Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö: case Hyvinkään sairaanhoitoalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö: case Hyvinkään sairaanhoitoalue"

Transkriptio

1 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö: case Hyvinkään sairaanhoitoalue HUS:n valtuuston seminaari Asko Saari Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja

2 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyömuodot Hyvinkään sairaanhoitoalueella Kuuma Sosiaali ja terveydenhuollon neuvottelukunta, kuntien sote-johtajat ja sha-johtaja; Hyvinkään sairaanhoitoalueen terveydenhuollon kehittämisryhmä HYTKE: tk-johtavat lääkärit+ sairaanhoitoalueen johtaja, kokoontuu n 8 kertaa vuodessa. Lisäksi kaksi vuosittaista seminaaria laajemmalla kokoonpanolla Hytken ohjauksessa alueellisia kehittämishankkeita (hankesalkku) Alueellisilla hoito/palveluketjuilla omistajaryhmät, toimintokohtaisia kehittämisryhmiä Asko Saari 2

3 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyömuodot Hyvinkään sairaanhoitoalueella Alueelliset hoito/palveluketjut 26 kpl Erikoislääkärien ja erityistyöntekijöiden työpanos kunnissa Kuntien yöpäivystys Hyvinkään sairaalan järjestämänä vuodesta -97 alkaen, Hyvinkää 24/7 v 2007 alkaen Yleislääketieteen koulutusputki Asko Saari 3

4 Hyvinkään sairaanhoitoalueen KEHITTÄMISHYPOTEESI transaktiokustannuksia synnyttävät sudenkuopat ovat rajapinnoissa perusterveydenhuoltoon, ei niinkään HUSin sisäisissä potilasvirroissa Potilasvirrat kulkevat pääasiassa alueellisesti; ikääntyvä väestö yhä enenevässä määrin moniongelmaista; asiakastyytyväisyys ja kustannustavoitteet saavutetaan hyvällä prosessiohjauksella HUSin sisäisiä synergiaetuja hyödyntämällä; tilanteesta riippuen liikkuu potilas palvelujen luo tai palvelut potilaan luo, asiakaslähtöisyys ja (kokonais)tehokkuus yhteen sovittaen Asko Saari 4

5 Alueellisten hoito-/palvelu- ketjujen johtaminen Hysha:eella Oikea potilas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean ajan Potilasryhmä/toimintokohtaisessa palveluketjussa toimijoitten roolit on määritetty, yhtenäiset hoidon ja toimintatavan periaatteet sovittu ja kirjattu, palveluketjua johdetaan = toimivuutta mitataan ja ketjulla on mukana olevien tahojen vastuuhenkilöistä nimetty omistajaryhmä Kutke_ _Asko_Saari 6

6 TAHTO ALUEELLISEEN YHTEISTYÖHÖN ja TOIMINNAN KOORDINOINTIIN Palveluketjun/hoitoketjun haltuunotto 1. Valitaan palveluketju kehityksen kohteeksi 2. Kuvataan tavoiteltava toimintamalli palveluketjussa 3. Sitoudutaan yhdessä toimintamalliin 4. Nimetään palveluketjulle omistajaryhmä 5. Palveluketjun toimivuuden systemaattinen mittaaminen ja parantaminen 6. Tarvitaan yhteinen työkalu prosessin kuvaamiseen ja dokumentointiin, sekä sähköinen julkaisukanava, jonka kautta palveluketju on asianosaisten käytettävissä ja toimivuus omistajien seurattavissa Asko Saari 7

7 Vastuut ja roolit 2010 Toimialakoordinaation piiriin kuuluu Sairaaloiden/sairaanhoitoalueiden työnjako Yhtenäiset hoitokäytännöt, parhailta oppiminen Sairaaloiden välisten (HUS:n sisäisten) prosessien kehittäminen Sairaanhoitoalueen sisäisiin tehtäviin kuuluu Sairaalan sisäinen erikoisalojen/toimintojen koordinaatio Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon alueellinen koordinaatio ja työnjako = v 2011 alueellisten palveluketjujen johtaminen Sairaanhoitoalueen omien prosessien kehittäminen ja johtaminen Asko Saari 8

8 Miten alueellisen terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä voisi parantaa Tuotantoyksiköiden johtamisesta kohti palvelujärjestelmän/ketjun johtamista Irti organisaatiolähtöisestä erikoissairaanhoitoperusterveydenhuolto ajattelusta; terveyskeskuksen tehtävät, erikoissairaanhoidon tehtävät Tilalle potilaslähtöinen ajattelumalli palveluketjusta (kullekin tasolle sovitettava potilaan th-lain mukainen valinnanvapaus); lähipalveluna tuotettava osuus palveluketjusta seudullisesti/alueellisesti tuotettava osuus palveluketjusta shp/erva -tasolla keskitetty osuus (valtakunnallisesti keskitetty osuus) palveluketjun johtaminen (tulevaisuudessa tilaajan vastuulla?) Asko Saari 9

9 Miten Sote-palvelujen järjestäminen tulisi ajatella? Lähipalvelu on asiakkaan lähellä, mutta voidaan toteuttaa eri tavoin kunnan toimintana alueellisen julkisen tuottajan hajautettuna toimintana ulkoisen tuottajan toimintana/ostopalveluna Asko Saari 10

10 Miten Sote-palvelujen järjestelminen tulisi ajatella? Alueellisesti keskitetty palvelu voidaan toteuttaa eri tavoin omana toimintana omilla osaajilla omana toimintana ostaen osaamista HYKS:lta tai markkinoilta HUS-liikelaitoksen tai HYKS:n toimintana alueella yksityisen tuottajan ostettuna alueellisena toimintana Asko Saari 11

11 34 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asko Saari 13

12 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma , Hyvinkään sha

13 Keskeisiä alueita akuuttihoidon kehittämisessä terveyden edistämisen, kuntoutuksen ja muiden toimijoiden palvelujen (esim. sosiaalinen kuntoutus päihdepotilailla) oikeaaikaisessa integroinnissa palveluketjuihin terveyskeskusten toiminnan vahvistamisessa somaattisten ja psykiatristen erikoisalojen konsultaatiotoimintaa tehostamalla psykiatrian kehittäminen laitoshoidosta avo- ja liikkuvan toiminnan suuntaan suun terveydenhuolto avainsanat: konkretia, hoito/palveluketjut, tiedolla johtaminen tavoitteena kehittää alueellista sos. ja - terveydenhuollon palvelusuunnittelua siten, että palvelutarpeet ja käytössä olevat resurssit saataisiin kohtaamaan mahdollisimman asiakaslähtöisellä ja terveyshyötyä tuottavalla tavalla 15

14 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (Hyvinkään sairaala, Kellokosken sairaala) KUNTIEN SOSIAALI- ja TERVEYS- PALVELUT Toiminnan kehittäminen (prosessit) Toiminnan kehittäminen (prosessit) Alueelliset palveluketjut Tiedon hallinnan kehittäminen Tietojärjestelmät Tiedon hallinnan kehittäminen Tietojärjestelmät Järjestämissuunnitelma Alueelliset kehittämishankkeet (alueellinen projektisalkku) Sirpa Salinto

15 Tavoitteet ) Alueellisen akuuttihoidon palveluketjua edelleen kehitetään a. virka aikaisen ja illan palvelutarjonnan organisointi siten, että yhteispäivystykseen ohjautuu vain sinne päivystyskriteerien mukaan kuuluvat potilaat, sisältäen myös päihdepotilaiden tarkoituksenmukaisen hoitoon ohjauksen b. päivystyspisteiden palveluprosessien kehittäminen (yksikkökohtaiset prosessit eri päivystyspisteissä, standardoidut roolit ja toimenkuvat, työnjako rajapinnoissa, riittävä osaaminen varmistaminen) c. kuntoutuksen oikea aikainen integrointi akuuttihoidon eri prosessivaiheisiin (mm. kuntoutuspalvelut päivystyspoliklinikalla projekti, osana alueellisen kuntoutuksen ja apuvälinepalvelujen kehittämistä, kohta 5.5.) d. kotiin vietävien akuuttipalvelujen ja akuuttilaitoshoidon suunnittelu (kohta 2.2, ikääntyneiden suositusten mukainen palvelutarve kehitys) e. akuuttipalveluketjun johtamisen kehittäminen nimeämällä palveluketjulle omistajaryhmä ja sopimalla sen tehtävät (palveluketjun toimivuuden seuranta ja ohjaus sekä palveluketjuun tarvittavan osaamisen varmistaminen) sekä akuuttihoidon tiedolla johtamiseen tarvittavan tietopohjan luominen 17

16 Palvelu- ja hoitoketjut 1) Olemassa olevat hoitoketjut päivitetään säännöllisesti, niille on nimetty vastuuhenkilöt (kunta, esh) ja päivitysten yhteydessä arvioidaan erityisesti terveyden edistämisen, kuntoutuspalvelujen ja turvallisen lääkehoidon toteutuminen osana palvelu ja hoitoketjujen kehitystyötä (kohta 3). Hoitoketjuille määritetään niiden toimivuutta kuvaavat mittarit. 2) Luodaan palvelu ja hoitoketjujen sähköiseen julkaisuun yksi yhtenäinen alueellinen toimintamalli sekä yhteinen sähköinen alusta johtamisen tueksi ja kliinisen toiminnan tiedonhallinnan avuksi. Tällä hetkellä sähköisinä julkaisukanavina käytetään HUSintranetia, HUS internetia, HUS extranetia, Terveysporttia ja kuntien omia sähköisiä kanavia. 3) Uudet kuvattavat hoito/palveluketjut sovitaan alueellisessa terveydenhuoltopalvelujen kehittämisryhmässä (HyTKe) ja hyväksytään alueellisten yhteistyörakenteiden mukaisesti (kohta 6.1) 18

17 Päihde- ja mielenterveystyö Tavoitteet sairaalan käytön vähentäminen nuorilla ja nuorilla aikuisilla (alle 24 v), informaatiota ja ohjausta tarjoavien matalan kynnyksen palveluiden lisääminen sekä resurssien siirtämistä laitoshoidosta sekä erikoissairaanhoidon että kunnan omaan avohoitoon => nuorisopsykiatrian alueellinen palveluketjun uudistustyö käyntiin 2013 Kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden (ADHD, Tourette, Asperger ym) alueellinen hoito- palveluketju kehitetään Laitoshoidossa tavoitteena on päästä sairaansijakäyttöön 0,4 ss /1000 asukasta vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää avohoitoon ja liikkuvaan toimintaan panostamista. Perusterveydenhuollon roolia korostetaan. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuollon lääkäreitä ja muita osaajia konsultaatiopalveluin, sähköisesti ja paikanpäällä terveyskeskuksissa, joihin jo nyt on kuhunkin nimetty psykiatrikonsultit. 19

18 Lääkinnällinen kuntoutus Tavoitteet Kartoitetaan kuntoutuspalvelujen toiminnalliset synergiat toimintakäytäntöjen ja resurssoinnin osalta alueellisesti Tavoitteena yhtenäistää terapiakäytännöt ja niihin liittyvät kriteerit Kiljavan kuntoutussairaalan palvelutuottaja kilpailutetaan 2013 aikana. Omistajakunnat sopivat Kiljavan käyttötarkoituksesta ja laajentamisesta 2013 aikana. Uutena kuntoutuslinjana alkaa medisiinis-geriatrinen kuntoutus Perustetaan alueellinen apuvälineyksikkö vastaamaan alueelliseen kuntoutukseen liittyvistä apuvälinepalveluista. Palvelumallia kehitetään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa sovitaan työnjaosta ja toimintamallista HUS Apuvälinekeskuksen ja alueellisen apuväliyksikön kanssa Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi alueellisen akuuttihoidon eri prosessivaiheisiin sekä alueellisiin hoitoketjuihin 20

19 Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijätyö perusterveydenhuollossa Tavoitteet Sovitaan yhtenäiset alueelliset käytännöt erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalveluista perusterveydenhuollossa. Pääosan erikoislääkäri ja erityistyöntekijäpalveluista tuottaa HUS. Milloin palvelu päätetään hankkia markkinoilta, kilpailutetaan palvelu alueellisesti tai yhdessä koko HUSin kanssa, samoin kuin määritetään laatukriteerit yhteistyössä. Selvitetään erikseen sovittavien erityistyöntekijäryhmien alueellinen järjestämismalli Kehitetään konsultaatiotoimintaa (ryhmäkonsultaatiot, yhteisvastaanotot, sähköinen konsultaatio) 21

20 Arviointi, seuranta ja vastuut Järjestämiskaudelle asetetuista tavoitteista laaditaan alueellinen toimeenpanosuunnitelma (projektisalkku), jonka seuranta ja ohjaus toteutetaan yhteistyörakenteiden mukaisesti (sosiaali- ja terveysjohtajien foorumi, HyTKe, kohta 6.1). 22

21 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEEN PROJEKTISALKKU, PVM Project Name Status Pvm / Jory käsittely Status projektipäällikön kuvaus Projektipäällikkö tai vastuuhenkilö Projektikoodi Start Vaihe: 02 Suunnittelu Extranetin käyttöönotto Projektisuunnitelman hyväksyntä, suunnittelu/arviointi osana sähköisen alustan käyttöönottoa (pth, esh / palveluketjut) Sirpa Salinto Vaihe: 03 Toteutus Disanelun käyttönotto Hyvinkään sairaalassa Seuranta jory. Tehostettu HUS Servisin toimintakulujen seuranta, tarvittaessa jatkotoimenpiteistä sopiminen sha joryssa Sirpa Salinto HUS REFINEMENT Status päivitys joryssa Raija Kontio Raija Kontio Status päivitetty säännöllisesti, hankevalmistelu edennyt Hyvinkään sairaalan ja Hyvinkään kaupungin yhteisrakentamisen han suunnitellusti Asko Saari, Anne Vinkanharju, Pirjo Kuntoutuspalvelut päivystysalueella projekti Seuranta jory, loppuarviointi 18.6 jory Sirpa Palamaa MATTI Mielenterveyskuntoutujan asumisen tukiohjelma HUS TK projekti Tarkennettu projektisuunnitelma hyväksytty 29.1 jory. Viety TieTuun mennessä Eila Sailas M9095K Potilaan itseilmoittautuminen Tietohallinnon ohjelmistokilpailutus viivästynyt merkittävästi. HUOM kytkentä yhteisrakentamishankkeen sähköisen asioinnin ratkaisuihin Sirpa Salinto Päihdepotilas päivystyksessä ja osastolla HUS TK projekti Tarkennettu projektisuunnitelma hyväksytty 29.1 jory. Viety TieTuun mennessä Sisko Vierimaa M9095K Päiväsairaala toiminnan kehiittäminen Hyvinkään sairaalassa Seuranta 19.3 jory. Loppuraportti 4.6. jory Anne Vinkanharju Status yht veto löytyy johtoryhmän kokous pk Rafaela hoitoisuusluokituksen käyttöönotto Hyvinkään sairaalassa liitteestä 1 Marjaana Hanhirova Sydämen vajaatoiminnan hoitoketjun ja sen mittariston kehittämine TK projekti TK loppuraportti toimitettu HUS arviointiryhmälle Projekti vielä toteutuksessa Helena Kervinen M9095K Uuden intra ja intranetin käyttöönotto (osana HUS Triplanet hanket Seuranta 29.1 jory Anne Ikäläinen, Pauliina Hämäläin Vaihe: 04 Päätetty TK projekti Loppuraportti toimitettu HUS Epävakaan persoonallisuuden osastohoitomalli (EPOM) arviointiryhmälle Kari Raaska M9095K Haavahoitopotilaan hoitoketju Valmis. (Artikkelijulkaisu 2013) Heli Lagus Lastenpsykiatrian alueellinen palveluketju Loppuraportointi Martti Ämmälä M9095K Sähköisen hoitokertomuksen ja lääkitysosion käyttöönotto (Uranus Loppuraportointi Anne Vinkanharju TK projekti Loppuraportti käsitelty joryssa. Raportti 23 Vaikeahoitoisten nuorten osaston suunnittelu (VAINU) toimitettu HUS arviointiryhmälle Kirsi Kettunen M9095K

22 Hyvinkään sairaalanmäen yhteisrakentamishankkeen tausta Hyvinkään sairaalan peruskorjaus toiminnallinen yleissuunnitelma Hyvinkään kaupungin palvelutarveselvitys keskittäminen sairaalan yhteyteen Koko sairaanhoitoalueen väestön tarpeet 2025

23 Yhteishankkeen tunnistettuja synergiahyötyjä yhteisen logistiikkapalvelut, puhelin ja tietotekniikka, talotekniikka, ympäristöja jätehuolto, turvapalvelut Yhteiskeittiö (investointisäästö n 3 milj euroa) sairaansijat (esh+pth) joustavasti käytettävissä vaihtelevien potilastarpeiden mukaisesti, ei organisaatiolähtöisesti, osaajat liikkuvat, ei potilaat Yhteinen endoskopiayksikkö (Mahasuolikanavan tähystystutkimukset, alueellinen hanke). Toteutus 2013 aikana, tilasäästö n 60 m2, euron investointisäästö yhteinen apuvälinekeskus, apuvälinejakelu ja kuntoutuksen asiantuntijapalvelut Lääkekeskus; yhteiset lääkehuollon palvelut Yhteiset kuvantamis- ja laboratoriopalvelut (ei tarvita tilavarauksia kaupungin hankkeeseen) Psykososiaalinen yksikön sekä HUSin yleissairaalapsykiatrian ja kaupungilla olevien avohoitopisteiden tilallinen ja toiminnallinen yhdistäminen; tuottaa yhteistoiminnalla palvelut sekä erikoissairaanhoidolle, että Hyvinkään kaupungille (erillinen dia säästöistä) Synergioita ja päällekkäisyyksien purkua työstää yli 10 ryhmää Lähdetieto masterille 25

24 SAIRAALAMÄEN OSAAMISKESKUKSET Toimintojen kehittämishanke PERUSKORJAUSHANKE Leikkaustoiminta Ensihoito ja päivystys Naistentaudit ja synnytykset YHTEISRAKENTAMIS-HANKE Medisiiniset, operatiiviset ja pth toiminnot: poliklinikka päiväsairaala- ja osastopalvelut Psykiatriset/ psykososiaaliset palvelut Lasten palvelut Kuntoutus ja apuväline - palvelut 26

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet talousalueella

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet talousalueella Talousalueparlamentti 18.8.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet talousalueella Asko Saari sairaanhoitoalueen johtaja, johtava lääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI VANTAALAISEN HYVÄ MIELI Vantaan kaupungin ja Hyks-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2008-2010 SISÄLLYS 1. Vantaan mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma... 1 2. Avohoidon

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot