pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pätevöitynyt rakennusalan työntekijä"

Transkriptio

1 Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO / TILA: KESÄKUU 2015 Humautus: Maskuliinimutiset viittaukset kskevat myös naispulisia henkilöitä. Julkaisu n laadittu asiakirjjen käsittelyä kskevien sääntöjemme mukaisesti, ja se n tarkistettu ja hyväksytty. Hanke n rahitettu Eurpan kmissin tuella. Ta sta julkaisusta (tiedtteesta) vastaa ainastaan sen laatija, eika kmissi le vastuussa siihen sisa ltyvien tietjen mahdllisesta ka yt sta.

2 Sertifiintihjelma Sisältö 1. Tarvearviinti 3 2. Sidsryhmien knsultinti Missä päteviä työntekijöitä tarvitaan 2.2. Khderyhmä / käyttöala 2.3. Sidsryhmien tarjama tuki 2.4. Vastuu 3. Sertifiintihjelma Khderyhmä / tarkitus 3.2. Käytännön taitja kskevat hjelmasit 3.3. Ke ja arviinti Kkeen surittamisen edellytykset Ke Valvnta / uudelleensertifiinti Kuluttajien ja arviitsijiden pätevyys 3.4. Viestintä näkemys markkiniden avimuudesta 4. Sertifiintimekanismit (luttamuksellisuus) Yleinen kelpisuus (yhdenmukaisuus) Kiert / tarkistus (bjektiivisuus) Sertifikaattimalli Prjektityöryhmä (perustajajäsenet) Sertifiintiasiakirjat (vahvistettavat) 27 Sivu 2/27

3 Sertifiintihjelma 1. Tarvearviinti Henkilöiden sertifiintiprsessien tulee aina perustua laillisiin vaatimuksiin (esim. tarpeeseen varmistaa yleinen turvallisuus) tai tdistettuun markkinatarpeeseen (esim. lutettavuus, luttamus, työn kehittäminen). Rakennusala n yksi suurimmista liiketiminta-alista kussakin valtissa. Alan suus vusittaisesta bruttkansantutteesta ja työllisyydestä n suuri, ala työllistää satja tuhansia työntekijöitä - niin päteviä kuin ilman ammatillista tutkinta timivia työntekijöitä. Rakennusalalle n tyypillistä, että suurella salla työvimasta n vain rakentamisen perustaidt, jtka n mnesti hankittu epämudllisesti tai jpa epävirallisesti. Ilman virallista ammatillista tutkinta työskentelevien työntekijöiden määrä rakennusalalla n verrattain suuri. Lisäksi rakennusalalla n paljn työviman liikkuvuutta, mikä mahdllistaa alalle tärkeät sesnkivaihtelut ja reaginnin niihin. Työviman liikkuvuutta hidastaa kuitenkin avimien ja vertailtavien pätevyyksien sertifiinnin puute, erityisesti EQF-taslla 3 tai sen alapulella levien ammattinimikkeiden khdalla. Eurpassa ei le käytössä rakennusalan EQF-tasn 1 ja 2 (muurarin apulainen, kirvesmiehen apulainen, jne.) pätevyyden avimen ja vastavurisen tunnustamisen järjestelmiä eivätkä ammatillinen kulutus ja kulutusjärjestelmät susi ensisijaisesti näitä tasja. Tämä jhtaa lpulta siihen, että tuhansilla Eurpan rakennusalan työntekijöillä ei le tdistusta heillä levasta pätevyydestä ja he kärsivät siksi siitä, ettei heillä le mahdllisuutta sallistua työviman liikkuvuuteen. Lisäksi heidän mahdllisuutensa työmarkkinilla vat erittäin heikt, js työllistävä yritys lpettaa timintansa eikä heillä le tdistusta pätevyydestä. Suritettu aineist- ja kenttätutkimus tukee edellä kuvattua vaatimusta kehittää tälle khderyhmälle mahdllisuus tunnustettuun sertifiintiin. Tutkimuksessa n esitetty seuraavia kmmentteja sertifiintijärjestelmän perustamista kskevasta nrmatiivisesta vaatimuksesta, jka perustuu jatkuvaan kysyntään: Kenttä- ja aineisttutkimuksen tulsten yhteenvet, valituissa maissa: a) Sumi Kenttätutkimuksen khderyhmänä livat rakennusalan pk-yritykset, jtka vat aiemmin tehneet yhteistyötä WinNvan kanssa esim. piskelijiden työssäppimisessa. Työnantajien edustajat livat esimiehiä, työmaapäälliköitä ja tiiminvetäjiä. Tutkimuksissa haastateltiin näiden yritysten työntekijöitä ja aikuispiskelijita. Haastattelun tulksena havaitsimme, että työntekijöiden ma arvi saamisestaan ylitti työnantajien vaatimukset. Er li 79 % > 55 %. Myös taitjen ja pätevyyden tulkset livat samansuuntaisia. Yksityiskhtaisia humiita: työnantajat antavat alhaisen paintuksen IT- ja laskentataidille ja man työn suunnittelulle kun taas työntekijöiden vastauksissa näkyy alhainen paintus työkaluluetteljen laatimisessa, työvurlistjen tessa ja man työn dkumentinnissa. He kkevat man työn aikatauluttamisen ja ergnmisten työasentjen nudattamisen hankalaksi. Sivu 3/27

4 Sertifiintihjelma Aineisttutkimuksen tulkset rakennusapumiehen Sumessa tarvitsemasta pätevyydestä kuvattuina lyhyesti: 1. Työnkuvaus Kaikki rakennusalan aputyöt, usein purkutyöt, materiaalien siirt ja kuljetus (esim. jäte), ammattilaisten auttaminen. 2. Työntekijälle asetetut vaatimukset Turvallisuushjeiden nudattaminen, hyvä fyysinen kunt, työaikjen nudattaminen, reipas asenne, jskus mainittiin myös sumen kielen taidt. Rakennustyömaalla tarvittavat perustaidt. 3. Muita työnhaussa arvstettuja tekijöitä Kulutus ja muut sertifikaatit, kkemus työmaalta, ma-alitteisuus, ppimishalukkuus, tiimityöskentely, tarkkuus, keskittyminen työhön b) Itävalta Yritykset arvstavat myös kaikenlaisia lisenssejä ja kulutuksen avulla hankittuja sertifikaatteja. Yhteenvetna vidaan tdeta, että työnantajien mielestä rakennusapumiehellä n ma tärkeä rlinsa ja mat vaatimukset rakennustyömaalla. Rakennusalan työmarkkinilla vidaan havaita kasvavaa työttömyyttä. Työttömyys rakennusalalla n nussut Itävallassa 13 prsenttia tukkuussa Tisaalta mnissa yrityksissä n pulaa perustaidt maavista työntekijöistä. Ammattitaidttmien työntekijöiden vaihtuvuus alalla n erittäin suurta, he vaihtavat usein työpaikkaa eikä heillä le standardien mukaista pätevyyttä. Yritysten lisi helpmpaa palkata työntekijöitä, jilla n sertifikaatti ammatissa tarvittavien tärkeimpien tehtävien salta. Rakennusalan yrityksissä tteutetun ISO CONSTRUCT -kenttätutkimuksen tulksena tiedämme, että työantajat dttavat ammattitaidttmilta työntekijöiltä perustietja ja -taitja kyseisellä ammattialalla, esim. nykyisten työkalujen, materiaalien ja varusteiden tuntemusta (minaisuudet ja timinnt). Vaatimuksiin sisältyvät aina myös perustavanlaisten turvallisuushjeiden ja teknisten sääntöjen tuntemus. Vaatimuksia vat myös yksinkertaisten laitteiden käyttö hjeiden jälkeen, tilan mittaaminen ja terveyden sujaaminen. Tärkeää n myös, että rakennusapumies pystyy kmmunikimaan työtvereiden ja esimiesten kanssa. Lähes kaikissa Eurpan maissa julkistetut tilaukset vat vähentyneet rakennusalalla, mikä jhtuu yleisestä valtintaluden tilasta. Valtiiden n etsittävä säästöjä kaikilta alueilta, jtta ne täyttävät Eurpan uninin niille asettamat valtinvelkaa kskevat raja-arvt. Tämä vaikuttaa tietysti myös rakennusalaan. Tilausten saamiseksi n kilpaillulla markkinalla alennettava hintja, jtta kilpailukyky säilyy. Tiukat laskelmat aiheuttavat hyvin alhaisen katteen ja aiheuttaa suurta painetta markkinilla. Tämä paine khdistuu erityisesti ammattitaidttmiin Sivu 4/27

5 Sertifiintihjelma rakennusalan työntekijöihin. Tuntipalkat vat alhaisia ja työspimukset vat yleensä lyhytaikaisia. Ammatillista tutkinta vailla rakennusalan työntekijöiden tilannetta vidaan parantaa tukemalla työtekijöiden mahdllisuutta hankkia sertifiitu pätevyys. Se lisäisi myös työntekijöiden justavuutta ja saamistasa. c) Espanja Aineisttutkimuksen perusteella rakennusalan työntekijöiltä vaadittu tekninen pätevyys kstuu seuraavista: Kneiden ja työvälineiden kkaminen, purkaminen ja hult Lauditusten asennus ja tuenta Prjektipiirustusten ja asiakirjjen analysinti Työn, materiaalien, välineiden ja kneiden järjestäminen. Julkisivupintjen rakennustyöt rakennuslaastia ja rappauslaastia käyttäen Tiilikattjen ja julkisivupintjen rakentaminen erilaisia laattja käyttäen Puutyö- ja kalustelunnsten ja -piirustusten laatiminen Rakennuspuusepäntutteiden ja kalustesien työstön esivalmistelu ja suunnittelu Puisten sien ja levyjen työstö Ovien ja ikkuniden kkaminen ja asennus Puutyösien asennus Muu sertifiintia edellyttävä vaativa saamisalue n työterveys ja -turvallisuus. Tämä tarve n nussut esiin niin aineist- kuin kenttätutkimuksenkin raprtissa: Työterveys ja -turvallisuus. "Espanjassa sattuu hyvin suuri määrä työtapaturmia rakennusalalla. Tämä jhtuu alan työtuntien määrästä ja työn lunteesta, jka n bjektiivisesti katsen vaarallinen. Se n seurausta myös käytetyistä spimus- ja alihankintaspimusmenettelyistä ja turvallisuuskäytäntöjen puutteesta." d) Slvenia Slvenian rakennusalan lyhyen analyysin ja tilastjen perusteella tilanne n hyvin hankala tällä timialalla. Slvenian rakennusalan pudtus n llut suurta viimeisen viiden vuden aikana, ja sillä n llut vakavia vaikutuksia rakennusalan yrityksiin ja työntekijöihin. Vusien kymmenestä suurimmasta rakennusalan yrityksestä jpa kahdeksan n lpettanut timinnan knkurssin vuksi. Vuden 2008 yli työpaikasta n menetetty työpaikkaa. Vunna 2013 havaittiin rakentamisessa kasvua ensimmäistä kertaa vuden 2009 jälkeen, mutta tämäkin vain yhdyskuntarakentamisessa. Tulevaa markkina-tilannetta n kuitenkin hankala ennustaa. Slveniassa työmarkkinat vat erittäin jäykät, sillä vimassa levan rakennusalan työehtspimuksen mukaan työsuhteen irtisanmisaika n jpa 150 Sivu 5/27

6 Sertifiintihjelma päivää niiden työntekijöiden khdalla, jiden yhteenlaskettu työkkemus n yli 20 vutta. Työnantajien asema n siksi erittäin vaikea, kun he suunnittelevat työvimakapasiteettiaan. Tisaalta rakennusalaa säädellään äärimmäisen vähän, ja rakennusalan julkisissa hankinnissa menestyvät tavallisesti alhaisimmat tarjukset (jpa epätavallisen alhaiset tarjukset). Lisäksi rakennusalan spimuksissa ei teta riittävästi humin riskien tasaamista julkisen rahittajan ja urakitsijan kesken, jllin urakitsija kantaa tavallisesti suuremman riskin. Urakitsijan kannalta hyväkään spimus ei auta, sillä valtin ikeusistuimet timivat erittäin hitaasti eikä välimiesikeutta käytetä kuin harvin. Tällaisen tilanteen seuraukset näkyvät myös työmarkkinilla. Urakitsijat siirtävät tavallisesti riskit liian suuresta työvimasta alihankkijilleen. Tulksena n rakennusalan työvimaan khdistuvien investintien vähäisyys. Tällaisella tilanteella n vaikutusta rakennusalan työmarkkinihin, jka muuttuu entistä suljetumpaan suuntaan ja entistä riskialttiimmaksi niin työnantajien kuin työntekijöidenkin kannalta. Siksi työmarkkiniden avimuuden lisääminen ja työntekijöiden ISO sertifiinti hyödyttäisi sekä työnantajia että työntekijöitä. KENTTÄTUTKIMUS Suritimme tutkimuksen työntekijöiden tiedista ja pätevyydestä. Tutkimukseen sallistui slvenialaisia työntekijöitä ja työnantajien edustajia. 30 työntekijää ja viisi rakennusalan yritystä (1 suuri, 2 keskikkista, 2 pientä) täytti kaksi lmaketta (eri lmakkeet työnantajille ja työntekijöille). Työntekijät esittivät näkemyksiään rakennusapumiehen tiedista, yleisistä taidista ja pätevyydestä. Työntekijöiden mukaan heidän saamisensa useimmin käytetyistä työkaluista ja materiaaleista li hyvää, kun taas kirjitustaita krstettiin vähemmän. Yleiset taidt, kgnitiiviset taidt ja pätevyys arviitiin hyviksi. Tutkimuksessa tunnistettiin puutteita henkilösujaimien tuntemisessa. Tämä havaint perustuu hyvin tdennäköisesti siihen, että tutkimukseen sallistui melk nuria työntekijöitä. Kulutuksen ja tutkinnn surittamisen kansalliset puitteet: Alla n esitetty kulutuksen surittamista kskevat kansalliset puitteet, jiden avulla samalla vahvistetaan tarve ja kysyntä kuvattujen pätevien rakennusalan työntekijöiden kulutuksen kehittämiseen ja sertifiintimahdllisuuksiin. Puitteet n laadittu ISO- CONSTRUCT-prjektin asiantuntemuksen avulla. a) Itävalta: Itävallassa ei le lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Matalimman tasn tunnustettu sertifiinti vastaa EQF-tasa 4 ja siinä n määritelty harjittelu, jnka surittamisesta myönnetään ammattitaita kskeva sertifikaatti. Itävallan epävirallisessa kulutusjärjestelmässä n erilaisia kulutushjelmia, jtka sveltuvat rakennusalan saaville työntekijöille tietyillä sa-alueilla. Nämä käytännön kurssit perustuvat virallisiin tunnustettuihin tutkintihin. Itävallan rakennusalan susituin kulutuslaits n "Bauakademie", jka tarjaa virallisen ja epämudllisen kulutusjärjestelmän. Itävallan virallisessa kulutusjärjestelmässä n yleisesti seuraavanlainen rakennusalan työntekijöitä kskeva hierarkia: harjittelija (EQF-tas 1-3) Sivu 6/27

7 Sertifiintihjelma ammattitaitinen työntekijä (EQF-tas 4) työnjhtaja (EQF-tas 4-5) työmaapäällikkö (Plier) (EQF-tas 5-6) rakennuspäällikkö (EQF-tas 6) Maisteritasn tutkinnt (EQF-tas 6-8) b) Saksa: Saksassa ei le myöskään lemassa vastaavia kulutushjelmia tai sertifiintimahdllisuuksia virallisen kulutusjärjestelmän piirissä. Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v. n kehittänyt Eurpan rakennusalalle timialakhtaisen tutkintrakenteen SQF-CON-hankkeessa. Tämä rakenne n jaettu 6 eri tasn: 1, 2, 3, 3a, 4, 5. 1-tas vastaa ammattitaidtnta työntekijää, 2-tas vastaa matalan saamistasn työntekijää, 3-tas vastaa harjittelijaa, 3a-tas vastaa ammattityöntekijää, 4-tas vastaa muurarimestaria, 5-tas vastaa työmaapäällikköä. Tämä rakenne perustuu viralliseen EQF-viitekehykseen. Saksassa li aiemmin käytössä yksivutinen tutkintkulutus matalan saamistasn työntekijöille, ns. rakennusapumiehille. Tätä tutkinta ei le enää lemassa. Siksi ISO CONSTRUCT n spiva vaihteht. c) Espanja: Espanjassa n lutu 19.heinäkuuta 2002 päivätyssä perusspimusta täsmentävässä laissa (Organic Law) 5/2002 kansallinen järjestelmä tutkintja ja ammatillista kulutusta (SNCFP) varten, jka kstuu ammatillisen kulutustarjnnan edistämisessä ja sen integrinnin kehittämisessä sekä vastaavan ammatillisen pätevyyden arviinnissa ja hyväksymisessä tarvittavista työkaluista ja tehtävistä. Lisäksi SNCFP lutiin vastaamaan jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän yhteiskunnan jäsenten ja yritysten tarpeisiin. SNCFP:ssä n lutu työkalu, jnka avulla vidaan järjestää tunnustettavia ja hyväksyttäviä ammatillisia tutkintja, jiden tarve n tunnistettu tutantjärjestelmässä ammatillisten tutkintjen kansallisen luetteln nudattamisessa tarvittavan pätevyyden perusteella. Espanjan rakennusalalla matalimman tasn kansallinen tutkintjärjestelmä vastaa EQF-tasa 3. Sertifiinti vidaan hankkia myös tista kautta. Ammattitaita kskevilla sertifikaateilla vidaan hyväksyä ammattikulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kulutuksen, kulutuksen ja työllisyyshjelmien, ppimis- ja kulutusspimusten, työkkemusten tai muun epämudllisen kulutuksen kautta hankittua pätevyyttä niin, ettei ammatinharjittamista kuitenkaan säädellä. Ammattitaita kskeva sertifikaatti n virallinen ja se n vimassa kansallisesti. Siinä määritellään ammattiin kuluttautumiseen sisältyvä ammatillinen pätevyys ja siihen liittyvät sisällöt. Näihin svelletaan 19. heinäkuuta 2002 päivätyn tutkintja ja Sivu 7/27

8 Sertifiintihjelma ammatillista kulutusta kskevan perusspimusta täsmentävän lain (Organic Law) 5/2002 artiklan 8 määräyksiä 1. d) Sumi: Sumessa ei le kulutushjelmaa tai sertifiintijärjestelmää rakennusapumiehille. Tarjlla n virallista kulutusta, jka tähtää ammatilliseen perustutkintn (tas 4). Muita vat ammattitaitinen työntekijä, ammattitutkint, EQF-tas 4 (perustuu tavallisesti näyttöihin) työnjhtaja, erikisammattitutkint, EQF-tas 5 työmaapäällikkö, ammattikrkeakulututkint, kandidaatti, EQF-tas 6 maisterin tutkinnt (rakennusalan diplmi-insinööri), EQF-tas 7 e) Slvenia: Käynnissä n tällä hetkellä kaikkien ammatillisten standardien (VET) uudistusprsessi. Tässä prsessissa asianmaiset sidsryhmät analysivat työmarkkiniden kehitystrendejä, uusia taitja sekä tarvittavia pätevyyksiä ja tietja. Ne valmistelevat myös ammattikuvauksia ja pätevyyteen perustuvia ammatillisia standardeja (EQF-tast 2-6). Prsessi päättyy vuden 2015 lpussa. Nykyisessä yhä vimassa levassa ammatillisten standardien järjestelmässä ei le vastaavia kulutushjelmia tai mahdllisuuksia hankkia sertifikaattia virallisen kulutuksen tai epämudllisen kulutusjärjestelmän piirissä, jka n ISO CONSTRUCT -hankkeen keskiössä. Nykyinen tilanne - KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN: Nykyiset uudistustyön tutkset vat saatavilla verkssa: eriala/ marraskuuta 2006 päivätty ASETUS 1506/2006 mainitsee hjeet ammatillisten sertifikaattien laatimiseen. BOE nr 302, trstaina, 18. julukuuta Sivu 8/27

9 Sertifiintihjelma Edellä mainittujen seikkjen perusteella n tässä prjektissa määritetty ja vahvistettu tarve luda sertifiintijärjestelmä/-mahdllisuus rakennusalan ammattitaitisille työntekijöille. Tämä n myös liitetty eri prjektikumppanien kansallisiin jhtpäätöksiin. Uuden, ISO standardin vaatimuksia vastaavan harmnisidun ja standardidun sertifiintimahdllisuuden kehittämisen tarpeesta kert myös se, että Eurpan kmissi n hyväksynyt ISO CONSTRUCT -hankkeen. Tarpeen lemassalsta tdisteita vat esittäneet seuraavat taht: Berufsförderungsinstitut Steiermark (Itävalta) SystemCERT Zertifizierungs GesmbH (Itävalta) Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v (Saksa) Fnd Frmacin Euskadi (Espanja) Länsirannikn Kulutus Oy WinNva (Sumi) Gspdarska zbrnica Slvenije (Slvenia) rakennusalan rganisaatit erilaiset järjestöt (ammattiliitt, ssiaalialan kumppanit, jne.). Sivu 9/27

10 Sertifiintihjelma 2. Sidsryhmien knsultinti Sertifiintitah tai rganisaatin, jka ehdttaa sertifiintihjelmaa, tulee tarjta knsultintia sidsryhmille seuraavissa aihealueissa: a) kuvaus siitä timialasta, jille kyseiset henkilöt vat surittamassa sertifikaattia b) kuvaus tutkinnn/työtaitjen vaatimuksista, arviintiperusteista ja -menettelyistä, valvnta ja uudelleensertifiinti mukaan lukien c) hjelman tarjama tuki sidsryhmille ja hjelman sisältöjen hyväksymisen perusteet d) esitetyn hjelman kehittämisestä vastaavan rganisaatin/tahn tai henkilön vastuut. Ohjelmaa tukee ja sitä kehittävät: SystemCERT Zertifizierungs GesmbH - Itävalta SystemCERT n hallintajärjestelmistä ja henkilösertifiinnista vastaava tah, jnka tähän tehtävään n valtuuttanut Itävallan tasavalta. Henkilösertifiintijärjestelmät sisältävät laadunhallinnan, turvallisuusasiat, jhtajuuden ja kuluttajat. Sertifiintijärjestelmien perustana n ISO standardin perusteella kehitetty sertifiintihjelma. Standardissa n humiitu myös sertifiintien kansainvälinen tunnustaminen. Pätevyyden sertifiinnin avulla vidaan täydentää lemassa levia tutkintjen tunnustamisen mahdllisuuksia, vaikkakin havaittavissa n humattavia erja kulujen tutkint-hjelmiin. SystemCERT n llut mukana useissa eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa sertifiinnin ja jhtamisen asiantuntijana ja sillä n siksi runsaasti kkemusta eurppalaisesta yhteistyöstä. SystemCERT n timinut vudesta 2009 vuteen 2011 LDV-prjektin ISOQUAM (www.isquam.eu) krdinivana rganisaatina. Hankkeessa selvitettiin matalan saamistasn maavien työntekijöiden ISO-sertifiinnin mahdllisuuksia metallialalla. Hankkeessa määritelty sertifiintiprsessi perustui tiukasti ISO standardiin. Näitä laatuvaatimuksia vidaan sveltaa ja käyttää myös ISO CONSTRUCT -hankkeessa Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: DI Franz Gruber: SystemCERT:n jhtaja, ammatti: tehdasmekaanikk, ylempi insinöörin ammattitutkint, ylipisttutkielma kaivsmittauksesta, laatu- ja ympäristöasiantuntija, laaduntarkastaja, hitsausinsinööri, prjektipäällikkö useissa eri eurppalaisissa yhteistyöprjekteissa. Uwe Hackl: Uwe Hackl n timinut ISO QUAM Lenard da Vinci -prjektin krdinaattrina ja hänellä n tästä syystä runsaasti kkemusta eurppalaisesta prjektinhallinnasta. Hän n myös vastuussa Systemcert:n henkilösertifiinnin kk tarjnnasta, jka perustuu ISO nrmiin. Sivu 10/27

11 Sertifiintihjelma Berufsförderungsinstitut Steiermark - Itävalta Berufsförderungsinstitut Steiermark n yksi jhtavista ammatillisen kulutuksen instituutiista Itävallassa. Sen n perustanut ja sen mistavat Itävallan ammattiyhdistysten liitt (Österreichischer Gewerkschaftsbund) ja työkamari (Arbeiterkammer). Bfi Steiermark n timinut kulutussektrilla yli 50 vuden ajan ja se n rekisteröity vitta tavittelemattmaksi järjestöksi. Bfi Steiermarkin päätehtäviä vat ammatillisen kulutuksen kurssien ja ppimistapahtumien suunnittelu ja tteutus ammatillisessa kulutuksen ja aikuiskulutuksen piirissä. Sillä n nin 420 kkaikaista työntekijää ja se työllistää nin 1420 freelance-kuluttajaa 20 eri kulutuskeskuksessa Styrian alueella. Bfi Steiermarkin vusittainen liikevaiht li vunna 2012 nin 38 miljnaa eura, tänä vunna se n kuluttanut sallistujaa yhteensä kulutusyksikön verran. Bfi Steiermark n saanut ISO 9001:2008- ja Ö-CERT-sertifikaatin vunna Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Karin Wiedner: Karin Wiedner vastaa bfi Steiermarkin EU-prjektihallinnasta. Hänellä n tutkint kielistä Grazin ylipiststa ja hän jhtaa yhtä kulutuskeskuksista. Hän n mukana bfi Steiermarkin tutehallinnassa, laadunhallinnassa, knseptisuunnittelussa sekä kulutusten suunnittelussa ja tteutuksessa. Lisäksi Karin Wiednerillä n runsaasti kkemusta eurppalaisista yhteistyöprjekteista kumppanina ja krdinaattrina. Hän n krdininut myös Valiwdhanketta, jssa hän keskittyi erityisesti puu- ja rakennusalaan. Harald Senkl: Bfi Steiermarkin varatimitusjhtaja ja tutekehitysyksikön päällikkö. Harald Senklillä n ylipisttutkint pedaggiikasta erikisalanaan ammatillinen kulutus. Hänellä n runsaasti kkemusta tutekehityksestä, laadunhallinnasta ja ammatillisen kulutuksen kehittämisestä. Carina Bachner: Carina Bachner n mukana bfi VET:n ehdtusten piiriin kuuluvien kansallisten ja kansainvälisten hjelmien tutehallinnan, knseptisuunnittelun ja krdininnin parissa. Carina Bachnerilla n ylipisttutkint kasvatustieteistä. Gudrun Summer-Schwandner: Gudrun Summer-Schwandner vastaa rahitustahista ja hänellä n runsaasti kkemusta eurppalaisten yhteistyöhankkeiden rahituksesta ja hallinnsta. Hän vastaa tällä hetkellä kuuden yhteistyöhankkeen talushallinnsta erilaisissa rahitushjelmissa. Hän vastaa pääasiallisesti tämän hankkeen talusasiista ja raprtinnista. Sivu 11/27

12 Sertifiintihjelma Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.v - Saksa Nrdrhein-Westfalenin rakennusalan ammatillisen kulutuksen instituutti (Vcatinal Training Institute f the Cnstructin Industry in Nrth Rhine-Westphalia) n vitta tavittelematn rganisaati. Tuemme rakennusalan yrityksiä ammatillisessa kulutuksessa ja täydennyskulutuksessa. Yhteenliittymä ylläpitää klmea kulutuskeskusta Kerpenissä, Essenissä ja Hammissa. Näiden klmen keskuksen henkilökunta vastaa täydennyskulutuksesta ja ammatillisesta kulutuksesta, työterveydestä ja - turvallisuudesta, kaksisjärjestelmien piskelijista sekä kansallisista ja kansainvälisistä prjekteista. Khderyhmiä vat harjittelijat, aikuiset, tulevat rakennusmestarit ja ammattilaiset. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: JOHTAJA: Tri B. Garstka: NRW:n rakennusalan kulutuslaitksen timitusjhtaja. Kkemusta jhtamisesta ja henkilöstöhallinnsta yli kymmenen vutta. TEKNIKKO: T. Krug: Yli 15 vuden kkemus rakennusalalta ja ammatillisesta kulutuksesta. TUTKIJA: J. Nebel: Pitkä kkemus jhtamisesta ja tieteellisestä työstä. Timitusjhtajan ikea käsi. HALLINTO: Judith Wüllenweber: Yli 15 vuden kkemus EU-yhteistyöhankkeiden hallinninnista. Fnd Frmacin Euskadi - Espanja FONDO FORMACION EUSKADI n inhimilliseen päämaan perustuva rganisaati, jnka missi n kehittää ihmisiä ja rganisaatiita. FFE n yli 15 vuden kkemus asiasta ja se työllistää tällä hetkellä yli 200 ammattilaista (36 timihenkilöä, 50 jhtamisen ja hallinnn asiantuntijaa, 150 kuluttajaa) eri tehtävissä mm. knsultinnin, kulutuksen ja henkilöstöhallinnn, hjaamisen ja hallinnn parissa. FFE:llä n kahdeksan kulutuskeskusta. Sen timinta-alueita vat työntekijöiden, työttömien ja syrjäytymisvaarassa levien henkilöiden ammattikulutus ja jatkuva ammatillinen peruskulutus, yritysknsultinti ja -neuvnta, saamisen hallinta, henkilöstöresurssien valinta ja arviinti, työllisyyskulutussuunnitelmat, paikalliset kehityshankkeet, ammatillinen hjaus ja neuvnta sekä ppimisen tukeminen. FFE:llä n laajaa kkemusta ylikansallisista yhteistyöprjekteista tutkimuksen, kehityksen ja innvinnin parissa saamisen kehittämisessä. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: MARTA PALACIO: Marta Palaci n valmistunut Baskimaan ylipiststa pääaineenaan ssilgia ja hän työskentelee hankeyksikön jhtajana. Hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa (yli kahdeksan vutta) sekä eurppalaisten prjektien kehittämisestä ja hallinninnista pääasiallisesti krdinaattrin tehtävistä. Seuraavassa jitakin hankkeita ja alitteita: "CKS", laaja-alaisten taitjen hallinta tietyhteiskunnan pk-yrityksissä, "LINKS FOR SME", metallialan esimiesten ammatillisten tutkintjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä lisäävät strategiat, "METALCERT" ja "ISOQUAM", jissa kummassakin n sertifiitu metallialan saamista. Hän n sallistunut Sivu 12/27

13 Sertifiintihjelma myös useisiin kulutushankkeisiin, jissa n kehitetty innvatiivisia didaktisia sisältöjä työntekijöille: "Reinfrce Metal Cmpetences", "KIMET" (tiedn siirta metallialan pk-yrityksissä käsittelevä innvatiivinen hjeistus). LORENA CORRAL: Lrena Crral työskentelee teknikkna hankeyksikössä ja hänellä n runsaasti kkemusta kulutuksesta ja työllisyydestä eurppalaisissa hankkeissa. Hänen pääsaamisalueensa vat ylikansallisten yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja hallinninti eurppalaisten hankkeiden ja alitteiden viitekehyksessä. "CHEMITECH" - kemiantellisuuden prsesseihin liittyvän pätevyyden akkreditinti. "AGORA" - kaupanalan harjittelumahdllisuuksien luminen jhdn kehittämiseen, "TOOLS TRAINING" - pätevyyden arvstaminen, kehittäminen ja edistäminen, "NAMAL II" - elinikäisen ppimisen mtivinnin menetelmät. ASIER DIEGUEZ: Asier Dieguez n valmistunut Baskimaan ylipiststa ikeustieteissä ja hänellä n 13 vuden kkemus hankkeiden suunnittelusta, hallinninnista ja krdininnista paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja eurppalaisissa tehtävissä, jtka vat liittyneet elinikäiseen ppimiseen, kulutukseen ja paikalliseen kehittämiseen. Hän n sallistunut aktiivisesti 16 tämänkaltaisen prjektin tteutukseen. Hänellä n myös laajaa kkemusta petusmateriaalien ja -menetelmien kehittämisestä. Hän n timinut myös aikuiskulutuksessa eurppalaiseen integraatin liittyvissä asiissa. Länsirannikn Kulutus Oy WinNva Sumi WinNva n paikallinen ammatillisen kulutuksen tarjaja nurille ja aikuisille Lunais- Sumessa. WinNva tarjaa laajan valikiman erilaisia kulutuspalveluita nurille, aikuisille ja yrityksille. WinNvan asiakasryhmät vat seuraavia: Nuret (ammattitutkinnt, ylippilastutkinnt), aikuiset (käytännön kulutus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, aikuiskulutus, ammatillinen täydennyskulutus), yritykset (käytännön kulutukset yritysten tarpeiden mukaisesti tarveanalyysin perusteella). WinNvassa piskelee nin 6000 ppilasta ja sillä n nin 750 työntekijää. Lisätietja WinNvasta sitteesta WinNva tarjaa ammatillista kulutusta sekä nurille että aikuisille tekniikan sekä viestinnän ja kuljetuksen (jhn sisältyy rakentaminen) parissa. Rakennusalalla työskentelee yli 30 pettajaa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Kari Tivnen, lgistiikkainsinööri, pettajan pätevyys. Työkkemus: yli viisi vutta pettajana, klme vutta tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan kulutuspäällikkönä. Viiden vuden kkemus erilaisista tekniikka-, liikenne- ja kuljetus-alan työtehtävistä. Niina Srbinska, filsfian maisteri, sveltava kemia, Jyväskylän ylipist, Sumi, ympäristötekniikan eurppalainen maisterihjelma, pettajan pätevyys. Työkkemus: kymmenen vutta pettajana, työskennellyt prjektipäällikkönä (kansainväliset palveluknseptit ja ppimisinnvaatit). Liisa Sarasja, diplmi-insinööri, Helsingin teknillinen krkeakulu. Opettajan pätevyys. Työkkemusta pettajan tehtävistä yli 20 vutta. Työskentely prjektipäällikkönä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä prjekteissa. Sivu 13/27

14 Sertifiintihjelma Gspdarska zbrnica Slvenije - Slvenia Slvenian rakennusalan ja rakennusmateriaalitellisuuden liitt (Chamber f Cnstructin and Building Materials Industry f Slvenia, CCBMIS) n ammatillinen timialaliitt CCISviitekehyksen alla. Sen päätehtävänä n esittää näkemyksiä ja ehdttaa timenpiteitä ssiaali- ja talusplitiikkaan liittyvissä asiissa, lainsäädäntö- ja hallintinstituutiille sekä kansallisille ja eurppalaisille järjestöille. CCBMIS tukee, neuv ja hjaa sen jäsenyrityksiä. CCBMIS levittää säännöllisesti tieta sen jäsenyrityksille, edustaa niiden näkemyksiä hallintelimissä ja järjestöissä sekä tarjaa kulutusta. CCBMIS kerää erilaisia alakhtaisia tilasttietja ja valmistelee alakhtaisia asiantuntijajulkaisuja. CCBMIS n llut Eurpan rakennustellisuusliitn FIEC:n ja Eurpan rakennusmateriaalituttajien liitn CEPMC:n (Cuncil f Eurpean Prducers f Materials fr Cnstructin) jäsen vudesta CCBMIS timii läheisessä yhteistyössä kaikkien Slvenian ammatillista kulutusta tarjavien instituutiiden kanssa. Kehitysprsessissa mukana levien henkilöiden taidt ja saaminen: Valentina Smrklj n piskellut kunnallistekniikkaa (lunnntieteiden kandidaatti). Hän n työskennellyt vanhempana knsulttina Slvenian CCBMIS-liitssa vudesta 2008, ja hänellä n yhteensä yhdeksän vuden työkkemus rakennus- ja kiinteistöalilta. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat rakennusalan yritysten (CCBMIS:n jäsenten) tukeminen, yhteistyö muiden instituutiiden kuten Slvenian rakennusalan ammatillisten kulutuslaitsten kanssa, ammattiartikkeleiden valmistelu, kuukausittainen CCBMIS-uutiskirje ja CCBMISsivustn timitustyö. Hän timii luennitsijana erilaisissa alakhtaisissa työpajissa ja seminaareissa. Hän n tällä hetkellä vastuussa kahdesta EU-hankkeesta. Valentina n aktiivinen jäsen rakennusalan pint-hjelmien hyväksynnästä vastaavassa timielimessä (Bard Fr Cnfirmatin Of Educatinal Prgrammes), jäsenenä Slvenia-Megran rakennusalan messujen timikunnassa (Cnstructin Fair Cuncil In Slvenia-Megra) sekä rakennusalan työnjhtajien näytöistä vastaavassa timielimessä (Field Examinatins Bard fr Cnstructin Freman). Hän auttaa päivittäisessä työssään rakennusalan yrityksiä Slveniassa ja tarjaa näille yksityiskhtaista tieta. Hän n ammatillisen kulutuksen ja alakhtaisten ammattitutkintjen asiantuntija Slveniassa. Jže Renarilla n maisterin tutkint tekniikasta Ljubljanan ylipiststa. Hän n timinut CCBMIS:n jhtajana yli viiden vuden ajan. Hänellä n yhteensä 33 vuden kkemus knsultinnista (energia-auditinnit energiaintensiivisillä timialalla timivissa yrityksissä, energiatehkkuusmittauksien tteutuksien selvitykset, energiatariffijärjestelmien tutkimukset, energiahyötyä kskevat esiselvitykset tellisuudessa ja rakennuksissa), kulutuksesta (knetekniikan tiedekunta) ja valmistuksesta (45 työntekijän jhtaminen kansainvälisille markkinille tarkitettujen esitysmateriaalien valmistelussa, teknisten hjelmistjen parissa, kulutusseminaarit suunnittelijille ja asiakkaille, tarjusten valmistelu, tilausvahvistukset, tekniset dkumentit tutanta varten, kansainvälisen myyntiverkstn järjestely, myyntitapahtumien järjestelty, messut). Tällä hetkellä hän valmistelee Slvenian hallituksen timenpide-ehdtuksia Slvenian rakennusalan markkinilla timivien rakennusalan yritysten erittäin hankalien lsuhteiden parantamiseksi. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat kaikki CCBMIS:n hallintn sekä rakennusalan yritysten liiketimintamahdllisuuksien kehittämiseen liittyvät asiat. Hän n jäsen useissa kansallisissa timielimissä ja kmiteissa, kuten rakennusalan tilastllisessa hjauskmiteassa (Statistical Advisry Cmmittee n Cnstructin) SURS:ssa (Slvenian Tilastkeskus), ZAG:n (Slvenian kansallinen rakennus- ja yhdyskuntarakentamisinistituutti) Hyväksyntäkmiteassa (Cmmittee fr apprval), ZRMK- Sivu 14/27

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot