tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87."

Transkriptio

1 LÄHTEET 485 Aaltio, Sirkka-Liisa Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Aaltonen, Mikko & Hinkkanen, Ville & Kivivuori, Janne & Sirén, Reino Risk factors of violence in Finland. A Register Based Study. National Research Institute of Legal Policy. Research Brief 6/2008, Aaltonen, Mikko Nuoret vertaisverkoissa. Teoksessa: Venla Salmi (toim.) Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset. Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 246, Helsinki. Aaltonen, Mikko Nuorten aikuisten koulupudokkuus, työttömyys ja väkivaltarikollisuus väkivallan tekijät ja uhrit kansallisesti edustavan rekisteriaineiston valossa. Oikeus 39(3): Aaltonen, Mikko & Kivivuori, Janne & Martikainen, Pekka Social Determinants of Crime in a Welfare State: Do They Still Matter? Acta Sociologica 54(2): Aaltonen, Milla & Joronen, Mikko & Villa, Susan Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta. Sisäasiainministeriön julkaisut 43/2009. Helsinki. Ahlbrecht, Hans-Joerg Minorities, Crime, and Criminal Justice in Federal Republic of Germany. Kirjassa Ineke Haen Marshall (toim.) Minorities, Migrants, and Crime. Diversity and Similarity Across Europe and the United States. Thousand Oaks, Lontoo & New Delhi: Sage Publications, Ahlberg, Jan Invandrares och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2. Stockholm. Ahlström, Salme & Metso, Leena & Huhtanen, Petri & Ollikainen, Minna Missä nuorisoryhmissä päihteiden käyttö on vähentynyt? Suomen ESPAD-aineiston tuloksia Yhteiskuntapolitiikka (73) 1/2008, Alitolppa-Niitamo, Anne Perhe maahanmuuttajan kotoutumisen resurssina ja taistelukenttänä. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Alvesalo, Anne & Jauhiainen, Kirsi Työturvallisuustapaukset poliisissa. Teoksessa: Alvesalo Anne & Nuutila, Ari-Matti (toim.) Rangaistava työn turvattomuus. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu. Anttila, Inkeri & Jaakkola, Risto Unrecorded Criminality in Finland. Kriminologinen tutkimuslaitos A:2, Helsinki. Aromaa, Kauko Den europeiska integrationen och den finska brottsligheten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab n:o 2/1992, Aromaa, Kauko Self-reported delinquency in Helsinki, Finland, Teoksessa Josine Junger-Tas & Malcolm W. Klein (toim.): Delinquent Behavior among Young People in the Western World. RDC/Kugler Publicatons, Amsterdam. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 1992a. Piilorikollisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 117. Oikeus 1992:7. Tilastokeskus.

2 486 Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000a. Suomalaisten rikosriskit Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen Suomea koskevia tuloksia. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000b. Väkivalta ja uhkailu. Raportissa Heiskanen, M. & Aromaa, K. & Niemi, H. & Sirén, R. Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku (eds.) Victimisation Surveys in Comparative Perspective. Papers from the Stockholm Criminology Symposium HEUNI. Publication Series No. 56. Helsinki. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku & Väisänen Paavo Rikosvahingot Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 112. Oikeus 1991:22. Tilastokeskus. Aromaa, Kauko & Laitinen, Ahti Yritysturvallisuus Varsinais-Suomessa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 10. Bamfield, J The Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. Beilinson, Leif & Kulmala, Pekka & Mäkinen, Tapani Autoihin kohdistuvat rikokset. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 134. Brand, Sam & Price, Richard The economic and social costs of crime. Home Office Research Study 217. Brottsförebyggande rådet Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet. Omfattning, karaktär, åtgärder. Rapport 2007:11. BRÅ Brottsutvecklingen i Sverige fram till år Rapport 2008:3. Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Bäckman, Johan The Inflation of Crime in Russia. The Social Danger of the Emerging Markets. National Research Institute of Legal Policy Publication No Helsinki. Carcach, C Youth as Victims and Offenders of Homicide. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 73. Canberra: Australian Institute of Criminology. Diesen, Christian Etnicitet. Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, van Dijk, Jan The World of Crime. Sage. van Dijk J. & van Kesterer J. & Smit P Criminal Victimisation in International Perspective. Report 257. Boom Juridische uitgevers. Den Haag. Dooley, E Homicide in Ireland Dublin: Department of Justice. Dubourg, Richard & Hamed, Joe & Thorns, Jamie The economic and social costs of crime against individuals and households 2003/04. Home Office Online Report 30/05. Ellonen, Noora & Kivivuori, Janne & Kääriäinen Juha Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. : Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

3 487 Ellonen, Noora & Sariola, Heikki Seksuaalinen hyväksikäyttö. Teoksessa Ellonen Noora, Kääriäinen Juha, Salmi Venla & Sariola Heikki: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/2008 ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 87/2008, Ellonen, Noora & Sariola, Heikki Perheessä koettu väkivalta. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere. Euroopan Unionin perusoikeusvirasto (FRA) 2009: EU-Midis-katsaus. Johdatus Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen. European Transport Safety Council (ETSC) Reducing deaths from drink driving. 17.April, European Transport Safety Council (ETSC) Falck, Sturla & von Hofer, Hanns & Storgaard, Anette Nordic Criminal Statistics Report 2003:3. Department of Criminology, Stockholm University. Stockholm Finanssialan Keskusliitto Rikostilasto Finanssialan Keskusliitto 2010a. Vahinkotilasto Finanssialan Keskusliitto 2010b. Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa Finanssialan Keskusliitto 2011a. Vahinkotilasto Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset haaste turvakotipalveluille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Helsinki. Hakamies, Kaarlo & Johansson, Marian Oikeudenkäynnin kesto talousrikoksissa. Korkeimman oikeuden selvityksiä 1/2009). Hakamo, Terhi & Sirén Reino & Heiskanen, Markku Kotitalouksiin kohdistuneet omaisuusrikokset Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkojulkaisuja 4. Hakamo, Terhi & Jauhiainen, Kirsi & Alvesalo, Anne & Virta, Erja Talousrikokset rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 33. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Onko huumeiden käytön yleisyys taittumassa? Vuoden 2000 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 66: 3. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Huumekysymyksen muuttunut ongelmakuva. Vuoden 2006 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena & Salasuo, Mikko Hamppuikäpolvi, sekakäyttö ja doping. Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 4/2011, Hakkarainen, Pekka & Perälä, Jussi & Metso, Leena Kukkaa pukkaa kannabiksen kotikasvatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2/2011, Harmaan talouden tilannekuva I/2011 (2011). Harmaa talous valvontatilastoja. Helsinki: Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harrendorf, Stefan & Heiskanen, Markku & Malby, Steven (eds.) International Statistics on Crime and Justice. Heuni Report 64. Helsinki: Heuni. Hautaniemi, Petri Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 41. Helsinki.

4 488 Heide, K. M Youth Homicide. Studying and Preventing Homicide (toim.) M D Smith & M A Zahn). London: Sage, Heikkinen, Alpo Nuoret lastensuojelun avohuollossa palvelujen ja menetelmien tarkastelu. Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun kehittämisohjelman raportti. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:1. Heinonen, Jukka & Lehto, Juhani Rattijuoppouden hoitaminen. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus, Helsinki. Heiskanen, Markku Väkivalta, pelko ja turvattomuus. Surveytutkimuksen näkökulmia suomalaiseen turvallisuuteen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 236. Helsinki. Heiskanen, Markku Luku II: Katsaus muihin lähteisiin. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 51. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Vuoden 1997 haastattelututkimuksen ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta. Tilastokeskus. SVT. Oikeus 1998:7. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 35. Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Ruusinen, Anneli & Sirén, Reino Tapaturmat ja väkivalta Oikeus 1990:7. Tilastokeskus. Helsinki. Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Sirén, Reino Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Helsinki: Tilastokeskus & Tasaarvoasiain neuvottelukunta. Oikeus 1998:12. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna VIII Tulosten pohdintaa. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Ruuskanen, Elina Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa. YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI). Julkaisusarja N:o 66. Verkkojulkaisu. Helsinki Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Tallberg, Teemu Kotitaloudet omaisuusrikosten kohteena. Haastattelututkimuksen tuloksia kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneista varkauksista ja vahingonteoista vuodelta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 52. Oikeus 2001:9. Tilastokeskus. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia. Vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määristä.

5 489 Hiltunen, Laura Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Tiehallinnon selvityksiä 50/2006. Hinkkanen, Ville Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tutkimus rangaistuskäytännöstä ja seksuaalirikosten uusimisesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 92. von Hofer, Hanns & Lappi-Seppälä, Tapio & Westfelt, Lars Nordis criminal Statistics Rapport 2012:2. Kriminologiska institutionen. Stockholms universitet. Holm, Pasi & Pankka, Kari & Toivinen, Seppo & Tykkyläinen, Yrjö & Virén, Matti Pk-yritysten turvallisuuskysely. SY-keskustelualoitteita. Suomen Yrittäjät. Helsinki. Honkatukia, Päivi Ilmoitti tulleensa raiskatuksi. Tutkimus poliisin tietoon vuonna 1998 tulleista raiskausrikoksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 180, Helsinki. Honkatukia, Päivi Maahanmuuttajat väkivallan uhreina. Teoksessa Reino Sirén & Päivi Honkatukia (toim.): Suomalaiset väkivallan uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Honkatukia, Päivi & Kivivuori, Janne Rikosten uhrit tukipalvelujen asiakkaina kyselytutkimuksen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 19/2011, Helsinki. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena Arkipäivän rasismi kriminaalipolitiikan haasteena. Haaste 2/2007, 7 9. Houtsonen, Jarmo Poliisin tietoon tulleet alaikäisten tekemät huumausaineen käyttörikokset. (Käsikirjoitus ) Hujanen, Timo & Kapiainen, Satu & Tuominen, Ulla & Pekurinen, Markku Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna Stakesin työpapereita 3/2008. Humppi, Sanna-Mari Poliisin tietoon tullut lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 75/2008, Tampere. Humppi, Sanna-Mari Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö rikosilmoituksissa. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 82, Tampere. Humppi, Sanna-Mari & Ellonen, Noora Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 40/2010. Iivari, Juhani Tuomittu maahanmuuttaja. Stakes, Tutkimuksia 154. Helsinki. Impinen, Antti & Rahkonen, Ossi & Ojaniemi, Karoliina & Lillsunde, Pirjo & Lahelma, Eero & Ostamo, Aini Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias. Suomen Lääkärilehti 24/2008, vsk. 63, Impinen, Antti & Rahkonen, Ossi & Karjalainen, Karoliina & Lintonen, Tomi & Lillsunde, Pirjo & Ostamo, Aini Substance Use as a Predictor of Driving under the Influence (DUI) Rearrests. A 15-Year Retrospective Study. Traffic Injury Prevention, Volume 10, Issue 3 June 2009, Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki, Gaudeamus. Jokinen, Anne & Häyrynen, Janne & Alvesalo, Anne Yritykset talousrikollisuuden uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 19/2002. Helsinki. Junninen, Mika Adventurers and Risk-takers. Finnish professional criminals and their organisations in the 1990s cross-border criminality. Helsinki: Heuni.

6 490 Jääskeläinen, Marke Päihdehaittakustannukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 11/2012. Kainulainen, Heini. 2004a. Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 212 & Tilastokeskus. Oikeus 2004:16. Kainulainen, Heini. 2004b. Rikosprosessuaaliset pakkokeinot. Teoksessa Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 209, Kainulainen, Heini Seuraamuskäytäntö huumausaineen käyttörikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 219. Kainulainen, Heini (toim.) Rangaistuskäytäntö törkeissä huumausainerikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 79. Kainulainen, Heini Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245. Kainulainen, Heini Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 110. Kangaspunta, Kristiina Secondary analysis of integrated sources of data. Teoksessa Alvazzi del Frate et al (toim), Surveying Crime: A global perspective. Rome: UNICRI/ISTAT. Karhunen, Risto Suullinen tiedonanto Karhunen, Risto Kirjallinen tiedonanto Katila, Ari & Keskinen, Esko & Laapotti, Sirkku & Peräaho, Martti Moottoriajoneuvoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet alkoholin vaikutuksen alaisena. Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT. Espoo Kaukonen, Martta (toim.) Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Selviytymiskertomuksia. Jyväskylä: PS-kustannus. Kauppinen, Sari & Sariola, Heikki & Taskinen, Sirpa Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten tietoon tulleet hyväksikäyttöepäilyt Tilastoraportti 5/2000. Stakes. Keisala, Hertta & Marttunen, Matti Nuorisorangaistus II. Toimeenpano ja vaikuttavuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 231. Kimberly, J. Mitchell Risk factors for and Impact of online sexual solicitation of Youth. JAMA.2001:285, Kinnunen Aarne Isännät, rengit ja pokat. Huumemarkkinat ja oheisrikollisuus Helsingissä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 133. Kinnunen Aarne Huumausainerikoksiin syyllistyneiden rikosura ja sosioekonominen asema. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 182. Kinnunen, Aarne & Perälä, Riikka & Tuttavainen-Levanoja, Tarja Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla. Seurantatutkimus. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 20. Kivivuori, Janne Nuorten rikollinen ja kielletty toiminta Nuorisorikollisuuden seurantahankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia ja kokemuksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 129. Helsinki. Kivivuori, Janne Nuoret rikosten tekijöinä. Tekojen yleisyys, rikollisuuden ymmärtäminen ja varastamisen vaiheet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 141. Helsinki.

7 491 Kivivuori, Janne. 1999a. Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet 1988 ja Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 159. Kivivuori, Janne. 1999b. Nuorten rikoskäyttäytyminen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 161. Helsinki. Kivivuori, Janne Patterns of criminal homicide in Finland Teoksessa Homicide in Finland (toim. Tapio Lappi-Seppälä), Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 181. Kivivuori, Janne. 2002b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina , Teoksessa Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Janne Kivivuori (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188. Kivivuori, Janne. 2002c. Sudden Increase of Homicide in Early 1970s Finland. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3, Kivivuori, Janne. 2003c. Helsingin nuoret rikosten tekijöinä. Julkaisussa Janne Kivivuori & Jukka Savolainen Helsingin nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Helsinki, Kivivuori, Janne. 2005a. Piilorikollisuuden tutkimus. Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne. 2005b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne Nuorisorikollisuuden kehitys. Teoksessa: Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221; Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66; Nuorisoasian neuvottelukunta, julkaisuja 33. Kivivuori, Janne Delinquent behaviour in Nordic capital cities. Scandinavian Research Council for Criminology/ Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 227. Helsinki. Kivivuori, Janne (toim.) Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus. Suomessa tehdyn tutkimuksen ja sen katvealueiden kartoitusta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 94, Helsinki. Kivivuori, Janne & Karvonen, Sakari & Rimpelä, Matti Nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyys kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 54. Kivivuori, Janne & Kemppi, Sari & Smolej, Mirka. 2002b. Etusivujen väkivalta. Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, todellisuudessa ja ihmisten peloissa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 196. Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214. Kivivuori, Janne & Savolainen, Jukka Helsingin nuoret rikoksen uhreina ja tekijöinä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Kivivuori, Janne & Sirén, Reino & Danielsson, Petri Gender Framing Effects in Victim Surveys. European Journal of Criminology 9:2, Korhonen, Kaija & Ellonen, Noora Maahanmuuttajanaiset väkivallan uhrina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 60/2007. Helsinki.

8 492 Kristoffersen, Ragnar (ed.) Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Oslo. Kristoffersen, Ragnar (ed.) Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. Oslo, mars KRP Rikoksella viedyt ajoneuvot lajeittain vuonna KRP/rikostietopalvelu. KRP Rikoksella viedyt ajoneuvot Patja-tietojärjestelmä. Kuula, Tarja & Marttunen, Matti Laitoksessa rikosten vuoksi: Selvitys alaikäisenä vastentahtoisesti huostaan otetuista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 89 Kääriäinen, Juha Väkivalta ja apuun turvautuminen. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki 2006, Kääriäinen, Juha Naisuhritutkimus 2005: Väkivaltakokemukset aikuisten naisten lapsuusmuistoissa. Teoksessa Noora Ellonen & Janne Kivivuori & Juha Kääriäinen: Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Helsinki. Laitinen, Ahti & Virta, Erja Talousrikokset teoria ja käytäntö. Turku. Lappi-Seppälä, Tapio Yhtenäisrangaistuksen mittaamisesta. Lakimies 5/1992, Lappi-Seppälä, Tapio Kriminalpolitikens framgång? Bra och dåligt i finsk kriminalpolitik. JFT 1998, Lappi-Seppälä, Tapio Rikosten seuraamukset. WSLT. Porvoo Lappi-Seppälä, Tapio Yleisökäsitykset ja vuoden 1999 sakkouudistus. Haastattelututkimus väestön sakkojärjestelmää ja liikennesakkoja koskevista käsityksistä vuosina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 195. Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio. 2004a. Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva uudistus III. Lakimies 3/2004, Lappi-Seppälä, Tapio Syyntakeisuussäännösten soveltamiskäytäntöjen tutkimisesta. Juhlajulkaisu Eero Backman Lappi-Seppälä, Tapio. 2006a. Rangaistuskäytännön hinta. Teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle 2006 omistettu (toim. Pekka Koskinen & Martti Majanen). Vammala Lappi-Seppälä, Tapio Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi. Teoksessa Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus , Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio Explaining imprisonment in Europe. European Journal of Criminology. Vol 8, Lappi-Seppälä, Tapio & Autio, Tiina-Liisa & Karjala, Anna Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriön selvityksiä 13/2012, Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio & Hinkkanen, Ville Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 61. Lehti, Martti Viron henkirikollisuus 1990-luvulla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 148. Helsinki.

9 493 Lehti, Martti Henkirikokset Tutkimus poliisin tietoon vuosina tulleista henkirikoksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 194, Helsinki. Lehti, Martti Nuoret ja henkirikollisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 78. Helsinki. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 8/2008. Lehti, Martti Naiset henkirikosten uhreina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 11/2009. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 13. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 17/2011. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 23/2012, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Leistra, G. & Nieuwbeerta, P Moord en doodslag in Nederland. Amsterdam: Prometheus. Leskinen, Jari Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Rikostutkimus Helsinki: Keskusrikospoliisi. Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2003, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2004, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2005, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus2007a. Liikennevakuutuskeskus 2007: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2008: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2009: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2010: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2010: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2011a.

10 494 Liikennevakuutuskeskus 2011: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2012: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Lohiniva, Anja & Muttilainen, Vesa Vakuutusala petosten kohteena. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 81. Tampere Lumme, Taina & Vogt-Airaksinen, Tiina Ensimmäiset nuorisorangaistuksen koettu vaikuttaviksi ja raskaiksi. Rikosseuraamusviraston tiedote Lundström, Birgitta & Miettinen, Tarmo & Keinänen, Anssi & Airaksinen, Jenni & Korhonen, Anneli Yhdenvertaisuuslain toimivuus. Tutkimusraportti viranomaisten käsityksistä sekä oikeus-, laillisuus- ja lainvalvontakäytännöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Konserni 11/2008. Helsinki. Luopa, Pauliina & Lommi, Anni & Kinnunen, Topi & Jokela, Jukka Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-luvulla. Kouluterveyskysely Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 20/2010. Lättilä, Risto Rikosvahingot Tilastotiedotus N:o OI 1976:4. Tilastokeskus. Helsinki. Maahanmuuttajien kokemuksia rasistisista rikoksista Suomessa Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu 13. Majamaa, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja tilastoharhat. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 24. Malin, Maili Maahanmuuttajien terveys Suomessa. Kirjassa Luoto, Kirsi & Viisainen, Kirsi & Kulmala, Ilona (toim.) Sukupuoli ja terveys. Tampere, Vastapaino, Martens, Peter L Immigrants as victims of crime. International Review of Victimology, Vol. 8, Marttunen, Matti Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten käyttö. Haaste 4/2004, Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus ja nuorisoprosessi. Teoksessa Nuoren oikeudet, Edita Marttunen, Matti Nuorten rangaistusjärjestelmän toiminta 1990-luvun alusta nykypäivään. Teoksessa Nuorisorikollisuus: määrä, syyt ja kontrolli s Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221, Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66, Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33. Helsinki Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus, Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 236, Helsinki. Marttunen, Matti & Keisala, Hertta Nuorisorangaistus I. Nuorisoprosessi ja tuomitseminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 230. Mayhew, Pat & van Dijk, Jan J.M Criminal Victimisation in Eleven Industrial Countries. Key findings from the 1996 International Crime Victims Survey. Onderzoek en beleid, vol WODC, Ministry of Justice, Netherlands.

11 495 Metso, Leena & Ahlström, Salme & Huhtanen, Petri & Leppänen, Minna & Pietilä, Eija Nuorten päihteiden käyttö Suomessa ESPAD-tutkimusten tulokset. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos raportti 6/2009. Mikkonen, Valde Rattijuopumus psykologisena ongelmana. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Mikkonen, Valde & Hörkkö, Jorma & Lappi-Seppälä, Tapio & Luntiala, Pertti & Mäkikärki, Yrjö Autovarkaus ja luvaton käyttö. Muistio liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalle Moolenaar, Debora Expenditure on crime in the Netherlands. Memorandum WODC. Myllärniemi, Annina Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista, 7/2006. Helsinki: SOCCA ja Heikki Waris-instituutti. Mäki, Martti Alkoholi liikenteessä. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo & Voipio, Martti (toim.): Alkoholi ja yhteiskunta. Otava. Helsinki. Mäkipää, Leena Valvotun koevapauden toimeenpano ja sovellettavuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 249. Helsinki. Naisiin kohdistuva väkivalta Väkivaltajaoston mietintö. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja B: Tiedotteita 5/1991. Niemi, Jenni Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 95. Nieminen, Eeva-Maria Ulkomaalaisten tekemät rikokset ja rikkomukset Suomessa 1992 & Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Toukokuu Niskanen, Tuomo Rikosvahingot Otantatutkimus poliisin tietoon tulleista omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Tutkimuksia, no. 96. Tilastokeskus. Helsinki. Noponen, Tanja Poliisin suorittamat säilöönotot ja säilöönotettujen asiakaskunta Helsingissä. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 43. Nuorvala, Yrjö & Huhtanen, Petri & Ahtola, Raija & Metso, Leena Huonoosaisuus mutkistuu kuudes päihdetapauslaskenta. Yhteiskuntapolitiikka (73) 6/2008, Nurmi, Reet Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida kulttuuristaa. Raportissa Reet Nurmi & Reetta Helander (toim.) Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Näre, Sari Nuorten tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja loukattu luottamus tunnetaloudessa. Teoksessa Päivi Honkatukia & Johanna Niemi- Kiesiläinen & Sari Näre: Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 13. Helsinki. Ohjenuora. Nuorisorangaistuksen sisältökäsikirja ja tehtäväosio. Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2/2005. Kriminaalihuoltolaitos. Oikeusministeriö 2011: Vesiliikennejuopumuksen promilleraja. Mietintöjä ja lausuntoja 16/2011. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPTL) Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 13/2012. Onnettomuustutkintakeskus, Hukkumiskuolemat Suomessa Tutkintaselostus S1/2010Y.

12 496 Pajuoja, Jussi Väkivalta ja mielentila. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A 201. Jyväskylä: Suomalainen lakimiesyhdistys. Pajuoja, Jussi & Salminen, Markku Kadonneet henkilöt. Keskusrikospoliisi, Helsinki. Partanen, Airi & Holmström, Pekka & Holopainen, Antti & Perälä, Riikka Piikkihuumeiden käyttäjät Riskitutkimuksessa. Buprenorfiinin pistäminen yleistynyt huumeiden sekakäytössä. Suomen Lääkärilehti 39/2004, Partanen, Päivi & Hakkarainen, Pekka & Hankilanoja, Arto & Kuussaari, Kristiina & Rönkä, Sanna & Salminen, Mika & Seppälä, Timo & Virtanen, Ari Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys Suomessa Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Paul, Rachel Shelters for Battered Women and the Needs of Immigrant Women. TemaNord 1998:507. Kööpenhamina: Pohjoismainen ministerineuvosto. Peltoniemi, Teuvo (toim.) Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Perälä, Jussi Hidasta ja nopeeta. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Perälä, Jussi Miksi lehmät pitää tappaa? Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista Helsingissä. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Tutkimus 56. Perälä, Riikka Huumeidenkäyttäjien tulkintoja ongelmistaan ja niihin kohdistuvista sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Yhteiskuntapolitiikka (72) 3/2007, Perälä, Riikka Haittojen vähentäminen huumehoidossa. Etnografinen tutkimus huumeongelman yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:6. Pettersson, Tove Kriminologiskt perspektiv. Diskrimineras personer med udländsk bakgrund av rättväsendet? Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, Peutere, Laura Rasistisia piirteitä sisältävät rikosepäilyt rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 73/2008. Tampere. Peutere, Laura Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 85/2009. Peutere, Laura Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 85. Piispa, Minna Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual Partnerships. Violence against Women, 8(7), Piispa, Minna Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten kokeman parisuhdeväkivallan määrittely survey-tutkimuksessa. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 241. Piispa, Minna IV Parisuhdeväkivalta. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Piispa, Minna & Heiskanen, Markku I Johdanto. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki,

13 497 Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Pikkarainen, Jarmo & Penttilä, Antti Rattijuopumuksen kehitys Uudellamaalla vuosina , I. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineiden kuljettajien määrästä tieliikenteessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A4/1989. Helsinki. Pohjanpää, Kirsti Syrjintä. Raportissa Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri: Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus: Elinolot 2003:1. Helsinki. Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus. Elinolot 2003:1. Helsinki. Poliisi Huumausaine- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen. Helsinki: Sisäasiainministeriö. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 6/2007. Poliisin vuosikertomukset (www.poliisi.fi) Portman, Maria & Penttilä, Antti & Haukka, Jari & Eriksson, Peter & Gunnar, Teemu & Kuoppasalmi, Kimmo & Koskimaa, Heikki Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät. Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. LINTU-julkaisuja 1/2011. Portman, Maria & Penttilä, Antti & Haukka, Jari & Eriksson, Peter & Gunnar, Teemu & Kuoppasalmi, Kimmo & Muuriaisniemi-Skippari, Kirsi & Koskimaa, Heikki Maistelleet liikenteessä. Tuloksia Uudenmaan ratsiatutkimuksista Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. LINTU-julkaisuja 4/2012. Helsinki. Pridemore, William Alex Dempgraphic, Temporal, and Spatial Patterns of Homicide Rates in Russia; European Sociological Review, Vol. 19, No. 1, Punnonen, Varpu Ymmärrä ei kukaan eivät miehet eivätkä naiset raiskattu nainen tiellä kohti selviytymistä. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 2001:1. Päihdetilastollinen vuosikirja Stakes. SVT. Sosiaaliturva 1998:2. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus Keskusrikospoliisi. (Keskusrikospoliisi). Rahoitustarkastus. ailyt/pages/default.aspx Raijas, Riitta Raiskaustrauma. Uhrin ja tekijän suhteen laadun ja trauman vakavuuden yhteys selviytymiskeinoihin ja hyvinvointiin sekä selviytymiskeinojen ja niiden muutoksen yhteys hyvinvointiin. Aiheita, monistesarja 29/2000. Stakes. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raijas, Riitta Raiskaustrauman vaikutus uhrin toimimiseen oikeusjärjestelmässä. Oikeus 3/2001, Raijas, Riitta & Repo, Taina Toim. Raiskauskriisikeskus Tukinainen -projekti Projektin loppuraportti. Stakes, Aiheita 25/1999. Helsinki. Raiskauskriisikeskus Tukinainen Vuosikertomus 2009.

14 498 Raiskauskriisikeskus Tukinainen Tukinaisen tilastobarometri &Itemid=85, Ladattu Raitasalo, Kirsimarja & Huhtanen, Petri & Ahlström, Salme Nuorten päihteiden käyttö sekä käsityksen niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta. Suomen ESPAD-aineiston tuloksia Yhteiskuntapolitiikka 1/2012, Rajalin, Sirpa Rattijuopumus Suomessa. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 99/2004. Rikollisuustilanne. (Viitataan vuosiluvun mukaan.) Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Ring, Jonas Brott bland ungdomar i årkurs nio. Resultat från skolundersökningen om brott åren Brå Rapport 2010:6 Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rying, Mikael Dödligt våld i Sverige En deskriptiv studie. Stockholm. Rönkä, Sanna Nuorten huumeiden käyttäjien puhuttelu. Huomioita käytännöstä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 70. Rönkä, Sanna & Virtanen, Ari (eds.), Perälä, Riikka & Vihmo, Jouni Finland Drug Situation New Developments, Trends and in-depth in-formation on selected issues National report (2006 data) to the EM-CDDA by the Finnish National Focal Point, Stakes. Saarikkomäki, Elsa Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli kyselytutkimusten valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 106, Helsinki. Sainola-Rodriguez, Kirsti & Koehn, Peter H Turvapaikanhakijoiden ja pysyvästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvien tarpeiden tunnistaminen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 43, Salmi, Venla Helsingin nuoret rikosten tekijöinä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 73. Helsinki. Salmi, Venla. 2008a. Nuorten rikoskäyttäytyminen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 9/2008, Helsinki. Salmi, Venla. 2008b. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Rikollisuuden kehitys itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 235, Helsinki. Salmi, Venla. 2008c. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen ja väkivallan uhriksi joutuminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 5/2008, Helsinki. Salmi, Venla. 2008d. Väkivallan kasautuminen. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere. Salmi, Venla. 2008e. Väkivalta sähköisten viestimien kautta. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere Salmi, Venla. (toim.) Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset. Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 246, Helsinki. Sekä samassa julkaisussa Salmi, Venla (2009b) Nuo-

15 499 ret seurustelusuhdeväkivallan uhreina ja Salmi, Venla (2009c) Nuorten rikoskäyttäytyminen Salmi, Venla Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena Yritysuhritutkimuksen ensiraportti. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 15/2010, Helsinki. Salmi, Venla & Lehti, Martti & Keinänen, Anssi Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena. Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 254. Helsinki. Salomaa, Jukka Alkoholin käytön haittakustannukset ja verotaso Suomessa. Alko, Alkoholipoliittinen suunnittelu ja tiedotus, Tutkimusseloste No 22. Helsinki. Salasuo, Mikko & Vuori, Erkki & Piispa, Mikko & Hakkarainen, Pekka Suomalainen huumekuolema Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellistä kuolinsyyasiakirjoista. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 43/2010. Salusjärvi, Markku Liikenteen riskit ja rattijuoppous. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuoppous Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Salusjärvi, Markku Maistelleet kuolonkolareissa. Liikennevakuutuskeskus Sariola, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa. Selvitys viranomaisten tietoon vuosina tulleista lapsiin kohdistuneista hyväksikäyttötapauksista. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 79. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Sariola, Heikki Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 85. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Savolainen, Jukka & Hinkkanen, Ville & Pekkarinen, Elina Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76. Helsinki. Seppä, Heikki Rattijuopumus Helsingissä vuonna 1990 (vertailu ja tutkimus uusinnasta). Poliisimies 1992/3. Sirén, Reino Parisuhteen ulkopuolinen väkivalta. Teoksessa Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Sirén, Reino Omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen 2006: yleisyys, piirteet ja muutokset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 4/2008. Siren, Reino & Aaltonen, Mikko & Kääriäinen, Juha Suomalaisten väkivaltakokemukset Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 103. Sirén, Reino & Honkatukia, Päivi (toim.) Suomalaiset väkivallan uhreina. Tuloksia kansallisista uhrihaastattelututkimuksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Helsinki Sirén, Reino & Kivivuori, Janne & Kääriäinen, Juha & Aaltonen, Mikko Suomalaisten kokema väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 74. Helsinki 2007.

16 500 Sisäasiainministeriö. 2008b. Hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Sisäasiainministeriön poliisiosasto Väkivaltarikoksesta epäillyt ulkomaalaiset Suomessa Poliisiosaston julkaisu 18/2001. Smolej, Mirka & Kivivuori, Janne The Relation Between Crime News and Fear of Violence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 7, Streng, Joonia Ulkomaalaisten tekemät ja heihin kohdistuneet rikokset pääkaupunkiseudulla. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998: 18. Sosiaali- ja terveysministeriö. Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Helsinki. Sulin, Marja Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto Suomen pankkiyhdistys 2005a. Pankkikatsaus 2/2005. Kesäkuu. Suomen pankkiyhdistys 2005b. Pankkiturvallisuus. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009. Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus. Tilastokatsaus. Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti (Virke). Tammi, Tuukka & Pitkänen, Tuuli & Perälä, Jussi Stadin nistit huono-osaisten helsinkiläisten huumeiden käyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta. Yhteiskuntapolitiikka 1/2011, Tanhua, Hannele & Virtanen, Ari & Knuuti, Ulla & Leppo, Anna & Kotovirta, Elina Huumausainetilanne Suomessa Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 62/2011. Tervonen, Juha Accident costing using value transfers. New unit costs for personal injuries in Finland. VTT Publications 396, Espoo. Tervonen, Juha & Ristikartano, Jukka & Penttinen, Mira-Maria Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen. Taustaraportti Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 48/2005 Tiainen Jari Rikoksella viedyt ajoneuvot Keskusrikospoliisi. Tieliikenneonnettomuudet Liikenne ja matkailu 2004:13. Helsinki: Tilastokeskus, Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarjat XXIII A ja B. Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarja Oikeus. Tilastokeskus. Kuolemansyytilasto. Törmä, Sinikka Kynnyskysymyksiä. Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät ja matala kynnys. Hämeenlinna: Sosiaalikehitys Oy. Julkaisuja 1/2009. Törrönen, Jukka (toim.) Valvontaa ja vastuuta. Päihteet ja julkisen tilan moraalisääntely. Helsinki: Gaudeamus. VKS 2006:1. Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta. Valtakunnansyyttäjän antama yleinen ohje syyttäjille. Vuori, Erkki & Ojanperä, Ilkka & Nokua, Jari & Ojansivu, Riitta-Leena Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suomen lääkärilehti 21 22/2006, Vuori, Erkki & Ojanperä, Ilkka & Launiainen, Terhi & Nokula, Jari & Ojansivu, Riitta- Leena Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun. Suomen lääkärilehti 22/2012,

17 501 Vuosiraportti vuoden 2007 ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmä. rtti%202007/$file/ymp%c3%a4rist%c3%b6raportti% pdf (Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmä) Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ja Väkiparta, Hanna & Marttunen, Matti Valvonta nuorten rangaistuksena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 95. Väänänen, Tuula Päihdehuollon huumeasiakkaat Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 24/2011. Wahlfors, Lennart & Jääskeläinen, Marke & Österberg, Esa Alkoholijuomien kulutus vuonna Valvira & THL

18 502

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA, JULKAISUJA 33 Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Marjut Hanhela Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tutkielma Syksy 2006 I Sisällys TIIVISTELMÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2011

Huumetilanne Suomessa 2011 RAPORTTI Hannele Tanhua Ari Virtanen Ulla Knuuti Anna Leppo Elina Kotovirta Huumetilanne Suomessa 2011 62 2011 Raportti 62/2011 Hannele Tanhua, Ari Virtanen, Ulla Knuuti, Anna Leppo, Elina Kotovirta Huumetilanne

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Kenen ongelma väkivalta on?

Kenen ongelma väkivalta on? Kenen ongelma väkivalta on? Suomalainen hyvinvointivaltio ja väkivallan toimijuus SUVI RONKAINEN Suomen eurooppalaisittain korkeat henkirikollisuusluvut eivät liene kenellekään suuri uutinen. Virallinen

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2012

Huumetilanne Suomessa 2012 RAPORTTI Vili Varjonen Hannele Tanhua Martta Forsell Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa 2012 75 2012 RAPORTTI 75/2012 Vili Varjonen, Hannele Tanhua, Martta Forsell, Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233 Aarne Kinnunen KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa ENGLISH SUMMARY THE PARADOX OF CRIMINAL

Lisätiedot

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 Martti Lehti & Venla Salmi & Mikko Aaltonen & Petri Danielsson & Ville Hinkkanen & Hannu Niemi & Reino Sirén & Karoliina Suonpää MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

NUORET JA ALKOHOLI. Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

NUORET JA ALKOHOLI. Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto NUORET JA ALKOHOLI Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura & Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto 1 Kansi ja taitto: Koala-kustannus Toimituskunta: Laura Kestilä, Mikko

Lisätiedot

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Vuoden 2007 ESPAD-koululaiskyselyn tulosten tarkastelua Johanna Järvinen-Tassopoulos & Leena Metso Johdanto Rahapelaamisesta on tullut suomalaisille

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori 8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori Hiljattain näin seuraavan tilanteen: Nuori tyttö, ehkä noin kymmenen vuoden ikäinen, seisoi kioskin edessä. Hän näytti hämmentyneeltä,

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

Ehdoilla millä hyvänsä

Ehdoilla millä hyvänsä European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 67 Ehdoilla millä hyvänsä Työperäinen ihmiskauppa

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S A LKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ V U O S I K E R T O M U S 2007 L I N T U L A H D E N K U J A 4, 0 0 5 3 0 H E L S I N K I P L 2 2 0, 0 0 5 3 1 H E L S I N K I www.alkoholitutkimussaatio.fi A L KO H O L I T U T

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaohjelma ja väkivallan vähentämisohjelma... Rikoksentorjuntaneuvosto... Neuvoston kokoukset... Työvaliokunta... Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...

Lisätiedot

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Kirsimarja Raitasalo & Jenni Simonen Johdanto Nuorten juomisesta on käyty Suomessa viime aikoina paljon keskustelua (Tigerstedt

Lisätiedot

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi oikeusministeriö justitieministeriet LAUSUNTOJA

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot