Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten. Näin tutkin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten. Näin tutkin"

Transkriptio

1 Näin tutkin Pia Wahlsten ja Hannu Laaksonen Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten Epäiltyjä pahoinpitelyvammoja tutkiessaan ja arvioidessaan lääkärin tulee tiedostaa tutkimuksen ja siitä laadittavan lausunnon merkitys myös mahdollisesti seuraavassa oikeuskäsittelyssä ja suhtautua asiantuntija asemaansa siihen kuuluvalla vakavuudella. Kaikki löydökset ja havainnot vaikka ne eivät varsinaista hoitoa vaatisikaan on dokumentoitava erittäin huolellisesti ja niin tarkasti, että kuvausta myöhemmin tarkasteleva voi merkintöjen perusteella muodostaa vammoista selvän käsityksen. Lääkärin on tutkimushavaintojensa perusteella pyrittävä myös arvioimaan objektiivisesti vammojen syntytapaa, laatua, vaikeusastetta ja mahdollista hengenvaarallisuutta, otettava kantaa ristiriitaan tai ristiriidattomuuteen löydösten ja esitietojen välillä sekä arvioitava vammoista koituneita ja tulevaisuudessa ehkä edelleen koituvia seurauksia. Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin sairauksien diagnosointi ja hoito, mutta yhä useammin kohdataan myös tilanteita, joissa viranomainen pyytää arviota ja lääkärinlausuntoa esimerkiksi vastaanotolla käyneen potilaan pahoinpitelyvammoista mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Jostain syystä lääkärien keskuudessa tuntuu edelleen vallitsevan epäselvyyttä tällaisen lausunnon sisällöstä. Lausunnon laatiminen on kuitenkin tärkeä osa lääkärin työtä, ja kyseessä on katsottava olevan niin yhteiskunnallinen kuin virkavelvollisuus, jonka täyttäminen palvelee eri osapuolten oikeusturvan toteutumista. Lausuntoa laatiessaan lääkäri toimii eräällä tavalla niin yksityisen ihmisen kuin yhteiskunnankin luottohenkilönä ja hänen on siksi pyrittävä ehdottomaan puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen antamatta sen vaikuttaa, mihin oikeudellisiin ratkaisuihin tai oikeustoimiin päätelmät saattavat johtaa. Annetun lausunnon tulee perustua yksinomaan tutkimustuloksiin ja Duodecim 2007;123:81 7 lääkärin itsensä tekemiin havaintoihin tai asiakirjamerkintöihin, joiden paikkansapitävyydestä hän on vakuuttunut. Vaikka anamnestiset tiedot luonnollisesti kertovat tapahtuneen taustaa, ainakin yhtä versiota siitä, ei niiden saa koskaan antaa johtaa itseään harhaan. Lausunto on aina syytä laatia erillisenä dokumenttina; pelkästään kopiota epikriisistä ei pidä koskaan käyttää»lausuntona» eikä edes kutsua sitä sellaiseksi. Lisäksi epikriisin»lausuntona» käyttäminen saattaa vakavasti vaarantaa salassapidon ja potilaan tietoturvan, sillä sairauskertomusmerkinnät sisältävät useimmiten potilaasta paljon muutakin tietoa kuin oikeudellisessa tutkinnassa tarvittavaa ja kuin mihin pyytäjällä edes on oikeutta. Yleisestikin lausunnon laatijan tulee käyttää tervettä järkeä ja varmistaa, että hän ottaa oma aloitteisesti kantaa kaikkiin olennaisiin seikkoihin. Ei pidä esimerkiksi luottaa siihen, että poliisi osaa tilatessaan yksilöidä tarvitsemansa medisiiniset tiedot ja kysyä juuri»oikeita» asioita. 81

2 Aivan aluksi lausunnon laatijan on hyvä tehdä itselleen selväksi, että tällaista lausuntoa tulevat lukemaan ja sen sisältöä arvioimaan etenkin maallikot (poliisit, juristit, lautamiehet jne.), minkä vuoksi lausunnossa on syytä käyttää selkeää ja moitteetonta kieltä ja sellaisia kielellisiä ilmaisuja, jotka todella mahdollistavat sen hyödyntämisen oikeuskäsittelyssä. Lausunnon kieli on siis (tutkittavan äidinkielen mukaan) suomi tai ruotsi, ei»lääkärilatina», ja sen sisältö on voitava ymmärtää ilman lääketieteellistä koulutusta tai sanakirjaa. Lausunnoksi on turha lähettää tekstiä, jossa vilisee medisiinisiä diagnooseja ja termejä. Tarvittaessa kuvaus tietenkin voidaan kirjoittaa ensin maallikolle ymmärrettävällä suomella tai ruotsilla ja selvyyden niin vaatiessa lisätä sulkuihin latinankielinen diagnoosi. Sosiaali ja terveysministeriö sekä entinen lääkintöhallitus ovat antaneet lääkärintodistuksia ja lausuntoja koskevat yleiset ohjeet (Lääkintöhallituksen ohjekirje 6736/02/80, jonka sosiaali ja terveyshallitus saattoi voimaan ). Niiden lisäksi Suomen Lääkäriliitto on antanut ohjeistoja ja suosituksia lääkärintodistuksille asetettavista yleisistä muotovaatimuksista (esim. Näitä ohjeita on yleensä syytä noudattaa, vaikka poliisille toimitettuja lausuntoja tarkastellessa eittämättä huomio on kiinnittynyt siihen, että jo vuosikymmeniä vanhaa ja vakiintunutta lausuntokaavaa lääkärit eivät jostain syystä edelleenkään osaa tai halua johdonmukaisesti käyttää. Määrämuotoisena lausuntokaava kuitenkin jopa helpottaa lausunnon laatijan tehtävää varmistaen, että kaikki asiaan kuuluvat seikat tulevat mainituksi ja että todistus näin todella palvelee sitä tarkoitusta, mitä varten se on laadittu. Tutkimuksessa on syytä edetä järjestelmällisesti ja koko ajan muistiinpanoja tehden, jolloin kaikki oleelliset löydökset tulevat huomioiduiksi. Ongelmia tulee silloin, kun lausuntoja joudutaan esimerkiksi lääkäreiden suuren vaihtuvuuden takia antamaan ilman, että lausunnonantaja itse olisi suorittanut potilaan kliinistä tutkimusta. Tällöin ensihoitovaiheessa tarkasti kirjatut muistiinpanot ovat lausunnon lopulliselle kirjoittajalle kullan arvoisia ja usein myös ainoa dokumentti tapahtuneesta. Huonosti dokumentoiduista tutkimuslöydöksistä on mahdotonta kirjoittaa hyvää tai edes hyväksyttävää lausuntoa, joka palvelisi ketään asianosaista. Tällöin oikeuden toteutuminen voi lääkärin toiminnan puutteiden vuoksi jopa estyä. Lausunnon johdanto osa Lausunnon nimi ja tarkoitus ilmaisee, mitä viranomaista, millaisessa asiassa ja mitä käyttöä varten lausunto on laadittu. Nämä tiedot saadaan joko tutkittavalta tai viranomaiselta. On syytä muistaa, että lääkärinlausunnon käyttäminen on usein täysin sen saajan harkinnassa. Ilmaisemalla lausunnon luonne selkeästi voidaan ehkäistä ainakin karkeimmat väärinkäsitykset ja mahdollinen väärinkäyttö. Johdanto sisältää lausunnon antamisen kannalta oleelliset lähtökohdat, ja myös siinä on syytä mainita, mistä tutkimuksesta on kysymys. Tutkimusajankohdasta on hyvä kirjata päivämäärän lisäksi myös kellonaika. Lausunnon pyytäjästä, joka on joko tutkittava itse tai jokin viranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin), tehdään merkintä. Tutkittavan henkilöllisyyden selvittämisen tärkeys lienee itsestään selvää, ja täydellisen nimen lisäksi mainitaan aina myös henkilötunnus. Kun tutkimus tehdään tutkittavan omasta pyynnöstä, on lausuntoa antava lääkäri todella myös vastuussa tutkittavan henkilöllisyyden kunnollisesta toteamisesta. Jos sen sijaan tutkittavan tuo tutkimukseen viranomainen, tämä huolehtii henkilöllisyyden varmistamisesta. Tapa, jolla henkilöllisyys on varmistettu (henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti jne.), on syytä kirjata. Vakuuttavammaksi asian tekee, jos mainitaan vielä esimerkiksi passin numero tai ajokortin myöntäjä ja myöntämispäivä. Paremman puutteessa voidaan todistukseen pyytää tutkittavan nimikirjoitus. Tutkimuksessa läsnä olleiden nimien mainitseminen voi tilanteen mukaan olla aiheellista. Esitiedot Esitiedoista on selvästi mainittava, mitkä tiedot on saatu tutkittavalta itseltään ja mitkä ovat pe 82 P. Wahlsten ja H. Laaksonen

3 Kuva. Lausunnon lisänä kannattaa käyttää valokuvia ja kaavapiirroksia. räisin muista lähteistä. Esitiedot voidaan aloittaa mm. sanoilla»tutkittava kertoo». Esitietoja kysyttäessä on tietenkin vältettävä johdattelemasta tai painostamasta niiden antajaa kysymyksillä millään tavoin. Oleellinen tapahtumien kulku sekä tapahtumapaikka ja aika kerrotaan lyhyesti. Lääketieteellisessä yleisanamneesissa pitäydytään vain tekeillä olevan lausunnon kannalta oleellisissa asioissa. Vammoista mainitaan niiden kerrottu syntytapa, välittömät seuraukset ja kuljetus ensimmäiseen hoitopaikkaan. Kerrottujen tietojen totuudellisuuteen lausunnon antajan ei tarvitse ottaa kantaa. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten Tutkimushavainnot Lääkärin tekemät tutkimushavainnot ovat luonnollisesti lausunnon keskeinen kohta. Tutkittavan suhtautumisesta tutkimukseen ja yleisestä käyttäytymisestä tehdään asianmukaiset merkinnät. Yleiset kliiniset löydökset mainitaan vain lausunnon kannalta oleellisten löydösten osalta. Todetut vammat sen sijaan on syytä kuvata erityisen tarkasti (sijainti, koko, muoto, merkit syntyajasta). Tutkimusaikaan otetut valokuvat vammoista ovat myöhemmin usein osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi ja havainnollisiksi, ja 83

4 Nykypäivänä vastaanoton varustukseen pitäisi kuulua digikamera nykypäivänä vastaanoton varustukseen pitäisikin kuulua myös esimerkiksi digikamera, jolla kuvat on helppo ottaa ja edelleen tallentaa. Vähintään mittauksia ja selventäviä piirroksia on pyrittävä aina mahdollisuuksien mukaan käyttämään. Löydösten kuvausten tulee olla niin tarkkoja, että lausuntoa myöhemmin lukeva voi muodostaa itselleen selvän käsityksen kuvatuista vammoista ja tehdä niiden perusteella omat ratkaisunsa. Tällöin lausunnolla on merkitystä silloinkin, kun lausunnon antaja on syystä tai toisesta itse tehnyt virheellisiä päätelmiä. On myös syytä kirjata päätelmien tai lausunnon kannalta tärkeät normaalilöydökset, ja joskus on hyvä mainita jopa tiettyjen vammojen puuttuminen. Mahdollinen humala tai huumaustila arvioidaan; tarvittaessa suoritetaan puhalluskoe tai otetaan tutkittavan luvalla verinäyte alkoholin tai lääke tai huumausaineiden toteamiseksi. Päätelmät Päätelmät perustuvat aina lääkärin omakohtaisiin tutkimushavaintoihin ja muihin hänen käytettävissään oleviin tietoihin (potilasasiakirjat, kuvantamistutkimukset jne.). Pelkän mielipiteen ilmaiseminen ilman perusteluja on turhaa, vaikka olisi miten arvostettu asiantuntija omalla alallaan. On muistettava, että maallikkolukijoiden kannalta tämä on lausunnon ehdottomasti tärkein osa, sillä hehän eivät lääketieteellisen tietämyksen puuttuessa välttämättä kykene itse tekemään oikeita päätelmiä pelkkien tutkimushavaintojen perusteella. Päätelmäosaa voi selkeyttää sen alussa esitetyllä tiivistelmällä todetuista vammoista. Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun vammoja on runsaasti ja niitä kuvaileva osa on pitkä. Päätelmäosassa tulee antaa arvio vammojen laadusta ja vaikeusasteesta. Tällöin lääkärin tulee tiedostaa, että tietyillä vamman vaikeusastetta kuvaavilla sanonnoilla on lakikielessä aivan oma merkityksensä, mikä jo sinänsä saattaa vaikuttaa oikeusseuraamuksiin. Rikoslaki (luku 21, pykälät 5 7 ja 10 12) puhuu vaikeasta ruumiinvammasta ja sen rinnalla vakavasta sairaudesta sekä hengenvaarallisesta tilasta. Sen sijaan laissa ei ole erityistä nimitystä vammalle tai sairaudelle, joka vaikeusasteeltaan jää vaikean ja vähäisen välille. Laki ei myöskään tarkemmin määrittele, mitä oikeastaan ymmärretään vaikealla tai vähäisellä vammalla. Vamman vaikeusasteella voi olla merkitystä tekijän tuomion suuruuteen tahallisissa pahoinpitelyrikoksissa, joissa teon törkeyden yhtenä tunnusmerkkinä on»aiheutettu vaikea ruumiinvamma». Sen lisäksi myös tuottamusrikoksissa vamman vaikeusasteella on merkitystä. Vähäisen vamman tuottamusta ei ole edes kriminalisoitu, kun taas vammantuottamus (jolloin kyseessä on siis vähäistä vaikeampi vamma) on asianomistajarikos, josta syyte nostetaan vain asianomistajan eli vammautuneen vaatimuksesta. Sen sijaan törkeä vammantuottamus jossa vamman vaikeusaste on siis yksi osa tunnusmerkistöä on aina virallisen syytteen alainen rikos. Edellä olevan perusteella lienee siis selvää, että adjektiiveja»vaikea» ja»vähäinen» ei lausunnossa tule käyttää varomattomasti. Näin tehdessään lääkäri saattaa nimittäin tahtomattaan vaikuttaa tuomion suuruuteen tai jopa siihen, eteneekö asia tuomioistuimeen lainkaan. Päätelmiin kirjataan myös lääkärin arvio vammojen syntytavasta. Tällöin on hyvä pitää mielessä, että etenkin tylppään väkivaltaan liittyvissä vammoissa voidaan harvoin tarkasti arvioida vamman aiheuttajaa. Liian tarkkoja mielipiteitä vamman mahdollisesta aiheuttajasta, esimerkiksi käytetystä lyöntivälineestä, tuleekin siis välttää. Tarpeen mukaan lääkäri voi esittää vammojen synnylle myös esitiedoista poikkeavia mahdollisia vaihtoehtoisia mekanismeja. Vammojen yhteensopivuudesta saatujen esitietojen kanssa tulee myös antaa arvio. Syy yhteyksiä käsitellessään lääkäri voi vain äärimmäisen harvoin lausua mitään täysin varmaa, vaan hän joutuu laatimaan arvionsa todennäköisyyksien pohjalta. Lääkäriliitto suosittelee ohjeistossaan syy yhteyden varmuuden ilmaisemista viisiportaisella asteikolla.»erittäin todennäköinen» on suurin varmuus, jolloin syy yhteyttä käytännössä voidaan pitää todistettuna. Vastaavasti»erittäin epätodennäköinen» merkitsee, ettei 84 P. Wahlsten ja H. Laaksonen

5 syy yhteyttä ole olemassa.»mahdollinen» on mitäänsanomaton syy yhteyden aste, eli tällöin syy yhteys voi olla olemassa tai yhtä hyvin olla olemattakin. Väliin jäävien syy yhteyden asteiden»jokseenkin todennäköinen» ja»jokseenkin epätodennäköinen» merkitys on riippuvainen muusta todistusaineistosta, jolloin samansuuntaiset todisteet tietenkin puhuvat syy yhteyden puolesta ja vastakkaiset todisteet voivat puolestaan kumota sen koko olemassaolon. Selvä ristiriita tutkimuslöydösten ja esitietojen välillä on aina syytä mainita erikseen. On syytä korostaa, että pahoinpitelyn epäiltyä uhria ensimmäisenä tutkineella lääkärillä on ehdottomasti parhaat ja usein myös ainoat edellytykset arvioida asianmukaisesti mahdollista ristiriitaa ilmoitetun vammamekanismin ja löydösten välillä. Sama pätee tietysti myös vamman iän määritykseen. Vamman seuraukset tulee mainita niin laajalti kuin ne ovat tutkimushetkellä tiedossa (täysin tuoreessa tilanteessa on tietenkin usein vaikea antaa pitkälle meneviä ennusteita). Mahdollisen sairaalahoidon pituus tulee aina mainita, samoin tärkeimmät suoritetut hoitotoimenpiteet. Nämä molemmat vahvistavat silloin myös kuvaa vamman vaikeusasteesta. Samaan liittyy työkyvyttömyysaika, jolla on monesti muutenkin merkitystä tuomioistuinkäsittelyssä. Kipuun ja särkyyn on lausunnossa myös otettava kantaa. Vahingonkorvauslain mukaan pahoinpitelyn uhrilla on mahdollisuus saada näistä korvausta, ja sitä oikeudessa myös yleensä vaaditaan. Lausuntoon tulisi kirjata vähintään kipulääkityksen tarve. Kivun ja säryn astetta miettiessään lääkäri voi myös käyttää apunaan Liikennevahinkolautakunnan suosituksia ja normeja vihkosta, josta ilmestyy painos vuosittain (tilausosoite: Liikennevakuutuskeskus, Bulevardi 28, Helsinki, puh tai www. liikennevakuutuskeskus.fi). Uhrilla on mahdollisuus saada ja monesti hän myös hakee korvausta mahdollisista psyykkisistä seurauksista. Näihinkin lääkärin tulee ottaa kantaa, jos hän katsoo sen aiheelliseksi ja itsensä päteväksi niitä arvioimaan. Hän voi myös esittää erikoislääkärin lausunnon pyytämistä psyykkisten seurausten arvioimiseksi. Lääkärinlausunto Lausunnon nimi ja tarkoitus Mille viranomaiselle, mihin käyttöön, millaisessa asiassa Perustuuko kliiniseen tutkimukseen vai sairauskertomukseen Johdanto Mitä missä milloin on tapahtunut Tutkimuksen pyytäjä Tutkittavan henkilötiedot ja henkilöllisyyden varmistus Esitiedot Oma kertomus / saattajan kertomus / poliisin tiedot Käytetyt asiakirjat Tutkimushavainnot Yleishavainnot soveltuvin osin (sisältää tutkittavan suhtautumisen ja käyttäytymisen) Paikallisstatus: vamman laatu, sijainti, koko, muoto ja merkit syntyajasta, tarkka kuvaus Lisätutkimusten tulokset Päätelmät Vamman laatu, syntyaika ja syntytapa Yhteensopivuus tai ristiriita tapahtumien kuvauksen kanssa Vaikeusaste ja hengenvaarallisuus Hoitotoimenpiteet ja jatkohoito, ennuste»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan» Päiväys, allekirjoitus sekä nimen selvennys ja virkaasema Muista Älä johdattele äläkä painosta selvittäessäsi esitietoja Älä anna esitietojen johtaa harhaan Selvitä lyhyesti olennainen Tutki huolellisesti ja järjestelmällisesti Mahdolliset rikostutkintanäytteet otetaan ennen diagnostisia Tee selkeä, kantaa ottava lausunto Ole objektiivinen ja puolueeton Älä ylitä asiantuntemustasi Konsultoi, jos olet epävarma Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten 85

6 Mahdolliset pysyvät viat ja haitat (myös kosmeettiset) on tietysti syytä mainita, sillä näistä tuomioistuimessa vaaditaan usein huomattaviakin korvauksia. Ellei lääkäri ole ottanut kantaa näihin lausunnossaan, asia saattaa jäädä pelkästään ilman lääketieteellistä näkökulmaa toimivan tuomioistuimen harkinnan varaan. Hengenvaaraa arvioidessaan lääkärin tulee kiinnittää huomionsa ainoastaan konkreettiseen hengenvaaraan eli kudosvaurioiden perusteella suoranaisesti tai välillisesti syntyneeseen tilaan, joka vallinneissa olosuhteissa kokemuksen mukaan usein aiheuttaa potilaan kuoleman. Tällöin lääkäri voi tukeutua kliiniseen kokemukseen ja tilastotietojen mukaisiin kuolleisuuslukuihin. Esimerkkejä hengenvaarallisiksi katsottavista vammoista ovat kaikki perforoivat ja useimmat penetroivat aivovammat, kallonsisäiset verenvuodot, yli 24 tunnin tajuttomuuden aiheuttanut aivoruhje, rintakehän epästabiiliudesta johtuva varstarinta, sarjakylkiluumurtumat (yli seitsemän), vaikea veri ilmarinta, pallean repeämä, sydämen tamponaatio, maksan ja haiman vaikea repeämä sekä kahden tai useamman vatsaelimen samanaikainen vaurioituminen. Myös potilaan pelastamiseksi tehdyt elvytystoimenpiteet antavat hyvän kuvan mahdollisesta hengenvaarasta. Mitä vaativampaa primaarihoitoa on tarvittu, sitä vaikeammista vammoista on ollut kysymys. Lähinnä on tällöin syytä mainita toimenpiteet, jotka on suoritettu potilaan vitaalitoimintojen eli hengityksen ja verenkierron ylläpitämiseksi (esim. hengitysputken asettaminen, henkitorviavanteen teko, avustettu hengitys, sydänelvytys, mittavat verensiirrot tai elämän ylläpitämiseksi välttämättömät rintakehän tai vatsaontelon avausleikkaukset). Abstraktisella hengenvaaralla ymmärretään käsitteellistä uhkaa, jonka olemassaolo voidaan todeta kokemuksen antamien tietojen ja reaalisten näkökohtien kuten aseella uhkaamisen tai surmaamisen aikomuksen nojalla. Sen arviointi ei kuitenkaan kuulu lääkärille vaan ainoastaan tuomioistuimelle. Päätelmäosan lopuksi mainitaan, ovatko lisälausunnot erikoislääkäreiltä tarpeen ja liittyykö vammoihin vielä jatkohoitoa, kuten myöhemmin tehtäviä korjausleikkauksia. Vakuutus ja oikeudellinen vastuu Allekirjoituksen lisäksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle menevä lausunto on lain (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 23 ) mukaan aina vahvistettava sanoin»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan». Tällöin lausunto vastaa luonteeltaan tuomioistuimen edessä annettavaa valaehtoista asiantuntijan todistusta ja pätee siellä poikkeuksellisesti sellaisenaan ilman kirjoittajan kuulemista (tarve haastaa lääkäri henkilökohtaisesti tuomioistuinkäsittelyyn riippuu usein lausunnon y d i n a s i a t Pahoinpitelyvammojen tutkimus tulee tehdä järjestelmällisesti, ja löydökset on dokumentoitava tarkasti ja johdonmukaisesti. Lausunto on laadittava selkeästi ja huolellisesti käyttäen ilmauksia, jotka ovat ymmärrettävissä myös ilman lääketieteellistä koulutusta. Päätelmissä tulee ottaa kantaa mm. vammojen laatuun, vaikeusasteeseen ja niistä aiheutuneeseen mahdolliseen hengenvaaraan sillä asiantuntemuksella, joka lausunnon laatijalla on. Tärkeää on huomioida mahdollinen ristiriita tutkimuslöydösten ja esitietojen välillä. Lääkärinlausunto vastaa valaehtoista asiantuntijan todistusta. Se on aina syytä laatia erillisenä dokumenttina ja käyttäen vakiintunutta lausuntokaavaa, ja se on vahvistettava sanoin»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan». 86

7 laadusta). Tämän vahvistuksen aiheuttamat vaatimukset ja myös mahdolliset seuraamukset lääkärin tulee aina pitää mielessään ja asennoitua oikein lausuntojen sisältöön ja muotovaatimuksiin eikä koskaan ryhtyä kirjoittamaan lausuntoa»vasemmalla kädellä», harkitsemattomasti ja ohimennen. Päiväyksen ja allekirjoituksen alle tulee vielä nimen selvennys (leimasimen käyttö on suositeltavaa), maininta lääkärin pätevyydestä ja virka asemasta sekä yhteystiedot mahdollisten lisäselvitysten varalta. Lopuksi Vaikka lääkärinlausunto nauttii yhteiskunnassamme ja oikeusjärjestelmässämme suhteellisen suurta luottamusta, ei sitä tuomioistuimessakaan toki pidetä ehdottomana ja ainoana totuutena vaan sitä kohdellaan oikeudellisesti asiantuntijalausuntona, jonka arvon, merkityksen ja todistusvoiman ratkaisee kuitenkin lopulta yksin tuomioistuin. Silloin kun lausunnon laatija on dokumentoinut löydökset hyvin ja johdonmukaisesti ja antanut niistä oman objektiivisen, puolueettoman, perustellun ja selkeän arvionsa, hänen voidaan katsoa omalta osaltaan suorittaneen velvollisuutensa ja osoittautuneen asiantuntija asemansa arvoiseksi. Pia Wahlsten, FM, LL, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, yliassistentti Turun yliopisto, oikeuslääketieteen laitos Kiinamyllynkatu Turku Hannu Laaksonen, LKT, dosentti, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, lääninoikeuslääkäri Länsi-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto PL 22, Turku 87

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Biomedicum Esittelijäneuvos Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 14.11.13 Eeva Rahko LT, el Sisältö PPSHP hoitoketjuohjeet

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

SEKSUAALIRIKOSPOTILAAN OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMINEN LKS NAISTENTAUDIT HELMIKUU 2016 AARO MÄKELÄ, PÄIVYSTÄVÄ OIKEUSLÄÄKÄRI (LFFLM)

SEKSUAALIRIKOSPOTILAAN OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMINEN LKS NAISTENTAUDIT HELMIKUU 2016 AARO MÄKELÄ, PÄIVYSTÄVÄ OIKEUSLÄÄKÄRI (LFFLM) SEKSUAALIRIKOSPOTILAAN OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMINEN LKS NAISTENTAUDIT HELMIKUU 2016 AARO MÄKELÄ, PÄIVYSTÄVÄ OIKEUSLÄÄKÄRI (LFFLM) OIKEUSLÄÄKETIETEEN OSA-ALUEET 15.5.2014 Lähde: Helsingin yliopisto

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN TYÖST STÄ Heikki J. JärvinenJ HYKS, kirurgian klinikka Valviran asiantuntijasymposium, Biomedicum 16.4. 2013 VALVIRA:lle

Lisätiedot

ja miten se laaditaan?

ja miten se laaditaan? Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? asiantuntijan näkökulma Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Helsinki Pia Lahtinen Kehittämispäällikkö, YTL Asiantuntijalausunnon merkitys

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Tietoinen (kirjallinen) lupa

Tietoinen (kirjallinen) lupa Tietoinen (kirjallinen) lupa Tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella Läpinäkyvyys ja vastuullisuus Toisinaan vaaditaan,

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon Rauhanturvaajaliitto osallistui kesäkuussa järjestettyyn kuulemistilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana olevasta uudesta sotilastapaturmalainsäädännöstä. Eduskunnalle tänä syksynä

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 ESITYKSET RITARIKUNTIEN KUNNIAMERKEIKSI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 2005 Opetusministeriö on lähettänyt Kirkkohallitukselle ohjeensa Suomen Valkoisen Ruusun ja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot