Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007

2

3 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki

4 Kansikuva: WSP Finland Oy / Riikka Kallio Kartat: Genimap Oy, lupa L 4356 Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri PL TAMPERE Puhelin

5 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Liikenneympäristössä toimiminen on osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Eriikäiset ihmiset reagoivat ärsykkeisiin ja toimivat liikenteessä eri tavoin. Samoin eri liikkumismuodoilla on omat roolinsa aktiivisen liikenneympäristön muodostumisessa. Maantiet ja kadut muodostavat alueita, joilla eri nopeuden ja massan omaavat kulkuvälineet ja kulkumuodot kohtaavat, ja konfliktit ovat tällöin mahdollisia. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kustannukset Etelä-Pirkanmaan alueella (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) olivatkin vuosien aikana pelkästään alueen maanteillä lähes 18 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on kaduilla sattunut vastaavana aikana lukuisia onnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa kaikenlaista liikkumisympäristön suunnittelua. Se tuleekin ottaa huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheissa. Olemassa olevan liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen on panostettava esimerkiksi pienillä, halvoilla ja tehokkailla toimenpiteillä. Kuntien ja Tiehallinnon nykyisessä rahoitustilanteessa nämä ovatkin usein parhaita liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja. Tässä raportissa on esitetty toimenpiteitä Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Fyysisten liikenneturvallisuuden parantamiskeinojen taustalle on kunnissa luotava erilaisia liikenneturvallisuuden seurantamenetelmiä, kuten onnettomuuksien paikkatietomuotoinen tilastointi ja onnettomuuskustannusten seuranta. Projektissa laadittiin myös kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma Etelä- Pirkanmaan kunnille vuosiksi Tärkeää on saada liikenneturvallisuustyö integroitua kuntien hallintoon kunnan johdosta (seuranta, tavoitteet) kaikkien kunnan työntekijöiden tasolle (käytännön liikenneturvallisuustyö). Kuntiin on nimitetty liikenneturvallisuuden yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on jatkaa projektissa laadittujen mallien ja ohjeiden perusteella oman kuntansa liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa sekä osallistua seudullisen ohjausryhmän toimintaan. Projektin aikana esitettiin myös yhteisen liikenneturvallisuustyön vetäjän palkkaamista Etelä-Pirkanmaan alueelle. Erityisen tärkeää on saada aikaan toimintaa kehittävää keskustelua asukkaiden kanssa, jolloin etenkin tiedottamisen tärkeys painottuu. Kunnan liikenneturvallisuusyhdyshenkilö tulee olla selkeästi osoitettuna esim. Internetsivuilla. Henkilö toimii siten yhdyshenkilönä asukkaiden suuntaan. Lisäksi on syytä hyödyntää esimerkiksi Akaassa toimivan AKKU-projektin kaltaisia kansalaisliikkeitä. Erilaiset asukastilaisuudet yhteistyössä tällaisten hankkeiden kanssa ovat hyviä tapoja käynnistää vuoropuhelu ja saada tietoa kansalaisten kokemista ongelmista kootusti. Myös aiheeseen paneutuneiden organisaatioiden, kuten Liikenneturvan ja poliisin, asiantuntemusta on syytä hyödyntää mahdollisimman paljon.

6

7 ALKUSANAT Hämeen tiepiiri ja Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat laatineet yhdessä tämän seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman vuosien aikana. Suunnitelman tavoitteena on lisätä omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyön resurssien varmistamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Suunnitelman laatimiseen ja projektin ohjausryhmään ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Sivenius, Hämeen tiepiiri Tommi Virkki, Akaan kaupunki Pentti Vihola, Kylmäkosken kunta Jari Lehtonen, Urjalan kunta Jorma Matikainen, Valkeakosken kaupunki Tuomas Kähkönen, Länsi-Suomen lääninhallitus Maire Pietilä, Liikenneturva Konsulttina työssä toimivat WSP Finland Oy:stä Olli Haveri, Risto Jounila, Riikka Kallio sekä Jani Päivänen. Tampere, toukokuu 2007 Tiehallinto Hämeen tiepiiri

8

9 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ALKUSANAT 5 1 JOHDANTO 9 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Eläinonnettomuudet Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Yhteenveto puutteista ja ongelmista 22 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyöryhmät Kunnan yhdyshenkilö Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyön vetäjä Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Seudullinen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä Pirkanmaan liikenneturvallisuusnyrkki Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) Vapaa-aikatoimi Sosiaali- ja terveystoimi Koulutoimi Tekninen toimi Kuntakohtaiset painotukset lähitulevaisuudessa 31 4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET Lähtökohdat Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa Menetelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseen 36

10 8 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenteen rauhoittaminen Liittymien ja katujaksojen parantaminen Kevyen liikenteen turvallisuus Liikenteen ohjaustoimenpiteet Kunnossapito Esteettömyyden edistäminen liikkumisympäristössä 40 5 TOTEUTTAMISOHJELMA JA SEN VAIKUTUKSET Toteuttamisohjelman lähtökohdat Tiepiirin kehittämissuunnitelmat ja käynnissä olevat hankkeet Akaan liikennejärjestelyt Kylmäkosken liikennejärjestelyt Urjalan liikennejärjestelyt Valkeakosken liikennejärjestelyt 54 6 JATKOTOIMENPITEET Liikenneturvallisuustyön vakiinnuttaminen Liikenneympäristön parantaminen Työkaluja kuntien liikenneturvallisuustyöhön 61 7 LIITTEET 63

11 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma JOHDANTO 1 JOHDANTO Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma on Tiehallinnon Hämeen tiepiirin ja Etelä-Pirkanmaan kuntien syksyllä 2006 käynnistämän työn loppuraportti. Suunnittelualueena ovat Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnat. Akaan kaupunki muodostui vuoden 2007 alussa Toijalan ja Viialan yhdistyttyä. Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat kevyt liikenne ja työikäinen väestö. Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa. Aluetasolla edellytetään liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä ja aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on määritellä liikenneturvallisuuden nykytila sekä toimenpiteet suunnittelualueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi teknisin ja valistuksellisin menetelmin. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta ja osoittaa liikenneturvallisuustyöhön panostamisen hyödyllisyys kunnille ja koko yhteiskunnalle. Työssä laaditaan kuntien eri hallintokunnat kattava kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) (kuva 1). Liikenneturvallisuussuunnitelma OSAPUOLET Kunta Hallintokunnat Kuntalaiset Sidosryhmät Yhteistyökumppanit Kasvatus, valistus ja tiedotus Tekniset toimenpiteet SUUNNITELMAN TOTEUTUS Kuva 1 Liikenneturvallisuussuunnitelman pääkohdat ja -osapuolet. Rakentamistoimenpide-ehdotukset määritellään tie- ja katuverkon onnettomuusanalyysin sekä asukkailta saadun palautteen ja maastokäyntien perusteella. Lähiajan pienet parannustoimenpiteet ja pidemmän aikavälin toimet määritellään erikseen. Liikenneympäristön rakentamisen lisäksi tavoitteena on lisätä kuntien aktiivisuutta liikenneturvallisuustyön ulottamiseksi kunnan eri hallintokuntien kautta koskemaan kaikkia kuntalaisia.

12 10 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualueena on Etelä-Pirkanmaan seutukunta, joka muodostuu Akaan (Toijala ja Viiala) ja Valkeakosken kaupungeista sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnista (kuva 2). Alue sijaitsee valtakunnallisesti tärkeiden valtateiden 3 ja 9 liittymäkohdassa. Kuva 2 Etelä-Pirkanmaan kunnat ja alueen sijainti. Merkittävimpiä asutuskeskuksia ovat Valkeakoski ja Toijala. Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan taajamat ovat pääosin yhden tai kahden pääkadun varteen rakentuneita keskuksia. Lisäksi haja-asutusalueilla on alempiluokkaisten teiden varsilla lukuisia kyliä. Vanajaveden vesistö on vaikuttanut Valkeakosken alueella vahvasti teiden linjaukseen ja rakentamiseen, mutta muuten suunnittelualueella on lähinnä yksittäisiä järviä. Alueen tieverkko, liikenne ja liikenne-ennuste nykyverkolle Vuoden 2005 liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet on esitetty liitteessä 1. Aluetta halkoo kaksi tärkeää valtatietä. Valtatie 3 Helsingistä Tampereelle kulkee moottoritienä Valkeakosken ja Akaan läpi. Valtatie 9 Turusta Tampereelle lävistää Urjalan, Kylmäkosken ja Akaan. Näillä teillä myös liikennemäärät ovat selvästi suunnittelualueen maanteiden suurimmat, valtaosin yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös Valkeakosken luoteispuolen sisääntulotiellä (tie 304) liikennemäärä kohoaa paikoin yli ajoneuvon. Akaan kaupungin alueella ovat liikenteellisesti merkittäviä maanteitä lisäksi Toijalan ja Viialan taajamia yhdistävä tie 303 sekä Viialan taajaman länsi-

13 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT puolelta kulkeva tie 190. Lisäksi maantie 2847 Toijalan keskustasta etelään on suhteellisen vilkasliikenteinen. Urjalassa liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat valtatien 9 lisäksi tie 284 Urjalan keskustaajamasta itään Huhtiin sekä tie 230 Urjalan keskustaajamasta länteen Urjalankylään. Valkeakosken alueella liikenteellisesti merkittäviä maanteitä ovat erityisesti tie 130 Valkeakosken länsipuolella sekä Valkeakosken keskustaan tulevat tiet 304, 307 ja 310. Myös maantie 303 Toijalaan on suhteellisen vilkasliikenteinen. Raskas liikenne painottuu valtateille 3 ja 9. Muita tärkeitä raskaan liikenteen reittejä ovat Valkeakosken ympäristössä tiet 130 ja 304 sekä Viialan taajaman länsipuolella tie 190. Liikennemäärien ennustettu kasvu tieluokittain Pirkanmaan maakunnassa vuosien aikana on esitetty kuvassa 3 taulukon 1 kasvukertoimien perusteella. Kertoimet perustuvat Tiehallinnon julkaisuun Tieliikenneennuste Taulukko 1 Liikenteen kasvukertoimet Pirkanmaalla tieluokittain (Tieliikenne-ennuste Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19\2005). Tieluokka Kerroin Valtatie 1,42 Kantatie 1,38 Seututie 1,31 Yhdystie 1,11 Kuva 3 Pirkanmaan liikenteen kasvukerrointen perusteella ennustettu keskimääräinen vuorokausiliikenne Etelä-Pirkanmaalla vuonna 2030.

14 12 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Maakunnittain vertailtuna kasvu on Pirkanmaalla kaikkien maanteiden osalta toiseksi suurinta Uudenmaan maakunnan jälkeen, joskin suurin kasvu kohdistunee Pirkanmaalla valtaväylille ja etenkin Tampereen alueelle. 2.2 Suunnittelualueen maanteiden onnettomuusanalyysi Onnettomuusanalyysi tehtiin ainoastaan suunnittelualueen maanteillä sattuneiden onnettomuuksien perusteella, koska kunnilla ei pääosin ollut tilastoituja tietoja tai ne olivat puutteellisia. Valkeakosken katuverkon onnettomuustietoja on kuitenkin hyödynnetty myöhemmässä vaiheessa toimenpiteitä suunniteltaessa onnettomuuskasaumien tarkastelun kautta Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella suurin osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli selkeästi yksittäisonnettomuuksia (kuva 3). Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui kuitenkin eniten kevyen liikenteen onnettomuuksissa (polkupyörä- ja etenkin jalankulkuonnettomuudet). Yhteensä onnettomuuksissa kuoli 15 ja loukkaantui 166 ihmistä vuosien aikana. yksittäisonnettomuus kohtaamisonnettomuus polkupyöräonnettomuus jalankulkijaonnettomuus risteämisonnettomuus kääntymisonnettomuus mopedionnettomuus peuraonnettomuus hirvionnettomuus muu onnettomuus peräänajo-onnettomuus ohitusonnettomuus muu eläinonnettomuus kuolemaan johtaneet loukkaantumiseen johtaneet Kpl Kuva 4 Etelä-Pirkanmaan maanteillä henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet onnettomuusluokittain vuosina Valtakunnan tason onnettomuusluokkajakaumaan vertailtaessa voidaan karkealla tasolla määritellä suunnittelualueen henkilövahinko-onnettomuuksien erikoispiirteitä. Kuvasta 4 nähdään, että Etelä-Pirkanmaan alueella korostuvat yksittäis-, kohtaamis- ja jalankulkijaonnettomuudet verrattuna muun maan keskiarvoihin. Selkein ero on yksittäisonnettomuuksissa, joiden osuus kaikista onnettomuuksista on Etelä-Pirkanmaan alueella kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Eniten näitä sattui Valkeakoskella, Urjalassa ja Akaassa (yhdistetty Toijala ja Viiala). Selkeästi koko maan

15 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT keskiarvoa vähemmän suunnittelualueella tapahtui risteämis- ja peräänajoonnettomuuksia. % yksittäisonnettomuus ohitusonnettomuus kääntymisonnettomuus risteämisonnettomuus kohtaamisonnettomuus mopedionnettomuus peräänajo-onnettomuus jalankulkijaonnettomuus polkupyöräonnettomuus Suunnittelualue Koko maa eläinonnettomuus muu onnettomuus Kuva 5 Etelä-Pirkanmaan maanteiden onnettomuusluokkien (hevat) jakauma verrattuna koko Suomen maanteiden keskiarvoihin vuosina Kuntakohtaisesti vuosien aikana tarkasteltuna maanteiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuusmäärien trendi on laskeva Akaassa ja Valkeakoskella (kuva 5). Kylmäkoskella onnettomuusmäärät ovat pysyneet keskimäärin muuttumattomana. Urjalan osalta onnettomuusmäärät ovat puolestaan kasvusuunnassa luvun vaihde oli Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella selkeästi muita vuosia parempi. Kpl Kpl Kuva Akaa Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Heva-onnettomuudet Urjala Lin. (Heva-onnettomuudet) Kpl Kpl Heva-onnettomuudet Kylmäkoski Lin. (Heva-onnettomuudet) Valkeakoski Heva-onnettomuudet Lin. (Heva-onnettomuudet) Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ja onnettomuusmäärien trendiviivat vuosien aikana.

16 14 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Liitteenä 2 on kartta Etelä-Pirkanmaan alueella henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosilta Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta on määritelty maanteiden onnettomuusasteen keskiarvot tieluokittain vuosina verrattuna keskimääräisiin arvoihin vuonna 2004 (liite 2). Vertailuun otettiin mukaan ainoastaan tieosuudet, joilla oli tapahtunut vähintään kaksi onnettomuutta. Useilla alempiluokkaisilla tieosuuksilla onnettomuusasteen suuruus selittyy vähäisillä liikennemäärillä suhteessa tieosien pituuksiin. Onnettomuusasteen kannalta merkittävimpiä teitä ovat valtatie 9 Kylmäkosken taajaman kohdalta etelään, Urjalassa taajama-alue ja siitä itään (Huhtiin) lähtevä tie 284 sekä Valkeakoskella tie 307 taajamasta itään, tien eteläpää Sääksmäellä sekä Tarttilan kylästä etelään moottoritien yli johtava tie Näiden teiden henkilövahinko-onnettomuuksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Lähekkäin tai samassa paikassa sattuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet sattuivat pääsääntöisesti eri vuosina. Valkeakosken tarkastelukohteissa sattui pääosin yksittäisonnettomuuksia. Tiellä Sääksmäellä ja tiellä 307 sattui molemmissa yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Vt 9:llä Kylmäkosken ja Urjalan taajamien välillä sattui mm. risteämis-, kääntymis- ja kohtaamisonnettomuuksia samoissa paikoissa. Kohtaamisja kääntymisonnettomuuksissa kuoli 3 ihmistä. Vt 9:llä Urjalan taajaman kohdalta etelään sattui useita polkupyörä-, eläin- ja yksittäisonnettomuuksia. Kolme onnettomuuksista oli kuolemaan johtaneita. Urjalan keskustassa sattui mm. jalankulku- ja yksittäisonnettomuuksia. Urjalantien, Yhdystien ja mt 284:n välisellä alueella yksi onnettomuus johti kuolemaan. Mt 284:llä Huhdin länsipuolella sattui kahdella lähekkäisellä liittymäalueella molemmissa kaksi onnettomuutta. Huhdintiellä sattui yksi kuolemaan johtanut polkupyöräonnettomuus. Suunnitelmaa laadittaessa on valtatien 9 parantaminen käynnissä Tipurin (Kylmäkoski) ja Nuutajärven (Urjala) välillä. Valmistuessaan tämä vaikuttanee vähentävästi onnettomuusmääriin ja muuttaa onnettomuustyyppejä esimerkiksi keskikaiteellisilla tiejaksoilla Eläinonnettomuudet Etelä-Pirkanmaan alueella tilastoitiin vuosien aikana 920 eläinonnettomuutta, joista valtaosa oli omaisuusvahinkoon johtaneita peuraonnettomuuksia (kuva 7).

17 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT hirvionnettomuus peuraonnettomuus muu eläinonnettomuus Kpl Kuva 7 Etelä-Pirkanmaan maanteillä sattuneet omaisuusvahinkoon johtaneet eläinonnettomuudet vuosina Kaikista eläinonnettomuuksista kymmenen johti loukkaantumiseen ja yksi (hirvionnettomuus) kuolemaan. Liitteenä 2 on kartta suunnittelualueen eläinonnettomuuksista. Vuonna 2006 valmistuneen Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksen mukaan peuraonnettomuudet keskittyvät selkeästi tiepiirin lounaisosaan, ja onnettomuustiheys on suuri esimerkiksi valtatiellä 9. Suurin osa Hämeen tiepiirin peuraonnettomuuksista (65 %) tapahtuu selvityksen mukaan varoittamattomalla alueella, 8 % riista-aitojen kohdalla ja 27 % hirvivaroitusalueella. Hirvionnettomuuksien osalta prosenttiosuudet ovat samansuuntaisia. Riistaeläinselvityksessä on priorisoitu tiejaksot liikenneturvallisuusanalyysien (onnettomuudet ja liikennemäärät) sekä hirvieläinten kulkureittien ja laidunalueiden perusteella. Priorisoinnissa on painotettu hirvionnettomuuksia, koska ne ovat peuraonnettomuuksia vakavampia. Etelä-Pirkanmaan alueelta priorisoitiin tiejaksoja toimenpiteiden toteuttamisen kannalta taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1 Hämeen tiepiirin riistaeläinselvityksessä priorisoidut Etelä- Pirkanmaan tiejaksot toimenpiteiden toteuttamisen kannalta. Kohde- Kiireellisyysluokka Tie Tiejakso numero 3. I 9 Nuutajärvi-Urjala 5. I 9 Urjala-Kylmäkoski 6. I 130 Valkeakoski pohjoispuoli 21. III 9 Humppila-Nuutajärvi 34. IV 304 Metsäkansa-Kärjenniemi 35. IV 130 Valkeakoski keskusta 50. V 307 Valkeakoski-Pälkäne 52. V 130 Valkeakoski eteläpuoli Lähtökohtana hirvi- ja peuraonnettomuuksien ehkäisyssä on varoitusalueiden sijainnin tarkistaminen, ei niinkään alueiden lisääminen. Peurojen epäsäännöllisten kulkureittien takia peuravaara-aluetta ei tule merkitä kuin perustellusta syystä. Vanhoja riista-aitoja varaudutaan parantamaan kuntokartoituksen pohjalta. Uusia riista-aitoja rakennetaan pääasiallisesti moottoriväylien ja ohituskaistojen yhteydessä sekä muutoin hirvivaarallisia tieosuuksia parannettaessa. Hämeen tiepiirin alueella lisätään raportin mukaan tehostettua tienvarsien raivausta.

18 16 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Muita mahdollisia tieympäristöön liittyviä keinoja ovat nopeusrajoitusten alentamiset, eläinten tienylitysjärjestelyt, telematiikkaan perustuvat varoitusjärjestelmät sekä pelottimet ja houkuttimet. Toisaalta eläinkannan hallinta ja aktiivinen tiedottaminen on raportissa määritelty vaikutuksiltaan edellisiä tehokkaammiksi keinoiksi Maanteiden onnettomuuskustannukset kunnittain Liikenneonnettomuuksille on määritelty kustannukset yhteiskunnallisen maksuhalukkuuden perusteella. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden on arvioitu olevan kustannuksena suuruusluokaltaan , henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden ja omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden (Liikenneonnettomuudet maanteillä Tiehallinnon tilastoja 3/2006.) Tässä on arvioitu ainoastaan henkilövahinkoonnettomuuksien aiheuttamia kustannuksia. Maantieverkon henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain aiheuttivat tämän perusteella vuosina taulukon 3 mukaiset vuosittaiset kustannukset. Taulukko 2 Etelä-Pirkanmaan kuntien maanteillä tapahtuneiden henkilövahinkoonnettomuuksien vuosittaiset kustannukset vuosien onnettomuusmäärien perusteella. Kunta Kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, kustannukset ( /vuosi) Yhteensä ( /vuosi) Akaa Kylmäkoski Urjala Valkeakoski Etelä- Pirkanmaa Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi kuntien katuverkoilla tapahtuneet onnettomuudet lisäävät erityyppisiä onnettomuuskustannuksia etenkin suurempien liikennemäärien taajamissa Valkeakoskella ja Toijalassa. Kunnan osuus onnettomuuskustannuksista on tyypillisesti %. 2.3 Valkeakosken katuverkon onnettomuudet Valkeakoskelta oli selvityksen ainoana kuntana saatavilla myös onnettomuustietoja (vuosilta ). Onnettomuuksien tyyppien ja syiden tutkiminen aineiston perusteella on kuitenkin hankalaa, joten kuvassa 8 on esitetty ainoastaan merkittävimmät onnettomuuskasaumapaikat ja niiden lisäksi pääkatujen ja -teiden likimääräiset liikennemäärät vuonna 2006.

19 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Kuva 8 Onnettomuuskasaumat ( ) ja pääväylien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2006 Valkeakosken taajaman alueella. Selkeimmät onnettomuuskasaumat löytyvät keskusta-alueelta Tehtaankadun ja Ulvajankadun liittymistä. Kaupungin pohjoispuolella kasaumia on Kenraalintorilla sekä Roukontien ja Salomaantien liittymässä. Kosken eteläpuolella on havaittavissa kasaumat Apiankadulla länsipäässä ja Hakakadun liittymässä, Sääksmäentien ja Kalmistonkadun liittymässä sekä Kaapelintiellä Naakan koulun lähellä. 2.4 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet puutteet ja ongelmat Alueen liikenneturvallisuudesta järjestettiin Internet-asukaskysely, joka koostui monivalintakysymyksistä sekä vapaamuotoisista teksti- ja karttapalauteosioista. Vastauksia tuli yhteensä 266 kpl. Monivalintakysymyksissä painottuvat koko Etelä-Pirkanmaata tarkasteltaessa Valkeakosken asukkaiden vastaukset, joita oli 56 % kaikista vastauksista. Kyselyyn vastanneet kesäasukkaat ja muiden kuntien asukkaat olivat pääosin kotoisin Etelä- Pirkanmaan lähiseuduilta. Vastanneista naisia oli 63 %. Pääosa vastanneista (89 %) oli vuotiaita ja täysipäiväisiä työssäkävijöitä (76 %). Internet-pohjaisen kyselyn haasteena onkin iäkkäiden tavoittaminen. Kyselystä tiedotettiin alueen lehdissä, kirjastoissa ja erilaisten järjestöjen kautta, ja vapaamuotoista palautetta oli mahdollista lähettää myös kirjeitse. Kirjeitä saatiin kuitenkin ainoastaan

20 18 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT neljä kappaletta ja niiden lisäksi yksi vapaamuotoinen sähköpostipalaute. Onkin myönnettävä, että kysely edustaa heikosti etenkin ikäihmisten näkökulmia. Valtaosa kyselyyn osallistuneista vastasi liikkuvansa henkilöautolla asioidessaan (kuva 9). Toisaalta myös kävely ja pyöräily olivat tärkeitä liikkumismuotoja. Muita liikkumismuotoja olivat juna ja kolmipyöräinen kulkuneuvo. Linjaauton käyttäjiä oli vastaajista vain pieni osa; eniten käyttäjiä oli Valkeakoskella (7 kpl) ja Urjalassa (4 kpl). Apuvälineitä liikkuessaan käytti viisi vastaajaa. Kuva 9 Asukaskyselyyn vastanneiden kulkumuotojakauma Etelä- Pirkanmaalla. Koko Etelä-Pirkanmaan tasolla enemmistö (56 %) koki paikkakuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi. Kuntakohtainen vaihtelu oli kuitenkin erittäin suurta. Valkeakoskella jopa 71 % vastaajista koki kuntansa liikenneturvallisuuden hyväksi, mutta Kylmäkoskella vain 22 %. Toijalassa vastaava osuus oli 36 %, Viialassa 40 % ja Urjalassa 44 %. Turvavälineiden käyttö Turvavälineiden käytössä on kyselyn perusteella selkeitä puutteita etenkin kypärän käytössä pyöräillessä, rullaluistellessa ja -hiihtäessä sekä mopoillessa (kuva 10). Vain kuusi vastaajaa ilmoitti ajavansa työ- tai asiointimatkojaan moottoripyörällä tai mopolla (kuva 9), mutta vastauksia kypäränkäytöstä mopoillessa saatiin peräti 74 (kuva 10). Turvavälineiden käyttöä koskevan kysymyksen muotoilu on hieman moniselkoinen, mutta näyttäisi että kypärättä ajelu koskee erityisesti vapaa-aikaa. Pyöräilykypärää käytetään eniten Toijalassa ja vähiten Valkeakoskella.

21 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % pyöräillessä pyöräilykypärää (n=231) pyöräillessä pimeällä valoja (n=214) pyöräillessä heijastimia (n=226) pyöräillessä talvella nastarenkaita (n=158) liukuesteitä kengissä talvella (n=222) rullaluistellessa tai rullahiihtäessä kypärää (n=99) mopoillessa kypärää (n=74) autoillessa turvavyötä (n=253) aina yleensä joskus harvoin en koskaan autoillessa hands free laitetta (n=186) lapsella turvaistuinta autossa (n=136) lapsella turvaistuinta pyöräillessä (n=101) heijastinta liikkuessa pimeällä (n=248) Kuva 10 Turvavälineiden käyttö Etelä-Pirkanmaalla. Liukuesteiden käyttö kävellessä ja nastarenkaiden käyttö pyöräillessä on kyselyn perusteella erittäin vähäistä. Liukuesteiden vähäinen käyttö voi johtua niiden hankalasta käytettävyydestä sekä sisä- että ulkotiloissa liikuttaessa. Lisäksi hands free -laitteen käyttö autoillessa on suhteellisen vähäistä. Käytetyistä turvalaitteita mainittiin erikseen tasku- ja otsalamput, heijastavat turvaliivit sekä turvaviiri lasten pyörässä. Koululaiset liikkujaryhmänä olivat vastaajien mielestä selkeästi turvattomimmassa asemassa liikenteessä (64 % vastaajista oli tätä mieltä). Eri kulkumuodoista pyöräilijöiden (40 % vastaajista) ja jalankulkijoiden (51 % vastaajista) koettiin olevan turvattomimmassa asemassa, mikä korreloi kouluikäisten pääasiallisten kulkumuotojen kanssa. Liikennekäyttäytyminen Liikennekäyttäytymisen suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: ylinopeudet suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä vilkun käytön puutteet autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä kohtaan alkoholi ja huumeet poliisivalvonnan puuttuminen Valkeakosken ongelmana korostui suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä. Lisäksi liikennevaloissa punaisia päin ajaminen oli pelkästään Valkeakosken ongelma.

22 20 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Raskas liikenne aiheuttaa ongelmia eniten Kylmäkoskella ja Urjalassa. Urjalassa ongelmaksi koetaan muita kuntia selkeämmin myös keskustan kortteliralli. Toijalan ongelmina nousivat esille eritoten poliisivalvonnan puuttuminen, polkupyöräilijöiden yleinen piittaamattomuus muusta liikenteestä sekä puutteet kasvatuksessa ja tiedotuksessa. Vaaratilanteet Koko Etelä-Pirkanmaan alueella vaaratilanteeseen koki joutuneensa 63 % vastaajista. Toijalassa ja Viialassa vaaratilanteisiin joutuneiden määrä oli keskiarvoa selvästi suurempi ja Valkeakoskella pienempi. Vaaratilanteet sattuivat pääasiassa autoillessa (70 % vastaajista), kävellessä (33 % vastaajista) ja polkupyöräillessä (27 % vastaajista). Vaaratilanteiden pääasiallisiksi syiksi ilmoitettiin seuraavat asiat: muiden liikkujien käyttäytyminen (59 % vastaajista) tien tai kadun huono kunto (25 % vastaajista) huonot sää- tai keliolosuhteet (24 % vastaajista) liian suuri nopeus (22 % vastaajista) pimeä tai hämärä (13 % vastaajista) Selkeästi suurin syy vaaratilanteisiin oli vastaajien mielestä muiden liikkujien käyttäytyminen, mutta osa vastaajista koki (tai myönsi) toimineensa itsekin virheellisesti. Liikenneympäristö Liikenneympäristön suurimpia ongelmia koko suunnittelualueella olivat kyselyn mukaan: haja-asutusalueen teiden heikko kunto pää- ja haja-asutusalueen teiden sekä katujen heikko talvikunnossapito jalankulku- ja pyöräteiden puute tai sijainti jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito kasvillisuus, lumivallit tai muut näköesteet vaaralliset risteykset (tasoliittymät) hirvet ja peurat Toijalassa korostuivat teiden ja katujen heikko kunto ja talvikunnossapito. Myös jalankulku- ja pyörätiet koettiin ongelmallisemmiksi kuin muissa kunnissa. Lisäksi tuloksissa erottuivat vaaralliset tasoliittymät sekä erilaiset näkemäesteet. Kylmäkoskella ongelmana korostuivat huonokuntoiset tai huonosti hoidetut tiet ja kadut sekä puutteelliset tai väärässä paikassa sijaitsevat kevyen liikenteen väylät. Myös koulujen saattoliikenne sekä hirvet ja peurat nousivat kyselyssä esille. Urjalassa korostuivat teiden ja katujen heikko valaistus sekä hirvet ja peurat.

23 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.5 Liikenneturvallisuuskyselyssä esille tulleet ongelmakohteet Asukaskyselyn karttaosiossa oli mahdollisuus merkitä kartalle ja selittää tarkemmin kohteita, jotka vastaaja koki ongelmalliseksi. Tuloksissa esitetään pääasiassa kohteita, joista tuli enemmän kuin yksi palaute. Maastokäynneillä pyrittiin kuitenkin käymään läpi kaikki vastauksissa mainitut ongelmakohteet ja huomioimaan kaikki merkittävät ongelmat Akaa Toijala Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Toijalan ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Hämeentie, Äyköntie, Valtatie, Alventie, Kirkkotie, Meijerintie, Sontulantie sekä Kurisjärventie. Puutteita koettiin olevan pääasiassa kevyen liikenteen yhteyksissä, nopeuksien hallinnassa sekä liittymäturvallisuudessa kaikkien osapuolten kannalta. Toijalan keskustan liikennejärjestelyjä on viime aikoina kehitetty nopeaan tahtiin, ja maastokäyntien aikana keskusta-alueella liikenneympäristön parantaminen oli käynnissä ainakin rautatieaseman edustalla. Parannettujen katuosuuksien välissä on vielä paikoin parantamattomia osuuksia, mikä osin aiheuttaa sekavuutta liikenneympäristöön. Osa parannetuista kohteista oli toteutettu huolimattomasti. Viiala Päällimmäisinä esille nousseita ongelmia olivat Keskuskadun hidastetöyssyt, Valtakadun (tie 303) pohjoinen kiertoliittymä, Peltokummuntien liikenne sekä Toijalantien (tie 303) ylitys Varrasniemen kohdalla keskustan itäpuolella. Viialan taajaman pääkadulla (Keskuskatu) ja maantiellä 303 (Valtakatu) on viime vuosina tehty toimenpiteitä, jotka ovat tuoneet huomattavia parannuksia liikenneympäristöön. Asukaspalautteen ja maastokäyntien perusteella taajaman alueella ei ole merkittäviä ongelmia Kylmäkoski Kylmäkoskella ongelmana ovat Tampereen suunnasta Kylmäkosken pohjoiseen liittymään tultaessa liittymän huonot näkemäolosuhteet vasemmalle sekä Sontulantien raskas läpikulkuliikenne, kevyen liikenteen väylän puute ja ylinopeudet. Sontulantielle rakennetut kevyen liikenteen keskisaarekkeet (3 kpl) koettiin turvattomaksi ja riittämättömäksi suojaksi tietä ylitettäessä. Tiellä ei käytännössä ole piennaralueita, ja rakennetut suojatiesaarekkeet ovat kapeita, eivätkä asukaspalautteen mukaan hillitse mainittavasti ajoneuvojen nopeuksia. Myös saarekkeiden sijainti oli kyseenalainen suojatien päättyessä esimerkiksi puuhun tai ojanpenkkaan.

24 22 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Urjala Urjalan ongelmiksi koettiin Urjalankylään vievän Punkalaitumentien lisäksi Tampereentien ja valtatie 9:n liittymä, keskustaa halkovan Urjalantien länsipää, Urjalantien ja Tampereentien liittymäalue sekä Huhdintie. Urjalantien ja Tampereentien liittymässä on nykyisin ongelmana kevyen liikenteen väylän käyttäminen autokaistana. Vastaavasti myös kevyt liikenne on käyttänyt autokaistoja. Liittymä on vaikeasti hahmotettavissa, mikä on aiheuttanut väärinkäsityksiä. Liittymän muotoilu (geometria) ei tue oikein ajamista. Huhdintien ja myös muun Huhdin alueen ongelmana ovat pääasiassa ylinopeudet ja turvattomat kadun ylitykset. Lisäksi alueella koettiin olevan näkemäongelmia useissa liittymissä Valkeakoski Asukaskyselyn perusteella merkittävimmät Valkeakosken ongelmakohteet löytyvät seuraavilta kaduilta ja teiltä: Roukontie, Kangasalantie, Lempääläntie, Ulvajankatu, Apiankatu, Sääksmäentie sekä Kaapelintie. Nämä ovatkin pitkälti samoja kohteita, joissa ilmeni merkittävimpiä onnettomuuskasaumia. Muita ongelmia olivat edellä mainituissa kohteissa mm. kevyen liikenteen väylien kapeus, ylinopeudet, epäselvät liittymäalueet sekä vaaralliset kouluympäristöt. Suurin negatiivinen palaute kohdistui liikennevalojen toimintaan. Liikennevalojen toimintaa kehitetään kuitenkin aktiivisesti, eikä tässä raportissa ehdoteta parannuksia sen suhteen. 2.6 Yhteenveto puutteista ja ongelmista Eniten ongelmakohteita löytyi asukaskyselyn ja maastokäyntien perusteella Akaalta Toijalan taajamasta ja Valkeakosken taajama-alueelta, jotka ovat toisaalta myös suunnittelualueen suurimmat asukaskeskittymät. Muiden kuntien osalta merkittävimmät ongelmat on monilta osin ratkaistu, ovat tulossa ratkaistavaksi lähiaikoina tai voidaan ratkaista suhteellisen pienin toimenpitein. Parannustoimenpiteitä ja ohjearvoja esitellään yleisesti luvussa 4 ja kuntakohtaisia parannusehdotuksia luvussa 5. Keskustojen ja taajama-alueiden lisäksi puutteita liikenneturvallisuudessa ilmeni haja-asutusalueilla lähinnä maaseutumaisten kyläympäristöjen läpikulkuteillä. Näissä kohteissa ongelmana olivat ylinopeudet, kevyen liikenteen väylien tai riittävän leveiden piennaralueiden puuttuminen sekä raskas liikenne. Paikoitellen huonoon teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntoon ja talvikunnossapidon laatuun oli kiinnitetty huomiota sekä taajama- että haja-asutusalueilla. Kunnossapidon laatuongelmat voivat toisaalta johtua yksittäisistä sään kannalta huonoista päivistä, jolloin kunnossapitokaluston rajallisuus viivästyttää auraamista. Osana valtatien 9 parantamista ovat yhteydet valtatieltä Urjalan, Kylmäkosken ja Viialan taajamiin parannettu tai parantamisen kohteena. Kyseisten taajamien pääkadut ovat myös osin maanteitä, joiden kehittämiseen näillä keskusta-alueilla on viime vuosina panostettu.

25 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.1 Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet Vuosille laaditun valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman pitkän aikavälin visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus raportissa valtakunnallista tavoitetta on konkretisoitu siten, että vuonna 2010 päästäisiin alle 250 liikennekuoleman. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että vuonna 2025 päästäisiin alle sadan liikennekuoleman eli noin neljännekseen nykyisestä määrästä. Liikenteen turvallisuuden edistäminen onkin yksi kolmesta Liikenne- ja viestintäministeriön lähiajan yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta. Toisaalta liikenneturvallisuustyötä ei tule nähdä erillisenä toimintona, vaan turvallisuusajattelun tulee sisältyä kaikkiin liikenteeseen liittyviin toimintoihin. Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on määritelty kuusi kärkihanketta, jotka myös tukevat toisiaan: Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa Nopeuksien hillitseminen Päihdeonnettomuuksien vähentäminen Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen Onnettomuuksien seurausten lieventäminen Valtioneuvoston vuonna 2006 antaman periaatepäätöksen mukaisesti liikenneturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Lisäksi liikenneturvallisuutta tulee edistää alueellisesti parantamalla liikenneturvallisuustyön arvostusta sekä laatimalla ja toteuttamalla aluetason liikenneturvallisuussuunnitelmia. Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusselvityksen (2002) mukaan liikenneturvallisuuteen suhtautuminen on alueella yleisesti piittaamattomampaa kuin muualla maassa. Näin ollen valvonnan lisääminen ja toisaalta etenkin kasvatus-, valistus- ja tiedotustoiminnan tehostaminen ovat avainasemassa. Länsi-Suomen läänissä kuoli selvityksen mukaan 14,7 % enemmän ihmisiä liikenteessä vuosina kuin muualla maassa keskimäärin. Tavoitteena on puolittaa tasoero vuoteen 2007 mennessä ja poistaa vuoteen 2015 mennessä. Länsi-Suomen läänin on pitkällä aikavälillä tarpeen panostaa seitsemään toimenpidealueeseen maakuntien liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman (2001) mukaisesti. Ne käsittävät liikenneturvallisuustyön tehostamisen, kuntien aktivoinnin, liikennekasvatuksen lisäämisen ja tiedottamisen tehostamisen, pääteiden turvallisuuden parantamisen, tutkimus- ja kokeilutoiminnan edistämisen sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen ja joukkoliikenteen suosimisen.

26 24 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 3.2 Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on tavoitteena kehittää kuntien liikenneturvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Työn tulee olla jatkuvaa, läpinäkyvää ja tavoitteellista, jotta työn tavoitteet saadaan konkretisoitua tuloksellisesti käytännön liikennetilanteisiin. Kuntien liikenneturvallisuustyössä tärkeitä näkökulmia on havainnollistettu kuvassa 11. Kuva 11 Lähtökohdat kunnan liikenneturvallisuustoiminnan tehostamiseen. Kaikkien liikkujaryhmien tarpeiden huomioon ottaminen ja esteettömyys ovat tärkeä osa liikenneympäristön tasa-arvoista toteuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tiehallinto ovat omalta osaltaan edistäneet esteettömyysnäkökulman huomioon ottamista liikenneympäristön suunnittelussa. Tässä työssä ei ole tehty yksityiskohtaista esteettömyyskartoitusta, mutta toimenpideohjelman parantamissuunnitelmat tehdään siten, että myös kohteiden mahdolliset esteettömyysongelmat poistuvat. 3.3 Liikenneturvallisuustyöryhmät Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan eri elinten hyvää yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa. Liikenneturvallisuusasiat ovat osin kuntien sisäisiä, osin naapurikunnilla on yhteisiä ongelmia, tarpeita ja hankkeita. Kuvassa 11 on esitetty ehdotus Etelä-Pirkanmaan alueen liikenneturvallisuustyön organisoimiseksi. Työ esitetään järjestettävän kahdella tasolla: - Kunnan liikenneturvallisuusryhmä - Seudun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä

27 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Kuvassa 12 on esitetty yleispiirteinen malli liikenneturvallisuustyön organisoinnista. Malli mahdollistaa keskinäisen oppimisen ja helpottaa työnjakoa, siten että eri kunnissa ei turhaan tehdä päällekkäistä työtä. Kuva 12 Liikenneturvallisuustyön organisointi seutu- ja kuntatasolla. Liitteenä 7 on luonnos kunnallisen työryhmän ja seudullisen ohjausryhmän kokousten asialistoiksi kaudelle

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma päivitystyö Kannen kuva: Jyrki Könttä Iisalmen KVT-suunnitelman pävitys 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 llisuuden nykytila...6 2.1 Liikenneonnettomuudet...6

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi... 3 1.1 Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano... 3 1.2 Ryhmän toimintamalli...3 2. Liikenneturvallisuuden nykytila... 4 3. Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Tieliikenneonnettomuudet vuonna 2010... 4 2.1 Koko maan tilanne... 4 2.2 Itä Suomi... 5

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot