SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010"

Transkriptio

1 KPK ICT:n etenemissuunnitelma KunUen Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2

2 S KPK etenemissuunnitelma 2 (11) Sisällysh.iettelo 1 Tiivistetmä 3 2 Taustaa ja haasteet Taustaa Nykytila ja kehittämishaasteet 4 3 KPK ICT:n toimintamalli ja palvelut KPK ICT:n toimintamallin tarjoamat hyodyt KPK ICT palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate 7 4 KPK ICT:n omistus- ja ohjausmalli 8 5 KPK ICT:n asiakasohjaus 9 6 KPK ICr:n kayttoonoton toteutussuunnitelma ja henkilöstö 10 7 Hankkeen etenemisen aikataulu 11

3 ja toimintamalli, palvelut sekä hankkeen toteutussuun nitelma. Yksityiskohtaisemmat tiedot loytyvat ICT:n tarjoamia palveluita. Lisäksi asiakirjassa kuvataan Iyhyesti KPK ICT:n tarjoamat hyödyt, ohjaus kuntien palvelukeskuksen (myöhemmin KPK ICT) osakkaaksi ja siirtyä vaiheittain käyttämään KPK Tässã asiakijassa kerrotaan kuinka kuntatoimija vol tuba tietohallinnon ja tietotekniikan järjestävän 1 Tiivistelmä Kunrian palveluprosessien tehostaminen. Kuntalaisen kokemien kunnan palvelujen parantaminen mm. sähköisten (itse)palvelujen avulla. ICT sovellusympäriston yllapidon systemaattinen hallinta. Vaitakunnallisesti kehitettävien toimialapalveluiden hyödyntämismahdollisuudet. Paremmat raportointijajestelmat mahdollistavat tehokkaamman johtamisen. Kuntatoimija allekijoittaa aiesopimuksen liittymissitoumuksen. KPK ICT:n toimiva johto käynnistäã yhtion operatilvisen toiminnan ja ryhtyy kehittämään sitä KPK ICT neuvottelee kuntatoimijan kanssa asiakkuuden ja KPK ICT:n toimintamalliin slirtymisen Siirtymäsuunnitelman ja palvelusopimuksen toimeenpano, ohjaus ja seuranta. KPK ICTja kuntatoimija soimivat palvelusopimuksen, jonka myötä kuntatoimija siirtyy KPK ICT:n asiakkaaksi. ICT:n asiakkaaksi. Tietohallinnon osaamisen kokoaminen ja toimintaprosessien kehittäminen sekä vahvistuva Eläköitymisen aiheuttamaan rekrytointihaasteeseen vastaaminen. KPK ICT perustetaan ja kuntatoimija merkitsee vaaditun määrän yhtiön osakkeita. yksityiskohdista. hyodyntämisen. tavoitteisiin ja ne vastaavat kuntaneuvotteluissa esiin nousseislin tarpeislin. el ole tarkoitus tuottaa voittoa enemmän kuin toiminnan jatkuvuus edebyttäa. väestöstä vuoteen 2014 mennessä. Yhtiön Iiikevaihdon odotetaan olevan tälloin noin 80 M. KPK ICT:llä Se tavoittelee asiakkaikseen kuntatoimijoita, joiden yhteinen väestopohja kattaa 40 % Suomen kunnallishallinnon tietotekniikan vaikuttajana ja koordinoijana yhteistyossä muiden toimijoiden kanssa. Kuntatoimija siirtyy KPK ICT:n asiakkaaksi seuraavilla toimenpiteilla: myos kuntatoimijan kanssa siirtymäsuunnitelman, jossa määritellään aikataulu siirtymiselle KPK Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Se luo asiakasomistajilleen tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö jarjestaä ja kehittää palveluita koordinoimalla asiakasomistajiensa ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimit±ajien tarjoamia sovefluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyodyttaviksi KPK ICT on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tarjoaa ja uudistaviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. Yhtiö toimil myos aktiivisena KPK ICT tajoaa alla kuvattuja hyotyjä kuntatoimijoille. HyOdyt perustuvat yhtiölle asetettuihin perustamisehdotuksen liitteinä olevista KPK ICT: n lilketoim intasuunnitelmasta ja palvelukuvauksista. kumppanuusasema ja ostovoima toimittajiin nähden mahdollistaa tietotekniikan paremman f etenemissuunnitelma 3 (11)

4 - mennessa SF1 R KPK ICT: etenemissuunnitelma 4 (11) 2 Taustaa ja haasteet 2.1 Taustaa Tässä esitettävä ratkaisuehdotus on osa Iaajempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuntasektorin ICT toimintatapojen muutosta. Jatkossa kuntatoimijan tarvitsemat ICr-palvelut sekä niiden kehittämistarpeet kootaan asiakasomistajakohtaiseen palvelu- ja kehityssuunnitelmaan. KPK ICT yhtion kautta kootut yhteiset tarpeet ja niitä palvelevat uudet kuntasektorin ratkaisut, kuten esim. sähköinen asiointi, kayttovaltuushallinta ja arkistointiratkaisut voidaan kehittää ja käyttbonottaa yhdeflä kertaa entistä Iaaja-alaisempaan kãyttobn. Ratkaisuehdotus on syntynyt kuntien palvelukeskushan kkeessa (KPK-ha nke). Kuntatoim ijoiden kanssa kaydyt yksityiskohtaisemmat neuvottelut kaynnistyivat jouluku ussa Neuvottelujen yhteydessa kerättiin perustietoja kuntatoimijoiden tietohallinnon ja tietotekniikan nykytilasta sekä toiminnan ja sitä tukevien tietojarjestetmien kehittämistarpeista. Lisäksi analysoitiin Iähtötitanteiden ja tarpeiden yhtenevaisyytta, sekä hahmoteltiin etenemisvaihtoehdot. Tämä asiakirja on osa alla olevassa kuvassa näkyvää KPK ICT:n perustamisehdotusta. KPK ICT:n asiakasomistajaks tu levat kunnat tekevät aiesopimuksen KPK ICT: n perustamisesta. Aikataulu Iiittymisesta ja tulevista jarjestelmasiirroista tarkennetaan KPK ICT:n perustamisen jalkeen suoraan yhtion kanssa. PaIve ukeskushankkeen eteneminen esitetään kuvassa 1. Neuvottelu sitoumus Sopirnusneuvottelut AS1AKXRA paiveukeskusten perustamnen Pätöksenteko palvelu- keskusten asiakasomistajuudesta Palvelukeskusten perustaminen 19.5: Yhtehiei aeesopbiiuksen aftekirjoltus tliaisuus Neuvottelu Kuntatoamija sitoumusten Palveluiden kohtaiset kasittdyja - iapkaynti, päätökset :veiutia ehctetusten osallistumkesta. vaimistelut perustietojen neuvottelukerääminen ja esittelyt vaiheeseen, Palvelu keskusten toiminnan käynnistamin - Sltoi.nukset Aiesopbn. KPKICT 26.8: Palvelu EnsksjiiIlset pyydettlln Iiittymisperustaniisehdotus keskusten palvelut sftoumuksen tolmitettu perustanis tuotannossa palautus kokous j 10/09 11/09 04/10 06/10 08/10 01/11 Kuva 1: Kuntien pa/ve/ukeskushankkeen etenem/nen 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet Kaupunkien ja kuntien ICT-kokonaismenoista toiminnallisiin tarpeislin pohjautuvien ICT-palveluiden suunnittelun ja johtamisen osuus on tyypillisesti 10 % Iuokkaa ja ICT-palveluiden tuottamisen osuus on vastaavasti 90 % luokkaa. Yleinen havainto kuntakentästä on, että asioita on ratkaistu ensisijaisesti palveluideri tuottamisen näkökulmasta ja että ICT-resurssit ovat sitoutuneet tekniseen kehittämiseen ja yllapitoon. Kasvavat tarpeet ICT:n vaikuttavuuden Iisäãmiseen ja sen Iaadun ja kustannustehokkuuden

5 - kunta- ja kuntayhtymakohtaisuus sekä Kaupunkien ja kuntien nykytilan haasteet voidaan kiteyttää seuraaviin neljään kohtaan: osaamisen ja resurssien vahvista mista. parantamiseen edellyttävat kuitenkin suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatuen sekä ICT -hallinnan - Suuri - toimialakohtaisuus, järjestelmäkirjo, ohjausryhma Kuva 2: Pa/ve/ukeskuksen to/rnintarna/li ohjausryhma ohjausryhmä J ASIAKASOHJAUS Prosessin 1 Prosessin 2 Prosessin 3 palveluideri I Iäpinäkyvyys kehittämisen jatkuva Toiminnan ja avulla palvelusopimuksen SIDOSRYHMAT ohjaus ja seuranta jarjestamisen Palveluiden palveluita -vaatimukset strategian mukaisia palvelutarpeet ja KPK ICT ostaa Asiakkaiden kehitysmahdoilisuudet ASIAKKAAT Uudet innovaatiot ja TOIMITrAJAT OMISTA3AOH)AUS toimintamalli esitetään kuvassa 2. vaimiiksi, kuntien toimintoja hyodyntaviksi konsepteiksi, ratkaisuiksi ja pafveluiksi. KPK ICT:n ICT-palveluita. Sen tarkoituksena on integroida toimittajien taijoamia soveluksia ja asiantuntijuutta 3 KPK ICT:n toimintamalli ja palvelut PaIveukeskus jarjestaa asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja aadukkaita yhteisten toiminna Ilisten tarpeiden perusteella. tilanteeseen, jossa jarjestelmia olisi yhtenaistetty ja järjestelmakehitys voitaisiin teettää yhdessä Tämä aiheuttaa kaupungeil!e ja kunnille pääitekkaisiä ylläpito- ja kehityskustannuksia verrattuna - kustannusten nousu. etenemissuunnitelma 5 (11) SITRa KPK ICT:

6 ja palvelumaksut Keskittämiseen Iiittyvät kustannukset KPK ICT jarjestää asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita yhtion omistaville kuntatoimijoille. ICT: ICT: perusteelia. iiiketoimintasuunniteimassa aiustavasti maariteiiyn kehityspoiun 2014 etenemissuunnitelma 6(11) osaaminen, kumppanuusasema ja ostovoima mahdollistavat tietotekn likan ja toimintaprosessien SITR KPK ICT:n ICT:n hyödyntamiseiiä ja suunnitteiemaiia kuntien paiveiuja uudelieen ja hiiiitsemäiiä näin ulkoisten Yksittäisen kuntatoimijan näkökuimasta palveiukeskuksen mahdoiiistamat hyodyt pohjautuvat menojen kasvua. Paiveiukeskuksen strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien Kuntasektoriiia on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaaii, joka voidaan saavuttaa paremmaila paiveluiden iaadun parantaminen ICT:n avulla hilliten samalia kustannusten nousua. Paiveiukeskuksen kehittämisen ja tehostamisen. Tämä helpottaa eta käitymisen aiheuttamaa rekrytointihaastetta, parantaa kuntatoimijan kilpaiiukykya sekä mahdollistaa resurssien siirtämisen yliapitävastä tyostä kehit:ystoimintaan. mukaisesti. KPK ICT:n tavoitteena on tuottaa yhteinen arkkitehtuuri- ja paivelualusta, joka mahdoiiistaa se toteutetaan vuosilie 2010 tehokkaan palveiukehityksen aidosti kiipaiiutetussa monitoimittajaympäristössä. Palveluiden käyttöönotto pohjautuu suunniteimalliseen palvelu-, kehitys- ja projektisalkun hallintaan ja keskitel±yjen paiveluiden käytostä saataviin kustannussäästöihin ja kuntatoimijan toimintaprosessien KPK IcT toimil peikästaän kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa eikä myy palveiuitaan uikopuoiisiiie Kuva 3: Palvelukeskuksen mahdol/istamat /iyödyt ovat huomattavasti investointeja suurempia tahoilie. Asiakasomistaja vol hankkia yhtiöitä paiveluja suorahankintana yhtion in house aseman kehittämiseen. Pa Iveiukeskuksen mahdoiiistamat hyodyt ja sen aiheuttamat investointitarpeet kuntatoimijoille esitetään kuvassa KPK ICT:n toimintamallin tarjoamat hyödyt Hyödyt kuntatoimijalle Palveluprosessit: Vähemmän henkilötyota sitovista Jarjestelmaintegraatioista saatavat toiminnan ICT infrapalveluiden keskittämisestä ja kilpailu Tasaiset palvelumaksut ja vahentyvä tarve Kuntatoimijan jarjestelmäkirjon vähentymisestä Yllapito- ja tukikustannusten pieneneminen Tietohallinnon kehittäminen * Tietohallintoa johdetaan ammattimaisemmin tehostumisen säästöt (esim. asiointihistorian lisaantyva sähköinen asiointi mahdollistaa palveluprosesseista saatavat kustannussäästöt, jotka tuksesta saatavat ostoihin Iiittyvat kustannussästot kaytettavyys srryttaessä standardoituihin ICT-ratkaisuihin parempi saatavuus) sekä tiedon parempi saatavat kustannussäästöt investointipiikeille Investoinnit kuntatoimijalle Palveluprosessit: kehittämiskustannukset kustannukset kayttoonottokustannukset Viestintään ja koulutukseen Iiittyvät kustannukset Uudistettavien p&ve(uprosessien ICT-kehityssuunnitteluun osallistumisen kustannukset Muutosjohtamisen sekä muutosten lapiviemisen Uudistettavien palveluprosessien Uusien sovefluspalveluiden kayttoonottokustannukset KPK ICT:n asiakasomistajaksi Iiittymisen kustannus

7 3.2 KPK ICT palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate että KPK ICT tuottaa riittävästi voittoa palveluiden kehittämiseksi sekä investointien kattamiseksi. KPK tuotantokustannusten perusteella. ICT:n tarkoituksena ei oe maksaa osinkoa omistajilleen. LopuHinen hinnoittelu määraytyy mukaisesti. Toiminnan jatkuva kehittäminen turvataan toiminnasta saatavilla tuloilla. Tavoitteena on, varmistetaan, että kustannukset jaetaan asiakkaille oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen KPK IcT:n hinnoitteluperiaate tulee o)emaan yhtenainen ja Iapinakyva kaikihe kuntatoimijoihe. Näin päivitetaän säännöbisesti vuosittain ennen seuraavan vuoden budjetoinnin aloittamista. aikatauusta, hinnoittelusta sekä iaskutuksesta. Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta ja sitä Kuntatoimijan ja KPK ICT:n väiiilä tehdään palvelusopimus, jossa sovitaan palvelujen sisätlöstä, Kuva 4: Palve/usalkun rakenne ICT inftastruktuuripalvetut sisältävät kunnilte ja muilte asiakkaille tarjottavia käyttäjä-, kapasiteetti-, tietoliikenne- ja toimistopatveluita. ICT infrastruktuuripalvetut kansalaispalveluun sekã mahdoltistaviin sovelluksiin, jotka tukevat toimialasovelluksia yhteisillä ominaisuuksilta. Soveltuspalvelut jakautuvat toimiatasovelluksiin, jotka tuottavat isäarvoa kunnassa tapahtuvaan prosessun I Sovelluspatvelut. i asiakkaifle. teknologiapohjaisten palveluiden kayttoonottoa kunnassa tai, jotka tarjotaan erilhsinä palvetuina kuntakentän : ICT Asiantuntijapalvelut Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT:n yhdessa kuntatoimjan kanssa tekemän Asiantuntijapalvelut sisältävät asiakastitanteeseen raatatoityja kehitys- ja muutostöitä, jotka tukevat KPK ICT:n palvelu- ja kehityssuunnittetun sekä palveluiden seurannan ja tuen. I Ratkaisujen haltinta palvelukorteista. 4 mukaisesti. Tarkemmat palvelukuvaukset Ioytyvat Iiiketoimintasuunnitelman Iiitteenä olevista hyodyntää valitsemansa kehityspolun mukaisesti. Palvelut ryhmitellaän ratkaisujen hallinnan alle, kuvan KPK ICT:n paivelut ryhmitellaän asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalve!uihin, joita kuntatoimija etenemssuunniteima 7(11) S1TR KPK ICT:n

8 ToiminnanlaiWsuen valvonta / 4 KPK IcT:n omistus- ja ohjausmalli etenemissuunnitelma 8 (11) kuntayhtymät myös nämä juikiset hankintayksiköt merkitsevät yhden KPK ICT:n osakkeen. Jos tällainen asiakasomistaja muuttuu asemaltaan ei kunnalliseksi toimijaksi, KPK ICT Iunastaa osakkeet ensi esimerkiksi äänioikeus yhtiökokouksessa. S11 R KPK ICT: tehtäviin kuuluu hatfituksen valitseminen. Hatlitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöitä on useita toimipisteita. KPK ICT on hallinnollisesti eheä patveluyhtio, jota ohjataan ja kehitetään vattakunnaflisesti sijoittavat käynnistämisvaiheen investointeihin tarvittavan lisapääoman yhtiöön pääomalainana tai Yhtiö tarvitsee Iisäksi ulkopuotista rahoitusta, minkä vuoksi Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat tarvittaessa. muuna Iainarahoituksena. Osakkaina olevat kunnat antavat rahoitusjarjestelyn edetlyttäman takauksen jälkeen mukaan tuleville kunnilte merkintähinta on vastaavasti 3 euroa kuntalaista kohden ja jälkeen 6 euroa kuntalaista kohden tai yhtiökokouksen 2/3 -enemmistopäätokseilä päättämä aihaisempi KPK ICr voi tarjota patveluita vain omistajilleen. Jotta KPK ICT voi toimia in house yksikkönä myös kuntaomisteisille yhtioille (ns. julkisoikeudelliset Iaitokset), on niiden oltava KPK ICT:n omistajia. Kuten vielä automaattisesti tarkoita, että maksu on suoritettava samatla, vaan yhtiön yhtiokokous ja haltitus hankintaan Iiittyen tulee erottaa osakkeiden merkintä ja maksu toisistaan. Osakkeen merkintä ee siis merkintähinta. Kuntayhtymät merkitsevät yhden KPK ICT:n osakkeen. Osakeyhtiön osakkeiden tuevat kunnat merkitsevät yhden osakkeen kuntalaista kohden 1 euron merkintähinnalla, KPK ICT on osakeyhtio, jonka osakkaita voivat olla kunnat ja kuntayhtymät. Heti alkuvaiheessa mukaan kädessä, jotta in house ei vaarannu missään tilanteessa. yhtenaiseen suuntaan. KPK ICT:n omistajaohjauksen maui esitetään kuvassa 5. voivat päattaä merkintähintojen maksuajoista siten, että niissa otetaan huomioon esimerkiksi kuntien KPK ICT:ssa yfintä päätösvattaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiokokous. Yhtiökokouksen talousarvioiden hyvaksyntaaikataulut. On hyva kuitenkin huomioida, että kunnan merkitsemät osakkeet voidaan virallisesti rekisteröidä vasta nilden tultua maksetuksi ja vain rekisteroidyilla osakkeilla on Kuva 5: KPK ICT:n omistajaohjauksen ma/il Ohjausryhmät Suorituksen ohjaus RiskienhaNinta j Strateg,an kehittamnen j Hankesalkun hallinta I Uusien asiakkaiden hankintaprosessi Tuotetarjooman hallinta-ja kehitysprosessi Toimitusjohtaja Toimitisprosessi Asiakassuhteen j Asiakaspalvelu Johtoryhmã hoitoprosessi prosessi Hallitus Toiminnan suunnittelu Tulosten seuranta ja raportointi / Strategian toteutus ja raportointi VsiiestintukseHe VastulNapauden myontamnen / HaWtuksennimeäminen j

9 palvelusopimusten mukaisesti ja toimitusketjuunsa tukeutuen. Tätä operathvista toimintaa ohjaavat ja kanssa. Lisäksi KPK ICr jarjestaä kuntatoimijalle sen tarvitsemat tuotannolliset ICT-palvelut ohjauksessa toimien tiiviissä yhteistyossa kuntatoimijan johdon, prosessien omistajien ja kehittäjien vaikuttavuustavoitteensa. KPK ICT tukee kuntatoimijaa ICT-kehityksen suunnittelussa ja taktisessa Kunnan tal kuntayhtyman johto määrittää omat tominnaiiiset päämääränsä ja 5 KPK IcT:n asiakasohjaus strategian ja toteutuksen suuntaviivoista. KPK ICT:n palveluiden kehittämisessä otetaan huomicon KPK ICT:n omistaja- ja asiakasohjauksen kautta kuntatoimijat päättävat KPK ICT:n visiosta sekä Kuva 6: KPK ICTm asiakasohjauksen ma//i Palvelusopimuksen seuranta [ylukeskusvastaava j Asiakasvastaava Kayttäjälähtoiset innovaatiot Päivittäiseri toiminnan ohjaus ja tuki Loppukayttäjat Service Desk I Operatilvinen ohjaus Palvelutarpeet - Muutostarpeet - Tavoitteiden seuranta - ICT-kehityksen suunnittelu Prosessien kehittminen I Taktinenohjaus I Strategiset suuntaviivat Strategisten ongelmien ratkaisu Vaikuttavuustavoitteet I Strateginenohjaus kehittävät toimintaa yhdessä kuntatoimijan tarpeet huomloiden. Toiminnaltiset paamaarät Vhteinen sitoutuminen toimii asiakasvastaava, jolla on hyvä kyseisen kuntatoimijan tuntemus. Vastaavasti kuntatoimijan osaamista vaativat pyynnot ohjautuvat toimittajille. Myös näiden pyyntojen osalta KPK ICT varmistaa organisaatiossa toimli palvelukeskusvastaava. Asiakasvastaava ja kuntatoimijan paivelukeskusvastaava mittareihin. Asiakkuudenhallinta perustuu myös yhteistyössa kuntatoimijoiden ja KPK ICT:n kanssa asiakaspalautteen keräämiseen, säännöllisiin asiakastapaamisiin ja toiminnan kehittämistä tukeviin suoritettavaan tuotekehitykseen, jossa huomioidaan kuntatoimijoiden tarpeet. Kuntien palvelupyynnot ohjautuvat ensisijaisesti KPK ICT:n ja KPK THH:n yhteiseen service deskiin, joka toimii KPK ICT: n asiakkuuden ha H inta perustuu säännöhisesti tarkennettavaan palvelusopimukseen, Asiakasohjauksen maui esitetään kuvassa 6. palvelusopimuksissa määriteltyjen palvelulupausten puitteissa. Syvällisempää tietojarjestelmien pyrkivat varmistamaan kuntatoimijoiden tarpeita ja odotuksia vastaavan palvelutason. palvelupyyntoihin vastaamisen palvelulupausten mukaisesti. Kuntatoimijan kontaktipintana KPK ICT: ssa Osaamisverkostoista koostuva toimintamalli ja en tasoifla samaan suuntaan tähtäävä ohjausmalli seuraavat ensisijaisesti KPK ICT: n asiakasvastaava ja kuntatoimijan palvelukeskusvastaava. etenemissuunnitelma 9 (11) S1T R2 KPK

10 aikana jatkuvasta kehittämisestä kansailisesti. perustamassa KPK ICT:tä. yhteinen näkemys palveluiden kehittämiselle. 6 KPK ICT:n käyttöönoton toteutussuunnitelma ja hen kilöstö etenemissuunnitelma 10 (11) SI TR2 KPK Ehdotamme kuntatoimijalle KPK ICT:n asiakasomistajuutta. Tämä mahdollistaa KPK ICT:n palveluiden käyttöönoton. kuntatoimijakohtaisesti sovitaan. KPK ICT:n toiminnan myötä kunnissa tyoskentelevalle Kuntatoimija siirtyy KPK ICT: n asiakkaaksi seuraavilla toimenpiteilla: edelleen. Vuonna 2012 jarjestaytymisvaiheessa KPK ICT tarjoaa merkittävän osan kuntakentän kuntatoimijoiden välillä toimii ohjausryhmien ja mahdollisten viiteryhmien kautta, jolloin muodostetaan kuntalaisen elämänkaarimalli konsepti ja kuntien tulevat tarpeet. Yhteistyö KPK ICT:n ja sähkäisen asioinnin palveluista ja kaynnistaä jarjestelmien yhdistamistyon. Vuosien 2013 ICT ottaa vastuun asiakaskuntien ja kuntayhtymien toimialasovelluksista ja ryhtyy kehittämään niitä Rekrytoinneissa yhtiö hyödyntää asiakaskuntiensa nykyistä tietohallintohenkilöstöä, mikäli näin sovitaan Operatiivisen toiminnan näkokufmasta jokainen palveluyhtion osaamisverkoston toimija järjestää tietyt keskeisten palveluiden kehittämishankkeiden käynnistämiseen. Vuonna 2011 sisäänottovaiheessa KPK peruspalvelut omalle palvelualueelle. Kehittämistoiminnan näkökulmasta osaamisverkoston toimijat erikoistuvat omien vahvuuksien ja osaamisen mukaisesti sekä vastaavat oman erikoistumisalueen KPK ICT:n toiminta painottuu toiminnan käynnistysvaiheessa vuonna 2010 asiantuntijapalveluihin ja KPK ICT tulee käynnistamisvaiheessa rekrytoimaan alan huippuasiantuntijoita palvelukseensa. kuntakentäflä käytössä olevien jäjestelmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Allekirjoittamalla aiesopimuksen Iiittymissitoumuksen kuntatoimija ilmaisee pyrkimyksensä olla Perustamiskokouksessa KPK ICT: We myos valitaan toimiva johto, joka ryhtyy kehittämään yhtion KPK ICT:n perustamiskokouksessa kuntatoimija merkitsee kunnan asukasluvun mukaisen Palvelusopimuksen allekirjoituksen myota kuntatoimija siirtyy KPK-asiakkaaksi ja ottaa kayttoon Toimiva johto Iaatii siirtymasuunnitelman yhdessa kuntatoimijoiden kanssa, jossa määritellään KPK ICT ja kuntatoimija neuvottelevat siirtymaaikataulun mukaisesti yksityiskohtaisen tuotantorakenteen kehitysaikataulun kanssa. Kuntatoimijat ryhtyvät siis KPK ICT:n palveluiden osakas kuntatoimijan merkitsemien ja maksamien osakkeiden tultua rekisteroidyksi tuotantorakennetta Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopim usten omistajaohjauksen kautta käynnistyy. Myös kuntatoimija n mahdollisesti omistamien yhtiöiden suunnitelman KPK ICT:n toimintamalliin siirtymiseksi. Lisäksi solmitaan palvelusopimus jossa on merkittävä yksi osake voidakseen toimia palvelukeskuksen asiakkaina. asiakasohjauksen kautta käynnistyy. määrän yhtion osakkeita. Kuntayhtymä merkitsee yhden osakkeen. Kuntatoimijasta tulee yhtiön sovitut ratkaisut ja palvelut. Samalla kuntatoimijan mahdollisuus vaikuttaa yhtion toimintaan kehitykselle. kaupparekisterlin. Samalla kuntatoimijan mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan sovitaan asiakkuudesta, tyonjaosta sekä osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. kayttäjiksi porrastetusti. myos kuntatoimijan siirtymaaikataulu KPK ICT:n asiakkaaksi. Siirtymäaikataulu on!injassa mukaisesti. KPK tct varmistaa palveluiden toimitusketjun ja Iuo aikataulun tuotantorakenteen 2014

11 Hanke etenee aila olevan aikataulun mukaisesti. tietojarjestelmien valtakunnalliseen keh ittämiseen ylläpidon sijasta. 7 Hankkeen etenemisen aikataulu tietohallintohenkilöstölle tarjoutuu parempi mahdollisuus osallistua kuntasektorin toiminnan ja euroa asukasta kohden. Yhtiökokous vol 2/3 -enemmistopaätoksella paättää aihaisemmasta merkintähinnasta Määräaika, jonka jälkeen KPK ICT:hen Ilittyvien kuntien osakkeiden merkintähinta on Määräaika allekirjoitetun aiesopimuksen!iittymissitoumuksen palauttamiselle Suunniteltu yhtion perustamiskokous Määräaika, jonka jälkeen KPK ICT:hen Ilittyvien kuntien osakkeiden merkintähinta on 3 euroa asukasta kohden (kuntatoimijakohtaisiin kysymyksiin vastataa n Iisäksi jatkuvasti myos erikseen) Kuntatoimijoilla mahdollisuus osallistua yhteiseen aiesopimuksen allekirjoitustiiaisuuteen Sitrassa Kuntatoimijoiden esittämiin yleislin kysymyksiin vastaaminen kootusti etenemissuunnitelma 11(11) S11 R KPK

12

13 KPK THH:n etenemissuunniteima Kuntien Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2

14 Sisällysluettelo 2 Taustaa ja haasteet 4 7 Hankkeen etenemisen aikataulu 14 6 KPK THH:n kayttöonoton toteutussuunnitelma ja henkilöstö 12 3 KPK THH:n toimintamalli ja palvelut 5 5 KPK THH:n asiakasohjaus 10 4 KPK THH:n ornistus- ja ohjausmalli KPK THH:n toimintamallin tarjoamat hyodyt Nykytila ja kehittämishaasteet KPK THH palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate 7 2.lTaustaa 4 1 Tiivistelmä 3 etenemissuunnitelma () SI Ti?a KPK

15 hinnoittelu sekä toteutussuunnitelma. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät perustamisehdotuksen Tässä asiakirjassa kerrotaan kuinka kuntatoimija vol tulla talous- ja henkilöstöhallinnon paveiuita asiakirjassa kuvataan Iyhyesti KPK THH:n tarjoamat hyociyt, ohjaus- ja toimintamalli, palvelut ja jarjestavän kuntien palvelukeskuksen (myohemmin KPK THH) omistajaksi ja asiakkaaksi. Lisäksi 1 Tiivistelmä Laadukas, vertailukelpoinen ja olkea-aikainen toteuma- ja ennusteinformaatio päätöksenteon Informaation parempi Iäpinäkyvyys. Resurssien vapautuminen kunnan ydintoimintoihin, enemmän Iisäarvoa tuottavaan toimintaan. HenkilöstOn osaamisen jarjestelmallinen kehittäminen. KPK THH perustetaan ja kuntatoimija merkitsee vaaditun määrän yhtiän osakkeita. KPK THH:n toimiva johto käynnistää yhtiön operatiivisen toiminnan ja ryhtyy kehittämään sitä KPK THH neuvottelee kuntatoimijan kanssa asiakkuuden ja KPK THH:n toimintamaillin Siirtymäsuunnitelman ja palvelusopimuksen toimeenpano, ohjaus ja seuranta. Kustannussäästöt palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Osaavan henkilöstön saatavuus ja varamiesjärjestelyiden paraneminen. Kuntatoimija vol neuvotena henkilöstön siirtämisestä KPK THH:n palvelukseen. Kuntatoimija aliekirjoittaa aiesopimuksen Iiittymissitoumuksen. KPK THH ja kuntatoimija somivat palvelusopimuksen, jonka myotä kuntatoimija siirtyy KPK siirtymisefle KPK THH:n asiakkaaksi. THH:n asiakkaaksi. Kuntatoimija siirtyy KPK THH:n asiakkaaksi seuraavia toimenpiteillã: myös kuntatoimijoiden kanssa siirtymäsuunnitelman, jossa määritellään aikataulu kuntatoimijan tavoitteislin ja ne vastaavat kuntaneuvotteluissa esiin nousseisiin tarpeisiin. tueksi. mennessä. Yhtiön Iiikevaihdon odotetaan täliöin otevan yli 45 M. kuntatoimijoita, joiden yhteenlaskettu väestöpohja kattaa 25 % Suomen väestöstä vuoteen 2014 muodostuu päasaäntöisesti kuntatoimijoitta siirtyvistä työntekijöistä. Se tavoittelee asiakkaikseen kunnallisen talous- ja henkllöstöhallinnon vaikuttajana, kehittäjänä ja koordinoijana yhteistyossä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiö toimil useamman alueel)isen tolmipisteen kautta, ja sen henki(östö Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Se Iuo joka tarjoaa omistajilleen talous- ja henkik5stôhailinnon palveluita. Yhtiö toimii myös aktiivisena KPK THH on kuntatoimijoiden omistama vaitakunnainen talous- ja henkllöstöhallinnon palvelukeskus, KPK THH tarjoaa alla kuvattuja hyötyjä kuntatoimijoille. Hyödyt perustuvat yhtiöue asetettuihin Iiitteenä olevasta KPK ThH:n Iiiketoimintasuunnitelmasta. slirtymisen yksityiskohdista. etenemssuunniteima () SITRa KPK

16 V V V St TRa KPK etenemissuunnitelma () 2 Taustaa ja haasteet 2.1 Taustaa Tässä esitettävä ratkaisuehdotus on osa Iaajempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuntasektorin talous- ja henkilöstohalli nnon toimintatapojen muutosta. Jatkossa kuntatoimija viestli uudet talous- ja henkilöstöhauinnon tarpeensa perustettavalle KPK THH yhtiolle. Yhteisten tarpeiden kommunikoinnin seurauksena kuntatoimijat vahvistavat omaa asemaansa ja kykenevat määrittelemään vaatimuksensa tuleville talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuille ja palveluille. Ratkaisuehdotus on syntynyt kuntien palvelukeskushankkeessa (KPK-hanke). Kuntatoimijoiden kanssa käydyt yksityiskohtaisemmat neuvottelut käynnistyivat joulukuussa Neuvottelujen yhteydessä kerättiin perustietoja kuntatoimijoiden talous- ja henkilöstöhallinnon nykytilasta sekä toiminnan kehittämistarpeista. Lisäksi analysoitiin IähtötUanteiden ja tarpeideri yhtenevaisyytta, sekä hahmotelthn etenemisvaihtoehdot. Tämä asiakirja on osa alla olevassa kuvassa näkyvaä KPK THH:n perustamisehdotusta. Palvelukeskushankkeen eteneminen esitetään kuvassa 1. Neuvottelu sitoumus Sopimusneuvottelut Palvelukeskusten perustaminen Siteianukset pyydettlln mennessá Palveluiden... ASIAXIR3A esopknuksan j aliakirjoltus- Ulalsuus \ \ V ja es t y omistajuudesta KPKTHII perustamisehdctus Palvelu +perustamnen j /i 216:Mesopln. Ilittymbsltotanuksen paj$*ul_j / Neuvottelu sitoumusten käslttelyja päätökset osallistumisesta neuvottelu- vaiheeseen Kuntatoirnija kohtaiset aloltus neuvottelutja perustietojen keräminen 26,8:Palvelukeskusten perustanls _kokous._j / [nskimälset paivelut 1 I 10/09 11/09 04/10 06/10 08/10 01/11 Kuva 1; Kuntien pa/ve/ukeskushankkeen eteneminen 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet Lähtökohtana KPK THH:n perustamiselle on hajanainen palvelukeskusmarkkina kuntasektorilla. Useimmat kunnat hoitavat t&ous- ja henkilöstöhallintonsa itse. Osa kunnista taas on perustanut omat talous- ja henkilöstöhalfinnon palvelukeskuksensa ja niistä saadut kokemukset ovat olleet yleensä hyviä, mutta on havaittu, että kustannustehokkuuden saavuttaminen edellyttaa suurta kokoa. Usean kunnan tahtotlla on Iuopua itse tekemisestä ja keskittyã ydiritoimintoihinsa.

17 Neuvotteluvaiheessa kaupunkien ja kuntien edustajat ovat tuoneet esille mm. seuraavia kehittämiskohteita: kehityspotentiaalia 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien laadussa ja kustannustehokkuudessa on selvää aadukkaita palveluita. KPK THH:n toimintamalli esitetään kuvassa 2. KPK THH palvelukeskus jarjestaa asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja 3 KPK THH:n toimintamalli ja palvelut lähivuosien haaste. Koska resurssien saatavuus on lähivuosien ongelma, talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä voidaan talous- ja henkilöstähallinnon toimintaan Erityisosaamista vaativien tehtävien suorittamiseen ei ole riittävästi varahenkilöitä. Erityisesti pienempien kuntien osalta resurssit ovat niukat ja varamiesjärjestelyt heikkoja. sitouttaa jatkossa vähemmän resursseja. Talous- ja henkilöstbhaflinnon osaajien keski-ikä on korkea ja eläkkeelle siirtyminen on 3. Talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen sekä resurssien haavoittuvuus tehokkaasti en järjestelmien välillä. henkilöstöhallinnon jarjestelmista on elinkaarensa loppupuolella, jolloin ne on korvattava lähivuosien aikana uusilla järjestelmillä. 2. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkirjo on hajanainen Kuntakentällä on käytössä useita toiminnanohjausjärjestelmia ja muita jarjestelmia. Jarjestelman elinkaaren vaihe riippuu suuresti kuntatoimijasta. Osa käytossa olevista talous- ja Rajapinnat en jarjestelmien välillä eivät välttämättä ole automatisoituja, jolloin tieto ei siirry tuotettu informaatio ei ole yhteneväa, kun tilikartat ja laskentatunnisteet poikkeavat toisistaan. Enemmän paatoksentekoa tukevaa tietoa kaivataan kuntakentassä, jotta toimintaa voidaan paremmin johtaa tavoitteiden mukaisesti. lisäarvoa tuottavaan raportointiin, analysointlin ja toiminnan seurantaan el jaa riittävästi aikaa. Toiminnan kehittäminen nähdään tärkeäna, mutta siihen ei välttämättä jaä aikaa ja resursseja riittävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon perusprosessit eivät ole yhtenevät, jolloin myöskään niissä Suuri osa resursseista sitoutuu usein perustaloushallinnon prosessien tekemiseen, jolloin S1 1 R2 etenemissuunnitelma ()

18 KUNNAT, KPKTHH I Asiakkaat Palvelutuottajat Toimittajat pidemmällä tähtäimellä säästöjä. Henkilöstölle siirtyminen osaksi KPK THH:ta tuo uusia mahdollisuuksia kehittymiseeri ja oman osaamisen!aajentamiseen työtehtävien kattaessa useampia kuntatoimijoita. Elaköitymisen myöta vapautuviin tehtäviin ci tarvitse palkata uutta henkilöstöä, mistä seuraa mahdollistaa kuntatoimijoiden ydintoimintojen tehokkaamman johtamisen tuottamaha yhteismitallista viranomaisraportoinnin kehittämisestä. myos neuvotteluja, kun keskusteflaan esim. ministeriöiden tal tilastokeskuksen kanssa suuremman taloudellisen hyodyn. Lisäksi valtakunnallinen toimija mahdollistaa paremman neuvotteluasetelman toimittajien suutaan. Yhden valtakunnahisen toimijan olemassa oto helpottaa tuottavuutta edistävä vaikutus vol parhaimmiflaan mahdoflistaa suoria säästöjä huomattavasti informaatiota sekä aadukasta raportointia ja ennusteita johdon päatöksenteon tueksi. Tämä keskittäessä kuntatoimijoiden kehityspanokset. Näiden suorien säästöjen tisäksi palvelukeskusmalii henkilöstöhailinnon kustannuksissa. Myös paveiuiden kehitys on tu!okselusempaa KPK THH:n Valtakunnallisen palvelukeskuksen tarjoamat hyödyt näkyvät kuntatoimijoihe säästöinä talous- ja 3.1 KPK THH:n toimintamallin tarjoamat hyödyt kayttöönotto toteutetaan vuosille 2010 perusteella alustavasti Iiiketoimintasuunnitelmassa määritellyn tahoille. Kuntatoimijat voivat hankkia yhtiöltä paiveuita ilman kilpailutusta sen in house -aseman KPK THH tuottaa talous- ja henkiiöstöhallinnan palveluita sen omistaville kuntatoimijoille. Palveluiden KPK THH toimii pekastäan kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa eikä myy pa$veluitaan ulkopuohsifle kehityspolun mukaisesti. Kuva 2: Pa/velukeskuksen asiakas-ja toimittajasuhteet Muut asiantuntijat palvelukeskusyhtiöt perus ja Iisäpalvelut 5euduIiset ja paikalliset HenklldstOhaNinnon Yksityiset palvelutuottajat tuottaja perus ja!isapalveiut I Skannauspatvelun johtamiseen nformaatio palveluiden Laadukas ja oikea-aikainen Taloushallinnon Kuntien sisäiset Kumppanit/Kifpailijat Verkkolaskuoperaattoil kehittäminen palvelukeskukset Paiveluiden ja järjestelmien Patvelutuotanto Perintätoimisto KUNTAKONSERNIEN KUNTAYHTYMAT JA MUUT YKSTKÔT Asiakkuuksien haflirita j KPK ICT Oy Perustettava yhtiö: etenemissuunnitelma () SITF?2 KPK THH:n

19 KPK-Hanke Hyödyt kuntatolnaue Palvelukeskuksen mahdollistamat hyödyt ja sen aiheuttamat investointitarpeet esitetään kuvassa 3. Henkik5stön mahdouisesta siirtymisesta KPK THH:n paveiukseen sovitaan eriiiiseiiä sopimuksella palvelukuvaukset Ioytyvät KPK THH : n Iiiketoimintasuunn!telmasta. KPK THH tarjoaa talous- ja henkilöstöhaflinnon palveluita kuvan 4 mukaisesti. Tarkemmat 3.2 KPK THH palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate Kuva 3: Pa/velukeskuksen mahdo//lctamat hyodyt ovat huomatta vast! investointeja suurempia tehostmilsen sst6t (eshi. as thistori pareni saatavujs) sekã tkdon parempi kaytettàvyys I I hvest,i&eilie * )(alhib.dsesta saatavat ostohi, IiIttyvt Tasalset paivebnsut ja ventyva ve ttdkustritisissa koitvat kustussistöt eskm yii,ito- ja kusssstôt ja pitmeet hhtaehdot kustam6t rrtok-itij&jestehii kehitt&nii (esfrn. ernste- ja toteunateto) Ushformaatlo pmtksenteon tieksl kehittmhen Talous- ja heriklistoiiaflhinon systemaattiseni Rearsslen haavolttuvwden vthenemken Palveki4den keskfttnisesu saatavat tolflialuset ja K.ntatohdjai J&jestehikkjon v&entymlsestá Vthenii,n henki1otyot sitovat palvekçosesstt 3&je eh eçjaauolsta saatavat tohihii Palveluprosesslt: kustijset +)itosjohtamsen seka ni.iutosten liviemsen kenttis- ja käyttônottokustmdset Vlestht& ja koubb.dseen liittyvát kustarr1set IJ.,distettavlen palvekprosesslen Palveluprosessit: lk.islen sove&ispalveblden kayttonottokustarrdcset Kesk(ttmIseen lilttyv&t kustarn.iset kuset THH -kehltyssu.rwiltteka.n osaiiistmisen kustamus ja paivebiit KPI( THttn aslakasomtstajaksl Mttymsen Xnvestoinnit kuntatoinijalle etenemissuunnitelma 0 S1TR KPK THH:n

20 Taloushallinnon peruspalvelut Strategisen taloushallinnon Iisä-ja tukipalvelu KPK-Hanke mukaan. Vuonna 2013 KPK THH:n toiminnan oletetaan olevan tehokkuuden osalta tavoitetasolla. KPK THH:n tavoitetehokkuus on mäaritelty tehokkaimmin toimivan kunnallisen palvelukeskuksen THH:n tarkoituksena ei ole maksaa osinkoa omistajilleen. että KPK THH tuottaa riittävästi voittoa palveluiden kehittämiseksi sekä investointien kattamiseksi. KPK mukaisesti. Toiminnan jatkuva kehittäminen turvataan toiminnasta saatavilla tuloilla. Tavoitteena on, varmistetaan, että kustannukset jaetaan asiakkaille olkeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen KPK THH:n hinnoittelu tulee olemaan yhtenainen ja läpinakyva kaikille kuntatoimijoille. Näin päivitetään säännöflisesti vuosittain ennen seuraavan vuoden budjetoinnin aloittamista. aikataulusta, hinnoittelusta sekä laskutuksesta. Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta ja sitä Kuntatoimijan ja KPK THH:n välillä tehdään palvelusopimus, jossa sovitaan palvelujen sisäflästä, liiketoimintasuunnitelmassa. ja osa tulee jäämäan kuntatoimijoille. Tarkempi kuvaus rooleista ja vastuista on kuvattu Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessien osalta osa tehtävistä tullaan tekemään KPK THH:ssa Kuva 4: Pa/velusaikun siä/tämätpa/ve/ut Yhtiötoiminnot, aslakkuuksien hallinta, kehlttäminen, koulutus, yleishadinto ja muut tukipalvelut KPKTHH:n tukipalvelut: Muu talousraportointi (esim. Benchmarking) ja Tilinpaatoksetja konsemitilinpaatokset Ostolaskutja ostoreskontra Sopimusten hallinta Tilauksesta maksuun Perintã SisäIsten taloustapahtumien hallinta Käyttoomaisuus Sisäisten taloustapahtumien hallinta SisäIsten taoustapahtumien hallinta Maksuliikenne Kirjanp Ito ja tilinpãätöslaskelmat Palkkahallinto (palkatja palkklot) Matkalaskut Perustietojen ylläp Ito Palvelusuhdeasiolden neuvonta ja tuki Rekrytoinnintuki Tyovoimavuokraus Myyntllaskutja myyntireskontra hankkeidenja avustusten suunnittelu ja seuranta viranomaisraportoinninja tavoitetason yflapitävan kehlttämisen) tietojarjestelmatuklpalvelut operatilvlnen raportointi (81) Kassanhallinta ja rahoituspalvelut Strategisen henkllostohallinnon asiantuntija- ja Tulevaisuuden mahdolllsia palveluja Taloushallinnon hsapalvelut (yhtelstyossa KL:n kanssa) Henkilostohallinnon Iisapalvelut Henkilöstöhallinnon peruspatvdut Ennustaminenja seuranta Taloushallinto (sis. prosessien perus-ja Tietojarjestelma-ja Controller-asIantuntijatuki: Talousarvioja taloussuunnitelma Kustannuslaskenta Muut taloushallinnon neuvontapatvelut, esim. etenemissuunnitelma 0 S1TR KPKTHH:n

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet... 4 3 toimintamalli

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Muutoksen mahdollistaja. Kimmo Haahkola

Muutoksen mahdollistaja. Kimmo Haahkola Muutoksen mahdollistaja Kimmo Haahkola Mitä Sitra on? sekä yritystoiminnan kehittäjä että yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä näkijä että tekijä sekä käynnistäjä että luopuja sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4. 1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 KPK ICT Oy HAASTE Mitä tietohallinto on ja mikä on sen tarkoitus? ERP, ITIL, CobIT, SOA, SLA,

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan muutoksen mahdollistajana Suomen tietoyhteiskuntastrategian valmistelun maakuntaseminaari 5.2.2010, Oulu

Tietoyhteiskunnan muutoksen mahdollistajana Suomen tietoyhteiskuntastrategian valmistelun maakuntaseminaari 5.2.2010, Oulu Tietoyhteiskunnan muutoksen mahdollistajana Suomen tietoyhteiskuntastrategian valmistelun maakuntaseminaari 5.2.2010, Oulu Mitä Sitra on? sekä yritystoiminnan kehittäjä että yhteiskunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen Ohjelma

Toimittajatapaaminen Ohjelma Toimittajatapaaminen Ohjelma 1.12.2010, klo: 9:00-12:00 Helsingin yliopisto Yhtiöiden tilannekatsaukset KPK ICT Oy, Antti Kivelä, käynnistämisvaiheen toimitusjohtaja KPK THH Oy, Ari Mäkinen, käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy)

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy) Yhtymähallitus 30 22.03.2011 Kuntien ICT-palvelukeskuksen (Kuntien Tiera Oy) osakkeiden merkintä 93/00.04.00/2009 Kyh 30 15.9.2010 perustettiin kuntia varten kaksi tukipalveluita tuottavaa yhtiötä, KPK

Lisätiedot

AIESOPIMUS KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA

AIESOPIMUS KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA 20100408 AIESOPIMUS koskien KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA TÄMÄ AIESOPIMUS on tehty 201. OSAPUOLET (1) [osapuoli 1] (2) [osapuoli 2] (3) [osapuoli 3] (4) [osapuoli 4], (5) [osapuoli 5], sekä TAUSTA sellaiset

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Kunnanhallitus 240 28.11.2016 Kunnanhallitus 257 13.12.2016 PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 28.11.2016 240 Pellon siirrettyä palkanlaskentansa Monetra Oy:n tehtäväksi on tullut Pelkosenniemen

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012. Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy

Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012. Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012 Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy Taitoa pähkinänkuoressa Perustettu syksyllä 2010 Tausta Sitran koordinoimassa Kuntien palvelukeskus -hankkeessa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 17.11.2010 VM/HKO/KuntaIT Sitra/Kuntaohjelma Kärkihanke 2 vetovastuu on ollut Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH yhtiön perustaminen Yhteenveto Valmistelukomitean THH-palvelut ja organisaatio työryhmän sekä alueellisten selvitysten tuloksista 30/8/2010 perustaminen

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Palvelukeskuksen tavoite ja vaikuttavuus kuntasektorin toiminnan muutoksessa 3. Palvelukeskus

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti 1.10.2009 Liiketoimintasuunnitelma v1.0 esitys Sisältö Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Tavoiteltavat hyödyt 3 Liikeidea

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Informaationhallintapäivä, Rovaniemi. Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä

Informaationhallintapäivä, Rovaniemi. Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Informaationhallintapäivä, Rovaniemi Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä 21.9.2010 Teppo Sulonen Tietohallinnon toiminta ajatus Tietohallinnon tehtävänä on

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.02.2016 Sivu 1 / 1 158/2016 02.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 25.1.2016 62 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Kuntaohjelma 30.9.2010

Kuntaohjelma 30.9.2010 1(5) Kuntaohjelma Valmistelukomitean kokous 5/2010 Aika: klo 12:00 13:40 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Kirsi Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot