Katariina Välikangas. liisa Välikangas Liisa Välikangas on innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa. Välikangas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katariina Välikangas. liisa Välikangas Liisa Välikangas on innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa. Välikangas"

Transkriptio

1 Katariina Välikangas Katariina Välikangas on hallintotieteiden lisensiaatti ja toimii tutkijana ja nä Suomen Kunta- kehittäjäliitossa sekä LifeWell sa. Työvapaalla hän asiantuntijapalveluis- on Hämeenlinnan kaupunkikonsernin kehittämisyhtiö Sosiaalikehitys Oy:stä. Välikangas on perehtynyt erityisesti innovatiiviseen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä asiakaslähtöisiin palveluprosesseihin monitoimijaisia sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä. Lisäksi hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopistossa, kiertänyt luennoimassa ja työskennellyt mm. Kosovossa. liisa Välikangas Liisa Välikangas on innovaatiojohtamisen professori Aalto-yliopistossa sekä kansainvälisen Innovation Democracy, Inc. - organisaation perustaja (www.innodemo. com). Prof. Välikangas on työskennellyt mm. IMD:ssä Sveitsissä, Keio Graduate School of Business:ssa Japanissa, London Business School:ssa Englannissa sekä Stanfordin yliopistossa Piilaaksossa. Hän toimii Sanomain Säätiön hallituksessa sekä Tekesin johtokunnassa ja tekee yhteistyötä monien johtavien yritysten kanssa strategiaja innovaatiojohtamisen kehittämisessä. Kymmenen kärpästä yhdellä iskulla: miten kymmenkertaistaa vaikuttavuus? Johdanto Jokainen johtaja pyrkii siihen, että organisaation toiminnalla olisi vaikuttavuutta. Mutta miten johtaa työtä niin, että toiminnalla todella olisi vaikuttavuutta? Entä miten välttää johtamistoimia, joilla vähennetään vaikuttavuuden toteutumista? Johtaminen keskittyy vieläkin liian usein työn tekemisen ja suoritettavan työn valvontaan ja kontrollointiin. Johtamisesta puuttuu tällöin ohjaava ja uutta luova elementti. Niinpä johtamista toteutetaan helposti vallankäyttönä, ei yhtenä keskeisenä organisaation toimintaa edesauttavana työtehtävänä. Sen sijaan, että johtajan pesti nähdään asemana yli muiden, tulisi se nähdä työroolina, jossa tarjotaan johtamispalveluja lisäämään työntekijän työn vaikuttavuutta 1. Johtamispalvelujen avulla asiantuntija-työntekijän on mahdollista toimia perinteisestä tavasta poikkeavammin ja kohdistaa työaikaansa toimiin, jotka edesauttavat sekä annettujen tavoitteiden että työn myötä löydettyjen uusien tavoitteiden saavuttamista. Helpoin tapa nostaa johtamisen vaikuttavuutta on siirtyä kaikenlaisesta menneen tarkastelusta tulevaisuuden mahdollistamiseen. 1 Servant Leadership on konsepti, jota joskus käytetään kuvaamaan tällaista asennemuutosta. 65

2 Mitä on vaikuttavuus? Suomen hallitusohjelma 2011 pyrkii vastaamaan keskeisiin suomalaisiin haasteisiin kuten julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallitusohjelmassa sanaa vaikuttavuus on käytetty 37 kertaa, pääosin kuvaamaan todellisen muutoksen aikaansaamista. Vaikuttavuus määritellään eri tieteenaloilla moninaisin tavoin, mutta keskeistä sille on ajatus siitä, miten osaamis-, aika- ja talousresurssit huomioiden tehokkaasti saavutetaan osoitetut muutosta aikaansaavat tavoitteet maksimaalisesti. Vaikuttavuus erotellaan vielä usein lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. Tarkasteltaessa edellä kuvattua vaikuttavuuden yleispätevää määritelmää; mikä on vaikuttavuuden ja tehokkuuden ero? Tehokkuus kertoo itse toiminnan tehokkuudesta tai tuottavuudesta, ei siitä, tehdäänkö oikeita tai järkeviä asioita. Tehokkuus on yksinkertaisesti input-output-suhde. Vaikuttavuutta etsitään usein tavanomaisilla, organisaatiolle tyypillisillä toimilla ja johtamiskäytänteillä. Usein lähdetään liikkeelle siitä, että tavoitteet ovat ennakoitavissa ja annettuja. Vaikuttavuuden ongelmana on, että sitä on hankala mitata, se ilmenee pitkän ajan kuluessa ja usein muuttaa toiminnan luonnetta: vaikuttavassa työssä avataan uusia tekemisen horisontteja ja uusia toimintatapoja. Jos esimerkiksi tavoitteet eivät työn aikana muutu, mitään ei ole opittu. Niinpä vaikuttavuus parhaimmillaan on uuden luomista ja uusien mahdollisuushorisonttien avaamista. Johtamisen roolin uudelleenmiettiminen ja siirtyminen pois näennäisen tehokkuuden ihannoinnista antaa tilaa innovatiiviselle työnteolle, jossa vaikuttavuus näyttäytyy sen eri muodoissa. Sen lisäksi, että keskitytään vaikuttavuutta luovaan työhön, annetaan tilaa myös vaikuttavuuden eräälle määritelmälle: vaikuttavuus on positiivista poikkeavuutta. Suomessa puhutaan tällä hetkellä paljon muutosjohtamisesta. Sille tyypillistä on, että asetetaan tavoitteet, motivoidaan työntekijöitä ja mitataan tuloksia. Entäpä jos tavoitteena olisi päästä huomattavasti parempiin tuloksiin? Tai jopa aivan toisenlaisiin tavoitteisiin luomalla uutta? Suuressa vaikuttavuudessa on löytöretken luonnetta. Valio esimerkiksi lähti löytöretkelle tuotekehitysprosessin kehittämiseksi ja sen kautta sai Vauhtia ja Paloa innovaatiojohtamiseensa kutsumalla tuotekehityshenkilökunnan miettimään aivan uusia tapoja kehittää innovatiivista johtajuutta. Kokeilemalla kehitettiin uusia tapoja toimia, ja vuoden sisällä tämä innostus nosti jopa kyseisen liiketoimintayksikön tuottavuutta. Nyt muutkin liiketoimintayksiköt ovat lähtemässä vastaaville löytöretkille. Kontrolliorientoitunut johtaminen eli yhden kärpäsen perässä juokseminen Kontrolliorientoitunut johtaminen aiheuttaa tilanteen, joka hankaloittaa todellisen vaikuttavuuden toteutumista. Tämä johtuu siitä, että johtamistapa toteuttaa ns. annettuja oletuksia eikä ole uutta mahdollistavaa. Organisaatioissa on paljon kulttuureihin sisään kirjattuja oletuksia siitä, miten työtä pitää tehdä, miten työntekijä asennoituu työhön, minkälainen on hyvä työntekijä ja miten työpaikalla tulee toimia. Nämä oletukset perustuvat tyypillisesti tehokkuusajatteluun, eivät vaikuttavuuden mahdollistamiseen. Usein ne nojautuvat lisäksi kyseenalaisiin käsityksiin johtajuudesta ja työntekijän oletetuista motiiveista. Annettuja oletuksia voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti: 1. keskittyminen työtehtävään, 2. hyvän työntekijän tunnusmerkit ja 3. oman aseman ymmärtäminen. Mietitäänpä asiaa kärjistetysti. Keskittyminen työtehtävään tarkoittaa ahkeraa työskentelyä työpaikan työhuoneessa. Työntekijän ei ole hyvä toimia pistemäisesti eri paikoissa, sillä olennaisiin asioihin keskittyminen voi tapahtua vain työpaikalla. Työ siis määritellään sen tekopaikan, ei tulosten mukaan. Organisaation johto valvoo tarkkailemalla sekä esimerkiksi kellokortilla, että työaika myös vietetään siellä. Johto ehkä tahtomattaan viestittää, että työssä ollaan työn takia, eikä työpaikalla ole tarkoitus viihtyä tai keksiä mitään uutta. Sosiaalisen median käyttö ja päivälehtien luku ei ole toivottavaa tai se on jopa 66

3 kiellettyä. Tähän valvonta-ajatteluun on vaarassa romahtaa myös moni uusi virtuaalinen työkalu, jotka sen sijaan että helpottaisivat yhteistyötä kollegojen välillä, saattavat kohdistua esimerkiksi ottamaan kuvia työntekijän tietokonekuvasta, joita työnjohto voi sitten tarkkailla aina puolen tunnin välein! Hiljainen suorittaminen lienee mennyttä työntekoa. Sen sijaan omaa työtä on markkinoitava näkyvästi. Vaikuttavuutta aikaansaava työ ei kuitenkaan ole suoraan verrannollista siitä pidettävään markkinapuheeseen. On kuin esimiehillä olisi vaikeuksia arvioida itsenäisesti, kuka tekee hyvää työtä ja kuka ei. Jatkuva oman työn tulosten esiintuominen täytyy olla merkki tehokkuudesta ja osoitus työn vaikuttavuudesta. Näin ilmiselvästi hyvälle työntekijälle annetaan tilaa ja näkyvyyttä organisaation sisällä eikä hänen motiivejaan kyseenalaisteta. Tämän jatkuvia parrasvaloja tarvitsevan työntekijän sitoutumista ja ahkeruutta käytetään esimerkkinä myös muille työntekijöille. Tärkeää on samalla myös organisaation sääntöjen ja byrokratian tarkka noudattaminen. Niiden rikkomista ei tulkita luovuutena ja mahdollisuutena innovatiivisuuteen vaan uhkana työkulttuurille. Myös oman aseman ymmärtäminen ja kuuliaisuus ovat olennaisia. Esimiehiä ei kyseenalaisteta ja organisaation hierarkiassa toimiminen ja komentoketjun noudattaminen on tärkeää. Työntekijä ei saa verkostoitua (liikaa) ja tapailla muiden organisaation edustajia, vaan työ toteutetaan esimiehen kautta. Riippuvuussuhde on tärkeä säilyttää. Tehtävän työn omistajuus on organisaatiolla eivätkä yksilöt saa menestyä, vaan pitää noudattaa protokollaa. Uudet aloitteet ovat hankalia, koska organisaation käsittelyprotokolla on hidas ja monivaiheinen. Byrokratian noudattaminen on itseintressi, ja muotoseikat ovat tärkeitä. Kontrolliorientoitunut johtaminen palkitsee kuuliaisuutta ja ahkeruutta, jotka eivät välttämättä ole työn erityisen vaikuttavuuden kanssa missään suhteessa. Lisäksi se rankaisee niitä, jotka ovat työssään uutta luovia ja innovatiivisia. Näin kontrolliorientoitunut johtaminen ehkäisee vaikuttavuuden toteutumista. Johtamispalvelut eli kaksi kärpästä yhdellä iskulla Organisaatioiden arki ja arjen toimintaan kuuluvat näkyvät ja piilossa olevat annetut oletukset kuljettavat organisaatioita usein aivan toiseen suuntaan kuin strategiat ja asetetut tavoitteet antavat ymmärtää. Toteutettaessa annettuja oletuksia ollaan nopeasti tilanteessa, jossa organisaatio ja sen johto estävät työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtä, jolla on todellista vaikuttavuutta. Miten tämä usein vasta pitkän ajan päästä näkyvä vaikuttavuus sitten saadaan toteutumaan? Rekrytointi nähdään yhtenä mahdollisuutena tarvitaan itsenäisiä osaajia! Mutta kun organisaatioihin rekrytoidaan luovia ja innovatiivisia työntekijöitä, luovuudelle ja innovatiivisuudelle ei anneta mahdollisuutta. Enneminkin sitä pyritään valvomaan. Todellisuudessa aidosti innovatiivisia ihmisiä pelästytään, koska he eivät mahdu keskivertonormiin eivätkä asetu yleisesti organisaatioissa vallitseviin olosuhteisiin. Päinvastoin nämä oma-aloitteisuuden ja toiminnallisuuden vuoksi innovatiiviset työntekijät aiheuttavat jatkuvia yllätyksiä. He eivät asetu rooleihin eivätkä kunnioita auktoriteetteja. Heidän rajattomuutensa haastaa organisaatiota ja sen johtajuutta. He ovat, ytimekkäästi sanottuna, vaikuttavia, ja sellaisenaan suora uhka keskivertoisuudelle. Tärkeintä on pureutua itse ongelmaan, eli organisaatioiden johtamiseen. Johtamisosaamisen kehittämisen tarpeista on puhuttu jo kauan. Tutkimuksien mukaan johtajiksi hakeutuvat tietyntyyppiset persoonallisuudet. Johtajista osan motiivina hakeutua johtotehtäviin on oman narsismin toteuttaminen; kuvitelmana on, että organisaation ja alaisten tehtävänä on palvella johtajaa. Iso osa johtajista pystyy kuitenkin tarkastelemaan omia motiivejaan ja olettamuksiaan ja näin sekä kehittämään itseään että tarjoamaan toimivia ratkaisuja organisaation omistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Näiden johtajien motiivina on johtamispalvelujen tarjoaminen organisaation työntekijöille2. 2 Collins, James C. (2001) Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don t. 67

4 Johtaminen jos mikä on siis palvelutehtävä, jonka tuloksena syntyy luottamukseen perustuva hyvä työyhteisö, jossa oppivalla ja oivaltavalla työotteella saavutetaan tuloksia ja todellista vaikuttavuutta. Johtajan toteuttamia johtamispalveluita on useita ja niitä voidaan jaotella vastaavasti kuin annettuja oletuksia, kuitenkin huomioiden se, että nyt kyseessä on johtajan organisaation vaikuttavuutta tukevat toimet. Keskittyminen työtehtävään tarkoittaa johtamispalveluissa toimintaa, jolla mahdollistetaan työntekijän toiminnan vaikuttavuuden syntyä. Niistä ensimmäinen on valtuutuspalvelut. Työntekijälle annetaan tilaa, päätösvaltaa ja mielellään budjettivastuuta. Lisäksi hänen työtään ja ammattitaitoaan arvostetaan ja sen varaan rakennetaan tulevia päätöksiä. Luovuuden vaalimisille tärkeää on myös nopean ja hitaan työsyklin mahdollistaminen. Hektisessä työelämässä on jatkuvasti reagoitava reaaliajassa, hoidettava monia asioita yhtä aikaa. Nopea ketteryys vaatii myös hidasta kypsyttelyä ja hiljaista harkintaa. Näin mahdollistetaan vapaus toimia oman työidentiteetin kautta sekä innostus oppia ja kehittyä. Toinen palvelu on intressipalvelut. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation prosessit avataan ja yhdistetään sekä organisaation että työntekijän intressit rakentamaan tulevaa. Näin oppimisessa ja uudenluomisessa säilyy myös innostus. Hyvän työntekijän tunnusmerkit tarkoittavat johtamispalveluissa toimia, joilla pyritään luomaan työympäristö, jossa on mahdollista toimia hyvänä työntekijänä ja tehdä työtä täysipainoisesti. Ilmapiiripalvelut ylläpitävät mahdollistavaa oikeudenmukaisuuden henkeä ja tasapuolisuutta. Onnistumisia tuodaan esiin, mutta kunnia kuuluu niille, jotka ovat työtä asioiden eteen tehneet, ja kaikille annetaan aikaa ja tilaa. Organisaatioihin täytyy luoda erilaisia innovaatioprofiileja edistämään luovuutta. Niinpä tarvitaan mahdollisuuksia näytellä pää- ja sivurooleja: yksi haluaa ottaa riskejä ja nähdä tuloksia, toiselle sopii matalampi profiili. Tarvittaessa ilmapiiripalveluihin voi joskus kuulua se, että muita työntekijöitä täytyy auttaa ymmärtämään luovan henkilön toiminnan tarkoitusperiä. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioiden prosessit kulkevat luotaessa vaikuttavuutta tavoilla, jotka eivät kokonaisuudessaan hahmotu heti kaikille. Niinpä johtajan on seistävä myös luovan toiminnan takana ja perusteltava sitä tarvittaessa. Ongelmien ilmetessä konstruktiivisen konfliktin palvelut ovat tärkeitä ja niihin on johtajan sitouduttava. Konstruktiivisen konfliktin palvelut mahdollistavat vaikeiden asioiden käsittelyn uutta rakentavasti. Lisäksi hallinnolliset palvelut ovat tärkeitä. Näiden palveluiden tehtävänä on estää työn kannalta turhilla asioilla työntekijän rasittaminen. Mitä vähemmän työntekijän täytyy olla hallinnollisten asioiden kanssa tekemisissä, sitä enemmän resursseja on käytettävissä organisaation vaikuttavuuden lisäämiseen 3. Näin työn mielekkyys säilyy, ja työyhteisö pysyy työntekijän tärkeänä voimavarana. Oman aseman ymmärtämiseen johtamispalveluissa liittyy keskeisesti ymmärrys johtamispalveluiden merkityksestä. Johtajan rooli näiden palveluiden tuottajana on keskeinen organisaation vaikuttavuuden näkökulmasta. Tätä roolia ei kuitenkaan lunasteta aseman perusteella, vaan johtajan täytyy tarjota karismapalveluita sekä työntekijöilleen että organisaation asiakkaille. Arvostus on ansaittava. Toinen keskeinen palvelumuoto on ideointipalvelut. Johtajan on rakennettava työnteon struktuureja, joissa impulssien virrat rakentuvat erilaisissa kehittämiskumppanuuksissa. Näin luovien työntekijöiden työ ja ajatusmaailma saadaan kohtaamaan ja rakentamaan organisaation tulevaisuutta. Lisäksi näihin palveluihin kuuluu myös kaikkien yhteinen tehtävä: uuden tiedon tuominen maailmalta. Organisaatioiden sisäiset kehittämiskumppanuudet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan verkostopalveluja. Johtajan on käytettävä suhteitaan ja rakennettava ja avattava verkostoja uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Näin työntekijällä on mahdollisuus toimia parhaissa kumppanuuksissa innostuneessa ilmapiirissä johtaja ja työyhteisö tukenaan. Johtamispalvelut mahdollistavat organisaatiossa todellisen vaikuttavuuden toteutumista. 3 Vastakohta on se, että hallinto keksii yhä uusia tehtäviä, joita työntekijöiden on suoritettava hallinnon vaatimuksesta sen sijaan, että hallinto itse kokoaisi esimerkiksi raportointivaatimuksiin tarvittavat tiedot. 68

5 Tähtäykseen kymmenen kärpästä lätkäyksellä Tarkastellaan vaikuttavuuden syntyä sitten sitä ehkäisevien tai edistävien toimien kautta, muutos perinteiseen organisaatioajatteluun on merkittävä. Mutta vaikka tämä muutos saataisiin onnistuneesti vietyä läpi ja organisaatioidemme johtajat tarjoaisivat palvelutehtävässään hienoja johtamispalveluita, palaamme kuitenkin hallitusohjelman 37 vaikuttavuutta käsittelevään kohtaan. Totuus on, että johtamispalveluiden tarjoaminen ei riitä vastaamaan siihen haasteeseen, joka yhteiskunnassamme vallitsee. Miten siis kymmenkertaistaa vaikuttavuus? Annetut oletukset kohdistuvat pääosin oikeaan tapaan tehdä työtä, hyvän työntekijän tunnusmerkkeihin sekä johtajuuteen vallankäyttönä tai asemana yli muiden. Johtamispalvelut taas ruokkivat mallia, jossa innovatiivisilla ihmisillä on mahdollisuus tuottaa organisaation tavoitteiden mukaista tulosta. Muutos tapaan ajatella työtä ja organisaatioita on jo näin valtava, ja silti se ei enää riitä. Vaikuttavuuden yleispätevässä määritelmässä oli mainittu myös, että vaikuttavuus on positiivista poikkeavuutta. Erittäin vaikuttavat ihmiset ovat määritelmän mukaisesti erittäin poikkeavia. Johtamispalveluja tarjoaville johtajille onkin luvassa haaste. Heidän tulee löytää organisaatioistaan tehokkaan touhotuksen ja oman työn markkinahumusta ne työntekijät ja työtavat, jotka mahdollistavat tämän positiivisen poikkeavuuden sekä tukea positiivisia poikkeavuuksia synnyttävien työtapojen yleistymistä. Sillä ne ihmiset, johtajat ja työntekijät, jotka ovat kykeneviä toteuttamaan tätä vaikuttavuuden määritelmää, saavat aikaiseksi työssään tulosta, jonka vaikuttavuus on kymmenkertaista muihin verrattuna. Positiivista poikkeavuutta aikaansaavat työnteon mallit ovat organisaatiokohtaisia, mutta yleispätevästi siihen sisällytettyä ajatusmaailmaa voidaan kuvata alla olevan kymmenen työntekijän työtä ohjaavan ajattelumallin kautta. Esimerkit ovat hieman erilaisista toimintaympäristöistä, tavoitteena herättää ajatuksia. 1. Älä koskaan tee mitään yksin. Pyri saamaan samasta asiasta innostuneet mukaan ideoimaan ja toteuttamaan. Organisoi, luo synergiaa ja anna työn skaalautua itsestään. Hyvänä esimerkkinä tästä on valtakunnallisen Innokylä-hankkeen ja Pohjanmaan Bower-kehittämisrakenteen toimijoiden kanssa toteutettu yhteistyö Ikäihmisten kansalaisraati Vaasan yhteistoiminta-alueella ja K5-kunnissa 4. Ikäihmisten palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on haasteellista. Näiden kahden toimijan yhteistyössä innostamalla, mahdollistamalla sekä luomalla prosesseista kaikkien intressien mukaisia on saatu aikaiseksi lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä toteutuvaa todellista vaikuttavuutta. Mukana olevien kuntien näkökulmasta moderoidun raadin tuottama tieto palvelee suoraan päätöksentekoa ja tehtävää kehittämistyötä kahdeksassa kunnassa näiden kuntien johtavien virkamiesten ollessa sitoutuneita raadin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Järjestöjen ja yritysten näkökulmasta raati tarjoaa mahdollisuuden integroida omaa osaamista kehittyviin palveluprosesseihin. Kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden näkökulmasta raati tuottaa tietoa tarvelähtöisen kehittämistyön suuntaamiseen ja uusien koulutuksellisten tarpeiden huomioimiseen tulevien työntekijöiden opintosuunnitelmissa. Yliopiston näkökulmasta raati tuottaa tietoa asiakaslähtöisen, tietojohtamista tukevan menetelmän käytettävyydestä ja yleistettävyydestä, samalla edistäen tutkijaintressejä. Valtakunnallisesta näkökulmasta raati tuottaa tietoa kansalliseen kehittämistyöhön ja niistä kerättyä tietoa voidaan käyttää jopa lähteenä lakien valmistelussa. Tarkkailijoiksi mukaan kutsutut hankkeet levittävät kokemuksesta syntyvää osaamista omissa hanketoimissaan omille asiakaskunnilleen ja yhteistyökumppaneille. Lyhyen tähtäimen vaikuttavuus toteutuu siis välittömästi sekä kuntien että alueen kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden päätöksenteossa. Pitkän aikavälin tavoitteet toteutuvat asiakaslähtöisen kehit

6 tämistyön vahvistumisena, hyvän käytännön käyttöönottona Suomessa eri alueilla sekä valtakunnallisen kehittämistiedon lisääntymisenä. Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen mahdollistaa todellisen muutoksen tapahtumisen koko suomalaisessa ikääntyneiden palveluiden toteuttamisjärjestelmässä. 2. Mieti muutoksen kustannuksia suhteessa tulokseen. Maksimoi muutosta, minimoi kustannuksia ja mieti, mistä saa eniten pontta muutokseen. Vähennä resursseja 90 % ja katso, mitä sillä saa aikaan (resource-scarce innovation). Älä liimaa päälle, vaan muuta ydintä. Tässä hankkeiden luvatussa maailmassa mietityttää, mihin tarkoituksiin hankkeita ja projekteja perustetaan? Onko tavoitteena oman aseman tai työllisyyden turvaaminen vai uuden vaikuttavuutta lisäävän rakenteen, järjestelmän, toimintamallin tai tuotteen aikaansaaminen? Lisäksi kritiikki hankkeita kohtaan kohdistuu niiden usein olemattomaan pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. Monia asioita pystyy kuitenkin organisoimaan myös ilman, että tarvitaan lisärahoitusta. Hankerahoitusta haettaessa tulisi ensin ratkaista yksi perustavanlaatuinen kysymys: mihin rahoitusta tarvitaan? Vastaava kysymys tulee esittää myös tilanteessa, jossa mietitään budjetointia kehittämistyölle. Entä, jos vastaava kehittämistyö pystyttäisiin toteuttamaan ilman ylimääräistä rahoitusta tai suunnitellusta murto-osalla? Toisin sanoen luova työntekijä saisi luvan lähteä toteuttamaan haastetta panostaen siihen. Tällöin on mahdollista keskittyä tarvelähtöiseen ja juurtuvaan kehittämistyöhön, joka ei jää vain kuplaksi, joka vaietaan unohduksiin. Tärkeää on, että jo olemassa oleva tieto ja osaaminen kootaan olemassa olevaksi osaamisvarannoksi ja hyödynnettäväksi, samoin ne ihmiset, jotka aiheesta innostuneena ovat jo tehneet tai haluavat tehdä aiheen parissa yhteistyötä. Tästä aihetta sivuavasta tai sitä jo eteenpäin vieneestä kehittämistyötä, osaamisesta ja innostuneista ihmisistä löytyy se onnistumisen kannalta tärkein elementti, joka ehkä tarvitsee työhönsä lisärahoitusta, ehkä ei. Tällöin toteutuu myös se vaikuttavuudelle elintärkeä elementti, työ juurtuu olemassa olevaan toimintaan ja rakenteisiin muuttaen niitä. Kaikki päälle liimatut pahkat unohtuvat nopeammin kuin ehtivät loppumaan, niin kuin kokemus on opettanut. 3. Riko lineaarisuus inkrementalismi tuo vain marginaalilisää. Pieni parantelu pitää maailman käynnissä, mutta se ei tuo kymmenkertaista vaikuttavuutta. Kokeile vaikka jotain, mitä ei ole noteerattu tai mikä on täysin vastakkaista. Marginaalilisää tuottava pieni parantelu sopii hyvin, kun tarvitaan pieniä korjausliikkeitä toimivaan kokonaisuuteen. Mutta jos halutaan tuottaa kymmenkertaista vaikuttavuutta, täytyy olla rohkeutta rikkoa organisaation toiminnan ja kehittämistyön lineaarisuus. Tietyllä kehittämisenkaarella päästään tiettyyn lopputulemaan, mutta kukaan ei saa rakastua olemassa olevaan toimintaan. Tarvitaan myös rohkeutta kokeilla ja toteuttaa uutta löytää uusia kehittämisen kaaria ehkä jo vaikuttavuuden näkökulmasta vähäisen tai loppuvaiheessa olevan lisäksi. Keskivertomaailmassa ideoita ja innovatiivisia toimia arvotetaan ideoijan aseman tai työtehtävän perusteella. Hyviä innovaatioita ei noteerata, jos innovaattori on väärä tai asemaltaan vähäinen. Arvota ennemminkin ideoita niiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Tutut tavat ja tutut ihmiset eivät aina tuota parasta ratkaisua. Toisista näkökulmista löytyy uusia ajatuksia, samoin aivan erilaisista toimintamalleista. 4. Älä ajaudu ja pysy suunnitelmissa, vaan etsi poikkeavia kohtia, uusia avauksia, uusia näkökulmia. Pyri irtiottoihin ja etsi täysin erilaisia lähtökohtia toiminnan avauksiksi. Rohkeus on sitä, että uskaltaa asettaa itsensä tilanteisiin, joissa voi epäonnistua ja oppia ja luoda uutta. Kun organisaation toimintaa lähdetään miettimään, lähtökohtana on usein se, miten tällä hetkellä hahmotamme nykyisyyden ja tulevaisuuden. Toimintaa projektisoidaan ja aikataulutetaan ja näin pyritään varmistamaan, että lopputulema on se, mikä nyt näyttää halutulta. Myös tutussa ja turvallisessa pysyminen on helppoa. Keskivertoajattelussa kirjoitetaan pysyvät ohjenuorat ja hankedokumentit, joiden toteutumista seurataan ja pahimmassa tapauksessa tarkastellaan niiden toteutumista onnistumisen mittana. 70

7 Lähtökohtana pitäisi kuitenkin olla se, että onnistunut lopputulema on jotain sellaista, mitä emme tässä hetkessä ja nyt pysty edes hahmottamaan. Todella vaikuttavassa työssä uudet avaukset ja näkökulmat luovat tulevaisuutta. Isot tavoitteet säilyvät, mutta strategiat, toimintasuunnitelmat ja aktiviteetit muotoutuvat oppimisen ja yhteistyön myötä. Projektisoidussa kehittämistyössä se tarkoittaa prosessimaista toimintaa, jossa kehitys kehittyy koko ajan ja tavoitteet muotoutuvat uudelleen ja uudelleen. 5. Käytä jo olemassa olevaa yhdistelemällä sitä eri lailla ja uusin tavoin. Satunnaiset oivallukset, serendipity, ovat ainoa "free lunch" mitä maailmassa on. Tällöin voit löytää jotain, mitä et edes etsinyt. Käytä myös sattumia hyödyksesi. Suuret innovaatiot ovat yleensä sattumia. Penisilliinin keksiminen on se klassinen esimerkki, mutta kun innovaatioita vähän aikaa tutkiskelee, käy ilmi, että tällaiset satunnaisuudet ovat kovin yleisiä. Äskettäin kuulimme fysiikan tutkijoilta, että on ehkä löytynyt valoa nopeampi partikkeli. Ellei kyseessä ole mittausvirhe, voi löytö olla Nobel-palkinnon arvoinen. Sattumat vaativat siis kovaa, usein vuosikymmeniä tehtävää työtä, jotta joskus onnistaisi. Sattuman voi löytää myös epäonnistumisessa. Jotkut epäonnistuneet tutkimusprojektit tuottavat lopulta todella vaikuttavia tuloksia kuten 3M-yrityksen liima, joka ei pitänyt (Post-It-laput olivat tuloksena) tai Viagra-lääke joka toimi odottamattomalla tavalla). Sen löytäminen, mitä ei etsinyt, vaatii avoimuutta nähdä yllättäviä tuloksia, ja miettiä mihin nämä tulokset saattaisivat johtaa. 6. Lisää kauneutta esteettisyys vaikuttaa huomaamatta. Esteettisyydellä on huomattavan suuri merkitys inspiraation lähteenä. Tee työtä metsässä tai kukkakaupassa. Istun usein töitä tehdessäni lepotuolissa, josta avautuu näköala kauniiseen koivikkoon. Vieras havainnoitsija voisi kyseenalaistaa työni tuloksellisuuden, sillä hän näkisi kannettava sylissään istuvan henkilön, joka tuijottaa ikkunasta ulos välillä pitkiäkin aikoja. Itse kuitenkin koen, että kevääseen puhkeavat lehdet, kesän vehreys, syksyn ruska ja talven punatulkkupariskunta inspiroi ja voimaannuttaa minua. Alitajuntani työstää syntyvää ja yhdistelee oivalluksia. Parhaat tuotokseni olen saanut aikaiseksi tässä kauneuden hypnoottisessa vaikutuspiirissä. nimimerkki 15 vuotta tutkimus- ja kehitystyötä 7. Järjestä kävelykokouksia. Liikkuminen paikasta toiseen on luovuudelle tärkeää. Paikalleen jämähtäminen fyysisesti on paikalleen jämähtämistä henkisesti. Onko kokoushuone varattu, entä onko kahvit tilattu? Perinteinen kokoushuonekokous sisältää helposti organisaatiolle ominaisia annettuja oletuksia. Johtaja avaa kokouksen, myöntää puheenvuoroja ja arvottaa sanottavia jne. Entä jos niistä luovuttaisiin osittain tai kokonaan? Ainakin ideointikokoukset voisi toteuttaa kävelykokouksina, jolloin happi ja liikunta virittelevät ja lisäävät aivojen ideointikykyä. Samoin kokouksia voi järjestää erilaisissa paikoissa: asiakkaan luona, kasvitieteellisessä puutarhassa tai torilla. Ajatuksien saaminen liikkeelle ja rajojen kokeilu on helpompaa, kun sekä fyysinen että henkinen tila on vapaa institutionaalisista rasitteista. 8. Tee tai sano asioita, jotka ovat yllättäviä. Saman toistaminen ei paranna tai luo uutta vaikuttavuutta. Minkälaista ihmistä kuunnellaan helposti? Vastaukseksi tähän kysymykseen tarjotaan karismaattista puhujaa, sellaista, jolla on jotain sanottavaa, itseään esille tuovaa tai johtoasemassa olevaa. Mutta minkälainen ihminen saa huomiota ja muutosta aikaiseksi? Ihminen, joka saa säilytettyä kuuntelijoidensa mielenkiinnon. Tällainen ihminen tekee ja sanoo asioita, jotka yllättävät. Nämä työntekijät ja johtajat ovat niitä muutosta aikaansaavia agentteja, joiden olemassaolo organisaatiossa joko muuttaa jotain merkittävästi tai heidät savustetaan ulos. Viimeisessä tapauksessa menetetään merkittävä vaikuttavuutta aikaansaava voimavara. 71

8 Vastaavasti yllättäviä avauksia tarvitaan myös ideoinnissa. Sanotaan, että jos meistä kaksi on samaa mieltä, meitä on yksi liikaa. Yritä etsiä ne näkökulmat, joka tuovat jotain uutta ja erilaista keskusteluun. Näin syntyy paitsi eri näkökulmia tarkasteluun, myös mahdollisesti hyvää vastakkainasettelua, jolloin ei ajauduta konsensus-ajatteluun. 9. Tee työtä ihmisten kanssa, jotka antavat energiaa. Vältä niitä, jotka vievät sitä pois. Etsi aina paras tiimi ja liity siihen. Robert Sutton Stanfordin yliopistosta on kirjoittanut ns. No asshole -säännöstä. Työpaikoilla ei pidä sietää henkilöitä, jotka huonontavat kaikkien mahdollisuutta työntekoon käyttäytymisellään ja omien motiiviensa läpiviennillä usein hinnalla millä hyvänsä. Tässä Suomessa on vielä paljon opittavaa on vaadittava kohteliasta ja muille tilaa antavaa suhtautumista kollegoihin. Tämä pätee yhtä lailla esimieheen. Työntekijöille pitää myös sallia oikeus määrittää itse sekä organisaation sisällä että yhteistyökumppaneiden suhteen parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit ja kollegat. Positiivinen psykologia on tutkimussuuntana nousussa, ja se korostaa ystävällisen huomioinnin ja kehumisen motivoivaa merkitystä. Kiitoksella ja oikeudenmukaisuudella saa aikaan paljon. Tärkeää on rakentaa maailmaa, jossa itsekin haluaa elää. 10. Mieti asia, joka on kaikkein tärkein, vaikuttavin, tehdä tänään, ja keskity siihen. Ratkaise ongelmia sitä mukaa, kun niitä ilmenee. On aivan turhaa ottaa paineita ja säätää asioita etukäteen. Asioiden priorisointikyky on yksi tärkeimmistä vaikuttavan työn elementeistä. Nykyään saa kuulla kyllästymiseen asti muodissa olevaa jatkuvan kiireen hokemaa. Kiire näyttäytyy välillä jopa tekosyyltä, jonka taakse on helppo ja hyväksyttävä piiloutua. Tärkeisiin asioihin löytyy ja on löydyttävä aina aikaa. Priorisointi mahdollistaa useankin intressijoukon kanssa organisoidun työskentelyn, jossa toiminta skaalautuu monen toimijan toimesta. Priorisointi mahdollistaa työn tekemisen integroimisen jo olemassa olevaan työhön ja rakenteeseen kustannusten vähentämiseksi sekä lineaarisuutta rikkovien toimien toteuttamisen. Priorisointi mahdollistaa tavoitteiden uudelleen asettamisen kehittämistyön edetessä sekä oivallusten ja sattumien tuottamien uusien innovaatioiden hyödyntämisen. Lisäksi priorisointi mahdollistaa erilaisten innovatiivisuutta lisäävien työtapojen hyödyntämisen. Kaikkeen tähän löytyy priorisoimalla toimintaa ja toimintatapoja aikaa ja mahdollisuuksia. Mutta tärkein asia on priorisoinnin mahdollisuudet huomioiden keskittyä kunakin päivänä vaikuttavuutta eniten lisäävään asiaan. Säätäminen ja paineiden ottaminen on turhaa; ongelmia on mahdollista ratkaista sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Myös ongelmiin voi työn edetessä löytyä erilaisia ratkaisuja kuin mitä aluksi oli mahdollista kuvitella. Luottamus täytyy olla rakentunut johtamispalveluiden tarjoamisen myötä ja kaikki hoitavat omat työnsä ja tehtävänsä, sille on annettava myös tilaa ja rauha. Lopuksi Kaksi kärpästä yhdellä iskulla on jo saavutus kymmenen on todellinen haaste. Mikään organisaatio ei yllä sellaiseen saavutuksen ilman johtamispalveluja ja uusia kymmenkertaistavia toimintatapoja, joita yllä olemme alkaneet kuvailla. Niillä on hyvä lätkiä kärpäsiä! Seuraava haaste onkin, miten toimia sadan kärpäsen suhteen: onko silloin jo aika myös Suomessa alkaa keskustella johtamisinnovaatioista? Luovuus on organisaatioiden tositeatteria. Kukin johtaja ansaitsee oman henkilökuntansa minkälaisia johtamispalveluita sinä tarjoat, jotta kollegasi ympärilläsi voisivat olla erityisen vaikuttavia? 72

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Mari Ketola IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Awen Oy Asiakaslehti 2011-2012 Lars-Erik Gästgivars Ihmisten johtaminen on taitolaji Kari Uusikylä Johtaja, oletko luovuuden kätilö vai pyöveli? Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Hyvä johtaja

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot