MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 1/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 8 MIETINNÖT YM. 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 Momentti 1/2011 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (966/2010) HE 92/2010 vp LaVM 16/2010 Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain säännöksiä sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta muutetaan. Palveluntuottajille laskennallisten perusteiden mukaan ennakkona jaettu korvaus tasataan toteutuneiden kustannusten perusteella. Valtakunnallisena kattona on valtion talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan varattu määräraha. Käyttämättä jäänyt osa korvauksesta palautuu aluehallintovirastoon uudelleenjaettavaksi sen omalla toimialueella sijaitseville lisämäärärahaa tarvitseville palveluntuottajille. Lisäksi ministeriö voi muuttaa määrärahan jakopäätöstä ja siirtää määrärahaa tarpeen mukaan aluehallintovirastojen toimialueiden välillä. Lisäksi laissa säädetään sovittelijoille maksettavasta kulukorvauksesta. Laki työaikalain 2 ja 7 :n (991/2010) HE 100/2010 vp TyVM 7/2010 Työaikalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että perhepäivähoitajien työ tulee lain soveltamisalan piiriin. Lisäksi lain jaksotyöaikasäännöstä muutetaan siten, että myös lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ( / 2010) HE 155/2010 vp StVM 24/2010 Lait tulivat voimaan Terveydenhuollon varmennepalvelujen hoitamista koskevia säännöksiä muutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut ja siihen liittyvät tehtävät siirretään Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi. Väestörekisterikeskus tuottaa terveydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle valtion maksuperustelain mukaisesti julkisoikeudellisina suoritteina. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain voimaantulosta. Laki sotilasvammalain 6e :n (992/2010) HE 133/2010 vp StVM 20/2010 Sotilasvammalakiin lisätään säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Korvauksen määrästä ja maksamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Lakiin sisällytetään lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille. Laki tavaramerkkilain (1016/2010) HE 58/2010 vp TaVM 14/2010 Tavaramerkkilakia muutetaan siten, että tavaramerkin hakijan ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiamiehen kotipaikka tulee olla Euroopan talousalueella. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1009/2010) HE 109/2010 vp TaVM 25/2010 Laki tuli voimaan Lain soveltamisalaa laajennetaan energiaa käyttävien tuotteiden lisäksi koskemaan energiaan liittyviä tuotteita. Laki koskee vain niitä energiaan liittyviä tuotteita, joista Euroopan unioni antaa tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia. Energiamerkinnän luvaton käyttö säädetään kielletyksi. Energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden markkinoinnissa pitää ilmoittaa energiatehokkuusluokka. Tarkastuslaitoksen hyväksyy ympäristöministeriön sijaan tietyissä tapauksissa työja elinkeinoministeriö. Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä (1034/2010) HE 117/2010 vp LaVM 22/2010 Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lailla säädetään kansallisesta menettelystä tilanteessa, jossa Atalanta-operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvouteen tai aseelliseen ryöstöön 2

3 merellä syyllisiksi epäiltyjä tai jossa muuten Suomen päätettäväksi tulee, haluaako Suomi käyttää toimivaltaa asiassa. Laki henkilötietolain 2 :n 4 momentin kumoamisesta (1049/2010) HE 202/2010 vp HaVM 20/2010 Henkilötietolain 2 :n 4 momentti kumotaan, koska sen on todettu olevan vastoin henkilötietodirektiiviä. Laki luotsauslain ja laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 :n kumoamisesta ( /2010) HE 214/2010 vp LiVM 18/2010 Lait tulivat voimaan Luotsauslaissa säädetään luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamisesta. Vahingonkorvauslaista poistetaan erityissäännös koskien valtion ja kuntien vastuuta luotsauksessa aiheutetuista vahingoista. Luotsinkäyttövelvollisuudesta myönnettäviä erivapauksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1052/2010) HE 172/2010 vp TyVM 9/2010 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella tarkistetaan kolmivuotiskausittain laissa säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärä rahan arvon muutosta vastaavasti. Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärää korotetaan 100 eurolla ja enimmäismäärää 1000 eurolla. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (1039/ 2010) HE 107/2010 vp TaVM 24/2010 Laki tuli voimaan Lailla laajennetaan niiden tietojen piiriä, joita asiakastietojärjestelmässä voidaan välittää. Yritystä koskevien julkisten perustietojen lisäksi välitettäviksi voivat tulla myös eräät salaiset yritystä koskevat tiedot laissa säädetyssä käyttäjäpiirissä. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n (1047/2010) HE 153/2010 vp TaVM 20/2010 Palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä muutetaan. Palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 5 :n (1056/2010) HE 67/2010 vp StVM 26/2010 Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon 60 prosentin korvaustason ehtona on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Laki rikoslain 44 ja 48 luvun, laki luonnonsuojelulain 58 :n ja laki ympäristönsuojelulain 20 :n ( /2010) HE 157/2010 vp LaVM 19/2010 Lait tulivat voimaan Rikoslakia muutetaan niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn. Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot säädetään rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi säädetään eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Lisäksi tehdään teknisluonteinen korjaus luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen virheelliseen sanamuotoon. Säännöksillä pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Lisäksi säännöksillä tehdään lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta, laki avioliittolain, laki lapsen elatuksesta annetun lain, laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 :n ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta ( /2010) HE 144/2010 vp LaVM 17/2010 Lait tulevat voimaan Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa tuli kuitenkin voimaan Ulkoasiainministeriöllä olevat tehtävät elatusapujen kansainvälisessä perinnässä siirretään oikeusministeriölle. Lisäksi annetaan sään- Momentti 3 Momentti 1/2011

4 nökset elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa. Laki rikoslain 2c luvun (1099/2010) HE 54/2010 vp LaVM 15/2010 Laki tulee voimaan Rikoslain säännöksiä ehdonalaisesta vapauttamisesta täsmennetään. Lisäksi selkeytetään säännöksiä vankien rangaistusaikojen laskemisesta. Keskeisimmät muutokset koskevat sitä, kuinka elinkautisvangin vankilassaoloaika määräytyy. Samalla muutetaan alle 21- vuotiaana rikoksensa tehneen elinkautisvangin aikaisinta mahdollisuutta hakea päästämistä ehdonalaiseen vapauteen. Rangaistusajan laskemiseen liittyviä säännöksiä myös täsmennetään. Laki rikoslain 21 luvun 16 :n (1082/2010) HE 78/2010 vp LaVM 21/2010 Rikoslain lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia. Suojan piirissä olevat läheiset yksilöidään mahdollisimman tarkkarajaisesti. Henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistettu lievä pahoinpitely on virallisen syytteen alainen. Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (1096/2010) HE 230/2010 vp HaVM 21/2010 Laki tulee voimaan Lakiin lisätään säännös yhteispalvelusopimusten rekisteristä, jota pitää aluehallintovirastoista annetun asetuksen mukaan määräytyvä toimivaltainen aluehallintovirasto. Rekisteriin merkitään yhteispalvelusopimuksen osapuolet, yhteispalvelupisteen sijaintipaikka, sen palveluvalikoima ja sopimuksen voimassaoloaika sekä muut vastaavat sopimusten seurannan edellyttämät tiedot. Lisäksi yhteispalvelusopimuksen toimeksisaaja on velvollinen ilmoittamaan aluehallintovirastolle yhteispalvelusopimuksen tekemisestä, ja päättymisestä. Lakiin lisätään myös säännös, jonka mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on johtaa yhteispalvelun kehittämistä ja yhteensovittamista. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen, laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa ja laki alkolukolla valvotusta ajooikeudesta annetun lain 3 :n ( / 2010) HE 74/2010 vp LiVM 9/2010 Lait tulevat voimaan Suomessa myytävien, muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen on täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten täyttämisestä on toimitettava todistukset Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka päättää alkolukkojen hyväksymisestä liikenteeseen ja pitää internetissä luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi. Tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan, on mahdollista käyttää muuta kuin alkolukolla varustettua ajoneuvoa esimerkiksi varsinaisen ajoneuvon korjauksen vuoksi. Liikenteenharjoittajan on viipymättä ilmoitettava poikkeustilanteesta kuljetuksen tilaajalle. Laeissa säädettävien kieltojen ja velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä tuomitaan sakkorangaistus alkolukkorikkomuksesta tai alkolukon käyttörikkomuksesta. Laki lääkelain (1112/2010) HE 94/2010 vp StVM 22/2010 Laki tulee voimaan Lääkelaissa lääkejakelujärjestelmän keskeiset piirteet säilyvät ennallaan. Apteekkitoiminta ja sivuapteekkitoiminta määritellään selkeämmin ja lakiin otetaan apteekin palvelupistettä sekä apteekin verkkopalvelutoimintaa koskevat säännökset. Kuntien roolia vahvistetaan alueensa apteekkipalveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Kunta voi tehdä aloitteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle apteekin, sivuapteekin tai apteekin palvelupisteen perustamisesta. Sivuapteekki- ja lääkekaappijärjestelmää muutetaan siten, että lääkehuolto voidaan turvata nykyistä paremmin myös pienen väestöpohjan alueilla. Nykyiset lääkekaapit muutetaan apteekin palvelupisteiksi. Reseptilääkkeiden välittäminen apteekin palvelupisteistä tulee mahdolliseksi samalla kun lääkeneuvonnan käytännön menettelytapoja uudistetaan. Myös lääkkeiden sopimusvalmistusta, lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Laki Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (1197/2010) HE 219/2010 vp LaVM 25/2010 Suomen säädöskokoelma ja sen erillinen osa, sopimussarja, julkaistaan vastedes sähköisinä yleisessä tietoverkossa. Säädöksiä ja muita säädöskokoelmassa julkaistavia asiakirjoja voidaan kuitenkin edelleen julkaista myös painettuina ja muulla tavalla tallennettuina. Säädökset ja muut asiakirjat julkaistaan yksittäin eikä useasta asiakirjasta koottuina vihkoina kuten nykyisin. Asiakirjojen katsotaan tulleen julkaistuiksi, kun ne on toimitettu yleisessä tietoverkossa taikka muulla tavalla tallennettuina yleisön saataville. Lisäksi lakiin otetaan nykykäytäntöä selventävä säännös säädöskokoelmaan tehtävien oikaisujen julkaisemisesta. Laki maanvuokralain ja laki perintökaaren 25 luvun 1b :n 4 momentin kumoamisesta ( / 2010) HE 145/2010 vp LaVM 26/2010 Lait tulevat voimaan Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään. Maanvuokrasopimuksen päättämistä koskevaa sääntelyä täyden- 4

5 netään ja tarkistetaan. Maanvuokralain säännökset, jotka koskevat sovittelua ja katselmusta sekä asumistarkoitukseen vuokrattavan alueen asemakaavanmukaisuutta, kumotaan. Lisäksi tehdään maanvuokralain johtuva seurannaismuutos perintökaareen. Laki rajavartiolain, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 :n, laki ulkomaalaislain 123 :n ja laki pakkokeinolain 1 luvun 6 :n ( /2010) HE 186/2010 vp HaVM 19/2010 Lait tulivat voimaan Lakeihin tehdään rajavartiolaitoksen hallintorakenteen uudistumisesta johtuvat tarvittavat säädösmuutokset. Rajavartiolaitoksessa lakkautetaan raja- ja merivartioalueet sekä niiden johtopaikat vuoden 2011 alusta. Rajavartiolain, rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain, ulkomaalaislain sekä pakkokeinolain viittaukset raja- ja merivartioalueisiin sekä aluepäälliköiden tehtäviin muutetaan vastaamaan uutta hallintorakennetta. Lisäksi tehdään eräitä muita muutoksia raja- ja merivartiostojen johtamisjärjestelmän selkiyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Laki tupakkaverosta annetun lain (1125/ 2010) HE 188/2010 vp VaVM 40/2010 Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan määritelmät tarkistetaan Euroopan unionin muuttuneita säännöksiä vastaaviksi. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero ei enää määräydy osuutena kysytyimmän hintaluokan tupakkatuotteiden tupakkaverosta vaan se määräytyy yksikköverona. Muilta osin ei tehdä muutoksia tupakkaveron tasoon eikä rakenteeseen. Tupakkaverosta annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan Tullihallitus vahvistaa vuosittain savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Lisäksi säädetään verovelvollisten velvollisuudesta toimittaa tulliviranomaiselle tietoja vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamiseksi sekä Euroopan komissiolle toimitettavia tilastotietoja varten. Lisäksi lain viittaukset päivitetään ja lakiin tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Jäteverolaki (1126/2010) HE 159/2010 vp VaVM 43/2010 Jätevero muutetaan koskemaan niitä kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Laissa verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta ja Ahvenanmaan osalta verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat Ahvenanmaan maakuntaa koskevaan vastaavaan lainsäädäntöön. Veron piirissä ovat kaikki, sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Jäteveron tasoa korotetaan siten, että veroa on suoritettava 40 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2011 alun jälkeen ja 50 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2013 alun jälkeen. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (1138/2010) HE 196/2010 vp LiVM 16/2010 Lailla muutetaan ulkomaisiin aluksiin kohdistuvaa tarkastusjärjestelmää siten, että tarkastukset kohdistuvat ensisijaisesti aluksiin, joihin liittyy suuri turvallisuusriski. Tarkastusjärjestelmää myös tehostetaan siten, että toistuvat ja ankaroituvat valvontatoimenpiteet johtavat viime kädessä siihen, että aluksen pääsy Euroopan unionin satamiin voidaan evätä pysyvästi. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1a :n ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 :n ( /2010) HE 240/2010 vp TyVM 11/2010 Lait tulivat voimaan Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että ulkomaalaisella, joka on saanut määräaikaisen jatkuvan oleskeluluvan (A), on oikeus työmarkkinatukeen oleskeluluvan myöntämisperusteesta riippumatta, mikäli hän muutoin täyttää etuuden saamisen edellytykset. Julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin lisätään uusi momentti, jossa säädetään siitä kohderyhmästä, jota kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuden järjestäminen (työllistämisvelvoite) koskee. Laki vakuutusyhtiölain (1170/2010) HE 178/2010 vp TaVM 28/2010 Laki tuli voimaan Vakuutusyhtiöiden yhteistakuuerän muodossa tapahtuvasta ennakkovarautumisesta luovutaan ja erään kuuluvat varat palautetaan pääosin niille tahoille, joilta ne on aikanaan kerätty. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 :n ja 11 :n väliaikaisesta (1172/2010) HE 138/2010 vp StVM 41/2010 Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2010 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Laki sairausvakuutuslain, laki Kansan- Momentti 5 Momentti 1/2011

6 eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 :n, laki lapsilisälain 21 :n ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain ( /2010) HE 139/2010 vp StVM 28/2010 Lait tulivat voimaan Etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan Indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Myös niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevat euromäärät, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti, muutetaan vuoden 2010 tasoon. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1213/2010) HE 143/2010 vp LaVM 24/2010 Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan 1,45 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riidattomassa velkomusasiassa, joka on pantu vireille sähköisesti suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, peritään 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin muulla tavalla vireillepannuissa vastaavissa asioissa. Julkisia hankintoja koskevassa asiassa markkinaoikeudessa peritään puolet säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, jos se ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Oikeudenkäyntimaksu peritään julkisia hankintoja koskevissa asioissa täysimääräisenä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamassa pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä ja laki Verohallinnosta annetun lain 4 :n ( /2010) HE 163/2010 vp VaVM 45/2010 Lait tulivat voimaan Verohallintoon perustetaan pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Selvitysyksikkö laatii ilmiöselvityksiä, joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä sekä harmaan talouden torjuntaa ja niiden vaikutuksia yksilöimättä yritystä tai muuta yksikköä taikka henkilöä. Selvitysyksiköllä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tiedot viranomaiselta. Ilmiöselvitys on valmistuttuaan julkinen, mutta sen laatimiseksi saadut yksittäiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi yksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvataan organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan vain viranomaisen pyynnöstä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi selvitysyksiköllä on vastaava tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin kuin selvitystä pyytävällä viranomaisella. Velvoitteidenhoitoselvitys ja siinä käytettävät tiedot ovat selvitysyksikössä salassa pidettäviä. Verohallinnosta annettuun lakiin tehdään yksikön perustamisesta johtuvat muutokset. Laki työsopimuslain 1 luvun 3 :n HE 239/2010 vp TyVM 12/2010 Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksenä olevasta perustellusta syystä ja toistuvien määräaikaisten sopimusten käytön rajoituksista säädetään omissa momenteissaan. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua, jos määräaikaisten sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä arvioidaan pysyväksi. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksenä olevaa perustellun syyn sisältöä ei muuteta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 :n, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 :n HE 176/2010 vp StVM 30/2010 Lait tulivat voimaan Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännökset, jotka liittyvät järjestelmään tallennettujen tietojen käytön edellytyksenä olevaan potilaan suostumukseen uudistetaan sekä muutetaan eräitä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta ja käyttöönottoa koskevia säännöksiä. Muutoksilla muun muassa yksinkertaistetaan menettelyjä, joilla varmistetaan potilaan suostumus terveydentilaa ja sairauksia koskevien tietojen luovutukselle terveydenhuollon palvelujen antajien välillä. Potilaan suostumukset, muut tahdonilmaisut sekä keskeiset hoitotiedot tallennetaan toteutettavaan potilaan tiedonhallintapalveluun. Lisäksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen valtakunnalliseen toteutukseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistä- 6

7 misestä annetun lain (1189/2010) HE 255/2010 vp StVM 39/2010 Laki tulee voimaan Laki on voimassa saakka. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittavien työtulojen enimmäismäärää korotetaan 687,74 euroon eli maksuun tulevan takuueläkkeen suuruiseksi. Samalla ansaintarajan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin. Ansaintarajan ylittyessä työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään. Laki yrittäjän eläkelain 3 :n, laki maatalousyrittäjän eläkelain, laki työntekijän eläkelain ja laki merimieseläkelain 6 :n ( /2010) HE 135/2010 vp StVM 38/2010 Lait tulivat voimaan Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Edellä tarkoitettuja laajennuksia vastaavasti rajoitetaan työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen HE 254/2010 vp StVM 45/2010 Lailla jatketaan vuonna 2010 noudatettua menettelyä, jossa työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Samoin jatketaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelyä koskevaa poikkeussäännöstä, jota sovelletaan työntekijöihin, joiden palkkaa on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Laki sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun HE 116/2010 vp StVM 44/2010 Lakia muutetaan siten, että yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahansaajat, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa samanaikaisesti sekä maatalousyrittäjän eläkelaissa että yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, saavat samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä lähinnä teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat muuttuneesta lainsäädännöstä. Laki sairausvakuutuslain, laki työntekijän eläkelain 41 :n, laki merimieseläkelain 41 :n, laki yrittäjän eläkelain 38 :n ja laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 :n HE 198/2010 vp StVM 34/2010 Lait tulevat voimaan Sairausvakuutuslain 9 luvun 11 :n 3 momentti tuli voimaan Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta päivärahaa voidaan maksaa tilanteessa, jossa henkilö palaa työhön ja hänen aikaisempi sairautensa uusiutuu aiheuttaen työkyvyttömyyttä. Edellytyksenä on, että sairaus uusiutuu työssäolon jatkuttua yhdenjaksoisesti vähintään 30 päivää. Tällöin sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä. Lakia muutetaan myös siten, että kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke ei ole enää sairauspäivärahan estävä etuus, vaan eläke vähennetään sairauspäivärahasta. Lisäksi sairausvakuutuslaissa säädetään lain tasolla adoptiossa vanhempainrahan edellytyksenä olevasta viranomaisluvasta. Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain HE 140/2010 vp YmVM 9/2010 Energia-avustusten enimmäissuuruutta korotetaan. Kun avustetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa, avustuksen enimmäissuuruus on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Muutoin avustusten enimmäissuuruus on 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain HE 120/2010 vp YmVM 10/2010 Hoitovastike säädetään talokohtaiseksi ja ainoastaan pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön asumisoikeustalojen kesken. Omistajayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta asukkaiden maksamien käyttövastikkeiden perusteista tarkennetaan. Ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että se ulottuu myös konsernin sisällä tuotettuihin palveluihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle säädetään valtuudet valvoa omakustannusperiaatteen ja tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta HE 184/2010 vp YmVM 12/2010 Laki on voimassa saakka. Lain tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista kasvukeskuksissa. Poikkeamistoi- Momentti 7 Momentti 1/2011

8 mivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnalle. Turun kaupungin alueella poikkeamistoimivalta kuuluu kunnalle lukuun ottamatta uuden rakennuksen rakentamista rantaalueelle. Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän asemakaava-alueilla sekä Vantaan Marja-Vantaan asemakaava-alueella asemakaavassa voidaan antaa määräys kiinteistön liittämisestä keskitettyyn alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään ja asuinrakennuksen varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla. Lisäksi Helsingin, Vantaan ja Turun asemakaava-alueilla rakennuslupa voidaan myöntää ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakennusta saa ottaa käyttöön ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Kokeiluun osallistuvilla kunnilla on velvollisuus seurata kokeiluja ja antaa ympäristöministeriölle tarpeelliset tiedot kokeilujen arviointia varten. Laki kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyvät muutoslait HE 185/2010 vp HaVM 26/2010 Lait tulevat voimaan Lailla kotoutumisen edistämisestä tuetaan ja edistetään kotoutumista sekä maahanmuuttajan osallisuutta yhteiskunnassa. Kotouttamista koskevaa sääntelyä selkiytetään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta eri laeissa. Maahanmuuttajan kotoutumista edistävistä toimenpiteistä säädetään siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Laissa määritellään kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet paikallistasolla ja säädetään valtion kotouttamisohjelmasta. Viranomaisten tehtäväjaosta säädetään nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen antavan eduskunnalle vaalikausittain ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta ja sen toimivuudesta selonteon, jossa muun ohella verrataan Suomen maahanmuuttoa koskevia säännöksiä, käytäntöjä ja taloudellisia etuuksia muihin EU-maihin muun muassa sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset, käytännöt tai taloudelliset etuudet vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle tai humanitaariselle maahanmuutolle. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan turvapaikkamenettelyn nopeuttamisesta käsittelyaikojen lyhentämiseksi olennaisesti ja pysyvästi. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa valtion talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä annettavan lain tehokkaaseen ja kattavaan toimeenpanoon kuntakorvausten korottaminen mukaan lukien. 4) Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuoden 2011 loppuun mennessä hallintovaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan 1. asetetaanko kotoutumisen edistämisestä annettavassa laissa tarkoitetun perustietoaineiston omaksuminen Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi hakijoille tehtävässä testissä, 2. voidaanko kotoutumistukea maksaa maahanmuuttajille kieli- ja muiden opintojen edistymisen perusteella ja 3. onko syytä ohjata maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen koulutusta nykyistä suuremmassa määrin ja pitkäjänteisemmin kansalais-, työväen- ja kansanopistojen tehtäväksi. Laki arvonlisäverolain ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6a :n HE 162/2010 vp VaVM 52/2010 Lait tulivat voimaan Kansainvälistä kauppaa koskevan sähkön ja kaasun erityisjärjestelmän soveltamisala laajennetaan lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettavaan lämpö- ja jäähdytysenergiaan. Liikeomaisuuteen luetun kiinteistön oman käytön verotusta koskeva sääntely poistetaan. Lisäksi Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten järjestöjen verovapautusten sääntelyä selkeytetään. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että maahantuonnin arvonlisäverovapautuksen ehtoja täsmennetään tilanteessa, jossa maahantuontia seuraa maahantuotujen tavaroiden yhteisömyynti. Samalla arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 251/ 2010 vp) laiksi rikosvahinkolain Alaikäisinä seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneille rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää korotetaan. Rikosvahinkolain mukaisen perusvähennyksen soveltamisalaa supistetaan. Perusvähennys voidaan vastaisuudessa tehdä vain aineettomasta vahingosta suoritettavista korvauksista. Samalla perusvähennyksen rahamäärää korotetaan. Uudistus parantaa erityisesti alaikäisinä vakavan seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneiden sekä henkirikoksen uhrien läheisten korvaussuojaa. Hallituksen esitys (HE 252/ 2010 vp) laiksi ulkomaalaislain 48 :n Tavoitteena on erillisen inkerinsuomalaisille suunnatun paluumuuttojärjestelmän lakkauttaminen siirtymäkauden jälkeen. Muutetussa pykälässä säädetään oleskeluluvan myöntämisestä Inkerin siirtoväkeen kuuluneille ja Suomen armeijassa vuosien aikana palvelleille henkilöille. Heidän osaltaan oikeus paluumuuttoon säilyy. Siirtymäsäännöksessä säädetään muiden inkerinsuomalaisten oikeusasemasta ennen paluumuuttojärjestelmän lakkauttamista. Heidän tulee määräaikaan mennessä ilmoittautua paluumuuttajaksi ja jättää oleskelulupahakemus, jotta heille voidaan myöntää oleskelulupa suomalaisen syntyperän perusteella. Oleskeluluvan myöntäminen ei enää edellytä paluumuuttovalmennukseen osallistumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 257/ 2010 vp) pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 :n Uusi pelastuslaki korvaa vuoden 2004 alussa voimaan tulleen pelastuslain. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta kumotaan ja lain säännökset sisällytetään pelastuslakiin. Onnettomuuksien ehkäisyssä siirrytään riskien arviointiin 8

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SISÄLLYS N:o Sivu 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä

Lisätiedot