Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Kokoonpano Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Toimintamuodot Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Keskushallinto Rakennuslautakunta Sosiaali- ja terveysvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Vapaa-aikavirasto Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos KUUMA-seutu liikelaitos Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Henkilöstö KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE ALLEKIRJOITUKSET

3 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1 Kokoonpano Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä ovat kertomusvuonna olleet: Jäsenet Varajäsenet Mikko-Petteri Masalin, puheenjohtaja Pertti Väänänen Heli Karhu varapuheenjohtaja Kirsti Nieminen Merja Juutilainen Kaarina Hanslin Bruno Guillard Tapio Maja Marja Tammilehto Marja Karvinen Pekka Kauhanen Veli-Matti Koho Maila Hölttä Kari Kuulas Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut tilintarkastaja JHTT Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Raija Ruuskanen. 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupungin tarkastussäännön mukaan Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. 1.3 Toimintamuodot Tilinpäätösvuoden 2013 arviointia tarkastuslautakunta on suorittanut 16 kokouksessa, joista 8 kokousta oli vuoden 2013 puolella ja 8 kokousta vuonna Vuoden 2013 aikana tarkastuslautakunnat tapasivat yhteisen koulutustilaisuuden merkeissä syyskuussa Järvenpäässä. Tilaisuuteen osallistuivat Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän tarkastuslautakunnat. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat perehtyneet kunnan palvelutuotantoon seuraamalla toimielinten toimintaa esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä kuulemalla viranhaltijoita pääosin etukäteen laaditun kyselylomakkeen pohjalta. Arvioinnissa on hyödynnetty myös tilintarkastajan raportteja. Tarkastuslautakunta kiittää viranhaltijoita huolellisesti valmistelluista esityksistä. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen on esitellyt tarkastajien työohjelman sekä raportoinut sen toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista. 3

4 1.4 Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tasekirjan tiedot toimivat tärkeinä tietolähteinä kaupungin hallintokunnille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille. Tasekirjan tietojen tulee olla luotettavia ja rakenteen niin selkeä, että tiedot löytyvät helposti. Tasekirja on osittain vaikeaselkoinen. Toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden ja niiden toteutumien esittäminen poikkeaa eri hallintokuntien välillä suuresti. Hyvänä esimerkkinä selkeästä rakenteesta ovat sosiaali- ja terveysviraston tiedot. Sen sijaan esimerkiksi rakennusvalvonnan tiedot ovat puutteelliset ja niiden informaatioarvo on vähäinen. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota selkeiden toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen, mitattavuuteen ja raportointiin. Tasekirjan pohjarakenteen tulee olla yhdenmukainen ja riittävästi ohjeistettu. 1.5 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2012 arviointikertomuksen. Keravan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan lautakuntien antamat vastineet ja toimenpide-ehdotukset ja merkitsi ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta on hyödyntänyt edellisten vuosien havaintoja ja niiden vastineita vuoden 2013 arvioinnin yhteydessä. 2 ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2.1 Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Kaupungissa ei ollut tilikauden aikana voimassa strategiaa, joten sitä ei voitu käyttää hyväksi kaupungin toiminnan arvioinnissa. Kehittämishankkeiden ja ennalta ehkäisevän työn hankkeiden toteumat on esitelty kattavasti tasekirjassa. Kaupungin asukasluvun kasvu on kaupunginvaltuuston tavoitteen mukaan noin 1 %. Kaupungin väestönkasvu on viimeisinä vuosina pääosin vastannut valtuuston aiempaa tavoitetta. Myös vuoden 2013 kasvu 411 asukasta eli 1,2 % oli vastaavalla tasolla. Kasvu muodostui 253 henkilön nettomuutosta ja syntyvyyden enemmyydestä 158 henkilöä. 4

5 Pvm TALOUS YHTEENSÄ Asukasluku Kasvu-% , , , , ,2 Asukasluvun muutos Keravalla Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio on tehtäväalueiden osalta nettositova. Nettositovuudella on pyritty joustavampaan taloudenhoitoon Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kaupungin johdon ja maankäyttöpalveluiden toimintakate toteutui euroa (0,4 %) ta parempana. Kiinteistöjen nettomyyntivoittotavoitteena oli euroa ja toteuma lähellä sitä eli euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Yleiskaavan tarkistaminen on meneillään. Lisäksi on todettu tarve tehdä laaja arvio asemakaavojen ajantasaisuudesta. Keskustan hankkeita viedään eteenpäin kehittämissuunnitelman pohjalta, mutta suurten kauppaliikkeiden suunnitelmien epävarmuus on vaikeuttanut hankkeiden toteutumista. Kaupungintalon tontista järjestettiin tarjouskilpailu, mutta siihen ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Kaupungilla on suurena haasteena selvittää keinoja, miten tilanne voidaan ratkaista. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-aiesopimuksen mukaan kaupungin tavoitteena on vuosina tuottaa asuntoa/vuosi. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että tarvitaan kem2 uutta asemakaavaa/vuosi. Asuntotonttivaranto riittää 2-3 vuoden tarpeisiin, mikä on liian vähän. Viime vuonna toteutui hieman yli 300 asuntoa eli 20 % alle tavoitteen. ARA-vuokraasuntoja ei valmistunut yhtään tavoitteen ollessa 78. ASO-asuntoja valmistui 45. Rakennuslupien määrällisenä tavoitteena oli 360 kpl, toteuma oli 289. Tämä osaltaan 5

6 vaikutti siihen, että rakennusvalvonnan toimintatuotot jäivät tavoitteesta, jolloin myös toimintakate jäi n tavoitteesta. Muut havainnot: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on todennut vuoteen 2015 ulottuvassa toimintaympäristöanalyysissä, että lisää vuokra-asuntoja tarvitaan. Uhkana kuitenkin on, ettei tarvittavaa määrää sopivia tontteja löydy eikä sellaisia rakentajia, jotka toteuttavat asuntoja kohtuullisella neliöhinnalla. Sosiaalihuollon asumispalvelutarve on pysynyt korkeana asiakkaiden monimutkaistuneiden elämäntilanteiden ja vuokra-asuntojen heikon saatavuuden vuoksi Keskushallinto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta rakennusvalvontaa, jossa ylitys oli euroa. Keskushallinnon määrärahan alitus oli 3,19 milj. euroa. Hallintopalvelujen toimintakulut toteutuivat noin 3,35 milj. euroa ta pienempinä. Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Strategia ei valmistunut vuoden 2013 aikana. Varautumissuunnitelmat eivät myöskään valmistuneet Rakennuslautakunta VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

7 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Talous toteutui sitovan tavoitteen mukaisena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Muut havainnot: Kuntalaisten tyytyväisyys meluntorjuntaan on edelleen heikentynyt. Tämän ongelman torjumisessa eivät kaupungin toimenpiteet yksin riitä Sosiaali- ja terveysvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa). Prosentuaaliset ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Sosiaali- ja terveysvirasto alitti n eurolla. Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut olivat kuntamaisemaraportin mukaan neljänneksi edullisimmin järjestettyjä keskisuurten kuntien vertailussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Talousarviovuoden keskeiset tavoitteet toteutuivat pääosiltaan tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuollon vastaanottopalveluissa päivystyskäyntien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Niitä ei ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti vähentämään. Hoitajien vastaanottokäynnit vähenivät, koska puhelinpalveluihin käytetty työaika kasvoi mm. takaisinsoittomenettelyn vuoksi. Erikoissairaanhoidon peruspalveluita oli tavoitteen mukaisesti tuotettava nykyistä enemmän terveyskeskuksessa, mikä toteutui. Terveyskeskus järjestää itse perustason erikoissairaanhoidon konsultatiivisia palveluja. Sosiaalitoimen palveluissa aikuissosiaalityön toimeentulotuen piirissä oli 1952 asiakasperhettä, kun niitä vuotta aiemmin oli Toimeentulotukiasiakkuuksia on Keravalla KUUMA-kunnista toiseksi eniten, työntekijää kohden eniten. Toimeentulotuen käsittelyaika viivästyi yli lakisääteisen 7 vrk:n tammikuussa, maaliskuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 7

8 Palvelusuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä jäi tavoitteistaan vuonna 2013, koska resursseja oli suunnattu toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Palveluketjujen toimivuuteen tulee kiinnittää edelleen huomiota, jotta vältytään siirtoviivepäiviltä. Muut havainnot: Viraston johtoryhmän kuudesta jäsenestä kaikki vaihtuivat. Vuoden 2013 lopulla sosiaali- ja terveysjohtajan virka, terveydenhuollon johtajan virka, sosiaalijohtajan virka ja kehittämispäällikön virka olivat vailla vakituista viranhaltijaa, ja tehtäviä hoidettiin organisaation sisäisin järjestelyin. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suun terveydenhoidossa siirryttiin Hyvä vastaanotto -toimintamallin mukaiseen työskentelyyn vuoden 2013 alussa. Palvelujen saatavuus on parantunut ja toiminnan kustannustehokkuus on kasvanut. Kuntalaistyytyväisyysmittauksen perusteella vuoden 2013 tyytyväisyys hammaslääkäripalveluihin kasvoi 15 % verrattuna vuoden 2012 tutkimukseen. Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen ja kotihoidon kattavuudet ovat merkittävästi sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista suositusta pienempiä (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi). Valtuusto ei ole asettanut suoria prosentuaalisia tavoitteita ikäihmisten eri palvelumuotojen kattavuudelle. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä vuonna 2013 oli 120, tavoite oli 130 asiakasta. Kotihoidon käyntejä oli yhteensä Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli noin käyntiä. Keravan työttömyysaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ja oli 9,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 384 henkilöä eli 22 % kaikista työttömistä; kasvua vuodesta 2012 oli 157 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työttömänä oli 263 nuorta. Yli 500 päivää työmarkkinatuella (passiivisella tuella) olleiden työttömien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2013 heitä oli 190 henkilöä. Tässä ryhmässä on kasvanut maahanmuuttajataustaisten osuus, joka on 57 henkilöä eli noin 30 %. Lastensuojelun asiakkuuksien lukumäärä on vuosien ajan kasvanut. Vuonna 2013 se oli hieman pienempi kuin vuonna Maahanmuuttajataustaisten osuus on kasvussa lastensuojelun asiakkuuksissa ja toimeentulotuen saajissa. Varhaisen tuen avoperhekuntoutusyksikön perustaminen ei onnistunut, mihin vaikuttivat talouden sopeutumistoimenpiteet. Vuonna 2013 alkaneet avohuollon asiakkuudet ovat nousseet 2,4 prosenttiyksikköä ja jälkihuollon asiakkuudet vähentyneet 0,4 prosenttiyksikköä. Kaikkien lastensuojelun sijoituksessa olevien lasten ja nuorten tilanne käytiin vuoden aikana läpi, mutta lapsia ja nuoria ei saatu sijoitettua perheisiin tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun ongelmana on ollut pätevien sosiaalityöntekijöiden puute. Viraston antaman selvityksen mukaan oman henkilökunnan pätevöitymiseen on kiinnitetty huomiota. 8

9 Palvelutarve päihde- ja mielenterveyspuolella avohuollon vastaanotto- ja asumispalveluissa on kasvanut. Päihdehuollon kuntouttavan hoidon asiakkaita oli 29, kun edellisenä vuotena heitä oli 106. Kuljetuspalveluiden tarve on ollut toistuvasti budjetoitua suurempaa. Vuonna 2013 oli kuljetuspalveluiden piirissä 515 asiakasta, kun edellisenä vuotena heitä oli Kasvatus- ja opetusvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kasvatus- ja opetusvirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa tavoitteiden puuttuminen tasekirjasta. Luokkamuotoisen erityisopetuksen palvelutarve on vähentynyt ja osa-aikaisen kasvanut. Luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt noin :sta :aan. Erityisopettajien määrä on vähentynyt kahdella vaikkakin osa-aikaisen erityisopetuksen tuntimäärä on hieman kasvanut noin :sta :een. Palvelutarpeen muutos ei ole olennaisesti lisännyt osa-aikaisen erityisopetuksen resursseja. Muut havainnot: Tasekirjan mukaan koulujen ja päiväkotien sekä hallintopalvelujen välistä tiedonkulkua tulee kehittää. 9

10 2.2.6 Vapaa-aikavirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia, lukuun ottamatta johdon ja hallinnon vähäistä euron ylitystä. Vapaa-aikavirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, mutta ne on kirjoitettu hyvin yleispiirteisesti. Toteuman mukaan palveluita tuotetaan strategian mukaisesti, vaikka vuotena ei ollut voimassa olevaa kaupungin strategiaa. Liikuntapalvelujen kuntalaistyytyväisyyskyselyissä uimahalli ja maauimalat/uimarannat jäivät kauaksi tavoitteistaan. Muut havainnot: Yhteistyö eri osastojen kesken on toteutunut hyvin, esim. Hyvinvointi-teemavuoden tapahtumat. Muita positiivisia asioita oli nuorisovaltuuston toiminnan aloittaminen. Lisäksi kesätyöpaikkoja oli aikaisempaa enemmän eli 50 kpl. Kirjaston lainaus kasvoi 4 % Keravan Kaupunkitekniikka liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupunkitekniikan toimintakate oli euroa ta parempi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteet näyttävät toteutuneen suunnitellusti, mutta toteutumat on ilmaistu liian yleisellä tasolla Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Toimintakate oli euroa ta huonompi. 10

11 Muut havainnot: Tietotekniikan palvelukeskukseen päätettiin suorittaa sisäinen tarkastus vuoden 2013 lopussa ja tilikauden jälkeen vuonna 2014 palvelukeskuksen johtokunnan jäsenet ovat pyytäneet eroa tehtävästään. Tilintarkastaja on antanut mukautetun tilintarkastuskertomuksen palvelukeskuksen sisäisestä valvonnasta. Koska palvelukeskusta koskevat prosessi on vielä kesken, arvioidaan palvelukeskuksen tilannetta vuoden 2014 arviointikertomuksessa KUUMA-seutu liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Voimassa olevan KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaan kuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain kolmen vuoden KUUMA-yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelman kuntien n yhteydessä. Talousarviossa tulot ja menot olivat euroa. Tilinpäätöksessä tulot olivat noin euroa ja menot euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: KUUMA-seutu liikelaitoksella ei ollut valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa), sekä vapaa-aikaviraston johdon ja hallinnon euron ja rakennusvalvonnan euron ylitystä. Ylityksiä ei voida pitää erityisen merkittävinä. 2.3 Taloudelliset tavoitteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma (sisältäen toimintakatteessa 3,9 milj. euron kiinteistöjen nettomyyntivoiton) oli 7,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos n laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kaupungin taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 95,5 milj. euroa eli euroa/ asukas, mikä oli hyvällä tasolla verrattuna kuntiin keskimäärin ja myös KUUMA-kuntien keskiarvoon. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 muuttamaan on verrattuna kaupungin nettokäyttömenot (ilman kiinteistöjen nettomyyntivoittoja) alittuivat 5,88 milj. eurolla. Toimintakatteen kasvu oli 2,1 %, mikä on merkittävästi edellisen vuoden 4,2 % kasvua alhaisempi. Alkuperäisessä ssa oli varauduttu 5,1 %:n toimintakatteen kasvuun. Kaupunginvaltuusto muutti vuoden 2013 ta kuusi kertaa. Muutoksissa vähennettiin käyttötuloja 0,03 milj. euroa ja lisättiin käyttömenoja 1,42 milj. euroa. 11

12 Merkittävimmät muutokset olivat erikoissairaanhoidon euroa ja sosiaalitoimen palvelujen euroa. Lisäksi kaupungin johdon, maankäyttöpalvelujen ja hallintopalvelujen välillä tehtiin yli 2 milj. euron muutokset. Tarkastuslautakunta on aiemmissa tarkastuskertomuksissaan kiinnittänyt huomiota muutosten määrään vuoden aikana. Vuonna 2013 muutokset ovat kaikkiin toimintamenoihin verrattuina pieniä. Verotulot kasvoivat 4,6 % edellisestä vuodesta ja ylittivät n 3,15 milj. eurolla. Osin hyvään kasvuun vaikuttivat tilitysjärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Verotulojen kasvu oli KUUMA-kuntien keskiarvoon verrattuna pienempää. 2.4 Investoinnit Investointien määrä ilman liikelaitoksia oli alkuperäisessä ssa 14,4 milj. euroa ja muutetussa ssa 15,4 milj. euroa. Toteuma oli lähes n mukainen eli 15,0 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat pääosin n mukaisina. Merkittävimpänä ylityksenä oli kadunrakennuksen euroa. Kiinteistöjen myyntitulot 4,2 milj. euroa jäivät lähes euroa budjetoidusta 5,0 milj. eurosta. Tilikaudella ei toteutettu merkittäviä yksittäisiä investointeja. Investointitaso oli maltillinen vuoteen 2012 verrattuna, sillä liikelaitokset huomioiden investointimenot 17,4 milj. euroa vähenivät lähes 5,4 milj. euroa vuoden 2012 tasosta, joka 22,7 milj. euroa. Osittain tästä johtuen vuosikate 17,8 milj. euroa kattoi investoinnit. Investointeja ei jouduttu siten rahoittamaan lainamäärää kasvattamalla. Kaupungin lainakanta putosi noin 1,9 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa on kaupungilla euroa ja konsernissa euroa. Kaupungin lainamäärä on KUUMA-kuntien keskiarvoa pienempää. Konsernin lainakannan arviointia hankaloittaa kuntien konsernirakenteiden erilaisuus esim. energiayhtiöiden osalta. 12

13 2.5 Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä, joka oli vuoden lopussa 1723, väheni vuoden aikana 60 henkilöllä. Vähennys tapahtui kokonaan määräaikaisten osalta, sillä vakinaisten määrä lisääntyi seitsemällä. Henkilöstömenojen (75,9 milj. euroa) kasvu 0,4 milj. euroa oli maltillista. Henkilöstömenot toteutuivat n mukaisesti. Merkittävin henkilöstöä koskeva asia vuoden aikana oli yhteistoimintamenettelyjen toteuttaminen. Niiden perusteella todettiin, ettei Keravalla irtisanota väkeä tuotannollis-taloudellisin perustein. Myöskään lomautuksiin ei ryhdytty. Henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi kalenteripäivää, joka on 17,9 kalenteripäivää työntekijää kohden. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat ja 16,4. Eniten poissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tasekirjan mukaan vuonna 2014 sairauspoissaoloihin kiinnitetään erityistä huomiota ,6 16,4 16,0 16,4 17,9 Sairauspoissaolojen keskimääräinen kehitys kalenteripäivää per työntekijä Esimerkiksi kasvatus- ja opetusviraston sairauspoissaolot lisääntyivät kaikissa osastoissa ja ylittivät merkittävästi tavoitteet. Kasvua oli myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Tietotekniikan palvelukeskuksessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Sairauspoissaolojen kehitys

14 3 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2013 ssa on asetettu taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita Keravan Energia Oy:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Nikkarinkruunulle. Konserniohjeet päivitettiin 2013, mutta kaupunginhallitus hyväksyi ne vasta tammikuussa 2014, joten ne eivät ole vaikuttaneet arviointivuoden toimintaan. Keravan Energia -yhtiöt Tavoitteena oli tehokkuuden ja palveluiden parantaminen. Etäluettavien mittareiden asennus saatettiin loppuun. Kaukolämmön tariffihinta ylitti tavoitteen sekä Keravalla että Sipoossa. Korotukset johtuivat kustannusten noususta. Konsernin käyttökate ylitti tavoitteen, mutta sijoitetun pääoman tuotto ei yltänyt tavoitetasolle eikä myöskään kahden edellisen vuoden tasolle. Selityksenä tähän oli kiristynyt kilpailu. Myös liittymismaksutulot ylittivät tavoitteen sekä vuoden 2012 toteutuman. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Nikkarinkruunu on tehnyt sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyötä tehostetun palvelun palvelutalohankkeessa. Nikkarinkruunu on kilpailuttanut hankkeen. Päätökset tehdään vuoden 2014 puolella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu n mukaisina. Sekä keskimääräinen neliövuokra että vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ovat pysyneet tavoitetasolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. 14

15 4 YHTEENVETO Tarkastuslautakunnan arviointityön keskeisimmät havainnot ja niiden perusteella annetut suositukset on esitetty oheisessa taulukossa. Arviointikohde Suositusnumero Tarkastuslautakunnan suositus/ehdotus Sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 1 Toiminnallisia tavoitteita, niiden sitovuutta ja toteutumia ei aina ole selkeästi eroteltu. Tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden mitattavuus 2 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden mitattavuuteen. Toteutumien raportointi 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumia ei tule raportoida liian yleisellä tasolla. Lisäksi toteumasta tulisi ilmetä nykyistä selvemmin, toteutuiko asetettu tavoite. Tasekirjan pohjarakenne ja ohjeistus 4 Tasekirjan yhdenmukaiseen rakenteeseen ja ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota. Keskushallintohallintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5 Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen ja lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 15

16

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunta Tarkastuslautakunta 19.5.2014 Esitysversio Tark 19.5.2014 22, liite 1 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013-2016 ensimmäinen arviointi on tehty.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 24.4.2015 Arviointikertomus 2014 1 (17) Sisällys Toivakka-tarina... 2 Hyödyllisiä linkkejä:... 2 Vapaus hyvä, valvonta parempi, molemmat paras totta myös Toivakassa...

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot