Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007

2

3 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki

4 Kansikuva: WSP Finland Oy / Riikka Kallio Kartat: Genimap Oy, lupa L 4356 Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri PL TAMPERE Puhelin

5 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Liikenneympäristössä toimiminen on osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Eriikäiset ihmiset reagoivat ärsykkeisiin ja toimivat liikenteessä eri tavoin. Samoin eri liikkumismuodoilla on omat roolinsa aktiivisen liikenneympäristön muodostumisessa. Maantiet ja kadut muodostavat alueita, joilla eri nopeuden ja massan omaavat kulkuvälineet ja kulkumuodot kohtaavat, ja konfliktit ovat tällöin mahdollisia. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kustannukset Etelä-Pirkanmaan alueella (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) olivatkin vuosien aikana pelkästään alueen maanteillä lähes 18 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on kaduilla sattunut vastaavana aikana lukuisia onnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa kaikenlaista liikkumisympäristön suunnittelua. Se tuleekin ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheissa. Olemassa olevan liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen on panostettava esimerkiksi pienillä, halvoilla ja tehokkailla toimenpiteillä. Kuntien ja Tiehallinnon nykyisessä rahoitustilanteessa nämä ovatkin usein parhaita liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja. Tässä raportissa on esitetty toimenpiteitä Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Fyysisten liikenneturvallisuuden parantamiskeinojen taustalle on kunnissa luotava erilaisia liikenneturvallisuuden seurantamenetelmiä, kuten onnettomuuksien paikkatietomuotoinen tilastointi ja onnettomuuskustannusten seuranta. Projektissa laadittiin myös kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma Etelä- Pirkanmaan kunnille vuosiksi Tärkeää on saada liikenneturvallisuustyö integroitua kuntien hallintoon kunnan johdosta (seuranta, tavoitteet) kaikkien kunnan työntekijöiden tasolle (käytännön liikenneturvallisuustyö). Kuntiin on nimitetty liikenneturvallisuuden yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on jatkaa projektissa laadittujen mallien ja ohjeiden perusteella oman kuntansa liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa sekä osallistua seudullisen ohjausryhmän toimintaan. Projektin aikana esitettiin myös yhteisen liikenneturvallisuustyön vetäjän palkkaamista Etelä-Pirkanmaan alueelle. Erityisen tärkeää on saada aikaan toimintaa kehittävää keskustelua asukkaiden kanssa, jolloin etenkin tiedottamisen tärkeys painottuu. Kunnan liikenneturvallisuusyhdyshenkilö tulee olla selkeästi osoitettuna esim. Internetsivuilla. Henkilö toimii siten yhdyshenkilönä asukkaiden suuntaan. Lisäksi on syytä hyödyntää esimerkiksi Akaassa toimivan AKKU-projektin kaltaisia kansalaisliikkeitä. Erilaiset asukastilaisuudet yhteistyössä tällaisten hankkeiden kanssa ovat hyviä tapoja käynnistää vuoropuhelu ja saada tietoa kansalaisten kokemista ongelmista kootusti. Myös aiheeseen paneutuneiden organisaatioiden, kuten Liikenneturvan ja poliisin, asiantuntemusta on syytä hyödyntää mahdollisimman paljon.

6

7 ALKUSANAT Hämeen tiepiiri ja Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat laatineet yhdessä tämän seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman vuosien aikana. Suunnitelman tavoitteena on lisätä omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyön resurssien varmistamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Suunnitelman laatimiseen ja projektin ohjausryhmään ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Sivenius, Hämeen tiepiiri Tommi Virkki, Akaan kaupunki Pentti Vihola, Kylmäkosken kunta Jari Lehtonen, Urjalan kunta Jorma Matikainen, Valkeakosken kaupunki Tuomas Kähkönen, Länsi-Suomen lääninhallitus Maire Pietilä, Liikenneturva Konsulttina työssä toimivat WSP Finland Oy:stä Olli Haveri, Risto Jounila, Riikka Kallio sekä Jani Päivänen. Tampere, toukokuu 2007 Tiehallinto Hämeen tiepiiri

8

9 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ALKUSANAT 5 1 JOHDANTO 9 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Eläinonnettomuudet Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Yhteenveto puutteista ja ongelmista 22 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyöryhmät Kunnan yhdyshenkilö Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyön vetäjä Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Seudullinen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä Pirkanmaan liikenneturvallisuusnyrkki Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) Vapaa-aikatoimi Sosiaali- ja terveystoimi Koulutoimi Tekninen toimi Kuntakohtaiset painotukset lähitulevaisuudessa 31 4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Lähtökohdat Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa Menetelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseen 36

10 8 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenteen rauhoittaminen Liittymien ja katujaksojen parantaminen Kevyen liikenteen turvallisuus Liikenteen ohjaustoimenpiteet Kunnossapito Esteettömyyden edistäminen liikkumisympäristössä 40 5 TOTEUTTAMISOHJELMA JA SEN VAIKUTUKSET Toteuttamisohjelman lähtökohdat Tiepiirin kehittämissuunnitelmat ja käynnissä olevat hankkeet Akaan liikennejärjestelyt Kylmäkosken liikennejärjestelyt Urjalan liikennejärjestelyt Valkeakosken liikennejärjestelyt 54 6 JATKOTOIMENPITEET Liikenneturvallisuustyön vakiinnuttaminen Liikenneympäristön parantaminen Työkaluja kuntien liikenneturvallisuustyöhön 61 7 LIITTEET 63

11 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma JOHDANTO 1 JOHDANTO Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma on Tiehallinnon Hämeen tiepiirin ja Etelä-Pirkanmaan kuntien syksyllä 2006 käynnistämän työn loppuraportti. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Akaan kaupunki muodostui vuoden 2007 alussa Toijalan ja Viialan yhdistyttyä. Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat kevyt liikenne ja työikäinen väestö. Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on määritellä liikenneturvallisuuden nykytila sekä toimenpiteet suunnittelualueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi teknisin ja valistuksellisin menetelmin. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyöhön panostamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Työssä laaditaan kuntien eri hallintokunnat kattava kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) (kuva 1). Liikenneturvallisuussuunnitelma OSAPUOLET Kunta Hallintokunnat Kuntalaiset Sidosryhmät Yhteistyökumppanit Kasvatus, valistus ja tiedotus Tekniset toimenpiteet SUUNNITELMAN TOTEUTUS Kuva 1 Liikenneturvallisuussuunnitelman pääkohdat ja -osapuolet. Rakentamistoimenpide-ehdotukset määritellään tie- ja katuverkon onnettomuusanalyysin sekä asukkailta saadun palautteen ja maastokäyntien perusteella. Lähiajan pienet parannustoimenpiteet ja pidemmän aikavälin toimet määritellään erikseen. Liikenneympäristön rakentamisen lisäksi tavoitteena on lisätä kuntien aktiivisuutta liikenneturvallisuustyön ulottamiseksi kunnan eri hallintokuntien kautta koskemaan kaikkia kuntalaisia.

12 10 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualueena on Etelä-Pirkanmaan seutukunta, joka muodostuu Akaan (Toijala ja Viiala) ja Valkeakosken kaupungeista sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnista (kuva 2). Alue sijaitsee valtakunnallisesti tärkeiden valtateiden 3 ja 9 liittymäkohdassa. Kuva 2 Etelä-Pirkanmaan kunnat ja alueen sijainti. Merkittävimpiä asutuskeskuksia ovat Valkeakoski ja Toijala. Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan taajamat ovat pääosin yhden tai kahden pääkadun varteen rakentuneita keskuksia. Lisäksi haja-asutusalueilla on alempiluokkaisten teiden varsilla lukuisia kyliä. Vanajaveden vesistö on vaikuttanut Valkeakosken alueella vahvasti teiden linjaukseen ja rakentamiseen, mutta muuten suunnittelualueella on lähinnä yksittäisiä järviä. Alueen tieverkko, liikenne ja liikenne-ennuste nykyverkolle Vuoden 2005 liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet on esitetty liitteessä 1. Aluetta halkoo kaksi tärkeää valtatietä. Valtatie 3 Helsingistä Tampereelle kulkee moottoritienä Valkeakosken ja Akaan läpi. Valtatie 9 Turusta Tampereelle lävistää Urjalan, Kylmäkosken ja Akaan. Näillä teillä myös liikennemäärät ovat selvästi suunnittelualueen maanteiden suurimmat, valtaosin yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös Valkeakosken luoteispuolen sisääntulotiellä (tie 304) liikennemäärä kohoaa paikoin yli ajoneuvon. Akaan kaupungin alueella ovat liikenteellisesti merkittäviä maanteitä lisäksi Toijalan ja Viialan taajamia yhdistävä tie 303 sekä Viialan taajaman länsi-

13 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT puolelta kulkeva tie 190. Lisäksi maantie 2847 Toijalan keskustasta etelään on suhteellisen vilkasliikenteinen. Urjalassa liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat valtatien 9 lisäksi tie 284 Urjalan keskustaajamasta itään Huhtiin sekä tie 230 Urjalan keskustaajamasta länteen Urjalankylään. Valkeakosken alueella liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat erityisesti tie 130 Valkeakosken länsipuolella sekä Valkeakosken keskustaan tulevat tiet 304, 307 ja 310. Myös maantie 303 Toijalaan on suhteellisen vilkasliikenteinen. Raskas liikenne painottuu valtateille 3 ja 9. Muita tärkeitä raskaan liikenteen reittejä ovat Valkeakosken ympäristössä tiet 130 ja 304 sekä Viialan taajaman länsipuolella tie 190. Liikennemäärien ennustettu kasvu tieluokittain Pirkanmaan maakunnassa vuosien aikana on esitetty kuvassa 3 taulukon 1 kasvukertoimien perusteella. Kertoimet perustuvat Tiehallinnon julkaisuun Tieliikenneennuste Taulukko 1 Liikenteen kasvukertoimet Pirkanmaalla tieluokittain (Tieliikenne-ennuste Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19\2005). Tieluokka Kerroin Valtatie 1,42 Kantatie 1,38 Seututie 1,31 Yhdystie 1,11 Kuva 3 Pirkanmaan liikenteen kasvukerrointen perusteella ennustettu keskimääräinen vuorokausiliikenne Etelä-Pirkanmaalla vuonna 2030.

14 12 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Maakunnittain vertailtuna kasvu on Pirkanmaalla kaikkien maanteiden osalta toiseksi suurinta Uudenmaan maakunnan jälkeen, joskin suurin kasvu kohdistunee Pirkanmaalla valtaväylille ja etenkin Tampereen alueelle. 2.2 Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Onnettomuusanalyysi tehtiin ainoastaan suunnittelualueen maanteillä sattuneiden onnettomuuksien perusteella, koska kunnilla ei pääosin ollut tilastoituja tietoja tai ne olivat puutteellisia. Valkeakosken katuverkon onnettomuustietoja on kuitenkin hyödynnetty myöhemmässä vaiheessa toimenpiteitä suunniteltaessa onnettomuuskasaumien tarkastelun kautta Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella suurin osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli selkeästi yksittäisonnettomuuksia (kuva 3). Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui kuitenkin eniten kevyen liikenteen onnettomuuksissa (polkupyörä- ja etenkin jalankulkuonnettomuudet). Yhteensä onnettomuuksissa kuoli 15 ja loukkaantui 166 ihmistä vuosien aikana. yksittäisonnettomuus kohtaamisonnettomuus polkupyöräonnettomuus jalankulkijaonnettomuus risteämisonnettomuus kääntymisonnettomuus mopedionnettomuus peuraonnettomuus hirvionnettomuus muu onnettomuus peräänajo-onnettomuus ohitusonnettomuus muu eläinonnettomuus kuolemaan johtaneet loukkaantumiseen johtaneet Kpl Kuva 4 Etelä-Pirkanmaan maanteillä henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet onnettomuusluokittain vuosina Valtakunnan tason onnettomuusluokkajakaumaan vertailtaessa voidaan karkealla tasolla määritellä suunnittelualueen henkilövahinko-onnettomuuksien erikoispiirteitä. Kuvasta 4 nähdään, että Etelä-Pirkanmaan alueella korostuvat yksittäis-, kohtaamis- ja jalankulkijaonnettomuudet verrattuna muun maan keskiarvoihin. Selkein ero on yksittäisonnettomuuksissa, joiden osuus kaikista onnettomuuksista on Etelä-Pirkanmaan alueella kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Eniten näitä sattui Valkeakoskella, Urjalassa ja Akaassa (yhdistetty Toijala ja Viiala). Selkeästi koko maan

15 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT keskiarvoa vähemmän suunnittelualueella tapahtui risteämis- ja peräänajoonnettomuuksia. % yksittäisonnettomuus ohitusonnettomuus kääntymisonnettomuus risteämisonnettomuus kohtaamisonnettomuus mopedionnettomuus peräänajo-onnettomuus jalankulkijaonnettomuus polkupyöräonnettomuus Suunnittelualue Koko maa eläinonnettomuus muu onnettomuus Kuva 5 Etelä-Pirkanmaan maanteiden onnettomuusluokkien (hevat) jakauma verrattuna koko Suomen maanteiden keskiarvoihin vuosina Kuntakohtaisesti vuosien aikana tarkasteltuna maanteiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuusmäärien trendi on laskeva Akaassa ja Valkeakoskella (kuva 5). Kylmäkoskella onnettomuusmäärät ovat pysyneet keskimäärin muuttumattomana. Urjalan osalta onnettomuusmäärät ovat puolestaan kasvusuunnassa luvun vaihde oli Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella selkeästi muita vuosia parempi. Kpl Kpl Kuva Akaa Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Heva-onnettomuudet Urjala Lin. (Heva-onnettomuudet) Kpl Kpl Heva-onnettomuudet Kylmäkoski Lin. (Heva-onnettomuudet) Valkeakoski Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ja onnettomuusmäärien trendiviivat vuosien aikana.

16 14 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Liitteenä 2 on kartta Etelä-Pirkanmaan alueella henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosilta Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta on määritelty maanteiden onnettomuusasteen keskiarvot tieluokittain vuosina verrattuna keskimääräisiin arvoihin vuonna 2004 (liite 2). Vertailuun otettiin mukaan ainoastaan tieosuudet, joilla oli tapahtunut vähintään kaksi onnettomuutta. Useilla alempiluokkaisilla tieosuuksilla onnettomuusasteen suuruus selittyy vähäisillä liikennemäärillä suhteessa tieosien pituuksiin. Onnettomuusasteen kannalta merkittävimpiä teitä ovat valtatie 9 Kylmäkosken taajaman kohdalta etelään, Urjalassa taajama-alue ja siitä itään (Huhtiin) lähtevä tie 284 sekä Valkeakoskella tie 307 taajamasta itään, tien eteläpää Sääksmäellä sekä Tarttilan kylästä etelään moottoritien yli johtava tie Näiden teiden henkilövahinko-onnettomuuksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Lähekkäin tai samassa paikassa sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet sattuivat pääsääntöisesti eri vuosina. Valkeakosken tarkastelukohteissa sattui pääosin yksittäisonnettomuuksia. Tiellä Sääksmäellä ja tiellä 307 sattui molemmissa yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Vt 9:llä Kylmäkosken ja Urjalan taajamien välillä sattui mm. risteämis-, kääntymis- ja kohtaamisonnettomuuksia samoissa paikoissa. Kohtaamisja kääntymisonnettomuuksissa kuoli 3 ihmistä. Vt 9:llä Urjalan taajaman kohdalta etelään sattui useita polkupyörä-, eläin- ja yksittäisonnettomuuksia. Kolme onnettomuuksista oli kuolemaan johtaneita. Urjalan keskustassa sattui mm. jalankulku- ja yksittäisonnettomuuksia. Urjalantien, Yhdystien ja mt 284:n välisellä alueella yksi onnettomuus johti kuolemaan. Mt 284:llä Huhdin länsipuolella sattui kahdella lähekkäisellä liittymäalueella molemmissa kaksi onnettomuutta. Huhdintiellä sattui yksi kuolemaan johtanut polkupyöräonnettomuus. Suunnitelmaa laadittaessa on valtatien 9 parantaminen käynnissä Tipurin (Kylmäkoski) ja Nuutajärven (Urjala) välillä. Valmistuessaan tämä vaikuttanee vähentävästi onnettomuusmääriin ja muuttaa onnettomuustyyppejä esimerkiksi keskikaiteellisilla tiejaksoilla Eläinonnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella tilastoitiin vuosien aikana 920 eläinonnettomuutta, joista valtaosa oli omaisuusvahinkoon johtaneita peuraonnettomuuksia (kuva 7).

17 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT hirvionnettomuus peuraonnettomuus muu eläinonnettomuus Kpl Kuva 7 Etelä-Pirkanmaan maanteillä sattuneet omaisuusvahinkoon johtaneet eläinonnettomuudet vuosina Kaikista eläinonnettomuuksista kymmenen johti loukkaantumiseen ja yksi (hirvionnettomuus) kuolemaan. Liitteenä 2 on kartta suunnittelualueen eläinonnettomuuksista. Vuonna 2006 valmistuneen Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksen mukaan peuraonnettomuudet keskittyvät selkeästi tiepiirin lounaisosaan, ja onnettomuustiheys on suuri esimerkiksi valtatiellä 9. Suurin osa Hämeen tiepiirin peuraonnettomuuksista (65 %) tapahtuu selvityksen mukaan varoittamattomalla alueella, 8 % riista-aitojen kohdalla ja 27 % hirvivaroitusalueella. Hirvionnettomuuksien osalta prosenttiosuudet ovat samansuuntaisia. Riistaeläinselvityksessä on priorisoitu tiejaksot liikenneturvallisuusanalyysien (onnettomuudet ja liikennemäärät) sekä hirvieläinten kulkureittien ja laidunalueiden perusteella. Priorisoinnissa on painotettu hirvionnettomuuksia, koska ne ovat peuraonnettomuuksia vakavampia. Etelä-Pirkanmaan alueelta priorisoitiin tiejaksoja toimenpiteiden toteuttamisen kannalta taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1 Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksessä priorisoidut Etelä- Pirkanmaan tiejaksot toimenpiteiden toteuttamisen kannalta. Kohde- Kiireellisyysluokka Tie Tiejakso numero 3. I 9 Nuutajärvi-Urjala 5. I 9 Urjala-Kylmäkoski 6. I 130 Valkeakoski pohjoispuoli 21. III 9 Humppila-Nuutajärvi 34. IV 304 Metsäkansa-Kärjenniemi 35. IV 130 Valkeakoski keskusta 50. V 307 Valkeakoski-Pälkäne 52. V 130 Valkeakoski eteläpuoli Lähtökohtana hirvi- ja peuraonnettomuuksien ehkäisyssä on varoitusalueiden sijainnin tarkistaminen, ei niinkään alueiden lisääminen. Peurojen epäsäännöllisten kulkureittien takia peuravaara-aluetta ei tule merkitä kuin perustellusta syystä. Vanhoja riista-aitoja varaudutaan parantamaan kuntokartoituksen pohjalta. Uusia riista-aitoja rakennetaan pääasiallisesti moottoriväylien ja ohituskaistojen yhteydessä sekä muutoin hirvivaarallisia tieosuuksia parannettaessa. Hämeen tiepiirin alueella lisätään raportin mukaan tehostettua tienvarsien raivausta.

18 16 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Muita mahdollisia tieympäristöön liittyviä keinoja ovat nopeusrajoitusten alentamiset, eläinten tienylitysjärjestelyt, telematiikkaan perustuvat varoitusjärjestelmät sekä pelottimet ja houkuttimet. Toisaalta eläinkannan hallinta ja aktiivinen tiedottaminen on raportissa määritelty vaikutuksiltaan edellisiä tehokkaammiksi keinoiksi Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Liikenneonnettomuuksille on määritelty kustannukset yhteiskunnallisen maksuhalukkuuden perusteella. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden on arvioitu olevan kustannuksena suuruusluokaltaan , henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden ja omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden (Liikenneonnettomuudet maanteillä Tiehallinnon tilastoja 3/2006.) Tässä on arvioitu ainoastaan henkilövahinkoonnettomuuksien aiheuttamia kustannuksia. Maantieverkon henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain aiheuttivat tämän perusteella vuosina taulukon 3 mukaiset vuosittaiset kustannukset. Taulukko 2 Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä tapahtuneiden henkilövahinkoonnettomuuksien vuosittaiset kustannukset vuosien onnettomuusmäärien perusteella. Kunta Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Yhteensä ( /vuosi) Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Etelä- Pirkanmaa Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi kuntien katuverkoilla tapahtuneet onnettomuudet lisäävät erityyppisiä onnettomuuskustannuksia etenkin suurempien liikennemäärien taajamissa Valkeakoskella ja Toijalassa. Kunnan osuus onnettomuuskustannuksista on tyypillisesti %. 2.3 Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Valkeakoskelta oli selvityksen ainoana kuntana saatavilla myös onnettomuustietoja (vuosilta ). Onnettomuuksien tyyppien ja syiden tutkiminen aineiston perusteella on kuitenkin hankalaa, joten kuvassa 8 on esitetty ainoastaan merkittävimmät onnettomuuskasaumapaikat ja niiden lisäksi pääkatujen ja -teiden likimääräiset liikennemäärät vuonna 2006.

19 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Kuva 8 Onnettomuuskasaumat ( ) ja pääväylien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2006 Valkeakosken taajaman alueella. Selkeimmät onnettomuuskasaumat löytyvät keskusta-alueelta Tehtaankadun ja Ulvajankadun liittymistä. Kaupungin pohjoispuolella kasaumia on Kenraalintorilla sekä Roukontien ja Salomaantien liittymässä. Kosken eteläpuolella on havaittavissa kasaumat Apiankadulla länsipäässä ja Hakakadun liittymässä, Sääksmäentien ja Kalmistonkadun liittymässä sekä Kaapelintiellä Naakan koulun lähellä. 2.4 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Alueen liikenneturvallisuudesta järjestettiin Internet-asukaskysely, joka koostui monivalintakysymyksistä sekä vapaamuotoisista teksti- ja karttapalauteosioista. Vastauksia tuli yhteensä 266 kpl. Monivalintakysymyksissä painottuvat koko Etelä-Pirkanmaata tarkasteltaessa Valkeakosken asukkaiden vastaukset, joita oli 56 % kaikista vastauksista. Kyselyyn vastanneet kesäasukkaat ja muiden kuntien asukkaat olivat pääosin kotoisin Etelä- Pirkanmaan lähiseuduilta. Vastanneista naisia oli 63 %. Pääosa vastanneista (89 %) oli vuotiaita ja täysipäiväisiä työssäkävijöitä (76 %). Internet-pohjaisen kyselyn haasteena onkin iäkkäiden tavoittaminen. Kyselystä tiedotettiin alueen lehdissä, kirjastoissa ja erilaisten järjestöjen kautta, ja vapaamuotoista palautetta oli mahdollista lähettää myös kirjeitse. Kirjeitä saatiin kuitenkin ainoastaan

20 18 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT neljä kappaletta ja niiden lisäksi yksi vapaamuotoinen sähköpostipalaute. Onkin myönnettävä, että kysely edustaa heikosti etenkin ikäihmisten näkökulmia. Valtaosa kyselyyn osallistuneista vastasi liikkuvansa henkilöautolla asioidessaan (kuva 9). Toisaalta myös kävely ja pyöräily olivat tärkeitä liikkumismuotoja. Muita liikkumismuotoja olivat juna ja kolmipyöräinen kulkuneuvo. Linjaauton käyttäjiä oli vastaajista vain pieni osa; eniten käyttäjiä oli Valkeakoskella (7 kpl) ja Urjalassa (4 kpl). Apuvälineitä liikkuessaan käytti viisi vastaajaa. Kuva 9 Asukaskyselyyn vastanneiden kulkumuotojakauma Etelä- Pirkanmaalla. Koko Etelä-Pirkanmaan tasolla enemmistö (56 %) koki paikkakuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi. Kuntakohtainen vaihtelu oli kuitenkin erittäin suurta. Valkeakoskella jopa 71 % vastaajista koki kuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi, mutta Kylmäkoskella vain 22 %. Toijalassa vastaava osuus oli 36 %, Viialassa 40 % ja Urjalassa 44 %. Turvavälineiden käyttö Turvavälineiden käytössä on kyselyn perusteella selkeitä puutteita etenkin kypärän käytössä pyöräillessä, rullaluistellessa ja -hiihtäessä sekä mopoillessa (kuva 10). Vain kuusi vastaajaa ilmoitti ajavansa työ- tai asiointimatkojaan moottoripyörällä tai mopolla (kuva 9), mutta vastauksia kypäränkäytöstä mopoillessa saatiin peräti 74 (kuva 10). Turvavälineiden käyttöä koskevan kysymyksen muotoilu on hieman moniselkoinen, mutta näyttäisi että kypärättä ajelu koskee erityisesti vapaa-aikaa. Pyöräilykypärää käytetään eniten Toijalassa ja vähiten Valkeakoskella.

21 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % pyöräillessä pyöräilykypärää (n=231) pyöräillessä pimeällä valoja (n=214) pyöräillessä heijastimia (n=226) pyöräillessä talvella nastarenkaita (n=158) liukuesteitä kengissä talvella (n=222) rullaluistellessa tai rullahiihtäessä kypärää (n=99) mopoillessa kypärää (n=74) autoillessa turvavyötä (n=253) aina yleensä joskus harvoin en koskaan autoillessa hands free laitetta (n=186) lapsella turvaistuinta autossa (n=136) lapsella turvaistuinta pyöräillessä (n=101) heijastinta liikkuessa pimeällä (n=248) Kuva 10 Turvavälineiden käyttö Etelä-Pirkanmaalla. Liukuesteiden käyttö kävellessä ja nastarenkaiden käyttö pyöräillessä on kyselyn perusteella erittäin vähäistä. Liukuesteiden vähäinen käyttö voi johtua niiden hankalasta käytettävyydestä sekä sisä- että ulkotiloissa liikuttaessa. Lisäksi hands free -laitteen käyttö autoillessa on suhteellisen vähäistä. Käytetyistä turvalaitteita mainittiin erikseen tasku- ja otsalamput, heijastavat turvaliivit sekä turvaviiri lasten pyörässä. Koululaiset liikkujaryhmänä olivat vastaajien mielestä selkeästi turvattomimmassa asemassa liikenteessä (64 % vastaajista oli tätä mieltä). Eri kulkumuodoista pyöräilijöiden (40 % vastaajista) ja jalankulkijoiden (51 % vastaajista) koettiin olevan turvattomimmassa asemassa, mikä korreloi kouluikäisten pääasiallisten kulkumuotojen kanssa. Liikennekäyttäytyminen Liikennekäyttäytymisen suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: ylinopeudet suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä vilkun käytön puutteet autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä kohtaan alkoholi ja huumeet poliisivalvonnan puuttuminen Valkeakosken ongelmana korostui suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä. Lisäksi liikennevaloissa punaisia päin ajaminen oli pelkästään Valkeakosken ongelma.

22 20 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Raskas liikenne aiheuttaa ongelmia eniten Kylmäkoskella ja Urjalassa. Urjalassa ongelmaksi koetaan muita kuntia selkeämmin myös keskustan kortteliralli. Toijalan ongelmina nousivat esille eritoten poliisivalvonnan puuttuminen, polkupyöräilijöiden yleinen piittaamattomuus muusta liikenteestä sekä puutteet kasvatuksessa ja tiedotuksessa. Vaaratilanteet Koko Etelä-Pirkanmaan alueella vaaratilanteeseen koki joutuneensa 63 % vastaajista. Toijalassa ja Viialassa vaaratilanteisiin joutuneiden määrä oli keskiarvoa selvästi suurempi ja Valkeakoskella pienempi. Vaaratilanteet sattuivat pääasiassa autoillessa (70 % vastaajista), kävellessä (33 % vastaajista) ja polkupyöräillessä (27 % vastaajista). Vaaratilanteiden pääasiallisiksi syiksi ilmoitettiin seuraavat asiat: muiden liikkujien käyttäytyminen (59 % vastaajista) tien tai kadun huono kunto (25 % vastaajista) huonot sää- tai keliolosuhteet (24 % vastaajista) liian suuri nopeus (22 % vastaajista) pimeä tai hämärä (13 % vastaajista) Selkeästi suurin syy vaaratilanteisiin oli vastaajien mielestä muiden liikkujien käyttäytyminen, mutta osa vastaajista koki (tai myönsi) toimineensa itsekin virheellisesti. Liikenneympäristö Liikenneympäristön suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: haja-asutusalueen teiden heikko kunto pää- ja haja-asutusalueen teiden sekä katujen heikko talvikunnossapito jalankulku- ja pyöräteiden puute tai sijainti jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito kasvillisuus, lumivallit tai muut näköesteet vaaralliset risteykset (tasoliittymät) hirvet ja peurat Toijalassa korostuivat teiden ja katujen heikko kunto ja talvikunnossapito. Myös jalankulku- ja pyörätiet koettiin ongelmallisemmiksi kuin muissa kunnissa. Lisäksi tuloksissa erottuivat vaaralliset tasoliittymät sekä erilaiset näkemäesteet. Kylmäkoskella ongelmana korostuivat huonokuntoiset tai huonosti hoidetut tiet ja kadut sekä puutteelliset tai väärässä paikassa sijaitsevat kevyen liikenteen väylät. Myös koulujen saattoliikenne sekä hirvet ja peurat nousivat kyselyssä esille. Urjalassa korostuivat teiden ja katujen heikko valaistus sekä hirvet ja peurat.

23 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.5 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Asukaskyselyn karttaosiossa oli mahdollisuus merkitä kartalle ja selittää tarkemmin kohteita, jotka vastaaja koki ongelmalliseksi. Tuloksissa esitetään pääasiassa kohteita, joista tuli enemmän kuin yksi palaute. Maastokäynneillä pyrittiin kuitenkin käymään läpi kaikki vastauksissa mainitut ongelmakohteet ja huomioimaan kaikki merkittävät ongelmat Akaa Toijala Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Toijalan ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Hämeentie, Äyköntie, Valtatie, Alventie, Kirkkotie, Meijerintie, Sontulantie sekä Kurisjärventie. Puutteita koettiin olevan pääasiassa kevyen liikenteen yhteyksissä, nopeuksien hallinnassa sekä liittymäturvallisuudessa kaikkien osapuolten kannalta. Toijalan keskustan liikennejärjestelyjä on viime aikoina kehitetty nopeaan tahtiin, ja maastokäyntien aikana keskusta-alueella liikenneympäristön parantaminen oli käynnissä ainakin rautatieaseman edustalla. Parannettujen katuosuuksien välissä on vielä paikoin parantamattomia osuuksia, mikä osin aiheuttaa sekavuutta liikenneympäristöön. Osa parannetuista kohteista oli toteutettu huolimattomasti. Viiala Päällimmäisinä esille nousseita ongelmia olivat Keskuskadun hidastetöyssyt, Valtakadun (tie 303) pohjoinen kiertoliittymä, Peltokummuntien liikenne sekä Toijalantien (tie 303) ylitys Varrasniemen kohdalla keskustan itäpuolella. Viialan taajaman pääkadulla (Keskuskatu) ja maantiellä 303 (Valtakatu) on viime vuosina tehty toimenpiteitä, jotka ovat tuoneet huomattavia parannuksia liikenneympäristöön. Asukaspalautteen ja maastokäyntien perusteella taajaman alueella ei ole merkittäviä ongelmia Kylmäkoski Kylmäkoskella ongelmana ovat Tampereen suunnasta Kylmäkosken pohjoiseen liittymään tultaessa liittymän huonot näkemäolosuhteet vasemmalle sekä Sontulantien raskas läpikulkuliikenne, kevyen liikenteen väylän puute ja ylinopeudet. Sontulantielle rakennetut kevyen liikenteen keskisaarekkeet (3 kpl) koettiin turvattomaksi ja riittämättömäksi suojaksi tietä ylitettäessä. Tiellä ei käytännössä ole piennaralueita, ja rakennetut suojatiesaarekkeet ovat kapeita, eivätkä asukaspalautteen mukaan hillitse mainittavasti ajoneuvojen nopeuksia. Myös saarekkeiden sijainti oli kyseenalainen suojatien päättyessä esimerkiksi puuhun tai ojanpenkkaan.

24 22 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Urjala Urjalan ongelmiksi koettiin Urjalankylään vievän Punkalaitumentien lisäksi Tampereentien ja valtatie 9:n liittymä, keskustaa halkovan Urjalantien länsipää, Urjalantien ja Tampereentien liittymäalue sekä Huhdintie. Urjalantien ja Tampereentien liittymässä on nykyisin ongelmana kevyen liikenteen väylän käyttäminen autokaistana. Vastaavasti myös kevyt liikenne on käyttänyt autokaistoja. Liittymä on vaikeasti hahmotettavissa, mikä on aiheuttanut väärinkäsityksiä. Liittymän muotoilu (geometria) ei tue oikein ajamista. Huhdintien ja myös muun Huhdin alueen ongelmana ovat pääasiassa ylinopeudet ja turvattomat kadun ylitykset. Lisäksi alueella koettiin olevan näkemäongelmia useissa liittymissä Valkeakoski Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Valkeakosken ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Roukontie, Kangasalantie, Lempääläntie, Ulvajankatu, Apiankatu, Sääksmäentie sekä Kaapelintie. Nämä ovatkin pitkälti samoja kohteita, joissa ilmeni merkittävimpiä onnettomuuskasaumia. Muita ongelmia olivat edellä mainituissa kohteissa mm. kevyen liikenteen väylien kapeus, ylinopeudet, epäselvät liittymäalueet sekä vaaralliset kouluympäristöt. Suurin negatiivinen palaute kohdistui liikennevalojen toimintaan. Liikennevalojen toimintaa kehitetään kuitenkin aktiivisesti, eikä tässä raportissa ehdoteta parannuksia sen suhteen. 2.6 Yhteenveto puutteista ja ongelmista Eniten ongelmakohteita löytyi asukaskyselyn ja maastokäyntien perusteella Akaalta Toijalan taajamasta ja Valkeakosken taajama-alueelta, jotka ovat toisaalta myös suunnittelualueen suurimmat asukaskeskittymät. Muiden kuntien osalta merkittävimmät ongelmat on monilta osin ratkaistu, ovat tulossa ratkaistavaksi lähiaikoina tai voidaan ratkaista suhteellisen pienin toimenpitein. Parannustoimenpiteitä ja ohjearvoja esitellään yleisesti luvussa 4 ja kuntakohtaisia parannusehdotuksia luvussa 5. Keskustojen ja taajama-alueiden lisäksi puutteita liikenneturvallisuudessa ilmeni haja-asutusalueilla lähinnä maaseutumaisten kyläympäristöjen läpikulkuteillä. Näissä kohteissa ongelmana olivat ylinopeudet, kevyen liikenteen väylien tai riittävän leveiden piennaralueiden puuttuminen sekä raskas liikenne. Paikoitellen huonoon teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntoon ja talvikunnossapidon laatuun oli kiinnitetty huomiota sekä taajama- että haja-asutusalueilla. Kunnossapidon laatuongelmat voivat toisaalta johtua yksittäisistä sään kannalta huonoista päivistä, jolloin kunnossapitokaluston rajallisuus viivästyttää auraamista. Osana valtatien 9 parantamista ovat yhteydet valtatieltä Urjalan, Kylmäkosken ja Viialan taajamiin parannettu tai parantamisen kohteena. Kyseisten taajamien pääkadut ovat myös osin maanteitä, joiden kehittämiseen näillä keskusta-alueilla on viime vuosina panostettu.

25 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.1 Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Vuosille laaditun valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman pitkän aikavälin visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus raportissa valtakunnallista tavoitetta on konkretisoitu siten, että vuonna 2010 päästäisiin alle 250 liikennekuoleman. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että vuonna 2025 päästäisiin alle sadan liikennekuoleman eli noin neljännekseen nykyisestä määrästä. Liikenteen turvallisuuden edistäminen onkin yksi kolmesta Liikenne- ja viestintäministeriön lähiajan yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta. Toisaalta liikenneturvallisuustyötä ei tule nähdä erillisenä toimintona, vaan turvallisuusajattelun tulee sisältyä kaikkiin liikenteeseen liittyviin toimintoihin. Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on määritelty kuusi kärkihanketta, jotka myös tukevat toisiaan: Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa Nopeuksien hillitseminen Päihdeonnettomuuksien vähentäminen Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen Onnettomuuksien seurausten lieventäminen Valtioneuvoston vuonna 2006 antaman periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Lisäksi liikenneturvallisuutta tulee edistää alueellisesti parantamalla liikenneturvallisuustyön arvostusta sekä laatimalla ja toteuttamalla aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmia. Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusselvityksen (2002) mukaan liikenneturvallisuuteen suhtautuminen on alueella yleisesti piittaamattomampaa kuin muualla maassa. Näin ollen valvonnan lisääminen ja toisaalta etenkin kasvatus-, valistus- ja tiedotustoiminnan tehostaminen ovat avainasemassa. Länsi-Suomen läänissä kuoli selvityksen mukaan 14,7 % enemmän ihmisiä liikenteessä vuosina kuin muualla maassa keskimäärin. Tavoitteena on puolittaa tasoero vuoteen 2007 mennessä ja poistaa vuoteen 2015 mennessä. Länsi-Suomen läänin on pitkällä aikavälillä tarpeen panostaa seitsemään toimenpidealueeseen maakuntien liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman (2001) mukaisesti. Ne käsittävät liikenneturvallisuustyön tehostamisen, kuntien aktivoinnin, liikennekasvatuksen lisäämisen ja tiedottamisen tehostamisen, pääteiden turvallisuuden parantamisen, tutkimus- ja kokeilutoiminnan edistämisen sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen ja joukkoliikenteen suosimisen.

26 24 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.2 Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on tavoitteena kehittää kuntien liikenneturvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Työn tulee olla jatkuvaa, läpinäkyvää ja tavoitteellista, jotta työn tavoitteet saadaan konkretisoitua tuloksellisesti käytännön liikennetilanteisiin. Kuntien liikenneturvallisuustyössä tärkeitä näkökulmia on havainnollistettu kuvassa 11. Kuva 11 Lähtökohdat kunnan liikenneturvallisuustoiminnan tehostamiseen. Kaikkien liikkujaryhmien tarpeiden huomioon ottaminen ja esteettömyys ovat tärkeä osa liikenneympäristön tasa-arvoista toteuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tiehallinto ovat omalta osaltaan edistäneet esteettömyysnäkökulman huomioon ottamista liikenneympäristön suunnittelussa. Tässä työssä ei ole tehty yksityiskohtaista esteettömyyskartoitusta, mutta toimenpideohjelman parantamissuunnitelmat tehdään siten, että myös kohteiden mahdolliset esteettömyysongelmat poistuvat. 3.3 Liikenneturvallisuustyöryhmät Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan eri elinten hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa. Liikenneturvallisuusasiat ovat osin kuntien sisäisiä, osin naapurikunnilla on yhteisiä ongelmia, tarpeita ja hankkeita. Kuvassa 11 on esitetty ehdotus Etelä-Pirkanmaan alueen liikenneturvallisuustyön organisoimiseksi. Työ esitetään järjestettävän kahdella tasolla: - Kunnan liikenneturvallisuusryhmä - Seudun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä

27 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Kuvassa 12 on esitetty yleispiirteinen malli liikenneturvallisuustyön organisoinnista. Malli mahdollistaa keskinäisen oppimisen ja helpottaa työnjakoa, siten että eri kunnissa ei turhaan tehdä päällekkäistä työtä. Kuva 12 Liikenneturvallisuustyön organisointi seutu- ja kuntatasolla. Liitteenä 7 on luonnos kunnallisen työryhmän ja seudullisen ohjausryhmän kokousten asialistoiksi kaudelle

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma

Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Valtimon liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Laura Pöllänen TIEH xxxxxxx Kopijyvä Oy Kuopio 2009 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA

Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo NYKYTILA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ ONNETTOMUUDET KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS AIEMMAT KYSELYT VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Iltakoulu 23.10.2013 24.10.2013 Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan Uudenmaan Elykeskuksen

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Seppo Sarjamo

Lisätiedot

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Genimap Oy Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Vaasan tiepiiri 2006 Kartat Genimap Oy, Lupa L4356 Painotalo Casper Oy Kurikka

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Mihin liikenneturvallisuustyötä tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kanta-Hämeen ja ympäristökeskus liikenneturvallisuusfoorumi 14.3.2016

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma

Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Juankosken liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2008 Kannen kuva: Tiehallinto TIEH 1000169-v-08 Kopijyvä Oy Kuopio 2008 Julkaisua saatavana: savo-karjalan.tiepiiri@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Raportteja 6 2014. Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma

Raportteja 6 2014. Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 6 2014 Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN JARKKO KUKKOLA Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma maija krankka kaisa mäkinen jarkko kukkola Raportteja 6 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö: LIITE 1: TYÖOHJELMA Ramboll Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 6800 Fax: 020 755 6801 etunimi.sukunimi@ramboll.fi www.ramboll.fi Sisältö: 1 Tehtävän määrittely... 2 1.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Mitä kysyttiin ja keneltä? Jakelussa kuntien kunnanjohtajat ja hallituksen ja valtuuston jäsenet Selvitettiin päätöksentekijöiltä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2011 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 Työn tavoitteena oli tehdä kuntaan turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004

Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO TURUN TIEPIIRI Turku 2004 Kartat Genimap Oy Kartat Siikaisten kunta Tampere 2004 Julkaisua

Lisätiedot