Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan."

Transkriptio

1

2 Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014

3 Toimitus/Redigering: Sirpa Suhonen Kansi/Omslag: Nana Uitto Kansaneläkelaitos (Kela) / Folkpensionsanstalten (FPA) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Kela PL 450, Helsinki FPA PB 450, Helsingfors Sanastokeskus TSK Albertinkatu 23 A 12, Helsinki Terminologicentralen TSK Albertsgatan 23 A 12, Helsingfors

4 Kolmannen laitoksen esipuhe Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on edistää Kelan ja sen yhteistyötahojen välistä viestintää ja sähköistä tiedonvaihtoa yhtenäistämällä ja vakiinnuttamalla Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä järjestelmällisen sanastotyön avulla. Työn tuloksena on syntynyt Kelan terminologinen sanasto, jonka 1. laitos julkaistiin vuonna 2010 ja 2. laitos vuonna Aiemmissa laitoksissa on käsitelty sairausvakuutusta (kuten sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja ja sairaanhoitokorvauksia), kansainvälistä sairaanhoitoa, työterveyshuoltoa, vammaisetuuksia ja tulkkauspalveluja, muutamia eläkkeitä sekä Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta. Tähän 3. laitokseen, joka on nimeltään Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, on lisätty loput Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet ja työttömyysturva. Aiemmin julkaistua aineistoa on samalla päivitetty. Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto on hyvä apuväline esimerkiksi lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja luoda edellytyksiä kehittää mm. tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista. Sanasto perustuu pääasiassa Suomen lainsäädäntöön sekä sanastoa laatineen asiantuntijaryhmän pohdintoihin. Se ei kuitenkaan ole juridinen asiakirja. Kelan terminologisen sanaston 3. laitoksen laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet: Eva Aalto, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / eläkkeet Laila Aho, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / kansanväliset eläkeasiat Carita Bjon, johtava tietoasiantuntija, sanastoprojektin koordinaattori, tutkimusosasto Marianne Eronen, asiantuntijalääkäri, terveysosasto/sairausvakuutus Hanna Halsvaha, suunnittelija, terveysosasto/lääkekorvaukset Jaana Harsia-Alatalo, proviisori, terveysosasto/lääkekorvaukset Annika Hautaranta, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / työttömyysturva Riikka Heikkinen, suunnittelija, terveysosasto / vammaisten tulkkauspalvelu Heidi Heikura, suunnittelija, terveysosasto/työkyvyttömyyseläkkeet Noora Heinonen, kansallisen yhteyspisteen päällikkö, terveysosasto / kansainvälinen sairaanhoito Sari Helminen, asiantuntijahammaslääkäri, terveysosasto/sairaanhoitokorvaukset Mikko Horko, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / yleinen asumistuki ja sotilasavustus Riikka Huttunen, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / Arkki-hanke Birgitta Hämäläinen, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / eläkkeet Niina Järviö, suunnittelija, terveysosasto/vammaisetuudet Anja Karhuluoma, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / opintoetuudet Heidi Kemppinen, pääsuunnittelija, aktuaari- ja tilasto-osasto / työttömyysturva ja asumistuet Siru Keskinen, suunnittelija, aktuaari- ja tilasto-osasto / perhe-etuudet Riikka Kettunen, proviisori, terveysosasto/lääkekorvaukset Sanna Kuorikoski, suunnittelija, terveysosasto / kansainvälinen sairaanhoito Kaino Laaksonen, vastaava kielenhuoltaja, hallinto-osasto Marja Laanterä, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / eläkkeet Veli-Pekka Laasonen, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / sotilasavustus Arja Lemmettylä, suunnittelija, terveysosasto/sairauspäivärahat Anneli Louhenperä, suunnittelija, terveysosasto/kuntoutus Jenni Mäkelä, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / opintoetuudet Vesa Nissinen, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / Arkki-hanke Arja Paijo, suunnittelija, terveysosasto / kansainvälinen sairaanhoito Sari Paimen, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvakäsitteiden koordinaattori, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / yhteisten asioiden ryhmä Heikki Palomäki, asiantuntijalääkäri, terveysosasto/sairausvakuutus Reeta Pösö, suunnittelija, aktuaari- ja tilasto-osasto / eläkkeet Pirjo Raute, etuuspäällikkö, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / eläkkeet Mikko Ryynänen, lakimies, terveysosasto/kuntoutusraha Katri Sillanpää, suunnittelija, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / eläkkeensaajan asumistuki Päivi Soitamo, lakimies, eläke- ja toimeentuloturvaosasto / perhe-etuudet Paula Stenfors, suunnittelija, terveysosasto/sairaanhoitokorvaukset

5 Tiina Suomela-Markkanen, asiantuntijalääkäri, terveysosasto/kuntoutus Teemu Takala, asiantuntijalääkäri, terveysosasto / työkyvyttömyyseläke- ja vammaisetuusasioiden lääketieteellinen asiantuntijaryhmä Tiina Telakivi, asiantuntijalääkäri, terveysosasto / työkyvyttömyyseläkkeet, vammaisetuudet ja sairausvakuutus Pirjo Tikka, hallintosihteeri, terveyteen liittyvien käsitteiden koordinaattori, terveysosasto Marja Toivanen, suunnittelija, terveysosasto/työterveyshuolto Mikko Toivanen, etuuspäällikkö, terveysosasto / vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu Hannu Vanhanen, ylilääkäri, Etelä-Suomen vakuutusalue / työkyvyttömyyseläkkeet Sirpa Suhonen, projektin terminologi, Sanastokeskus TSK Käsitekuvaukset on kääntänyt ruotsiksi Heidi Rustanius. Kelan ylikielenkääntäjä Carola Grönholm sekä kielenkääntäjät Johanna Blom ja Berit Rosqvist ovat tarkistaneet ja täydentäneet ruotsinkieliset vastineet ja käsitekuvausten käännökset sekä kääntäneet alkutekstit. Sanaston tallennus- ja julkaisutekniikasta on vastannut IT-suunnittelija Saku Seppälä Sanastokeskuksesta. Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn ovat rahoittaneet Kelan hallinto-osasto, terveysosasto sekä eläke- ja toimeentuloturvaosasto. Kelan terveysosastolla toimiva Terminologisen sanaston ylläpito- ja kehittämisryhmä vastaa sanaston päivittämisestä ja kehittämisestä.

6 Förord, tredje upplagan Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK inledde år 2007 ett samarbetsprojekt, vars mål är att främja kommunikationen och det elektroniska informationsutbytet mellan FPA och dess samarbetsparter genom att med systematiskt terminologiarbete harmonisera och befästa begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, vars första upplaga publicerades år 2010 och den andra år I de tidigare upplagorna ingår begrepp som hänför sig till sjukförsäkringen (såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen), internationell sjukvård, företagshälsovård, handikappförmåner och tolktjänster, några pensioner samt rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA. Denna tredje upplaga, som går under namnet FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, har utökats med resten av de pensioner som betalas ut av FPA, bostadsbidrag, studieförmåner, militärunderstöd, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner. Samtidigt har det tidigare publicerade materialet uppdaterats. Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för nästan 500 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer. De inledande texterna i ordlistan, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har översatts till svenska. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den är ett bra hjälpmedel t.ex. för lagberedare, översättare, informatörer och journalister. Den kan också stödja datahantering och skapa förutsättningar att utveckla bl.a. informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering. Ordlistan grundar sig främst på finsk lagstiftning samt på sakkunniggruppens reflektioner. Den är dock inte en juridisk handling. I sakkunniggruppen för den tredje upplagan av FPA-termer ingår följande personer: Eva Aalto, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/pensioner Laila Aho, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/internationella pensioner Carita Bjon, ledande informationsspecialist, koordinator för terminologiprojektet, forskningsavdelningen Marianne Eronen, sakkunnigläkare, hälsoavdelningen/sjukförsäkring Hanna Halsvaha, planerare, hälsoavdelningen/läkemedelsersättningar Jaana Harsia-Alatalo, provisor, hälsoavdelningen/läkemedelsersättningar Annika Hautaranta, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/utkomstskydd för arbetslösa Riikka Heikkinen, planerare, hälsoavdelningen/tolktjänst för personer med funktionsnedsättning Heidi Heikura, planerare, hälsoavdelningen/sjukpensioner Noora Heinonen, chef för nationella kontaktpunkten, hälsoavdelningen/internationell sjukvård Sari Helminen, sakkunnigtandläkare, hälsoavdelningen/sjukvårdsersättningar Mikko Horko, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/allmänt bostadsbidrag och militärunderstöd Riikka Huttunen, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/arkki-projektet Birgitta Hämäläinen, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/pensioner Niina Järviö, planerare, hälsoavdelningen/handikappförmåner Anja Karhuluoma, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/studieförmåner Heidi Kemppinen, chefsplanerare, aktuarie- och statistikavdelningen/utkomstskydd för arbetslösa och bostadsbidrag Siru Keskinen, planerare, aktuarie- och statistikavdelningen/familjeförmåner Riikka Kettunen, provisor, hälsoavdelningen/läkemedelsersättningar Sanna Kuorikoski, planerare, hälsoavdelningen/internationell sjukvård Kaino Laaksonen, ansvarig språkvårdare, administrativa avdelningen Marja Laanterä, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/pensioner Veli-Pekka Laasonen, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/militärunderstöd Arja Lemmettylä, planerare, hälsoavdelningen/sjukdagpenning Anneli Louhenperä, planerare, hälsoavdelningen/rehabilitering Jenni Mäkelä, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/studieförmåner Vesa Nissinen, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/arkki-projektet Arja Paijo, planerare, hälsoavdelningen/internationell sjukvård Sari Paimen, planerare, koordinator för pensions- och utkomstskyddsbegrepp, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/gruppen för gemensamma ärenden Heikki Palomäki, sakkunnigläkare, hälsoavdelningen/sjukförsäkring Reeta Pösö, planerare, aktuarie- och statistikavdelningen/ pensioner

7 Pirjo Raute, förmånschef, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/pensioner Mikko Ryynänen, jurist, hälsoavdelningen/rehabiliteringspenning Katri Sillanpää, planerare, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/bostadsbidrag för pensionstagare Päivi Soitamo, jurist, avdelningen för pensioner och utkomstskydd/familjeförmåner Paula Stenfors, planerare, hälsoavdelningen/sjukvårdsersättningar Tiina Suomela-Markkanen, sakkunnigläkare, hälsoavdelningen/rehabilitering Teemu Takala, sakkunnigläkare, hälsoavdelningen/medicinska sakkunniggruppen för sjukpensioner och handikappförmåner Tiina Telakivi, sakkunnigläkare, hälsoavdelningen/sjukpensioner, handikappförmåner och sjukförsäkring Pirjo Tikka, förvaltningssekreterare, koordinator för hälsorelaterade begrepp, hälsoavdelningen Marja Toivanen, planerare, hälsoavdelningen/företagshälsovård Mikko Toivanen, förmånschef, hälsoavdelningen/handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning Hannu Vanhanen, överläkare, Södra Finlands försäkringskrets/sjukpensioner Sirpa Suhonen, projektterminolog, Terminologicentralen TSK Begreppsbeskrivningarna har översatts till svenska av Heidi Rustanius. Övertranslator Carola Grönholm samt translatorerna Berit Rosqvist och Johanna Blom vid FPA har granskat och kompletterat de svenska termerna och översättningarna av begreppsbeskrivningarna samt översatt de inledande texterna. IT-planerare Saku Seppälä vid Terminologicentralen TSK har svarat för termhanteringssystemet. Det terminologiska arbetet har finansierats av administrativa avdelningen, hälsoavdelningen och avdelningen för pensioner och utkomstskydd vid FPA. Vid hälsoavdelningen finns en arbetsgrupp som svarar för uppdateringen och utvecklingen av ordlistan.

8 Sisällysluettelo Kolmannen laitoksen esipuhe... 3 Käsitekaavioluettelo Sanaston erityispiirteitä Sanastoprojektin taustaa Sanaston näkökulmasta ja rajauksesta...13 Sanaston vastineista Sanaston käyttäjälle Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston rakenne Termitietueen rakenne Käsitekaavioiden tulkinta Yleiset käsitteet Sosiaaliturva Henkilöt Sairausvakuutukseen liittyvät tahot Työ- ja toimintakyky Asiakirjat Etuuksiin liittyvät käsitteet Sairaanhoitokorvaukset Tutkimus ja hoito Sairaanhoidon kustannukset ja sairaanhoitokorvaukset Sairaanhoitokorvausten omavastuut Korvaustaksat Lääkkeet ja lääkekorvaukset Lääkkeet ja muut korvattavat valmisteet Lääkevaihto Lääkekorvaukset Lääkemääräykset Kansainvälinen sairaanhoito Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat Päivärahan saamisen perusteet Päivärahat Päivärahoihin liittyvät ajanjaksot Työterveyshuolto Työterveyshuollon sisältö Työterveyshuollon voimavarat Työterveyshuollon korvaukset Vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu Vammaisetuudet Vammaisten tulkkauspalvelu Kuntoutus Kuntoutusmuodot Kuntoutuksen toimenpiteet Kuntoutusprosessi ja kuntoutuksen asiakirjat Kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet Kuntoutuksen toimijat ja yhteistyö Eläkkeet Eläkelajit Eläkkeisiin liittyvät etuudet Eläkkeen määrään ja myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä EU-eläkkeisiin liittyviä käsitteitä...229

9 10 Asumistuet Opintoetuudet Sotilasavustus Perhe-etuudet Työttömyysturva Lähteet Ruotsinkielinen hakemisto Suomenkielinen hakemisto

10 Innehåll Förord, tredje upplagan... 5 Förteckning över begreppsdiagrammen...12 Om ordlistans innehåll Terminologiprojektets bakgrund...14 Perspektiv och avgränsning Ekvivalenter Till användaren Begrepp, definitioner och termer...20 Ordlistans uppläggning Termpostens uppläggning...21 Läsanvisning till begreppsdiagrammen Allmänna begrepp Social trygghet Personer Aktörer i anslutning till sjukförsäkringen Arbets- och funktionsförmåga Dokument Begrepp som rör förmåner Sjukvårdsersättningar Undersökning och vård Sjukvårdskostnader och sjukvårdsersättningar Självrisker i samband med sjukvårdsersättningar Ersättningstaxor Läkemedel och läkemedelsersättningar Läkemedel och andra ersättningsgilla preparat Utbyte av läkemedel Läkemedelsersättningar Recept Internationell sjukvård Dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen Grunder för utbetalning av dagpenning Dagpenningar Tidsperioder i samband med dagpenningar Företagshälsovård Företagshälsovårdens innehåll Företagshälsovårdens resurser Ersättningar för kostnader för företagshälsovård Handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning Handikappförmåner Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning Rehabilitering Rehabiliteringsformer Rehabiliteringsåtgärder Rehabiliteringsprocess och rehabiliteringsdokument Rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner Rehabiliteringsaktörer och -samarbete Pensioner Pensionsslag Förmåner i anslutning till pensioner Faktorer med betydelse för pensionsbeloppet och beviljandet av pension Begrepp som rör EU-pensioner...229

11 10 Bostadsbidrag Studieförmåner Militärunderstöd Familjeförmåner Utkomstskydd för arbetslösa Källor Svenskt register Finskt register

12 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Sosiaaliturva...29 Käsitekaavio 2. Työkyky Käsitekaavio 3. Toimintarajoitteinen henkilö...47 Käsitekaavio 4. Etuuskäsitteet...57 Käsitekaavio 5. Tutkimus ja hoito...62 Käsitekaavio 6. Sairaanhoidon kustannukset...66 Käsitekaavio 7. Sairaanhoitokorvaukset...74 Käsitekaavio 8. Korvaustaksat...79 Käsitekaavio 9. Taksakokonaisuudet...85 Käsitekaavio 10. Lääkkeet Käsitekaavio 11. Lääkevalmisteet...95 Käsitekaavio 12. Lääkekorvaukset Käsitekaavio 13. Lääkemääräykset Käsitekaavio 14. Hoitoetuus Käsitekaavio 15. Päivärahat Käsitekaavio 16. Vanhempainpäivärahat Käsitekaavio 17. Työterveyshuollon sisältö Käsitekaavio 18. Työterveyshuollon voimavarat Käsitekaavio 19. Työterveyshuollon korvaukset Käsitekaavio 20. Vammaisetuudet Käsitekaavio 21. Vammaisetuuden ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytykset Käsitekaavio 22. Vammaisten tulkkauspalvelu Käsitekaavio 23. Kuntoutusmuodot Käsitekaavio 24. Kuntoutuksen toimenpiteet Käsitekaavio 25. Kuntoutusprosessi ja kuntoutuksen asiakirjat Käsitekaavio 26. Kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet Käsitekaavio 27. Kuntoutuksen toimijat ja yhteistyö Käsitekaavio 28. Eläkkeet Käsitekaavio 29. Perhe-eläkkeet Käsitekaavio 30. Eläkkeisiin liittyviä käsitteitä Käsitekaavio 31. Asumisen tuet Käsitekaavio 32. Asunnot Käsitekaavio 33. Opintoetuudet Käsitekaavio 34. Opintotukiaika Käsitekaavio 35. Sotilasavustus Käsitekaavio 36. Perhe-etuudet Käsitekaavio 37. Elatusapu ja elatustuki Käsitekaavio 38. Lastenhoidon tuet Käsitekaavio 39. Työttömyysetuudet Käsitekaavio 40. Työmarkkinatuki Käsitekaavio 41. Työttömyysetuuksiin liittyviä käsitteitä...293

13 Förteckning över begreppsdiagrammen Begreppsdiagram 1. Social trygghet...30 Begreppsdiagram 2. Arbetsförmåga...44 Begreppsdiagram 3. Person med funktionsbegränsning...48 Begreppsdiagram 4. Förmånsbegrepp...58 Begreppsdiagram 5. Undersökning och vård...63 Begreppsdiagram 6. Sjukvårdskostnader...67 Begreppsdiagram 7. Sjukvårdsersättningar...75 Begreppsdiagram 8. Ersättningstaxor...80 Begreppsdiagram 9. Taxehelheter...86 Begreppsdiagram 10. Läkemedel...92 Begreppsdiagram 11. Läkemedelspreparat...96 Begreppsdiagram 12. Läkemedelsersättningar Begreppsdiagram 13. Recept Begreppsdiagram 14. Vårdförmån Begreppsdiagram 15. Dagpenningar Begreppsdiagram 16. Föräldradagpenningar Begreppsdiagram 17. Företagshälsovårdens innehåll Begreppsdiagram 18. Företagshälsovårdens resurser Begreppsdiagram 19. Ersättningar för kostnader för företagshälsovård Begreppsdiagram 20. Handikappförmåner Begreppsdiagram 21. Förutsättningar för beviljandet av handikappförmåner och sjukpension Begreppsdiagram 22. Tolktjänst för funktionshindrade Begreppsdiagram 23. Rehabiliteringsformer Begreppsdiagram 24. Rehabiliteringsåtgärder Begreppsdiagram 25. Rehabiliteringsprocess och rehabiliteringsdokument Begreppsdiagram 26. Rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner Begreppsdiagram 27. Rehabiliteringsaktörer och -samarbete Begreppsdiagram 28. Pensioner Begreppsdiagram 29. Familjepensioner Begreppsdiagram 30. Begrepp som rör pensioner Begreppsdiagram 31. Bostadsbidrag Begreppsdiagram 32. Bostäder Begreppsdiagram 33. Studieförmåner Begreppsdiagram 34. Studiestödstid Begreppsdiagram 35. Militärunderstöd Begreppsdiagram 36. Familjeförmåner Begreppsdiagram 37. Underhållsbidrag och underhållsstöd Begreppsdiagram 38. Barnavårdsstöd Begreppsdiagram 39. Arbetslöshetsförmåner Begreppsdiagram 40. Arbetsmarknadsstöd Begreppsdiagram 41. Begrepp som rör arbetslöshetsförmåner...294

14 Sanaston erityispiirteitä Sanastoprojektin taustaa Syksyllä 2006 asetettiin työryhmä ohjausryhmineen, jonka tehtävänä oli sosiaali- ja terveysturvan sähköisten asiakirjojen tiedonhallinnan kehittäminen. Ryhmien toimikausi oli Ryhmiin kuului Kelan hallinto-osaston, terveysosaston, eläke- ja toimeentuloturvaosaston, aktuaari- ja tilasto-osaston, IT-osaston, tietohallinto-osaston ja tutkimusosaston edustajia. Työryhmä toteutti tehtävänsä projektina, jonka tavoitteena oli sekä selkeyttää asiantuntijoiden välistä viestintää että edistää Kelan ja sen yhteistyötahojen tietojärjestelmien kautta kertyvän tiedon täysimittaista hyödyntämistä. Projektin keskeisin osa oli sanastoprojekti, joka toteutettiin Kelan ja Sanastokeskus TSK:n yhteistyönä. Projektiin osallistui Kelan etuusosastojen asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologeja. Sanastoprojekti jakautui kahteen osaan. TERMIT1-projekti ( ) keskittyi terveyteen liittyviin käsitteisiin, kuten sairaanhoitokorvauksiin ja kuntoutukseen, ja sen tuloksena julkaistiin vuonna 2010 Kelan terminologinen sanasto Terveyteen liittyvät käsitteet. Vuonna 2012 terveyteen liittyvistä käsitteistä julkaistiin 2. laitos, johon oli lisätty käsitekuvausten käännökset ruotsiksi. TERMIT2-projektissa ( ) täydennettiin Kelan terminologista sanastoa muilla Kelan maksamilla etuuksilla, kuten eläkkeillä ja työttömyysetuuksilla. TERMIT2-projektin tuloksena on tämä julkaisu, Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet. Sanaston näkökulmasta ja rajauksesta Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta, mikä tarkoittaa, että Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan liittyvät säädökset ovat olleet tärkeimmät lähteet sanastoa laadittaessa. Tärkeimmät käytetyt lähteet on lueteltu sanaston loppuosan kohdassa Lähteet. Sanastoon on pyritty ottamaan mukaan nimenomaan Kelan toimintaan liittyviä termejä. Mutta koska sanaston yhtenä tavoitteena on kehittää Kelan ja sen yhteistyötahojen välistä viestintää, mukaan on otettu myös sellaisia termejä, jotka eivät ole yksinomaan Kelan termejä. Mukana on esimerkiksi lääkkeisiin ja työkyvyttömyyteen liittyviä termejä. Sanaston vastineista Sanaston lähtökohtana ovat Suomen olot ja suomalainen lainsäädäntö, mikä on huomioitu ruotsin vastineiden valinnassa. Ensisijaisiksi ruotsinkielisiksi vastineiksi on pyritty valitsemaan sekä Suomessa että Ruotsissa vakiintuneita termejä. Joissakin tapauksissa on mukaan otettu sekä Suomessa että Ruotsissa käytössä olevia termejä, koska samaan käsitteeseen voidaan viitata eri termeillä Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsinkielisiä termivastineita on joskus ollut vaikea löytää. Tällaisissa tilanteissa on pyritty laatimaan suomalaista käsitettä mahdollisimman hyvin vastaava käännösvastine.

15 Om ordlistans innehåll Terminologiprojektets bakgrund Hösten 2006 tillsattes vid FPA en arbetsgrupp och en styrgrupp, med uppgift att främja hanteringen av information i elektroniska dokument som rör social trygghet. Grupperna tillsattes för perioden I grupperna ingick representanter för administrativa avdelningen, hälsoavdelningen, avdelningen för pensioner och utkomstskydd, aktuarie- och statistikavdelningen, IT-avdelningen, dataavdelningen och forskningsavdelningen. Arbetsgruppen genomförde sitt uppdrag i form av ett projekt, vars mål var att främja kommunikationen mellan sakkunniga, mellan FPA:s och dess samarbetspartners informationssystem samt informationshanteringen vid FPA. Projektets viktigaste del var det egentliga terminologiprojektet, som genomfördes i samarbete med Terminologicentralen TSK och sakkunniggrupper från förmånsavdelningarna vid FPA. Terminologiprojektet var indelat i två delar. TERMIT1-projektet ( ) fokuserade på hälsorelaterade begrepp, såsom sjukvårdsersättningar och rehabilitering. Projektet resulterade i FPAtermer Hälsorelaterade begrepp, som publicerades år År 2012 publicerades den andra upplagan av de hälsorelaterade begreppen. Den innehöll översättningar till svenska också av begreppsbeskrivningarna. I projektet TERMIT2 ( ) kompletterades FPA-termer med andra förmåner som FPA betalar, såsom pensioner och arbetslöshetsförmåner. Den här publikationen, FPAtermer Förmånsrelaterade begrepp, är resultatet av projektet TERMIT2. Perspektiv och avgränsning Den terminologiska ordlistan beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Detta innebär att de viktigaste källorna är de författningar som gäller FPA-förmåner. En förteckning över de viktigaste källorna finns under rubriken Källor i slutet av ordlistan. Vi har strävat efter att i första hand ta med termer som hänför sig till FPA:s verksamhet. Men eftersom ett av ordlistans mål är att främja kommunikationen mellan FPA och dess samarbetspartner har vi valt att ta med också sådana termer som inte enbart rör FPA:s verksamhet. Sådana termer är t.ex. termer som hänför sig till läkemedel och arbetsoförmåga. Ekvivalenter Eftersom utgångspunkten för ordlistan är förhållandena i Finland och finsk lagstiftning har de svenska ekvivalenterna valts så, att de så väl som möjligt motsvarar definitionerna. I första hand rekommenderas termer, som är etablerade både i Sverige och i Finland. I vissa fall har termvarianter från både Finland och Sverige tagits med. Detta beror bl.a. på att samma begrepp ibland uttrycks med olika termer i respektive länder. Det har ibland varit svårt att hitta svenska ekvivalenter. I sådana fall ges en översättning som motsvarar det finska begreppet så väl som möjligt.

16 Sanaston käyttäjälle Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. lääke) tai abstrakteja (esim. korvattavuus), ja niillä on erilaisia ominaisuuksia (esim. parantaa, lievittää tai ehkäisee sairautta tai sen oireita). Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu usein myös graafisina kaavioina. Sanaston rakenne Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkoselliset hakemistot löytyvät sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen ja sen numeroon, jonka yhteydessä sanaa käsitellään. 15

17 Termitietueen rakenne Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki sanaston käsitteet eivät ole mukana kaavioissa. Termitietueessa käsitteille annetaan ensin suomenkieliset termit ja sen jälkeen vastineet ruotsiksi. Näiden jälkeen seuraa suomenkielinen määritelmä ja mahdolliset määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset, joiden alla on määritelmän ja huomautusten ruotsinkieliset käännökset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä sähköistä lääkemääräystä käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: 155 käsitteen numero sähköinen lääkemääräys; sähköinen resepti mieluummin kuin: e-resepti ei: eresepti suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita mieluummin kuin = termi, jonka käyttöä ei suositella ei = termi, jota ei pitäisi käyttää sv elektroniskt recept n; e-recept n ruotsinkieliset vastineet, suositettavin ensimmäisenä (n = ett-suku) inte: erecept n sähköisessä muodossa oleva lääkemääräys Sähköinen lääkemääräys siirretään tietoverkkoa käyttäen Reseptikeskukseen. Sähköinen lääkemääräys uudistetaan laatimalla uusi lääkemääräys. Eläimelle ei saa määrätä lääkettä sähköisellä lääkemääräyksellä. Potilasohje sähköisestä lääkemääräyksestä on lääkkeen määrääjän potilaalle antama erillinen selvitys hänelle määrätyn sähköisen lääkemääräyksen sisällöstä. Sähköisestä lääkemääräyksestä on annettava potilaalle potilasohje, ellei potilas ilmoita, ettei halua sitä. recept i elektronisk form Ett elektroniskt recept överförs till receptcentret med hjälp av datanät. Ett elektroniskt recept förnyas genom att ett nytt recept görs upp. Elektroniska recept får inte användas för förskrivning av läkemedel (1) för djur. En patientanvisning angående det elektroniska receptet är en separat utredning som läkemedelsförskrivaren ger patienten angående innehållet i det elektroniska receptet. Patienten ska ges en patientanvisning angående det elektroniska receptet, om inte patienten meddelar att han eller hon inte vill ha någon anvisning. inte = termi, jota ei pitäisi käyttää määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) huomautus (normaali virke, erotettu määritelmästä sisennyksellä, antaa lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.) määritelmän käännös huomautusten käännökset 16

18 Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit) määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen (1) homonyymi; sanastossa on useita kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. sairaanhoitokorvaus (1) ja sairaanhoitokorvaus (2) mieluummin kuin: hellre än: ei: inte: termi on vanhentunut sv /FI/ /SE/ pl n termin käyttöä ei suositeta kielellisistä syistä (esim. vierasperäisyyden vuoksi) termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyttää tässä merkityksessä, tai se on kielenvastainen ruotsinkieliset vastineet (suositettavin ensin) suomenruotsia ruotsinruotsia termiä käytetään monikkomuotoisena ruotsin ett-suku < vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen > vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen ~ vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä poikkeavaan käsitteeseen, mutta siitä ei kuitenkaan voi sanoa, että se olisi laajempi tai suppeampi kuin määritelty käsite (työmarkkinatuki) (vanhentunut) <sairauspäiväraha> teksti kaarisuluissa termin perässä on termin käyttöalaa koskeva täsmennys teksti kaarisuluissa käsitteen numeron alla tarkoittaa, että käsite on vanhentunut teksti kulmasuluissa käsitteen numeron alla tarkoittaa alaa, jolle määritelmä on rajattu 17

19 Käsitekaavioiden tulkinta Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon käsitteen numero, ensimmäinen suositettava termi, mahdollinen homonyymin numero kaarisuluissa ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (lääkemääräys) ja sitä suppeamman alakäsitteen (kirjallinen lääkemääräys, sähköinen lääkemääräys, puhelinlääkemääräys) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa esimerkiksi substituutioryhmä koostuu vaihtokelpoisista lääkevalmisteista piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi eläkkeensaajan ja eläkkeen välillä on funktiosuhde: eläkkeensaajalle on myönnetty eläke Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi lääkekorvaus ei voi olla matkakorvausta) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi lääkekorvaus voi olla suorakorvausta) jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi korvaustavan ja korvauslajin mukaan) Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia käsitesuhteet eivät käy ilmi määritelmistä 18

20 HIERARKKINEN SUHDE 153 lääkemääräys lääkkeen määrääjän antama määräys, jonka perusteella apteekki toimittaa asiakkaalle lääkkeen 154 kirjallinen lääkemääräys paperille laadittu lääkemääräys 155 sähköinen lääkemääräys sähköisessä muodossa oleva lääkemääräys 156 puhelinlääkemääräys puhelimitse apteekkiin annettu lääkemääräys KOOSTUMUSSUHDE FUNKTIOSUHDE 135 substituutioryhmä keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden muodostama ryhmä 326 eläkkeensaaja etuudensaaja, jolle on myönnetty eläke 129 vaihtokelpoinen lääkevalmiste lääkevalmiste, joka sisältää samaa vaikuttavaa lääkeainetta ja on samanvahvuinen ja biologisesti samanarvoinen kuin siihen verrattava lääkevalmiste ja jonka voi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksynnän mukaisesti vaihtaa apteekissa toiseen lääkevalmisteeseen 325 eläke etuus, jonka tarkoitus on turvata työelämästä kokonaan tai osittain poistuneen tai siihen osallistumaan estyneen henkilön tai hänen perheensä toimeentulo MONIULOTTEINEN KÄSITEJÄRJESTELMÄ 80 sairaanhoitokorvaus (1) vakuutetulle sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä aiheutuneista tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista maksettava sairausvakuutuskorvaus (1) korvaustavan mukaan korvauslajin mukaan 81 suorakorvaus sairaanhoitokorvaus (1), jonka apteekki vähentää vakuutetulta perimästään hinnasta tai viitehinnasta tai jonka palveluntuottaja vähentää vakuutetulta perimästään hinnasta erikseen haettava sairaanhoitokorvaus (1) 83 matkakorvaus korvaus, josta korvataan tarpeellisia matkakustannuksia 141 lääkekorvaus lääkemääräyksellä hankitusta lääkkeestä, kliinisestä ravintovalmisteesta tai perusvoiteesta maksettava sairaanhoitokorvaus (1) muu sairaanhoitokorvaus (1) 19

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Työmarkkinasanasto Valtion työnantaja- ja hkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Arbetsmarknadsordlista Ctrala begrepp inom stats arbetsgivar- och personalpolitik Labour Market Glossary Key concepts in

Lisätiedot

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Julkaisijat: Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Kustantaja: Edita Oyj Toimitus: Kaisa Kuhmonen Kansi: Petteri Kivekäs, Edita Oyj Taitto:

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Vankeinhoidon vaikuttavuus Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita?

Vankeinhoidon vaikuttavuus Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita? RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 1/2015 Vankeinhoidon vaikuttavuus Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita? Akateeminen väitöskirja Sasu Tyni RIKOSSEURAAMUSLAITOS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JULKAISUJA

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen

SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ FIILIS Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen Vuokko Karsikas Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005 SELVINPÄIN OLOSTA TULEE HYVÄ

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

työelämässä Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta

työelämässä Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta Syrjintä Kuka ei kuulu työelämässä joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot