TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 RajaLämpö KAUKOLÄMMITYKSEN ASIAKASRAJAPINNAN TEKNIS TALOUDELLISET REUNAEHDOT TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETELO 1. Tavoite Tutkimusorganisaatio Tutkimuskohteet Tutkimuksen eteneminen Tulokset Lämmönmyyjäkysely ja ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille Uudet tuotteet ja tuotteistaminen Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys Johtopäätökset...9 LIITTEET 1. Lämmönmyyjäkysely 2. Ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon 3. Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille 4. Uudet tuotteet ja tuotteistaminen 5. Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa 6. Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin 7. Kaukolämpöliittymän kustannusselvitys

3 1. Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhdistetyn sähköön ja lämmöntuotannon kilpailukykyä voitaisiin parantaa kaukolämmityksen asiakasliittymän rajapintaa kehittämällä. Tutkimuksessa etsittiin myös uusia ratkaisumalleja pienten aiemmin kannattamattomien kohteiden liittämiseksi kaukolämpöön. Tavoitteena oli myös löytää rajapintaan ja sen kehittämiseen uusia tuotemahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia edellytyksiä on olemassa sille, että lämmönmyyjän olisi perusteltua ottaa koko lämmöntoimitusketju tuotannosta asiakkaalle, mukaan lukien nykyisin asiakkaan omistukseen kuuluvan lämmönjakokeskuksen hankinta, asennus, käyttö ja kunnossapito. Yksi tutkimuksen kohde oli myös mahdolliset pienet yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon laitokset (CHP laitokset) nykyisen kaukolämpöverkon ulkopuolella. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä edellytetään uusilta tuotteilta, palveluilta sekä millaisia tuotekehitystarpeita on olemassa. 2. Tutkimusorganisaatio Tutkimuksen vastuullinen tutkija on johtaja Veli Matti Mäkelä MAMK Yrityspalveluista. Tutkijana on toiminut Heikki Nousiainen ja asiantuntijana laboratorioinsinööri Jarmo Tuunanen. Lisäksi taustatukea projektille ovat tarjonneet Tomi Anttonen ja Janne Pekka Mäkinen MAMK Yrityspalveluilta. Taloudesta on huolehtinut Arja Puupponen. Projektilla on ollut tukenaan johtoryhmä ja osallistuvat yritykset ovat tuoneet projektiin panoksenaan projektin tarvitsemaa tietämystä, kokemusta sekä tarvemääritysapua. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut Arto Salmela Etelä Savon Energialta. Johtoryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Veikko Hokkanen Timo Alasuvanto Arto Salmela Jukka Pekka Kovanen Jarmo Jokisalo Kari Sipilä Heikki Malinen Jarmo Tuunanen Veli Matti Mäkelä Helsingin Energia Etelä Savon TE keskus/ Teknologiayksikkö Etelä Savon Energia Oy KPA Unicon Oy E.ON Finland Oyj VTT PROSESSIT Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu

4 Lisäksi seuraavat projektissa mukana olleiden yritysten edustajat ovat toimineet projektin hyväksi yritysryhmän jäseninä: Seppo Alanen Pekka Takki Åke Viksted Petri Flyktman Heikki Koivisto Jari Kostama Mirja Tiitinen Mikko Paalumäki (Jorma Laukkanen) Sakari Pehkonen Sami Lempinen Tero Kosunen Leena Hacklin Timo Mäki Bruno Falk Markku Vartia Trygve Sandell E.ON Finland Oyj Helsingin Energia Hyvinkään Lämpövoima Oy Jyväskylän Energia Oy Energiateollisuus ry Energiateollisuus ry Energiateollisuus ry VM Data Kuopion Energia LPM Danfoss LPM Danfoss Pori Energia Pori Energia TAC Finland Oy Vantaan Energia Oy Vantaan Energia Oy 3. Tutkimuskohteet Kaukolämmityksen asiakasrajapintaa lähestyttiin sekä asiakkaan että lämmönmyyjän näkökulmista. Pyrkimyksenä oli selvittää, millaisia puutteita ja kehitystarpeita nykyinen rajapinta sisältää. Tämän pohjalta tutkittiin, mitä uusia tuotteita ja uusia liitäntäratkaisuja sekä liiketoimintamalleja rajapinnan kehittämiseksi on mahdollista käyttää. Myös uusiin ratkaisuihin, ensisijassa omistusratkaisuihin liittyviä lainsäädännöllisiä seikkoja kartoitettiin 4. Tutkimuksen eteneminen Tutkimuksessa noudatettiin seuraavaa käsittelyjärjestystä: o Kirjallisuus ja internettutkimus o Lämmönmyyjähaastattelut o Asiakaskysely o Strategiatarkastelu o Tuotekehitysaihiot o Pilotit ja esimerkkitarkastelut

5 Tutkimuksen alussa tutkittiin kirjallisuudesta nykyisen asiakasrajapinnan ja CHPtuotannon yhteyksiä ja olemusta. Myös internetistä etsittiin asiaan liittyvää tietoa ja materiaalia tutkimuksen pohjaksi. Rajapinnan osatekijöitä määrittelyä tutkittiin ja kehitettiin. Tämän jälkeen kerättiin tietoa haastattelemalla lämmönmyyjiä sekä suorittamalla erilaisille kaukolämpöasiakkaille kyselytutkimus. Tulokset koottiin ja analysoitiin. Tutkimusraportit ovat tämän loppuraportin liitteissä. Saatujen tulosten pohjalta selvitettiin, mitä toiminnallisia ja periaatteellisia ratkaisuja uusi rajapinta vaatii. Näiden pohjalta edelleen hahmoteltiin mahdollisia liiketoimintaan ja uusiin tuotteisiin liittyviä mahdollisuuksia. 5. Tulokset Tutkimuksen tulokset on esitetty tämän raportin liitteinä olevissa erillisissä osaraporteissa. Tässä kohdassa esitetään tärkeimmät tulokset ja havainnot eri osista Lämmönmyyjäkysely ja ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja lämmönmyyjäkyselyllä. Lämmönmyyjäkyselyt toteutettiin henkilökohtaisin haastatteluin, joissa useimmissa oli mukana kaksi tai kolme tutkijaa mahdollisimman hyvän kuvan aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kävi selväksi, ettei kaukolämmityksen asiakasrajapintaan ole aiemmin kohdistettu laajaa julkista tutkimusta. Näitä tutkimusosia on kuvattu liitteissä 1 ( Lämmönmyyjäkysely ), ja 2 ( Ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon ). Tuloksena havaittiin, että erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä rajapinnassa tehtyjä kokeiluja on tehty hyvinkin paljon eri lämmönmyyjien toimesta ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Kaikilla haastatelluilla lämmönmyyjillä löytyi kohteita, joissa he olivat soveltaneet vakiintuneesta tavasta poikkeavia menettelyjä. Toimintamallin muutokset olivat kaikki syntyneet ratkaisuksi tapauskohtaiseen tilanteeseen. Aloite oli aina peräisin lämmönmyyjältä. Syynä oli useimmiten asiakkaan tilanne, jonka ratkaisemiseksi perinteinen malli ei riittänyt ja toisaalta lämmönmyyjä oli riittävän kiinnostunut saamaan asiakkaan liittymään kaukolämpöön. Rajapinnan siirtoa varten yksikään haastatelluista lämmönmyyjistä ei ollut tehnyt muutoksia organisaation toimintaan. Sitä, paljonko ylimääräistä työtä tai kulua lopulta syntyi asiakkaan palvelemisesta totutusta poikkeavalla toimintamallilla, ei oltu tarkasti etukäteen arvioitu. Raportissa ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon on esitetty lämmönmyyjäkyselyn tuloksena esiin tulleet case tapaukset analysoituina ja ryhmiteltyinä nelikenttään: tuotanto omistus palvelut rahoitus. Rajapinnassa tapahtuneissa muutoksissa korostui kaksi asiaa. Rajapinta oli useimmiten siirtynyt kohti asiakasta ja lämmönmyyjä oli aina lisää vastuuta ottanut osapuoli. Sen sijaan ratkaisuja, joissa kaukolämpöasiakas olisi sekä siirtänyt rajapintaa kohti lämmönmyyjää että ottanut laajemmin vastuita ei tässä tutkimuksessa tullut ilmi.

6 Havaintoja tuloksista o ei tuotteistettuja ratkaisuja rajapinnan siirtoon o toteutuksia ei oltu varsinaisesti analysoitu o liittyy aina asiakkaan saamiseen kaukolämpöasiakkaaksi, ja tämä on riittänyt onnistumisen mittariksi. o tehty myös erilaisia omistukseen liittyviä kokeiluja ja ratkaisuja 5.2. Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille Asiakastarpeen selvittämiseksi tehtiin erillinen tutkimus, jolla selvitettiin eri asiakasryhmien mielipiteitä ja tarpeita. Koko asiakastutkimusraportti on esitetty liitteessä 3 ( Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille ). Kyselytutkimus suunnattiin neljälle asiakasryhmälle: o Suuret kiinteistönomistajat o Isännöitsijät o Uudet pientalorakentajat o Vanhat kaukolämmitetyt pientalot Maantieteellisesti tutkimuksen kohdealueet valittiin tutkimukseen osallistuneiden lämmönmyyjien toimialueilta. Kaikki kohteet sijaitsivat kolmen eteläisimmän läänin alueella. Maaseutukuntia ei mukana ollut. Kaukolämmityksen asiakasrajapinnan kehittämiseen on asiakkailla, lämmönmyyjillä ja muilla alan toimijoilla kiinnostusta. Tärkeimmät havainnot tässä tutkimusvaiheessa olivat: o Asiakkailla palvelutarpeita o Asiakkaat valmiita myös maksaman palveluista o Asiakkaat valmiita uusiin teknisiin ratkaisuihin o Lämmönmyyjillä kiinnostusta tarjota lisää palveluja asiakkaille o Myös muilla toimijoilla on kiinnostusta asiakasrajapinnan palveluihin ja niiden kehittämiseen o Asiakasrajapinnan siirtoon liittyy myös ongelmia ja riskejä, mutta ne ovat hallittavissa Asiakkailla on edelleen tyydytettäviä palvelutarpeita ja he ovat valmiita vastaanottamaan uusia ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Tutkimus selvitti ja löysi mahdollisia omistusratkaisuihin ja palveluihin nojautuvia uusia kiinnostavia asiakaspotentiaaleja. Näihin pohjaten uusille tuotteille ja toimintastrategioille on perusteltua kehitystarvetta. Kustannusten ja saatujen hyötyjen merkitys uusien tuotteiden kehittämisessä kuitenkin korostui.

7 5.3. Uudet tuotteet ja tuotteistaminen Tutkimuksen perusteella erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän väliseen rajapintaan liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia löydettiin runsaasti ja lisää on löydettävissä. Monille esitetyistä uusista tuoteideoista ja palvelumahdollisuuksista on jo olemassa kysyntää, mutta tuotteistusta ja toisaalta kattavia markkinaselvityksiä ei ennen tätä tutkimusta oltu tehty. Tutkimuksessa esille tulleita uusia tuotemahdollisuuksia on esitetty liitteessä 4 ( Uudet tuotteet ja tuotteistaminen ). Nämä esimerkkituotteet pohjautuvat edellisiin tutkimusosiin ja tutkijoiden omaan kokemukseen kaukolämmityksestä ja talotekniikasta. Tuotteita ei ole järjestetty paremmuusjärjestykseen minkäänlaisten kriteerien perusteella. Tuotteiden hyvyys ja sopivuus osaksi yrityksen tarjontapalettia riippuu monesta eri seikasta. Eri lämmönmyyjille ja muille toimijoille eri tuotteet sopivat ei lailla, joten oikeaa tai suositeltavaa ei voi olla Kaikki raportissa esitetyt tuotteet eivät ole täysin uusia vaan osa niistä on jo jossakin muodossa käytössä tai ainakin joku on niitä jossakin kokeillut. Tuotteistus ja uudet tuoteideat eivät rajoitu pelkästään lämmönmyyjien mahdollisuuksiin, vaan mukana on paljon mahdollisuuksia myös alan teollisuudelle ja palveluja tarjoaville yrityksille. Tämä johtuu siitä että nämä muut toimijat ovat myös aktiivisia tässä asiakkaan ja lämmönmyyjän rajapinnassa. Lisäksi monien uusien tuotteiden edellytyksenä on myös muiden palvelujen tai laitteiden olemassaolo ja saatavuus. Uudet tuotemahdollisuudet jaotellaan neljään ryhmään: laitteet, palvelut, tietojärjestelmät ja liiketoiminta. Liiketoimintamahdollisuuksia käydään raportissa läpi pääosin erilaisia strategisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tarkastellen. Laitteet, palvelut, tietojärjestelmät kohdissa käydään läpi erilaisia uusia tuotemahdollisuuksia jaoteltuna tilanteen mukaan soveltuviin ryhmiin. Tämä ryhmittely on jouduttu tekemään eri kohdissa hyvin eri tavoin, koska tällaista tuotekenttää ei voi kuvata yksikäsitteisesti. Koska uudet tuotteet liittyvät toisiinsa hyvin monitahoisesti ja tasoisesti on raportissa joissakin eri kohdissa hyvin samantyyppisiä tuotteita tai ideoita. Näin ollen esitettyjä täysin toisistaan irrallisia uusia tuotteita on vähemmän kuin luetteloituja esimerkkituotteita. Raportissa on myös esitetty muutama tuotepilotti, joiden yhteydessä on esimerkinomaisesti tarkasteltu mitä kaikkia asioita on huomioitava tällaisten uusien tuotteiden suunnittelussa. Näissä esimerkeissä ei ole tarkasteltu pilottien kannattavuutta, koska se riippuu niin voimakkaasti tilanteesta ja toimijoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että uudet ratkaisut rajapinnassa tulevat olemaan todennäköisesti entistä vähemmän sidottuja tiettyyn toimijaan tai toimipaikkaan uusien teknisien ratkaisujen ansiosta. Tutkimuksen perusteella erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän väliseen rajapintaan liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia on löydettävissä runsaasti. Monille esitetyistä uusista tuoteideoista ja palvelumahdollisuuksista on jo olemassa kysyntää, mutta tuotteistusta ja toisaalta kattavia markkinaselvityksiä ei vielä ole tehty.

8 Rajapintaan ja sen tulevaisuuteen liittyen on nähtävissä seuraavia trendejä: - Asiakkaiden tarpeet erilaisille palveluille tulevat kasvamaan - Nykyisten toimijoiden rooleissa ja tehtävissä saattaa tapahtua merkittäviäkin muutoksia nimenomaan asiakasrajapinnassa tapahtuvassa liiketoiminnassa - Saattaa olla, että tulee täysin uusia toimijoita jotka ovat asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen suhteen nykyisiä osapuolia o nopeampia o joustavampi o palvelukykyisempiä - Lämmönmyyjillä on kiinnostus jatkossakin olla merkittävin asiakasrajapinnan osapuoli kaukolämpöasiakkaille Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa Liitteessä 5 ( Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa ) on tarkasteltu yhtä pilottikohdetta, jota tutkittiin projektin aikana. Tämä tarkastelu on tehty todelliseen kohteeseen, jossa kyseessä on koko kiinteistön perusparannus, joka käsittää myös taloteknisien järjestelmien täydellisen uusinnan sekä lämmitystaparatkaisun uudelleen arvioinnin. Selvitys sisältää tarvemäärittelyt sekä siihen pohjaavan järjestelmävaihtoehtojen yleispiirteisen selvityksen. Tutkimuksessa on selvitetty tuotteistuksen pohjaksi asiakkaiden tarvetta jaoteltuna erilaisiin kriteereihin. Lisäksi selviteltiin erilaisia järjestelmävaihtoehtoja ja toteutusmahdollisuuksia tulevien tuotteistusten pohjaksi Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin Rajapinnan siirtoon ja omistussuhteisiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty liitteessä 6 ( Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin ). Tarkastelunäkökulma oli: Onko mahdollista, että lämmönmyyjä omistaa asiakkaan kiinteistössä joko lämmönjakokeskuksen tai lämmitysverkoston (esim. patteriverkoston radiaattoreineen) tai sen osan? Tuloksena oli että omistus on mahdollista ja onhan sitä joissain muodoissa jo toteutettukin. Mikäli omistusjärjestelyihin lähdetään, täytyy mm. sopimuksellisien keinoin varmistaa omistajan oikeudet. Tässä osassa ei käsitelty vastuukysymyksiä esim. vahinkotapauksissa. Näistä kaukolämpöalalla on kokemusta jo nykyisen toimintamallin aikana. Talojohdon, mittauskeskuksen sekä muiden lämmönmyyjän laitteiden vastuukysymykset on ratkaistu lämpösopimuksessa ja toimitusehdoissa.

9 5.6. Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys Kaukolämpöliittymän kustannuksia on käsitelty liitteessä 7 ( Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys ). Kustannusselvitys on laadittu taustaksi erilaisten vertailulaskelmien ja kannattavuusarvioiden tekemiselle. jokaisen toimijan on kuitenkin tehtävä laskelmat omien kustannusten ja kulurakenteen perusteella. 6. Johtopäätökset Tutkimuksessa tuli esille seuraavia kehityssuuntia: o Asiakkaan ja lämmönmyyjän suhteen kehittämiselle on olemassa syitä ja tarpeita o Asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä rajapinnassa on kehitystä ja muutoksia tulossa o Monimuotoistumista odotettavissa o Tulossa uusia tuotteita o Kaukolämpötoimintaan on syntymässä uusia toimintamalleja On nähtävissä seuraavia trendejä: Asiakkaiden tarpeet erilaisille palveluille tulevat kasvamaan. Nykyisten toimijoiden rooleissa ja tehtävissä saattaa tapahtua merkittäviäkin muutoksia nimenomaan asiakasrajapinnassa tapahtuvassa liiketoiminnassa. Saattaa olla, että tulee täysin uusia toimijoita jotka ovat asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen suhteen nykyisiä osapuolia nopeampia, joustavampia ja palvelukykyisempiä. Lämmönmyyjillä on kiinnostus jatkossakin olla merkittävin asiakasrajapinnan osapuoli kaukolämpöasiakkaille. Saatujen tuloksien valossa ja avulla voidaan olettaa kaukolämmityksen asiakasrajapinnan kehittyvän mutta maltillisesti. Kehitystä tulevat ohjaamaan teknisten innovaatioiden soveltamismahdollisuudet sekä asiakkaiden ja lämmönmyyjien palvelusuuntautuneisuus. Kehitystä leimaavat erilaisten teknisien järjestelmien lähentyminen ja jo olemassa olevien ratkaisujen tehostaminen ja uudelleen ryhmittäminen. Tulevaisuudessa on oletettavaa, että lämmönmyynti on osa laajempaa kokonaispalvelukonseptia, jonka toteuttamisesta huolehtii heterogeeninen useiden toimijoiden verkosto. Aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle on tarvetta ja erityisesti yrityskohtaisille kehityshankkeille tämä tutkimus tarjoaa merkittävää suuntaustukea.

10 RAPORTTI MAMK/ Yrityspalvelut LIITE 1 PL MIKKELI RajaLämpö projekti LÄMMÖNMYYJÄKYSELY Tutkimusosion sisältö ja tuloksia Mikkeli Veli Matti Mäkelä Heikki Nousiainen Jarmo Tuunanen

11 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOTEUTUS Tutkimuksen tavoite Tutkimuskohteet Tutkimustekniikka Ennakkotiedot KOKEMUKSET Uusien toimintatapojen kokeilut Asiakkaan koon merkitys Toiminnan mallinnus Resurssit ja organisointi Jälkiseuranta Saavutettuja etuja Esiin tulleet ongelmat ja haitat Lessons to learn TARPEET Mihin suuntaan rajapintaa tulisi ajatella Selvitettävä, miten Ruotsin avustusmalli sähkölämmittäjästä kaukolämmittäjäksi toimisi Saatava hyvä tuote perustajaurakoitsijoille Profiilin muotoilu Asiakastyytyväisyys Tarve selvittää, millainen on uuden rajapinnan asiakas Houkuttelevuuden lisääminen Tehostaminen Halutaan tietää kuinka muualla tehdään ja on edetty Sopimusjuridiikan selventäminen Sähköstä kaukolämpöön Asiakaskunnan arvon kasvattaminen ONGELMAT JOIHIN RAJAPINNAN KEHITTÄMISELLÄ TOIVOTAAN VOIVAN VAIKUTTAA Riippumattomat kiinteistöt Hintasensitiiviset asuinkiinteistöt Yhteistyö isännöitsijöiden kanssa...9

12 Lohkotut vuokrahallit TULEVAISUUS ASIAKASKYSELYN KOHDERYHMIEN VALINTA Pientaloasiakkaat Taloyhtiöt Teollisuus ja liikekiinteistöt Isännöitsijät Suurten kiinteistöjen omistajat HAVAINNOT Rajapinnan kehittäminen Uuden rajapinnan asiakas Jälkiseuranta Ongelmat ja haitat Teknis taloudelliset reunaehdot...13

13 4 1. TOTEUTUS 1.1. Tutkimuksen tavoite Lämmönmyyjäkysely on tutkimusosio, jolla kerättiin tietoa lämmönmyyjien olemassa olevista kokemuksista rajapinnan siirrosta, tarpeista RajaLämpö projektin suhteen, sekä ajatuksia siitä, kuinka asiakaskysely olisi suunnattava Tutkimuskohteet Tutkimuksen kohteeksi valittiin joukko suomalaisia lämmönmyyjiä. Nämä poimittiin RajaLämpö projektissa mukana olevien lämmönmyyjien joukosta siten, että saatiin otos joka kattoi erikokoiset lämmönmyyjät ja paikkakunnat eri puolilta Suomea Tutkimustekniikka Lämmönmyyjäkysely toteutettiin haastattelukyselynä. Sen pohjana käytettiin kolmiosaista kysymyssarjaa, pääosin käymällä paikanpäällä lämmönmyyjien luona. Joukossa oli 6 suomalaista lämmönmyyjää, yksi suomalainen laitteisto ja ohjelmistotoimittaja, sekä Helsingin Energian ja Internetin välityksellä tiedot Göteborgissa (Göteborgenergi Fjerrvärme) käytetyistä ratkaisuista. Näiden haastattelujen pohjana saatiin 7 lämmönmyyjä casea, joiden on tarkoitus antaa yleiskuva lämmönmyyjien tämän hetken tilanteesta tutkimuksen suuntaamiseksi Ennakkotiedot Ennen haastattelujen aloittamista oletuksena oli, että perinteisen rajapinnan rikkomiset ovat Suomessa vähäisiä. Yleisesti lämmönmyyjien tiedossa oli Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toteuttama Martinniityn pientaloalue, jossa lämmönmyyjä omisti lämmönjakokeskukset, sekä ruotsalaisen Goteborgenergin käyttämät omat tuote ja liittämiskonseptit. 2. KOKEMUKSET 2.1. Uusien toimintatapojen kokeilut Tutkimuksen alussa selvitettiin, ovatko lämmönmyyjät kokeilleet jotakin uutta palvelua tai toimintamallia. Kysymyksellä haettiin nimenomaan toimintamalleja, joita olisi käytetty perinteisen ratkaisutavan sijaan. Kaikilla haastatelluilla lämmönmyyjillä löytyi kohteita, joissa he olivat soveltaneet vakiintuneesta tavasta poikkeavia menettelyjä. Toimintamallin muutokset olivat kaikki syntyneet ratkaisuksi tapauskohtaiseen tilanteeseen. Aloite oli aina peräisin lämmönmyyjältä. Syynä oli useimmiten asiakkaan

14 5 tilanne, jonka ratkaisemiseksi perinteinen malli ei riittänyt ja toisaalta lämmönmyyjä oli riittävän kiinnostunut saamaan asiakkaan liittymään kaukolämpöön. Osassa oli tehty uudenlaisia ratkaisuja uusien teknisten menetelmien kokeilemiseksi, sekä liittymiskynnyksen madaltamiseksi laajemminkin kuin yksittäisasiakkaan kohdalla. Toimitusrajan siirron kokeilemiseksi on myös tarjottu asiakkaalle tavanomaisesta poikkeavia ratkaisumalleja ja näin saatu arvokasta tietämystä Asiakkaan koon merkitys Suurempien asiakkaiden kohdalla lämmönmyyjän intresseissä merkittäviä syitä toimintamallin muutokseen olivat taloudelliset syyt: saatiin ison asiakkaan tuoma lämmönmyyntivolyymin kasvu ja rahavirta sekä kookas jäähdyttäjä. Pienempien asiakkaiden kohdalla kysymys oli enemmin kaukolämmityksen yleiseen imagoon sekä palveluhenkisyyteen liittyvistä asioista. Tässä henki myös kaukolämpöalan vahva itsetunto, sillä asiakkaan saattaminen kaukolämmön piiriin koetaan usein asiakkaan auttamisena Toiminnan mallinnus Samaa toimintamallia on käytetty useamminkin, tosin aina räätälöiden asiakkaan ja kohteen mukaan. Toimintamalli konseptia on sovellettu lähinnä lähestyttäessä suurempaa joukkoa pieniä asiakkaita. Tätä on tapahtunut sekä kertaluonteisena toimena liitettäessä kokonaista aluetta kaukolämpöverkkoon, sekä jatkuvana tarjolla olevana pakettina yksittäisille liittyjille tai lämmönjakokeskustaan uudistaville Resurssit ja organisointi Rajapinnan siirtoa varten yksikään haastatelluista lämmönmyyjistä ei ollut tehnyt muutoksia organisaation toimintaan. Käytettiin vakiintuneita toimintatapoja ja totuttuja yhteistyökumppaneita. Ne toiminnot, joita lämmönmyyjä oli itse muutenkin suorittanut, esim. asiakkaan konsultointi, toteutettiin samaan tapaan omalla henkilökunnalla ilman erillistä resurssivarausta muiden toimien ohella. Samoin niissä tapauksissa, joissa osa toiminnoista oli siirretty tytäryhtiön tai ulkopuolisen toimijan tehtäväksi, asiat hoidettiin kuten tavanomaisissa tapauksissa. Sitä, paljonko ylimääräistä työtä tai kulua lopulta syntyi asiakkaan palvelemisesta totutusta poikkeavalla toimintamallilla, ei oltu tarkasti etukäteen arvioitu. Arviointi oli toki yleensä tehty, lähinnä tarkastellen asiaa joustamisen näkökulmasta. Asiaa ei siis pidetty varsinaisesti minkään totutun toimintamallin rikkomisena, vaan ennemminkin normaalina toimena, joka kyettiin suorittamaan olemassa olevien henkilö, laite ja aikaresurssien puitteissa. Asiakkaalle ei olisi tarjottu erityisratkaisua, mikäli se olisi vaatinut saatuun hyötyyn nähden huomattavia ponnistuksia tai lisäresurssien käyttöä, poikkeuksen muodostivat ehkä suuret kohteet.

15 Resurssien jakautuminen oli yleensä painottunut toteutukseen ja toteutusta edeltäneeseen vaiheeseen. Investointiresurssi jakautui kertatyyppisiin perusinvestointeihin (esimerkiksi vanhan lämmönjakokeskuksen tai kattilalaitoksen osto) ja kertaluonteisiin rahoitustyyppisiin investointeihin, jotka asiakas kuolettaa (maksuaikainstrumentti). Erillistä momenttia ei erityisratkaisuja varten varattu. Rahoitusinstrumenttien käyttö oli normaalimenettelyn mukainen, paitsi että vakuuksia ei oltu yhdessäkään tapauksessa vaadittu asiakkailta Jälkiseuranta Järjestelmällistä jälkiseurantaa ei ollut järjestetty. Ratkaisut olivat kuitenkin osoittautuneet syntyneiden kustannusten ja toisaalta saadun taloudellisen hyödyn kannalta toimiviksi. Lämmönmyyjien tavallinen kuvaus lopputuloksesta oli: Oleellista oli saada asiakas liittymään kaukolämpöön, joka tavoite myös toteutui Saavutettuja etuja Selvä aina saavutettu aineeton etu oli imagoetu ja asiakastyytyväisyys, joka syntyi kyvystä ratkaista asiakkaan tarve tai ongelma. Erityisesti suurempien kaukolämpöasiakkaiden kohdalla konkreettisena hyötynä oli kasvanut lämmönmyynti ja pääsääntöisesti parantunut jäähdytys. Näin oli sekä uusien, että jo liittyneiden laitteistouusintaasiakkaiden kohdalla. Ratkaisut tukivat olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä ja CHP tuotantotapaa Esiin tulleet ongelmat ja haitat Mainittiin yksittäisiä tapauksia, joissa kookkaampi uusi asiakas vastoin odotuksia olikin paljastunut käytännössä varsin kehnoksi jäähdyttäjäksi. Toiminta arvoja ei kyetty varmuudella määrittämään ennakkoon. Toisaalta mikään ei näissä tapauksissa myöskään ennakkoon antanut merkkejä tulevista ongelmista. Asiakkaan tuotantoprosessiin asti ulottuvissa ratkaisuissa lisätyönä oli selvitettävä vaatimukset ja riskit sekä määriteltävä vastuurajat. Tähän käytetystä ajasta ja resursseista ei ollut erittelyjä, vaan työ oli tehty muun toiminnan ohessa. Työkaluna käytettiin kirjallista erillissopimusta vastuu ja toimitusrajojen määrittelemiseksi. Yhtään tapausta, joita olisi voitu pitää kokonaisuudessaan epäonnistuneena toimitusrajan siirtoratkaisuna, ei haastatteluissa tullut esille Lessons to learn Kokemukset toteutuneista rajapinnan siirroista ja erityisratkaisuista olivat myönteisiä. Lämmönmyyjät olivat halukkaita toistamaan vastaavat toimenpiteet uusissa vastaavissa asiakastilanteissa. Tappioita ei ainakaan ilmoitettu syntyneiksi. Investointityyppisten

16 7 ratkaisujen kuoletusajat olivat toteutuneet suunnitellusti. Tietynlaista hallittua rohkeutta ja uuden kokeiluhalua tarvittiin toteutuksissa. 3. TARPEET Lämmönmyyjiltä kysyttiin myös mahdollisia odotuksiaan ja tarpeita, joita tutkimuksessa tulisi selvittää. Tähän kappaleeseen niitä on luetteloitu täydennettynä lyhyin selityksin Mihin suuntaan rajapintaa tulisi ajatella Rajapinnan muotoa halutaan konkretisoida. Rajapinta koostuu monista osista ja tasoista joiden nimeäminen, ehkä kuvaaminen ja mallintaminen olisi hyödyllistä Selvitettävä, miten Ruotsin avustusmalli sähkölämmittäjästä kaukolämmittäjäksi toimisi Ruotsalainen toimintamalli herättää kiinnostusta myös Suomessa. Tekniikan soveltuvuus meikäläisille markkinoille asiakashankinnan tueksi kaipaisi selvittämistä Saatava hyvä tuote perustajaurakoitsijoille Suuremmissa kohteissa ainoastaan kaukolämmön saatavuusongelma estää suurempien uustuotantokohteiden liittämisen kaukolämpöön. Pienehköissä, esimerkiksi rivitalokohteissa, perustajaurakoitsija ei aina voi hinnanmuodostussyistä valita kaukolämpöä, vaan esimerkiksi sähkölämmitysjärjestelmä tuottaa paremman myyntikatteen. Tähän perustajaurakoitsijat tarvitsevat ratkaisun, joka jättää enemmän mahdollistaa ratkaisun joka on taloudellinen myös rakennuksen loppukäyttäjälle ja takaa rakentajalle saman tuoton kuin muut lämmitysratkaisut Profiilin muotoilu Uskotaan, että profiili nousee kun kykenee palvelemaan. Korkeampi profiili tietää tunnettavuutta toimialalla. Tunnettavuus helpottaa ja edistää markkinointiponnisteluja. halutaan siis imagoa edelleen paremmaksi Asiakastyytyväisyys Asiakkaat ovat tyytyväisiä helppouteen. Helppoutta ovat yksinkertaiset valinnat, selkeät toimintamallit ja valmiit tarjottimet mistä valita.

17 Tarve selvittää, millainen on uuden rajapinnan asiakas Jos ja kun rajapintaa kehitetään, se merkitsee myös lämmönmyyjälle toiminnan kehittämistä. Tämän kehitystyön taustatietona käsitys asiakkaan oletetusta profiilista auttaa suuntaamaan ja mitoittamaan toimia oikein Houkuttelevuuden lisääminen Rajapinnan siirron ja kehittämisen uskotaan tarjoavan pelimerkkejä asiakkaiden houkutuskilpailussa muita lämmitysmuotoja vastaan Tehostaminen Tehostamispotentiaalia lämmönmyyjien mukaan löytyy varmasti seuraavilta sektoreilta: 1. Jäähdytyksen tehostaminen. Tällä tarkoitetaan erityisesti asiakaslaitteiden kykyä parantaa nykyisestä kaukolämpöverkon paluulämpötilaa (alaspäin). 2. Olemassa olevien resurssien käytön tehostaminen. Lämmönmyyjien omien resurssien ohella myös yhteistyömahdollisuuksien ja yhteistyökumppanien resurssit lasketaan mukaan. 3. Suunnittelija isännöitsijä urakoitsija kokonaisuuden tehokkaampi hyödyntäminen Halutaan tietää kuinka muualla tehdään ja on edetty Uusia vinkkejä/ratkaisutapoja toimintaan muilta kaukolämpötoimijoilta toivotaan samalla kun omia kokemuksia laitetaan jakoon ja keskustelun alle Sopimusjuridiikan selventäminen Tässä vaiheessa lämmönmyyjien toiveena on lähinnä vain edellytyksien selvittäminen. Myös kuluttaja asiamiehen kannat kiinnostavat Sähköstä kaukolämpöön Sähkölämmittäjien, etenkin suorasähkölämmittäjien lämmitysmuodon muutosprosessin helpottaminen esim. pakettiratkaisuin Asiakaskunnan arvon kasvattaminen Kaukolämmön paikallisuus rajoittaa toiminnan kasvattamista laajentumalla. Olemassa olevien asiakkaiden tarpeiden syvemmällä tuntemuksella ja tämän tiedon hyödyntämisellä voidaan nykyisestä asiakasmassasta saada lisää liikevaihtoa ja lisätä samalla asiakastyytyväisyyttä

18 9 4. ONGELMAT JOIHIN RAJAPINNAN KEHITTÄMISELLÄ TOIVOTAAN VOIVAN VAIKUTTAA 4.1. Riippumattomat kiinteistöt Kiinteistöt, joilla on perusasenne: haluamme tuottaa lämmön itse. Tämä on vaikeasti lähestyttävä kohderyhmä. Ne ovat usein kaukolämpöjohdon varrella sijaitsevia, oman (öljy)lämmityskattilan käyttäjiä. Ovat usein myös pienteollisuutta tai liikerakennuksia, joissa henkilökunnassa joku laitteistoista huolehtiva, esim. korjaamon autonasentaja tms. Lämmitys toimii eikä ole kiinnostusta tai mahdollisuutta investoida lämmitysjärjestelmään Hintasensitiiviset asuinkiinteistöt Pienkerrostalot ja rivitalot (kokoluokka m 3 ), joissa asukkaat itse hoitavat lämpöasiat. Näissä kohteissa halutaan tehdä mahdollisimman paljon itse ja halvalla. Lämmönmyyjä koetaan kalliiksi. Markkinointi törmää taloyhtiössä muutamiin vahvoihin hahmoihin, jotka eivät välttämättä edusta kuitenkaan koko taloyhtiön mielipidettä Yhteistyö isännöitsijöiden kanssa Isännöitsijät toimivat kontaktipintana taloyhtiöihin ja kiinteistöihin päin. Kontaktipintana ongelmallinen, mutta välttämättä muuta kontaktipintaa ei aina ole. Isännöitsijöillä on asiantuntijavaltaa teknisissä asioissa ja sitä kautta he ovat potentiaalinen vaikutuskanava. Vaikea kohderyhmä ovat ne isännöitsijät, jotka pyrkivät välttämään muutoksia ja kehittämistä. He eivät myöskään aina reagoi yhteydenottoihin ja yhteistyötarjouksiin. Uskotaan, että isännöitsijät ovat kiinnostuneita heidän työtään helpottavista ratkaisuista, ehkä myös maksullisista palveluista, jos saatava hyöty (helpotus/lisäarvo) riittävä. Tätä kysymystä on tarkasteltava myös isännöitsijän saaman hyödyn, ei pelkästään asiakkaan eli taloyhtiön saaman hyödyn näkökulmasta Lohkotut vuokrahallit Teollisuus /liikehalliasiakkaat, joiden halli jaettu 3 4 osaan ja vuokrattu edelleen; lämmitysmuodoksi valittu sähkölämmitys, koska halutaan erillismittaus kunkin vuokralaisen energiankulutukselle. Kaukolämmityksessä erillismittaus merkitsee erillisiä siirtimiä kullekin tai ainakin erillisiä energiamittareita ja sitä varten suunniteltuja verkostoja. Laitetekninen ongelma, joka näkyy kustannuksissa.

19 10 5. TULEVAISUUS Lämmönmyyjäkyselyssä kysyttiin aluksi lämmönmyyjien käsitystä kaukolämmön asiakasrajapinnan tulevaisuuden kuvasta. Lämmönmyyjien mukaan tällä hetkellä on oletettavaa että: o Uusi rajapinta ajattelu on väistämättä tulossa. o Asiakaskunnassa on myös tapahtumassa muutoksia o Asiakkaat ovat valmiimpia maksamaan o Palvelut tulevat olemaan kasvava toiminta alue ja asiakkaat eivät enää vierasta myöskään palveluista maksamista. o Erilaisia variaatioita tulee enemmän niin palveluista kuin teknisistä ratkaisuistakin. o Lämpöä putkella asiakkaalle ajattelutapa tulee edelleen olemaan perusajatuksena o Edellisen teesin perustalle tulee rakentumaan perusliiketoiminnan tehostamiseksi monimuotoinen, mutta asiakkaalle helpommin hahmotettava tuotteistettu palvelujen ja teknisten ratkaisujen valintapaletti. o Asiakkaalle tullaan tarjoamaan vaihtoehtoja väliltä peruskaukolämpötuote täyspalvelukokonaisuus useina eri variaatioina o Pois ei suljeta täysin räätälöityjä liittymäkokonaisuuksiakaan. o Tuotteisiin tullaan rakentamaan ominaisuudet, joilla räätälöinti, lokalisointi ja personointimahdollisuudet ovat osa normaalia kaukolämpötuotetta. o Helppous ja luotettavuus ovat avainasemassa o Yhden (puhelin)numeron periaate kaukolämpöön liittyvissä asioissa yleistyy. o Uusi rajapinta (täyspalveluratkaisut) tulisi lämmönmyyjien arvioiden mukaan ensivaiheessaan kattamaan noin 20 prosenttia asiakkaista (kpl määrästä) painottuen kookkaampiin asiakkaisiin. Lämmönmyyjien keskinäisestä kilpailusta tulevaisuudessa rajapinnan kehittyessä todettiin: o Kaukolämpöverkossa tapahtuvan lämpökaupan avautumista sähköverkkojen tapaan avoimelle kilpailulle selvitetään parhaillaan. Mikäli asiassa tapahtuu muutoksia niin ne tulee huomioida rajapinnan käsittelyssä. o Rajapinnan kehittyminen tarkoittaakin lähinnä kilpailutilanteen muutoksia kilpaileviin energiaratkaisuihin nähden, eikä näin ollen rajoita lämmönmyyjien toimivaa yhteistyötä kehityshankkeissa. Poikkeuksiakin tosin eräiden lämmönmyyjien alueilta löytyy: Siellä, missä kahden lämmönmyyjän verkot sijaitsevat lähekkäin ja lähellä uusia potentiaalisia asiakaskohteita voi lämmönmyyjien välistä kilpailua esiintyä alueen saamiseksi oman verkon jatkoksi.

20 11 6. ASIAKASKYSELYN KOHDERYHMIEN VALINTA Kaikki ehdotetut mahdolliset asiakaskohderyhmät koettiin sopiviksi ja sellaisiksi, joiden mukaan ottaminen toisi tärkeää tietoa tälle tutkimukselle. Rajaaminen päätettiinkin suorittaa myöhemmin asiantuntijaryhmän voimin. Seuraavassa asiakasryhmät ja muutamia näihin liittyviä kommentteja lämmönmyyjiltä: 6.1. Pientaloasiakkaat Pientaloasiakkaiden ryhmä jakaantuu kaukolämpöliittymän tarkastelun suhteen toiminnallisesti: o Uusiin, rakentamishanketta suunnitteleviin ja valmisteleviin kohteisiin o Melko uusiin, muutaman vuoden sisään kaukolämpöön liittyneisiin kiinteistöihin o Vanhoihin asiakkaisiin, jotka ovat uusineet tai uusimassa lämmönjakokeskustaan Tarpeena koettiin löytää ja konkretisoida ne palvelut, joille tarvetta, siis tarkkuustasolla omistus, huoltopalvelut jne, kuitenkaan nimeämättä tarkemmin yksittäistä palvelua Taloyhtiöt Sisältää kaikenkokoiset rivi ja kerrostaloyhtiöt. Erityisesti pienet rivitaloyhtiöt (3 5 huoneistoa), joita pieni perustajaurakoitsija rakentaa päätyvät helposti sähkölämmitystaloiksi. Tämä ongelma ratkaistava, sillä perustajaurakoitsijat eivät ole periaatteesta kaukolämpöä vastaan, vaan nykykäytännöt eivät tee näissä kohteissa kaukolämmöstä kannattavinta ratkaisua grynderille. Lämmönmyyjä ei saa asiakasta ja tulevat asukkaat ovat tilanteen häviäjiä Teollisuus ja liikekiinteistöt Niputettiin yhdeksi ryhmäksi kokoluokan perusteella. Huomioitava toisaalta käsittelyssä erityisratkaisuja vaativat teollisuusasiakkaat, esimerkiksi pelkät höyryasiakkaat tai höyryja kaukolämpöasiakkaat Isännöitsijät Isännöitsijöillä on laaja kosketuspinta kiinteistöihin ja asiakkaisiin. Tämän mukanaan tuomaa kokemusta haluttiin myös RajaLämpö projektissa hyödynnettävän. Isännöitsijät koettiin monitahoiseksi ryhmäksi ja siksi tältä ryhmältä tietojen saamista ei pidetty

TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI RajaLämpö KAUKOLÄMMITYKSEN ASIAKASRAJAPINNAN TEKNIS TALOUDELLISET REUNAEHDOT TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETELO 1. Tavoite...3 2. Tutkimusorganisaatio...3 3. Tutkimuskohteet...4 4. Tutkimuksen eteneminen...4

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille. Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen

Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille. Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen Sisältö Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tulokset Johtopäätökset Biolämpö-hankkeen

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Gaia Consulting Oy 15.12.2014 1 Gaia 22 January 2015 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Lämmön

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 Tuulivoimaa sähköyhtiöön? Pohjois-Karjalan SähkS hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 VERKKOON LIITTÄMINEN PKS:llä verkonhaltijana on velvollisuus liittää tämän tyyppinen hajautettu sähks hköntuotanto verkkoonsa.

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Miltä näyttää uusiutuvan energian tulevaisuus Päijät-Hämeessä? Case Orimattila Sisältö Orimattilan kaupunki - Energiastrategia Orimattilan Lämpö Oy Yhtiötietoja Kaukolämpö Viljamaan

Lisätiedot

ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN

ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN Edullinen Kaukolämmön hinta on Hyvinkäällä vakaalla pohjalla ja on edullinen myös muihin lämmitystapoihin verrattuna. Kaikki asiakkaamme

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Conorin Monitoimitilat

Conorin Monitoimitilat Conorin Monitoimitilat Koskelontie 27, Espoo Varaa nyt omat tilasi, ja voit vaikuttaa tilan varusteluun! Konsepti Conorinin luoma monitoimitila perustuu helposti räätälöitävien ja asiakaslähtöisten toimitilaratkaisujen

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Case poistoilmalämpöpumppu Teijo Aaltonen, Alfa Laval Nordic oy Energiatehokkuus mistä löytyy? Parantamalla kiinteistön rakenteita - lisäeristys, ikkunoiden uusinta =>

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa?

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Timo Karhula ja Jarkko Niemi MTT Taloustutkimus Johdanto Luomulihan tuotanto on Suomessa vähäistä Noin prosentti kaikesta tuotetusta lihasta, luomukalkkunaa vain

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Helsingin Energia palvelutoiminta

Helsingin Energia palvelutoiminta Helsingin Energia palvelutoiminta Turo Eklund Helsingin Energia Kaukolämpö Kiinteistöliitto Uusimaan koulutusilta 24.11.2008 Palvelutarjonta taloyhtiöille Eri-ikäisten asuinrakennusten energiankulutus

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUS 2013-2016 Mitä tarkoitetaan pienenergiakohteella

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

ÖLJYSTÄ VAPAAKSI BIOENERGIA ÖLJYLÄMMITYKSEN VAIHTOEHTONA 14.4.2011 1

ÖLJYSTÄ VAPAAKSI BIOENERGIA ÖLJYLÄMMITYKSEN VAIHTOEHTONA 14.4.2011 1 ÖLJYSTÄ VAPAAKSI BIOENERGIA ÖLJYLÄMMITYKSEN VAIHTOEHTONA 14.4.2011 1 ENERGIAN KÄYTTÖ KESKI-SUOMESSA Tyypillisen asuinkiinteistön energiankäyttö 100 vrk ei tarvita lämmitystä lämpimän käyttöveden lisäksi

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Naavatar yhteistyössä

Naavatar yhteistyössä Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön

Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön Energiateollisuus ry:n kaukolämpöpäivät Janne Lamberg 26.8.2015 Elenian lämpö- ja verkkopalvelut Liikevaihto 2014 300 M Henkilöstö 389 Lämmön kokonaismyynti

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia

Rakennuskannan energiankulutus. BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia 0 Rakennuskannan energiankulutus BETONIPÄIVÄT 23.11.2011 Turo Eklund Helsingin Energia Energiatehokkuuden määrittely Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet ja rakennusten kunnon turvaaminen Energiankulutuksen

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Asko Puhakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu asko.puhakka@pkamk.fi Puupolttoaineiden

Lisätiedot

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio

Lähienergian Kokonaisratkaisuja. Villähteen energiaratkaisu. One1 Oy Mika Kallio Lähienergian Kokonaisratkaisuja Villähteen energiaratkaisu One1 Oy Mika Kallio Esityksen sisältö One1 Oy Villähteen energiaratkaisu Muita alueellisia esimerkkejä Kaavoituksessa huomioitavaa energiaratkaisun

Lisätiedot