PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin työnimenä PROTOMOPRO 2.0 Rahoittajat Hämeen ELY-keskus, asiakasyritykset ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Vastuuorganisaatio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy(hankintayksikkö) Vastuuhenkilö Asiakkuusjohtaja Risto Mauno, Yrittäjyyspalvelut Hankkeen kesto Ilmoitus julkaistu Hilma-järjestelmä Huom! Kilpailutusta voidaan hyödyntää myös muussa vastuuorganisaation hankintatoiminnassa. 1. KILPAILUTTAJAORGANISAATIO Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä. Tarjoamme tukea ja asiantuntemusta yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan ensiaskelissa pienyrittäjän arjen haasteissa yrityksen kasvussa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä Lahden seudulle sijoittumisessa ja toimitilojen löytämisessä Kehitämme ja markkinoimme Lahden kaupunkiseutua entistä vetovoimaisemmaksi yritysympäristöksi Rakennamme Lahden kaupunkiseudusta kansainvälisen tason kasvu- ja kehitysympäristöä yrityksille hyödyntäen cleantech- ja muotoiluosaamista.

2 Aktivoimme kaupunkiseudun kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ja yritykset huomioon ottavaa toimintakulttuuria. Markkinoimme ja verkotamme Lahden kaupunkiseutua yritysympäristönä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omistajat Pääomistaja Lahden kaupunki (74 %). Muut omistajat Päijät-Hämeen kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, yliopistoja sekä korkeakouluja. Rahoittajakunnat Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila Osakeomistukset LADECilla on tytäryhtiö, uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon Oy. 2. KILPAILUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SOVELLETTAVA HANKINTAMENETTELY Tämän kilpailutuksen hankintakohteena ovat asiantuntijapalvelut yllä mainittuun hankkeeseen liittyen. Kilpailutuksen perusteella voidaan tehdä myös muita hankintayksikön hankkeisiin liittyviä hankintoja. Tämän puitekilpailutuksen perusteella tullaan tilaamaan minikilpailutusmenettelyllä ulkopuolisia asiantuntijapalveluja pääosin seuraaviin tarkoituksiin: - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät asiakaskohtaiset toimeksiannot - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Protomo Forum) - Kiihdyttämöyrityksiin ja Protomo-tiimeihin liittyvät tapahtumat sekä klinikkamuotoiset koulutus- ja konsultointitapahtumat (mm. Kiihdyttämö Forum) Tässä kilpailutuksessa on kyse avoimesta kilpailutusmenettelystä puitejärjestelyn aikaansaamiseksi. Tämän menettelyn kuvaus on liitteenä 1.

3 3. PROTOMOPRO 2.0:N TOIMINTAPROSESSI Tämä kilpailutus koskee organisaatiomme hakuvaiheessa olevaa hanketta, jonka lähtötiedot ovat tämän tarjouspyynnön alussa. Laajempi hankekuvaus liitteenä 2. Hankkeen ydinsisältö on kuvattu alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö 4. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tämän kilpailutuksen kohteena ovat siis erilaiset asiantuntijapalveluhankinnat, jotka on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2. Voitte tarjota yhteen tai useampaan seuraavassa käsiteltävistä osaamisalueista. 1. Liiketoiminnan suunnittelu ja strategia 2. Markkinointi 3. Viestintä 4. Myynti 5. Yritysjuridiikka 6. Teollisoikeudet 7. Kansainvälistyminen 8. Markkinatutkimus 9. Tuotannon organisointi 10. Rahoitus(erityisesti yksityinen pääomarahoitus) 11. Yritystalous/Kirjanpito

4 12. Verotus 13. Muotoilu 14. 3D-mallinnus ja prototypointi(mm. 3D-tulosteet) 15. Tiimin(organisaatio) kehittäminen Tarjouspyynnön kohteena olevien toimenpiteiden osalta lisätietoja antaa tämän tarjouskilpailun toteutuksesta vastaava henkilö hankintalain asettamin rajoittein koskien lähinnä tarjoajien samanarvoisen kohtelun periaatetta. Pyynnöt mieluiten sähköisesti osoitteeseen muutoin puhelimitse HANKKEEN PALVELUPROSESSI ASIAKKAAN, PALVELUNTUOTTAJAN JA PROTOMOPRO 2.0:N NÄKÖKULMISTA Hankkeen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytön ytimessä ovat asiakaskohtaiset toimeksiannot. Näitä toteutetaan kuitenkin ainoastaan Protomo-vaiheessa oleville asiakkaille, joilla ei ole vielä yritystä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia, joihin kutsutaan mukaan niin Protomon jäseniä(henkilöitä tai tiimejä) kuin myös Kiihdyttämövaiheen yrittäjiä tai työntekijöitä. Tapahtumat voivat esimerkiksi olla muutaman tunnin luentotilaisuuksia tai toisaalta 0,5-2 päivää kestäviä sparrausklinikoita, joissa yhteisen osuuden jälkeen on yrityksillä mahdollisuus keskustella asiantuntijan(-oiden) kanssa yrityskohtaisista haasteista. Klinikkamuotoisten koulutusten ideana on nimenomaisesti tuottaa lyhyen introluennon jälkeen yritystä tai Protomon tiimiä suoraan hyödyttävää tietoa. Hankkeessa voidaan myös järjestää sellaisia tapahtumia, joihin pyritään saamaan mukaan jokin suomalainen tai ulkomaalainen tunnettu luennoitsija. Näitä luentoja ei siten lähtökohtaisesti tilata tämän puitejärjestelyn piiristä vaan suorahankintana esim. Speakers Forumin kautta. Nämä hankinnat hyväksytetään hankkeen päärahoittajalla eli Hämeen ELY-keskuksella ennen kyseisten luentojen tilaamista Minikilpailutusten toteutus asiakaskohtaisten toimeksiantojen osalta Hankkeessa toteutetaan erilaisia asiakaskohtaisia toimeksiantoja. Näiden toimeksiantojen kilpailutuksessa hyödynnetään suomalaisen Ekeiretsu Oy:n kehittämää HankintaSampo-palvelua(www.hankintasampo.fi). Järjestelmän idean kuvaus on liitteenä 4. Käytännössä minikilpailutus ja työn toteutus tapahtuu seuraavasti:

5 1. PROTOMOPRO 2.0:n asiakas/tiimi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta. 2. Asiakasvastuullinen liiketoimintakehittäjä valmistelee tarjouspyynnön Hankinta- Sampo-järjestelmään ja tarjouspyyntö kohdistuu vähintään kolmelle(3) osaamisalueella palveluja tarjoavalle yritykselle puitejärjestelyä koskevien tarjousten vertailun mukaisessa järjestyksessä. Joissain tapauksissa jopa kaikille kyseisen aihealueen tarjoajille riippuen siitä miten erityistä osaamista kyseiseen tarpeeseen haetaan. Jos esim. haemme pelialaa tuntevaa asiantuntijaa, ei kaikilla asiantuntijoilla ole kyseistä osaamista ja siten joudumme hakemaan soveliasta asiantuntijaa laajalla haulla. 3. Ensimmäisellä kerralla asiantuntijayritys rekisteröityy HankintaSampojärjestelmään nähdäkseen tarjouspyynnön. Rekisteröityminen on maksutonta. 4. Asiantuntijan on jätettävä tarjouksensa HankintaSammon kautta. HUOM! Asiantuntija saa minikilpailutuksessa tarjota palveluaan puitesopimuksessa määriteltyä hintaa alhaisemmalla hinnalla, mutta ei missään tapauksessa korkeammalla. 5. Hankintapäätös ja sen perustelut tulevat tiedoksi kaikille tarjoajille HankintaSammon kautta. 6. Voittaneen tarjouksen mukaisen työn tilaus ja toteutuminen johtaa tarjoajalle maksuvelvoitteeseen HankintaSammolle seuraavasti: - hankinnan veroton arvo eur ja alle -> 20 eur + alv - hankinnan veroton arvo eur -> 2% hankinnan arvosta + alv - mikäli toimeksianto ei toteudu täysimääräisenä, hyvittää järjestelmä palveluntarjoajaa 7. Asiantuntija toteuttaa palvelukokonaisuuden edellyttämän työn joko täysin itsenäisesti tai täysin/osittain yhdessä liiketoimintakehittäjän kanssa. 8. Työ raportoidaan tilaajalle eli Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle. Tämän tulee tapahtua ennen toimeksiannon laskutusta. 9. Lasku toimenpiteestä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle toimenpiteen valmistuttua laskutusohjeiden mukaisesti. 10. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy omistaa asiakaskohtaisten toimenpiteiden tulokset ja soveltaa niitä harkintansa mukaan asiakkaidensa hyväksi. Selvitysten tuloksia voidaan siis hyödyntää usean asiakkaan liiketoiminnassa tai sen valmistelussa Muiden toimenpiteiden kilpailutus Forumien, klinikkojen ja muiden tapahtumien kilpailutus tapahtuu suorilla sähköpostitse toteutettavilla tarjouspyynnöillä ilman yllä kuvattua menettelyä. Tapahtumat voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mikäli tarjoajalla on erityisen hyvä klinikkamuotoisesti tai muulla tavalla toteutettava ehdotus joka täyttää hankintalain suorahankintaa koskevat kriteerit. Suorahankintana toteutettavat hankinnat hyväksytetään näissä tapauksissa hankkeen päärahoittajan Hämeen ELY-keskuksen

6 toimesta ennen niiden tilaamista ja toteutusta. Näitä ehdotuksia voidaan myös pyytää täysin avoimella menettelyllä, joka kohdistetaan kaikille kyseisen osaamisalueen tarjoajille. Valintakriteerit määritellään tällaisia toimeksiantoja koskevissa tarjouspyynnöissä. 6. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Varsinaisen tarjousasiakirjan sisältöä koskevat suorat vaatimukset: - Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Palvelujen toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti suomeksi, mutta palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan palvelunsa myös toisella kotimaisella kielellä sekä englannin kielellä. PROTOMOPRO 2.0:n tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä tiimejä. - Varsinaisen tarjousasiakirjan maksimipituus on 18 sivua huomioiden sen, että kustakin kohdan 4.1. palvelualueesta saa tehdä vain yhden A4-sivun mittaisen kuvauksen. - Tarjouksessa tulee kuvata yrityksen aiempi kokemus alkuvaiheen kasvuyritysten eli ns. StartUp-yritysten osalta viimeisten kolmen vuoden ajalta. - Edelliseen kohtaan liittyen tarjousten vertailussa hyväksytään vain vuosina toteutetut toimeksiannot ja tarjouksesta tulee ilmetä referenssinä esitettävän toimeksiannon valmistumisvuosi. - Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan kokemus erilaisten klinikkamuotoisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä(luento+yrityskohtainen sparraus). - Palvelujen tuottamisessa saa käyttää alihankkijoita, mutta nämä tulee ilmoittaa selkeästi tarjouksessa. Puitejärjestelyyn valittava toimija vastaa alihankkijoiden toiminnasta hankintasopimuksen mukaisesti. - Mikäli tarjoaja viittaa tarjouksessaan kuuluvansa kansainväliseen konsulttiverkostoon, jonka jäseniä tarjoaja esittää toimeksiannoissa käyttävänsä(nimettävä yritykset jo puitetarjouksessa), tulee tarjoajan ilmaista millä tarjouspyynnön salassapidon varmistavalla menettelyllä tarjouspyyntö levitetään kyseessä olevalle verkostolle. - Tarjoukset tulee toimittaa kokonaisuudessaan paperimuodossa eli sähköisesti toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. - Tarjouksissa ei saa olla muovikansia tai muita muovisia kierteitä tai muuta vastaavaa. Tarjoukset tulisi mieluiten toimittaa paperiliittimillä koottuna. Tämän taustalla on se, että tarjoukset tullaan avaustilaisuudessa kansioimaan ja kaikki ylimääräinen hankaloittaa kansioimisen toteutusta. - Tarjoukset voivat olla osatarjouksia.

7 - Tarjouksesta tulee ilmetä vain palvelun päivähinta. Mikäli tilaus koskisi alle yhtä konsulttipäivää, jaetaan päivähinta 7:llä ja kerrotaan käytettävillä tunneilla. Puolikkaan päivän kustannusperuste on siten 0,5xpäivähinta. - Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös mahdolliset muut palvelun toteutukseen liittyvät kulut (kuten puhelin-, matka-, päiväraha- ja kopiointikulut jne.). Mikäli ne kuuluvat esitettyihin hintoihin, tulee tämä todeta selvästi tarjouksessa. Tarjouksessa esitettyihin hintoihin sisältymättömät päiväraha- ja kilometrikorvaukset maksetaan Verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruisina. Puitejärjestelyn tarjousten vertailussa käytetään vain ilmoitettua päivähintaa. Hankintasopimusten perusteella tehtävissä minikilpailutuksissa vertailussa käytetään kaikkia toimeksiannon kustannuksia. - Tarjousten tulee olla julkisia eli ne tulee voida hankintalain mukaisesti esittää niitä pyytäville henkilöille ja yrityksille. Mikäli tarjous on miltään osin luottamuksellinen, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta. - Ulkomaisten palveluntarjoajien tulee vakuuttaa, että ne toimivat palveluntarjonnassaan Suomen lainsäädännön velvoitteet huomioiden. - Tarjouksessa tulee määritellä selkeästi ne henkilöt, jotka vastaavat organisaatiossa puitejärjestelyyn liittyvistä asioista(mieluiten yksi päähenkilö ja hänelle varahenkilö). Näiden henkilöiden tulee huolehtia mm. tarjouspyyntöjen vastaanotosta ja kaikista hankintayksikön edellyttämistä toimenpiteistä. - Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat dokumentit: o yrityksen verovelkatodistus o yrityksen kaupparekisteriote o tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (mikäli tarjoajayrityksellä ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä, ei tilinpäätöstietoja tarvitse toimittaa) o jokaisen tarjouksenmukaista palvelua toteuttavan tarjoajan pääasiallisten vastuuhenkilöiden osalta henkilökohtainen ansioluettelo; nämä henkilöt vastaavat myös siitä, että toimeksiannon toteutuksessa olevat muut organisaatiossa työskentelevät henkilöt omaavat riittävän osaamisen toimeksiannon toteutuksessa o mikäli jokin edellä mainituista dokumenteista puuttuu tarjouksen liitteistä eikä sille ole hankintalain mukaisesti hyväksyttävää selitystä, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta - Tarjoajan tulee tarjouksessaan erillisellä liitteellä nimenomaisesti ja selkeästi vakuuttaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa: o tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin o tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin(jos yrityksessä on työntekijöitä yrittäjien lisäksi) tai ei kuulu o tarjoaja kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (jos ei kuulu, tulee tarjoajan selvittää liitteessä miksi yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen)

8 - Puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen sopimusehtoina käytetään JYSE 2014-ehtoja(Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä TARJOUSTEN KESKEISET ARVIOINTIPERUSTEET JA VALINTAKRITEERIT Tarjousten keskeinen arviointiperuste on hankinnan kokonaistaloudellisuus. Seuraavassa kuvataan puitejärjestelyä koskevat arviointikriteerit. A. HINTA o hintavertailussa huomioidaan vain alviton päivähinta o painotus on 50 % kokonaisarviosta o koko kilpailutuksen edullisimmalle tarjoukselle sijapiste1/tarjoajien lukumäärä; hinnassa halvimmalle 1 ja seuraaville 1+hinnanero% B. KOKEMUS STARTUP-YRITYSTEN KONSULTOINNISTA Tarjoajan kokemus aloittavien alle 5 vuotta toimineiden alkuvaiheen kasvuyritysten(ns. StartUp-yritykset) konsultoinnista. o pyydämme tarjoajaa määrittelemään tarjouksessaan oman käsityksensä siitä, millainen yritys on alkuvaiheen kasvuyritys eli StartUpyritys? o tarjousvertailussa huomioidaan yrityksen viimeisen kolmen vuoden aikana StartUp-yrityksille tai sellaista valmisteleville tehdyt toimeksiannot ja niissä aikaansaadut tulokset, jotka tulee esittää eiluottamuksellisessa muodossa o kokemuksen ja referenssien painotus on 50% ja kokemus arvioidaan asteikolla 1-3; 1 paras ja 3 heikoin o pisteytyksen perusteet: 1=toiminnan erityisenä painopistealueena ovat StartUp-yritykset 2=omaa kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista 3=ei käytännön kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista Pisteytysmalli: Yritys Hinta Hinta (50%) Kokemus StartUp (50%) Yhteispisteet painotuksin A 1000,00 1,00 1,00 1,00 C 1100,00 1,10 1,00 1,05 B 1100,00 1,10 1,00 1,05 D 1200,00 1,20 2,00 1,60

9 E 1500,00 1,50 3,00 2,25 Hankkeen asiakaskohtaiset kilpailutukset toteutetaan kohdassa 5. esitetyllä tavalla. 8. HANKINNAN MUUT EHDOT Palveluja voidaan ostaa yrityksiltä, rekisteröidyiltä yhdistyksiltä tai muilta Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaan rekisteröidyiltä organisaatioilta hankintalain säännösten mukaisesti ja rajoittein. Yksityishenkilöt eivät voi olla kilpailutuksen tarjoajina. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ei sitoudu minkäänlaisiin palveluhankintoihin tämän kilpailutuksen perusteella, vaikka kyseinen toimija olisikin hyväksytty(puitejärjestely) jonkin palvelun mahdolliseksi toteuttajaksi. Kaikkien puitejärjestelyyn hyväksyttävien toimijoiden kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus kyseiseen puitejärjestelyyn kuulumisesta. Asiantuntijapalvelujen julkisesta rahoittamisesta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle vastaavat Hämeen ELY-keskus ja alueen kunnat. Asiantuntijapalveluiden tuottajien tulee sitoutua toimittamaan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle kaikki se informaatio, mikä tarvitaan sen raportointiin ja maksatukseen rahoittajien suuntaan. Tämä koskettaa viiden vuoden ajanjaksoa hankkeen päättymisestä. Palveluntarjoaja ei voi lähtökohtaisesti laskuttaa toimenpiteistä ennen niiden valmistumista. Poikkeuksen tästä tekevät yli 2 kuukautta kestävät toimenpiteet, joiden osalta voidaan sopia erikseen muusta laskutustavasta. Alle 2 kk kestävien toimeksiantojen osalta sovelletaan myös periaatetta, jonka mukaisesti toimeksiannon tulee olla kirjallisesti raportoitu Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ennen toimeksiannon laskutusta. Kaikki yksittäiseen puitejärjestelyn perusteella tehtävään palveluhankintaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tämän osalta kilpailutuksessa hyväksyttävien toimijoiden tulee allekirjoittaa puitejärjestelyä koskeva hankintasopimus, jossa on euron suuruinen uhkasakko. Tarjoaja ei saa käyttää puitejärjestelyyn hyväksymättömiä alihankkijoita tarjoamansa palvelun toteuttamisessa. Nämä yhteistyökumppanit tulee nimetä tarjouksessa. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa esim. virallisesti organisoitua kan-

10 sainvälistä kumppaniverkostoa, tulee näidenkin osalta määritellä ne nimenomaiset yritykset, joita tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa. Kilpailutuksessa hyväksytään myös osatarjoukset joista selkeästi ilmenee mihin kohdan 4.1. palveluluokkaan tarjous liittyy ja ns. vaihtoehtoiset tarjoukset. Tämä lähtökohta perustuu lähinnä siihen, ettei tässä tarjouspyynnössä ole ilmaistu yksityiskohtaisesti millaista palvelua tarjoajien tulee tarjota palvelutarpeeseemme. Tällä perusteella tarjouksen pyytäjä haluaa tietää, millaisin palveluin eri toimijat lähestyvät palvelutarpeitamme. 9. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyssä noudatetaan hankintalain säännöksiä, jolla varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Lähtökohtaisesti menettely on seuraavanlainen: 1. Tarjousten avaustilaisuus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintapäätös tarjouskilpailuun osallistuneille 6. Hankintasopimus puitejärjestelyyn hyväksyttyjen osalta 10. HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on palvelujen tilaaja ja maksaja. Hankinnat liittyvät lähtökohtaisesti kohdassa 1 määriteltyyn hankkeeseen. Hanke tulee suunnitelmiemme mukaan käynnistymään ja päättymään Mikäli hanke jatkuu syystä tai toisesta tätä pidemmälle, haluamme varata mahdollisuuden toteuttaa ulkopuolisia hankintoja myös hankkeelle haettavana jatkoaikana saman kilpailutuksen perusteella. Tähän liittyy kohdassa 12 määriteltävä tarjousten voimassaoloa koskeva pidennys hankkeen pituuteen nähden. 11. HANKINTOJEN MÄÄRÄ Vuosien 2015 ja 2016 kokonaishankinnat ovat tämän kilpailutuksen osalta maksimissaan euroa riippuen hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksyttävästä budjetista. Hankintojen euromääräinen kokoluokka yksittäisten toimenpiteiden osalta vaihtelee pääsääntöisesti euron välillä.

11 12. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO Tarjousten tulee kattaa ajanjakso TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin klo mennessä kirjeitse osoitteeseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Yrittäjyyspalvelut/ProtomoPro 2.0, Projektipäällikkö Mikko Kyle, Niemenkatu 73, LAHTI. 14. TARJOUSPYYNNÖN JULKISTAMINEN Tämä tarjouspyyntö toimitetaan Hilma-järjestelmään(www.hankintailmoitus.fi) , joka on julkisia hankintoja koskeva tiedotusjärjestelmä. Lisäksi hankkeen vastuuorganisaatio saa pyytää tämän tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen suoraan haluamiltaan toimijoilta. Tarjouspyynnön sisältö on tällöin täsmälleen Hilmassa julkaistun tarjouspyynnön mukainen ja sitä ei toimiteta kenellekkään ennen sen julkaisemista Hilma-järjestelmässä. 15. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouskäsittelyä koordinoi ja lisätietoja antaa projektipäällikkö Mikko Kyle puh , Lahdessa Risto Mauno asiakkuusjohtaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Yrittäjyyspalvelut LIITTEET Puitejärjestely

12 Hankekuvaus ProtomoPro 2.0 JYSE2014-sopimusehdot HankintaSampo

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille TAUSTATIETOA Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n päärahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI Sivu 1 / 5 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ KASVUINNO-PROJEKTIN ASIAKASTARINOITA -JULKAISUN TUOTTAMINEN KASVUINNO -projektin päätoteuttajana toimii Lestijärven

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 13.5.2011 TARJOUSPYYNTÖ TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO Hankintayksikkö Yhteyshenkilöt Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Työstökoneelle asetetut toiminnalliset vaatimukset:

Työstökoneelle asetetut toiminnalliset vaatimukset: Tarjouspyyntö 16.10.2014 1. Hankinnan kohde Länsirannikon Koulutus Oy Winnova pyytää tarjoustanne CNC-sorvista pyörivin työkaluin tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sorvi tulee opetuskäyttöön. Mikäli myyjä

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot