Työelämän kehittämisellä taantuman yli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän kehittämisellä taantuman yli"

Transkriptio

1 Työelämän kehittämisellä taantuman yli Ylempien toimihenkilöiden TYÖSUHDEPÄIVÄ Talouden tila ja sen vaikutukset työelämään Nuppu Rouhiainen

2 Esityksen rakenne (poimintoja työmatkan varrelta) Laaja-alainen innovaatiopolitiikka ja sen vieminen käytäntöön Suomalainen työelämän kehittämisen malli Kolme asiantuntijanäkemystä työelämän kehittämisen merkitykseen Työorganisaation kehittäminen osana teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä Innovatiivinen osallistava työorganisaatio

3 Innovaatiopoliittinen selonteko 2008 ja sen vieminen käytäntöön (Iris Humala: Työelämän innovatiivinen kehittäminen innovatiivisen selonteon näkemyksistä käytännön toimenpiteisiin, Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2009) Lisätä innovaatioiden avulla tuottavuutta ja pyrkiä siihen, että Suomi on valituilla osa-alueilla edelläkävijä maailmassa. Innovaatio = osaamislähtöinen kilpailuetu Osaamisperustan vahvistaminen, kansainvälistyminen, kysyntäja käyttäjälähtöisyys, innovatiiviset yksilöt ja yhteisöt sekä kokonaisvaltainen systeeminen tarkastelu. Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan tärkeä tavoite on yhdistää työelämän, liiketoiminnan ja teknologian kehittäminen. Työelämän kehittäminen (Tykes) Tekesiin keväällä 2008 Suomalaisen työelämän kehittämisen vahvuus on yhteistyössä tapahtuva kehittäminen

4 Ajurit innovaatioympäristön ja työelämän kehittämisen muutoksiin: globalisaatio, kestävä kehitys, uudet teknologiat sekä väestön ikääntyminen Työelämän kehittämisen liittyminen yritystoiminnan uudistumiseen Selonteon pohjalta konkreettiset toimenpiteet Innovaatiopolitiikan ja työpolitiikan näkökulmasta Synnyttää halu työntekoon ja kehittämiseen Keinot ihmisten osaamis- ja kehittämispotentiaalin hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä ihmisten ja työyhteisöjen työn mielekkyys Yrittäjyyden ja tuottavuuden näkökulmasta Lisätä innovaatiokyvykkäiden työpaikkojen määrää Työn erilaiset vetovoimatekijät sekä innovatiivisuuden ja hyvän työn edellytysten selvittäminen Turvallinen, avoin, luova ilmapiiri ja kulttuuri, työn rytmitys ja joustavuus, työhyvinvointi ja oikeudenmukaisuus Innovatiivinen, kannustava ja vuorovaikutteinen johtaminen

5 Osaamisperustan vahvistaminen Kehittämistyön prosessimalli, jonka avulla hyviä ratkaisuja voidaan toimialalta toiselle Innovatiivinen johtamisosaaminen (Living Lab kehittämisympäristöt) Arjen innovaatioiden tunnistaminen Työelämän tietokeskus esim. yliopistojen yhteyteen välittämään tietoa sen hyödyntäjille Laaja-alainen innovaatiotoiminta Työorganisaation toimintatapojen kytkeminen liiketoiminta- ja teknologisiin innovaatioihin Toimi- ja tiedealat rikkovat innovatiiviset kokeilut, osallistava yhteistoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin laaja-alainen yhteistyö Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys siirtää Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan ja työelämän kehittämisen yhteishankkeet (asiakas-, kuluttaja-, käyttäjä ja työntekijävuorovaikutus) Ihmisläheiset toimintamallit ja menetelmät

6 Suomalainen työelämän kehittämisen malli (Työelämän kehittämisohjelma TYKE , Tykes ) 1)Tuottavuus (tuloksellisuus) ja työelämän laatu: tuottavuuden (tuloksellisuuden) ja työelämän laadun edistämisen keskinäinen suhde on toisiaan tukeva eli työpaikkatasolla ne tukevat tavoitteina toisiaan ja niitä molempia voidaan edistää samanlaisin menetelmin. 2)Toimintatapojen kehittäminen: kehittämisen kohteena työpaikkatasolla ovat toimintatavat eli työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjen muodostamat systeemiset kokonaisuudet eivätkä niinkään vain yksittäiset käytännöt.

7 3) Paikalliset oppimisprosessit: työelämäinnovaatiot edellyttävät yleensä huomattavasti paikallista uudelleenkeksimistä, mistä johtuen laadullisesti kestävän tuottavuuskasvun aikaan saamiseksi on tärkeämpää tukea paikallisia oppimisprosesseja kuin jo pitkälle valmiiksi määriteltyjen hyvien käytäntöjen siirtämistä paikasta toiseen. 4) Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta: yhteistoiminta kehittämisessä on tärkeää, koska näin saadaan hyödynnettyä monipuolista asiantuntemusta ratkaisuja suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä luotua yhteisesti hyväksyttyjä näkemyksiä tehtävien ratkaisujen perusteista. 5)Tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutus: vuorovaikutus luo projekteissa suotuisampia edellytyksiä samanaikaiselle innovatiivisten työpaikkatasoisten ratkaisujen syntymiselle ja yleisemmin sovellettavissa olevan uuden tiedon luomiselle kuin kehittäminen tai tutkimus yksin.

8 6) Laajennettu triple helix: modernissa tietovaltaisessa yhteiskunnassa on tyypillisesti monenlaisia erityyppistä tietoa omaavia innovaatiokeskittymiä (kuten yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat, erilaiset t&k-yksiköt, valtiovalta, työmarkkinajärjestöt), jolloin otollisimmat edellytykset työelämäinnovaatioille luo näiden keskittymien läheinen vuorovaikutus ja yhteistyö. 7) Erilaiset toimialat ja työpaikat kohteena: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytysten säilymisen kannalta on tärkeää edistää innovatiivista kehitystä erilaisilla toimialoilla ja työpaikoilla eikä niitä pidä asettaa työelämän kehittämisen näkökulmasta kategorisesti eriarvoiseen asemaan keskenään.

9 Miksi johtaminen ei muutu? (Gary Hamel, Johtamisen tulevaisuus, Talentum 2007) Taylorismin palapelejä toteutettu weberiläisessä ympäristössä Seurataan johtajaa koiran tavoin Tarvitaan kuhnilainen vallankumous (voisiko nykyinen taantuma olla tällainen?) Radikaalit uudistukset, näennäismuutokset eivät auta! Innovaatiohierarkia (seuraava dia) Johtaminen ei muuttunut Tehdään liian pieniä parannuksia, asetetaan liian vaatimattomia tavoitteita, ei tarpeeksi uskallusta tehdä kokonaan uutta Ratkaisuista tulee liian arkisia ja mitättömiä, eikä saavuteta todellisia isoja hyppyjä ja parannuksia Ongelman asettelun pohjana tulevaisuuden haasteet: missä epäonnistuttu tai onnistuttu vain epätyydyttävästi, missä puheet ja teot ovat olleet kaikkien kauimpana toisistaan ja mikä organisaation toiminnassa eniten suututtaa?

10 Innovaation hierarkia

11 Luovuus on ihmisen perusominaisuus, ei vain harvojen ominaisuus Innovaatiot osaksi jokaisen päivittäistä toimintaa Organisaation ilmapiirin sallivuus, jokainen yrittää parastaan Kilpailukyky Tottelevaisuus 0%, huolellisuus 5%, älykkyys 15%, aloitekyky 20%, luovuus 25% ja intohimo 35% Ensin tunnistettava johtamisongelma ja sen jälkeen lähdettävä etsimään ratkaisuja: Innovaatiodemokratian luominen Innovaatiot osaksi jokaisen toimenkuvaa Dynaaminen resurssien jakotapa Vahvistaa kollektiivista viisautta Minimoida vanhojen liiketoimintamallien ja vahvojen uskomusten aiheuttamat häiriöt Kaikille mahdollisuus tulla mukaan kehitystyöhön

12 Työn imu ratkaisee? (Jari Hakanen, Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? kohti laadukasta työelämää, Työsuojelurahasto 2009) Ns. positiivisen työn psykologian hyödyntäminen Työn imu työpaikkojen ja niissä työskentelevien työntekijöiden myönteiset voimavarat ja potentiaalit aidosti myönteinen hyvinvoinnin sekä työntekijän aktiivinen ja samaistuva suhde työhönsä: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön Työn voimavarat työn, työntekijöiden ja työyhteisöjen vahvuudet ja potentiaaliset voimavarat, joiden avulla kukoistus sekä hyvinä että huonoina aikoina Työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli (TV TV) malli

13 Työn voimavarojen, työn imun, henkilökohtaisen aloitteellisen toiminnan ja työyhteisön innovatiivisuuden väliset yhteydet

14 Vahvuudet ja potentiaalit käyttöön Jos työntekijä kokee työnsä ja työpaikkansa tyydyttävän itsenäisyyden, yhteenliittymisen ja pärjäämisen perustarpeita, koetaan ponnistelu työssä mielekkäänä ja tunnetaan vapaasta tahdosta työnimua (juuri työelämän edellyttämällä tavalla) Organisaation eri asianosaiset mukana (johto, HR, työntekijät, TTH) Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rinnakkaisuus Työn imun polku kehittämismalli Edellyttää pysähtymistä, tilaa ja aikaa Johdon ja työntekijöiden suostumus Luottamus Johdonmukaisuus

15 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena (Tuomo Alasoini, Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella, Näkökulmia parempaan työelämään, Raportteja 68, Tekes 2009) Kansallinen innovaatiostrategia 2008 onnistuminen edellyttää huomion kiinnittämistä samanaikaisesti useisiin eri menestystekijöihin Johtamisen merkitys korostuu Yksityisen ja julkisen sektorin (NPM) johtamiskäytännöt lähentyneet toisiaan Tuloksellisuuden parantaminen ja kyky reagoida ympäristön muutoksiin Työvoiman saatavuus tulevina vuosina Sitoutumisen merkitys osana henkilöstöjohtamista

16 Esimiesten roolin muutos innovaatioiden tuottamiskyvyn varmistaminen Päivittäisjohtaminen vuorovaikutteisempaa ja dialogisempaa Kulttuurisen yhteisymmärryksen aikaansaaminen (hiljainen tieto tai aineeton (sosiaalinen) pääoma, yhteisesti sisäistetyt arvot ja yhteinen visio toiminnan päämääristä, yhteinen sitoutuminen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Arvojohtaminen, visiojohtaminen, tiedon ja osaamisen johtaminen yhteisesti ymmärretyt ja hyväksytyt strategiat ja operatiiviset menettelytavat Psykologisen sopimuksen murros Työntekijöiden omaksumat ja aiempiin kokemuksiin perustuva uskomus palkkioista vastineeksi työpanoksestaan: transaktionaaliset ja relationaaliset Hyvän työsuorituksen muutos: suoritus -> hyödyllisyyden osoittaminen Uusi psykologinen sopimus transaktionaalisten ja relationaalisten palkkioiden joustavampi ja dynaamisempi yhdistäminen

17 Työntekijät: lupaus mielekkäästä ja haasteellisesta työstä, sitoutuminen yhteiseen tehtävään, työllistettävyys Yritykset: työntekijöiden sitoutuminen ja luottamus, työpanoksen joustava käyttö Sopimus ei ikuinen, vaan projektiluonteinen Toimiiko työorganisaatio eri työntekijäryhmille ponnahduslautana? Voisi toimia työnantaja-työntekijä suhteen uudelleenrakentajana (työvoimapula) Yhteiskunnallisilla toimenpiteillä mahdollisuus edistää Työllisyyslupauksesta työllistettävyyslupaukseen Henkilöstöjohtamisen rooli aktiivisempi, oma-aloitteellisempi ja strategisempi Työntekijöille työ, joka tarjoaa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia ja työntekijät sitoutuvat itse ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseensä Uudenlainen yhteisöllisyys: mahdollisuus sitoutua yhteisiin arvoihin, visioon, päämääriin ja menettelytapoihin jatkuva sisäinen dialogi, jatkuva kriittinen uudelleenarviointi ja kyseenalaistaminen

18 Kilpailuetu joustavuudesta, asiakasohjautuvuudesta ja kyvystä tuottaa innovaatioita työntekijöiden kokonaisvaltaisempi sitoutuminen Henkilöstöjohtamisen edellytys: yksilökeskeisempi, suunnitelmallisempi ja dynaamisempi ote Henkilöstöjohtaminen osataan nähdä entistä strategisempi rooli koko organisaation menestystekijänä Työntekijöiden osaamisen, sitoutumisen ja jatkuvan kehittämisen kriittinen rooli Lama tuonut mukanaan keskustelun jatkuvan taloudellisen kasvun mahdollisuuksista ja mielekkyydestä Huoli ilmastonmuutoksesta, ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus, Niukkaresurssiset ratkaisut, kestävä kehitys Mahdollisuus sitoutua työpaikkaan merkitysyhteisönä

19 Työorganisaation kehittäminen osana teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä Tarkoituksena on edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia työpaikan toimintatavoissa (sovellettavissa työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä), jotka johtavat todennettavissa oleviin parannuksiin työpaikan tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. TYKE-rahoituksen avulla yrityksiä kannustetaan käynnistämään laaja-alaisia innovaatiotoiminnan eri alueille samanaikaisesti kohdistuvia kehittämisprojekteja.

20 Mitä TYKE-rahoitusta saavilta projekteilta edellytetään? Projekti edistää tuottavuuden (tuloksellisuuden) ja työelämän laadun samanaikaista paranemista projektiin osallistuvilla työpaikoilla. Projekti on luonteeltaan innovatiivinen. Projekti toteutetaan osallistuvien työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteistoimintana.

21 Asiakkaille koituvat hyödyt TYKErahoituksesta Työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla voidaan saada aikaan välittömiä parannuksia tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla voidaan kehittää työpaikan innovaatiokyvykkyyttä ja luoda tätä kautta parempia edellytyksiä myös muunlaisten innovaatioiden kuten teknologisten tuote- ja prosessi-innovaatioiden, palveluinnovaatioiden ja liiketoimintainnovaatioiden syntymiselle. Muunlaisten innovaatioiden yhteydessä toteutettavilla uudistuksilla työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä voidaan parantaa muunlaisten innovaatioiden vaikuttavuutta.

22 Työelämän laadun edistäminen on olennainen osa TYKE-rahoitusta Työelämän laatua edistää henkilöstön työssä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien, työhyvinvoinnin sekä työyhteisön sisäisen yhteistyön ja luottamuksen paraneminen. Hyvän työelämän laadun avulla voidaan työpaikoilla luoda parempia edellytyksiä suotuisalle tuottavuuden (tuloksellisuuden) kehittymiselle. Hyvän työelämän laadun avulla voidaan myös tukea ihmisten mahdollisuuksia työssä jaksamiseen ja jatkamiseen ja näin edistää työurien pidentymistä sekä edelleen työhön osallistumisastetta ja tätä kautta tarjolla olevan työpanoksen määrää kansantaloudessa.

23 TYKE-rahoitus jatkossa 1) T&K -hanke, jossa TYKE-osuus on alle 50%. Tyke -tuki määräytyy kokonaisuudessaan T&K&I -kriteerien mukaisesti. Samassa projektissa voi olla kombinaatio: A(vustusta) & L(ainaa). Hankkeiden seuranta mahdollista %-osuuksien ja YT-kohtien kautta 10/2009 Copyright Tekes

24 2) TYKE-instrumentti, Max /yritys, myönnetään DeMinimis-rahoituksena Haasteellisuus: 20%, kustannuksista maksetaan enintään 35%. Haasteellisuus: >20%, kustannuksista maksetaan enintään 50%. Instrumentti mahdollistaa kyselyt ja seurannan. 10/2009 Copyright Tekes

25 3) TYKE-instrumentti, Max /yritys, myönnetään DeMinimis-rahoituksena Haasteellisuus: 20%, kustannuksista maksetaan enintään 35%. Haasteellisuus: >20%, kustannuksista maksetaan enintään 50%. Instrumentti mahdollistaa kyselyt ja seurannan. 10/2009 Copyright Tekes

26 Innovatiivinen osallistava työorganisaatio suomalainen malli menestykselliseen liiketoimintaan tunnistetaan muita paremmin strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen ja innovaatiojohtamisen näkökulmia yhdistämällä periaatteita ja käytäntöjä sekä niiden vaikutusmekanismeja, joiden avulla voidaan edistää organisaatioiden innovaatiokyvykkyyttä (avainkompetenssi: tutkimuksellinen osaaminen ja tähän perustuva tietoisuuden lisääminen työelämässä) hallitaan muita paremmin menetelmiä, joiden avulla voidaan ottaa menestyksellisesti käyttöön näihin periaatteisiin ja käytäntöihin perustuvia paikallisia sovellutuksia yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa (avainkompetenssi: kyky toteuttaa henkilöstöä osallistavia muutosprosesseja sekä hyödyntää asiakas- ja käyttäjätietoa muutosten tukena)

27 levitetään muita tehokkaammin näitä periaatteita ja käytäntöjä sekä näiden menestyksellistä soveltamista koskevaa tietoa ja osaamista yritysten ja muiden työorganisaatioiden keskuudessa (avainkompetenssi: kyky saada aikaan avoimeen ja hajautettuun innovaatioajatteluun perustuvia verkostoja uuden tiedon luomiseksi ja informaation levittämiseksi) työorganisaatioissa, työelämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin hyväksytään näkemys, jonka mukaan Suomen keskeisiä kilpailutekijöitä globaalissa innovaatiokilpailussa ovat vahva osaamispääoma ja sosiaalinen pääoma, ja ollaan valmiita toimimaan tämän mukaisesti (avainkompetenssi: kyky lujittaa avoimen vuoropuhelun avulla luottamusta ja sosiaalista koheesiota työorganisaatioissa, työelämässä ja yhteiskunnassa)

28 Konkreettiset hyödyt Ohjelma auttaa tunnistamaan nykyistä paremmin työorganisaatioiden uudistamisen hyväksi tehtävän uudistamisen merkityksen talous- ja tuottavuuskasvun lähteenä. Ohjelma auttaa löytämään sellaisia periaatteita, käytäntöjä ja näitä koskevia vaikutusmekanismeja, joiden avulla voidaan edistää organisaatioiden innovaatiokyvykkyyttä, sekä menetelmiä, joiden avulla näitä periaatteita ja käytäntöjä voidaan ottaa yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa käyttöön menestyksellisesti. Ohjelma auttaa yrityksiä ja muita työorganisaatioita toteuttamaan edelliseen tavoitteeseen tähtääviä systeemisiä muutoksia toiminnassaan.

29 Ohjelma auttaa levittämään tietoa edellä mainituista periaatteista, käytännöistä ja menetelmistä erilaisia verkostoja hyödyntäen. Ohjelma auttaa korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita t&k-toimintaa harjoittavia yksiköitä vahvistamaan osaamistaan ja edellytyksiään tukea yrityksiä ja muita työorganisaatioita edellä mainitulla alueella. Ohjelma auttaa seuraamaan edellä mainitun alueen kansainvälistä kehitystä kokoamalla käyttökelpoista tietoa ja välittämällä sitä Suomessa eteenpäin.

30 Käsitteelliset ja metodologiset avaukset (1/3) strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen (normatiivisemman) ja innovaatiojohtamisen (rationaalisemman) näkökulman yhdistäminen sekä tätä kautta työelämän kehittämisen perinteen ja innovaatioiden edistämiseen tähtäävän t&k-toiminnan integroinnin syventäminen uuden laaja-alaisen innovaatiopolitiikan periaatteiden mukaisella tavalla Tätä kautta voidaan myös edistää senkaltaisten johtamisinnovaatioiden (management innovation) syntymistä, joiden merkitystä uudessa johtamiskirjallisuudessa korostetaan yritysten kestävän kilpailuedun lähteenä. työelämän kehittämisen perinteen mukaisen henkilöstöä osallistavan yhteistoiminnallisen kehittämisotteen laajentuminen vahvemmin osallistavaan innovaatiotoimintaan ja sen yhdistäminen edelleen osaksi käyttäjä- ja asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan konseptia

31 huomion kiinnittäminen yritysten ja muiden työorganisaatioiden staattisen suorituskyvyn sijasta entistä enemmän niiden dynaamiseen suorituskykyyn ja sen sisällä kehityksen (sosiaaliseen ja ekologiseen) kestävyyteen työelämän laadun kysymysten tarkastelun painopisteen siirtyminen perinteisemmästä ongelmakeskeisestä näkökulmasta (kuormittavuus, työhyvinvointi) entistä enemmän innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta relevantteihin mahdollistamiskeskeisiin kysymyksiin koskien erityisesti kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia työssä, työn imua (work engagement), työn mielekkyyttä, työn mahdollistamaa osallisuutta ja merkityksiä luovaa yhteisöllisyyttä työssä (community of purpose)

32 avoimeen ja hajautettuun innovaatioajatteluun perustuvien uutta tietoa luovien verkostojen entistä määrätietoisempi hyödyntäminen ohjelman projektitoiminnassa mm. Tykesohjelman oppimisverkostoprojekteista saatujen kokemusten pohjalta kansainvälisten esimerkkien entistä määrätietoisempi hyödyntäminen inspiraation, rohkaisun ja oppimisen lähteenä mm. Tekesin monipuolisten verkostojen ja EU-rahoitteisen WORK-IN-NET-projektin innovatiivisten työorganisaatioiden alueelle kohdistuvan monikansallisen t&k-yhteistyön kautta interaktiivisen sosiaalisen median hyödyntäminen osallistavaa innovaatiotoimintaa mahdollistavana teknologisena ja organisatorisena arkkitehtuurina

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen innovaatiostrategiaan

Lisätiedot

Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009

Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009 Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009 Mikko Kosonen yliasiamies, Sitra Kansallinen innovaatiostrategia - päämäärät Innovaatioperusteinen tuottavuuskehitys Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset. Petri Peltonen TEM / INNO

Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset. Petri Peltonen TEM / INNO Kansallisen innovaatiostrategian linjaukset Petri Peltonen TEM / INNO Kansallinen innovaatiostrategia - päämäärät Innovaatioperusteinen tuottavuuskehitys Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää innovaatioihin

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Innovaatiot ja kilpailukyky Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Suomen menestyksen edellytyksenä on: Kokonaistuottavuuden nostaminen Osaaminen ja sen hyödyntäminen on sen keskeisin keino

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 22.10.2012 Työelämän laadun kehittämisen viitekehykset Työelämän laatu on läpileikkaava

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015

Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015 Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kuinka ihmisten johtamista ja töiden organisointia pitää kehittää?

Hyvinvointia työstä Kuinka ihmisten johtamista ja töiden organisointia pitää kehittää? Hyvinvointia työstä Kuinka ihmisten johtamista ja töiden organisointia pitää kehittää? Tuomo Alasoini Teknologiajohtaja, Tekes tuomo.alasoini(at)tekes.fi Vanhushuoltosuhteen (65+/15 64-vuotiaat) kehitys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010

Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010 Strateginen ketteryys johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010 Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Hyvä työpaikka menestyy

Hyvä työpaikka menestyy Hyvä työpaikka menestyy Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 13.1.2011 Nuppu Rouhiainen (etunimi.sukunimi@tekes.fi) www.tekes.fi/tyke Tekesin rahoituksen kolme kivijalkaa Teknologian ja palveluiden

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija Suomen Kuntaliitto Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kunta-alalla Julkisen sektorin innovaatiotoiminta Avoin

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista FT Pentti Sydänmaanlakka 30.8.2011, Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Alustuksen teemat: Tulevaisuuden johtamisen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana + plussat Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 / Sinikka Vanhala Yksinkertaistettu HRM-tuloksellisuus -malli ( Black Box malli)

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot