UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS"

Transkriptio

1 Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Pauliina Kauppinen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöterveys ja suojelutekniikka Uuden elintarvikelain tuomat muutokset elintarvikevalvontaan kyselytutkimus Tiivistelmä Elintarvikelaki on tarkoitettu varmistamaan elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, jotta kuluttajia voidaan suojata terveydelle vaarallisilta elintarvikkeilta. Uutta elintarvikelakia alettiin suunnitella, koska lainsäädäntöä haluttiin selkeyttää ja yhtenäistää. Samalla myös elintarvikevalvontaa haluttiin tehostaa ja sen laatua parantaa. Uusi laki astui voimaan maaliskuussa 2006, ja se toi mukanaan elintarvikevalvontaan paljon muutoksia ja uusia menetelmiä. Laki on nyt ollut voimassa hieman alle kaksi vuotta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka se on otettu vastaan ja miten se on vaikuttanut käytännön terveysvalvontaan. Tavoitteena on saada tietoa kunnan elintarvikevalvontaa suorittavien terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajien kokemuksista. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää elintarvikevalvontaviranomaisten tyytyväisyyttä tämän hetkisen valvonnan toimivuuteen. Tutkimus toteutettiin määrällisenä kyselytutkimuksena, jossa kunnan terveystarkastajille ja terveysvalvonnan johtajille oli laadittu omat kyselykaavakkeet. Tutkimusaineistoa koottiin siis kyselyiden avulla, joita lähetettiin sähköpostilla valvontaviranomaisille eri puolelle Suomea. Tutkimuksessa käytettiin satunnaisotantaa, jonka avulla tutkimuskohteet valittiin. Tutkimuksen mukaan uuden elintarvikelain tuomiin muutoksiin suhtauduttiin yleisesti ottaen melko hyvin. Kaikkia uusia menettelyjä ei vielä pidetä täysin toimivana ja uudistamisella haettuja tavoitteita ei vielä täysin ole saavutettu. Tutkimuksen mukaan valvonnan resurssipula on suurin epäkohta elintarvikevalvonnan toimivuudessa. Sekä tarkastajien että valvonnan esimiesten mielestä valvontaan ei ole kohdennettu riittävästi voimavaroja. Tutkimuksen avulla saatiin kokonaisvaltainen kuva valvontaviranomaisten suhtautumisesta tämän hetkisen valvonnan toimivuuteen, josta voitiin havaita, että kaikkiin lainsäädännön uudistumisen tuomiin muutoksiin ei vielä oltu tyytyväisiä. Toisaalta uusi laki on ollut voimassa vielä suhteellisen vähän aikaa, joten tutkimustulos saattaisi olla hieman erilainen, jos tutkimus uusittaisiin muutaman vuoden kuluttua. Asiasanat (avainsanat) elintarvikelainsäädäntö, elintarvikevalvonta, terveysvalvonta, elintarviketurvallisuus, kyselytutkimus, Sivumäärä Kieli URN Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn s. + liitteet 9 s. Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Maritta Jokela Opinnäytetyön toimeksiantaja Oma työ

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Pauliina Kauppinen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Environmental technology Survey of the changes that came with the new food legislation to the health supervision. Abstract Food legislation is meant to control and promote the safety and appropriate quality of all foodstuffs, and to protect consumers from foodstuffs that might be harmful to human health. With the new food legislation they wanted to standardize/unify and clarify the legislation. At the same time the goal was to make food supervision more effective and make its quality better. The new food legislation became valid in March 2006 and brought many changes and new methods/procedures to health supervision. The new food legislation has now been valid for little less than two years. The purpose of this bachelor s thesis is to study how it s been accepted and how it has affected health supervision in practice. The intention is to find how health officers who control health supervision in counties and health supervision directors have experienced the changes. The survey was made with quantitative inquiry. The health officers and the health supervision directors had their own questionnaires. Research material was collected by using the questionnaires, that were send to the health officers and the health supervision directors, by . Random sampling was used in the selection of research targets. According to the survey the changes that came with the new food legislation were mostly taken positively. All the new methods/procedures are not considered to be fully functional yet and all the aims are not yet achieved. The lack of resources is thought to be the biggest problem in food supervision. The results reveal that not all the reforms of the new legislation are yet satisfying. On the other hand the legislation is very new and the results could be different if the survey was made again in few years. Subject headings, (keywords) food legislation, food supervision, health supervision, food safety, survey Pages Language URN URN:NBN:fi:mamk-opinn p. + app. 9 s. Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Maritta Jokela

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ELINTARVIKELAKI Yleistä Määritelmät Tavoitteet ja vaatimukset Uusi elintarvikelaki Periaatteet Vaikutukset ja päämäärät Uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset elintarvikealantoimijoille EU lainsäädäntö ELINTARVIKEVALVONTA Yleistä Riskinanalyysi Valvonnan suunnitelmallisuus Valvontaviranomaiset Elintarvikevalvonta kunnissa Tarkastukset Näytteenotto Omavalvonta HACCP EU:n sisäinen valvonta TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineisto Kyselylomake Aineiston kerääminen TULOKSET Elintarvikevalvontaa suorittavat tarkastajat Terveysvalvonnanjohtajat Elintarvikevalvonnan kehittämistoimenpiteet... 63

5 6 YHTEENVETO JA POHDINTA Tarkastajien näkökulmasta Terveysvalvonnanjohtajien näkökulmasta PÄÄTÄNTÖ... 74

6 1 JOHDANTO 1 Elintarvikelaki on tarkoitettu varmistamaan elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä ja korkea laatu. Lain tavoitteena on suojella kuluttajaa määräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta sekä harhaanjohtavalta tiedolta. Sen avulla varmistetaan päivittäin käytettävien elintarvikkeiden turvallisuus, jotta kuluttajat voivat ostaa niitä turvallisin ja luottavaisin mielin. Uutta elintarvikelakia alettiin suunnitella, koska lainsäädäntöä haluttiin selkeyttää ja yhtenäistää. Samalla myös elintarvikevalvontaa haluttiin tehostaa ja sen laatua parantaa. Maaliskuun alussa, vuonna 2006, voimaan tullut uusi elintarvikelaki kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet aina alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Elintarvikelainsäädännön uudistuksella on yhdistetty kolme elintarvikevalvontaa koskevaa lakia. Sen tarkoituksena on ollut helpottaa lainsäädännön tulkintaa sekä lisätä elintarvikkeiden turvallisuutta, määräystenmukaisuutta, tehostaa jäljitettävyyttä ja parantaa kuluttajan suojaa sekä elintarvikevalvonnan laatua. Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden elintarvikelainsäädännön tuomia muutoksia elintarvikevalvontaan. Työn tarkoituksena on selvittää, miten kentällä työskentelevät elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveysvalvonnan johtajat ovat kokeneet muutokset ja kuinka he ovat pystyneet vastaamaan valvonnan vaatimuksiin, jotka uuden lain myötä ovat kasvaneet. Tutkimusongelmana on saada vastaus valvontaviranomaisten tyytyväisyydestä tämänhetkisen elintarvikevalvonnan toimivuuteen ja siitä, onko valvonta heidän mielestä kehittynyt odotetulla tavalla. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osa-alueesta. Viitekehyksen ensimmäisessä osa-alueessa käsitellään elintarvikelainsäädäntöä, sen vaatimuksia ja yleisiä periaatteita sekä vuonna 2006 voimaan tullutta lainsäädännön uudistusta ja sen tavoitteita. Siinä tarkastellaan elintarvikelainsäädännön merkitystä yleisellä tasolla, niin kansallisesta kuin EU:n näkökulmasta. Toinen osa käsittelee elintarvikevalvontaa ja siihen liittyvää viranomaistoimintaa sekä eri osa-alueita, joista elintarvikevalvontaorganisaatio muodostuu. Viitekehyksen pääpaino on elintarvikelaissa ja valvonnassa, koska ne ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, eikä elintarvikevalvonnasta voida juurikaan puhua ilman lainsäädännön käsitteitä.

7 2 Työn tutkimusosio toteutetaan määrällisenä kyselytutkimuksena, jossa kartoitetaan terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajien kokemuksia ja näkemyksiä. Kummallekin tutkimusryhmälle on suunniteltu omat kyselykaavakkeet, joiden avulla aineistoa hankitaan. Kyselyitä lähetetään sähköpostilla valvontaviranomaisille ja valvonnasta vastaaville esimiehille eri puolelle Suomea. 2 ELINTARVIKELAKI Elintarvikelaki on yleislaki, joka koskee kaikkia yleiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita. Se sisältää elintarvikkeita, niistä annettavia tietoja, elintarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja koskevat perusvaatimukset, elintarvikealan toimijoita koskevia velvoitteita sekä viranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä. 2.1 Yleistä Elintarvikelainsäädännön käsitteet perustuvat vuonna 2002 annettuun yleiseen elintarvikeasetukseen 178/2002/EY. Elintarvikelainsäädäntö on määritelty asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja sillä: tarkoitetaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat elintarvikkeita ja erityisesti elintarvikkeiden turvallisuutta sekä yhteisössä että jäsenvaltioiden tasolla. Siihen sisältyvät kaikki elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus, ja jakeluvaiheet samoin kuin elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä varten tuotettujen tai niille annettujen rehujen tuotanto-, jalostus-, ja jakeluvaiheet. Elintarvikeketju koostuu maataloudesta, elintarviketeollisuudesta, kuljetuksesta ja kaupasta, markkinointiviestinnästä sekä loppukäyttäjästä. Elintarvikelainsäädäntö tarkoittaa koko ketjua koskevia sääntöjä ja siihen kuuluvat elintarvikkeiden koostumukseen ja fyysiseen laatuun vaikuttavien sääntöjen lisäksi myös elintarvikkeista annettavia pakollisia tietoja ja elintarvikkeiden harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset. (Lähteenmäki 2004, 6 7.) Lakiin sisältyy erilaisia määräyksiä pakkokeinoista, valvonnasta perittävistä maksuista ja rangaistusseuraamuksista sekä siinä määritellään useita erilaisia käsitteitä kuten esimerkiksi elintarvike, elintarvikevalvonta ja elintarvikehuoneisto. Lakia sovelletaan

8 3 elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealantoimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. Elintarvikevalvonnan järjestämisestä säädetään elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sekä EYasetuksissa. Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön valmistelusta, normien antamisesta ja valvonnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja noudattamisen valvonnasta vastaa kolme ministeriötä: maa- ja metsätalousministeriö (MMM), kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). (Elintarvikelaki 23/2006 [luettu ].) Vanhimmat elintarvikkeita koskevat säännökset sisältyvät vuonna 1879 annettuun asetukseen terveydenhoidosta sekä 1885 annettuun virvoitusjuomia ja 1888 annettuun margariinia koskevaan säädökseen. Vuosien saatossa elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö on uudistunut lähes kokonaan. Uudistumiseen on vaikuttanut pitkälti Euroopan unioniin liittymisestä seurannut lakien uudistamis- ja ajanmukaistamistarve. Vuoden 1995 aikana tulivat voimaan terveydensuojelulaki ja asetus sekä elintarvikelaki. Sillä kumottiin vuonna 1941 annettu elintarvikelaki ja sen nojalla annettu elintarvikeasetus. Seuraavana vuonna uudistettiin hygienialaki eli laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta, jonka jälkeen elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu ja täydennetty vuosittain EY-säädökset huomioon ottaen. (Ijäs & Välimäki 2004, ) Maaliskuussa 2006 astui voimaan viimeisin elintarvikelain uudistus, jossa yhdistettiin kolme elintarvikevalvontaa koskevaa lakia. 2.2 Määritelmät Elintarvikelaissa on selvitetty useita määritelmiä, jotka tulee ymmärtää lainsäädäntöä tulkittaessa. Elintarvikelaissa (23/2006 [luettu ]) tarkoitetaan: elintarvikkeella elintarviketta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 2 artiklassa; eläimistä saatavalla elintarvikkeella eläinperäistä tuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 8.1., lukuun ottamatta mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elintarviketta, joka sisältää sekä kasviperäisiä että jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita;

9 4 luonnonvaraisella riistalla luonnonvaraista riistaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä; elintarvikemääräyksillä elintarvikelaissa tai sen nojalla annettuja säännöksiä sekä tämän lain soveltamisalaan kuuluvia Euroopan yhteisön säännöksiä; elintarvikevalvonnalla elintarvikemääräyksiin liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä valvontatoimenpiteitä, joilla asianomainen viranomainen toteaa, että elintarvike, siitä annettavat tiedot, sen käsittelymenetelmät ja -olosuhteet sekä elintarvikealan toimijan toiminta vastaavat elintarvikemääräyksiä; valvontaviranomaisella tämän lain mukaisista valvontatehtävistä huolehtivia valtion ja kunnan viranomaisia; ulkopuolisella asiantuntijalla luonnollista henkilöä tai yksityis- tai julkisoikeudellista yhteisöä taikka yritystä, joka valvontaviranomaisen valtuuttamana suorittaa valvontaviranomaisen määrittelemää valvontaan liittyvää asiantuntija-, tutkimus- ja tarkastustehtävää; terveysvaaralla mitä tahansa biologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden; ensisaapumispaikalla Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen; kuluttajalla lopullista kuluttajaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 18 kohdassa; elintarvikealan toimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa; ensisaapumistoimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen; elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaiheella mitä tahansa vaihetta alkutuotannosta kuluttajalle siten kuin ne on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 16 kohdassa;

10 5 muulla luovutuksella elintarvikkeen luovuttamista korvauksetta avustukseksi, lahjaksi, näytteeksi, kokeiltavaksi tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen; omavalvonnalla elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset; jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää elintarvike tai sen valmistusaine siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 15 kohdassa; elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla tarvikkeella astioita, välineitä, pakkausmateriaaleja ja muita tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa; elintarvikehuoneistolla mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa; tilapäisellä elintarvikkeiden myynnillä enintään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa paikassa toistuvaa myyntiä tai muuta luovutusta; vähittäismyynnillä vähittäiskauppaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 7 kohdassa; pienteurastamolla teurastamoa, jossa teurastettavien eläinten määrä ei ylitä tämän lain 43 :n 4 momentissa säädettyjä määriä; poroteurastamolla teurastamoa, jossa teurastetaan poroja, ei kuitenkaan pienteurastamoa tai teurastamoa, jossa poroja teurastetaan vain satunnaisesti; teurastamolla muuta kuin edellä 21 ja 22 kohdassa tarkoitettua teurastamoa; alkutuotannolla alkutuotantoa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 17 kohdassa; alkutuotantopaikalla maatilaa, puutarhaa tai muuta paikkaa, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa; yksityistaloudella perheen tai henkilön omaa kotitaloutta;

11 6 zoonoosilla mitä tahansa tautia tai tartuntaa, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä; zoonoosien aiheuttajalla mitä tahansa virusta, bakteeria, sientä, loista tai muuta biologista taudinaiheuttajaa, joka voi aiheuttaa zoonoosin; ja hygienialla elintarvikehygieniaa siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklassa. 2.3 Tavoitteet ja vaatimukset Elintarvikelainsäädännöllä pyritään erilaisiin tavoitteisiin, joita ovat: ihmisten elämän ja terveyden suojelu, kuluttajien etujen suojelu, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelu, kasvien terveyden ja ympäristön suojelu, elintarvikkeiden ja rehujen vapaan liikkuvuuden toteuttaminen yhteisössä sekä voimassa tai valmisteilla olevien kansainvälisten standardien huomioon ottaminen. Näiden lisäksi elintarvikelainsäädännön avulla pyritään useisiin muihin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden hyvä laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden käsittelyn turvallisuus ja korkealaatuinen valvonta. Lain avulla halutaan varmistua siitä, että elintarvikkeet ovat jäljitettävissä sekä, että niistä saatavat tiedot ovat riittävät ja eivät johda kuluttajaa harhaan. Päällimmäisenä tavoitteena on elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajan suojeleminen. (Hannula 2006a, 6.) Elintarvikkeita koskevan lainsäädännön yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että mitään elintarviketta ei saateta markkinoille, jos se on vaarallinen, toisin sanoen jos siitä on haittaa terveydelle ja/tai se on soveltumaton kulutukseen. Elintarvikkeen vaarallisuutta määritettäessä otetaan huomioon normaalit käyttöolot, kuluttajalle annetut tiedot, välittömän tai viivästyneen terveysvaikutuksen todennäköisyys, kertautuvat myrkytysvaikutukset sekä jonkin tietyn kuluttajaryhmän mahdolliset terveydelliset erityisherkkyydet. Jos elintarvike tai rehuerään sisältyy vaaralliseksi katsottu elintarvike tai rehu, koko erä katsotaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltua rehua ei saateta markkinoille eikä anneta elintarvikkeiden tuotannossa käytettäville eläimille. Rehu todetaan vaaralliseksi, mikäli se vaikuttaa haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen. (Pönkä 2006, ; Sario 2006, )

12 7 Elintarvikkeiden turvallisuuden ja kuluttajan suojelemisen lisäksi elintarvikelainsäädännöllä on tarkoitus parantaa elintarvikealalla työskentelevien toiminta edellytyksiä. Yksi elintarvikelainsäädännön lähtökohdista on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja laadusta kuuluu elintarvikealantoimijalla. Noudattamalla elintarvikelainsäädännön ohjeistuksia ja toimimalla niiden mukaisesti elintarvikealan toimijat varmistavat omalta osaltaan elintarvikkeiden turvallisuuden. Yleisemmällä tasolla ajateltaessa elintarvikelainsäädännöllä pyritään kansanterveyden edistämiseen, mikä tapahtuu yksittäisten kuluttajien kautta. (Hannula 2006a, 6.) Uusi elintarvikelaki Vuonna 2006 tuli voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006). Laki korvaa aikaisemman elintarvikelain, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain sekä terveydensuojelulain elintarvikehuoneistojen olosuhdevaatimuksia ja ruokamyrkytyksiä säätelevän luvun. Uutena elintarvikelainsäädäntönä on tässä tarkoitettu seuraavia Suomessa annettuja säädöksiä: Elintarvikelaki ja Laki terveydensuojelulain muutoksesta sekä Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta, MMM:n asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista (alkutuotantoasetus) sekä MMM:n asetus eläimistä saatavien elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä elintarvikehuoneistoista. (Heiskanen 2006, 72.) Uusi lainsäädäntö perustuu useisiin uusiin Euroopan unionin säädöksiin ja kansallisiin vaatimuksiin. Lisäksi siinä on lukuisia viittauksia EY-asetuksiin. (Pönkä 2006, 311.) Uudessa elintarvikelaissa ja - asetuksissa on pääpiirteittäin sama tavoite kuin vanhassa elintarvikelaissa: elintarvikkeet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai olla ihmisravinnoksi sopimattomia. Terveydelle haitallinen ja ihmisravinnoksi soveltumaton elintarvike on uusissa säädöksissä eritelty aikaisempaa tarkemmin. Määritelmän mukaan (178/2002/EY, 3. artikla) terveysvaaralla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevaa biologista, kemiallista tai fyysistä tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen tai rehun turvallisuuden. Lisäksi uutena on tullut myös se, että asetuksessa on selkeästi sanottu, että niin käyttöolosuhteet kuin kuluttajalle annettavat tiedot vaikuttavat siihen, onko elintarvike turvallinen tai ei. Tuotteiden, niin kuin olosuhdevalvonnankin, perustana on edelleen elintarvikealan toimijoiden omavalvonta, jonka velvoitetta uusissa säädöksissä on terävöitetty ja selkiytetty. (Suojanen 2006, )

13 8 Elintarvikelain uudistamiseen on vaikuttanut moni eri tekijä ja uudistamisella on tavoiteltu useita elintarvikevalvontaa kehittäviä muutoksia, joista käsitellään tarkemmin tulevissa kappaleissa. Seuraavaksi kerrotaan uuden lain periaatteista, jotka jo hieman avaavat sitä, mitä uudessa laissa korostetaan ja mitä sillä tavoitellaan Periaatteet Tässä luvussa esitellään uuden elintarvikelainsäädännön keskeiset periaatteet Niemen (2006, 5) mukaan. Periaate 1: Yhteisölainsäädännön merkitys kasvaa. Viime vuosina EU:ssa annetut elintarvikkeita ja niiden valvontaa koskevat asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Kansallisella lainsäädännöllä täydennetään yhteisösäädöksiä. Niin viranomaisten kuin toimijoidenkin on tunnettava sekä kansallinen että yhteisölainsäädäntö. Periaate 2: Säädösten määrä ja yksityiskohtaisuus sekä lakien perusteella annettavien asetusten määrä vähenee. Elintarvikealan toimintaa koskevat vaatimukset perustuvat entistä enemmän tapauskohtaiseen harkintaan. Toimijoilla on yleensä monia vaihtoehtoja säädösten edellyttämän vaatimustason saavuttamiseksi. Periaate 3: Koko elintarvikeketju on lainsäädännön piirissä. Alkutuotanto on aiemmin ollut vain osittain elintarvikevalvonnan kohteena. Uuden elintarvikelain tarkoituksena onkin kattaa koko ketju niin sanotun pellolta pöytään -periaatteen mukaisesti. Periaate 4: Valvonnan resurssit tulee käyttää entistä tarkemmin ja suunnata ne riskinarvioinnin mukaan. Valvonta kohdistetaan sellaisille osa-alueille, joilla sitä riskit huomioon ottaen eniten tarvitaan. Periaate 5: Elintarvikkeiden jäljitettävyys tulee varmistaa. Tuotantoketjussa tulee aina olla tieto siitä, keneltä ja mitä raaka-aineita on hankittu sekä kenellä ja mitä on

14 toimitettu. Lakiin on kirjattu yhteisölainsäädäntöä tarkempi vaatimus sisäisen jäljitettävyyden toteuttamisesta. 9 Periaate 6: Valvonnan painopiste siirtyy omavalvontaan. Vaikka se on ollut lainsäädännön vaatimus jo kymmenen vuoden ajan, sitä ei ole riittävästi hyödynnetty. Uusi lainsäädäntö tuo lisää haastetta ja motivaatiota, sillä hygienian omavalvonnan on perustuttava HACCP periaatteisiin, jolloin valvontatarvetta sekä siten myös valvontamaksuja voi vähentää erityisen hyvin hoidetulla omavalvonnalla. Periaate 7: Viranomaisvalvonnan suunnitelmallisuus ja laatu paranevat. Elintarvikeviraston asema valvonnan ylimpänä johtajana korostuu, mutta samalla myös vastuu kasvaa, sillä viraston on myös ohjattava valvontaa entistä selkeämmin. Kuntien ja valtion tarjoamien valvontapalveluiden on oltava perusteltuja ja laadukkaita. Periaate 8: Kuntien valvontayksiköiden koot suurenevat. Vaikka laissa ei ehdotonta vaatimusta seudullisista valvontayksiköistä vielä ole, eduskunta kuitenkin tukee ajatusta. Periaate 9: Valvonnan maksullisuus laajenee. Elintarvikelain mukaan kunnan on perittävä elintarvikealan toimijoilta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Maksu peritään 1) elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, 2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta, 3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa sekä 4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien laissa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta (Pönkä 2006, ) Kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Periaate 10: Laboratorioiden vaatimustasoa yhdenmukaistetaan. Elintarvikeviraston on hyväksyttävä ympäristöterveydenhuoltoa palvelevat laboratoriot. Lakisääteiset omavalvontatutkimukset on tehtävä pätevyysvaatimukset täyttävässä laboratoriossa.

15 2.3.3 Vaikutukset ja päämäärät 10 Laki uudistukseen on ollut useita syitä. Yksi painavimmasta syistä on ollut saada yksi helposti tulkittavissa oleva lainsäädäntö, joka kattaa koko elintarvikeketjun. Aiemmin elintarvikelainsäädäntö koostui kolmesta laista. Sittemmin lainsäädäntöä on haluttu yhtenäistää, jotta saataisiin yksi kaikkia elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskeva peruslaki, jota elintarvikealan toimijoiden ja valvontaviranomaisten on helppo soveltaa. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on ollut saada laki, joka yhdistää aiemman lainsäädännön hyvät kokemukset, elintarvikevalvonnan kehittämisesitykset sekä uudistuvan EY-lainsäädännön ja Suomen perustuslain vaatimukset. Myös EY:n elintarvikeasetusten täytäntöönpano ja valvonta on haluttu mahdollistaa yhden lain nojalla. Elintarvikevalvonnan osalta tarkoituksena on ollut korostaa valvonnan tasapuolisuutta, yhtenäistää sitä ja parantaa sen laatua. Uudistunut laki on laaja, ja se sisältää niin valvontaa kuin elintarvikealantoimijoita, elintarvikkeita, elintarvikehuoneistoja koskevia säännöksiä. (Niemi 2006, 4; Hannula 2006c.) Yksi lain uudistumisen tärkeimmistä tavoitteista on ollut valvonnan kehittäminen. Valvontaan on kohdistettu useita muutoksia ja lisävaatimuksia, jotka ovat osittain muokanneet valvontaviranomaisten työnkuvaa. Muutoksia on tullut riskiperusteisuuteen, valvontasuunnitelmiin, valvonnan maksullisuuteen, elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelyyn, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön, valvonta-alueeseen, valvontamenetelmiin, auditointiin, laatujärjestelmiin, täydennyskoulutukseen sekä rekisteröintiin. Suurimmat muutokset koskevat valvontaviranomaisten työskentelyä, joista osa kuitenkin vaikuttaa myös elintarvikealan toimijoihin, joiden vastuutaan on lisätty korostamalla omavalvontaa kaikkien toimijoiden velvoitteena. (Keinänen 2006, ) Valvonnan maksullisuus on muuttunut siten, että kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Muutoksella halutaan korostaa elintarvikealan toimijan omaa vastuuta: mitä paremmin toiminnan harjoittaja huolehtii omavalvonnasta, sen vähemmillä kustannuksilla hän selviää. Maksullisuuden ajatellaan motivoivan toimijoita huolehtimaan entistä paremmin palveluidensa ja tuotteidensa laadusta ja turvallisuudesta, koska siten he voivat vaikuttaa tarkastuksien määrään ja kustannuksiin. Valvonnasta saatavien tulojen tulee kohdentua elintarvikevalvontaan ja korjata kuntavalvonnan resurssipulaa. Maksuja vastaan on taas tarjottava laadukasta val-

16 11 vontapalvelua. (Niemi 2006, 5.) Kaikki valvontasuunnitelmaan sisällytetyt tarkastukset ovat maksullisia. Maksujen suuruus vastaa enintään toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia. Valvonnan määrä pohjautuu kohteen riskinarviointiin, jossa määritetään kohteen toimintaan liittyvät riskit. Riskinarvioinnissa huomioidaan ensisijaisesti toiminnan luonne ja laajuus, joiden lisäksi kohteen omavalvonta, kunto, siisteys ja henkilökunnan asiantuntemus ovat ratkaisevia tekijöitä. Suoritetun riskinarvioinnin perusteella määritellään kohteen tarkastustiheys: mitä suuremmaksi riski katsotaan, sitä useammin kohteessa tulisi vuosittain käydä. Riskinarvioinnin perusteella kunta laatii elintarvikevalvontasuunnitelman, johon myös valvonnan maksullisuus edellä kuvatulla tavalla perustuu. Tämä edellyttää, että valvontasuunnitelmien tulee olla hyvin valmisteltuja, riittävän yksityiskohtaisia ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Vaatimus valvontasuunnitelmien laatimisesta edellyttää kunnan elintarvikevalvonta viranomaiselta valvonnan aikaisempaa parempaa suunnittelua. (Keinänen 2006, ) Hyvin laadittujen valvontasuunnitelmien tarkoituksena on tehostaa valvontaa ja parantaa sen laatua sekä osaltaan edesauttaa elintarvikealan toimijoita, sillä suunnitelmien ja järjestelmien avulla toiminnanharjoittajat pystyvät etukäteen arvioimaan toimintaansa kohdistuvan valvonnan määrän ja laajuuden. Valvontasuunnitelmien lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomainen laatii toimintaansa sopivan laatujärjestelmän, jonka avulla valvonnan toimivuutta ja laadukkuutta seurataan. Virallisen elintarvikevalvonnan toteutumista arvioidaan ja seurataan auditointi -järjestelmän avulla, joka on tarkoitettu elintarvikevalvonnan kaikille tasoille ja tuotantoketjun eri valvontakohtiin. (Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma 2007, ) Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että toimijat saavat parempaa palvelua ja vastinetta viranomaisvalvonnan maksuilleen. Elintarvikevalvonnan halutaan olevan yhtenäistä ja tasaisen korkealaatuista. Myös valvonnan tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus korostuvat entistä enemmän. Tasapuolisuudella ja yhtenäistämisellä on haettu sitä, että valvonta olisi selkeää ja kohtelisi toiminnanharjoittajia samanarvoisesti. Kuntien elintarvikevalvonta, viranomaismääräykset ja ohjeistukset on haluttu saada mahdollisimman yhtenäisiksi. Suurilta kuntakohtaisilta eroavaisuuksilta on haluttu välttyä ja siten helpottaa kuntayhteistyötä, jon-

17 ka odotetaan lisääntyneen. Kuntayhteistyön lisääntymisen odotetaan myös vaikuttaneen valvonta-alueiden laajentumiseen. (Keinänen 2006, ) 12 Valvonnan pohjautuessa riskinarviointiin, myös yksittäisten tarkastuksien oletetaan vievän enemmän aikaa kuin aiemmin. Kun viranomaisen tulee kartoittaa kaikki toimintaan liittyvät riskit ja niiden suuruudet, vaativat yksittäiset tarkastukset todennäköisesti entistä enemmän aikaa. Tarkastuksiin käytettävän ajan piteneminen herättää puolestaan kysymyksen valvonnan resurssien riittävyydestä. Mahdolliseen valvontaviranomaisten resurssivajeeseen voidaan saada apua ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, jonka uskotaankin lisääntyneen. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä yhtälailla selvityksiä, tarkastuksia ja tutkimuksia, kuin elintarvikevalvontaviranomaiset. Hallintopäätösten tekeminen kuuluu kuitenkin ainoastaan viranomaisille. Uuden elintarvikelain astuttua voimaan ulkopuolisten asiantuntijoiden käytölle tuli aiempaa tarkemmat kriteerit, joiden mukaan asiantuntijan on osoitettava pätevyytensä. (Hannula 2006a, 4.) Myös valvontavastuuseen on tullut joitakin pieniä muutoksi, vaikka työnjako on pääsääntöisesti säilynyt ennallaan. Elintarvikevalvontaan on tullut uusia viranomaisia ja joitakin tehtäviä on siirtynyt kunnilta muille viranomaisille. Päävastuu elintarvikevalvonnasta kuitenkin edelleen säilyy kunnilla, jotka huolehtivat elintarvikevalvonnasta alueillaan. Uuden elintarvikelain mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää, ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa. Sen tehtäviin kuuluu vastata, hygieniavalvonnan lisäksi, elintarvikevalvonnasta kokonaisuudessaan teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa liha- ja kala-alan elintarvikehuoneistoissa. (Hannula 2006b.) Ensisaapumisvalvonta siirtyy kunnilta elintarviketurvallisuusviraston vastuulle, ja lisäksi se vastaa muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä. Eviran vastuu kuntien ohjeistuksessa ja neuvonnassa on kasvanut, ja siltä odotetaan yhä enemmän toimintaohjeita kuntien valvontaviranomaisille. Elintarvikevalvontaviranomaisille tulee järjestää säännöllisin väliajoin koulutusta, viranomaisten pätevyyden ylläpitämiseksi. Evira koordinoi viranomaisille suunnattuja koulutustilaisuuksia sekä laatii koulutusstrategian ja suunnitelman. Lääninhallituksen uutena tehtävänä on hyväksyä alkoholilaissa tarkoitetut alkoholijuomamyymälät (valtion alkoholi-

18 13 juomamyymälät ja tilaviini- ja sahtimyymälät) elintarvikehuoneistoiksi. Merkittävin valtiolle siirtyvä tehtävä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan valvonta. (Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma , 8 21.) Uuden lainsäädännön asettamat vaatimukset elintarvikealantoimijoille Uusi laki asettaa lisävaatimuksia myös elintarvikealan toimijoille. Lainsäädännöllä korostetaan entistä enemmän toimijoiden vastuuta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja määräysten mukaisuudesta. Omavalvontaa painotetaan aikaisempaa enemmän ja omavalvontasuunnitelman tulee olla viranomaisen hyväksymä. Myös jäljitettävyydelle on asetettu entistä tiukemmat vaatimukset. Toiminnanharjoittajalla tulee olla tietoinen tuottamistaan ja vastaanottamistaan tuotteista yhden askeleen periaatteella. (Hannula, 2006b.) Suomen uudessa elintarvikelaissa esitetään elintarvikehuoneistoja koskevat yleiset vaatimukset, jotka eivät sinällään paljoa poikkea aikaisemmista. Uutena edellytyksenä kuitenkin on, että vastaisuudessa kaikki elintarvikehuoneistot vaativat hyväksymisen ja Evira kokoaa niistä tiedot ylläpitämäänsä rekisteriin, jolloin terveydensuojelulaissa ollut ilmoitusmenettely poistuu. Elintarvikehuoneistot tulee hyväksyttää ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaisesti muuttuessa. Hyväksynnän yhteydessä toiminnanharjoittaja esittää toimintaa vastaavan omavalvontasuunnitelman, jonka tarkastusviranomainen sen riittävyydestä riippuen hyväksyy. Aikaisemmin terveydensuojelulain nojalla hyväksytyt tai ilmoitetut huoneistot saavat (kalastajien ja kalanviljelijöiden huoneistoja lukuun ottamatta) jatkaa toimintaansa ilman uuden hyväksynnän hakemista. Eläimistä saatavien hygienialain nojalla hyväksytyt huoneistot ja kalastajien sekä kalanviljelijöiden elintarvikehuoneistot on puolestaan hyväksyttävä uudelleen mennessä. Vaikka edellä mainitut hyväksymismenetelmät koskee Suomen lainsäädäntöä, löytyy vastaavanlaisia määräyksiä myös EU:n yleisestä hygieniaasetuksesta. (Heiskanen 2006, ) Aikaisemmin lainsäädännössä puhuttiin elintarvikehuoneistojen yhteydessä erikokoisista laitoksista. Tämä käytäntö kuitenkin poistuu. Enää ei ole pienimuotoisia laitoksia vaan kaikki ovat samanarvoisia. Jäljitettävyyden osalta elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuudella selvittää niin tulleet kuin lähtevät tavaraerät. Vuoden 2005 alusta tuli vaatimus pystyä jäljittämään tuotteet

19 14 niin sanotulla yhden askeleen menetelmällä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että toimijoiden on pystyttävä jäljittämään tuotteet yhden askeleen taaksepäin ja yhden askeleen eteenpäin. Elintarvikeasetuksessa painotetaan toimijoiden vastuuta huolehtia kaikista tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa siitä, että elintarvikkeet ja rehut täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Säädökset koskevat siis myös alkutuotantoa eli tuottajat ovat myös elintarvikealan toimijoita. Lisäksi elintarvike- ja rehualan toimijoille on asetettu Elintarvikealan toimijoille on myös tullut aikaisempaa selkeämmin velvollisuudeksi vetää pois markkinoilta tuotteet, jotka eivät ole turvallisia sekä tiedottaa asiasta viranomaisille ja kuluttajille. (Suojanen 2006, ) Hygieniaosaamista koskevat määräykset on siirretty suoraan elintarvikelakiin. Uutena vaatimuksena on tullut että kaikilla pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita työssään käsittelevillä on oltava hygieniaosaamistodistus riippumatta henkilön tutkinnosta. Henkilö, jolla on osoittaa todistus hygieniaosaamistestiä vastaavasta koulutuksesta tai tutkinnosta, voi saada todistuksen osallistumatta osaamistestiin. Viranomaisnäytteet on tutkittava Eviran hyväksymässä laboratoriossa, jossa tutkitaan elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet ja omavalvontasuunnitelman hyväksynnän yhteydessä yksilöidyt omavalvontanäytteet. Hyväksytyllä laboratoriolla on oltava pätevyyden arvioimiselle kansainväliset vaatimukset täyttävä toimielin, joka on todennut sen täyttävän kansainvälisten standardien pätevyysvaatimukset sekä kirjallinen laatujärjestelmä. Laki antaa omavalvontasuunnitelman hyväksyvälle viranomaiselle suuren vallan otattaa ja tutkituttaa näytteitä laboratorioissa. (Heiskanen 2006, ) Edellä mainitut uudistuneet velvoitteet ovat Suomen lainsäädännöstä mutta myös EU:n elintarvikelainsäädännöstä löytyy samanlaisia vaatimuksia. Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on pitkälti vaikuttanut yhteisölainsäädäntö, Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna Kansallisen elintarvikelain lisäksi valvontaa ohjaa pitkälti EU:n lainsäädäntö sekä lukuisat EU-asetukset ja EY-säädökset. 2.4 EU lainsäädäntö Elintarvikelainsäädäntöä luodaan ja pyritään harmonisoimaan myös globaalilla tasolla, mikä vaikuttaa EU:n elintarvikelainsäädäntöön. Elintarvikelainsäädännössä on kyse monista EU:n eri tavoitteista: sisämarkkinoista, maatalouden edistämisestä, ku-

20 15 luttajan suojasta, ja kansanterveydestä. Lainsäädännöllä on siten monta eri perustaa. EU:n elintarvikelainsäädäntö on laaja kokonaisuus, joka koskee muun muassa kasvien terveyttä, eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Säädöksiä sovelletaan unionin jäsenvaltioiden lisäksi myös EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka tuovat eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, kasveja tai kasviperäisiä tuotteita EU:n alueelle. Lainsäädännön yleisenä taustana on tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate, joka on yhteinen muiden teollisuudenalojen kanssa. Lähtökohtana on, että elintarvikeala voisi toimia sisämarkkinoilla kannattavasti sekä kuluttajan suojaaminen vaarallisilta elintarvikkeilta. Lisäksi elintarvikelainsäädännöllä pyritään myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen eli teollisuuden ja kuluttajan lisäksi muidenkin tahojen oikeuksien ja tärkeiden arvojen turvaamiseen. (Lähteenmäki 2004, 18, ja 31.) Euroopan unionin elintarviketurvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on saavuttaa elintarvikkeiden osalta mahdollisimman korkeatasoinen ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen suojelu sekä samalla säilyttää sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Tämä pyritään varmistamaan sillä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja että niissä on oikeat asianmukaiset merkinnät. EU:n kattava elintarvikelainsäädäntö perustuu elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan riskianalyysiin, ja sen täytäntöönpanoa seurataan sekä lakeja mukautetaan jatkuvasti uuden kehityksen myötä. Lainsäädännön yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että mitään elintarviketta ei saa päästää markkinoille, mikäli sen todetaan olevan haitallinen terveydelle tai soveltumaton kulutukseen. (Euroopan komissio [luettu ].) Yleisen elintarvikelainsäädännön lisäksi EU on antanut myös täydentävää erityislainsäädäntöä, joka kohdistuu erilaisiin elintarviketurvallisuuksiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten torjunta-aineiden, elintarvikkeiden lisäaineiden, väriaineiden, antibioottien ja hormonien käyttöön elintarviketuotannossa sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tuotteisiin, kuten pakkauksiin. Tämän lisäksi, muuntogeenisiä organismeja sisältävien viljelykasvien ja elintarvikkeiden luovuttamisesta, markkinoinnista, merkinnöistä ja jäljitettävyydestä, on annettu tiukat säännöt. Perussääntöjä sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin. Lisäksi EU on antanut erityissäännöt mm. lihasta, gelatiinista ja maitotuotteista. (Euroopan komissio [luettu ].) Euroopan yhteisössä alettiin valmistella uutta elintarvikelainsäädäntöä vuoden 2000 alussa. Taustalla oli tarve yhtenäistää elintarvikkeiden käsittelyn ja valvonnan sään-

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 23. Elintarvikelaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 23. Elintarvikelaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 N:o 23 26 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Elintarvikelaki... 89 24 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta... 117 25 Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Luku 8 8 Lainsäädäntö

Luku 8 8 Lainsäädäntö Luku 8 Sisällysluettelo 8 Lainsäädäntö 8.1 Määritelmät 8.1.1 Valvontaa ja sen suorittamista koskevia käsitteitä 8.1.2 Elintarvikkeen turvallisuus 8.1.3 Valvottava toimija ja toiminnot 8.1.4 Valvottavat

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 352/2011 Laki. elintarvikelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 352/2011 Laki. elintarvikelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2011 352/2011 Laki elintarvikelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut Joni Haapanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Venäjä Laitoksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 183/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 183/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 183/2008 vp Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi elintarvikelain muuttamisesta (HE 108/2008 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Elintarvikelainsäädännön kuulumisia Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Tulevia muutoksia Kansallisen lainsäädännön muutoksia Elintarvikelaki (23/2006) Ns. laitosasetus (37/EEO/2006) Ns. alkutuotantoasetus

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Riskiperusteisuus kuulostaa helpolta paperilla ja pomojen juhlapuheissa Jaana Husu-Kallio, 17.1.2012 Riskipohjainen

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) 2 Elintarvikelain 59 :n mukaisen määräyksen ja sen tehosteeksi asetettavan teettämisuhan antaminen PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle HEL 2013-014045 T 11 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015 152/2015 Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista Annettu

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia NÄYTTEENOTTOKOULUTUS - ELINTARVIKKEET, Evira, 19.-, Helsinki Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot