SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010"

Transkriptio

1 KPK ICT:n etenemissuunnitelma KunUen Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2

2 S KPK etenemissuunnitelma 2 (11) Sisällysh.iettelo 1 Tiivistetmä 3 2 Taustaa ja haasteet Taustaa Nykytila ja kehittämishaasteet 4 3 KPK ICT:n toimintamalli ja palvelut KPK ICT:n toimintamallin tarjoamat hyodyt KPK ICT palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate 7 4 KPK ICT:n omistus- ja ohjausmalli 8 5 KPK ICT:n asiakasohjaus 9 6 KPK ICr:n kayttoonoton toteutussuunnitelma ja henkilöstö 10 7 Hankkeen etenemisen aikataulu 11

3 ja toimintamalli, palvelut sekä hankkeen toteutussuun nitelma. Yksityiskohtaisemmat tiedot loytyvat ICT:n tarjoamia palveluita. Lisäksi asiakirjassa kuvataan Iyhyesti KPK ICT:n tarjoamat hyödyt, ohjaus kuntien palvelukeskuksen (myöhemmin KPK ICT) osakkaaksi ja siirtyä vaiheittain käyttämään KPK Tässã asiakijassa kerrotaan kuinka kuntatoimija vol tuba tietohallinnon ja tietotekniikan järjestävän 1 Tiivistelmä Kunrian palveluprosessien tehostaminen. Kuntalaisen kokemien kunnan palvelujen parantaminen mm. sähköisten (itse)palvelujen avulla. ICT sovellusympäriston yllapidon systemaattinen hallinta. Vaitakunnallisesti kehitettävien toimialapalveluiden hyödyntämismahdollisuudet. Paremmat raportointijajestelmat mahdollistavat tehokkaamman johtamisen. Kuntatoimija allekijoittaa aiesopimuksen liittymissitoumuksen. KPK ICT:n toimiva johto käynnistäã yhtion operatilvisen toiminnan ja ryhtyy kehittämään sitä KPK ICT neuvottelee kuntatoimijan kanssa asiakkuuden ja KPK ICT:n toimintamalliin slirtymisen Siirtymäsuunnitelman ja palvelusopimuksen toimeenpano, ohjaus ja seuranta. KPK ICTja kuntatoimija soimivat palvelusopimuksen, jonka myötä kuntatoimija siirtyy KPK ICT:n asiakkaaksi. ICT:n asiakkaaksi. Tietohallinnon osaamisen kokoaminen ja toimintaprosessien kehittäminen sekä vahvistuva Eläköitymisen aiheuttamaan rekrytointihaasteeseen vastaaminen. KPK ICT perustetaan ja kuntatoimija merkitsee vaaditun määrän yhtiön osakkeita. yksityiskohdista. hyodyntämisen. tavoitteisiin ja ne vastaavat kuntaneuvotteluissa esiin nousseislin tarpeislin. el ole tarkoitus tuottaa voittoa enemmän kuin toiminnan jatkuvuus edebyttäa. väestöstä vuoteen 2014 mennessä. Yhtiön Iiikevaihdon odotetaan olevan tälloin noin 80 M. KPK ICT:llä Se tavoittelee asiakkaikseen kuntatoimijoita, joiden yhteinen väestopohja kattaa 40 % Suomen kunnallishallinnon tietotekniikan vaikuttajana ja koordinoijana yhteistyossä muiden toimijoiden kanssa. Kuntatoimija siirtyy KPK ICT:n asiakkaaksi seuraavilla toimenpiteilla: myos kuntatoimijan kanssa siirtymäsuunnitelman, jossa määritellään aikataulu siirtymiselle KPK Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Se luo asiakasomistajilleen tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö jarjestaä ja kehittää palveluita koordinoimalla asiakasomistajiensa ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimit±ajien tarjoamia sovefluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyodyttaviksi KPK ICT on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tarjoaa ja uudistaviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. Yhtiö toimil myos aktiivisena KPK ICT tajoaa alla kuvattuja hyotyjä kuntatoimijoille. HyOdyt perustuvat yhtiölle asetettuihin perustamisehdotuksen liitteinä olevista KPK ICT: n lilketoim intasuunnitelmasta ja palvelukuvauksista. kumppanuusasema ja ostovoima toimittajiin nähden mahdollistaa tietotekniikan paremman f etenemissuunnitelma 3 (11)

4 - mennessa SF1 R KPK ICT: etenemissuunnitelma 4 (11) 2 Taustaa ja haasteet 2.1 Taustaa Tässä esitettävä ratkaisuehdotus on osa Iaajempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuntasektorin ICT toimintatapojen muutosta. Jatkossa kuntatoimijan tarvitsemat ICr-palvelut sekä niiden kehittämistarpeet kootaan asiakasomistajakohtaiseen palvelu- ja kehityssuunnitelmaan. KPK ICT yhtion kautta kootut yhteiset tarpeet ja niitä palvelevat uudet kuntasektorin ratkaisut, kuten esim. sähköinen asiointi, kayttovaltuushallinta ja arkistointiratkaisut voidaan kehittää ja käyttbonottaa yhdeflä kertaa entistä Iaaja-alaisempaan kãyttobn. Ratkaisuehdotus on syntynyt kuntien palvelukeskushan kkeessa (KPK-ha nke). Kuntatoim ijoiden kanssa kaydyt yksityiskohtaisemmat neuvottelut kaynnistyivat jouluku ussa Neuvottelujen yhteydessa kerättiin perustietoja kuntatoimijoiden tietohallinnon ja tietotekniikan nykytilasta sekä toiminnan ja sitä tukevien tietojarjestetmien kehittämistarpeista. Lisäksi analysoitiin Iähtötitanteiden ja tarpeiden yhtenevaisyytta, sekä hahmoteltiin etenemisvaihtoehdot. Tämä asiakirja on osa alla olevassa kuvassa näkyvää KPK ICT:n perustamisehdotusta. KPK ICT:n asiakasomistajaks tu levat kunnat tekevät aiesopimuksen KPK ICT: n perustamisesta. Aikataulu Iiittymisesta ja tulevista jarjestelmasiirroista tarkennetaan KPK ICT:n perustamisen jalkeen suoraan yhtion kanssa. PaIve ukeskushankkeen eteneminen esitetään kuvassa 1. Neuvottelu sitoumus Sopirnusneuvottelut AS1AKXRA paiveukeskusten perustamnen Pätöksenteko palvelu- keskusten asiakasomistajuudesta Palvelukeskusten perustaminen 19.5: Yhtehiei aeesopbiiuksen aftekirjoltus tliaisuus Neuvottelu Kuntatoamija sitoumusten Palveluiden kohtaiset kasittdyja - iapkaynti, päätökset :veiutia ehctetusten osallistumkesta. vaimistelut perustietojen neuvottelukerääminen ja esittelyt vaiheeseen, Palvelu keskusten toiminnan käynnistamin - Sltoi.nukset Aiesopbn. KPKICT 26.8: Palvelu EnsksjiiIlset pyydettlln Iiittymisperustaniisehdotus keskusten palvelut sftoumuksen tolmitettu perustanis tuotannossa palautus kokous j 10/09 11/09 04/10 06/10 08/10 01/11 Kuva 1: Kuntien pa/ve/ukeskushankkeen etenem/nen 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet Kaupunkien ja kuntien ICT-kokonaismenoista toiminnallisiin tarpeislin pohjautuvien ICT-palveluiden suunnittelun ja johtamisen osuus on tyypillisesti 10 % Iuokkaa ja ICT-palveluiden tuottamisen osuus on vastaavasti 90 % luokkaa. Yleinen havainto kuntakentästä on, että asioita on ratkaistu ensisijaisesti palveluideri tuottamisen näkökulmasta ja että ICT-resurssit ovat sitoutuneet tekniseen kehittämiseen ja yllapitoon. Kasvavat tarpeet ICT:n vaikuttavuuden Iisäãmiseen ja sen Iaadun ja kustannustehokkuuden

5 - kunta- ja kuntayhtymakohtaisuus sekä Kaupunkien ja kuntien nykytilan haasteet voidaan kiteyttää seuraaviin neljään kohtaan: osaamisen ja resurssien vahvista mista. parantamiseen edellyttävat kuitenkin suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatuen sekä ICT -hallinnan - Suuri - toimialakohtaisuus, järjestelmäkirjo, ohjausryhma Kuva 2: Pa/ve/ukeskuksen to/rnintarna/li ohjausryhma ohjausryhmä J ASIAKASOHJAUS Prosessin 1 Prosessin 2 Prosessin 3 palveluideri I Iäpinäkyvyys kehittämisen jatkuva Toiminnan ja avulla palvelusopimuksen SIDOSRYHMAT ohjaus ja seuranta jarjestamisen Palveluiden palveluita -vaatimukset strategian mukaisia palvelutarpeet ja KPK ICT ostaa Asiakkaiden kehitysmahdoilisuudet ASIAKKAAT Uudet innovaatiot ja TOIMITrAJAT OMISTA3AOH)AUS toimintamalli esitetään kuvassa 2. vaimiiksi, kuntien toimintoja hyodyntaviksi konsepteiksi, ratkaisuiksi ja pafveluiksi. KPK ICT:n ICT-palveluita. Sen tarkoituksena on integroida toimittajien taijoamia soveluksia ja asiantuntijuutta 3 KPK ICT:n toimintamalli ja palvelut PaIveukeskus jarjestaa asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja aadukkaita yhteisten toiminna Ilisten tarpeiden perusteella. tilanteeseen, jossa jarjestelmia olisi yhtenaistetty ja järjestelmakehitys voitaisiin teettää yhdessä Tämä aiheuttaa kaupungeil!e ja kunnille pääitekkaisiä ylläpito- ja kehityskustannuksia verrattuna - kustannusten nousu. etenemissuunnitelma 5 (11) SITRa KPK ICT:

6 ja palvelumaksut Keskittämiseen Iiittyvät kustannukset KPK ICT jarjestää asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita yhtion omistaville kuntatoimijoille. ICT: ICT: perusteelia. iiiketoimintasuunniteimassa aiustavasti maariteiiyn kehityspoiun 2014 etenemissuunnitelma 6(11) osaaminen, kumppanuusasema ja ostovoima mahdollistavat tietotekn likan ja toimintaprosessien SITR KPK ICT:n ICT:n hyödyntamiseiiä ja suunnitteiemaiia kuntien paiveiuja uudelieen ja hiiiitsemäiiä näin ulkoisten Yksittäisen kuntatoimijan näkökuimasta palveiukeskuksen mahdoiiistamat hyodyt pohjautuvat menojen kasvua. Paiveiukeskuksen strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien Kuntasektoriiia on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaaii, joka voidaan saavuttaa paremmaila paiveluiden iaadun parantaminen ICT:n avulla hilliten samalia kustannusten nousua. Paiveiukeskuksen kehittämisen ja tehostamisen. Tämä helpottaa eta käitymisen aiheuttamaa rekrytointihaastetta, parantaa kuntatoimijan kilpaiiukykya sekä mahdollistaa resurssien siirtämisen yliapitävastä tyostä kehit:ystoimintaan. mukaisesti. KPK ICT:n tavoitteena on tuottaa yhteinen arkkitehtuuri- ja paivelualusta, joka mahdoiiistaa se toteutetaan vuosilie 2010 tehokkaan palveiukehityksen aidosti kiipaiiutetussa monitoimittajaympäristössä. Palveluiden käyttöönotto pohjautuu suunniteimalliseen palvelu-, kehitys- ja projektisalkun hallintaan ja keskitel±yjen paiveluiden käytostä saataviin kustannussäästöihin ja kuntatoimijan toimintaprosessien KPK IcT toimil peikästaän kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa eikä myy palveiuitaan uikopuoiisiiie Kuva 3: Palvelukeskuksen mahdol/istamat /iyödyt ovat huomattavasti investointeja suurempia tahoilie. Asiakasomistaja vol hankkia yhtiöitä paiveluja suorahankintana yhtion in house aseman kehittämiseen. Pa Iveiukeskuksen mahdoiiistamat hyodyt ja sen aiheuttamat investointitarpeet kuntatoimijoille esitetään kuvassa KPK ICT:n toimintamallin tarjoamat hyödyt Hyödyt kuntatoimijalle Palveluprosessit: Vähemmän henkilötyota sitovista Jarjestelmaintegraatioista saatavat toiminnan ICT infrapalveluiden keskittämisestä ja kilpailu Tasaiset palvelumaksut ja vahentyvä tarve Kuntatoimijan jarjestelmäkirjon vähentymisestä Yllapito- ja tukikustannusten pieneneminen Tietohallinnon kehittäminen * Tietohallintoa johdetaan ammattimaisemmin tehostumisen säästöt (esim. asiointihistorian lisaantyva sähköinen asiointi mahdollistaa palveluprosesseista saatavat kustannussäästöt, jotka tuksesta saatavat ostoihin Iiittyvat kustannussästot kaytettavyys srryttaessä standardoituihin ICT-ratkaisuihin parempi saatavuus) sekä tiedon parempi saatavat kustannussäästöt investointipiikeille Investoinnit kuntatoimijalle Palveluprosessit: kehittämiskustannukset kustannukset kayttoonottokustannukset Viestintään ja koulutukseen Iiittyvät kustannukset Uudistettavien p&ve(uprosessien ICT-kehityssuunnitteluun osallistumisen kustannukset Muutosjohtamisen sekä muutosten lapiviemisen Uudistettavien palveluprosessien Uusien sovefluspalveluiden kayttoonottokustannukset KPK ICT:n asiakasomistajaksi Iiittymisen kustannus

7 3.2 KPK ICT palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate että KPK ICT tuottaa riittävästi voittoa palveluiden kehittämiseksi sekä investointien kattamiseksi. KPK tuotantokustannusten perusteella. ICT:n tarkoituksena ei oe maksaa osinkoa omistajilleen. LopuHinen hinnoittelu määraytyy mukaisesti. Toiminnan jatkuva kehittäminen turvataan toiminnasta saatavilla tuloilla. Tavoitteena on, varmistetaan, että kustannukset jaetaan asiakkaille oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen KPK IcT:n hinnoitteluperiaate tulee o)emaan yhtenainen ja Iapinakyva kaikihe kuntatoimijoihe. Näin päivitetaän säännöbisesti vuosittain ennen seuraavan vuoden budjetoinnin aloittamista. aikatauusta, hinnoittelusta sekä iaskutuksesta. Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta ja sitä Kuntatoimijan ja KPK ICT:n väiiilä tehdään palvelusopimus, jossa sovitaan palvelujen sisätlöstä, Kuva 4: Palve/usalkun rakenne ICT inftastruktuuripalvetut sisältävät kunnilte ja muilte asiakkaille tarjottavia käyttäjä-, kapasiteetti-, tietoliikenne- ja toimistopatveluita. ICT infrastruktuuripalvetut kansalaispalveluun sekã mahdoltistaviin sovelluksiin, jotka tukevat toimialasovelluksia yhteisillä ominaisuuksilta. Soveltuspalvelut jakautuvat toimiatasovelluksiin, jotka tuottavat isäarvoa kunnassa tapahtuvaan prosessun I Sovelluspatvelut. i asiakkaifle. teknologiapohjaisten palveluiden kayttoonottoa kunnassa tai, jotka tarjotaan erilhsinä palvetuina kuntakentän : ICT Asiantuntijapalvelut Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT:n yhdessa kuntatoimjan kanssa tekemän Asiantuntijapalvelut sisältävät asiakastitanteeseen raatatoityja kehitys- ja muutostöitä, jotka tukevat KPK ICT:n palvelu- ja kehityssuunnittetun sekä palveluiden seurannan ja tuen. I Ratkaisujen haltinta palvelukorteista. 4 mukaisesti. Tarkemmat palvelukuvaukset Ioytyvat Iiiketoimintasuunnitelman Iiitteenä olevista hyodyntää valitsemansa kehityspolun mukaisesti. Palvelut ryhmitellaän ratkaisujen hallinnan alle, kuvan KPK ICT:n paivelut ryhmitellaän asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalve!uihin, joita kuntatoimija etenemssuunniteima 7(11) S1TR KPK ICT:n

8 ToiminnanlaiWsuen valvonta / 4 KPK IcT:n omistus- ja ohjausmalli etenemissuunnitelma 8 (11) kuntayhtymät myös nämä juikiset hankintayksiköt merkitsevät yhden KPK ICT:n osakkeen. Jos tällainen asiakasomistaja muuttuu asemaltaan ei kunnalliseksi toimijaksi, KPK ICT Iunastaa osakkeet ensi esimerkiksi äänioikeus yhtiökokouksessa. S11 R KPK ICT: tehtäviin kuuluu hatfituksen valitseminen. Hatlitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöitä on useita toimipisteita. KPK ICT on hallinnollisesti eheä patveluyhtio, jota ohjataan ja kehitetään vattakunnaflisesti sijoittavat käynnistämisvaiheen investointeihin tarvittavan lisapääoman yhtiöön pääomalainana tai Yhtiö tarvitsee Iisäksi ulkopuotista rahoitusta, minkä vuoksi Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat tarvittaessa. muuna Iainarahoituksena. Osakkaina olevat kunnat antavat rahoitusjarjestelyn edetlyttäman takauksen jälkeen mukaan tuleville kunnilte merkintähinta on vastaavasti 3 euroa kuntalaista kohden ja jälkeen 6 euroa kuntalaista kohden tai yhtiökokouksen 2/3 -enemmistopäätokseilä päättämä aihaisempi KPK ICr voi tarjota patveluita vain omistajilleen. Jotta KPK ICT voi toimia in house yksikkönä myös kuntaomisteisille yhtioille (ns. julkisoikeudelliset Iaitokset), on niiden oltava KPK ICT:n omistajia. Kuten vielä automaattisesti tarkoita, että maksu on suoritettava samatla, vaan yhtiön yhtiokokous ja haltitus hankintaan Iiittyen tulee erottaa osakkeiden merkintä ja maksu toisistaan. Osakkeen merkintä ee siis merkintähinta. Kuntayhtymät merkitsevät yhden KPK ICT:n osakkeen. Osakeyhtiön osakkeiden tuevat kunnat merkitsevät yhden osakkeen kuntalaista kohden 1 euron merkintähinnalla, KPK ICT on osakeyhtio, jonka osakkaita voivat olla kunnat ja kuntayhtymät. Heti alkuvaiheessa mukaan kädessä, jotta in house ei vaarannu missään tilanteessa. yhtenaiseen suuntaan. KPK ICT:n omistajaohjauksen maui esitetään kuvassa 5. voivat päattaä merkintähintojen maksuajoista siten, että niissa otetaan huomioon esimerkiksi kuntien KPK ICT:ssa yfintä päätösvattaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiokokous. Yhtiökokouksen talousarvioiden hyvaksyntaaikataulut. On hyva kuitenkin huomioida, että kunnan merkitsemät osakkeet voidaan virallisesti rekisteröidä vasta nilden tultua maksetuksi ja vain rekisteroidyilla osakkeilla on Kuva 5: KPK ICT:n omistajaohjauksen ma/il Ohjausryhmät Suorituksen ohjaus RiskienhaNinta j Strateg,an kehittamnen j Hankesalkun hallinta I Uusien asiakkaiden hankintaprosessi Tuotetarjooman hallinta-ja kehitysprosessi Toimitusjohtaja Toimitisprosessi Asiakassuhteen j Asiakaspalvelu Johtoryhmã hoitoprosessi prosessi Hallitus Toiminnan suunnittelu Tulosten seuranta ja raportointi / Strategian toteutus ja raportointi VsiiestintukseHe VastulNapauden myontamnen / HaWtuksennimeäminen j

9 palvelusopimusten mukaisesti ja toimitusketjuunsa tukeutuen. Tätä operathvista toimintaa ohjaavat ja kanssa. Lisäksi KPK ICr jarjestaä kuntatoimijalle sen tarvitsemat tuotannolliset ICT-palvelut ohjauksessa toimien tiiviissä yhteistyossa kuntatoimijan johdon, prosessien omistajien ja kehittäjien vaikuttavuustavoitteensa. KPK ICT tukee kuntatoimijaa ICT-kehityksen suunnittelussa ja taktisessa Kunnan tal kuntayhtyman johto määrittää omat tominnaiiiset päämääränsä ja 5 KPK IcT:n asiakasohjaus strategian ja toteutuksen suuntaviivoista. KPK ICT:n palveluiden kehittämisessä otetaan huomicon KPK ICT:n omistaja- ja asiakasohjauksen kautta kuntatoimijat päättävat KPK ICT:n visiosta sekä Kuva 6: KPK ICTm asiakasohjauksen ma//i Palvelusopimuksen seuranta [ylukeskusvastaava j Asiakasvastaava Kayttäjälähtoiset innovaatiot Päivittäiseri toiminnan ohjaus ja tuki Loppukayttäjat Service Desk I Operatilvinen ohjaus Palvelutarpeet - Muutostarpeet - Tavoitteiden seuranta - ICT-kehityksen suunnittelu Prosessien kehittminen I Taktinenohjaus I Strategiset suuntaviivat Strategisten ongelmien ratkaisu Vaikuttavuustavoitteet I Strateginenohjaus kehittävät toimintaa yhdessä kuntatoimijan tarpeet huomloiden. Toiminnaltiset paamaarät Vhteinen sitoutuminen toimii asiakasvastaava, jolla on hyvä kyseisen kuntatoimijan tuntemus. Vastaavasti kuntatoimijan osaamista vaativat pyynnot ohjautuvat toimittajille. Myös näiden pyyntojen osalta KPK ICT varmistaa organisaatiossa toimli palvelukeskusvastaava. Asiakasvastaava ja kuntatoimijan paivelukeskusvastaava mittareihin. Asiakkuudenhallinta perustuu myös yhteistyössa kuntatoimijoiden ja KPK ICT:n kanssa asiakaspalautteen keräämiseen, säännöllisiin asiakastapaamisiin ja toiminnan kehittämistä tukeviin suoritettavaan tuotekehitykseen, jossa huomioidaan kuntatoimijoiden tarpeet. Kuntien palvelupyynnot ohjautuvat ensisijaisesti KPK ICT:n ja KPK THH:n yhteiseen service deskiin, joka toimii KPK ICT: n asiakkuuden ha H inta perustuu säännöhisesti tarkennettavaan palvelusopimukseen, Asiakasohjauksen maui esitetään kuvassa 6. palvelusopimuksissa määriteltyjen palvelulupausten puitteissa. Syvällisempää tietojarjestelmien pyrkivat varmistamaan kuntatoimijoiden tarpeita ja odotuksia vastaavan palvelutason. palvelupyyntoihin vastaamisen palvelulupausten mukaisesti. Kuntatoimijan kontaktipintana KPK ICT: ssa Osaamisverkostoista koostuva toimintamalli ja en tasoifla samaan suuntaan tähtäävä ohjausmalli seuraavat ensisijaisesti KPK ICT: n asiakasvastaava ja kuntatoimijan palvelukeskusvastaava. etenemissuunnitelma 9 (11) S1T R2 KPK

10 aikana jatkuvasta kehittämisestä kansailisesti. perustamassa KPK ICT:tä. yhteinen näkemys palveluiden kehittämiselle. 6 KPK ICT:n käyttöönoton toteutussuunnitelma ja hen kilöstö etenemissuunnitelma 10 (11) SI TR2 KPK Ehdotamme kuntatoimijalle KPK ICT:n asiakasomistajuutta. Tämä mahdollistaa KPK ICT:n palveluiden käyttöönoton. kuntatoimijakohtaisesti sovitaan. KPK ICT:n toiminnan myötä kunnissa tyoskentelevalle Kuntatoimija siirtyy KPK ICT: n asiakkaaksi seuraavilla toimenpiteilla: edelleen. Vuonna 2012 jarjestaytymisvaiheessa KPK ICT tarjoaa merkittävän osan kuntakentän kuntatoimijoiden välillä toimii ohjausryhmien ja mahdollisten viiteryhmien kautta, jolloin muodostetaan kuntalaisen elämänkaarimalli konsepti ja kuntien tulevat tarpeet. Yhteistyö KPK ICT:n ja sähkäisen asioinnin palveluista ja kaynnistaä jarjestelmien yhdistamistyon. Vuosien 2013 ICT ottaa vastuun asiakaskuntien ja kuntayhtymien toimialasovelluksista ja ryhtyy kehittämään niitä Rekrytoinneissa yhtiö hyödyntää asiakaskuntiensa nykyistä tietohallintohenkilöstöä, mikäli näin sovitaan Operatiivisen toiminnan näkokufmasta jokainen palveluyhtion osaamisverkoston toimija järjestää tietyt keskeisten palveluiden kehittämishankkeiden käynnistämiseen. Vuonna 2011 sisäänottovaiheessa KPK peruspalvelut omalle palvelualueelle. Kehittämistoiminnan näkökulmasta osaamisverkoston toimijat erikoistuvat omien vahvuuksien ja osaamisen mukaisesti sekä vastaavat oman erikoistumisalueen KPK ICT:n toiminta painottuu toiminnan käynnistysvaiheessa vuonna 2010 asiantuntijapalveluihin ja KPK ICT tulee käynnistamisvaiheessa rekrytoimaan alan huippuasiantuntijoita palvelukseensa. kuntakentäflä käytössä olevien jäjestelmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Allekirjoittamalla aiesopimuksen Iiittymissitoumuksen kuntatoimija ilmaisee pyrkimyksensä olla Perustamiskokouksessa KPK ICT: We myos valitaan toimiva johto, joka ryhtyy kehittämään yhtion KPK ICT:n perustamiskokouksessa kuntatoimija merkitsee kunnan asukasluvun mukaisen Palvelusopimuksen allekirjoituksen myota kuntatoimija siirtyy KPK-asiakkaaksi ja ottaa kayttoon Toimiva johto Iaatii siirtymasuunnitelman yhdessa kuntatoimijoiden kanssa, jossa määritellään KPK ICT ja kuntatoimija neuvottelevat siirtymaaikataulun mukaisesti yksityiskohtaisen tuotantorakenteen kehitysaikataulun kanssa. Kuntatoimijat ryhtyvät siis KPK ICT:n palveluiden osakas kuntatoimijan merkitsemien ja maksamien osakkeiden tultua rekisteroidyksi tuotantorakennetta Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopim usten omistajaohjauksen kautta käynnistyy. Myös kuntatoimija n mahdollisesti omistamien yhtiöiden suunnitelman KPK ICT:n toimintamalliin siirtymiseksi. Lisäksi solmitaan palvelusopimus jossa on merkittävä yksi osake voidakseen toimia palvelukeskuksen asiakkaina. asiakasohjauksen kautta käynnistyy. määrän yhtion osakkeita. Kuntayhtymä merkitsee yhden osakkeen. Kuntatoimijasta tulee yhtiön sovitut ratkaisut ja palvelut. Samalla kuntatoimijan mahdollisuus vaikuttaa yhtion toimintaan kehitykselle. kaupparekisterlin. Samalla kuntatoimijan mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan sovitaan asiakkuudesta, tyonjaosta sekä osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. kayttäjiksi porrastetusti. myos kuntatoimijan siirtymaaikataulu KPK ICT:n asiakkaaksi. Siirtymäaikataulu on!injassa mukaisesti. KPK tct varmistaa palveluiden toimitusketjun ja Iuo aikataulun tuotantorakenteen 2014

11 Hanke etenee aila olevan aikataulun mukaisesti. tietojarjestelmien valtakunnalliseen keh ittämiseen ylläpidon sijasta. 7 Hankkeen etenemisen aikataulu tietohallintohenkilöstölle tarjoutuu parempi mahdollisuus osallistua kuntasektorin toiminnan ja euroa asukasta kohden. Yhtiökokous vol 2/3 -enemmistopaätoksella paättää aihaisemmasta merkintähinnasta Määräaika, jonka jälkeen KPK ICT:hen Ilittyvien kuntien osakkeiden merkintähinta on Määräaika allekirjoitetun aiesopimuksen!iittymissitoumuksen palauttamiselle Suunniteltu yhtion perustamiskokous Määräaika, jonka jälkeen KPK ICT:hen Ilittyvien kuntien osakkeiden merkintähinta on 3 euroa asukasta kohden (kuntatoimijakohtaisiin kysymyksiin vastataa n Iisäksi jatkuvasti myos erikseen) Kuntatoimijoilla mahdollisuus osallistua yhteiseen aiesopimuksen allekirjoitustiiaisuuteen Sitrassa Kuntatoimijoiden esittämiin yleislin kysymyksiin vastaaminen kootusti etenemissuunnitelma 11(11) S11 R KPK

12

13 KPK THH:n etenemissuunniteima Kuntien Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2

14 Sisällysluettelo 2 Taustaa ja haasteet 4 7 Hankkeen etenemisen aikataulu 14 6 KPK THH:n kayttöonoton toteutussuunnitelma ja henkilöstö 12 3 KPK THH:n toimintamalli ja palvelut 5 5 KPK THH:n asiakasohjaus 10 4 KPK THH:n ornistus- ja ohjausmalli KPK THH:n toimintamallin tarjoamat hyodyt Nykytila ja kehittämishaasteet KPK THH palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate 7 2.lTaustaa 4 1 Tiivistelmä 3 etenemissuunnitelma () SI Ti?a KPK

15 hinnoittelu sekä toteutussuunnitelma. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät perustamisehdotuksen Tässä asiakirjassa kerrotaan kuinka kuntatoimija vol tulla talous- ja henkilöstöhallinnon paveiuita asiakirjassa kuvataan Iyhyesti KPK THH:n tarjoamat hyociyt, ohjaus- ja toimintamalli, palvelut ja jarjestavän kuntien palvelukeskuksen (myohemmin KPK THH) omistajaksi ja asiakkaaksi. Lisäksi 1 Tiivistelmä Laadukas, vertailukelpoinen ja olkea-aikainen toteuma- ja ennusteinformaatio päätöksenteon Informaation parempi Iäpinäkyvyys. Resurssien vapautuminen kunnan ydintoimintoihin, enemmän Iisäarvoa tuottavaan toimintaan. HenkilöstOn osaamisen jarjestelmallinen kehittäminen. KPK THH perustetaan ja kuntatoimija merkitsee vaaditun määrän yhtiän osakkeita. KPK THH:n toimiva johto käynnistää yhtiön operatiivisen toiminnan ja ryhtyy kehittämään sitä KPK THH neuvottelee kuntatoimijan kanssa asiakkuuden ja KPK THH:n toimintamaillin Siirtymäsuunnitelman ja palvelusopimuksen toimeenpano, ohjaus ja seuranta. Kustannussäästöt palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Osaavan henkilöstön saatavuus ja varamiesjärjestelyiden paraneminen. Kuntatoimija vol neuvotena henkilöstön siirtämisestä KPK THH:n palvelukseen. Kuntatoimija aliekirjoittaa aiesopimuksen Iiittymissitoumuksen. KPK THH ja kuntatoimija somivat palvelusopimuksen, jonka myotä kuntatoimija siirtyy KPK siirtymisefle KPK THH:n asiakkaaksi. THH:n asiakkaaksi. Kuntatoimija siirtyy KPK THH:n asiakkaaksi seuraavia toimenpiteillã: myös kuntatoimijoiden kanssa siirtymäsuunnitelman, jossa määritellään aikataulu kuntatoimijan tavoitteislin ja ne vastaavat kuntaneuvotteluissa esiin nousseisiin tarpeisiin. tueksi. mennessä. Yhtiön Iiikevaihdon odotetaan täliöin otevan yli 45 M. kuntatoimijoita, joiden yhteenlaskettu väestöpohja kattaa 25 % Suomen väestöstä vuoteen 2014 muodostuu päasaäntöisesti kuntatoimijoitta siirtyvistä työntekijöistä. Se tavoittelee asiakkaikseen kunnallisen talous- ja henkllöstöhallinnon vaikuttajana, kehittäjänä ja koordinoijana yhteistyossä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiö toimil useamman alueel)isen tolmipisteen kautta, ja sen henki(östö Iiiketoimintasuunnitelman ja kuntatoimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Se Iuo joka tarjoaa omistajilleen talous- ja henkik5stôhailinnon palveluita. Yhtiö toimii myös aktiivisena KPK THH on kuntatoimijoiden omistama vaitakunnainen talous- ja henkllöstöhallinnon palvelukeskus, KPK THH tarjoaa alla kuvattuja hyötyjä kuntatoimijoille. Hyödyt perustuvat yhtiöue asetettuihin Iiitteenä olevasta KPK ThH:n Iiiketoimintasuunnitelmasta. slirtymisen yksityiskohdista. etenemssuunniteima () SITRa KPK

16 V V V St TRa KPK etenemissuunnitelma () 2 Taustaa ja haasteet 2.1 Taustaa Tässä esitettävä ratkaisuehdotus on osa Iaajempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuntasektorin talous- ja henkilöstohalli nnon toimintatapojen muutosta. Jatkossa kuntatoimija viestli uudet talous- ja henkilöstöhauinnon tarpeensa perustettavalle KPK THH yhtiolle. Yhteisten tarpeiden kommunikoinnin seurauksena kuntatoimijat vahvistavat omaa asemaansa ja kykenevat määrittelemään vaatimuksensa tuleville talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuille ja palveluille. Ratkaisuehdotus on syntynyt kuntien palvelukeskushankkeessa (KPK-hanke). Kuntatoimijoiden kanssa käydyt yksityiskohtaisemmat neuvottelut käynnistyivat joulukuussa Neuvottelujen yhteydessä kerättiin perustietoja kuntatoimijoiden talous- ja henkilöstöhallinnon nykytilasta sekä toiminnan kehittämistarpeista. Lisäksi analysoitiin IähtötUanteiden ja tarpeideri yhtenevaisyytta, sekä hahmotelthn etenemisvaihtoehdot. Tämä asiakirja on osa alla olevassa kuvassa näkyvaä KPK THH:n perustamisehdotusta. Palvelukeskushankkeen eteneminen esitetään kuvassa 1. Neuvottelu sitoumus Sopimusneuvottelut Palvelukeskusten perustaminen Siteianukset pyydettlln mennessá Palveluiden... ASIAXIR3A esopknuksan j aliakirjoltus- Ulalsuus \ \ V ja es t y omistajuudesta KPKTHII perustamisehdctus Palvelu +perustamnen j /i 216:Mesopln. Ilittymbsltotanuksen paj$*ul_j / Neuvottelu sitoumusten käslttelyja päätökset osallistumisesta neuvottelu- vaiheeseen Kuntatoirnija kohtaiset aloltus neuvottelutja perustietojen keräminen 26,8:Palvelukeskusten perustanls _kokous._j / [nskimälset paivelut 1 I 10/09 11/09 04/10 06/10 08/10 01/11 Kuva 1; Kuntien pa/ve/ukeskushankkeen eteneminen 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet Lähtökohtana KPK THH:n perustamiselle on hajanainen palvelukeskusmarkkina kuntasektorilla. Useimmat kunnat hoitavat t&ous- ja henkilöstöhallintonsa itse. Osa kunnista taas on perustanut omat talous- ja henkilöstöhalfinnon palvelukeskuksensa ja niistä saadut kokemukset ovat olleet yleensä hyviä, mutta on havaittu, että kustannustehokkuuden saavuttaminen edellyttaa suurta kokoa. Usean kunnan tahtotlla on Iuopua itse tekemisestä ja keskittyã ydiritoimintoihinsa.

17 Neuvotteluvaiheessa kaupunkien ja kuntien edustajat ovat tuoneet esille mm. seuraavia kehittämiskohteita: kehityspotentiaalia 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien laadussa ja kustannustehokkuudessa on selvää aadukkaita palveluita. KPK THH:n toimintamalli esitetään kuvassa 2. KPK THH palvelukeskus jarjestaa asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja 3 KPK THH:n toimintamalli ja palvelut lähivuosien haaste. Koska resurssien saatavuus on lähivuosien ongelma, talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä voidaan talous- ja henkilöstähallinnon toimintaan Erityisosaamista vaativien tehtävien suorittamiseen ei ole riittävästi varahenkilöitä. Erityisesti pienempien kuntien osalta resurssit ovat niukat ja varamiesjärjestelyt heikkoja. sitouttaa jatkossa vähemmän resursseja. Talous- ja henkilöstbhaflinnon osaajien keski-ikä on korkea ja eläkkeelle siirtyminen on 3. Talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen sekä resurssien haavoittuvuus tehokkaasti en järjestelmien välillä. henkilöstöhallinnon jarjestelmista on elinkaarensa loppupuolella, jolloin ne on korvattava lähivuosien aikana uusilla järjestelmillä. 2. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkirjo on hajanainen Kuntakentällä on käytössä useita toiminnanohjausjärjestelmia ja muita jarjestelmia. Jarjestelman elinkaaren vaihe riippuu suuresti kuntatoimijasta. Osa käytossa olevista talous- ja Rajapinnat en jarjestelmien välillä eivät välttämättä ole automatisoituja, jolloin tieto ei siirry tuotettu informaatio ei ole yhteneväa, kun tilikartat ja laskentatunnisteet poikkeavat toisistaan. Enemmän paatoksentekoa tukevaa tietoa kaivataan kuntakentassä, jotta toimintaa voidaan paremmin johtaa tavoitteiden mukaisesti. lisäarvoa tuottavaan raportointiin, analysointlin ja toiminnan seurantaan el jaa riittävästi aikaa. Toiminnan kehittäminen nähdään tärkeäna, mutta siihen ei välttämättä jaä aikaa ja resursseja riittävästi. Talous- ja henkilöstöhallinnon perusprosessit eivät ole yhtenevät, jolloin myöskään niissä Suuri osa resursseista sitoutuu usein perustaloushallinnon prosessien tekemiseen, jolloin S1 1 R2 etenemissuunnitelma ()

18 KUNNAT, KPKTHH I Asiakkaat Palvelutuottajat Toimittajat pidemmällä tähtäimellä säästöjä. Henkilöstölle siirtyminen osaksi KPK THH:ta tuo uusia mahdollisuuksia kehittymiseeri ja oman osaamisen!aajentamiseen työtehtävien kattaessa useampia kuntatoimijoita. Elaköitymisen myöta vapautuviin tehtäviin ci tarvitse palkata uutta henkilöstöä, mistä seuraa mahdollistaa kuntatoimijoiden ydintoimintojen tehokkaamman johtamisen tuottamaha yhteismitallista viranomaisraportoinnin kehittämisestä. myos neuvotteluja, kun keskusteflaan esim. ministeriöiden tal tilastokeskuksen kanssa suuremman taloudellisen hyodyn. Lisäksi valtakunnallinen toimija mahdollistaa paremman neuvotteluasetelman toimittajien suutaan. Yhden valtakunnahisen toimijan olemassa oto helpottaa tuottavuutta edistävä vaikutus vol parhaimmiflaan mahdoflistaa suoria säästöjä huomattavasti informaatiota sekä aadukasta raportointia ja ennusteita johdon päatöksenteon tueksi. Tämä keskittäessä kuntatoimijoiden kehityspanokset. Näiden suorien säästöjen tisäksi palvelukeskusmalii henkilöstöhailinnon kustannuksissa. Myös paveiuiden kehitys on tu!okselusempaa KPK THH:n Valtakunnallisen palvelukeskuksen tarjoamat hyödyt näkyvät kuntatoimijoihe säästöinä talous- ja 3.1 KPK THH:n toimintamallin tarjoamat hyödyt kayttöönotto toteutetaan vuosille 2010 perusteella alustavasti Iiiketoimintasuunnitelmassa määritellyn tahoille. Kuntatoimijat voivat hankkia yhtiöltä paiveuita ilman kilpailutusta sen in house -aseman KPK THH tuottaa talous- ja henkiiöstöhallinnan palveluita sen omistaville kuntatoimijoille. Palveluiden KPK THH toimii pekastäan kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa eikä myy pa$veluitaan ulkopuohsifle kehityspolun mukaisesti. Kuva 2: Pa/velukeskuksen asiakas-ja toimittajasuhteet Muut asiantuntijat palvelukeskusyhtiöt perus ja Iisäpalvelut 5euduIiset ja paikalliset HenklldstOhaNinnon Yksityiset palvelutuottajat tuottaja perus ja!isapalveiut I Skannauspatvelun johtamiseen nformaatio palveluiden Laadukas ja oikea-aikainen Taloushallinnon Kuntien sisäiset Kumppanit/Kifpailijat Verkkolaskuoperaattoil kehittäminen palvelukeskukset Paiveluiden ja järjestelmien Patvelutuotanto Perintätoimisto KUNTAKONSERNIEN KUNTAYHTYMAT JA MUUT YKSTKÔT Asiakkuuksien haflirita j KPK ICT Oy Perustettava yhtiö: etenemissuunnitelma () SITF?2 KPK THH:n

19 KPK-Hanke Hyödyt kuntatolnaue Palvelukeskuksen mahdollistamat hyödyt ja sen aiheuttamat investointitarpeet esitetään kuvassa 3. Henkik5stön mahdouisesta siirtymisesta KPK THH:n paveiukseen sovitaan eriiiiseiiä sopimuksella palvelukuvaukset Ioytyvät KPK THH : n Iiiketoimintasuunn!telmasta. KPK THH tarjoaa talous- ja henkilöstöhaflinnon palveluita kuvan 4 mukaisesti. Tarkemmat 3.2 KPK THH palvelusalkku ja hinnoitteluperiaate Kuva 3: Pa/velukeskuksen mahdo//lctamat hyodyt ovat huomatta vast! investointeja suurempia tehostmilsen sst6t (eshi. as thistori pareni saatavujs) sekã tkdon parempi kaytettàvyys I I hvest,i&eilie * )(alhib.dsesta saatavat ostohi, IiIttyvt Tasalset paivebnsut ja ventyva ve ttdkustritisissa koitvat kustussistöt eskm yii,ito- ja kusssstôt ja pitmeet hhtaehdot kustam6t rrtok-itij&jestehii kehitt&nii (esfrn. ernste- ja toteunateto) Ushformaatlo pmtksenteon tieksl kehittmhen Talous- ja heriklistoiiaflhinon systemaattiseni Rearsslen haavolttuvwden vthenemken Palveki4den keskfttnisesu saatavat tolflialuset ja K.ntatohdjai J&jestehikkjon v&entymlsestá Vthenii,n henki1otyot sitovat palvekçosesstt 3&je eh eçjaauolsta saatavat tohihii Palveluprosesslt: kustijset +)itosjohtamsen seka ni.iutosten liviemsen kenttis- ja käyttônottokustmdset Vlestht& ja koubb.dseen liittyvát kustarr1set IJ.,distettavlen palvekprosesslen Palveluprosessit: lk.islen sove&ispalveblden kayttonottokustarrdcset Kesk(ttmIseen lilttyv&t kustarn.iset kuset THH -kehltyssu.rwiltteka.n osaiiistmisen kustamus ja paivebiit KPI( THttn aslakasomtstajaksl Mttymsen Xnvestoinnit kuntatoinijalle etenemissuunnitelma 0 S1TR KPK THH:n

20 Taloushallinnon peruspalvelut Strategisen taloushallinnon Iisä-ja tukipalvelu KPK-Hanke mukaan. Vuonna 2013 KPK THH:n toiminnan oletetaan olevan tehokkuuden osalta tavoitetasolla. KPK THH:n tavoitetehokkuus on mäaritelty tehokkaimmin toimivan kunnallisen palvelukeskuksen THH:n tarkoituksena ei ole maksaa osinkoa omistajilleen. että KPK THH tuottaa riittävästi voittoa palveluiden kehittämiseksi sekä investointien kattamiseksi. KPK mukaisesti. Toiminnan jatkuva kehittäminen turvataan toiminnasta saatavilla tuloilla. Tavoitteena on, varmistetaan, että kustannukset jaetaan asiakkaille olkeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen KPK THH:n hinnoittelu tulee olemaan yhtenainen ja läpinakyva kaikille kuntatoimijoille. Näin päivitetään säännöflisesti vuosittain ennen seuraavan vuoden budjetoinnin aloittamista. aikataulusta, hinnoittelusta sekä laskutuksesta. Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta ja sitä Kuntatoimijan ja KPK THH:n välillä tehdään palvelusopimus, jossa sovitaan palvelujen sisäflästä, liiketoimintasuunnitelmassa. ja osa tulee jäämäan kuntatoimijoille. Tarkempi kuvaus rooleista ja vastuista on kuvattu Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessien osalta osa tehtävistä tullaan tekemään KPK THH:ssa Kuva 4: Pa/velusaikun siä/tämätpa/ve/ut Yhtiötoiminnot, aslakkuuksien hallinta, kehlttäminen, koulutus, yleishadinto ja muut tukipalvelut KPKTHH:n tukipalvelut: Muu talousraportointi (esim. Benchmarking) ja Tilinpaatoksetja konsemitilinpaatokset Ostolaskutja ostoreskontra Sopimusten hallinta Tilauksesta maksuun Perintã SisäIsten taloustapahtumien hallinta Käyttoomaisuus Sisäisten taloustapahtumien hallinta SisäIsten taoustapahtumien hallinta Maksuliikenne Kirjanp Ito ja tilinpãätöslaskelmat Palkkahallinto (palkatja palkklot) Matkalaskut Perustietojen ylläp Ito Palvelusuhdeasiolden neuvonta ja tuki Rekrytoinnintuki Tyovoimavuokraus Myyntllaskutja myyntireskontra hankkeidenja avustusten suunnittelu ja seuranta viranomaisraportoinninja tavoitetason yflapitävan kehlttämisen) tietojarjestelmatuklpalvelut operatilvlnen raportointi (81) Kassanhallinta ja rahoituspalvelut Strategisen henkllostohallinnon asiantuntija- ja Tulevaisuuden mahdolllsia palveluja Taloushallinnon hsapalvelut (yhtelstyossa KL:n kanssa) Henkilostohallinnon Iisapalvelut Henkilöstöhallinnon peruspatvdut Ennustaminenja seuranta Taloushallinto (sis. prosessien perus-ja Tietojarjestelma-ja Controller-asIantuntijatuki: Talousarvioja taloussuunnitelma Kustannuslaskenta Muut taloushallinnon neuvontapatvelut, esim. etenemissuunnitelma 0 S1TR KPKTHH:n

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Kuntien Palvelukeskus hanke Tietohallinnon ja johdon ajankohtaisfoorumi 19.8 Helsinki, Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Ilkka

Kuntien Palvelukeskus hanke Tietohallinnon ja johdon ajankohtaisfoorumi 19.8 Helsinki, Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Ilkka Kuntien Palvelukeskus hanke Tietohallinnon ja johdon ajankohtaisfoorumi 19.8 Helsinki, Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Ilkka Pirskanen, SITRAn Kuntaohjelma ilkka.pirskanen@bearingpointconsulting.com,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

AIESOPIMUS KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA

AIESOPIMUS KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA 20100408 AIESOPIMUS koskien KPK ICT OY:N PERUSTAMISTA TÄMÄ AIESOPIMUS on tehty 201. OSAPUOLET (1) [osapuoli 1] (2) [osapuoli 2] (3) [osapuoli 3] (4) [osapuoli 4], (5) [osapuoli 5], sekä TAUSTA sellaiset

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Kunnanhallitus 240 28.11.2016 Kunnanhallitus 257 13.12.2016 PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 28.11.2016 240 Pellon siirrettyä palkanlaskentansa Monetra Oy:n tehtäväksi on tullut Pelkosenniemen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy)

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy) Yhtymähallitus 30 22.03.2011 Kuntien ICT-palvelukeskuksen (Kuntien Tiera Oy) osakkeiden merkintä 93/00.04.00/2009 Kyh 30 15.9.2010 perustettiin kuntia varten kaksi tukipalveluita tuottavaa yhtiötä, KPK

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake

Rakenneuudistuksen tilanne Humpake Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (Y-tunnus ) [Lähiosoite] [Postitoimipaikka] Oulunkaaren kuntayhtymä (Y-tunnus ) Piisilta Ii

Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (Y-tunnus ) [Lähiosoite] [Postitoimipaikka] Oulunkaaren kuntayhtymä (Y-tunnus ) Piisilta Ii Luonnos 15.12.2010 PUITESOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Toimittaja Asiakas Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (Y-tunnus 2362180-3) [Lähiosoite] [Postitoimipaikka] Oulunkaaren kuntayhtymä (Y-tunnus 1006538-5) Piisilta

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta. Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto

Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta. Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto Strateginen liittouma Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.02.2016 Sivu 1 / 1 158/2016 02.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 25.1.2016 62 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti 1.10.2009 Liiketoimintasuunnitelma v1.0 esitys Sisältö Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Tavoiteltavat hyödyt 3 Liikeidea

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Sote-uudistuksen ajankohtainen tilanne. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija

Sote-uudistuksen ajankohtainen tilanne. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Sote-uudistuksen ajankohtainen tilanne Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Val$o 4 palvelukeskusta yhteistyöalue Maakunta Palvelulaitos yksityiset tuotantoyh$öt julkiset tuotantoyh$öt Maakunta

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN JA VAIKUTUKSET ICT- YHTEISTYÖHÖN POHJOIS-SUOMEN TILANNEKATSAUS JUHA KORPELAINEN HALLINTOYLILÄÄKRI, PPSHP TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN OHJAUS- RYHMÄ 20.2.2015 1. Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot