pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pätevöitynyt rakennusalan työntekijä"

Transkriptio

1 Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO / TILA: KESÄKUU 2015 Humautus: Maskuliinimutiset viittaukset kskevat myös naispulisia henkilöitä. Julkaisu n laadittu asiakirjjen käsittelyä kskevien sääntöjemme mukaisesti, ja se n tarkistettu ja hyväksytty. Hanke n rahitettu Eurpan kmissin tuella. Ta sta julkaisusta (tiedtteesta) vastaa ainastaan sen laatija, eika kmissi le vastuussa siihen sisa ltyvien tietjen mahdllisesta ka yt sta.

2 Sertifiintihjelma Sisältö 1. Tarvearviinti 3 2. Sidsryhmien knsultinti Missä päteviä työntekijöitä tarvitaan 2.2. Khderyhmä / käyttöala 2.3. Sidsryhmien tarjama tuki 2.4. Vastuu 3. Sertifiintihjelma Khderyhmä / tarkitus 3.2. Käytännön taitja kskevat hjelmasit 3.3. Ke ja arviinti Kkeen surittamisen edellytykset Ke Valvnta / uudelleensertifiinti Kuluttajien ja arviitsijiden pätevyys 3.4. Viestintä näkemys markkiniden avimuudesta 4. Sertifiintimekanismit (luttamuksellisuus) Yleinen kelpisuus (yhdenmukaisuus) Kiert / tarkistus (bjektiivisuus) Sertifikaattimalli Prjektityöryhmä (perustajajäsenet) Sertifiintiasiakirjat (vahvistettavat) 27 Sivu 2/27

3 Sertifiintihjelma 1. Tarvearviinti Henkilöiden sertifiintiprsessien tulee aina perustua laillisiin vaatimuksiin (esim. tarpeeseen varmistaa yleinen turvallisuus) tai tdistettuun markkinatarpeeseen (esim. lutettavuus, luttamus, työn kehittäminen). Rakennusala n yksi suurimmista liiketiminta-alista kussakin valtissa. Alan suus vusittaisesta bruttkansantutteesta ja työllisyydestä n suuri, ala työllistää satja tuhansia työntekijöitä - niin päteviä kuin ilman ammatillista tutkinta timivia työntekijöitä. Rakennusalalle n tyypillistä, että suurella salla työvimasta n vain rakentamisen perustaidt, jtka n mnesti hankittu epämudllisesti tai jpa epävirallisesti. Ilman virallista ammatillista tutkinta työskentelevien työntekijöiden määrä rakennusalalla n verrattain suuri. Lisäksi rakennusalalla n paljn työviman liikkuvuutta, mikä mahdllistaa alalle tärkeät sesnkivaihtelut ja reaginnin niihin. Työviman liikkuvuutta hidastaa kuitenkin avimien ja vertailtavien pätevyyksien sertifiinnin puute, erityisesti EQF-taslla 3 tai sen alapulella levien ammattinimikkeiden khdalla. Eurpassa ei le käytössä rakennusalan EQF-tasn 1 ja 2 (muurarin apulainen, kirvesmiehen apulainen, jne.) pätevyyden avimen ja vastavurisen tunnustamisen järjestelmiä eivätkä ammatillinen kulutus ja kulutusjärjestelmät susi ensisijaisesti näitä tasja. Tämä jhtaa lpulta siihen, että tuhansilla Eurpan rakennusalan työntekijöillä ei le tdistusta heillä levasta pätevyydestä ja he kärsivät siksi siitä, ettei heillä le mahdllisuutta sallistua työviman liikkuvuuteen. Lisäksi heidän mahdllisuutensa työmarkkinilla vat erittäin heikt, js työllistävä yritys lpettaa timintansa eikä heillä le tdistusta pätevyydestä. Suritettu aineist- ja kenttätutkimus tukee edellä kuvattua vaatimusta kehittää tälle khderyhmälle mahdllisuus tunnustettuun sertifiintiin. Tutkimuksessa n esitetty seuraavia kmmentteja sertifiintijärjestelmän perustamista kskevasta nrmatiivisesta vaatimuksesta, jka perustuu jatkuvaan kysyntään: Kenttä- ja aineisttutkimuksen tulsten yhteenvet, valituissa maissa: a) Sumi Kenttätutkimuksen khderyhmänä livat rakennusalan pk-yritykset, jtka vat aiemmin tehneet yhteistyötä WinNvan kanssa esim. piskelijiden työssäppimisessa. Työnantajien edustajat livat esimiehiä, työmaapäälliköitä ja tiiminvetäjiä. Tutkimuksissa haastateltiin näiden yritysten työntekijöitä ja aikuispiskelijita. Haastattelun tulksena havaitsimme, että työntekijöiden ma arvi saamisestaan ylitti työnantajien vaatimukset. Er li 79 % > 55 %. Myös taitjen ja pätevyyden tulkset livat samansuuntaisia. Yksityiskhtaisia humiita: työnantajat antavat alhaisen paintuksen IT- ja laskentataidille ja man työn suunnittelulle kun taas työntekijöiden vastauksissa näkyy alhainen paintus työkaluluetteljen laatimisessa, työvurlistjen tessa ja man työn dkumentinnissa. He kkevat man työn aikatauluttamisen ja ergnmisten työasentjen nudattamisen hankalaksi. Sivu 3/27

4 Sertifiintihjelma Aineisttutkimuksen tulkset rakennusapumiehen Sumessa tarvitsemasta pätevyydestä kuvattuina lyhyesti: 1. Työnkuvaus Kaikki rakennusalan aputyöt, usein purkutyöt, materiaalien siirt ja kuljetus (esim. jäte), ammattilaisten auttaminen. 2. Työntekijälle asetetut vaatimukset Turvallisuushjeiden nudattaminen, hyvä fyysinen kunt, työaikjen nudattaminen, reipas asenne, jskus mainittiin myös sumen kielen taidt. Rakennustyömaalla tarvittavat perustaidt. 3. Muita työnhaussa arvstettuja tekijöitä Kulutus ja muut sertifikaatit, kkemus työmaalta, ma-alitteisuus, ppimishalukkuus, tiimityöskentely, tarkkuus, keskittyminen työhön b) Itävalta Yritykset arvstavat myös kaikenlaisia lisenssejä ja kulutuksen avulla hankittuja sertifikaatteja. Yhteenvetna vidaan tdeta, että työnantajien mielestä rakennusapumiehellä n ma tärkeä rlinsa ja mat vaatimukset rakennustyömaalla. Rakennusalan työmarkkinilla vidaan havaita kasvavaa työttömyyttä. Työttömyys rakennusalalla n nussut Itävallassa 13 prsenttia tukkuussa Tisaalta mnissa yrityksissä n pulaa perustaidt maavista työntekijöistä. Ammattitaidttmien työntekijöiden vaihtuvuus alalla n erittäin suurta, he vaihtavat usein työpaikkaa eikä heillä le standardien mukaista pätevyyttä. Yritysten lisi helpmpaa palkata työntekijöitä, jilla n sertifikaatti ammatissa tarvittavien tärkeimpien tehtävien salta. Rakennusalan yrityksissä tteutetun ISO CONSTRUCT -kenttätutkimuksen tulksena tiedämme, että työantajat dttavat ammattitaidttmilta työntekijöiltä perustietja ja -taitja kyseisellä ammattialalla, esim. nykyisten työkalujen, materiaalien ja varusteiden tuntemusta (minaisuudet ja timinnt). Vaatimuksiin sisältyvät aina myös perustavanlaisten turvallisuushjeiden ja teknisten sääntöjen tuntemus. Vaatimuksia vat myös yksinkertaisten laitteiden käyttö hjeiden jälkeen, tilan mittaaminen ja terveyden sujaaminen. Tärkeää n myös, että rakennusapumies pystyy kmmunikimaan työtvereiden ja esimiesten kanssa. Lähes kaikissa Eurpan maissa julkistetut tilaukset vat vähentyneet rakennusalalla, mikä jhtuu yleisestä valtintaluden tilasta. Valtiiden n etsittävä säästöjä kaikilta alueilta, jtta ne täyttävät Eurpan uninin niille asettamat valtinvelkaa kskevat raja-arvt. Tämä vaikuttaa tietysti myös rakennusalaan. Tilausten saamiseksi n kilpaillulla markkinalla alennettava hintja, jtta kilpailukyky säilyy. Tiukat laskelmat aiheuttavat hyvin alhaisen katteen ja aiheuttaa suurta painetta markkinilla. Tämä paine khdistuu erityisesti ammattitaidttmiin Sivu 4/27

5 Sertifiintihjelma rakennusalan työntekijöihin. Tuntipalkat vat alhaisia ja työspimukset vat yleensä lyhytaikaisia. Ammatillista tutkinta vailla rakennusalan työntekijöiden tilannetta vidaan parantaa tukemalla työtekijöiden mahdllisuutta hankkia sertifiitu pätevyys. Se lisäisi myös työntekijöiden justavuutta ja saamistasa. c) Espanja Aineisttutkimuksen perusteella rakennusalan työntekijöiltä vaadittu tekninen pätevyys kstuu seuraavista: Kneiden ja työvälineiden kkaminen, purkaminen ja hult Lauditusten asennus ja tuenta Prjektipiirustusten ja asiakirjjen analysinti Työn, materiaalien, välineiden ja kneiden järjestäminen. Julkisivupintjen rakennustyöt rakennuslaastia ja rappauslaastia käyttäen Tiilikattjen ja julkisivupintjen rakentaminen erilaisia laattja käyttäen Puutyö- ja kalustelunnsten ja -piirustusten laatiminen Rakennuspuusepäntutteiden ja kalustesien työstön esivalmistelu ja suunnittelu Puisten sien ja levyjen työstö Ovien ja ikkuniden kkaminen ja asennus Puutyösien asennus Muu sertifiintia edellyttävä vaativa saamisalue n työterveys ja -turvallisuus. Tämä tarve n nussut esiin niin aineist- kuin kenttätutkimuksenkin raprtissa: Työterveys ja -turvallisuus. "Espanjassa sattuu hyvin suuri määrä työtapaturmia rakennusalalla. Tämä jhtuu alan työtuntien määrästä ja työn lunteesta, jka n bjektiivisesti katsen vaarallinen. Se n seurausta myös käytetyistä spimus- ja alihankintaspimusmenettelyistä ja turvallisuuskäytäntöjen puutteesta." d) Slvenia Slvenian rakennusalan lyhyen analyysin ja tilastjen perusteella tilanne n hyvin hankala tällä timialalla. Slvenian rakennusalan pudtus n llut suurta viimeisen viiden vuden aikana, ja sillä n llut vakavia vaikutuksia rakennusalan yrityksiin ja työntekijöihin. Vusien kymmenestä suurimmasta rakennusalan yrityksestä jpa kahdeksan n lpettanut timinnan knkurssin vuksi. Vuden 2008 yli työpaikasta n menetetty työpaikkaa. Vunna 2013 havaittiin rakentamisessa kasvua ensimmäistä kertaa vuden 2009 jälkeen, mutta tämäkin vain yhdyskuntarakentamisessa. Tulevaa markkina-tilannetta n kuitenkin hankala ennustaa. Slveniassa työmarkkinat vat erittäin jäykät, sillä vimassa levan rakennusalan työehtspimuksen mukaan työsuhteen irtisanmisaika n jpa 150 Sivu 5/27

6 Sertifiintihjelma päivää niiden työntekijöiden khdalla, jiden yhteenlaskettu työkkemus n yli 20 vutta. Työnantajien asema n siksi erittäin vaikea, kun he suunnittelevat työvimakapasiteettiaan. Tisaalta rakennusalaa säädellään äärimmäisen vähän, ja rakennusalan julkisissa hankinnissa menestyvät tavallisesti alhaisimmat tarjukset (jpa epätavallisen alhaiset tarjukset). Lisäksi rakennusalan spimuksissa ei teta riittävästi humin riskien tasaamista julkisen rahittajan ja urakitsijan kesken, jllin urakitsija kantaa tavallisesti suuremman riskin. Urakitsijan kannalta hyväkään spimus ei auta, sillä valtin ikeusistuimet timivat erittäin hitaasti eikä välimiesikeutta käytetä kuin harvin. Tällaisen tilanteen seuraukset näkyvät myös työmarkkinilla. Urakitsijat siirtävät tavallisesti riskit liian suuresta työvimasta alihankkijilleen. Tulksena n rakennusalan työvimaan khdistuvien investintien vähäisyys. Tällaisella tilanteella n vaikutusta rakennusalan työmarkkinihin, jka muuttuu entistä suljetumpaan suuntaan ja entistä riskialttiimmaksi niin työnantajien kuin työntekijöidenkin kannalta. Siksi työmarkkiniden avimuuden lisääminen ja työntekijöiden ISO sertifiinti hyödyttäisi sekä työnantajia että työntekijöitä. KENTTÄTUTKIMUS Suritimme tutkimuksen työntekijöiden tiedista ja pätevyydestä. Tutkimukseen sallistui slvenialaisia työntekijöitä ja työnantajien edustajia. 30 työntekijää ja viisi rakennusalan yritystä (1 suuri, 2 keskikkista, 2 pientä) täytti kaksi lmaketta (eri lmakkeet työnantajille ja työntekijöille). Työntekijät esittivät näkemyksiään rakennusapumiehen tiedista, yleisistä taidista ja pätevyydestä. Työntekijöiden mukaan heidän saamisensa useimmin käytetyistä työkaluista ja materiaaleista li hyvää, kun taas kirjitustaita krstettiin vähemmän. Yleiset taidt, kgnitiiviset taidt ja pätevyys arviitiin hyviksi. Tutkimuksessa tunnistettiin puutteita henkilösujaimien tuntemisessa. Tämä havaint perustuu hyvin tdennäköisesti siihen, että tutkimukseen sallistui melk nuria työntekijöitä. Kulutuksen ja tutkinnn surittamisen kansalliset puitteet: Alla n esitetty kulutuksen surittamista kskevat kansalliset puitteet, jiden avulla samalla vahvistetaan tarve ja kysyntä kuvattujen pätevien rakennusalan työntekijöiden kulutuksen kehittämiseen ja sertifiintimahdllisuuksiin. Puitteet n laadittu ISO- CONSTRUCT-prjektin asiantuntemuksen avulla. a) Itävalta: Itävallassa ei le lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Matalimman tasn tunnustettu sertifiinti vastaa EQF-tasa 4 ja siinä n määritelty harjittelu, jnka surittamisesta myönnetään ammattitaita kskeva sertifikaatti. Itävallan epävirallisessa kulutusjärjestelmässä n erilaisia kulutushjelmia, jtka sveltuvat rakennusalan saaville työntekijöille tietyillä sa-alueilla. Nämä käytännön kurssit perustuvat virallisiin tunnustettuihin tutkintihin. Itävallan rakennusalan susituin kulutuslaits n "Bauakademie", jka tarjaa virallisen ja epämudllisen kulutusjärjestelmän. Itävallan virallisessa kulutusjärjestelmässä n yleisesti seuraavanlainen rakennusalan työntekijöitä kskeva hierarkia: harjittelija (EQF-tas 1-3) Sivu 6/27

7 Sertifiintihjelma ammattitaitinen työntekijä (EQF-tas 4) työnjhtaja (EQF-tas 4-5) työmaapäällikkö (Plier) (EQF-tas 5-6) rakennuspäällikkö (EQF-tas 6) Maisteritasn tutkinnt (EQF-tas 6-8) b) Saksa: Saksassa ei le myöskään lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v. n kehittänyt Eurpan rakennusalalle timialakhtaisen tutkintrakenteen SQF-CON-hankkeessa. Tämä rakenne n jaettu 6 eri tasn: 1, 2, 3, 3a, 4, 5. 1-tas vastaa ammattitaidtnta työntekijää, 2-tas vastaa matalan saamistasn työntekijää, 3-tas vastaa harjittelijaa, 3a-tas vastaa ammattityöntekijää, 4-tas vastaa muurarimestaria, 5-tas vastaa työmaapäällikköä. Tämä rakenne perustuu viralliseen EQF-viitekehykseen. Saksassa li aiemmin käytössä yksivutinen tutkintkulutus matalan saamistasn työntekijöille, ns. rakennusapumiehille. Tätä tutkinta ei le enää lemassa. Siksi ISO CONSTRUCT n spiva vaihteht. c) Espanja: Espanjassa n lutu 19.heinäkuuta 2002 päivätyssä perusspimusta täsmentävässä laissa (Organic Law) 5/2002 kansallinen järjestelmä tutkintja ja ammatillista kulutusta (SNCFP) varten, jka kstuu ammatillisen kulutustarjnnan edistämisessä ja sen integrinnin kehittämisessä sekä vastaavan ammatillisen pätevyyden arviinnissa ja hyväksymisessä tarvittavista työkaluista ja tehtävistä. Lisäksi SNCFP lutiin vastaamaan jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän yhteiskunnan jäsenten ja yritysten tarpeisiin. SNCFP:ssä n lutu työkalu, jnka avulla vidaan järjestää tunnustettavia ja hyväksyttäviä ammatillisia tutkintja, jiden tarve n tunnistettu tutantjärjestelmässä ammatillisten tutkintjen kansallisen luetteln nudattamisessa tarvittavan pätevyyden perusteella. Espanjan rakennusalalla matalimman tasn kansallinen tutkintjärjestelmä vastaa EQF-tasa 3. Sertifiinti vidaan hankkia myös tista kautta. Ammattitaita kskevilla sertifikaateilla vidaan hyväksyä ammattikulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kulutuksen, kulutuksen ja työllisyyshjelmien, ppimis- ja kulutusspimusten, työkkemusten tai muun epämudllisen kulutuksen kautta hankittua pätevyyttä niin, ettei ammatinharjittamista kuitenkaan säädellä. Ammattitaita kskeva sertifikaatti n virallinen ja se n vimassa kansallisesti. Siinä määritellään ammattiin kuluttautumiseen sisältyvä ammatillinen pätevyys ja siihen liittyvät sisällöt. Näihin svelletaan 19. heinäkuuta 2002 päivätyn tutkintja ja Sivu 7/27

8 Sertifiintihjelma ammatillista kulutusta kskevan perusspimusta täsmentävän lain (Organic Law) 5/2002 artiklan 8 määräyksiä 1. d) Sumi: Sumessa ei le kulutushjelmaa tai sertifiintijärjestelmää rakennusapumiehille. Tarjlla n virallista kulutusta, jka tähtää ammatilliseen perustutkintn (tas 4). Muita vat ammattitaitinen työntekijä, ammattitutkint, EQF-tas 4 (perustuu tavallisesti näyttöihin) työnjhtaja, erikisammattitutkint, EQF-tas 5 työmaapäällikkö, ammattikrkeakulututkint, kandidaatti, EQF-tas 6 maisterin tutkinnt (rakennusalan diplmi-insinööri), EQF-tas 7 e) Slvenia: Käynnissä n tällä hetkellä kaikkien ammatillisten standardien (VET) uudistusprsessi. Tässä prsessissa asianmaiset sidsryhmät analysivat työmarkkiniden kehitystrendejä, uusia taitja sekä tarvittavia pätevyyksiä ja tietja. Ne valmistelevat myös ammattikuvauksia ja pätevyyteen perustuvia ammatillisia standardeja (EQF-tast 2-6). Prsessi päättyy vuden 2015 lpussa. Nykyisessä yhä vimassa levassa ammatillisten standardien järjestelmässä ei le vastaavia kulutushjelmia tai mahdllisuuksia hankkia sertifikaattia virallisen kulutuksen tai epämudllisen kulutusjärjestelmän piirissä, jka n ISO CONSTRUCT -hankkeen keskiössä. Nykyinen tilanne - KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN: Nykyiset uudistustyön tutkset vat saatavilla verkssa: eriala/ marraskuuta 2006 päivätty ASETUS 1506/2006 mainitsee hjeet ammatillisten sertifikaattien laatimiseen. BOE nr 302, trstaina, 18. julukuuta Sivu 8/27

9 Sertifiintihjelma Edellä mainittujen seikkjen perusteella n tässä prjektissa määritetty ja vahvistettu tarve luda sertifiintijärjestelmä/-mahdllisuus rakennusalan ammattitaitisille työntekijöille. Tämä n myös liitetty eri prjektikumppanien kansallisiin jhtpäätöksiin. Uuden, ISO standardin vaatimuksia vastaavan harmnisidun ja standardidun sertifiintimahdllisuuden kehittämisen tarpeesta kert myös se, että Eurpan kmissi n hyväksynyt ISO CONSTRUCT -hankkeen. Tarpeen lemassalsta tdisteita vat esittäneet seuraavat taht: Berufsförderungsinstitut Steiermark (Itävalta) SystemCERT Zertifizierungs GesmbH (Itävalta) Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v (Saksa) Fnd Frmacin Euskadi (Espanja) Länsirannikn Kulutus Oy WinNva (Sumi) Gspdarska zbrnica Slvenije (Slvenia) rakennusalan rganisaatit erilaiset järjestöt (ammattiliitt, ssiaalialan kumppanit, jne.). Sivu 9/27

10 Sertifiintihjelma 2. Sidsryhmien knsultinti Sertifiintitah tai rganisaatin, jka ehdttaa sertifiintihjelmaa, tulee tarjta knsultintia sidsryhmille seuraavissa aihealueissa: a) kuvaus siitä timialasta, jille kyseiset henkilöt vat surittamassa sertifikaattia b) kuvaus tutkinnn/työtaitjen vaatimuksista, arviintiperusteista ja -menettelyistä, valvnta ja uudelleensertifiinti mukaan lukien c) hjelman tarjama tuki sidsryhmille ja hjelman sisältöjen hyväksymisen perusteet d) esitetyn hjelman kehittämisestä vastaavan rganisaatin/tahn tai henkilön vastuut. Ohjelmaa tukee ja sitä kehittävät: SystemCERT Zertifizierungs GesmbH - Itävalta SystemCERT n hallintajärjestelmistä ja henkilösertifiinnista vastaava tah, jnka tähän tehtävään n valtuuttanut Itävallan tasavalta. Henkilösertifiintijärjestelmät sisältävät laadunhallinnan, turvallisuusasiat, jhtajuuden ja kuluttajat. Sertifiintijärjestelmien perustana n ISO standardin perusteella kehitetty sertifiintihjelma. Standardissa n humiitu myös sertifiintien kansainvälinen tunnustaminen. Pätevyyden sertifiinnin avulla vidaan täydentää lemassa levia tutkintjen tunnustamisen mahdllisuuksia, vaikkakin havaittavissa n humattavia erja kulujen tutkint-hjelmiin. SystemCERT n llut mukana useissa eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa sertifiinnin ja jhtamisen asiantuntijana ja sillä n siksi runsaasti kkemusta eurppalaisesta yhteistyöstä. SystemCERT n timinut vudesta 2009 vuteen 2011 LDV-prjektin ISOQUAM (www.isquam.eu) krdinivana rganisaatina. Hankkeessa selvitettiin matalan saamistasn maavien työntekijöiden ISO-sertifiinnin mahdllisuuksia metallialalla. Hankkeessa määritelty sertifiintiprsessi perustui tiukasti ISO standardiin. Näitä laatuvaatimuksia vidaan sveltaa ja käyttää myös ISO CONSTRUCT -hankkeessa Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: DI Franz Gruber: SystemCERT:n jhtaja, ammatti: tehdasmekaanikk, ylempi insinöörin ammattitutkint, ylipisttutkielma kaivsmittauksesta, laatu- ja ympäristöasiantuntija, laaduntarkastaja, hitsausinsinööri, prjektipäällikkö useissa eri eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa. Uwe Hackl: Uwe Hackl n timinut ISO QUAM Lenard da Vinci -prjektin krdinaattrina ja hänellä n tästä syystä runsaasti kkemusta eurppalaisesta prjektinhallinnasta. Hän n myös vastuussa Systemcert:n henkilösertifiinnin kk tarjnnasta, jka perustuu ISO nrmiin. Sivu 10/27

11 Sertifiintihjelma Berufsförderungsinstitut Steiermark - Itävalta Berufsförderungsinstitut Steiermark n yksi jhtavista ammatillisen kulutuksen instituutiista Itävallassa. Sen n perustanut ja sen mistavat Itävallan ammattiyhdistysten liitt (Österreichischer Gewerkschaftsbund) ja työkamari (Arbeiterkammer). Bfi Steiermark n timinut kulutussektrilla yli 50 vuden ajan ja se n rekisteröity vitta tavittelemattmaksi järjestöksi. Bfi Steiermarkin päätehtäviä vat ammatillisen kulutuksen kurssien ja ppimistapahtumien suunnittelu ja tteutus ammatillisessa kulutuksen ja aikuiskulutuksen piirissä. Sillä n nin 420 kkaikaista työntekijää ja se työllistää nin 1420 freelance-kuluttajaa 20 eri kulutuskeskuksessa Styrian alueella. Bfi Steiermarkin vusittainen liikevaiht li vunna 2012 nin 38 miljnaa eura, tänä vunna se n kuluttanut sallistujaa yhteensä kulutusyksikön verran. Bfi Steiermark n saanut ISO 9001:2008- ja Ö-CERT-sertifikaatin vunna Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Karin Wiedner: Karin Wiedner vastaa bfi Steiermarkin EU-prjektihallinnasta. Hänellä n tutkint kielistä Grazin ylipiststa ja hän jhtaa yhtä kulutuskeskuksista. Hän n mukana bfi Steiermarkin tutehallinnassa, laadunhallinnassa, knseptisuunnittelussa sekä kulutusten suunnittelussa ja tteutuksessa. Lisäksi Karin Wiednerillä n runsaasti kkemusta eurppalaisista yhteistyöprjekteista kumppanina ja krdinaattrina. Hän n krdininut myös Valiwdhanketta, jssa hän keskittyi erityisesti puu- ja rakennusalaan. Harald Senkl: Bfi Steiermarkin varatimitusjhtaja ja tutekehitysyksikön päällikkö. Harald Senklillä n ylipisttutkint pedaggiikasta erikisalanaan ammatillinen kulutus. Hänellä n runsaasti kkemusta tutekehityksestä, laadunhallinnasta ja ammatillisen kulutuksen kehittämisestä. Carina Bachner: Carina Bachner n mukana bfi VET:n ehdtusten piiriin kuuluvien kansallisten ja kansainvälisten hjelmien tutehallinnan, knseptisuunnittelun ja krdininnin parissa. Carina Bachnerilla n ylipisttutkint kasvatustieteistä. Gudrun Summer-Schwandner: Gudrun Summer-Schwandner vastaa rahitustahista ja hänellä n runsaasti kkemusta eurppalaisten yhteistyöhankkeiden rahituksesta ja hallinnsta. Hän vastaa tällä hetkellä kuuden yhteistyöhankkeen talushallinnsta erilaisissa rahitushjelmissa. Hän vastaa pääasiallisesti tämän hankkeen talusasiista ja raprtinnista. Sivu 11/27

12 Sertifiintihjelma Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v - Saksa Nrdrhein-Westfalenin rakennusalan ammatillisen kulutuksen instituutti (Vcatinal Training Institute f the Cnstructin Industry in Nrth Rhine-Westphalia) n vitta tavittelematn rganisaati. Tuemme rakennusalan yrityksiä ammatillisessa kulutuksessa ja täydennyskulutuksessa. Yhteenliittymä ylläpitää klmea kulutuskeskusta Kerpenissä, Essenissä ja Hammissa. Näiden klmen keskuksen henkilökunta vastaa täydennyskulutuksesta ja ammatillisesta kulutuksesta, työterveydestä ja - turvallisuudesta, kaksisjärjestelmien piskelijista sekä kansallisista ja kansainvälisistä prjekteista. Khderyhmiä vat harjittelijat, aikuiset, tulevat rakennusmestarit ja ammattilaiset. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: JOHTAJA: Tri B. Garstka: NRW:n rakennusalan kulutuslaitksen timitusjhtaja. Kkemusta jhtamisesta ja henkilöstöhallinnsta yli kymmenen vutta. TEKNIKKO: T. Krug: Yli 15 vuden kkemus rakennusalalta ja ammatillisesta kulutuksesta. TUTKIJA: J. Nebel: Pitkä kkemus jhtamisesta ja tieteellisestä työstä. Timitusjhtajan ikea käsi. HALLINTO: Judith Wüllenweber: Yli 15 vuden kkemus EU-yhteistyöhankkeiden hallinninnista. Fnd Frmacin Euskadi - Espanja FONDO FORMACION EUSKADI n inhimilliseen päämaan perustuva rganisaati, jnka missi n kehittää ihmisiä ja rganisaatiita. FFE n yli 15 vuden kkemus asiasta ja se työllistää tällä hetkellä yli 200 ammattilaista (36 timihenkilöä, 50 jhtamisen ja hallinnn asiantuntijaa, 150 kuluttajaa) eri tehtävissä mm. knsultinnin, kulutuksen ja henkilöstöhallinnn, hjaamisen ja hallinnn parissa. FFE:llä n kahdeksan kulutuskeskusta. Sen timinta-alueita vat työntekijöiden, työttömien ja syrjäytymisvaarassa levien henkilöiden ammattikulutus ja jatkuva ammatillinen peruskulutus, yritysknsultinti ja -neuvnta, saamisen hallinta, henkilöstöresurssien valinta ja arviinti, työllisyyskulutussuunnitelmat, paikalliset kehityshankkeet, ammatillinen hjaus ja neuvnta sekä ppimisen tukeminen. FFE:llä n laajaa kkemusta ylikansallisista yhteistyöprjekteista tutkimuksen, kehityksen ja innvinnin parissa saamisen kehittämisessä. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: MARTA PALACIO: Marta Palaci n valmistunut Baskimaan ylipiststa pääaineenaan ssilgia ja hän työskentelee hankeyksikön jhtajana. Hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa (yli kahdeksan vutta) sekä eurppalaisten prjektien kehittämisestä ja hallinninnista pääasiallisesti krdinaattrin tehtävistä. Seuraavassa jitakin hankkeita ja alitteita: "CKS", laaja-alaisten taitjen hallinta tietyhteiskunnan pk-yrityksissä, "LINKS FOR SME", metallialan esimiesten ammatillisten tutkintjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä lisäävät strategiat, "METALCERT" ja "ISOQUAM", jissa kummassakin n sertifiitu metallialan saamista. Hän n sallistunut Sivu 12/27

13 Sertifiintihjelma myös useisiin kulutushankkeisiin, jissa n kehitetty innvatiivisia didaktisia sisältöjä työntekijöille: "Reinfrce Metal Cmpetences", "KIMET" (tiedn siirta metallialan pk-yrityksissä käsittelevä innvatiivinen hjeistus). LORENA CORRAL: Lrena Crral työskentelee teknikkna hankeyksikössä ja hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa. Hänen pääsaamisalueensa vat ylikansallisten yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja hallinninti eurppalaisten hankkeiden ja alitteiden viitekehyksessä. "CHEMITECH" - kemiantellisuuden prsesseihin liittyvän pätevyyden akkreditinti. "AGORA" - kaupanalan harjittelumahdllisuuksien luminen jhdn kehittämiseen, "TOOLS TRAINING" - pätevyyden arvstaminen, kehittäminen ja edistäminen, "NAMAL II" - elinikäisen ppimisen mtivinnin menetelmät. ASIER DIEGUEZ: Asier Dieguez n valmistunut Baskimaan ylipiststa ikeustieteissä ja hänellä n 13 vuden kkemus hankkeiden suunnittelusta, hallinninnista ja krdininnista paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja eurppalaisissa tehtävissä, jtka vat liittyneet elinikäiseen ppimiseen, kulutukseen ja paikalliseen kehittämiseen. Hän n sallistunut aktiivisesti 16 tämänkaltaisen prjektin tteutukseen. Hänellä n myös laajaa kkemusta petusmateriaalien ja -menetelmien kehittämisestä. Hän n timinut myös aikuiskulutuksessa eurppalaiseen integraatin liittyvissä asiissa. Länsirannikn Kulutus Oy WinNva Sumi WinNva n paikallinen ammatillisen kulutuksen tarjaja nurille ja aikuisille Lunais- Sumessa. WinNva tarjaa laajan valikiman erilaisia kulutuspalveluita nurille, aikuisille ja yrityksille. WinNvan asiakasryhmät vat seuraavia: Nuret (ammattitutkinnt, ylippilastutkinnt), aikuiset (käytännön kulutus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, aikuiskulutus, ammatillinen täydennyskulutus), yritykset (käytännön kulutukset yritysten tarpeiden mukaisesti tarveanalyysin perusteella). WinNvassa piskelee nin 6000 ppilasta ja sillä n nin 750 työntekijää. Lisätietja WinNvasta sitteesta WinNva tarjaa ammatillista kulutusta sekä nurille että aikuisille tekniikan sekä viestinnän ja kuljetuksen (jhn sisältyy rakentaminen) parissa. Rakennusalalla työskentelee yli 30 pettajaa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Kari Tivnen, lgistiikkainsinööri, pettajan pätevyys. Työkkemus: yli viisi vutta pettajana, klme vutta tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan kulutuspäällikkönä. Viiden vuden kkemus erilaisista tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan työtehtävistä. Niina Srbinska, filsfian maisteri, sveltava kemia, Jyväskylän ylipist, Sumi, ympäristötekniikan eurppalainen maisterihjelma, pettajan pätevyys. Työkkemus: kymmenen vutta pettajana, työskennellyt prjektipäällikkönä (kansainväliset palveluknseptit ja ppimisinnvaatit). Liisa Sarasja, diplmi-insinööri, Helsingin teknillinen krkeakulu. Opettajan pätevyys. Työkkemusta pettajan tehtävistä yli 20 vutta. Työskentely prjektipäällikkönä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä prjekteissa. Sivu 13/27

14 Sertifiintihjelma Gspdarska zbrnica Slvenije - Slvenia Slvenian rakennusalan ja rakennusmateriaalitellisuuden liitt (Chamber f Cnstructin and Building Materials Industry f Slvenia, CCBMIS) n ammatillinen timialaliitt CCISviitekehyksen alla. Sen päätehtävänä n esittää näkemyksiä ja ehdttaa timenpiteitä ssiaali- ja talusplitiikkaan liittyvissä asiissa, lainsäädäntö- ja hallintinstituutiille sekä kansallisille ja eurppalaisille järjestöille. CCBMIS tukee, neuv ja hjaa sen jäsenyrityksiä. CCBMIS levittää säännöllisesti tieta sen jäsenyrityksille, edustaa niiden näkemyksiä hallintelimissä ja järjestöissä sekä tarjaa kulutusta. CCBMIS kerää erilaisia alakhtaisia tilasttietja ja valmistelee alakhtaisia asiantuntijajulkaisuja. CCBMIS n llut Eurpan rakennustellisuusliitn FIEC:n ja Eurpan rakennusmateriaalituttajien liitn CEPMC:n (Cuncil f Eurpean Prducers f Materials fr Cnstructin) jäsen vudesta CCBMIS timii läheisessä yhteistyössä kaikkien Slvenian ammatillista kulutusta tarjavien instituutiiden kanssa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Valentina Smrklj n piskellut kunnallistekniikkaa (lunnntieteiden kandidaatti). Hän n työskennellyt vanhempana knsulttina Slvenian CCBMIS-liitssa vudesta 2008, ja hänellä n yhteensä yhdeksän vuden työkkemus rakennus- ja kiinteistöalilta. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat rakennusalan yritysten (CCBMIS:n jäsenten) tukeminen, yhteistyö muiden instituutiiden kuten Slvenian rakennusalan ammatillisten kulutuslaitsten kanssa, ammattiartikkeleiden valmistelu, kuukausittainen CCBMIS-uutiskirje ja CCBMISsivustn timitustyö. Hän timii luennitsijana erilaisissa alakhtaisissa työpajissa ja seminaareissa. Hän n tällä hetkellä vastuussa kahdesta EU-hankkeesta. Valentina n aktiivinen jäsen rakennusalan pint-hjelmien hyväksynnästä vastaavassa timielimessä (Bard Fr Cnfirmatin Of Educatinal Prgrammes), jäsenenä Slvenia-Megran rakennusalan messujen timikunnassa (Cnstructin Fair Cuncil In Slvenia-Megra) sekä rakennusalan työnjhtajien näytöistä vastaavassa timielimessä (Field Examinatins Bard fr Cnstructin Freman). Hän auttaa päivittäisessä työssään rakennusalan yrityksiä Slveniassa ja tarjaa näille yksityiskhtaista tieta. Hän n ammatillisen kulutuksen ja alakhtaisten ammattitutkintjen asiantuntija Slveniassa. Jže Renarilla n maisterin tutkint tekniikasta Ljubljanan ylipiststa. Hän n timinut CCBMIS:n jhtajana yli viiden vuden ajan. Hänellä n yhteensä 33 vuden kkemus knsultinnista (energia-auditinnit energiaintensiivisillä timialalla timivissa yrityksissä, energiatehkkuusmittauksien tteutuksien selvitykset, energiatariffijärjestelmien tutkimukset, energiahyötyä kskevat esiselvitykset tellisuudessa ja rakennuksissa), kulutuksesta (knetekniikan tiedekunta) ja valmistuksesta (45 työntekijän jhtaminen kansainvälisille markkinille tarkitettujen esitysmateriaalien valmistelussa, teknisten hjelmistjen parissa, kulutusseminaarit suunnittelijille ja asiakkaille, tarjusten valmistelu, tilausvahvistukset, tekniset dkumentit tutanta varten, kansainvälisen myyntiverkstn järjestely, myyntitapahtumien järjestelty, messut). Tällä hetkellä hän valmistelee Slvenian hallituksen timenpide-ehdtuksia Slvenian rakennusalan markkinilla timivien rakennusalan yritysten erittäin hankalien lsuhteiden parantamiseksi. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat kaikki CCBMIS:n hallintn sekä rakennusalan yritysten liiketimintamahdllisuuksien kehittämiseen liittyvät asiat. Hän n jäsen useissa kansallisissa timielimissä ja kmiteissa, kuten rakennusalan tilastllisessa hjauskmiteassa (Statistical Advisry Cmmittee n Cnstructin) SURS:ssa (Slvenian Tilastkeskus), ZAG:n (Slvenian kansallinen rakennus- ja yhdyskuntarakentamisinistituutti) Hyväksyntäkmiteassa (Cmmittee fr apprval), ZRMK- Sivu 14/27

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Lääkäri Päivitetty 17.11.2015 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.uta.fi/med/piskelu/jatk-piskelu/yleislaaketieteenerityiskulutus/terveyskeskuspalvelu.html

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ B. AJANKOHTAISTA AKTUELLT Virve Antinja - Markku Hakuli OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ Raprtti elektrniikan ja elektrniikan mekaniikan, metalli- ja knepajatellisuuden, mekaanisen puun sekä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot