LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Oikeusministeriön henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojalautakunta Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Oikeusavun ja kuluttajavalituslautakunnan toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Oikeusavun ja kuluttajavalituslautakunnan henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Oikeusavun ja kuluttajavalituslautakunnan tulosanalyysi ja johtopäätökset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinlaitoksen vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tuloksellisuus Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tuomioistuinten tulosanalyysi ja johtopäätökset ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Ulosoton toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Konkurssiasiamiehen toimisto Ulosottopiirien ja konkurssiasiamiehen toimiston tulosanalyysi ja johtopäätökset SYYTTÄJÄLAITOS Syyttäjälaitoksen vaikuttavuus Syyttäjälaitoksen toiminnallinen tuloksellisuus Syyttäjälaitoksen toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Syyttäjälaitoksen tuotokset ja laadun hallinta Syyttäjälaitoksen henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Syyttäjälaitoksen tulosanalyysi ja johtopäätökset SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TILIVIRASTON TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TILIVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA TILIVIRASTON TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

2 2 LIITE 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta LIITE 2: Nettoutetut tulot ja menot LIITE 3: Arviomäärärahojen ylitykset LIITE 4: Peruutetut siirretyt määrärahat LIITE 5: Henkilöstökulujen erittely LIITE 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset LIITE 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot LIITE 8: Rahoitustuotot ja -kulut LIITE 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat LIITE 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset LIITTEET 11 ja 12: Taseen rahoituserät ja velat, valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut LIITTEET 13-16: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat, taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat, velan muutokset, velan maturiteettijakauma ja duraatio LIITE 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot TILINPÄÄTÖSANALYYSI ALLEKIRJOITUKSET LIITETIEDOT LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kihlakunnan ulosottovirastojen ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE F Kuluttajavalituslautakuntaan saapuneet ja ratkaistut valitukset LIITE G Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen

3 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 Oikeusministeriö asetti vuodelle 2005 seuraavat keskeiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet (Oikeusministeriön julkaisu: Toiminta ja hallinto 2005:3): - Lisätään säädösvalmistelun johdonmukaisuutta - Parannetaan oikeusturvan saatavuutta - Vähennetään rikollisuutta ja parannetaan uhrin asemaa - Vähennetään maksuhäiriöitä ja niiden haittoja - Osallistutaan EU:n kehittämiseen - Tehostetaan vaalien toimittamista ja edistetään kansalaisvaikuttamista Lisätään säädösvalmistelun johdonmukaisuutta Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Vakiinnutetaan säädösvalmistelun suunnittelua, johtamista ja laadunvalvontaa koskevat valtioneuvoston yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat. Tehostetaan niin kansallista kuin EU-liitännäistä säädösvalmistelua koskevia menettelyjä sääntelyn vaikutusten arvioimiseksi. Varmistetaan säädösten toimivuus kiinnittämällä riittävästi huomiota niiden soveltamiseen hallinnossa ja lainkäytössä. Lainsäädännön laadun parantaminen edistää kansalaisten oikeuksien toteutumista, julkisen hallinnon toimivuutta ja luotettavuutta sekä estää tarpeettomia kustannuksia ja edistää yritysten kilpailukykyä. Toimenpiteitä lainvalmistelun kehittämiseksi on selvitetty valtioneuvoston kanslian asettamassa ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Rissasen johtamassa lainvalmistelun kansliapäällikköryhmässä (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13/2005) sekä oikeusministeriön asettamassa valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmässä. Viimeksi mainitussa työryhmässä, jossa ovat edustettuina kaikki ministeriöt, on pyritty koordinoidusti edistämään parempaa säädösvalmistelukulttuuria. Lisäksi useat ministeriöt ovat ryhtyneet kehittämään ministeriön sisäistä lainvalmistelun johtamista ja suunnittelua. Huhtikuussa 2005 käynnistyi valtioneuvoston kanslian asettamana elinkeino-, työmarkkina- ja kuluttajajärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuva hanke tavoitteena paremman sääntelyn toimintaohjelman laatiminen. Parannetaan oikeusturvan saatavuutta Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Kehitetään oikeudellisia neuvonta- ja sovittelumenettelyjä, parannetaan oikeusturvan joutuisuutta, alueellista tasapuolisuutta ja huolehditaan kustannusten kohtuullisuudesta. Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat hallituskauden aikana lyhentyneet vakuutusoikeutta ja markkinaoikeutta lukuun ottamatta kaikissa oikeusasteissa. Erot yksittäisten tuomioistuinten välillä ovat kuitenkin edelleenkin suuria. Tällaista asiantilaa ei voida pitää kansalaisten alueellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tyydyttävänä. Myös oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet, minkä seurauksena halukkuus esimerkiksi riita-asioiden viemiseen tuomioistuimeen on alentunut. Hallitus päätti iltakoulussaan maaliskuussa 2004 toimenpiteistä, joilla pyritään nopeuttamaan yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä asioita koskevien valitusten käsittelyä. Näiden toimenpiteiden seurantaa varten asetettu seurantaryhmä antoi lokakuussa 2005 väliraportin. Loppuraportin määräaika on syyskuun lopussa Vuoden 2006 alussa voimaan tullut laki riitaasioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa mahdollistaa riitojen ratkaisemisen nopeammin ja halvemmin kuin oikeudenkäynnissä.

4 4 Jotta tuomioistuimet voivat keskittyä perustehtäväänsä ja jotta asiat voidaan niissä käsitellä joutuisasti ja sujuvasti, on toimintaedellytysten oltava oikein mitoitetut. Myös tuomioistuinten henkilöstö- ja organisaatiorakenteiden kehittäminen on oikeusturvapolitiikan tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä. Tämä edellyttää jatkuvaa henkilöstön virka- ja osaamisrakenteen kehittämistä. Vähennetään rikollisuutta ja parannetaan uhrin asemaa sekä muu kriminaalipolitiikka Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Valmistellaan toimenpiteet, joilla vähennetään erityisesti huumausaine-, väkivalta-, talous- ja uusintarikollisuutta sekä nuorten rikoksia ja lisätään kiinnijäämisriskiä. Rikoksen uhrin tuki- ja korvausjärjestelmää kehitetään. Uusintarikollisuuden alentamiseksi kehitetään rangaistuksen suunnitelmallista toimeenpanoa ja parannetaan vapautuvien vankien jälkihuoltoa. Pidemmän aikavälin rikollisuuskehitys on Suomessa ollut melko vakaata eikä rikosten kokonaismäärässä myöskään vuonna 2005 tapahtunut huomattavia muutoksia. Vuonna 2005 valmisteltiin ministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston yhteistyönä laaja-alainen väkivallan vastustamista koskeva toimenpideohjelma. Poliisi on lisääntyneiden voimavarojen ansiosta pystynyt nopeuttamaan talousrikostutkintaa. Talousrikossyyttäjien määrää ei ole saatu lisätyksi tutkintaresurssien lisäyksen edellyttämällä tavalla. Talousrikossyyttäjien keskimääräisen syyteharkinta-ajan tuntuvaa pitenemistä voidaan pitää huolestuttavana kehityssuuntana. Rikosten uhrin asemaa parantavista toimenpiteistä merkittävin oli uuden rikosvahinkolain säätäminen. Uuden lain tarkoituksena on parantaa erityisesti väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien asemaa. Oikeusministeriö lisäsi taloudellista tukeaan rikosuhripäivystyksen järjestämiseen. Rikosuhripäivystyksen asiakasyhteyksien määrä nousi 17 % vuodesta voimaan tulevassa uudessa vankeuslaissa on entistä selvemmin asetettu tavoitteeksi nimenomaan uusintarikollisuuden vähentäminen. Tämän mukaisesti on luotu pohjaa vankeuden kehittämiseksi entistä tavoitteellisemmaksi niin, että sen pohjana ovat yksilölliset vankeusaikaa ja vapautumista koskevat suunnitelmat. Tämä on otettu huomioon samanaikaisesti uuden vankeuslainsäädännön voimaantulon kanssa perustettavien aluevankiloiden organisaation ja toimintamallin suunnittelussa. Vankeja on yli 40 % enemmän kuin viime vuosikymmenen lopussa. Vankimäärän huomattava kasvu on johtanut vankiloissa vaikeisiin resurssiongelmiin. Uusintarikollisuuden vähentämiseen tarkoitettua toimintaa ei ole pystytty kehittämään suunnitellulla tavalla. Eduskunnalle annettiin hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamisesta. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleiden muutosten on arvioitu vähentävän tuntuvasti sakkovankien määrää. Nuorisorangaistus otettiin vuoden 2005 alusta lukien käyttöön sovellettavana seuraamuksena. Sitä on kuitenkin toistaiseksi käytetty varsin vähän. Marraskuussa annetulla esityksellä YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen ratifioimisesta tehostetaan korruptionvastaista kansainvälistä yhteistyötä. Vähennetään maksuhäiriöitä ja niiden haittoja

5 5 Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Vähennetään velkaongelmia, tehostetaan ja nopeutetaan maksukyvyttömyystilanteiden selvittämistä sekä alennetaan perintäkustannuksia. Suuri osa velkaongelmista johtuu edelleen lama-aikana syntyneistä veloista, vaikka ongelmia on eri toimenpitein pystytty huomattavasti vähentämään. Toukokuussa 2004 eri hallinnonalojen ja viranomaistahojen sekä keskeisten velkoja- ja velallistahojen yhteistyönä valmistui velkahallintaohjelma. Ohjelman avulla pyritään estämään ylivelkaantumisongelmien syntymistä ja syvenemistä. Lisäksi pyritään hoitamaan maksukyvyttömyystilanteet joustavasti ja tehokkaasti sekä ehkäisemään köyhyyttä ja syrjäytymistä. Vuoden 2005 aikana valmisteltu muutos talous- ja velkaneuvontalaista hyväksyttiin eduskunnassa tammikuussa Velkahallintaohjelman ehdotuksen mukaisesti perustetaan taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten taloudenhallinnan neuvottelukunta. Oikeusministeriön pyynnöstä tehtiin selvitys, jossa tarkasteltiin mahdollisuutta veloista vapauttavaan henkilökohtaiseen konkurssiin. Samassa selvityksessä käsiteltiin myös oman asunnon saattamista ns. suojaosuuden piiriin. Lisäksi elokuussa asetettiin työryhmä arvioimaan maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeita. Työryhmän mietinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta oikeusministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys, jossa ehdotetaan velallisen lisäsuoritusvelvollisuuden lieventämistä velkajärjestelyssä. Esitys on tarkoitus antaa keväällä Ulosottovelallisten määrä oli vuoden 2005 lopussa eli poikkeuksellisen alhainen. Velallisten määrän alentuminen johtuu vain osittain velkaongelmien vähenemisestä, sillä asioiden käsittely on nopeutunut. Ulosoton perintätulos oli korkein 10 vuoteen. Velkaongelmat tulevat vuodesta 2008 alkaen vähenemään, kun vuonna 2004 säädetty ulosoton määräaikaisuus tulee reaalisesti voimaan. Maaliskuussa annetun ulosottolain kokonaisuudistuksen III vaiheen hallituksen esitys parantaa pientuloisten velallisten taloudellista suojaa ja yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä. Osallistutaan EU:n kehittämiseen Keskeisenä tavoitteena oli edistää erityisesti tuomioiden ja päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle perustuvia hankkeita. Rikosoikeudellisen yhteistyön alalla merkittävä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva instrumentti oli elokuussa voimaan tullut omaisuuden jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö. Jäädyttämisellä turvataan väliaikaisesti sellainen omaisuus, joka voidaan tuomita menetetyksi tai jota voidaan käyttää todisteena rikosoikeudenkäynnissä. Lain taustalla on EU:ssa hyväksytty jäädyttämistä koskeva puitepäätös. Suomessa keskeisenä toimijana on syyttäjä. Siviilioikeudellisen yhteistyön alalla merkittävä uusi instrumentti oli maaliskuun alusta voimaan tullut Bryssel IIa asetus, joka koskee tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Asetuksen myötä EUvaltiot saivat yhteiset säännöt tuomioistuinten kansainvälisestä toimivallasta mm. avioeroa ja lapsen huoltoa koskevissa asioissa samoin kuin näitä asioita koskevien toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Asetuksessa on säännöksiä myös lapsen palauttamisesta. Oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö toimii keskusviranomaisena. Kansallisesti merkittävin muutos toimintaympäristössä oli valmistautuminen Suomen puheenjohtajakauteen syksyllä 2006, jota koskevat valmistelut pääsivät täyteen vauhtiin vuoden

6 6 aikana. Ministeriöön perustettiin erityinen EU- koordinaatioryhmä tätä varten. Oikeusministeriön prioriteetit täsmennettiin ja varmistettiin riittävä yhteistyö oikeusministeriön sektorilla Itävallan kaudella tiimipuheenjohtajuusperiaatteen mukaisesti. Tehostetaan vaalien toimittamista ja edistetään kansalaisvaikuttamista Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Parannetaan kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, aktivoidaan osallistumista, tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä selvitetään demokratia-asioiden hallinnon kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Oikeusministeriö vastaa vaalien järjestämisestä ja kehittämisestä. Tällä hallituskaudella ministeriö toimii kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman vastuuministeriönä. Maiden välisissä vertailuissa Suomen järjestelmä on yksi maailman demokraattisimmista. Sen sijaan kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen eivät ole Euroopan parhaiden maiden tasolla. Politiikkaohjelmaan osallistuvat opetusministeriö, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö tekevät oikeusministeriön lisäksi useita aktiivista kansalaisuutta edistäviä toimia. Vastaisuudessa on tärkeätä vahvistaa oikeusministeriön roolia demokratiaministeriönä niin, että demokratian tilan seuranta ja demokratiatiedotus vakiintuvat sekä aktiivista kansalaisuutta vahvistavia aloitteita koordinoidaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös suoran demokratian muotojen kehittämiseen. Kansanvalta 2007 toimikunta sai kesäkuussa 2005 valmiiksi mietintönsä edustuksellisen demokratian kehittämisestä. Lokakuussa 2005 valmistui työryhmän muistio sähköinen äänestys. Kansalaisten oikeussuhteet Perimystä koskevan lainsäädännön uudistamisen kannalta keskeiseksi kysymykseksi arvioitiin tasapainon löytäminen yksilöllisyyttä ja perhevastuuta korostavien näkökulmien välillä. Yleisen yhteiskuntapolitiikan, verotuksen ja sosiaaliturvan ohella yritysten kotipaikan valinnassa tärkeäksi osatekijäksi arvioitiin jäsenvalion yhtiöoikeudellisen sääntelyn kilpailukyky. Päätöstä perintöoikeudellisten lesken aseman parantamiseen ja ns. notariaattitestamentiin liittyvien ehdotusten jatkovalmistelusta lykättiin mm. niihin liittyvien verokysymysten ja EU:ssa tapahtuvan valmistelun takia. Sen sijaan henkilöoikeuden alalla valmisteltiin säännöksiä uudentyyppisestä tulevan toimintakyvyn varalta annettavasta valtuutuksesta siten, että hallituksen esitys voidaan antaa alkukeväästä Perheoikeudessa tehtiin tutkimussopimus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa aviovarallisuusjärjestelmän toimivuuden arvioinnista. Syksyllä annettiin hallituksen esitys osakeyhtiölain kokonaisuudistukseksi, jossa on pyritty lisäämään hallitusti yritysten toimintamahdollisuuksia muuttamatta samalla velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien asemaa olennaisesti. Tavoitteena on yhtäältä ollut kilpailu- ja riskinottokyvyn sekä monimuotoisuuden tukeminen ja toisaalta sääntelyn selkeyttäminen erityisesti pienten yhtiöiden näkökulmasta. Myös asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen valmistelua jatkettiin. Sähköisestä kiinteistön kaupan, panttauksen ja kirjaamismenettelyn edellyttämästä lainsäädännöstä valmistui asiaa selvittäneen toimikunnan mietintö joulukuussa Vahingonkorvausoikeuden alalla annettiin hallituksen esitys rikosvahinkolain kokonaisuudistuksesta, joka tuli voimaan samaan aikaan vuoden 2006 alussa henkilövahinkoja koskevien jo aiemmin hyväksyttyjen säännösten kanssa.

7 7 Tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön kehittäminen Oikeusministeriön organisaatiota on kehitetty kansliapäällikön johtamassa valmistelussa. Osana oikeusministeriötä toiminut Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus muodostettiin ministeriön alaiseksi virastoksi lukien. Hallinnonalan tuottavuuden parantamiseksi valmisteltiin Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma, joka sisältää keskeiset tuottavuuden kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman mukaiset tavoitteet sisältyvät oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Toteutettiin loppuvuodesta 2004 hyväksytyn hallinnonalan henkilöstöstrategian toimenpiteitä. Ministeriössä ja syyttäjälaitoksessa otettiin käyttöön työtyytyväisyyskysely. Hallinnonalan merkittävin toteutusvaiheessa oleva tuottavuushanke on Oikeushallinnon palvelukeskuksen perustaminen. Hanke toteuttaa osaltaan paitsi hallituksen tuottavuusohjelmaa myös hallituksen alueellistamisohjelmaa. Palvelukeskushankkeella, keskittämällä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntemusta, pyritään myös parantamaan kaikilla hallinnon tasoilla yhä enemmän tarvittavaa talous- ja henkilöstöhallinnon raportointia. Palvelukeskuksella pyritään myös osaltaan vastaamaan siihen haasteeseen, joka lähivuosina aiheutuu ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Koska Oikeushallinnon palvelukeskus tarjoaa monipuolisia, korkeata ammattitaitoa vaativia tehtäviä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille urakehitysmahdollisuuksia, sen uskotaan olevan myös työmarkkinoilla jatkossakin kilpailukykyinen. Hallituksen keväällä 2005 tekemä periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä on oikeusministeriössä nähty tärkeänä hallituksen, ministeriöiden ja virastojen strategisen johtamisen edellytysten kannalta. Lähivuosina pyritään löytämään keinot, joilla oikeusministeriön hallinnonalan aivan liian vähäisiä tutkimusresursseja voidaan vahvistaa ja toteuttaa niitä muita toimenpiteitä, joita Oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelmassa on linjattu. Hallinnonalan tietohallinto Tietohallinto tukee hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitystä toimintasektoreiden kanssa yhteistyössä kehitettävien palveluiden kautta. Tuomioistuinten, oikeusavun ja kriminaalihuollon prosesseja tuetaan asianhallintasovelluksilla, joita kehitettiin voimakkaasti lukujen taitteessa. Ulosottosektorilla on käytössä uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka tehostaa ulosoton toimintaa ja luo pohjan ulosoton sähköisten palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiselle. Rikosseuraamusalalla otettiin käyttöön vankitietojärjestelmän täytäntöönpanon osuus ja kehittämistä jatketaan vuonna Tietohallinnon keskeiset toimintaympäristön muutokset liittyvät teknisen ympäristön ikääntymiseen, erilaisten laitteistojen ja ohjelmistojen tuen poistumiseen ja uusien palvelujen tarvitsemiin uusiin alustoihin ja ohjelmistoihin. Vuonna 2005 perustekniikan uusiminen oli tärkein kehityskohde. Uusimishankkeet jatkuvat vuonna 2006.

8 8 Talousarvion toteutuminen Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tiliviraston kokonaismenot (netto) olivat 465,5 miljoonaa euroa, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuodelle 2006 siirrettiin määrärahoja 31,5 miljoonaa euroa eli 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tiliviraston kokonaistulot olivat 159,9 miljoonaa euroa, mikä on 12 % enemmän kuin edellisenä vuotena.

9 9 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Oikeusturvapolitiikan strategiatavoitteet ja toimintalinjat Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada oikeusturvaa joutuisasti asiaan parhaiten soveltuvassa menettelyssä, kohtuullisin kustannuksin ja tasapuolisesti maan eri osissa. Oikeudellista neuvontaa tehostetaan. Oikeudenkäyntimenettelyjen joustavuutta, avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta lisätään. Yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta tärkeiden valitusten käsittelyn nopeuttamistoimia seurataan. Edistetään ulkomaalaisasioiden joutuisaa käsittelyä. Parannetaan rikosasioiden käsittelyketjun toimivuutta. Lisäksi talousrikosasioiden sekä asumiseen ja lastenhuoltoon liittyvien riita-asioiden käsittelyyn kiinnitetään huomiota. Resursseja kohdennetaan uudelleen, tuomioistuinyksiköitä yhdistetään ja niiden piirirajoja muutetaan. Parannetaan tuomioistuinten erikoistumismahdollisuuksia. Selvitetään laajapohjaisesti muutoksenhaun merkitys oikeusturvan ja oikeusvarmuuden lisääjänä. Koordinoidaan velkahallintaohjelman toteuttamista ja huolehditaan ohjelman toteuttamisesta oikeusministeriön toimialalla, huolehditaan ulosoton ja konkurssivalvonnan organisaation, menettelyjen ja työmenetelmien sekä ulosotto- ja konkurssivalvontahenkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä uudistettujen lainsäädännön ja tietojärjestelmän pohjalta. Jatketaan ylivelkaantumiseen ja maksuhäiriömenettelyyn liittyvien seuranta- ja arviointimenettelyjen kehittämistä. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuuden parantamiseksi lisättiin sovittelua ja oikeudellista neuvontaa sekä kehitettiin oikeudenkäyntimenettelyjen monipuolisuutta, joustavuutta ja sujuvuutta samoin kuin oikeusturvan tarjonnan alueellista tasapuolisuutta. Jotta neuvonta tukisi paremmin kansalaisten ongelmien ratkaisua ja oikeudellisten neuvontapalvelujen saatavuutta, käynnistettiin oikeusapuohjauskokeilu, joka jatkuu vuoden 2006 loppuun. Tässä puhelimitse tarjottavassa palvelussa ei anneta vastauksia oikeudellisiin ongelmiin, vaan ohjataan kysyjä ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon asiansa selvittämiseksi. Ohjaus on osoittautunut paitsi suosituksi niin myös tarpeelliseksi. Myös Kaakkois-Aasian Tsunamin johdosta järjestettiin oikeudellista puhelinneuvontaa alkuvuodesta Yleisien tuomioistuimien palveluja monipuolistettiin riita-asioiden sovittelulla, jota koskeva laki (663/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alussa. Sovittelijoina toimiville tuomareille annettava koulutus käynnistettiin ja se jatkuu edelleen. Ryhmäkanteen tarpeellisuutta ja käyttöalaa selvitettiin keväällä 2005 mietintönsä jättäneessä työryhmässä, jonka työtä ryhmäkannelainsäädännön valmisteluksi jatkettiin kahdessa työryhmässä. Mietinnöt luovutetaan maaliskuussa Kuluttajavalituslautakunta siirtyi oikeusministeriön hallinnonalalle syyskuun alussa Tuomioistuinten kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa painotettiin laajempaa yhteiskunnallista merkitystä omaavien asiaryhmien, samoin kuin jo pitkään vireillä olleiden asioiden ripeän käsittelyn tärkeyttä. Tulosneuvotteluissa huolehdittiin voimavarojen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta uudelleen kohdistamalla niitä ruuhkautuneimpiin tuomioistuimiin. Yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävien asioiden valitusmenettelyä pyrittiin nopeuttamaan muun muassa parantamalla hallinto-oikeuksien toimintaedellytyksiä kehittämällä tuomioistuinten virkarakennetta, esittämällä päätösvaltaisten kokoonpanojen joustavoittamista,

10 vähentämällä yksittäisten päätösten tekoon parantamalla asiantuntemusta kaava-asioissa. 10 osallistuvien lakimiesten määrää ja Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi yleisissä tuomioistuimissa asetettiin presidentti Melanderin johdolla työskentelevä työryhmä. Sen on määrä saada työnsä valmiiksi syksyllä Oikeusturvan osalta on lisäksi toteutettu seuraavat toimenpiteet: - Oikeusapu-uudistuksen seurantatutkimus on vireillä ja valmistuu vuonna Oikeusaputoimistoissa on aloitettu jonotusaikojen seuranta. - Oikeussalien varustelua on uusittu digitaalitekniikkaan perustuen. Videoneuvottelutekniikan pilottihanke neljässä käräjäoikeudessa, yhdessä vankilassa ja yhdessä ulkomaisessa tuomioistuimessa jatkuu. - Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämistä pohtiva työryhmä on asetettu joulukuussa Työryhmä selvittää myös tuomiorekisterin tarpeellisuutta ja yleisten tuomioistuinten alueellisen toimivallan avaamista summaaristen asioiden osalta. - Sähköistä kiinteistövaihdantaa selvittäneen toimikunnan mietintö on valmistunut joulukuussa Toimikunnan työ liittyy hallitusohjelman tietoyhteiskuntaohjelmaan. - Tuomioistuinten laatutyö jatkuu tuomioistuinten itsensä johtamana. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Hallintotuomioistuimet ovat korkeimman hallinto-oikeuden johdolla toteutetussa käsittelyaikatavoitteita koskevassa laatuhankkeessa parhaillaan kehittämässä asianhallintaansa myös suositusaikojen osalta. Syksyllä 2005 Pohjois-Suomen tuomioistuinten laatuprojektille myönnettiin arvostettu eurooppalainen oikeudenhoidon tunnustuspalkinto. - Tuomarinvastuuta tarkastelleen työryhmän mietintö valmistui vuoden 2005 lopulla. - Tuomioistuinhenkilöstön ammatillisen koulutuksen työryhmän mietintö Ammattikorkeakouluväylä oikeushallinnon alalle (OM 2005:15) valmistui. - Euroopan Neuvoston CEPEJ:n puitteissa on Suomesta valittu kolme tuomioistuinta (Rovaniemen hovioikeus, Oulun käräjäoikeus ja Turun hallinto-oikeus) tutkimusprojektiin, missä pyritään kartoittamaan eurooppalaisella tasolla tuomioistuinten optimaalisia käsittelyaikoja. Oikeusturvan alueellista tasapuolisuutta parannettiin tuomiopiirijärjestelyjen kautta käräjäoikeuksien kahdella yhdistämisellä (Forssa-Loimaa ja Nilsiä-Kuopio). Kolmas suunniteltu yhdistäminen (Haapajärvi-Ylivieska) toteutuu lukien. Vuoden 2005 alussa toteutetun hovioikeuksien tuomiopiirijaon muutoksen vaikutuksia asioiden käsittelyaikoihin ja asiamääriin seurattiin ja todettiin kehityksen olevan oikeansuuntaista. Tulosneuvotteluissa on jonkin verran voitu myös huolehtia voimavarojen tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta kohdistamalla voimavaroja ruuhkautuneimpiin tuomioistuimiin. Käsittelyaikaerot ovat hovioikeuksissa ja hallintooikeuksissa jonkin verran supistuneet, käräjäoikeuksissa on käräjäoikeuskohtaisia eroja, pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksien ollessa edelleen ruuhkautuneita. Helsinkiin perustettiin toinen oikeusaputoimisto. Hallinnonalan henkilöstölle on tarjottu eri osa-alueilta täydennyskoulutusta. Tuomarikoulutusta koskeva hallituksen esitys valmistui syksyllä 2005 ja siihen liittyen asetettiin tuomarikoulutuksen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on miettiä koulutuksen valintamenettelyä ja opetussisältöä. Tuomarinvastuuta tarkastelleen työryhmän mietintö valmistui joulukuussa Tuomioistuimista laaditaan edellisen vuoden kokemusten mukaisesti toisaalta yleisten tuomioistuinten ja toisaalta hallintotuomioistuinten sektorikohtaiset toimintakertomukset.

11 11 Hallinnonalan kaikilla sektoreilla on otettu käyttöön tulos- ja kehityskeskustelut. Käräjäoikeuksista on saatu henkilöstörakenneselvityksiä, jotka ovat olleet eri tasoisia ja laatuisia ja niitä on käsitelty kesäkuussa 2005 virastopäällikköpäivillä. Hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien vastaavia selvityksiä pyritään luomaan vireillä olevien työmenetelmien kehittämisprojektien yhteydessä. Oikeushallinto-osastolle huhtikuun alussa 2005 uuden työjärjestyksen myötä luodun kuuden yksikön organisaatiorakenteen vakiinnuttaminen jatkui. Olennainen osa tätä kehittämistyötä tapahtui johtoryhmän jäsenten pitkäkestoisen johtamiskoulutuksen kautta. Valmisteltiin maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille Ohjelmassa kuvattiin kansalaisnäkökulmat maksuhäiriöpolitiikkaan, ympäristömuuttujat, vaikuttavuustavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tunnusluvut vaikuttavuuden arvioimiseksi. Jatkettiin ulosottolaitoksen organisaatiouudistusta käynnistämällä organisaatio- ja henkilöstösuunnittelu tavoitteena ulosottopiirien yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi siten, että ulosottopiirien lukumäärä olisi vuoden 2008 alussa 22. Vuoden aikana valmisteltiin ja annettiin yhdeksän yhteistoimintamääräystä, joilla yhdistettiin 14 ulosottopiiriä johonkin suurempaan piiriin. Ulosottopiirien lukumääräksi vuoden 2006 alusta tuli 51 aikaisemman 65 asemesta. Suunniteltujen 22 ulosottopiirin alustavat organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat tehtiin vuoden 2005 aikana. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on toiminnan painopisteen siirtäminen ulosottoa vältteleviin velallisiin kohdistuvaan vaativaan perintään sekä toiminnan tehokkuus ja yhtenäisyys. Edellä mainittuja tavoitteita tuettiin lisäksi kehittämällä ulosottolaitoksen vaikuttavuustavoitteita, tavoitteiden arviointikriteerejä ja arvioinnin tunnuslukuja. Henkilöstön ammatillisia valmiuksia erityisesti vaativassa perinnässä parannettiin koulutuksella. Palkkausjärjestelmien uudistaminen oikeuslaitoksessa eteni vuonna 2005 siten, että haastemiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön ja oikeuslaitoksen yleinen, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen ja ulosottolaitoksen kansliahenkilöstöä koskeva uusi palkkausjärjestelmä Valmistelu oikeusavustajien, avustavien ulosottomiesten ja ulosottomiesten palkkausjärjestelmien osalta jatkuu. Säädöspolitiikka Keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: Annetaan esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Jatketaan yhteistyötä valtioneuvostossa säädösvalmistelun yhteisten toimintaperiaatteiden ja työskentelytapojen vakiinnuttamiseksi, vahvistetaan oikeusministeriön koordinoivaa roolia valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämisessä ja turvataan laintarkastuksen asianmukainen toteutus. Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle kuuluu lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla. Julkisoikeuden alalla keskeisenä linjana on varmistaa perustuslain asianmukainen toimeenpano, seurata systemaattisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä edistää demokratian toimivuutta ja kansalaisten osallistumista. Osaston tehtävänä on niin ikään ministeriöissä valmisteltujen säädösehdotusten tarkastaminen sekä valtioneuvoston säädösvalmistelun yleinen kehittäminen. Osasto vastaa myös eurooppaoikeutta koskevista asiantuntijatehtävistä. Osastolle kertomusvuodeksi asetetut lainvalmistelutavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Merkittävimpiä hankkeita olivat mm. hallituksen esitykset ulosottolainsäädännön laajasta osittaisuudistuksesta ja osakeyhtiölain kokonaisuudistus. Joitakin loppuvuoden esityksiä päätettiin kuitenkin siirtää annettavaksi vuoden 2006 puolella.

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 12.9.2012 Käsitelty

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot