Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville"

Transkriptio

1 MUISTIO Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville Tällä muistiolla Liikennevakuutuskeskus saattaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja muille Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuville tiedoksi katsauksen Pohjois- Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien* tutkimista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista, onnettomuusmäärien kehityksestä sekä tutkijalautakuntien esittämistä turvallisuuden parannusehdotuksista. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 20 yhteensä 36 kuolemaan johtanutta onnettomuutta: 29 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta 3 jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta 1 hevosajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtanut onnettomuus 3 pyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Jokaisesta tutkitusta onnettomuudesta tutkijalautakunnat kirjoittavat tutkintaselostuksen, joka sisältää seuraavat kohdat: kuvauksen onnettomuustapahtumasta; avaintapahtuman; riskitekijät; ajoneuvojen vauriot ja seurauksiin vaikuttaneet tekijät; vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet; turvallisuuden parannusehdotukset sekä mahdolliset erityiset seikat. Onnettomuuden tutkinnan yhteydessä havaitaan yleensä useita onnettomuuden syntymiseen vaikuttaneita riskitekijöitä. Tutkijalautakuntien käyttämän tutkintamenetelmän mukaan riskitekijät voidaan jakaa välittömiin ja taustalla vaikuttaneisiin riskitekijöihin. Välittömät riskitekijät kuvaavat liikennetilanteessa vaikuttaneita (usein äkillisiä) tekijöitä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät ovat jo ennen onnettomuustapahtumaa vallinneita, muuttuvia tai pysyviä tekijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet onnettomuuden syntyyn, seurauksiin ja ihmisten vammautumiseen. Riskitekijät voivat liittyä tienkäyttäjään, ajoneuvoon, ympäristöön tai liikennejärjestelmään. *Liikennevakuutuskeskus huolehtii lakisääteisesti tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001). Onnettomuustutkinnan toimintasuunnitelman mukaisesti tutkitaan kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet sekä valikoituja otoksia seurauksiltaan lievempiä onnettomuuksia. Onnettomuustutkintaa suorittaa 20 eri puolilla Suomea toimivaa tutkijalautakuntaa. Tutkintaa ohjaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta. Onnettomuustutkintaan kuuluu onnettomuuden syntymiseen ja seurauksiin vaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen sekä turvallisuutta lisäävien parannusehdotusten ja turvallisuussuositusten antaminen. 1

2 Jokaista havaittua riskitekijää kohden tutkijalautakunnan tulisi kirjata turvallisuuden parannusehdotus. Ehdotusten perustana on ajatus, että ensin etsitään sellaiset tekijät, joilla olisi voitu estää törmäys ja toiseksi sellaiset, joilla olisi voitu estää kuolema, lieventää vammoja tai estää vammautuminen. Lähtökohtana on ns. nollavision mukainen ajatus, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Parannusehdotukset luokitellaan tilastollista jatkokäyttöä varten Liikennevakuutuskeskuksessa. Lautakuntien laatimissa tutkintaselostuksissa parannusehdotukset ovat alkuperäisessä kirjoitusasussaan ja niitä voidaan käyttää liikenneturvallisuuden edistämistarkoituksiin. Itä-Suomen alueen tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset on esitelty tämän muistion taulukossa 4 samaan tapaan luokiteltuna kuin koko maassa tutkituista onnettomuuksista vuosittain julkaistavassa koosteraportissa (VALT-vuosiraportti 20). Luokittelussa on kirjattu suurimmat parannusehdotuksista muodostuneet ryhmät menemättä yksityiskohtiin. Muistion loppuun on koottu viranomais- ja asiantuntijatyötä varten esimerkkejä tutkintaselostuksiin kirjatuista parannusehdotuksista alkuperäisessä muodossaan. Katsauksen myötä Liikennevakuutuskeskus haluaa kiinnittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyöhön osallistuvien tahojen huomion seuraaviin seikkoihin: Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrässä ei ole havaittavissa pitkällä aikajaksolla selkeää kehitystä kohti alhaisempia lukuja. Määrä on kuitenkin ollut laskussa parin vuoden ajan. Rattijuopumusonnettomuuksien määrä on joitakin poikkeuksia huomioimatta pysynyt melko muuttumattomana. Vuonna 20 joka kolmas kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttajista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Ylinopeusonnettomuuksien kappalemäärässä esiintyy suotuisaa kehitystä aivan viime vuosina. Niiden suhteellinen osuus kaikista onnettomuuksista on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Ylinopeus liittyi joka neljänteen vuonna 20 tutkittuun kuolemaan johtaneeseen moottoriajoneuvo-onnettomuuteen. - Onnettomuuksien riskitekijöiden jakauma vastaa hyvin koko maan jakaumaa. Esimerkiksi sairauskohtauksien osuus vuosina tutkittujen onnettomuuksien välittömistä riskitekijöistä oli % vrt. koko maa %. - Vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa esiintyi onnettomuuksien syntyyn tai seurauksiin myötävaikuttaneita riskitekijöitä seuraavasti: o Inhimillisiä riskitekijöitä 93 %:ssa o Liikkumisvälineeseen liittyviä riskitekijöitä 69 %:ssa o Liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä 62 %:ssa o Lainsäädäntöön ja liikennejärjestelmään liittyviä riskitekijöitä 7 %:ssa 2

3 Näillää perusteilla Liikennevakuutuskeskus esittäää muistion vastaanottajille, että ne osaltaan edistäisivät Itä-Suomessa: valistusta ja tiedotusta liikenteen eri osa-alueiden riskitekijöistä ajonopeuksien valvontaaa ja valvontamenetelmiä tiestön kaide- ja piennarjärjestelyjenn kehittämistä törmäyksien estämiseksi ja onnettomuuksien seurauksien lieventämiseksi Toimitamme mielellämme lisätietoa onnettomuuksista. Yhteistyöterveisin, Pekka Sulander Liikenneonnettomuuksien tutkinnan t johtaja 3

4 MOOTTORIAJONEUVO ONNETTOMUUDET kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 kuolleet onnettomuudet vammautuneet Kuva 1. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet. kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Suistuminen Kohtaaminen Muut Risteävä Kuva 2. Onnettomuustyypit kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. 4

5 kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT 2011 Ha/pa 2 pyöräinen moottoriajoneuvo Raskaat Muu ajoneuvo Kuva 3. Aiheuttajan ajoneuvon laji kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa kpl Liikennevakuutuskeskus / VALT v. tai alle v v v. 65 v. tai yli Kuva 4. Aiheuttajakuljettajan ikä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa. 5

6 kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Rattijuopumus, ylinop ei tiedossa Rattijuopumus, ei ylinopeutta Rattijuopumus ja ylinopeus Kuva 5. Rattijuoppojen (vähintään 0,5 ) määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajina. Rattijuoppojen kokonaismäärä numerona palkin päällä. kpl 25 Liikennevakuutuskeskus / VALT Ylinopeus, rattijuop ei tiedossa Ylinopeus, ei rattijuopumusta Ylinopeus ja rattijuopumus Kuva 6. Ylinopeutta (ylinopeus väh. km/h) ajaneiden määrät kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajina. 6

7 Taulukko 1. Aiheuttajakuljettajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Välittömät riskitekijät Riskien lkm % 2) Osallinen ei voinut välttää onnettomuutta 1 2 -lyhyt toiminta-aika 1 2 Osallisen toimintakyvyn muutos nukahtaminen, vireystilan lasku 7 4 -sairauskohtaus 18 -tajunnan menetys 1 1 Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä 1 1 -puutteellinen havainto omasta paikasta ajoradalla 1 1 -ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta 6 3 -puutteellinen tai virheellinen havainto ympäristöstä 1 1 Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta 9 5 -ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa 1 1 -virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta liikenneympäristöstä 1 1 -virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta 1 1 Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) virheellinen ohjausliike kaasunkäyttövirhe 4 2 -ajoneuvon käsittelyn yhdistelmävirheet 3 2 -siirtely- / kääntely- / hinaus- ym. virheet 1 1 Muut tapahtumat turha oleskelu tiellä 1 1 -kaatuminen 2 1 -ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä 6 3 -ajoi tietoisesti tilanteeseen välitön riski epäselvä 2 1 Ajoneuvon hallittavuuteen äkillisesti vaikuttavat tapahtumat 3 2 -renkaan paineen äkillinen alentuminen 1 1 -muu liikkumisvälineeseen liittyvä äkillinen tapahtuma 2 1 Liikenneympäristöstä syntyneet tapahtumat 2 1 -eläin 2 1 KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 7

8 Taulukko 2. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 8

9 Riskien Taustalla vaikuttaneet riskitekijät INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit kuljettajan tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila, kiireisyys) ajoasenteet (mm. piittaamattomuus, ei ajo-oikeutta) taito (es. vähäinen ajokokemus, tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit (es. tuttu ympäristö, suorituskyvyn kokeilu) osallisen ja ympäristön suhteeseen liittyvät riskit (es. outo ympäristö) sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät riskit (es. juopunut matkaseura) Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. olosuhteet, keli) ajonopeus (es. ylinopeus, olosuhteisiin nähden liian suuri) LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuuksiin liittyneet riskit renkaat (es. yli- tai alipaine, keliin sopimattomat) ajoneuvojärjestelmien puutteet (es. ei ajonvakautusta) 3 2 Ajoneuvon erottuvuus ja näkyvyys ajoneuvosta -riskit 4 2 Osallisen havaittavuuteen liittyneet sekä muut liikkumisvälineriskit 3 2 Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit turvalaitteiden käyttämättömyys tai virheellinen käyttö ajoneuvon huono törmäyssoveltuvuus sisällä oleville Muut liikkumisvälineeseen liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Tieympäristöön liittyneet riskit tien geometria tieympäristön törmäyskohteet seurausten pahentajina (es. luiskat) kaiteet tai kaiteiden puute seurausten pahentajina (es. ei keskikaidetta) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät keli (es. jäinen, luminen, märkä) 4 2 -valoisuus (es. pimeys, häikäisy, varjot) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ KAIKKI TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 9

10 Taulukko 3. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet kuljettajat. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavilla sivuilla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden.

11 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset (es. vanhempien vastuu) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ikä, renkaat) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen Valvonta riskikuljettajien ohjausjärjestelmä ajotaidon ja -kyvyn hankinnan ja säilymisen valvonta ajonopeuden valvonta ajoneuvon kunnon valvonta (es. rengasvalvonta tiellä) 5 3 LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Turvavarusteet turvavyön käytön varmistus (es. nopeuteen sidottu) Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet (es. alkolukko, ajonvakautus) Osallisen varusteet ja laitteet Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) 3 2 -nopeusrajoitukset Tien parannus liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. kiertoliittymän rakentaminen) 4 3 -tievalaistus törmäysten estäminen tai niiden seurausten lieventäminen Teiden kunnossapito LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Tienkäyttäjävaatimukset kuljettajavaatimukset ajokyvyn toteaminen (es. liikennelääkärijärjestelmä) Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvoverotus turvalaite- ja heijastinmääräysten kiristäminen Liikennejärjestemän toiminta Ammattiliikenne (es. kuljetusjärjestelyt ikääntyneille) 3 2 KAIKKI TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 11

12 KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET lkm Liikennevakuutuskeskus / VALT Jalankulkijat Pyöräilijät Kuva 7. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrät. Taulukko 4. Onnettomuuksien pääaiheuttajien välittömät riskitekijät vuosina tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja Polkupyöräilijä Jalankulkija Yhteensä Välitön riskitekijä N N N N Osallisen toimintakyvyn muutos sairauskohtaus Osallisen havaintovirheet ei havainnoinnut muuta liikennettä ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta Osallisen ennakointi- ja arviointivirheet lähti (ajoi) tilanteeseen (ohitus, risteys) ennakoimatta ei tunnistanut liikennetilasteen vaaraa virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista virheellinen tulkinta muiden aikomuksista/tilanteesta Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne) Muut tapahtumat väärä paikka tiellä ryntääminen ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä ajoi tietoisesti tilanteeseen KAIKKI VÄLITTÖMÄT RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ

13 Taulukko 5. Tutkijalautakuntien arvioimat taustariskit vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Taulukko sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Taustalla vaikuttaneet riskitekijät on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliset riskitekijät yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien taustariskien yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia riskiryhmiä (esim. ajoasenteet ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi riskeiksi, joista on mainittu esimerkkejä suluissa. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 13

14 Taustalla vaikuttaneet riskitekijät Moottoriajoneuvot Riskien Jalankulkijat ja pyöräilijät Riskien INHIMILLISET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Kuljettajan tilaan ja toimintaan vaikuttaneet riskit osallisen tila (es. alkoholi, sairaus, väsymys, mielentila) ajoasenteet osallisen taito (es. tottumattomuus ajoneuvoon) Matkaan liittyneet riskit osallisen ja ympäristön suhde (es. tuttu ympäristö) matkan tarkoitus Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneet riskit liikennetilanteiden ennakointi (es. omiin oikeuksiin luottaminen) tarkkaavaisuutta häirinnyt tekijä ajo- ja kulkulinja (es. ali- / ylikulun käyttämättömyys) ohitus osallisen ajonopeus merkinanto LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Ajo-ominaisuudet vetotapa (es. totutusta poikkeava) renkaat Osallisen havaittavuuteen liittyneet ja muut liikkumisvälineriskit osallisen havaittavuuteen liittyvät riskit (es. tummat vaatteet) Kolariturvallisuuteen liittyneet riskit törmäyssoveltuvuus ulkopuolisille turvalaitteiden käyttämättömyys Muut hevosiin liittyvät riskit LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ Liikenteenohjaus muut liikenteen ohjaukseen liittyvät riskit liikennevalot ja niiden toiminta Tieympäristöön liittyneet riskit liikenteen koostumus (es. harva liikenne) muut tiehen ja tieympäristöön liittyvät riskit (es. tuuli) Keliin ja olosuhteisiin liittyneet riskitekijät valoisuus (es. pimeä, hämärä, häikäisy) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYNEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ TAUSTALLA VAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT YHTEENSÄ ) Kyseisen riskin prosenttiosuus riskiryhmän sisällä. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen riski esiintyy. 14

15 Taulukko 6. Tutkijalautakuntien esittämät turvallisuuden parannusehdotukset vuonna 20 tutkituissa kuolemaan johtaneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Sisältää sekä aiheuttajana olleet että yhteenajoissa vastapuolina olleet osalliset. Taulukon lukuohje: Turvallisuuden parannusehdotukset on jaoteltu neljään pääryhmään, jotka näkyvät taulukossa vihreällä taustalla (esim. inhimilliseen tekijään liittyneet ehdotukset yhteensä ). Pääryhmistä muodostuu kaikkien parannusehdotusten yhteismäärä. Pääryhmät jakaantuvat alaryhmiin, jotka näkyvät taulukossa lihavoituina (esim. liikenneopetus- ja kasvatus ). Nämä alaryhmät muodostavat yhteensä kunkin pääryhmän parannusehdotukset. Alaryhmien alla on luetelmaviivoin nostettu esiin joitakin kyseiseen alaryhmään kuuluvia, eniten mainittuja, parannusehdotuksia (esim. perusopetus ). Näin ollen niiden summa ei välttämättä ole sama kuin alaryhmän summa. Myös nämä ryhmät jakaantuvat tarkemmiksi parannusehdotuksiksi, joita tässä ei ole yksilöity. Varsinainen taulukko on suuren kokonsa vuoksi seuraavalla sivulla. Tässä on tiivistelmä taulukon pääryhmistä. Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 15

16 Turvallisuuden parannusehdotukset Ehdotusten INHIMILLISEEN TEKIJÄÄN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenneopetus ja -kasvatus perusopetus Valistus ja tiedotus liikennesäännöt ja määräykset opastus oikeista ajotavoista (es. risteysajo) riskitekijöistä tiedottaminen (es. ajo- ja liikkumiskunto) turvalaitteiden käytöstä ja vaikutuksesta tiedottaminen LIIKKUMISVÄLINEESEEN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvon varusteet ja laitteet kuljettajan tekniset apuvälineet peilit ja tutkat taaksepäin/eteenpäin Osallisen varusteet ja laitteet (es. heijastavat materiaalit) ympäristöstä erottuva vaatetus erilliset heijastimet vaatteissa ja varusteissa Kolariturvallisuus LIIKENNEYMPÄRISTÖÖN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Liikenteen ohjaus (merkin asettaminen tai kehittäminen) liikennevalot ajorata ja tiemerkinnät ajonopeuden säätely rakenteellisesti Tien parannus tien parannus (es. pientaren päällystys/levennys) liikennejärjestelyjen muuttaminen (es. eritasoliittymän rakentaminen) tievalaistus törmäysten estäminen tai lieventäminen jalankulku- ja pyörätie (es. rakentaminen, siirtäminen) LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYNEET EHDOTUKSET YHTEENSÄ Ajoneuvo- ja varustevaatimukset ajoneuvokannan uusiminen ja ajoneuvojen verotus turvakypärän käytön lisääminen (es. kypärämääräysten laajentaminen) Liikennejärjestelmän toiminta nopeusrajoitukset ajoneuvojen säädösten ja normien kehittäminen resurssien riittävyys ja kohdentaminen TURVALLISUUDEN PARANNUSEHDOTUKSET YHTEENSÄ ) Kyseisen ehdotuksen prosenttiosuus kaikista turvallisuuden parannusehdotuksista. 2) Niiden onnettomuuksien prosenttiosuus koko aineistosta, joissa kyseinen parannusehdotus esiintyy. Sama parannusehdotus on voitu mainittu yhdessä onnettomuudessa useammin kuin kerran. Taulukossa on huomioitu sama ehdotus kerran onnettomuutta kohden. 16

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy 11 Turvallisuus Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy Skanska-konsernissa on määritelty globaalisti painopistealueet, joihin toimintamme perustuu kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Tieliikenneonnettomuudet vuonna 2010... 4 2.1 Koko maan tilanne... 4 2.2 Itä Suomi... 5

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 5/2007 Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Raskaan kaluston kuljettajien soveltuvuuden arviointimahdollisuudet

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen LIIKENNE

Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen LIIKENNE Ihmisen mittainen Ihmisen mittainen LIIKENNE Suomalainen liikenteen turvavisio: Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 2

Lisätiedot

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2007 LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Laura Hiltunen Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 120 2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Juha Heltimo Mikko Lautala Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma JUHA HELTIMO MIKKO LAUTALA RAPORTTEJA

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot