Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto"

Transkriptio

1 Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Helsinki

2 SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Helsinki 2015

3 Esipuhe Sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen tueksi on vuosien varrella laadittu useita sanastoja, joissa on käsitelty osittain samoja aiheita ja käsitteitä. Vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus TSK käynnistivät sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli aiemmin laadittujen sanastojen yhdistäminen yhdeksi julkaisuksi sekä aiemmissa sanastoissa esitettyjen tietojen harmonisointi ja ajantasaistaminen. Harmonisoitaviksi valittiin tässä vaiheessa ne käsitteet, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin, sosiaalihuollon palveluprosesseihin sekä asiakastietoihin. Nämä ovat keskeisiä käsitteitä, joita käytetään ja hyödynnetään sosiaalihuollon asiakastietojen määrämuotoisten asiakasasiakirjojen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä sekä sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa. Muita aiheita, kuten tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä käsitteitä, käsitellään mahdollisesti myöhemmin. Tähän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon on koottu keskeiset käsitteet Sosiaalialan sanastosta asiakastietojärjestelmää varten 1, Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastosta 2, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiosta 2.0 3, Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston versiosta sekä joitain tietoja Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versiosta Näiden sanastojen laadintaperiaatteita kuvataan omina lukuinaan tämän julkaisun alussa. Sanastojen harmonisoinnin yhteydessä verrattiin myös Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston käsitteitä tähän sanastoon, ja sanastojen käsitteitä yhtenäistettiin. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastosta tehtiin vuonna 2015 päivitetty versio 3.0. Harmonisointityön tuloksena syntynyt Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 720 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Harmonisointityö tehtiin työryhmässä, johon osallistui THL:n asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologeja. Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona käytettiin pääasiassa sosiaalihuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä, joka on jo voimassa tai tulee voimaan vuoden 2015 alkupuolella. THL vastaa tämän sanaston kehittämisestä ja ylläpidosta, jotta se pysyy ajantasaisena suhteessa säädöksiin. Seuraavat asiantuntijat ovat osallistuneet harmonisoidun sanaston laatimiseen: Erja Ailio, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jarmo Kärki, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Maarit Laaksonen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tiina Peksiev, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mari Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Sirpa Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kommentoi erityisesti sanaston termisuositusten antamisen periaatteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon lehtori Sirpa Kuusisto-Niemi Itä-Suomen yliopistosta osallistui sosiaalialan yleisten käsitteiden viimeistelyyn. Lisäksi saimme arvokasta palautetta yksittäisiin sosiaalialan osa-alueisiin ja sanaston käsitteisiin useilta kyseisten alojen asiantuntijoilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijaryhmä kommentoi viimeistelyvaiheessa ollutta sanastoa kokouksessaan helmikuussa Sanaston tallennus- ja julkaisutekniikasta vastasi IT-suunnittelija Saku Seppälä Sanastokeskus TSK:sta. 1 Lehmuskoski, Antero, Kuusisto-Niemi, Sirpa (2008). Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. Stakes, Raportteja 30/2008. Helsinki. 2 Laaksonen, Maarit, Suhonen, Mari, Suhonen, Sirpa (2012). Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportteja 1/2012. Tampere. 3 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 2.0 (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 4 Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto. Versio 1.0 (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 5 Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto. Versio 2.0 (2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne... 6 Termitietueen rakenne... 6 Käsitekaavioiden tulkinta... 8 Lukujen 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat erityispiirteitä...10 Luvun 3 Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi erityispiirteitä...11 Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit...11 Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Asiakasasiakirjojen nimistä Luvun 4 Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot erityispiirteitä Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut Sosiaaliturva Sosiaalihuolto Sosiaalihuollon palvelutehtävät Sosiaalipalvelut Sosiaalihuollon asiakkuutta ohjaavat sosiaalipalvelut Asumisen palveluissa annettavat sosiaalipalvelut Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut Päihdehuollon palvelut Sosiaalista hyvinvointia edistävät sosiaalipalvelut Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut Lapsen etuun ja perheoikeuteen liittyvät sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteutustapoja Sosiaalialan toiminta ja toimijat Sosiaalihuollon palveluprosesseihin liittyviä yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon palveluprosessit ja niiden vaiheet Sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä Viranomaiset ja ammattihenkilöt Asiakkaat- ja läheiset Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi Asiakirjoihin ja dokumentointiin liittyviä yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit Sosiaalihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kasvatus- ja perheneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kotipalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kotoutumisen edistämisen tarkennetut asiakirjatyypit Koulun sosiaalityön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun perhetyön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun avohuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun sijaishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun jälkihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastenvalvojan hoitamien sosiaalihuollon palvelutehtävien tarkennetut asiakirjatyypit Isyyden selvittämisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisen tarkennetut asiakirjatyypit Omaishoidon tuen tarkennetut asiakirjatyypit Perheasioiden sovittelun tarkennetut asiakirjatyypit Puolison elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Päihdehuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaaliasiamiestoiminnan tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkennetut asiakirjatyypit...107

5 Sosiaalisen luototuksen tarkennetut asiakirjatyypit Toimeentulotuen tarkennetut asiakirjatyypit Työttömien työllistymisen tukemisen tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot Tuloluokitus Ansiotulot Pääomatulot Etuudet Perhe-etuudet Vanhempainpäivärahat Sairauteen liittyvät päivärahat Vammaisetuudet Asumistuet Opintoetuudet Ase- tai siviilipalveluksen suorittamiseen liittyvät etuudet Työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät etuudet Eläkkeet ja eläkkeisiin liittyvät etuudet Toimeentulotuki Sairaanhoitoon liittyvät korvaukset Muut tulot Varallisuusluokitus Menoluokitus Aikuisen perusmenot Asumismenot Terveydenhoitomenot Lapsen menot Muut menot Velkaluokitus Hakemisto

6 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Sosiaaliturvan osat...14 Käsitekaavio 2. Sosiaaliala...15 Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus...18 Käsitekaavio 4. Lapsiin ja nuoriin liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...19 Käsitekaavio 5. Työ- ja toimintakykyyn liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...21 Käsitekaavio 6. Toimeentuloon liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...24 Käsitekaavio 7. Sosiaalihuollon yleislakiin perustuvat sosiaalihuollon palvelutehtävät...25 Käsitekaavio 8. Palvelut Käsitekaavio 9. Sosiaalipalvelujen ryhmittely...28 Käsitekaavio 10. Sosiaalihuollon asiakkuutta ohjaavat sosiaalipalvelut...29 Käsitekaavio 11. Asumisen palveluissa annettavat sosiaalipalvelut...31 Käsitekaavio 12. Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut...35 Käsitekaavio 13. Päihdehuollon palvelut...38 Käsitekaavio 14. Sosiaalista hyvinvointia edistävät sosiaalipalvelut...40 Käsitekaavio 15. Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut...43 Käsitekaavio 16. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut...44 Käsitekaavio 17. Lapsen etuun ja perheoikeuteen liittyvät sosiaalipalvelut...45 Käsitekaavio 18. Sosiaalipalvelujen toteutustapoja...47 Käsitekaavio 19. Sosiaalihuollon toiminta...49 Käsitekaavio 20. Sosiaalihuollon palveluprosessit...51 Käsitekaavio 21. Toimenpiteet Käsitekaavio 22. Ammattihenkilöt...60 Käsitekaavio 23. Asiakkaat- ja läheiset...63 Käsitekaavio 24. Toimintarajoitteisuuteen liittyvät roolit...65 Käsitekaavio 25. Asiakirjat ja ja dokumentointi...67 Käsitekaavio 26. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisen usea taho saattaa laatia...69 Käsitekaavio 27. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisia vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii...70 Käsitekaavio 28. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisia vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii...71 Käsitekaavio 29. Tulot Käsitekaavio 30. Ansiotulot Käsitekaavio 31. Pääomatulot Käsitekaavio 32. Etuudet Käsitekaavio 33. Perhe-etuudet Käsitekaavio 34. Lastenhoidon tuet Käsitekaavio 35. Vanhempainpäivärahat Käsitekaavio 36. Sairauteen liittyvät päivärahat Käsitekaavio 37. Kuntoutusrahaetuudet Käsitekaavio 38. Vammaisetuudet Käsitekaavio 39. Asumistuet Käsitekaavio 40. Opintoetuudet Käsitekaavio 41. Työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät etuudet Käsitekaavio 42. Eläkkeet Käsitekaavio 43. Korvaukset Käsitekaavio 44. Varallisuus Käsitekaavio 45. Menot Käsitekaavio 46. Perusmenot Käsitekaavio 47. Asumismenot Käsitekaavio 48. Terveydenhoitomenot Käsitekaavio 49. Lapsen menot Käsitekaavio 50. Velat

7 Sanaston rakenne ja merkinnät Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston tavoitteena on ollut luotettavien määritelmien ja käsitejärjestelmien tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Osa käsitejärjestelmistä on kuvattu myös graafisina käsitejärjestelmäkaavioina. Sanaston rakenne Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Siinä käytetty numerointi viittaa käsitteen numeroon sanastossa. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen, jonka yhteydessä kyseistä sanaa käsitellään. Termitietueen rakenne Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että toisinaan myös käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Termitietueessa käsitteille annetaan ensin termisuositukset. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä kotoutumisen edistämistä käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: 32 käsitteen numero kotoutumisen edistäminen ei: kotouttaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea samalla hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita ei: termi, jota ei tulisi käyttää tässä merkityksessä määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) huomautus (normaali virke, erotettu määritelmästä sisennyksellä, antavat lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.) 6

8 Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi mieluummin kuin: ei: pl suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit) määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen termin käyttöä ei suositeta termiä ei tulisi käyttää tässä merkityksessä termiä käytetään monikkomuotoisena termi on vanhentunut > termi viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen (1) homonyymi; sanastoissa on useita kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. adoptioneuvonta (1) ja adoptioneuvonta (2) laitoshoito; laitoshuolto (lastensuojelussa) <sosiaalihuolto> termin käyttöala on merkitty kaarisulkuihin termin jälkeen, jos termin käyttöala rajautuu eri tavoin kuin muiden samaan käsitteeseen viittaavien termien käsitteen käyttöaluerajaus on merkitty kulmasulkuihin ennen termisuosituksia, jos usealla alalla käytössä oleva käsite on määritelty vain tietyn alan näkökulmasta tai jos tietyn alan käsite on määritelty normaalia suppeammin 7

9 Käsitekaavioiden tulkinta Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (sosiaalipalvelu) ja sitä suppeamman alakäsitteen (julkinen sosiaalipalvelu) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi julkinen sosiaalipalvelu ei voi olla yksityinen sosiaalipalvelu) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi sosiaalipalvelu voi olla ostopalvelu) jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi jaottelu palvelutyypin ja palvelun järjestämistavan mukaan) Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa esimerkiksi sosiaalihuollon palvelutehtävä on kokonaisuus, joka muodostuu sosiaalipalveluista ja muusta tuesta Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi asiakirjatyypin ja asiakirjan välillä on funktiosuhde: asiakirjatyyppi on tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 8

10 HIERARKKINEN SUHDE palvelu organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia muu ostopalvelu palvelu, jonka palvelunjärjestäjä hankkii korvausta vastaan oman organisaationsa ulkopuoliselta palveluntuottajalta muu julkinen sosiaalipalvelu kunnan tai kuntayhtymän tuottama sosiaalipalvelu yksityinen sosiaalipalvelu yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottama sosiaalipalvelu KOOSTUMUSSUHDE sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia muu tuki FUNKTIOSUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 9

11 Lukujen 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat erityispiirteitä Luvut 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat perustuvat osittain Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastoon, jonka aihealueita ovat sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalihuollon palveluprosessit ja niiden vaiheet sekä sosiaalipalvelut ja niiden toteutustavat. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto laadittiin samaan aikaan kuin varsinainen sosiaalipalvelujen luokitus, joka tehtiin yhdenmukaistamaan tapoja jäsentää sosiaalihuollon palvelutehtäviä, sosiaalipalveluja ja palveluprosesseja. Sosiaalipalvelujen luokitus on luokitusperhe, joka koostuu sosiaalihuollon palvelutehtävä-, sosiaalipalvelu-, toteutustapa- ja palveluprosessiluokituksista. Luokitusta tarvitaan muun muassa asiakirjan syntykontekstin kuvaamiseen. Asiakirjan syntykonteksti kuvataan liittämällä se syntyvaiheessaan tiettyyn tehtävään ja prosessiin sekä tarvittaessa palveluun. Luokitus on saatavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalvelimelta. Sosiaalipalvelujen luokituksen käyttöä ohjataan erillisessä soveltamisoppaassa 1, jossa kuvataan sosiaalipalvelujen luokituksen suhdetta muihin julkishallinnon luokituksiin, luokituksen käyttökohteita ja luokituksen käyttöä palvelutehtävittäin. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastotyössä on ollut tavoitteena löytää kullekin käsitteelle yksilöivä termi, joten työryhmät ovat pyrkineet noudattamaan tiettyjä terminmuodostuskäytäntöjä. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen ja sosiaalihuollon palvelutehtävien nimitykset ovat käytännössä usein olleet samoja. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastossa tällaisissa tapauksissa sosiaalipalvelulle on pyritty muodostamaan uusi termi joko lisäämällä palvelu-sana palvelutehtävän nimitykseen tai keksimällä muu käsitettä kuvaava nimitys (esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon palvelutehtävän nimi ja siinä annettava sosiaalipalvelu on nimeltään kasvatus- ja perheneuvontapalvelu). Myös sosiaalihuollon palveluprosessien ja niiden vaiheiden nimityksissä on ollut tarve erottaa termillä samantapaiset käsitteet niin, että prosessien vaiheet on pyritty nimeämään -minen-päätteisesti silloin, kun se on ollut mahdollista. Esimerkiksi neuvonta on sosiaalihuollon palveluprosessin nimitys, kun taas neuvonnan käynnistäminen on sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheen nimitys. 1 Laaksonen, Maarit, Kärki, Jarmo, Lehmuskoski, Antero (2011). Sosiaalipalvelujen luokitus. Soveltamisopas. Versio 1.0. [verkkojulkaisu] Sosiaalialan tietoteknologiahanke, STM. 10

12 Luvun 3 Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi erityispiirteitä Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tiedot pohjautuvat sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksessa esitettyyn hierarkkiseen käsitejärjestelmään. Sanastossa on siten esitetty ensin asiakirjat, jotka on luokiteltu yleisiksi asiakirjatyypeiksi ja sen jälkeen näihin perustuvat tarkennetut asiakirjatyypit. Yleiset asiakirjatyypit kuten hakemus, päätös ja suunnitelma, ovat tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteisiä rakenteita, joita hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa ja jotka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa. Tarkennetut asiakirjatyypit, kuten päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta, on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja niissä täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi on pääsääntöisesti mallinnettu tietyssä sosiaalihuollon palvelutehtävässä, kuten adoptioneuvonnassa, käytettävät asiakasasiakirjat. Tarkennettujen asiakirjatyyppien määritelmät pohjautuvat yleisten asiakirjatyyppien määritelmiin. Siten kaikki hakemukset kuten kotipalveluhakemus, adoption vahvistamishakemus ja hakemus päihdehuollon palveluun ovat eräänlaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta. Eri palvelutehtävien tarkennettujen asiakirjatyyppien mukaisten hakemusten määritelmissä näitä yhteisiä piirteitä ei ole tarvinnut toistaa, vaan määritelmissä on kuvattu kunkin hakemuksen olennaiset käsitepiirteet. Esimerkiksi adoption vahvistamishakemuksen määritelmässä kerrotaan se, kuka hakemuksen esittää ja missä tarkoituksessa: adoptionhakijan tuomioistuimelle esittämä hakemus, jolla vaaditaan adoption vahvistamista. Asiakasasiakirjojen huomautuksissa annetaan toisinaan lisätietoa esimerkiksi kyseiseen asiakasasiakirjaan kirjattavista asioista, asiakasasiakirjan käyttötilanteesta tai henkilöistä ja tahoista, jotka osallistuvat asiakasasiakirjaan kirjattavien asioiden käsittelyyn. Kaikille asiakirjaluokitukseen kuuluville käsitteille on annettu huomautus, jossa kerrotaan, onko kyseessä yleinen vai tarkennettu asiakirjatyyppi, ja lisäksi tarkennettujen asiakirjatyyppien huomautuksessa kerrotaan, minkä yleisen asiakirjatyypin tarkennettu asiakirjatyyppi on kyseessä. Näin kyseisen asiakasasiakirjan voi yhdistää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitukseen. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi luokitelluille asiakasasiakirjoille on lisäksi kirjoitettu huomautus, jossa kerrotaan, minkä sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella kyseinen asiakasasiakirja laaditaan. Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Sanastossa on määritelty joitain yleisten asiakirjatyyppien alakäsitteitä, joita ei ole mallinnettu asiakirjatyypeiksi eikä sisällytetty asiakirjatyyppiluokitukseen. Nämä apukäsitteet on otettu sanastoon siksi, että ne toistuvat useissa palvelutehtävissä tai ovat yläkäsitteitä yhden palvelutehtävän useille käsitteille. Tällaisia käsitteitä ovat asiankäsittelykertomus, asiakassuunnitelma ja toteuttamissuunnitelma sekä lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös. Näiden käsitteiden määritelmiä ja termejä on hyödynnetty asiakasasiakirjojen yhdenmukaisten määritelmien laatimisessa sekä yhdenmukaisessa nimeämisessä. Esimerkiksi asiakassuunnitelma-termin systemaattisella suosittamisella eri palvelutehtävien samankaltaisiin suunnitelmiin pyritään yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan sosiaalihuollon eri osa-alueiden kielenkäyttöä ja vähentämään turhan monien samanlaiseen suunnitelmaan viittaavien ilmausten käyttöä. Asiakasasiakirjojen nimistä Sosiaalihuollon asiakastietomallissa jokaiselle asiakasasiakirjarakenteelle on annettu yksi nimi, ja koska asiakasasiakirjoihin liittyvät suositukset on tarkoitettu ensisijaisesti asiakastietomallin käytön tueksi, myös sanastossa annetaan kullekin asiakasasiakirjalle vain yksi suositettava termi. Mahdolliset synonyymit esitetään hylättävinä termeinä, joita ei tulisi käyttää asiakastietomallia hyödynnettäessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää muussa sosiaalihuollon viestinnässä, ja ne on haluttu esittää sanastossa, jotta sanaston käyttäjät pystyvät tunnistamaan etsimänsä käsitteet niiden avulla. 11

13 Jos asiakasasiakirjalla on jo vakiintunut nimi, sitä on yleensä suositettu (kuten lastensuojeluilmoitus). Sanastossa on kuitenkin luotu myös paljon uusia asiakasasiakirjojen nimiä, jolloin eri sosiaalihuollon palvelutehtävien samankaltaisten asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty noudattamaan yhtenäisiä periaatteita. Esimerkiksi asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalihuollon palvelunjärjestäjälle annettavat ilmoitukset henkilön palvelun tarpeesta on pyritty nimeämään samaan tapaan, kuten ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta ja ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta. Uusien asiakasasiakirjojen nimet on pyritty muotoilemaan sekä kielellisesti toimiviksi että asiakasasiakirjan sisältöä yksiselitteisesti kuvaaviksi. Molempien tavoitteiden yhdistäminen ei ole aina mahdollista, ja tällöin on päädytty ensisijaisesti nimen ymmärrettävyyteen sosiaalihuollon asiantuntijoiden näkökulmasta. Asiakasasiakirjojen nimiä hyödynnetään todennäköisesti enemmän asiakasasiakirjojen otsikkoina kuin juoksevassa tekstissä, joten niiden laatimisessa on päädytty joustamaan siitä, miten helppoa asiakasasiakirjan nimeä on taivuttaa ja käyttää muuten juoksevassa tekstissä. Asiakirjojen nimet ovat usein monisanaisia sanaliittoja, joissa perusosana ja viimeisenä sanana on yleisen asiakirjatyypin termi, kuten kotipalvelujen asiakaskertomus. Tästä periaatteesta on poikettu tietoisesti erityisesti niiden asiakasasiakirjojen kohdalla, joissa muotoilu mahdollistaisi virheelliset tulkinnat. Esimeriksi päätökset on yleensä nimetty niin, että päätös-perusosa on ensimmäisenä sanana, kuten päätös adoptioneuvonnasta. Koska sosiaalihuollon asiakasasiakirjat perustuvat sosiaalihuollon säädöksiin, säädösteksteissä käytetyt ilmaukset vaikuttavat asiakasasiakirjojen nimeämiseen. Asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että asiakasasiakirjan nimi on helposti yhdistettävissä kyseiseen säädökseen. Toisaalta sosiaalihuollon toimintatapa eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä on luonteeltaan hieman erilaista, ja asiantuntijat ovat kokeneet jotkut yleisten periaatteiden mukaiset termit liian vieraina oman erikoisalansa kielenkäyttöön. Näistä syistä on toisinaan päädytty nimeämään asiakasasiakirja nimeämisperiaatteesta poiketen, kuten seuraavat ilmoitukset, joiden nimessä ei ole käytetty ilmoitus-sanaa: pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai yhteydenotto sosiaaliasiamieheen. Toisinaan on suositettu uutta nimeä vakiintuneen sijaan siksi, että sosiaalihuollon asiantuntijat ovat yleisesti kokeneet asiakasasiakirjan vakiintuneen nimen vanhentuneeksi tai väärin rajautuvaksi, kuten adoptioneuvonnan kotiselvitys, jonka sijaan on suositettu nimeä selvitys adoptionhakijoista. Jos asiakirjatyyppiluokituksen mukaiseen yleiseen asiakirjatyyppiin perustuva nimi on kuvannut asiantuntijoiden mielestä tiettyä asiakasasiakirjaa huonosti, nimeämisperiaatteesta on joustettu ja valittu kuvaavampi nimi. Esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista on eräänlainen lausunto, mutta adoptioneuvonnan asiantuntijoiden mielestä selvitys-sana kuvaa paremmin asiakasasiakirjaan kirjattavaa tietoa ja sen tuottamiseksi tarvittavaa työtä. Koska asiakasasiakirjoja tuotetaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa, asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty ottamaan huomioon sosiaalihuollon palveluprosessien nimet ja pyritty sellaisiin sanavalintoihin, että asiakasasiakirjat olisi helppo erottaa palveluprosesseista. Esimerkiksi kuuleminen-sana vie ajatukset ennemmin toimintaan ja prosessiin kuin asiakasasiakirjaan, joten sanastossa on suositettu kuulemisasiakirja-sanaa niiden asiakasasiakirjojen nimissä, joihin kuulemisen tulos kirjataan, kuten adoptioneuvonnan kuulemisasiakirja. Samaan tapaan on suositettu isyyden tunnustamisen sijaan asiakasasiakirjan nimeksi isyyden tunnustamisasiakirjaa. 12

14 Luvun 4 Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot erityispiirteitä Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaan taloudellista tilannetta selvitetään esimerkiksi myönnettäessä toimeentulotukea, vahvistettaessa lapsen elatusapua ja määriteltäessä asiakasmaksuja. Tuen, avun tai maksun määrä voi perustua asiakkaan tuloihin tai rahassa arvioitavaan omaisuuteen. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kerättävistä ja sosiaalihuollossa tallennettavista tiedoista on muodostettu neljä luokitusta: tulo-, meno-, varallisuus- ja velkaluokitus. Luokitukset ovat osa kansallista sosiaalihuollon asiakastietomallia, ja niiden kehittäminen aloitettiin jo Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) vuosina Taloudellisten luokitusten tavoitteena on taloudellisen tiedon yhdenmukainen kerääminen, laskeminen ja tallentaminen. Tästä syystä luokitukset kuvaavat tuloja, menoja, varallisuutta ja velkoja yleisellä tasolla. Kun luokituksia sovelletaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä yksittäisen luokan merkitys tarkentuu sen mukaan, millaiset tiedot ovat tarpeellisia juuri kyseisen sosiaalipalvelun tai taloudellisen tuen järjestämiseksi. Esimerkiksi henkilön asumismenojen huomioon ottaminen vaihtelee sovellettavan lainsäädännön mukaan. Myös sosiaalihuollon asiakkaan perusmenoihin sisällytettävät menot lasketaan eri tavalla eri palvelutehtävissä, ja perusmenoihin viitataan eri palvelutehtävissä eri nimityksilläkin. Erilaiset laitosten tai asumispalvelujen asiakkaille tai rikosseuraamuksia suorittaville vangeille maksettavat käyttörahat eivät esiinny luokituksissa, koska ne ovat luokitusten käytön näkökulmasta tuloja saavalle asiakkaalle palvelumaksun ja muiden vähennysten jälkeen laskelmassa jätettäviä tuloja tai tulottomalle asiakkaalle maksettavia tukia. Luku 4 sisältää yleisiä talouteen liittyviä käsitteitä, jotka on määritelty erityisesti sosiaalihuollon käyttötarpeisiin. Määrittelyssä on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös muita käyttötarpeita, kuten vastaavuudet Kelan tai Verohallinnon tietojen kanssa. Etuuksista on käsitelty ainoastaan rahana saatavia etuuksia. Etuuskäsitteiden määrittelyssä on hyödynnetty etenkin Kelan terminologista sanastoa 1. Luku 4 on ryhmitelty taloudellisten luokitusten mukaisesti jäsenneltyihin alalukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Luokituksia ja siten myös luvun 4 alalukuja on neljä: tuloluokitus, varallisuusluokitus, menoluokitus ja velkaluokitus. 1 Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. TSK 46. Kela ja Sanastokeskus TSK

15 1 SOSIAALIALA JA SOSIAALIPALVELUT 1.1 Sosiaaliturva HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaaliturva keinot, joilla yhteiskunta pyrkii takaamaan jäsenilleen ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon toimeentuloturva sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki muu sosiaaliturvan osa sosiaalivakuutus toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta muu Käsitekaavio 1. Sosiaaliturvan osat. 1 sosiaaliturva keinot, joilla yhteiskunta pyrkii takaamaan jäsenilleen ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon Sosiaaliturvan avulla taataan kohtuullinen toimeentulo silloin, kun se on uhattuna työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen takia. Yhteiskunnan on myös turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Oikeudesta sosiaaliturvaan on määrätty Suomen perustuslaissa (731/1999). Sosiaaliturva koostuu muun muassa toimeentuloturvasta, sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta. 2 toimeentuloturva sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo Toimeentuloturva perustuu erilaisiin lakisääteisiin vakuutuksiin, kuten sosiaalivakuutukseen ja työtapaturmavakuutukseen. 3 sosiaalivakuutus toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta Sosiaalivakuutuksen kattamia tapahtumia ovat mm. työttömyys, työkyvyttömyys, sairaus, vanhuus ja perheenhuoltajan kuolema. Suomessa sosiaalivakuutuksen rahoittamiseen osallistuvat vakuutettujen lisäksi työnantajat, kunnat ja valtio. Sosiaalivakuutukseen kuuluvat mm. lakisääteiset eläkkeet, sairausvakuutus ja työttömyysturva. 14

16 1.2 Sosiaalihuolto HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon järjestämisvastuu kunnalle säädöksessä asetettu velvollisuus järjestää sosiaalihuolto sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki viranomainen toimielin, jolla on julkiseen tehtävään liittyvää itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asiakkuus sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelunjärjestäjän välinen suhde, joka alkaa, kun palvelunjärjestäjä ryhtyy käsittelemään henkilön vireille tullutta asiaa tai antaa henkilölle kiireellisiä sosiaalipalveluja ja joka päättyy, kun palvelunjärjestäjä merkitsee sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan tiedoksi, ettei sosiaalipalvelujen järjestämiselle ole perustetta sosiaaliala erikoisala, jolla tehtävä työ ja jonka tutkimus, kehittäminen ja koulutus keskittyy yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä eriarvoisuuden kaventamiseen sosiaalihuollon asiakas henkilö, joka hakee tai saa sosiaalihuollon sosiaalipalvelua sosiaalipalvelun järjestämisvastuu velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain, viranomaisen päätöksen tai hänen yksityisen toimijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisen sosiaalipalvelun palvelunjärjestäjä palvelunantaja, jolla on sosiaalipalvelun järjestämisvastuu julkinen palvelunjärjestäjä yksityinen palvelunjärjestäjä sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus muu tuki sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia palvelunantaja toimija, joka saa aikaan sosiaalipalveluja järjestämällä tai tuottamalla niitä palveluntuottaja palvelunantaja, joka tuottaa sosiaalipalveluja asiakkaille joko palvelunjärjestäjän toimeksiannosta tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella julkinen palveluntuottaja toimija yksityinen palveluntuottaja palvelutarve yhden tai useamman henkilön tilanteesta johtuva tarve, jonka tyydyttäminen edellyttää tiettyjen sosiaalipalvelujen tai muun tuen saamista palveluntoteuttaja toimija, joka käytännössä antaa sovitut sosiaalipalvelut asiakkaalle palveluntuottajan toimeksiannosta ja vastaa kyseisiin sosiaalipalveluihin liittyvien asiakastietojen kirjaamisesta julkinen palveluntoteuttaja yksityinen palveluntoteuttaja Käsitekaavio 2. Sosiaaliala. 15

17 4 palvelutarve; palveluntarve; tuen tarve yhden tai useamman henkilön tilanteesta johtuva tarve, jonka tyydyttäminen edellyttää tiettyjen sosiaalipalvelujen tai muun tuen saamista Palvelutarve on arvioitava kiireellisessä tapauksessa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa tietyn ajan kuluessa. Palvelutarpeen arviointi sisältyy sosiaalipalvelun alkukartoitukseen. Sosiaalipalveluja on järjestettävä muun muassa jokapäiväisestä elämästä selviytymisen, asumisen, talouden, äkillisiin kriisitilanteen tai lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi. 5 sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus Sosiaalihuollon palvelutehtävät perustuvat pääsääntöisesti sosiaalihuollon yleis- ja erityislakeihin. Sosiaalihuollon yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sosiaalihuollon erityislakeja ovat muut sosiaalihuollon palvelutehtävistä säätävät lait, kuten toimeentulotuesta annettu laki (1412/1997) ja lastensuojelulaki (417/2007). Sosiaalihuollon palvelutehtävä voi perustua myös muuhun normiin kuin säädökseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräyksiä sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat voivat tarjota joitain sosiaalihuollon palvelutehtäviin kuuluvia sosiaalipalveluja joko sosiaalipalvelujen järjestäjälle tuottamanaan ostopalveluna sosiaalihuollon asiakkaille tai yksityisenä sosiaalipalveluna asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. 6 sosiaalihuollon järjestämisvastuu; järjestämisvelvollisuus kunnalle säädöksessä asetettu velvollisuus järjestää sosiaalihuolto Sosiaalihuollon järjestämisvastuuseen sisältyy velvoite huolehtia sosiaalihuollon eri laeissa säädetyistä tehtävistä ja niihin liittyen myös velvoite huolehtia näiden tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 7 sosiaalipalvelun järjestämisvastuu velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain, viranomaisen päätöksen tai hänen yksityisen toimijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisen sosiaalipalvelun Sosiaalipalvelujen antaja tallentaa asiakasasiakirjat kyseisestä sosiaalipalvelusta järjestämisvastuussa olevan palvelunantajan asiakasrekisteriin. 8 sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki Sosiaalihuollossa toimii sosiaalipalveluja järjestäviä ja tuottavia toimijoita, joita kutsutaan palvelunantajiksi. Nämä jaetaan edelleen palvelunjärjestäjiin ja palveluntuottajiin. Yksityiset palveluntuottajat tekevät sosiaalihuollon tehtäviä silloin, kun ne tuottavat sosiaalihuollon asiakkaalle sellaisia sosiaalipalveluja, jotka perustuvat palvelunjärjestäjän asiakkaalle antamaan päätökseen. Sosiaalihuolto on sosiaaliturvan osa. 9 sosiaalihuollon asiakkuus; asiakkuus sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelunjärjestäjän välinen suhde, joka alkaa, kun palvelunjärjestäjä ryhtyy käsittelemään henkilön vireille tullutta asiaa tai antaa henkilölle kiireellisiä sosiaalipalveluja ja joka päättyy, kun palvelunjärjestäjä merkitsee sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan tiedoksi, ettei sosiaalipalvelujen järjestämiselle ole perustetta 16

18 10 palvelunantaja; sosiaalipalvelujen antaja toimija, joka saa aikaan sosiaalipalveluja järjestämällä tai tuottamalla niitä Sosiaalihuollossa toimivia palvelunantajia ovat palvelunjärjestäjät ja palveluntuottajat. Nämä voivat olla joko sama toimija tai eri toimijoita. 11 palvelunjärjestäjä; sosiaalipalvelujen järjestäjä palvelunantaja, jolla on sosiaalipalvelun järjestämisvastuu Julkinen sosiaalipalvelujen järjestäjä vastaa hallinnollisesti sosiaalihuollon asiakkaalle päätöksen perusteella myönnettyjen sosiaalipalvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Yksityisen sosiaalipalvelujen järjestäjän järjestämisvastuu perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen. Julkinen sosiaalipalvelujen järjestäjä on kunta, kuntayhtymä tai valtio. Palvelunjärjestäjäorganisaatio voi toimia myös sosiaalipalvelujen tuottajana. 12 palveluntuottaja; sosiaalipalvelujen tuottaja palvelunantaja, joka tuottaa sosiaalipalveluja asiakkaille joko palvelunjärjestäjän toimeksiannosta tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Sosiaalihuollossa sosiaalipalvelujen tuottajana voi toimia joko palvelunjärjestäjän toimintayksikkö tai palvelunjärjestäjän toimeksiannosta yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja. Yksityisiä sosiaalipalveluja voidaan tuottaa myös ilman palvelunjärjestäjän toimeksiantoa. 13 palveluntoteuttaja; sosiaalipalvelujen toteuttaja toimija, joka käytännössä antaa sovitut sosiaalipalvelut asiakkaalle palveluntuottajan toimeksiannosta ja vastaa kyseisiin sosiaalipalveluihin liittyvien asiakastietojen kirjaamisesta Sosiaalipalvelujen tuottaja voi tilata osan sosiaalipalvelujen käytännön toteutuksesta alihankintana palveluntoteuttajalta. 14 sosiaaliala erikoisala, jolla tehtävä työ ja jonka tutkimus, kehittäminen ja koulutus keskittyy yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä eriarvoisuuden kaventamiseen Sosiaalialan työtä tehdään esimerkiksi sosiaalihuollon yksilö- ja perhekohtaisena sosiaalityönä, rakenteellisena sosiaalityönä sekä yksityisiä sosiaalipalveluja toteutettaessa. 15 toimintayksikkö; palveluyksikkö organisaatio tai sen osa, joka on hallinnollisesti ja taloudellisesti vastuussa tehtäviensä hoitamisesta Sosiaalihuollon toimintayksiköitä ovat esimerkiksi kotipalveluyksikkö, sosiaalipäivystys ja työvoiman palvelukeskus. Toimintayksikkö ei ole välttämättä paikkaan sidottu kokonaisuus, ja toimintayksiköllä voi olla useita toimipaikkoja. Yleisessä kielenkäytössä termit toimintayksikkö ja toimipaikka sekoittuvat helposti, koska käytännössä käsitteiden taustalla olevat toisaalta fyysiseen paikkaan ja toisaalta organisatoriseen asemaan liittyvät piirteet menevät usein päällekkäin. 16 toimipaikka; toimipiste fyysinen paikka, johon toimintayksikön toiminnot tai osa toiminnoista on sijoitettu Esimerkiksi sosiaalitoimistot, hoitokodit ja päiväkeskukset ovat sosiaalihuollon toimipaikkoja, joissa annetaan asiakkaille sosiaalipalveluja. Yleisessä kielenkäytössä termit toimipaikka ja toimintayksikkö sekoittuvat helposti, koska käytännössä käsitteiden taustalla olevat toisaalta fyysiseen paikkaan ja toisaalta organisatoriseen asemaan liittyvät piirteet menevät usein päällekkäin. 17

19 1.3 Sosiaalihuollon palvelutehtävät HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea perhettä, lasta tai vanhempaa tai turvata lapsen oikeudet ja lapsen edun toteutuminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on toimeentulon turvaaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn ylläpito tai parantaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu muuhun säädökseen kuin sosiaalihuollon säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu muuhun normiin kuin säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon yleislakiin tai -asetukseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon erityislakiin tai -asetukseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuoltolakiin sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista muu Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus. 18

20 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea perhettä, lasta tai vanhempaa tai turvata lapsen oikeudet ja lapsen edun toteutuminen kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa asiantuntijaapua kasvatus- ja perheasioissa sekä edistää lasten myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla lastensuojelu sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun isyyden selvittäminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on hankkia isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot adoptioneuvonta (1) sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa lapsen adoptioon liittyvää tukea ja ohjausta ja valvoa lapsen edun toteutumista adoptiossa lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on selvittää lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen vaikuttavat asiat ja vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus ja vastata siitä, että käräjäoikeudelta haetaan lapselle huoltajaa tämän jäätyä huoltajatta lapsen elatusavun vahvistaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen elatusvelvolliselta vanhemmaltaan saama elatusapu (1) perheasioiden sovittelu sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea perheitä ristiriitatilanteissa Käsitekaavio 4. Lapsiin ja nuoriin liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät. 17 kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa sekä edistää lasten myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla Kasvatus- ja perheneuvonnassa annettava sosiaalipalvelu on kasvatus- ja perheneuvontapalvelu. Kasvatus- ja perheneuvonta perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014). 18 isyyden selvittäminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on hankkia isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot Isyyden selvittämisessä annettava sosiaalipalvelu on isyyden selvittämispalvelu. Isyyden selvittäminen perustuu isyyslakiin (700/1975). 19

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 029 524

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Maarit Laaksonen Mari Suhonen Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto RAPORTTI 1 2012 RAPORTTI Maarit Laaksonen, Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Versio 2.0 2014-06-30 Esipuhe Terveyden

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Lausuntoluonnos 2013-11-04 ESIPUHE Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2012 yhdessä

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja t -osa Lausuntoluonnos 2015-10-27 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esipuhe Keväällä 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Versio 1.0 2014-06-30

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO

SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Lausuntoluonnos 2013-11-04 ESIPUHE Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten

Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 0 / 2 0 0 8 antero lehmuskoski, sirpa kuusisto-niemi Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten Sosiaalialan tietoteknologiahanke Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Terminologinen sanastotyö

Terminologinen sanastotyö Terminologinen sanastotyö JHKA-työpaja: Sanastoista tietoarkkitehtuuriin! Katri Seppälä Sanastokeskus TSK ry Mitä terminologinen sanastotyö on? kuvataan erikoisalan käsitteitä ja käsitteiden keskinäisiä

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1.1.2010 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa, eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) 2. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Näkökulmia yksilön ja julkisen vallan suhteeseen. Mervi Eskelinen mervi.eskelinen@uta.fi Sisältö Päivähoito Suomessa Tutkimustehtävä Sosiaaliset perusoikeudet Osana perusoikeuksia

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 13.01.2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Satu Syrjälä, PEOL 21.1.2016

Lisätiedot