UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS"

Transkriptio

1 Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Pauliina Kauppinen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöterveys ja suojelutekniikka Uuden elintarvikelain tuomat muutokset elintarvikevalvontaan kyselytutkimus Tiivistelmä Elintarvikelaki on tarkoitettu varmistamaan elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, jotta kuluttajia voidaan suojata terveydelle vaarallisilta elintarvikkeilta. Uutta elintarvikelakia alettiin suunnitella, koska lainsäädäntöä haluttiin selkeyttää ja yhtenäistää. Samalla myös elintarvikevalvontaa haluttiin tehostaa ja sen laatua parantaa. Uusi laki astui voimaan maaliskuussa 2006, ja se toi mukanaan elintarvikevalvontaan paljon muutoksia ja uusia menetelmiä. Laki on nyt ollut voimassa hieman alle kaksi vuotta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka se on otettu vastaan ja miten se on vaikuttanut käytännön terveysvalvontaan. Tavoitteena on saada tietoa kunnan elintarvikevalvontaa suorittavien terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajien kokemuksista. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää elintarvikevalvontaviranomaisten tyytyväisyyttä tämän hetkisen valvonnan toimivuuteen. Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselytutkimuksena, jossa kunnan terveystarkastajille ja terveysvalvonnan johtajille oli laadittu omat kyselykaavakkeet. Tutkimusaineistoa koottiin siis kyselyiden avulla, joita lähetettiin sähköpostilla valvontaviranomaisille eri puolelle Suomea. Tutkimuksessa käytettiin satunnaisotantaa, jonka avulla tutkimuskohteet valittiin. Tutkimuksen mukaan uuden elintarvikelain tuomiin muutoksiin suhtauduttiin yleisesti ottaen melko hyvin. Kaikkia uusia menettelyjä ei vielä pidetä täysin toimivana ja uudistamisella haettuja tavoitteita ei vielä täysin ole saavutettu. Tutkimuksen mukaan valvonnan resurssipula on suurin epäkohta elintarvikevalvonnan toimivuudessa. Sekä tarkastajien että valvonnan esimiesten mielestä valvontaan ei ole kohdennettu riittävästi voimavaroja. Tutkimuksen avulla saatiin kokonaisvaltainen kuva valvontaviranomaisten suhtautumisesta tämän hetkisen valvonnan toimivuuteen, josta voitiin havaita, että kaikkiin lainsäädännön uudistumisen tuomiin muutoksiin ei vielä oltu tyytyväisiä. Toisaalta uusi laki on ollut voimassa vielä suhteellisen vähän aikaa, joten tutkimustulos saattaisi olla hieman erilainen, jos tutkimus uusittaisiin muutaman vuoden kuluttua. Asiasanat (avainsanat) elintarvikelainsäädäntö, elintarvikevalvonta, terveysvalvonta, elintarviketurvallisuus, kyselytutkimus, Sivumäärä Kieli URN Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn s. + liitteet 9 s. Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Maritta Jokela Opinnäytetyön toimeksiantaja Oma työ

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Pauliina Kauppinen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Environmental technology Survey of the changes that came with the new food legislation to the health supervision. Abstract Food legislation is meant to control and promote the safety and appropriate quality of all foodstuffs, and to protect consumers from foodstuffs that might be harmful to human health. With the new food legislation they wanted to standardize/unify and clarify the legislation. At the same time the goal was to make food supervision more effective and make its quality better. The new food legislation became valid in March 2006 and brought many changes and new methods/procedures to health supervision. The new food legislation has now been valid for little less than two years. The purpose of this bachelor s thesis is to study how it s been accepted and how it has affected health supervision in practice. The intention is to find how health officers who control health supervision in counties and health supervision directors have experienced the changes. The survey was made with quantitative inquiry. The health officers and the health supervision directors had their own questionnaires. Research material was collected by using the questionnaires, that were send to the health officers and the health supervision directors, by . Random sampling was used in the selection of research targets. According to the survey the changes that came with the new food legislation were mostly taken positively. All the new methods/procedures are not considered to be fully functional yet and all the aims are not yet achieved. The lack of resources is thought to be the biggest problem in food supervision. The results reveal that not all the reforms of the new legislation are yet satisfying. On the other hand the legislation is very new and the results could be different if the survey was made again in few years. Subject headings, (keywords) food legislation, food supervision, health supervision, food safety, survey Pages Language URN URN:NBN:fi:mamk-opinn p. + app. 9 s. Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Maritta Jokela

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ELINTARVIKELAKI Yleistä Määritelmät Tavoitteet ja vaatimukset Uusi elintarvikelaki Periaatteet Vaikutukset ja päämäärät Uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset elintarvikealantoimijoille EU lainsäädäntö ELINTARVIKEVALVONTA Yleistä Riskinanalyysi Valvonnan suunnitelmallisuus Valvontaviranomaiset Elintarvikevalvonta kunnissa Tarkastukset Näytteenotto Omavalvonta HACCP EU:n sisäinen valvonta TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto Kyselylomake Aineiston kerääminen TULOKSET Elintarvikevalvontaa suorittavat tarkastajat Terveysvalvonnanjohtajat Elintarvikevalvonnan kehittämistoimenpiteet... 63

5 6 YHTEENVETO JA POHDINTA Tarkastajien näkökulmasta Terveysvalvonnanjohtajien näkökulmasta PÄÄTÄNTÖ... 74

6 1 JOHDANTO 1 Elintarvikelaki on tarkoitettu varmistamaan elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä ja korkea laatu. Lain tavoitteena on suojella kuluttajaa määräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta sekä harhaanjohtavalta tiedolta. Sen avulla varmistetaan päivittäin käytettävien elintarvikkeiden turvallisuus, jotta kuluttajat voivat ostaa niitä turvallisin ja luottavaisin mielin. Uutta elintarvikelakia alettiin suunnitella, koska lainsäädäntöä haluttiin selkeyttää ja yhtenäistää. Samalla myös elintarvikevalvontaa haluttiin tehostaa ja sen laatua parantaa. Maaliskuun alussa, vuonna 2006, voimaan tullut uusi elintarvikelaki kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet aina alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Elintarvikelainsäädännön uudistuksella on yhdistetty kolme elintarvikevalvontaa koskevaa lakia. Sen tarkoituksena on ollut helpottaa lainsäädännön tulkintaa sekä lisätä elintarvikkeiden turvallisuutta, määräystenmukaisuutta, tehostaa jäljitettävyyttä ja parantaa kuluttajan suojaa sekä elintarvikevalvonnan laatua. Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden elintarvikelainsäädännön tuomia muutoksia elintarvikevalvontaan. Työn tarkoituksena on selvittää, miten kentällä työskentelevät elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveysvalvonnan johtajat ovat kokeneet muutokset ja kuinka he ovat pystyneet vastaamaan valvonnan vaatimuksiin, jotka uuden lain myötä ovat kasvaneet. Tutkimusongelmana on saada vastaus valvontaviranomaisten tyytyväisyydestä tämänhetkisen elintarvikevalvonnan toimivuuteen ja siitä, onko valvonta heidän mielestä kehittynyt odotetulla tavalla. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osa-alueesta. Viitekehyksen ensimmäisessä osa-alueessa käsitellään elintarvikelainsäädäntöä, sen vaatimuksia ja yleisiä periaatteita sekä vuonna 2006 voimaan tullutta lainsäädännön uudistusta ja sen tavoitteita. Siinä tarkastellaan elintarvikelainsäädännön merkitystä yleisellä tasolla, niin kansallisesta kuin EU:n näkökulmasta. Toinen osa käsittelee elintarvikevalvontaa ja siihen liittyvää viranomaistoimintaa sekä eri osa-alueita, joista elintarvikevalvontaorganisaatio muodostuu. Viitekehyksen pääpaino on elintarvikelaissa ja valvonnassa, koska ne ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, eikä elintarvikevalvonnasta voida juurikaan puhua ilman lainsäädännön käsitteitä.

7 2 Työn tutkimusosio toteutetaan määrällisenä kyselytutkimuksena, jossa kartoitetaan terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajien kokemuksia ja näkemyksiä. Kummallekin tutkimusryhmälle on suunniteltu omat kyselykaavakkeet, joiden avulla aineistoa hankitaan. Kyselyitä lähetetään sähköpostilla valvontaviranomaisille ja valvonnasta vastaaville esimiehille eri puolelle Suomea. 2 ELINTARVIKELAKI Elintarvikelaki on yleislaki, joka koskee kaikkia yleiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita. Se sisältää elintarvikkeita, niistä annettavia tietoja, elintarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja koskevat perusvaatimukset, elintarvikealan toimijoita koskevia velvoitteita sekä viranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä. 2.1 Yleistä Elintarvikelainsäädännön käsitteet perustuvat vuonna 2002 annettuun yleiseen elintarvikeasetukseen 178/2002/EY. Elintarvikelainsäädäntö on määritelty asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja sillä: tarkoitetaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat elintarvikkeita ja erityisesti elintarvikkeiden turvallisuutta sekä yhteisössä että jäsenvaltioiden tasolla. Siihen sisältyvät kaikki elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus, ja jakeluvaiheet samoin kuin elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä varten tuotettujen tai niille annettujen rehujen tuotanto-, jalostus-, ja jakeluvaiheet. Elintarvikeketju koostuu maataloudesta, elintarviketeollisuudesta, kuljetuksesta ja kaupasta, markkinointiviestinnästä sekä loppukäyttäjästä. Elintarvikelainsäädäntö tarkoittaa koko ketjua koskevia sääntöjä ja siihen kuuluvat elintarvikkeiden koostumukseen ja fyysiseen laatuun vaikuttavien sääntöjen lisäksi myös elintarvikkeista annettavia pakollisia tietoja ja elintarvikkeiden harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset. (Lähteenmäki 2004, 6 7.) Lakiin sisältyy erilaisia määräyksiä pakkokeinoista, valvonnasta perittävistä maksuista ja rangaistusseuraamuksista sekä siinä määritellään useita erilaisia käsitteitä kuten esimerkiksi elintarvike, elintarvikevalvonta ja elintarvikehuoneisto. Lakia sovelletaan

8 3 elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealantoimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. Elintarvikevalvonnan järjestämisestä säädetään elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sekä EYasetuksissa. Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön valmistelusta, normien antamisesta ja valvonnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja noudattamisen valvonnasta vastaa kolme ministeriötä: maa- ja metsätalousministeriö (MMM), kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). (Elintarvikelaki 23/2006 [luettu ].) Vanhimmat elintarvikkeita koskevat säännökset sisältyvät vuonna 1879 annettuun asetukseen terveydenhoidosta sekä 1885 annettuun virvoitusjuomia ja 1888 annettuun margariinia koskevaan säädökseen. Vuosien saatossa elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö on uudistunut lähes kokonaan. Uudistumiseen on vaikuttanut pitkälti Euroopan unioniin liittymisestä seurannut lakien uudistamis- ja ajanmukaistamistarve. Vuoden 1995 aikana tulivat voimaan terveydensuojelulaki ja asetus sekä elintarvikelaki. Sillä kumottiin vuonna 1941 annettu elintarvikelaki ja sen nojalla annettu elintarvikeasetus. Seuraavana vuonna uudistettiin hygienialaki eli laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta, jonka jälkeen elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu ja täydennetty vuosittain EY-säädökset huomioon ottaen. (Ijäs & Välimäki 2004, ) Maaliskuussa 2006 astui voimaan viimeisin elintarvikelain uudistus, jossa yhdistettiin kolme elintarvikevalvontaa koskevaa lakia. 2.2 Määritelmät Elintarvikelaissa on selvitetty useita määritelmiä, jotka tulee ymmärtää lainsäädäntöä tulkittaessa. Elintarvikelaissa (23/2006 [luettu ]) tarkoitetaan: elintarvikkeella elintarviketta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 2 artiklassa; eläimistä saatavalla elintarvikkeella eläinperäistä tuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 8.1., lukuun ottamatta mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elintarviketta, joka sisältää sekä kasviperäisiä että jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita;

9 4 luonnonvaraisella riistalla luonnonvaraista riistaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä; elintarvikemääräyksillä elintarvikelaissa tai sen nojalla annettuja säännöksiä sekä tämän lain soveltamisalaan kuuluvia Euroopan yhteisön säännöksiä; elintarvikevalvonnalla elintarvikemääräyksiin liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä valvontatoimenpiteitä, joilla asianomainen viranomainen toteaa, että elintarvike, siitä annettavat tiedot, sen käsittelymenetelmät ja -olosuhteet sekä elintarvikealan toimijan toiminta vastaavat elintarvikemääräyksiä; valvontaviranomaisella tämän lain mukaisista valvontatehtävistä huolehtivia valtion ja kunnan viranomaisia; ulkopuolisella asiantuntijalla luonnollista henkilöä tai yksityis- tai julkisoikeudellista yhteisöä taikka yritystä, joka valvontaviranomaisen valtuuttamana suorittaa valvontaviranomaisen määrittelemää valvontaan liittyvää asiantuntija-, tutkimus- ja tarkastustehtävää; terveysvaaralla mitä tahansa biologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden; ensisaapumispaikalla Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen; kuluttajalla lopullista kuluttajaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 18 kohdassa; elintarvikealan toimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa; ensisaapumistoimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen; elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaiheella mitä tahansa vaihetta alkutuotannosta kuluttajalle siten kuin ne on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 16 kohdassa;

10 5 muulla luovutuksella elintarvikkeen luovuttamista korvauksetta avustukseksi, lahjaksi, näytteeksi, kokeiltavaksi tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen; omavalvonnalla elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset; jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää elintarvike tai sen valmistusaine siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 15 kohdassa; elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla tarvikkeella astioita, välineitä, pakkausmateriaaleja ja muita tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa; elintarvikehuoneistolla mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa; tilapäisellä elintarvikkeiden myynnillä enintään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa paikassa toistuvaa myyntiä tai muuta luovutusta; vähittäismyynnillä vähittäiskauppaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 7 kohdassa; pienteurastamolla teurastamoa, jossa teurastettavien eläinten määrä ei ylitä tämän lain 43 :n 4 momentissa säädettyjä määriä; poroteurastamolla teurastamoa, jossa teurastetaan poroja, ei kuitenkaan pienteurastamoa tai teurastamoa, jossa poroja teurastetaan vain satunnaisesti; teurastamolla muuta kuin edellä 21 ja 22 kohdassa tarkoitettua teurastamoa; alkutuotannolla alkutuotantoa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 17 kohdassa; alkutuotantopaikalla maatilaa, puutarhaa tai muuta paikkaa, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa; yksityistaloudella perheen tai henkilön omaa kotitaloutta;

11 6 zoonoosilla mitä tahansa tautia tai tartuntaa, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä; zoonoosien aiheuttajalla mitä tahansa virusta, bakteeria, sientä, loista tai muuta biologista taudinaiheuttajaa, joka voi aiheuttaa zoonoosin; ja hygienialla elintarvikehygieniaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklassa. 2.3 Tavoitteet ja vaatimukset Elintarvikelainsäädännöllä pyritään erilaisiin tavoitteisiin, joita ovat: ihmisten elämän ja terveyden suojelu, kuluttajien etujen suojelu, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelu, kasvien terveyden ja ympäristön suojelu, elintarvikkeiden ja rehujen vapaan liikkuvuuden toteuttaminen yhteisössä sekä voimassa tai valmisteilla olevien kansainvälisten standardien huomioon ottaminen. Näiden lisäksi elintarvikelainsäädännön avulla pyritään useisiin muihin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden hyvä laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden käsittelyn turvallisuus ja korkealaatuinen valvonta. Lain avulla halutaan varmistua siitä, että elintarvikkeet ovat jäljitettävissä sekä, että niistä saatavat tiedot ovat riittävät ja eivät johda kuluttajaa harhaan. Päällimmäisenä tavoitteena on elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajan suojeleminen. (Hannula 2006a, 6.) Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että mitään elintarviketta ei saateta markkinoille, jos se on vaarallinen, toisin sanoen jos siitä on haittaa terveydelle ja/tai se on soveltumaton kulutukseen. Elintarvikkeen vaarallisuutta määritettäessä otetaan huomioon normaalit käyttöolot, kuluttajalle annetut tiedot, välittömän tai viivästyneen terveysvaikutuksen todennäköisyys, kertautuvat myrkytysvaikutukset sekä jonkin tietyn kuluttajaryhmän mahdolliset terveydelliset erityisherkkyydet. Jos elintarvike tai rehuerään sisältyy vaaralliseksi katsottu elintarvike tai rehu, koko erä katsotaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltua rehua ei saateta markkinoille eikä anneta elintarvikkeiden tuotannossa käytettäville eläimille. Rehu todetaan vaaralliseksi, mikäli se vaikuttaa haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen. (Pönkä 2006, ; Sario 2006, )

12 7 Elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajan suojelemisen lisäksi elintarvikelainsäädännöllä on tarkoitus parantaa elintarvikealalla työskentelevien toiminta edellytyksiä. Yksi elintarvikelainsäädännön lähtökohdista on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja laadusta kuuluu elintarvikealantoimijalla. Noudattamalla elintarvikelainsäädännön ohjeistuksia ja toimimalla niiden mukaisesti elintarvikealan toimijat varmistavat omalta osaltaan elintarvikkeiden turvallisuuden. Yleisemmällä tasolla ajateltaessa elintarvikelainsäädännöllä pyritään kansanterveyden edistämiseen, mikä tapahtuu yksittäisten kuluttajien kautta. (Hannula 2006a, 6.) Uusi elintarvikelaki Vuonna 2006 tuli voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006). Laki korvaa aikaisemman elintarvikelain, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain sekä terveydensuojelulain elintarvikehuoneistojen olosuhdevaatimuksia ja ruokamyrkytyksiä säätelevän luvun. Uutena elintarvikelainsäädäntönä on tässä tarkoitettu seuraavia Suomessa annettuja säädöksiä: Elintarvikelaki ja Laki terveydensuojelulain muutoksesta sekä Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta, MMM:n asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista (alkutuotantoasetus) sekä MMM:n asetus eläimistä saatavien elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä elintarvikehuoneistoista. (Heiskanen 2006, 72.) Uusi lainsäädäntö perustuu useisiin uusiin Euroopan unionin säädöksiin ja kansallisiin vaatimuksiin. Lisäksi siinä on lukuisia viittauksia EY-asetuksiin. (Pönkä 2006, 311.) Uudessa elintarvikelaissa ja - asetuksissa on pääpiirteittäin sama tavoite kuin vanhassa elintarvikelaissa: elintarvikkeet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai olla ihmisravinnoksi sopimattomia. Terveydelle haitallinen ja ihmisravinnoksi soveltumaton elintarvike on uusissa säädöksissä eritelty aikaisempaa tarkemmin. Määritelmän mukaan (178/2002/EY, 3. artikla) terveysvaaralla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevaa biologista, kemiallista tai fyysistä tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen tai rehun turvallisuuden. Lisäksi uutena on tullut myös se, että asetuksessa on selkeästi sanottu, että niin käyttöolosuhteet kuin kuluttajalle annettavat tiedot vaikuttavat siihen, onko elintarvike turvallinen tai ei. Tuotteiden, niin kuin olosuhdevalvonnankin, perustana on edelleen elintarvikealan toimijoiden omavalvonta, jonka velvoitetta uusissa säädöksissä on terävöitetty ja selkiytetty. (Suojanen 2006, )

13 8 Elintarvikelain uudistamiseen on vaikuttanut moni eri tekijä ja uudistamisella on tavoiteltu useita elintarvikevalvontaa kehittäviä muutoksia, joista käsitellään tarkemmin tulevissa kappaleissa. Seuraavaksi kerrotaan uuden lain periaatteista, jotka jo hieman avaavat sitä, mitä uudessa laissa korostetaan ja mitä sillä tavoitellaan Periaatteet Tässä luvussa esitellään uuden elintarvikelainsäädännön keskeiset periaatteet Niemen (2006, 5) mukaan. Periaate 1: Yhteisölainsäädännön merkitys kasvaa. Viime vuosina EU:ssa annetut elintarvikkeita ja niiden valvontaa koskevat asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Kansallisella lainsäädännöllä täydennetään yhteisösäädöksiä. Niin viranomaisten kuin toimijoidenkin on tunnettava sekä kansallinen että yhteisölainsäädäntö. Periaate 2: Säädösten määrä ja yksityiskohtaisuus sekä lakien perusteella annettavien asetusten määrä vähenee. Elintarvikealan toimintaa koskevat vaatimukset perustuvat entistä enemmän tapauskohtaiseen harkintaan. Toimijoilla on yleensä monia vaihtoehtoja säädösten edellyttämän vaatimustason saavuttamiseksi. Periaate 3: Koko elintarvikeketju on lainsäädännön piirissä. Alkutuotanto on aiemmin ollut vain osittain elintarvikevalvonnan kohteena. Uuden elintarvikelain tarkoituksena onkin kattaa koko ketju niin sanotun pellolta pöytään -periaatteen mukaisesti. Periaate 4: Valvonnan resurssit tulee käyttää entistä tarkemmin ja suunnata ne riskinarvioinnin mukaan. Valvonta kohdistetaan sellaisille osa-alueille, joilla sitä riskit huomioon ottaen eniten tarvitaan. Periaate 5: Elintarvikkeiden jäljitettävyys tulee varmistaa. Tuotantoketjussa tulee aina olla tieto siitä, keneltä ja mitä raaka-aineita on hankittu sekä kenellä ja mitä on

14 toimitettu. Lakiin on kirjattu yhteisölainsäädäntöä tarkempi vaatimus sisäisen jäljitettävyyden toteuttamisesta. 9 Periaate 6: Valvonnan painopiste siirtyy omavalvontaan. Vaikka se on ollut lainsäädännön vaatimus jo kymmenen vuoden ajan, sitä ei ole riittävästi hyödynnetty. Uusi lainsäädäntö tuo lisää haastetta ja motivaatiota, sillä hygienian omavalvonnan on perustuttava HACCP periaatteisiin, jolloin valvontatarvetta sekä siten myös valvontamaksuja voi vähentää erityisen hyvin hoidetulla omavalvonnalla. Periaate 7: Viranomaisvalvonnan suunnitelmallisuus ja laatu paranevat. Elintarvikeviraston asema valvonnan ylimpänä johtajana korostuu, mutta samalla myös vastuu kasvaa, sillä viraston on myös ohjattava valvontaa entistä selkeämmin. Kuntien ja valtion tarjoamien valvontapalveluiden on oltava perusteltuja ja laadukkaita. Periaate 8: Kuntien valvontayksiköiden koot suurenevat. Vaikka laissa ei ehdotonta vaatimusta seudullisista valvontayksiköistä vielä ole, eduskunta kuitenkin tukee ajatusta. Periaate 9: Valvonnan maksullisuus laajenee. Elintarvikelain mukaan kunnan on perittävä elintarvikealan toimijoilta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Maksu peritään 1) elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, 2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta, 3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa sekä 4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien laissa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta (Pönkä 2006, ) Kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Periaate 10: Laboratorioiden vaatimustasoa yhdenmukaistetaan. Elintarvikeviraston on hyväksyttävä ympäristöterveydenhuoltoa palvelevat laboratoriot. Lakisääteiset omavalvontatutkimukset on tehtävä pätevyysvaatimukset täyttävässä laboratoriossa.

15 2.3.3 Vaikutukset ja päämäärät 10 Laki uudistukseen on ollut useita syitä. Yksi painavimmasta syistä on ollut saada yksi helposti tulkittavissa oleva lainsäädäntö, joka kattaa koko elintarvikeketjun. Aiemmin elintarvikelainsäädäntö koostui kolmesta laista. Sittemmin lainsäädäntöä on haluttu yhtenäistää, jotta saataisiin yksi kaikkia elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskeva peruslaki, jota elintarvikealan toimijoiden ja valvontaviranomaisten on helppo soveltaa. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on ollut saada laki, joka yhdistää aiemman lainsäädännön hyvät kokemukset, elintarvikevalvonnan kehittämisesitykset sekä uudistuvan EY-lainsäädännön ja Suomen perustuslain vaatimukset. Myös EY:n elintarvikeasetusten täytäntöönpano ja valvonta on haluttu mahdollistaa yhden lain nojalla. Elintarvikevalvonnan osalta tarkoituksena on ollut korostaa valvonnan tasapuolisuutta, yhtenäistää sitä ja parantaa sen laatua. Uudistunut laki on laaja, ja se sisältää niin valvontaa kuin elintarvikealantoimijoita, elintarvikkeita, elintarvikehuoneistoja koskevia säännöksiä. (Niemi 2006, 4; Hannula 2006c.) Yksi lain uudistumisen tärkeimmistä tavoitteista on ollut valvonnan kehittäminen. Valvontaan on kohdistettu useita muutoksia ja lisävaatimuksia, jotka ovat osittain muokanneet valvontaviranomaisten työnkuvaa. Muutoksia on tullut riskiperusteisuuteen, valvontasuunnitelmiin, valvonnan maksullisuuteen, elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelyyn, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön, valvonta-alueeseen, valvontamenetelmiin, auditointiin, laatujärjestelmiin, täydennyskoulutukseen sekä rekisteröintiin. Suurimmat muutokset koskevat valvontaviranomaisten työskentelyä, joista osa kuitenkin vaikuttaa myös elintarvikealan toimijoihin, joiden vastuutaan on lisätty korostamalla omavalvontaa kaikkien toimijoiden velvoitteena. (Keinänen 2006, ) Valvonnan maksullisuus on muuttunut siten, että kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Muutoksella halutaan korostaa elintarvikealan toimijan omaa vastuuta: mitä paremmin toiminnan harjoittaja huolehtii omavalvonnasta, sen vähemmillä kustannuksilla hän selviää. Maksullisuuden ajatellaan motivoivan toimijoita huolehtimaan entistä paremmin palveluidensa ja tuotteidensa laadusta ja turvallisuudesta, koska siten he voivat vaikuttaa tarkastuksien määrään ja kustannuksiin. Valvonnasta saatavien tulojen tulee kohdentua elintarvikevalvontaan ja korjata kuntavalvonnan resurssipulaa. Maksuja vastaan on taas tarjottava laadukasta val-

16 11 vontapalvelua. (Niemi 2006, 5.) Kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Maksujen suuruus vastaa enintään toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia. Valvonnan määrä pohjautuu kohteen riskinarviointiin, jossa määritetään kohteen toimintaan liittyvät riskit. Riskinarvioinnissa huomioidaan ensisijaisesti toiminnan luonne ja laajuus, joiden lisäksi kohteen omavalvonta, kunto, siisteys ja henkilökunnan asiantuntemus ovat ratkaisevia tekijöitä. Suoritetun riskinarvioinnin perusteella määritellään kohteen tarkastustiheys: mitä suuremmaksi riski katsotaan, sitä useammin kohteessa tulisi vuosittain käydä. Riskinarvioinnin perusteella kunta laatii elintarvikevalvontasuunnitelman, johon myös valvonnan maksullisuus edellä kuvatulla tavalla perustuu. Tämä edellyttää, että valvontasuunnitelmien tulee olla hyvin valmisteltuja, riittävän yksityiskohtaisia ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Vaatimus valvontasuunnitelmien laatimisesta edellyttää kunnan elintarvikevalvonta viranomaiselta valvonnan aikaisempaa parempaa suunnittelua. (Keinänen 2006, ) Hyvin laadittujen valvontasuunnitelmien tarkoituksena on tehostaa valvontaa ja parantaa sen laatua sekä osaltaan edesauttaa elintarvikealan toimijoita, sillä suunnitelmien ja järjestelmien avulla toiminnanharjoittajat pystyvät etukäteen arvioimaan toimintaansa kohdistuvan valvonnan määrän ja laajuuden. Valvontasuunnitelmien lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomainen laatii toimintaansa sopivan laatujärjestelmän, jonka avulla valvonnan toimivuutta ja laadukkuutta seurataan. Virallisen elintarvikevalvonnan toteutumista arvioidaan ja seurataan auditointi -järjestelmän avulla, joka on tarkoitettu elintarvikevalvonnan kaikille tasoille ja tuotantoketjun eri valvontakohtiin. (Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma 2007, ) Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että toimijat saavat parempaa palvelua ja vastinetta viranomaisvalvonnan maksuilleen. Elintarvikevalvonnan halutaan olevan yhtenäistä ja tasaisen korkealaatuista. Myös valvonnan tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus korostuvat entistä enemmän. Tasapuolisuudella ja yhtenäistämisellä on haettu sitä, että valvonta olisi selkeää ja kohtelisi toiminnanharjoittajia samanarvoisesti. Kuntien elintarvikevalvonta, viranomaismääräykset ja ohjeistukset on haluttu saada mahdollisimman yhtenäisiksi. Suurilta kuntakohtaisilta eroavaisuuksilta on haluttu välttyä ja siten helpottaa kuntayhteistyötä, jon-

17 ka odotetaan lisääntyneen. Kuntayhteistyön lisääntymisen odotetaan myös vaikuttaneen valvonta-alueiden laajentumiseen. (Keinänen 2006, ) 12 Valvonnan pohjautuessa riskinarviointiin, myös yksittäisten tarkastuksien oletetaan vievän enemmän aikaa kuin aiemmin. Kun viranomaisen tulee kartoittaa kaikki toimintaan liittyvät riskit ja niiden suuruudet, vaativat yksittäiset tarkastukset todennäköisesti entistä enemmän aikaa. Tarkastuksiin käytettävän ajan piteneminen herättää puolestaan kysymyksen valvonnan resurssien riittävyydestä. Mahdolliseen valvontaviranomaisten resurssivajeeseen voidaan saada apua ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, jonka uskotaankin lisääntyneen. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä yhtälailla selvityksiä, tarkastuksia ja tutkimuksia, kuin elintarvikevalvontaviranomaiset. Hallintopäätösten tekeminen kuuluu kuitenkin ainoastaan viranomaisille. Uuden elintarvikelain astuttua voimaan ulkopuolisten asiantuntijoiden käytölle tuli aiempaa tarkemmat kriteerit, joiden mukaan asiantuntijan on osoitettava pätevyytensä. (Hannula 2006a, 4.) Myös valvontavastuuseen on tullut joitakin pieniä muutoksi, vaikka työnjako on pääsääntöisesti säilynyt ennallaan. Elintarvikevalvontaan on tullut uusia viranomaisia ja joitakin tehtäviä on siirtynyt kunnilta muille viranomaisille. Päävastuu elintarvikevalvonnasta kuitenkin edelleen säilyy kunnilla, jotka huolehtivat elintarvikevalvonnasta alueillaan. Uuden elintarvikelain mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää, ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa. Sen tehtäviin kuuluu vastata, hygieniavalvonnan lisäksi, elintarvikevalvonnasta kokonaisuudessaan teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa liha- ja kala-alan elintarvikehuoneistoissa. (Hannula 2006b.) Ensisaapumisvalvonta siirtyy kunnilta elintarviketurvallisuusviraston vastuulle, ja lisäksi se vastaa muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä. Eviran vastuu kuntien ohjeistuksessa ja neuvonnassa on kasvanut, ja siltä odotetaan yhä enemmän toimintaohjeita kuntien valvontaviranomaisille. Elintarvikevalvontaviranomaisille tulee järjestää säännöllisin väliajoin koulutusta, viranomaisten pätevyyden ylläpitämiseksi. Evira koordinoi viranomaisille suunnattuja koulutustilaisuuksia sekä laatii koulutusstrategian ja suunnitelman. Lääninhallituksen uutena tehtävänä on hyväksyä alkoholilaissa tarkoitetut alkoholijuomamyymälät (valtion alkoholi-

18 13 juomamyymälät ja tilaviini- ja sahtimyymälät) elintarvikehuoneistoiksi. Merkittävin valtiolle siirtyvä tehtävä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan valvonta. (Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma , 8 21.) Uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset elintarvikealantoimijoille Uusi laki asettaa lisävaatimuksia myös elintarvikealan toimijoille. Lainsäädännöllä korostetaan entistä enemmän toimijoiden vastuuta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja määräysten mukaisuudesta. Omavalvontaa painotetaan aikaisempaa enemmän ja omavalvontasuunnitelman tulee olla viranomaisen hyväksymä. Myös jäljitettävyydelle on asetettu entistä tiukemmat vaatimukset. Toiminnanharjoittajalla tulee olla tietoinen tuottamistaan ja vastaanottamistaan tuotteista yhden askeleen periaatteella. (Hannula, 2006b.) Suomen uudessa elintarvikelaissa esitetään elintarvikehuoneistoja koskevat yleiset vaatimukset, jotka eivät sinällään paljoa poikkea aikaisemmista. Uutena edellytyksenä kuitenkin on, että vastaisuudessa kaikki elintarvikehuoneistot vaativat hyväksymisen ja Evira kokoaa niistä tiedot ylläpitämäänsä rekisteriin, jolloin terveydensuojelulaissa ollut ilmoitusmenettely poistuu. Elintarvikehuoneistot tulee hyväksyttää ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaisesti muuttuessa. Hyväksynnän yhteydessä toiminnanharjoittaja esittää toimintaa vastaavan omavalvontasuunnitelman, jonka tarkastusviranomainen sen riittävyydestä riippuen hyväksyy. Aikaisemmin terveydensuojelulain nojalla hyväksytyt tai ilmoitetut huoneistot saavat (kalastajien ja kalanviljelijöiden huoneistoja lukuun ottamatta) jatkaa toimintaansa ilman uuden hyväksynnän hakemista. Eläimistä saatavien hygienialain nojalla hyväksytyt huoneistot ja kalastajien sekä kalanviljelijöiden elintarvikehuoneistot on puolestaan hyväksyttävä uudelleen mennessä. Vaikka edellä mainitut hyväksymismenetelmät koskee Suomen lainsäädäntöä, löytyy vastaavanlaisia määräyksiä myös EU:n yleisestä hygieniaasetuksesta. (Heiskanen 2006, ) Aikaisemmin lainsäädännössä puhuttiin elintarvikehuoneistojen yhteydessä erikokoisista laitoksista. Tämä käytäntö kuitenkin poistuu. Enää ei ole pienimuotoisia laitoksia vaan kaikki ovat samanarvoisia. Jäljitettävyyden osalta elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuudella selvittää niin tulleet kuin lähtevät tavaraerät. Vuoden 2005 alusta tuli vaatimus pystyä jäljittämään tuotteet

19 14 niin sanotulla yhden askeleen menetelmällä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että toimijoiden on pystyttävä jäljittämään tuotteet yhden askeleen taaksepäin ja yhden askeleen eteenpäin. Elintarvikeasetuksessa painotetaan toimijoiden vastuuta huolehtia kaikista tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa siitä, että elintarvikkeet ja rehut täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Säädökset koskevat siis myös alkutuotantoa eli tuottajat ovat myös elintarvikealan toimijoita. Lisäksi elintarvike- ja rehualan toimijoille on asetettu Elintarvikealan toimijoille on myös tullut aikaisempaa selkeämmin velvollisuudeksi vetää pois markkinoilta tuotteet, jotka eivät ole turvallisia sekä tiedottaa asiasta viranomaisille ja kuluttajille. (Suojanen 2006, ) Hygieniaosaamista koskevat määräykset on siirretty suoraan elintarvikelakiin. Uutena vaatimuksena on tullut että kaikilla pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita työssään käsittelevillä on oltava hygieniaosaamistodistus riippumatta henkilön tutkinnosta. Henkilö, jolla on osoittaa todistus hygieniaosaamistestiä vastaavasta koulutuksesta tai tutkinnosta, voi saada todistuksen osallistumatta osaamistestiin. Viranomaisnäytteet on tutkittava Eviran hyväksymässä laboratoriossa, jossa tutkitaan elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet ja omavalvontasuunnitelman hyväksynnän yhteydessä yksilöidyt omavalvontanäytteet. Hyväksytyllä laboratoriolla on oltava pätevyyden arvioimiselle kansainväliset vaatimukset täyttävä toimielin, joka on todennut sen täyttävän kansainvälisten standardien pätevyysvaatimukset sekä kirjallinen laatujärjestelmä. Laki antaa omavalvontasuunnitelman hyväksyvälle viranomaiselle suuren vallan otattaa ja tutkituttaa näytteitä laboratorioissa. (Heiskanen 2006, ) Edellä mainitut uudistuneet velvoitteet ovat Suomen lainsäädännöstä mutta myös EU:n elintarvikelainsäädännöstä löytyy samanlaisia vaatimuksia. Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on pitkälti vaikuttanut yhteisölainsäädäntö, Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna Kansallisen elintarvikelain lisäksi valvontaa ohjaa pitkälti EU:n lainsäädäntö sekä lukuisat EU-asetukset ja EY-säädökset. 2.4 EU lainsäädäntö Elintarvikelainsäädäntöä luodaan ja pyritään harmonisoimaan myös globaalilla tasolla, mikä vaikuttaa EU:n elintarvikelainsäädäntöön. Elintarvikelainsäädännössä on kyse monista EU:n eri tavoitteista: sisämarkkinoista, maatalouden edistämisestä, ku-

20 15 luttajan suojasta, ja kansanterveydestä. Lainsäädännöllä on siten monta eri perustaa. EU:n elintarvikelainsäädäntö on laaja kokonaisuus, joka koskee muun muassa kasvien terveyttä, eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Säädöksiä sovelletaan unionin jäsenvaltioiden lisäksi myös EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka tuovat eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, kasveja tai kasviperäisiä tuotteita EU:n alueelle. Lainsäädännön yleisenä taustana on tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate, joka on yhteinen muiden teollisuudenalojen kanssa. Lähtökohtana on, että elintarvikeala voisi toimia sisämarkkinoilla kannattavasti sekä kuluttajan suojaaminen vaarallisilta elintarvikkeilta. Lisäksi elintarvikelainsäädännöllä pyritään myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen eli teollisuuden ja kuluttajan lisäksi muidenkin tahojen oikeuksien ja tärkeiden arvojen turvaamiseen. (Lähteenmäki 2004, 18, ja 31.) Euroopan unionin elintarviketurvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on saavuttaa elintarvikkeiden osalta mahdollisimman korkeatasoinen ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen suojelu sekä samalla säilyttää sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Tämä pyritään varmistamaan sillä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja että niissä on oikeat asianmukaiset merkinnät. EU:n kattava elintarvikelainsäädäntö perustuu elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan riskianalyysiin, ja sen täytäntöönpanoa seurataan sekä lakeja mukautetaan jatkuvasti uuden kehityksen myötä. Lainsäädännön yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että mitään elintarviketta ei saa päästää markkinoille, mikäli sen todetaan olevan haitallinen terveydelle tai soveltumaton kulutukseen. (Euroopan komissio [luettu ].) Yleisen elintarvikelainsäädännön lisäksi EU on antanut myös täydentävää erityislainsäädäntöä, joka kohdistuu erilaisiin elintarviketurvallisuuksiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten torjunta-aineiden, elintarvikkeiden lisäaineiden, väriaineiden, antibioottien ja hormonien käyttöön elintarviketuotannossa sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tuotteisiin, kuten pakkauksiin. Tämän lisäksi, muuntogeenisiä organismeja sisältävien viljelykasvien ja elintarvikkeiden luovuttamisesta, markkinoinnista, merkinnöistä ja jäljitettävyydestä, on annettu tiukat säännöt. Perussääntöjä sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin. Lisäksi EU on antanut erityissäännöt mm. lihasta, gelatiinista ja maitotuotteista. (Euroopan komissio [luettu ].) Euroopan yhteisössä alettiin valmistella uutta elintarvikelainsäädäntöä vuoden 2000 alussa. Taustalla oli tarve yhtenäistää elintarvikkeiden käsittelyn ja valvonnan sään-

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN

PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN PIENTEURASTAMON PERUSTAMINEN Tapaus: Opetusmaatilan kuivurirakennus Karoliina Jylhä Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara- ja ympäristöala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kehittyvä 1 2003 ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kun alojensa edelläkävijät vuonna 1886 Suomen Turussa ja Atlantin takana Michiganissa aloittivat toimintansa toisistaan tietämättä, syntymässä oli puhdasta

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot