HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA INNOVAATIORAHASTO HANKE-EHDOTUS2016 Rahituksen hakija (www-sivulle) Hakijan nimi/hankkeen hallinnija (yritys/virast/tms.): Metrplia Ammattikrkeakulu Oy Hankkeen perustiedt (www-sivulle) Hankkeen nimi; DIME - Digitaaliset metataidt Hankkeen kknaisaikataulu (kk.vvw-kk.vwv); (www-sivulle) Innvaatirahaststa haettava rahitus (eura) Oma rahitus (eura) Muu rahitus (eura) Yhteensä(eura) Hankkeen yhteistyökumppanit (www-sivulle) Yhteistyökumppanit kaupungin sisällä: Opetusvirast Yhteistyökumppanit kaupungin ulkpulella; Helsingin ylipistn Playful Learning Center, hankkeessa kttava yritysverkst Tiivis kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä (www-sivulle) Hankkeen tärkeimmät tavitteet: DIME n klmivutinen hanke, jssa kehitetään ja testataan keinja parantaa peruskuluikäisten lasten digitaalisia metataitja. Digitaalisilla metataidilla tarkitetaan sellaisia taitja, jiden avulla lapsi kykenee hallitsemaan maa työskentelyään ja ppimistaan digitaalista teknlgiaa ja sisältöjä hyödyntäen. Tällaisia vat muun muassa tiednhallinta ja -käsittelytaidt, ppimaan ppimisen taidt, itsesäätelytaidt, ssiaaliset taidt, työskentely-ja ajanhallintataidt, itsestä hulehtimisen taidt ja man ppimisen Ja kehittymisen reflektintitaidt. DIMEn keskeinen tavite n kehittää digitaalista välineistöä ja suunnitteluperiaatteita, jlla peruskuluikäiset lapset ja nuret (l) tulevat tietisiksi masta teknlgian käytöstään ja (2) kehittävät mia digitaalisia metataitjaan. Hankkeen keskeinen menetelmä taitavan ja vastuullisen teknlgian käytön pettamiselle n timinnalliset tietisuusinterventit. Timinnalliset tietisuusinterventit vat petiin tai leikkiin perustuvia tekntgia-avusteisia harjituksia, jita kknainen kululukka vi tehdä man pettajansa jhdlla. Tarkitus n luda digitaalisten metataitharjitusten kknaisuus, jka n verkssa ilmaiseksi kaikkien halukkaiden saatavilla. Kknaisuus n integritavissa muuhun petukseen jk ilmiöphjaisesti tai ainekhtaisesti. Hankkeen aikana tetaan mukaan peruskuluja kk Helsingin alueelta. Hanke tukee vahvasti Helsingin petusvirastn strategiaa ja uuden petussuunnitelman uudistustyötä khti laaja-alaista saamista. Peruskuluissa tehtävän kehitys-ja tutkimustyön lpullinen tavite n luda uutta ppimisen ja henkisen hyvinvinti- Lisätietja Hanke-ehdtukset kaupungin kirjaamn

2 S-.ufia» HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS2016 teknlgian saamista pääkaupunkiseudulle. Tämän takia hankkeessa synnytetään (3) yritysverkstjnka keskiössä n uudenlainen hyvinvintia ja taitavaa, vastuullista täknlgian käyttöä painttava design-ajattelu ja siitä kumpuava liiketiminta-ajattelu. Verkst tu uudenlaista saamista yrityksiin ja lu uudenlaisia yhteistyösuhteita ppimisalan, hyvinvintialanja teknlgia-alan yritysten välille. Samalla kehittyvät ppilaitsten ja yritysten välinen tutkimus-ja kehittämistiminta. Metrplianja Helsingin ylipistn hankkeeseen sallistuvien timijiden saaminen lu tälle pikkeuksellisen ja mnialaisen timinta-alustan. Hankkeen knkreettinen sisältö lyhyesti: l. Tietisuusinterventipiltit Hankkeessa ludaan ilmainen ja avin petusmateriaali, jnka käyttöä digitaalisten metataitjen pettamisessa piltidaan ja tutkitaan hankkeen ajan klmessa vaiheessa. Ensin piltinti tapahtuu Maatullin ja Siltamäen ala-asteilla, Sen jälkeen piltinti laajentuu kk Helsingin alueen pilttikuluihinja klmannessa vaiheessa kaikki halukkaat helsinkiläiskulut vivat sallistua. Oppimateriaalin tuttaminen syventää ymmärrystä taitavan ja vastuullisen, henkistä hyvinvintiaja ppimista kehittävän suunnitteluparadigman periaatteista. 2. Digitaalisten metataitjen pettajakulutus Hankkeen aikana kulutetaan peruskulupettajia pettamaan digitaalisia metataitja. Opettajat vivat myös jakaa ppimaansa missa kulussaan kllegilleen. 3. Tutkimustyö ja viestintä Hankkeessa tutkitaan pilttitiminnan vaikuttavuutta digitaalisten metataitjen kehittymisessä ja seurataan lutavan yritysverkstn kehittymistä. Hankkeen viestintä perustuu avimelle eli kaikki hankkeen tutkimus-ja kehitystiminnassa saatu tiet levitetään vapaasti. Myös sa yritysverkstn timinnasta perustuu digitaaliselle viestinnälleja yhteistiminnalle. 4. Yritysverksttiminta Hankkeessa ludaan avin yritysverkst, jnka pääteemina vatppimisratkaisut, henkisen hyvinvinnin teknlgiat ja taitavan ja vastuullisen designin kehittäminen. Hankkeen pilteissa ja niihin liittyvässä tutkimus- ja kehitystiminnassa saavutettu ymmärrys hyödynnetään tämän verkstn tiet-taidn levityksessä ja yhteistiminnan kehittämisessä. Verkstssa letetaan kehittyvän uusia palveluita ja tutteita sekä uudenlaista tutkimus-ja kehitystimintaa. Mitkä elementit hankkeessa vat uusia ja innvatiivisia? Digitaaliset metataidt kulutuskknaisuutena n peruskutukntekstissa uusi innvaati. Teknlgian taitava ja vastuullinen käyttö edellyttää uudenlaista hahmttamis-, ymmärrys-ja timintakykyä. Näitä kykyjä ei le aiemmin petettu järjestelmällisesti, vaikka lähes kaikki tulevaisuuden työt edellyttävät niiden hallintaa. Digitaalinen tutekehittelyparadigma, jka njaa erityisesti taitavaan ja vastuulliseen designiin ja henkisen hyvinvinnin edistämiseen, n uusi näkökulma digitimiatalle. Hankkeen synnyttämä yritysverkst n lumassa uudenlaista yhteiskunnaltisesti vastuullista yrityskulttuuria pääkaupunkiseudulle. Metrplian Skillful Design Labinja Helsingin ylipistn Playful Learning Centerin mahdllistama yhteinen timinta-alusta n asiantuntijuudeltaan pikkeuksellinen ja uusi. Oppimisen, suunnittelun ja teknlgiasaamisen yhdistelmä n innvatiivinen phja uudelle tutkimus-ja kehitystyölle ja liiketimintasaamiselle. Hankkeen timintamalli, jssa yksittäisen tutkimus-ja kehitysprsessin tulkset pyritään laajentamaan uudentyyppisen timialan idearesurssiksi, n uudenlainen lähestymistapa kehityshanketiminnassa. Millä tavalla hanke tukee tulevaisuuden saamis- ja elinkeinperustaa?

3 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS2016 DIME-hankkeen yhteydessä syntyvä yritysverkst lu uudenlaista kestävää phjaa digitaaliselle timialalle. Hanke lu uudenlaista suunnitteluasennetta, jssa vastuullisuus ja suunnittelutiminnan eettisyys tetaan humin. Hankkeessa kehitettävien taitavien ja vastuullisten suunnitteluperiaatteiden phjalta n mahdllista synnyttää uudenlaista henkiseen hyvinvintiin tähtäävää liiketimintaa. Yritysverkstn ideana n luda tällaiselle timinnalle tllinen ympäristö ja verkst. Hankkeen timinta törmäyttää digitaalisen alan ja hyvinvintialan yrityksiä, taitavaan designiin perehtyneita piskelijita, petusalan timijita ja tutkijita, jten edellytykset uudenlaisiin pedaggisiin keksintöihin vat myös hyvät. Pitkällä aikavälillä hankkeen vaikutukset näkyvät digitaalisten metataitjen parantumisena nykyisten kululaisten siirtyessä työelämään. Kuvaus hankkeen taustasta ja timintakentästä Hankkeen taustaa, miksi hankkeeseen ryhdyttiin, mikä ngelma hankkeen taustalla n? Tällä hetkellä yksi ppimisen ja hyvinvinnin keskeisistä haasteista n teknlgian käytön hallitseminen. Teknlgian taitava ja vastuullinen käyttö parantaa ja syventää ppimista, mutta laitteiden, palveluiden ja hjelmistjen käyttö vi myös riistäytyä käsistä. J alakuluikäinen saattaa käyttää mbiililaitteita ja tietkneita useita tunteja päivässä. Tämä ei le itsessään ngelma, js teknlgian käyttö n hallittua, mutta se vi ajautua impulsiiviseksi ja hallitsemattmaksi timinnaksi, Lasten ja aikuisten jaettu kkemus n, että laitteiden käyttö vi harhauttaa keskittymään epäleelliseen. Tutkimusten mukaan hallitsematn teknlgian käyttö jhtaa pitkäjänteisyydenja pririsintikyvyn heikkenemiseen ja stressitasn kasvuun. Nämä teknlgian käytön seuraukset vat surassa suhteessa ppimiskyvyn heikkenemisen kanssa vaikuttaen myös lasten hyvinvintiin ja tasapainiseen kehitykseen. Esimerkiksi Isssa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kaksi klmassaa lapsista kki, että teknlgian käyttö häiritsee heidän ppimistaan ja perheen ja ystävien kanssa lemista. Lapset myös kkivat, että heillä ei le taitja vähentää maa teknlgian käyttöään (Livingstne, S. et al Net Children G Mbile,). Kanadalalstutkimuksen mukaan ihmisten kyky keskittyä n pudnnut mitattavasti vudesta Keskeisen syyn tälle letetaan levan teknlgian käytöllä. (Micrsft Attentin Spans 2015.) Keskittymiskyvyn vähenemisellä n lunnllisesti sura yhteys ppimiskykyyn. DIME-hanke keskittyy antamaan välineitä peruskuluikäisille taitavaan ja vastuulliseen teknlgian käyttöön. Hankkeen phjaletuksena n, että jkaisen yksilön tulee itse ivaltaa teknlgian käyttöön liittyvät haasteet ja kehittää mat keint hallitsemattman käytön ehkäisemiseksi. Analgiana vidaan käyttää ihmisten kykyä hallita maa syömistään nykytilanteessa, jssa erilaisia herkkuja n tarjlla ylenmäärin. Samanlaista tiedstamista tarvitaan myös teknlgian suhteen. Digitaaliset metataidt luvat phjan tälle tiedstamisen kyvylle. Ihmisen haasteellinen teknlgiasuhde jhtuu sittain laite-ja hjelmistalan maksumista suunnitteluperiaatteista. Suunnittelu n suuntautunut viimeisen vusikymmenen aikana pelkän käytettävyysajattelun sijaan yhä enemmän käyttäjien tunteisiin vetamiseen ja kukuttamisen tehstamiseen. Suunnittelun päämääristä puhutaan esimerkiksi ter- meillä: kukuttaminen [hking], viettelevä design (seductive design), tunteisiin vetava design {design fr emtin) ja addiktiva design (addictin by design}. Tällaisten lähestymistapjen seurauksena tutteiden merkitys tai vaikutus käyttäjän elämään rajautuu tissijaiseksi ja suunnittelijan mraalinen vastuu hämärtyy. Tämän design-trendin vastavimaksi n nussut maailmalla uusia alitteita vastuullisemmasta suunnittelusta (esim. cntemplative cmputing, psitive cmputing, zenware). DIME-hankkeessa ludaan pääkaupunkiseudulle kansainvälinen taitavan designin verkst, jssa kehitetään uutta taitavaan teknlgiankäyttöön perustuvaa suunnitteluperinnettäja liiketimintaa. Hyvinvintitimialan kasvaessa tämä tulee lemaan pikkeuksellinen eri timialja ylittävä taludellinen vimavara pääkaupunki-

4 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO Sd KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS2016 seudulla. Onk hakija tai muut taht aikaisemmin edistäneet hankkeeseen liittyviä asiita ja miten mahdllisia aikaisempia tulksia aitaan hyödyntää? Osana vastuullisen suunnittelun trendiä Metrplian digitaalisen viestinnän petuksen yhteydessä n j käynnistetty Skiltful Design Lab, jnka päätavitteena n luda inhimillistä, kestävää ja hyödyllistä designsaamista pääkaupunkiseudulle. Skillful Design Lab pyrkii kehittämään henkistä ja fyysistä hyvinvintia edistäviä palvelusuunnittelumetdejaja syventämään digitaalisen viestinnän piskelijiden design-taitja. DIME-hankkeessa yhteistyökumppanit ja digitaalisen median piskelijat tteuttavat DIME-kulutusaineistn, Jtka nudattavat taitavan teknlgian käytön suunnitteluperiaatteita. Metrplian Skillful Design Lab timii hankkeessa yhteistyössä Helsingin ylipistn pettajankulutuksen Playful Learning Centerin kanssa. Näin myös pettajankulutuksen piskelijat ja henkilökunta sallistuvat digitaalisia metataitja edistävien ratkaisujen suunnitteluun, hyödyntämiseen ja arviintiin. Playful Learning Center n mukana muun muassa Serius Gaming Clusterin timinnassa ja kansainvälisessä lasten "digitaaliseen lukutaitn" liittyvässä tutkimustiminnassa. Näitä yhteyksiä vidaan hyödyntää uuden verkstn lumisessa. Hankkeen lähtökhdat ja tarpeellisuus n havaittu Metrplian aiemmissa tutkimus-ja kehityshankkeissa. Esimerkiksi HSPACE-hankkeessa tutkittiin hyvinvinnin ja ppimisen kysymyksiä kulujen tilallisen suunnittelun näkökulmasta ja MAKE-hankkeessa tutkittiin muun muassa digitaalisituvan tiettyön aiheuttamia henkisiä haasteita ja haettiin niihin ratkaisuja. Muun muassa näistä hankkeista hankitun kkemuksen ja ymmärryksen phjalta n lutu Skillful Design Labin tavitteet ja timinta. Digitaalisen viestinnän petuksessa digitalisituvan ja laiterikkaan ppimisen aiheuttamat haasteet vat lleet arkipäivää j yli viidentista vuden ajan. Tämän takia Metrplian digitaalisen viestinnän petuksessa käytetyt tietisuusinterventi-mallit vat kkeiltu ja timiva phja tämän hankkeen timinnalle. Esimerkiksi ns. ppimisen metataidt -kurssia n järjestetty uusille piskelijille j viiden vuden ajan hyvin tulksin. DIME-hankkeen haaste n kääntää tämä tiet-tait ala-asteikäisille sveltuvaksi timinnaksi. Mitä vastaavia hankkeita n meneillään muualla? Tällaista timinnallista hanketta ei le tiettävästi kskaan tehty Sumessa. Tutkimuksellista kiinnstusta sen sijaan n j esimerkiksi "digitaalisen lukutaidn" eurppalaisissa hankkeissa. Lisäksi useat kartittavat tutkimukset pultavat sitä, että lasten teknlgian käyttöön liittyy erilaisia haasteita. Erilaisia timintaehdtuksia n lunnsteltu, mutta varsinaisia interventiita ei le tehtyjä kkeiltu. Sydneyn ylipistn Psitive Cmputing Lab n lähimpänä sitä tutkimus-ja kehitystimintaa, jta Metrplianja Helsingin ylipistn yhteistyö tässä hankkeessa edustaa. Tarkitus n luda vahvat yhteydet hankkeen aikana Australiaan ja saada heidän tutkimustulksensa ja tiet-taitnsa DIME-yritysverkstn käyttöön. Kuvaus hankkeen kulusta Ja lpputulksista tarkemmin Hankkeen yksilöidyt timenpiteet vaiheittain/sakknaisuuksittain (kustannuserittely jäljempänä): l. Tietisuusinterventipiltit 2016 Ensimmäisen tietisuusinterventipiltin suunnittelu Piltin materiaalin tuttaminen Ensimmäinen timinnallinen tietisuusinterventipiltti Maatullinja Siltamäen ala-asteen kuluissa 2017 Tisen tietisuusinterventipiltin iteraatija laajentaminen Piltin materiaalin jalstaminen vvvm.helfi/innyaatirahast

5 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS2016 Tinen timinnallinen tietisuusinterventipiltti kk Helsingin alueelle laajennetussa pilttikuluverkstssa 2018 Tietisuusinten/entimateliaalin viimeistelyjä julkistaminen Ensimmäiset avimet tietisuusinterventit helsinkiläiskuluissa kaikkien halukkaiden kulujen kanssa 2. Digitaalisten metataitjen pettajakulutus 20.! 6 Ensimmäisen piltin pettajakulutus Opettajankulutuksen jatkkehittäminen 2017 Tisen piltin pettajakulutus Opettajankulutuksen jatkkehittäminen 2018 Avin pettajakulutus Kulutettujen pettajien tuki 3. Tutkimustyö ja viestintä Vaikuttavuustutkimuksen suunnittelu Aineistn keruu ja analysinti Tutkimustulsten julkistaminen Levinneisyysmittaus Osaamiskeskittymän mittaus Verkstn aktiivisuuden ja kaupallisten vaikutusten mittaaminen Hankkeen kknaistulsten raprtinti ja julkaisu 4. Yritysverksttiminta Verkstn luminen ja ylläpit Strategisten kansainvälisten kumppanien tapaaminen Verksttapaamiset Yhteistimintamaltien kehittäminen 5. Hankekrdininti Hankkeen yhteistyön krdininti "' Hankehallint Hankkeen keskeiset lpputulkset: Metakulu tuttaa l. ilmaisen ja kaikille avimen timinnallisen teknlgia-avusteisen tietisuusinterventimateriaalin, jnka avulla pettaja ja lukka vivat yhdessä ppia metataitja ja taitavaa teknlgian käyttöä 2. tiiviin kulutuspaketin pettajille, jnka avulla pettajat kykenevät hjaamaan interventiharjituksia ja auttamaan muita pettajia harjitusten vetämisessä

6 1 l -d HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO % KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS , kkemuksellista ja analysitua tieta interventiiden tulksista a. määrälliset mittarit b. pr gradu -tutkimukset c. työryhmän ja sallistuvien pettajien kkemusten raprtinti 4. taitavaan teknlgian käyttöön keskittyvä kansainvälinen yritysverkst ja krkeakuluphjainen timintaalusta 5. vahvistaa digitaalisiin saamisratkaisuihin ja hyvinvintiteknlgiihin keskittyvää yritystimintaa ja saamista pääkaupunkiseudulla 6. taitavan suunnittelun periaatteet, jita vidaan hyödyntää ppimisen ja henkisen hyvinvintiteknlgian kehittämisessä Miten tulksia viedään käytäntöön ja kuka vastaa niistä hankkeen lputtua? l. Metrplia tarjaa tietisuusinterventimateriaalin kaikkien halukkaiden käyttöön ilmaiseksi myös hankkeen päättymisen jälkeen 2. Metrplia ja Helsingin ylipist ttavat vastuun pettajien kulutuspaketin tarjamisesta halukkaille myös hankkeen lppumisen jälkeen 3. Metrplia ja Helsingin ylipist jatkavat taitavan teknlgian käytön ja taitavan suunnittelun tutkimista ja kehittämistä teemaan spivissa petuskknaisuuksissa ja hankkeissa hyödyntäen hankkeessa lutua saamisverksta 4. Metrplia ja Helsingin ylipist timivat aktiivisesti taitavaan teknlgian käyttöön, ppimiseen ja henkisen hyvinvinnin parantamiseen tähtäävien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pääpain tällä timinnalta n pääkaupunkiseudulla. Kuka n hanketulsten lppukäyttäjä ja miten käyttäjää sallistetaan hankkeeseen? Hanketulsten ensisijainen lppukäyttäjä n peruskulun pettajat yhdessä mien ppilaittensa kanssa. Hankkeen aikana pettajia kulutetaan klmessa vaiheessa ensin kahdessa yhteistyökuluissa, sitten kk Helsingin alueella sijaitsevissa pilttikuluissaja sen jälkeen kaikissa mukaan haluavissa Helsingin kuluissa. Hankkeen kaikki timinta suunnitellaan yhteistyökulujen pettajien kanssa, jnka letetaan parantavan merkittävästi sen vastaantta laajemmassa mittakaavassa. Opettajien kulutus digitaalisiin metataitihin pyritään tekemään sellaiseksi, että kulutetut pettajat vivat mentrida man kulunsa muut pettajat materiaalin käyttöön. Tinen hanketulsten lppukäytättäjä n yritysverkstn timijat, jtka vivat hyödyntää uusia kntakteja ja hankkeen aikana syntyneitä yhteiskehittelysuhteita. Oletuksena n, että verkst vi tuttaa uusia tutekehitysavauksia ja rajja ylittävää tutkimus-ja kehitystimintaa pääkaupunkiseudulle. DIME-pilteissa saatu suunnittelu-ja tutkimustiet n keskeisessä rlissa verkstn yhteistyön sisältöjen kehittelyssä ja taitavan ja vastuullisen suunnittelun periaatteiden kehittämisessä. Miten hankkeen päätyttyä resursidaan ylläpit? Metrplia ja Helsingin ylipist ttavat vastuun tietisuusinterventimateriaalin jakamisesta verkssa myös hankkeen jälkeen. Opettajien kulutus tullaan tdennäköisesti tarjamaan maksullisena lyhytkulutuksena. Verkstn timinnan ylläpitäminen jatkuu uusina tutkimus-ja kehitysprjekteina ja sana Metrplian Skillful Design Labinja Playful Learning Centerin yhteistimintaa.

7 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS 2016 Mitkä vat hankkeen hyötyjen merkitykset hakijan kannalta? Missä määrin tehdään maa tutekehitystä ja missä määrin hanke hyödyntää kaupunkia ja kuntalaisia? Hankkeen pääpain n peruskuluikäisten ppilaiden digitaalisten metataitjen kehittämisessä. Päähyötyjä n siten Helsingin peruskulut, jtka saavat verkssa vapaasti käytössä levan metataitmateriaalin käyttöönsä. Kska hankkeessa panstetaan myös pettajien kulutukseen materiaalin käytössä, vaikutukset vat hankkeen ydinryhmää humattavasti laajemmat. Hankkeen timinta suunnitellaan yhdessä yhteistyökulujen pettajien kanssa, jtta hyöty kuluille, niiden ppilaille ja pettajille lisi mahdllisimman suuri. Hankkeessa suritettava vaikuttavuustutkimus, materiaalin iteratiivinen kehittämistapaja ulspäin suuntautunut hankeviestintä pyrkivät vielä tehstamaan kulujen saamia hyötyjä. Metrplia haluaa kehittää taitavan ja vastuullisen suunnittelun saamistaan. Hanke vahvistaa Metrpliassa käynnistynyttä Skillful Design Lab -timintaa ja lu sen ympärille avimen yritysverkstn. Skillful Design Lab, Playful Learning Center ja yritysverkst hyödyttävät pääkaupunkiseudun elinkeinelämää kehittämällä uudenlaista henkiseen hyvinvintiin keskittyvää timinta-alustaa ja kknaista timialaa. Tämä synnyttää myös liiketiminnallistaja tutkimus-ja kehitystiminnan synergiaa uudessa krkeakulujen ja yritysten verkstssa. Tunnista 2-4 mittaria, jilla vidaan seurata ja mitata hankkeen vaikuttavuutta hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Kerr myös miten näitä tietja tullaan keräämään. l. Timinnallisten tietisuusinterventiiden vaikuttavuusarviinti: Yksi Helsingin ylipistn keskeisistä tehtävistä hankkeessa n keskittyä tutkimaan, mitä vaikutuksia timinnallisilla tietisuusinterventiilla n ala-asteikäisiin. Tisin sanen: lisäävätkö interventit ppilaiden tietisuutta heidän masta teknlgian käytöstään ja kehittävätkö ne ppilaiden digitaalisia metataitja? Hankkeen aikana tehtävä vaikuttavuusarviinti tetaan humin interventiiden jatkkehittelyssä. Tämä hankkeen kannalta keskeisin tutkimusmateriaali kerätään sallistuvilta pettajilta ja ppilailta. Tutkimus n pilttitimintaan sallistuvien lukumäärän vuksi ainakin pääsääntöisesti laadullista. Keskeinen materiaali hankitaan haastattelemalla/kyselyin/havainnimalla. 2. Levinneisyysmittaus vusittain: Materiaalin käytön laajuutta mitataan vusittain. Hankkeen aikana keskitytään eriyisesti helsinkiläisten kulujen mukaan saamiseen. Hankkeen päättymisen jälkeen n mahdllista seurata materiaalin käyttöä ja levinneisyyttä kk Sumen taslla. Materiaalin käytön levinneisyyttä seurataan suraan verkkmateriaalin käyttötiedista. 3. Osaamiskeskittymän laajeneminen ja asiantuntijuuden vahvistuminen: Taitavan Ja vastuullisen designln ympärille syntyvän verkstn kasvua mitataan hankkeen ajan. Itse verkstn n tarkitus jäädä elämään myös hankkeen jälkeen uudenlaisen henkiseen hyvinvintiin keskittyvän liiketiminnan ja tutkimus-ja kehitystyön slmukhtana. Verksta lutaessa ja ylläpidettäessä kerätään tieta sallistuvien tahjen erityissaamisesta suhteessa verkstn tavitteisiin. Tärkeiden kansainvälisten saamisalueen näkökulmasta keskeisten yhteistyösuhteiden kehittymistä ja määrää mitataan. Tämän letetaan kertvan verkstn asiantuntijuuden vahvistumisesta ja syventymisestä. 4. Verkstn aktiivisuus ja laajuus / kaupalliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla: Yritysverkstn timinnan aktiivisuutta ja sen tuttamia uusia tutteita tai muita kaupallisia vaikutuksia seurataan hankkeen timinnan ajan. Erityshumi keskitetään uuteen yhteiskehittelyyn ja tutteisiin, jtka syntyvät verkstn kumppanien välillä. Verkstn tapaamisia ja yhteistimintaa mitataan määrällisesti. Tutekehityksen mittaamiseen käytetään sekä määrällisiä että laadullisia mittareita.

8 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS 2016 Tunnista klme suurinta riskitekijää, jtka saattaisivat estää hankkeen tavitteiden tteutumista. Kerr myös miten näitä riskejä vidaan vähentää. l. Opettajien sallistumisen vähäisyys Mikäli pettajat eivät ke uutta petusmateriaalia mtivivaksi digitaalisten metataitjen ppimateriaalilla ei le käyttäjiä tai vaikuttavuutta. Tämä riski n hankkeessa minimitu seuraavilla timenpiteillä: l) pilttikulujen pettajat vat aktiivisesti mukana kaikissa kehitysvaiheissa, jllin materiaalin sveltuvuus saksi nrmaalia petusta vidaan varmistaa, 2) hanke n rakennettu iteratiivisesti, jtta pilteissa esiin tulleet mahdlliset pettajien mtivintia parantavat kehitysideat vidaan ttaa mukaan myösjatkkehitysvaiheessa, 3) pilttien aikana n mahdllista päästä testaamaan myös petusmateriaalin käyttööntn helpputta siten, että kulun mat pettajat mentrivat kllegitaan sen käyttööntssa, 4) pettajien kulutus järjestetään myös iteratiivisesti siten, että kulutuksen kehitysehdtukset vidaan ttaa humin ja testata hankkeen aikana. Keskusteluissa petusvirastn kanssa n myös yhdessä tdettu, että hanke tteuttaa sen strategisia linjauksia. Tämän letetaan myös saltaan parantavan hankkeen tavitteiden läpivientiä kuluissa. 2. Oppilaiden mtivaatin puute Kska hankkeen materiaalin pedagginen näkemys edellyttää ppilailta aktiivista ja kiinnstunutta tetta, mahdllinen ppilaiden mtivaatin puute vähentää ppimistavitteiden saavuttamista. Oppilaiden mtivintia pyritään parantamaan timinnallisilla harjituksilla, harjittelun ssiaalisella lunteella, keskittymällä taitavuuden lisäämiseen pelillistämisellä ja tarinallistamiselta - ei uhkakuvilla peltteluun. Materiaali suunnitellaan myös siten, että se n integritavissa peruspetukseen jk ilmiöphjaisten teemjen tai ainekhtaisten yhtymäkhtien avulla. 3. Yritysverkstn epäaktiivisuus Vapaaehtisverkstjen aktiviminen n lähtökhtaisesti haasteellista. Fyysiseen hyvinvintiin keskittyvän teknlgian räjähdysmäinen kasvu viime aikina antaa kuitenkin ymmärtää, että ihmisten hyvinvinti n nuseva timinta-alue. Hyvinvinti kietutuu vahvasti myös ppimiseen ja ppimisedellytysten maksimintiin. Siksi myös henkisen hyvinvinnin teknlgiasta kiinnstuneiden määrän vidaan lettaa levan kasvujhteinen. Yritysverkstn ensimmäinen tavite n tehdä tämä timinta-alue näkyväksi ja saattaa sen kehittämisestä kiinnstuneet timijat yhteen, Yritysverkstn aktiivisuutta pyritään parantamaan seuraavilla timenpiteillä: verkstn yhteyteen pyritään saamaan kiinnstavia kansainvälisiä timijita, verkstn tapaamiset pyritään tekemään mahdllisimman kiinnstaviksi eikä niitä pidetä liian usein, verkst n avin eli sen timintaa vi seurata myös suhteellisen pienellä aikapanksella. DIME-hanke pyrkii itse lemaan aktiivisesti yhteydessä verkstn timijihin. Hankkeessa kehitettävää uudenlaista taitavan suunnittelun paradigmaa pyritään syventämään ja kehittämään yhdessä nimenmaan verkstn asiantuntijiden kanssa. Rahituksen hakijan tiedt Y-tunnus: Timipaikka (site ja pstinumer): Kirjaam PL Metrplia Yhteyshenkilön nimi (hankkeen hankepäällikkö/vastuuhenkilö): Juhana Kkknen Yhteystiedt (puhelinnumerja sähköpsti): puh

9 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS 2016 Pankkiyhteys ja tilinumer: Danske Bank F Onk yritys saanut valtintukea viimeisen klmen vervuden aikana? ei Hankkeen rganisinti Ohjausryhmän kknpan: Metrplian edustaja Opetusvirastn edustaja Serius Gaming Clusterin edustaja Prfessri Kristiina Kumpulainen, Helsingin ylipist Prjektiryhmän kknpan: Metrplia Lehtri Mari Silver, hankkeen prjektipäällikkö Lehtri Juhana Kkknen, sisältävä staava Lehtri Markus Nrrena, tekninen vastaava Maatullin ala-asteen kulu Suunnitteluvaiheen yhteyshenkilö apulaisrehtri Katri Kyntölä Klme pilttipettajaa (valitaan hankkeen alkaessa) Siltamäen ala-asteen kulu Suunnitteluvaiheen yhteyshenkilö rehtri Anna-Mari Jaatinen Klme pilttipettajaa (valitaan hankkeen alkaessa) Muut Helsingin pilttikulut Yhdeksän pilttipettajaa (valitaan hankkeen aikana) Helsingin ylipist. Opettajankulutuslaits, Playful Learning Center Suunnitteluvaiheen yhteyshenkilö prfessri Kristiina Kumpulainen Oppimisen Ja pettamisen asiantuntijat (valitaan hankkeen alkaessa) Tutkimusassistentit (valitaan hankkeen alkaessa) Hankkeen hyväksyjä, virastpäällikkö, hyväksymispäivämäärä (kskee vain virastja ja tytäryhteisöjä): Hankkeen yhteistyökumppaniin liittyvät tiedt [ei kske virastja ja tytäryhteisöjä] Hankkeeseen situtunut Helsingin kaupungin virast tai tytäryhteisö: Opetusvirast Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedt (puhelinnumerja sähköpsti): Opetuspäällikkö Marj Kyllönen, p , Päätös situmuksesta tehty (päivämäärä ja kenen päätöksellä): linjanjhtaja Outi Sal

10 HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA HANKE-EHDOTUS 2016 Millä tavalla yhteistyökumppani situtuu hankkeeseen (eura/työmäärä/hjausryhmän jäsenyys)? kulujen ja viratn henkilöstön työpansjnka työmäärä tarkentuu hankkeen alussa Miten hanke tukee kumppanin ja kaupungin strategisia tavitteita ja linjauksia tai lemassa levaa kehitystä? Mitä valmiuksia hankkeen tulsten testaamiseen ja käyttöön ttamiseen rganisaatissa n? Onk resursseja työn hjaamiseen varattu? Hanke liittyy vahvasti kaupungin ja petusvirastn strategiaan digitalisaatista. Uusi petussuunnitelma krstaa laajaalaisia ppimisen taitja sekä justavia ppimisjärjestelyjä. Hanke täydentää petusviratn muita digitalisaatin edistämisen hankkeita. Hankkeen pilttivaiheen jälkeen petusvirastlla n valmius laajentaa timintaa kaikkiin kuluihin ja tukea timintatapjen juurruttamista. Työn hjaamiseen n varattu resursseja. h9lsinki.kiriaam hel!i

11 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA INNOVAATIORAHASTO HANKE-EHDOTUS2016 Hankkeen rahitus-ja kustannuserittelyt Muu rahittaja/rahituskanava (nimi): Myönnetty rahitus (eura) Haettu rahitus (eura) Haettu rahitus varmistuu (pvm) Kuluerittely Palkkakulut, Hankekrdininti Sisällöntutant Tekninen tteutus Opettajien kulutus Vaikutusphjan laajentaminen Julkaisutiminta Verkstkrdinaatl Ala-asteiden pilttitiminta Tutkimus-ja viestintätyö jista henkilöstösivukuluja Matkakulut Ostpalvelut, WWW-hstinpalvelut Pain-ja julkaisukulut Verksttapaamisten tarjilut jsta asiantuntijapalvelulta Kneiden ja laitteiden hankintament Pilttikuluissa tehtävät teknlgiakkeilut Tekninen kehitys-ja suunnittelutyö Timist-ja vukrakustannukset Muut ment Yhteensä Kknaiskustannukset (eura) Innvaatirahastn suus (eura) Kustannusten jakautuminen vusille ja erittely hankkeen vaiheittain/ sakknaisuuksittain l. Tietisuusinterventipiltit (eura) (eura) (eura) 2. Digitaalisten metataitjen pettajakulutus Tutkimustyö ja viestintä Yritysverksttiminta Hankehallint Yhteensä: Lisätietja Hanke-ehdtukset kaupungin kirjaamn ^/J^u ^^f- ^/^ KUTTft ^^^<

12 YHTEISTYÖSITOUMUS Tällä yhteistyösitumuksella Helsingin kaupungin Opetusvirast situtuu Helsingin kaupungin innvaatirahastlle jätettävän hanke-esityksen mukaiseen yhteistyöhön. Opetusvirast sallistuu hjausryhmän timintaan, tisen pilttivaiheen kulujen valintaan ja timinnassa hyväksi kettujen timintatapjen levittämiseen muihin kuluihin sekä hankkeen verkttumiseen muihin digitalisaatita edistäviin petusvirastn hankkeisiin vusina Hankkeen nimi: DIME-Digitaaliset metataidt Päätteuttaja: Metrplia Ammattikrkeakulu Oy Yhteyshenkilö: lehtri Juhana Kkknen Sähköpsti: Puhelin: Yhteistyövirast; Opetusvirast Yhteyshenkilö: petuspäällikkö Marj Kyllönen Sähköpsti: Puhelin: Yhteistyösitumus purkautuu ilman erillistä irtisanmista mikäli hanke-esitys saa kielteisen rahituspäätöksen. Helsinki Allekirjitus Outi Sal, linjanjhtaja

13 ,77 W M _ < ä' Yhteistyöspimus ((( Metrplia YHTEIST/ÖSITOUMUS Tällä yhteistyösitumuksella Helsingin ylipistn Playful Learning Center situtuu Helsingin kaupungin innvaatirahastlle 30.8,2015 jätettävän hanke-esityksen mukaiseen yhteistyöhön. Playful Leaming Center vastaa hankkeen vaikuttavuustutkimuksestaja sittain viestinnästä vusien aikana. Hankkeen budjetista Playful Learning Centerin henkilöstökutut vat eura vusitaslla. Hankkeen nimi; DIME - Digitaaliset metataidt Päätteuttaja: Metrplia Ammattikrkeakulu Oy Yhteyshenkilö: lehtri Juhana Kkknen Sähköpsti: Puhelin: Yhteistyövirast: Playful Learnmg Center, Helsingin ylipist, Opettajankulutuslaits Yhteyshenkilö: prfessri Kristiina Kumpulainen Sähköpsti: Puhelin; Yhteistyösitumus purkautuu ilman erillistä irtisanmista mikäli hanke-esitys saa kielteisen rahituspäätöksen. Helsinki Allekirjitus C c 'l C.< ^... ^ Jari Lavnen, laitksen jhtaja Metrplia PL 4000 Bulevardi 31 wvav.metrplia.fi AfTimattikrkeakulu Metrplia Helsinki Puhelin Y-tunnus:

14 Lähettäjä: Anna-Maria Vilkuna Lähetetty: 28. elkuuta :15 Vastaanttaja: Kirjaam Helsinki Kpi: Innvaatirahast; Minna Mättänen; Juhana Kkknen; Antti Piirnen; Knkla Riitta/Metrplia; Harri Airaksinen; Sal Outi Aihe: Innvaatirahastlle hakemus DIME - Digitaaliset metataidt Liitteet: DIME - Digitaaliset metataidt.pdf Hyvä Vastaanttaja, Haemme rahitusta Helsingin kaupungin innvaatirahastlta hankkeelle: DIME - Digitaaliset metataidt Vakuutamme myös, että Metrplia sustuu innvaatirahastn edellyttämiin, seuraaviin ehtihin: hankkeen lpputulsten tekijänikeudet ja muut immateriaaliikeudet kuuluvat lpputulksen tekijälle/tekijöille, kaikki hankkeeseen sallistuvat taht saavat rinnakkaiset käyttöikeudet lpputulkseen, lpputulkset vat julkisia, lpputulkset (esim. paikkatiet) julkaistaan mahdllisuuksien mukaan avimena datana Helsinki Regin Infsharen ( kautta, jllin ne vat vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. terveisin, Anna-Maria Vilkuna Ms Anna-Maria Vilkuna Principal Lecturer, PhD Helsinki Metrplia University f Applied Sciences

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot