RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET"

Transkriptio

1 RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 2011

2

3 SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO Selvityksen tausta ja tavoitteet Lähtöaineistot 4 2. ONNETTOMUUSANALYYSIT Onnettomuustilanne yleisesti Onnettomuuksien jakautuminen tienkäyttäjä- ja ikäryhmittäin Onnettomuuslajit ja -luokat Onnettomuuksien tapahtuma-ajankohdat Onnettomuuspaikat ja -kasaumat Onnettomuuksien kustannukset Yhteenveto ASUKASKYSELYN TULOKSET Kyselyn otos Koettu liikenneturvallisuus Liikennekäyttäytyminen Koetut kehittämistarpeet ja vaaranpaikat Yhteenveto YHTEENVETO KEHITTÄMISTARPEISTA Kasvatus-, koulutus-, valistus ja tiedotustyö Liikenteen valvonta Liikenneympäristön parantaminen Liikenneympäristön kehittämiskohteita Kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittely 35 LIITTEET 1. Vuosina Poliisin tietoon tulleet Raision kaupungin katuverkolla tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2. Asukaskyselyssä eniten vastauksia saaneet yksittäiset kohteet 3. Kaikki asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin perusteella esille nousseet ongelmakohteet

4 YHTEENVETO Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvitys sisältää kattavan kuvauksen alueen liikenneturvallisuuden nykytilanteesta ja sen parantamisen edellyttämistä kehittämistarpeista. Liikenneturvallisuuden nykytilan arvioinnin lähtökohtana ovat olleet poliisin tilastoimat maanteitä ja katuverkkoa koskevat onnettomuustiedot vuosilta sekä Raision kaupungin asukkaille suunnattu asukaskysely. Selvitystyön lopputuloksena on esitetty asiantuntija arvio keskeisimmistä lähivuosien kehittämistarpeista koskien kasvatus, valistus ja tiedotustoimintaa, liikenteen valvonnan painotuksia sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä (periaatteet, kohteet). Selvitystyön pohjalta on myös laadittu asiantuntija arviot liikennettä koskeviin edelleen ajankohtaisiin kuntalais ja valtuustoaloitteisiin. Raision kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 137 poliisin tilastoimaa henkilövahinko onnettomuutta eli keskimäärin noin 27 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuusmäärän kehityksessä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut havaittavissa hienoista laskevaa trendiä, etenkin maanteiden osalta. Raisiolaiset itse kokevat liikenneturvallisuustilanteen varsin kohtuulliseksi. Turvattomimmiksi liikkujaryhmiksi asukkaat kokevat pyöräilijät, kävelijät ja alakouluikäiset lapset. Raision kaupungin liikenneturvallisuustilanteesta ja sen kehittymisestä lisäksi nostaa esille seuraavat tärkeimpiä havaintoja (luvut 2 ja 3): Kolme neljäsosaa Raision kaupungin alueen henkilövahinko onnettomuuksista tapahtui maanteillä. Noin puolet onnettomuuksista tapahtui kantatiellä 40, josta löytyvät myös alueen pahimmat onnettomuuskasaumat. Raskas liikenne oli osallisena joka viidennessä kaupungin alueella tapahtuneessa onnettomuudessa. Mopoilijoiden osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on yli neljänneksen ja selvästi korkeampi kuin koko maassa tai maakunnassa keskimäärin. Mopoonnettomuuksien määrä on jatkuvasti kasvanut. Mopo onnettomuuksista valtaosassa toisena osapuolena on auto. Pyöräilijöiden osuus liikenteen uhreista on korkeampi kuin maakunnassa tai koko maassa keskimäärin. Pyöräilyonnettomuuksissa toisena osallisena on useimmiten auto tai mopo. Turvavälineiden käytössä suurimmat puutteet liittyvät pyöräilykypärän ja hands free laitteen käyttöön. Raisiolaisten mielestä liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen on keskeisin panostusta vaativa liikenteen osa alue. Suurimmat puutteet liittyvät nopeusrajoitusten noudattamiseen, mopoilijoiden liikennekäyttäytymiseen ja liikennevalojen noudattamiseen. Suurin osa raisiolaisten esille tuomista vaaranpaikoista kohdistui Nesteentielle ja Raisiontielle. Yksittäisistä kohteista eniten palautetta sai Juhaninkujan ja Eeronkujan liittymä. Liikenneonnettomuuksista aiheutuu kaupungille vuosittain noin 2 3 miljoonan euron kustannukset. Liikennekäyttäytymisen puutteisiin liittyvät liikenneturvallisuusongelmat korostuivat kauttalinjan selvityksen laadinnan aikana. Merkittävä osa kaupungin alueen liikenneturvallisuusongelmista olisikin ratkaistavissa sillä, että ihmiset rupeaisivat noudattamaan liikennesääntöjä, kunnioittamaan muita tiellä liikkujia ja käyttämään lainmukai (1)

5 sia turvavälineitä ja laitteita. Luvussa 4 on listattu keskeisimpiä työn aikana esille nousseita liikennekäyttäytymisen ongelmia kaupungin eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kasvatus, valistus ja tiedotustyön pohjaksi. Työn lopputuloksena on myös esitetty liikennevalvontaan liittyviä painotuksia ja mahdollisia kohdealueita. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää myös liikenneympäristön ratkaisuihin panostamista. Kaupungin alueen liikenneympäristössä on sellaisia puutteita, jotka joko houkuttelevat riskikäyttäytymiseen, altistavat virheille tai muuten aiheuttavat todellista tai koettua turvattomuutta myös sääntöjä noudattaville kulkijoille. Työn aikana, onnettomuusanalyyseissä ja asukaskyselyssä, nousi esille lukuisia yksittäisiä liikenneympäristön ongelmakohtia, joihin seuraavissa työvaiheissa tullaan pohtimaan konkreettisia toimenpide esityksiä, arvioimaan toimenpiteiden kiireellisyys ja kustannukset sekä ohjelmoimaan niiden toteutusaikataulu. Tässä raportissa on esitetty keskeisimmät liikenneympäristön kehittämiskokonaisuudet sekä onnettomuusanalyysin, asukaskyselyn tulosten ja maastokäyntien (asiantuntija arvio) perusteella laadittu arvio tärkeistä toimenpiteitä vaativista kohteista. Varsinainen toimenpiteiden suunnittelu tehdään seuraavissa työvaiheissa. Kaupungin liikenneturvallisuusongelmiin puuttuminen edellyttää tehokasta yhteistoimintaa eri vastuutahojen kesken sekä monipuolisen keinovalikoiman käyttöönottamista. Onkin tärkeä tiedostaa, että liikenneturvallisuuden edistäminen ei ole yksi kaupungin teknisen sektorin, valtion liikenteen hallinnonalan tai poliisin tehtävänä. Kaikilla hallinnonaloilla on mahdollista toteuttaa toimia, joilla raisiolaisten liikkumisen turvallisuutta voidaan parantaa. Ja kaikkien toimia myös tarvitaan, jotta koko liikenneturvallisuustyön ongelmakenttä saadaan katettua ja kaikki liikkujaryhmät vauvasta vaariin tavoitettua. Liikenneturvallisuusyhteistyön kehittämistä tarkastellaan seuraavissa työvaiheissa seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä. (2)

6 ESIPUHE Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena on ollut laatia selvitys liikenneturvallisuuden nykytilanteesta ja sen parantamisen edellyttämistä kehittämistarpeista. Selvitys on laadittu onnettomuustilastoihin, asukaskyselyyn, liikenneturvallisuusaloitteisiin, haastatteluihin ja maastokäynteihin perustuen. Liikenneturvallisuusselvitys on keskeinen lähtökohta Raision kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämisen seuraaville työvaiheille, liikenneturvallisuustavoitteiden ja toimenpideohjelman tarkistamiselle, jotka laaditaan osana koko Turun seudulle laadittavaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Selvitystyötä on ohjannut työryhmä, jossa asiantuntijapanoksesta ovat vastanneet seuraavat henkilöt: Antti Korte Marja Uusitalo Vesa Matti Eura Heikki Mikkola Vesa Pihajoki Jaakko Klang Raision kaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki Varsinais Suomen poliisi Varsinais Suomen ELY keskus Työryhmä kokoontui työn aikana kolme kertaa. Työhön on osallistunut myös Pasi Paloluoma Varsinais Suomen pelastuslaitoksesta (PRONTO aineisto, kysely nykytilanteen ongelmista). Liikenneturvallisuusselvityksen laadinnasta on vastannut Strafica Oy, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut DI Juha Heltimo. Avustavissa tehtävissä työhön on osallistunut tekn.yo. Saija Räinä. (3)

7 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat lähes kolmen vuosikymmenen ajan olleet keskeisin työkalu valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamiseksi sekä paikallisen liikenneturvallisuustyön koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi. Raision kaupungin liikenneturvallisuustyön sisältö, periaatteet ja toimenpidetarpeet on määritelty vuonna 2004 valmistuneessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Kaupunki on toteuttanut suunnitelmaa määrätietoisesti käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyötä ollaan käynnistämässä vuoden 2011 aikana. Samassa yhteydessä seudulle perustetaan seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Edellinen seudullinen suunnitelma on vuodelta Seudullisen suunnitelman myötä kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat päivitetään. Raision kaupungilla todettiin kuitenkin tarve päivittää omaa liikenneturvallisuussuunnitelmaansa ja kuvaa alueen liikenneturvallisuustilanteesta tätä aiemmin ja syksyllä 2010 Raision kaupungin Tekninen keskus päätti käynnistää selvitysyön liikenneturvallisuuden nykytilasta ja ongelmakohdista. Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena on ollut laatia selvitys liikenneturvallisuuden nykytilanteesta ja sen parantamisen edellyttämistä kehittämistarpeista (toimenpiteitä vaativat kohteet). Kehittämistarpeet koskevat tyypillisesti sekä liikennejärjestelyjä että ihmisten liikennekäyttäytymistä. 1.2 Lähtöaineistot Selvitys on laadittu onnettomuustilastoihin, asukaskyselyyn, liikenneturvallisuusaloitteisiin, haastatteluihin (kokoukset, sähköpostikyselyt) ja maastokäynteihin perustuen. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu keskeisimpiä käytettyjä aineistoja. Onnettomuustilastot Selvityksen sisältämät onnettomuusanalyysit perustuvat vuosina Poliisin tietoon tulleisiin liikenneonnettomuuksiin. Onnettomuusanalyyseissä on myös hyödynnetty valtakunnan virallista tieliikenneonnettomuustilastoa (Tilastokeskus) ja Liikenneviraston ylläpitämää maanteiden onnettomuustilastoa (maanteiden onnettomuusrekisteri), jotka perustuvat samaan poliisin keräämään aineistoon. Katuverkon onnettomuuspaikkojen kartoittamiseksi Poliisin aineiston rinnalla työssä hyödynnettiin myös pelastustoimen resurssi ja onnettomuustietokantatilastojärjestelmä PRONTOon kirjattuja onnettomuustietoja. Poliisin tilastoihin tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ja noin viidennes loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on vaihtelevuutta. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa usein kyse on lievistä loukkaantumisista, joissa vahingot ovat pieniä ja korvauksesta sovitaan onnettomuuden osallisten kesken, tai pyöräilijöiden kaatumisonnettomuuksista, jotka voivat olla vakaviakin ja joissa uhri kuljetetaan sairaalahoitoon ilman, että poliisi tulee onnettomuuspaikalle tai saa muutoin tietoa onnettomuudesta. Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilasto perustuu poliisilta kolmesti kuukaudessa toimitettaviin aineistoihin. Tilastokeskus täydentää poliisilta saamiaan tietoja kuolemansyytilastoista, rikostilastoista, ajoneuvorekisteristä, ajokorttirekisteristä, väestötietojärjestelmästä Tiehallinnolta, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnil (4)

8 ta ja lehdistä. Kuolintodistusten avulla poistetaan kuolleiden lukumäärästä ylipeitto, joka johtuu liikenteessä sairaskohtauksiin kuolleista (kansainvälinen sopimus). Asukaskysely Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana liikenneturvallisuustilanteen nykytilan analyysille on ollut asukkaiden mielipiteet ja kokemukset alueen liikenneturvallisuusongelmista sekä muista liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvistä ongelmista. Koettuja ongelmia kartoitettiin lokakuussa 2010 asukkaille ja keskeisille sidosryhmille suunnatulla sähköisellä kyselyllä. Kyselystä tiedotettiin paikallismediassa ja kaupungin www sivuilla, lisäksi kaikille keskeisille sidosryhmille (seurat, yhdistykset, järjestöt, jne.) lähetettiin erillinen saatekirje. Kyselyyn saatiin määrä aikaan mennessä noin 300 vastausta. Vaarallisten tai ongelmallisten paikkojen kuvauksia saatiin peräti 526 kpl. Kyselyn kautta saatiin myös runsaasti tietoa liikennekäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. Kuntalais ja valtuustoaloitteet Selvityksen yhteydessä käsiteltiin joukko edelleen ajankohtaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä kuntalais ja valtuustoaloitteita. Selvityksen kautta aloitteita on ollut mahdollista suhteuttaa muihin työn aikana esille nousseisiin ongelmiin (onnettomuusanalyysi + asukkaiden kokemat ongelmat) eli havaittuun ja koettuun liikenneturvallisuustilanteeseen kokonaisuutena. Liikenneturvallisuusselvityksen laatiminen vastaa myös niihin aloitteisiin, jotka ovat nostaneet esille tarpeen tarkastella laajemmin kaupungin liikenneturvallisuustilannetta ja onnettomuuspaikkoja. Selvityksen aikana käsiteltiin seuraavien kohteiden liikenneturvallisuutta käsitelleet kuntalaisaloitteet (KA) ja valtuustoaloitteet (VA): Raisiontien ja Tahviontien/Vehnätien liittymä (KA ) Kapponkadun ja Raisiontien liittymä (KA ) Kuloisten ja Pasalan alue (Keskitie) (KA ) Raisiontie välillä Pirilä Lietsalan liikenneympyrä (VA ) Opinpolun, Eeronkujan ja Juhaninkujan liittymä (VA ) Läpiajoliikenteen ongelmat: Frälsintie, Keskitie, Pernontie (VA ) Ihalantie, erityisesti Tupatien ja Latokujan risteysalue (VA ) Polusmäentie (KA ) Upalingontie (VA ) Inkoistenkatu (KA ) Tikanmaankatu ja Iiroisentie (KA ) Kaislatie (KA ) Selvityksen luvussa 4.4 on esitetty asiantuntija arvio jatkotoimenpidetarpeista kunkin esille tuodun ongelmakohdan osalta. Maastokäynnit Maastokäynnit ovat olleet nykytilan ongelmien asiantuntija arvioinnin ja alustavien toimenpidetarpeiden määrittelyn kannalta yksi työn keskeisimmistä vaiheista. Työn aikana tehtiin kaksi maastokäyntiä ( ja ), joiden yhteydessä käytiin paikan päällä kaikista pahimmissa onnettomuusanalyysin esille nostamissa paikoissa sekä eniten asukaspalautetta saaneissa kohteissa. (5)

9 2 ONNETTOMUUSANALYYSIT 2.1 Onnettomuustilanne yleisesti Raision kaupungin alueella tapahtui vuosien aikana yhteensä 137 poliisin tilastoimaa henkilövahinko onnettomuutta (keskimäärin noin 27 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksissa kuoli neljä henkeä ja loukkaantui 161 henkeä. Omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia (tilastoinnin luotettavuus heikko) tapahtui tarkasteluvuosien aika lähes 900 kpl. Henkilövahinko onnettomuuksien määrän kehityksessä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut havaittavissa hienoista laskevaa trendiä, etenkin maanteiden liikenneturvallisuustilanne on parantunut (Kuva 1). 40 Henkilövahinko onnettomuudet Maanteiden henkilövahinkoonnettomuudet vuosina Loukkaantumiseen johtanut onn. Kuolemaan johtanut onn Loukkaantumiseen johtanut onn. Kuolemaan johtanut onn Kuva 1. Henkilövahinko onnettomuuksien kehitys Raision kaupungin alueella. Henkilövahinko onnettomuuksista noin kolmannes tapahtui Raision kaupungin katuverkolla ja peräti kolme neljäsosaa (72 %) alueen maanteillä. Omaisuusvahingoista yli puolet tapahtuu kaupungin katuverkolla (Kuva 2 ja kuva 3). Raskas liikenne on ollut osallisena peräti viidenneksessä (20 %) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (maanteillä raskaan liikenteen osuus noin 22 % ja katuverkolla noin 13 %). Alkoholionnettomuuksien osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on noin viisi prosenttia, mikä on hieman alle maan keskiarvon. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Liikennevakuutuskeskuksen kolaritilastoista voidaan todeta, että merkittävä osa Raision kaupungin alueella tapahtuvien kolareiden uhreista on ulkopaikkakuntalaisia (65 % vuonna 2008 ja 57 % vuonna 2009). 1 Onnettomuusriski (henkilövahinko onnettomuuksien määrä asukasta kohden) jää Raisiossa alle maakunnan ja koko maan keskiarvon. Onnettomuusriski on niin ikään pienempi kuin Turussa. Muihin naapurikuntiin nähden onnettomuusriski on kuitenkin korkeampi. Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta henkilövahinkoonnettomuutta kohden) Raisiossa on selvästi alle maakunnan ja maan keskiarvon, mutta kuitenkin korkeampi kuin Turussa ja Naantalissa (Kuva 4). 1 Vuonna 2008 Raisio oli kuudennella sijalla Liikennevakuutuskeskuksen koko maan kattavassa kuntien kolaritilastoissa (vammautumisriskin osalta), vuonna 2009 sijoitus samassa tilastoinnissa oli kuudestoista (Liikennevakuutuskeskus, kolaritilaston kärkikunnat tilastointi 2008 ja 2009). (6)

10 Liikenneonnettomuuksien jakautuminen tieverkolle, kaikki onnettomuudet Liikenneonnettomuuksien jakautuminen tieverkolle, henkilövahinko onnettomuudet Omaisuusvahingot Loukkaantumiseen johtanut onn. Kuolemaan johtanut onn Loukkaantumiseen johtanut onn. Kuolemaan johtanut onn. Kuva 2. Vuosina tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien jakautuminen tieverkon eri osille Raision kaupungin alueella. 80 Onnettomuusmäärien kehitys valtatiellä 8 ja Ohikulkutiellä (kt 40) Omaisuusvahingot Loukkaantumiseen johtanut onn. Kuolemaan johtanut onn Valtatie 8 Kantatie 40 Kuva 3. Onnettomuuskehitys Raision kaupungin alueen pääteillä. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Henkilövanhinko onnettomuuksien määrä väestön määrään suhteutettuna 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Henkilövahinko onnettomuuksien vakavuusaste Heva onn/v/1000 asukasta Kuollutta/100 heva onn. Kuva 4. Onnettomuusriski ja vakavuusaste Raisioissa ja vertailualueilla. (7)

11 2.2 Onnettomuuksien jakautuminen tienkäyttäjä ja ikäryhmittäin Vuosina Raision liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin noin joka toinen (44 %) oli henkilöauton kuljettaja tai matkustajia. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden osuus onnettomuuksista oli hieman alle viidenneksen (17 %) ja mopoilijoiden peräti noin neljänneksen (26 %) (Kuva 5). Mopoilijoiden osuus henkilövahingoista on selvästi korkeampi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. Viime vuosina mopoilijoiden osuus henkilövahingoista on ollut jopa yli kolmanneksen. On myös huomattava, että monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Mopon kuljettajat ovat pääasiassa vuotiaita nuoria. Mopo onnettomuuksien määrän kasvu on valtakunnallinen ilmiö. Tutkimusten mukaan moposta on tullut vaarallisin ajoneuvo kilometriä kohti. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia: yhteenajot risteyksissä, suistumiset ja kaatumiset sekä peräänajot. Valppautta ja varovaisuutta vaaditaan kuitenkin entistä enemmän myös autoilijoilta, etenkin kun mopoliikenne on taajama alueilla enenevässä määrin siirtymässä ajoradalla. Henkilövahinkojen jakautuminen eri tienkäyttäjäryhmiin Henkilövahinkojen jakautuminen eri tienkäyttäjäryhmiin vertailualueilla 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 17 % 40 % 2 % 6 % 4 % 3 % 10 % 12 % 12 % 24 % 14 % 38 % 27 % 14 % 7 % 9 % 15 % 22 % 0 % 31 % 6 % 24 % 26 % 36 % 13 % 17 % 16 % 11 % 16 % 12 % 4 % 4 % 0 % 0 % 7 % Muu Ha matkustaja Ha kuljettaja MO pyörä Mopo Pyöräilijä Jalankulkija 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5 % 8 % 8 % 21 % 20 % 21 % 23 % 34 % 35 % 8 % 26 % 9 % 8 % 13 % 10 % 14 % 11 % 11 % 3 % 6 % 7 % Muu Ha matkustaja Ha kuljettaja MO pyörä Mopo Pyöräilijä Jalankulkija Kuva 5. Raision kaupungin alueella tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden jakautuminen tienkäyttäjäryhmittäin vuosina (vas.) ja vertailu maakunnan ja koko maan tasoon (keskiarvo ). Ikäryhmittäin tarkasteltuna ja ikäryhmän kokoon suhteutettuna selvästi eniten onnettomuuksia tapahtuu nuorille, vuotiaille. Tämän ikäryhmän edustaja on ollut mukana joka neljännessä vuosina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa Raisiossa. Erityisesti tilastoista nousevat esille 15 vuotiaat (mopo onnettomuudet) sekä vuotiaat (mopo ja auto onnettomuudet). Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on ominaista kova vauhti, lyhyet turvavälit, piittaamattomuus liikennesäännöistä ja ilman turvavyötä ajaminen. Jalan ja polkupyörällä liikkuessaan nuoret pärjäävät suhteellisen hyvin (Kuva 6). Yli 65 vuotiaiden osuus liikenneonnettomuuksien osallisista on noin kahdeksan prosenttia ja selvästi alle tämän ikäryhmän väestöosuuden. Iäkkäille sattuneista onnet (8)

12 tomuuksista valtaosa on ollut auto onnettomuuksia. On kuitenkin huomattava, että onnettomuusaineistoista puuttuu valtaosa liukastumistapaturmista. Iäkkäiden väestöosuuden jatkuvasti kasvaessa korostuvat liikenneympäristön selkeyteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat entistä enemmän. Iäkkäiden liikenneturvallisuudesta huolehtiminen tuleekin olemaan, nuorten liikenneturvallisuuden ohella, keskeisimpiä tulevaisuuden liikenneturvallisuustyön haasteita. 5,0 % 4,5 % 4,0 % Liikenneonnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) ikäluokan osuus väestöstä (ka ) 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Kuva 6. Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin ja ikäryhmien osuus Raision kaupungin väestöstä. Mikäli sininen palkki ylittää punaisen viivan, on ikäryhmä yliedustettuna onnettomuustilastoissa = korkea onnettomuusriski. 2.3 Onnettomuuslajit ja luokat Onnettomuuslajit Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että ns. heikoin osallinen on määräävä. Esimerkiksi auton ja polkupyörän yhteenajo on polkupyöräonnettomuus. Vuosina Raisiossa tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista hieman yli puolet (52 %) oli auto onnettomuuksia. Mopoonnettomuuksien osuus oli noin viidenneksen (19 %), samoin polkupyöräonnettomuuksien (18 %). Maanteiden ja katuverkon välillä on kuitenkin havaittavissa selviä eroja onnettomuuslajien jakauman suhteen (Kuva 7). Tutkittaessa tarkemmin onnettomuuksien osallisia, voidaan havaita, että pyöräilyonnettomuuksista 60 % oli auton ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia ja 40 % mopon ja pyörän välisiä onnettomuuksia. Mopo onnettomuuksista peräti 84 % oli auton ja mopon välisiä onnettomuuksia. Auto onnettomuuksista noin puolet oli erilaisia risteysonnettomuuksia (kääntymis, risteämis tai peräänajo onnettomuuksia). (9)

13 Vuosina tapahtuneiden henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuslajeittain kaduilla ja maanteillä Auto onnettomuus Mopo onnettomuus Polkupyöräonnettomuus Moottoripyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Muu moottoriajoneuvo onnettomuus Katuverkko Maantiet Kuva 7. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien jakautuminen onnettomuuslajeittain. Onnettomuusluokat Onnettomuusluokka muodostetaan osallisten määrän, osallislajin ja onnettomuustyypin perusteella. Kaikista Raision alueella tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista laskien yleisimmät onnettomuusluokat ovat polkupyöräonnettomuus (18 %) ja mopedi onnettomuus (18 %). Myös peräänajo onnettomuudet (15 %) ja yksittäisonnettomuudet (tieltä suistumiset) (15 %) ovat yleisiä. Maanteiden ja katuverkon välillä on kuitenkin havaittavissa selviä eroja (Kuva 8). Maanteiden henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa yleisin onnettomuusluokka on polkupyöräonnettomuus (22 %), ja tarkempi tiekohtainen tarkastelu osoittaa, että kaikista henkilövahinkoon johtaneista polkupyöräonnettomuuksista (22 kpl) vain kaksi on tapahtunut katuverkolla. Maanteillä tapahtuneista polkupyöräonnettomuuksista 17 on tapahtunut kantatiellä 40 (tien varren kevyen liikenteen väylällä tai suojateillä) ja yksi valtatiellä 8. Seuraavaksi yleisimmät maanteiden onnettomuusluokat ovat peräänajoonnettomuus (18 %), mopedionnettomuus (14 %) ja yksittäisonnettomuus (12 %). Mikäli maanteiden onnettomuusluokkien tarkasteluun otetaan mukaan myös omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet, ovat yleisimmät onnettomuusluokat peräänajo onnettomuus (24 %) ja yksittäisonnettomuus (19 %) (Kuva 9). Katuverkolla tapahtuneissa henkilövahinko onnettomuuksissa yleisimmät onnettomuusluokat ovat mopedionnettomuus (29 %) ja yksittäisonnettomuus (23 %). Kaikista Raision alueella tapahtuneista henkilövahinkoon johtaneista mopedionnettomuuksista (23 kpl) kuitenkin yli puolet (60 %, 14 kpl) on tapahtunut maantieverkolla (9 kpl kantateillä 40). Maanteillä tapahtuneiden henkilövahinko onnettomuuksien sijainti ja onnettomuusluokat on esitetty kuvissa Katuverkolla tapahtuneiden onnettomuuksien tarkka paikantaminen ei ole ollut mahdollista käytettävissä olevalla aineistolla. (10)

14 Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin Kaikki tiet Kadut Maantiet polkupyöräonnettomuus 18 % mopedionnettomuus 18 % peräänajo onnettomuus 15 % yksittäisonnettomuus 15 % risteämisonnettomuus 9 % muu onnettomuus 8 % kääntymisonnettomuus 5 % ohitusonnettomuus 5 % kohtaamisonnettomuus 4 % jalankulkijaonnettomuus 2 % peuraonnettomuus 1 % muu eläinonnettomuus 1 % hirvionnettomuus 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kuva 8. Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokittain. Maanteiden onnettomuusluokat peräänajo onnettomuus yksittäisonnettomuus ohitusonnettomuus risteämisonnettomuus peuraonnettomuus muu onnettomuus polkupyöräonnettomuus mopedionnettomuus kääntymisonnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus muu eläinonnettomuus jalankulkijaonnettomuus Kuolemaan johtanut onn. Loukkaantumiseen johtanut onn. Omaisuusvahingot Kuva 9. Maanteiden onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin. 2.4 Onnettomuuksien tapahtuma ajankohdat Onnettomuustilastoihin on kirjattu jokaisen onnettomuuden osalta tieto tapahtumaajankohdasta. Kuvissa on esitetty henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen vuoden eri kuukausille, viikonpäiville ja vuorokauden ajankohtiin. Vuorokauden ajankohdista onnettomuuksia tapahtuu etenkin iltapäivisin, jolloin myös liikenne on vilkkaimmillaan. Tarkastelujakson henkilövahinkoonnettomuuksista noin kolmannes (28 %) tapahtui iltapäivällä aikajaksolla klo Tarkasteltaessa onnettomuuksien jakautumista kuukausittain huomataan, että eniten onnettomuuksia on tapahtunut etenkin elo ja syyskuussa. Viikonpäivistä onnettomuuksia tapahtuu eniten torstaisin ja perjantaisin, mikä saattaa osin liittyä Raision läpi kulkevaan pitkämatkaiseen viikonloppuliikenteeseen. (11)

15 14 % Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri tunneille 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kuva 10. Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen vuorokauden eri tunneille vuosina % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille ja vuorokauden eri tunneille klo klo klo klo klo klo klo klo Kuva 11. Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille vuosina % Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen eri kuukausille ja vuorokauden eri tunneille 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai klo klo klo klo klo klo klo klo Kuva 12. Henkilövahinko onnettomuuksien jakautuminen eri viikonpäiville vuosina (12)

16 2.5 Onnettomuuspaikat ja kasaumat Maanteiden onnettomuudet Raision kaupungin alueen henkilövahinko onnettomuuksista lähes kolme neljäsosaa on tapahtunut maantieverkolla. Maanteiden onnettomuuksista yli puolet (60 %) tapahtuu kantatiellä 40 (Nesteentie, Ohikulkutie). Valtatien 8 osuus maanteiden henkilövahinko onnettomuuksista on viidenneksen, samoin kuin muiden kaupungin alueen maanteiden osuus. Kantatien 40 osuus kaikista kaupungin henkilövahinko onnettomuuksista on niin ikään merkittävä (43 %). Maanteiden liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat onnettomuuden vakavuuden ja onnettomuusluokan perusteella on esitetty kuvissa 13 ja 14. Poliisin onnettomuustilastojen perusteella voidaan tehdä lisäksi seuraavat maanteiden onnettomuuspaikkoihin tai olosuhteisiin liittyvät yleiset havainnot: Onnettomuuksista noin viidennes (22 %) tapahtui taajamamerkin alueella. Onnettomuuksista 61 % tapahtui ajoradalla, 23 % ELY:n hallinnoimalla kevyen liikenteen väylällä ja 11 % suojatiellä. Onnettomuuksista 81 % tapahtui kirkkaassa tai pilvipoutaisessa säässä. Onnettomuuksista 61 % tapahtui tienpinnan ollessa kuiva ja noin 20 % tienpinnan ollessa märkä. Onnettomuuksista 17 % tapahtui tienpinnan ollessa luminen, sohjoinen tai jäinen. Onnettomuuksien kasaumatarkasteluissa etsitään sellaisia yksittäisiä paikkoja, joissa on tapahtunut useampia liikenneonnettomuuksia lähimpien vuosien aikana. Maanteiden osalta onnettomuuskasaumaksi on määritelty ne paikat, joissa on tapahtunut vähintään kolme onnettomuutta (mukaan lukien omaisuusvahingot, mutta poislukien eläinonnettomuudet) viimeisen viiden vuoden aikana (onnettomuuksien etäisyys toisistaan enintään 25 metriä). Kasaumatarkastelun perusteella onnettomuusmääriltään kaikista pahimmat (> 5 onnettomuutta vuosina ) maanteiden onnettomuuskasaumat ovat: 1. Ohikulkutie (kt 40) x Voudinkatu (yht. 39 onn. / 11 hevaa) 2. Ohikulkutie (kt 40) x Petterinpellontie (yht. 28 onn. / 4 hevaa) 3. Nesteentie (kt 40) x Raisiontie (yht. 18 onn. / 2 hevaa) 4. Nesteentie (kt 40) x Raisionkaari x Konsantie (yht. 15 onn. / 4 hevaa) 5. Ohikulkutie (kt 40) x vt 8 itäpuolen rampin pää (yht. 14 onn. / 1 heva) 6. Nesteentie (kt 40) x Ystävyydenkatu (yht. 8 onn. / 2 hevaa) Ohikulkutie (kt 40) Haunistentien kohdalla (yht. 8 onn. / 2 hevaa) 7. Raisiontie (mt 12150) x Kapponkatu (yht. 7 onn. / 2 hevaa) Raisiontie (mt 12150) x Tikanmaankatu (yht. 7 onn. / 1 heva) Nesteentie (kt 40) x Juhaninkuja (yht. 7 onn. / 2 hevaa) Kustavintie (mt 192) x Maskuntie (mt12259) (yht. 7 onn. / 1 heva) 8. Ohikulkutie (kt 40) Allastien liittymän kohdalla (yht. 6 onn. / 2 hevaa) Nesteentie (kt 40) x Soliniuksenkuja (yht. 6 onn. / ei heva onn.) Maanteiden onnettomuuskasaumat onnettomuuksien vakavuuden ja onnettomuusluokan mukaan on esitetty kuvissa (13)

17 Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvitys Kuva 13. Maanteiden onnettomuuspaikat ja onnettomuuksien vakavuus. Kuva 14. Maanteiden onnettomuuspaikat ja onnettomuuksien vakavuus. (14)

18 Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvitys Kuva 15. Maanteiden pahimmat onnettomuuskasaumat. Kuva 16. Maanteiden pahimmat onnettomuuskasaumat, keskusta. (15)

19 Raision kaupungin liikenneturvallisuusselvitys Kuva 17. Maanteiden pahimmat onnettomuuskasaumat onnettomuusluokittain. Kuva 18. Maanteiden pahimmat onnettomuuskasaumat onnettomuusluokittain, keskusta. (16)

20 Katuverkon onnettomuudet Katuverkolla on tapahtunut noin kolmannes Raision kaupungin alueen henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista. Katuverkon onnettomuuksista ei ollut käytettävissä valmiiksi paikannettavissa olevaa tietoa, mutta Poliisin tilastointi sisältää tapahtumapaikan sijaintiin liittyvän kuvauksen, josta etenkin liittymissä tapahtuneet onnettomuudet on poimittavissa varsin luotettavasti. Taulukossa 1 on esitetty kadut, joille on kirjattu vähintään viisi onnettomuutta tarkastelujakson aikana. Poliisin tilastoinnin perusteella eniten liikenneonnettomuuksia on tapahtunut Raisiontiellä (kaupungin hallinnoimalla osuudella), Myllynkadulla (kiinteistön sisäinen katu), Pernontiellä, Raisionkaarella, Kerttulantiellä, Kuloistentiellä ja Upalingontiellä. Raisiontiellä liittymäonnettomuuksien osuus on 63 %, Pernontiellä 53 %, Raisionkaarella 33 %, Kerttulantiellä 18 %, Kuloistentiellä 25 % ja Upalingontiellä 30 %. Yksittäisistä paikannettavista olevista katuverkon onnettomuuspaikoista onnettomuusmääriltään merkittävimpiä ovat: Raisiontie x Raisionkaari (15 onn. vuosina 05 09), Raisiontie x Kirkkoväärtinkuja (6 onn. vuosina 05 09) ja Raisiontie x Hulvelankatu x Lumparlankatu (6 onn. vuosina 05 09). Seikkaperäisempi erittely onnettomuuspaikoista on esitetty liitteessä 1. Taulukko 1. Kadut, joille on kirjattu vuosina vähintään viisi liikenneonnettomuutta. KATU HEVA OM YHTEENSÄ Selitteet: RAISIONTIE MYLLYNKATU HEVA = Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus (kpl) PERNONTIE OM = Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus (kpl) RAISIONKAARI KERTTULANTIE KULOISTENTIE UPALINGONTIE KONSANTIE 9 9 VOUDINKATU 9 9 IHALANTIE KAUPPAKUJA 7 7 SAIRAALAKATU 7 7 HAUNISTENTIE 6 6 EERONKUJA KAPPONKATU KESKITIE 5 5 SARKAMAANTIE 5 5 Poliisin onnettomuustilastojen perusteella voidaan tehdä lisäksi seuraavat katuverkon onnettomuuspaikkoihin tai olosuhteisiin liittyvät yleiset havainnot: Onnettomuuksista 36 % tapahtui km/h ja 35 % 50 km/h nopeusrajoitusalueella. Onnettomuuksista 71 % tapahtui ajoradalla, 10 % suojatiellä, 6 % kevyen liikenteen väylällä ja 10 % pysäköintialueella tai kiinteistön pihalla. Onnettomuuksista 81 % tapahtui kirkkaassa tai pilvipoutaisessa säässä. Onnettomuuksista 58 % tapahtui tienpinnan ollessa kuiva ja 26 % tienpinnan ollessa märkä. Onnettomuuksista 16 % tapahtui tienpinnan ollessa luminen, sohjoinen tai jäinen. (17)

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA 2006 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ... 5 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET... 6 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ YHTEENVETO PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA LIIKKUMINEN JA LIIKENNEKÄYTTÄYTYMINEN Eri kulkutapojen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja Vastausmäärät ja vastaajien taustatietoja Liikkuminen ja liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysin tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ Yhteenveto Onnettomuuskehitys, riskit ja vakavuus aluetasolla Onnettomuuksien osalliset ja osallisten

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 235 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 47 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA PIRKANMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA PIRKANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN ERILLISSELVITYS Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto, Risto Hyppönen Logisma Oy SIvu 1/44 YHTEENVETO Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 73 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kuopion maaseutualueet RAPORTTEJA 73 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskysely Forssan seudulla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneturvan

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot