Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät Lautakunta voi asettaa erityistä tehtävää varten neuvottelukunnan, toimikunnan ja työryhmän.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät Lautakunta voi asettaa erityistä tehtävää varten neuvottelukunnan, toimikunnan ja työryhmän."

Transkriptio

1 1/12 LIEKSAN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Sivistyspalvelukeskuksen toimiala Sivistyspalvelukeskus huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksen (lasten päivähoito, esiopetus, alkuopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta pois lukien lasten kodinhoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki), opetus- ja koulutustoimen sekä kirjastotoimen ja kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 2 Lautakunnat (hs 9 1) Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Viite: Lieksan kaupungin hallintosääntö III 9 1 ja 2 Lautakunnan yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 50 Viran haku 52 Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 53 Palkkauksesta päättäminen 55 Virka- ja työvapaa 57 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Viite: Lieksan kaupungin hallintosääntö III 9 1 ja 2 Lautakunnan yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 14 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 50 Viran haku 52 Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 53 Palkkauksesta päättäminen 55 Virka- ja työvapaa 57 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Lautakunta nimeää itselleen sihteerin ja tämän varahenkilön. Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät Lautakunta voi asettaa erityistä tehtävää varten neuvottelukunnan, toimikunnan ja työryhmän. 3 Sivistyspalvelukeskuksen johtaminen Sivistyspalvelukeskuksen päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Sivistysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus palvelukeskuksen toimielinten kokouksissa. Kahta tai useampaa tulosaluetta koskevan asian ratkaisee sivistysjohtaja tai hänen määräämänsä. Sivistyspalvelukeskuksen johtoryhmään kuuluvat sivistysjohtaja ja tulosalueiden päälliköt. Johtoryhmä toimii sivistystoimen johtajan apuna palvelukeskuksen toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreilla on velvollisuus osallistua sivistysjohtajan koolle kutsumaan rehtorikokoukseen. 4 Toimivallan siirtäminen (hs 9 ) Viranhaltija, jolle tällä toimintasäännöllä on siirretty toimivaltaa, voi siirtää toimivaltaa alaiselleen 1 hs = Lieksan kaupungin hallintosääntö

2 viranhaltijalle. 2/12 Viranhaltija, jolle toimivaltaa on siirretty, voi perustellusta syystä palauttaa siirrettyyn toimivaltaan kuuluvan asian siirtäneen toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Viranhaltijan poissa ollessa tai ollessa esteellinen ratkaisee tässä säännössä hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian, ellei sijaista ole määrätty, hänen esimiehensä. 5 Päätösten allekirjoittaminen Sivistyspalvelukeskusta kokonaisuutena koskevat asiakirjat allekirjoittaa sivistysjohtaja ja varmentaa toimistosihteeri tai muu palvelukeskuksen viranhaltija/työntekijä. Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, jotka hän tekee hänelle annetun ratkaisuvallan nojalla. Tämä koskee myös päätöksen nojalla tehtyjä sopimuksia. 6 Tulosalueet Sivistyspalvelukeskuksen tulosalueita ovat Varhaiskasvatus ja koulutuslautakunnan tehtäväalueella: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto, Varhaiskasvatus, Perusopetus, Lukio, Kansalaisopisto, Pielisen Karjalan musiikkiopisto ja Kirjasto. Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden toiminta ja kustannukset jakautuvat päivähoidon ja perusopetuksen tulosalueille. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueella: Kulttuuritoimi, Liikuntatoimi, Museo, Nuorisotoimi. Kullakin tulosalueella on johtaja, joka vastaa tulosalueen toiminnasta ja taloudesta. Tulosalueen johtaja on sivistysjohtajan alainen. 6.1 Tulosalueen johtaja tehtävät ja ratkaisuvalta 1. johtaa, kehittää ja arvioi toimintaa, 2. vastaa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta, 3. valvoo ja vastaa talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumista, 4. vastaa tulosalueen taloussuunnitelman, talousarvion, käyttösuunnitelman ja muun suunnittelun valmistelusta, 5. vastaa tulosalueen tilinpäätöksen valmistelusta ja toimintakertomuksen laatimisesta, 6. päättää perittävistä maksuista olemassa olevan lainsäädännön ja lautakunnan määrittelemien perusteiden mukaisesti, 7. päättää irtaimiston hankinnasta ja poistosta, 8. päättää laskujen hyväksymisestä, 9. päättää tilojen, alueiden ja irtaimiston tilapäisestä muusta käytöstä lautakunnan määrittelemien perusteiden mukaisesti, 10. päättää vahingon korvaamisesta, 11. päättää toimipaikkojen aukioloajoista lautakunnan määrittelemien perusteiden mukaisesti, 12. vastata tulosalueen/yksikön tiedotus- ja suhdetoiminnasta, 13. päättää yhteistyöstä muiden tulosalueiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa, 14. päättää osallistumisesta hankkeisiin, 15. edustaa kaupunkia tulosalueen toimialaan kuuluvissa kokouksissa, joihin ei ole erikseen nimetty edustajaa, 16. päättää hallintosäännön 58 :ssä tulosalueen johtajalle määritellyt henkilöstöasiat 17. päättää tulosalueen henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta, 18. vahvistaa toimielimen ehdollisesti suoritettaman virkavaalin tai valinnan, 19. päättää tilapäisen henkilöstön ottamisesta enintään yhden vuoden ajaksi sekä harjoittelijan ottamisesta, 20. myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 21. päättää kuka toimialan henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön terveystietoja,

3 22. päättää alaisensa viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä, soveltaa lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä viroissa ja työtehtävissä, joissa sitä edellytetään käytettävän 23. päättää alaistensa viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävien hoidosta heidän ollessa estynyt tai esteellinen, 24. ohjaa tulosalueen/yksikön kehittämis- ja koulutustoimintaa ja vastaa yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta henkilöstöä koskevissa asioissa, 25. nimeää alaisestaan henkilöstöstä toimikuntia ja työryhmiä, 26. suorittaa muut lautakunnan tai sivistysjohtajan määräämät tehtävät. 3/12 Peruskoulujen ja lukion toiminnasta vastaavilla rehtoreilla on tässä pykälässä määritelty ratkaisuvalta. 7 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (sivistysvirasto) Tulosalueen päällikkö on sivistysjohtaja. Sivistysvirasto vastaa palvelukeskuksen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta lautakunnan päätösten ja lautakunnan hyväksymien strategisten linjausten ja säännösten sekä muiden määräysten mukaisesti. Sivistysvirasto vastaa koko palvelukeskuksen hallinnosta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta, tiedottamisesta ja kehittämisestä. 7.1 Sivistysjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Viite Hallintosääntö Liite 1 Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta 3. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan toimiala Sivistysjohtaja 7.2 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön tehtävät ja ratkaisuvalta Lait: POL ja Laki lasten päivähoidosta, Laki sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista 1. vastaa varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta (lasten päivähoito, esiopetus, alkuopetus sekä aamuja iltapäivätoiminta) ja sen kehittämisestä 2. vastaa oppilaskuljetuksista ja niiden kehittämisestä 3. valvoo ja vastaa perusopetuksen tulosalueesta 4. vastaa perusopetuksen talousarvion ja käyttötaloussuunnitelman suunnittelusta 5. valvoo ja vastaa perusopetuksen talousarvion ja käyttötaloussuunnitelman toteutumisesta 6. vastaa ja kehittää päivähoidon ja perusopetuksen kokonaisuutta 7. valmistelee oppivelvollisen ja esiopetukseen oikeutetun lähikouluun tai muuhun opetuspaikkaan ja sen vaihtamiseen liittyvät asiat (POL 6 ), 8. huolehtii siitä, että tarvittava yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa toteutuu 9. vastaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kehittämishankkeiden ja projektien valmistelusta ja toteuttamisen valvonnasta 10. suorittaa muut erikseen määrätyt tehtävät 8 Päivähoito Lait: POL ja Laki lasten päivähoidosta, Laki sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista Tulosalueeseen kuuluu lasten päivähoito. Tulosalueen päällikkö on päivähoidon johtaja. Tulosalueen johtajan sijaisen nimeää sivistysjohtaja. Esiopetus Kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista esiopetusta perusopetuksen yhteydessä ja päivähoidon yhteydessä päiväkodeissa. Esiopetuksen järjestäminen määritellään esiopetuksen opetussuunnitelmassa. 8.1 Päivähoidon johtaja 1. johtaa ja kehittää päivähoitoa ja siihen liittyvää toimintaa, 2. päättää tulosalueen palvelujen antamisesta ja palvelumaksuista varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, ellei tehtävää jonkin

4 asian osalta ole siirretty muulle viranhaltijalle 3. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 :n mukaisesta maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta tulosalueensa palvelujen osalta 4. päättää ratkaisuvallan ja tehtävien siirrosta alaiselleen henkilölle 5. vastaa päivähoidon maksujärjestelmien kehittämisestä, 6. päättää päivähoitopalvelujen ostamisesta, 7. päättää päivähoidossa ja päivähoidon esiopetuksessa annettavasta erityisopetuksesta, 8. päättää päivähoidon työajoista varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti, 9. päättää päivähoitoon ottamisesta, 10. päättää pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetun oppilaan, joka suorittaa oppivelvollisuuttaan päivähoidon esiopetuksessa, henkilökohtaisen opetuksen järjestämisestä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS), 11. päättää perhepäivähoitajille maksettavista erityiskorvauksista, 12. suorittaa muut erikseen määrätyt tehtävät. 4/12 9 Perusopetus Perusopetuslaki /628 Tulosalueen päällikkö on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuuhenkilö. 9.1 Johtokunta Perusopetuksen kouluilla on johtokunta. Johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Keskuskoulun johtokunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä on yksi opettajakunnan edustaja ja yksi muun henkilökunnan edustaja. Koulutuslautakunta valitsee johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun toiminnasta vastaava rehtori on johtokunnan sihteeri. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. koulun oppimisympäristön laadun ja turvallisuuden valvominen ja esityksien tekeminen oppimisympäristön parantamiseksi, 2. kodin ja koulun yhteistyön edistäminen, 3. koulun opetuksen ja oppilashuollon seuranta ja koulutuksen arviointi, 4. päättää koulun opetussuunnitelman hyväksymisestä, 5. päättää koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksymisestä, 6. päättää koulun järjestyssääntöjen hyväksymisestä, 7. päättää oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä, 8. päättää koulun väestönsuojelusuunnitelman ja kriisisuunnitelman hyväksymisestä sekä 9. päättää oppilaan erottamisesta koulusta enintään kolmen kuukauden määräajaksi. 9.2 Opettajakunta Koulun opettajakunnan muodostavat toiminnasta vastaava rehtori ja opettajat. Opettajakuntaan kuuluvilla on velvollisuus osallistua opettajakunnan kokouksiin. Opettajakunnan kokouksen puheenjohtajana toimii koulun tai oppilaitoksen toiminnasta vastaava rehtori. Opettajakunnan tehtävänä on 1. suunnitella ja kehittää koulutyötä, 2. suunnitella ja toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä 3. osallistua työrauhan ylläpitämiseen, 4. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä, 5. osallistua koulun talousarvioesityksen ja talousarvion käyttösuunnitelman valmisteluun. 9.3 Oppilaskunta Peruskoululla voi olla oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, viihtyvyyttä ja koulutyötä sekä edesauttaa oppilaan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi.

5 9.4 Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta 5/12 1. valmistelee ja esittelee johtokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat sekä vastaa johtokunnan tekemien päätösten täytäntöönpanosta 2. laatii ja toteuttaa koulun opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma yhteistyössä opettajien kanssa 3. seuraa ja vastaa talousarvion toteutumisesta oman koulun osalta sekä suorittaa muut oman koulun 4 taloudenhoitoon liittyvät tehtävät 4. osallistuu sivistysjohtajan kutsumaan rehtorien yhteiseen kokoukseen 5. arvioi koulun opetustyön ja muun toiminnan laatua ja tuloksellisuutta 6. päättää oppilaan opetuksen järjestämisestä poikkeuksellisesti (POL 18 ), 7. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta (POL 19 ), 8. päättää opetusryhmistä ja valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi (POL 30 ), 9. päättää poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle yli viiden päivän ajaksi (POL 35 ), 10. päättää opetuksen epäämisestä oppilaalta enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi 11. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle (POL 36 ), 12. päättää väliaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden, sijaisten ja tuntiopettajien valinnasta enintään lukuvuoden ajaksi (POL 37 ) 13. päättää päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamista koskevan todistuksen antamisesta (pa 12 2), 14. päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä oppilaan opettajien kanssa (pa 19 ) 15. päättää yhdessä opettajan kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (pa 23 ) 16. päättää vuosiluokalle jättämisestä yhdessä opettajan kanssa (pa 13 ) 17. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja tutkimusluvan myöntämisestä (pa 22 ), 18. päättää koulumatkaedusta olemassa olevan lainsäädännön ja lautakunnan määrittelemien ohjeiden mukaisesti, (POL 32 ), 19. päättää koulutapaturman korvaamisesta (POL 34 ), 20. päättää henkilökohtaisista opetuksen järjestämistä koskevista suunnitelmista, 21. päättää koulunsa osalta kohdassa tulosalueen päällikkö mainituista tehtävistä 22. suorittaa muut opetus- ja kasvatustavoitteista johtuvat, opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaan kuuluvat ja erikseen määrätyt tehtävät 9.5 Apulaisrehtori/vararehtori Koululle voidaan nimetä apulaisrehtori, jos koulun palkkaperusteryhmien määrä on riittävä. Apulaisrehtori nimetään koulun opettajien keskuudesta. Apulaisrehtori hoitaa erikseen määrätyt tehtävät sekä toimii rehtorin sijaisena hänen ollessaan estynyt tai muutoin esteellinen. Muille kouluille nimetään opettajien keskuudesta vararehtori. Vararehtori hoitaa rehtorin tehtävät hänen ollessaan estynyt tai muutoin esteellinen. 9.6 Opettajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1. yhteistyössä oppilaiden, näiden vanhempien, muiden opettajien ja koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle ja kasvatukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet, 2. suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa säädetyt, opetussuunnitelmassa ja siihen perustuvassa lukuvuosittaisessa työsuunnitelmassa määrätyt ja muut erikseen määrätyt tehtävät, 3. päättää opetusta häiritsevän opiskelijan poistamisesta luokasta tai muusta opetustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta (POL 36 ) 4. päättää oppilaan määräämisestä jälki-istuntoon (POL 36 ) 5. päättää oppilaan määräämisestä kotitehtävien suorittamiseen valvonnan alaisena (POL 36 ) 6. päättää arvioinnista oppiaineen/aineryhmän/opintokokonaisuuden ja käyttäytymisen osalta (pa 13 ) 7. päättää vuosiluokalle jättämisestä yhdessä rehtorin kanssa (pa 13 ) 8. päättää oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä rehtorin kanssa (pa 19 ) 9. päättää yhdessä rehtorin kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (pa23 ) 10. päättää oppilaan päättöarvioinnista yhdessä rehtorin kanssa (pa 9 ) 11. osallistua stipendien ja muiden apurahojen jaosta päättämiseen, mikäli rahastojen säännöissä ei toisin määrätä 12. myöntää luvan oppilaalle enintään viiden (5) päivän poissaoloon koulusta, 13. hoitaa enintään kolmena työpäivänä kerrallaan toisenkin opettajan tehtäviä milloin tämä 2 POL= perusopetuslaki, pa = perusopetusasetus

6 odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, 14. osallistua opetussuunnitelmien laadintaan, opetuksen ja sen laadun sekä koulun muun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 15. suorittaa muut opetus- ja kasvatustavoitteista johtuvat, opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaan kuuluvat ja erikseen määrätyt tehtävät 6/12 10 Lukio Lukiolain ( /629) mukainen lukiokoulutus. Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta /955. Tulosalueeseen kuuluu Lieksan lukio. Tulosalueen päällikkö on Lieksan lukion rehtori. Aikuislukiotoimintaa järjestetään tarvittaessa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Lukio voi hankkia osan lukiolaissa tarkoitetuista palveluista muulta lukiokoulutuksen järjestäjältä taikka muulta yhteisöltä tai säätiöltä Johtokunta Lieksan lukiolla on johtokunta. Johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Keskuskoulun johtokunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä on yksi opettajakunnan edustaja ja yksi muun henkilökunnan edustaja. Koulutuslautakunta valitsee johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun toiminnasta vastaava rehtori on johtokunnan sihteeri. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu 1. koulun oppimisympäristön laadun ja turvallisuuden valvominen ja esityksien tekeminen oppimisympäristön parantamiseksi, 2. kodin ja koulun yhteistyön edistäminen, 3. koulun opetuksen ja oppilashuollon seuranta ja koulutuksen arviointi, 4. päättää koulun opetussuunnitelman hyväksymisestä, 5. päättää koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksymisestä, 6. päättää koulun järjestyssääntöjen hyväksymisestä, 7. päättää oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä, 8. päättää koulun väestönsuojelusuunnitelman ja kriisisuunnitelman hyväksymisestä sekä 9. päättää oppilaan erottamisesta koulusta enintään kolmen kuukauden määräajaksi Opettajakunta Koulun tai oppilaitoksen opettajakunnan muodostavat toiminnasta vastaava rehtori ja opettajat. Opettajakuntaan kuuluvilla on velvollisuus osallistua opettajakunnan kokouksiin. Opettajakunnan kokouksen puheenjohtajana toimii koulun tai oppilaitoksen toiminnasta vastaava rehtori. Opettajakunnan tehtävänä on 1. arvioida opetustyön laatua ja tuloksellisuutta 2. suunnitella ja toteuttaa kodin ja koulun yhteistyötä 3. suunnitella ja kehittää koulutyötä, 4. osallistua työrauhan ylläpitämiseen, 5. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä, 6. osallistua koulun talousarvioesityksen ja talousarvion käyttösuunnitelman valmisteluun Oppilaskunta Lukiossa on oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää lukion opiskelijoiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, viihtyvyyttä ja koulutyötä sekä edesauttaa lukion opiskelijan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi.

7 7/ Lukion rehtori 1. valmistelee ja esittelee johtokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat sekä vastaa johtokunnan tekemien päätösten toimeenpanosta 2. laatii ja toteuttaa koulun opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa yhteistyössä opettajien kanssa 3. seuraa ja vastaa talousarvioin toteutumista sekä suorittaa muut taloudenhoitoon liittyvät tehtävät 4. osallistuu sivistysjohtajan kutsumaan rehtorien kokoukseen 5. päättää opiskelijoiden ottamisesta lukioon, 6. päättää päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamista koskevan todistuksen antamisesta 7. päättää arvioinnin uusimisesta yhdessä opettajien kanssa 8. päättää opettajan kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle lukion suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 9. päättää luvan myöntämisestä opiskelijalle hyväksyttävästä syystä olla poissa koulusta viisi koulupäivää ylittävältä osalta 10. päättää opetuksen epäämisestä opiskelijalta enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi 11. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja tutkimusluvan myöntämisestä 12. päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä (LL 13 3), 13. päättää oikeuden päästä seuraamaan opetusta rajoittamisesta (LL 14 ), 14. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta (LL 23 ), 15. päättää luvan myöntämisestä lukion suoritusajan pidennykseen ja oppilaan toteamisesta eronneeksi (LL 24 ), 16. päättää luvan myöntämisestä suorittaa opintoja osallistumatta opetukseen (LL 25 /la 4 ), 17. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle (LL 26 ), 18. päättää lukion oppilaskunnan valinnan järjestämisestä (LL 31 ) 19. arvioi lukion antamaa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin ja päättää arviointien keskeisten tulosten julkistamisesta (LL 33 ), 20. päättää opetus- ja oppilashuoltopalveluista sekä apuvälineistä (LL 29 ), 21. huolehtii siitä, opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin (LL 29 ), 22. suorittaa muut opetus- ja kasvatustavoitteista johtuvat, opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaan kuuluvat ja erikseen määrätyt tehtävät 10.5 Lukion opettaja 1. yhteistyössä opiskelijoiden, näiden vanhempien, muiden opettajien ja koulun henkilökunnan kanssa pyrkii saavuttamaan opetukselle ja kasvatukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet, 2. suorittaa lukiolaissa ja -asetuksessa säädetyt, opetussuunnitelmassa ja siihen perustuvassa lukuvuosittaisessa työsuunnitelmassa määrätyt ja muuten erikseen määrätyt tehtävät, 3. myöntää luvan opiskelijalle enintään viiden (5) päivän poissaoloon koulusta, 4. hoitaa enintään kolmena työpäivänä kerrallaan toisenkin opettajan tehtäviä milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, 5. osallistuu opetussuunnitelmien laadintaan, opetuksen ja sen laadun sekä koulun muun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 6. päättää opetusta häiritsevän opiskelijan poistamisesta luokasta tai muusta opetustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta (LL 26 ) 7. päättää arvioinnista oppiaineen/aineryhmän/opintokokonaisuuden osalta (la 9 ) 8. päättää arvioinnin uusimisesta yhdessä rehtorin kanssa (la 13 ) 9. päättää yhdessä rehtorin kanssa todistuksen antamisesta oppilaalle lukion suorittamisesta erityisessä tutkinnossa (la 17 ) 10. päättää päättöarvioinnista yhdessä rehtorin kanssa (la 9 ) 11. osallistuu stipendien ja muiden apurahojen jaosta päättämiseen, mikäli rahastojen säännöissä ei toisin määrätä 11 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukainen oppilaitos. 3 LL = Lukiolaki, la= lukioasetus

8 Lieksan kansalaisopisto tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Se voi järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä taiteen perusopetusta. 8/12 Tulosalueen johtaja on kansalaisopiston rehtori. Kansalaisopistossa on suunnitteluopettajan virkoja ja tuntiopettajia sekä muita työntekijöitä Kansalaisopiston rehtori 1. johtaa ja vastaa tehtäväalueesta ja sen henkilökunnan toiminnasta ja päättää sen tehtävistä ja työajoista, ellei niistä ole muutoin määrätty 2. valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle 3. päättää ja vastaa kansalaisopiston opetuksenjärjestämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta 4. päättää opiskelijoiden ottamisesta opistoon ja opiskeluoikeuden epäämisestä 5. päättää todistusten antamisesta opiskelijoille suoritetuista opinnoista 6. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät 11.2 Suunnitteluopettaja 1. kansalaisopiston opetustehtävät, 2. suunnittelee ja koordinoi opintokokonaisuuksia/kursseja, 3. hallinnoi ja seuraa hankkeita, 4. suorittaa muut erikseen määrätyt tehtävät 11.3 Opettaja 1. kansalaisopiston opetukseen ja muuhun työvelvollisuuteen liittyvät työnantajan määräämät tehtävät 12 Musiikkiopisto Tulosalueeseen kuuluu Pielisen Karjalan Musiikkiopisto. Tulosalueen johtaja on Pielisen Karjalan Musiikkiopiston rehtori. Pielisen Karjalan Musiikkiopisto on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen musiikkioppilaitos. Pielisen Karjalan Musiikkiopiston ylläpitäjä on Lieksan kaupunki. Sen toiminta-alueina ovat Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Ilomantsin, Juuan ja Valtimon kunnat. Kunnat ovat sopineet oppilaitoksen toiminnan järjestämisestä, kustannusten jaosta ja hallinnosta erillisellä sopimuksella. Tämän toimintasäännön lisäksi oppilaitoksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Lieksan kaupungin sääntöjä ja määräyksiä, jotka yleisesti koskevat lautakuntia ja henkilökuntaa Toiminnan tarkoitus Oppilaitoksen tehtävänä on antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää ja musiikin harrastusta laajentavaa toimintaa. Oppilaitos voi järjestää tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena palvelutoimintana. Oppilaitoksen toiminnan järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tämän toimintasäännön tullessa voimaan ne ovat: Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), Asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998) ja Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) Oppilaitoksessa annettava opetus Musiikkiopisto antaa tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää musiikin opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua ammatilliseen ja korkeaasteen koulutukseen. Oppilaitoksessa annetaan - musiikin perusasteen opetusta, tarvittaessa myös aikuisosastolla, - musiikin perusasteen opetuksen oppimäärään pohjautuvan musiikkiopistoasteen opetusta, - musiikkileikkikouluopetusta ja - musiikin opetusta erityisryhmille.

9 Musiikkiopistossa voi olla myös avoin osasto. Musiikkiopistossa voidaan järjestää erillisiä maksullisia kursseja ja muuta toimintaa. Oppilaitos voi järjestää opetustaan myös yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 9/12 Musiikkiopisto järjestää myös muuta musiikin edistämiseen liittyvää toimintaa Oppilaat Oppilaitokseen voidaan ottaa oppilaita Lieksan ja Nurmeksen kaupungin sekä Ilomantsin, Juuan ja Valtimon kunnista. Muista kunnista kotoisin olevien oppilaiden ottamisesta sovitaan ko. oppilaiden kotikuntien kanssa erikseen Viranhaltijat ja työntekijät Oppilaitoksessa on rehtori, opettajan virkoja, joita ovat lehtori ja opettaja sekä muuta henkilökuntaa. Lisäksi oppilaitokseen voidaan ottaa myös tuntiopettajia ja luennoitsijoita. Oppilaitoksessa on lisäksi vararehtori Musiikkiopiston rehtori 1. johtaa oppilaitosta ja vastaa sen toiminnasta sekä osallistuu opetustyöhön 2. valmistelee musiikkiopistoa koskevat asiat lautakunnalle sekä huolehtii päätösten toimeenpanosta 3. antaa tarvittavat kertomukset, tiedot ja selvitykset toiminnasta 4. kehittää oppilaitoksen yhteistyötä eri sidosryhmien välillä 5. päättää oppilaaksi ottamisesta lautakunnan hyväksymien valintaperusteiden mukaisesti, 6. antaa todistukset, 7. päättää arvioinnin uusimisesta ja oikaisusta (tpa 3 ), 8. päättää kurinpitotoimenpiteistä ja oppilaille annettavista varoituksista, 9. päättää opiskeluoikeuden epäämisestä, 10. päättää soitinten vuokraamisesta, 11. päättää konserttitoiminnasta, 12. päättää oppilaan vapauttamisesta musiikkiopistossa opiskeltavan aineen opetuksesta, erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen järjestämisestä, 13. päättää opiston ulkopuolella suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta 14. päättää perustellusta syystä rajoittaa oikeutta päästä seuraamaan opetusta 15. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät 12.6 Musiikkiopiston opettajan tehtävät ja ratkaisuvalta 1. antaa opetusta ja huolehtia siihen liittyvistä oppilasarvostelu- ja muista tehtävistä sekä osallistua oman opetusalansa opetuksen suunnitteluun, opintoneuvontaan ja musiikkiopiston kehittämistyöhön, 2. seurata musiikkikasvatuksen ja musiikin opetuksen yleistä kehitystä sekä tehdä esityksiä rehtorille oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi, 3. antaa ennen varsinaisen työkauden alkua opetustyötään koskeva suunnitelma rehtorille sekä työkauden päätyttyä selostus opetustyöstään, 4. hoitaa hallussaan olevaa oppilaitoksen kalustoa, opetusvälineitä ja oppimateriaalia sekä tehdä niitä koskevia esityksiä rehtorille, 5. osallistua oppilaitoksen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, 6. pitää päiväkirjaa annettujen ohjeiden mukaan, 7. ylläpitää oppilaan opintokirjaa, 8. olla tarvittaessa yhteydessä oppilaan huoltajiin ja kehittää yhteistyötä musiikkiopiston ja kodin välillä ja 9. suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tai hänelle määrätyt tehtävät. 10. päättää oppilaan arvioinnista pääsykokeessa ja tasosuorituksissa Suomen Musiikkioppilaitosten liiton, musiikkiopiston opetussuunnitelman, lautakunnan vahvistaman johtosäännön sekä opettajakunnan yhdessä tekemien ohjeiden mukaisesti, 11. päättää opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta ja 12. päättää oppilaille jaettavista stipendeistä yhdessä rehtorin kanssa.

10 13 Kirjasto 10/12 Lieksan kaupunginkirjasto on kirjastolain ( /904) tarkoittama yleinen kirjasto. Kirjastoon kuuluvat pääkirjasto, lähikirjasto, kirjastoauto ja pääkirjaston alaiset siirtokokoelmat. Kirjasto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Tavoitteena on tukea alueen ihmisten viihtyvyyttä, henkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Tehtäväänsä kirjasto toteuttaa tarjoamalla monipuolisen, ajan tasalla pysyvän ja asiakaskunnan tarpeita vastaavan aineistokokoelman, tehokkaat tiedonhakujärjestelmät ja henkilökunnan ammattitaitoisen palvelun sekä viihtyisät tilat. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjasto voi järjestää palveluja myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai kirjastojen kanssa. Kirjastolla on käyttösäännöt, joissa on määräyksiä kirjaston käytöstä sekä kirjaston käyttäjien oikeuksista ja velvollisuuksista. Muista kirjaston suoritteista kuin kirjastolain 5 :n 1 ja 2 momenttien tarkoittamista peritään enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. Tulosalueen päällikkö on kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimenjohtaja 1. johtaa, kehittää ja vastaa kirjasto- ja tietopalvelutoiminnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti 2. valmistelee lautakunnalle kirjastotointa koskevat asiat 3. huolehtii harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta ja tilitysten tekemisestä määrä-aikoina 4. koordinoi kirjastojen välistä kirjastojärjestelmä- ja seutuyhteistyötä 5. päättää kirjastoaineiston valinnasta, hankinnasta ja poistoista, 6. päättää sosiaalisten ja muiden hakeutuvien kirjastopalveluiden järjestämisestä kirjaston ulkopuolisissa vaihtuvissa palvelupaikoissa 7. hyväksyy kirjaston käyttösäännöt ja päättää asiakkailta perittävistä maksuista lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti 8. päättää kirjastossa järjestettävistä näyttelyistä ja tapahtumista. 9. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät Kirjastotoimenjohtajan sijaisena hänen ollessaan vuosilomalla tai muuten estyneenä toimii 1. osastonjohtaja. 14 Kulttuuritoimi Lieksan kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain ( /728) mukaisesti. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kaupunki järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Tulosalueen päällikkö on kansalaisopiston rehtori Kansalaisopiston rehtori 1. vastaa toimialaansa liittyvien asioiden valmistelusta kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle 2. vastaa lausuntojen antamisesta, 3. vastaa avustusten ja palkintojen valmistelusta, 4. päättää kulttuuritoimen toiminta- ja toimitila-avustuksista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan määrittelemissä rajoissa 5. vastaa Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminnasta, 6. päättää kaupungin taidehankinnoista ja taideteosten sijoittamisesta, 7. kehittää toimialallaan kaupungin ja järjestöjen sekä muun kansalaistoiminnan välistä yhteistyötä.

11 14.2 Nuorisosihteeri 11/12 1. vastaa toimialaansa liittyvien asioiden valmistelusta kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle 2. vastaa lasten ja nuorten kulttuuritoiminnasta ja 3. vastaa Kulttuurikeskuksen toiminnasta ja päättää tilojen käytöstä 14.3 Musiikkiopiston rehtori 1. vastaa toimialaansa liittyvien asioiden valmistelusta kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle 2. vastaa konserttitoiminnasta, 3. vastaa muista musiikin alaan kuuluvista kulttuuritoimen tehtävistä. 15 Museo Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki /729) Tulosalueeseen kuuluu Pielisen museo ja kotiseutuarkisto. Tulosalueen päällikkö on museonjohtaja Museonjohtaja 1. valmistelee kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle museotoimen asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta 2. päättää museotoimen tilojen tilapäisestä käytöstä muuhun kuin museotoimen tehtävän mukaiseen tarkoitukseen, 3. päättää museon järjestämistä näyttelyistä ja tapahtumista sekä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta. 4. päättää vastaanotettavista lahjoituksista, ellei niihin sisälly taloudellisia tai muita velvoitteita, 5. huolehtii siitä, että museon ja kotiseutuarkiston kokoelmat ovat tutkijoiden ja yleisön käytettävissä sekä päättää museon ja kotiseutuarkiston aineiston lainaamisesta ja kopioimisesta, 6. suorittaa alaansa kuuluvaa tutkimustyötä, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista, 7. huolehtii ja vastaa museotoimeen tarkoitettujen valtionosuuksien ja erilaisten avustusten anomisesta sekä tilityksistä 8. tekee yhteistyötä koulujen ja muiden museoiden kanssa sekä huolehtii museon markkinoinnista. 9. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät 15.2 Museoamanuenssin tehtävät 1. Museokokoelmien hoito 2. Näyttelyjen suunnittelu ja toteutus 3. Museopedagogiset tehtävät 4. Arkiston asiakaspalvelu 5. Museossa toteutettavissa hankkeissa työskentely 6. Museonjohtajan sijaisena toiminen 16 Liikuntatoimi Liikuntatoimi luo liikuntalain ( /1054) mukaisesti edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Tulosalueen päällikkö on liikuntasihteeri Liikuntasihteeri 1. valmistelee lautakunnan käsiteltäväksi liikuntatoimen asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta 2. päättää liikuntajärjestöjen toiminta- ja toimitila-avustuksista kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan määrittelemissä rajoissa

12 3. vastaa liikuntapaikoilla tapahtuvan liikunta- ja muun toiminnan suunnittelusta, markkinoinnista, toiminnan johtamisesta sekä käytön seurannasta 4. määrittelee ja vastaa liikuntapaikkojen hoito- ja palvelutasosta, 5. päättää liikuntatilojen käyttövuoroista, 6. järjestää erityisryhmien liikuntaa, 7. kehittää toimialallaan kaupungin ja järjestöjen sekä muun kansalaistoiminnan välistä yhteistyötä, 8. osallistuu kaupungin edustajana Kolin - Loma-Kolin alueen latu- ja ulkoilureittipoolin hallintoon, 9. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät 12/12 17 Nuorisotoimi Nuorisolaki /72 Nuorisotoimen tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti ja kuntien yhteistyönä. Kaupungin ylläpitämiä nuorisotiloja ovat Kulttuurikeskus, Matkahuollon bänditila ja Hämeenjärven leirikeskus Tulosalueen päällikkö on nuorisosihteeri Nuorisosihteeri 1. valmistelee lautakunnan käsiteltäväksi nuorisotointa sekä terveys- ja raittiuskasvatusta koskevat asiat 2. johtaa Kulttuurikeskuksen ja nuorisotoimen henkilökunnan toimintaa sekä määrää sen tehtävistä ellei sitä ole muutoin määrätty 3. päättää terveys- ja raittiuskasvatuksen ostopalvelusopimuksista ja tapahtumakorvauksista terveitä elämäntapoja edistävään toimintaan 4. päättää nuoriso- ja raittiusjärjestöjen kohde-, koulutus-, leiri- ja kurssiavustuksista kulttuuri- ja vapaaajanlautakunnan määrittelemissä rajoissa 5. päättää kaupungin järjestämästä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävästä toiminnasta, kehittää kaupungin ja järjestöjen sekä muun kansalaistoiminnan välistä yhteistyötä, 6. päättää Nuorisokahvila Nuokkarin toiminnasta, 7. päättää nuorisotilojen käytöstä ja vuoroista, 8. päättää osallistumisesta nuoria koskeviin erillisiin työllistämishankkeisiin, 9. vastaa koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin liittyvistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. 10. suorittaa muut erikseen lautakunnan ja sivistysjohtajan määräämät tehtävät

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan pitäjänä toimii lautakunnan tai muun toimielimen nimeämä viranhaltija, ellei muuta ole määrätty.

Pöytäkirjan pitäjänä toimii lautakunnan tai muun toimielimen nimeämä viranhaltija, ellei muuta ole määrätty. 1/14 LIEKSAN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty (VarKoula 3.6.2015. 69) 1 Sivistyspalvelukeskuksen toimiala Sivistyspalvelukeskus huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksen lasten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2 2. luku KUNNAN SIVISTYSTOIMEN YKSIKÖT...

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa 12.10.2009 alkaen A KIRKKONUMMEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA... 1 1. Toimialan toiminta-ajatus...1

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81

Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä / 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta / 81 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan hyväksymä ja täydentämä 16.9.2015/ 59 Hallintosäännön vaatimat muutokset, sivistyslautakunta 10.10.2017/ 81 Sisällys Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät

11 Koulutuslautakunta, toimiala, kokoonpano ja tehtävät 1 Koulutuslautakunnan toimialana on perusopetus ja lukiokoulutus, lasten päivähoito, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Koulutuslautakunta on koulutuksen asiantuntijaelin kunnassa ja arvioi päättämällään

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO

UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO Sivistyslautakunta 23.3.2011/22 Liite nro 6 UTAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUIDEN DELEGOINTILUETELO päivitetty 23.3.2011: yhtenäisen perusopetuksen muutokset sekä päivähoidon johtamisen muutokset Hallintosääntö:

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Sivistyslautakunnassa 7.4.2011 Käsitelty Kunnanhallituksessa 2.5.2011 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 6.6.2011 Voimaantulo 1.6.2011 TOHMAJÄRVEN

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 22.1.2014 Voimaantulopäivä 11.2.2014 1 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN ORGANISAATIO JA

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen. Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 1 SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 19.11.2014 alkaen Sivistyslautakunta 18.11.2014 87 Sisällysluettelo 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ... 3 3. OPPILAITOKSET... 3

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Liite. Tehtävien ja velvoitteiden säätely opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Liite. Tehtävien ja velvoitteiden säätely opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Liite. Tehtävien ja velvoitteiden säätely opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Koulutusta ja kulttuuria koskeva lainsäädäntö perustuu asianomaista koulutusmuotoa koskevaan toimintalainsäädäntöön,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.4.2010 39 Päivitetty: 17.5.2011 33 13.12.2011 106 17.1.2012 10 15.5.2012 47 22.11.2016 88 20.6.2017 54 Keuruun kaupunki Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen tarkoituksena on luoda korkean elämisen laadun takaamiseksi edellytykset kuhmolaisten henkiselle kasvulle ja kehittymiselle

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ LIITE 3, Sivistyslautakunta 28.1.2015 8 SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimi kehittää ja ylläpitää varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalveluita sekä tekee

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.4.2010 39 Päivitetty: 17.5.2011 33 13.12.2011 106 17.1.2012 10 15.5.2012 47 22.11.2016 88 Keuruun kaupunki Sivistyslautakunnan toimiala

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena kulttuurilautakunnan toimialaan toimialaansa kuuluvista ja sille määrätyistä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot