Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi Forsström Pirjo-Leena Herpiö Mika Hillner Tom Huhtala Lassi Huttu-Méling Sari Hägg Toni Ilmarinen Pekka Kangas Inkeri Kopra Tapani Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie Kyttälä Kari Laakkonen Janne Lackman Taina Laine Maaret Lehtonen Markku Lemberg Monica Liimatainen Tiina Linnavirta Heikki Luoma Pekka Lähteenmäki Ilkka Maittila Hannele Makkonen Hannu Nauska Ahti Nordström Paula Packalén Paul Pajuoja Matti Palenius Aslak Parnetti Alfonso Peippo Jukka Piekka Tuija Poikonen Piritta Rintanen Leo Saarinen Markku Sassi Jukka Sjögren Pirjo Tenkanen Sami Tommila Eija Wikberg Gunilla Virtanen Nina Åström Petteri Äyräväinen Irene Kerisalo Alla vara

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Lausteela Jorma Leppäniemi Kimmo Pesonen Seppo Saario Minna vara vara vara vara POISSA Hassinen Eila Piiparinen Katri Silvennoinen Birgitta Slunga-Poutsalo Riikka Väre Jari MUUT Juva Simo kaupunginjohtaja Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri Partanen Henri talousjohtaja Perämäki Pasi keskushallinnon toi mi alajoh ta ja Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja Savela Jussi tekninen johtaja Tuomi Päivi opetuspäällikkö Yliluoma Arja perusturvajohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Joona Räsänen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Markku Saarinen Jukka Sassi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja rakennuspaikan myynti Liite 1/kv Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Liite 2/kv Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen muuttaminen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä teknisen lautakunnan talousarvion 2014 toimintakatteen muuttaminen 112 Vuoden kolmannesvuosiraportti Aloite rakennusvalvonnasta Kaupunginvaltuuston ilmoitusasioita

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä ko kouk ses sa kä sitel tä väk si tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jo kai sel le val tuu tetul le, kaupunginhallituksen ille, kunkin val tuus to ryh män kolmelle ensim mäi sel le varaelle ja kau pun gin joh ta jal le Kokouksesta on myös annettu yleisesti tie to ilmestyneissä sanomalehdissä Län si-uu si maa, Väst ra Ny land ja Ykkös-Lohja sekä il mes ty neissä sa no ma leh dis sä Karkkilan Tienoo ja Ykkössanomat. Kokousilmoitus pide tään nähtävänä myös kaupungin ilmoitustaululla Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 34 valtuutettua on saa pu vil la. V a l t u u s t o t o t e a a kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös val tai sek si.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat KV V a l t u u s t o v a l i t s e e tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tajiksi val tuu te tut Markku Saarinen ja Jukka Sassi.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja ra ken nus pai kan myynti 26/ /2014 TEKLA Lohjan kaupungin omistuksessa on Pusulan kaupunginosassa osoitteessa Ran ta tie 6 sijaitseva Terveystalo niminen kiin teis tö ( ). Raken nus on kiinteistörekisterin mukaan kahden asun non talo. Alunperin raken nuk ses sa on ollut alakerrassa lääkärin vastaanottotilat ja yksi asunto, ja 2 krs:ssa kolme asuntoa. Rakennuksessa on nyt alakerrassa kotihoidon ti lat ja 2 krs:ssa kolme vuokra-asuntoa. Kotihoito on siirtymässä syksyn 2014 aikana Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan eläinlääkäritalon ylä kertaan. Asuntotoimi on irtisanonut asuntojen vuokralaiset. Rakennus on tyhjen ty mäs sä. Rakennuksesta on tehty Kiinteistöjen Myyntikeskus Harri Pihlström LKV/Tmi Timo U. Lahtinen toimesta kiinteistön arviolausunto Ar vio lau sun non mukaan kohteen käypä arvo on arviointihetkellä eu roa. Arviolausunnossa on todettu, että omakotitalojen markkinat ovat erit täin epävarmassa tilanteessa, myytäviä taloja on enem män kuin ai emmin ja myyntihinnat ovat laskeneet. Myyntiaikoja pidentää taloudellinen taan tu ma. Kiinteistön pinta-ala on 2365 m². Rakennuspaikka on voimassa olevassa ase ma kaa vas sa YL aluetta. Rakennustehokkuus on e=0,20. Tarvittaessa tu lee käynnistää kaavamuutos, kaavan muuttamiseksi AO alueeksi. Raken nus on valmistunut vuonna Rakennuksen pinta-ala on 224 k-m 2. Ra ken nus on liitetty kunnalliseen ve si- ja viemärijohtoverkostoon. Ra kennuk ses ta ei ole laadittu kuntoarviota, mutta rakennuksen kunnon ar vioidaan olevan välttävä/tyydyttävä. Kiinteistön myynti on tarkoitus antaa kaupungin käyttämälle kiin teis tön vä littä jäl le myyntisopimuksella. Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuus tol le esitettäväksi seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouksen perusteella.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 381 Kj Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouk sen perusteella. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää esittää val tuustol le, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pusulan Rantatie 6:ssa si jait se vaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan tu le via tarpeita varten mikäli juuri nyt käyttöä kiinteistölle ei ole. Kiinteistö si jait see asemakaava-alueella julkisten lähipalveluiden korttialueella ja näin mahdollistaa julkisten palvelujen kehittymisen Pusulassa myös tu levai suu des sa. Keskeisellä paikalla sijaitsevasta lähipalvelurakennuksen alu ees ta keskellä kehittyvää kirkonkylää ei tule luopua. Terveystaloa ja sen piha-aluetta on kunnostettu v n eurolla ja sen myyminen eurolla olisi järkevän taloudenpidon ja tuot tavuus oh jel man vastaista." Hannele Maittilan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na ja kaupunginjohtajan esitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen ja tek ninen johtaja Jussi Savela olivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan klo KV Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - kiinteistön arviokirja Valtuutettu Hannele Maittila teki valtuutettu Pekka Ilmarisen kannattamana seu raa van muutosesityksen: Kaupunginvaltuusto päättää, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pu su lan Rantatie 6:ssa sijaitsevaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan ja säilyttää toistaiseksi kotipalvelun käytössä, jonka tarpeisiin se on remontoitu v n eurolla. Keskeisellä paikal la Pusulan kirkonkylässä sijaitseva kiinteistö, jossa on myös 3 vuok rahuo neis toa, palvelee alueen asukkaita nyt parhaalla mahdollisella tavalla kus tan nus te hok kaas ti. Sen myyminen eurolla olisi järkevän ta louden pi don ja tuottavuusohjelman vastaista.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestys : Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginhallituksen pää tös esitys tä kannattavat äänestivät JAA ja valtuutettu Maittilan muutosesitystä kan nat ta vat EI. Kaupunginhallituksen esitys sai neljäkymmentäneljä (44) ään tä ja valtuutettu Maittilan muutosesitys seitsemän (7) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 44-7 kaupunginhallituksen pää tös esityk sen. Liite 1/kv äänestysluettelo

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle 652/ /2013 KH 214 Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kirjelmällään ilmoittanut, että yhtiö korjaa useampia kohteita kesän 2014 aikana ja korjausten kus tan nusar vio on noin , joka jakaantuu seuraavasti: Lempinkatu 3 -vesijohdot, viemärit ja kylpyhuoneet Mäntynummentie 19 -huoltotie sadevesiviemäröinnit ja salaojat ikkunoiden, ovien maalaus ja parvekkeiden kunnostus Pohjolankatu 5 -pohjaviemäreiden kunnostus peltikaton uusinta Karstuntie 14 -pohjaviemäreiden kunnostus Takojantie -julkisivujen, ikkunoiden ja ovien maalaus aitojen uusinta ulko-ovien katokset salaojat, sadevesiviemäröinnit ja sokkelien vierustat Salmenmäentie 26 A-C -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 26 D-F -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 28 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Lahokallionkatu 3 -ikkunat, parvekeovet ja parvekeovien tiivistys Nummentie 73 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä sokkelin maalaus Antinkatu 1-3 inva-asunnot Vuonna 2013 korjattu Hajajaakopinkuja Yhteensä

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Vuokra-asunnot Oy pyytää edellä olevien hankkeiden lainojen vakuu dek si Lohjan kaupungilta omavelkaista takausta euron lainal le, jonka laina-aika on 20 vuotta. Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytär yh tei sö. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymien kon ser nioh jei den mukaan kaupunki myöntää omavelkaiset takaukset ty tär yh tei sönsä ottamille lainoille. (Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mah dol lis ten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Laina käytetään esit te ly osas sa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin kohteeseen KV Tarkastuspäällikkö Kari Mäntyharju poistui kokouksesta tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo KH 364 Kj Lainatarjoukset pyydettiin valtuuston päätöksen jälkeen ja tämän takia laina kil pai lu tuk sen voittanut Kuntarahoitus Oyj on erikseen pyytänyt kau punkia nimeämään yhtiön takauksen saajaksi. Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Takauksen saaja on kuntarahoitus Oy ja laina käy te-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään esittelyosassa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin koh teeseen KV

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys 37/ /2014 KOPLK Nummi-Pusulan kunnan sivistys- ja tekninen lautakunta sekä kun nan hal litus ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana pitämissään kokouksissa päi vä kodin uudisrakentamista ja suunnittelua. Nummi-Pusulan kunnanhallituksen ni meä män päiväkodin suunnittelutoimikunnan tehtävä oli esittää kun nanhal li tuk sel le päivähoitopaikkojen tarpeet, sijainti sekä päiväkodin esi sel vitys tai hankesuunnitelma. Nummi-Pusulan kunnanhallitus päätti pitämässään kokouksessa an taa suunnittelutoimikunnan tehtäväksi laatia esiselvitys tai -suunnitelma sii tä, missä määrin olisi mahdollista sijoittaa kolmas päiväkoti Nummelle, ny kyi sen kunnanviraston tiloihin. Suunnittelutoimikunta kokoontui viimeisen kerran Toimikunta kä sit te li kunnanhallituksen päätöksen ja totesi kokouksessaan, ettei Nummen kunnantalo sovellu päiväkotikäyttöön. Nummen kunnantalon muut tami nen/kun nos ta mi nen päivähoitokäyttöön olisi alustavan han ke suun ni telman mukaan maksanut Sivistystoimi on päivittänyt Lohjan kaupungin Nummen kaupunginosaan päi vä ko dil le tehdyn selvityksen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Nummi-Pu su lan kunnanhallituksen tekemät päätökset, sekä kunnanhallituksen ni meä män suunnittelutoimikunnan raportti ja niiden ehdotukset. Työryhmä on aikaisempien kokouskäsittelyjen ja omien selvityksien myötä to den nut, ettei alueen lapsisuunnitteet edellytä pysyvän uuden päiväkodin ra ken ta mis ta. Kuitenkin tilapäisesti noin viiden vuoden ajalla näyttää ettei alu een olemassa olevat päivähoitopaikat riitä. Tilapäisen tarpeen tyy dyt tämi sek si työryhmä katsoo hyväksi vaihtoehdoksi siirtää Sammatista 2014 va pau tu vat päiväkotielementit Oinolan koulukeskuksen yhteyteen vuoteen 2018 asti. Nummen alueen lisätilantarve on kaksi 21-paikkaista ryhmää yhteensä 42 paik kaa, jolla ensisijaisesti täytetään esiopetuksen tilantarpeita. Loput paikat osoitetaan Nummen ja Saukkolan alueen 5 -vuotiaille lapsille, sekä mah dol li ses ti avoimelle päivähoidolle. Sammatin koulun tilaelementtien hyötyneliömäärä on noin 300 neliötä. Loh jan kaupunki on käyttänyt mitoituksena 7 neliötä/lapsi, jolloin ti la element tei hin laskennallisesti mahtuisi noin 43 lasta. Tilaelementtien siirron alustava kustannusarvio on , sekä ir taimis toon Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan kunnanhallituksen pöytäkirjaote

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnantalon, entisen apteekin ja apteekkarin asuintalon käyt tö tar koi tuksen muutoksen hankesuunnitelma - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma - Suunnittelutoimikunnan raportti Sj Kasvatus ja opetuslautakunta päättää 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon päi vi tetys tä hankesuunnitelmasta; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sammatin kou lun tilaelementit siirretään vuoden 2015 aikana Oinolan koulun yh teyteen päiväkotia varten; 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lohjan kaupun gin vuoden 2015 talousarvion investointeihin varataan määräraha tilaelementtien siirtoa sekä irtaimistoa varten; 5. että, Oinolan päiväkodin uudisrakentamista tarkastellaan uudestaan vuo den 2017 aikana. Jäsen Juha Ourila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo TEKLA Tj Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma (Jorma Kaasinen) Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, että han ke suun ni telmaan sisältyvä tilaelementtien siirto Sammatin koululta Oinolan koululle toteu tuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa sivistystoimen erittelemättömiin hankkeisiin si säl ty vänä. Tilalementtien perustukset toteutetaan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. Tilaelementtien sijoittuminen Oinolan koulun tontille on kat sot tu siten, ettei sijoittuminen haittaa koulun toimintaa. Sijoituspaikan yh tey des sä on huomioitu alueen liikenneturvallisuus. Muilta osin han kesuun ni tel maan ei ole huomauttamista. Jäsen Mikki Nieminen Hannele Ilomäki-Piirilän kannattamana esitti seuraavan muutosesityksen:

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta päättää 1) lausuntonaan todeta, että hankesuunnitelmaan sisältyvä tilaelementtien siir to Sammatin koululta Oinolan koululle toteutuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa si vis tys toimen erittelemättömiin hankkeisiin sisältyvänä. Tilaelementtien perustukset to teu te taan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. 2) Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun län sipuo lel la ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Taitotalon välissä. 3) Muilta osin hankesuunnitelmaan ei ole huomauttamista. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni men huu toää nes tyk se nä siten, että teknisen johtajan päätösesitystä kannattavat äänes ti vät JAA ja Mikki Niemisen muutosesitystä kannattaneet EI Teknisen johtajan päätösesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et Jar mo Aho, Pekka Luoma, Maija Elenius, Rolf Grandell, Tapani Kopra, Maa rit Makkonen, Pertti Merilä, Kaisa Niskala ja Kaarina Viljanen. Jäsen Mik ki Niemisen muutosesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et To ni Hägg, Hannele Ilomäki-Piirilä ja Mikki Nieminen. Teknisen johtajan päätösesitys sai yhdeksän (9) ääntä ja Mikki Niemi sen muutosesitys kolme (3) ääntä. Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 9 3 teknisen johtajan pää tös esi tyksen. KH 361 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Muutosesitys 1 Hannele Maittila esitti että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus-

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hank kees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Num mi-pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. Päivi Alanne kannatti Hannele Maittilan tekemää muutosesitystä. Muutosesitys 2 Päivi Alanne esitti että 2) kohta Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun länsipuolella ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Tai to ta lon välissä raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päät ti yksimielisesti jättää asian pöydälle. KH 379 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan ja asiaa tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2017; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen:

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pusulan kunnan ai kai sem pien linjausten mukaisesti. Hannele Maittilan vastaesitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi kannat ta mat to ma na ja kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tekninen johtaja Jussi Savela ja ti la hal lin topääl lik kö Jorma Kaasinen olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kä sit te lyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Muutosesitys Valtuutettu Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Valtuusto päättää, että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus hankkees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hal li tuksen esityksen luonnoksesta 956/05.00/2013 PERLJ Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama sosiaali- ja ter veys pal velu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus kun nal le annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos pe rustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä misen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pa nolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Lohjan kaupungilta lausuntoa la ki esityk ses tä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohden net tu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vas tauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyssä on varattu mah dol li suus myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Uudistusta koskeva vaikutusarviointi löytyvä osoitteesta wwww.stm.fi/sote-uudistus. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suh tees ta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodos tet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden poh jalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, min kä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta kat soo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustolle. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannan ot toon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuuluvista kunnista on erikseen jaetta vis sa asiakirjoissa. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ai noastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymysiin (ky sy myk set 37 ja 38) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Täl löin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kun nan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa aluei den muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vasta ta kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä pää tösasia kir jan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen vii meis te ly työssä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lau sun-

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto to kier rok sen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tul la voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunto tulee antaa antamaan mennessä. Lausunto on liitteenä 2. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma, johtava lääkäri Mira Uunimäki, kau pun gin joh ta ja Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - nro 1: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - nro 2: Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liitteet: - nro 2: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Lohjan kaupunginvaltuusto esittää kantanaan sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta seuraa vaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva- erityis vas tuu alu ee seen; sekä 2. antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. KH 386 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat - lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta (valtuustolle esitettävä liite) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä esittää kantanaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta seuraavaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva -erityis vas tuu alu ee seen; sekä

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. Perusturvajohtaja Arja Yliluoma oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liite 2/kv lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen 160/ /2014 PERLJ Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvio on ennusteen mukaan ylit ty mäs sä, kun ulkoiset kulut ja ulkoiset tuotot huomioidaan. Sisäisten me no- ja tuloerien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pe rustur va lau ta kun ta käsitteli talouden sopeutumistoimenpiteitä , kos ka jo talvella arvioitiin, että perusturvalautakunnan talousarvion mää rära ha on riittämätön. Lisäksi talouden sopeutus- ja tuottavuusasioiden kä sitte ly jatkui , jolloin lautakunta edellytti vuodeosastojen tuotta vuu den kasvua. Nämä päätöspykälät (yhdistelmänä) ovat tämän asia kirjan liit tee nä. Sosiaalipalvelujen tulosalueella toimintakate on arviolta euroa suu rem pi kuin talousarviossa, mikä johtuu pääosin lakisääteisistä toi meentu lo tu ki ku luis ta ja lastensuojelun laitospalveluista. Toimeentulotukikulut ylit ty vät arviolta eurolla ja lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut eurolla. Lastensuojelun avopalvelujen ostojen ja lapsiperhetyön hen ki lös tö ku lu jen jääminen alle talousarvion kompensoi edellä mainittuja yli tyk siä eurolla. Erityispalvelujen tulosalueella kehitysvammaisten laitoshoito aiheuttaa euron kulujen ylityksen. Vammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ta lous ar vio puolestaan alittuu eurolla ja vammaisten kul je tus pal ve lu jen kulut eurolla. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lai tos hoi don ostopalveluihin käytetään arviolta euroa vähemmän kuin mitä on talousarviossa. Koko erityispalvelujen tulosalueen toiminatakatteen yli tys on siten yhteensä euroa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen toimintakate ylittyy arviolta euroa, mikä johtuu sijaistyövoiman henkilöstökuluista, mitä asiaa lau ta kun ta käsitteli jo kokouksessaan Tulosalueen sisältä ei löydy sääs tö koh tei ta. Hallintopalvelujen talousarvion toimintakatteen ei ennakoida ylittyvän. Terveyspalvelujen tulosalueella erikoissairaanhoidon kulut ylittävät ta lousar vion eurolla siten, että Helsingin ja Uudenmaan sai raan hoi topii rin (Hus) palvelujen ostokulut kohoavat euroa yli talousarvion. Eri kois sai raan hoi don eläkevastuukulut jäävät puolestaan euroa al le budjetoidun summan. Terveyspalvelujen tulosalueella muissa toi minnois sa kuin erikoissairaanhoidossa arvioidaan tuottolisäyksiä ja ku lu vä hennyk siä olevan yhteensä euroa. Terveyspalvelujen toimintakate ylit tyy siten arviolta euroa. Perusturvalautakunnan kaikkien tulosalueiden kaikkien tulosyksikköjen osal ta on läpikäyty koko vuotta koskeva kulujen ja tuottojen ennuste ja sääs tö mah dol li suu det. Tiukalla kulukurillakaan toimintakulujen säästöt eivät riitä kattamaan edellä mainittuja lakisääteisten avustus- ja pal ve lu tarpei den voimakasta kasvua.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot