Lohjan tuottavuushanke. Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan tuottavuushanke. Versio 27.1.2014"

Transkriptio

1 Lohjan tuottavuushanke Versio

2 Käsitteiden sekamelska Käsitteet sotkeutuvat: tuottavuus, tuottavuuden kasvu, tehokkuus, kustannustehokkuus, tuloksellisuus, taloudellisuus, aikaansaannoskyky, palvelukyky, vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus

3 Tuottavuus on tuotannon tehokkuuden mitta Mitä on tuottavuus? Tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen ja panoksen suhdetta: tuotos/panos Tuotanto on aina prosessi Mitä vähemmillä panoksilla saadaan sama määrä tuotoksia sitä parempi on toiminnan tuottavuus tai Mitä enemmän saadaan aikaan samalla määrällä tuotoksia, sitä parempi on toiminnan tuottavuus -> mittausongelma syntyy, koska sekä tuotos, että panostukset koostuvat lukuisista erilaisista tuotteista ja panoksista Julkistalouden tuottavuuden parantaminen välttämätöntä, jotta palvelutuotanto voidaan turvata tulevaisuudessa Tuottavuus ei ota huomioon sitä, tehdäänkö oikeita tai järkeviä asioita Kunnallisten palvelujen vaikuttavuudessa vallitsee semanttinen kompleksisuus Laadun ja vaikuttavuuden huomioiminen tuottavuustarkastelussa tärkeää

4 Mitä on tuottavuuden kasvu Panos/tuotos ajattelutapa: Panokset esim. työntekijät, työtilat, koneet, laitteet ja raaka-aineet Tuotos on tuotannossa syntyvät tavarat, palvelut jne. Panosten mittaaminen ->esim. työaika, neliöt, kuutiot, tilavuus jne Tuloksena saadaan tuottavuustieto -> voidaan mitata rahassa Pelkistys: Kun samalla määrällä panoksia saadaan aikaan enemmän palveluja tai tuotteita => tuottavuuden kasvua Kun samalla panosmäärällä saadaan tyytyväisempiä asiakkaita -> tuottavuuden kasvua Kun pienemmällä määrällä panoksia saadaan aikaan yhtä paljon palveluja kuin aiemmin

5 Julkisen hallinnon tehokkuus? Tehokkuus määritellään aina verrattuna johonkin vertailukohteeseen Kustannustehokkuus tarkoittaa tuotosten ja resurssien käyttöön liittyvien kustannusten suhdetta verrattuna esim. toiseen yksikköön Tehokkuuden lisäksi tulee ottaa huomioon laatu ja vaikuttavuus

6 Mitä on vaikuttavuus? Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla tuotteilla saadaan aikaan asiakkaissa: oppiminen oppilaissa, potilaan paraneminen Julkisen sektorin tuotannon vaikutukset ovat usein välillisiä vaikutuksia Tuottavuuden mittaamiseen liittyvä ongelma on laadun huomiointi Julkisella sektorilla laadun parantaminen aiheuttaa yleensä sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia -> välillisiä vaikutuksia on lähes mahdotonta mitata Mitattavan tuotteen aikaperiodin vaikutukset; lyhyen aikavälin tuottavuus ei välttämättä edistä pidemmän aikavälin tuottavuutta, arvonlisäys on vaikea määritellä

7 Aikataulu Tuottavuushankkeen aikataululuonnos: tuottavuushankkeen valmistelun käynnistäminen, khall / 307 valmistelu keskushallinnossa ja kaupungin johtoryhmässä tuottavuushankkeen osat ja päälinjaukset khall / väliraportti tuottavuushankkeen käynnistymisestä khall / väliraportti tuottavuushankkeen ensimmäisistä tuloksista khall / Väliraportti sähköisen asioinnin ja palkkausuudistuksen toteuttamisesta khall / Kevään 2014 painopisteitä / tavoitteita eri työryhmillä => Tuottavuushankkeen esittely työyhteisöissä ja henkilöstön innostaminen ideointiin ja tuottavuusrekisterin käyttöön Tilinpäätösennuste helmikuun alussa, talousarvion ennustaminen, TA-prosessin automatisointi Tuotteistaminen eri palveluissa Mitkä tuotteet ovat lakisääteisiä, mitkä harkinnanvaraisia? Tuotteiden yksikköhintojen määrittäminen, kirjanpidon kustannuslaskennan kehittäminen Prosessien läpimenoaikojen määrittely ja tavoitteena läpimenoaikojen lyhentäminen Ns. pienet säästöt tulosyksiköissä, tuottavuusaloitejärjestelmä ja sen palkitseminen Aloitteet ja ehdotukset Raportointi kaupunginvaltuustolle kevään valtuustoseminaarissa : miten tuottavuushanke on käynnistynyt? syksyn valtuustoseminaarissa : joko näkyy tuloksissa ja miten huomioidaan vuoden 2015 TA:ssa ja toiminnassa? Vuodet 2015 ja 2016

8 Lohjan kaupunki Lohjan tuottavuushanke kaupunginvaltuusto 1/3 vuosiraportointi ja tilinpäätös kaupunginhallitus Projektia arvioidaan uudestaan, projekti ei etene Tuottavuushankkeen ideat Kuntalaiset lautakunta Päätökset Toimialat Päätökset ja hankkeen resursointi Yksittäinen tuottavuusprojekti siirtyy toteutukseen Tuottavuuden arviointi Työntekijät Organisaatio Aluetoimikunnat esitykset toteutettavista hankkeista Tarkastuslautakunta Järjestöt Lehdistö Poliitikot Kaupungin johtoryhmä 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, koordinoi hankeosia 1-4 ohjaa, koordinoi ja erityisvastuu 5-8 hankeosista 1. Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi Aikataulu: perustyö I - IV / 2014 Aikataulu: I-VI / 2014 Aikataulu: I-XII / 2014 Aikataulu: I - VI / 2014 Aikataulu:I - VI / 2014 Aikataulu: I - X / 2014 Valmisteluvastuu: toimiala ja lautakunta Valmisteluvastuu: toimiala ja lautakunta Valmisteluvastuu: toimiala, lautakunta + yhteinen koordinaatio Valmisteluvastuu: toimiala, lautakunta + yhteinen koordinaatio Valmisteluvastuu: yhteinen + hallintopalvelut Valmisteluvastuu: yhteinen + tietohallinto Idea ja tuottavuus hankerekisteri 7. Palkkaus ja henkilöstö Aikataulu: I - VI / 2104 Valmisteluvastuu: yhteinen + henkilöstöhallinto 8. Benchmark vertailut Aikataulu: I _ X / 2014 Valmisteluvastuu: yhteinen + taloushallinto Ideavarastoon, ei vielä toteutukseen Valitaan hankerekisteristä tuottavuusprojekteja Ideat tuottavuuteen

9 Työvaliokunta Hankkeen yleinen koordinointi- ja seurantaryhmä on 0-ryhmä = työvaliokunta, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, keskushallinnon johtoryhmä ja keskushallinnon hallintopäällikkö Päätehtävät Tuottavuushankkeen osien 1,2 ja 3 raportointi kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle Erityisvastuu tuottavuushankkeen osien 4-8 johtamisessa ja koordinoinnissa Osoitettava, että tuottavuuden kasvu ei ole nolla Seuranta ja raportointi kaupungin johtoryhmälle Tuottavuushankerekisteriin vietyjen hankkeiden arviointi ja alustava hyväksyntä Esitykset toteutettavista hankkeista kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle Kokoontuu joka toinen tiistaiaamu / tarpeen mukaan Jäsenet yhteistyöparit Tehtävät Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Talousjohtaja Tietohallintojohtaja Hallintopäällikkkö Puheenjohtajuus, prosessin omistajuus, yhteydet luottamushenkilöihin Pääsihteeri, aikataulutus, koordinointi, esitykset kaupunginhallitukselle Talousvalvonta, TP 13 ennuste ja TA 14 valvonta, TA 15,16,17 (ennusteet, reunaehdot, tavoitteet), hinnoittelut Prosessien ideointi, kriittinen prosessien arviointi ja hinnoittelu, hankerekisterin luonti Nollaryhmän sihteeri, hankerekisterin ylläpito ja valvonta - Kullakin toimialalla tuottavuusvastaava tai useampia Työparit Noora, Eero ja Pasi Hanna-Mari ja Pasi Pasi ja Hanna-Mari Noora ja Tuula Henri ja Kari M Hankeosat / v 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmark-vertailut

10 Tuottavuushankkeen osat Lohjan kaupungin tuottavuushankkeessa toimintaa arvioidaan eri näkökulmien kautta. Tavoitteena on saada tuottavuushanke koskemaan koko organisaatiota, työyksiköitä, henkilöitä ja toimintatapoja. Tuottavuushanke jaetaan 8 eri osaan, joista osat 1-3 ovat toimielimin vetoisia ja osat 4-8 keskushallintovetoisia. Tuottavuushankkeen osat: 1. Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmark vertailut (Miten muissa kunnissa?)

11 Tuottavuusajattelu Kaupungin toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia kuvataan kahdeksan eri hankeosan avulla. Hankeosat 1.Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu Hankeosa Vaihe I: Arvioidaan eri toimintojen ja prosessien nykyinen palvelutaso ja sen lakisääteisyys ja luodaan palvelukartta, jossa on kuvattu kaupungin palvelutuotanto ja sen tuotantotapa yksikkötasolla (oma, osto kunnalliselta, ulkoistettu) sekä verrataan sitä verrokkikuntien benchmarkkaus tietojen avulla -> kevät 2014 Vaihe II: Arvioidaan palvelut, jotka ovat kaupungin strategisia ja jotka tuotetaan omana työnä sekä muutos tulevaisuudessa. Vaihe I: Palvelun tai hyödykkeen analysointi siten, että sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään. Vakioidaan palvelu, määritellään sen tuotanto, prosessit, tiedottaminen, toimitus ja luodaan rutiineja, käytettävät välineet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; tiedotusjärjestelmä ja aineellisten tarvikkeiden hallinta (esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat ) ja kehitetään tuote ja palvelu "markkinakelpoiseksi". Tuotteistuksen tuloksena tapahtuu muutos siten, että tuote saa nimen ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti. -> kevät 2014 Vaihe II: Saadaan yksilöity palveluesite, jossa määritellään palvelun osien hinnoittelu ja miten hinta asiakkaalle muodostuu. Mitä sisältyy maksuttomaan palveluun ja mitä asiakas voi ostaa lisäpalveluna ja mikä on hinta. 3. Palveluverkko Vaihe I: Luodaan kolme skenaariota kaupungin palveluverkosta (omat mallit perusturvatoimelle, sivistystoimelle sekä tekniselle toimelle kaupungin kiinteistöjen omistamisesta) Vaihe II: Eri skenaarioiden pohjalta luodaan muutosstrategian vuoden 2016 ja siitä eteenpäin palveluverkon kehittämiselle. 4. Toimintatavat Haastaa työntekijät ideatalkoisiin tuottavuuden kehittämiseksi, tehdään kaikilla työpaikoilla, intraan avataan henkilöstölle tuottavuusaloitejärjestelmä 5. Prosessit Vaihe I: Saada määritetty prosesseille alustava läpimenoaika, vaihe II: Arvioida mahdollisuutta lyhentää läpimenoaikaa toimintatavan, teknologian yms. avulla 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmarkvertailut Haastaa kaikki työyksiköt miettimään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia palvelutuotannon kehittämiseksi, automatisoinniksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi Henkilöstömitoitukset, arvio henkilökunnan poistumasta (eläköityminen), palkitseminen tuottavuushankkeiden osalta tulospalkkauksen käynnistäminen joissakin yksiköissä Saada parannettua tulevaisuuden talousarviota yhä muuttuvammassa maailmassa, luoda nopeita taloushallinnon ja budjetoinnin reagointivälineitä nopeasti muuttuviin taloustilanteisiin, saada luotua vertailuluvut verrokkikuntiin, kevät 2014

12 Tuottavuushankkeen organisointi Hankkeen osa Valmistelu Työryhmiä Työtapoja Aikataulu Vastuutaho 1.Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa Toimiala 1 per toimiala Lautakuntien seminaarit Yrittäjät ja ay-järjestöt mukaan 1-3/2014 Perustyö 1-4/2014 Toimiala 2. Tuotteistaminen ja yksikköhinnoittelu Toimiala Sama kuin yllä Toiminnan simulointi; prosessointi vaihe vaiheelta ja samalla jokaisen vaiheen kustannuslaskenta. Tarkastelu tuotteen ja palvelun käyttäjän näkökulmasta. Sama Toimiala 3. Palveluverkko Toimiala +yhteinen koordinaatio Verkkotyöryhmä 1-12/2014 Palveluverkkotyöryh mä 4. Toimintatavat Toimiala +yhteinen koordinaatio Työyhteisö- ja henkilöstökierros Työyhteisöjen tuottavuushankken osa, työyhteisöiden kuuleminen ja henkilöstö-ideoiden jatkotyöstäminen muille toimiryhmille 1-6/ 2014 Henkilöstöpalvelut Kehittömispalvelut? 5. Prosessit Yhteinen +työ toimialoilla Keskushallinto koordinoi Kuvauksien tekninen tuki. Kuvauksista kehittämiseen, prosesseille hintalappu Perustyö 1-6/2014 Hallintopalvelut 6. Sähköinen asiointi Yhteinen +työ toimialoilla Yksi työryhmä Sähköisten kehittämishankkeiden hankesalkun ylläpito 1-10/2014 Tietohallinto 7. Henkilöstön määrä ja palkkaus Yhteinen Yksi työryhmä Ennusteet ja tavoitteet henkilöstön määräsille muutoksielle (=vähennyksille) Palkkausmuutokset (kannustavuus, tuottavuus) Palkkauksen kehittäminen, henkilöstöennuste, 1-6/2014 Henkilöstöpalvelut 8. Benchmark -vertailut Yhteinen +toimialat Yksi työryhmä Myös ltk:t Yksikköhintojen määrittämisenperiaatteet, vierailut, tilastovertailut 1-10/2014 Talouspalvelut Hankeosat 1-3 ovat kaikille toimielimille yhteiset ja niiden organisointi toteutetaan toimielimittäin Hankeosat 4-8 ovat keskushallintovetoisia

13 Hankeosa 1: Palvelutarve, palvelutaso ja tuotantotapa 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, tarvittaessa kaupungin johtoryhmä Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät (nykyinen toimintaympäristö, ei kuntaliitoksia ja sotea) Millaisena näette toimipaikkanne tulevaisuuden vuonna 2017? Palvelutarve on pysynyt entisellään (), kasvanut +, vähentynyt - Miten benchmarkkauksen vertailutulokset kertovat? Palvelutaso on parempi +, huonompi -, samantasoinen () Vaihe I: Arvioidaan eri toimintojen ja prosessien nykyinen palvelutaso ja sen lakisääteisyys sekä verrataan sitä verrokkikuntien benchmarkkaus tietojen avulla. Luodaan palvelukartta, jossa on kuvattu kaupungin palvelutuotanto ja sen tuotantotapa (oma, osto kunnalliselta, ulkoistettu), kuvaus työyksikkötasolla? Vaihe II: Arvioidaan palvelutarpeen muutos tulevaisuudessa Mitkä tekijät luultavasti muuttavat omaa palvelutoimintaanne merkittävimmin seuraavien 10 vuoden tähtäimellä? Mikä toimintamuutos, teknologia tehostaisi palvelutuotannon taloudellisuutta ja tuottavuutta eniten? Mitkä ovat työpaikkanne suurimmat esteet ottaa käyttöön sähköisiä palveluita? Arvioidaan palvelut, jotka ovat kaupungin strategisia ja jotka tuotetaan omana työnä? 3. Tavoite Luoda kuva Lohjan kaupungin palvelutarpeesta ja sen resurssoinnista Luoda eri skenaarioita tuotantotapojen kehittämiseen

14 Hankeosa 2: Tuotteistaminen ja yksikköhinnat 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa, tarvittaessa kaupungin johtoryhmä Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät - Analysoidaan palvelun / tuote siten, että sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään. - Vakioidaan palvelu, määritellään sen tuotanto, prosessit, tiedottaminen, toimitus - Luodaan rutiineja, käytettävät välineet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; tiedotusjärjestelmä ja aineellisten tarvikkeiden hallinta - Tuotekehityslaboratorio uudistumisen moottoriksi - Uudistuminen on kaikkien velvollisuus - Asiakaskeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen 3. Tavoite - Vakioitu palvelu tai tuote - Tuotteistuksen tuloksena tapahtuu muutos siten, että tuote saa nimen ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti. - Otetaan rutiinit toimintatavaksi -> yksikkökustannukset laskevat - Esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat ja kehitetään tuote ja palvelu "markkinakelpoiseksi - Asiakkaat tietävät selkeästi, mistä hinta muodostuu ja mitä asiakas saa maksaessaan palvelun tai tuotteen

15 Hankeosa 3: Palveluverkko 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa kunnes kaupunginhallitus nimittää palveluverkkotyöryhmän Palveluverkon selvitys kohdistuu lähinnä: perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi Toimiala valmistelee ja toteuttaa 2. Tehtävät Vaihe I: Luodaan kolme skenaariota kaupungin palveluverkosta (omat mallit perusturvatoimelle, sivistystoimelle sekä tekniselle toimelle kaupungin kiinteistöjen omistamisesta) Vaihe II: Eri skenaarioiden pohjalta luodaan muutosstrategian vuoden 2016 ja siitä eteenpäin palveluverkon kehittämiselle. 3. Tavoite Käytössä palveluverkon muutostrategian vuodelle 2016 ja eteenpäin.

16 Hankeosa 4: Toimintatavat 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkea henkilöstöä 2. Tehtävät Mikä tietojärjestelmä tai toimintatapamuutos tehostaisi työyksikkönne toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta eniten seuraavien 10 vuoden tähtäimellä? Mitä ns. turhaa työtä voitaisiin vähentää tai poistaa kuljetukset, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi, viallinen tuote Haastaa työntekijät ideatalkoisiin tuottavuuden kehittämiseksi, tehdään kaikilla työpaikoilla, intraan avataan henkilöstölle tuottavuusaloitejärjestelmä 3. Tavoite Saada kerättyä henkilöstöltä kehittämisideoita jatkovalmisteluun

17 Hankeosa 5: Prosessit 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä QPR pääkäyttäjä / kehittämispalvelut esimiesten tukena 2. Tehtävät Ohjaa ja tukee prosessien kuvaamista ja määrätä niille läpimenoaika Arvioidaan mahdollisuudet lyhentää läpimenoaikaa Joillekin prosesseille annetaan euro tasoinen määre tai arvo (tuottavuushankken osa 8) Vaihe I: Saada määritetty prosesseille alustava läpimenoaika, vaihe II: Arvioida mahdollisuutta lyhentää läpimenoaikaa toimintatavan, teknologian yms. avulla 3. Tavoite Saada määritettyä prosesseille läpimenoaika ja arvion sen lyhentämisestä Saada hinta joillekin prosesseille

18 Hankeosa 6: Sähköinen asiointi 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä 2. Tehtävät Kuvataan kaikki olemassa olevat sähköisen asioinnin kehittämishankkeet projektisalkkuun Arvioidaan jokaiselle tulosyksikölle yksi sähköisen asioinnin kehittämishanke Haastaa kaikki työyksiköt miettimään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia palvelutuotannon kehittämiseksi, automatisoinniksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi 3. Tavoite Saada sähköinen asioinnin kehittäminen käyntiin koko organisaatiossa

19 Hankeosa 7: Henkilöstö ja palkkaus 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Koskee kaikkia esimiehiä Oma henkilöstön kehittämisryhmä? 2. Tehtävät Henkilöstömitoituksien jatkaminen Arvio henkilökunnan poistumasta (eläköityminen) Palkitseminen tuottavuushankkeiden osalta 3. Tavoite

20 Hankeosa 8: Benchmark -vertailut 1. Ohjaus 0-ryhmä = Työvaliokunta ohjaa Tasu ryhmä 2. Tehtävät Saada parannettua tulevaisuuden talousarviota yhä muuttuvammassa maailmassa, luoda nopeita taloushallinnon ja budjetoinnin reagointivälineitä nopeasti muuttuviin taloustilanteisiin, saada luotua vertailuluvut verrokkikuntiin 3. Tavoite

21 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tehdyt aloitteet Lohjan kaupungin intranettiin avataan palvelu, johon esimiehet, työntekijät voivat jättää erilaisia tuottavuusideoita ja kehittämishankkeita. Kaikki hankkeet kirjataan ja nollaryhmä arvioi niiden jatkovalmistelua. Jos hanke arvioidaan jatkokäsittelyyn, se valmistellaan kaupungin johtoryhmään, josta se lähetetään tuottavuushankkeen osajaon mukaiseen suunnitteluun. Osoitteet sivulle ovat:

22 Tuottavuusrekisteri & raportointi Järjestelmän koodaus, tuottavuusaloitteet on nyt koodattu seuraavasti: Toimielin / tulosyksikkö jota aloite koskee 1. Palvelutaso 2. Tuotantotapa 3. Palveluverkko 4. Toimintatavat 5. Prosessit 6. Sähköinen asiointi 7. Henkilöstö ja palkkaus 8. Benchmarkkaus, miten muualla tehdään? 9. Ei tiedä, tai jokin muu. Mikä muu? Kustannuksien vähentäminen Tulojen lisääminen Tuttavuuden lisääminen Turhan toiminnon / työn vähentäminen Uuden teknologian hyödyntäminen Tuotteen tai työn laadullinen parantaminen Muu, mikä? Kuljetukset Varastot Liike Odotusaika Ylituotanto Yliprosessointi Viallinen tuote

23 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tähän tarvitaan tekstiä tuottavuushankkeesta (Kaupunginjohtajan teksti) (erilaiset uutiset ) Voidaan laittaa myös ilmoituksia ja tietoa tuottavuus hankkeen tilasta

24 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tuottavuusaloitteen teko Kommentit: Aloitteen tekijän nimi ei pakolliseksi

25 Tuottavuusrekisteri & raportointi Ylläpitäjän näyttö Kommentit:

26 Tuottavuusrekisteri & raportointi Aloitteen tilat, mitä halutaan seurata (mietittävä)

27 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tarvittaan värit, näytetään hallitukselle

28 Tuottavuusrekisteri & raportointi Tuottavuuden arviointi, miten sidotaan tähän, eli miten kirjataan arvioita tuottavuudesta, hintalappu vaikuttavuusarvio. Tehdäänkö liitetiedostoilla ja yhdellä avoimena kenttänä

29 Tuottavuusrekisteri & raportointi Hankkeen tai prosessin nimi omistaja Hankekuvaus Hintalappu vaikuttavuusarvio Aikataulu Sähköinen lupaprosessi Rakennusvalvonta Mahdollistetaan rakennuslupien sähköinen hakeminen Arvioidaan suoria säästöjä Sähköisellä rakennuslupaproses silla nopeutetaan rakennuslupien läpimenoaikaa ja näin. 1/ /2014

30 Miten toimialat osallistuvat tuottavuushankkeeseen? Tuottavuushanke käsitellään hallintokuntien, työyksiköiden työpaikkakokouksissa Toimialat laativat omista prosesseitaan prosessikaaviot tarkastellen niitä Lean-ajattelun pohjalta Pyritään keskustelemaan asiasta jatkuvan kehittämisen periaatteella Esimiesten ja johtajien esimerkki sitoutumisesta kehittämiseen on tärkeää

31 Miten henkilökunta osallistuu tuottavuushankkeeseen? Henkilökunnalle järjestetään info tuottavuushankkeesta Laaditaan/päivitetään prosessikaaviot Tarkastellaan avoimesti prosesseja ja aikaansaannoksia - tarkastellaan vaihtoehtoja Prosessien ja tulosten arvomäärittely perustuu asiakkaan näkemykseen ja imuohjaukseen Samaa sanastoa käyttämällä keskustelu helpottuu Henkilöstö on huippuasiantuntija omassa työssään -> hyödynnetään prosessien ja toimintojen kehittämisessä Aloiterekisteri kehittämisaiheet palautteet vaihtoehdot Palkitseminen

32 Miten kuntalaiset osallistuvat Lohjan tuottavuushankkeeseen? Käsitellään asiaa lähidemokratian alueiden johtokunnassa Asukasdemokratian toimielimistä pyydetään palautetta, esityksiä ja aloitteita Lohjalaiset yritykset mukaan tuottavuushankkeeseen käsittelemällä tuottavuushanketta yhteisissä kokoontumisissa Kaupungin kotisivulle lomake kuntalaisia varten

33 Valtuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat mukana tuottavuushankkeessa Tuottavuushanke esitellään lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa Pyydetään palautetta ja ehdotuksia näkökulmana Lohjan tuottavuushanke Arvioidaan tuottavuushankkeen pohjalta päätöksentekoprosesseja ja tehtyjä ja toteutettuja päätöksiä Valtuutetut voivat tehdä tuottavuusaloitteita, joita ei käsitellä valtuustoaloitteina, vaan ne menevät suoraan työvaliokunnan kautta valmisteluun Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tuottavuushankkeen sparraajina Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tuottavuushankkeen julkisuuskuvan luojina

34 LEAN - johtamisfilosofia Keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen Kuljetukset Varastot Liike Odotusaika Ylituotanto Yliprosessointi Viallinen tuote Toteutuessaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentää kustannuksia ja lyhentää tuotannon läpimenoaikoja Parantaa tuottavuutta Parantaa taloudellisuutta Parantaa aikaansaannoskykyä Parantaa palvelukykyä Parantaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta

35 Miten Lean-ajattelu toteutetaan? -> koko henkilöstö ymmärtää, mitä LEAN-ajattelu tarkoittaa -> koko ketju puhuu samaa kieltä -> hyödynnetään jatkuvasti koko henkilöstön voimavaroja -> koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen -> pysyvään kehittymiseen tähtäävä ajattelutapa -> ollaan joustavia -> ollaan avoimia muutoksille -> tehdään oikeita asioita -> tehdään oikea määrä -> toimitetaan oikeaan paikkaan -> vältetään kaikkea turhaa -> arvon määrittäminen perustuu asiakkaan näkemykseen -> arvoketjun määrittäminen perustuu asiakkaan tarpeiden imuohjaukseen -> toimintaa kehitetään jatkuvasti

36 Leanilla kaikenlaista ajan ja resurssien tuhlausta vastaan Ylituotanto: liikaa, liian aikaisin Häiriöt: sekoilua, laatuongelmia, toimintavarmuus kalpenee asiakkaiden tarpeiden edessä Tarpeettomat varastot: ovat ennenaikaisia työsuoritteita, matkalle jäänyt tai viivästynyt informaatio Asiaankuulumaton prosessointi: väärät tai monimutkaiset työkalut, menettelytavat, järjestelmät Liiallinen kuljetus: liika ihmisten, informaation, tavaroiden kuljettaminen johtaa ajan, vaivan ja rahan haaskaukseen Odottaminen: ihmisten, informaation tai tavaroiden tarpeettomana oleminen johtaa huonoon virtaukseen ja venyttää läpimenoaikaa Tarpeeton liike: huono työtilojen organisointi johtaa huonoon ergonomiaan ja kadotettuihin tavaroihin Älykkyyden hyödyntämättä jättäminen: ihmiset ovat paitsi viisaita, myös huippuasiantuntijoita omassa työssään hyödynnetään prosessien ja toimintojen kehittämisessä

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 Talouden suunta ja vaihtoehdot 2013 laadittiin skenaariot kaupungin talouden kehityksestä ja laskelmat niistä VE 1 Menokuri VE 2 Normaalikehitys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan?

Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Sosiaalityön kehittämisen foorumi 15.11.2012, Socca Elina Aaltio, VTM, jatko-opiskelija Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden

Lisätiedot

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Vantaa Kaupunki: - Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16% - Suomen velkaisimpia kuntia, voimassa talous- ja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 Tarinasta toimintaan Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 1 Tulevaisuus Kaupungin haasteita Asiakkaisiin liittyviä haasteita Väestön rakennemuutoksen vaikutukset palvelutarpeisiin

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Kaupunginvaltuusto 26 27.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Toiminnan jatkuva parantaminen. CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg

Toiminnan jatkuva parantaminen. CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg Toiminnan jatkuva parantaminen CAF Vantaan kaupunginkirjastossa Ritva Nyberg 1.9.2016 Vantaa Kaupunki: Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16%, joillakin alueilla yli 20% Suomen velkaisimpia

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana + plussat Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 14.06.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA Tehku17pe

TEHTÄVÄKUVA Tehku17pe TEHTÄVÄKUVA 2017 Tehku17pe 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja virkanimike Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Komponenttien ostojen optimointi OPTIMI-hanke Matti Säämäki tutkimusapulainen Nopea tiedonvälitys, kansainvälistyvä kilpailu ja konsulttien vaikutusvallan kasvu on tuonut vallitseviksi

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja 1 SPB-mallin käyttäjiä Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Savonlinna Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki Salo Hämeenkyrö Opetustoimi Jyväskylä

Lisätiedot