Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Kokoonpano Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Toimintamuodot Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Keskushallinto Rakennuslautakunta Sosiaali- ja terveysvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Vapaa-aikavirasto Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos KUUMA-seutu liikelaitos Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Henkilöstö KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE ALLEKIRJOITUKSET

3 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1 Kokoonpano Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä ovat kertomusvuonna olleet: Jäsenet Varajäsenet Mikko-Petteri Masalin, puheenjohtaja Pertti Väänänen Heli Karhu varapuheenjohtaja Kirsti Nieminen Merja Juutilainen Kaarina Hanslin Bruno Guillard Tapio Maja Marja Tammilehto Marja Karvinen Pekka Kauhanen Veli-Matti Koho Maila Hölttä Kari Kuulas Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut tilintarkastaja JHTT Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Raija Ruuskanen. 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupungin tarkastussäännön mukaan Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. 1.3 Toimintamuodot Tilinpäätösvuoden 2013 arviointia tarkastuslautakunta on suorittanut 16 kokouksessa, joista 8 kokousta oli vuoden 2013 puolella ja 8 kokousta vuonna Vuoden 2013 aikana tarkastuslautakunnat tapasivat yhteisen koulutustilaisuuden merkeissä syyskuussa Järvenpäässä. Tilaisuuteen osallistuivat Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän tarkastuslautakunnat. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat perehtyneet kunnan palvelutuotantoon seuraamalla toimielinten toimintaa esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä kuulemalla viranhaltijoita pääosin etukäteen laaditun kyselylomakkeen pohjalta. Arvioinnissa on hyödynnetty myös tilintarkastajan raportteja. Tarkastuslautakunta kiittää viranhaltijoita huolellisesti valmistelluista esityksistä. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen on esitellyt tarkastajien työohjelman sekä raportoinut sen toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista. 3

4 1.4 Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tasekirjan tiedot toimivat tärkeinä tietolähteinä kaupungin hallintokunnille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille. Tasekirjan tietojen tulee olla luotettavia ja rakenteen niin selkeä, että tiedot löytyvät helposti. Tasekirja on osittain vaikeaselkoinen. Toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden ja niiden toteutumien esittäminen poikkeaa eri hallintokuntien välillä suuresti. Hyvänä esimerkkinä selkeästä rakenteesta ovat sosiaali- ja terveysviraston tiedot. Sen sijaan esimerkiksi rakennusvalvonnan tiedot ovat puutteelliset ja niiden informaatioarvo on vähäinen. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota selkeiden toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen, mitattavuuteen ja raportointiin. Tasekirjan pohjarakenteen tulee olla yhdenmukainen ja riittävästi ohjeistettu. 1.5 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2012 arviointikertomuksen. Keravan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan lautakuntien antamat vastineet ja toimenpide-ehdotukset ja merkitsi ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta on hyödyntänyt edellisten vuosien havaintoja ja niiden vastineita vuoden 2013 arvioinnin yhteydessä. 2 ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2.1 Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Kaupungissa ei ollut tilikauden aikana voimassa strategiaa, joten sitä ei voitu käyttää hyväksi kaupungin toiminnan arvioinnissa. Kehittämishankkeiden ja ennalta ehkäisevän työn hankkeiden toteumat on esitelty kattavasti tasekirjassa. Kaupungin asukasluvun kasvu on kaupunginvaltuuston tavoitteen mukaan noin 1 %. Kaupungin väestönkasvu on viimeisinä vuosina pääosin vastannut valtuuston aiempaa tavoitetta. Myös vuoden 2013 kasvu 411 asukasta eli 1,2 % oli vastaavalla tasolla. Kasvu muodostui 253 henkilön nettomuutosta ja syntyvyyden enemmyydestä 158 henkilöä. 4

5 Pvm TALOUS YHTEENSÄ Asukasluku Kasvu-% , , , , ,2 Asukasluvun muutos Keravalla Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio on tehtäväalueiden osalta nettositova. Nettositovuudella on pyritty joustavampaan taloudenhoitoon Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kaupungin johdon ja maankäyttöpalveluiden toimintakate toteutui euroa (0,4 %) ta parempana. Kiinteistöjen nettomyyntivoittotavoitteena oli euroa ja toteuma lähellä sitä eli euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Yleiskaavan tarkistaminen on meneillään. Lisäksi on todettu tarve tehdä laaja arvio asemakaavojen ajantasaisuudesta. Keskustan hankkeita viedään eteenpäin kehittämissuunnitelman pohjalta, mutta suurten kauppaliikkeiden suunnitelmien epävarmuus on vaikeuttanut hankkeiden toteutumista. Kaupungintalon tontista järjestettiin tarjouskilpailu, mutta siihen ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Kaupungilla on suurena haasteena selvittää keinoja, miten tilanne voidaan ratkaista. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-aiesopimuksen mukaan kaupungin tavoitteena on vuosina tuottaa asuntoa/vuosi. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että tarvitaan kem2 uutta asemakaavaa/vuosi. Asuntotonttivaranto riittää 2-3 vuoden tarpeisiin, mikä on liian vähän. Viime vuonna toteutui hieman yli 300 asuntoa eli 20 % alle tavoitteen. ARA-vuokraasuntoja ei valmistunut yhtään tavoitteen ollessa 78. ASO-asuntoja valmistui 45. Rakennuslupien määrällisenä tavoitteena oli 360 kpl, toteuma oli 289. Tämä osaltaan 5

6 vaikutti siihen, että rakennusvalvonnan toimintatuotot jäivät tavoitteesta, jolloin myös toimintakate jäi n tavoitteesta. Muut havainnot: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on todennut vuoteen 2015 ulottuvassa toimintaympäristöanalyysissä, että lisää vuokra-asuntoja tarvitaan. Uhkana kuitenkin on, ettei tarvittavaa määrää sopivia tontteja löydy eikä sellaisia rakentajia, jotka toteuttavat asuntoja kohtuullisella neliöhinnalla. Sosiaalihuollon asumispalvelutarve on pysynyt korkeana asiakkaiden monimutkaistuneiden elämäntilanteiden ja vuokra-asuntojen heikon saatavuuden vuoksi Keskushallinto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta rakennusvalvontaa, jossa ylitys oli euroa. Keskushallinnon määrärahan alitus oli 3,19 milj. euroa. Hallintopalvelujen toimintakulut toteutuivat noin 3,35 milj. euroa ta pienempinä. Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Strategia ei valmistunut vuoden 2013 aikana. Varautumissuunnitelmat eivät myöskään valmistuneet Rakennuslautakunta VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

7 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Talous toteutui sitovan tavoitteen mukaisena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Muut havainnot: Kuntalaisten tyytyväisyys meluntorjuntaan on edelleen heikentynyt. Tämän ongelman torjumisessa eivät kaupungin toimenpiteet yksin riitä Sosiaali- ja terveysvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa). Prosentuaaliset ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Sosiaali- ja terveysvirasto alitti n eurolla. Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut olivat kuntamaisemaraportin mukaan neljänneksi edullisimmin järjestettyjä keskisuurten kuntien vertailussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Talousarviovuoden keskeiset tavoitteet toteutuivat pääosiltaan tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuollon vastaanottopalveluissa päivystyskäyntien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Niitä ei ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti vähentämään. Hoitajien vastaanottokäynnit vähenivät, koska puhelinpalveluihin käytetty työaika kasvoi mm. takaisinsoittomenettelyn vuoksi. Erikoissairaanhoidon peruspalveluita oli tavoitteen mukaisesti tuotettava nykyistä enemmän terveyskeskuksessa, mikä toteutui. Terveyskeskus järjestää itse perustason erikoissairaanhoidon konsultatiivisia palveluja. Sosiaalitoimen palveluissa aikuissosiaalityön toimeentulotuen piirissä oli 1952 asiakasperhettä, kun niitä vuotta aiemmin oli Toimeentulotukiasiakkuuksia on Keravalla KUUMA-kunnista toiseksi eniten, työntekijää kohden eniten. Toimeentulotuen käsittelyaika viivästyi yli lakisääteisen 7 vrk:n tammikuussa, maaliskuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 7

8 Palvelusuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä jäi tavoitteistaan vuonna 2013, koska resursseja oli suunnattu toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Palveluketjujen toimivuuteen tulee kiinnittää edelleen huomiota, jotta vältytään siirtoviivepäiviltä. Muut havainnot: Viraston johtoryhmän kuudesta jäsenestä kaikki vaihtuivat. Vuoden 2013 lopulla sosiaali- ja terveysjohtajan virka, terveydenhuollon johtajan virka, sosiaalijohtajan virka ja kehittämispäällikön virka olivat vailla vakituista viranhaltijaa, ja tehtäviä hoidettiin organisaation sisäisin järjestelyin. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suun terveydenhoidossa siirryttiin Hyvä vastaanotto -toimintamallin mukaiseen työskentelyyn vuoden 2013 alussa. Palvelujen saatavuus on parantunut ja toiminnan kustannustehokkuus on kasvanut. Kuntalaistyytyväisyysmittauksen perusteella vuoden 2013 tyytyväisyys hammaslääkäripalveluihin kasvoi 15 % verrattuna vuoden 2012 tutkimukseen. Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen ja kotihoidon kattavuudet ovat merkittävästi sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista suositusta pienempiä (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi). Valtuusto ei ole asettanut suoria prosentuaalisia tavoitteita ikäihmisten eri palvelumuotojen kattavuudelle. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä vuonna 2013 oli 120, tavoite oli 130 asiakasta. Kotihoidon käyntejä oli yhteensä Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli noin käyntiä. Keravan työttömyysaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ja oli 9,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 384 henkilöä eli 22 % kaikista työttömistä; kasvua vuodesta 2012 oli 157 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työttömänä oli 263 nuorta. Yli 500 päivää työmarkkinatuella (passiivisella tuella) olleiden työttömien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2013 heitä oli 190 henkilöä. Tässä ryhmässä on kasvanut maahanmuuttajataustaisten osuus, joka on 57 henkilöä eli noin 30 %. Lastensuojelun asiakkuuksien lukumäärä on vuosien ajan kasvanut. Vuonna 2013 se oli hieman pienempi kuin vuonna Maahanmuuttajataustaisten osuus on kasvussa lastensuojelun asiakkuuksissa ja toimeentulotuen saajissa. Varhaisen tuen avoperhekuntoutusyksikön perustaminen ei onnistunut, mihin vaikuttivat talouden sopeutumistoimenpiteet. Vuonna 2013 alkaneet avohuollon asiakkuudet ovat nousseet 2,4 prosenttiyksikköä ja jälkihuollon asiakkuudet vähentyneet 0,4 prosenttiyksikköä. Kaikkien lastensuojelun sijoituksessa olevien lasten ja nuorten tilanne käytiin vuoden aikana läpi, mutta lapsia ja nuoria ei saatu sijoitettua perheisiin tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun ongelmana on ollut pätevien sosiaalityöntekijöiden puute. Viraston antaman selvityksen mukaan oman henkilökunnan pätevöitymiseen on kiinnitetty huomiota. 8

9 Palvelutarve päihde- ja mielenterveyspuolella avohuollon vastaanotto- ja asumispalveluissa on kasvanut. Päihdehuollon kuntouttavan hoidon asiakkaita oli 29, kun edellisenä vuotena heitä oli 106. Kuljetuspalveluiden tarve on ollut toistuvasti budjetoitua suurempaa. Vuonna 2013 oli kuljetuspalveluiden piirissä 515 asiakasta, kun edellisenä vuotena heitä oli Kasvatus- ja opetusvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kasvatus- ja opetusvirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa tavoitteiden puuttuminen tasekirjasta. Luokkamuotoisen erityisopetuksen palvelutarve on vähentynyt ja osa-aikaisen kasvanut. Luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt noin :sta :aan. Erityisopettajien määrä on vähentynyt kahdella vaikkakin osa-aikaisen erityisopetuksen tuntimäärä on hieman kasvanut noin :sta :een. Palvelutarpeen muutos ei ole olennaisesti lisännyt osa-aikaisen erityisopetuksen resursseja. Muut havainnot: Tasekirjan mukaan koulujen ja päiväkotien sekä hallintopalvelujen välistä tiedonkulkua tulee kehittää. 9

10 2.2.6 Vapaa-aikavirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia, lukuun ottamatta johdon ja hallinnon vähäistä euron ylitystä. Vapaa-aikavirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, mutta ne on kirjoitettu hyvin yleispiirteisesti. Toteuman mukaan palveluita tuotetaan strategian mukaisesti, vaikka vuotena ei ollut voimassa olevaa kaupungin strategiaa. Liikuntapalvelujen kuntalaistyytyväisyyskyselyissä uimahalli ja maauimalat/uimarannat jäivät kauaksi tavoitteistaan. Muut havainnot: Yhteistyö eri osastojen kesken on toteutunut hyvin, esim. Hyvinvointi-teemavuoden tapahtumat. Muita positiivisia asioita oli nuorisovaltuuston toiminnan aloittaminen. Lisäksi kesätyöpaikkoja oli aikaisempaa enemmän eli 50 kpl. Kirjaston lainaus kasvoi 4 % Keravan Kaupunkitekniikka liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupunkitekniikan toimintakate oli euroa ta parempi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteet näyttävät toteutuneen suunnitellusti, mutta toteutumat on ilmaistu liian yleisellä tasolla Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Toimintakate oli euroa ta huonompi. 10

11 Muut havainnot: Tietotekniikan palvelukeskukseen päätettiin suorittaa sisäinen tarkastus vuoden 2013 lopussa ja tilikauden jälkeen vuonna 2014 palvelukeskuksen johtokunnan jäsenet ovat pyytäneet eroa tehtävästään. Tilintarkastaja on antanut mukautetun tilintarkastuskertomuksen palvelukeskuksen sisäisestä valvonnasta. Koska palvelukeskusta koskevat prosessi on vielä kesken, arvioidaan palvelukeskuksen tilannetta vuoden 2014 arviointikertomuksessa KUUMA-seutu liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Voimassa olevan KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaan kuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain kolmen vuoden KUUMA-yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelman kuntien n yhteydessä. Talousarviossa tulot ja menot olivat euroa. Tilinpäätöksessä tulot olivat noin euroa ja menot euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: KUUMA-seutu liikelaitoksella ei ollut valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa), sekä vapaa-aikaviraston johdon ja hallinnon euron ja rakennusvalvonnan euron ylitystä. Ylityksiä ei voida pitää erityisen merkittävinä. 2.3 Taloudelliset tavoitteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma (sisältäen toimintakatteessa 3,9 milj. euron kiinteistöjen nettomyyntivoiton) oli 7,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos n laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kaupungin taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 95,5 milj. euroa eli euroa/ asukas, mikä oli hyvällä tasolla verrattuna kuntiin keskimäärin ja myös KUUMA-kuntien keskiarvoon. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 muuttamaan on verrattuna kaupungin nettokäyttömenot (ilman kiinteistöjen nettomyyntivoittoja) alittuivat 5,88 milj. eurolla. Toimintakatteen kasvu oli 2,1 %, mikä on merkittävästi edellisen vuoden 4,2 % kasvua alhaisempi. Alkuperäisessä ssa oli varauduttu 5,1 %:n toimintakatteen kasvuun. Kaupunginvaltuusto muutti vuoden 2013 ta kuusi kertaa. Muutoksissa vähennettiin käyttötuloja 0,03 milj. euroa ja lisättiin käyttömenoja 1,42 milj. euroa. 11

12 Merkittävimmät muutokset olivat erikoissairaanhoidon euroa ja sosiaalitoimen palvelujen euroa. Lisäksi kaupungin johdon, maankäyttöpalvelujen ja hallintopalvelujen välillä tehtiin yli 2 milj. euron muutokset. Tarkastuslautakunta on aiemmissa tarkastuskertomuksissaan kiinnittänyt huomiota muutosten määrään vuoden aikana. Vuonna 2013 muutokset ovat kaikkiin toimintamenoihin verrattuina pieniä. Verotulot kasvoivat 4,6 % edellisestä vuodesta ja ylittivät n 3,15 milj. eurolla. Osin hyvään kasvuun vaikuttivat tilitysjärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Verotulojen kasvu oli KUUMA-kuntien keskiarvoon verrattuna pienempää. 2.4 Investoinnit Investointien määrä ilman liikelaitoksia oli alkuperäisessä ssa 14,4 milj. euroa ja muutetussa ssa 15,4 milj. euroa. Toteuma oli lähes n mukainen eli 15,0 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat pääosin n mukaisina. Merkittävimpänä ylityksenä oli kadunrakennuksen euroa. Kiinteistöjen myyntitulot 4,2 milj. euroa jäivät lähes euroa budjetoidusta 5,0 milj. eurosta. Tilikaudella ei toteutettu merkittäviä yksittäisiä investointeja. Investointitaso oli maltillinen vuoteen 2012 verrattuna, sillä liikelaitokset huomioiden investointimenot 17,4 milj. euroa vähenivät lähes 5,4 milj. euroa vuoden 2012 tasosta, joka 22,7 milj. euroa. Osittain tästä johtuen vuosikate 17,8 milj. euroa kattoi investoinnit. Investointeja ei jouduttu siten rahoittamaan lainamäärää kasvattamalla. Kaupungin lainakanta putosi noin 1,9 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa on kaupungilla euroa ja konsernissa euroa. Kaupungin lainamäärä on KUUMA-kuntien keskiarvoa pienempää. Konsernin lainakannan arviointia hankaloittaa kuntien konsernirakenteiden erilaisuus esim. energiayhtiöiden osalta. 12

13 2.5 Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä, joka oli vuoden lopussa 1723, väheni vuoden aikana 60 henkilöllä. Vähennys tapahtui kokonaan määräaikaisten osalta, sillä vakinaisten määrä lisääntyi seitsemällä. Henkilöstömenojen (75,9 milj. euroa) kasvu 0,4 milj. euroa oli maltillista. Henkilöstömenot toteutuivat n mukaisesti. Merkittävin henkilöstöä koskeva asia vuoden aikana oli yhteistoimintamenettelyjen toteuttaminen. Niiden perusteella todettiin, ettei Keravalla irtisanota väkeä tuotannollis-taloudellisin perustein. Myöskään lomautuksiin ei ryhdytty. Henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi kalenteripäivää, joka on 17,9 kalenteripäivää työntekijää kohden. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat ja 16,4. Eniten poissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tasekirjan mukaan vuonna 2014 sairauspoissaoloihin kiinnitetään erityistä huomiota ,6 16,4 16,0 16,4 17,9 Sairauspoissaolojen keskimääräinen kehitys kalenteripäivää per työntekijä Esimerkiksi kasvatus- ja opetusviraston sairauspoissaolot lisääntyivät kaikissa osastoissa ja ylittivät merkittävästi tavoitteet. Kasvua oli myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Tietotekniikan palvelukeskuksessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Sairauspoissaolojen kehitys

14 3 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2013 ssa on asetettu taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita Keravan Energia Oy:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Nikkarinkruunulle. Konserniohjeet päivitettiin 2013, mutta kaupunginhallitus hyväksyi ne vasta tammikuussa 2014, joten ne eivät ole vaikuttaneet arviointivuoden toimintaan. Keravan Energia -yhtiöt Tavoitteena oli tehokkuuden ja palveluiden parantaminen. Etäluettavien mittareiden asennus saatettiin loppuun. Kaukolämmön tariffihinta ylitti tavoitteen sekä Keravalla että Sipoossa. Korotukset johtuivat kustannusten noususta. Konsernin käyttökate ylitti tavoitteen, mutta sijoitetun pääoman tuotto ei yltänyt tavoitetasolle eikä myöskään kahden edellisen vuoden tasolle. Selityksenä tähän oli kiristynyt kilpailu. Myös liittymismaksutulot ylittivät tavoitteen sekä vuoden 2012 toteutuman. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Nikkarinkruunu on tehnyt sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyötä tehostetun palvelun palvelutalohankkeessa. Nikkarinkruunu on kilpailuttanut hankkeen. Päätökset tehdään vuoden 2014 puolella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu n mukaisina. Sekä keskimääräinen neliövuokra että vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ovat pysyneet tavoitetasolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. 14

15 4 YHTEENVETO Tarkastuslautakunnan arviointityön keskeisimmät havainnot ja niiden perusteella annetut suositukset on esitetty oheisessa taulukossa. Arviointikohde Suositusnumero Tarkastuslautakunnan suositus/ehdotus Sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 1 Toiminnallisia tavoitteita, niiden sitovuutta ja toteutumia ei aina ole selkeästi eroteltu. Tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden mitattavuus 2 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden mitattavuuteen. Toteutumien raportointi 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumia ei tule raportoida liian yleisellä tasolla. Lisäksi toteumasta tulisi ilmetä nykyistä selvemmin, toteutuiko asetettu tavoite. Tasekirjan pohjarakenne ja ohjeistus 4 Tasekirjan yhdenmukaiseen rakenteeseen ja ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota. Keskushallintohallintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5 Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen ja lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 15

16

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot