Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi Forsström Pirjo-Leena Herpiö Mika Hillner Tom Huhtala Lassi Huttu-Méling Sari Hägg Toni Ilmarinen Pekka Kangas Inkeri Kopra Tapani Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie Kyttälä Kari Laakkonen Janne Lackman Taina Laine Maaret Lehtonen Markku Lemberg Monica Liimatainen Tiina Linnavirta Heikki Luoma Pekka Lähteenmäki Ilkka Maittila Hannele Makkonen Hannu Nauska Ahti Nordström Paula Packalén Paul Pajuoja Matti Palenius Aslak Parnetti Alfonso Peippo Jukka Piekka Tuija Poikonen Piritta Rintanen Leo Saarinen Markku Sassi Jukka Sjögren Pirjo Tenkanen Sami Tommila Eija Wikberg Gunilla Virtanen Nina Åström Petteri Äyräväinen Irene Kerisalo Alla vara

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Lausteela Jorma Leppäniemi Kimmo Pesonen Seppo Saario Minna vara vara vara vara POISSA Hassinen Eila Piiparinen Katri Silvennoinen Birgitta Slunga-Poutsalo Riikka Väre Jari MUUT Juva Simo kaupunginjohtaja Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri Partanen Henri talousjohtaja Perämäki Pasi keskushallinnon toi mi alajoh ta ja Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja Savela Jussi tekninen johtaja Tuomi Päivi opetuspäällikkö Yliluoma Arja perusturvajohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Joona Räsänen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Markku Saarinen Jukka Sassi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja rakennuspaikan myynti Liite 1/kv Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Liite 2/kv Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen muuttaminen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä teknisen lautakunnan talousarvion 2014 toimintakatteen muuttaminen 112 Vuoden kolmannesvuosiraportti Aloite rakennusvalvonnasta Kaupunginvaltuuston ilmoitusasioita

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä ko kouk ses sa kä sitel tä väk si tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jo kai sel le val tuu tetul le, kaupunginhallituksen ille, kunkin val tuus to ryh män kolmelle ensim mäi sel le varaelle ja kau pun gin joh ta jal le Kokouksesta on myös annettu yleisesti tie to ilmestyneissä sanomalehdissä Län si-uu si maa, Väst ra Ny land ja Ykkös-Lohja sekä il mes ty neissä sa no ma leh dis sä Karkkilan Tienoo ja Ykkössanomat. Kokousilmoitus pide tään nähtävänä myös kaupungin ilmoitustaululla Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 34 valtuutettua on saa pu vil la. V a l t u u s t o t o t e a a kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös val tai sek si.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat KV V a l t u u s t o v a l i t s e e tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tajiksi val tuu te tut Markku Saarinen ja Jukka Sassi.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan Rantatien rakennuksen ja ra ken nus pai kan myynti 26/ /2014 TEKLA Lohjan kaupungin omistuksessa on Pusulan kaupunginosassa osoitteessa Ran ta tie 6 sijaitseva Terveystalo niminen kiin teis tö ( ). Raken nus on kiinteistörekisterin mukaan kahden asun non talo. Alunperin raken nuk ses sa on ollut alakerrassa lääkärin vastaanottotilat ja yksi asunto, ja 2 krs:ssa kolme asuntoa. Rakennuksessa on nyt alakerrassa kotihoidon ti lat ja 2 krs:ssa kolme vuokra-asuntoa. Kotihoito on siirtymässä syksyn 2014 aikana Pusulan kaupunginosassa sijaitsevan eläinlääkäritalon ylä kertaan. Asuntotoimi on irtisanonut asuntojen vuokralaiset. Rakennus on tyhjen ty mäs sä. Rakennuksesta on tehty Kiinteistöjen Myyntikeskus Harri Pihlström LKV/Tmi Timo U. Lahtinen toimesta kiinteistön arviolausunto Ar vio lau sun non mukaan kohteen käypä arvo on arviointihetkellä eu roa. Arviolausunnossa on todettu, että omakotitalojen markkinat ovat erit täin epävarmassa tilanteessa, myytäviä taloja on enem män kuin ai emmin ja myyntihinnat ovat laskeneet. Myyntiaikoja pidentää taloudellinen taan tu ma. Kiinteistön pinta-ala on 2365 m². Rakennuspaikka on voimassa olevassa ase ma kaa vas sa YL aluetta. Rakennustehokkuus on e=0,20. Tarvittaessa tu lee käynnistää kaavamuutos, kaavan muuttamiseksi AO alueeksi. Raken nus on valmistunut vuonna Rakennuksen pinta-ala on 224 k-m 2. Ra ken nus on liitetty kunnalliseen ve si- ja viemärijohtoverkostoon. Ra kennuk ses ta ei ole laadittu kuntoarviota, mutta rakennuksen kunnon ar vioidaan olevan välttävä/tyydyttävä. Kiinteistön myynti on tarkoitus antaa kaupungin käyttämälle kiin teis tön vä littä jäl le myyntisopimuksella. Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuus tol le esitettäväksi seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouksen perusteella.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 381 Kj Erikseen jaettava asiakirja: - kiinteistön arviokirja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään kiinteistön kaavan mukaisen rakennuspaikan osan rakennuksineen ja liittymineen tarjouk sen perusteella. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää esittää val tuustol le, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pusulan Rantatie 6:ssa si jait se vaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan tu le via tarpeita varten mikäli juuri nyt käyttöä kiinteistölle ei ole. Kiinteistö si jait see asemakaava-alueella julkisten lähipalveluiden korttialueella ja näin mahdollistaa julkisten palvelujen kehittymisen Pusulassa myös tu levai suu des sa. Keskeisellä paikalla sijaitsevasta lähipalvelurakennuksen alu ees ta keskellä kehittyvää kirkonkylää ei tule luopua. Terveystaloa ja sen piha-aluetta on kunnostettu v n eurolla ja sen myyminen eurolla olisi järkevän taloudenpidon ja tuot tavuus oh jel man vastaista." Hannele Maittilan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na ja kaupunginjohtajan esitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen ja tek ninen johtaja Jussi Savela olivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan klo KV Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - kiinteistön arviokirja Valtuutettu Hannele Maittila teki valtuutettu Pekka Ilmarisen kannattamana seu raa van muutosesityksen: Kaupunginvaltuusto päättää, ettei se oikeuta kaupunginhallitusta myymään Pu su lan Rantatie 6:ssa sijaitsevaa Terveystalo nimistä kiinteistöä, vaan pitää sen omistuksessaan ja säilyttää toistaiseksi kotipalvelun käytössä, jonka tarpeisiin se on remontoitu v n eurolla. Keskeisellä paikal la Pusulan kirkonkylässä sijaitseva kiinteistö, jossa on myös 3 vuok rahuo neis toa, palvelee alueen asukkaita nyt parhaalla mahdollisella tavalla kus tan nus te hok kaas ti. Sen myyminen eurolla olisi järkevän ta louden pi don ja tuottavuusohjelman vastaista.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestys : Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginhallituksen pää tös esitys tä kannattavat äänestivät JAA ja valtuutettu Maittilan muutosesitystä kan nat ta vat EI. Kaupunginhallituksen esitys sai neljäkymmentäneljä (44) ään tä ja valtuutettu Maittilan muutosesitys seitsemän (7) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 44-7 kaupunginhallituksen pää tös esityk sen. Liite 1/kv äänestysluettelo

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainalle 652/ /2013 KH 214 Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kirjelmällään ilmoittanut, että yhtiö korjaa useampia kohteita kesän 2014 aikana ja korjausten kus tan nusar vio on noin , joka jakaantuu seuraavasti: Lempinkatu 3 -vesijohdot, viemärit ja kylpyhuoneet Mäntynummentie 19 -huoltotie sadevesiviemäröinnit ja salaojat ikkunoiden, ovien maalaus ja parvekkeiden kunnostus Pohjolankatu 5 -pohjaviemäreiden kunnostus peltikaton uusinta Karstuntie 14 -pohjaviemäreiden kunnostus Takojantie -julkisivujen, ikkunoiden ja ovien maalaus aitojen uusinta ulko-ovien katokset salaojat, sadevesiviemäröinnit ja sokkelien vierustat Salmenmäentie 26 A-C -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 26 D-F -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Salmenmäentie 28 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä kaiteiden maalaus Lahokallionkatu 3 -ikkunat, parvekeovet ja parvekeovien tiivistys Nummentie 73 -ikkunoiden ja parvekeovien sekä sokkelin maalaus Antinkatu 1-3 inva-asunnot Vuonna 2013 korjattu Hajajaakopinkuja Yhteensä

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lohjan Vuokra-asunnot Oy pyytää edellä olevien hankkeiden lainojen vakuu dek si Lohjan kaupungilta omavelkaista takausta euron lainal le, jonka laina-aika on 20 vuotta. Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytär yh tei sö. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymien kon ser nioh jei den mukaan kaupunki myöntää omavelkaiset takaukset ty tär yh tei sönsä ottamille lainoille. (Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mah dol lis ten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Laina käytetään esit te ly osas sa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin kohteeseen KV Tarkastuspäällikkö Kari Mäntyharju poistui kokouksesta tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo KH 364 Kj Lainatarjoukset pyydettiin valtuuston päätöksen jälkeen ja tämän takia laina kil pai lu tuk sen voittanut Kuntarahoitus Oyj on erikseen pyytänyt kau punkia nimeämään yhtiön takauksen saajaksi. Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä myöntää Lohjan kaupungin omavelkaisen takauksen Lohjan Vuok ra-asunnot Oy:n ottamalle euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta se kä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten pe ri mis kulu jen suorittamiseksi. Takauksen saaja on kuntarahoitus Oy ja laina käy te-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään esittelyosassa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin koh teeseen KV

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nummi-Pusulan päivähoitoalueen suunnitelmien päivitys 37/ /2014 KOPLK Nummi-Pusulan kunnan sivistys- ja tekninen lautakunta sekä kun nan hal litus ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana pitämissään kokouksissa päi vä kodin uudisrakentamista ja suunnittelua. Nummi-Pusulan kunnanhallituksen ni meä män päiväkodin suunnittelutoimikunnan tehtävä oli esittää kun nanhal li tuk sel le päivähoitopaikkojen tarpeet, sijainti sekä päiväkodin esi sel vitys tai hankesuunnitelma. Nummi-Pusulan kunnanhallitus päätti pitämässään kokouksessa an taa suunnittelutoimikunnan tehtäväksi laatia esiselvitys tai -suunnitelma sii tä, missä määrin olisi mahdollista sijoittaa kolmas päiväkoti Nummelle, ny kyi sen kunnanviraston tiloihin. Suunnittelutoimikunta kokoontui viimeisen kerran Toimikunta kä sit te li kunnanhallituksen päätöksen ja totesi kokouksessaan, ettei Nummen kunnantalo sovellu päiväkotikäyttöön. Nummen kunnantalon muut tami nen/kun nos ta mi nen päivähoitokäyttöön olisi alustavan han ke suun ni telman mukaan maksanut Sivistystoimi on päivittänyt Lohjan kaupungin Nummen kaupunginosaan päi vä ko dil le tehdyn selvityksen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Nummi-Pu su lan kunnanhallituksen tekemät päätökset, sekä kunnanhallituksen ni meä män suunnittelutoimikunnan raportti ja niiden ehdotukset. Työryhmä on aikaisempien kokouskäsittelyjen ja omien selvityksien myötä to den nut, ettei alueen lapsisuunnitteet edellytä pysyvän uuden päiväkodin ra ken ta mis ta. Kuitenkin tilapäisesti noin viiden vuoden ajalla näyttää ettei alu een olemassa olevat päivähoitopaikat riitä. Tilapäisen tarpeen tyy dyt tämi sek si työryhmä katsoo hyväksi vaihtoehdoksi siirtää Sammatista 2014 va pau tu vat päiväkotielementit Oinolan koulukeskuksen yhteyteen vuoteen 2018 asti. Nummen alueen lisätilantarve on kaksi 21-paikkaista ryhmää yhteensä 42 paik kaa, jolla ensisijaisesti täytetään esiopetuksen tilantarpeita. Loput paikat osoitetaan Nummen ja Saukkolan alueen 5 -vuotiaille lapsille, sekä mah dol li ses ti avoimelle päivähoidolle. Sammatin koulun tilaelementtien hyötyneliömäärä on noin 300 neliötä. Loh jan kaupunki on käyttänyt mitoituksena 7 neliötä/lapsi, jolloin ti la element tei hin laskennallisesti mahtuisi noin 43 lasta. Tilaelementtien siirron alustava kustannusarvio on , sekä ir taimis toon Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan kunnanhallituksen pöytäkirjaote

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnantalon, entisen apteekin ja apteekkarin asuintalon käyt tö tar koi tuksen muutoksen hankesuunnitelma - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma - Suunnittelutoimikunnan raportti Sj Kasvatus ja opetuslautakunta päättää 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon päi vi tetys tä hankesuunnitelmasta; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sammatin kou lun tilaelementit siirretään vuoden 2015 aikana Oinolan koulun yh teyteen päiväkotia varten; 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lohjan kaupun gin vuoden 2015 talousarvion investointeihin varataan määräraha tilaelementtien siirtoa sekä irtaimistoa varten; 5. että, Oinolan päiväkodin uudisrakentamista tarkastellaan uudestaan vuo den 2017 aikana. Jäsen Juha Ourila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo TEKLA Tj Muutosesitys Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma (Jorma Kaasinen) Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, että han ke suun ni telmaan sisältyvä tilaelementtien siirto Sammatin koululta Oinolan koululle toteu tuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa sivistystoimen erittelemättömiin hankkeisiin si säl ty vänä. Tilalementtien perustukset toteutetaan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. Tilaelementtien sijoittuminen Oinolan koulun tontille on kat sot tu siten, ettei sijoittuminen haittaa koulun toimintaa. Sijoituspaikan yh tey des sä on huomioitu alueen liikenneturvallisuus. Muilta osin han kesuun ni tel maan ei ole huomauttamista. Jäsen Mikki Nieminen Hannele Ilomäki-Piirilän kannattamana esitti seuraavan muutosesityksen:

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta päättää 1) lausuntonaan todeta, että hankesuunnitelmaan sisältyvä tilaelementtien siir to Sammatin koululta Oinolan koululle toteutuu jo vuoden 2014 aikana ja siirtoon on varattu määräraha vuoden 2014 talousarviossa si vis tys toimen erittelemättömiin hankkeisiin sisältyvänä. Tilaelementtien perustukset to teu te taan kesällä 2014 ja elementtien siirto marraskuussa. 2) Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun län sipuo lel la ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Taitotalon välissä. 3) Muilta osin hankesuunnitelmaan ei ole huomauttamista. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni men huu toää nes tyk se nä siten, että teknisen johtajan päätösesitystä kannattavat äänes ti vät JAA ja Mikki Niemisen muutosesitystä kannattaneet EI Teknisen johtajan päätösesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et Jar mo Aho, Pekka Luoma, Maija Elenius, Rolf Grandell, Tapani Kopra, Maa rit Makkonen, Pertti Merilä, Kaisa Niskala ja Kaarina Viljanen. Jäsen Mik ki Niemisen muutosesitystä kannattivat teknisen lautakunnan et To ni Hägg, Hannele Ilomäki-Piirilä ja Mikki Nieminen. Teknisen johtajan päätösesitys sai yhdeksän (9) ääntä ja Mikki Niemi sen muutosesitys kolme (3) ääntä. Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 9 3 teknisen johtajan pää tös esi tyksen. KH 361 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Muutosesitys 1 Hannele Maittila esitti että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus-

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hank kees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Num mi-pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. Päivi Alanne kannatti Hannele Maittilan tekemää muutosesitystä. Muutosesitys 2 Päivi Alanne esitti että 2) kohta Tilaelementit sijoitetaan kunnan tontille, joka sijaitsee alakoulun länsipuolella ns. Nummen vanhan huoltoaseman ja Tai to ta lon välissä raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päät ti yksimielisesti jättää asian pöydälle. KH 379 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta luovutaan ja asiaa tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2017; ja 2. että Sammatin koulun tilaelementit siirretään Oinolan koulun yhteyteen päi vä ko tia varten. Kaupunginhallituksen Hannele Maittilan vastaehdotus Keskustelun aikana kaupunginhallituksen Hannele Maittila teki seuraa van lai sen vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen:

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä että Nummen alueen päiväkodin uudisrakennushankkeesta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pusulan kunnan ai kai sem pien linjausten mukaisesti. Hannele Maittilan vastaesitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi kannat ta mat to ma na ja kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys jäi täten voimaan. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys Sivistysjohtaja Katri Kalske, tekninen johtaja Jussi Savela ja ti la hal lin topääl lik kö Jorma Kaasinen olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kä sit te lyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummi-Pusulan päivähoitoalueen hankesuunnitelma Muutosesitys Valtuutettu Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Valtuusto päättää, että Nummen alueen päiväkodin uu dis ra ken nus hankkees ta ei luovuta, vaan hanketta jatketaan kuntaliitossopimuksen ja Nummi-Pu su lan kunnan aikaisempien linjausten mukaisesti. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hal li tuksen esityksen luonnoksesta 956/05.00/2013 PERLJ Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama sosiaali- ja ter veys pal velu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus kun nal le annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos pe rustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä misen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pa nolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Lohjan kaupungilta lausuntoa la ki esityk ses tä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohden net tu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vas tauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyssä on varattu mah dol li suus myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Uudistusta koskeva vaikutusarviointi löytyvä osoitteesta wwww.stm.fi/sote-uudistus. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suh tees ta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodos tet ta vat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden poh jalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, min kä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta kat soo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustolle. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannan ot toon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuuluvista kunnista on erikseen jaetta vis sa asiakirjoissa. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ai noastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymysiin (ky sy myk set 37 ja 38) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Täl löin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kun nan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa aluei den muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vasta ta kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä pää tösasia kir jan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen vii meis te ly työssä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lau sun-

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto to kier rok sen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tul la voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Lausunto tulee antaa antamaan mennessä. Lausunto on liitteenä 2. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma, johtava lääkäri Mira Uunimäki, kau pun gin joh ta ja Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - nro 1: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - nro 2: Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liitteet: - nro 2: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että Lohjan kaupunginvaltuusto esittää kantanaan sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta seuraa vaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva- erityis vas tuu alu ee seen; sekä 2. antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. KH 386 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat - lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta (valtuustolle esitettävä liite) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä esittää kantanaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyk sen luonnoksesta seuraavaa: 1. Lohjan kaupunki katsoo, että sen on perusteltua kuulua HYKS-erva -erityis vas tuu alu ee seen; sekä

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto antaa lausuntonaan liitteen mukaisen vastauksen lau sun to pyyn tö ky selyyn. Perusturvajohtaja Arja Yliluoma oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mi ses tä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat kunnat Liite 2/kv lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen 160/ /2014 PERLJ Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvio on ennusteen mukaan ylit ty mäs sä, kun ulkoiset kulut ja ulkoiset tuotot huomioidaan. Sisäisten me no- ja tuloerien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pe rustur va lau ta kun ta käsitteli talouden sopeutumistoimenpiteitä , kos ka jo talvella arvioitiin, että perusturvalautakunnan talousarvion mää rära ha on riittämätön. Lisäksi talouden sopeutus- ja tuottavuusasioiden kä sitte ly jatkui , jolloin lautakunta edellytti vuodeosastojen tuotta vuu den kasvua. Nämä päätöspykälät (yhdistelmänä) ovat tämän asia kirjan liit tee nä. Sosiaalipalvelujen tulosalueella toimintakate on arviolta euroa suu rem pi kuin talousarviossa, mikä johtuu pääosin lakisääteisistä toi meentu lo tu ki ku luis ta ja lastensuojelun laitospalveluista. Toimeentulotukikulut ylit ty vät arviolta eurolla ja lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut eurolla. Lastensuojelun avopalvelujen ostojen ja lapsiperhetyön hen ki lös tö ku lu jen jääminen alle talousarvion kompensoi edellä mainittuja yli tyk siä eurolla. Erityispalvelujen tulosalueella kehitysvammaisten laitoshoito aiheuttaa euron kulujen ylityksen. Vammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ta lous ar vio puolestaan alittuu eurolla ja vammaisten kul je tus pal ve lu jen kulut eurolla. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lai tos hoi don ostopalveluihin käytetään arviolta euroa vähemmän kuin mitä on talousarviossa. Koko erityispalvelujen tulosalueen toiminatakatteen yli tys on siten yhteensä euroa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen toimintakate ylittyy arviolta euroa, mikä johtuu sijaistyövoiman henkilöstökuluista, mitä asiaa lau ta kun ta käsitteli jo kokouksessaan Tulosalueen sisältä ei löydy sääs tö koh tei ta. Hallintopalvelujen talousarvion toimintakatteen ei ennakoida ylittyvän. Terveyspalvelujen tulosalueella erikoissairaanhoidon kulut ylittävät ta lousar vion eurolla siten, että Helsingin ja Uudenmaan sai raan hoi topii rin (Hus) palvelujen ostokulut kohoavat euroa yli talousarvion. Eri kois sai raan hoi don eläkevastuukulut jäävät puolestaan euroa al le budjetoidun summan. Terveyspalvelujen tulosalueella muissa toi minnois sa kuin erikoissairaanhoidossa arvioidaan tuottolisäyksiä ja ku lu vä hennyk siä olevan yhteensä euroa. Terveyspalvelujen toimintakate ylit tyy siten arviolta euroa. Perusturvalautakunnan kaikkien tulosalueiden kaikkien tulosyksikköjen osal ta on läpikäyty koko vuotta koskeva kulujen ja tuottojen ennuste ja sääs tö mah dol li suu det. Tiukalla kulukurillakaan toimintakulujen säästöt eivät riitä kattamaan edellä mainittuja lakisääteisten avustus- ja pal ve lu tarpei den voimakasta kasvua.

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2018 veroprosentit

Vuoden 2018 veroprosentit Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika 19.08.2013 klo 13:12-13:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot