Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:"

Transkriptio

1 Talentum Pro Helsinki

2 Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: 1 hankinnoilla on merkitystä 2 hyvin johdetuilla ja toteutetuilla hankinnoilla sekä hyvällä yhteistyöllä parannetaan liiketoimintaa 3 hankintojen kehittäminen on jatkuvaa systemaattista tekemistä ja potentiaalia riittää. Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Sanna Nieminen Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN ISBN (sähkökirja) ISBN (verkkokirja) BALTO print, Liettua 2016 Anna palautetta:

3 9 Hankintojen rooli liiketoiminnassa 11 Hankintojen rooli liiketoiminnassa 1.1 Liiketoiminta verkostossa Yksikään organisaatio ei pärjää yksin. Jokainen niistä on osa suurempaa liiketoimintaverkostoa, jossa joukko yrityksiä tuottaa yhdessä loppukäyttäjälle tuotteen tai palvelun. Tuotteen valmistus, suunnittelu, tuotekehitys, markkinointi, jakelu ja myynti tehdään verkostossa, jossa kaikilla on oma roolinsa. Jokainen yksittäinen organisaatio tekee juuri sen osuuden, jonka se osaa parhaiten johon sillä on paras osaaminen ja jossa se pystyy tekemään osuutensa kaikkein kilpailukykyisimmin. Kun laitetaan samaan verkostoon kaikki oman asiansa parhaiten osaavat yritykset ja yhdistetään nämä toimijat parhaalla mahdollisella tavalla, markkinoille syntyy kilpailukykyinen tuote. Parhaat

4 10 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES osaajat tuottavat halutuimmat tuotteet, ja kustannustehokkuus takaa tuotteen hintakilpailukyvyn. Jokainen organisaatio on osa jotain liiketoimintaverkostoa, ja liiketoimintaverkostot kilpailevat asiakkaista markkinoilla. Työnjako liiketoimintaverkostossa pohjautuu siihen periaatteeseen, että yritykset pyrkivät maksimoimaan voitot ja minimoimaan kustannukset. Kun kukin organisaatio keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja ostaa kaikki muut tuotteet ja palvelut parhailta mahdollisilta toisin sanoen markkinoiden kilpailukykyisimmiltä toimijoilta, päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen kokonaisuuden kannalta. Jokainen organisaatio tekee itse päätökset siitä, mitä tehdään itse ja mitä ostetaan. Lopulta ja koko ajan arvoketjut ja organisaatiot pyrkivät kuitenkin kehittämään omaa kilpailuetuaan. Kaikki se, mitä organisaatio päättää ostaa ulkopuolelta, kuuluu hankinnan piiriin, ja näiden hankintojen tekemisestä, johtamisesta ja kehittämisestä on kyse tässä kirjassa. 1.2 Mitä on hankinta? Hankinta on yrityksen ulkoisten resurssien hallintaa siten, että kaik - kien tarvittavien tuotteiden ja palveluiden saatavuus turvataan parhailla mahdollisilla ehdoilla. Näitä tuotteita ja palveluita tarvitaan yrityksen toimintojen pyörittämisessä, ylläpitämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä. Yrityksen toiminnoilla tässä viitataan sekä ydintoimintoihin että tukitoimintoihin. Hankintatoimi on siis yrityksen tukitoiminto, joka osaltaan varmistaa sen, että yrityksen ydintoiminnot

5 HANKINTOJEN ROOLI LIIKETOIMINNASSA 11 sujuvat häiriöttömästi. Liiketoiminnan näkökulmasta hyvällä hankinnalla edistetään yrityksen kilpailukykyä, mikä tarkoittaa käytännössä kustannustehokkuutta ja lisäarvoa asiakkaalle koko toimitusketjussa. Hankintaa on käytännössä kaikki se, mistä organisaatio saa laskun ulkopuoliselta toimijalta. Hankinnasta käytettäviä käsitteitä suomen kielessä ovat muun muas sa hankinta, osto, hankintatoimi, ostotoiminta, strateginen hankinta, operatiivinen hankinta. Eri yritykset saattavat käyttää eri terminologiaa. Käsitteitä hankinta ja osto käytetään usein synonyymeina, mutta joissakin yrityksissä saatetaan puhua aina hankinnoista tai joissakin yrityksissä puhutaan pelkistä ostoista. Hankintatoimi ja ostotoiminta viittaavat yrityksen organisoituun toimintaan hankintoihin liittyen. Hankintatoimi jaetaan usein etenkin suuremmissa yrityksissä strategiseen ja operatiiviseen hankintaan. Operatiivisesta hankinnasta saatetaan käyttää myös käsitettä osto tai ostotoiminta. Strateginen hankinta keskittyy pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi uusien toimittajien etsimiseen ja sopimusten tekoon. Strateginen hankinta keskittyy hankintojen johtamiseen ja kehittämiseen liiketoiminnan näkökulmasta, ja sitä ohjaa yrityksen liiketoimintastrategia. Operatiivinen hankinta keskittyy päivittäisiin toimintoihin, kuten ostotilausten tekeminen, toimitusten valvonta, vastaanotto, ostolaskujen tarkastus ja suorituskyvyn seuranta. Yritysmaailmassa hankinnan käsitteistöön kuuluvat usein myös englanninkieliset termit kuten purchasing, procurement tai sourcing. Tässä kirjassa käytetään käsitteitä hankinta ja hankintatoimi, joita voidaan pitää synonyymeina ostolle ja ostotoiminnalle. Lisäksi käytetään käsitteitä strateginen ja operatiivinen hankinta.

6 12 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES 1.3 Hankinnan rooli Edelläkävijäyrityksissä hankinnasta on tullut erittäin merkittävä osa liiketoimintaa. Hankinnan rooli oli aiemmin vahvasti operatiivinen, ja se oli oma erillinen jopa hyvinkin irrallinen toimintonsa. Hankintojen osuus liiketoiminnan kokonaisvolyymista on nykyään suuri: keskimäärin yli 50 prosenttia liikevaihdosta. Yksittäisissä yrityksissä erityisesti teknologiateollisuudessa hankintojen osuus liikevaihdosta on tyypillisesti 60:stä 80:een prosenttia. Rakennusteollisuudessa projektin kustannuksista jopa 90 prosenttia saattaa koostua erilaisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vaihtelee eri aloilla. Vähittäiskaupassa hankintojen osuus on erittäin merkittävä tyypillisesti prosenttia. Tämä johtuu vähittäiskaupan perusideasta, jossa ostetaan ja myydään. Ostettavaa tuotetta ei merkittävästi jalosteta, vaan se myydään edelleen kuluttajalle. Valmistavassa teollisuudessa hankintojen osuus on yleensä prosenttia liikevaihdosta. Hankintojen osuus liikevaihdosta on kasvanut viime vuosien saatossa, koska yritykset keskittyvät yhä enemmän omaan ydinosaamiseensa ja ulkoistavat muut toiminnot. Valmistavassa teollisuudessa ostetaan lopputuotteeseen yhä suurempia kokonaisuuksia, ja oma valmistus keskittyy ainoastaan tarkasti valittuihin, omaa ydinosaamista vaativiin kokonaisuuksiin. Lääketeollisuudessa hankintojen osuus on ollut perinteisesti aavistuksen pienempi prosenttia liikevaihdosta muun muassa pitkien ja paljon resursseja vaativien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien takia. Myös lääketeollisuus toimialana on muuttumassa, ja yhteistyötä

7 HANKINTOJEN ROOLI LIIKETOIMINNASSA 13 tehdään eri toimijoiden kanssa yhä laajemmin. Suomalainen Orion puhuu partneroinnista seuraavasti: Kumppanuudet ja verkostoituminen ovat tärkeitä Orionille kautta koko toiminnan arvoketjun. Toimimme yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa niin tutkimuksessa ja kehityksessä, valmistuksessa kuin tuotteiden kansainvälisessä markkinoinnissakin. Palvelualalla hankintojen osuus liikevaihdosta on ollut perinteisesti prosenttia, mutta sielläkin osuus kasvaa jatkuvasti: yritykset keskittyvät omaan ydinosaamiseensa ja verkostoituvat muiden toimijoiden kanssa. Palvelualalla korostuukin nyt uutena osaamisvaatimuksena hankintaosaaminen, sillä moni toimija ostaa osan palvelutarjonnastaan muilta toimijoilta alihankintana. Alalta löytyy jo paljon yrityksiä, joissa hankintojen osuus on yli 50 prosenttia liikevaihdosta. Kilpailukykyä ja riskinhallintaa Hankinta on keskeinen tekijä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Hankinnat eivät ole pelkästään tuotteiden ja palveluiden ostamista tarpeen mukaan, vaan ne ovat avainasemassa, kun yrityksessä mietitään ja luodaan edellytyksiä tulevaisuuden liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle. Kun yhä suurempi osuus yrityksen rahavirrasta menee hankintoihin, yritykset ovat entistä riippuvaisempia toimittajistaan. Tämän riippuvuuden ei tarvitse olla negatiivinen asia, vaan se voidaan jalostaa hyväksi yhteistyöksi. Hyvällä yhteistyöllä ei pelkästään turvata strategisten tuotteiden tai palveluiden saatavuutta vaan saadaan lisävoimaa esimerkiksi tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

8 14 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES Autonvalmistaja BMW:n innovaatioista jopa 90 prosenttia syntyy yhteistyössä toimittajien kanssa. Hankinnoissa on kysymys myös riskien hallinnasta. Yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan, ja samaan aikaan raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit globaaleilla markkinoilla asettavat hankintatoimen haasteiden eteen. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa suhdannevaihtelut ovat voimakkaita ja ajoittain komponenttien kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan. Tällöin toimittajien asema on vahva, ja ne voivat priorisoida asiakkaitaan. Tärkeäksi kysymykseksi nouseekin, mikä ostavista yrityksistä on houkuttelevin asiakas pitkällä aikavälillä. Yhteistyötä yli rajojen Vaikkakin käyttäytymistä ja päätöksentekoa liiketoimintasuhteessa ohjaavat pääosin taloudelliset seikat, kyse on vahvasti myös sosiaalisista suhteista. Hankintatoimessa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota pitkäjänteisen yhteistyön tuomaan lisäarvoon ja henkilösuhteisiin pelkkä kustannusten ja toimitusketjun tehokkuuden tarkkailu ei riitä. Hankintoja tehdään ympäri maailmaa, mikä tuo oman mielenkiintoisen haasteensa sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Tämä tilanne on uusi ja erilainen johtamisen näkökulmasta. Ennen riitti, että johdettiin omaa henkilöstöä ja omaa toimintaa. Nyt pitää johtaa ulkoisia resursseja eli toimittajia. Mietitäänpä tilannetta, että hankintojen osuus on 75 prosenttia liikevaihdosta. Se tarkoittaa, että 75 prosenttia kokonaiskustannuksista on toimittajien takana. On helppo ymmärtää, että tällöin hankinnoilla on suuri merkitys yrityksen

9 HANKINTOJEN ROOLI LIIKETOIMINNASSA 15 kannattavuudelle eli sille, mitä jää viivan alle. 75 prosenttia tarkoittaa myös sitä, että toimittajat vastaavat 75 prosenttia hiilijalanjäljestä, innovaatioista, kehittämisestä ja lopulta 75 prosenttia asiakkaalle tuotetusta lisäarvosta. Edelläkävijäyritykset näkevät ja hyödyntävät hankintatoimen potentiaalin; kokonaisvaltainen hankintastrategia korostaa hintatekijöiden ohella toiminnan varmuutta ja yhteistyöhön liittyviä pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Yhteisin voimin tehtävä kehitystyö tuotekehityksessä, laadunvarmistuksessa ja muillakin osa-alueilla vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta avaa samalla kokonaan uusia liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia. Sanottua Ostohinnan liika painottaminen oli tapetilla jo vuonna 1915 ilmestyneessä Purchasing-kirjassa. Kirjoittaja Charles Siesel Rindsfoos toteaa kirjassaan: Tärkein tekijä mitä tahansa hankintaa tehtäessä on varmistaa, että hankitaan oikea tavara. Toisin sanoen tavara, joka parhaiten vastaa ostajan vaatimuksiin. Tämä vaikuttaa itsestään selvältä, ja silti 99 ostoasiamiestä 99:stä työskentelee sen teorian mukaan, että hinta on tärkein näkökohta.

10 16 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES 1.4 Missä lisäarvo syntyy? Globaalissa liiketoimintaympäristössä kilpailu on kovaa ja organisaatioiden on mietittävä yhä uudelleen, mistä niiden liiketoiminnan lisäarvo syntyy, miten tämä lisäarvo käännetään taloudelliseksi tulokseksi ja millaisia strategisia yhteistyösuhteita tämän tuloksen toteuttaminen edellyttää. Kun toimitaan verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä, kyse ei ole pelkästään yhden yrityksen kilpailuedun varmistamisesta ja kehittämisestä, vaan verkoston kilpailukyky on toimijoiden yhteinen intressi. Arvo luodaan verkostoissa, ja siellä organisaatioiden väliset yhteistyösuhteet ovat keskeisiä. Hankintojen johtamisessa tärkeä tehtävä on kehittää näitä yhteistyösuhteita toimittajien kanssa. Lisäarvon luominen verkostossa ei ole helppo tehtävä. Jos yhden yrityksen johtaminen on haastavaa, verkoston johtaminen on vielä haastavampaa. Verkosto rakentuu organisaatioiden välisistä suhteista, ja akateemisissa tutkimuksissa on selkeästi osoitettu, että hyvät, toimivat liiketoimintasuhteet ovat merkittävä tekijä, joka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen positiivisesti ajan mittaan. Millainen on hyvä liiketoimintasuhde? Yhden määritelmän mukaan hyvässä suhteessa molemmat osapuolet ovat sitoutuneet työskentelemään aktiivisesti pitkällä tähtäimellä siten, että molempien osapuolien tarpeet ja odotukset täyttyvät. Mikä tekee liiketoimintasuhteesta hyvän ja toimivan? Selittäviä tekijöitä on tutkimuksissa löydetty: muun muassa luottamus, yhtenäiset tavoitteet, joustavuus, suhteen oletettu jatkuvuus ja potentiaalinen uusi liiketoimi.

11 HANKINTOJEN ROOLI LIIKETOIMINNASSA Miten hyvä hankinta auttaa menestykseen liiketoiminnassa? Menestyvä liiketoiminta vaatii yritykseltä kilpailukykyä ja suorituskykyä (kuvio 1.1). Kilpailukyky tarkoittaa sitä, että saadaan tuotteet tai palvelut myytyä markkinoilla voitetaan kaupat! Voittaakseen kaupat markkinoilla yrityksen tulee tuntea asiakkaan tarpeet ja tarjota niihin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Koko ajan tulee huomioida myös kilpailijan asema, jotta saadaan varmistettua oma markkina-asema ja kilpailukyky asiakasmarkkinoilla. Pelkkä hyvä myynti ei kuitenkaan takaa menestyvää liiketoimintaa, vaan yrityksen tulee tuottaa myytävät tuotteet ja palvelut suorituskykyisesti. Tämä vaatii tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat resurssit ja prosessit. Resursseissa tärkeää on osaavat ja motivoituneet henkilöt Asiakkaan tarpeet Kilpailijan toiminta KILPAILUKYKY SUORITUSKYKY Markkinaasema Toimintakyvykkyys Resurssit Prosessit Kuvio 1.1. Menestyvä liiketoiminta kilpailukyky ja suorituskyky.

12 18 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES oikeissa paikoissa. Lisäksi tuotantoteknologian, -laitteiden ja -tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Prosessit ovat kunnossa silloin, kun toiminta on sujuvaa, suoraviivaista ja kustannustehokasta. Ei tehdä mitään turhaa, vaan kaikki, mitä tehdään, luo lisäarvoa asiakkaalle. Kun resurssit ja prosessit ovat kunnossa ja riittävän joustavat muuttuvissa olosuhteissa, yrityksen suorituskyky on hyvä. Hyvä hankinta vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn ja suorituskykyyn. Ensinnäkin järkevät päätökset siitä, mitä tehdään itse ja mitä ostetaan ulkoa, ovat sekä kilpailukyvyn että suorituskyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Pystytäänkö käytännössä keskittymään omaan ydinosaamiseen ja sitä kautta virittämään oma suorituskyky huippuunsa? Onnistuvalla toimittajayhteistyöllä on tärkeä merkitys esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämisessä ja uusien innovaatioiden hyödyntämisessä; niitä joka tapauksessa vaaditaan, jotta tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi kilpailluilla markkinoilla ajan mittaan. Toimittajat ovat merkittävä resurssi yrityksen kannalta, ja siksi toimittajien suorituskyvyn varmistaminen on aivan yhtä tärkeää kuin omankin toiminnan. Jos viritämme oman toimintamme huippukuntoon, mutta emme välitä toimittajien suorituskyvystä samalla mitalla, aiempaan esimerkkiin viitaten 75 prosenttia suorituskyvystämme ei ole kunnossa. 1.6 Hankinnan tehtävät ja vastuut Hankinnan tehtävänä on yrityksen liiketoiminnan edistäminen eli yrityksen kilpailukyvyn ja suorituskyvyn parantaminen. Hankinnan tulee varmistaa oikea-aikainen ja häiriötön materiaalien, tuotteiden

13 HANKINTOJEN ROOLI LIIKETOIMINNASSA 19 ja palveluiden saatavuus. Hankinnan tulee valvoa ja minimoida kaikki hankintoihin liittyvät kustannukset sekä suorat että välilliset. Hankinnan tulee varmistaa ulkopuolelta hankittuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien riskien hallinta. Hankinnan tulee osallistua uusien tuotteiden ja palveluiden innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun tarkoituksenmukaisella tavalla. Se tarkoittaa samalla toimittajien mukaan ottamista kehittämiseen riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta toimittajan osaaminen voidaan hyödyntää uuden suunnittelussa täysimääräisesti ja tehokkaasti. Hankinnan tulee varmistaa hankittavien tuotteiden ja palveluiden oikea laatu ja samalla pienentää laatuun liittyviä kustannuksia. Harkittavaksi tulee esimerkiksi se, kannattaako kaikkia saapuvia materiaaleja ja tuotteita tarkastaa perinpohjaisesti vai tuleeko tarkastaminen liian kalliiksi suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Hankinnan tulee aktiivisesti vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden standardointiin ja modulointiin, mitä kautta saadaan kustannustehokkuutta lisää koko toimitusketjuun. Hankinnalla on tärkeä tehtävä varastojen pienentämisessä optimaaliselle tasolle. Esimerkiksi komponenttien saatavuudella on suuri merkitys vaadittavaan varmuusvaraston kokoon varmempi saatavuus ja lyhyempi toimitusaika mahdollistavat varmuusvaraston pienentämisen. Hankinnan ja toimittajien välinen yhteistyö mahdollistaa joustavuuden. Hyvä hankinta pystyy yhdessä toimittajien kanssa reagoimaan yllättävään kysynnän kasvuun siten, että yritys ei menetä potentiaalista lisämyyntiä esimerkiksi komponenttien saatavuusvaikeuksien vuoksi. Hankinnan tulee jatkuvasti tarkkailla mahdollisuuksia synergiaetuihin sekä oman yrityksen sisällä että toimittaja- ja asiakaskentässä.

14 20 HYVÄ HANKINTA PAREMPI BISNES Sanottua Shelley Stewart Jr., hankintajohtaja, DuPont Company Yritykset muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti hankinnan täytyy omaksua tämä ja kehittyä mukana. Liiketoiminnassa vaatimustaso ja odotukset kasvavat edelleen, ja aiemmin hankinnalla on ollut aavistuksen uneliaan maine. Me olemme tehneet kovasti töitä muuttaaksemme tämän maineen ja haluamme, että meidät tunnistetaan bisnesihmisinä ennemmin kuin vain oston tai hankinnan väkenä. Me uudistamme toimintaamme saavuttaaksemme tämän, koulutamme tiimiämme ja otamme käyttöön työkaluja tavoitteena parempi tehokkuus. Olemme järjestäneet useita hankinnan ja logistiikan päiviä, joissa tapaamme bisneksen avaintoimijoita, ja tavoitteena on rakentaa kehittämisen tiekartta lähitulevaisuuteen. Ihmisten hankinnan ulkopuolella täytyy tietää, mitä teemme muutakin kuin säästämme kustannuksia ja toimitamme korkealaatuisia tuotteita. Viestintä on avainasemassa. Meidän hankinnan ihmisten täytyy oppia kertomaan yrityksen muulle väelle, mitä me teemme ja miksi. Esimerkiksi mikäli hankinta tekee hommansa hyvin ja saavuttaa asetetut säästötavoitteet, yritys voi investoida uusiin ihmisiin sekä uusien tuotteiden kehittämiseen, mikä auttaa liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa, että autamme liiketoimintaa kasvamaan ei pelkästään säästämään! (Procurement Leaders, March/April 2015.)

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus 8:40 Käytännön esimerkkejä osaamisen merkityksestä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015

Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan seminaari 08.01.2015 Hankintatoimen organisointi osaksi Jyväskylän elinvoiman edistämistä Marjo Laine hankintajohtaja Perinteinen hankintatoimi Tilaaminen Kilpailuttaminen

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tulevaisuus verkostojen varassa

Tulevaisuus verkostojen varassa 1 Tulevaisuus verkostojen varassa 16.3.2010 Matti Majuri 2 Sisältö 1. Miksi verkostonäkökulma on tärkeä? 2. Toimittajaselvitys, TRIO-selvitys 3. Verkoston ketteryys, StrAgile-projekti 4. Havaintoja ja

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet

Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Verkostoitumalla osaaminen ja tekeminen pysyy Suomessa- Case Normet Vesa Salminen Spiral Business Services Oy KILPAILUKYKYÄ KUSTANNUSTEHOKKAALLA HANKINNALLA MITEN VARMISTETAAN SUOMEN PK-TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS?

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

verkosto tuo lisää voimaa Veli Puttonen

verkosto tuo lisää voimaa Veli Puttonen verkosto tuo lisää voimaa 6.6.2017 Veli Puttonen KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT TUENTARVE KOTIHOITO SAIRAANHOITO SIIVOUS RUOKAHUOLTO ASIOINTIAPU ETUUSASIAT TURVAPALVELUT TALKKARIPALVELU SOSIAALISET SUHTEET

Lisätiedot