Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi Forsström Pirjo-Leena Herpiö Mika Hillner Tom Huhtala Lassi Huttu-Méling Sari Hägg Toni Ilmarinen Pekka Kangas Inkeri Kopra Tapani Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie Kyttälä Kari Laakkonen Janne Lackman Taina Laine Maaret Lehtonen Markku Lemberg Monica Liimatainen Tiina Linnavirta Heikki Luoma Pekka Lähteenmäki Ilkka Maittila Hannele Makkonen Hannu Nauska Ahti Nordström Paula Packalén Paul Pajuoja Matti Palenius Aslak Parnetti Alfonso Peippo Jukka Piekka Tuija Poikonen Piritta Rintanen Leo Saarinen Markku Sassi Jukka Sjögren Pirjo Tenkanen Sami Tommila Eija Wikberg Gunilla Virtanen Nina Åström Petteri Äyräväinen Irene Kerisalo Alla vara

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Lausteela Jorma Leppäniemi Kimmo Pesonen Seppo Saario Minna vara vara vara vara POISSA Hassinen Eila Piiparinen Katri Silvennoinen Birgitta Slunga-Poutsalo Riikka Väre Jari MUUT Juva Simo kaupunginjohtaja Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri Partanen Henri talousjohtaja Perämäki Pasi keskushallinnon toi mi alajoh ta ja Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja Savela Jussi tekninen johtaja Tuomi Päivi opetuspäällikkö Yliluoma Arja perusturvajohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Joona Räsänen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Markku Saarinen Jukka Sassi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja rakennuspaikan myynti Liite 1/kv Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Liite 2/kv Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen muuttaminen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä teknisen lautakunnan talousarvion 2014 toimintakatteen muuttaminen 112 Vuoden kolmannesvuosiraportti Aloite rakennusvalvonnasta Kaupunginvaltuuston ilmoitusasioita

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä ko kouk ses sa kä sitel tä väk si tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jo kai sel le val tuu tetul le, kaupunginhallituksen ille, kunkin val tuus to ryh män kolmelle ensim mäi sel le varaelle ja kau pun gin joh ta jal le Kokouksesta on myös annettu yleisesti tie to ilmestyneissä sanomalehdissä Län si-uu si maa, Väst ra Ny land ja Ykkös-Lohja sekä il mes ty neissä sa no ma leh dis sä Karkkilan Tienoo ja Ykkössanomat. Kokousilmoitus pide tään nähtävänä myös kaupungin ilmoitustaululla Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 34 valtuutettua on saa pu vil la. V a l t u u s t o t o t e a a kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös val tai sek si.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat KV V a l t u u s t o v a l i t s e e tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tajiksi val tuu te tut Markku Saarinen ja Jukka Sassi.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja ra ken nus pai kan myynti 26/ /2014 TEKLA Lohjan kaupungin omistuksessa on Pusulan kaupunginosassa osoitteessa Ran ta tie 6 sijaitseva Terveystalo niminen kiin teis tö ( ). Raken nus on kiinteistörekisterin mukaan kahden asun non talo. Alunperin raken nuk ses sa on ollut alakerrassa lääkärin vastaanottotilat ja yksi asunto, ja 2 krs:ssa kolme asuntoa. Rakennuksessa on nyt alakerrassa kotihoidon ti lat ja 2 krs:ssa kolme vuokra-asuntoa. Kotihoito on siirtymässä syksyn 2014 aikana Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan eläinlääkäritalon ylä kertaan. Asuntotoimi on irtisanonut asuntojen vuokralaiset. Rakennus on tyhjen ty mäs sä. Rakennuksesta on tehty Kiinteistöjen Myyntikeskus Harri Pihlström LKV/Tmi Timo U. Lahtinen toimesta kiinteistön arviolausunto Ar vio lau sun non mukaan kohteen käypä arvo on arviointihetkellä eu roa. Arviolausunnossa on todettu, että omakotitalojen markkinat ovat erit täin epävarmassa tilanteessa, myytäviä taloja on enem män kuin ai emmin ja myyntihinnat ovat laskeneet. Myyntiaikoja pidentää taloudellinen taan tu ma. Kiinteistön pinta-ala on 2365 m². Rakennuspaikka on voimassa olevassa ase ma kaa vas sa YL aluetta. Rakennustehokkuus on e=0,20. Tarvittaessa tu lee käynnistää kaavamuutos, kaavan muuttamiseksi AO alueeksi. Raken nus on valmistunut vuonna Rakennuksen pinta-ala on 224 k-m 2. Ra ken nus on liitetty kunnalliseen ve si- ja viemärijohtoverkostoon. Ra kennuk ses ta ei ole laadittu kuntoarviota, mutta rakennuksen kunnon ar vioidaan olevan välttävä/tyydyttävä. Kiinteistön myynti on tarkoitus antaa kaupungin käyttämälle kiin teis tön vä littä jäl le myyntisopimuksella. Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuus tol le esitettäväksi seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouksen perusteella.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 381 Kj Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouk sen perusteella. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää esittää val tuustol le, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pusulan Rantatie 6:ssa si jait se vaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan tu le via tarpeita varten mikäli juuri nyt käyttöä kiinteistölle ei ole. Kiinteistö si jait see asemakaava-alueella julkisten lähipalveluiden korttialueella ja näin mahdollistaa julkisten palvelujen kehittymisen Pusulassa myös tu levai suu des sa. Keskeisellä paikalla sijaitsevasta lähipalvelurakennuksen alu ees ta keskellä kehittyvää kirkonkylää ei tule luopua. Terveystaloa ja sen piha-aluetta on kunnostettu v n eurolla ja sen myyminen eurolla olisi järkevän taloudenpidon ja tuot tavuus oh jel man vastaista." Hannele Maittilan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na ja kaupunginjohtajan esitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen ja tek ninen johtaja Jussi Savela olivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan klo KV Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - kiinteistön arviokirja Valtuutettu Hannele Maittila teki valtuutettu Pekka Ilmarisen kannattamana seu raa van muutosesityksen: Kaupunginvaltuusto päättää, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pu su lan Rantatie 6:ssa sijaitsevaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan ja säilyttää toistaiseksi kotipalvelun käytössä, jonka tarpeisiin se on remontoitu v n eurolla. Keskeisellä paikal la Pusulan kirkonkylässä sijaitseva kiinteistö, jossa on myös 3 vuok rahuo neis toa, palvelee alueen asukkaita nyt parhaalla mahdollisella tavalla kus tan nus te hok kaas ti. Sen myyminen eurolla olisi järkevän ta louden pi don ja tuottavuusohjelman vastaista.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestys : Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginhallituksen pää tös esitys tä kannattavat äänestivät JAA ja valtuutettu Maittilan muutosesitystä kan nat ta vat EI. Kaupunginhallituksen esitys sai neljäkymmentäneljä (44) ään tä ja valtuutettu Maittilan muutosesitys seitsemän (7) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 44-7 kaupunginhallituksen pää tös esityk sen. Liite 1/kv äänestysluettelo

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle 652/ /2013 KH 214 Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kirjelmällään ilmoittanut, että yhtiö korjaa useampia kohteita kesän 2014 aikana ja korjausten kus tan nusar vio on noin , joka jakaantuu seuraavasti: Lempinkatu 3 -vesijohdot, viemärit ja kylpyhuoneet Mäntynummentie 19 -huoltotie sadevesiviemäröinnit ja salaojat ikkunoiden, ovien maalaus ja parvekkeiden kunnostus Pohjolankatu 5 -pohjaviemäreiden kunnostus peltikaton uusinta Karstuntie 14 -pohjaviemäreiden kunnostus Takojantie -julkisivujen, ikkunoiden ja ovien maalaus aitojen uusinta ulko-ovien katokset salaojat, sadevesiviemäröinnit ja sokkelien vierustat Salmenmäentie 26 A-C -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 26 D-F -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 28 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Lahokallionkatu 3 -ikkunat, parvekeovet ja parvekeovien tiivistys Nummentie 73 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä sokkelin maalaus Antinkatu 1-3 inva-asunnot Vuonna 2013 korjattu Hajajaakopinkuja Yhteensä

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Vuokra-asunnot Oy pyytää edellä olevien hankkeiden lainojen vakuu dek si Lohjan kaupungilta omavelkaista takausta euron lainal le, jonka laina-aika on 20 vuotta. Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytär yh tei sö. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymien kon ser nioh jei den mukaan kaupunki myöntää omavelkaiset takaukset ty tär yh tei sönsä ottamille lainoille. (Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mah dol lis ten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Laina käytetään esit te ly osas sa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin kohteeseen KV Tarkastuspäällikkö Kari Mäntyharju poistui kokouksesta tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo KH 364 Kj Lainatarjoukset pyydettiin valtuuston päätöksen jälkeen ja tämän takia laina kil pai lu tuk sen voittanut Kuntarahoitus Oyj on erikseen pyytänyt kau punkia nimeämään yhtiön takauksen saajaksi. Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Takauksen saaja on kuntarahoitus Oy ja laina käy te-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään esittelyosassa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin koh teeseen KV

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys 37/ /2014 KOPLK Nummi-Pusulan kunnan sivistys- ja tekninen lautakunta sekä kun nan hal litus ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana pitämissään kokouksissa päi vä kodin uudisrakentamista ja suunnittelua. Nummi-Pusulan kunnanhallituksen ni meä män päiväkodin suunnittelutoimikunnan tehtävä oli esittää kun nanhal li tuk sel le päivähoitopaikkojen tarpeet, sijainti sekä päiväkodin esi sel vitys tai hankesuunnitelma. Nummi-Pusulan kunnanhallitus päätti pitämässään kokouksessa an taa suunnittelutoimikunnan tehtäväksi laatia esiselvitys tai -suunnitelma sii tä, missä määrin olisi mahdollista sijoittaa kolmas päiväkoti Nummelle, ny kyi sen kunnanviraston tiloihin. Suunnittelutoimikunta kokoontui viimeisen kerran Toimikunta kä sit te li kunnanhallituksen päätöksen ja totesi kokouksessaan, ettei Nummen kunnantalo sovellu päiväkotikäyttöön. Nummen kunnantalon muut tami nen/kun nos ta mi nen päivähoitokäyttöön olisi alustavan han ke suun ni telman mukaan maksanut Sivistystoimi on päivittänyt Lohjan kaupungin Nummen kaupunginosaan päi vä ko dil le tehdyn selvityksen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Nummi-Pu su lan kunnanhallituksen tekemät päätökset, sekä kunnanhallituksen ni meä män suunnittelutoimikunnan raportti ja niiden ehdotukset. Työryhmä on aikaisempien kokouskäsittelyjen ja omien selvityksien myötä to den nut, ettei alueen lapsisuunnitteet edellytä pysyvän uuden päiväkodin ra ken ta mis ta. Kuitenkin tilapäisesti noin viiden vuoden ajalla näyttää ettei alu een olemassa olevat päivähoitopaikat riitä. Tilapäisen tarpeen tyy dyt tämi sek si työryhmä katsoo hyväksi vaihtoehdoksi siirtää Sammatista 2014 va pau tu vat päiväkotielementit Oinolan koulukeskuksen yhteyteen vuoteen 2018 asti. Nummen alueen lisätilantarve on kaksi 21-paikkaista ryhmää yhteensä 42 paik kaa, jolla ensisijaisesti täytetään esiopetuksen tilantarpeita. Loput paikat osoitetaan Nummen ja Saukkolan alueen 5 -vuotiaille lapsille, sekä mah dol li ses ti avoimelle päivähoidolle. Sammatin koulun tilaelementtien hyötyneliömäärä on noin 300 neliötä. Loh jan kaupunki on käyttänyt mitoituksena 7 neliötä/lapsi, jolloin ti la element tei hin laskennallisesti mahtuisi noin 43 lasta. Tilaelementtien siirron alustava kustannusarvio on , sekä ir taimis toon Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan kunnanhallituksen pöytäkirjaote

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnantalon, entisen apteekin ja apteekkarin asuintalon käyt tö tar koi tuksen muutoksen hankesuunnitelma - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma - Suunnittelutoimikunnan raportti Sj Kasvatus ja opetuslautakunta päättää 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon päi vi tetys tä hankesuunnitelmasta; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sammatin kou lun tilaelementit siirretään vuoden 2015 aikana Oinolan koulun yh teyteen päiväkotia varten; 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lohjan kaupun gin vuoden 2015 talousarvion investointeihin varataan määräraha tilaelementtien siirtoa sekä irtaimistoa varten; 5. että, Oinolan päiväkodin uudisrakentamista tarkastellaan uudestaan vuo den 2017 aikana. Jäsen Juha Ourila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo TEKLA Tj Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma (Jorma Kaasinen) Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, että han ke suun ni telmaan sisältyvä tilaelementtien siirto Sammatin koululta Oinolan koululle toteu tuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa sivistystoimen erittelemättömiin hankkeisiin si säl ty vänä. Tilalementtien perustukset toteutetaan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. Tilaelementtien sijoittuminen Oinolan koulun tontille on kat sot tu siten, ettei sijoittuminen haittaa koulun toimintaa. Sijoituspaikan yh tey des sä on huomioitu alueen liikenneturvallisuus. Muilta osin han kesuun ni tel maan ei ole huomauttamista. Jäsen Mikki Nieminen Hannele Ilomäki-Piirilän kannattamana esitti seuraavan muutosesityksen:

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta päättää 1) lausuntonaan todeta, että hankesuunnitelmaan sisältyvä tilaelementtien siir to Sammatin koululta Oinolan koululle toteutuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa si vis tys toimen erittelemättömiin hankkeisiin sisältyvänä. Tilaelementtien perustukset to teu te taan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. 2) Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun län sipuo lel la ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Taitotalon välissä. 3) Muilta osin hankesuunnitelmaan ei ole huomauttamista. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni men huu toää nes tyk se nä siten, että teknisen johtajan päätösesitystä kannattavat äänes ti vät JAA ja Mikki Niemisen muutosesitystä kannattaneet EI Teknisen johtajan päätösesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et Jar mo Aho, Pekka Luoma, Maija Elenius, Rolf Grandell, Tapani Kopra, Maa rit Makkonen, Pertti Merilä, Kaisa Niskala ja Kaarina Viljanen. Jäsen Mik ki Niemisen muutosesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et To ni Hägg, Hannele Ilomäki-Piirilä ja Mikki Nieminen. Teknisen johtajan päätösesitys sai yhdeksän (9) ääntä ja Mikki Niemi sen muutosesitys kolme (3) ääntä. Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 9 3 teknisen johtajan pää tös esi tyksen. KH 361 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Muutosesitys 1 Hannele Maittila esitti että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus-

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hank kees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Num mi-pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. Päivi Alanne kannatti Hannele Maittilan tekemää muutosesitystä. Muutosesitys 2 Päivi Alanne esitti että 2) kohta Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun länsipuolella ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Tai to ta lon välissä raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päät ti yksimielisesti jättää asian pöydälle. KH 379 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan ja asiaa tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2017; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen:

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pusulan kunnan ai kai sem pien linjausten mukaisesti. Hannele Maittilan vastaesitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi kannat ta mat to ma na ja kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tekninen johtaja Jussi Savela ja ti la hal lin topääl lik kö Jorma Kaasinen olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kä sit te lyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Muutosesitys Valtuutettu Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Valtuusto päättää, että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus hankkees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hal li tuksen esityksen luonnoksesta 956/05.00/2013 PERLJ Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama sosiaali- ja ter veys pal velu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus kun nal le annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos pe rustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä misen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pa nolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Lohjan kaupungilta lausuntoa la ki esityk ses tä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohden net tu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vas tauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyssä on varattu mah dol li suus myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Uudistusta koskeva vaikutusarviointi löytyvä osoitteesta wwww.stm.fi/sote-uudistus. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suh tees ta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodos tet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden poh jalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, min kä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta kat soo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustolle. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannan ot toon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuuluvista kunnista on erikseen jaetta vis sa asiakirjoissa. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ai noastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymysiin (ky sy myk set 37 ja 38) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Täl löin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kun nan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa aluei den muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vasta ta kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä pää tösasia kir jan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen vii meis te ly työssä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lau sun-

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto to kier rok sen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tul la voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunto tulee antaa antamaan mennessä. Lausunto on liitteenä 2. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma, johtava lääkäri Mira Uunimäki, kau pun gin joh ta ja Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - nro 1: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - nro 2: Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liitteet: - nro 2: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Lohjan kaupunginvaltuusto esittää kantanaan sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta seuraa vaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva- erityis vas tuu alu ee seen; sekä 2. antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. KH 386 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat - lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta (valtuustolle esitettävä liite) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä esittää kantanaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta seuraavaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva -erityis vas tuu alu ee seen; sekä

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. Perusturvajohtaja Arja Yliluoma oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liite 2/kv lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen 160/ /2014 PERLJ Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvio on ennusteen mukaan ylit ty mäs sä, kun ulkoiset kulut ja ulkoiset tuotot huomioidaan. Sisäisten me no- ja tuloerien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pe rustur va lau ta kun ta käsitteli talouden sopeutumistoimenpiteitä , kos ka jo talvella arvioitiin, että perusturvalautakunnan talousarvion mää rära ha on riittämätön. Lisäksi talouden sopeutus- ja tuottavuusasioiden kä sitte ly jatkui , jolloin lautakunta edellytti vuodeosastojen tuotta vuu den kasvua. Nämä päätöspykälät (yhdistelmänä) ovat tämän asia kirjan liit tee nä. Sosiaalipalvelujen tulosalueella toimintakate on arviolta euroa suu rem pi kuin talousarviossa, mikä johtuu pääosin lakisääteisistä toi meentu lo tu ki ku luis ta ja lastensuojelun laitospalveluista. Toimeentulotukikulut ylit ty vät arviolta eurolla ja lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut eurolla. Lastensuojelun avopalvelujen ostojen ja lapsiperhetyön hen ki lös tö ku lu jen jääminen alle talousarvion kompensoi edellä mainittuja yli tyk siä eurolla. Erityispalvelujen tulosalueella kehitysvammaisten laitoshoito aiheuttaa euron kulujen ylityksen. Vammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ta lous ar vio puolestaan alittuu eurolla ja vammaisten kul je tus pal ve lu jen kulut eurolla. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lai tos hoi don ostopalveluihin käytetään arviolta euroa vähemmän kuin mitä on talousarviossa. Koko erityispalvelujen tulosalueen toiminatakatteen yli tys on siten yhteensä euroa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen toimintakate ylittyy arviolta euroa, mikä johtuu sijaistyövoiman henkilöstökuluista, mitä asiaa lau ta kun ta käsitteli jo kokouksessaan Tulosalueen sisältä ei löydy sääs tö koh tei ta. Hallintopalvelujen talousarvion toimintakatteen ei ennakoida ylittyvän. Terveyspalvelujen tulosalueella erikoissairaanhoidon kulut ylittävät ta lousar vion eurolla siten, että Helsingin ja Uudenmaan sai raan hoi topii rin (Hus) palvelujen ostokulut kohoavat euroa yli talousarvion. Eri kois sai raan hoi don eläkevastuukulut jäävät puolestaan euroa al le budjetoidun summan. Terveyspalvelujen tulosalueella muissa toi minnois sa kuin erikoissairaanhoidossa arvioidaan tuottolisäyksiä ja ku lu vä hennyk siä olevan yhteensä euroa. Terveyspalvelujen toimintakate ylit tyy siten arviolta euroa. Perusturvalautakunnan kaikkien tulosalueiden kaikkien tulosyksikköjen osal ta on läpikäyty koko vuotta koskeva kulujen ja tuottojen ennuste ja sääs tö mah dol li suu det. Tiukalla kulukurillakaan toimintakulujen säästöt eivät riitä kattamaan edellä mainittuja lakisääteisten avustus- ja pal ve lu tarpei den voimakasta kasvua.

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot