Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction"

Transkriptio

1 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003

2 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Linjaukset rakennusklusterin teknologiaohjelman kansainvälistymiselle Towards Value Networks in Construction Outlining Internationalisation for the Building Cluster Technology Program Tapio Koivu VTT Silicon Valley Hans Björnsson Stanford University

3 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Linjaukset rakennusklusterin teknologiaohjelman kansainvälistymiselle Tapio Koivu VTT Silicon Valley Hans Björnsson Stanford University Teknologiakatsaus 137/2003 Helsinki 2003

4 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN X ISBN Kansi: LM&CO Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2003

5 Esipuhe Tekes järjesti syyskuuta 2002 kutsuseminaarin, jonka tavoitteena oli hahmotella päälinjat suomalaisen rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuuden kansainvälistymiselle. Seminaarissa koottiin niin suur- kuin pk-teollisuuden kokemuksia kansainvälistymisestä ja linjattiin keinoja, millä kansainvälistä kilpailukykyä kehitetään Rakennusklusteriohjelman nimellä valmisteltavassa teknologiaohjelmassa. Seminaarin alustajiksi oli pyydetty professori Hans Björnsson, University of Stanford; professori Brian Atkin, University of Reading; professori David Gann, SPRU; professori Amy Shuen; University of Berkeley sekä TkT Tapio Koivu; VTT/Silicon Valley. Seminaarin osallistujia olivat Kim Hagström, Halton Oy; Henrik von Hedenberg, Tekla Oyj; Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt; Veli-Matti Kullas, Skanska Oyj; Raimo Lehtinen, Teräspeikko Oy; Erkki KM Leppävuori, VTT; Matti Mantere, Rakennus Oy Lemminkäinen; Lauri Palojärvi, Finnforest Oyj; Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry; Lauri Ratia, Oy Lohja Rudus Ab; Ilpo Relander, Nunnalahden Uuni Oy; Seppo Ruotsalainen, Tekla Oyj; Juho Saarimaa, VTT; Pekka Sairanen, Metsäpuu Oy; Antti Suonranta, UPM-Kymmene Oyj sekä Markku Vesa, Eurodevo Oy. Tekesistä seminaariin ottivat osaa Ari Ahonen; Mika Lautanala; Olli-Pekka Nordlund ja Tom Warras. Tekes kiittää julkaisun tekijöitä sekä kaikkia seminaariin osallistuneita sekä seminaarin alustajia heidän panoksestaan tämän julkaisun syntymiseen ja toivoo, että kirja on ahkerassa käytössä pohdittaessa, kuinka rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuutemme kansainvälistyy. Helsingissä helmikuussa 2003 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 Tiivistelmä Tämä raportti on tulos selvitystyöstä, jonka Teknologian kehittämiskeskus, Tekes, käynnisti syksyllä Selvityksen tavoitteena oli tuottaa kansainvälistymisstrategia kansalliselle, käynnistyvälle rakennusklusterin teknologiaohjelmalle. Voidaan perustellusti väittää, että suomalaisen kiinteistöja rakennusklusterin kansainvälinen toiminta on rakennustuote- materiaaliteollisuuden vientiaktiviteettien ja sektorin suomalaisomistuksessa ulkomailla olevien yritysten varassa. Paineita kansainvälisen toiminnan uudelleensuuntaamiseen ja korostamiseen aiheuttaa omistajuudessa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös se, että Suomen kansallisvarallisuudesta 70 % on rakennetussa ympäristössä infrastruktuurissa ja rakennuksissa. Asiakastarpeiden hallinta, uudet materiaalit ja järjestelmät ja tiedonhallinta prosesseissa muodostavat keskeiset sisältökokonaisuudet rakennusklusterin teknologiaohjelmalle. Em. painopisteet ohjaavat voimakkaasti myös sitä, miten teknologiaohjelma voi tukea kansainvälistymistä. Ratkaisevaa teknologiaohjelman kannalta on se, mitä kansainvälistymistä koskevia kriteerejä ohjelman projekteille asetetaan ja miten ne ohjaavat resurssien rahan allokointia. Selvityksessä esitetään, että kriteerit ohjaisivat projekteja vahvasti valittujen, sellaisten 1 3 teknologia-alueen tutkimus- ja kehitystyöhön, joiden pohjalta voidaan olettaa suomalaisen erikoisosaamisen ja teknologian nousevan kansainväliselle huipputasolle. Tämä edellyttää tutkimus- ja kehitystyön rajaamista sellaisille markkinalähtöisille aihealueille, joissa voidaan erilaistua tai sopivalla tavalla täydentää muualla maailmassa tehtyä työtä. Myös tutkijoiden ja kehittämistoiminnassaan aktiivisten yritysten verkottuminen parhaiden osaajien kanssa nousee tärkeään asemaan. Kriittisen massan aikaansaaminen kansainväliselle huipulle nostettavan osaamisen ja teknologian taakse on teknologiaohjelman johtamista ajatellen haasteellisin ongelma. Jotta suomalainen kiinteistö- ja rakennusala voi saada aikaan t&k:n avulla halutun vaikuttavuuden, on saatava aikaan positiivinen kierre: Tutkimuksen on oltava niin kovatasoista, että se houkuttelee rahoitusta globaaleista yrityksistä. Kovatasoisen tutkimuksen ja yritysten yhteistyön tulisi parantaa kilpailukykyä, synnyttää uusia innovaatioita ja tuotteita. Näin saavutetun vaikuttavuuden tulisi ruokkia entisestään osaamisen kasvattamista ja etumatkan säilyttämistä. Tässä raportissa esitettävä strategia ehdottaa, että klusteriohjelma fokusoi kansainväliselle huipputasolle tähtäävän tutkimus- ja kehitystyön arvoverkkojen kehittämiseen. Arvoverkoilla tarkoitetaan laajennusta arvoketjuajatteluun; sen sijaan, että yritykset toimisivat lineaarisessa, rooleiltaan tarkkaan määritellyissä arvoketjussa, ne voivat toimia joustavammin ja vapaammin eri rooleissa. Arvon tuotto voi tapahtua hyvin erilaisissa muodoissa ja tällaiset yritysten yhteenliittymät arvoverkot voivat konfiguroitua projekti- tai asiakaskohtaisesti. Arvoverkkojen kehittämisen tuloksena voi syntyä esimerkiksi kansainvälisesti kilpailukykyinen, uudella tavalla toimiva uuden sukupolven rakennusliike. Arvoverkkojen kehittäminen kansainväliselle huipputasolle vaatii osaamisen integrointia prosessien hallinnan, informaatio- ja kommunikaatioteknologian alueilta loppuasiakkaiden näkökulmasta. Menetelmien, työkalujen, prosessien ja johtamisen kehittämisen lisäksi on kyettävä toteuttamaan kv. tason arvoverkkoja, kyettävä luomaan niille menestymisen olosuhteet ja verkostot asiakaslähtöiseen kehitystoimintaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Tutkimus- ja kehitystyön tukemiseksi suositellaan lisäksi toimintoja, joilla yrityksille tuotetaan entistä tehokkaammin tietoa markkinoista ja mahdollisuuksista mielenkiintoisissa kohdemaissa ja -markkinoissa. Jatkotoimenpiteinä strategian jalkauttaminen vaatii teollisuuden ja avainorganisaatioiden sitoutumisen strategian ja tavoitteiden taakse. Tässä yhteydessä raportissa esitettyjä alustavia tutkimusaiheita ja teemoja voidaan todennäköisesti tarkentaa. Tasapaino jaettaessa resursseja eri teemoille ja asetettaessa kriteerejä projekteille on otettava huomioon kansainvälistymisen tavoitteet ja haluttu vaikuttavuus. Teknologiaohjelman valmistelussa ja johtamisessa olisi tehostettava kansainvälisten verkostojen rakentaminen siten, että varmistetaan innovaatioketjun katkeamattomuus ja yhteistyön jatkuminen tutkimuksellisten vaiheiden jälkeenkin. Tukitoimintoja näiden verkostojen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi on syytä lisätä. Myös benchmarking-toimintaa suositellaan parhaiden partnerien ja käytäntöjen löytämiseksi.

7 Alkusanat Suomi on menestyksellisesti kyennyt tuottamaan globaaleja, maailmanluokan yrityksiä viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Luonnollisesti telekommunikaatioala ja Nokia ovat olleet tämän kehityksen kärjessä. Myös kiinteistö- ja rakennusala voi listata kansainvälisiä menestyjiä, kuten Uponor, Rautaruukki, Sanitec, Finnforest, UPM ja klusteriin luettava Kone. Voidaan myös sanoa, että potentiaalinen kysyntä suomalaiselle alan osaamiselle, esimerkiksi rakentamisen tietotekniikan alueella, on konkretisoitumassa. Kansainvälistymispaineita lisää myös se, että kiinteistöt ja rakennettu ympäristö edustaa 70 %:ia Suomen kansallisvarallisuudesta. Tämän varallisuuden tehokas ja kilpailukykyinen käyttö edellyttää tiedon hankkimista maamme ulkopuolelta parhaista mahdollisista lähteistä. Kirjoittajat haluavat kiittää vielä prosessissa osallisena olleita kansainvälisiä asiantuntijoita, prof. David Gannia, prof. Amy Shuenia ja prof. Brian Atkinia antoisista ja ajatuksia herättävistä esitelmistään selvitystyön yhteydessä pidetyssä seminaarissa. Heidän pitämien esitysten taso edusti maailman kärkeä rakennusalan innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen alueella. Tämä hanke ja raportti on tehty yhteistyössä Innovaatio- ja teknologiajohtamisen instituutin (IMIT) kanssa. Sen Piilaakson toiminta edustaa yhteispohjoismaista palvelutoimintaa, joka on synnytetty VTT:n ja IMIT:in Ruotsin organisaation tuella ja kirjoittajien toimesta. Lämmin kiitos myös IMIT:in puolesta Tekesille että osallistuneille tahoille! Aloite tämän tutkimuksen tekemiseen on lähtenyt muutamalta edistykselliseltä ja eteenpäin katsovalta alan edustajalta. Erityisesti on syytä kiittää Teknologian kehittämiskeskuksen, Tekesin Ari Ahosta ja Olli-Pekka Nordlundia tutkimuksen nopeasta saattamisesta liikkeelle. Lisäksi kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana tuottamassa ideoita, toimenpide-ehdotuksia ja tuoneet esiin ongelmia. Asiantuntijat ovat edustaneet alan kärkiyrityksiä ja heidän kanssaan työskentely on ollut hedelmällistä ja miellyttävää. Palo Alto, Tapio Koivu Hans Björnsson

8 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Alkusanat 1 Johdanto Globaali kiinteistö- ja rakennusala Tutkimuksen tavoite Toteutus Yritysten globaali toimintaympäristö Nykyisiä ja nousevia markkinoiden piirteitä Innovaatioiden rooli globalisoitumisessa Case-esimerkkejä kansainvälisistä ohjelmista Visio 2020 Ruotsalainen näkökulma Trendejä ja fokusalueita Erinomaisuuden saavuttaminen esimerkki Kanadasta Kanadan rakennusalan haasteet Kanadalaisten toimintasuunnitelma Brittien rakentamisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uudelleenorganisointi Katsaus Yhdistyneiden kuningaskuntien t&k-politiikkaan Uusia, nousevia teknologioita Ideoita tutkimusaiheiksi Strategiset linjaukset Teknologiaohjelman sisältö Vaihtoehtoja projektisalkun muodostamiseksi Kansainvälistymisen avaintoimenpiteet: tunnustelu, mobilisointi ja ulkomaantoimintojen johtaminen Visio, tavoitteet ja toimenpiteet Arvoverkottumisella tuotteiden viennistä tietämyksen vientiin Tavoitteet ja avaintehtävät Johtopäätökset Opittuja asioita Jatkotoimenpiteet Lähteitä Liite A Seminaarin osallistujalista Tekesin teknologiakatsauksia

9 1 Johdanto 1.1 Globaali kiinteistö- ja rakennusala Rakennustoiminnan volyymin arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 3,4 3,9 triljoonaa US dollaria vuodessa. Arvioita kiinteistöalan volyymeista on hankalasti saatavilla, mutta varovaisestikin arvioiden edellisen summan voi kertoa kahdella, jos halutaan antaa sivistynyt arvaus maailmanlaajuisen klusterin volyymeista. Suurin osa varsinkin rakennustoiminnassa liikkuvasta rahasta vaihtaa omistajaa kansallisesti. Rakentaminen on projektitoimintaa ja siinä operoidaan paikallisesti. Esimerkiksi Euroopassa on arvioitu yli rajojen tehtävän rakennustoiminnan osuudeksi noin 2 % kokonaisvolyymeista. Sen sijaan paikallisesti toimivat rakennusliikkeet ovat tyypillisesti isojen, monikansallisten konsernien omistuksessa, mm. Skanskan USA:ssa omistamat rakennusliikkeet ovat koko maanlaajuisesti neljän suurimman rakennusliikkeen joukossa. Suomalaisten rakennusalan yritysten kansainvälinen toiminta jaetaan yritysten ja niiden tytäryhtiöiden tai hallitsemien yritysten paikalliseen toimintaan sekä projektien, palveluiden, tuotteiden ja rakennusmateriaalien vientiin. Vuoden 2001 tilaston [RT, 2001] mukaan tuotteiden ja materiaalien viennin arvo oli 4,1 mrd.. 47% tästä tulee metallituotteiden viennistä, 25 % sahatavarasta ja 17 % muista puutuotteista. Ulkomailla toimivien suomalaisten alan yritysten hallinnassa olevien yritysten liikevaihdoksi arvioitiin ,2 mrd.. Uusimman, VTT:n vuonna 2002 tekemän tutkimuksen mukaan tämä luku on noussut 7,1 mrd. :oon. Suomalaisten rakennusliikkeiden ulkomaan projektitoiminnan laskutus oli vuonna milj.. Kohdemaista Ruotsi ja Venäjä olivat tärkeimmät. Suunnittelutoiminnan vienti on volyymiltaan hyvin vaatimatonta verrattuna edellisiin lukemiin. Luvut vaihtelevat 10 ja. 20 miljoonan euron välillä 1990-luvun ajalta [VTT, 1998]. Yritysten ulkomaalaisomistusta koskeva lainsäädäntö muuttui dramaattisesti 1990-luvulle tultaessa. Muutos näkyi nopeasti myös rakennusalalla. VTT:n 1990-luvun lopulla tekemän selvityksen mukaan ulkomaisten yritysten osuus Suomen rakentamisen volyymistä oli noin 20 %. Yhteenvetona voi todeta, että rakennusalan kansainvälisyys nojaa eniten rakennustuoteteollisuuden vientiin ja suomalaisten rakennustuoteteollisuuden yritysten omistamien yritysten liikevaihtoon ulkomailla. Näistä tuotteista puupohjaisten tuotteiden ja metalliteollisuuden tuotteiden, erityisesti hissien osuus on merkittävä. Viennin ja kansainvälisen toiminnan riippuvuus rakennusalalle perinteisestä tai ominaisesta teknologisesta osaamisesta näyttää tilastojen perusteella olevan kohtalaisen heikkoa. Kansainvälisyys ei eritoten näytä olevan tekemisissä niiden osaamisien ja teknologioitten kanssa, joihin mm. kansalliset teknologiaohjelmat ovat kohdentuneet viime vuosien aikana. 1.2 Tutkimuksen tavoite Aloite tämän selvityksen tekemiselle on syntynyt Teknologian kehittämiskeskuksessa, Tekesissä. Tekes on investoinut rakennusalan teknologian kehittämiseen merkittäviä summia. Näiden investointien tuloksena alalle on syntynyt uutta osaamista, kilpailukykyisempiä tuotteita ja innovaatioita. Kuitenkin todellisten globaalien uusien, teknologiaan pohjautuvien tuotteiden syntyminen on vielä antanut odottaa itseään. Myös suomalainen alan tuottavuus on rankattu keskikastiin verrattuna muihin teollisuusmaihin eikä rakennusten laatu lopputuotteena ole vielä kaikin osin halutulla tasolla. Monet näistä ilmiöistä ovat tyypillisiä alalle eikä Suomi ole tehnyt poikkeusta yleisestä kehityksestä ainakaan vielä. Teknologian kehityksen ja innovatiivisuuden rooli kuitenkin korostuu tulevaisuudessa ja tarpeen tarkastella teknologian kehittämistä ja kansainvälistymistä. Tämän tutkimuksen tavoite on määritellä kansainvälistymisen merkitys suomalaisen rakennusklusterin teknologian kehittämisen näkökulmasta. Rinnan tämän selvityksen kanssa Tekes on määritellyt sisältöä klusterin uudelle teknologiaohjelmalle ja sen fokusalueille. Tavoitteena on synnyttää teknologiaohjelman sisältöä tukeva kansainvälistymisstrategia em. määritelmän lisäksi. Avainkysymykset, johon tässä tutkimuksessa haetaan vastauksia, ovat mm. Mitä kansainvälistyminen tarkoittaa teknologiaohjelmalle ja rakennusklusterin innovaatiotoiminnalle, etenkin kun otetaan huomioon yritysten omistusrakenteen kansainvälistyminen 2? 2 Tässä yhteydessä oletetaan, että globaali yrityksen omistus ei välitä siitä, mistä maasta yritykselle paras mahdollinen osaaminen tai teknologia tulee kunhan se palvelee yrityksen päämääriä. 1

10 Miten teollisuus ja käynnistyvä teknologiaohjelma ottavat kansainvälistymisen huomioon ja miten teknologiaohjelma parhaiten hyödyntää teollisuutta tässä suhteessa? Mitä vaatimuksia kansainvälistyminen asettaa teknologiaohjelman projekteille ja projektisalkulle kokonaisuutena? Tämän raportin lukijoita ovat tyypillisesti päätöksentekijät yrityksistä, julkishallinnossa ja tutkimusorganisaatioissa. Raportti pyrkii antamaan lukijalle paremman käsityksen siitä, mihin kansainvälistymisellä pyritään ja millaisia asioita tutkimuksessa voidaan tehdä kansainvälisen kanssakäymisen parantamiseksi. 1.3 Toteutus Tämä raportti on syntynyt tiiviissä yhteistyössä teollisuuden edustajien kanssa. Strategiaprosessi käynnistettiin kahden päivän seminaarilla, jonka osallistujat käsittelivät kansainvälistymiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia. Seminaarin osallistujalista on liitteessä A. Seminaarin tuloksia täydennettiin haastatteluilla. Tämän raportin luonnosta kierrätettiin lisäksi kommentoitavana seminaarin osallistujilla. Strategia perustuukin hyvin pitkälti seminaarissa pidettyihin esiintyjien alustuksiin, käytyihin keskusteluihin ja ryhmätöihin sekä seminaarin jälkeen haastatteluissa tehtyihin tarkennuksiin. Taulukossa 1 on esitetty seminaarin ohjelma. Tämä raportti rakentuu sekä haastattelujen ja seminaarin tuloksien että kirjoittajien vetämien johtopäätösten varaan. Taulukko 1. Strategiaseminaarin ohjelma. Aika Aihe Vastuu Päivä 1 9:00 Johdanto, esittelyt, odotukset seminaarilta Björnsson, Koivu 9:30 Motiivi rakennusklusteriohjelman kansainvälistymisstrategian laatimiselle Ari Ahonen/O-P. Nordlund, Tekes 9:45 Teema A: Teknologia- ja innovaatiostrategioiden laatimisen keinot Keinot kansainvälisen tason innovaatio- ja teknologiastrategian laatimiselle pienen talouden kannalta. Mitä globalisoituminen tässä suhteessa merkitsee rakennusklusterille ja mitä asioita strategiassa on otettava huomioon? Mitä muualla on tehty? Amy Shuen, UC Berkeley, Haas Graduate School of Business 11:30 Lounas 12:30 RYHMÄTYÖ 1: Missä rakennusklusterissa ollaan nyt? TULOS: Polttavimpien ongelmien tunnistaminen Shuen Björnsson 14:30 Ryhmätyön tulosten esittely Koivu, osallistujat 15:30 Teema B: Teknologiatrendit ja teollisuuden uudet tavat ajatella Nousevat teknologiat ja trendit: Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat, miniatyyritasolta Brian Atkin, Univ. of Reading verkottuneisiin toimintamalleihin, näkemyksiä uusista mahdollisuuksista. Esimerkkeinä älykäs pöly ja laboratorio piilastulla -tutkimukset. 17:30 Illallinen 19:00 RYHMÄTYÖ 2: Ideointi uusien tutkimusaiheiden, tuotteiden, toimintamallien, prosessien, liikeideoiden ja tarpeiden tunnistaminen Björnsson/Koivu Päivä 2 8:45 Teema C: Kasvu globaaliksi yritykseksi Shuen Esimerkkejä muualta, miten reagoida markkinaimuun, miten muut ovat tarttuneet uusiin mahdollisuuksiin, miten muut partneroituvat, jne.. 10:00 RYHMÄTYÖ 3: Shuen, Björnsson Strategian painopisteet 11:00 Ryhmätyön tulosten esittely 11:30 Lounas 12:30 Teema D: Innovaatiotoiminnan johtaminen globaalissa verkostossa Case-esimerkkejä, lähestymistapoja, menestymisiä ja epäonnistumisia Prof. David Gann, SPRU, Sussex 13:15 RYHMÄTYÖ 4: Toimenpiteet, miten rakennusklusteri voi hyötyä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä? Björnsson, Gann, Koivu 14:30 Ryhmätyön tulosten esittely Björnsson 15:00 Yhteenveto, seminaarin päättäminen 2

11 2 Yritysten globaali toimintaympäristö 2.1 Nykyisiä ja nousevia markkinoiden piirteitä Strategiaa tekevä ryhmä otti lähtökohdaksi sen, että yritysten toimintaympäristö rakennusalallakin on tulossa entistä epävakaammaksi ja alttiimmaksi muutoksille. Vaikka muutosten nopeus ei ole verrattavissa esimerkiksi telekommunikaatioalaan, muutokset ovat näkyviä sekä markkinoilla että teknologian osalta. Jo se, että yritysten omistus on tulossa jatkuvasti kansainvälisemmäksi, muodostaa selvän lähtökohdan myös tälle selvitykselle. Muita merkillepantavia tekijöitä ovat myös kiinteistönomistajien muuttava rooli, yhä useamman teollisen tuotannon muuttuminen yhä nopeammin kulutushyödykkeiden tuottamisesta muistuttavaksi hintakilpailuun perustuvaksi liiketoiminnaksi sekä radikaaleja muutoksia mahdollistavien teknologioitten kehittyminen. Nykyisten ja nousevien trendien ja strategialle merkittävien tekijöiden tunnistamiseksi selvityksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa osallistujat keskittyivät kolmeen aiheeseen: Aihe 1: Yritysten kansainvälistymiselle 3 5 haastavimman, tärkeimmän ja läpileikkaavien liiketoiminnan tämänhetkisten ongelmien tunnistaminen. Aihe 2: Millainen olisi vaikutus yrityksenne tuottoihin, kustannuksiin ja markkinaosuuteen, jos olisi mahdollista toimia tehokkaammin vasteaikojen, tuottavuuden, varojen käytön suhteen sekä asiakkaita tai kumppaneita koskevan informaation ja palveluiden tuottamiseksi. Aihe 3: Millaisia innovaatioita, teknologiaa, prosesseja tai toimintatapoja tulisi kehittää, jotta yrityksenne voisi toimia halutulla tasolla? Vaikeimpia ongelmia koskevat vastaukset kattoivat asiakkuuden hallintaa, asiakkaan tarpeiden parempaa ja aikaisempaa ymmärtämistä, tuotannon ja toimitusketjun parempaa ja vientiin tehokkaammin sopivaa ohjausta, elinkaariasioita ja hintakilpailua, tiedonhallintaa sekä kulttuurieroja. Asiakkaiden liiketoiminnan ja prosessien ymmärtäminen nähtiin avaintekijänä minkä tahansa kansainvälisen toiminnan onnistumiseen. Paljon voidaan saavuttaa, mikäli asiakas saadaan ymmärtämään hänelle tuotettu arvo yksinkertaisemmin. Tätä varten on kuitenkin ymmärrettävä syvällisesti koko arvoketju ja ostopäätösten tekeminen. Erityisen haastavaa tämä on muussa kuin kotimarkkinassa ja mikäli halutaan reagoida nousevien markkinoiden tarpeisiin. Asiakassuhteiden hallintaa ja markkinointia ja ei voi ylikorostaa, etenkin kun kyse on kiinteistö- ja rakennusalasta. Paikallisten eritysvaatimusten, olosuhteiden ja standardien ottaminen huomioon asettaa haasteita suunnittelulle ja vaatimusten tehokkaalle hallinnalle. Arvoketjujen tai arvoverkkojen muodostaminen tai muokkaaminen uudelleen nousi esiin keskusteluissa. Esimerkiksi tehokkaasti toimivan verkoston muodostaminen avaimet käteen toimituksella tehtävälle tuotantolaitokselle Kaukoidässä on kova haaste projektia johtavalle yritykselle. Asiakasorganisaatiot eivät aina tiedä miten sopimuksia olisi laadittava tai millaisia resursseja tai osaamista projektin johtaminen vaatii. Toisinaan tuotannon skaalaaminen suurta markkinaa varten on valtava kynnys kotimarkkinoilla toimineelle yritykselle. Ylläpidon ja käytön aikaisten lisäarvoa tuottavien palveluiden markkina on myöskin suuri tuntematon alalle. Erityisen haastavaa on asiantuntijapalveluiden tai tietosisällön liittäminen perinteiseen tarjontaan. Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on luonnollisesti erilaista ja tiukempaa kuin kotimaassa. Kysynnän ja kustannusten vaihtelut ovat tuntuvampia. Esimerkkeinä mainittiin työvoimakustannukset, jotka voivat olla vaikkapa Baltian maissa huomattavasti alhaisempia. Japanissa taas mahdollisuudet lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin ovat paremmat, mutta vastaavasti vaatimustasot myös kovempia. Toimiminen Suomen ulkopuolella vaatii notkeutta, nopeutta ja kulttuurierojen ymmärtämistä tavoilla, joihin perinteinen kotimainen koulutustausta antaa harvoin valmiuksia. Tästä huolimatta seminaarin osallistujat eivät nähneet polttavimpana ongelmana koulutetun henkilöstön saatavuutta, siitäkään huolimatta, että alalla muutoin on koettu suurten ikäpolvien eläköitymisen muodostavan ongelman. Kysymys mahdollisten parannusten vaikuttavuudesta tuotti paljon yrityskohtaisia vastauksia. Esimerkiksi projektijohtourakointia harjoittava yritys totesi, että parannuksilla parannetaan asiakkaan kannattavuutta lyhennetään rakennusaikaa parannetaan asiakkaan markkina-asemaa parannetaan tätä kautta myös omaa liiketoimintaa ja kannattavuutta. 3

12 Rakennustuotevalmistajat odottavat tuotantoteknologian parannusten asiakaslähtöisemmän suunnittelun saavan aikaan suuremmat volyymit ja nostavan tuotteesta saatavaa hintaa. Valmistajille oleellista on saada paremmin tietoa asiakastarpeista, joiden perusteella voidaan saada aikaan taloudellisempia ratkaisuja ja parempaa palvelua. Paremman tuottavuuden pitäisi hyödyntää sekä asiakasta että alihankkijoita. Hyödyn aikaansaaminen kaikille osapuolille tulisi johtaa pidempiaikaisiin asiakassuhteisiin ja sitoutumiseen toimimaan tiiviimmin yhteistyössä. Tämä puolestaan johtaa pääomakustannusten pienenemiseen. Ohjelmistotuottajalle puolestaan sisäisen tuotekehitysprosessin tuottavuus tuntuu muodostuvan kynnystekijäksi. Kysymys siitä, millaisia innovaatioita tulisi kehittää herätti keskustelua erityisesti informaatioteknologiasta ja sen merkityksestä. Erityisesti tuotiin esiin suunnitteluprosessi ja suunnittelun työkalut, joita olisi yksinkertaistettava. Niiden tulisi kattaa arvoketjuja nykyistä laajemmin ja niiden tulisi hallita tehokkaammin suunnittelun alkuvaiheet ja asiakkaan kanssa käytävä vuoropuhelu. Myös elinkaarikustannusten laskenta tulisi tapahtua reaaliajassa, ts. kun suunnitelmamuutoksia tehdään, kustannusvaikutusta voidaan arvioida kattavasti heti. Tarvetta uusille innovaatioille on laajemminkin ympäristöja elinkaarikysymysten parissa, tavoissa tehdä yhteistyötä erilaisissa verkostoissa, liiketoiminta prosesseissa ja toimintatavoissa. Esimerkkinä tuotiin esiin menetelmien ja työkalujen tuottaminen prosessien ohjaamiseksi niin, että kustannuksia sitovia päätöksiä voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa on yksi monimutkaisimmista ratkaistavista asioista. 2.2 Innovaatioiden rooli globalisoitumisessa Strategiaseminaarissa David Gann [Gann, 2002] painotti, että viimeisimmät tutkimukset painottavat innovaatiotoiminnan olevan tärkein modernien talouksien kasvun ajava voima, kilpailua tehostava tekijä ja elämän laadun parannusten tuottaja. Innovaatioiden rooli kansainvälistymisen suhteen ei tästä lähtökohdasta ole yksiselitteinen asia eikä ratkaistavissa pienellä selvityksellä. Tässä raportissa on rajauduttu siihen, mikä on teknologiaohjelman kansainvälistymisstrategian kannalta innovaatiotoiminnassa oleellisia. Tätä on myös täydennetty käsittelemällä esimerkkiyritystä, meksikolaista Cemexiä. Innovaatio on usein määritelty onnistuneeksi uuden idean hyödyntämiseksi. Ensimmäinen askel kohti menestyksekästä hyödyntämistä on keksintö vaikkapa ratkaisu ongelmaan, uusi tuoteidea tai tapa tehdä asioita uudella tavalla. Keksintöjen aikaansaaminen ei useinkaan onnistu ilman erilaisista lähteistä saatavia syötteitä tai virikkeitä. Usein ne syntyvät tutkimusta tehdessä, erilaisten ongelmien tai epäjatkuvuuksien havaitsemisesta. Nykyisin tunnistetaan se, että innovaatiotoiminta on hyvin harvoin lineaarinen prosessi. On yhä useammin mahdotonta osoittaa suora syy-seurausyhteys tutkimuksen tuottaman tiedon, uuden asiakastarpeita vastaavan tuotteen suunnittelun ja onnistuneen markkinoilletulon välillä. Innovaatioita voi syntyä markkinatarpeesta, teknologiatyöntöisesti tai ketju keksimisestä menestyksekkääseen hyödyntämiseen voi olla jotain siltä väliltä. Usein tunnistetaan myös erityyppisiä innovaatioita, esimerkiksi tuoteinnovaatioita (mitä uutta tarjotaan), prosessi-innovaatioita (miten uusi tuote tai palvelu saadaan aikaan ja toimitetaan). Innovaatioita voidaan jaotella myös sen radikaaliuden mukaan: innovaatio voi olla pieni parannus tai se voi muuttaa täysin koko yrityksen prosessit ja liiketoiminnan. Innovaation tuottamisessa voidaan tunnistaa seuraavat vaiheet: Sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tarkastelu ja havainnointi (erityisen oleellista kansainvälistymisessä on uusien markkinoiden ja mahdollisuuksien löytäminen) Uusien mahdollisuuksien suodattaminen (vaiheessa korostuu erityisesti globaalin toiminnan kriteerit ja kansainvälinen yhteistyö) Resurssien hankkiminen tekniset, rahoitus, organisatoriset (globaalissa toiminnassa resursoinnin suhteuttaminen riskeihin ja potentiaaliseen hyötyyn on selvästi vaikeampaa) Toteutus ja/tai kaupallistaminen Seuranta ja oppiminen. Innovaatiotoiminnan johtaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä on haaste yrityksille. Todella kansainvälinen ohjelma joutuu hallitsemaan yhteistyötä ja kilpailua resurssien välillä eri maissa ja kulttuureissa. Resurssien hallinta laajenee omien sisäisten ryhmien hallinnasta usein myös partneriverkon hallintaan. Yhteydenpito ja sen varmistaminen, että resurssit kohdentuvat oikealla tavalla oikeisiin fokusalueisiin muodostuu mielenkiintoiseksi, kun ottaa huomioon innovaatiotoiminnan epälineaarisuuden. Seuraava case-esimerkki kuvaa meksikolaisen valmisbetoniyrityksen, Cemexin, tietä pienestä paikallisesta yrityksestä aidosti globaaliksi toimijaksi. 4

13 Case-esimerkki: Valmisbetonituotannon transformaatio Vuonna 1984 Cemex oli paikallinen 6 autonomisen yksikön valmisbetonifirma Meksikossa. Sääolosuhteet, liikenne ja työvoimaongelmat johtivat siihen, että noin puolet asiakkaista vaihtoi toimituksen sisältöä, yleisimmin aikataulua. Normaali käytäntö oli antaa kolmen tunnin aikaikkuna. Vaikeudet ennustaa kysyntää aiheuttivat tehottomuutta ja asiakastyytymättömyyttä. Cemex päätti vertailla toimintaansa alan parhaisiin ja etsiä sitä kautta ideoita ja ratkaisuja ongelmiinsa. Esimerkkinä tästä, Cemex vertasi toimintaansa FedEx in maailmanlaajuiseen toimitusjärjestelmään, joka kykenee vastaamaan kysyntävaihteluun. Samoin Exxonin seuranta, aikataulutus ja reititys toimi esimerkkinä tehokkaasta tavasta johtaa toimituksia, tässä tapauksessa tankkereita, vaikeissa sääoloissa. Houstonin hätänumerojärjestelmä toimi esimerkkinä kyvystä lähettää ajoneuvo matkaan epätarkan ja täydentyvän informaation perusteella. Esimerkkien pohjalta toteutetut investoinnit olivat Cemexissä laajuudeltaan 200 milj. $ 10 vuoden ajalle kehitettiin Cemexnet, satelliittipohjainen kommunikaatiojärjestelmä, joka yhdisti tuotantolaitokset. Cemex avasi keskuskonttorin, joka ohjasi laitoksia, automatisoi ja virtaviivaisti talousseurannan luvulla Cemex installoi logistiikkajärjestelmän, johon kuului betoniautoihin installoidut tietokoneet ja GPS-laitteet. Cemex yhdisti myöhemmin järjestelmän elementit maailmanlaajuiseen, satelliittiyhteyksiä ja internetiä hyödyntävään järjestelmään. Tänään Cemexin asiakkaat näkevät toimituksensa statuksen asiakasportaalin kautta, yritys toimittaa betonia tilauksesta 20 minuutin aikaikkunaan 98 % varmuudella. Yritys on tuottanut näyttöä 100 milj. $ vuosisäästöistä polttoaineissa, ylläpito- ja henkilöstökustannuksissa ja käyttää 35 % vähemmän autoja Cemex osti Espanjan kaksi johtavaa alan yritystä. Se osti myös toistakymmentä yritystä Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa sekä 2,9 mrd. $ arvoisen Houstonilaisyrityksen. Cemex omistaa kaksi rakennusmateriaalien web-pohjaista kauppapaikkaa. Sen perustama tietotekniikkayritys, Neoris, saa 40 % tuloistaan Cemexin ulkopuolelta. Cemex on palkittu sen ympäristöohjelmasta (2002 World Environmental Center Gold Medal for International Environmental Achievement). Optimoimalla tuotantoketjuaan, selkeyttämällä tietojärjestelmiään, uudelleensuunnittelemalla prosessejaan ja hallitsemalla paremmin riskejä ja kysyntää, meksikolainen perheyritys muuntautui globaaliksi maailmanluokan jättiläiseksi. Yritys on listautunut New Yorkin pörssiin ja on kolmen johtavan valmisbetonivalmistajan joukossa. Cemex kehitti kolmea tärkeää vahvuutta itselleen: 1. Presenssiä markkinoilla, tietämystä ja kykyä hallita rakentamisen logistiikkaa 2. Vahvaa teknologiapohjaa 3. Ostovoimaa. Analyytikot arvioivat Cemexin olevan tällä hetkellä matalan teknologian alalla toimiva korkean teknologian yritys. Kansainvälistettäessä Cemexin toimintaa, erityisesti kehitysmaissa, oli oleellista ottaa käyttöön kehittyneitä johtamisjärjestelmiä. Usein vastaavissa tilanteissa yritykset unohtavat investoinneista panostukset yhteisten toimintatapojen ja prosessien luomiseksi johdolle. Cemexin yritysostoissa nämä tekijät otettiin huomioon ajossa. Yksinkertaisin syy Cemexin tarpeelle kansainvälistyä oli pelko jäädä paikalliseksi ja yritysvaltausten uhka. Cemex ymmärsi, että yritysten sulautuminen oli alalla selvästi edessä ja johdolla oli vahva tahto pysyä itsenäisenä. Cemexin tietotekninen osaaminen, logistiikka ja yritysostojen jälkeinen kyky integroida toimintaa antoi sille etumatkaa kilpailijoihinsa, Holcimiin tai Lafargeen nähden. Näille on ollut huomattavasti työläämpää voittaa sulauttamisesta aiheutuvat ongelmat ja integroida järjestelmiään. 5

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot