Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville"

Transkriptio

1 MUISTIO Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville Tällä muistiolla Liikennevakuutuskeskus saattaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja muille Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville tiedoksi katsauksen Pohjois- Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien* tutkimista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista, onnettomuusmäärien kehityksestä sekä tutkijalautakuntien esittämistä turvallisuuden parannusehdotuksista. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 20 yhteensä 36 kuolemaan johtanutta onnettomuutta: 29 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta 3 jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta 1 hevosajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtanut onnettomuus 3 pyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Jokaisesta tutkitusta onnettomuudesta tutkijalautakunnat kirjoittavat tutkintaselostuksen, joka sisältää seuraavat kohdat: kuvauksen onnettomuustapahtumasta; avaintapahtuman; riskitekijät; ajoneuvojen vauriot ja seurauksiin vaikuttaneet tekijät; vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet; turvallisuuden parannusehdotukset sekä mahdolliset erityiset seikat. Onnettomuuden tutkinnan yhteydessä havaitaan yleensä useita onnettomuuden syntymiseen vaikuttaneita riskitekijöitä. Tutkijalautakuntien käyttämän tutkintamenetelmän mukaan riskitekijät voidaan jakaa välittömiin ja taustalla vaikuttaneisiin riskitekijöihin. Välittömät riskitekijät kuvaavat liikennetilanteessa vaikuttaneita (usein äkillisiä) tekijöitä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät ovat jo ennen onnettomuustapahtumaa vallinneita, muuttuvia tai pysyviä tekijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet onnettomuuden syntyyn, seurauksiin ja ihmisten vammautumiseen. Riskitekijät voivat liittyä tienkäyttäjään, ajoneuvoon, ympäristöön tai liikennejärjestelmään. *Liikennevakuutuskeskus huolehtii lakisääteisesti tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001). Onnettomuustutkinnan toimintasuunnitelman mukaisesti tutkitaan kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet sekä valikoituja otoksia seurauksiltaan lievempiä onnettomuuksia. Onnettomuustutkintaa suorittaa 20 eri puolilla Suomea toimivaa tutkijalautakuntaa. Tutkintaa ohjaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta. Onnettomuustutkintaan kuuluu onnettomuuden syntymiseen ja seurauksiin vaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen sekä turvallisuutta lisäävien parannusehdotusten ja turvallisuussuositusten antaminen. 1

2 Jokaista havaittua riskitekijää kohden tutkijalautakunnan tulisi kirjata turvallisuuden parannusehdotus. Ehdotusten perustana on ajatus, että ensin etsitään sellaiset tekijät, joilla olisi voitu estää törmäys ja toiseksi sellaiset, joilla olisi voitu estää kuolema, lieventää vammoja tai estää vammautuminen. Lähtökohtana on ns. nollavision mukainen ajatus, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Parannusehdotukset luokitellaan tilastollista jatkokäyttöä varten Liikennevakuutuskeskuksessa. Lautakuntien laatimissa tutkintaselostuksissa parannusehdotukset ovat alkuperäisessä kirjoitusasussaan ja niitä voidaan käyttää liikenneturvallisuuden edistämistarkoituksiin. Itä-Suomen alueen tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset on esitelty tämän muistion taulukossa 4 samaan tapaan luokiteltuna kuin koko maassa tutkituista onnettomuuksista vuosittain julkaistavassa koosteraportissa (VALT-vuosiraportti 20). Luokittelussa on kirjattu suurimmat parannusehdotuksista muodostuneet ryhmät menemättä yksityiskohtiin. Muistion loppuun on koottu viranomais- ja asiantuntijatyötä varten esimerkkejä tutkintaselostuksiin kirjatuista parannusehdotuksista alkuperäisessä muodossaan. Katsauksen myötä Liikennevakuutuskeskus haluaa kiinnittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuvien tahojen huomion seuraaviin seikkoihin: Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrässä ei ole havaittavissa pitkällä aikajaksolla selkeää kehitystä kohti alhaisempia lukuja. Määrä on kuitenkin ollut laskussa parin vuoden ajan. Rattijuopumusonnettomuuksien määrä on joitakin poikkeuksia huomioimatta pysynyt melko muuttumattomana. Vuonna 20 joka kolmas kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttajista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Ylinopeusonnettomuuksien kappalemäärässä esiintyy suotuisaa kehitystä aivan viime vuosina. Niiden suhteellinen osuus kaikista onnettomuuksista on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Ylinopeus liittyi joka neljänteen vuonna 20 tutkittuun kuolemaan johtaneeseen moottoriajoneuvo-onnettomuuteen. - Onnettomuuksien riskitekijöiden jakauma vastaa hyvin koko maan jakaumaa. Esimerkiksi sairauskohtauksien osuus vuosina tutkittujen onnettomuuksien välittömistä riskitekijöistä oli % vrt. koko maa %. - Vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa esiintyi onnettomuuksien syntyyn tai seurauksiin myötävaikuttaneita riskitekijöitä seuraavasti: o Inhimillisiä riskitekijöitä 93 %:ssa o Liikkumisvälineeseen liittyviä riskitekijöitä 69 %:ssa o Liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä 62 %:ssa o Lainsäädäntöön ja liikennejärjestelmään liittyviä riskitekijöitä 7 %:ssa 2

3 Näillää perusteilla Liikennevakuutuskeskus esittäää muistion vastaanottajille, että ne osaltaan edistäisivät Itä-Suomessa: valistusta ja tiedotusta liikenteen eri osa-alueiden riskitekijöistä ajonopeuksien valvontaaa ja valvontamenetelmiä tiestön kaide- ja piennarjärjestelyjenn kehittämistä törmäyksien estämiseksi ja onnettomuuksien seurauksien lieventämiseksi Toimitamme mielellämme lisätietoa onnettomuuksista. Yhteistyöterveisin, Pekka Sulander Liikenneonnettomuuksien tutkinnan t johtaja 3

4 MOOTTORIAJONEUVO ONNETTOMUUDET kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 kuolleet onnettomuudet vammautuneet Kuva 1. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet. kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Suistuminen Kohtaaminen Muut Risteävä Kuva 2. Onnettomuustyypit kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. 4

5 kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Ha/pa 2 pyöräinen moottoriajoneuvo Raskaat Muu ajoneuvo Kuva 3. Aiheuttajan ajoneuvon laji kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT v. tai alle v v v. 65 v. tai yli Kuva 4. Aiheuttajakuljettajan ikä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa. 5

6 kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Rattijuopumus, ylinop ei tiedossa Rattijuopumus, ei ylinopeutta Rattijuopumus ja ylinopeus Kuva 5. Rattijuoppojen (vähintään 0,5 ) määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajina. Rattijuoppojen kokonaismäärä numerona palkin päällä. kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Ylinopeus, rattijuop ei tiedossa Ylinopeus, ei rattijuopumusta Ylinopeus ja rattijuopumus Kuva 6. Ylinopeutta (ylinopeus väh. km/h) ajaneiden määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajina. 6

7 Taulukko 1. Aiheuttajakuljettajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Välittömät riskitekijät Riskien lkm % 2) Osallinen ei voinut välttää onnettomuutta 1 2 -lyhyt toiminta-aika 1 2 Osallisen toimintakyvyn muutos nukahtaminen, vireystilan lasku 7 4 -sairauskohtaus 18 -tajunnan menetys 1 1 Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä 1 1 -puutteellinen havainto omasta paikasta ajoradalla 1 1 -ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta 6 3 -puutteellinen tai virheellinen havainto ympäristöstä 1 1 Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta 9 5 -ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa 1 1 -virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta liikenneympäristöstä 1 1 -virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta 1 1 Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) virheellinen ohjausliike kaasunkäyttövirhe 4 2 -ajoneuvon käsittelyn yhdistelmävirheet 3 2 -siirtely- / kääntely- / hinaus- ym. virheet 1 1 Muut tapahtumat turha oleskelu tiellä 1 1 -kaatuminen 2 1 -ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä 6 3 -ajoi tietoisesti tilanteeseen välitön riski epäselvä 2 1 Ajoneuvon hallittavuuteen äkillisesti vaikuttavat tapahtumat 3 2 -renkaan paineen äkillinen alentuminen 1 1 -muu liikkumisvälineeseen liittyvä äkillinen tapahtuma 2 1 Liikenneympäristöstä syntyneet tapahtumat 2 1 -eläin 2 1 KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 7

8 Taulukko 2. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 8

9 Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit kuljettajan tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila, kiireisyys) ajoasenteet (mm. piittaamattomuus, ei ajo-oikeutta) taito (es. vähäinen ajokokemus, tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit (es. tuttu ympäristö, suorituskyvyn kokeilu) osallisen ja ympäristön suhteeseen liittyvät riskit (es. outo ympäristö) sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät riskit (es. juopunut matkaseura) Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. olosuhteet, keli) ajonopeus (es. ylinopeus, olosuhteisiin nähden liian suuri) LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuuksiin liittyneet riskit renkaat (es. yli- tai alipaine, keliin sopimattomat) ajoneuvojärjestelmien puutteet (es. ei ajonvakautusta) 3 2 Ajoneuvon erottuvuus ja näkyvyys ajoneuvosta -riskit 4 2 Osallisen havaittavuuteen liittyneet sekä muut liikkumisvälineriskit 3 2 Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit turvalaitteiden käyttämättömyys tai virheellinen käyttö ajoneuvon huono törmäyssoveltuvuus sisällä oleville Muut liikkumisvälineeseen liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Tieympäristöön liittyneet riskit tien geometria tieympäristön törmäyskohteet seurausten pahentajina (es. luiskat) kaiteet tai kaiteiden puute seurausten pahentajina (es. ei keskikaidetta) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät keli (es. jäinen, luminen, märkä) 4 2 -valoisuus (es. pimeys, häikäisy, varjot) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 9

10 Taulukko 3. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavilla sivuilla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden.

11 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset (es. vanhempien vastuu) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ikä, renkaat) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen Valvonta riskikuljettajien ohjausjärjestelmä ajotaidon ja -kyvyn hankinnan ja säilymisen valvonta ajonopeuden valvonta ajoneuvon kunnon valvonta (es. rengasvalvonta tiellä) 5 3 LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Turvavarusteet turvavyön käytön varmistus (es. nopeuteen sidottu) Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet (es. alkolukko, ajonvakautus) Osallisen varusteet ja laitteet Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) 3 2 -nopeusrajoitukset Tien parannus liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. kiertoliittymän rakentaminen) 4 3 -tievalaistus törmäysten estäminen tai niiden seurausten lieventäminen Teiden kunnossapito LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Tienkäyttäjävaatimukset kuljettajavaatimukset ajokyvyn toteaminen (es. liikennelääkärijärjestelmä) Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvoverotus turvalaite- ja heijastinmääräysten kiristäminen Liikennejärjestemän toiminta Ammattiliikenne (es. kuljetusjärjestelyt ikääntyneille) 3 2 KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 11

12 KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET lkm Liikennevakuutuskeskus / VALT Jalankulkijat Pyöräilijät Kuva 7. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrät. Taulukko 4. Onnettomuuksien pääaiheuttajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja Polkupyöräilijä Jalankulkija Yhteensä Välitön riskitekijä N N N N Osallisen toimintakyvyn muutos sairauskohtaus Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) Muut tapahtumat väärä paikka tiellä ryntääminen ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä ajoi tietoisesti tilanteeseen KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ

13 Taulukko 5. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 13

14 Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit osallisen tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila) ajoasenteet osallisen taito (es. tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit osallisen ja ympäristön suhde (es. tuttu ympäristö) matkan tarkoitus Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. omiin oikeuksiin luottaminen) tarkkaavaisuutta häirinnyt tekijä ajo- ja kulkulinja (es. ali- / ylikulun käyttämättömyys) ohitus osallisen ajonopeus merkinanto LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuudet vetotapa (es. totutusta poikkeava) renkaat Osallisen havaittavuuteen liittyneet ja muut liikkumisvälineriskit osallisen havaittavuuteen liittyvät riskit (es. tummat vaatteet) Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit törmäyssoveltuvuus ulkopuolisille turvalaitteiden käyttämättömyys Muut hevosiin liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Liikenteenohjaus muut liikenteen ohjaukseen liittyvät riskit liikennevalot ja niiden toiminta Tieympäristöön liittyneet riskit liikenteen koostumus (es. harva liikenne) muut tiehen ja tieympäristöön liittyvät riskit (es. tuuli) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät valoisuus (es. pimeä, hämärä, häikäisy) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 14

15 Taulukko 6. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 15

16 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus perusopetus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset opastus oikeista ajotavoista (es. risteysajo) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ajo- ja liikkumiskunto) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet peilit ja tutkat taaksepäin/eteenpäin Osallisen varusteet ja laitteet (es. heijastavat materiaalit) ympäristöstä erottuva vaatetus erilliset heijastimet vaatteissa ja varusteissa Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) liikennevalot ajorata ja tiemerkinnät ajonopeuden säätely rakenteellisesti Tien parannus tien parannus (es. pientaren päällystys/levennys) liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. eritasoliittymän rakentaminen) tievalaistus törmäysten estäminen tai lieventäminen jalankulku- ja pyörätie (es. rakentaminen, siirtäminen) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvojen verotus turvakypärän käytön lisääminen (es. kypärämääräysten laajentaminen) Liikennejärjestelmän toiminta nopeusrajoitukset ajoneuvojen säädösten ja normien kehittäminen resurssien riittävyys ja kohdentaminen TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 16

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Ajoterveys tilastojen valossa. PAMK seminaari Kalle Parkkari

Ajoterveys tilastojen valossa. PAMK seminaari Kalle Parkkari Ajoterveys tilastojen valossa PAMK seminaari 27.10.2016 Kalle Parkkari Säädöksiä (Trafin ajoterveysohjeesta) Tieliikenteen ajoterveyteen liittyvää sääntelyä on useissa eri kohdissa: - EU-direktiivissä

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio

Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio Sivu 1 (8) Kuvasarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2012 tekstiosio Dia 1: Aloitusdia Dia 2: Sisällysluettelo Dia 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) liikenneturvallisuuteen

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Sivu 1 (9) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Sivu 1 (9) Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskus Liikennevakuutuskeskus on kaikkien

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa

Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Perusohjeita ja -tietoja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämän onnettomuusaineiston käytöstä tutkimuksissa Esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset

VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat lapset LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 4.6.2015 VALT Lasten turvalaite -raportti Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa mukana olleet 0 9-vuotiaat

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0

Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 Muistio 1(25) 1.2.2013 Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0 1.2.2013 Teemu Toivanen, Marita Löytty, Anders Granfelt Päivämäärä Muutos Tekijä 2(25) Sisällys 1 Johdanto... 5 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit Onnettomuuskasaumatarkastelut

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA. Tarja Ojala, Safety Futures

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA. Tarja Ojala, Safety Futures TIELIIKENNEONNETTOMUUDET RASKAAN LIIKENTEEN TYÖTURVALLISUUSONGELMANA Tarja Ojala, Safety Futures Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 2014 ALKUSANAT Tutkimus on tehty Tapaturmavakuutuslaitosten liiton

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Anders Granfelt 24.9.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Henkilöautoilun kysyntään vaikuttavia tekijöitä Lähde: Pöllänen M. 2012 (Väylät ja liikenne 2012) 5.10.2012

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Raskas liikenne onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Juha Valtonen 7.11.216 1 Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Tämä muistio on liite Liikenneturvan lausuntoon ehdotuksesta muuttaa raskaiden ajoneuvojen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

NOLLAVISIO-IDEOLOGIAN TOTEUTUMINEN SUOMEN TIELIIKENTEESSÄ

NOLLAVISIO-IDEOLOGIAN TOTEUTUMINEN SUOMEN TIELIIKENTEESSÄ NOLLAVISIO-IDEOLOGIAN TOTEUTUMINEN SUOMEN TIELIIKENTEESSÄ Tiina Ojanen, Ari Katila ja Esko Keskinen 23.3.2009 ISBN 978-951-9346-98-4 (nid.) ISBN 978-951-9346-99-1 (verkkojulkaisu, pdf) LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS

Lisätiedot

Sairauskohtaukset liikenteessä

Sairauskohtaukset liikenteessä Sairauskohtaukset liikenteessä LL Antti Pellinen, Lappeenranta 05.05.2015 13.15-13.45 Lääkäri, ikä 54v, työterveys, kuntoutus, sotilaslääkäri, liikenne- ja liikuntalääketiede. Tutkijalautakuntatyö 25 vuotta,

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8

Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8 Kiertoliittymien turvallisuus HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:8 Helsingin kiertoliittymien turvallisuus Helsinkiin rakennetut pienet kiertoliittymät ovat vähentäneet selvästi poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Sivu 1 (12) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio

Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Sivu 1 (12) Liikenneturvallisuuskalvosarja kuljettajien ajo-opetukseen 2014 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskus Liikennevakuutuskeskus on kaikkien

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Mihin liikenneturvallisuustyötä tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kanta-Hämeen ja ympäristökeskus liikenneturvallisuusfoorumi 14.3.2016

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Laki. tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan liikenneturvallisuuden lisäämiseksi suoritettavaan

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003

Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003 Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003 Heikki Summala Igor Radun 29.10.2006 1 1. Tausta Vuoden 1995 jälkeen jolloin suotuisa liikenneturvallisuuskehitys (liikennekuolemilla

Lisätiedot