VERKKO- OPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKO- OPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA"

Transkriptio

1 VERKKOOPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA Uudenmaan ELYkeskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue Osaamisen kehittämisryhmä Helsinki 2012

2 Alkusanat Esillä oleva selvitys Verkkoopetuksella tuettu työssäoppiminen ammattiin oppimisen mallina on tehty Uudenmaan ELYkeskuksen toimeksiannosta. Selvitysmiehinä ovat toimineet ja raportin käsikirjoituksen laatineet Jorma Ahonen (Innoline Oy), Tapio Eräheimo (LX Com Oy) ja Heikki Stenlund (Innoline Oy). Työryhmällä on pitkä kokemus am- matillisen oppimisen operatiivisissa sekä asiantuntija ja johtotehtävissä. Uudenmaan ELY- keskuksessa selvitystyön tuottajana on toiminut ryhmäpäällikkö Olli Petramo. Työryhmä esittää Uudenmaan ELYkeskukselle ja Olli Petramolle parhaat kiitoksensa panostuksista työn onnistumiseksi. Helsingissä 10.lokakuuta 2012 Jorma Ahonen Tapio Eräheimo Heikki Stenlund 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Tavoitteet ja sisältö Raportin rakenne 7 2 AMMATTI, TYÖSSÄOPPIMINEN JA VERKKOOPISKELU Ammatti oppimisen päämääränä Ammatti ja ammattiin pääseminen Ammatillinen pätevyys ja ammatissa toimiminen Ammatillisen pätevyyden saavuttaminen 2.2 Työssäoppiminen ammattiin pätevöitymisen muotona Työssäoppiminen Työssäoppiminen osana koulutusohjelmaa Työssäoppiminen, työn sisältö ja työympäristö 2.3 Opiskelu ja opettaminen verkossa Hyvän verkkoopetuksen tunnusmerkistö Verkkooppimisen ydinhaasteet Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus verkossa Osaamisen kehittäminen on aina tavoitteellista ja tarkoituksellista Verkkooppimisen sulautuminen reaalimaailmaan Opettajana verkossa 3 TEOREETTINEN ASEMOITUMINEN Oppimisnäkemys ja asemoitumisen määrittävät valinnat Kokemuksellinen oppiminen Ilmiöpohjainen opetus 20 3

4 4 VETYMALLIN SOVELTAMINEN: CASETAPAUKSET Casekohteiden valinta ja kattavuus VETYkoulutukselle asetettavat yleiset vaatimukset Casekuvaukset Sähköisen markkinoinnin erikoispätevyys Ruiskuvalukoneenhoitaja Tutortyönohjaaja 4.4 VETYmuotoisen koulutuksen seuranta ja valvonta 35 5 SELVITYSTYÖPROSESSIN AIKANA HERÄNNEITÄ KYSYMYKSIÄ JA NÄKEMYKSIÄ 36 4

5 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Merkittävä osa työvoimakoulutuksena toteutettavasta ammatillisesta koulutuksesta voitaisiin järjestää työpaikalla. Oppimistavoitteet ja sisällöt muokkautuisivat silloin luonnollisella tavalla ja aidossa työympäristössä vastaamaan työelämän tarpeita: edellytykset tuottaa sekä työpaikan että opiskelijan työuran kannalta merkittäviä tuloksia olisivat suotuisat. Kun opiskelu tapahtuu työpaikalla, on opittua sekä mahdollista että pakko soveltaa välittömästi käytännön työtehtävässä. Tämä syventää ja nopeuttaa oppimisprosessia. Opiskelijan ympärillä on yleensä myös monenlaisia, opiskeltavaa asiaa osaavia ammattilaisia. Nämä eivät ainoastaan oikai- se mahdollisia väärinymmärryksiä ja soveltamisvirheitä, vaan siirtävät samalla hiljaista tietoa. Työpaikka on usein ainoa tila, jossa on ajanmukaiset työkalut ja laitteistot. Esimerkiksi teollisen työn opiskelu vanhentuneella konekannalla oppilaitosten oppimisympäristöissä tarkoittaa yleensä myös vanhentuneiden asioiden, taitojen ja käytäntöjen opiskelua; harjoittelujaksoilla työpaikoilla asiat usein joudutaan opettamaan uudelleen. Työpaikka ja työtehtävälähtöinen opiskelu on aina enemmän tai vähemmän yksilöllistä, ja yksilöl- listäminen aiheuttaa kustannuksia kouluttajataholle ja myös työpaikalle. Toisaalta syntyy taloudel- lista hyötyä, kun opiskelu voidaan niveltää aidon ja tuottavan työn tekemiseen. Kokonaistaloudel- lista etua syntyy myös siitä, että opetuspaikka, työkalut, koneet ja laitteet ovat valmiina. TEhallinnon kannalta työpaikkalähtöisen opiskelun kokonaistaloudellinen mielekkyys määrittyy ennen muuta sen mukaan, kuinka tehokas tapa se on tuottaa työuran kannalta merkittävää oppi- mista. Avainrooliin nousevat tällöin niiden opetusmuotojen sisältö ja toteutustapa, joita tarvitaan tukemaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Lähikontaktia tarvitaan ainakin jos tavoitellaan ryh- mäytymisen hyötyjä. Mutta oppimissisältöjen ja oppimisen ohjauksen ydin voi olla myös verkossa. Verkkoteknologia tarjoaa keinon parantaa työvoimakoulutuksen tulos/panos suhdetta radikaalilla tavalla, kun verkkoopetusta ja verkon kautta tapahtuvaa ohjausta uskalletaan hyödyntää työpai- kalla tapahtuvan opiskelun rinnalla. Laajemmin katsoen verkkoteknologian ja viestinnän sovelta- mismahdollisuudet tarjoavat työvoimakoulutukselle mahdollisuuden nousta ratkaisevasti nykyistä suurempaan rooliin ja arvoon ammattiin opiskelun ja koko suomalaisen opetusjärjestelmän ken- tässä. 5

6 1.2 Tavoitteet ja sisältö Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyk- siä. Avainkysymys on tällöin, kuinka suuri osa opiskellusta lopulta siirtyy osaamiseksi ja ammatilli- seen toimintaan sekä myös muuttaa sitä. Tämän näkemyksen kautta tässä selvitystyössä tarkastel- laan työssäoppimista ja verkkoopiskelua. Selvitystyön perustavoitteena on auttaa TEhallintoa arvioimaan niitä koulutuksen tehostamisen ja laadun parantamisen mahdollisuuksia, joita verkkoopetuksella tuettu työssäoppiminen ammat- tiin oppimisen mallina tarjoaa. Selvitystyön käytännöllisenä tavoitteena on auttaa ELYkeskusta ostamaan koulutusta, jossa op- pimismallina on verkkoopetuksella tuettu työssäoppiminen, mitä täydennetään tarpeen mukaan muuhun kuin työssäoppimiseen liittyvällä kontaktiopetuksella. Tätä oppimismallia kutsutaan myö- hemmin nimellä VETYmalli. Kontaktiopetusta on monenlaista riippuen mm. ryhmäkoosta ja valituista opetusmetodeista. Lisäk- si verkkoopetus, työssäoppiminen ja kontaktiopetus voivat olla opetuksen elementteinä joko toi- sistaan selkeästi erotettavissa tai eri tavoin ja erisuuntaisesti toisiinsa sulautunutta monimuoto- opiskelua ja opetusta: jälkimmäisistä esimerkkeinä opetustilanne, jossa opettaja ohjaa verkon kautta opiskelijaa koneasetusten tekemisessä, tai kun perinteisessä luokkahuone tai työsalitilan- teessa hyödynnetään tietoverkkoja ja oppimisalustoja oppimisen tukena. Tämän selvitystyön ytimen muodostavat casetarkastelut, joissa pohditaan, miten ammattiin op- piminen niissä tapahtuisi kun oppimismallina olisi VETY. Uudenmaan ELYkeskus valitsi seuraavat casekohteet: Sähköisen markkinoinnin erikoispätevyys (opiskelijoina myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset) Ruiskuvalukoneenhoitaja (opiskelijoina työstä kiinnostuneet nuoret tai työttömäksi jääneet alan vaihtoon orientoituneet) Tutortyönohjaaja (opiskelijoina siivous, pesula, kiinteistöhuolto ja turvatehtävien ammattilaiset) 6

7 1.3 Raportin rakenne Luvussa 2 jäsennetään ammatin käsitteellistä sisältöä ja ammattiin pääsemistä sekä ammatillista pätevyyttä ja pätevöitymistä. Sen jälkeen tarkastellaan työssäoppimista ja erityisesti onnistuneen työssäoppimisen edellytyksiä. Luvun lopussa pohditaan verkkoa oppimis ja opetusympäristönä. Luvussa 3 kuvataan keskeiset teoreettiset valinnat ja painotukset, joihin selvitystyö nojaa. Ne oh- jaavat implisiittisinä tekijöinä luvun 4 casetarkasteluja. Luvussa 4 kuvataan, miten ammattiin opiskeltaisiin casetapauksissa, kun opiskelu tapahtuisi VE TYmallin mukaisesti. Casetarkastelut taustoitetaan kuvaamalla VETYkoulutukselle asetettavat yleiset vaatimukset. Luvun 4 lopussa VETYmuotoista koulutusta tarkastellaan koulutuksen seu- rannan ja valvonnan näkökulmasta. Luvussa 5 esitetään selvitystyöprosessin aikana heränneet kysymykset ja näkemykset. 7

8 2 AMMATTI, TYÖSSÄOPPIMINEN JA VERKKOOPISKELU 2.1 Ammatti oppimisen päämääränä Ammatti ja ammattiin pääseminen Ammatilla tarkoitetaan tässä ihmisen tekemän työn tehtävänimikettä ja asemaa. Ammatissa toi- miminen on panostamista, tekemistä ja tuotantoa, joka tapahtuu suhteessa johonkin kohteeseen ja jossa syntyy tuloksia, arvoja, merkityksiä, sisältöjä. Lisäksi katsotaan, että ammatissa toimimi- seen liittyy taloudellinen vastikkeellisuus. Tehtävänimikkeen puitteissa tehtävästä työstä saadaan tai näköpiirissä on tilanne että tullaan saamaan korvaus, joka on vähintään asianmukainen verrattuna vastaavantyyppisistä töistä maksettaviin korvauksiin. Suomessa on hyvin harvoja ammatteja, joihin tähtäävää koulutusta ei olisi tarjolla virallisen koulu- tusjärjestelmän puitteissa. Ammatit ovat joko pieniä (esimerkiksi lumilautailija) tai pieniä ja yhteis- kunnallisesta statukseltaan ambivalentteja (esimerkiksi seuralaispalvelutyöntekijä). Viime vuosikymmeninä on vahvistunut myös trendi, jossa yhä harvemmin päädytään mihinkään ammattiin ilman peruskoulun jälkeistä ja virallisen koulutusjärjestelmän puitteissa tapahtunutta opiskelua: muodollisen koulutuksen puutteesta on muodostunut merkittävä ja usein myös katego- rinen työllistymisen este. Ilmiötä voi selittää työn sisältöihin liittyen sillä, että entistä harvempi työtehtävä olisi omaksuttavissa esimerkiksi kotona, harrastuksissa tai vapaasti vain itse tekemällä ja kokemuksen kautta työssä ja työn kautta oppien, vaikka niitä tuettaisiinkin erilaisilla epämuodol- lisilla koulutusmuodoilla. Toisaalta voi olla niin, että nopeasti paisutettu koulutusjärjestelmä tuot- taa sen verran paljon järjestelmän läpäisseitä henkilöitä, ettei sen ulkopuolisille väylille oppia am- matteihin ole jäänyt enää tilaa, vaikka ne joidenkin yksilöiden, kokonaistalouden ja jopa kokonais- ten ammattien kannalta olisivatkin perusteltuja Ammatillinen pätevyys ja ammatissa toimiminen Luvanvaraisissa ammateissa toimimisen perusedellytys on tutkinnon tai vastaavan oppimäärän kautta saavutettu muodollinen pätevyys. Sama tilanne on joissakin julkisen sektorin ammateissa, jotka sinänsä eivät ole luvanvaraisia, mutta joissa edellytetään muodollista pätevyyttä. Yleinen ammatissa toimimisen edellytys on, että on olemassa maksukykyinen ja haluinen taho, joka suo 8

9 rittaa henkilölle korvauksen ammatissa tehtävästä työstä. Maksavan tahon olemassaolon yleisiä edellytyksiä puolestaan on, että tehty työ on taloudellisesti tuottavaa tai vaikuttaa sellaiselta. Ammatillinen pätevyys on suhteellista. Joka toinen ammatissa oleva on keskimääräistä pätemät- tömämpi ja osa heistä on objektiivisesti ajatellen tehtävään pätemättömiä. Ääritilanteissa päte- mättömyys voi olla jopa vaaraksi asiakkaille tai ylipäänsä kanssaihmisille. Objektiivisesti pätemät- tömän työ voi vaikuttaa tuottavalta, joten kaikissa ammateissa toimii myös ammatillisesti päte- mättömiä. Toisaalta edes huippuluokan pätevyys ei välttämättä tarjoa mahdollisuutta toimia am- matissa, jos pätevyydelle on vähän kysyntää tai sitä ei tunnisteta. Yleisesti ottaen korkea ammatil- linen pätevyys kuitenkin korreloi ammattiin pääsemisen ja siinä pysymisen kanssa. Ammatillisen pätevyyden olemassaolossa on perimmiltään kysymys laadusta: ensinnäkin kyvystä tuottaa ammatilliset laatukriteerit täyttävää työn jälkeä ja toisekseen laatuvarmuudesta eli toden- näköisyydestä, jolla työn laatukriteerit täyttyvät. Tämä edellyttää vähintäänkin minimiosaamista- soa kaikissa ammatillisissa kvalifikaatioissa vaatimuksissa, joita peruslaatukriteerit täyttävän työn jäljen ja laatuvarmuuden synnyttäminen tekijältä edellyttää. Pätevyyden olemassaolo kytkeytyy myös nopeuteen ja kokonaistuotoskykyyn: ihminen, joka kyke- nee tuottamaan esim. kymmenen laatukriteerit täyttävää yksikköä tietyssä ajassa on pätevämpi kuin henkilö, joka kykenee synnyttämään viisi yksikköä vastaavanlaatuista tuotosta vastaavassa ajassa. Laatutekijöiden rinnalla jokaisessa ammatissa on nopeuteen ja kokonaistuotoskykyyn liitty- vät minimivaatimukset, jotka henkilön tulee täyttää ollakseen ammatillisesti pätevä Ammatillisen pätevyyden saavuttaminen Ammatillinen pätevyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään ja kehitetään oppimalla eri tavoin: sekä teoreettisessa opiskelussa että harjoittelun ja harjaantumisen kautta itse työssä kokemuksellisesti oppimalla. Ammatillisen pätevyyden saavuttaminen on pätevyyden saavuttamista useissa eri kvalifikaatioissa. Ranskankielisessä ympäristössä tapahtuvaan henkilökohtaiseen myyntityöhön tarvittavan kielitai- don voi hankkia esimerkiksi yliopistolla, työväenopistossa, rakastumalla ranskalaiseen tai liittymäl- lä muukalaislegioonaan. Tehtävässä vaadittavat lähikontaktitaidot voi myös oppia eri tavoin: vaik- kapa simuloituina vuorovaikutusharjoituksina työvoimakoulutuksen luokkahuoneopetuksessa, stand up koomikkona, urheilujoukkueiden pukukopeissa herjoja heittäen tai lukemalla amerikka- laisia practical guideoppaita aiheesta kuinka vaikutan kanssaihmisiin nopeasti ja tehokkaasti. Kunkin kvalifikaation kohdalla on pääsääntöisesti monta eri oppimisympäristöä ja oppimismuotoa saavuttaa ammatillinen pätevyys. Usein pätevyys saavutetaankin ja se on järkevä saavuttaa use- ampaa oppimismuotoa soveltaen. 9

10 Lähtökohtaisesti kysymys ei ole siitä, voiko jonkun kvalifikaation kohdalla saavuttaa pätevyyden oppimismuodolla A tai B, vaan o o o millä oppimismuodolla tai oppimismuotojen yhdistelmällä ja/tai eri oppimismuotojen keskinäisellä rytmityksellä pätevyys on saavutettavissa mahdollisimman tehokkaasti. Tehokkuus on tässä laadun, ajan ja kustannusten funktio. Laatu on saavutetun pätevyyden astet- ta/tasoa: saavutetaanko vain minimitaso vai enemmän ja kuinka paljon enemmän. Aika on päte- vyyden saavuttamisen vaatimaa tehokasta opiskeluaikaa sekä pätevyyden saavuttamisen vaatimaa kokonaisaikaa. Kustannus on opiskelun ja opettamisen vaatima resurssipanos. Optimaalinen oppimistapa riippuu kvalifikaation luonteen lisäksi muistakin tekijöistä, kuten opis- kelijasta, tarjolla olevista opetus(muoto)vaihtoehdoista ja tilannetekijöistä. Esimerkiksi: Opiskeltava, teollisuustyöhön liittyvä kvalifikaatio sopisi hyvin opiskeltavaksi ryh- mässä ja simuloiduissa tilanteissa oppilaitoksessa. Oppilaitoksella on kuitenkin van- hentunut konekanta ja opettajilla vanhentunut osaaminen, jonka tulemana opete- taan eilisen osaamisella ja koneilla eilisen työmenetelmiä. Kvalifikaatiota olisi järke- vämpi tavoitella opiskellen hajautetusti työpaikoilla. Käytännön oppimistilanteille on tyypillisestä, että yksittäistä pätevyyden osaaluetta on tehokkain- ta tavoitella käyttämällä rinnakkain ja peräkkäin monta eri oppimisen muotoa. 2.2 Työssäoppiminen ammattiin pätevöitymisen muotona Työssäoppiminen Työssäoppiminen tapahtuu työelämässä ja se on yksi ammattiin ja ammatissa oppimisen muoto: työssäoppiminen on yksi muoto saavuttaa, ylläpitää ja kehittää ammatillista pätevyyttä. Työtä tehdessä oppii siitä riippumatta, tiedostetaanko oltavan työssä oppimassa. Tavoitteellisel- la työssäoppimisella tähdätään siihen, että oppiminen työssä olisi mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä. Tähän pyritään suunnittelun, valmistautumisen, ohjaamisen, seurannan ja käytäntöjen parantamisen keinoilla. Ohjaamisessa on periaatteessa kaksi perusmallia: oppija työskentelee ko- keneen ammattilaisen rinnalla työtoverina tai oppija työskentelee kokeneen ammattilaisen ohja- uksessa. Lisäksi ohjausta työhön ja työssäoppimiseen saadaan usein myös työpaikan ulkopuolelta ammattiin kouluttavan oppilaitoksen tai ammattispesifin täydennyskoulutuksen kautta. 10

11 Tavoitteellinen työssäoppiminen kohdentuu käytännössä jonkun tai joidenkin kvalifikaatioiden kehittämiseen. Samalla kuitenkin opitaan myös muita eiartikuloituja tai eiartikuloitavissa olevia asioita. Jälkimmäiset ovat työelämän hiljaista tietotaitoa, joka liittyy itse ammattiin ja ammatin toimintaympäristöön ja usein myös yleisiin työelämävalmiuksiin. Työssäoppimispaikka ainutlaatui- sena toimintaympäristönä vaikuttaa merkittävästi oppimisen edellytyksiin: työssäoppimiselle on leimallista oppimisprosessin tietty satunnaisuus ja vahva kontekstisidonnaisuus sekä tapahtumisen paikka ja aikasidonnaisuus. Oppiminen työssä ja työpaikoilla on kaikille oppijoille väistämättä eri- lainen kokemus ja myös oppimisen tulokset siis ovat yksilöllisiä ja erilaisia. Ammatillisen pätevyyden karttumisen rinnalla tavoitteelliseen työssäoppimiseen liitetään myös yleisempiä kehittymisajatuksia, kuten yksilön persoonan kehittyminen ammatillisen identiteetin muutoksen ja kasvun myötä ja ohessa. Edelleen, yksilön tietoisuus työn tekemisen ja jatkuvan oppimisen sulautuneisuudesta, voi tukea häntä kasvussa oman työtoimintansa ja pätevyytensä perusteita tietoisesti ja pitkäjänteisesti kehittävänä ihmisenä. Tällaisen sekä ammatillisen että persoonallisen itseohjautuvuuden vahvistuminen koetaan nykyisin laajasti jopa itseisarvoiseksi Työssä oppiminen osana koulutusohjelmaa Työssä opiskelu on keskeinen opetusmuoto työvoimakoulutuksessa ja sen suhteellista osuutta pyritään edelleen nostamaan. Muut keskeiset opetusmuodot ovat kontaktiopetus (opettaja ja opiskelija kohtaavat luokkahuoneessa tai vastaavassa opetustilassa) ja ohjattu verkkoopiskelu. Näiden kaikkien rinnalla tapahtuu opiskelijan omatoiminen opiskelu. Työssäoppimista tulee olla oikea määrä suhteessa oppimistavoitteisiin sekä suhteessa toisiin ope- tusmuotoihin: ei ole asiallista venyttää työssäoppimista, jos venymän tuottama lisähyöty olisi saa- vutettavissa tehokkaammin muilla opetusmuodoilla. Tehokkuus on tässä nopeuden, laadun ja kaikkien osapuolten kustannusten funktio. Pedagogisesti perustelemattomat ja tarpeettoman ylipitkät työssäoppimisjaksot voivat muodostua tehokkaan ja mielekkään oppimisen esteeksi. Pa- radoksaalisesti TEhallinto voi itse ruokkia tätä ilmiötä, kun koulutuksen tarjousvertailuissa pide- tään hinnan arvioinnin keskeisenä mittarina hintaa opiskelijatyöpäivää kohden. Työssä oppimisen tulee olla oikeassa aikarytmissä suhteessa toisiin opetusmuotoihin ja niiden sisältöihin. Perusajatus on saada sopivalla rytmillä oppimisimpulsseja uutta ja haastavaa oppi- mista kokeiltavaksi käytännössä ja sopivasti aikaa ja tilaa kokeillun omakohtaiseen jäsentämiseen suhteessa muiden opetusmuotojen kautta saatuihin impulsseihin ja oppiin. Ohjaava opettaja on keskeisessä roolissa edistämässä ja auttamassa tässä prosessissa: uuden tiedon tuottamisessa, kokemusten reflektoinnissa, käytännön havaintojen käsittelyssä ja käsitteellistämisessä sekä uusi- en käytännön kokeilujen pohjustamisessa. 11

12 2.2.3 Työssäoppiminen, työn sisältö ja työympäristö Ideaalitilanteessa työssäoppiminen tapahtuu hyvässä ohjauksessa, hyvässä työympäristössä, sopi- via ja ammattiosaamisen kertymisen kannalta relevantteja työtehtäviä suorittaen. Jotta oppiminen kohdentuisi varmasti relevantteihin asioihin ammatillisen osaamisen prosessissa, tulisi kaikkien osapuolten tiedostaa, mitä ammattiosaamista ollaan kartuttamassa ja millä keinova- likoimalla se voisi tapahtua tehokkaasti. Keinovalikoimaa joudutaan usein täsmentämään oppijan tausta ja muut yksilölliset tekijät huomioiden. Oppimistavoitteista tulee projisoida tehtäväkuvia, joita sitten yleensä iteroidaan ajan mittaan. Hyvä työympäristö syntyy ammatillisesti yksilöä kehittävien työpaikan arvojen ja työkeskeisen ja asiallisen johtamiskulttuurin kautta; eikä vain siinä organisaatiossa, jossa työssä oppiminen muo- dollisesti tapahtuu, vaan myös muissa tuohon organisaatioon tiivisti kytkeytyvissä tahoissa, joiden kanssa työssäoppija on vuorovaikutuksessa. Työssäoppimisen kannalta hyvässä työympäristössä on monipuolista ammatillista osaamista ja työkulttuurinen perusorientaatio, että osaamista ollaan valmiita jakamaan: ollaan ammattilaisia ja ihmisiksi myönteisessä ilmapiirissä. Fasiliteetit ja työvä- lineet ovat luonnollisesti kunnossa sekä työprosessit ja menetelmät turvallisia. Hyvässä ohjauksessa ohjauksen määrä, sisältö ja antotapa ovat harmoniassa ja synkronissa oppi- mistavoitteiden ja sisältöjen sekä oppijan valmiuksien ja muiden yksilöllisten tekijöiden kanssa. Hyvä ohjaus koostuu yleensä usean ihmisen antaman ohjauksen yhteissummana. Osa ohjauksesta on täysin tiedostettua ja pedagogisesti pohdittua, osa hyvinkin tiedostamatonta ja tietenkin on myös kaikkea siltä väliltä. Esimerkiksi reilu, avoin ja vaativa asiakas organisaation sisäinen tai ulkoinen voi tiedostamattaan olla mitä parhain oppimisen oheisohjaaja. Keskeisiä ja tärkeitä ohjaajaroolin haltijoita ovat asiakkaat, työkollegat ja erityisesti työpaikan ja oppijan oma työpaik- kaohjaaja ja/tai mentor. Mentoroiva ohjaus ei perimmiltään poikkea juuri mitenkään hyvästä yksi- lötason henkilöstöjohtamisesta ja esimiestyöstä: vanhemman ja kokeneemman työtekijän taholta tuetaan ammattiin kehittyvää ihmistä, jotta tämä harjaantuu tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä turvallisesti, ottamaan yhä suurempaa vastuuta työskentelystään sekä etsimään omaehtoi- sesti ratkaisuja työssään kohtaamiin ongelmiin. 2.3 Opiskelu ja opettaminen verkossa Hyvän verkkoopetuksen tunnusmerkistö Nykyaikaisen verkkoopetuksen peruskriteerinä pidetään opetuksen ja opiskelun konstruktiivi- suutta. Sillä tarkoitetaan sitä, että sisällöillä, oppimistehtävillä ja oppimisympäristöjen rakenteella tuetaan uuden tiedon oppimista siten, että se perustuu oppijan omaksumiin aikaisempiin tieto ja taitorakenteisiin. Hyvässä verkkoympäristössä on mahdollista rakentaa oppimistilanteet yksilöllis- tä etenemisvauhtia ja oppimispolkuja edistävästi huomioimalla oppijan yksilölliset valmiudet ja taitoisuus. 12

13 Oppimisympäristön rakenteissa ja elementeissä on runsaasti oppimisen rakentumista palvelevaa ainesta. Myös paluu aiemmin opiskeltuun ainekseen ja tehtäviin sekä itsenäisesti myös uuden tiedon hankintaan on jatkuvasti mahdollinen ja avoin. Oppimistavoitteet jokaiseen oppimisaiheeseen ja teemaan ovat opetussuunnitelmassa tarkoin määriteltyjä ja suorituskriteerit sekä laadullisesti että määrällisesti ovat myös oppijan tiedossa. Verkkoohjaajan on mahdollista seurata oppijan yksilöllisiä valintoja ja ohjata uusien tai vaihtoeh- toisten oppimistehtävien suunnassa. Verkkoopiskelussa ohjaaja ja opiskeluryhmä ovat tavallaan aina läsnä enterin etäisyydellä siis toisin kuin koulumuotoisessa opetuksessa, jossa kotitehtävät ja niiden ongelmat kohdataan pääsääntöisesti yksin. Toisaalta voidaan myös ajatella, että tehokkaalle oppimiselle asetettavat kriteerit verkkoopetuksessa eivät erityisesti poikkea muulla tavalla toteutetusta opettamisesta ja oppimisesta Verkkooppimisen ydinhaasteet Verkkoopiskelun keskeisiä lähtökohtia ja perushaasteita on, että oppijan tulee olla pitkälti itseoh- jautuva ja omaaloitteisesti aktiivinen. Tämän toteutumista pyritään tukemaan monin tavoin op- pimisympäristön rakenteilla ja ohjauksella esimerkiksi kannustamalla opiskelijaa tekemään juuri hänelle sopivimpia oppimista edistäviä ratkaisuja. Valinnat voivat koskea oppimistehtävien suori- tusjärjestystä, ajoitusta ja myös laajuutta siten, että oppijan oma toiminta ja työtilanne (esimer- kiksi työssäoppimisessa erityisesti) parhaalla mahdollisella tavalla tukee oppimista. Opiskelutehtävien tulee olla mielekkäitä ja sopivasti haastavia, jotta oppijan motivaatiotaso pysyy verkkoopiskeluun riittävällä tasolla. Motivaatio mihin tahansa inhimilliseen toimintaan ei syn- ny eikä pysy itsestään, vaan oikeastaan vain motivoitumiseen johtavan toiminnan kautta; tässä yhteydessä juuri mielekkääksi ja uutta haastavaksi toiminnaksi koetut tehtävät ovat avain motivoi- tumiseen, samoin kuin mahdollisimman välitön, kannustava, suuntaava ja ohjaava palautejärjes- telmä. Verkko itsessään ei tee opetettavista/opittavista asioista helpompia tai vaikeampia, joskin voidaan myös perustellusti ajatella, että verkkoopetuksen prosessin tulee aina olla hyvin huolella suunni- teltua ja didaktisesti vaiheittain harkittua. Kontaktiopetuksessa opettajan on mahdollista muuntaa opetuksensa sisältöä, metodeja, intensiteettiä, rytmitystä ja jopa osatavoitteita ns. ad hoc tilanteen vaatimalla tavalla Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus verkossa Olennainen yksilöllistä ja yksin oppimista edistävä ja tukeva elementti on sosiaalisen vuorovaiku- tuksen kautta tapahtuva oman oppimisen konstruktioiden arviointi, peilaus ja vahvistaminen tois- ten samaa asiaa opiskelevien kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus voidaan toteuttaa verkossa esi- merkiksi siten, että suoritettujen tehtävien yhteydessä oppijat ohjataan antamaan palautetta toi- silleen ja jo tehtävien suoritusvaiheessa verkkoympäristössä on vuorovaikutukseen sopivia nk. 13

14 sosiaalisen median hyödyntämiä työkaluja, kuten chatti, kysymyspalsta ja vaikkapa oma kuva tai videopäiväkirja. Oppijat voidaan myös ohjata yhteisten tehtävien tekemiseen parityönä tai pieninä työryhminä lähes vastaavalla tavalla kuin kontaktiopetuksessa. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvän yhteistoiminnallisuuden toteuttaminen kontaktiopetuk- sessa on jo kymmenien vuosien ajan ollut tunnettu metodinen valinta ja sen tulokset ovat kiistat- tomia oppimisen tehokkuuden suhteen. Verkossa yhteistoiminnallisuuden järjestäminen on myös mahdollista, mutta se vaatii opintopolun suunnittelussa ja tehtävien rakenteessa ja toteutusta- voissa erityistä huomiota. Verkkoympäristö kokoaa oppijajoukon samaan virtuaaliseen luokkati- laan tehokkaasti ja säännöllisesti samalla kun tilassa oleminen on kuitenkin suurelta osin aika ja paikkariippumatonta. Verkkoopetus ja oppiminen yleensäkin on parhaimmillaan toteutettuna eriasteisesti monimuo- toistettua, jolloin oppijaryhmä kohtaa toisensa ajoittain myös kasvokkain ja käytettäviä opetusme- todeja varioidaan. Aivan kaikessa verkkoopetuksessa lähikontaktointi ei ole kuitenkaan mahdollis- ta; tällöin kyseeseen voi tulla esim. videokonferenssien järjestäminen tai jopa virtuaalisten koh- taamisten järjestäminen reaaliaikaisesti Second Life tyyppisissä ohjelmissa Osaamisen kehittäminen on aina tavoitteellista ja tarkoituksellista Oppimisella tulee aina olla jokin mieli ja tarkoitus: suunta ja päämäärä ja siihen pyrkimisen in- tentio. Tämä ei ole opetusmuotoihin sidoksissa oleva asia, vaan se koskee verkkoopetusta siinä missä kaikkea muutakin opetusta. Verkkoopetuksen opetussuunnitelma on pohdittu ja vahvistet- tu yhteinen ja yleinen raami, jonka puitteissa ja rajoissa jokainen oppimisprosessi on aina ja lopul- ta yksilöllinen. Parhaiten menestyy kaikessa opiskelussa se, jolla on tahto ja halu oppia uutta ja menestyä suorituksissaan. Oppimisen prosessiin liittyy aina elämysten ja tunteiden elementti. Tunteet ovat aivan keskeinen osa kokemusmaailmaamme. Erityisen vahvoja ovat vuorovaikutuksessa syntyvät tunteet: ne virit- tävät ja määrittävät erityisesti suhdettamme toisiin ja 'toiseuteen'. Verkkoopiskelussa on tunne mukana aivan kuten kaikessa opiskelussa, sillä myös verkkoyhteisössä pysyvyyden ja sitoutumisen asteen ratkaisee yhteisöön solmittu tunneside. Vaikka voit 'klikata' itsesi ulos silmänräpäyksessä, ei verkkovirran katkeaminen tarkoita tunnesiteen katkeamista. Oppimisen omaehtoista prosessia verkossa tukee myös laadittava henkilökohtainen oppimis- suunnitelma eli HOPS. Verkkoopetuksessa se on likimain välttämätön ja kaikkia yksilön oppimisen toimintaa hyvin läheltä koskettava suunnitelma. Yhteistyössä ohjaajan ja oppijan kanssa laadittava HOPS säätelee ja määrittelee opiskelun sisältöä, rytmiä, nopeutta ja intensiteettiä ja samalla si- touttaa ja mahdollistaa omien taitojen, intressien ja tavoitteiden mukaisen opintopolun kulkemi- sen. 14

15 2.3.5 Verkkooppimisen sulautuminen reaalimaailmaan Verkkoopiskelu ei ole vain verkossa tapahtuvaa opiskelua, vaan verkkoopiskelun keskeinen idea on aina suunnata ja viedä oppimistehtävien kautta oppijan huomio reaalimaailmaan todelli- siin tilanteisiin ammatillisessa koulutuksessa erityisesti työpaikan ja työelämän kontekstiin. Kon- tekstuaalisuus on yksi mielekkään ja merkityksiä luovan oppimisen keskeisiä avainsanoja. Amma- tilliseen pätevyyteen ja taitoisuuden kehittämiseen tähtäävässä opiskelussa kontekstin huomioi- minen jatkuvasti on välttämätöntä. Verkkoopiskelu vapauttaa oppijan ajan ja paikan suhteen ja samalla se myös vapauttaa opiske- lun tapahtumisen nimenomaisesti siellä, missä oppimisen ja harjoituksen kohde aidosti sijaitsee. Verkkoaineistot ja ohjaavat tehtävät, samoin kuin opiskeltavan ammattialan ohjaava verkko- opettaja, ovat verkon ja tietotekniikan kautta läsnä työelämän arjessa, työpaikalla tai jopa itse työkoneen ääressä; oikeaoppisen suorittamisen paineen ja ongelmanratkaisun keskiössä. Tästä asetelmasta syntyy myös kontekstiin olennaisesti liittyvä toinen avainsana: situationaalisuus, jolla tarkoitetaan oppijan ja oppimisen kannalta itse akuuteissa tilanteissa ja tapahtumapaikalla synty- vää tarvetta hyödyntää opiskelun kautta omaksuttua tietoa. Vasta todellisen työelämän haastavis- sa tilanteissa teoriatieto muuttuu kokemuksen ja kokeilemisen kautta praktiseksi taidoksi, amma- tilliseksi osaamiseksi. Perinteisesti kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvassa opiskelussa on aina kannettu suurta huolta siitä, miten työsaleissa, simulaatioissa tai usein vain teoriatasolla opetettu tieto ja taito siirtyy todelliseen elämään ja erityisesti uusiin oppimistilanteisiin ja ennen kohtaamattomiin työn haas- teisiin. Tämä oppimisen transferilmiö eli siirtovaikutus ratkaisee oikeastaan koko oppimisen to- dellisen laadun ja merkityksellisyyden. Verkkoopetuksessa tämä haaste on myös ilmeinen. Siirto- vaikutuksen tehostamisessa keskeistä on tuottaa oppijalle ajattelumalleja ja toimintatapoja, joilla voidaan ratkaista uudessa tilanteessa kohdattava asia luovasti ja menestyksellisesti Opettajana verkossa Verkkoopetus on vaativa opettamisen muoto ja metodi. Verkkoviestinnän teknisen helppouden, nopeuden ja miltei rajattomasti tarjolla olevan informaation tuottama paradoksi on, että oppimi- sen prosessin rakenteesta ja kaikkiaan ymmärtämisestä syntyy entistäkin keskeisempi asia ja haas- te oppimisessa. Opettajan rooli muuttuu verkossa samalla tiedon jakamisesta sen jäsentäjäksi ja valikoijaksi oppimista edistävällä tavalla. Opettajan tehtävä muuttuu opettamisesta ohjaajaksi, oppimisen mahdollistajaksi ja helpottajaksi fasilitaattoriksi. Verkkoopettajan ja ohjaajan didaktiikassa erityisen pohdinnan kohteena on lukuisa määrä asioita: millaisia ennakkovalintoja tulisi tehdä, mikä on opittavan aineiston sisältö ja määrä, miten se ra- kenteellisesti ajoitetaan ja muotoillaan ja mitkä ovat tehtävien muodot? Miten oppijat voivat ver- kon kautta ilmaista, mitä he ovat oppineet ja miten heidät voisi saada tarkastelemaan oman oppi- misensa edellyttämiä ajatteluprosesseja ja päätöksiä (oppimisen reflektiivisyys)? Miten oppimisen ohjaus ja tuki kokonaisuudessaan hoidetaan ja miten opittu lopulta arvioidaan? 15

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHEISESTÄ KOULUTUKSESTA TÖIHIN. - tutorin niksikirja edesauttaa opiskelijan työllistymistä

TYÖELÄMÄLÄHEISESTÄ KOULUTUKSESTA TÖIHIN. - tutorin niksikirja edesauttaa opiskelijan työllistymistä TYÖELÄMÄLÄHEISESTÄ KOULUTUKSESTA TÖIHIN - tutorin niksikirja edesauttaa opiskelijan työllistymistä Muokattavissa olevan (word) version voi tilata osoitteesta: eraheimo@kolumbus.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Saatesanat:

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tutta Ylivinkka Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma Tampere 2006 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos YLIVINKKA TUTTA: Projektitoiminnan

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot