LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita

2

3 Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015

4 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5

6 4 Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Esipuhe koskevan yleisohjeen tarkoituksena on selventää aiheen kannalta keskeisiä periaatteita. Ohjeen tavoitteena on edistää korvauskäsittelyn sujuvuutta sekä yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen muotoutumista. Ohje on tarkoitettu palvelemaan väylänpitäjiä ja väylänpitotoiminnassa mukana olevia. Ohjeessa on käsitelty vesiväylänpitoon liittyvää keskeistä käsitteistöä sekä vastuu- ja korvaus periaatteita. Ohjeessa on tuotu esiin korvausmenettelyyn liittyviä toimenpiteitä ja menettelytapoja. Väylähankkeisiin liittyvien ennakko- ja seurantatutkimusten sekä selvitysten yksityiskohtaisempaa sisältöä ja tekotapaa ei tässä julkaisussa ole käsitelty. Liikennevirasto on antanut erikseen ohjeen viranomaistoiminnasta vesiväyläasioissa (11/2013). Siinä on käsitelty niitä väyliin, väylänpitoon ja vesiliikenteeseen liittyviä tehtäväalueita, joissa Liikenneviraston vesiväylänpito toimii päättävänä tai valvovana viranomaisena, tai joissa sen rooli liittyy viranomaisena lausuntojen tai asiaan liittyvän ohjeistuksen ja neuvonnan antamiseen, sekä yhteistoimintaan muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Helsingissä helmikuussa 2015 Liikennevirasto Kunnossapito-osasto

7 Liikenneviraston ohjeita 11/ Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Vesialueisiin liittyviä käsitteitä Väylän määrääminen Oikeudesta asettaa turvalaitteita Kunnossapitovelvollisuus Tiedottaminen ja ilmoitusvelvollisuus KESKEISIÄ VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISIA MÄÄRITELMIÄ Tahallisuus Tuottamus Tahallisuudesta ja tuottamuksesta väylillä sattuneissa vahingoissa Korvattava vahinko Korvausvastuun vanhenemisesta VAHINKOTYYPIT JA NIISSÄ SOVELLETTAVAT KORVAUSVASTUUPERIAATTEET Vialliset ja siirtyneet turvalaitteet Pohjakosketukset Liikenteen aiheuttamat eroosio- ym. vahingot Väylärakenteille aiheutetut vahingot Väylälle joutuneet vieraat esineet Häiriöt kanavaliikenteessä Vahingontekorikokset TOIMINTAMENETTELYT VAHINKOTILANTEISSA JA KORVAUSASIOISSA Toiminta vahinkotapauksissa Korvausmenettelyt Menettely henkilövahinkojen yhteydessä Menettely vahingontekorikosten yhteydessä LIITTEET Liite 1 Menettelyprosessi väyliin ja vesiliikenteeseen liittyvissä korvausasioissa (prosessikaavio)

8 6 Liikenneviraston ohjeita 11/ Yleistä 1.1 Vesialueisiin liittyviä käsitteitä Väylä on päätepisteittensä välille maastoon ja kartalle merkitty yhtenäinen kulkureitti vesialueella. Yleisellä kulkuväylällä tarkoitetaan vesilain (587/2011) mukaan vesistössä tai meressä olevaa väylää, joka on lain säännösten mukaan määrätty julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikallisväyläksi (VesiL 1:3, 10:2). Yleiset kulkuväylät merkitään merikarttoihin. Myös venereitit (merkitty karttasarjoihin katkoviivalla) luetaan väyliin kuuluviksi. Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu, väylän reunaviivojen rajaama alue. Vesisyvyys varmistetaan kulkusyvyyden ja varaveden perusteella määriteltyyn haraustasoon saakka. Erityisalueet kuuluvat myös väyläalueeseen. Maastossa väyläalueen reunat osoitetaan tarvittaessa reunamerkinnällä. Väylän merkintä perustuu navigoinnin tarpeisiin, eikä väyläaluetta ole sen vuoksi välttämättä merkitty maastoon täysin yksikäsitteisesti niin, että väyläalueen kaikki taitepisteet olisi merkitty. Tärkeimmillä kauppamerenkulun väylillä väyläalue on merkitty merikarttaan. Tarkempaa tietoa väyläalueista on saatavissa Liikenneviraston Meriväylä- ja Sisävesiväylä -yksiköistä. Väylätilalla tarkoitetaan väylän reunalinjojen, haraustason sekä käytettävissä olevan alikulkukorkeuden rajaama tila, joka on tarkoitettu vesiliikenteen käyttöön. Valtaväylä on määritelty vesilaissa (VesiL 1:6): "Joessa on syvimmällä kohdalla väylä veden vapaata juoksua, kulkemista, puutavaran uittoa ja kalan kulkua varten (valtaväylä). Mitä tässä laissa säädetään valtaväylästä, koskee myös sellaista vesistössä olevaa salmea tai kapeikkoa, jossa säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai jossa kala yleensä kulkee. Valtaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen leveydestä. Kun vesistössä säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai uittoa, valtaväylän leveys on kuitenkin vähintään seitsemän metriä." Vesiliikenteen käyttämällä vesialueella tarkoitetaan yleisten kulkuväylien väyläalueita sekä muita syvyytensä ja muiden ominaisuuksiensa puolesta aluksille kulkukelpoisia vesialueita, joilla esiintyy satunnaista enemmän vesiliikennettä (koskee purjealuksia ja moottorikäyttöisiä aluksia). Vesilaissa mainittu termi "muut vesiliikennealueet" (VesiL 10:1.1) tarkoittaa samaa, paitsi että siitä on rajattu pois yleisten kulkuväylien väyläalueet. Yleisiä vesialueita ovat Suomen aluevedet merellä ja suurten järvien selät, siltä osin kuin ne ovat kylien rajojen ulkopuolella. Yleiset vesialueet omistaa valtio (paitsi Ahvenanmaalla, jossa ne omistaa maakunta). Pääosa yleisistä vesialueista on Metsähallituksen hallinnassa. Väyliin liittyvät käsitteet on esitetty kattavammin Liikenneviraston ohjeessa "Vesiväyliin liittyviä käsitteitä" (2011).

9 Liikenneviraston ohjeita 11/ Alikulkukorkeus (sillan tai ilmajohdon kohdalla) Turvalaite (poijuviitta) Väylälinja W = vedenkorkeuden vertailutaso kulkusyvyys haraussyvyys ALUS Väyläalue/väylätila varavesi Hs = haraustaso Pohjan syvyystieto Kuva 1. Väyläpoikkileikkaus (periaatepiirros) Kuva 2. Väylästön määrittelyihin liittyvät väyläalue- ja geometriakäsitteet

10 8 Liikenneviraston ohjeita 11/ Väylän määrääminen Yleisen kulkuväylän sijainti määrätään vesilain mukaisessa väylän määräämistä koskevassa päätöksessä (VesiL 10:3). Käytännössä väylän sijainnilla tarkoitetaan väylän linjausta ja väyläaluetta. Väylän sijaintia voidaan hakemuksesta muuttaa tai väylä lakkauttaa. Julkista kulkuväylää voidaan muuttaa vähäisessä määrin myös ilman hakemusta, tai jos muutos on väliaikainen (VesiL 10:4). 1.3 Oikeudesta asettaa turvalaitteita Vesilain 10 luvun 5 :n mukaan "Yleisen kulkuväylän ylläpitäjä saa asettaa toisen vesialueelle reuna- ja tutkamerkkejä, kelluvia turvalaitteita, kuten poijuja ja viittoja sekä muita näihin verrattavia, vaikutuksiltaan vähäisiä laitteita. Samoin yleisen kulkuväylän pitäjä saa kiinnittää vesistöön tai sen rannalle merenkulun turvalaitteiden apulaitteita, kuten viittasijoittajia, pultteja, seipäitä ja muita vähäisiä laitteita". Liikennevirastolla on myös "oikeus sijoittaa yleisen kulkuväylän ulkopuolelle sellaisia turvalaitteita, jotka ovat tarpeen matalikon tai karin merkitsemiseksi tai muusta vastaavasta syystä" (VesiL 10:5). Turvalaitteet "on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu alueen omistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle mainittavaa haittaa" (VesiL 10:5.1). Muiden kuin edellä mainittujen turvalaitteiden asettamiseen tarvitaan alueen omistajan suostumus (koskee mm. kaikkia linjamerkkejä sekä muita maalle rakennettavia kiinteitä turvalaitteita). Jos asiasta ei ole sovittu alueen omistajan kanssa, voi lupaviranomainen antaa luvan merkin asettamiseen (koskee myös näkymistä haittaavien esteiden poistamista, esim. linjamerkkien näkemäsektoreilta). Erityiseen käyttöön otetulle alueelle lupaa ei saa myöntää ilman pakottavaa tarvetta. Sen lisäksi, mitä vesilaissa on todettu oikeudesta asettaa turvalaite, tarvitaan merenkulun turvalaitteen asettamiseen, ylläpitämiseen tai poistamiseen aina myös Liikenneviraston lupa (asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä (846/1979, 5 ). Luvan myöntämisen yhteydessä harkitaan turvalaitteen tarkoituksenmukaisuus, sekä määrätä rakentamis-, asettamis- ja kunnossapitoehdot. Asetuksen 5 :n mukainen lupa ei poista mahdollista tarvetta vesilain mukaiseen lupaan turvalaitteen rakentamiselle maastoon. Vastaavasti vesilain mukainen lupa (VesiL 10:5) ei poista tarvetta asetuksen mukaiseen Liikenneviraston lupaan. 1.4 Kunnossapitovelvollisuus Vesilain 10 luvun 12 :n mukaan "Se, jolla kulkuväyläksi määräämistä koskevan päätöksen perusteella on oikeus kulkuväylän rakentamiseen tai parantamiseen, on velvollinen pitämään kulkuväylän ja siihen tehdyt laitteet kunnossa". Väylänpitäjän on siten pidettävä väylä ja sen turvalaitteet sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Kunnossapitovelvollisuus koskee myös turvalaitteen näkymisen varmistamista koko näkemäsektorin alueella, mikä on syytä ottaa huomioon turvalaitteen maa-aluesopimusta laadittaessa.

11 Liikenneviraston ohjeita 11/ Asetuksessa vesikulkuväylien merkitsemisestä on todettu (5 ), että Liikennevirasto antaessaan luvan turvalaitteen asettamiseen määrää siinä yhteydessä myös kunnossapitoehdot. Ylläpitovelvollisuudesta on lisäksi todettu, että "jos turvalaite on puutteellinen tai harhaanjohtava on merenkulkuviranomaisen kehotettava ylläpitovelvollista määräajassa korjaamaan laite. Jos laitteen korjaaminen kehotuksesta huolimatta laiminlyödään, on merenkulkuviranomaisilla valta suorittaa korjaus ylläpitovelvollisen kustannuksella". 1.5 Tiedottaminen ja ilmoitusvelvollisuus Koska väylillä ilmeneviä vikoja ja puutteita ei ole aina mahdollista välittömästi korjata, on niistä asianmukaisesti tiedottaminen oleellisen tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi. Ilmoitusvelvollisuuden hoitaminen vaikuttaa osaltaan myös korvausvastuiden määräytymiseen. Liikennevirasto tiedottaa julkaisussaan ''Tiedonantoja merenkulkijoille'' merenkululle tärkeistä väyliä ja turvalaitteita koskevista muutoksista. Tätä kautta jaettava tieto tulee käyttäjälle kuitenkin aina tietyllä viiveellä (julkaisufrekvenssi 14 vrk). Kiireellisissä tapauksissa muutoksista voidaan tiedottaa myös turvallisuusradion (Turku Radio) ja yleisradion välityksellä. VTS-viranomainen (VTS-keskukset) ilmoittaa lisäksi väylillä olevista turvalaitevioista sekä muista puutteista ja esteistä tapauskohtaisesti. Liikennevirasto voi saada tiedon vahingoittuneesta turvalaitteesta huolto- ja tarkastuskäyntien kautta taikka vesillä liikkujien ilmoituksesta. Asetuksen vesikulkuväylien merkitsemisestä 8 :n mukaan jos joku huomaa, että jokin merenkulun turvalaite ei toimi ilmoitetulla tavalla, tai että laite on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan tai on jostakin muusta syystä erehdyttävä, hänen on ilmoitettava siitä Liikennevirastolle tai muulle merenkulkuviranomaiselle (esim. VTS-keskukselle tai Turku Radioon). Sanktiona edellä mainitun ilmoitusvelvoitteen laiminlyönnistä voi olla korvausvastuu siitä johtuneesta vahingosta noudattaen vahingonkorvauslain (412/74) periaatteita. Väylällä olevista vaara ja vahinkokohteista ilmoittaminen: turvalaitevioista voi ilmoittaa Liikenneviraston www-sivuilla olevalla vikailmoituslomakkeella (http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/turvalaitteet/vika ilmoitus). Turku Radio (Meriturvallisuusradio) ottaa ilmoituksen ylös, tekee siitä vikailmoituksen ja ilmoittaa siitä edelleen Liikennevirastolle. Tarvittaessa kohteesta tehdään myös merivaroitus. Ilmoitusmenettelyssä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Ohje merenkulun turvalaitevian ilmoittamisesta (Dnro 1181/1003/2012). kaikista vesiliikennettä vaarantavista kohteista ja häiriöistä voi ilmoittaa VTS-keskuksiin kaikista väylää ja turvalaitteita koskevista puutteista voi ilmoittaa Liikenneviraston väyläyksiköihin Havaitut turvalaiteviat viedään turvalaitteiden vikailmoitusjärjestelmään, joka toimii sekä väylänpidon ja VTS-keskusten välisenä sisäisenä tiedonsiirtolinkkinä että väylänhoidon työkaluna vikojen korjaamisessa.

12 10 Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Vaara- ja vahinkokohteista tiedottaminen (tilanteen ja tarpeen mukaan): Merivaroitukset ja hätäilmoitukset meriturvallisuusradion (Turku Radio) kautta VTS-keskusten jakama informaatio Liikenneviraston julkaisemat TM-ilmoitukset ilmoitukset paikallisradiossa ja paikallislehdissä Kuvassa 3 on esitetty tiedonkulkukaavio väylällä havaituista turvalaitevioista ym. väylän käyttöä vaarantavista puutteista ilmoittamisessa ja tiedottamisessa. Havaitsijan kuvassa esitetyt ilmoituskanavat ovat keskenään vaihtoehtoisia tilanteesta ja havaitsijan käytössä olevista ilmoitusvälineistä riippuen. yleisradio paikallisradio paikallislehdet Havaitsija Väylänhoitourakoitsija Turvalaitevika turval. vikailmoitukset puhelinvastaaja p www-sivut (lomake) Turvalaitteiden vikailmoitusjärjestelmä (Reimari) Liikenneviraston Meri- ja Sisävesiväyläyksiköt, Meriliikenteen ohjaus Turku Radio VTS-asemat TM-julkaisut VÄYLÄNKÄYTTÄJÄT JA MUU VESILIIKENNE Liikennevirasto Kuva 3. Turvalaitteita ym. väylää koskevista vioista ilmoittaminen ja tiedottaminen

13 Liikenneviraston ohjeita 11/ Keskeisiä vahingonkorvausoikeudellisia määritelmiä 2.1 Tahallisuus Tahallisuus on vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellinen termi. Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä, mutta on siitä huolimatta ryhtynyt toimeen. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä. 2.2 Tuottamus Tuottamuksella tarkoitetaan rikoksen taikka vahingon aiheuttamista huolimattomuudella tai varomattomuudella. Se tarkoittaa vahinkojen välttämiseksi vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä toiminnassa, jossa henkilöllä on velvollisuus estää vahinkojen syntyminen tai hän olisi kyennyt noudattamaan vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta. Pelkkää passiivisuutta voidaan pitää tuottamuksellisena menettelynä. Arviointi perustuu aina ratkaisijan harkintaan. Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet. 2.3 Tahallisuudesta ja tuottamuksesta väylillä sattuneissa vahingoissa Väylänpitäjällä on tuottamuksesta riippumaton vastuu väylän kunnossapidosta ja liikennöitävyydestä. Vesilain 2:9 :n ja 10:12 :n mukaan väylä on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Väylänpitäjä voi välttää tämän vastuun ilmoittamalla tehokkaasti väylänkäyttäjille väylällä olevista esteistä tai puutteista. Tilanne on toinen, milloin alus taikka joku henkilö on vahingoittanut turvalaitteita. Merilain 7:1 :n mukaan laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä, vastuussa vahingosta, jonka aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku muu laivaväkeen kuulumaton henkilö, joka laivanisännän tai päällikön toimeksiannosta työskentelee aluksen lukuun, on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut. Tämä lainkohta osoittaa tuottamuksesta johtuvan vastuun. Laivanisännällä on lisäksi oikeus rajoittaa vastuutaan merilain 9 ja lukujen mukaisesti. Turvalaitevahingoissa vastuun rajoittaminen ei yleensä tule kyseeseen vahinkojen

14 12 Liikenneviraston ohjeita 11/2015 alhaisuuden vuoksi. Vetoisuudeltaan vähintään 300 olevilla aluksilla on vakuuttamisvelvollisuus merilain 7 luvun mukaisesti. Yksittäisen henkilön aiheuttamiin vahinkoihin sovelletaan vahingonkorvauslakia. Lain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen (2:1 ). Korvausvelvollisuus edellyttää toisin sanoen tuottamusta taikka huolimattomuutta. Turvalaitteiden vahingoittaminen voi lisäksi olla rikoslain (39/1889) nojalla rangaistavaa lievänä vahingontekona (35:3), vahingontekona (35:1) tai törkeänä vahingontekona (35:2). Tästä on yksityiskohtaiset säännöt rikoslain 35 luvussa. 2.4 Korvattava vahinko Vahingonkorvauslaki sisältää määritelmät korvattavasta vahingosta (5 luku). Sen mukaan vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä eräin edellytyksin kärsimyksestä (5:1). Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä haitasta (5:2). Vahingonkorvauslaissa on yksityiskohtaiset määräykset vahingon laskemisesta. 2.5 Korvausvastuun vanhenemisesta Vahingonkorvauksen vanheneminen katkaistaan vaatimuksella. Katkaisemisella tarkoitetaan korvauksien vaatimista vanhentumisajan ollessa vielä meneillään. Kun vanhentumisaika on loppunut, korvauksien vaatimisoikeus on menetetty. Katkaiseminen on sellainen toimenpide, jolla saatetaan vahingon aiheuttajan tietoisuuteen vahingon tapahtuminen tai korvauksien vaatiminen. Vanhentuminen voidaan katkaista esittämällä vahingon aiheuttajalle yksilöity korvausvaatimus. Toisen osapuolen haastaminen oikeuteen korvauksien saamiseksi katkaisee myös vanhentumisajan kulumisen. Vanhentumisaika lasketaan siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Yleensä korvausvastuun vanhenemisen alku lasketaan vahingon aiheutumisen ajankohdasta. Vahingonkorvausta koskeva saatava vanhentuu pääsääntöisesti kolmessa vuodessa (Laki velan vanhentumisesta 728/2003, 4 ). Merilain mukainen vanhenemisaika on kaksi vuotta (ML 19:1 ).

15 Liikenneviraston ohjeita 11/ Vahinkotyypit ja niissä sovellettavat korvausvastuuperiaatteet 3.1 Vialliset ja siirtyneet turvalaitteet Lähtökohtaisesti väylänpitäjä ei vastaa vikaantuneista turvalaitteista tai paikaltaan siirtyneistä kelluvista turvalaitteista johtuvista navigointivirheistä ja niiden seurauksista silloin, jos viasta on tiedotettu asianmukaisesti ja viivytyksettä vikahavainnon jälkeen, ja vika on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tieto vikaantumisesta on saatu. Turvalaitevikojen ilmoitus- ja tiedottamismenettelyt on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa 1.5. Aika, jonka kuluessa väylänpitäjän tulisi olla tietoinen ilmaantuneesta viasta sekä mikä on kohtuullinen aika vian korjaamiselle, on pitkälti tapauskohtainen. Kriteerit ja periaatteet turvalaitevikojen korjaamisen kiireellisyydestä on esitetty Liikenneviraston väylänhoidon palvelukuvauksessa esitetyssä turvalaitteiden korjaamisen kiireellisyysluokituksessa (koskee Liikenneviraston ylläpitämiä turvalaitteita). Jos turvalaite on sillä tavoin kokonaan irronnut tai hajonnut, ettei se toimi enää navigointiteknisenä merkkinä, siihen törmäämistä käsitellään kuten törmäämistä mihin tahansa muuhun väylälle ajautuneeseen vieraaseen esineeseen (kohta 2.4). 3.2 Pohjakosketukset Väylänpitäjän tulee huolehtia siitä, että väylällä (väyläalueella) on esteistä vapaata vettä kyseiselle väyläosuudelle määritettyyn haraussyvyyteen saakka. Pohjaan odottamatta joutuneiden, haraustason yläpuolelle ulottuvien esteiden (esim. luiskien sortumien tai ahtojäiden pohjaan nostattamien lohkareiden) osalta väylänpitäjä vastaa siitä, että saatuaan tiedon väylätilaa rajoittavista esteistä väylänpitäjä tiedottaa viipymättä asiasta asianmukaisesti sekä ryhtyy kohtuullisen ajan puitteissa toimenpiteisiin esteiden merkitsemiseksi ja poistamiseksi. Väylänpitäjän tulee myös riittävässä määrin osata ennakoida tällaisia tapauksia tilanteissa, joissa esim. pohjan liettymistä on aikaisempien kokemusten tai paikallisten olosuhteiden perusteella odotettavissa. Näissä tapauksissa väyläpitäjän tulee huolehtia esim. tietyin väliajoin tehtävien tarkistusmittausten/harausten suorittamisesta. Väylänpitäjä tai Liikennevirasto väyläpäätöksen hyväksyjänä eivät vastaa siitä, että kaikki kulkusyvyyden mukaisella syväydellä kulkevat alukset voisivat käyttää väylää ilman pohjakosketusriskiä kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa aluksen nopeuden ja vedenkorkeuden vaihtelut huomioon ottaen.

16 14 Liikenneviraston ohjeita 11/ Liikenteen aiheuttamat eroosio- ym. vahingot Aluksen kulkua vesistössä säädellään vesiliikennelaissa, merilaissa ja vesilaissa. Merilain ja vesiliikennelain mukaan aluksella liikuttaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle. Vesistössä kulkemisesta ja väylän käyttämisestä aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta säädetään vesilaissa. Sen mukaan aluksen omistaja vastaa vesistössä kulkemisesta aiheutuneesta edunmenetyksen korvaamisesta, jos edunmenetys on aiheutunut tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä (VL 13: 4). Väylän tavanomaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen korvausvastuu on väylänpitäjällä (VL 10:9). Väylänpitäjä on korvausvastuussa edunmenetyksestä, "jonka sietämistä ei ole pidettävä kohtuullisena" (VL 10:9). Kohtuullisuus on arvioitava tapauskohtaisesti tapauksen luonne ja olosuhteet huomioon ottaen. Väylän normaalista käytöstä aiheutuvien vahinkojen korvausperusteet ja korvaukset on määrätty yleensä väylän perustamista koskevan vesilupapäätöksen yhteydessä. Haitan kärsijä voi myös erikseen hakea vesilain mukaista korvausta erillisellä aluehallintovirastolle toimitettavalla korvaushakemuksella. Eroosiovahinkojen korvaaminen hoidetaan ensisijaisesti korjaustoimenpiteillä. Rannan eroosiosuojauksen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan ja eroosion rannalle ja rantarakenteille jo aiheuttamat vauriot korjataan. Eroosiohaitan korvaamista suorilla rahakorvauksilla tulee välttää. Rannan ja rantarakenteiden mahdollinen puutteellinen kunto ja hoito otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Siten esim. rantalaiturit tulee olla liettymis- ja eroosioherkillä rannoilla asianmukaisesti perustettu. Ahvenanmaalla alusliikenteestä aiheutuvien haittojen korvausvastuu on lähtökohtaisesti väylänpitäjällä (ÅFS 1996:61, 7 luku, 10 ). 3.4 Väylärakenteille aiheutetut vahingot Alus on lähtökohtaisesti korvausvastuussa väylän turvalaitteille ja muille rakenteille (esim. johteet ja tihtaalit, sulkurakenteet) aiheuttamistaan vahingoista (esim. merimerkkiin törmäämisestä). Jos vahinko on aiheutunut turvalaitteen tai rakenteen puutteellisesta toiminnasta (esim. valo sammunut) tai turvalaitteen paikaltaan siirtymisestä liikennettä haittaavalla tavalla, otetaan tämä korvausvastuun arvioinnissa huomioon asiassa mahdollisesti annetut merivaroitukset ja muu tiedottaminen huomioiden.

17 Liikenneviraston ohjeita 11/ Väylälle joutuneet vieraat esineet Väylälle ja muulle vesiliikennealueelle ajelehtineiden tai uponneiden esineiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, esineiden poistamisesta tai esineiden poistamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ensisijaisesti esineen omistaja. (Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä, 9 : "Jos kulkuväylään tai muulle vesiliikennealueelle uponnut alus, aluksen osa tai tavara on vaarallinen tai haitallinen merenkululle tai veneilylle, on aluksen omistajan tai sen, jonka hallinnassa alus tai tavara oli, niin pian kuin mahdollista poistettava uponnut esine".) Väylänpitäjä ilmoittaa väylälle joutuneista vieraista esineistä niiden omistajalle esineiden poistamiseksi väylältä. Tarpeen ja tilanteen mukaan kohteet on merkittävä ja väylänpitäjän ryhdyttävä toimenpiteisiin merenkululle vaaraa aiheuttavien kohteiden poistamiseksi väylältä. Kohteista on myös tilanteen mukaan tiedotettava viipymättä. Kaikista tavaran poistamisesta väylältä aihetuvista kustannuksista vastaa tavaran omistaja. Ajelehtivat kohteet ovat edelleen omistajiensa omaisuutta ja heidän vastuullaan. Kohteiden omistajat pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään tavaran mahdollista palauttamista sekä poistamisesta aiheutuneiden kulujen perimistä varten. Myös ilmoitus poliisiviranomaiselle voi olla tarpeen (löytötavaralakiin perustuen). 3.6 Häiriöt kanavaliikenteessä Sen lisäksi mitä vesiliikenteestä muualla säädetään, sovelletaan valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavien siltojen kautta tapahtuvassa vesiliikenteessä asetusta kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä (512/1991). Liikennevirasto antaa soutu-, moottori- ja purjeveneliikennettä sekä muuta vapaaajan viettoon liittyvää liikennettä rajoittavia määräyksiä. Valtio ei maksa korvauksia sen johdosta, että liikenne pysähtyy tai hidastuu kanavilla ja avattavilla silloilla ruuhkautumisen, onnettomuustapauksen, kanavan tai avattavan sillan vaurioitumisen, välttämättömän korjaustyön, juoksutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi (asetuksen 9 ). 3.7 Vahingontekorikokset Rikoslain 35 luvun 1 :n mukaan, joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Jos vahingonteolla aiheutetaan erittäin suurta taloudellista vahinkoa, rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa taikka se tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vahingonteosta van-

18 16 Liikenneviraston ohjeita 11/2015 keuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi (RL 35:2 ). Vahingonteon ja törkeän vahingonteon yritys on rangaistava. Jos vahingonteko, huomioon ottaen vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä vahingonteosta sakkoon (RL 35:3). Vahingonteosta ja lievästä vahingonteosta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksen tekijä on korvannut vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi (RL 35:7). Vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen (846/1979) 10 :n mukaan, joka rikkoo asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vesikulkuväylän merkitsemisrikkomuksesta sakkoon. Joka kiinnittää aluksen, veneen, pyydyksen tai muun sellaisen kelluvaan turvalaitteeseen, on tuomittava, vaikka teolla ei olisi aiheutettukaan laitteen siirtymistä tai vahingoittumista, merenkulun turvalaitteen toimivuuden vaarantamisesta sakkoon.

19 Liikenneviraston ohjeita 11/ Toimintamenettelyt vahinkotilanteissa ja korvausasioissa 4.1 Toiminta vahinkotapauksissa Ensimmäisenä toimenpiteenä vahinkotilanteessa on lisävahinkojen ehkäiseminen. Jos vahinko on aiheutunut esim. viallisesta merkinnästä tai väylälle joutuneista vieraista esineistä, on ensisijaisena toimenpiteenä väylämerkinnän korjaaminen tai vieraiden esineiden poistaminen väylältä. Jos välittömiä korjaustoimenpiteitä ei voida tehdä, tulee vaarakohteet merkitä maastoon ja /tai tiedottaa niistä asiaankuuluvalla tavalla (kohta 1.5). 4.2 Korvausmenettelyt Väylän tavanomaisesta käytöstä aiheutuvat korvaukset pyritään määrittämään ja määräämään jo väylän määräämistä koskevan lupaviraston päätöksen yhteydessä. Muissa yksittäisissä vahinkotapauksissa korvauskäsittely alkaa, kun Liikennevirastolle saapuu korvausvaatimus. Liikennevirastolle aiheutettujen vahinkojen osalta sekä vahingontekorikosten tapauksissa korvausmenettely alkaa, kun Liikennevirasto saa tiedon vahingosta. Korvausvaatimus kirjataan diaariin. Käsittelyn nopeuttamiseksi korvausvaatimukseen on syytä sisällyttää kaikki vahingon kannalta oleellinen tieto ja keskeiset asiakirjat. Korvauksen vaatijan on esitettävä selvitys mahdollisesti jo tehdystä vahinkotarkastuksesta ja siitä, että onko asia ollut hänen vakuutusyhtiönä käsittelyssä ja onko korvauksia maksettu. Vahinkopaikka tutkitaan alustavasti sekä arvioidaan alustavasti, onko asia väylänpitäjän vai väylää käyttäneen aluksen (tai jonkun muun tahon) vastuulla. Mikäli väylänpitäjä on korvausvastuussa, korvausmenettely etenee seuraavasti: 1. Selvitetään vahinkojen laatu ja laajuus tarkemmin alueen katselmuksessa. Katselmuksen perusteella arvioidaan vahinkojen suuruus ja väylänpitäjän korvausvelvollisuuden laajuus ja korvauksen määrä. Pienissä ja vastuun kannalta selvissä korvausasioissa, voidaan korvata vahinko suoraan. Suurissa ja vastuun kannalta epäselvissä asioissa, otetaan yhteyttä Liikenneviraston merenkulkuasioista vastaavaan lakimieheen, joka arvioi vastuun ja korvauksen määrän. 2. Korvausvaatimusten ja katselmuksen perusteella Liikennevirasto tekee korvausehdotuksen asiassa.

20 18 Liikenneviraston ohjeita 11/ Jos vahingon/haitankärsijä hyväksyy korvausehdotuksen, Liikennevirasto ryhtyy toimenpiteisiin korvausten hoitamiseksi. Jos vahingon/haitan kärsijä ei hyväksy Liikenneviraston korvausehdotusta, hänellä on mahdollisuus hakea korvausta oikeusteitse. Korvaukset hoidetaan joko rahakorvauksina tai kompensaatiotoimenpiteillä. Rahakorvaukset pyritään yleensä maksanaan kertakorvauksina. Eroosiohaitat korvataan ensisijaisesti kompensaatiotoimenpitein. Väylänpitäjän ja väylänhoitourakoitsijan väliset korvausvastuut määräytyvät sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli alus tai muu vesillä liikkuja on korvausvastuussa, korvausmenettely etenee seuraavasti: 1. Otetaan yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Yhteyden ottajana toimii korvauksen hakija (vahingon/haitan kärsijä). Tässä vaiheessa pyydetään laivanisännältä taikka varustamolta vakuutta vahinkojen maksamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää korvaussaatavien turvaamiseksi silloin, kun vahingonaiheuttaja on ulkomaan lipun alla oleva ja ulkomaalaisten omistuksessa oleva alus. 2. Arvioidaan vahinkojen määrä. Lopulliset vahingot selviävät vasta kohteen korjauksen yhteydessä. 3. Aloitetaan neuvottelut vahingonaiheuttajan kanssa korvausten maksamiseksi. Mikäli asiassa ei saavuteta sopimusta, aloitetaan oikeusprosessi. Korvausmenettely on esitetty yleispiirteisenä prosessikaaviona ohjeen liitteenä. 4.3 Menettely henkilövahinkojen yhteydessä Viranomaisille esitetyt, väylänpidossa aiheutuneita henkilövahinkoja koskevat korvausvaatimukset käsitellään keskitetysti Valtiokonttorissa valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain mukaan (978/2014). 4.4 Menettely vahingontekorikosten yhteydessä Kun joku henkilö on aiheuttanut vahingon, menetellään soveltuvasti saman periaatteen mukaisesti kuin alusten aiheuttamissa vahingoissa. Mikäli on kyseessä rikoslaissa tarkoitettu vahingonteko, otetaan yhteyttä poliisiin tekijän saattamiseksi edesvastuuseen teostaan. Tällöin Liikennevirasto edustaa valtiota ja on asianomistajan asemassa.

21 Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Liite 1 Menettelyprosessi väyliin ja vesiliikenteeseen liittyvissä korvausasioissa Alus Liikennevirasto Korvauksen hakija Oikeus- (väylänpitäjä) (asianosainen tai asian- viranomainen osaisen vak.yhtiö) Havainto vahingosta Välittömät toimenpiteet Asianosaisen ilmoitus/ Korvaushakemus Korvausvastuun arviointi aluksen ei korvattavaa Asianosainen hakee korvausvastuu korvausta oikeusteitse väylänpitäjän korvausvastuu ei Korvausasian Vahinkojen arviointi/ katselmus asianosaisen kanssa hyväksy käsittely Korvausesitys Korvausesitys Asianosaisen kannaottto esitykseen Korvaussopimus hyväksyy Korvaustoimen- piteiden hoito Korvaustoimenpiteiden hoito PÄÄTÖS Todetaan korvaukset hoidetuksi Päätöksen mukaisten korvausten hoito Päätöksen mukaisten korvausten hoito

22

23

24 ISSN-L X ISSN ISBN

2 VIAN VASTAANOTTAMINEN Väylämerkkien vikailmoituslomake ja -puhelin... 4

2 VIAN VASTAANOTTAMINEN Väylämerkkien vikailmoituslomake ja -puhelin... 4 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) 1.12.2015 LIVI/6485/05.00/2015 Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Vian ilmoittaminen urakoitsijan

Lisätiedot

1 VÄYLÄ... 3 2 VÄYLÄN LINJAUS JA VÄYLÄLINJA... 3 3 VÄYLÄN SIJAINTI... 4 4 VÄYLÄN KULKUSYVYYS... 4 5 VARAVESI... 4 6 VÄYLÄN HARAUSSYVYYS...

1 VÄYLÄ... 3 2 VÄYLÄN LINJAUS JA VÄYLÄLINJA... 3 3 VÄYLÄN SIJAINTI... 4 4 VÄYLÄN KULKUSYVYYS... 4 5 VARAVESI... 4 6 VÄYLÄN HARAUSSYVYYS... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 VÄYLÄ... 3 2 VÄYLÄN LINJAUS JA VÄYLÄLINJA... 3 3 VÄYLÄN SIJAINTI... 4 4 VÄYLÄN KULKUSYVYYS... 4 5 VARAVESI... 4 6 VÄYLÄN HARAUSSYVYYS... 5 7 VÄYLÄALUE... 5

Lisätiedot

Vesiväylien turvalaitteiden vikailmoitusohje

Vesiväylien turvalaitteiden vikailmoitusohje VIKAILMOITUSOHJE 1 (5) Korvaa Vikailmoitusohje LIVI/6485/05.00/2015 (1.12.2015) Voimassa 1.4.2017 alkaen toistaiseksi Asiasanat Ohjeet, merenkulku, turvallisuus Vesiväylien turvalaitteiden vikailmoitusohje

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Merenkulkulaitoksen julkaisuja 9/2007 Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Helsinki 2007 ISBN 978-951-49-2132-2 ISSN 1456-7814 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 1.9.2007 Tekijät

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Yleisten kulkuväylien ylläpito

Yleisten kulkuväylien ylläpito Liikenneviraston ohjeita 10/2017 Yleisten kulkuväylien ylläpito Ohje väylänpitäjille Yleisten kulkuväylien ylläpito Ohje väylänpitäjille Liikenneviraston ohjeita 10/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Vahingonkorvausvaatimus tulonmenetyksestä TRE:5380/03.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 28.5.2015 Dnro LIVI/2585/06.04.01/2015 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 28.5.2015 Dnro LIVI/2585/06.04.01/2015 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 MERKINTÄJÄRJESTELMÄ... 3 2.1 Merkkityypit... 3 2.2 Merkkien tunnukset... 4 2.2.1 Kardinaalimerkkien tunnukset... 4 2.2.2 Karimerkin tunnukset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) 31.10.2011 Dnro 4955/1021/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄYLÄN KULKUSYVYYDEN TULKINTA KÄYTÄNNÖSSÄ...

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) 31.10.2011 Dnro 4955/1021/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄYLÄN KULKUSYVYYDEN TULKINTA KÄYTÄNNÖSSÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄYLÄN KULKUSYVYYDEN TULKINTA KÄYTÄNNÖSSÄ... 3 3 VARAVEDEN MÄÄRÄ JA VARAVESITARPEEN ARVIOINTI... 4 4 VESISYVYYDEN VERTAILUTASO... 5 5 VÄYLÄN

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2016 1 (6) 437 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 5.4.2016 129 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-000270 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 23 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita asettaminen ja merkitseminen vesialueella Liikenneviraston ohjeita 23/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 :n kumoamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 :n kumoamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 :n kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi luotsauslain

Lisätiedot

Keijo Kostiainen. Risto Lång. Väylätekninen yksikkö

Keijo Kostiainen. Risto Lång. Väylätekninen yksikkö Merenkulkulaitoksen TIEDOTULEHTI Merenkulkulaitos 7/12. 7. 2005 VÄYLIIN LIITTYVIÄ KÄITTEITÄ Merenkulkulaitos jukaisee oheisena väyliin liittyvien keskeisten käsitteiden kuvaukset. Kuvausten tarkoituksena

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Vesilaki 19.5.1961/264

Vesilaki 19.5.1961/264 Vesilaki 19.5.1961/264 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä Vesialueet ja vedet Käytön yleiset rajoitukset 12 Joessa on syvimmällä kohdalla valtaväylä veden vapaata juoksua,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 81 Esinevahinko 13.7.2014 HEL 2014-012480 T 03 01 00 Viite: Sairaankuljetuksen ja ensihoitotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vahinko Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/20.6.2000 LUOTSAUSOHJEET S Merenkulkulaitos on 14.6.2000 antanut luotsauslain (90/1998) 14 :nja luotsausasetuksen (92/1998) 10 :n nojalla uudet luotsausohjeet. Ohjeet

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen

Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 8/2007 Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen Helsinki 2007 ISSN 1456-9442 Sivu 1/8 Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

TAHALLISUUS, TUOTTAMUS JA OIKEUTTAMISPERUSTEET YMPÄRISTÖRIKOKSISSA. Matti Tolvanen

TAHALLISUUS, TUOTTAMUS JA OIKEUTTAMISPERUSTEET YMPÄRISTÖRIKOKSISSA. Matti Tolvanen TAHALLISUUS, TUOTTAMUS JA OIKEUTTAMISPERUSTEET YMPÄRISTÖRIKOKSISSA Matti Tolvanen 8.5. 2017 LAIMINLYÖNNIN RANGAISTAVUUS Varsinainen laiminlyöntirikos - Laissa edellytetään ihmisiltä aktiivisuutta ja laiminlyönti

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje. KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä

KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje. KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä 12.5.2017 Jyrki Vättö kunnossapitopäällikkö Vantaan kaupunki Kielotie 13, 01300 VANTAA 12.5.2017 Katutaidemaalaus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA?

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? Palontutkinnan opintopäivät 29.11.2017, Jyväskylä Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Marika Visakorpi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSASIAN KULKU

Lisätiedot

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät 1 VIRKAVASTUU 2 Virkavastuun määritelmä Virkavastuu on virkamiehen erityistä oikeudellista vastuuta, joka on kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta tiukempaa. Virkavastuun tarpeellisuutta on perusteltu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje

Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje 2009 Versio 0.4 Sivu 1 (9) 14.9.2009 Ohjeen infosivu: Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje Versio: 0.3 / 28.8.2009 laatinut IK Status: Yleisohje

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti. VUOKRAUSEHDOT Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan matkailuauton rek:no XVC-545 luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut auton vuokranantajalle.

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

HAKEMUS. Ympäristölupa 716

HAKEMUS. Ympäristölupa 716 07.08.2017 07.08.2017 2(11) Sisällysluettelo 1. Hakija...3 1.1. Yrityksen perustiedot...3 1.2. Yrityksen yhteystiedot...3 1.3. Yhteyshenkilöt...4 2. Tiivistelmä...4 2.1. Hakijan laatima kuvaus...4 3. Taustatiedot...4

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot