PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin työnimenä PROTOMOPRO 2.0 Rahoittajat Hämeen ELY-keskus, asiakasyritykset ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Vastuuorganisaatio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy(hankintayksikkö) Vastuuhenkilö Asiakkuusjohtaja Risto Mauno, Yrittäjyyspalvelut Hankkeen kesto Ilmoitus julkaistu Hilma-järjestelmä Huom! Kilpailutusta voidaan hyödyntää myös muussa vastuuorganisaation hankintatoiminnassa. 1. KILPAILUTTAJAORGANISAATIO Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä. Tarjoamme tukea ja asiantuntemusta yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan ensiaskelissa pienyrittäjän arjen haasteissa yrityksen kasvussa, uudistumisessa ja kansainvälistymisessä Lahden seudulle sijoittumisessa ja toimitilojen löytämisessä Kehitämme ja markkinoimme Lahden kaupunkiseutua entistä vetovoimaisemmaksi yritysympäristöksi Rakennamme Lahden kaupunkiseudusta kansainvälisen tason kasvu- ja kehitysympäristöä yrityksille hyödyntäen cleantech- ja muotoiluosaamista.

2 Aktivoimme kaupunkiseudun kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ja yritykset huomioon ottavaa toimintakulttuuria. Markkinoimme ja verkotamme Lahden kaupunkiseutua yritysympäristönä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omistajat Pääomistaja Lahden kaupunki (74 %). Muut omistajat Päijät-Hämeen kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, yliopistoja sekä korkeakouluja. Rahoittajakunnat Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila Osakeomistukset LADECilla on tytäryhtiö, uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon Oy. 2. KILPAILUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SOVELLETTAVA HANKINTAMENETTELY Tämän kilpailutuksen hankintakohteena ovat asiantuntijapalvelut yllä mainittuun hankkeeseen liittyen. Kilpailutuksen perusteella voidaan tehdä myös muita hankintayksikön hankkeisiin liittyviä hankintoja. Tämän puitekilpailutuksen perusteella tullaan tilaamaan minikilpailutusmenettelyllä ulkopuolisia asiantuntijapalveluja pääosin seuraaviin tarkoituksiin: - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät asiakaskohtaiset toimeksiannot - Protomoasiakkaisiin(ei yritystä) liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Protomo Forum) - Kiihdyttämöyrityksiin ja Protomo-tiimeihin liittyvät tapahtumat sekä klinikkamuotoiset koulutus- ja konsultointitapahtumat (mm. Kiihdyttämö Forum) Tässä kilpailutuksessa on kyse avoimesta kilpailutusmenettelystä puitejärjestelyn aikaansaamiseksi. Tämän menettelyn kuvaus on liitteenä 1.

3 3. PROTOMOPRO 2.0:N TOIMINTAPROSESSI Tämä kilpailutus koskee organisaatiomme hakuvaiheessa olevaa hanketta, jonka lähtötiedot ovat tämän tarjouspyynnön alussa. Laajempi hankekuvaus liitteenä 2. Hankkeen ydinsisältö on kuvattu alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö 4. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tämän kilpailutuksen kohteena ovat siis erilaiset asiantuntijapalveluhankinnat, jotka on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2. Voitte tarjota yhteen tai useampaan seuraavassa käsiteltävistä osaamisalueista. 1. Liiketoiminnan suunnittelu ja strategia 2. Markkinointi 3. Viestintä 4. Myynti 5. Yritysjuridiikka 6. Teollisoikeudet 7. Kansainvälistyminen 8. Markkinatutkimus 9. Tuotannon organisointi 10. Rahoitus(erityisesti yksityinen pääomarahoitus) 11. Yritystalous/Kirjanpito

4 12. Verotus 13. Muotoilu 14. 3D-mallinnus ja prototypointi(mm. 3D-tulosteet) 15. Tiimin(organisaatio) kehittäminen Tarjouspyynnön kohteena olevien toimenpiteiden osalta lisätietoja antaa tämän tarjouskilpailun toteutuksesta vastaava henkilö hankintalain asettamin rajoittein koskien lähinnä tarjoajien samanarvoisen kohtelun periaatetta. Pyynnöt mieluiten sähköisesti osoitteeseen muutoin puhelimitse HANKKEEN PALVELUPROSESSI ASIAKKAAN, PALVELUNTUOTTAJAN JA PROTOMOPRO 2.0:N NÄKÖKULMISTA Hankkeen ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytön ytimessä ovat asiakaskohtaiset toimeksiannot. Näitä toteutetaan kuitenkin ainoastaan Protomo-vaiheessa oleville asiakkaille, joilla ei ole vielä yritystä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan erilaisia tapahtumia, joihin kutsutaan mukaan niin Protomon jäseniä(henkilöitä tai tiimejä) kuin myös Kiihdyttämövaiheen yrittäjiä tai työntekijöitä. Tapahtumat voivat esimerkiksi olla muutaman tunnin luentotilaisuuksia tai toisaalta 0,5-2 päivää kestäviä sparrausklinikoita, joissa yhteisen osuuden jälkeen on yrityksillä mahdollisuus keskustella asiantuntijan(-oiden) kanssa yrityskohtaisista haasteista. Klinikkamuotoisten koulutusten ideana on nimenomaisesti tuottaa lyhyen introluennon jälkeen yritystä tai Protomon tiimiä suoraan hyödyttävää tietoa. Hankkeessa voidaan myös järjestää sellaisia tapahtumia, joihin pyritään saamaan mukaan jokin suomalainen tai ulkomaalainen tunnettu luennoitsija. Näitä luentoja ei siten lähtökohtaisesti tilata tämän puitejärjestelyn piiristä vaan suorahankintana esim. Speakers Forumin kautta. Nämä hankinnat hyväksytetään hankkeen päärahoittajalla eli Hämeen ELY-keskuksella ennen kyseisten luentojen tilaamista Minikilpailutusten toteutus asiakaskohtaisten toimeksiantojen osalta Hankkeessa toteutetaan erilaisia asiakaskohtaisia toimeksiantoja. Näiden toimeksiantojen kilpailutuksessa hyödynnetään suomalaisen Ekeiretsu Oy:n kehittämää HankintaSampo-palvelua(www.hankintasampo.fi). Järjestelmän idean kuvaus on liitteenä 4. Käytännössä minikilpailutus ja työn toteutus tapahtuu seuraavasti:

5 1. PROTOMOPRO 2.0:n asiakas/tiimi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta. 2. Asiakasvastuullinen liiketoimintakehittäjä valmistelee tarjouspyynnön Hankinta- Sampo-järjestelmään ja tarjouspyyntö kohdistuu vähintään kolmelle(3) osaamisalueella palveluja tarjoavalle yritykselle puitejärjestelyä koskevien tarjousten vertailun mukaisessa järjestyksessä. Joissain tapauksissa jopa kaikille kyseisen aihealueen tarjoajille riippuen siitä miten erityistä osaamista kyseiseen tarpeeseen haetaan. Jos esim. haemme pelialaa tuntevaa asiantuntijaa, ei kaikilla asiantuntijoilla ole kyseistä osaamista ja siten joudumme hakemaan soveliasta asiantuntijaa laajalla haulla. 3. Ensimmäisellä kerralla asiantuntijayritys rekisteröityy HankintaSampojärjestelmään nähdäkseen tarjouspyynnön. Rekisteröityminen on maksutonta. 4. Asiantuntijan on jätettävä tarjouksensa HankintaSammon kautta. HUOM! Asiantuntija saa minikilpailutuksessa tarjota palveluaan puitesopimuksessa määriteltyä hintaa alhaisemmalla hinnalla, mutta ei missään tapauksessa korkeammalla. 5. Hankintapäätös ja sen perustelut tulevat tiedoksi kaikille tarjoajille HankintaSammon kautta. 6. Voittaneen tarjouksen mukaisen työn tilaus ja toteutuminen johtaa tarjoajalle maksuvelvoitteeseen HankintaSammolle seuraavasti: - hankinnan veroton arvo eur ja alle -> 20 eur + alv - hankinnan veroton arvo eur -> 2% hankinnan arvosta + alv - mikäli toimeksianto ei toteudu täysimääräisenä, hyvittää järjestelmä palveluntarjoajaa 7. Asiantuntija toteuttaa palvelukokonaisuuden edellyttämän työn joko täysin itsenäisesti tai täysin/osittain yhdessä liiketoimintakehittäjän kanssa. 8. Työ raportoidaan tilaajalle eli Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle. Tämän tulee tapahtua ennen toimeksiannon laskutusta. 9. Lasku toimenpiteestä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle toimenpiteen valmistuttua laskutusohjeiden mukaisesti. 10. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy omistaa asiakaskohtaisten toimenpiteiden tulokset ja soveltaa niitä harkintansa mukaan asiakkaidensa hyväksi. Selvitysten tuloksia voidaan siis hyödyntää usean asiakkaan liiketoiminnassa tai sen valmistelussa Muiden toimenpiteiden kilpailutus Forumien, klinikkojen ja muiden tapahtumien kilpailutus tapahtuu suorilla sähköpostitse toteutettavilla tarjouspyynnöillä ilman yllä kuvattua menettelyä. Tapahtumat voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mikäli tarjoajalla on erityisen hyvä klinikkamuotoisesti tai muulla tavalla toteutettava ehdotus joka täyttää hankintalain suorahankintaa koskevat kriteerit. Suorahankintana toteutettavat hankinnat hyväksytetään näissä tapauksissa hankkeen päärahoittajan Hämeen ELY-keskuksen

6 toimesta ennen niiden tilaamista ja toteutusta. Näitä ehdotuksia voidaan myös pyytää täysin avoimella menettelyllä, joka kohdistetaan kaikille kyseisen osaamisalueen tarjoajille. Valintakriteerit määritellään tällaisia toimeksiantoja koskevissa tarjouspyynnöissä. 6. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET Varsinaisen tarjousasiakirjan sisältöä koskevat suorat vaatimukset: - Tarjous on jätettävä suomen kielellä. Palvelujen toteuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti suomeksi, mutta palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan palvelunsa myös toisella kotimaisella kielellä sekä englannin kielellä. PROTOMOPRO 2.0:n tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä tiimejä. - Varsinaisen tarjousasiakirjan maksimipituus on 18 sivua huomioiden sen, että kustakin kohdan 4.1. palvelualueesta saa tehdä vain yhden A4-sivun mittaisen kuvauksen. - Tarjouksessa tulee kuvata yrityksen aiempi kokemus alkuvaiheen kasvuyritysten eli ns. StartUp-yritysten osalta viimeisten kolmen vuoden ajalta. - Edelliseen kohtaan liittyen tarjousten vertailussa hyväksytään vain vuosina toteutetut toimeksiannot ja tarjouksesta tulee ilmetä referenssinä esitettävän toimeksiannon valmistumisvuosi. - Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan kokemus erilaisten klinikkamuotoisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä(luento+yrityskohtainen sparraus). - Palvelujen tuottamisessa saa käyttää alihankkijoita, mutta nämä tulee ilmoittaa selkeästi tarjouksessa. Puitejärjestelyyn valittava toimija vastaa alihankkijoiden toiminnasta hankintasopimuksen mukaisesti. - Mikäli tarjoaja viittaa tarjouksessaan kuuluvansa kansainväliseen konsulttiverkostoon, jonka jäseniä tarjoaja esittää toimeksiannoissa käyttävänsä(nimettävä yritykset jo puitetarjouksessa), tulee tarjoajan ilmaista millä tarjouspyynnön salassapidon varmistavalla menettelyllä tarjouspyyntö levitetään kyseessä olevalle verkostolle. - Tarjoukset tulee toimittaa kokonaisuudessaan paperimuodossa eli sähköisesti toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. - Tarjouksissa ei saa olla muovikansia tai muita muovisia kierteitä tai muuta vastaavaa. Tarjoukset tulisi mieluiten toimittaa paperiliittimillä koottuna. Tämän taustalla on se, että tarjoukset tullaan avaustilaisuudessa kansioimaan ja kaikki ylimääräinen hankaloittaa kansioimisen toteutusta. - Tarjoukset voivat olla osatarjouksia.

7 - Tarjouksesta tulee ilmetä vain palvelun päivähinta. Mikäli tilaus koskisi alle yhtä konsulttipäivää, jaetaan päivähinta 7:llä ja kerrotaan käytettävillä tunneilla. Puolikkaan päivän kustannusperuste on siten 0,5xpäivähinta. - Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös mahdolliset muut palvelun toteutukseen liittyvät kulut (kuten puhelin-, matka-, päiväraha- ja kopiointikulut jne.). Mikäli ne kuuluvat esitettyihin hintoihin, tulee tämä todeta selvästi tarjouksessa. Tarjouksessa esitettyihin hintoihin sisältymättömät päiväraha- ja kilometrikorvaukset maksetaan Verohallituksen verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruisina. Puitejärjestelyn tarjousten vertailussa käytetään vain ilmoitettua päivähintaa. Hankintasopimusten perusteella tehtävissä minikilpailutuksissa vertailussa käytetään kaikkia toimeksiannon kustannuksia. - Tarjousten tulee olla julkisia eli ne tulee voida hankintalain mukaisesti esittää niitä pyytäville henkilöille ja yrityksille. Mikäli tarjous on miltään osin luottamuksellinen, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta. - Ulkomaisten palveluntarjoajien tulee vakuuttaa, että ne toimivat palveluntarjonnassaan Suomen lainsäädännön velvoitteet huomioiden. - Tarjouksessa tulee määritellä selkeästi ne henkilöt, jotka vastaavat organisaatiossa puitejärjestelyyn liittyvistä asioista(mieluiten yksi päähenkilö ja hänelle varahenkilö). Näiden henkilöiden tulee huolehtia mm. tarjouspyyntöjen vastaanotosta ja kaikista hankintayksikön edellyttämistä toimenpiteistä. - Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat dokumentit: o yrityksen verovelkatodistus o yrityksen kaupparekisteriote o tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (mikäli tarjoajayrityksellä ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä, ei tilinpäätöstietoja tarvitse toimittaa) o jokaisen tarjouksenmukaista palvelua toteuttavan tarjoajan pääasiallisten vastuuhenkilöiden osalta henkilökohtainen ansioluettelo; nämä henkilöt vastaavat myös siitä, että toimeksiannon toteutuksessa olevat muut organisaatiossa työskentelevät henkilöt omaavat riittävän osaamisen toimeksiannon toteutuksessa o mikäli jokin edellä mainituista dokumenteista puuttuu tarjouksen liitteistä eikä sille ole hankintalain mukaisesti hyväksyttävää selitystä, hylätään tarjoaja kilpailutuksesta - Tarjoajan tulee tarjouksessaan erillisellä liitteellä nimenomaisesti ja selkeästi vakuuttaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa: o tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin o tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin(jos yrityksessä on työntekijöitä yrittäjien lisäksi) tai ei kuulu o tarjoaja kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (jos ei kuulu, tulee tarjoajan selvittää liitteessä miksi yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen)

8 - Puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen sopimusehtoina käytetään JYSE 2014-ehtoja(Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä TARJOUSTEN KESKEISET ARVIOINTIPERUSTEET JA VALINTAKRITEERIT Tarjousten keskeinen arviointiperuste on hankinnan kokonaistaloudellisuus. Seuraavassa kuvataan puitejärjestelyä koskevat arviointikriteerit. A. HINTA o hintavertailussa huomioidaan vain alviton päivähinta o painotus on 50 % kokonaisarviosta o koko kilpailutuksen edullisimmalle tarjoukselle sijapiste1/tarjoajien lukumäärä; hinnassa halvimmalle 1 ja seuraaville 1+hinnanero% B. KOKEMUS STARTUP-YRITYSTEN KONSULTOINNISTA Tarjoajan kokemus aloittavien alle 5 vuotta toimineiden alkuvaiheen kasvuyritysten(ns. StartUp-yritykset) konsultoinnista. o pyydämme tarjoajaa määrittelemään tarjouksessaan oman käsityksensä siitä, millainen yritys on alkuvaiheen kasvuyritys eli StartUpyritys? o tarjousvertailussa huomioidaan yrityksen viimeisen kolmen vuoden aikana StartUp-yrityksille tai sellaista valmisteleville tehdyt toimeksiannot ja niissä aikaansaadut tulokset, jotka tulee esittää eiluottamuksellisessa muodossa o kokemuksen ja referenssien painotus on 50% ja kokemus arvioidaan asteikolla 1-3; 1 paras ja 3 heikoin o pisteytyksen perusteet: 1=toiminnan erityisenä painopistealueena ovat StartUp-yritykset 2=omaa kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista 3=ei käytännön kokemusta StartUp-yritysten konsultoinnista Pisteytysmalli: Yritys Hinta Hinta (50%) Kokemus StartUp (50%) Yhteispisteet painotuksin A 1000,00 1,00 1,00 1,00 C 1100,00 1,10 1,00 1,05 B 1100,00 1,10 1,00 1,05 D 1200,00 1,20 2,00 1,60

9 E 1500,00 1,50 3,00 2,25 Hankkeen asiakaskohtaiset kilpailutukset toteutetaan kohdassa 5. esitetyllä tavalla. 8. HANKINNAN MUUT EHDOT Palveluja voidaan ostaa yrityksiltä, rekisteröidyiltä yhdistyksiltä tai muilta Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaan rekisteröidyiltä organisaatioilta hankintalain säännösten mukaisesti ja rajoittein. Yksityishenkilöt eivät voi olla kilpailutuksen tarjoajina. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ei sitoudu minkäänlaisiin palveluhankintoihin tämän kilpailutuksen perusteella, vaikka kyseinen toimija olisikin hyväksytty(puitejärjestely) jonkin palvelun mahdolliseksi toteuttajaksi. Kaikkien puitejärjestelyyn hyväksyttävien toimijoiden kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus kyseiseen puitejärjestelyyn kuulumisesta. Asiantuntijapalvelujen julkisesta rahoittamisesta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle vastaavat Hämeen ELY-keskus ja alueen kunnat. Asiantuntijapalveluiden tuottajien tulee sitoutua toimittamaan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle kaikki se informaatio, mikä tarvitaan sen raportointiin ja maksatukseen rahoittajien suuntaan. Tämä koskettaa viiden vuoden ajanjaksoa hankkeen päättymisestä. Palveluntarjoaja ei voi lähtökohtaisesti laskuttaa toimenpiteistä ennen niiden valmistumista. Poikkeuksen tästä tekevät yli 2 kuukautta kestävät toimenpiteet, joiden osalta voidaan sopia erikseen muusta laskutustavasta. Alle 2 kk kestävien toimeksiantojen osalta sovelletaan myös periaatetta, jonka mukaisesti toimeksiannon tulee olla kirjallisesti raportoitu Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ennen toimeksiannon laskutusta. Kaikki yksittäiseen puitejärjestelyn perusteella tehtävään palveluhankintaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tämän osalta kilpailutuksessa hyväksyttävien toimijoiden tulee allekirjoittaa puitejärjestelyä koskeva hankintasopimus, jossa on euron suuruinen uhkasakko. Tarjoaja ei saa käyttää puitejärjestelyyn hyväksymättömiä alihankkijoita tarjoamansa palvelun toteuttamisessa. Nämä yhteistyökumppanit tulee nimetä tarjouksessa. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa esim. virallisesti organisoitua kan-

10 sainvälistä kumppaniverkostoa, tulee näidenkin osalta määritellä ne nimenomaiset yritykset, joita tarjoaja aikoo käyttää toimeksiannoissa. Kilpailutuksessa hyväksytään myös osatarjoukset joista selkeästi ilmenee mihin kohdan 4.1. palveluluokkaan tarjous liittyy ja ns. vaihtoehtoiset tarjoukset. Tämä lähtökohta perustuu lähinnä siihen, ettei tässä tarjouspyynnössä ole ilmaistu yksityiskohtaisesti millaista palvelua tarjoajien tulee tarjota palvelutarpeeseemme. Tällä perusteella tarjouksen pyytäjä haluaa tietää, millaisin palveluin eri toimijat lähestyvät palvelutarpeitamme. 9. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyssä noudatetaan hankintalain säännöksiä, jolla varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Lähtökohtaisesti menettely on seuraavanlainen: 1. Tarjousten avaustilaisuus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintapäätös tarjouskilpailuun osallistuneille 6. Hankintasopimus puitejärjestelyyn hyväksyttyjen osalta 10. HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on palvelujen tilaaja ja maksaja. Hankinnat liittyvät lähtökohtaisesti kohdassa 1 määriteltyyn hankkeeseen. Hanke tulee suunnitelmiemme mukaan käynnistymään ja päättymään Mikäli hanke jatkuu syystä tai toisesta tätä pidemmälle, haluamme varata mahdollisuuden toteuttaa ulkopuolisia hankintoja myös hankkeelle haettavana jatkoaikana saman kilpailutuksen perusteella. Tähän liittyy kohdassa 12 määriteltävä tarjousten voimassaoloa koskeva pidennys hankkeen pituuteen nähden. 11. HANKINTOJEN MÄÄRÄ Vuosien 2015 ja 2016 kokonaishankinnat ovat tämän kilpailutuksen osalta maksimissaan euroa riippuen hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksyttävästä budjetista. Hankintojen euromääräinen kokoluokka yksittäisten toimenpiteiden osalta vaihtelee pääsääntöisesti euron välillä.

11 12. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO Tarjousten tulee kattaa ajanjakso TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin klo mennessä kirjeitse osoitteeseen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Yrittäjyyspalvelut/ProtomoPro 2.0, Projektipäällikkö Mikko Kyle, Niemenkatu 73, LAHTI. 14. TARJOUSPYYNNÖN JULKISTAMINEN Tämä tarjouspyyntö toimitetaan Hilma-järjestelmään(www.hankintailmoitus.fi) , joka on julkisia hankintoja koskeva tiedotusjärjestelmä. Lisäksi hankkeen vastuuorganisaatio saa pyytää tämän tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen suoraan haluamiltaan toimijoilta. Tarjouspyynnön sisältö on tällöin täsmälleen Hilmassa julkaistun tarjouspyynnön mukainen ja sitä ei toimiteta kenellekkään ennen sen julkaisemista Hilma-järjestelmässä. 15. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouskäsittelyä koordinoi ja lisätietoja antaa projektipäällikkö Mikko Kyle puh , Lahdessa Risto Mauno asiakkuusjohtaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Yrittäjyyspalvelut LIITTEET Puitejärjestely

12 Hankekuvaus ProtomoPro 2.0 JYSE2014-sopimusehdot HankintaSampo

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Esittely ja taustaa Turku Science Park on varsinaissuomalaisen innovaatioympäristön ydin, joka edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

BusinessOulun Innovaatiopalvelut, Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelman hankinta

BusinessOulun Innovaatiopalvelut, Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelman hankinta TARJOUSPYYNTÖ 7.4.2016 BusinessOulun Innovaatiopalvelut, Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelman hankinta Diaari OUKA/3054/02.08.01/2016 1. TAUSTA BusinessOulu (jäljempänä Tilaaja ) on Oulun kaupungin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3 RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA Sisällys 1. Tarjouspyyntö... 2 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö...... 2 1.2. Hankinnan kohde...

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 38/25/2014. Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa

Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 38/25/2014. Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa Tarjouspyyntö Innovaatiorahoituskeskus Tekes DM 1294658 17.6.2014 Tarjouspyyntö Asianajopalvelut avustuspetoksissa Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot