TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTA-AVUSTUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA YHTEISÖILLE 102 OSTOLASKUJEN VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON ESITYSLISTOJEN POSTITUS, ESITYSLISTOISTA TIEDOTTAMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JAKELU 104 OSAVUOSIRAPORTIT 1-4/ LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ÄNGESLEVÄNJOKIVARREN KYLIEN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 106 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TOTEUTTAMINEN 108 TAKAUKSEN ANTAMINEN TYRNÄVÄN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYS RY:LLE 109 LISÄMÄÄRÄRAHA MAANHANKINTAAN / MÄÄRÄALAT RÄME RN:O 5:38 JA TAKAMAA RN:O 9: ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Mällinen Seija J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Salmenhaara Anne J Liikanen Kaisa Varajäsen POISSA Karppinen Hannele J MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Vanhanen Eeva Hallintojohtaja Marttinen Tuula Pöytäkirjanpitäjä Illikainen Helena Aluearkkitehti Paikalla pykälien 105, 107 ja 109 ajan. ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Puheenjohtaja Tuula Marttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Esa Saarela pöytäkirjantarkastaja Kaisa Liikanen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Johanna Visuri ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 98 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mesta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Saarela ja Kaisa Liikanen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 99 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat:keskusvaalilautakunta , Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: - 8 Omakotitalotontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / Ville Ojala - 9 Omakotitalotontin vuokrasopimuksen hyväksyminen / Jonna Lampela Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: - 4 Omakotitalotontin kauppakirjan hyväksyminen / Saara Kylmänen ja Arto Koskitalo Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: - 3 Palvelushteerin hoitovapaan sijainen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. Timo Ojala (sukulaisuusjääviys) oli poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 100 Kunnanjohtaja esitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita: - bioenergiaseminaarin antia - MAL-aiesopimuspalaverissa käsiteltyjä asioita - yrittäjyysluokan suunnittelua - kuntarakenneohjausryhmän kokouksen antia - oppimisympäristön suunnittelua. Merkittiin tietoon saatetuiksi. Kokouksen alussa vietettiin hallintojohtaja Eeva Vanhasen läksiäisiä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uitto kiitti Eeva Vanhasta pitkäaikaisesta, arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä Tyrnävän kunnan ja kuntalaisten hyväksi.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 TOIMINTA-AVUSTUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA YHTEISÖILLE KHALL 101 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kunnanhallitus on vuosittain myöntänyt toiminta-avustuksia mm. kyläyhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille. Avustukset on julistettu haettaviksi mennessä (il moitus on ollut kunnan virallisella ilmoitustau lulla, kunnan tiedotuslehdessä sekä kunnan www-si vuil la). Avustusten jakoperusteet ovat seuraavat: - Kunta avustaa tyrnäväläisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa - Avustuksen myöntämisen ensisijainen peruste on avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus ja avus tuk sen tarve - Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan avustusta ei myönnetä. Avustusta ovat hakeneet seuraavat yhteisöt ja järjestöt: Tyrnävän 4H-yhdistys ry Suutarinkylän-Ylipään Kyläyhdistys ry euroa euroa Lakeuden Kehitysvammaisten tuki r.y. 200 euroa Temmeksen kyläyhdistys ry euroa Murron kylätoimikunta 600 euroa SPR Tyrnävän osasto 300 euroa Tyrnävän Martat ry 50 euroa Eläkeliiton Temmeksen yhdistys ry 200 euroa Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry 200 euroa Tyrnävän Eläkeläiset ry 200 euroa MLL Temmeksen yhdistys ry 700 euroa MLL Tyrnävän yhdistys ry 1000 euroa Temmeksen kotiseutuyhdistys ry 650 eu roa Lakeuden luonto ry 300 euroa Tyrnävän Sydänyhdistys ry 200 euroa Suomi-Venäjä-Seuran Lakeudenosasto ry 300 euroa Tyrnävän Reserviläiset ry 1000 eu roa Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry 300 euroa Lakeuden Me Itse- alajaos 100 euroa Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää vuoden 2014 toiminta-avus tukset seuraavasti:

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus SPR Tyrnävän osasto 100 euroa Lakeuden Kehitysvammaisten tuki r.y. 100 euroa Lakeuden Me Itse- alajaos 50 euroa Lakeuden luonto ry 50 euroa Tyrnävän Martat ry 50 euroa Tyrnävän 4H-yhdistys ry euroa Eläkeliiton Temmeksen yhdistys ry 100 euroa Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry 100 euroa Tyrnävän Eläkeläiset ry 100 euroa MLL Temmeksen yhdistys ry 100 euroa MLL Tyrnävän yhdistys ry 500 euroa Temmeksen kotiseutuyhdistys ry 300 euroa Tyrnävän Sydänyhdistys ry 100 euroa Suomi-Venäjä-Seura Lakeudenosasto ry 100 euroa Tyrnävän Reserviläiset ry 300 euroa Kyläyhdistykset: Murron kylätoimikunta 500 euroa Markkuun Seudun Kyläyhdis tys ry 250 euroa Suutarinkylän-Ylipään Kyläyhdistys ry 250 euroa Temmeksen kyläyhdistys ry:lle Väinölän kiinteistön kunnostukseen 3000 euroa. Yhteensä: euroa. Hyväksyttiin. Minna Matinlauri, Tiia Rusila ja Seija Mällinen (4H-yhdistyksen hallituksen jäseniä/tai sukulaisuusjääviys) olivat poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOLASKUJEN VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA /202/2013 KHALL 292 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Sisäisen valvonnan ohje määrää ostolaskujen hy väk sy miskäy tän nöt sekä ohjeistaa myyntilaskujen käsittelyn ja tulojen kan non. Kuntalain 75 :n 1 momentin tarkoittamana tilivelvollisena osas ton johtajan tulee valvoa, että tehtäväalueen toiminnat to teu te taan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa se kä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita nou dat taen. Toimielimen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, joilla on oi keus hyväksyä tositteet. Kirjanpitoon on toimitettava pöytä kir jan ote hyväksyjistä ja vastaanottajista. Tavaran, työsuo ri tuk sen tai muun palveluksen perusteena olevat to sitteet hyväksytään pääosin sähköisessä järjestelmässä. (Sisäi sen valvonnan ohje 6.1.) Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama ta va ra, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Hyväksyjän on tar kas tet ta va, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaan ote tuk si, tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toi mit ta ja tieto sekä oikea arvonlisäverokoodi. Hyväksyjä vastaa myös sii tä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Os to lasku jen käsittelijöiden tulee toimia niin, ettei kunnalle aiheudu vii väs tys kor ko ja laskujen käsittelyn takia. Kukin hallintokunta on omalta osaltaan vastuussa kunnan mak su val miu den hoidosta. Tämä edellyttää tulojen las kut tamis ta ja perimistä viivytyksettä. Tulot pitää hyväksyä samoin pe ri aat tein kuin menot. Hyväksyjä varmistaa hy väk sy mismer kin näl lään tulo- ja kirjausperusteen oikeellisuuden. Hyväk sy mis mer kin tä voidaan tehdä laskutuksen toi mek si an tolo mak keel le, laskutusluetteloon tai tiliöintimerkintään. (Si säisen valvonnan ohje 6.2.) Esityslistan liitteenä on ehdotus hallinto- ja ke hit tä mis osaston ostolaskujen vastaanottajien ja hyväksyjien ni meä mi sestä.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää hallinto- ja kehittämisosaston tu losalu eel la ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät oheisen liit teen mukaisesti. Hallinto- ja kehittämisosaston tulot hyväksyy ao. tu los alueen/ - yksikön hyväksyjä. KHALL 102 Hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimeää hallinto- ja kehittämisosaston laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät uudelleen (Eeva Vanhasen jäädessä eläkkeelle) oheisen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON ESITYSLISTOJEN POSTITUS, ESITYSLISTOISTA TIEDOTTAMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JAKELU 493/042/2012 KHALL 41 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat julkaistaan kunnan internetsivuilla niiden lähetyspäivänä. Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat ovat myös luettavissa kunnan internetsivuilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen esityslistojen (julkinen) postituksessa ja esityslistoista tiedottamisessa kaudella menetellään seuraavasti: Kunnanhalllituksen esityslista paperikopioina postitetaan: - hallituksen jäsenet ja varajäsenet - valtuuston puheenjohtajisto - kunnanjohtaja - hallintojohtaja - arkisto Kunnanhallituksen esityslistojen julkaisemisesta netissä tiedotetaan sähköpostilla/tekstiviestillä: - valtuuston jäsenet, jotka eivät ole hallituksen jäseniä - lehdet: Kaleva, Suomenmaa, Kansan Tahto, Rantalakeus, Forum 24, Oulun seutu -lehti Kunnanhallituksen salainen esityslista lähetetään ainoastaan kunnanhallituksen jäsenille ja arkistoon. Vaihtoehtoisesti se voidaan esittää kunnanhallitukselle kokouksessa. Kunnanhallituksen pöytäkirjat (julkinen) paperikopioina postitetaan: - kirjastot Temmes ja Tyrnävä Valtuuston esityslistojen postituksessa valtuutetuille ja varavaltuutetuille menetellään valtuuston päätöksen mukaisesti. Lisäksi valtuuston esityslista paperikopiona postitetaan - kunnanjohtaja - hallintojohtaja - arkisto - kirjastot Temmes ja Tyrnävä

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus YLE Oulu, Suomen Tietotoimisto Valtuuston esityslistojen julkaisemisesta netissä tiedotetaan sähköpostilla/tekstiviestillä: - lehdet: Kaleva, Suomenmaa, Kansan Tahto, Rantalakeus, Forum 24, Oulun seutu -lehti - kylätoimikunnat (Kolmikanta-Keskikylä, Leppioja-Parras, Markkuu, Murto, Ojakylä, Suutarinkylä-Ylipää ja Temmes) Valtuuston pöytäkirjat paperikopiona lähetetään: - kirjastot Temmes ja Tyrnävä Hyväksyttiin. KHALL 103 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Kunnanhallituksen kokouksissa siirrytään sähköisiin käytäntöihin. Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on jaettu tablet -tietokoneet ja ohjeet niiden käyttöön. Kunnanhallituksen edellä olevaa päätöstä kokouskutsumisessa ja esityslistan lähettämisessä tulee muuttaa. Menettely on seuraava: Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille ilmoitetaan sähköpostilla/tekstiviestillä tieto siitä milloin kunnanhallituksen esityslista (julkinen) on luettavissa kunnan kotisivuilla. Kunnanhallituksen esityslistojen julkaisemisesta netissä tiedotetaan sähköpostilla/tekstiviestillä: - kunnanhallituksen varajäsenet - valtuuston jäsenet, jotka eivät ole hallituksen jäseniä tai varajäseniä - lehdet: Kaleva, Suomenmaa, Kansan Tahto, Rantalakeus, Forum 24, Oulun seutu -lehti Kunnanhallituksen salainen esityslista paperikopiona lähetetään ainoastaan kunnanhallituksen jäsenille ja arkistoon. Vaihtoehtoisesti se voidaan esittää kunnanhallitukselle kokouksessa. Paperikopio esityslistasta liitteineen arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirja paperikopiona lähetetään Temmeksen ja Tyrnävän kirjastoon. Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat Valtuuston koollekutsumisessa noudatetaan valtuuston päätöstä Valtuuston esityslista paperikopiona postitetaan - arkisto - kirjastot Temmes, Tyrnävä Valtuuston pöytäkirja paperikopiona postitetaan Temmeksen ja Tyrnävän kirjastoon. Valtuuston esityslistan julkaisemisesta kunnan kotisivuilla tiedotetaan edellä mainituille tiedotusvälineille sähköpostilla/tekstiviestillä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää muuttaa kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistojen postituskäytäntöä edellä olevan mukaisesti. Päätös on voimassa alkaen tämän valtuustokauden loppuun. Hyväksyttiin. Esa Saarela, Jussi Ylitalo, Minna Matinlauri, Seija Mällinen, Tiia Rusila, Elina Huurre, Anne Salmenhaara, Leila Ikonen, Timo Ojala, Marko Partanen ja Tauno Uitto hyväksyivät käytännön, ettei heille tarvitse lähettää esityslistaa paperiversiona.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OSAVUOSIRAPORTIT 1-4/ /200/2013 KHALL 104 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Esityslistan liitteenä on osastojen osavuosiraportit talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus perehtyy raporttien sisältöön ja merkitsee ne tiedoksi sekä saattaa ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ÄNGESLEVÄNJOKIVARREN KYLIEN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 627/602/2009 KHALL 105 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Tyrnävän kunnan lausuntoa Pekka ja Terttu Markkulan kunnanvaltuuston päätöksestä , Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavan hyväksyminen, tekemän valituksen johdosta. Valituksessaan Pekka ja Terttu Markkula uusivat osayleiskaavan ehdotusluvaiheessa esittämänsä vaatimuksen toisen rakennuspaikan myöntämisestä heidän kiinteistölleen Perusteluinaan he esittävät maanomistajien tasapuolisen kohtelun sekä maaseudun rakennuspaikkojen toteutumatta jäämisen. Jälkimmäisen vuoksi he katsovat, että kaava-alueella vähäinen ylimitoitus on perusteltua.vaatimuksessaan he myös esittävät, että mikäli toista rakennuspaikkaa ei voida myöntää, tulee jo osoitettu rakennuspaikka vaihtaa Muhostien eteläpuolelle, osoitetusta rakennuspaikasta pohjoiseen. Näin rakennuspaikkojen osalta tulisi katkeamaton jatkumo koko jokivarteen. Valitus ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Aluearkkitehti: Esitän, että kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle: Tyrnävän kunta esittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle väitteen, että Pekka ja Terttu Markkulan valitus on saapunut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen myöhässä. Tästä syystä Tyrnävän kunta pyytää valituksen käsittelemättä jättämistä. Kaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjaotteen valitusosoituksessa todetaan: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pekka ja Terttu Markkula ovat molemmat Tyrnävän kunnan jäseniä. Kunnanvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä on tehty Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on ollut

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus julkisesti nähtävillä ja viimeinen valituspäivä on ollut Pekka ja Terttu Markkulan valitus on saapunut hallinto-oikeuteen , päivän myöhässä. Valituksen tekijät ovat jättäneet kaavaehdotuksesta muistutuksen. He eivät ole pyytäneet kuntaa lähettämään tietoa kaavan hyväksymisestä eivätkä myöskään ilmoittaneet muistutuksessaan osoitetietojaan. Kunta on tästä huolimatta lähettänyt tiedon kaavan hyväksymisestä heille kirjeitse. Mikäli hallinto-oikeus ei hyväksy kunnan väitettä valituksen myöhästymisestä ja ottaa valituksen käsittelyyn, lausuu Tyrnävän kunta seuraavaa: Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat perustuvat kantatilaselvityksen mukaiseen mitoitukseen sekä strategiseen päätökseen Markkuun kylän ydinalueen eli Markkuun koulun läheisen alueen kehittämiseen. Kantatilaselvitys on laadittu vuonna ja poikkileikkausvuodeksi on valittu 1959, jolloin rakennuslaki tuli voimaan. Kaava-alueella on noudatettu seuraavaa mitoituskerrointa: Metsäalueiden mitoituskerroin on 1,0. Rakentamiseen soveltuvalla metsäalueella 4000m2-3 ha =1 tontti, 3 ha - 6 ha = 2 tonttia, 10 ha - 30 ha = 4 tonttia, 30 ha 50 ha = 5 tonttia ja 50 ha 70 ha = 6 tonttia. Peltoalueiden mitoituskerroin on 0,1. Peltoalueet ovat valtakunnallisesti arvokasta Limingan lakeutta, jossa 4 ha 30 ha = 1 tontti, 30 ha 60 ha = 2 tonttia jne. Osayleiskaavan mitoituksesta on vähennetty kantatilaselvityksen poikkileikkausvuoden jälkeen rakennetut asuinpaikat. Näin ollen joissakin tapauksissa jäljellä oleva mitoitus on negatiivinen. Pekka ja Terttu Markkulan kiinteistö kuuluu Ylimarkukselan kantatilaan. Kantatilaselvityksen perusteella Ylimarkukselan tilalla on oikeus neljään rakennuspaikkaan. Kantatilalla on kuitenkin jo 9 olevaa rakennuspaikkaa, joten mitoitus on ylitetty viidellä rakennuspaikalla. Näin ollen Pekka ja Terttu Markkula eivät ole kantatilaselvitykseen perustuvan mitoituksen mukaisesti oikeutettuja uusiin rakennuspaikkoihin. Markkuun koulun säilymisen edellytyksiä turvaamaan on osayleiskaavassa Markkuun kylän ydinalue osoitettu kehitettäväksi alueeksi. Tästä syystä koulun lähettyville ja

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Palonkujan varteen on osoitettu kuusi (6) kantatilamitoituksen ylittävää rakennuspaikkaa. Mitoituksen ylittävistä uusista rakennuspaikoista viisi (5) sijoittuu Palonkujan varteen sekä yksi (1) Markkuun koulun läheisyyteen. Yksi näistä rakennuspaikoista on Pekka ja Terttu Markkulan kiinteistöllä Palonkujan varrella. Mitoituksen ylittävien uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu se, että alueelle tulevat uudet koululaiset eivät joudu ylittämään turvatonta Muhostietä, rakennuspaikat eivät sijoitu Muhostien melualueelle eivätkä myöskään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille alueille tai välittömästi niiden läheisyyteen. Kaavaselostuksessa on tarkemmin esitetty uusien rakennuspaikkojen sijoittamisen periaatteet. Osayleiskaavassa Muhostien pohjoispuolelle esitetyt uudet rakennuspaikat perustuvat pelkästään kantatilaselvityksen mukaiseen mitoitukseen. Kunnanhallitus katsoo, että Pekka ja Terttu Markkulan vaatimus toisen rakennuspaikan myöntämisestä heidän omistamalleen kiinteistölle on perusteeton ja heidän valituksensa tulee hylätä. Markkulat ovat saaneet jo yhden kantatilamitoituksen ylittävän uuden rakennuspaikan Palonkujan varrelle. Toiselle mitoituksen ylittävälle rakennuspaikalle ei ole perusteita kantatilaselvitykseen perustuvan mitoituksen, maanomistajien tasapuolisen kohtelun sekä heidän jo saamansa ylimääräisen rakennuspaikan vuoksi. Myöskään rakennuspaikan siirtämiselle ei ole perusteita yllä olevaan lausuntoon perustuen. Lausuntoon liitetään seuraavat asiakirjat: 1. maisemaselvitys kantatilaselvitys 2010, poikkileikkausvuosi kaavakarttaote, johon on merkitty Markkuun alueen kantatilamitoituksen ylittävät rakennuspaikat 4. Tupostien maisemaselvitys osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6. Tyrnävän liikennesuunnitelma Kunnanvaltuuston hyväksymä Ängeslevänjokivarren kylien - osayleiskaava-aineisto, joka sisältää kaavaselostuksen, kaavakartat, valmistelu- ja ehdotusvaiheen vastineet, rakentamistapaohjeet 8. Valtuuston päätös: pöytäkirjaote ja selvitys pöytäkirjan nähtäville asettamisesta

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kartta, johon on merkitty valittajan asuinpaikka sekä valituksenalainen kiinteistö Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Elina Huurre ja Timo Ojala (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 106 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Talousarvion toteutuminen : 1000 euroa Talousarviaste Toteutuma Toteutu ma- Arvio ilman sis.eriä % tot.-% Toimintatuo tot ,3 21,7 Toimintakulut ,9 24,8 Toimintakate ,5 25,1 Verotulot ,3 25,1 Valtionosuu det ,1 24,8 Rah.tuotot ja ,5 24,1 ku lut yhteen sä Vuosikate 1157 Huhtikuun lopun toteutuma on tasaisen kulutuk sen mu kaan 33,3 prosenttia talous arviomäärärahasta. Taulu kossa on talous ar vion toteutuma huhtikuun lopussa ja vii mei sel lä sa rakkeel la on esitetty ar vio to teu tu masta, kun ote taan huo mi oon me no jen jak so tuk sia: esim. kor komenot, lo ma rahat, eri koissai raan hoi don las kutus ja tu lo puo lel la päi vä hoi don ja vanhus palvelujen las kutus. Maksuunpanotilityksen mukaan verotulot ovat kasvaneet vii me vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 prosent tia. Kun nal lis ve ro tu lot ovat kasvaneet 0,7 prosenttia. Val tion osuuksien toteutuma on hieman jäljessä, sa moin toimin ta tuo ttojen toteutuma. Kir jan pi don mu kaan suu rim mat nettomenojen ylitykset ovat sosiaalipalvelujen tu los alu eella euroa, to teu tu ma 37,7 % ja terveydenhuollon tulosalueella euroa, toteutuma 33,9 %. Lainoja on lyhennetty euroa. Lainamäärä asukasta kohden on 2638,86 euroa. Rahoituslaskelma on esityslistan liitteenä. Hallinto- ja kehittämisosaston kertomuksessa on kerrottu talouden toteutumasta tarkemmin. Kunnanjohtaja: Huhtikuun lopun toteutuma merkitään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi edelleen valtuustolle.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TOTEUTTAMINEN 242/662/2014 KHALL 107 Valmistelija: Tekninen johtaja Matti Mannonen, puh Kuntalaiset ovat useiden vuosien ajan ilmaisseet huolensa kirkkoristeyksen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Syksyllä 2013 valmistui Tyrnävän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhdessä laatima Tyrnävän liikennesuunnitelma johon kirjattiin yhdeksi tärkeimmäksi liikenneverkon kehittämiskohteeksi kirkkoristeyksen parantaminen. Liikennesuunnitelman yhteenveto- ja ongelma-analyysi kohdassa todetaan mm. että Tyrnävän kirkonkylän merkittävimmäksi liikenteelliseksi ongelmaksi koetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huono liikenneturvallisuus. Kevyenliikenteen järjestelyt kirkkoristeyksessä koetaan turvattomaksi. Lähes kaikki liikenne Tyrnävällä kulkee kirkkoristeyksen kautta. Muita risteysalueen koettuja ongelmia ovat suuret ajonopeudet, kääntyvä liikenne ja lasten liikkumisen turvattomuus. Maankäytön tuleva kehitys, kuten uudet Hirvelän ja Palkin kaava-alueet sekä uusi koulu tulevat lisäämään risteysalueen liikennettä entisestään. Tyrnävän kunta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa selvitti kirkkoristeyksen parantamisvaihtoehtoja ja niiden toteuttamista sekä vaikutuksia. Selvityksen teki Plaana Oy. Selvityksen perusteella tutkituista parantamisvaihtoehdoista katumainen kiertoliittymä on kirkkoristeyksen parantamisratkaisuna paras liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Autoliikenteen turvallisuuden lisäksi myös kevytliikenteen turvallisuus paranee nykyisestä. Kiertoliittymä korostaa kirkkoristeystä taajaman porttikohtana ja liikenteen solmupisteenä. Kiertoliittymä sopii hyvin taajamaympäristöön. Suunnittelussa on otettu huomioon paikkakunnalle tyypillinen maatalouteen liittyvä liikenne. Kiertoliittymän rakentamisen kustannukset ovat noin euroa vuoden 2014 hintatasossa.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on laadituttanut kirkkoristeyksen parantamisesta hankekortin, jossa on esitetty katutyypin kiertoliittymän vaatima liikennetila. Siinä lainajyvämakasiini/museo on hieman liikennealueen alla. Aluearkkitehti huomauttaa, että mikäli suinkin on mahdollista, tulee kiertoliittymä pyrkiä toteuttamaan ilman museorakennuksen siirtämistä nykyiseltä paikaltaan. Historiallisen paikkansa säilyttämisen tärkeyden lisäksi siirto olisi myös riski museon rakenteille. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus esittää Tyrnävän kunnalle, että heillä on jäänyt MALPE- hankkeesta säästynyttä rahaa, mitä he voisivat käyttää Tyrnävän kirkkoristeyksen parantamiseen siinä tapauksessa että kustannuksiin ottaa osaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus ja Tyrnävän kunta molemmat 50 %:n osuudella. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi periaatteen lähteä mukaan risteyshankkeeseen malpe -rahoituksella ja varattavaksi kunnan rahoitusosuus vuoden 2015 talousarvioon. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus TAKAUKSEN ANTAMINEN TYRNÄVÄN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYS RY:LLE 231/217/2014 KHALL 108 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Tyrnävän Kotiseutuyhdistys on rakentanut Kotiseututalon alueelle vanhan ajan maatalouskoneiden ja työkalujen museohallin noin 350 m2. Hankkeen kokonaistoteutus tapahtuu kahden EU-rahoitteisen projektin kautta, joihin rahoitus on saatu Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä. Hanketta on toteutettu talkoovoimin. Kuntalaiset ja paikalliset yritykset, yhteisöt ja seurakunta ovat myös lahjoituksin tukeneet museohallin rakentamista. Rakennushanke: Kokonaiskustannukset Talkootyön osuus Leader-rahoitus Tyrnävän kunnan osuus Vielä keskeneräiset työt Hankerahoitusta on hakematta maksatukseen Hanketta rahoitettu pankkilainalla EU -hankerahoitusta voidaan nostaa toteutuneita ja hyväksyttyjä kuluja vastaan. Eli Kotiseutuyhdistys joutuu maksamaan laskut ennen kuin myönnettyä rahoitusta voidaan nostaa. Kustannusten hoitamiseksi yhdistys tarvitsee väliaikaista rahoitusta. Tyrnävän Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry pyytää Tyrnävän kunnalta takausta tarvitsemalleen euron lainalle, jonka takaisinmaksuaika on arvioitu kahdeksi vuodeksi. Lainaa yhdistys nostaa tarpeen mukaan. Lainan on myöntänyt Tyrnävän Ousuuspankki seuraavin ehdoin: Lainamäärä euroa Korko 6 kk euribor + marginaali 2,0 % Kokonaiskorko 2,404 % per Ensimmäisen korkojakson määräytyy luoton noston yhteydessä

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Laina on kertalyhenteinen, koko maksetaan 3 kk välein Toimitusmaksu 250 euroa. Lisäselvityksenä Kotiseutuyhdistyksen kirje Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Tyrnävän Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n Tyrnävän Osuuspankilta saamalle neljänkymmenentuhannen euron ( ) lainalle, jonka takaisinmaksuaika on kaksi vuotta ja muut ehdot edellä selostetun mukaiset. Takaus annetaan ilman vastavakuutta. Päätösehdotuksen perustelu: - Kotiseutu- ja museoyhdistys toimii kunnalta vuokratulla tontilla. Vuokrasopimus ei mahdollista vuokraoikeuden kiinnittämistä vakuudeksi. - Kotiseutuyhdistyksen toiminnan lakatessa alue rakennuksineen siirtyy Tyrnävän kunnalle. Hyväksyttiin. Tiia Rusila ja Minna Matinlauri (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA MAANHANKINTAAN / MÄÄRÄALAT RÄME RN:O 5:38 JA TAKAMAA RN:O 9:29 240/631/2014 KHALL 109 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Olli Ylitalon kanssa on neuvoteltu Kotimetsän alueen läheisyydessä sijaitsevan noin 30 hehtaarin suruisen alueen ostamisesta kunnalle tiloista Räme ja Takamaa Ostoalue, joka on kolme määräalaa, on rajattu oheiseen liitekarttaan. Alueen täsmällinen pinta-ala vahvistuu kaupanteon yhteydessä. Hinnaksi on neuvoteltu 1,25 euroa/m2, joten alueen kokonaiskauppahinnaksi muodostuu euroa. Hankinnan perustelu: Alue tukeutuu kunnan ydinkeskustaan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Osaa alueesta voidaan käyttää myös vaihtomaana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy euron määrärahan käytettäväksi noin 30 hehtaarin maa-alueen ostamiseen Olli Ylitalolta Tyrnävän kunnassa ja kylässä sijaitsevista Rämeen ja Takamaan tiloista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valtuutaa kunnanhallituksen sopimaan kaupasta ja kaupan muista ehdoista ja hyväksymään kauppakirjan. Hyväksyttiin. Elina Huurre, Tiia Rusila ja Jussi Ylitalo (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot