Lohjan tuottavuushanke. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan tuottavuushanke. Versio 27.1.2014"

Transkriptio

1 Lohjan tuottavuushanke Versio

2 Käsitteiden sekamelska Käsitteet sotkeutuvat: tuottavuus, tuottavuuden kasvu, tehokkuus, kustannustehokkuus, tuloksellisuus, taloudellisuus, aikaansaannoskyky, palvelukyky, vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus

3 Tuottavuus on tuotannon tehokkuuden mitta Mitä on tuottavuus? Tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen ja panoksen suhdetta: tuotos/panos Tuotanto on aina prosessi Mitä vähemmillä panoksilla saadaan sama määrä tuotoksia sitä parempi on toiminnan tuottavuus tai Mitä enemmän saadaan aikaan samalla määrällä tuotoksia, sitä parempi on toiminnan tuottavuus -> mittausongelma syntyy, koska sekä tuotos, että panostukset koostuvat lukuisista erilaisista tuotteista ja panoksista Julkistalouden tuottavuuden parantaminen välttämätöntä, jotta palvelutuotanto voidaan turvata tulevaisuudessa Tuottavuus ei ota huomioon sitä, tehdäänkö oikeita tai järkeviä asioita Kunnallisten palvelujen vaikuttavuudessa vallitsee semanttinen kompleksisuus Laadun ja vaikuttavuuden huomioiminen tuottavuustarkastelussa tärkeää

4 Mitä on tuottavuuden kasvu Panos/tuotos ajattelutapa: Panokset esim. työntekijät, työtilat, koneet, laitteet ja raaka-aineet Tuotos on tuotannossa syntyvät tavarat, palvelut jne. Panosten mittaaminen ->esim. työaika, neliöt, kuutiot, tilavuus jne Tuloksena saadaan tuottavuustieto -> voidaan mitata rahassa Pelkistys: Kun samalla määrällä panoksia saadaan aikaan enemmän palveluja tai tuotteita => tuottavuuden kasvua Kun samalla panosmäärällä saadaan tyytyväisempiä asiakkaita -> tuottavuuden kasvua Kun pienemmällä määrällä panoksia saadaan aikaan yhtä paljon palveluja kuin aiemmin

5 Julkisen hallinnon tehokkuus? Tehokkuus määritellään aina verrattuna johonkin vertailukohteeseen Kustannustehokkuus tarkoittaa tuotosten ja resurssien käyttöön liittyvien kustannusten suhdetta verrattuna esim. toiseen yksikköön Tehokkuuden lisäksi tulee ottaa huomioon laatu ja vaikuttavuus

6 Mitä on vaikuttavuus? Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla tuotteilla saadaan aikaan asiakkaissa: oppiminen oppilaissa, potilaan paraneminen Julkisen sektorin tuotannon vaikutukset ovat usein välillisiä vaikutuksia Tuottavuuden mittaamiseen liittyvä ongelma on laadun huomiointi Julkisella sektorilla laadun parantaminen aiheuttaa yleensä sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia -> välillisiä vaikutuksia on lähes mahdotonta mitata Mitattavan tuotteen aikaperiodin vaikutukset; lyhyen aikavälin tuottavuus ei välttämättä edistä pidemmän aikavälin tuottavuutta, arvonlisäys on vaikea määritellä

7 Aikataulu Tuottavuushankkeen aikataululuonnos: tuottavuushankkeen valmistelun käynnistäminen, khall / 307 valmistelu keskushallinnossa ja kaupungin johtoryhmässä tuottavuushankkeen osat ja päälinjaukset khall / väliraportti tuottavuushankkeen käynnistymisestä khall / väliraportti tuottavuushankkeen ensimmäisistä tuloksista khall / Väliraportti sähköisen asioinnin ja palkkausuudistuksen toteuttamisesta khall / Kevään 2014 painopisteitä / tavoitteita eri työryhmillä => Tuottavuushankkeen esittely työyhteisöissä ja henkilöstön innostaminen ideointiin ja tuottavuusrekisterin käyttöön Tilinpäätösennuste helmikuun alussa, talousarvion ennustaminen, TA-prosessin automatisointi Tuotteistaminen eri palveluissa Mitkä tuotteet ovat lakisääteisiä, mitkä harkinnanvaraisia? Tuotteiden yksikköhintojen määrittäminen, kirjanpidon kustannuslaskennan kehittäminen Prosessien läpimenoaikojen määrittely ja tavoitteena läpimenoaikojen lyhentäminen Ns. pienet säästöt tulosyksiköissä, tuottavuusaloitejärjestelmä ja sen palkitseminen Aloitteet ja ehdotukset Raportointi kaupunginvaltuustolle kevään valtuustoseminaarissa : miten tuottavuushanke on käynnistynyt? syksyn valtuustoseminaarissa : joko näkyy tuloksissa ja miten huomioidaan vuoden 2015 TA:ssa ja toiminnassa? Vuodet 2015 ja 2016

8 Lohjan kaupunki Lohjan tuottavuushanke kaupunginvaltuusto 1/3 vuosiraportointi ja tilinpäätös kaupunginhallitus Projektia arvioidaan uudestaan, projekti ei etene Tuottavuushankkeen ideat Kuntalaiset lautakunta Päätökset Toimialat Päätökset ja hankkeen resursointi Yksittäinen tuottavuusprojekti siirtyy toteutukseen Tuottavuuden arviointi Työntekijät Organisaatio Aluetoimikunnat esitykset toteutettavista hankkeista Tarkastuslautakunta Järjestöt Lehdistö Poliitikot Kaupungin johtoryhmä 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, koordinoi hankeosia 1-4 ohjaa, koordinoi ja erityisvastuu 5-8 hankeosista 1. Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi Aikataulu: perustyö I - IV / 2014 Aikataulu: I-VI / 2014 Aikataulu: I-XII / 2014 Aikataulu: I - VI / 2014 Aikataulu:I - VI / 2014 Aikataulu: I - X / 2014 Valmisteluvastuu: toimiala ja lautakunta Valmisteluvastuu: toimiala ja lautakunta Valmisteluvastuu: toimiala, lautakunta + yhteinen koordinaatio Valmisteluvastuu: toimiala, lautakunta + yhteinen koordinaatio Valmisteluvastuu: yhteinen + hallintopalvelut Valmisteluvastuu: yhteinen + tietohallinto Idea ja tuottavuus hankerekisteri 7. Palkkaus ja henkilöstö Aikataulu: I - VI / 2104 Valmisteluvastuu: yhteinen + henkilöstöhallinto 8. Benchmark vertailut Aikataulu: I _ X / 2014 Valmisteluvastuu: yhteinen + taloushallinto Ideavarastoon, ei vielä toteutukseen Valitaan hankerekisteristä tuottavuusprojekteja Ideat tuottavuuteen

9 Työvaliokunta Hankkeen yleinen koordinointi- ja seurantaryhmä on 0-ryhmä = työvaliokunta, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, keskushallinnon johtoryhmä ja keskushallinnon hallintopäällikkö Päätehtävät Tuottavuushankkeen osien 1,2 ja 3 raportointi kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle Erityisvastuu tuottavuushankkeen osien 4-8 johtamisessa ja koordinoinnissa Osoitettava, että tuottavuuden kasvu ei ole nolla Seuranta ja raportointi kaupungin johtoryhmälle Tuottavuushankerekisteriin vietyjen hankkeiden arviointi ja alustava hyväksyntä Esitykset toteutettavista hankkeista kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle Kokoontuu joka toinen tiistaiaamu / tarpeen mukaan Jäsenet yhteistyöparit Tehtävät Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Talousjohtaja Tietohallintojohtaja Hallintopäällikkkö Puheenjohtajuus, prosessin omistajuus, yhteydet luottamushenkilöihin Pääsihteeri, aikataulutus, koordinointi, esitykset kaupunginhallitukselle Talousvalvonta, TP 13 ennuste ja TA 14 valvonta, TA 15,16,17 (ennusteet, reunaehdot, tavoitteet), hinnoittelut Prosessien ideointi, kriittinen prosessien arviointi ja hinnoittelu, hankerekisterin luonti Nollaryhmän sihteeri, hankerekisterin ylläpito ja valvonta - Kullakin toimialalla tuottavuusvastaava tai useampia Työparit Noora, Eero ja Pasi Hanna-Mari ja Pasi Pasi ja Hanna-Mari Noora ja Tuula Henri ja Kari M Hankeosat / v 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmark-vertailut

10 Tuottavuushankkeen osat Lohjan kaupungin tuottavuushankkeessa toimintaa arvioidaan eri näkökulmien kautta. Tavoitteena on saada tuottavuushanke koskemaan koko organisaatiota, työyksiköitä, henkilöitä ja toimintatapoja. Tuottavuushanke jaetaan 8 eri osaan, joista osat 1-3 ovat toimielimin vetoisia ja osat 4-8 keskushallintovetoisia. Tuottavuushankkeen osat: 1. Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmark vertailut (Miten muissa kunnissa?)

11 Tuottavuusajattelu Kaupungin toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia kuvataan kahdeksan eri hankeosan avulla. Hankeosat 1.Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu Hankeosa Vaihe I: Arvioidaan eri toimintojen ja prosessien nykyinen palvelutaso ja sen lakisääteisyys ja luodaan palvelukartta, jossa on kuvattu kaupungin palvelutuotanto ja sen tuotantotapa yksikkötasolla (oma, osto kunnalliselta, ulkoistettu) sekä verrataan sitä verrokkikuntien benchmarkkaus tietojen avulla -> kevät 2014 Vaihe II: Arvioidaan palvelut, jotka ovat kaupungin strategisia ja jotka tuotetaan omana työnä sekä muutos tulevaisuudessa. Vaihe I: Palvelun tai hyödykkeen analysointi siten, että sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään. Vakioidaan palvelu, määritellään sen tuotanto, prosessit, tiedottaminen, toimitus ja luodaan rutiineja, käytettävät välineet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; tiedotusjärjestelmä ja aineellisten tarvikkeiden hallinta (esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat ) ja kehitetään tuote ja palvelu "markkinakelpoiseksi". Tuotteistuksen tuloksena tapahtuu muutos siten, että tuote saa nimen ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti. -> kevät 2014 Vaihe II: Saadaan yksilöity palveluesite, jossa määritellään palvelun osien hinnoittelu ja miten hinta asiakkaalle muodostuu. Mitä sisältyy maksuttomaan palveluun ja mitä asiakas voi ostaa lisäpalveluna ja mikä on hinta. 3. Palveluverkko Vaihe I: Luodaan kolme skenaariota kaupungin palveluverkosta (omat mallit perusturvatoimelle, sivistystoimelle sekä tekniselle toimelle kaupungin kiinteistöjen omistamisesta) Vaihe II: Eri skenaarioiden pohjalta luodaan muutosstrategian vuoden 2016 ja siitä eteenpäin palveluverkon kehittämiselle. 4. Toimintatavat Haastaa työntekijät ideatalkoisiin tuottavuuden kehittämiseksi, tehdään kaikilla työpaikoilla, intraan avataan henkilöstölle tuottavuusaloitejärjestelmä 5. Prosessit Vaihe I: Saada määritetty prosesseille alustava läpimenoaika, vaihe II: Arvioida mahdollisuutta lyhentää läpimenoaikaa toimintatavan, teknologian yms. avulla 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmarkvertailut Haastaa kaikki työyksiköt miettimään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia palvelutuotannon kehittämiseksi, automatisoinniksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi Henkilöstömitoitukset, arvio henkilökunnan poistumasta (eläköityminen), palkitseminen tuottavuushankkeiden osalta tulospalkkauksen käynnistäminen joissakin yksiköissä Saada parannettua tulevaisuuden talousarviota yhä muuttuvammassa maailmassa, luoda nopeita taloushallinnon ja budjetoinnin reagointivälineitä nopeasti muuttuviin taloustilanteisiin, saada luotua vertailuluvut verrokkikuntiin, kevät 2014

12 Tuottavuushankkeen organisointi Hankkeen osa Valmistelu Työryhmiä Työtapoja Aikataulu Vastuutaho 1.Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa Toimiala 1 per toimiala Lautakuntien seminaarit Yrittäjät ja ay-järjestöt mukaan 1-3/2014 Perustyö 1-4/2014 Toimiala 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu Toimiala Sama kuin yllä Toiminnan simulointi; prosessointi vaihe vaiheelta ja samalla jokaisen vaiheen kustannuslaskenta. Tarkastelu tuotteen ja palvelun käyttäjän näkökulmasta. Sama Toimiala 3. Palveluverkko Toimiala +yhteinen koordinaatio Verkkotyöryhmä 1-12/2014 Palveluverkkotyöryh mä 4. Toimintatavat Toimiala +yhteinen koordinaatio Työyhteisö- ja henkilöstökierros Työyhteisöjen tuottavuushankken osa, työyhteisöiden kuuleminen ja henkilöstö-ideoiden jatkotyöstäminen muille toimiryhmille 1-6/ 2014 Henkilöstöpalvelut Kehittömispalvelut? 5. Prosessit Yhteinen +työ toimialoilla Keskushallinto koordinoi Kuvauksien tekninen tuki. Kuvauksista kehittämiseen, prosesseille hintalappu Perustyö 1-6/2014 Hallintopalvelut 6. Sähköinen asiointi Yhteinen +työ toimialoilla Yksi työryhmä Sähköisten kehittämishankkeiden hankesalkun ylläpito 1-10/2014 Tietohallinto 7. Henkilöstön määrä ja palkkaus Yhteinen Yksi työryhmä Ennusteet ja tavoitteet henkilöstön määräsille muutoksielle (=vähennyksille) Palkkausmuutokset (kannustavuus, tuottavuus) Palkkauksen kehittäminen, henkilöstöennuste, 1-6/2014 Henkilöstöpalvelut 8. Benchmark -vertailut Yhteinen +toimialat Yksi työryhmä Myös ltk:t Yksikköhintojen määrittämisenperiaatteet, vierailut, tilastovertailut 1-10/2014 Talouspalvelut Hankeosat 1-3 ovat kaikille toimielimille yhteiset ja niiden organisointi toteutetaan toimielimittäin Hankeosat 4-8 ovat keskushallintovetoisia

13 Hankeosa 1: Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, tarvittaessa kaupungin johtoryhmä Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät (nykyinen toimintaympäristö, ei kuntaliitoksia ja sotea) Millaisena näette toimipaikkanne tulevaisuuden vuonna 2017? Palvelutarve on pysynyt entisellään (), kasvanut +, vähentynyt - Miten benchmarkkauksen vertailutulokset kertovat? Palvelutaso on parempi +, huonompi -, samantasoinen () Vaihe I: Arvioidaan eri toimintojen ja prosessien nykyinen palvelutaso ja sen lakisääteisyys sekä verrataan sitä verrokkikuntien benchmarkkaus tietojen avulla. Luodaan palvelukartta, jossa on kuvattu kaupungin palvelutuotanto ja sen tuotantotapa (oma, osto kunnalliselta, ulkoistettu), kuvaus työyksikkötasolla? Vaihe II: Arvioidaan palvelutarpeen muutos tulevaisuudessa Mitkä tekijät luultavasti muuttavat omaa palvelutoimintaanne merkittävimmin seuraavien 10 vuoden tähtäimellä? Mikä toimintamuutos, teknologia tehostaisi palvelutuotannon taloudellisuutta ja tuottavuutta eniten? Mitkä ovat työpaikkanne suurimmat esteet ottaa käyttöön sähköisiä palveluita? Arvioidaan palvelut, jotka ovat kaupungin strategisia ja jotka tuotetaan omana työnä? 3. Tavoite Luoda kuva Lohjan kaupungin palvelutarpeesta ja sen resurssoinnista Luoda eri skenaarioita tuotantotapojen kehittämiseen

14 Hankeosa 2: Tuotteistaminen ja yksikköhinnat 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, tarvittaessa kaupungin johtoryhmä Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät - Analysoidaan palvelun / tuote siten, että sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään. - Vakioidaan palvelu, määritellään sen tuotanto, prosessit, tiedottaminen, toimitus - Luodaan rutiineja, käytettävät välineet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; tiedotusjärjestelmä ja aineellisten tarvikkeiden hallinta - Tuotekehityslaboratorio uudistumisen moottoriksi - Uudistuminen on kaikkien velvollisuus - Asiakaskeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen 3. Tavoite - Vakioitu palvelu tai tuote - Tuotteistuksen tuloksena tapahtuu muutos siten, että tuote saa nimen ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti. - Otetaan rutiinit toimintatavaksi -> yksikkökustannukset laskevat - Esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat ja kehitetään tuote ja palvelu "markkinakelpoiseksi - Asiakkaat tietävät selkeästi, mistä hinta muodostuu ja mitä asiakas saa maksaessaan palvelun tai tuotteen

15 Hankeosa 3: Palveluverkko 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa kunnes kaupunginhallitus nimittää palveluverkkotyöryhmän Palveluverkon selvitys kohdistuu lähinnä: perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät Vaihe I: Luodaan kolme skenaariota kaupungin palveluverkosta (omat mallit perusturvatoimelle, sivistystoimelle sekä tekniselle toimelle kaupungin kiinteistöjen omistamisesta) Vaihe II: Eri skenaarioiden pohjalta luodaan muutosstrategian vuoden 2016 ja siitä eteenpäin palveluverkon kehittämiselle. 3. Tavoite Käytössä palveluverkon muutostrategian vuodelle 2016 ja eteenpäin.

16 Hankeosa 4: Toimintatavat 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkea henkilöstöä 2. Tehtävät Mikä tietojärjestelmä tai toimintatapamuutos tehostaisi työyksikkönne toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta eniten seuraavien 10 vuoden tähtäimellä? Mitä ns. turhaa työtä voitaisiin vähentää tai poistaa kuljetukset, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi, viallinen tuote Haastaa työntekijät ideatalkoisiin tuottavuuden kehittämiseksi, tehdään kaikilla työpaikoilla, intraan avataan henkilöstölle tuottavuusaloitejärjestelmä 3. Tavoite Saada kerättyä henkilöstöltä kehittämisideoita jatkovalmisteluun

17 Hankeosa 5: Prosessit 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä QPR pääkäyttäjä / kehittämispalvelut esimiesten tukena 2. Tehtävät Ohjaa ja tukee prosessien kuvaamista ja määrätä niille läpimenoaika Arvioidaan mahdollisuudet lyhentää läpimenoaikaa Joillekin prosesseille annetaan euro tasoinen määre tai arvo (tuottavuushankken osa 8) Vaihe I: Saada määritetty prosesseille alustava läpimenoaika, vaihe II: Arvioida mahdollisuutta lyhentää läpimenoaikaa toimintatavan, teknologian yms. avulla 3. Tavoite Saada määritettyä prosesseille läpimenoaika ja arvion sen lyhentämisestä Saada hinta joillekin prosesseille

18 Hankeosa 6: Sähköinen asiointi 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä 2. Tehtävät Kuvataan kaikki olemassa olevat sähköisen asioinnin kehittämishankkeet projektisalkkuun Arvioidaan jokaiselle tulosyksikölle yksi sähköisen asioinnin kehittämishanke Haastaa kaikki työyksiköt miettimään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia palvelutuotannon kehittämiseksi, automatisoinniksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi 3. Tavoite Saada sähköinen asioinnin kehittäminen käyntiin koko organisaatiossa

19 Hankeosa 7: Henkilöstö ja palkkaus 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä Oma henkilöstön kehittämisryhmä? 2. Tehtävät Henkilöstömitoituksien jatkaminen Arvio henkilökunnan poistumasta (eläköityminen) Palkitseminen tuottavuushankkeiden osalta 3. Tavoite

20 Hankeosa 8: Benchmark -vertailut 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Tasu ryhmä 2. Tehtävät Saada parannettua tulevaisuuden talousarviota yhä muuttuvammassa maailmassa, luoda nopeita taloushallinnon ja budjetoinnin reagointivälineitä nopeasti muuttuviin taloustilanteisiin, saada luotua vertailuluvut verrokkikuntiin 3. Tavoite

21 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tehdyt aloitteet Lohjan kaupungin intranettiin avataan palvelu, johon esimiehet, työntekijät voivat jättää erilaisia tuottavuusideoita ja kehittämishankkeita. Kaikki hankkeet kirjataan ja nollaryhmä arvioi niiden jatkovalmistelua. Jos hanke arvioidaan jatkokäsittelyyn, se valmistellaan kaupungin johtoryhmään, josta se lähetetään tuottavuushankkeen osajaon mukaiseen suunnitteluun. Osoitteet sivulle ovat:

22 Tuottavuusrekisteri & raportointi Järjestelmän koodaus, tuottavuusaloitteet on nyt koodattu seuraavasti: Toimielin / tulosyksikkö jota aloite koskee 1. Palvelutaso 2. Tuotantotapa 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmarkkaus, miten muualla tehdään? 9. Ei tiedä, tai jokin muu. Mikä muu? Kustannuksien vähentäminen Tulojen lisääminen Tuttavuuden lisääminen Turhan toiminnon / työn vähentäminen Uuden teknologian hyödyntäminen Tuotteen tai työn laadullinen parantaminen Muu, mikä? Kuljetukset Varastot Liike Odotusaika Ylituotanto Yliprosessointi Viallinen tuote

23 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tähän tarvitaan tekstiä tuottavuushankkeesta (Kaupunginjohtajan teksti) (erilaiset uutiset ) Voidaan laittaa myös ilmoituksia ja tietoa tuottavuus hankkeen tilasta

24 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tuottavuusaloitteen teko Kommentit: Aloitteen tekijän nimi ei pakolliseksi

25 Tuottavuusrekisteri & raportointi Ylläpitäjän näyttö Kommentit:

26 Tuottavuusrekisteri & raportointi Aloitteen tilat, mitä halutaan seurata (mietittävä)

27 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tarvittaan värit, näytetään hallitukselle

28 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tuottavuuden arviointi, miten sidotaan tähän, eli miten kirjataan arvioita tuottavuudesta, hintalappu vaikuttavuusarvio. Tehdäänkö liitetiedostoilla ja yhdellä avoimena kenttänä

29 Tuottavuusrekisteri & raportointi Hankkeen tai prosessin nimi omistaja Hankekuvaus Hintalappu vaikuttavuusarvio Aikataulu Sähköinen lupaprosessi Rakennusvalvonta Mahdollistetaan rakennuslupien sähköinen hakeminen Arvioidaan suoria säästöjä Sähköisellä rakennuslupaproses silla nopeutetaan rakennuslupien läpimenoaikaa ja näin. 1/ /2014

30 Miten toimialat osallistuvat tuottavuushankkeeseen? Tuottavuushanke käsitellään hallintokuntien, työyksiköiden työpaikkakokouksissa Toimialat laativat omista prosesseitaan prosessikaaviot tarkastellen niitä Lean-ajattelun pohjalta Pyritään keskustelemaan asiasta jatkuvan kehittämisen periaatteella Esimiesten ja johtajien esimerkki sitoutumisesta kehittämiseen on tärkeää

31 Miten henkilökunta osallistuu tuottavuushankkeeseen? Henkilökunnalle järjestetään info tuottavuushankkeesta Laaditaan/päivitetään prosessikaaviot Tarkastellaan avoimesti prosesseja ja aikaansaannoksia - tarkastellaan vaihtoehtoja Prosessien ja tulosten arvomäärittely perustuu asiakkaan näkemykseen ja imuohjaukseen Samaa sanastoa käyttämällä keskustelu helpottuu Henkilöstö on huippuasiantuntija omassa työssään -> hyödynnetään prosessien ja toimintojen kehittämisessä Aloiterekisteri kehittämisaiheet palautteet vaihtoehdot Palkitseminen

32 Miten kuntalaiset osallistuvat Lohjan tuottavuushankkeeseen? Käsitellään asiaa lähidemokratian alueiden johtokunnassa Asukasdemokratian toimielimistä pyydetään palautetta, esityksiä ja aloitteita Lohjalaiset yritykset mukaan tuottavuushankkeeseen käsittelemällä tuottavuushanketta yhteisissä kokoontumisissa Kaupungin kotisivulle lomake kuntalaisia varten

33 Valtuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat mukana tuottavuushankkeessa Tuottavuushanke esitellään lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa Pyydetään palautetta ja ehdotuksia näkökulmana Lohjan tuottavuushanke Arvioidaan tuottavuushankkeen pohjalta päätöksentekoprosesseja ja tehtyjä ja toteutettuja päätöksiä Valtuutetut voivat tehdä tuottavuusaloitteita, joita ei käsitellä valtuustoaloitteina, vaan ne menevät suoraan työvaliokunnan kautta valmisteluun Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tuottavuushankkeen sparraajina Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tuottavuushankkeen julkisuuskuvan luojina

34 LEAN - johtamisfilosofia Keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen Kuljetukset Varastot Liike Odotusaika Ylituotanto Yliprosessointi Viallinen tuote Toteutuessaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentää kustannuksia ja lyhentää tuotannon läpimenoaikoja Parantaa tuottavuutta Parantaa taloudellisuutta Parantaa aikaansaannoskykyä Parantaa palvelukykyä Parantaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

35 Miten Lean-ajattelu toteutetaan? -> koko henkilöstö ymmärtää, mitä LEAN-ajattelu tarkoittaa -> koko ketju puhuu samaa kieltä -> hyödynnetään jatkuvasti koko henkilöstön voimavaroja -> koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen -> pysyvään kehittymiseen tähtäävä ajattelutapa -> ollaan joustavia -> ollaan avoimia muutoksille -> tehdään oikeita asioita -> tehdään oikea määrä -> toimitetaan oikeaan paikkaan -> vältetään kaikkea turhaa -> arvon määrittäminen perustuu asiakkaan näkemykseen -> arvoketjun määrittäminen perustuu asiakkaan tarpeiden imuohjaukseen -> toimintaa kehitetään jatkuvasti

36 Leanilla kaikenlaista ajan ja resurssien tuhlausta vastaan Ylituotanto: liikaa, liian aikaisin Häiriöt: sekoilua, laatuongelmia, toimintavarmuus kalpenee asiakkaiden tarpeiden edessä Tarpeettomat varastot: ovat ennenaikaisia työsuoritteita, matkalle jäänyt tai viivästynyt informaatio Asiaankuulumaton prosessointi: väärät tai monimutkaiset työkalut, menettelytavat, järjestelmät Liiallinen kuljetus: liika ihmisten, informaation, tavaroiden kuljettaminen johtaa ajan, vaivan ja rahan haaskaukseen Odottaminen: ihmisten, informaation tai tavaroiden tarpeettomana oleminen johtaa huonoon virtaukseen ja venyttää läpimenoaikaa Tarpeeton liike: huono työtilojen organisointi johtaa huonoon ergonomiaan ja kadotettuihin tavaroihin Älykkyyden hyödyntämättä jättäminen: ihmiset ovat paitsi viisaita, myös huippuasiantuntijoita omassa työssään hyödynnetään prosessien ja toimintojen kehittämisessä

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 14.06.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Toiminnan jatkuva parantaminen. CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg

Toiminnan jatkuva parantaminen. CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg Toiminnan jatkuva parantaminen CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg 1.9.2016 Vantaa Kaupunki: Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16%, joillakin alueilla yli 20% Suomen velkaisimpia

Lisätiedot

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA OHJAUSRYHMÄ 24.10.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Asiakkaalle arvoa tuottava työ (LEAN) Päivän työn organisoinnista nousseita

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? Porin yliopistokeskus 21.10.2010 Tero Erityisasiantuntija (kuntatalous)

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos ARTTU PARAS-arviointitutkimusohjelma 2008-2012 Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos prof. Pentti Meklin, prof. Jarmo Vakkuri, prof. Lasse Oulasvirta ja dos. Olavi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot