksi. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Hallitus kokoontuu presidentin tai hänen estyneenä ollessaan varapresidentin kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus pitää vähintään neljä kokousta vuoden aikana. Vaalien osalta on suoritettava suljettu lippuäänestys. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava myös governoreille ja ohjelmajohtajalle, joilla on puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kutsu lähetetään lisäksi varagovernoreille tiedoksi. Hallituksen kokouksiin voivat osallistua puheoikeudella neuvoa-antavassa mielessä hallituksen kutsusta myös muut Unionin toimihenkilöt ja klubien jäsenet. Hallitus voi kokoontua sähköisesti kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa. 9 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on johtaa Unionin toimintaa ja panna täytäntöön edustajiston kokouksen päätökset, hoitaa Unionin taloutta ja huolehtia kirjanpidosta, valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, esittää vuosikertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio edustajiston kokouksen hyväksyttäväksi, kutsua koolle edustajiston kokous, ilmoittaa Federaation sihteerille ja varainhoitajalle Unioniin kuuluvien klubien yhteinen jäsenmäärä syyskuun 1. päivään mennessä vuosittain kunkin vuoden kesäkuun 30. päivän jäsenmäärän mukaisesti, suorittaa Federaation maksut kunkin vuoden marraskuun 30. päivään mennessä, välittää governoreiden raportit edustajistolle, ylläpitää yhteyttä klubien hallituksiin ja koordinoida yhteisiä toimintoja, seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja ryhtyä toimenpiteisiin klubin aktiivijäsenten määrän alittaessa 15 antamalla klubille kehotus kasvattaa aktiivijäsenten määrä kolmessa vuodessa vähintään 18:aan, 5

6 hyväksyä uusien klubien perustaminen, ylläpitää jäsenrekisteriä ja pitää se jäsenten saatavana yhdistyslaissa sekä henkilörekisterilaissa asetetuin vaatimuksin, toimittaa jäsenluettelo Federaation presidentille, sihteerille ja Federaation pysyvään sihteeristöön pyydettäessä sekä hoitaa Unionin juoksevat asiat. 10 Presidentti ja varapresidentit Presidentti on Unionin laillinen edustaja ja toimii Unionin hallituksen puheenjohtajana. Presidentti valmistelee hallituksen ja edustajiston kokouksen esityslistat, viimeksi mainittu hallituksen hyväksyttäväksi ja ajoissa lähetettäväksi edustajille. Presidentillä on oikeus osallistua Federaation governorkokoukseen neuvoa-antavassa mielessä. Presidentti laatii vuosittain raportin Unionilleen ja Federaation presidentille ja lähettää siitä jäljennöksen Federaation sihteerille vähintään kaksi kuukautta ennen governorkokousta, ellei Federaation presidentti ole määrännyt muuta aikarajaa. Varapresidentit suorittavat presidentin heille uskomat tehtävät. Milloin presidentti on estynyt toimimasta, varapresidentti astuu hänen tilalleen, kunnes hän palaa toimeensa tai seuraava valittu presidentti aloittaa toimikautensa. Mikäli varapresidenttejä on useita, hallitus valitsee toimikautensa alussa varapresidenteistä sen, joka edustaa presidenttiä tämän estyneenä ollessa. 11 Governorit Unionilla on kaksi governoria ja kaksi varagovernoria, joiden tulee olla eri klubien jäseniä. Governorien ja varagovernorien toimikausi on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Vuosittain on erovuorossa yksi governor ja yksi varagovernor. Governorit ja varagovernorit valitaan Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Jos governor valitaan mihin tahansa muuhun klubin, Unionin, Federaation tai Soroptimist Internationalin tehtävään, varagovernor tulee hänen tilalleen toimikauden loppuun asti taikka siihen asti, kunnes uusi governor valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varagovernoriksi valittu ei voi hoitaa muuta kuin klubitason soroptimistitehtävää toimikaudellaan. Tultuaan valituksi muuhun kuin klubin tehtävään hän joutuu luopumaan varagovernorin tehtävästä. Governorit osallistuvat Federaation governorkokouksiin ja edustavat Unionin kantaa esityslistalla olevista asioista. Governorien on toimitettava kirjallinen raportti Unionin hallitukselle kahden kuukauden kuluessa governorkokouksesta. Governorilla ja hänen estyneenä ollessaan varagovernorilla on oikeus osallistua Unionin hallituksen kokouksiin puheoikeudella. 6

7 12 Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja Unionilla on ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja, jotka valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja ovat vastuussa ohjelma-alueista ja niiden kehittämisestä. Ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja koordinoivat klubien ohjelmajohtajien ja apulaisohjelmajohtajien toimia, toimivat yhteyshenkilöinä Federaatioon ja raportoivat Federaation ohjelma-alueista vastaaville sekä Unionin hallitukselle. Ohjelmajohtaja on kutsuttava hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus. Ohjelma-alueita ovat ihmisoikeudet ja naisen asema kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen sivistystoimi taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen terveys ympäristö. 13 Vakinaiset toimikunnat Unionin neljä vakinaista toimikuntaa ovat sääntötoimikunta, jonka tehtävä on osallistua sääntömuutostyöryhmän työskentelyyn ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi käyttää lainsäädäntöön liittyvissä asioissa laajentamistoimikunta, jonka tehtävä on edistää soroptimistiklubien perustamista sekä seurata klubien jäsenmäärän kehitystä ja raportoida siitä hallitukselle taloustoimikunta, jonka tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa osallistua talousarvion ja tilinpäätöksen suunnitteluun ja laatimiseen ja, jonka asiantuntemusta hallitus voi muissakin raha-asioissa käyttää stipenditoimikunta, jonka tehtävä on valmistella ja esitellä stipendi-, Action Fund- ja Best Practice Award-hakemukset Unionin hallitukselle, valita ja lähettää ansioituneimpien hakemukset Federaatioon ratkaistaviksi. Toimikuntien puheenjohtajat valitaan edustajiston kokouksessa klubien aktiivijäsenistä. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta, ja heidät voidaan valita toiseksi kaksivuotiskaudeksi. Toimikuntien puheenjohtajat voivat, neuvoteltuaan Unionin hallituksen kanssa, kutsua asiantuntija-avuksi muita soroptimisteja. Unionin toimikunnat voivat olla kolmijäsenisiä. 7

8 Vakinaiset toimikunnat ovat puheenjohtajiensa johdolla hallituksen apuna ja tukena sekä yhteyshenkilöinä vastaaviin Federaation toimihenkilöihin ja ovat velvolliset tarvittaessa toimittamaan Unionin presidentin hyväksymän toimintakertomuksen Federaatiolle. 14 Ehdokkaiden nimeäminen edustajiston kokoukselle Unionin hallituksen on lokakuun kuluessa kehotettava klubeja nimeämään ehdokkaansa Unionin hallituksen jäseniksi ohjelmajohtajaksi ja apulaisohjelmajohtajaksi vakinaisten toimikuntien puheenjohtajiksi governoriksi ja varagovernoriksi Klubien tulee nimetä ehdokkaansa mennessä liittämällä kirjalliseen nimeämisilmoitukseen pöytäkirjanote siitä klubikokouksesta, missä ehdokas on nimetty. Ehdokkaan kirjallinen suostumus ja hänen henkilötietonsa on liitettävä nimeämisilmoitukseen. Yksi ja sama henkilö voidaan nimetä ehdolle vain yhteen virkaan. Ehdokkaiden tulee olla klubin aktiivijäseniä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain klubin nykyinen tai entinen toimihenkilö, niihin luettuna myös nykyinen ja entinen edustajiston jäsen. Governorit ja varagovernorit voidaan valita vain Unionin entisistä tai nykyisistä toimihenkilöistä. Unionin hallitus lähettää klubeille mennessä ilmoituksen kuhunkin virkaan nimetyistä ehdokkaista. Klubit ilmoittavat Unionille mennessä kuhunkin virkaan kannattamansa ehdokkaan nimen. Ehdokkaan on saatava vähintään yhden klubin kannatus voidakseen olla mukana valinnassa. Edustajiston kokous ei ole sidottu edellä mainittuun nimeämismenettelyyn. Mikäli hallituksen jäsen, ohjelmajohtaja, apulaisohjelmajohtaja, vakinaisten toimikuntien puheenjohtaja, governor tai varagovernor, jättää tehtävänsä kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita edustajiston kokouksessa uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi ilman edellä mainittua nimeämismenettelyä. Tällaista vajaata toimikautta ei oteta huomioon näissä säännöissä mainittujen kahden vuoden toimikauden tai kahden kaksivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa. 15 Nimenkirjoitus Unionin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet, kaksi yhdessä. Varainhoitaja voi kirjoittaa Unionin nimen yksin. 16 Tilikausi ja toiminnantarkastus Unionin tilikausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Unionilla on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 8

9 17 Uuden soroptimistiklubin perustaminen Unionin hallitus päättää uuden soroptimistiklubin perustamisen hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laajentamistoimikunta on asiaa tutkittuaan antanut puoltavan lausunnon. Uudella klubilla tulee olla vähintään 22 jäsentä. Unionin hallitus toimittaa uuden klubin jäsenten nimiluettelon Federaation presidentille ja Federaation laajentamistoimikunnan puheenjohtajalle. Uuden klubin nimestä tulee ilmetä sijaintipaikka. Uusi soroptimistiklubi on täysivaltainen Unionin jäsen saatuaan perustamiskirjan juhlallisessa vihkimistilaisuudessa ja tultuaan rekisteröidyksi. 18 Kunniajäsenet Unionilla voi olla kunniajäseniä, jotka Unionin hallitus kutsuu. Klubit voivat tehdä hallitukselle kirjallisen ehdotuksen jäsenensä kutsumisesta Unionin kunniajäseneksi mennessä. Unionilla voi olla samanaikaisesti enintään viisi kunniajäsentä. Kunniajäseneksi kutsumisen edellytyksenä on, että jäsen on erityisen ansioitunut klubin ja Unionin toiminnassa, toiminut soroptimistijärjestön kansainvälisellä tasolla ja on ammattikuntansa arvostettu edustaja. Kunniajäsen kutsutaan Unionin edustajiston kokoukseen. Kunniajäseneltä ei peritä Unionin jäsenmaksua. 19 Sääntöjen muuttaminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Unionin edustajiston kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 20 Unionin purkaminen Unioni voi päättää purkautumisestaan edustajiston kokouksessa, jonka koollekutsumista ovat vaatineet hallitus tai 1/4 edustajiston jäsenistä. Unionin purkamisen edellytyksenä on, että 5/6 edustajiston kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä kannattaa purkamista. Unionin purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti sääntöjen 2 :ssä määriteltyyn tarkoitukseen. 21 Muut määräykset Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 22 Voimaantulo Nämä säännöt ja niihin tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden tultua rekisteröidyiksi. 9

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT Vahvistettu puoluehallituksessa 26.9.2013 Ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 22.10.2013 KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot