Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten. Näin tutkin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten. Näin tutkin"

Transkriptio

1 Näin tutkin Pia Wahlsten ja Hannu Laaksonen Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten Epäiltyjä pahoinpitelyvammoja tutkiessaan ja arvioidessaan lääkärin tulee tiedostaa tutkimuksen ja siitä laadittavan lausunnon merkitys myös mahdollisesti seuraavassa oikeuskäsittelyssä ja suhtautua asiantuntija asemaansa siihen kuuluvalla vakavuudella. Kaikki löydökset ja havainnot vaikka ne eivät varsinaista hoitoa vaatisikaan on dokumentoitava erittäin huolellisesti ja niin tarkasti, että kuvausta myöhemmin tarkasteleva voi merkintöjen perusteella muodostaa vammoista selvän käsityksen. Lääkärin on tutkimushavaintojensa perusteella pyrittävä myös arvioimaan objektiivisesti vammojen syntytapaa, laatua, vaikeusastetta ja mahdollista hengenvaarallisuutta, otettava kantaa ristiriitaan tai ristiriidattomuuteen löydösten ja esitietojen välillä sekä arvioitava vammoista koituneita ja tulevaisuudessa ehkä edelleen koituvia seurauksia. Lääkärin perustoimintaan kuuluvat etenkin sairauksien diagnosointi ja hoito, mutta yhä useammin kohdataan myös tilanteita, joissa viranomainen pyytää arviota ja lääkärinlausuntoa esimerkiksi vastaanotolla käyneen potilaan pahoinpitelyvammoista mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Jostain syystä lääkärien keskuudessa tuntuu edelleen vallitsevan epäselvyyttä tällaisen lausunnon sisällöstä. Lausunnon laatiminen on kuitenkin tärkeä osa lääkärin työtä, ja kyseessä on katsottava olevan niin yhteiskunnallinen kuin virkavelvollisuus, jonka täyttäminen palvelee eri osapuolten oikeusturvan toteutumista. Lausuntoa laatiessaan lääkäri toimii eräällä tavalla niin yksityisen ihmisen kuin yhteiskunnankin luottohenkilönä ja hänen on siksi pyrittävä ehdottomaan puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen antamatta sen vaikuttaa, mihin oikeudellisiin ratkaisuihin tai oikeustoimiin päätelmät saattavat johtaa. Annetun lausunnon tulee perustua yksinomaan tutkimustuloksiin ja Duodecim 2007;123:81 7 lääkärin itsensä tekemiin havaintoihin tai asiakirjamerkintöihin, joiden paikkansapitävyydestä hän on vakuuttunut. Vaikka anamnestiset tiedot luonnollisesti kertovat tapahtuneen taustaa, ainakin yhtä versiota siitä, ei niiden saa koskaan antaa johtaa itseään harhaan. Lausunto on aina syytä laatia erillisenä dokumenttina; pelkästään kopiota epikriisistä ei pidä koskaan käyttää»lausuntona» eikä edes kutsua sitä sellaiseksi. Lisäksi epikriisin»lausuntona» käyttäminen saattaa vakavasti vaarantaa salassapidon ja potilaan tietoturvan, sillä sairauskertomusmerkinnät sisältävät useimmiten potilaasta paljon muutakin tietoa kuin oikeudellisessa tutkinnassa tarvittavaa ja kuin mihin pyytäjällä edes on oikeutta. Yleisestikin lausunnon laatijan tulee käyttää tervettä järkeä ja varmistaa, että hän ottaa oma aloitteisesti kantaa kaikkiin olennaisiin seikkoihin. Ei pidä esimerkiksi luottaa siihen, että poliisi osaa tilatessaan yksilöidä tarvitsemansa medisiiniset tiedot ja kysyä juuri»oikeita» asioita. 81

2 Aivan aluksi lausunnon laatijan on hyvä tehdä itselleen selväksi, että tällaista lausuntoa tulevat lukemaan ja sen sisältöä arvioimaan etenkin maallikot (poliisit, juristit, lautamiehet jne.), minkä vuoksi lausunnossa on syytä käyttää selkeää ja moitteetonta kieltä ja sellaisia kielellisiä ilmaisuja, jotka todella mahdollistavat sen hyödyntämisen oikeuskäsittelyssä. Lausunnon kieli on siis (tutkittavan äidinkielen mukaan) suomi tai ruotsi, ei»lääkärilatina», ja sen sisältö on voitava ymmärtää ilman lääketieteellistä koulutusta tai sanakirjaa. Lausunnoksi on turha lähettää tekstiä, jossa vilisee medisiinisiä diagnooseja ja termejä. Tarvittaessa kuvaus tietenkin voidaan kirjoittaa ensin maallikolle ymmärrettävällä suomella tai ruotsilla ja selvyyden niin vaatiessa lisätä sulkuihin latinankielinen diagnoosi. Sosiaali ja terveysministeriö sekä entinen lääkintöhallitus ovat antaneet lääkärintodistuksia ja lausuntoja koskevat yleiset ohjeet (Lääkintöhallituksen ohjekirje 6736/02/80, jonka sosiaali ja terveyshallitus saattoi voimaan ). Niiden lisäksi Suomen Lääkäriliitto on antanut ohjeistoja ja suosituksia lääkärintodistuksille asetettavista yleisistä muotovaatimuksista (esim. Näitä ohjeita on yleensä syytä noudattaa, vaikka poliisille toimitettuja lausuntoja tarkastellessa eittämättä huomio on kiinnittynyt siihen, että jo vuosikymmeniä vanhaa ja vakiintunutta lausuntokaavaa lääkärit eivät jostain syystä edelleenkään osaa tai halua johdonmukaisesti käyttää. Määrämuotoisena lausuntokaava kuitenkin jopa helpottaa lausunnon laatijan tehtävää varmistaen, että kaikki asiaan kuuluvat seikat tulevat mainituksi ja että todistus näin todella palvelee sitä tarkoitusta, mitä varten se on laadittu. Tutkimuksessa on syytä edetä järjestelmällisesti ja koko ajan muistiinpanoja tehden, jolloin kaikki oleelliset löydökset tulevat huomioiduiksi. Ongelmia tulee silloin, kun lausuntoja joudutaan esimerkiksi lääkäreiden suuren vaihtuvuuden takia antamaan ilman, että lausunnonantaja itse olisi suorittanut potilaan kliinistä tutkimusta. Tällöin ensihoitovaiheessa tarkasti kirjatut muistiinpanot ovat lausunnon lopulliselle kirjoittajalle kullan arvoisia ja usein myös ainoa dokumentti tapahtuneesta. Huonosti dokumentoiduista tutkimuslöydöksistä on mahdotonta kirjoittaa hyvää tai edes hyväksyttävää lausuntoa, joka palvelisi ketään asianosaista. Tällöin oikeuden toteutuminen voi lääkärin toiminnan puutteiden vuoksi jopa estyä. Lausunnon johdanto osa Lausunnon nimi ja tarkoitus ilmaisee, mitä viranomaista, millaisessa asiassa ja mitä käyttöä varten lausunto on laadittu. Nämä tiedot saadaan joko tutkittavalta tai viranomaiselta. On syytä muistaa, että lääkärinlausunnon käyttäminen on usein täysin sen saajan harkinnassa. Ilmaisemalla lausunnon luonne selkeästi voidaan ehkäistä ainakin karkeimmat väärinkäsitykset ja mahdollinen väärinkäyttö. Johdanto sisältää lausunnon antamisen kannalta oleelliset lähtökohdat, ja myös siinä on syytä mainita, mistä tutkimuksesta on kysymys. Tutkimusajankohdasta on hyvä kirjata päivämäärän lisäksi myös kellonaika. Lausunnon pyytäjästä, joka on joko tutkittava itse tai jokin viranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin), tehdään merkintä. Tutkittavan henkilöllisyyden selvittämisen tärkeys lienee itsestään selvää, ja täydellisen nimen lisäksi mainitaan aina myös henkilötunnus. Kun tutkimus tehdään tutkittavan omasta pyynnöstä, on lausuntoa antava lääkäri todella myös vastuussa tutkittavan henkilöllisyyden kunnollisesta toteamisesta. Jos sen sijaan tutkittavan tuo tutkimukseen viranomainen, tämä huolehtii henkilöllisyyden varmistamisesta. Tapa, jolla henkilöllisyys on varmistettu (henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti jne.), on syytä kirjata. Vakuuttavammaksi asian tekee, jos mainitaan vielä esimerkiksi passin numero tai ajokortin myöntäjä ja myöntämispäivä. Paremman puutteessa voidaan todistukseen pyytää tutkittavan nimikirjoitus. Tutkimuksessa läsnä olleiden nimien mainitseminen voi tilanteen mukaan olla aiheellista. Esitiedot Esitiedoista on selvästi mainittava, mitkä tiedot on saatu tutkittavalta itseltään ja mitkä ovat pe 82 P. Wahlsten ja H. Laaksonen

3 Kuva. Lausunnon lisänä kannattaa käyttää valokuvia ja kaavapiirroksia. räisin muista lähteistä. Esitiedot voidaan aloittaa mm. sanoilla»tutkittava kertoo». Esitietoja kysyttäessä on tietenkin vältettävä johdattelemasta tai painostamasta niiden antajaa kysymyksillä millään tavoin. Oleellinen tapahtumien kulku sekä tapahtumapaikka ja aika kerrotaan lyhyesti. Lääketieteellisessä yleisanamneesissa pitäydytään vain tekeillä olevan lausunnon kannalta oleellisissa asioissa. Vammoista mainitaan niiden kerrottu syntytapa, välittömät seuraukset ja kuljetus ensimmäiseen hoitopaikkaan. Kerrottujen tietojen totuudellisuuteen lausunnon antajan ei tarvitse ottaa kantaa. Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten Tutkimushavainnot Lääkärin tekemät tutkimushavainnot ovat luonnollisesti lausunnon keskeinen kohta. Tutkittavan suhtautumisesta tutkimukseen ja yleisestä käyttäytymisestä tehdään asianmukaiset merkinnät. Yleiset kliiniset löydökset mainitaan vain lausunnon kannalta oleellisten löydösten osalta. Todetut vammat sen sijaan on syytä kuvata erityisen tarkasti (sijainti, koko, muoto, merkit syntyajasta). Tutkimusaikaan otetut valokuvat vammoista ovat myöhemmin usein osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi ja havainnollisiksi, ja 83

4 Nykypäivänä vastaanoton varustukseen pitäisi kuulua digikamera nykypäivänä vastaanoton varustukseen pitäisikin kuulua myös esimerkiksi digikamera, jolla kuvat on helppo ottaa ja edelleen tallentaa. Vähintään mittauksia ja selventäviä piirroksia on pyrittävä aina mahdollisuuksien mukaan käyttämään. Löydösten kuvausten tulee olla niin tarkkoja, että lausuntoa myöhemmin lukeva voi muodostaa itselleen selvän käsityksen kuvatuista vammoista ja tehdä niiden perusteella omat ratkaisunsa. Tällöin lausunnolla on merkitystä silloinkin, kun lausunnon antaja on syystä tai toisesta itse tehnyt virheellisiä päätelmiä. On myös syytä kirjata päätelmien tai lausunnon kannalta tärkeät normaalilöydökset, ja joskus on hyvä mainita jopa tiettyjen vammojen puuttuminen. Mahdollinen humala tai huumaustila arvioidaan; tarvittaessa suoritetaan puhalluskoe tai otetaan tutkittavan luvalla verinäyte alkoholin tai lääke tai huumausaineiden toteamiseksi. Päätelmät Päätelmät perustuvat aina lääkärin omakohtaisiin tutkimushavaintoihin ja muihin hänen käytettävissään oleviin tietoihin (potilasasiakirjat, kuvantamistutkimukset jne.). Pelkän mielipiteen ilmaiseminen ilman perusteluja on turhaa, vaikka olisi miten arvostettu asiantuntija omalla alallaan. On muistettava, että maallikkolukijoiden kannalta tämä on lausunnon ehdottomasti tärkein osa, sillä hehän eivät lääketieteellisen tietämyksen puuttuessa välttämättä kykene itse tekemään oikeita päätelmiä pelkkien tutkimushavaintojen perusteella. Päätelmäosaa voi selkeyttää sen alussa esitetyllä tiivistelmällä todetuista vammoista. Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun vammoja on runsaasti ja niitä kuvaileva osa on pitkä. Päätelmäosassa tulee antaa arvio vammojen laadusta ja vaikeusasteesta. Tällöin lääkärin tulee tiedostaa, että tietyillä vamman vaikeusastetta kuvaavilla sanonnoilla on lakikielessä aivan oma merkityksensä, mikä jo sinänsä saattaa vaikuttaa oikeusseuraamuksiin. Rikoslaki (luku 21, pykälät 5 7 ja 10 12) puhuu vaikeasta ruumiinvammasta ja sen rinnalla vakavasta sairaudesta sekä hengenvaarallisesta tilasta. Sen sijaan laissa ei ole erityistä nimitystä vammalle tai sairaudelle, joka vaikeusasteeltaan jää vaikean ja vähäisen välille. Laki ei myöskään tarkemmin määrittele, mitä oikeastaan ymmärretään vaikealla tai vähäisellä vammalla. Vamman vaikeusasteella voi olla merkitystä tekijän tuomion suuruuteen tahallisissa pahoinpitelyrikoksissa, joissa teon törkeyden yhtenä tunnusmerkkinä on»aiheutettu vaikea ruumiinvamma». Sen lisäksi myös tuottamusrikoksissa vamman vaikeusasteella on merkitystä. Vähäisen vamman tuottamusta ei ole edes kriminalisoitu, kun taas vammantuottamus (jolloin kyseessä on siis vähäistä vaikeampi vamma) on asianomistajarikos, josta syyte nostetaan vain asianomistajan eli vammautuneen vaatimuksesta. Sen sijaan törkeä vammantuottamus jossa vamman vaikeusaste on siis yksi osa tunnusmerkistöä on aina virallisen syytteen alainen rikos. Edellä olevan perusteella lienee siis selvää, että adjektiiveja»vaikea» ja»vähäinen» ei lausunnossa tule käyttää varomattomasti. Näin tehdessään lääkäri saattaa nimittäin tahtomattaan vaikuttaa tuomion suuruuteen tai jopa siihen, eteneekö asia tuomioistuimeen lainkaan. Päätelmiin kirjataan myös lääkärin arvio vammojen syntytavasta. Tällöin on hyvä pitää mielessä, että etenkin tylppään väkivaltaan liittyvissä vammoissa voidaan harvoin tarkasti arvioida vamman aiheuttajaa. Liian tarkkoja mielipiteitä vamman mahdollisesta aiheuttajasta, esimerkiksi käytetystä lyöntivälineestä, tuleekin siis välttää. Tarpeen mukaan lääkäri voi esittää vammojen synnylle myös esitiedoista poikkeavia mahdollisia vaihtoehtoisia mekanismeja. Vammojen yhteensopivuudesta saatujen esitietojen kanssa tulee myös antaa arvio. Syy yhteyksiä käsitellessään lääkäri voi vain äärimmäisen harvoin lausua mitään täysin varmaa, vaan hän joutuu laatimaan arvionsa todennäköisyyksien pohjalta. Lääkäriliitto suosittelee ohjeistossaan syy yhteyden varmuuden ilmaisemista viisiportaisella asteikolla.»erittäin todennäköinen» on suurin varmuus, jolloin syy yhteyttä käytännössä voidaan pitää todistettuna. Vastaavasti»erittäin epätodennäköinen» merkitsee, ettei 84 P. Wahlsten ja H. Laaksonen

5 syy yhteyttä ole olemassa.»mahdollinen» on mitäänsanomaton syy yhteyden aste, eli tällöin syy yhteys voi olla olemassa tai yhtä hyvin olla olemattakin. Väliin jäävien syy yhteyden asteiden»jokseenkin todennäköinen» ja»jokseenkin epätodennäköinen» merkitys on riippuvainen muusta todistusaineistosta, jolloin samansuuntaiset todisteet tietenkin puhuvat syy yhteyden puolesta ja vastakkaiset todisteet voivat puolestaan kumota sen koko olemassaolon. Selvä ristiriita tutkimuslöydösten ja esitietojen välillä on aina syytä mainita erikseen. On syytä korostaa, että pahoinpitelyn epäiltyä uhria ensimmäisenä tutkineella lääkärillä on ehdottomasti parhaat ja usein myös ainoat edellytykset arvioida asianmukaisesti mahdollista ristiriitaa ilmoitetun vammamekanismin ja löydösten välillä. Sama pätee tietysti myös vamman iän määritykseen. Vamman seuraukset tulee mainita niin laajalti kuin ne ovat tutkimushetkellä tiedossa (täysin tuoreessa tilanteessa on tietenkin usein vaikea antaa pitkälle meneviä ennusteita). Mahdollisen sairaalahoidon pituus tulee aina mainita, samoin tärkeimmät suoritetut hoitotoimenpiteet. Nämä molemmat vahvistavat silloin myös kuvaa vamman vaikeusasteesta. Samaan liittyy työkyvyttömyysaika, jolla on monesti muutenkin merkitystä tuomioistuinkäsittelyssä. Kipuun ja särkyyn on lausunnossa myös otettava kantaa. Vahingonkorvauslain mukaan pahoinpitelyn uhrilla on mahdollisuus saada näistä korvausta, ja sitä oikeudessa myös yleensä vaaditaan. Lausuntoon tulisi kirjata vähintään kipulääkityksen tarve. Kivun ja säryn astetta miettiessään lääkäri voi myös käyttää apunaan Liikennevahinkolautakunnan suosituksia ja normeja vihkosta, josta ilmestyy painos vuosittain (tilausosoite: Liikennevakuutuskeskus, Bulevardi 28, Helsinki, puh tai www. liikennevakuutuskeskus.fi). Uhrilla on mahdollisuus saada ja monesti hän myös hakee korvausta mahdollisista psyykkisistä seurauksista. Näihinkin lääkärin tulee ottaa kantaa, jos hän katsoo sen aiheelliseksi ja itsensä päteväksi niitä arvioimaan. Hän voi myös esittää erikoislääkärin lausunnon pyytämistä psyykkisten seurausten arvioimiseksi. Lääkärinlausunto Lausunnon nimi ja tarkoitus Mille viranomaiselle, mihin käyttöön, millaisessa asiassa Perustuuko kliiniseen tutkimukseen vai sairauskertomukseen Johdanto Mitä missä milloin on tapahtunut Tutkimuksen pyytäjä Tutkittavan henkilötiedot ja henkilöllisyyden varmistus Esitiedot Oma kertomus / saattajan kertomus / poliisin tiedot Käytetyt asiakirjat Tutkimushavainnot Yleishavainnot soveltuvin osin (sisältää tutkittavan suhtautumisen ja käyttäytymisen) Paikallisstatus: vamman laatu, sijainti, koko, muoto ja merkit syntyajasta, tarkka kuvaus Lisätutkimusten tulokset Päätelmät Vamman laatu, syntyaika ja syntytapa Yhteensopivuus tai ristiriita tapahtumien kuvauksen kanssa Vaikeusaste ja hengenvaarallisuus Hoitotoimenpiteet ja jatkohoito, ennuste»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan» Päiväys, allekirjoitus sekä nimen selvennys ja virkaasema Muista Älä johdattele äläkä painosta selvittäessäsi esitietoja Älä anna esitietojen johtaa harhaan Selvitä lyhyesti olennainen Tutki huolellisesti ja järjestelmällisesti Mahdolliset rikostutkintanäytteet otetaan ennen diagnostisia Tee selkeä, kantaa ottava lausunto Ole objektiivinen ja puolueeton Älä ylitä asiantuntemustasi Konsultoi, jos olet epävarma Pahoinpitelyvammojen arviointi oikeuskäsittelyä varten 85

6 Mahdolliset pysyvät viat ja haitat (myös kosmeettiset) on tietysti syytä mainita, sillä näistä tuomioistuimessa vaaditaan usein huomattaviakin korvauksia. Ellei lääkäri ole ottanut kantaa näihin lausunnossaan, asia saattaa jäädä pelkästään ilman lääketieteellistä näkökulmaa toimivan tuomioistuimen harkinnan varaan. Hengenvaaraa arvioidessaan lääkärin tulee kiinnittää huomionsa ainoastaan konkreettiseen hengenvaaraan eli kudosvaurioiden perusteella suoranaisesti tai välillisesti syntyneeseen tilaan, joka vallinneissa olosuhteissa kokemuksen mukaan usein aiheuttaa potilaan kuoleman. Tällöin lääkäri voi tukeutua kliiniseen kokemukseen ja tilastotietojen mukaisiin kuolleisuuslukuihin. Esimerkkejä hengenvaarallisiksi katsottavista vammoista ovat kaikki perforoivat ja useimmat penetroivat aivovammat, kallonsisäiset verenvuodot, yli 24 tunnin tajuttomuuden aiheuttanut aivoruhje, rintakehän epästabiiliudesta johtuva varstarinta, sarjakylkiluumurtumat (yli seitsemän), vaikea veri ilmarinta, pallean repeämä, sydämen tamponaatio, maksan ja haiman vaikea repeämä sekä kahden tai useamman vatsaelimen samanaikainen vaurioituminen. Myös potilaan pelastamiseksi tehdyt elvytystoimenpiteet antavat hyvän kuvan mahdollisesta hengenvaarasta. Mitä vaativampaa primaarihoitoa on tarvittu, sitä vaikeammista vammoista on ollut kysymys. Lähinnä on tällöin syytä mainita toimenpiteet, jotka on suoritettu potilaan vitaalitoimintojen eli hengityksen ja verenkierron ylläpitämiseksi (esim. hengitysputken asettaminen, henkitorviavanteen teko, avustettu hengitys, sydänelvytys, mittavat verensiirrot tai elämän ylläpitämiseksi välttämättömät rintakehän tai vatsaontelon avausleikkaukset). Abstraktisella hengenvaaralla ymmärretään käsitteellistä uhkaa, jonka olemassaolo voidaan todeta kokemuksen antamien tietojen ja reaalisten näkökohtien kuten aseella uhkaamisen tai surmaamisen aikomuksen nojalla. Sen arviointi ei kuitenkaan kuulu lääkärille vaan ainoastaan tuomioistuimelle. Päätelmäosan lopuksi mainitaan, ovatko lisälausunnot erikoislääkäreiltä tarpeen ja liittyykö vammoihin vielä jatkohoitoa, kuten myöhemmin tehtäviä korjausleikkauksia. Vakuutus ja oikeudellinen vastuu Allekirjoituksen lisäksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle menevä lausunto on lain (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 23 ) mukaan aina vahvistettava sanoin»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan». Tällöin lausunto vastaa luonteeltaan tuomioistuimen edessä annettavaa valaehtoista asiantuntijan todistusta ja pätee siellä poikkeuksellisesti sellaisenaan ilman kirjoittajan kuulemista (tarve haastaa lääkäri henkilökohtaisesti tuomioistuinkäsittelyyn riippuu usein lausunnon y d i n a s i a t Pahoinpitelyvammojen tutkimus tulee tehdä järjestelmällisesti, ja löydökset on dokumentoitava tarkasti ja johdonmukaisesti. Lausunto on laadittava selkeästi ja huolellisesti käyttäen ilmauksia, jotka ovat ymmärrettävissä myös ilman lääketieteellistä koulutusta. Päätelmissä tulee ottaa kantaa mm. vammojen laatuun, vaikeusasteeseen ja niistä aiheutuneeseen mahdolliseen hengenvaaraan sillä asiantuntemuksella, joka lausunnon laatijalla on. Tärkeää on huomioida mahdollinen ristiriita tutkimuslöydösten ja esitietojen välillä. Lääkärinlausunto vastaa valaehtoista asiantuntijan todistusta. Se on aina syytä laatia erillisenä dokumenttina ja käyttäen vakiintunutta lausuntokaavaa, ja se on vahvistettava sanoin»minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan». 86

7 laadusta). Tämän vahvistuksen aiheuttamat vaatimukset ja myös mahdolliset seuraamukset lääkärin tulee aina pitää mielessään ja asennoitua oikein lausuntojen sisältöön ja muotovaatimuksiin eikä koskaan ryhtyä kirjoittamaan lausuntoa»vasemmalla kädellä», harkitsemattomasti ja ohimennen. Päiväyksen ja allekirjoituksen alle tulee vielä nimen selvennys (leimasimen käyttö on suositeltavaa), maininta lääkärin pätevyydestä ja virka asemasta sekä yhteystiedot mahdollisten lisäselvitysten varalta. Lopuksi Vaikka lääkärinlausunto nauttii yhteiskunnassamme ja oikeusjärjestelmässämme suhteellisen suurta luottamusta, ei sitä tuomioistuimessakaan toki pidetä ehdottomana ja ainoana totuutena vaan sitä kohdellaan oikeudellisesti asiantuntijalausuntona, jonka arvon, merkityksen ja todistusvoiman ratkaisee kuitenkin lopulta yksin tuomioistuin. Silloin kun lausunnon laatija on dokumentoinut löydökset hyvin ja johdonmukaisesti ja antanut niistä oman objektiivisen, puolueettoman, perustellun ja selkeän arvionsa, hänen voidaan katsoa omalta osaltaan suorittaneen velvollisuutensa ja osoittautuneen asiantuntija asemansa arvoiseksi. Pia Wahlsten, FM, LL, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, yliassistentti Turun yliopisto, oikeuslääketieteen laitos Kiinamyllynkatu Turku Hannu Laaksonen, LKT, dosentti, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, lääninoikeuslääkäri Länsi-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto PL 22, Turku 87

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS 321 kentät laite, mikä Silmälasien tai piilolasien käyttö ajettaessa kojeen käyttö ajettaessa Käytettävä ole käytettävä Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 322

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS yhteisnäkö kentät laite Värinäkö Tarkka Heikko Värisokea ituus, mikä kojeen käyttö ajettaessa ole käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 RINTEL OY uh. (09) 829 4600

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET STM 15.11.1999 Valtuutussäännökset LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/94) 23 Kohderyhmät Lääkärit Terveyskeskukset

Lisätiedot

HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT

HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT HUUMAUSAINEIDEN KULUTUSKORTTIMERKINNÄT Minna Knuutila-Jerkku TYKS Sairaala-apteekki Kiinamyllynkatu 48, 20520 Turku Vaihde: (02) 3132971, faksi: (02) 313 2757 ÅUCS Sjukhusapoteket Kinakvarngatan 48, 20520

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS Hyvä leikkauskertomus GKS-päivät 23.9.2010 Sari Koivurova OYS Potilasasiakirjalainsäädäntö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) - velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Todistusaakkoset ABCDE

Todistusaakkoset ABCDE Todistusaakkoset ABCDE Yleislääkäripäivät 30.11.01 Ylilääkäri Kyösti Haukipuro Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu Kela, Etelä-Suomen vakuutusalue Lääkärintodistusten muoto tai kaava todistuksen nimi ja

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa:

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen M. Peräaho, S. Laapotti, A. Katila & K. Hernetkoski Liikennepsykologia, Turun yliopisto Tausta ja menetelmä Jatkoa

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) N:o 841 2787 Liitteet Liite 1 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) ENNAKKOILMOITUS KLIINISESTÄ LÄÄKETUTKIMUKSESTA 1. Viranomainen täyttää Saapunut Diaari-/rekisterinumero

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 14.11.13 Eeva Rahko LT, el Sisältö PPSHP hoitoketjuohjeet

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN TYÖST STÄ Heikki J. JärvinenJ HYKS, kirurgian klinikka Valviran asiantuntijasymposium, Biomedicum 16.4. 2013 VALVIRA:lle

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler Sidonnaisuudet Riitta Kauppila LT, oikeuslääketieteen erikoislääkäri Päätoimi Ylilääkäri, oikeuslääkintäyksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE KAN_10 1 *1259901* HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudesta huollossasi olevalle lapselle, jolla

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Tietoinen (kirjallinen) lupa

Tietoinen (kirjallinen) lupa Tietoinen (kirjallinen) lupa Tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella Läpinäkyvyys ja vastuullisuus Toisinaan vaaditaan,

Lisätiedot

HOITOTAHTO. Muistiliitto ry

HOITOTAHTO. Muistiliitto ry HOITOTAHTONI 1 HOITOTAHTO Tällä lomakkeella voit ilmaista omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtosi. Hoitotahto tulee voimaan sellaisessa tilanteessa, jossa et enää itse kykene tekemään hoitoasi koskevia

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN HOITOLINJAUS Tavoitteena on, että potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. HOITOLINJAUS JA HOITOTAHTO Hoitolinjauksen teko

Lisätiedot

Turvallisuus ja liikenneterveys

Turvallisuus ja liikenneterveys Turvallisuus ja liikenneterveys Mikael Ojala, neurologi,erityisasiantuntija Trafi, Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vakavien liikenneturmien keskeisiä tekijöitä Törkeä

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA

VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA VAHINKOILMOITUS POTILASVAHINGOSTA Potilasvakuutuskeskukselle Bulevardi 28, 00120 Helsinki www.potilasvahinkoapu.fi Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n laatima lomake Potilas Sukunimi Henkilötunnus

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö Esimerkkejä hyötykäytöstä Miksi tämä on ajankohtaista? Säännöksiä ja suosituksia Pohdintaa Kaiser

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1

EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1 EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1 Tämän pidätysmääräyksen on antanut toimivaltainen oikeusviranomainen. Pyydän, että jäljempänä mainittu henkilö pidätetään ja luovutetaan syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot