Työelämän kehittämisellä taantuman yli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän kehittämisellä taantuman yli"

Transkriptio

1 Työelämän kehittämisellä taantuman yli Ylempien toimihenkilöiden TYÖSUHDEPÄIVÄ Talouden tila ja sen vaikutukset työelämään Nuppu Rouhiainen

2 Esityksen rakenne (poimintoja työmatkan varrelta) Laaja-alainen innovaatiopolitiikka ja sen vieminen käytäntöön Suomalainen työelämän kehittämisen malli Kolme asiantuntijanäkemystä työelämän kehittämisen merkitykseen Työorganisaation kehittäminen osana teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä Innovatiivinen osallistava työorganisaatio

3 Innovaatiopoliittinen selonteko 2008 ja sen vieminen käytäntöön (Iris Humala: Työelämän innovatiivinen kehittäminen innovatiivisen selonteon näkemyksistä käytännön toimenpiteisiin, Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2009) Lisätä innovaatioiden avulla tuottavuutta ja pyrkiä siihen, että Suomi on valituilla osa-alueilla edelläkävijä maailmassa. Innovaatio = osaamislähtöinen kilpailuetu Osaamisperustan vahvistaminen, kansainvälistyminen, kysyntäja käyttäjälähtöisyys, innovatiiviset yksilöt ja yhteisöt sekä kokonaisvaltainen systeeminen tarkastelu. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan tärkeä tavoite on yhdistää työelämän, liiketoiminnan ja teknologian kehittäminen. Työelämän kehittäminen (Tykes) Tekesiin keväällä 2008 Suomalaisen työelämän kehittämisen vahvuus on yhteistyössä tapahtuva kehittäminen

4 Ajurit innovaatioympäristön ja työelämän kehittämisen muutoksiin: globalisaatio, kestävä kehitys, uudet teknologiat sekä väestön ikääntyminen Työelämän kehittämisen liittyminen yritystoiminnan uudistumiseen Selonteon pohjalta konkreettiset toimenpiteet Innovaatiopolitiikan ja työpolitiikan näkökulmasta Synnyttää halu työntekoon ja kehittämiseen Keinot ihmisten osaamis- ja kehittämispotentiaalin hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä ihmisten ja työyhteisöjen työn mielekkyys Yrittäjyyden ja tuottavuuden näkökulmasta Lisätä innovaatiokyvykkäiden työpaikkojen määrää Työn erilaiset vetovoimatekijät sekä innovatiivisuuden ja hyvän työn edellytysten selvittäminen Turvallinen, avoin, luova ilmapiiri ja kulttuuri, työn rytmitys ja joustavuus, työhyvinvointi ja oikeudenmukaisuus Innovatiivinen, kannustava ja vuorovaikutteinen johtaminen

5 Osaamisperustan vahvistaminen Kehittämistyön prosessimalli, jonka avulla hyviä ratkaisuja voidaan toimialalta toiselle Innovatiivinen johtamisosaaminen (Living Lab kehittämisympäristöt) Arjen innovaatioiden tunnistaminen Työelämän tietokeskus esim. yliopistojen yhteyteen välittämään tietoa sen hyödyntäjille Laaja-alainen innovaatiotoiminta Työorganisaation toimintatapojen kytkeminen liiketoiminta- ja teknologisiin innovaatioihin Toimi- ja tiedealat rikkovat innovatiiviset kokeilut, osallistava yhteistoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin laaja-alainen yhteistyö Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys siirtää Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan ja työelämän kehittämisen yhteishankkeet (asiakas-, kuluttaja-, käyttäjä ja työntekijävuorovaikutus) Ihmisläheiset toimintamallit ja menetelmät

6 Suomalainen työelämän kehittämisen malli (Työelämän kehittämisohjelma TYKE , Tykes ) 1)Tuottavuus (tuloksellisuus) ja työelämän laatu: tuottavuuden (tuloksellisuuden) ja työelämän laadun edistämisen keskinäinen suhde on toisiaan tukeva eli työpaikkatasolla ne tukevat tavoitteina toisiaan ja niitä molempia voidaan edistää samanlaisin menetelmin. 2)Toimintatapojen kehittäminen: kehittämisen kohteena työpaikkatasolla ovat toimintatavat eli työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjen muodostamat systeemiset kokonaisuudet eivätkä niinkään vain yksittäiset käytännöt.

7 3) Paikalliset oppimisprosessit: työelämäinnovaatiot edellyttävät yleensä huomattavasti paikallista uudelleenkeksimistä, mistä johtuen laadullisesti kestävän tuottavuuskasvun aikaan saamiseksi on tärkeämpää tukea paikallisia oppimisprosesseja kuin jo pitkälle valmiiksi määriteltyjen hyvien käytäntöjen siirtämistä paikasta toiseen. 4) Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta: yhteistoiminta kehittämisessä on tärkeää, koska näin saadaan hyödynnettyä monipuolista asiantuntemusta ratkaisuja suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä luotua yhteisesti hyväksyttyjä näkemyksiä tehtävien ratkaisujen perusteista. 5)Tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutus: vuorovaikutus luo projekteissa suotuisampia edellytyksiä samanaikaiselle innovatiivisten työpaikkatasoisten ratkaisujen syntymiselle ja yleisemmin sovellettavissa olevan uuden tiedon luomiselle kuin kehittäminen tai tutkimus yksin.

8 6) Laajennettu triple helix: modernissa tietovaltaisessa yhteiskunnassa on tyypillisesti monenlaisia erityyppistä tietoa omaavia innovaatiokeskittymiä (kuten yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat, erilaiset t&k-yksiköt, valtiovalta, työmarkkinajärjestöt), jolloin otollisimmat edellytykset työelämäinnovaatioille luo näiden keskittymien läheinen vuorovaikutus ja yhteistyö. 7) Erilaiset toimialat ja työpaikat kohteena: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytysten säilymisen kannalta on tärkeää edistää innovatiivista kehitystä erilaisilla toimialoilla ja työpaikoilla eikä niitä pidä asettaa työelämän kehittämisen näkökulmasta kategorisesti eriarvoiseen asemaan keskenään.

9 Miksi johtaminen ei muutu? (Gary Hamel, Johtamisen tulevaisuus, Talentum 2007) Taylorismin palapelejä toteutettu weberiläisessä ympäristössä Seurataan johtajaa koiran tavoin Tarvitaan kuhnilainen vallankumous (voisiko nykyinen taantuma olla tällainen?) Radikaalit uudistukset, näennäismuutokset eivät auta! Innovaatiohierarkia (seuraava dia) Johtaminen ei muuttunut Tehdään liian pieniä parannuksia, asetetaan liian vaatimattomia tavoitteita, ei tarpeeksi uskallusta tehdä kokonaan uutta Ratkaisuista tulee liian arkisia ja mitättömiä, eikä saavuteta todellisia isoja hyppyjä ja parannuksia Ongelman asettelun pohjana tulevaisuuden haasteet: missä epäonnistuttu tai onnistuttu vain epätyydyttävästi, missä puheet ja teot ovat olleet kaikkien kauimpana toisistaan ja mikä organisaation toiminnassa eniten suututtaa?

10 Innovaation hierarkia

11 Luovuus on ihmisen perusominaisuus, ei vain harvojen ominaisuus Innovaatiot osaksi jokaisen päivittäistä toimintaa Organisaation ilmapiirin sallivuus, jokainen yrittää parastaan Kilpailukyky Tottelevaisuus 0%, huolellisuus 5%, älykkyys 15%, aloitekyky 20%, luovuus 25% ja intohimo 35% Ensin tunnistettava johtamisongelma ja sen jälkeen lähdettävä etsimään ratkaisuja: Innovaatiodemokratian luominen Innovaatiot osaksi jokaisen toimenkuvaa Dynaaminen resurssien jakotapa Vahvistaa kollektiivista viisautta Minimoida vanhojen liiketoimintamallien ja vahvojen uskomusten aiheuttamat häiriöt Kaikille mahdollisuus tulla mukaan kehitystyöhön

12 Työn imu ratkaisee? (Jari Hakanen, Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? kohti laadukasta työelämää, Työsuojelurahasto 2009) Ns. positiivisen työn psykologian hyödyntäminen Työn imu työpaikkojen ja niissä työskentelevien työntekijöiden myönteiset voimavarat ja potentiaalit aidosti myönteinen hyvinvoinnin sekä työntekijän aktiivinen ja samaistuva suhde työhönsä: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön Työn voimavarat työn, työntekijöiden ja työyhteisöjen vahvuudet ja potentiaaliset voimavarat, joiden avulla kukoistus sekä hyvinä että huonoina aikoina Työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli (TV TV) malli

13 Työn voimavarojen, työn imun, henkilökohtaisen aloitteellisen toiminnan ja työyhteisön innovatiivisuuden väliset yhteydet

14 Vahvuudet ja potentiaalit käyttöön Jos työntekijä kokee työnsä ja työpaikkansa tyydyttävän itsenäisyyden, yhteenliittymisen ja pärjäämisen perustarpeita, koetaan ponnistelu työssä mielekkäänä ja tunnetaan vapaasta tahdosta työnimua (juuri työelämän edellyttämällä tavalla) Organisaation eri asianosaiset mukana (johto, HR, työntekijät, TTH) Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rinnakkaisuus Työn imun polku kehittämismalli Edellyttää pysähtymistä, tilaa ja aikaa Johdon ja työntekijöiden suostumus Luottamus Johdonmukaisuus

15 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena (Tuomo Alasoini, Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella, Näkökulmia parempaan työelämään, Raportteja 68, Tekes 2009) Kansallinen innovaatiostrategia 2008 onnistuminen edellyttää huomion kiinnittämistä samanaikaisesti useisiin eri menestystekijöihin Johtamisen merkitys korostuu Yksityisen ja julkisen sektorin (NPM) johtamiskäytännöt lähentyneet toisiaan Tuloksellisuuden parantaminen ja kyky reagoida ympäristön muutoksiin Työvoiman saatavuus tulevina vuosina Sitoutumisen merkitys osana henkilöstöjohtamista

16 Esimiesten roolin muutos innovaatioiden tuottamiskyvyn varmistaminen Päivittäisjohtaminen vuorovaikutteisempaa ja dialogisempaa Kulttuurisen yhteisymmärryksen aikaansaaminen (hiljainen tieto tai aineeton (sosiaalinen) pääoma, yhteisesti sisäistetyt arvot ja yhteinen visio toiminnan päämääristä, yhteinen sitoutuminen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Arvojohtaminen, visiojohtaminen, tiedon ja osaamisen johtaminen yhteisesti ymmärretyt ja hyväksytyt strategiat ja operatiiviset menettelytavat Psykologisen sopimuksen murros Työntekijöiden omaksumat ja aiempiin kokemuksiin perustuva uskomus palkkioista vastineeksi työpanoksestaan: transaktionaaliset ja relationaaliset Hyvän työsuorituksen muutos: suoritus -> hyödyllisyyden osoittaminen Uusi psykologinen sopimus transaktionaalisten ja relationaalisten palkkioiden joustavampi ja dynaamisempi yhdistäminen

17 Työntekijät: lupaus mielekkäästä ja haasteellisesta työstä, sitoutuminen yhteiseen tehtävään, työllistettävyys Yritykset: työntekijöiden sitoutuminen ja luottamus, työpanoksen joustava käyttö Sopimus ei ikuinen, vaan projektiluonteinen Toimiiko työorganisaatio eri työntekijäryhmille ponnahduslautana? Voisi toimia työnantaja-työntekijä suhteen uudelleenrakentajana (työvoimapula) Yhteiskunnallisilla toimenpiteillä mahdollisuus edistää Työllisyyslupauksesta työllistettävyyslupaukseen Henkilöstöjohtamisen rooli aktiivisempi, oma-aloitteellisempi ja strategisempi Työntekijöille työ, joka tarjoaa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia ja työntekijät sitoutuvat itse ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseensä Uudenlainen yhteisöllisyys: mahdollisuus sitoutua yhteisiin arvoihin, visioon, päämääriin ja menettelytapoihin jatkuva sisäinen dialogi, jatkuva kriittinen uudelleenarviointi ja kyseenalaistaminen

18 Kilpailuetu joustavuudesta, asiakasohjautuvuudesta ja kyvystä tuottaa innovaatioita työntekijöiden kokonaisvaltaisempi sitoutuminen Henkilöstöjohtamisen edellytys: yksilökeskeisempi, suunnitelmallisempi ja dynaamisempi ote Henkilöstöjohtaminen osataan nähdä entistä strategisempi rooli koko organisaation menestystekijänä Työntekijöiden osaamisen, sitoutumisen ja jatkuvan kehittämisen kriittinen rooli Lama tuonut mukanaan keskustelun jatkuvan taloudellisen kasvun mahdollisuuksista ja mielekkyydestä Huoli ilmastonmuutoksesta, ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus, Niukkaresurssiset ratkaisut, kestävä kehitys Mahdollisuus sitoutua työpaikkaan merkitysyhteisönä

19 Työorganisaation kehittäminen osana teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä Tarkoituksena on edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia työpaikan toimintatavoissa (sovellettavissa työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä), jotka johtavat todennettavissa oleviin parannuksiin työpaikan tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. TYKE-rahoituksen avulla yrityksiä kannustetaan käynnistämään laaja-alaisia innovaatiotoiminnan eri alueille samanaikaisesti kohdistuvia kehittämisprojekteja.

20 Mitä TYKE-rahoitusta saavilta projekteilta edellytetään? Projekti edistää tuottavuuden (tuloksellisuuden) ja työelämän laadun samanaikaista paranemista projektiin osallistuvilla työpaikoilla. Projekti on luonteeltaan innovatiivinen. Projekti toteutetaan osallistuvien työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteistoimintana.

21 Asiakkaille koituvat hyödyt TYKErahoituksesta Työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla voidaan saada aikaan välittömiä parannuksia tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla voidaan kehittää työpaikan innovaatiokyvykkyyttä ja luoda tätä kautta parempia edellytyksiä myös muunlaisten innovaatioiden kuten teknologisten tuote- ja prosessi-innovaatioiden, palveluinnovaatioiden ja liiketoimintainnovaatioiden syntymiselle. Muunlaisten innovaatioiden yhteydessä toteutettavilla uudistuksilla työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä voidaan parantaa muunlaisten innovaatioiden vaikuttavuutta.

22 Työelämän laadun edistäminen on olennainen osa TYKE-rahoitusta Työelämän laatua edistää henkilöstön työssä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien, työhyvinvoinnin sekä työyhteisön sisäisen yhteistyön ja luottamuksen paraneminen. Hyvän työelämän laadun avulla voidaan työpaikoilla luoda parempia edellytyksiä suotuisalle tuottavuuden (tuloksellisuuden) kehittymiselle. Hyvän työelämän laadun avulla voidaan myös tukea ihmisten mahdollisuuksia työssä jaksamiseen ja jatkamiseen ja näin edistää työurien pidentymistä sekä edelleen työhön osallistumisastetta ja tätä kautta tarjolla olevan työpanoksen määrää kansantaloudessa.

23 TYKE-rahoitus jatkossa 1) T&K -hanke, jossa TYKE-osuus on alle 50%. Tyke -tuki määräytyy kokonaisuudessaan T&K&I -kriteerien mukaisesti. Samassa projektissa voi olla kombinaatio: A(vustusta) & L(ainaa). Hankkeiden seuranta mahdollista %-osuuksien ja YT-kohtien kautta 10/2009 Copyright Tekes

24 2) TYKE-instrumentti, Max /yritys, myönnetään DeMinimis-rahoituksena Haasteellisuus: 20%, kustannuksista maksetaan enintään 35%. Haasteellisuus: >20%, kustannuksista maksetaan enintään 50%. Instrumentti mahdollistaa kyselyt ja seurannan. 10/2009 Copyright Tekes

25 3) TYKE-instrumentti, Max /yritys, myönnetään DeMinimis-rahoituksena Haasteellisuus: 20%, kustannuksista maksetaan enintään 35%. Haasteellisuus: >20%, kustannuksista maksetaan enintään 50%. Instrumentti mahdollistaa kyselyt ja seurannan. 10/2009 Copyright Tekes

26 Innovatiivinen osallistava työorganisaatio suomalainen malli menestykselliseen liiketoimintaan tunnistetaan muita paremmin strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen ja innovaatiojohtamisen näkökulmia yhdistämällä periaatteita ja käytäntöjä sekä niiden vaikutusmekanismeja, joiden avulla voidaan edistää organisaatioiden innovaatiokyvykkyyttä (avainkompetenssi: tutkimuksellinen osaaminen ja tähän perustuva tietoisuuden lisääminen työelämässä) hallitaan muita paremmin menetelmiä, joiden avulla voidaan ottaa menestyksellisesti käyttöön näihin periaatteisiin ja käytäntöihin perustuvia paikallisia sovellutuksia yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa (avainkompetenssi: kyky toteuttaa henkilöstöä osallistavia muutosprosesseja sekä hyödyntää asiakas- ja käyttäjätietoa muutosten tukena)

27 levitetään muita tehokkaammin näitä periaatteita ja käytäntöjä sekä näiden menestyksellistä soveltamista koskevaa tietoa ja osaamista yritysten ja muiden työorganisaatioiden keskuudessa (avainkompetenssi: kyky saada aikaan avoimeen ja hajautettuun innovaatioajatteluun perustuvia verkostoja uuden tiedon luomiseksi ja informaation levittämiseksi) työorganisaatioissa, työelämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin hyväksytään näkemys, jonka mukaan Suomen keskeisiä kilpailutekijöitä globaalissa innovaatiokilpailussa ovat vahva osaamispääoma ja sosiaalinen pääoma, ja ollaan valmiita toimimaan tämän mukaisesti (avainkompetenssi: kyky lujittaa avoimen vuoropuhelun avulla luottamusta ja sosiaalista koheesiota työorganisaatioissa, työelämässä ja yhteiskunnassa)

28 Konkreettiset hyödyt Ohjelma auttaa tunnistamaan nykyistä paremmin työorganisaatioiden uudistamisen hyväksi tehtävän uudistamisen merkityksen talous- ja tuottavuuskasvun lähteenä. Ohjelma auttaa löytämään sellaisia periaatteita, käytäntöjä ja näitä koskevia vaikutusmekanismeja, joiden avulla voidaan edistää organisaatioiden innovaatiokyvykkyyttä, sekä menetelmiä, joiden avulla näitä periaatteita ja käytäntöjä voidaan ottaa yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa käyttöön menestyksellisesti. Ohjelma auttaa yrityksiä ja muita työorganisaatioita toteuttamaan edelliseen tavoitteeseen tähtääviä systeemisiä muutoksia toiminnassaan.

29 Ohjelma auttaa levittämään tietoa edellä mainituista periaatteista, käytännöistä ja menetelmistä erilaisia verkostoja hyödyntäen. Ohjelma auttaa korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita t&k-toimintaa harjoittavia yksiköitä vahvistamaan osaamistaan ja edellytyksiään tukea yrityksiä ja muita työorganisaatioita edellä mainitulla alueella. Ohjelma auttaa seuraamaan edellä mainitun alueen kansainvälistä kehitystä kokoamalla käyttökelpoista tietoa ja välittämällä sitä Suomessa eteenpäin.

30 Käsitteelliset ja metodologiset avaukset (1/3) strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen (normatiivisemman) ja innovaatiojohtamisen (rationaalisemman) näkökulman yhdistäminen sekä tätä kautta työelämän kehittämisen perinteen ja innovaatioiden edistämiseen tähtäävän t&k-toiminnan integroinnin syventäminen uuden laaja-alaisen innovaatiopolitiikan periaatteiden mukaisella tavalla Tätä kautta voidaan myös edistää senkaltaisten johtamisinnovaatioiden (management innovation) syntymistä, joiden merkitystä uudessa johtamiskirjallisuudessa korostetaan yritysten kestävän kilpailuedun lähteenä. työelämän kehittämisen perinteen mukaisen henkilöstöä osallistavan yhteistoiminnallisen kehittämisotteen laajentuminen vahvemmin osallistavaan innovaatiotoimintaan ja sen yhdistäminen edelleen osaksi käyttäjä- ja asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan konseptia

31 huomion kiinnittäminen yritysten ja muiden työorganisaatioiden staattisen suorituskyvyn sijasta entistä enemmän niiden dynaamiseen suorituskykyyn ja sen sisällä kehityksen (sosiaaliseen ja ekologiseen) kestävyyteen työelämän laadun kysymysten tarkastelun painopisteen siirtyminen perinteisemmästä ongelmakeskeisestä näkökulmasta (kuormittavuus, työhyvinvointi) entistä enemmän innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta relevantteihin mahdollistamiskeskeisiin kysymyksiin koskien erityisesti kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia työssä, työn imua (work engagement), työn mielekkyyttä, työn mahdollistamaa osallisuutta ja merkityksiä luovaa yhteisöllisyyttä työssä (community of purpose)

32 avoimeen ja hajautettuun innovaatioajatteluun perustuvien uutta tietoa luovien verkostojen entistä määrätietoisempi hyödyntäminen ohjelman projektitoiminnassa mm. Tykesohjelman oppimisverkostoprojekteista saatujen kokemusten pohjalta kansainvälisten esimerkkien entistä määrätietoisempi hyödyntäminen inspiraation, rohkaisun ja oppimisen lähteenä mm. Tekesin monipuolisten verkostojen ja EU-rahoitteisen WORK-IN-NET-projektin innovatiivisten työorganisaatioiden alueelle kohdistuvan monikansallisen t&k-yhteistyön kautta interaktiivisen sosiaalisen median hyödyntäminen osallistavaa innovaatiotoimintaa mahdollistavana teknologisena ja organisatorisena arkkitehtuurina

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 / Sinikka Vanhala Yksinkertaistettu HRM-tuloksellisuus -malli ( Black Box malli)

Lisätiedot

Innovaatiokeskittymät

Innovaatiokeskittymät Innovaatiokeskittymät Uusi ohjelmaväline 2014+ Mika Pikkarainen Elinkeino- ja innovaatio-osasto Innovaatioympäristöt ryhmä 7.9.2012 Innovaatiokeskittymäpolitiikan lähtökohdat Innovaatiojärjestelmä kv-arviointi

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3. Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden opiskelijoiden työhyvinvointi Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Mielenterveys ja työ Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Maailma muuttuu, työ muuttuu Nykypäivän työelämässä pitää koko ajan aloittaa alusta, näyttää jatkuvasti osaavansa ja olevansa hyvä. Työssä

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä Arvokas työelämä Musiikkitalo 11.3.2013 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Uusi tuottavuus ja uusi työ Tuotannontekijät Työvoima Tuotantovälineet

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto 2 Tausta Hallintotieteen professori, johtamiskorkeakoulu 1.8.2013-

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen

Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen Miten kuntia ja alueita voidaan tukea muutostyössä? Terttu Pakarinen 11.1.2016 Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu 1970 Staa9suus 1980 Säännöllisyys 1990 Kompleksisuus 2000- Epäjatkuvuus Yllätyksellinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot