PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin työnimenä PROTOMOPRO 2.0 Rahoittajat Hämeen ELY-keskus, asiakasyritykset ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Vastuuorganisaatio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy(hankintayksikkö) Vastuuhenkilö Asiakkuusjohtaja Risto Mauno, Yrittäjyyspalvelut Hankkeen kesto Ilmoitus julkaistu Hilma-järjestelmä Huom! Kilpailutusta voidaan hyödyntää myös muussa vastuuorganisaation hankintatoiminnassa. 1. KILPAILUTTAJAORGANISAATIO Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä. Tarjoamme tukea ja asiantuntemusta yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan ensiaskelissa pienyrittäjän arjen haasteissa yrityksen kasvussa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä Lahden seudulle sijoittumisessa ja toimitilojen löytämisessä Kehitämme ja markkinoimme Lahden kaupunkiseutua entistä vetovoimaisemmaksi yritysympäristöksi Rakennamme Lahden kaupunkiseudusta kansainvälisen tason kasvu- ja kehitysympäristöä yrityksille hyödyntäen cleantech- ja muotoiluosaamista.

2 Aktivoimme kaupunkiseudun kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ja yritykset huomioon ottavaa toimintakulttuuria. Markkinoimme ja verkotamme Lahden kaupunkiseutua yritysympäristönä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omistajat Pääomistaja Lahden kaupunki (74 %). Muut omistajat Päijät-Hämeen kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, yliopistoja sekä korkeakouluja. Rahoittajakunnat Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila Osakeomistukset LADECilla on tytäryhtiö, uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon Oy. 2. KILPAILUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SOVELLETTAVA HANKINTAMENETTELY Tämän kilpailutuksen hankintakohteena ovat asiantuntijapalvelut yllä mainittuun hankkeeseen liittyen. Kilpailutuksen perusteella voidaan tehdä myös muita hankintayksikön hankkeisiin liittyviä hankintoja. Tämän puitekilpailutuksen perusteella tullaan tilaamaan minikilpailutusmenettelyllä ulkopuolisia asiantuntijapalveluja pääosin seuraaviin tarkoituksiin: - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät asiakaskohtaiset toimeksiannot - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Protomo Forum) - Kiihdyttämöyrityksiin ja Protomo-tiimeihin liittyvät tapahtumat sekä klinikkamuotoiset koulutus- ja konsultointitapahtumat (mm. Kiihdyttämö Forum) Tässä kilpailutuksessa on kyse avoimesta kilpailutusmenettelystä puitejärjestelyn aikaansaamiseksi. Tämän menettelyn kuvaus on liitteenä 1.

3 3. PROTOMOPRO 2.0:N TOIMINTAPROSESSI Tämä kilpailutus koskee organisaatiomme hakuvaiheessa olevaa hanketta, jonka lähtötiedot ovat tämän tarjouspyynnön alussa. Laajempi hankekuvaus liitteenä 2. Hankkeen ydinsisältö on kuvattu alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö 4. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tämän kilpailutuksen kohteena ovat siis erilaiset asiantuntijapalveluhankinnat, jotka on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2. Voitte tarjota yhteen tai useampaan seuraavassa käsiteltävistä osaamisalueista. 1. Liiketoiminnan suunnittelu ja strategia 2. Markkinointi 3. Viestintä 4. Myynti 5. Yritysjuridiikka 6. Teollisoikeudet 7. Kansainvälistyminen 8. Markkinatutkimus 9. Tuotannon organisointi 10. Rahoitus(erityisesti yksityinen pääomarahoitus) 11. Yritystalous/Kirjanpito

4 12. Verotus 13. Muotoilu 14. 3D-mallinnus ja prototypointi(mm. 3D-tulosteet) 15. Tiimin(organisaatio) kehittäminen Tarjouspyynnön kohteena olevien toimenpiteiden osalta lisätietoja antaa tämän tarjouskilpailun toteutuksesta vastaava henkilö hankintalain asettamin rajoittein koskien lähinnä tarjoajien samanarvoisen kohtelun periaatetta. Pyynnöt mieluiten sähköisesti osoitteeseen muutoin puhelimitse HANKKEEN PALVELUPROSESSI ASIAKKAAN, PALVELUNTUOTTAJAN JA PROTOMOPRO 2.0:N NÄKÖKULMISTA Hankkeen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytön ytimessä ovat asiakaskohtaiset toimeksiannot. Näitä toteutetaan kuitenkin ainoastaan Protomo-vaiheessa oleville asiakkaille, joilla ei ole vielä yritystä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia, joihin kutsutaan mukaan niin Protomon jäseniä(henkilöitä tai tiimejä) kuin myös Kiihdyttämövaiheen yrittäjiä tai työntekijöitä. Tapahtumat voivat esimerkiksi olla muutaman tunnin luentotilaisuuksia tai toisaalta 0,5-2 päivää kestäviä sparrausklinikoita, joissa yhteisen osuuden jälkeen on yrityksillä mahdollisuus keskustella asiantuntijan(-oiden) kanssa yrityskohtaisista haasteista. Klinikkamuotoisten koulutusten ideana on nimenomaisesti tuottaa lyhyen introluennon jälkeen yritystä tai Protomon tiimiä suoraan hyödyttävää tietoa. Hankkeessa voidaan myös järjestää sellaisia tapahtumia, joihin pyritään saamaan mukaan jokin suomalainen tai ulkomaalainen tunnettu luennoitsija. Näitä luentoja ei siten lähtökohtaisesti tilata tämän puitejärjestelyn piiristä vaan suorahankintana esim. Speakers Forumin kautta. Nämä hankinnat hyväksytetään hankkeen päärahoittajalla eli Hämeen ELY-keskuksella ennen kyseisten luentojen tilaamista Minikilpailutusten toteutus asiakaskohtaisten toimeksiantojen osalta Hankkeessa toteutetaan erilaisia asiakaskohtaisia toimeksiantoja. Näiden toimeksiantojen kilpailutuksessa hyödynnetään suomalaisen Ekeiretsu Oy:n kehittämää HankintaSampo-palvelua(www.hankintasampo.fi). Järjestelmän idean kuvaus on liitteenä 4. Käytännössä minikilpailutus ja työn toteutus tapahtuu seuraavasti:

5 1. PROTOMOPRO 2.0:n asiakas/tiimi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta. 2. Asiakasvastuullinen liiketoimintakehittäjä valmistelee tarjouspyynnön Hankinta- Sampo-järjestelmään ja tarjouspyyntö kohdistuu vähintään kolmelle(3) osaamisalueella palveluja tarjoavalle yritykselle puitejärjestelyä koskevien tarjousten vertailun mukaisessa järjestyksessä. Joissain tapauksissa jopa kaikille kyseisen aihealueen tarjoajille riippuen siitä miten erityistä osaamista kyseiseen tarpeeseen haetaan. Jos esim. haemme pelialaa tuntevaa asiantuntijaa, ei kaikilla asiantuntijoilla ole kyseistä osaamista ja siten joudumme hakemaan soveliasta asiantuntijaa laajalla haulla. 3. Ensimmäisellä kerralla asiantuntijayritys rekisteröityy HankintaSampojärjestelmään nähdäkseen tarjouspyynnön. Rekisteröityminen on maksutonta. 4. Asiantuntijan on jätettävä tarjouksensa HankintaSammon kautta. HUOM! Asiantuntija saa minikilpailutuksessa tarjota palveluaan puitesopimuksessa määriteltyä hintaa alhaisemmalla hinnalla, mutta ei missään tapauksessa korkeammalla. 5. Hankintapäätös ja sen perustelut tulevat tiedoksi kaikille tarjoajille HankintaSammon kautta. 6. Voittaneen tarjouksen mukaisen työn tilaus ja toteutuminen johtaa tarjoajalle maksuvelvoitteeseen HankintaSammolle seuraavasti: - hankinnan veroton arvo eur ja alle -> 20 eur + alv - hankinnan veroton arvo eur -> 2% hankinnan arvosta + alv - mikäli toimeksianto ei toteudu täysimääräisenä, hyvittää järjestelmä palveluntarjoajaa 7. Asiantuntija toteuttaa palvelukokonaisuuden edellyttämän työn joko täysin itsenäisesti tai täysin/osittain yhdessä liiketoimintakehittäjän kanssa. 8. Työ raportoidaan tilaajalle eli Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle. Tämän tulee tapahtua ennen toimeksiannon laskutusta. 9. Lasku toimenpiteestä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle toimenpiteen valmistuttua laskutusohjeiden mukaisesti. 10. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy omistaa asiakaskohtaisten toimenpiteiden tulokset ja soveltaa niitä harkintansa mukaan asiakkaidensa hyväksi. Selvitysten tuloksia voidaan siis hyödyntää usean asiakkaan liiketoiminnassa tai sen valmistelussa Muiden toimenpiteiden kilpailutus Forumien, klinikkojen ja muiden tapahtumien kilpailutus tapahtuu suorilla sähköpostitse toteutettavilla tarjouspyynnöillä ilman yllä kuvattua menettelyä. Tapahtumat voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mikäli tarjoajalla on erityisen hyvä klinikkamuotoisesti tai muulla tavalla toteutettava ehdotus joka täyttää hankintalain suorahankintaa koskevat kriteerit. Suorahankintana toteutettavat hankinnat hyväksytetään näissä tapauksissa hankkeen päärahoittajan Hämeen ELY-keskuksen

6 toimesta ennen niiden tilaamista ja toteutusta. Näitä ehdotuksia voidaan myös pyytää täysin avoimella menettelyllä, joka kohdistetaan kaikille kyseisen osaamisalueen tarjoajille. Valintakriteerit määritellään tällaisia toimeksiantoja koskevissa tarjouspyynnöissä. 6. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Varsinaisen tarjousasiakirjan sisältöä koskevat suorat vaatimukset: - Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Palvelujen toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti suomeksi, mutta palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan palvelunsa myös toisella kotimaisella kielellä sekä englannin kielellä. PROTOMOPRO 2.0:n tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä tiimejä. - Varsinaisen tarjousasiakirjan maksimipituus on 18 sivua huomioiden sen, että kustakin kohdan 4.1. palvelualueesta saa tehdä vain yhden A4-sivun mittaisen kuvauksen. - Tarjouksessa tulee kuvata yrityksen aiempi kokemus alkuvaiheen kasvuyritysten eli ns. StartUp-yritysten osalta viimeisten kolmen vuoden ajalta. - Edelliseen kohtaan liittyen tarjousten vertailussa hyväksytään vain vuosina toteutetut toimeksiannot ja tarjouksesta tulee ilmetä referenssinä esitettävän toimeksiannon valmistumisvuosi. - Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan kokemus erilaisten klinikkamuotoisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä(luento+yrityskohtainen sparraus). - Palvelujen tuottamisessa saa käyttää alihankkijoita, mutta nämä tulee ilmoittaa selkeästi tarjouksessa. Puitejärjestelyyn valittava toimija vastaa alihankkijoiden toiminnasta hankintasopimuksen mukaisesti. - Mikäli tarjoaja viittaa tarjouksessaan kuuluvansa kansainväliseen konsulttiverkostoon, jonka jäseniä tarjoaja esittää toimeksiannoissa käyttävänsä(nimettävä yritykset jo puitetarjouksessa), tulee tarjoajan ilmaista millä tarjouspyynnön salassapidon varmistavalla menettelyllä tarjouspyyntö levitetään kyseessä olevalle verkostolle. - Tarjoukset tulee toimittaa kokonaisuudessaan paperimuodossa eli sähköisesti toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. - Tarjouksissa ei saa olla muovikansia tai muita muovisia kierteitä tai muuta vastaavaa. Tarjoukset tulisi mieluiten toimittaa paperiliittimillä koottuna. Tämän taustalla on se, että tarjoukset tullaan avaustilaisuudessa kansioimaan ja kaikki ylimääräinen hankaloittaa kansioimisen toteutusta. - Tarjoukset voivat olla osatarjouksia.

7 - Tarjouksesta tulee ilmetä vain palvelun päivähinta. Mikäli tilaus koskisi alle yhtä konsulttipäivää, jaetaan päivähinta 7:llä ja kerrotaan käytettävillä tunneilla. Puolikkaan päivän kustannusperuste on siten 0,5xpäivähinta. - Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös mahdolliset muut palvelun toteutukseen liittyvät kulut (kuten puhelin-, matka-, päiväraha- ja kopiointikulut jne.). Mikäli ne kuuluvat esitettyihin hintoihin, tulee tämä todeta selvästi tarjouksessa. Tarjouksessa esitettyihin hintoihin sisältymättömät päiväraha- ja kilometrikorvaukset maksetaan Verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruisina. Puitejärjestelyn tarjousten vertailussa käytetään vain ilmoitettua päivähintaa. Hankintasopimusten perusteella tehtävissä minikilpailutuksissa vertailussa käytetään kaikkia toimeksiannon kustannuksia. - Tarjousten tulee olla julkisia eli ne tulee voida hankintalain mukaisesti esittää niitä pyytäville henkilöille ja yrityksille. Mikäli tarjous on miltään osin luottamuksellinen, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta. - Ulkomaisten palveluntarjoajien tulee vakuuttaa, että ne toimivat palveluntarjonnassaan Suomen lainsäädännön velvoitteet huomioiden. - Tarjouksessa tulee määritellä selkeästi ne henkilöt, jotka vastaavat organisaatiossa puitejärjestelyyn liittyvistä asioista(mieluiten yksi päähenkilö ja hänelle varahenkilö). Näiden henkilöiden tulee huolehtia mm. tarjouspyyntöjen vastaanotosta ja kaikista hankintayksikön edellyttämistä toimenpiteistä. - Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat dokumentit: o yrityksen verovelkatodistus o yrityksen kaupparekisteriote o tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (mikäli tarjoajayrityksellä ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä, ei tilinpäätöstietoja tarvitse toimittaa) o jokaisen tarjouksenmukaista palvelua toteuttavan tarjoajan pääasiallisten vastuuhenkilöiden osalta henkilökohtainen ansioluettelo; nämä henkilöt vastaavat myös siitä, että toimeksiannon toteutuksessa olevat muut organisaatiossa työskentelevät henkilöt omaavat riittävän osaamisen toimeksiannon toteutuksessa o mikäli jokin edellä mainituista dokumenteista puuttuu tarjouksen liitteistä eikä sille ole hankintalain mukaisesti hyväksyttävää selitystä, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta - Tarjoajan tulee tarjouksessaan erillisellä liitteellä nimenomaisesti ja selkeästi vakuuttaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa: o tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin o tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin(jos yrityksessä on työntekijöitä yrittäjien lisäksi) tai ei kuulu o tarjoaja kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (jos ei kuulu, tulee tarjoajan selvittää liitteessä miksi yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen)

8 - Puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen sopimusehtoina käytetään JYSE 2014-ehtoja(Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä TARJOUSTEN KESKEISET ARVIOINTIPERUSTEET JA VALINTAKRITEERIT Tarjousten keskeinen arviointiperuste on hankinnan kokonaistaloudellisuus. Seuraavassa kuvataan puitejärjestelyä koskevat arviointikriteerit. A. HINTA o hintavertailussa huomioidaan vain alviton päivähinta o painotus on 50 % kokonaisarviosta o koko kilpailutuksen edullisimmalle tarjoukselle sijapiste1/tarjoajien lukumäärä; hinnassa halvimmalle 1 ja seuraaville 1+hinnanero% B. KOKEMUS STARTUP-YRITYSTEN KONSULTOINNISTA Tarjoajan kokemus aloittavien alle 5 vuotta toimineiden alkuvaiheen kasvuyritysten(ns. StartUp-yritykset) konsultoinnista. o pyydämme tarjoajaa määrittelemään tarjouksessaan oman käsityksensä siitä, millainen yritys on alkuvaiheen kasvuyritys eli StartUpyritys? o tarjousvertailussa huomioidaan yrityksen viimeisen kolmen vuoden aikana StartUp-yrityksille tai sellaista valmisteleville tehdyt toimeksiannot ja niissä aikaansaadut tulokset, jotka tulee esittää eiluottamuksellisessa muodossa o kokemuksen ja referenssien painotus on 50% ja kokemus arvioidaan asteikolla 1-3; 1 paras ja 3 heikoin o pisteytyksen perusteet: 1=toiminnan erityisenä painopistealueena ovat StartUp-yritykset 2=omaa kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista 3=ei käytännön kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista Pisteytysmalli: Yritys Hinta Hinta (50%) Kokemus StartUp (50%) Yhteispisteet painotuksin A 1000,00 1,00 1,00 1,00 C 1100,00 1,10 1,00 1,05 B 1100,00 1,10 1,00 1,05 D 1200,00 1,20 2,00 1,60

9 E 1500,00 1,50 3,00 2,25 Hankkeen asiakaskohtaiset kilpailutukset toteutetaan kohdassa 5. esitetyllä tavalla. 8. HANKINNAN MUUT EHDOT Palveluja voidaan ostaa yrityksiltä, rekisteröidyiltä yhdistyksiltä tai muilta Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaan rekisteröidyiltä organisaatioilta hankintalain säännösten mukaisesti ja rajoittein. Yksityishenkilöt eivät voi olla kilpailutuksen tarjoajina. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ei sitoudu minkäänlaisiin palveluhankintoihin tämän kilpailutuksen perusteella, vaikka kyseinen toimija olisikin hyväksytty(puitejärjestely) jonkin palvelun mahdolliseksi toteuttajaksi. Kaikkien puitejärjestelyyn hyväksyttävien toimijoiden kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus kyseiseen puitejärjestelyyn kuulumisesta. Asiantuntijapalvelujen julkisesta rahoittamisesta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle vastaavat Hämeen ELY-keskus ja alueen kunnat. Asiantuntijapalveluiden tuottajien tulee sitoutua toimittamaan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle kaikki se informaatio, mikä tarvitaan sen raportointiin ja maksatukseen rahoittajien suuntaan. Tämä koskettaa viiden vuoden ajanjaksoa hankkeen päättymisestä. Palveluntarjoaja ei voi lähtökohtaisesti laskuttaa toimenpiteistä ennen niiden valmistumista. Poikkeuksen tästä tekevät yli 2 kuukautta kestävät toimenpiteet, joiden osalta voidaan sopia erikseen muusta laskutustavasta. Alle 2 kk kestävien toimeksiantojen osalta sovelletaan myös periaatetta, jonka mukaisesti toimeksiannon tulee olla kirjallisesti raportoitu Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ennen toimeksiannon laskutusta. Kaikki yksittäiseen puitejärjestelyn perusteella tehtävään palveluhankintaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tämän osalta kilpailutuksessa hyväksyttävien toimijoiden tulee allekirjoittaa puitejärjestelyä koskeva hankintasopimus, jossa on euron suuruinen uhkasakko. Tarjoaja ei saa käyttää puitejärjestelyyn hyväksymättömiä alihankkijoita tarjoamansa palvelun toteuttamisessa. Nämä yhteistyökumppanit tulee nimetä tarjouksessa. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa esim. virallisesti organisoitua kan-

10 sainvälistä kumppaniverkostoa, tulee näidenkin osalta määritellä ne nimenomaiset yritykset, joita tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa. Kilpailutuksessa hyväksytään myös osatarjoukset joista selkeästi ilmenee mihin kohdan 4.1. palveluluokkaan tarjous liittyy ja ns. vaihtoehtoiset tarjoukset. Tämä lähtökohta perustuu lähinnä siihen, ettei tässä tarjouspyynnössä ole ilmaistu yksityiskohtaisesti millaista palvelua tarjoajien tulee tarjota palvelutarpeeseemme. Tällä perusteella tarjouksen pyytäjä haluaa tietää, millaisin palveluin eri toimijat lähestyvät palvelutarpeitamme. 9. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyssä noudatetaan hankintalain säännöksiä, jolla varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Lähtökohtaisesti menettely on seuraavanlainen: 1. Tarjousten avaustilaisuus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintapäätös tarjouskilpailuun osallistuneille 6. Hankintasopimus puitejärjestelyyn hyväksyttyjen osalta 10. HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on palvelujen tilaaja ja maksaja. Hankinnat liittyvät lähtökohtaisesti kohdassa 1 määriteltyyn hankkeeseen. Hanke tulee suunnitelmiemme mukaan käynnistymään ja päättymään Mikäli hanke jatkuu syystä tai toisesta tätä pidemmälle, haluamme varata mahdollisuuden toteuttaa ulkopuolisia hankintoja myös hankkeelle haettavana jatkoaikana saman kilpailutuksen perusteella. Tähän liittyy kohdassa 12 määriteltävä tarjousten voimassaoloa koskeva pidennys hankkeen pituuteen nähden. 11. HANKINTOJEN MÄÄRÄ Vuosien 2015 ja 2016 kokonaishankinnat ovat tämän kilpailutuksen osalta maksimissaan euroa riippuen hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksyttävästä budjetista. Hankintojen euromääräinen kokoluokka yksittäisten toimenpiteiden osalta vaihtelee pääsääntöisesti euron välillä.

11 12. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO Tarjousten tulee kattaa ajanjakso TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin klo mennessä kirjeitse osoitteeseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Yrittäjyyspalvelut/ProtomoPro 2.0, Projektipäällikkö Mikko Kyle, Niemenkatu 73, LAHTI. 14. TARJOUSPYYNNÖN JULKISTAMINEN Tämä tarjouspyyntö toimitetaan Hilma-järjestelmään(www.hankintailmoitus.fi) , joka on julkisia hankintoja koskeva tiedotusjärjestelmä. Lisäksi hankkeen vastuuorganisaatio saa pyytää tämän tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen suoraan haluamiltaan toimijoilta. Tarjouspyynnön sisältö on tällöin täsmälleen Hilmassa julkaistun tarjouspyynnön mukainen ja sitä ei toimiteta kenellekkään ennen sen julkaisemista Hilma-järjestelmässä. 15. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouskäsittelyä koordinoi ja lisätietoja antaa projektipäällikkö Mikko Kyle puh , Lahdessa Risto Mauno asiakkuusjohtaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Yrittäjyyspalvelut LIITTEET Puitejärjestely

12 Hankekuvaus ProtomoPro 2.0 JYSE2014-sopimusehdot HankintaSampo

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI

LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1 12.5.2015 LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1. PROJEKTIN TAUSTA Suomen ja myös koko Euroopan kansantalous yskii edelleen erittäin voimakkaasti, joka näkyy

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot