Opas palvelualan innovoinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas palvelualan innovoinnista"

Transkriptio

1 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4

2

3 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Miten palveluinnovaatioita voidaan hyödyntää paremmin alueellisen rakennemuutoksen ja teollisuuden nykyaikaistamiseksi?

4 4 Tämän oppaan on tuottanut Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston klusterit ja pk-yritysten tuki -yksikkö yhteistyössä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston älykäs ja kestävä kasvu -yksikön kanssa. Se perustuu tietoihin, joita on saatu lukuisien alalla toteutettujen hankkeiden ja tutkimusten yhteydessä. Euroopan komission virkamiehet ovat ohjanneet oppaan laatimista, mutta siinä esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Euroopan komission kantaa. Lisätietoja: Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Yksikkö D.5: Klusterit ja pk-yritysten tuki Sähköposti: www-sivut: Tämä opas on käännetty useille Euroopan unionin kielille. Käännökset ovat saatavilla verkko-osoitteessa: Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa EU:n rakennerahastojen käytöstä. Oppaan julkaisija tai laatijat eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti vastuussa oppaassa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. EU:n rakennerahastojen käyttöä koskevat yksittäiset hakemukset on aina arvioitava niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa hakemuksen jättämispäivänä kyseisessä maassa. Tämä opas on osa laajempaa sarjaa. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat oppaat: Nro 1: Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Nro 2: Standardien hyödyntäminen kasvun, kilpailukyvyn ja innovoinnin tukemisessa Nro 3: Yrityksen luovutuksen helpottaminen Nro 4: Opas palvelualan innovoinnista. nro 5 Small Business Act -aloitteen täytäntöönpano aluetasolla nro 6 Rakennerahastot pk-yritysten ja yrittäjyyspolitiikan tukena Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. ISBN DOI /62321 Euroopan unioni, Painettu Belgiassa. Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, ellei muuta ole ilmoitettu. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta.

5 5 Esipuhe Kasvun lisääminen Euroopan alueilla edellyttää, että yrittäjille ja lahjakkuuksille tarjotaan oikeanlainen toimintaympäristö ja tukea, jotta he voivat hyödyntää uusien liiketoimintamallien ja palveluiden mahdollisuudet. Kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi Eurooppaan on sovellettava laajaa innovaatiokäsitettä. Tästä syystä Euroopan komissio on sisällyttänyt tulevaa koheesiopolitiikkaa koskeviin asetusehdotuksiinsa vaatimuksen, jonka mukaan alueiden on laadittava älykkään erikoistumisen strategioita. Palveluinnovaatioilla on merkittävä rooli näissä strategioissa. Tällä pyritään etenkin luomaan pienille ja keskisuurille yrityksille suotuisia alueellisia ekosysteemejä ja tukemaan niiden kilpailukykyä globaaleissa arvoketjuissa. Palveluinnovaatioita olisi tarkasteltava strategisesti ja yhdennetysti, jotta voidaan muodostaa uusia elinkeinoaloja ja uudistaa vanhojen rakenteita. Tässä oppaassa esitetään esimerkkejä mahdollisista välineistä palveluinnovaatioiden muutosvoiman vapauttamiseksi, jotta alueet voivat hyödyntää sitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan älykkäitä erikoistumisstrategioita ja niihin liittyviä pk-yritysten innovaatioiden tukipalveluja. Tässä oppaassa esitetään, miten palveluinnovaatioita voidaan käyttää taloudellisen muutoksen käynnistäjänä sekä monialaisen vuorovaikutuksen ja uusien liiketoimintamallien edistäjänä. Toivomme, että tämä opas toimii teille arvokkaana inspiraation lähteenä. Antonio Tajani Euroopan komission varapuheenjohtaja Teollisuus- ja yritystoiminta Johannes Hahn Euroopan komission jäsen Aluepolitiikka

6 6

7 7 Sisällysluettelo 1. Johdanto Nykytilanne Aluksi muutamia selvennyksiä Poliittisten toimien mahdollisuudet vapauttaa palveluinnovaatioiden potentiaali Vaikutusta systeemisellä lähestymistavalla Menneisyyden opetukset: vältettävät virheet Palveluinnovaatioiden muutosvoiman vapauttaminen Tukivälineet palveluinnovaatioiden lisäämiseksi yritystasolla Muotoiluinnovaatioklinikat: yritysten auttaminen kehittämään houkuttelevia ja käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluja Innovaatiosetelit: palveluinnovaatioita koskevan tutkimustiedon käyttömahdollisuus Innovaatiojohtamista koskeva ohjaus ja koulutus Rahoituksen saannin parantaminen Palveluhautomot Sektori- ja liiketoimintaympäristötason tukivälineet Muotoilukeskukset Elävien laboratorioiden ( Living Labs ) perustaminen Klusterien tukeminen palveluinnovaatioihin perustuvilla kehittyvillä teollisuudenaloilla Innovaatioassistentit Markkinoiden tason tukivälineet johdannaisvaikutusten lisäämiseksi Alueelliset toimenpiteet tietoisuuden lisäämiseksi Teollisuusyritysten ja muotoilijoiden välisen yhteistyön kannustimet Kysyntäpuolen innovaatiosetelit Palveluinnovaatioiden kannustimet julkisissa hankinnoissa Kokonaisvaltaisen lähestymistavan tukeminen Päätelmät...41

8 8 Tietoruudut Tietoruutu 1 Palveluinnovaation määritelmä ja palveluinnovaatioiden muutosvoima Tietoruutu 2 Perinteisten ja kehittyvien teollisuudenalojen määritelmät Tietoruutu 3 Älykkään erikoistumisen määritelmä Tietoruutu 4 Alueellisen ja teollisuuden innovaatiopolitiikan mahdollisuudet palveluinnovaatioiden kannalta Tietoruutu 5 Mikä on laajamittaisten demonstrointihankkeiden lähestymistapa? Tietoruutu 6 Ohjeet muutoksen onnistunutta toteuttamista varten palveluinnovaatioiden avulla Tietoruutu 7 Palveluinnovaatioiden hyödyntämisen rahoittaminen koheesiopolitiikan varoista Tietoruutu 8 Yhteenveto palveluinnovaatioiden potentiaalin vapauttamista edistävistä tukivälineistä... 22

9 9 Johdanto Tämä opas on tarkoitettu kaikille kansallisille, alueellisille ja paikallisille sidosryhmille, jotka pyrkivät edistämään alueellista rakennemuutosta ja teollisuuden nykyaikaistamista, ja etenkin koheesiopolitiikan varojen hallintoviranomaisten päättäjille. Se kiinnostanee kaikkia alueita niiden alueelliseen rakenteeseen, vahvuuksiin ja heikkouksiin katsomatta. Opas on tarkoitettu myös alueille, joiden teollisuus ei ole painottunut teknologiaan, sillä palveluinnovaatiot tarjoavat näille alueille mahdollisuuksia edistää niiden omaa ja niillä toimivien yritysten kilpailuasemaa. Oppaan tarkoituksena on havainnollistaa, miten strategisella alueellisella julkisella tuella voidaan tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille suotuisa toimintaympäristö ja auttaa niitä hyödyntämään paremmin palveluinnovaatioita pysyäkseen kilpailukykyisinä globaaleissa arvoketjuissa, joihin sisältyy sekä teollisuustoimintaa että palveluita. Koska painopiste on tämä, oppaassa ei käsitellä kaikkia innovaatioiden muotoja eikä kaikkia alueellisten innovaatiostrategioiden näkökohtia, joita ehkä tuetaan aluetasolla. Opasta olisi pikemmin pidettävä käytännöllisenä välineistönä, joka sisältää alueellisten sidosryhmien työssä syntyneitä ajatuksia ja tuoretta palautetta. Tavoitteena on tutkia, millaisilla toimintaympäristöillä, instituutioilla ja tukivälineillä voidaan helpottaa alueellisten teollisuusrakenteiden ja -sektorien palveluinnovaatioiden avulla tapahtuvaa muutosta. Opas sisältää lähinnä esimerkkejä mahdollisista välineistä, joita voidaan käyttää tämänsuuntaisten alueellisten strategioiden täytäntöönpanossa. Monet esimerkeistä ovat saaneet rahoitusta koheesiopolitiikan varoista, toiset taas eivät. Ne kaikki kuitenkin havainnollistavat sitä, miten koheesiopolitiikan varoilla voidaan tukea palveluinnovaatioiden nykyistä strategisempaa käyttöä. Opas täydentää EU:n jäsenvaltioiden kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden asiantuntijoista muodostuvan työryhmän toimintapoliittista käsikirjaa How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy?. 1 1

10 10 Tämän oppaan laatimista tuettiin TAKE IT UP -hankkeesta 2 joka on innovaatioiden tukemista kehittävän Europe INNOVA aloitteen tiedotusta edistävä pilari Spectrum-konsulttiyritystä edustavan Jan Rungen tekemällä miniselvityksellä. Innovaatiopolitiikan sidosryhmiä on kuultu tämän oppaan aiemman version sisällöstä PRO INNO Europe -verkkosivuston avulla. 3 Sen lisäksi on kuultu myös seuraavia sidosryhmiä: Verkostojen ja kansainvälisten organisaatioiden edustajista sekä kansainvälisistä akateemisista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava ryhmä Mirror Group. Sen tehtävänä on neuvoa älykkään erikoistumisen ohjaustyöryhmää, S3-foorumia, sekä yleisemmällä tasolla, kuten prioriteettien asettamisessa, että yksityiskohtaisemmalla tasolla erityistoimista, joilla pyritään avustamaan poliittisia päättäjiä ja ammatinharjoittajia. 4 EPISIS-hankkeen kumppanit. 5 Hankkeen päätavoitteena on edistää päättäjien ja innovaatioelimien välistä valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä palveluinnovaatioiden alalla poliittisen, strategisen ja toiminnallisen tason rinnakkaisilla toimilla. INNO Partnering Forum. 6 INNO Partnering Forumin tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja hyödyntää Euroopan julkisten innovaatioelimien yhteisvaikutuksia ja ehdottaa uusia toimintatapoja pk-yritysten innovaatioiden tukemiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti palveluiden uusien suorittamistapojen tutkimiseen ja testaamiseen ja pyritään vauhdittamaan edistyneimpien ja tuloksellisiksi ja vaikuttaviksi osoittautuneiden innovaatiomekanismien käyttöönottoa. Varsovassa Puolassa tammikuuta 2011 aiheesta Uusia tapoja edistää palveluinnovaatioita Euroopassa: rakennerahastojen rooli järjestetyn KIS Partnering Forumin osallistujat, jotka tekivät vertaisarvioita ja äänestivät joistakin tämän oppaan esimerkeistä. Tämä opas julkaistaan kymmenennen Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon Open Days -tapahtumassa Brysselissä lokakuussa

11 11 Nykytilanne 2.1 Aluksi muutamia selvennyksiä Palvelut ja palveluala ovat yhä tärkeämpiä talouden kasvun moottoreita, ja ne muodostavat yli kaksi kolmasosaa EU:n työpaikoista ja sen tuottamasta bruttoarvonlisäyksestä. Ne synnyttävät myös suurimman osan Euroopan kasvusta. 8 Palvelut eivät kuitenkaan ole patenttiratkaisu kaikkiin ongelmiin. Ne eivät yksinään pysty ratkaisemaan Euroopan kilpailukykyongelmia tai korvaamaan tuotantoteollisuutta. Euroopalla on yhä vahva teollisuus ja teknologinen johtoasema monilla aloilla, ja se tarvitsee niitä myös tulevaisuudessa. Kyse ei näin ollen ole teollisuus- ja palvelualojen tai teknologisten ja palveluinnovaatioiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Ne kaikki ovat elintärkeitä Euroopan taloudelle. On kuitenkin tärkeää korostaa, että tuotantoteollisuuden ja palveluiden perinteiset rajat ovat muuttumassa yhä häilyvämmiksi. 9 Teollisuuden menestys riippuu esimerkiksi hyvin paljon suunnittelun, markkinoinnin ja logistiikan kaltaisista innovatiivista palveluista sekä tuotteeseen liittyvistä myynnin jälkeisistä palveluista, ja päinvastoin. Palveluyritykset valmistavat yhä useammin tuotteita, jotka perustuvat tai liittyvät niiden palveluntarjontaan tai jakelukanaviin. Alueiden ja teollisuuden kehittämistoimissa ja välineissä ei silti usein edelleenkään oteta näitä muutoksia riittävästi huomioon. Palveluinnovaatiot ovat itse asiassa kasvua ja rakennemuutosta eteenpäin vievä voima koko taloudessa. Ne auttavat lisäämään koko talouden tuottavuutta ja ruokkivat muiden alojen innovaatioita. Ne voivat jopa luoda uusia kasvukeskuksia ja edelläkävijämarkkinoita, joilla on makrotaloudellisia vaikutuksia. Palveluinnovaatiot voivat siis saada aikaan rakenteellisia ja taloudellisia muutoksia yhteiskunnissamme muuttamalla tapojamme elää, harjoittaa liiketoimintaa ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. 8 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC (2009)1195 Challenges for EU support to innovation in services Fostering new markets and jobs through innovation, saatavilla osoitteesta: 9 EU:n palveluinnovaatioita käsittelevä asiantuntijapaneeli (2011), Meeting the challenge of Europe 2020: The transformative power of service innovation, saatavilla osoitteesta:

12 12 Tietoruutu 1: Palveluinnovaation määritelmä ja palveluinnovaatioiden muutosvoima Palveluinnovaatio koostuu uusista tai merkittävästi parannetuista palvelumuodoista ja -valikoimista riippumatta siitä, onko ne otettu käyttöön palvelu- vai tuotantoteollisuusyrityksissä sekä palveluprosessia, palveluinfrastruktuuria, asiakaspalvelua, liiketoimintamalleja, kaupallistamista (myynti, markkinointi, jakelu) ja palvelun tuottavuutta koskevista innovaatioista sekä hybridimuotoisista innovaatioista, jotka palvelevat useita ryhmiä eri tavoin samanaikaisesti. Palveluinnovaatioiden muutosvoimalla tarkoitetaan prosessia, jossa palvelut muuttavat perinteisiä markkinakanavia ja liiketoimintaprosesseja ja -malleja siten, että asiakaskokemus paranee huomattavasti, mikä vaikuttaa koko arvoketjuun. Tällä tavoin palveluinnovaatiot muotoilevat kehittyviä sektoreita, teollisuudenaloja ja markkinoita ja edistävät rakennemuutosta ja teollisuuden nykyaikaistamista. Tämä palveluinnovaatioiden muutosvoima 10 on jo vaikuttanut moniin aloihin. Se on muuttanut perin pohjin eräitä arvoketjuja, kuten musiikkiteollisuuden. Muutosvoiman ennakoiminen ja hyödyntäminen lisää paitsi yritysten myös alueiden kilpailukykyä, jos ne onnistuvat houkuttelemaan alueelle teollisuuden uusien arvoketjujen suuria tai keskeisiä osia. Suotuisan ympäristön ja kannustimien tarjoaminen palveluinnovaatioille voi näin ollen helpottaa alueiden rakennemuutosta. Tällainen muutos voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä ja jopa kohdata vastustusta omia etujaan puolustavilta tahoilta. Muutoksessa on aina voittajia ja häviäjiä: se tarjoaa uusia mahdollisuuksia joillekin, mutta aiheuttaa myös luovaa tuhoa vakiintuneille toimijoille, elleivät ne pysty sopeutumaan siihen asianmukaisesti. Näin ollen muutoksen edistäminen edellyttää onnistuakseen tietoisia päätöksiä, prioriteettien asettamista ja selkeää viestintää. Tämä on alueellisesta näkökulmasta järkevää toimintaa, sillä reagoimattomuus maailmanlaajuiseen ja teolliseen kehitykseen johtaa usein siihen, että alueellisissa rakenteissa keskitytään liian kapeasti perinteisiin taitoihin. Pyrkimällä vapauttamaan palveluinnovaatioiden muutosvoima alueille annetaan mahdollisuus vahvistaa olemassa olevaa teollisuuspohjaansa ja edistää uusien sektorien ja teollisuudenalojen kehitystä. Esimerkiksi alue, jolla on vahva teollinen perinne, voi hyötyä teollisuuden muotoilukeskuksista, joiden nimenomaisena tehtävänä on lisätä nykyisten teollisuudenalojen arvoa ja uudistaa niitä. Houkuttelemalla lahjakkuuksia ja tarjoamalla kannustimia taustaltaan, kokemukseltaan ja pätevyydeltään erilaisten ihmisten yhteistyölle alueet voivat auttaa teollisuuttaan nykyaikaistumaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Vaikuttamalla kaikkiin aloihin ja markkinoihin palveluinnovaatioiden muutosvoima paitsi edistää perinteisten teollisuudenalojen muutosta myös muokkaa kehittyviä teollisuudenaloja, jotka sijoittuvat erilaisten taitojen ja eri teollisuudenalojen rajamaastoon. Koska näille kehittyville teollisuudenaloille on usein tunnusomaista korkea kasvuaste ja suurempi markkinapotentiaali, ne ovat avain kilpailukykyyn ja vaurauteen tulevaisuudessa. Tietoruutu 2: Perinteisten ja kehittyvien teollisuudenalojen määritelmät Perinteisillä tuotantoteollisuuden aloilla tarkoitetaan jo kauan olemassa olleita aloja, jotka harjoittavat tavaroiden ja palveluiden jalostusta ja tuotantoa ilman suurempia häiriöitä tai muutoksia. Niiden ei ole tarvinnut läpikäydä suuria muutoksia sulautumalla muihin aloihin, eivätkä uudet liiketoimintamallit ja palveluinnovaatiot ole muodostaneet niille haasteita. Toimialaluokitusjärjestelmissä niihin viitataan tavallisesti teollisuussektorina. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista perinteisistä tuotantoteollisuuden aloista ovat muun muassa autoteollisuus, elintarvike- ja juomateollisuus, tekstiiliteollisuus, kulutustavarateollisuus, kemianteollisuus ja metalliteollisuus. Kehittyvillä teollisuudenaloilla tarkoitetaan joko uusia teollisuudenaloja tai sellaisia olemas- 10 EU:n palveluinnovaatioita käsittelevä asiantuntijapaneeli (2011), Meeting the challenge of Europe 2020: The transformative power of service innovation, saatavilla osoitteesta:

13 13 sa olevia teollisuudenaloja, jotka ovat kehittymässä tai sulautumassa uusiksi aloiksi. Ne perustuvat useimmiten kehitystä vauhdittavaan keskeiseen teknologiaan, innovatiivisten palvelumuotojen kaltaisiin uusiin liiketoimintamalleihin ja kestävyysvaatimusten kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joihin teollisuuden on vastattava. Monilla kehittyvillä teollisuudenaloilla, kuten luovilla toimialoilla, mobiili- ja liikkuvuusaloilla ja ekoinnovatiivisilla aloilla on se yhteinen piirre, että ne kasvavat jo olemassa olevista teollisuudenaloista ja liittyvät siten useisiin perinteisesti määriteltyihin aloihin luomalla uutta teollista toimintaa ja uusia arvoketjuja, joihin sisältyy monialaisia taitoja ja kytkentöjä. muutoksen ohjelmia, joilla viisi tärkeää ominaisuutta: Niissä kohdistetaan poliittista tukea ja investointeja keskeisiin kansallisiin tai alueellisiin painopisteisiin, haasteisiin ja tarpeisiin osaamiseen perustuvaa kehitystä varten. Niissä hyödynnetään kunkin maan/alueen vahvuuksia, kilpailuetua ja huippuosaamispotentiaalia. Niillä tuetaan teknologista ja käytäntölähtöistä innovointia ja pyritään edistämään yksityisen sektorin investointeja. Niillä saadaan sidosryhmät täysimääräisesti mukaan sekä edistetään innovointia ja kokeilua. Koko Euroopan ja sen yksittäisten alueiden kannalta on tärkeää luoda yhtenäinen kehys, jotta tämä palveluinnovaatioiden potentiaali voidaan hyödyntää rakennemuutoksen ja talouskasvun hyväksi. Tästä on tehtävä kaikkien tasojen alue-, teollisuusja innovaatiopolitiikan keskeinen kysymys, jotta voidaan vastata Eurooppa strategian haasteisiin, kuten EU:n palveluinnovaatioita käsittelevän asiantuntijapaneelin suosituksissa korostetaan. 11 Koheesiopolitiikan seuraavalla rahoituskaudella Euroopan alueita kehotetaan laatimaan kansallisia ja/tai alueellisia älykästä erikoistumista koskevia innovaatiostrategioita. 12 Palveluilla ja palveluinnovaatioilla on tässä suhteessa tärkeä rooli, ja alueellisten sidosryhmien ja poliittisten päättäjien olisi oltava tietoisia palveluinnovaatioiden muutosvoimassa piilevästä potentiaalista suunnitellessaan uusia tai parannettuja älykkäitä aluepoliittisia toimia Tietoruutu 3: Älykkään erikoistumisen määritelmä Älykäs erikoistuminen ion paremman ja kohdennetumman innovaatiopolitiikan merkittävä käsite, joka on otettu käyttöön vuoden 2013 jälkeisessä koheesiopolitiikassa. Suunnitellut pakolliset älykästä erikoistumista koskevat kansalliset/alueelliset tutkimus- ja innovaatiostrategiat (RIS3-strategiat) ovat yhdennettyjä, paikkaan perustuvia taloudellisen Ne perustuvat näyttöön ja sisältävät varmat seuranta- ja arviointijärjestelmät. Tämän oppaan tavoitteena ei ole tarjota poliittisille päättäjille näyttöä, jossa tuodaan esiin tätä palveluinnovaatioiden muutosvoimaa, eikä esittää esimerkkejä uusista tai aluekehityksen ja teollisuuden nykyaikaistamisen kannalta lupaavimmista kehittyvistä teollisuudenaloista. Tällaista näyttöä keräävät ja asettavat alueiden ja jäsenvaltioiden saataville eurooppalainen palvelualan innovointikeskus 13 ja Euroopan klusterien seurantakeskus 14, jotka kartoittavat ja analysoivat Euroopan muutosprosesseja ja kehittyviä teollisuudenaloja. Niiden työn tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ominaispiirteiltään vahvimmat alat ja kuvaamaan, mitä nämä teollisuudenalat ovat ja missä ne sijaitsevat. Sen sijaan tässä oppaassa pyritään esittämään esimerkkejä siitä, miten älykkään erikoistumisen strategioita voidaan toteuttaa hyödyntämällä palveluinnovaatioiden muutosvoimaa. Tämän nimenomaisen painopisteen syynä on se, että alueellisissa innovaatiotoimissa keskitytään yhä paljolti teknisiin innovaatioihin ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen eikä niinkään kaikkien innovaatioiden, osaamisen ja luovuuden muotojen tukemiseen. 11 EU:n palveluinnovaatioita käsittelevä asiantuntijapaneeli (2011), Meeting the challenge of Europe 2020: The transformative power of service innovation, saatavilla osoitteesta: Komissio perustaa eurooppalaisen palvelualan innovointikeskuksen vuonna 2012 tarjouspyynnöllä. Sen päätehtävänä on lisätä tietoisuutta palveluinnovaatioiden muutosvoiman mahdollisuuksista ja vaikutuksista ja tarjota demonstroinnin mallialueille räätälöityä neuvontaa siitä, miten tätä muutosvoimaa voidaan käytännössä hyödyntää ja tukea paremmin. 14 Euroopan klusterien seurantakeskuksen verkkosivusto:

14 14 Tästä seuraa, että varoja ei jaeta parhaalla mahdollisella tavalla ja monia mahdollisuuksia menetetään. Ei riitä, että perinteisiä välineitä vain avataan niin, että ne kattavat myös palveluinnovaatiot ja parantavat palveluyritysten mahdollisuuksia hyödyntää niitä. Tätä tarvitaan, mutta se ei yksinään riitä. 2.2 Poliittisten toimien mahdollisuudet vapauttaa palveluinnovaatioiden potentiaali Tässä oppaassa ehdotettu kattava lähestymistapa edellyttää, että kehitetään ja suunnitellaan aivan uusia välineitä, joissa otetaan palveluinnovaatiot jo lähtökohtaisesti paremmin huomioon. Tällaisia uusia välineitä ovat esimerkiksi ne, joissa keskitytään teollisuudenalojen välisten johdannaisvaikutusten edistämiseen ja uusien palvelumallien luomiseen siihen katsomatta, tapahtuuko tämä teollisuus- vai palveluyrityksissä. Palveluinnovaatioiden paremman hyödyntämisen tukemiseksi valittavat konkreettiset välineet voidaan panna täytäntöön seuraavilla eri tasoilla: (1) toiminnan tasolla esimerkiksi tutkimushankkeilla ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen myönnettävällä taloudellisella tuella (2) yritystasolla edistämällä yleistä yrittäjyyskulttuuria, kehittämällä yritysten valmiuksia nopeampaan ja parempaan innovointiin tai tukemalla uusia yrityksiä, parantamalla yritysten innovaatiojohtamista tai helpottamalla rahoituksen saantia (3) sektoritasolla luomalla esimerkiksi klusterien ja yritysverkostojen avulla suotuisa yritysten toimintaympäristö, joka mahdollistaa palveluinnovaatiot, sekä (4) markkinoiden tasolla palvelumarkkinoiden vapauttamisen, tehokkaan kuluttajansuojan ja innovatiivisten palveluiden nauttimaa luottamusta ja yhteentoimivuutta tukevien standardien avulla. Seuraavassa tietoruudussa esitetään yksityiskohtaisempi yleiskatsaus erilaisista poliittisista toimista, joita voidaan soveltaa näillä neljällä tasolla. Tietoruutu 4: Alueellisen ja teollisuuden innovaatiopolitiikan mahdollisuudet palveluinnovaatioiden kannalta Mukauttamistoimet Kohdennetut toimet Pehmeä ja kova infrastruktuuri Horisontaaliset toimet Toiminnan taso Yritystaso Sektoritaso (Liiketoimintaympäristö) Innovaatiomittarit Tuki julkiselle TTKtoiminnalle Tietämyksen siirron helpottaminen Erityiset TTK-ohjelmat Tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen (sähköinen kaupankäynti) Uusien liiketoimintamallien edistäminen palveluissa ja uusien palvelumuotojen edistäminen teollisuudessa Palveluja tutkivat tutkimuslaitokset Palveluihin erikoistuneet koulutuslaitokset Verokannustimet Valtiontuet Yrityshautomot, kasvun tukeminen ja kansainvälistyminen Immateriaalioikeuksien tukeminen ja innovaatiojohtaminen Rahoituksen saanti ja investointivalmius Erityiset yritysten ja teollisuuden innovaatioita tukevat järjestelmät palveluyrityksille Erityiset palveluiden riskirahoitusjärjestelmät Setelijärjestelmät palveluinnovointi valmiuksien tukemiseksi Alakohtaiset innovaatiomittarit Teknologian ja palveluinnovaatioiden ennakointi Klustereiden kartoitus ja analysointi Alakohtaiset teollisuus- ja klusteripoliittiset aloitteet palvelualoilla (käyttäjien osallistuminen, yhteistyö, alojen väliset yhteydet, uudet klusterimuodot) Palvelu- ja organisaatio innovaatioita esittelevät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet Palvelupuistot ja hautomot Strategiset infrastruktuurihankkeet, kuten laajakaistayhteydet, logistiikka- ja palvelukeskukset, yhteiset työskentelytilat Elävät laboratoriot, muotoilukeskukset Uusille yrityksille tarkoitetut yrittäjyystoimet Liikkuvuusohjelmat Immateriaalioikeuksia koskevat politiikat Alakohtainen standardointi, kuten tieto- ja viestintätekniikassa Markkinoiden taso Markkinoiden kehityksen ennakointi ja kehittyvien alojen seuranta Palveluiden oikeudellinen ja sääntelykehys (sähköinen kaupankäynti) Teollisuuden itsesääntely, yhteentoimivuus, standardit ja sertifiointi Uusia palveluja koskevat edelläkävijämarkkina-aloitteet Setelijärjestelmät johdannaisvaikutusten lisäämiseksi Tietoisuutta lisäävät toimenpiteet Tiettyjen palveluiden vapauttaminen / sääntelyn purkaminen Sääntelyviranomainen Palveluiden sisämarkkinat (esim. palveludirektiivi) Kilpailupolitiikka, myös yrityskeskittymien valvonta

15 15 Ero yhtäältä toiminnan tasolla ja toisaalta yritystasolla tapahtuvan palveluinnovaatioiden tukemisen välillä on se, että edellisessä tapauksessa tuetaan erityisten uusien liiketoimintamallien kehittämistä, kun taas jälkimmäisessä tuen kohteena on yrityksen innovointikyky yleensä riippumatta käyttöön otettavien palveluinnovaatioiden tyypistä. Palveluinnovaatioiden tukeminen sektoritason klusterialoitteilla menee vielä askeleen pidemmälle, koska sillä parannetaan yleisemmin liiketoimintaympäristöä, jossa yritykset toimivat ja innovoivat. Toisin sanoen toiminnan tasolla toteutetut palveluinnovaatioita edistävät välineet johtavat hankkeisiin. Yritystasolla käytettävät palveluinnovaatioiden tukivälineet merkitsevät useimmiten yrityksille annettavia tukia, jotta ne innovoisivat nopeammin ja paremmin. Palveluinnovaatioita tukevat sektoritason välineet taas edellyttävät strategisempia valintoja ja päättäväisiä toimia tiettyjen yritysryhmien liiketoimintaympäristön parantamiseksi perusteellisemmin. Kuten innovaatiot yleensä, myös palveluinnovaatiot kukoistavat parhaiten siellä, missä on olemassa niille suotuisa alueellinen ekosysteemi tai klusteri, joka tukee uusien ideoiden jatkuvaa virtaa ja niiden toteuttamista. Myös palvelualalla uusia ideoita voidaan vaalia järjestelmällisesti. Vaikka sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi ja kaikkien yritysten etenkin palveluyritysten yleisen sääntely-ympäristön parantamiseksi tarvitaan vielä paljon lisätyötä, tällaiset horisontaalisen ja markkinoiden tason oikeudelliset ja sääntelytoimenpiteet voidaan luultavasti toteuttaa tehokkaammin EU:n kuin alueiden tasolla. Monia toimia voidaan kuitenkin toteuttaa alueellisella tasolla palveluinnovaatioiden muutosvoiman vapauttamiseksi edistämään yrittäjyyttä ja teollisuuden muutosta. Tavallisesti alueet voivat vaikuttaa tehokkaimmin palveluinnovaatioihin toimenpiteillä ja välineillä, jotka on kohdistettu yritys- ja sektoritasoille. Alueiden tärkeimpänä tavoitteena tässä yhteydessä on vahvistaa alueellista kehitystä ja kilpailua tukemalla palveluinnovaatioita hyödyntäviä uusia yrityksiä ja edistämällä pk-yrityksille suotuisaa liiketoimintaympäristöä. 2.3 Vaikutusta systeemisellä lähestymistavalla Jotta palveluinnovaatioiden muutosvoimasta saadaan täysi hyöty, on noudatettava kokonaisvaltaista ja strategista lähestymistapaa. Tällaisessa lähestymistavassa yhdistyvät horisontaaliset toimet sekä erityiset toimet, joilla innovatiivisille yrityksille pyritään saamaan aikaan parempi infrastruktuuri ja parempaa tukea tarjoamalla niille suotuisa liiketoimintaympäristö ja puuttumalla markkinoiden puutteelliseen palveluinnovaatioiden hyödyntämiseen. Yksi esimerkki tällaisesta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta on se, mitä palveluinnovaatioita käsittelevä asiantuntijapaneeli kutsuu laajamittaisiksi demonstrointihankkeiksi. Laajamittaisella ei tarkoiteta tiettyyn hankkeeseen myönnetyn taloudellisen tuen määrää, vaan tuetun vaiheittaisen kokeilu- ja täytäntöönpanoprosessin käyttöönoton laajuutta. Lähestymistavan tarkoituksena on esitellä laajamittaisesti palveluinnovaatioiden mahdollisia vaikutuksia ja palvelujärjestelmäratkaisuja tiettyihin haasteisiin. Asiantuntijapaneeli ehdotti esimerkiksi demonstrointihankkeiden käynnistämistä, jotta osoitetaan, miten voidaan muuttaa ja lisätä erittäin teollistuneiden alueiden kilpailukykyä (demonstrointihanke 1A: siirtymävaiheessa olevat teollisuusalueet) tai tukea kestävää matkailua ja elämystaloutta maaseudulla (demonstrointihanke 2: dynaamisten alueiden luominen). Tarve luoda kestäviä yhteisöjä resurssitehokkuuden, hiilipäästöjen vähentämisen ja älykkäiden kaupunkiliikenteen ratkaisujen avulla sekä tarve edistää uuteen teknologiaan perustuvien kehittyvien teollisuudenalojen kehitystä ja rakennemuutosta, kestävyyden kysyntää ja palveluinnovaatioita ovat alueiden yhteisiä haasteita.

16 16 Tietoruutu 5: Mikä on laajamittaisten demonstrointihankkeiden lähestymistapa? EU:n palveluinnovaatioita käsittelevän asiantuntijapaneelin mukaan laajamittaiset demonstrointihankkeet ovat tehokas keino pienentää uudenlaisten palvelujärjestelmien kehittämiseen ja laajentamiseen liittyvää riskiä, kannustaa sidosryhmien ja käyttäjien osallistamista, jakaa kokemuksia koko Euroopassa, tunnistaa osaamisklustereita ja kumppanuusmahdollisuuksia jne. Tässä lähestymistavassa edetään pienimuotoisista prototyypeistä tai pilottihankkeista laajamittaisiin lähellä markkinavaihetta oleviin hankkeisiin, joissa useita ratkaisuja testataan todellisissa olosuhteissa, jotta palveluinnovaatioiden muutosvoimaa voidaan hyödyntää paremmin yhteiskunnallisten haasteiden sekä erityisten ongelmien tai tarpeiden ratkaisemiseen tai tukemaan visiota muutoksesta parempaan. Malli on tulos- ja käyttäjäkokemusperustainen ja edellyttää, että haasteen tai ongelman selvä omistaja, kuten kunnallisviranomainen, ottaa johtavan roolin. Tällaisessa politiikan laadinnassa on kyse siitä, miten alueet voivat tarjota kannustimia sille, että muutoksia ja yrittäjätoimintaa tapahtuu sekä teollisuudessa että yhteiskunnassa. Näin ollen tämä tukee olemassa olevien teollisuudenalojen rakennemuutosta ja uusien kilpailukykyisten teollisuusrakenteiden luomista. Se edellyttää julkisten investointien tehokasta käyttöä, sillä siinä keskitetään niukat resurssit muutamille lupaaville aloille, joilla säilytetään alueen teollisuuden kilpailuetu tai kehitetään sitä. Alueen innovointikapasiteetin vahvistamiseksi ja siten talouskasvun ja vaurauden lisäämiseksi alueellisia toimia on tarkasteltava ja kohdennettava uudelleen, jotta innovaatioiden muutosvoima saadaan hyödynnettyä paremmin. Laajamittaisten demonstrointihankkeiden malli on sinänsä uusi lähestymistapa innovaatioiden kannustamiseksi. Se antaa alueille välineen, jolla ne voivat yhdistää nykyistä paremmin kaikki julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, erityisesti teollisuuden, tietopalveluiden tarjoajat, tutkimuslaitokset, sääntelyviranomaiset sekä käyttäjät/ kansalaiset jakamaan tietämystä, kertomaan käytännön kokemuksista ja tuomaan esiin tarpeensa ja osaamisensa. Samalla se tarjoaa viitekehyksen ja kannustimia uusien toimintatapojen kehittämiselle, testaamiselle ja käyttöönotolle konkreettisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä tavoin perinteinen innovaatiopolitiikka on käännetty ylösalaisin. Sen sijaan, että tuetaan tutkimuksen ja innovaatioiden kaupallistamista sinänsä, laajamittaisilla demonstrointihankkeilla tuetaan ratkaisujen testaamista jonkin tietyn haasteen ratkaisemiseksi. Toisin sanoen mallin lähtökohtana on ongelma eikä ratkaisu. Uusi palvelu tai uusi teollisuuden arvoketju vaarantaa nykyisten sidosryhmien panostukset ja kyseenalaistaa vakiintuneet hallintomenettelyt. Demonstrointihankkeet eivät paranna kilpailukykyä tai lisää merkittävästi työpaikkoja, ellei niitä hyväksytä sellaisen alueen oppimisympäristönä, jota kannustetaan käynnistämään institutionaalisia muutoksia. Tästä syystä pitkäaikainen poliittinen sitoutuminen demonstrointihankkeeseen osana pitkän aikavälin strategioita on välttämätöntä. Jos vain odotetaan yritysten hyödyntävän ulkomaisia markkinoita, joilla on uusia palveluja, mutta ei olla valmiita kyseenalaistamaan kotimaan rakenteita, ei todennäköisesti saada aikaan todellisia vaikutuksia. Palveluinnovaatiot, joilla vastataan onnistuneesti alueellisiin ja rakenteellisiin haasteisiin, voidaan mitä todennäköisimmin ottaa käyttöön myös muualla, ja niillä voidaan saavuttaa suurempi markkinapotentiaali. Markkinoinnin, levittämisen ja politiikkaan liittyvän oppimisen on oltava kiinteä osa systeemisiä laajamittaisia demonstrointihankkeita kansainvälisen tietoisuuden ja paikallisen julkisen tunnustamisen lisäämiseksi. Menestyksellisten uusien palvelumuotojen toistamista oman alueen ulkopuolella voidaan tukea kokemustenvaihdolla ja alueellisten sidosryhmien välisellä keskinäisellä oppimisella. 2.4 Menneisyyden opetukset: vältettävät virheet Niin poliittiset päättäjät kuin ammatinharjoittajat etsivät jatkuvasti seuraavaa käytäntöä toimiensa ja välineidensä parantamiseksi. Tämän

17 17 saavuttamiseksi on tärkeää nostaa katse omaa toimintaa ja omia alueellisia ja kansallisia rajoja kauemmas. Oikeiden opetusten valitseminen ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista. Koska mitään yleispätevää mallia ja innovaatioita tukevaa parasta käytäntöä ei ole olemassa, kaikkien alueiden on löydettävä oma tapansa luoda kilpailuetuja, jotka perustuvat niiden paikallisiin vahvuuksiin ja varoihin sekä globaalien verkostojen ja suuntausten antamaan inspiraatioon. Joskus parempia strategioita löytyy niiltä alueilta, joiden on kamppailtava kovimmin tarjotakseen kansalaisilleen tulevaisuudennäkymiä. Usein innovointia tapahtuu vain, kun toimijoilla on haaste ja tiettyyn ongelmaan tarvitaan ratkaisu. Monet alueet itse asiassa jo toteuttavatkin käytäntöjä, joita muut ehkä pitävät mahdottomina. Haasteena on toistaa nämä menestystarinat ja myönteiset kokemukset mahdollisimman laajalti ja muokata niistä tehokkaita alueellisia toimia ottaen samalla huomioon paikalliset ja alueelliset erityispiirteet. Kaikilla alueilla on paineita osoittaa niiden ohjelmiin ja hankkeisiin tekemien investointien olevan tehokkaita varsinkin nykyisessä niukkojen julkisten varojen toimintaympäristössä. Siksi on normaalia, että menestystarinoista kerrotaan näkyvästi ja että muut tutkivat niitä innokkaasti inspiraatiota etsien. Se, että kaikki näistä tapauksista eivät läpäise huippuosaamista koskevaa testiä, ei ole mikään uutinen, sillä se on huippuosaamisen luonne. Lisäksi ei ole aina mahdollista tietää, kuinka suuri osuus väitetystä menestyksestä johtui kyseisestä toimenpiteestä ja mikä oli sattuman osuus. Tästä syystä on tärkeää tutkia tarkasti näyttöä, mutta se ei aina ole mahdollista, koska seurantaa ja arviointeja ei aina suunnitella osaksi toimia niiden alusta lähtien. Vielä vaikeampaa on selvittää, mitä ei pidä tehdä. Jotta voi välttää muiden tekemiä virheitä, on oltava tietoinen niistä. Juuri tämä on ongelman alkusyy. Luontainen taipumus olla kertomatta epäonnistumisista ei ole yllättävä mutta se aiheuttaa muille suuren menetyksen. Tästä syystä seuraavassa esitellään eräitä yleisiä ansoja, joita olisi vältettävä. Sokea kopiointi: Unohdetaan mukauttaa toimenpiteet alueellisiin erityispiirteisiin Yleisin virhe on se, että yritetään toistaa muiden menestys kopioimalla onnistunut ohjelma tai hanke täsmälleen samanlaisena sitä juuri mukauttamatta. Tämä voi toimia joissain tapauksissa, mutta ylivoimaisesti suurimmassa osassa tapauksista se on todennäköisesti julkisten varojen haaskausta. Kunkin alueen tavoitteet, haasteet, systeemiset rajoitukset, resurssit ja teollisuusrakenne on otettava tarkasti huomioon. Jos poliittisia toimenpiteitä ja aloitteita ei soviteta kunkin alueen erityispiirteisiin, niillä ei todennäköisesti saavuteta tavoitteita. Tästä syystä olisi vältettävä kopioimasta sokeasti toimenpiteitä, jotka eivät vastaa alueen kehitystasoa ja/tai profiilia. Tehdään yksin: Päällekkäisyydet ja erilliset ratkaisut Alueiden on vastattava monitahoisiin haasteisiin löytääkseen nopeita ratkaisuja polttaviin ongelmiin. Ongelmana on, että ne usein toimivat yksin ja toteuttavat toimia erillään muista harkitsematta kumppaneita tai vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä voi johtaa siihen, että ratkaisut eivät ole parhaita mahdollisia, ja aiheuttaa jälleen kallista julkisten varojen tuhlausta. Tästä syystä alueita olisi kannustettava tekemään yhteistyötä ja pyrkimään toiminnassaan yhteisvaikutukseen esimerkiksi toteutettaessa suuria infrastruktuurihankkeita, jotka edellyttävät huomattavia investointeja. Summa on enemmän kuin sen osat. Sen lisäksi, että kokemustenvaihtoa ja keskinäistä oppimista olisi kannustettava voimakkaasti, olisi myös käynnistettävä yhteisiä rajatylittäviä yhteistyötoimia alueellisella ja alueiden rajat ylittävällä tasolla. Näin voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä ja mahdollistettaisiin useampien mahdollisten palvelujärjestelmäratkaisujen testaaminen. Eri vaihtoehtojen tutkiminen laajamittaisesti todellisissa olosuhteissa johtaa parempaan, tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja parantaa toteuttamisen onnistumisastetta. Vaikutusten ennakkoarvioinnissa olisi vertailtava mahdollisia yksityissektorin palveluja ja julkisia palveluja ja tutkittava vaihtoehtoisia toteutusmalleja.

18 18 Liiallinen yksinkertaisuus: Pelkät infrastruktuuri-investoinnit Monia infrastruktuuri-investointeja, kuten konferenssikeskuksia ja lentoasemia, on toteutettu tai toteutetaan ilman niihin liittyviä tukitoimia ja palvelukonsepteja yritystoiminnan dynaamisuuden lisäämiseksi niiden ympäristössä. Palveluinnovaatioiden potentiaalin strateginen huomioon ottaminen näiden toimien suunnittelussa ja niihin liittyvien tukitoimien sisällyttäminen toteutukseen mahdollistaa suuremman vaikutuksen aikaansaamisen. Tämä koskee myös investointeja, jotka palvelevat muita poliittisia prioriteetteja, kuten kulttuurista monimuotoisuutta. Esimerkiksi museoihin tehtäviin infrastruktuuri-investointeihin liittyy usein kulttuuritapahtumia. Niihin olisi kuitenkin liitettävä myös toimia, joilla edistetään luovilla aloilla toimivien yrittäjien mahdollisuuksia esimerkiksi sisällyttämällä hankkeisiin yhteisiä työtiloja tai käynnistämällä innovaatiosetelijärjestelmiä uusien mahdollisuuksien, johdannaisvaikutusten ja muiden kanssa tehtävän yhteistyön kannustamiseksi. Lisäksi julkisia hankintoja tehdessään alueiden olisi aina otettava huolellisesti huomioon tuotteen koko elinkaarikustannukset ja verrattava hintaa muihin vaihtoehtoisiin palvelumuotoihin, kuten leasing-sopimuksiin. Muutoksen välttäminen: Pitäytyminen innovaatioiden perinteisissä painopistealoissa Innovaatioiden tukemisessa keskitytään yhä useimmiten tutkimukseen ja teknologiaan perustuvien innovaatioiden edistämiseen. Vaikka tämä on tärkeä toimintasuunta, jota aluepolitiikassa olisi noudatettava, se ei riitä alueellisen innovaatiopotentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi. Kaikki osaamisen ja innovaatioiden muodot on otettava huomioon ja niiden potentiaali vapautettava. Usein juuri sekä teknisten että palveluinnovaatioiden strateginen hybridiyhdistelmä johtaa parhaisiin tuloksiin. 15 Liian hätäinen aloittaminen: Seurataan trendejä eikä omia vahvuuksia Yleinen virhe on myös aloittaa toiminta päätä pahkaa perehtymättä laajempaan kontekstiin. Se, mitä saatetaan pitää alueellisena vahvuutena, ei ehkä ole kansainvälisesti kilpailukykyistä, ja päinvastoin jonkin alueen pieni erikoisosaamisen ala saattaa olla maailmanluokkaa. Tietoon perustuvan poliittisen päätöksenteon mahdollistamiseksi olisi ensin tutkittava käytettävissä olevia analyyseja ja kansainvälisiä vertailuja, jotta päätöksentekijät pystyvät arvioimaan ongelman laajuuden ja valmiudet sen ratkaisemiseksi. Tässä suhteessa monet poliittiset päättäjät ja ammatinharjoittajat toimivat tavallisesti tietyssä yleisessä järjestyksessä. He määrittelevät ensin kasvusuuntaukset tavoiteltavan aarrearkun ja etsivät sitten niihin johtavaa tietä valitsemalla tuettavat todennäköiset kasvualat, joita varten tämän jälkeen laaditaan kasvustrategia. Voisi olla paljon parempi aloittaa alueellisten vahvuuksien kattavasta arvioinnista ja määrittää sen jälkeen ensinnäkin mahdollisesti yhdisteltävien alueen sisäisten sektorien ja taitojen väliset kytkennät ja toiseksi yhteydet muiden alueiden sektoreihin ja pätevyyksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Strategia, jolla pyritään hyödyntämään paremmin kaikkia alueellisia vahvuuksia ja helpottamaan alojen välistä vuorovaikutusta, voi tuottaa parempia tuloksia ja synnyttää uusia erityisaloja, sektoreita ja markkinoita, joiden tarpeisiin muut eivät ehkä vielä vastaa, ja lisätä siten tulevaa kasvua. Unohdetaan muutosta helpottavat asianmukaiset tukea antavat instituutiot CMuutos edellyttää aktiivisia toimijoita, jotka toteuttavat sen. Ne eivät voi aina olla samat, vaan saattavat vaihdella haasteen, tavoitteiden ja rajoitusten mukaan. Alueiden olisi esimerkiksi hyödynnettävä niin kutsuttujen klusteriorganisaatioiden resursseja ja kerrannaisvaikutuksia. Nämä organisaatiot edustavat erikoistuneiden yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden ryhmiä tietyllä alueella. Jos alueella ei ole kumppaneiksi sopivia erikoistuneita organisaatioita ja yhteistyötahoja muutossuunnitelman toteuttamiseksi, sen on harkittava, mikä taho tähän tehtävään parhaiten sopisi vai olisiko tähän tarkoitukseen tarpeen perustaa uusi organisaatio. Nämä yleiset virheet on koottu seuraavaan yksinkertaistettuun luetteloon periaatteista, joita olisi noudatettava ryhdyttäessä toimiin. 15 Ks. IMP³rove II -tutkimuksen tulokset Gaining Competitiveness with Innovations beyond Technology and Products: Insights from IMP³rove, heinäkuu 2011, saatavilla osoitteesta: https://www.improve-innovation.eu/sme/valuable-links/publications/.

19 19 Tietoruutu 6: Kymmenen ohjetta muutoksen onnistunutta toteuttamista varten palveluinnovaatioiden avulla Älä tee näin Tee näin Älä keskity vain tutkimukseen ja teknologisiin innovaatioihin. Älä tue palveluinnovaatioita sinänsä. Älä tue yksittäisiä erikoistuneita yrityksiä. Älä keskity vain joihinkin palvelualoihin. Älä kopioi parasta käytäntöä sellaisenaan. Älä seuraa kasvutrendejä niitä sen tarkemmin pohtimatta. Älä noudata horisontaalista lähestymistapaa ilmaan konkreettista tavoitetta. Älä noudata kapeaa alakohtaista lähestymistapaa. Älä käynnistä erillisiä pilottihankkeita. Älä etsi ongelmaa, joka voidaan ratkaista innovaatioilla (pyrkimys kaupallistamiseen). Keskity kaikkiin osaamisen ja innovaatioiden muotoihin. Tue palveluinnovaatioiden avulla toteutettavaa muutosta. Tue toisiinsa yhteydessä olevien yritysten klustereita tai verkostoja. Keskity tuotantoteollisuuteen ja palveluihin. Etsi seuraavaa parasta käytäntöä. Hyödynnä alueellisia taitoja kehittyvien teollisuudenalojen kehittämiseksi. Käytä systeemistä lähestymistapaa. Noudata monialaista lähestymistapaa. Käynnistä laajamittaisia demonstrointihankkeita, joissa sovelletaan systeemistä lähestymistapaa. Etsi innovaatioita, joilla voidaan ratkaista jokin ongelma (haasteisiin vastaaminen).

20 20

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot