Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Kokoonpano Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Toimintamuodot Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Keskushallinto Rakennuslautakunta Sosiaali- ja terveysvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Vapaa-aikavirasto Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos KUUMA-seutu liikelaitos Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Henkilöstö KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE ALLEKIRJOITUKSET

3 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1 Kokoonpano Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä ovat kertomusvuonna olleet: Jäsenet Varajäsenet Mikko-Petteri Masalin, puheenjohtaja Pertti Väänänen Heli Karhu varapuheenjohtaja Kirsti Nieminen Merja Juutilainen Kaarina Hanslin Bruno Guillard Tapio Maja Marja Tammilehto Marja Karvinen Pekka Kauhanen Veli-Matti Koho Maila Hölttä Kari Kuulas Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut tilintarkastaja JHTT Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Raija Ruuskanen. 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupungin tarkastussäännön mukaan Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. 1.3 Toimintamuodot Tilinpäätösvuoden 2013 arviointia tarkastuslautakunta on suorittanut 16 kokouksessa, joista 8 kokousta oli vuoden 2013 puolella ja 8 kokousta vuonna Vuoden 2013 aikana tarkastuslautakunnat tapasivat yhteisen koulutustilaisuuden merkeissä syyskuussa Järvenpäässä. Tilaisuuteen osallistuivat Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän tarkastuslautakunnat. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat perehtyneet kunnan palvelutuotantoon seuraamalla toimielinten toimintaa esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä kuulemalla viranhaltijoita pääosin etukäteen laaditun kyselylomakkeen pohjalta. Arvioinnissa on hyödynnetty myös tilintarkastajan raportteja. Tarkastuslautakunta kiittää viranhaltijoita huolellisesti valmistelluista esityksistä. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen on esitellyt tarkastajien työohjelman sekä raportoinut sen toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista. 3

4 1.4 Arvio kaupunginhallituksen laatiman tasekirjan laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tasekirjan tiedot toimivat tärkeinä tietolähteinä kaupungin hallintokunnille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille. Tasekirjan tietojen tulee olla luotettavia ja rakenteen niin selkeä, että tiedot löytyvät helposti. Tasekirja on osittain vaikeaselkoinen. Toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden ja niiden toteutumien esittäminen poikkeaa eri hallintokuntien välillä suuresti. Hyvänä esimerkkinä selkeästä rakenteesta ovat sosiaali- ja terveysviraston tiedot. Sen sijaan esimerkiksi rakennusvalvonnan tiedot ovat puutteelliset ja niiden informaatioarvo on vähäinen. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota selkeiden toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen, mitattavuuteen ja raportointiin. Tasekirjan pohjarakenteen tulee olla yhdenmukainen ja riittävästi ohjeistettu. 1.5 Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2012 arviointikertomuksen. Keravan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan lautakuntien antamat vastineet ja toimenpide-ehdotukset ja merkitsi ne tiedokseen. Tarkastuslautakunta on hyödyntänyt edellisten vuosien havaintoja ja niiden vastineita vuoden 2013 arvioinnin yhteydessä. 2 ARVIOINTI KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2.1 Strategiset tavoitteet ja kehittämishankkeet Kaupungissa ei ollut tilikauden aikana voimassa strategiaa, joten sitä ei voitu käyttää hyväksi kaupungin toiminnan arvioinnissa. Kehittämishankkeiden ja ennalta ehkäisevän työn hankkeiden toteumat on esitelty kattavasti tasekirjassa. Kaupungin asukasluvun kasvu on kaupunginvaltuuston tavoitteen mukaan noin 1 %. Kaupungin väestönkasvu on viimeisinä vuosina pääosin vastannut valtuuston aiempaa tavoitetta. Myös vuoden 2013 kasvu 411 asukasta eli 1,2 % oli vastaavalla tasolla. Kasvu muodostui 253 henkilön nettomuutosta ja syntyvyyden enemmyydestä 158 henkilöä. 4

5 Pvm TALOUS YHTEENSÄ Asukasluku Kasvu-% , , , , ,2 Asukasluvun muutos Keravalla Tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvio on tehtäväalueiden osalta nettositova. Nettositovuudella on pyritty joustavampaan taloudenhoitoon Kaupungin johto ja maankäyttöpalvelut Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kaupungin johdon ja maankäyttöpalveluiden toimintakate toteutui euroa (0,4 %) ta parempana. Kiinteistöjen nettomyyntivoittotavoitteena oli euroa ja toteuma lähellä sitä eli euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Yleiskaavan tarkistaminen on meneillään. Lisäksi on todettu tarve tehdä laaja arvio asemakaavojen ajantasaisuudesta. Keskustan hankkeita viedään eteenpäin kehittämissuunnitelman pohjalta, mutta suurten kauppaliikkeiden suunnitelmien epävarmuus on vaikeuttanut hankkeiden toteutumista. Kaupungintalon tontista järjestettiin tarjouskilpailu, mutta siihen ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Kaupungilla on suurena haasteena selvittää keinoja, miten tilanne voidaan ratkaista. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-aiesopimuksen mukaan kaupungin tavoitteena on vuosina tuottaa asuntoa/vuosi. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että tarvitaan kem2 uutta asemakaavaa/vuosi. Asuntotonttivaranto riittää 2-3 vuoden tarpeisiin, mikä on liian vähän. Viime vuonna toteutui hieman yli 300 asuntoa eli 20 % alle tavoitteen. ARA-vuokraasuntoja ei valmistunut yhtään tavoitteen ollessa 78. ASO-asuntoja valmistui 45. Rakennuslupien määrällisenä tavoitteena oli 360 kpl, toteuma oli 289. Tämä osaltaan 5

6 vaikutti siihen, että rakennusvalvonnan toimintatuotot jäivät tavoitteesta, jolloin myös toimintakate jäi n tavoitteesta. Muut havainnot: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on todennut vuoteen 2015 ulottuvassa toimintaympäristöanalyysissä, että lisää vuokra-asuntoja tarvitaan. Uhkana kuitenkin on, ettei tarvittavaa määrää sopivia tontteja löydy eikä sellaisia rakentajia, jotka toteuttavat asuntoja kohtuullisella neliöhinnalla. Sosiaalihuollon asumispalvelutarve on pysynyt korkeana asiakkaiden monimutkaistuneiden elämäntilanteiden ja vuokra-asuntojen heikon saatavuuden vuoksi Keskushallinto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta rakennusvalvontaa, jossa ylitys oli euroa. Keskushallinnon määrärahan alitus oli 3,19 milj. euroa. Hallintopalvelujen toimintakulut toteutuivat noin 3,35 milj. euroa ta pienempinä. Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Strategia ei valmistunut vuoden 2013 aikana. Varautumissuunnitelmat eivät myöskään valmistuneet Rakennuslautakunta VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

7 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Talous toteutui sitovan tavoitteen mukaisena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Muut havainnot: Kuntalaisten tyytyväisyys meluntorjuntaan on edelleen heikentynyt. Tämän ongelman torjumisessa eivät kaupungin toimenpiteet yksin riitä Sosiaali- ja terveysvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa). Prosentuaaliset ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Sosiaali- ja terveysvirasto alitti n eurolla. Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut olivat kuntamaisemaraportin mukaan neljänneksi edullisimmin järjestettyjä keskisuurten kuntien vertailussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Talousarviovuoden keskeiset tavoitteet toteutuivat pääosiltaan tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuollon vastaanottopalveluissa päivystyskäyntien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Niitä ei ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti vähentämään. Hoitajien vastaanottokäynnit vähenivät, koska puhelinpalveluihin käytetty työaika kasvoi mm. takaisinsoittomenettelyn vuoksi. Erikoissairaanhoidon peruspalveluita oli tavoitteen mukaisesti tuotettava nykyistä enemmän terveyskeskuksessa, mikä toteutui. Terveyskeskus järjestää itse perustason erikoissairaanhoidon konsultatiivisia palveluja. Sosiaalitoimen palveluissa aikuissosiaalityön toimeentulotuen piirissä oli 1952 asiakasperhettä, kun niitä vuotta aiemmin oli Toimeentulotukiasiakkuuksia on Keravalla KUUMA-kunnista toiseksi eniten, työntekijää kohden eniten. Toimeentulotuen käsittelyaika viivästyi yli lakisääteisen 7 vrk:n tammikuussa, maaliskuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 7

8 Palvelusuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä jäi tavoitteistaan vuonna 2013, koska resursseja oli suunnattu toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Palveluketjujen toimivuuteen tulee kiinnittää edelleen huomiota, jotta vältytään siirtoviivepäiviltä. Muut havainnot: Viraston johtoryhmän kuudesta jäsenestä kaikki vaihtuivat. Vuoden 2013 lopulla sosiaali- ja terveysjohtajan virka, terveydenhuollon johtajan virka, sosiaalijohtajan virka ja kehittämispäällikön virka olivat vailla vakituista viranhaltijaa, ja tehtäviä hoidettiin organisaation sisäisin järjestelyin. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suun terveydenhoidossa siirryttiin Hyvä vastaanotto -toimintamallin mukaiseen työskentelyyn vuoden 2013 alussa. Palvelujen saatavuus on parantunut ja toiminnan kustannustehokkuus on kasvanut. Kuntalaistyytyväisyysmittauksen perusteella vuoden 2013 tyytyväisyys hammaslääkäripalveluihin kasvoi 15 % verrattuna vuoden 2012 tutkimukseen. Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen ja kotihoidon kattavuudet ovat merkittävästi sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista suositusta pienempiä (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi). Valtuusto ei ole asettanut suoria prosentuaalisia tavoitteita ikäihmisten eri palvelumuotojen kattavuudelle. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä vuonna 2013 oli 120, tavoite oli 130 asiakasta. Kotihoidon käyntejä oli yhteensä Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli noin käyntiä. Keravan työttömyysaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ja oli 9,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 384 henkilöä eli 22 % kaikista työttömistä; kasvua vuodesta 2012 oli 157 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työttömänä oli 263 nuorta. Yli 500 päivää työmarkkinatuella (passiivisella tuella) olleiden työttömien määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2013 heitä oli 190 henkilöä. Tässä ryhmässä on kasvanut maahanmuuttajataustaisten osuus, joka on 57 henkilöä eli noin 30 %. Lastensuojelun asiakkuuksien lukumäärä on vuosien ajan kasvanut. Vuonna 2013 se oli hieman pienempi kuin vuonna Maahanmuuttajataustaisten osuus on kasvussa lastensuojelun asiakkuuksissa ja toimeentulotuen saajissa. Varhaisen tuen avoperhekuntoutusyksikön perustaminen ei onnistunut, mihin vaikuttivat talouden sopeutumistoimenpiteet. Vuonna 2013 alkaneet avohuollon asiakkuudet ovat nousseet 2,4 prosenttiyksikköä ja jälkihuollon asiakkuudet vähentyneet 0,4 prosenttiyksikköä. Kaikkien lastensuojelun sijoituksessa olevien lasten ja nuorten tilanne käytiin vuoden aikana läpi, mutta lapsia ja nuoria ei saatu sijoitettua perheisiin tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun ongelmana on ollut pätevien sosiaalityöntekijöiden puute. Viraston antaman selvityksen mukaan oman henkilökunnan pätevöitymiseen on kiinnitetty huomiota. 8

9 Palvelutarve päihde- ja mielenterveyspuolella avohuollon vastaanotto- ja asumispalveluissa on kasvanut. Päihdehuollon kuntouttavan hoidon asiakkaita oli 29, kun edellisenä vuotena heitä oli 106. Kuljetuspalveluiden tarve on ollut toistuvasti budjetoitua suurempaa. Vuonna 2013 oli kuljetuspalveluiden piirissä 515 asiakasta, kun edellisenä vuotena heitä oli Kasvatus- ja opetusvirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia. Kasvatus- ja opetusvirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa tavoitteiden puuttuminen tasekirjasta. Luokkamuotoisen erityisopetuksen palvelutarve on vähentynyt ja osa-aikaisen kasvanut. Luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt noin :sta :aan. Erityisopettajien määrä on vähentynyt kahdella vaikkakin osa-aikaisen erityisopetuksen tuntimäärä on hieman kasvanut noin :sta :een. Palvelutarpeen muutos ei ole olennaisesti lisännyt osa-aikaisen erityisopetuksen resursseja. Muut havainnot: Tasekirjan mukaan koulujen ja päiväkotien sekä hallintopalvelujen välistä tiedonkulkua tulee kehittää. 9

10 2.2.6 Vapaa-aikavirasto VIRASTON TALOUS YHTEENSÄ Alkuperäinen Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia, lukuun ottamatta johdon ja hallinnon vähäistä euron ylitystä. Vapaa-aikavirasto alitti n eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet, mutta ne on kirjoitettu hyvin yleispiirteisesti. Toteuman mukaan palveluita tuotetaan strategian mukaisesti, vaikka vuotena ei ollut voimassa olevaa kaupungin strategiaa. Liikuntapalvelujen kuntalaistyytyväisyyskyselyissä uimahalli ja maauimalat/uimarannat jäivät kauaksi tavoitteistaan. Muut havainnot: Yhteistyö eri osastojen kesken on toteutunut hyvin, esim. Hyvinvointi-teemavuoden tapahtumat. Muita positiivisia asioita oli nuorisovaltuuston toiminnan aloittaminen. Lisäksi kesätyöpaikkoja oli aikaisempaa enemmän eli 50 kpl. Kirjaston lainaus kasvoi 4 % Keravan Kaupunkitekniikka liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupunkitekniikan toimintakate oli euroa ta parempi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteet näyttävät toteutuneen suunnitellusti, mutta toteutumat on ilmaistu liian yleisellä tasolla Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Toimintakate oli euroa ta huonompi. 10

11 Muut havainnot: Tietotekniikan palvelukeskukseen päätettiin suorittaa sisäinen tarkastus vuoden 2013 lopussa ja tilikauden jälkeen vuonna 2014 palvelukeskuksen johtokunnan jäsenet ovat pyytäneet eroa tehtävästään. Tilintarkastaja on antanut mukautetun tilintarkastuskertomuksen palvelukeskuksen sisäisestä valvonnasta. Koska palvelukeskusta koskevat prosessi on vielä kesken, arvioidaan palvelukeskuksen tilannetta vuoden 2014 arviointikertomuksessa KUUMA-seutu liikelaitos Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Voimassa olevan KUUMA-yhteistyösopimuksen mukaan kuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain kolmen vuoden KUUMA-yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelman kuntien n yhteydessä. Talousarviossa tulot ja menot olivat euroa. Tilinpäätöksessä tulot olivat noin euroa ja menot euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: KUUMA-seutu liikelaitoksella ei ollut valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita Yhteenveto käyttötalousosan sitovien nettomäärärahojen ylityksistä Sitovat toimintakatteet olivat valtuuston päätöksen mukaisia lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (ylitys euroa) ja sosiaalitoimen palveluja (ylitys euroa), sekä vapaa-aikaviraston johdon ja hallinnon euron ja rakennusvalvonnan euron ylitystä. Ylityksiä ei voida pitää erityisen merkittävinä. 2.3 Taloudelliset tavoitteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma (sisältäen toimintakatteessa 3,9 milj. euron kiinteistöjen nettomyyntivoiton) oli 7,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos n laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kaupungin taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 95,5 milj. euroa eli euroa/ asukas, mikä oli hyvällä tasolla verrattuna kuntiin keskimäärin ja myös KUUMA-kuntien keskiarvoon. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2013 muuttamaan on verrattuna kaupungin nettokäyttömenot (ilman kiinteistöjen nettomyyntivoittoja) alittuivat 5,88 milj. eurolla. Toimintakatteen kasvu oli 2,1 %, mikä on merkittävästi edellisen vuoden 4,2 % kasvua alhaisempi. Alkuperäisessä ssa oli varauduttu 5,1 %:n toimintakatteen kasvuun. Kaupunginvaltuusto muutti vuoden 2013 ta kuusi kertaa. Muutoksissa vähennettiin käyttötuloja 0,03 milj. euroa ja lisättiin käyttömenoja 1,42 milj. euroa. 11

12 Merkittävimmät muutokset olivat erikoissairaanhoidon euroa ja sosiaalitoimen palvelujen euroa. Lisäksi kaupungin johdon, maankäyttöpalvelujen ja hallintopalvelujen välillä tehtiin yli 2 milj. euron muutokset. Tarkastuslautakunta on aiemmissa tarkastuskertomuksissaan kiinnittänyt huomiota muutosten määrään vuoden aikana. Vuonna 2013 muutokset ovat kaikkiin toimintamenoihin verrattuina pieniä. Verotulot kasvoivat 4,6 % edellisestä vuodesta ja ylittivät n 3,15 milj. eurolla. Osin hyvään kasvuun vaikuttivat tilitysjärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Verotulojen kasvu oli KUUMA-kuntien keskiarvoon verrattuna pienempää. 2.4 Investoinnit Investointien määrä ilman liikelaitoksia oli alkuperäisessä ssa 14,4 milj. euroa ja muutetussa ssa 15,4 milj. euroa. Toteuma oli lähes n mukainen eli 15,0 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat pääosin n mukaisina. Merkittävimpänä ylityksenä oli kadunrakennuksen euroa. Kiinteistöjen myyntitulot 4,2 milj. euroa jäivät lähes euroa budjetoidusta 5,0 milj. eurosta. Tilikaudella ei toteutettu merkittäviä yksittäisiä investointeja. Investointitaso oli maltillinen vuoteen 2012 verrattuna, sillä liikelaitokset huomioiden investointimenot 17,4 milj. euroa vähenivät lähes 5,4 milj. euroa vuoden 2012 tasosta, joka 22,7 milj. euroa. Osittain tästä johtuen vuosikate 17,8 milj. euroa kattoi investoinnit. Investointeja ei jouduttu siten rahoittamaan lainamäärää kasvattamalla. Kaupungin lainakanta putosi noin 1,9 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa on kaupungilla euroa ja konsernissa euroa. Kaupungin lainamäärä on KUUMA-kuntien keskiarvoa pienempää. Konsernin lainakannan arviointia hankaloittaa kuntien konsernirakenteiden erilaisuus esim. energiayhtiöiden osalta. 12

13 2.5 Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä, joka oli vuoden lopussa 1723, väheni vuoden aikana 60 henkilöllä. Vähennys tapahtui kokonaan määräaikaisten osalta, sillä vakinaisten määrä lisääntyi seitsemällä. Henkilöstömenojen (75,9 milj. euroa) kasvu 0,4 milj. euroa oli maltillista. Henkilöstömenot toteutuivat n mukaisesti. Merkittävin henkilöstöä koskeva asia vuoden aikana oli yhteistoimintamenettelyjen toteuttaminen. Niiden perusteella todettiin, ettei Keravalla irtisanota väkeä tuotannollis-taloudellisin perustein. Myöskään lomautuksiin ei ryhdytty. Henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi kalenteripäivää, joka on 17,9 kalenteripäivää työntekijää kohden. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat ja 16,4. Eniten poissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tasekirjan mukaan vuonna 2014 sairauspoissaoloihin kiinnitetään erityistä huomiota ,6 16,4 16,0 16,4 17,9 Sairauspoissaolojen keskimääräinen kehitys kalenteripäivää per työntekijä Esimerkiksi kasvatus- ja opetusviraston sairauspoissaolot lisääntyivät kaikissa osastoissa ja ylittivät merkittävästi tavoitteet. Kasvua oli myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Tietotekniikan palvelukeskuksessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Sairauspoissaolojen kehitys

14 3 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2013 ssa on asetettu taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita Keravan Energia Oy:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Nikkarinkruunulle. Konserniohjeet päivitettiin 2013, mutta kaupunginhallitus hyväksyi ne vasta tammikuussa 2014, joten ne eivät ole vaikuttaneet arviointivuoden toimintaan. Keravan Energia -yhtiöt Tavoitteena oli tehokkuuden ja palveluiden parantaminen. Etäluettavien mittareiden asennus saatettiin loppuun. Kaukolämmön tariffihinta ylitti tavoitteen sekä Keravalla että Sipoossa. Korotukset johtuivat kustannusten noususta. Konsernin käyttökate ylitti tavoitteen, mutta sijoitetun pääoman tuotto ei yltänyt tavoitetasolle eikä myöskään kahden edellisen vuoden tasolle. Selityksenä tähän oli kiristynyt kilpailu. Myös liittymismaksutulot ylittivät tavoitteen sekä vuoden 2012 toteutuman. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Nikkarinkruunu on tehnyt sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyötä tehostetun palvelun palvelutalohankkeessa. Nikkarinkruunu on kilpailuttanut hankkeen. Päätökset tehdään vuoden 2014 puolella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu n mukaisina. Sekä keskimääräinen neliövuokra että vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ovat pysyneet tavoitetasolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat on esitetty tasekirjassa selkeästi. 14

15 4 YHTEENVETO Tarkastuslautakunnan arviointityön keskeisimmät havainnot ja niiden perusteella annetut suositukset on esitetty oheisessa taulukossa. Arviointikohde Suositusnumero Tarkastuslautakunnan suositus/ehdotus Sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettaminen 1 Toiminnallisia tavoitteita, niiden sitovuutta ja toteutumia ei aina ole selkeästi eroteltu. Tavoitteiden ja määrärahojen välillä tulee olla selkeä yhteys. Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tavoitteiden mitattavuus 2 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden mitattavuuteen. Toteutumien raportointi 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumia ei tule raportoida liian yleisellä tasolla. Lisäksi toteumasta tulisi ilmetä nykyistä selvemmin, toteutuiko asetettu tavoite. Tasekirjan pohjarakenne ja ohjeistus 4 Tasekirjan yhdenmukaiseen rakenteeseen ja ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota. Keskushallintohallintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5 Merkittävät n poikkeamat tulisi perustella tasekirjassa toteuman raportoinnin yhteydessä. 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon vakiinnuttamiseen ja sujuvaan, systemaattiseen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen ja lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 15

16

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot