Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto"

Transkriptio

1 Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL Helsinki

2 SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Helsinki 2015

3 Esipuhe Sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen tueksi on vuosien varrella laadittu useita sanastoja, joissa on käsitelty osittain samoja aiheita ja käsitteitä. Vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus TSK käynnistivät sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli aiemmin laadittujen sanastojen yhdistäminen yhdeksi julkaisuksi sekä aiemmissa sanastoissa esitettyjen tietojen harmonisointi ja ajantasaistaminen. Harmonisoitaviksi valittiin tässä vaiheessa ne käsitteet, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin, sosiaalihuollon palveluprosesseihin sekä asiakastietoihin. Nämä ovat keskeisiä käsitteitä, joita käytetään ja hyödynnetään sosiaalihuollon asiakastietojen määrämuotoisten asiakasasiakirjojen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä sekä sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa. Muita aiheita, kuten tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä käsitteitä, käsitellään mahdollisesti myöhemmin. Tähän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon on koottu keskeiset käsitteet Sosiaalialan sanastosta asiakastietojärjestelmää varten 1, Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastosta 2, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiosta 2.0 3, Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston versiosta sekä joitain tietoja Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versiosta Näiden sanastojen laadintaperiaatteita kuvataan omina lukuinaan tämän julkaisun alussa. Sanastojen harmonisoinnin yhteydessä verrattiin myös Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston käsitteitä tähän sanastoon, ja sanastojen käsitteitä yhtenäistettiin. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastosta tehtiin vuonna 2015 päivitetty versio 3.0. Harmonisointityön tuloksena syntynyt Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 720 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Harmonisointityö tehtiin työryhmässä, johon osallistui THL:n asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologeja. Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona käytettiin pääasiassa sosiaalihuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä, joka on jo voimassa tai tulee voimaan vuoden 2015 alkupuolella. THL vastaa tämän sanaston kehittämisestä ja ylläpidosta, jotta se pysyy ajantasaisena suhteessa säädöksiin. Seuraavat asiantuntijat ovat osallistuneet harmonisoidun sanaston laatimiseen: Erja Ailio, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jarmo Kärki, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Maarit Laaksonen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tiina Peksiev, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mari Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Sirpa Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kommentoi erityisesti sanaston termisuositusten antamisen periaatteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon lehtori Sirpa Kuusisto-Niemi Itä-Suomen yliopistosta osallistui sosiaalialan yleisten käsitteiden viimeistelyyn. Lisäksi saimme arvokasta palautetta yksittäisiin sosiaalialan osa-alueisiin ja sanaston käsitteisiin useilta kyseisten alojen asiantuntijoilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijaryhmä kommentoi viimeistelyvaiheessa ollutta sanastoa kokouksessaan helmikuussa Sanaston tallennus- ja julkaisutekniikasta vastasi IT-suunnittelija Saku Seppälä Sanastokeskus TSK:sta. 1 Lehmuskoski, Antero, Kuusisto-Niemi, Sirpa (2008). Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. Stakes, Raportteja 30/2008. Helsinki. 2 Laaksonen, Maarit, Suhonen, Mari, Suhonen, Sirpa (2012). Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportteja 1/2012. Tampere. 3 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Versio 2.0 (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 4 Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto. Versio 1.0 (2014). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 5 Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto. Versio 2.0 (2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne... 6 Termitietueen rakenne... 6 Käsitekaavioiden tulkinta... 8 Lukujen 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat erityispiirteitä...10 Luvun 3 Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi erityispiirteitä...11 Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit...11 Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Asiakasasiakirjojen nimistä Luvun 4 Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot erityispiirteitä Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut Sosiaaliturva Sosiaalihuolto Sosiaalihuollon palvelutehtävät Sosiaalipalvelut Sosiaalihuollon asiakkuutta ohjaavat sosiaalipalvelut Asumisen palveluissa annettavat sosiaalipalvelut Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut Päihdehuollon palvelut Sosiaalista hyvinvointia edistävät sosiaalipalvelut Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut Lapsen etuun ja perheoikeuteen liittyvät sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteutustapoja Sosiaalialan toiminta ja toimijat Sosiaalihuollon palveluprosesseihin liittyviä yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon palveluprosessit ja niiden vaiheet Sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä Viranomaiset ja ammattihenkilöt Asiakkaat- ja läheiset Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi Asiakirjoihin ja dokumentointiin liittyviä yleisiä käsitteitä Sosiaalihuollon yleiset asiakirjatyypit Sosiaalihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon palvelutehtäville yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Adoptioneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kasvatus- ja perheneuvonnan tarkennetut asiakirjatyypit Kotipalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kotoutumisen edistämisen tarkennetut asiakirjatyypit Koulun sosiaalityön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun perhetyön tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun avohuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun sijaishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastensuojelun jälkihuollon tarkennetut asiakirjatyypit Lastenvalvojan hoitamien sosiaalihuollon palvelutehtävien tarkennetut asiakirjatyypit Isyyden selvittämisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisen tarkennetut asiakirjatyypit Omaishoidon tuen tarkennetut asiakirjatyypit Perheasioiden sovittelun tarkennetut asiakirjatyypit Puolison elatusavun vahvistamisen tarkennetut asiakirjatyypit Päihdehuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaaliasiamiestoiminnan tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkennetut asiakirjatyypit...107

5 Sosiaalisen luototuksen tarkennetut asiakirjatyypit Toimeentulotuen tarkennetut asiakirjatyypit Työttömien työllistymisen tukemisen tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon yhteiset tarkennetut asiakirjatyypit Vammaispalvelujen tarkennetut asiakirjatyypit Kehitysvammaisten erityishuollon tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot Tuloluokitus Ansiotulot Pääomatulot Etuudet Perhe-etuudet Vanhempainpäivärahat Sairauteen liittyvät päivärahat Vammaisetuudet Asumistuet Opintoetuudet Ase- tai siviilipalveluksen suorittamiseen liittyvät etuudet Työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät etuudet Eläkkeet ja eläkkeisiin liittyvät etuudet Toimeentulotuki Sairaanhoitoon liittyvät korvaukset Muut tulot Varallisuusluokitus Menoluokitus Aikuisen perusmenot Asumismenot Terveydenhoitomenot Lapsen menot Muut menot Velkaluokitus Hakemisto

6 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Sosiaaliturvan osat...14 Käsitekaavio 2. Sosiaaliala...15 Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus...18 Käsitekaavio 4. Lapsiin ja nuoriin liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...19 Käsitekaavio 5. Työ- ja toimintakykyyn liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...21 Käsitekaavio 6. Toimeentuloon liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät...24 Käsitekaavio 7. Sosiaalihuollon yleislakiin perustuvat sosiaalihuollon palvelutehtävät...25 Käsitekaavio 8. Palvelut Käsitekaavio 9. Sosiaalipalvelujen ryhmittely...28 Käsitekaavio 10. Sosiaalihuollon asiakkuutta ohjaavat sosiaalipalvelut...29 Käsitekaavio 11. Asumisen palveluissa annettavat sosiaalipalvelut...31 Käsitekaavio 12. Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut...35 Käsitekaavio 13. Päihdehuollon palvelut...38 Käsitekaavio 14. Sosiaalista hyvinvointia edistävät sosiaalipalvelut...40 Käsitekaavio 15. Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut...43 Käsitekaavio 16. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut...44 Käsitekaavio 17. Lapsen etuun ja perheoikeuteen liittyvät sosiaalipalvelut...45 Käsitekaavio 18. Sosiaalipalvelujen toteutustapoja...47 Käsitekaavio 19. Sosiaalihuollon toiminta...49 Käsitekaavio 20. Sosiaalihuollon palveluprosessit...51 Käsitekaavio 21. Toimenpiteet Käsitekaavio 22. Ammattihenkilöt...60 Käsitekaavio 23. Asiakkaat- ja läheiset...63 Käsitekaavio 24. Toimintarajoitteisuuteen liittyvät roolit...65 Käsitekaavio 25. Asiakirjat ja ja dokumentointi...67 Käsitekaavio 26. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisen usea taho saattaa laatia...69 Käsitekaavio 27. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisia vain sosiaalihuollon asiakas, hänen edunvalvojansa tai muu asianosainen laatii...70 Käsitekaavio 28. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, jollaisia vain sosiaalihuollon palvelunantaja laatii...71 Käsitekaavio 29. Tulot Käsitekaavio 30. Ansiotulot Käsitekaavio 31. Pääomatulot Käsitekaavio 32. Etuudet Käsitekaavio 33. Perhe-etuudet Käsitekaavio 34. Lastenhoidon tuet Käsitekaavio 35. Vanhempainpäivärahat Käsitekaavio 36. Sairauteen liittyvät päivärahat Käsitekaavio 37. Kuntoutusrahaetuudet Käsitekaavio 38. Vammaisetuudet Käsitekaavio 39. Asumistuet Käsitekaavio 40. Opintoetuudet Käsitekaavio 41. Työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät etuudet Käsitekaavio 42. Eläkkeet Käsitekaavio 43. Korvaukset Käsitekaavio 44. Varallisuus Käsitekaavio 45. Menot Käsitekaavio 46. Perusmenot Käsitekaavio 47. Asumismenot Käsitekaavio 48. Terveydenhoitomenot Käsitekaavio 49. Lapsen menot Käsitekaavio 50. Velat

7 Sanaston rakenne ja merkinnät Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston tavoitteena on ollut luotettavien määritelmien ja käsitejärjestelmien tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Osa käsitejärjestelmistä on kuvattu myös graafisina käsitejärjestelmäkaavioina. Sanaston rakenne Sanasto on ryhmitelty aiheenmukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Siinä käytetty numerointi viittaa käsitteen numeroon sanastossa. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Muut hakusanat viittaavat siihen käsitteeseen, jonka yhteydessä kyseistä sanaa käsitellään. Termitietueen rakenne Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että toisinaan myös käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Termitietueessa käsitteille annetaan ensin termisuositukset. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Alla on esimerkkinä kotoutumisen edistämistä käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: 32 käsitteen numero kotoutumisen edistäminen ei: kotouttaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea samalla hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita ei: termi, jota ei tulisi käyttää tässä merkityksessä määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) huomautus (normaali virke, erotettu määritelmästä sisennyksellä, antavat lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.) 6

8 Kooste kaikista käsitteiden yhteydessä sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi mieluummin kuin: ei: pl suomenkielinen suositettava termi (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit) määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen termin käyttöä ei suositeta termiä ei tulisi käyttää tässä merkityksessä termiä käytetään monikkomuotoisena termi on vanhentunut > termi viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen (1) homonyymi; sanastoissa on useita kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. adoptioneuvonta (1) ja adoptioneuvonta (2) laitoshoito; laitoshuolto (lastensuojelussa) <sosiaalihuolto> termin käyttöala on merkitty kaarisulkuihin termin jälkeen, jos termin käyttöala rajautuu eri tavoin kuin muiden samaan käsitteeseen viittaavien termien käsitteen käyttöaluerajaus on merkitty kulmasulkuihin ennen termisuosituksia, jos usealla alalla käytössä oleva käsite on määritelty vain tietyn alan näkökulmasta tai jos tietyn alan käsite on määritelty normaalia suppeammin 7

9 Käsitekaavioiden tulkinta Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (sosiaalipalvelu) ja sitä suppeamman alakäsitteen (julkinen sosiaalipalvelu) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi julkinen sosiaalipalvelu ei voi olla yksityinen sosiaalipalvelu) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi sosiaalipalvelu voi olla ostopalvelu) jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi jaottelu palvelutyypin ja palvelun järjestämistavan mukaan) Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa esimerkiksi sosiaalihuollon palvelutehtävä on kokonaisuus, joka muodostuu sosiaalipalveluista ja muusta tuesta Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi asiakirjatyypin ja asiakirjan välillä on funktiosuhde: asiakirjatyyppi on tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 8

10 HIERARKKINEN SUHDE palvelu organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia muu ostopalvelu palvelu, jonka palvelunjärjestäjä hankkii korvausta vastaan oman organisaationsa ulkopuoliselta palveluntuottajalta muu julkinen sosiaalipalvelu kunnan tai kuntayhtymän tuottama sosiaalipalvelu yksityinen sosiaalipalvelu yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottama sosiaalipalvelu KOOSTUMUSSUHDE sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia muu tuki FUNKTIOSUHDE asiakirja tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä tai toimintaa varten asiakirjatyyppi tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteinen rakenne, jota hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa 9

11 Lukujen 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat erityispiirteitä Luvut 1 Sosiaaliala ja sosiaalipalvelut ja 2 Sosiaalialan toiminta ja toimijat perustuvat osittain Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastoon, jonka aihealueita ovat sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalihuollon palveluprosessit ja niiden vaiheet sekä sosiaalipalvelut ja niiden toteutustavat. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto laadittiin samaan aikaan kuin varsinainen sosiaalipalvelujen luokitus, joka tehtiin yhdenmukaistamaan tapoja jäsentää sosiaalihuollon palvelutehtäviä, sosiaalipalveluja ja palveluprosesseja. Sosiaalipalvelujen luokitus on luokitusperhe, joka koostuu sosiaalihuollon palvelutehtävä-, sosiaalipalvelu-, toteutustapa- ja palveluprosessiluokituksista. Luokitusta tarvitaan muun muassa asiakirjan syntykontekstin kuvaamiseen. Asiakirjan syntykonteksti kuvataan liittämällä se syntyvaiheessaan tiettyyn tehtävään ja prosessiin sekä tarvittaessa palveluun. Luokitus on saatavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalvelimelta. Sosiaalipalvelujen luokituksen käyttöä ohjataan erillisessä soveltamisoppaassa 1, jossa kuvataan sosiaalipalvelujen luokituksen suhdetta muihin julkishallinnon luokituksiin, luokituksen käyttökohteita ja luokituksen käyttöä palvelutehtävittäin. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastotyössä on ollut tavoitteena löytää kullekin käsitteelle yksilöivä termi, joten työryhmät ovat pyrkineet noudattamaan tiettyjä terminmuodostuskäytäntöjä. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen ja sosiaalihuollon palvelutehtävien nimitykset ovat käytännössä usein olleet samoja. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastossa tällaisissa tapauksissa sosiaalipalvelulle on pyritty muodostamaan uusi termi joko lisäämällä palvelu-sana palvelutehtävän nimitykseen tai keksimällä muu käsitettä kuvaava nimitys (esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon palvelutehtävän nimi ja siinä annettava sosiaalipalvelu on nimeltään kasvatus- ja perheneuvontapalvelu). Myös sosiaalihuollon palveluprosessien ja niiden vaiheiden nimityksissä on ollut tarve erottaa termillä samantapaiset käsitteet niin, että prosessien vaiheet on pyritty nimeämään -minen-päätteisesti silloin, kun se on ollut mahdollista. Esimerkiksi neuvonta on sosiaalihuollon palveluprosessin nimitys, kun taas neuvonnan käynnistäminen on sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheen nimitys. 1 Laaksonen, Maarit, Kärki, Jarmo, Lehmuskoski, Antero (2011). Sosiaalipalvelujen luokitus. Soveltamisopas. Versio 1.0. [verkkojulkaisu] Sosiaalialan tietoteknologiahanke, STM. 10

12 Luvun 3 Sosiaalipalvelujen asiakastietojen dokumentointi erityispiirteitä Yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tiedot pohjautuvat sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksessa esitettyyn hierarkkiseen käsitejärjestelmään. Sanastossa on siten esitetty ensin asiakirjat, jotka on luokiteltu yleisiksi asiakirjatyypeiksi ja sen jälkeen näihin perustuvat tarkennetut asiakirjatyypit. Yleiset asiakirjatyypit kuten hakemus, päätös ja suunnitelma, ovat tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen yhteisiä rakenteita, joita hyödynnetään asiakirjojen luokittelussa ja jotka on määritetty yleisesti sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakirjojen mallinnuksessa. Tarkennetut asiakirjatyypit, kuten päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta, on mallinnettu tietyn yleisen asiakirjatyypin rakenteesta ja niissä täsmennetään yleisen asiakirjatyypin käyttötarkoitusta. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi on pääsääntöisesti mallinnettu tietyssä sosiaalihuollon palvelutehtävässä, kuten adoptioneuvonnassa, käytettävät asiakasasiakirjat. Tarkennettujen asiakirjatyyppien määritelmät pohjautuvat yleisten asiakirjatyyppien määritelmiin. Siten kaikki hakemukset kuten kotipalveluhakemus, adoption vahvistamishakemus ja hakemus päihdehuollon palveluun ovat eräänlaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jolla sosiaalihuollon asiakas pyytää tai vaatii itse tai hänen laillinen edustajansa tai palvelunantaja pyytää tai vaatii hänen asiassaan palvelua tai toimenpidettä palvelunantajalta, viranomaiselta tai tuomioistuimelta. Eri palvelutehtävien tarkennettujen asiakirjatyyppien mukaisten hakemusten määritelmissä näitä yhteisiä piirteitä ei ole tarvinnut toistaa, vaan määritelmissä on kuvattu kunkin hakemuksen olennaiset käsitepiirteet. Esimerkiksi adoption vahvistamishakemuksen määritelmässä kerrotaan se, kuka hakemuksen esittää ja missä tarkoituksessa: adoptionhakijan tuomioistuimelle esittämä hakemus, jolla vaaditaan adoption vahvistamista. Asiakasasiakirjojen huomautuksissa annetaan toisinaan lisätietoa esimerkiksi kyseiseen asiakasasiakirjaan kirjattavista asioista, asiakasasiakirjan käyttötilanteesta tai henkilöistä ja tahoista, jotka osallistuvat asiakasasiakirjaan kirjattavien asioiden käsittelyyn. Kaikille asiakirjaluokitukseen kuuluville käsitteille on annettu huomautus, jossa kerrotaan, onko kyseessä yleinen vai tarkennettu asiakirjatyyppi, ja lisäksi tarkennettujen asiakirjatyyppien huomautuksessa kerrotaan, minkä yleisen asiakirjatyypin tarkennettu asiakirjatyyppi on kyseessä. Näin kyseisen asiakasasiakirjan voi yhdistää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokitukseen. Tarkennetuiksi asiakirjatyypeiksi luokitelluille asiakasasiakirjoille on lisäksi kirjoitettu huomautus, jossa kerrotaan, minkä sosiaalihuollon palvelutehtävän perusteella kyseinen asiakasasiakirja laaditaan. Asiakirjatyyppien apukäsitteistä Sanastossa on määritelty joitain yleisten asiakirjatyyppien alakäsitteitä, joita ei ole mallinnettu asiakirjatyypeiksi eikä sisällytetty asiakirjatyyppiluokitukseen. Nämä apukäsitteet on otettu sanastoon siksi, että ne toistuvat useissa palvelutehtävissä tai ovat yläkäsitteitä yhden palvelutehtävän useille käsitteille. Tällaisia käsitteitä ovat asiankäsittelykertomus, asiakassuunnitelma ja toteuttamissuunnitelma sekä lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös. Näiden käsitteiden määritelmiä ja termejä on hyödynnetty asiakasasiakirjojen yhdenmukaisten määritelmien laatimisessa sekä yhdenmukaisessa nimeämisessä. Esimerkiksi asiakassuunnitelma-termin systemaattisella suosittamisella eri palvelutehtävien samankaltaisiin suunnitelmiin pyritään yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan sosiaalihuollon eri osa-alueiden kielenkäyttöä ja vähentämään turhan monien samanlaiseen suunnitelmaan viittaavien ilmausten käyttöä. Asiakasasiakirjojen nimistä Sosiaalihuollon asiakastietomallissa jokaiselle asiakasasiakirjarakenteelle on annettu yksi nimi, ja koska asiakasasiakirjoihin liittyvät suositukset on tarkoitettu ensisijaisesti asiakastietomallin käytön tueksi, myös sanastossa annetaan kullekin asiakasasiakirjalle vain yksi suositettava termi. Mahdolliset synonyymit esitetään hylättävinä termeinä, joita ei tulisi käyttää asiakastietomallia hyödynnettäessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää muussa sosiaalihuollon viestinnässä, ja ne on haluttu esittää sanastossa, jotta sanaston käyttäjät pystyvät tunnistamaan etsimänsä käsitteet niiden avulla. 11

13 Jos asiakasasiakirjalla on jo vakiintunut nimi, sitä on yleensä suositettu (kuten lastensuojeluilmoitus). Sanastossa on kuitenkin luotu myös paljon uusia asiakasasiakirjojen nimiä, jolloin eri sosiaalihuollon palvelutehtävien samankaltaisten asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty noudattamaan yhtenäisiä periaatteita. Esimerkiksi asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalihuollon palvelunjärjestäjälle annettavat ilmoitukset henkilön palvelun tarpeesta on pyritty nimeämään samaan tapaan, kuten ilmoitus adoptioneuvonnan tarpeesta ja ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta. Uusien asiakasasiakirjojen nimet on pyritty muotoilemaan sekä kielellisesti toimiviksi että asiakasasiakirjan sisältöä yksiselitteisesti kuvaaviksi. Molempien tavoitteiden yhdistäminen ei ole aina mahdollista, ja tällöin on päädytty ensisijaisesti nimen ymmärrettävyyteen sosiaalihuollon asiantuntijoiden näkökulmasta. Asiakasasiakirjojen nimiä hyödynnetään todennäköisesti enemmän asiakasasiakirjojen otsikkoina kuin juoksevassa tekstissä, joten niiden laatimisessa on päädytty joustamaan siitä, miten helppoa asiakasasiakirjan nimeä on taivuttaa ja käyttää muuten juoksevassa tekstissä. Asiakirjojen nimet ovat usein monisanaisia sanaliittoja, joissa perusosana ja viimeisenä sanana on yleisen asiakirjatyypin termi, kuten kotipalvelujen asiakaskertomus. Tästä periaatteesta on poikettu tietoisesti erityisesti niiden asiakasasiakirjojen kohdalla, joissa muotoilu mahdollistaisi virheelliset tulkinnat. Esimeriksi päätökset on yleensä nimetty niin, että päätös-perusosa on ensimmäisenä sanana, kuten päätös adoptioneuvonnasta. Koska sosiaalihuollon asiakasasiakirjat perustuvat sosiaalihuollon säädöksiin, säädösteksteissä käytetyt ilmaukset vaikuttavat asiakasasiakirjojen nimeämiseen. Asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että asiakasasiakirjan nimi on helposti yhdistettävissä kyseiseen säädökseen. Toisaalta sosiaalihuollon toimintatapa eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä on luonteeltaan hieman erilaista, ja asiantuntijat ovat kokeneet jotkut yleisten periaatteiden mukaiset termit liian vieraina oman erikoisalansa kielenkäyttöön. Näistä syistä on toisinaan päädytty nimeämään asiakasasiakirja nimeämisperiaatteesta poiketen, kuten seuraavat ilmoitukset, joiden nimessä ei ole käytetty ilmoitus-sanaa: pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai yhteydenotto sosiaaliasiamieheen. Toisinaan on suositettu uutta nimeä vakiintuneen sijaan siksi, että sosiaalihuollon asiantuntijat ovat yleisesti kokeneet asiakasasiakirjan vakiintuneen nimen vanhentuneeksi tai väärin rajautuvaksi, kuten adoptioneuvonnan kotiselvitys, jonka sijaan on suositettu nimeä selvitys adoptionhakijoista. Jos asiakirjatyyppiluokituksen mukaiseen yleiseen asiakirjatyyppiin perustuva nimi on kuvannut asiantuntijoiden mielestä tiettyä asiakasasiakirjaa huonosti, nimeämisperiaatteesta on joustettu ja valittu kuvaavampi nimi. Esimerkiksi selvitys adoptionhakijoista on eräänlainen lausunto, mutta adoptioneuvonnan asiantuntijoiden mielestä selvitys-sana kuvaa paremmin asiakasasiakirjaan kirjattavaa tietoa ja sen tuottamiseksi tarvittavaa työtä. Koska asiakasasiakirjoja tuotetaan sosiaalihuollon palveluprosesseissa, asiakasasiakirjojen nimeämisessä on pyritty ottamaan huomioon sosiaalihuollon palveluprosessien nimet ja pyritty sellaisiin sanavalintoihin, että asiakasasiakirjat olisi helppo erottaa palveluprosesseista. Esimerkiksi kuuleminen-sana vie ajatukset ennemmin toimintaan ja prosessiin kuin asiakasasiakirjaan, joten sanastossa on suositettu kuulemisasiakirja-sanaa niiden asiakasasiakirjojen nimissä, joihin kuulemisen tulos kirjataan, kuten adoptioneuvonnan kuulemisasiakirja. Samaan tapaan on suositettu isyyden tunnustamisen sijaan asiakasasiakirjan nimeksi isyyden tunnustamisasiakirjaa. 12

14 Luvun 4 Sosiaalihuollon asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot erityispiirteitä Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaan taloudellista tilannetta selvitetään esimerkiksi myönnettäessä toimeentulotukea, vahvistettaessa lapsen elatusapua ja määriteltäessä asiakasmaksuja. Tuen, avun tai maksun määrä voi perustua asiakkaan tuloihin tai rahassa arvioitavaan omaisuuteen. Asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kerättävistä ja sosiaalihuollossa tallennettavista tiedoista on muodostettu neljä luokitusta: tulo-, meno-, varallisuus- ja velkaluokitus. Luokitukset ovat osa kansallista sosiaalihuollon asiakastietomallia, ja niiden kehittäminen aloitettiin jo Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) vuosina Taloudellisten luokitusten tavoitteena on taloudellisen tiedon yhdenmukainen kerääminen, laskeminen ja tallentaminen. Tästä syystä luokitukset kuvaavat tuloja, menoja, varallisuutta ja velkoja yleisellä tasolla. Kun luokituksia sovelletaan eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä yksittäisen luokan merkitys tarkentuu sen mukaan, millaiset tiedot ovat tarpeellisia juuri kyseisen sosiaalipalvelun tai taloudellisen tuen järjestämiseksi. Esimerkiksi henkilön asumismenojen huomioon ottaminen vaihtelee sovellettavan lainsäädännön mukaan. Myös sosiaalihuollon asiakkaan perusmenoihin sisällytettävät menot lasketaan eri tavalla eri palvelutehtävissä, ja perusmenoihin viitataan eri palvelutehtävissä eri nimityksilläkin. Erilaiset laitosten tai asumispalvelujen asiakkaille tai rikosseuraamuksia suorittaville vangeille maksettavat käyttörahat eivät esiinny luokituksissa, koska ne ovat luokitusten käytön näkökulmasta tuloja saavalle asiakkaalle palvelumaksun ja muiden vähennysten jälkeen laskelmassa jätettäviä tuloja tai tulottomalle asiakkaalle maksettavia tukia. Luku 4 sisältää yleisiä talouteen liittyviä käsitteitä, jotka on määritelty erityisesti sosiaalihuollon käyttötarpeisiin. Määrittelyssä on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös muita käyttötarpeita, kuten vastaavuudet Kelan tai Verohallinnon tietojen kanssa. Etuuksista on käsitelty ainoastaan rahana saatavia etuuksia. Etuuskäsitteiden määrittelyssä on hyödynnetty etenkin Kelan terminologista sanastoa 1. Luku 4 on ryhmitelty taloudellisten luokitusten mukaisesti jäsenneltyihin alalukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Luokituksia ja siten myös luvun 4 alalukuja on neljä: tuloluokitus, varallisuusluokitus, menoluokitus ja velkaluokitus. 1 Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. TSK 46. Kela ja Sanastokeskus TSK

15 1 SOSIAALIALA JA SOSIAALIPALVELUT 1.1 Sosiaaliturva HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaaliturva keinot, joilla yhteiskunta pyrkii takaamaan jäsenilleen ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon toimeentuloturva sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki muu sosiaaliturvan osa sosiaalivakuutus toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta muu Käsitekaavio 1. Sosiaaliturvan osat. 1 sosiaaliturva keinot, joilla yhteiskunta pyrkii takaamaan jäsenilleen ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon Sosiaaliturvan avulla taataan kohtuullinen toimeentulo silloin, kun se on uhattuna työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen takia. Yhteiskunnan on myös turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Oikeudesta sosiaaliturvaan on määrätty Suomen perustuslaissa (731/1999). Sosiaaliturva koostuu muun muassa toimeentuloturvasta, sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta. 2 toimeentuloturva sosiaaliturvan osa, jonka tarkoituksena on taata henkilölle riittävä toimeentulo Toimeentuloturva perustuu erilaisiin lakisääteisiin vakuutuksiin, kuten sosiaalivakuutukseen ja työtapaturmavakuutukseen. 3 sosiaalivakuutus toimeentuloturvaan kuuluva vakuutus, jolla pyritään turvaamaan vakuutetun toimeentulo tiettyjen elämänmuutosten tai vahinkotapahtumien varalta Sosiaalivakuutuksen kattamia tapahtumia ovat mm. työttömyys, työkyvyttömyys, sairaus, vanhuus ja perheenhuoltajan kuolema. Suomessa sosiaalivakuutuksen rahoittamiseen osallistuvat vakuutettujen lisäksi työnantajat, kunnat ja valtio. Sosiaalivakuutukseen kuuluvat mm. lakisääteiset eläkkeet, sairausvakuutus ja työttömyysturva. 14

16 1.2 Sosiaalihuolto HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon järjestämisvastuu kunnalle säädöksessä asetettu velvollisuus järjestää sosiaalihuolto sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki viranomainen toimielin, jolla on julkiseen tehtävään liittyvää itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asiakkuus sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelunjärjestäjän välinen suhde, joka alkaa, kun palvelunjärjestäjä ryhtyy käsittelemään henkilön vireille tullutta asiaa tai antaa henkilölle kiireellisiä sosiaalipalveluja ja joka päättyy, kun palvelunjärjestäjä merkitsee sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan tiedoksi, ettei sosiaalipalvelujen järjestämiselle ole perustetta sosiaaliala erikoisala, jolla tehtävä työ ja jonka tutkimus, kehittäminen ja koulutus keskittyy yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä eriarvoisuuden kaventamiseen sosiaalihuollon asiakas henkilö, joka hakee tai saa sosiaalihuollon sosiaalipalvelua sosiaalipalvelun järjestämisvastuu velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain, viranomaisen päätöksen tai hänen yksityisen toimijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisen sosiaalipalvelun palvelunjärjestäjä palvelunantaja, jolla on sosiaalipalvelun järjestämisvastuu julkinen palvelunjärjestäjä yksityinen palvelunjärjestäjä sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus muu tuki sosiaalipalvelu palvelu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia palvelunantaja toimija, joka saa aikaan sosiaalipalveluja järjestämällä tai tuottamalla niitä palveluntuottaja palvelunantaja, joka tuottaa sosiaalipalveluja asiakkaille joko palvelunjärjestäjän toimeksiannosta tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella julkinen palveluntuottaja toimija yksityinen palveluntuottaja palvelutarve yhden tai useamman henkilön tilanteesta johtuva tarve, jonka tyydyttäminen edellyttää tiettyjen sosiaalipalvelujen tai muun tuen saamista palveluntoteuttaja toimija, joka käytännössä antaa sovitut sosiaalipalvelut asiakkaalle palveluntuottajan toimeksiannosta ja vastaa kyseisiin sosiaalipalveluihin liittyvien asiakastietojen kirjaamisesta julkinen palveluntoteuttaja yksityinen palveluntoteuttaja Käsitekaavio 2. Sosiaaliala. 15

17 4 palvelutarve; palveluntarve; tuen tarve yhden tai useamman henkilön tilanteesta johtuva tarve, jonka tyydyttäminen edellyttää tiettyjen sosiaalipalvelujen tai muun tuen saamista Palvelutarve on arvioitava kiireellisessä tapauksessa viipymättä ja muissa kuin kiireellisissä tapauksissa tietyn ajan kuluessa. Palvelutarpeen arviointi sisältyy sosiaalipalvelun alkukartoitukseen. Sosiaalipalveluja on järjestettävä muun muassa jokapäiväisestä elämästä selviytymisen, asumisen, talouden, äkillisiin kriisitilanteen tai lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi. 5 sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus Sosiaalihuollon palvelutehtävät perustuvat pääsääntöisesti sosiaalihuollon yleis- ja erityislakeihin. Sosiaalihuollon yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sosiaalihuollon erityislakeja ovat muut sosiaalihuollon palvelutehtävistä säätävät lait, kuten toimeentulotuesta annettu laki (1412/1997) ja lastensuojelulaki (417/2007). Sosiaalihuollon palvelutehtävä voi perustua myös muuhun normiin kuin säädökseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräyksiä sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat voivat tarjota joitain sosiaalihuollon palvelutehtäviin kuuluvia sosiaalipalveluja joko sosiaalipalvelujen järjestäjälle tuottamanaan ostopalveluna sosiaalihuollon asiakkaille tai yksityisenä sosiaalipalveluna asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. 6 sosiaalihuollon järjestämisvastuu; järjestämisvelvollisuus kunnalle säädöksessä asetettu velvollisuus järjestää sosiaalihuolto Sosiaalihuollon järjestämisvastuuseen sisältyy velvoite huolehtia sosiaalihuollon eri laeissa säädetyistä tehtävistä ja niihin liittyen myös velvoite huolehtia näiden tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 7 sosiaalipalvelun järjestämisvastuu velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa hänelle lain, viranomaisen päätöksen tai hänen yksityisen toimijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisen sosiaalipalvelun Sosiaalipalvelujen antaja tallentaa asiakasasiakirjat kyseisestä sosiaalipalvelusta järjestämisvastuussa olevan palvelunantajan asiakasrekisteriin. 8 sosiaalihuolto viranomaisten organisoima toiminta, jonka tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut ja niihin kuuluva taloudellinen tuki Sosiaalihuollossa toimii sosiaalipalveluja järjestäviä ja tuottavia toimijoita, joita kutsutaan palvelunantajiksi. Nämä jaetaan edelleen palvelunjärjestäjiin ja palveluntuottajiin. Yksityiset palveluntuottajat tekevät sosiaalihuollon tehtäviä silloin, kun ne tuottavat sosiaalihuollon asiakkaalle sellaisia sosiaalipalveluja, jotka perustuvat palvelunjärjestäjän asiakkaalle antamaan päätökseen. Sosiaalihuolto on sosiaaliturvan osa. 9 sosiaalihuollon asiakkuus; asiakkuus sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelunjärjestäjän välinen suhde, joka alkaa, kun palvelunjärjestäjä ryhtyy käsittelemään henkilön vireille tullutta asiaa tai antaa henkilölle kiireellisiä sosiaalipalveluja ja joka päättyy, kun palvelunjärjestäjä merkitsee sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan tiedoksi, ettei sosiaalipalvelujen järjestämiselle ole perustetta 16

18 10 palvelunantaja; sosiaalipalvelujen antaja toimija, joka saa aikaan sosiaalipalveluja järjestämällä tai tuottamalla niitä Sosiaalihuollossa toimivia palvelunantajia ovat palvelunjärjestäjät ja palveluntuottajat. Nämä voivat olla joko sama toimija tai eri toimijoita. 11 palvelunjärjestäjä; sosiaalipalvelujen järjestäjä palvelunantaja, jolla on sosiaalipalvelun järjestämisvastuu Julkinen sosiaalipalvelujen järjestäjä vastaa hallinnollisesti sosiaalihuollon asiakkaalle päätöksen perusteella myönnettyjen sosiaalipalvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Yksityisen sosiaalipalvelujen järjestäjän järjestämisvastuu perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen. Julkinen sosiaalipalvelujen järjestäjä on kunta, kuntayhtymä tai valtio. Palvelunjärjestäjäorganisaatio voi toimia myös sosiaalipalvelujen tuottajana. 12 palveluntuottaja; sosiaalipalvelujen tuottaja palvelunantaja, joka tuottaa sosiaalipalveluja asiakkaille joko palvelunjärjestäjän toimeksiannosta tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Sosiaalihuollossa sosiaalipalvelujen tuottajana voi toimia joko palvelunjärjestäjän toimintayksikkö tai palvelunjärjestäjän toimeksiannosta yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja. Yksityisiä sosiaalipalveluja voidaan tuottaa myös ilman palvelunjärjestäjän toimeksiantoa. 13 palveluntoteuttaja; sosiaalipalvelujen toteuttaja toimija, joka käytännössä antaa sovitut sosiaalipalvelut asiakkaalle palveluntuottajan toimeksiannosta ja vastaa kyseisiin sosiaalipalveluihin liittyvien asiakastietojen kirjaamisesta Sosiaalipalvelujen tuottaja voi tilata osan sosiaalipalvelujen käytännön toteutuksesta alihankintana palveluntoteuttajalta. 14 sosiaaliala erikoisala, jolla tehtävä työ ja jonka tutkimus, kehittäminen ja koulutus keskittyy yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä eriarvoisuuden kaventamiseen Sosiaalialan työtä tehdään esimerkiksi sosiaalihuollon yksilö- ja perhekohtaisena sosiaalityönä, rakenteellisena sosiaalityönä sekä yksityisiä sosiaalipalveluja toteutettaessa. 15 toimintayksikkö; palveluyksikkö organisaatio tai sen osa, joka on hallinnollisesti ja taloudellisesti vastuussa tehtäviensä hoitamisesta Sosiaalihuollon toimintayksiköitä ovat esimerkiksi kotipalveluyksikkö, sosiaalipäivystys ja työvoiman palvelukeskus. Toimintayksikkö ei ole välttämättä paikkaan sidottu kokonaisuus, ja toimintayksiköllä voi olla useita toimipaikkoja. Yleisessä kielenkäytössä termit toimintayksikkö ja toimipaikka sekoittuvat helposti, koska käytännössä käsitteiden taustalla olevat toisaalta fyysiseen paikkaan ja toisaalta organisatoriseen asemaan liittyvät piirteet menevät usein päällekkäin. 16 toimipaikka; toimipiste fyysinen paikka, johon toimintayksikön toiminnot tai osa toiminnoista on sijoitettu Esimerkiksi sosiaalitoimistot, hoitokodit ja päiväkeskukset ovat sosiaalihuollon toimipaikkoja, joissa annetaan asiakkaille sosiaalipalveluja. Yleisessä kielenkäytössä termit toimipaikka ja toimintayksikkö sekoittuvat helposti, koska käytännössä käsitteiden taustalla olevat toisaalta fyysiseen paikkaan ja toisaalta organisatoriseen asemaan liittyvät piirteet menevät usein päällekkäin. 17

19 1.3 Sosiaalihuollon palvelutehtävät HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon palvelutehtävä tietynlaiseen palvelutarpeeseen vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea perhettä, lasta tai vanhempaa tai turvata lapsen oikeudet ja lapsen edun toteutuminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on toimeentulon turvaaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn ylläpito tai parantaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu muuhun säädökseen kuin sosiaalihuollon säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu muuhun normiin kuin säädökseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon yleislakiin tai -asetukseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuollon erityislakiin tai -asetukseen sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu sosiaalihuoltolakiin sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista muu Käsitekaavio 3. Sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus. 18

20 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea perhettä, lasta tai vanhempaa tai turvata lapsen oikeudet ja lapsen edun toteutuminen kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa asiantuntijaapua kasvatus- ja perheasioissa sekä edistää lasten myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla lastensuojelu sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun isyyden selvittäminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on hankkia isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot adoptioneuvonta (1) sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa lapsen adoptioon liittyvää tukea ja ohjausta ja valvoa lapsen edun toteutumista adoptiossa lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on selvittää lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen vaikuttavat asiat ja vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus ja vastata siitä, että käräjäoikeudelta haetaan lapselle huoltajaa tämän jäätyä huoltajatta lapsen elatusavun vahvistaminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen elatusvelvolliselta vanhemmaltaan saama elatusapu (1) perheasioiden sovittelu sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea perheitä ristiriitatilanteissa Käsitekaavio 4. Lapsiin ja nuoriin liittyvät sosiaalihuollon palvelutehtävät. 17 kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa sekä edistää lasten myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla Kasvatus- ja perheneuvonnassa annettava sosiaalipalvelu on kasvatus- ja perheneuvontapalvelu. Kasvatus- ja perheneuvonta perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014). 18 isyyden selvittäminen sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on hankkia isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot Isyyden selvittämisessä annettava sosiaalipalvelu on isyyden selvittämispalvelu. Isyyden selvittäminen perustuu isyyslakiin (700/1975). 19

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot