tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87."

Transkriptio

1 LÄHTEET 485 Aaltio, Sirkka-Liisa Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Aaltonen, Mikko & Hinkkanen, Ville & Kivivuori, Janne & Sirén, Reino Risk factors of violence in Finland. A Register Based Study. National Research Institute of Legal Policy. Research Brief 6/2008, Aaltonen, Mikko Nuoret vertaisverkoissa. Teoksessa: Venla Salmi (toim.) Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset. Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 246, Helsinki. Aaltonen, Mikko Nuorten aikuisten koulupudokkuus, työttömyys ja väkivaltarikollisuus väkivallan tekijät ja uhrit kansallisesti edustavan rekisteriaineiston valossa. Oikeus 39(3): Aaltonen, Mikko & Kivivuori, Janne & Martikainen, Pekka Social Determinants of Crime in a Welfare State: Do They Still Matter? Acta Sociologica 54(2): Aaltonen, Milla & Joronen, Mikko & Villa, Susan Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta. Sisäasiainministeriön julkaisut 43/2009. Helsinki. Ahlbrecht, Hans-Joerg Minorities, Crime, and Criminal Justice in Federal Republic of Germany. Kirjassa Ineke Haen Marshall (toim.) Minorities, Migrants, and Crime. Diversity and Similarity Across Europe and the United States. Thousand Oaks, Lontoo & New Delhi: Sage Publications, Ahlberg, Jan Invandrares och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2. Stockholm. Ahlström, Salme & Metso, Leena & Huhtanen, Petri & Ollikainen, Minna Missä nuorisoryhmissä päihteiden käyttö on vähentynyt? Suomen ESPAD-aineiston tuloksia Yhteiskuntapolitiikka (73) 1/2008, Alitolppa-Niitamo, Anne Perhe maahanmuuttajan kotoutumisen resurssina ja taistelukenttänä. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Alvesalo, Anne & Jauhiainen, Kirsi Työturvallisuustapaukset poliisissa. Teoksessa: Alvesalo Anne & Nuutila, Ari-Matti (toim.) Rangaistava työn turvattomuus. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu. Anttila, Inkeri & Jaakkola, Risto Unrecorded Criminality in Finland. Kriminologinen tutkimuslaitos A:2, Helsinki. Aromaa, Kauko Den europeiska integrationen och den finska brottsligheten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab n:o 2/1992, Aromaa, Kauko Self-reported delinquency in Helsinki, Finland, Teoksessa Josine Junger-Tas & Malcolm W. Klein (toim.): Delinquent Behavior among Young People in the Western World. RDC/Kugler Publicatons, Amsterdam. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 1992a. Piilorikollisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 117. Oikeus 1992:7. Tilastokeskus.

2 486 Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000a. Suomalaisten rikosriskit Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen Suomea koskevia tuloksia. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000b. Väkivalta ja uhkailu. Raportissa Heiskanen, M. & Aromaa, K. & Niemi, H. & Sirén, R. Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku (eds.) Victimisation Surveys in Comparative Perspective. Papers from the Stockholm Criminology Symposium HEUNI. Publication Series No. 56. Helsinki. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku & Väisänen Paavo Rikosvahingot Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 112. Oikeus 1991:22. Tilastokeskus. Aromaa, Kauko & Laitinen, Ahti Yritysturvallisuus Varsinais-Suomessa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 10. Bamfield, J The Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. Beilinson, Leif & Kulmala, Pekka & Mäkinen, Tapani Autoihin kohdistuvat rikokset. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 134. Brand, Sam & Price, Richard The economic and social costs of crime. Home Office Research Study 217. Brottsförebyggande rådet Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet. Omfattning, karaktär, åtgärder. Rapport 2007:11. BRÅ Brottsutvecklingen i Sverige fram till år Rapport 2008:3. Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Bäckman, Johan The Inflation of Crime in Russia. The Social Danger of the Emerging Markets. National Research Institute of Legal Policy Publication No Helsinki. Carcach, C Youth as Victims and Offenders of Homicide. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 73. Canberra: Australian Institute of Criminology. Diesen, Christian Etnicitet. Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, van Dijk, Jan The World of Crime. Sage. van Dijk J. & van Kesterer J. & Smit P Criminal Victimisation in International Perspective. Report 257. Boom Juridische uitgevers. Den Haag. Dooley, E Homicide in Ireland Dublin: Department of Justice. Dubourg, Richard & Hamed, Joe & Thorns, Jamie The economic and social costs of crime against individuals and households 2003/04. Home Office Online Report 30/05. Ellonen, Noora & Kivivuori, Janne & Kääriäinen Juha Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. : Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

3 487 Ellonen, Noora & Sariola, Heikki Seksuaalinen hyväksikäyttö. Teoksessa Ellonen Noora, Kääriäinen Juha, Salmi Venla & Sariola Heikki: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/2008 ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 87/2008, Ellonen, Noora & Sariola, Heikki Perheessä koettu väkivalta. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere. Euroopan Unionin perusoikeusvirasto (FRA) 2009: EU-Midis-katsaus. Johdatus Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen. European Transport Safety Council (ETSC) Reducing deaths from drink driving. 17.April, European Transport Safety Council (ETSC) Falck, Sturla & von Hofer, Hanns & Storgaard, Anette Nordic Criminal Statistics Report 2003:3. Department of Criminology, Stockholm University. Stockholm Finanssialan Keskusliitto Rikostilasto Finanssialan Keskusliitto 2010a. Vahinkotilasto Finanssialan Keskusliitto 2010b. Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa Finanssialan Keskusliitto 2011a. Vahinkotilasto Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset haaste turvakotipalveluille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Helsinki. Hakamies, Kaarlo & Johansson, Marian Oikeudenkäynnin kesto talousrikoksissa. Korkeimman oikeuden selvityksiä 1/2009). Hakamo, Terhi & Sirén Reino & Heiskanen, Markku Kotitalouksiin kohdistuneet omaisuusrikokset Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkojulkaisuja 4. Hakamo, Terhi & Jauhiainen, Kirsi & Alvesalo, Anne & Virta, Erja Talousrikokset rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 33. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Onko huumeiden käytön yleisyys taittumassa? Vuoden 2000 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 66: 3. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Huumekysymyksen muuttunut ongelmakuva. Vuoden 2006 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena & Salasuo, Mikko Hamppuikäpolvi, sekakäyttö ja doping. Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 4/2011, Hakkarainen, Pekka & Perälä, Jussi & Metso, Leena Kukkaa pukkaa kannabiksen kotikasvatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2/2011, Harmaan talouden tilannekuva I/2011 (2011). Harmaa talous valvontatilastoja. Helsinki: Harmaan talouden selvitysyksikkö. Harrendorf, Stefan & Heiskanen, Markku & Malby, Steven (eds.) International Statistics on Crime and Justice. Heuni Report 64. Helsinki: Heuni. Hautaniemi, Petri Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 41. Helsinki.

4 488 Heide, K. M Youth Homicide. Studying and Preventing Homicide (toim.) M D Smith & M A Zahn). London: Sage, Heikkinen, Alpo Nuoret lastensuojelun avohuollossa palvelujen ja menetelmien tarkastelu. Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun kehittämisohjelman raportti. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:1. Heinonen, Jukka & Lehto, Juhani Rattijuoppouden hoitaminen. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus, Helsinki. Heiskanen, Markku Väkivalta, pelko ja turvattomuus. Surveytutkimuksen näkökulmia suomalaiseen turvallisuuteen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 236. Helsinki. Heiskanen, Markku Luku II: Katsaus muihin lähteisiin. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 51. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Vuoden 1997 haastattelututkimuksen ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta. Tilastokeskus. SVT. Oikeus 1998:7. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 35. Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Ruusinen, Anneli & Sirén, Reino Tapaturmat ja väkivalta Oikeus 1990:7. Tilastokeskus. Helsinki. Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Sirén, Reino Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Helsinki: Tilastokeskus & Tasaarvoasiain neuvottelukunta. Oikeus 1998:12. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna VIII Tulosten pohdintaa. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Ruuskanen, Elina Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa. YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI). Julkaisusarja N:o 66. Verkkojulkaisu. Helsinki Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Tallberg, Teemu Kotitaloudet omaisuusrikosten kohteena. Haastattelututkimuksen tuloksia kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneista varkauksista ja vahingonteoista vuodelta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 52. Oikeus 2001:9. Tilastokeskus. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia. Vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määristä.

5 489 Hiltunen, Laura Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Tiehallinnon selvityksiä 50/2006. Hinkkanen, Ville Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tutkimus rangaistuskäytännöstä ja seksuaalirikosten uusimisesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 92. von Hofer, Hanns & Lappi-Seppälä, Tapio & Westfelt, Lars Nordis criminal Statistics Rapport 2012:2. Kriminologiska institutionen. Stockholms universitet. Holm, Pasi & Pankka, Kari & Toivinen, Seppo & Tykkyläinen, Yrjö & Virén, Matti Pk-yritysten turvallisuuskysely. SY-keskustelualoitteita. Suomen Yrittäjät. Helsinki. Honkatukia, Päivi Ilmoitti tulleensa raiskatuksi. Tutkimus poliisin tietoon vuonna 1998 tulleista raiskausrikoksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 180, Helsinki. Honkatukia, Päivi Maahanmuuttajat väkivallan uhreina. Teoksessa Reino Sirén & Päivi Honkatukia (toim.): Suomalaiset väkivallan uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Honkatukia, Päivi & Kivivuori, Janne Rikosten uhrit tukipalvelujen asiakkaina kyselytutkimuksen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 19/2011, Helsinki. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena Arkipäivän rasismi kriminaalipolitiikan haasteena. Haaste 2/2007, 7 9. Houtsonen, Jarmo Poliisin tietoon tulleet alaikäisten tekemät huumausaineen käyttörikokset. (Käsikirjoitus ) Hujanen, Timo & Kapiainen, Satu & Tuominen, Ulla & Pekurinen, Markku Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna Stakesin työpapereita 3/2008. Humppi, Sanna-Mari Poliisin tietoon tullut lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 75/2008, Tampere. Humppi, Sanna-Mari Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö rikosilmoituksissa. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 82, Tampere. Humppi, Sanna-Mari & Ellonen, Noora Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 40/2010. Iivari, Juhani Tuomittu maahanmuuttaja. Stakes, Tutkimuksia 154. Helsinki. Impinen, Antti & Rahkonen, Ossi & Ojaniemi, Karoliina & Lillsunde, Pirjo & Lahelma, Eero & Ostamo, Aini Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias. Suomen Lääkärilehti 24/2008, vsk. 63, Impinen, Antti & Rahkonen, Ossi & Karjalainen, Karoliina & Lintonen, Tomi & Lillsunde, Pirjo & Ostamo, Aini Substance Use as a Predictor of Driving under the Influence (DUI) Rearrests. A 15-Year Retrospective Study. Traffic Injury Prevention, Volume 10, Issue 3 June 2009, Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki, Gaudeamus. Jokinen, Anne & Häyrynen, Janne & Alvesalo, Anne Yritykset talousrikollisuuden uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 19/2002. Helsinki. Junninen, Mika Adventurers and Risk-takers. Finnish professional criminals and their organisations in the 1990s cross-border criminality. Helsinki: Heuni.

6 490 Jääskeläinen, Marke Päihdehaittakustannukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 11/2012. Kainulainen, Heini. 2004a. Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 212 & Tilastokeskus. Oikeus 2004:16. Kainulainen, Heini. 2004b. Rikosprosessuaaliset pakkokeinot. Teoksessa Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 209, Kainulainen, Heini Seuraamuskäytäntö huumausaineen käyttörikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 219. Kainulainen, Heini (toim.) Rangaistuskäytäntö törkeissä huumausainerikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 79. Kainulainen, Heini Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245. Kainulainen, Heini Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 110. Kangaspunta, Kristiina Secondary analysis of integrated sources of data. Teoksessa Alvazzi del Frate et al (toim), Surveying Crime: A global perspective. Rome: UNICRI/ISTAT. Karhunen, Risto Suullinen tiedonanto Karhunen, Risto Kirjallinen tiedonanto Katila, Ari & Keskinen, Esko & Laapotti, Sirkku & Peräaho, Martti Moottoriajoneuvoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet alkoholin vaikutuksen alaisena. Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT. Espoo Kaukonen, Martta (toim.) Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Selviytymiskertomuksia. Jyväskylä: PS-kustannus. Kauppinen, Sari & Sariola, Heikki & Taskinen, Sirpa Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten tietoon tulleet hyväksikäyttöepäilyt Tilastoraportti 5/2000. Stakes. Keisala, Hertta & Marttunen, Matti Nuorisorangaistus II. Toimeenpano ja vaikuttavuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 231. Kimberly, J. Mitchell Risk factors for and Impact of online sexual solicitation of Youth. JAMA.2001:285, Kinnunen Aarne Isännät, rengit ja pokat. Huumemarkkinat ja oheisrikollisuus Helsingissä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 133. Kinnunen Aarne Huumausainerikoksiin syyllistyneiden rikosura ja sosioekonominen asema. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 182. Kinnunen, Aarne & Perälä, Riikka & Tuttavainen-Levanoja, Tarja Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla. Seurantatutkimus. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 20. Kivivuori, Janne Nuorten rikollinen ja kielletty toiminta Nuorisorikollisuuden seurantahankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia ja kokemuksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 129. Helsinki. Kivivuori, Janne Nuoret rikosten tekijöinä. Tekojen yleisyys, rikollisuuden ymmärtäminen ja varastamisen vaiheet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 141. Helsinki.

7 491 Kivivuori, Janne. 1999a. Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet 1988 ja Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 159. Kivivuori, Janne. 1999b. Nuorten rikoskäyttäytyminen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 161. Helsinki. Kivivuori, Janne Patterns of criminal homicide in Finland Teoksessa Homicide in Finland (toim. Tapio Lappi-Seppälä), Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 181. Kivivuori, Janne. 2002b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina , Teoksessa Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Janne Kivivuori (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188. Kivivuori, Janne. 2002c. Sudden Increase of Homicide in Early 1970s Finland. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3, Kivivuori, Janne. 2003c. Helsingin nuoret rikosten tekijöinä. Julkaisussa Janne Kivivuori & Jukka Savolainen Helsingin nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Helsinki, Kivivuori, Janne. 2005a. Piilorikollisuuden tutkimus. Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne. 2005b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne Nuorisorikollisuuden kehitys. Teoksessa: Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221; Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66; Nuorisoasian neuvottelukunta, julkaisuja 33. Kivivuori, Janne Delinquent behaviour in Nordic capital cities. Scandinavian Research Council for Criminology/ Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 227. Helsinki. Kivivuori, Janne (toim.) Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus. Suomessa tehdyn tutkimuksen ja sen katvealueiden kartoitusta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 94, Helsinki. Kivivuori, Janne & Karvonen, Sakari & Rimpelä, Matti Nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyys kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 54. Kivivuori, Janne & Kemppi, Sari & Smolej, Mirka. 2002b. Etusivujen väkivalta. Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, todellisuudessa ja ihmisten peloissa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 196. Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214. Kivivuori, Janne & Savolainen, Jukka Helsingin nuoret rikoksen uhreina ja tekijöinä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Kivivuori, Janne & Sirén, Reino & Danielsson, Petri Gender Framing Effects in Victim Surveys. European Journal of Criminology 9:2, Korhonen, Kaija & Ellonen, Noora Maahanmuuttajanaiset väkivallan uhrina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 60/2007. Helsinki.

8 492 Kristoffersen, Ragnar (ed.) Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Oslo. Kristoffersen, Ragnar (ed.) Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. Oslo, mars KRP Rikoksella viedyt ajoneuvot lajeittain vuonna KRP/rikostietopalvelu. KRP Rikoksella viedyt ajoneuvot Patja-tietojärjestelmä. Kuula, Tarja & Marttunen, Matti Laitoksessa rikosten vuoksi: Selvitys alaikäisenä vastentahtoisesti huostaan otetuista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 89 Kääriäinen, Juha Väkivalta ja apuun turvautuminen. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki 2006, Kääriäinen, Juha Naisuhritutkimus 2005: Väkivaltakokemukset aikuisten naisten lapsuusmuistoissa. Teoksessa Noora Ellonen & Janne Kivivuori & Juha Kääriäinen: Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Helsinki. Laitinen, Ahti & Virta, Erja Talousrikokset teoria ja käytäntö. Turku. Lappi-Seppälä, Tapio Yhtenäisrangaistuksen mittaamisesta. Lakimies 5/1992, Lappi-Seppälä, Tapio Kriminalpolitikens framgång? Bra och dåligt i finsk kriminalpolitik. JFT 1998, Lappi-Seppälä, Tapio Rikosten seuraamukset. WSLT. Porvoo Lappi-Seppälä, Tapio Yleisökäsitykset ja vuoden 1999 sakkouudistus. Haastattelututkimus väestön sakkojärjestelmää ja liikennesakkoja koskevista käsityksistä vuosina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 195. Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio. 2004a. Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva uudistus III. Lakimies 3/2004, Lappi-Seppälä, Tapio Syyntakeisuussäännösten soveltamiskäytäntöjen tutkimisesta. Juhlajulkaisu Eero Backman Lappi-Seppälä, Tapio. 2006a. Rangaistuskäytännön hinta. Teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle 2006 omistettu (toim. Pekka Koskinen & Martti Majanen). Vammala Lappi-Seppälä, Tapio Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi. Teoksessa Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus , Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio Explaining imprisonment in Europe. European Journal of Criminology. Vol 8, Lappi-Seppälä, Tapio & Autio, Tiina-Liisa & Karjala, Anna Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriön selvityksiä 13/2012, Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio & Hinkkanen, Ville Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 61. Lehti, Martti Viron henkirikollisuus 1990-luvulla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 148. Helsinki.

9 493 Lehti, Martti Henkirikokset Tutkimus poliisin tietoon vuosina tulleista henkirikoksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 194, Helsinki. Lehti, Martti Nuoret ja henkirikollisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 78. Helsinki. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 8/2008. Lehti, Martti Naiset henkirikosten uhreina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 11/2009. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 13. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 17/2011. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 23/2012, Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Leistra, G. & Nieuwbeerta, P Moord en doodslag in Nederland. Amsterdam: Prometheus. Leskinen, Jari Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Rikostutkimus Helsinki: Keskusrikospoliisi. Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2003, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2004, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2005, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus2007a. Liikennevakuutuskeskus 2007: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2008: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2009: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2010: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2010: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2011a.

10 494 Liikennevakuutuskeskus 2011: Ennakkotiedot liikenneonnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus 2012: Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Lohiniva, Anja & Muttilainen, Vesa Vakuutusala petosten kohteena. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 81. Tampere Lumme, Taina & Vogt-Airaksinen, Tiina Ensimmäiset nuorisorangaistuksen koettu vaikuttaviksi ja raskaiksi. Rikosseuraamusviraston tiedote Lundström, Birgitta & Miettinen, Tarmo & Keinänen, Anssi & Airaksinen, Jenni & Korhonen, Anneli Yhdenvertaisuuslain toimivuus. Tutkimusraportti viranomaisten käsityksistä sekä oikeus-, laillisuus- ja lainvalvontakäytännöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Konserni 11/2008. Helsinki. Luopa, Pauliina & Lommi, Anni & Kinnunen, Topi & Jokela, Jukka Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-luvulla. Kouluterveyskysely Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 20/2010. Lättilä, Risto Rikosvahingot Tilastotiedotus N:o OI 1976:4. Tilastokeskus. Helsinki. Maahanmuuttajien kokemuksia rasistisista rikoksista Suomessa Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu 13. Majamaa, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja tilastoharhat. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 24. Malin, Maili Maahanmuuttajien terveys Suomessa. Kirjassa Luoto, Kirsi & Viisainen, Kirsi & Kulmala, Ilona (toim.) Sukupuoli ja terveys. Tampere, Vastapaino, Martens, Peter L Immigrants as victims of crime. International Review of Victimology, Vol. 8, Marttunen, Matti Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten käyttö. Haaste 4/2004, Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus ja nuorisoprosessi. Teoksessa Nuoren oikeudet, Edita Marttunen, Matti Nuorten rangaistusjärjestelmän toiminta 1990-luvun alusta nykypäivään. Teoksessa Nuorisorikollisuus: määrä, syyt ja kontrolli s Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221, Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66, Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33. Helsinki Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus, Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 236, Helsinki. Marttunen, Matti & Keisala, Hertta Nuorisorangaistus I. Nuorisoprosessi ja tuomitseminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 230. Mayhew, Pat & van Dijk, Jan J.M Criminal Victimisation in Eleven Industrial Countries. Key findings from the 1996 International Crime Victims Survey. Onderzoek en beleid, vol WODC, Ministry of Justice, Netherlands.

11 495 Metso, Leena & Ahlström, Salme & Huhtanen, Petri & Leppänen, Minna & Pietilä, Eija Nuorten päihteiden käyttö Suomessa ESPAD-tutkimusten tulokset. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos raportti 6/2009. Mikkonen, Valde Rattijuopumus psykologisena ongelmana. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Mikkonen, Valde & Hörkkö, Jorma & Lappi-Seppälä, Tapio & Luntiala, Pertti & Mäkikärki, Yrjö Autovarkaus ja luvaton käyttö. Muistio liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalle Moolenaar, Debora Expenditure on crime in the Netherlands. Memorandum WODC. Myllärniemi, Annina Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista, 7/2006. Helsinki: SOCCA ja Heikki Waris-instituutti. Mäki, Martti Alkoholi liikenteessä. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo & Voipio, Martti (toim.): Alkoholi ja yhteiskunta. Otava. Helsinki. Mäkipää, Leena Valvotun koevapauden toimeenpano ja sovellettavuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 249. Helsinki. Naisiin kohdistuva väkivalta Väkivaltajaoston mietintö. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja B: Tiedotteita 5/1991. Niemi, Jenni Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 95. Nieminen, Eeva-Maria Ulkomaalaisten tekemät rikokset ja rikkomukset Suomessa 1992 & Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Toukokuu Niskanen, Tuomo Rikosvahingot Otantatutkimus poliisin tietoon tulleista omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Tutkimuksia, no. 96. Tilastokeskus. Helsinki. Noponen, Tanja Poliisin suorittamat säilöönotot ja säilöönotettujen asiakaskunta Helsingissä. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 43. Nuorvala, Yrjö & Huhtanen, Petri & Ahtola, Raija & Metso, Leena Huonoosaisuus mutkistuu kuudes päihdetapauslaskenta. Yhteiskuntapolitiikka (73) 6/2008, Nurmi, Reet Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida kulttuuristaa. Raportissa Reet Nurmi & Reetta Helander (toim.) Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Näre, Sari Nuorten tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja loukattu luottamus tunnetaloudessa. Teoksessa Päivi Honkatukia & Johanna Niemi- Kiesiläinen & Sari Näre: Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 13. Helsinki. Ohjenuora. Nuorisorangaistuksen sisältökäsikirja ja tehtäväosio. Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2/2005. Kriminaalihuoltolaitos. Oikeusministeriö 2011: Vesiliikennejuopumuksen promilleraja. Mietintöjä ja lausuntoja 16/2011. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPTL) Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 13/2012. Onnettomuustutkintakeskus, Hukkumiskuolemat Suomessa Tutkintaselostus S1/2010Y.

12 496 Pajuoja, Jussi Väkivalta ja mielentila. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A 201. Jyväskylä: Suomalainen lakimiesyhdistys. Pajuoja, Jussi & Salminen, Markku Kadonneet henkilöt. Keskusrikospoliisi, Helsinki. Partanen, Airi & Holmström, Pekka & Holopainen, Antti & Perälä, Riikka Piikkihuumeiden käyttäjät Riskitutkimuksessa. Buprenorfiinin pistäminen yleistynyt huumeiden sekakäytössä. Suomen Lääkärilehti 39/2004, Partanen, Päivi & Hakkarainen, Pekka & Hankilanoja, Arto & Kuussaari, Kristiina & Rönkä, Sanna & Salminen, Mika & Seppälä, Timo & Virtanen, Ari Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys Suomessa Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Paul, Rachel Shelters for Battered Women and the Needs of Immigrant Women. TemaNord 1998:507. Kööpenhamina: Pohjoismainen ministerineuvosto. Peltoniemi, Teuvo (toim.) Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Perälä, Jussi Hidasta ja nopeeta. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Perälä, Jussi Miksi lehmät pitää tappaa? Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista Helsingissä. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Tutkimus 56. Perälä, Riikka Huumeidenkäyttäjien tulkintoja ongelmistaan ja niihin kohdistuvista sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Yhteiskuntapolitiikka (72) 3/2007, Perälä, Riikka Haittojen vähentäminen huumehoidossa. Etnografinen tutkimus huumeongelman yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:6. Pettersson, Tove Kriminologiskt perspektiv. Diskrimineras personer med udländsk bakgrund av rättväsendet? Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, Peutere, Laura Rasistisia piirteitä sisältävät rikosepäilyt rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 73/2008. Tampere. Peutere, Laura Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 85/2009. Peutere, Laura Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 85. Piispa, Minna Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual Partnerships. Violence against Women, 8(7), Piispa, Minna Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten kokeman parisuhdeväkivallan määrittely survey-tutkimuksessa. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 241. Piispa, Minna IV Parisuhdeväkivalta. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Piispa, Minna & Heiskanen, Markku I Johdanto. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki,

13 497 Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Pikkarainen, Jarmo & Penttilä, Antti Rattijuopumuksen kehitys Uudellamaalla vuosina , I. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineiden kuljettajien määrästä tieliikenteessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A4/1989. Helsinki. Pohjanpää, Kirsti Syrjintä. Raportissa Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri: Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus: Elinolot 2003:1. Helsinki. Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus. Elinolot 2003:1. Helsinki. Poliisi Huumausaine- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen. Helsinki: Sisäasiainministeriö. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 6/2007. Poliisin vuosikertomukset (www.poliisi.fi) Portman, Maria & Penttilä, Antti & Haukka, Jari & Eriksson, Peter & Gunnar, Teemu & Kuoppasalmi, Kimmo & Koskimaa, Heikki Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät. Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. LINTU-julkaisuja 1/2011. Portman, Maria & Penttilä, Antti & Haukka, Jari & Eriksson, Peter & Gunnar, Teemu & Kuoppasalmi, Kimmo & Muuriaisniemi-Skippari, Kirsi & Koskimaa, Heikki Maistelleet liikenteessä. Tuloksia Uudenmaan ratsiatutkimuksista Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. LINTU-julkaisuja 4/2012. Helsinki. Pridemore, William Alex Dempgraphic, Temporal, and Spatial Patterns of Homicide Rates in Russia; European Sociological Review, Vol. 19, No. 1, Punnonen, Varpu Ymmärrä ei kukaan eivät miehet eivätkä naiset raiskattu nainen tiellä kohti selviytymistä. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 2001:1. Päihdetilastollinen vuosikirja Stakes. SVT. Sosiaaliturva 1998:2. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus Keskusrikospoliisi. (Keskusrikospoliisi). Rahoitustarkastus. ailyt/pages/default.aspx Raijas, Riitta Raiskaustrauma. Uhrin ja tekijän suhteen laadun ja trauman vakavuuden yhteys selviytymiskeinoihin ja hyvinvointiin sekä selviytymiskeinojen ja niiden muutoksen yhteys hyvinvointiin. Aiheita, monistesarja 29/2000. Stakes. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raijas, Riitta Raiskaustrauman vaikutus uhrin toimimiseen oikeusjärjestelmässä. Oikeus 3/2001, Raijas, Riitta & Repo, Taina Toim. Raiskauskriisikeskus Tukinainen -projekti Projektin loppuraportti. Stakes, Aiheita 25/1999. Helsinki. Raiskauskriisikeskus Tukinainen Vuosikertomus 2009.

14 498 Raiskauskriisikeskus Tukinainen Tukinaisen tilastobarometri &Itemid=85, Ladattu Raitasalo, Kirsimarja & Huhtanen, Petri & Ahlström, Salme Nuorten päihteiden käyttö sekä käsityksen niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta. Suomen ESPAD-aineiston tuloksia Yhteiskuntapolitiikka 1/2012, Rajalin, Sirpa Rattijuopumus Suomessa. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 99/2004. Rikollisuustilanne. (Viitataan vuosiluvun mukaan.) Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Ring, Jonas Brott bland ungdomar i årkurs nio. Resultat från skolundersökningen om brott åren Brå Rapport 2010:6 Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rying, Mikael Dödligt våld i Sverige En deskriptiv studie. Stockholm. Rönkä, Sanna Nuorten huumeiden käyttäjien puhuttelu. Huomioita käytännöstä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 70. Rönkä, Sanna & Virtanen, Ari (eds.), Perälä, Riikka & Vihmo, Jouni Finland Drug Situation New Developments, Trends and in-depth in-formation on selected issues National report (2006 data) to the EM-CDDA by the Finnish National Focal Point, Stakes. Saarikkomäki, Elsa Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli kyselytutkimusten valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 106, Helsinki. Sainola-Rodriguez, Kirsti & Koehn, Peter H Turvapaikanhakijoiden ja pysyvästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvien tarpeiden tunnistaminen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 43, Salmi, Venla Helsingin nuoret rikosten tekijöinä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 73. Helsinki. Salmi, Venla. 2008a. Nuorten rikoskäyttäytyminen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 9/2008, Helsinki. Salmi, Venla. 2008b. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Rikollisuuden kehitys itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 235, Helsinki. Salmi, Venla. 2008c. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen ja väkivallan uhriksi joutuminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 5/2008, Helsinki. Salmi, Venla. 2008d. Väkivallan kasautuminen. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere. Salmi, Venla. 2008e. Väkivalta sähköisten viestimien kautta. Teoksessa: Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla Salmi & Heikki Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere Salmi, Venla. (toim.) Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset. Nuorisorikollisuuskyselyiden tuloksia Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 246, Helsinki. Sekä samassa julkaisussa Salmi, Venla (2009b) Nuo-

15 499 ret seurustelusuhdeväkivallan uhreina ja Salmi, Venla (2009c) Nuorten rikoskäyttäytyminen Salmi, Venla Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena Yritysuhritutkimuksen ensiraportti. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 15/2010, Helsinki. Salmi, Venla & Lehti, Martti & Keinänen, Anssi Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena. Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 254. Helsinki. Salomaa, Jukka Alkoholin käytön haittakustannukset ja verotaso Suomessa. Alko, Alkoholipoliittinen suunnittelu ja tiedotus, Tutkimusseloste No 22. Helsinki. Salasuo, Mikko & Vuori, Erkki & Piispa, Mikko & Hakkarainen, Pekka Suomalainen huumekuolema Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellistä kuolinsyyasiakirjoista. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 43/2010. Salusjärvi, Markku Liikenteen riskit ja rattijuoppous. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuoppous Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Salusjärvi, Markku Maistelleet kuolonkolareissa. Liikennevakuutuskeskus Sariola, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa. Selvitys viranomaisten tietoon vuosina tulleista lapsiin kohdistuneista hyväksikäyttötapauksista. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 79. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Sariola, Heikki Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 85. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Savolainen, Jukka & Hinkkanen, Ville & Pekkarinen, Elina Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76. Helsinki. Seppä, Heikki Rattijuopumus Helsingissä vuonna 1990 (vertailu ja tutkimus uusinnasta). Poliisimies 1992/3. Sirén, Reino Parisuhteen ulkopuolinen väkivalta. Teoksessa Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Sirén, Reino Omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen 2006: yleisyys, piirteet ja muutokset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 4/2008. Siren, Reino & Aaltonen, Mikko & Kääriäinen, Juha Suomalaisten väkivaltakokemukset Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 103. Sirén, Reino & Honkatukia, Päivi (toim.) Suomalaiset väkivallan uhreina. Tuloksia kansallisista uhrihaastattelututkimuksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Helsinki Sirén, Reino & Kivivuori, Janne & Kääriäinen, Juha & Aaltonen, Mikko Suomalaisten kokema väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 74. Helsinki 2007.

16 500 Sisäasiainministeriö. 2008b. Hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Sisäasiainministeriön poliisiosasto Väkivaltarikoksesta epäillyt ulkomaalaiset Suomessa Poliisiosaston julkaisu 18/2001. Smolej, Mirka & Kivivuori, Janne The Relation Between Crime News and Fear of Violence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 7, Streng, Joonia Ulkomaalaisten tekemät ja heihin kohdistuneet rikokset pääkaupunkiseudulla. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998: 18. Sosiaali- ja terveysministeriö. Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Helsinki. Sulin, Marja Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto Suomen pankkiyhdistys 2005a. Pankkikatsaus 2/2005. Kesäkuu. Suomen pankkiyhdistys 2005b. Pankkiturvallisuus. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009. Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus. Tilastokatsaus. Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti (Virke). Tammi, Tuukka & Pitkänen, Tuuli & Perälä, Jussi Stadin nistit huono-osaisten helsinkiläisten huumeiden käyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta. Yhteiskuntapolitiikka 1/2011, Tanhua, Hannele & Virtanen, Ari & Knuuti, Ulla & Leppo, Anna & Kotovirta, Elina Huumausainetilanne Suomessa Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 62/2011. Tervonen, Juha Accident costing using value transfers. New unit costs for personal injuries in Finland. VTT Publications 396, Espoo. Tervonen, Juha & Ristikartano, Jukka & Penttinen, Mira-Maria Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen. Taustaraportti Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 48/2005 Tiainen Jari Rikoksella viedyt ajoneuvot Keskusrikospoliisi. Tieliikenneonnettomuudet Liikenne ja matkailu 2004:13. Helsinki: Tilastokeskus, Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarjat XXIII A ja B. Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarja Oikeus. Tilastokeskus. Kuolemansyytilasto. Törmä, Sinikka Kynnyskysymyksiä. Huono-osaisimmat huumeiden käyttäjät ja matala kynnys. Hämeenlinna: Sosiaalikehitys Oy. Julkaisuja 1/2009. Törrönen, Jukka (toim.) Valvontaa ja vastuuta. Päihteet ja julkisen tilan moraalisääntely. Helsinki: Gaudeamus. VKS 2006:1. Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta. Valtakunnansyyttäjän antama yleinen ohje syyttäjille. Vuori, Erkki & Ojanperä, Ilkka & Nokua, Jari & Ojansivu, Riitta-Leena Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suomen lääkärilehti 21 22/2006, Vuori, Erkki & Ojanperä, Ilkka & Launiainen, Terhi & Nokula, Jari & Ojansivu, Riitta- Leena Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun. Suomen lääkärilehti 22/2012,

17 501 Vuosiraportti vuoden 2007 ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmä. rtti%202007/$file/ymp%c3%a4rist%c3%b6raportti% pdf (Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmä) Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ja Väkiparta, Hanna & Marttunen, Matti Valvonta nuorten rangaistuksena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 95. Väänänen, Tuula Päihdehuollon huumeasiakkaat Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 24/2011. Wahlfors, Lennart & Jääskeläinen, Marke & Österberg, Esa Alkoholijuomien kulutus vuonna Valvira & THL

18 502

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. LÄHTEET 471 Aaltonen, Mikko & Hinkkanen, Ville & Kivivuori, Janne & Sirén, Reino. 2008. Risk factors of violence in Finland. A Register Based Study. National Research Institute of Legal Policy. Research

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49.

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille?

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Pojat ja miehet - unohdettu sukupuoli? Säätytalo 23.10.2012 Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Mitä syrjäytymisellä tarkoitetaan? Työttömyyttä,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Heini Kainulainen Tutkija, OTT Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 010 366 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria?

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Heini Kainulainen Tutkija, OTT, dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 029 566 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Suomessa. Kuritusväkivalta ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Monica Fagerlund Tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu

Suomessa. Kuritusväkivalta ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Monica Fagerlund Tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu Kuritusväkivalta ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa Lapsiuhritutkimuksen tuloksia Monica Fagerlund Tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu 30.9.2014 Esityksen sisältö Lapsiuhritutkimuksesta Lapsiuhritutkimuksen

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten hyvinvointitiedon II foorumi 6.10.2008 Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulu Tutkimuksen

Lisätiedot

Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9.

Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9. Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Sisältö Paikannus: Tutkimusaihe ja sen valikoituminen Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 23.10.2013 Huumerattijuopumus Suomessa / Karoliina Karjalainen 1 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007: ilmaantuvuus, sosiaalinen

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen

4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen II.A.4 Seksuaalirikokset 81 4 Seksuaalirikokset Päivi Honkatukia & Heini Kainulainen Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4

1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4 I SISÄLLYS I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä...1 1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4 II RIKOSLAJIT...5 1 Rikollisuuden rakenne ja

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia II.4 Seksuaalirikokset 63 4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit TULOKSET: Sijat 1-3 G N 70 Sij. Aika Erä Rata Nimi Seura / joukkue 1 37,20 2 1 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 2 38,85 3 1 Heino Toini Kangasalan uintiseura 3 39,92 2 2 Saarinen Asta Mämmilän Norpat

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi Tapsilaiset toiminnassa 2006. Rieväkylän regatta. 6. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Miku Olkkonen 7. FIN-129 Tampereen asuntomeklarit Jaakko Tuominen, Vesa Martikainen 9. FIN-137 Margitta Olli Wuori, Topi

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;--------------------------------------------------------

; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- ; Kuopion Bridgekerho ry v. 2003 voittopisteet ;-------------------------------------------------------- Hanski Matti 66 Reinikainen Hannu 58 Seppänen Markku 32 Siekkinen Jarmo 28 Miettinen Heikki 28 Tikkanen

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero Naiset 9 vuotta 2 km V 1. Ellinor Halonen Närpes Kraft Biath0+0=0 8.56,7 Miehet 9 vuotta 2 km V ====================== 1. Tuomas Paalanen Kangasniemen Kalsk0+0=0 9.55,0 Naiset 11 vuotta 2 km V 1. Iida

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

OPTL. Verkkokatsauksia 27/2012. Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 01 Tässä katsauksessa esitellään tiiviisti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seitsemännen, keväällä

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot