TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 RajaLämpö KAUKOLÄMMITYKSEN ASIAKASRAJAPINNAN TEKNIS TALOUDELLISET REUNAEHDOT TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETELO 1. Tavoite Tutkimusorganisaatio Tutkimuskohteet Tutkimuksen eteneminen Tulokset Lämmönmyyjäkysely ja ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille Uudet tuotteet ja tuotteistaminen Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys Johtopäätökset...9 LIITTEET 1. Lämmönmyyjäkysely 2. Ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon 3. Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille 4. Uudet tuotteet ja tuotteistaminen 5. Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa 6. Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin 7. Kaukolämpöliittymän kustannusselvitys

3 1. Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhdistetyn sähköön ja lämmöntuotannon kilpailukykyä voitaisiin parantaa kaukolämmityksen asiakasliittymän rajapintaa kehittämällä. Tutkimuksessa etsittiin myös uusia ratkaisumalleja pienten aiemmin kannattamattomien kohteiden liittämiseksi kaukolämpöön. Tavoitteena oli myös löytää rajapintaan ja sen kehittämiseen uusia tuotemahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia edellytyksiä on olemassa sille, että lämmönmyyjän olisi perusteltua ottaa koko lämmöntoimitusketju tuotannosta asiakkaalle, mukaan lukien nykyisin asiakkaan omistukseen kuuluvan lämmönjakokeskuksen hankinta, asennus, käyttö ja kunnossapito. Yksi tutkimuksen kohde oli myös mahdolliset pienet yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon laitokset (CHP laitokset) nykyisen kaukolämpöverkon ulkopuolella. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä edellytetään uusilta tuotteilta, palveluilta sekä millaisia tuotekehitystarpeita on olemassa. 2. Tutkimusorganisaatio Tutkimuksen vastuullinen tutkija on johtaja Veli Matti Mäkelä MAMK Yrityspalveluista. Tutkijana on toiminut Heikki Nousiainen ja asiantuntijana laboratorioinsinööri Jarmo Tuunanen. Lisäksi taustatukea projektille ovat tarjonneet Tomi Anttonen ja Janne Pekka Mäkinen MAMK Yrityspalveluilta. Taloudesta on huolehtinut Arja Puupponen. Projektilla on ollut tukenaan johtoryhmä ja osallistuvat yritykset ovat tuoneet projektiin panoksenaan projektin tarvitsemaa tietämystä, kokemusta sekä tarvemääritysapua. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut Arto Salmela Etelä Savon Energialta. Johtoryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Veikko Hokkanen Timo Alasuvanto Arto Salmela Jukka Pekka Kovanen Jarmo Jokisalo Kari Sipilä Heikki Malinen Jarmo Tuunanen Veli Matti Mäkelä Helsingin Energia Etelä Savon TE keskus/ Teknologiayksikkö Etelä Savon Energia Oy KPA Unicon Oy E.ON Finland Oyj VTT PROSESSIT Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu

4 Lisäksi seuraavat projektissa mukana olleiden yritysten edustajat ovat toimineet projektin hyväksi yritysryhmän jäseninä: Seppo Alanen Pekka Takki Åke Viksted Petri Flyktman Heikki Koivisto Jari Kostama Mirja Tiitinen Mikko Paalumäki (Jorma Laukkanen) Sakari Pehkonen Sami Lempinen Tero Kosunen Leena Hacklin Timo Mäki Bruno Falk Markku Vartia Trygve Sandell E.ON Finland Oyj Helsingin Energia Hyvinkään Lämpövoima Oy Jyväskylän Energia Oy Energiateollisuus ry Energiateollisuus ry Energiateollisuus ry VM Data Kuopion Energia LPM Danfoss LPM Danfoss Pori Energia Pori Energia TAC Finland Oy Vantaan Energia Oy Vantaan Energia Oy 3. Tutkimuskohteet Kaukolämmityksen asiakasrajapintaa lähestyttiin sekä asiakkaan että lämmönmyyjän näkökulmista. Pyrkimyksenä oli selvittää, millaisia puutteita ja kehitystarpeita nykyinen rajapinta sisältää. Tämän pohjalta tutkittiin, mitä uusia tuotteita ja uusia liitäntäratkaisuja sekä liiketoimintamalleja rajapinnan kehittämiseksi on mahdollista käyttää. Myös uusiin ratkaisuihin, ensisijassa omistusratkaisuihin liittyviä lainsäädännöllisiä seikkoja kartoitettiin 4. Tutkimuksen eteneminen Tutkimuksessa noudatettiin seuraavaa käsittelyjärjestystä: o Kirjallisuus ja internettutkimus o Lämmönmyyjähaastattelut o Asiakaskysely o Strategiatarkastelu o Tuotekehitysaihiot o Pilotit ja esimerkkitarkastelut

5 Tutkimuksen alussa tutkittiin kirjallisuudesta nykyisen asiakasrajapinnan ja CHPtuotannon yhteyksiä ja olemusta. Myös internetistä etsittiin asiaan liittyvää tietoa ja materiaalia tutkimuksen pohjaksi. Rajapinnan osatekijöitä määrittelyä tutkittiin ja kehitettiin. Tämän jälkeen kerättiin tietoa haastattelemalla lämmönmyyjiä sekä suorittamalla erilaisille kaukolämpöasiakkaille kyselytutkimus. Tulokset koottiin ja analysoitiin. Tutkimusraportit ovat tämän loppuraportin liitteissä. Saatujen tulosten pohjalta selvitettiin, mitä toiminnallisia ja periaatteellisia ratkaisuja uusi rajapinta vaatii. Näiden pohjalta edelleen hahmoteltiin mahdollisia liiketoimintaan ja uusiin tuotteisiin liittyviä mahdollisuuksia. 5. Tulokset Tutkimuksen tulokset on esitetty tämän raportin liitteinä olevissa erillisissä osaraporteissa. Tässä kohdassa esitetään tärkeimmät tulokset ja havainnot eri osista Lämmönmyyjäkysely ja ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja lämmönmyyjäkyselyllä. Lämmönmyyjäkyselyt toteutettiin henkilökohtaisin haastatteluin, joissa useimmissa oli mukana kaksi tai kolme tutkijaa mahdollisimman hyvän kuvan aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kävi selväksi, ettei kaukolämmityksen asiakasrajapintaan ole aiemmin kohdistettu laajaa julkista tutkimusta. Näitä tutkimusosia on kuvattu liitteissä 1 ( Lämmönmyyjäkysely ), ja 2 ( Ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon ). Tuloksena havaittiin, että erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä rajapinnassa tehtyjä kokeiluja on tehty hyvinkin paljon eri lämmönmyyjien toimesta ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Kaikilla haastatelluilla lämmönmyyjillä löytyi kohteita, joissa he olivat soveltaneet vakiintuneesta tavasta poikkeavia menettelyjä. Toimintamallin muutokset olivat kaikki syntyneet ratkaisuksi tapauskohtaiseen tilanteeseen. Aloite oli aina peräisin lämmönmyyjältä. Syynä oli useimmiten asiakkaan tilanne, jonka ratkaisemiseksi perinteinen malli ei riittänyt ja toisaalta lämmönmyyjä oli riittävän kiinnostunut saamaan asiakkaan liittymään kaukolämpöön. Rajapinnan siirtoa varten yksikään haastatelluista lämmönmyyjistä ei ollut tehnyt muutoksia organisaation toimintaan. Sitä, paljonko ylimääräistä työtä tai kulua lopulta syntyi asiakkaan palvelemisesta totutusta poikkeavalla toimintamallilla, ei oltu tarkasti etukäteen arvioitu. Raportissa ratkaisumalleja rajapinnan siirtoon on esitetty lämmönmyyjäkyselyn tuloksena esiin tulleet case tapaukset analysoituina ja ryhmiteltyinä nelikenttään: tuotanto omistus palvelut rahoitus. Rajapinnassa tapahtuneissa muutoksissa korostui kaksi asiaa. Rajapinta oli useimmiten siirtynyt kohti asiakasta ja lämmönmyyjä oli aina lisää vastuuta ottanut osapuoli. Sen sijaan ratkaisuja, joissa kaukolämpöasiakas olisi sekä siirtänyt rajapintaa kohti lämmönmyyjää että ottanut laajemmin vastuita ei tässä tutkimuksessa tullut ilmi.

6 Havaintoja tuloksista o ei tuotteistettuja ratkaisuja rajapinnan siirtoon o toteutuksia ei oltu varsinaisesti analysoitu o liittyy aina asiakkaan saamiseen kaukolämpöasiakkaaksi, ja tämä on riittänyt onnistumisen mittariksi. o tehty myös erilaisia omistukseen liittyviä kokeiluja ja ratkaisuja 5.2. Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille Asiakastarpeen selvittämiseksi tehtiin erillinen tutkimus, jolla selvitettiin eri asiakasryhmien mielipiteitä ja tarpeita. Koko asiakastutkimusraportti on esitetty liitteessä 3 ( Asiakastutkimus kaukolämpöasiakkaille ). Kyselytutkimus suunnattiin neljälle asiakasryhmälle: o Suuret kiinteistönomistajat o Isännöitsijät o Uudet pientalorakentajat o Vanhat kaukolämmitetyt pientalot Maantieteellisesti tutkimuksen kohdealueet valittiin tutkimukseen osallistuneiden lämmönmyyjien toimialueilta. Kaikki kohteet sijaitsivat kolmen eteläisimmän läänin alueella. Maaseutukuntia ei mukana ollut. Kaukolämmityksen asiakasrajapinnan kehittämiseen on asiakkailla, lämmönmyyjillä ja muilla alan toimijoilla kiinnostusta. Tärkeimmät havainnot tässä tutkimusvaiheessa olivat: o Asiakkailla palvelutarpeita o Asiakkaat valmiita myös maksaman palveluista o Asiakkaat valmiita uusiin teknisiin ratkaisuihin o Lämmönmyyjillä kiinnostusta tarjota lisää palveluja asiakkaille o Myös muilla toimijoilla on kiinnostusta asiakasrajapinnan palveluihin ja niiden kehittämiseen o Asiakasrajapinnan siirtoon liittyy myös ongelmia ja riskejä, mutta ne ovat hallittavissa Asiakkailla on edelleen tyydytettäviä palvelutarpeita ja he ovat valmiita vastaanottamaan uusia ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Tutkimus selvitti ja löysi mahdollisia omistusratkaisuihin ja palveluihin nojautuvia uusia kiinnostavia asiakaspotentiaaleja. Näihin pohjaten uusille tuotteille ja toimintastrategioille on perusteltua kehitystarvetta. Kustannusten ja saatujen hyötyjen merkitys uusien tuotteiden kehittämisessä kuitenkin korostui.

7 5.3. Uudet tuotteet ja tuotteistaminen Tutkimuksen perusteella erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän väliseen rajapintaan liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia löydettiin runsaasti ja lisää on löydettävissä. Monille esitetyistä uusista tuoteideoista ja palvelumahdollisuuksista on jo olemassa kysyntää, mutta tuotteistusta ja toisaalta kattavia markkinaselvityksiä ei ennen tätä tutkimusta oltu tehty. Tutkimuksessa esille tulleita uusia tuotemahdollisuuksia on esitetty liitteessä 4 ( Uudet tuotteet ja tuotteistaminen ). Nämä esimerkkituotteet pohjautuvat edellisiin tutkimusosiin ja tutkijoiden omaan kokemukseen kaukolämmityksestä ja talotekniikasta. Tuotteita ei ole järjestetty paremmuusjärjestykseen minkäänlaisten kriteerien perusteella. Tuotteiden hyvyys ja sopivuus osaksi yrityksen tarjontapalettia riippuu monesta eri seikasta. Eri lämmönmyyjille ja muille toimijoille eri tuotteet sopivat ei lailla, joten oikeaa tai suositeltavaa ei voi olla Kaikki raportissa esitetyt tuotteet eivät ole täysin uusia vaan osa niistä on jo jossakin muodossa käytössä tai ainakin joku on niitä jossakin kokeillut. Tuotteistus ja uudet tuoteideat eivät rajoitu pelkästään lämmönmyyjien mahdollisuuksiin, vaan mukana on paljon mahdollisuuksia myös alan teollisuudelle ja palveluja tarjoaville yrityksille. Tämä johtuu siitä että nämä muut toimijat ovat myös aktiivisia tässä asiakkaan ja lämmönmyyjän rajapinnassa. Lisäksi monien uusien tuotteiden edellytyksenä on myös muiden palvelujen tai laitteiden olemassaolo ja saatavuus. Uudet tuotemahdollisuudet jaotellaan neljään ryhmään: laitteet, palvelut, tietojärjestelmät ja liiketoiminta. Liiketoimintamahdollisuuksia käydään raportissa läpi pääosin erilaisia strategisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tarkastellen. Laitteet, palvelut, tietojärjestelmät kohdissa käydään läpi erilaisia uusia tuotemahdollisuuksia jaoteltuna tilanteen mukaan soveltuviin ryhmiin. Tämä ryhmittely on jouduttu tekemään eri kohdissa hyvin eri tavoin, koska tällaista tuotekenttää ei voi kuvata yksikäsitteisesti. Koska uudet tuotteet liittyvät toisiinsa hyvin monitahoisesti ja tasoisesti on raportissa joissakin eri kohdissa hyvin samantyyppisiä tuotteita tai ideoita. Näin ollen esitettyjä täysin toisistaan irrallisia uusia tuotteita on vähemmän kuin luetteloituja esimerkkituotteita. Raportissa on myös esitetty muutama tuotepilotti, joiden yhteydessä on esimerkinomaisesti tarkasteltu mitä kaikkia asioita on huomioitava tällaisten uusien tuotteiden suunnittelussa. Näissä esimerkeissä ei ole tarkasteltu pilottien kannattavuutta, koska se riippuu niin voimakkaasti tilanteesta ja toimijoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että uudet ratkaisut rajapinnassa tulevat olemaan todennäköisesti entistä vähemmän sidottuja tiettyyn toimijaan tai toimipaikkaan uusien teknisien ratkaisujen ansiosta. Tutkimuksen perusteella erilaisia asiakkaan ja lämmönmyyjän väliseen rajapintaan liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia on löydettävissä runsaasti. Monille esitetyistä uusista tuoteideoista ja palvelumahdollisuuksista on jo olemassa kysyntää, mutta tuotteistusta ja toisaalta kattavia markkinaselvityksiä ei vielä ole tehty.

8 Rajapintaan ja sen tulevaisuuteen liittyen on nähtävissä seuraavia trendejä: - Asiakkaiden tarpeet erilaisille palveluille tulevat kasvamaan - Nykyisten toimijoiden rooleissa ja tehtävissä saattaa tapahtua merkittäviäkin muutoksia nimenomaan asiakasrajapinnassa tapahtuvassa liiketoiminnassa - Saattaa olla, että tulee täysin uusia toimijoita jotka ovat asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen suhteen nykyisiä osapuolia o nopeampia o joustavampi o palvelukykyisempiä - Lämmönmyyjillä on kiinnostus jatkossakin olla merkittävin asiakasrajapinnan osapuoli kaukolämpöasiakkaille Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa Liitteessä 5 ( Asiakasrajapinnat hotellihuonesaneerauksessa ) on tarkasteltu yhtä pilottikohdetta, jota tutkittiin projektin aikana. Tämä tarkastelu on tehty todelliseen kohteeseen, jossa kyseessä on koko kiinteistön perusparannus, joka käsittää myös taloteknisien järjestelmien täydellisen uusinnan sekä lämmitystaparatkaisun uudelleen arvioinnin. Selvitys sisältää tarvemäärittelyt sekä siihen pohjaavan järjestelmävaihtoehtojen yleispiirteisen selvityksen. Tutkimuksessa on selvitetty tuotteistuksen pohjaksi asiakkaiden tarvetta jaoteltuna erilaisiin kriteereihin. Lisäksi selviteltiin erilaisia järjestelmävaihtoehtoja ja toteutusmahdollisuuksia tulevien tuotteistusten pohjaksi Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin Rajapinnan siirtoon ja omistussuhteisiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty liitteessä 6 ( Lainopillisia näkökohtia joihinkin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan rajapintaan liittyviin kysymyksiin ). Tarkastelunäkökulma oli: Onko mahdollista, että lämmönmyyjä omistaa asiakkaan kiinteistössä joko lämmönjakokeskuksen tai lämmitysverkoston (esim. patteriverkoston radiaattoreineen) tai sen osan? Tuloksena oli että omistus on mahdollista ja onhan sitä joissain muodoissa jo toteutettukin. Mikäli omistusjärjestelyihin lähdetään, täytyy mm. sopimuksellisien keinoin varmistaa omistajan oikeudet. Tässä osassa ei käsitelty vastuukysymyksiä esim. vahinkotapauksissa. Näistä kaukolämpöalalla on kokemusta jo nykyisen toimintamallin aikana. Talojohdon, mittauskeskuksen sekä muiden lämmönmyyjän laitteiden vastuukysymykset on ratkaistu lämpösopimuksessa ja toimitusehdoissa.

9 5.6. Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys Kaukolämpöliittymän kustannuksia on käsitelty liitteessä 7 ( Kaukolämpöliittymien kustannusselvitys ). Kustannusselvitys on laadittu taustaksi erilaisten vertailulaskelmien ja kannattavuusarvioiden tekemiselle. jokaisen toimijan on kuitenkin tehtävä laskelmat omien kustannusten ja kulurakenteen perusteella. 6. Johtopäätökset Tutkimuksessa tuli esille seuraavia kehityssuuntia: o Asiakkaan ja lämmönmyyjän suhteen kehittämiselle on olemassa syitä ja tarpeita o Asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä rajapinnassa on kehitystä ja muutoksia tulossa o Monimuotoistumista odotettavissa o Tulossa uusia tuotteita o Kaukolämpötoimintaan on syntymässä uusia toimintamalleja On nähtävissä seuraavia trendejä: Asiakkaiden tarpeet erilaisille palveluille tulevat kasvamaan. Nykyisten toimijoiden rooleissa ja tehtävissä saattaa tapahtua merkittäviäkin muutoksia nimenomaan asiakasrajapinnassa tapahtuvassa liiketoiminnassa. Saattaa olla, että tulee täysin uusia toimijoita jotka ovat asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen suhteen nykyisiä osapuolia nopeampia, joustavampia ja palvelukykyisempiä. Lämmönmyyjillä on kiinnostus jatkossakin olla merkittävin asiakasrajapinnan osapuoli kaukolämpöasiakkaille. Saatujen tuloksien valossa ja avulla voidaan olettaa kaukolämmityksen asiakasrajapinnan kehittyvän mutta maltillisesti. Kehitystä tulevat ohjaamaan teknisten innovaatioiden soveltamismahdollisuudet sekä asiakkaiden ja lämmönmyyjien palvelusuuntautuneisuus. Kehitystä leimaavat erilaisten teknisien järjestelmien lähentyminen ja jo olemassa olevien ratkaisujen tehostaminen ja uudelleen ryhmittäminen. Tulevaisuudessa on oletettavaa, että lämmönmyynti on osa laajempaa kokonaispalvelukonseptia, jonka toteuttamisesta huolehtii heterogeeninen useiden toimijoiden verkosto. Aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle on tarvetta ja erityisesti yrityskohtaisille kehityshankkeille tämä tutkimus tarjoaa merkittävää suuntaustukea.

10 RAPORTTI MAMK/ Yrityspalvelut LIITE 1 PL MIKKELI RajaLämpö projekti LÄMMÖNMYYJÄKYSELY Tutkimusosion sisältö ja tuloksia Mikkeli Veli Matti Mäkelä Heikki Nousiainen Jarmo Tuunanen

11 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOTEUTUS Tutkimuksen tavoite Tutkimuskohteet Tutkimustekniikka Ennakkotiedot KOKEMUKSET Uusien toimintatapojen kokeilut Asiakkaan koon merkitys Toiminnan mallinnus Resurssit ja organisointi Jälkiseuranta Saavutettuja etuja Esiin tulleet ongelmat ja haitat Lessons to learn TARPEET Mihin suuntaan rajapintaa tulisi ajatella Selvitettävä, miten Ruotsin avustusmalli sähkölämmittäjästä kaukolämmittäjäksi toimisi Saatava hyvä tuote perustajaurakoitsijoille Profiilin muotoilu Asiakastyytyväisyys Tarve selvittää, millainen on uuden rajapinnan asiakas Houkuttelevuuden lisääminen Tehostaminen Halutaan tietää kuinka muualla tehdään ja on edetty Sopimusjuridiikan selventäminen Sähköstä kaukolämpöön Asiakaskunnan arvon kasvattaminen ONGELMAT JOIHIN RAJAPINNAN KEHITTÄMISELLÄ TOIVOTAAN VOIVAN VAIKUTTAA Riippumattomat kiinteistöt Hintasensitiiviset asuinkiinteistöt Yhteistyö isännöitsijöiden kanssa...9

12 Lohkotut vuokrahallit TULEVAISUUS ASIAKASKYSELYN KOHDERYHMIEN VALINTA Pientaloasiakkaat Taloyhtiöt Teollisuus ja liikekiinteistöt Isännöitsijät Suurten kiinteistöjen omistajat HAVAINNOT Rajapinnan kehittäminen Uuden rajapinnan asiakas Jälkiseuranta Ongelmat ja haitat Teknis taloudelliset reunaehdot...13

13 4 1. TOTEUTUS 1.1. Tutkimuksen tavoite Lämmönmyyjäkysely on tutkimusosio, jolla kerättiin tietoa lämmönmyyjien olemassa olevista kokemuksista rajapinnan siirrosta, tarpeista RajaLämpö projektin suhteen, sekä ajatuksia siitä, kuinka asiakaskysely olisi suunnattava Tutkimuskohteet Tutkimuksen kohteeksi valittiin joukko suomalaisia lämmönmyyjiä. Nämä poimittiin RajaLämpö projektissa mukana olevien lämmönmyyjien joukosta siten, että saatiin otos joka kattoi erikokoiset lämmönmyyjät ja paikkakunnat eri puolilta Suomea Tutkimustekniikka Lämmönmyyjäkysely toteutettiin haastattelukyselynä. Sen pohjana käytettiin kolmiosaista kysymyssarjaa, pääosin käymällä paikanpäällä lämmönmyyjien luona. Joukossa oli 6 suomalaista lämmönmyyjää, yksi suomalainen laitteisto ja ohjelmistotoimittaja, sekä Helsingin Energian ja Internetin välityksellä tiedot Göteborgissa (Göteborgenergi Fjerrvärme) käytetyistä ratkaisuista. Näiden haastattelujen pohjana saatiin 7 lämmönmyyjä casea, joiden on tarkoitus antaa yleiskuva lämmönmyyjien tämän hetken tilanteesta tutkimuksen suuntaamiseksi Ennakkotiedot Ennen haastattelujen aloittamista oletuksena oli, että perinteisen rajapinnan rikkomiset ovat Suomessa vähäisiä. Yleisesti lämmönmyyjien tiedossa oli Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toteuttama Martinniityn pientaloalue, jossa lämmönmyyjä omisti lämmönjakokeskukset, sekä ruotsalaisen Goteborgenergin käyttämät omat tuote ja liittämiskonseptit. 2. KOKEMUKSET 2.1. Uusien toimintatapojen kokeilut Tutkimuksen alussa selvitettiin, ovatko lämmönmyyjät kokeilleet jotakin uutta palvelua tai toimintamallia. Kysymyksellä haettiin nimenomaan toimintamalleja, joita olisi käytetty perinteisen ratkaisutavan sijaan. Kaikilla haastatelluilla lämmönmyyjillä löytyi kohteita, joissa he olivat soveltaneet vakiintuneesta tavasta poikkeavia menettelyjä. Toimintamallin muutokset olivat kaikki syntyneet ratkaisuksi tapauskohtaiseen tilanteeseen. Aloite oli aina peräisin lämmönmyyjältä. Syynä oli useimmiten asiakkaan

14 5 tilanne, jonka ratkaisemiseksi perinteinen malli ei riittänyt ja toisaalta lämmönmyyjä oli riittävän kiinnostunut saamaan asiakkaan liittymään kaukolämpöön. Osassa oli tehty uudenlaisia ratkaisuja uusien teknisten menetelmien kokeilemiseksi, sekä liittymiskynnyksen madaltamiseksi laajemminkin kuin yksittäisasiakkaan kohdalla. Toimitusrajan siirron kokeilemiseksi on myös tarjottu asiakkaalle tavanomaisesta poikkeavia ratkaisumalleja ja näin saatu arvokasta tietämystä Asiakkaan koon merkitys Suurempien asiakkaiden kohdalla lämmönmyyjän intresseissä merkittäviä syitä toimintamallin muutokseen olivat taloudelliset syyt: saatiin ison asiakkaan tuoma lämmönmyyntivolyymin kasvu ja rahavirta sekä kookas jäähdyttäjä. Pienempien asiakkaiden kohdalla kysymys oli enemmin kaukolämmityksen yleiseen imagoon sekä palveluhenkisyyteen liittyvistä asioista. Tässä henki myös kaukolämpöalan vahva itsetunto, sillä asiakkaan saattaminen kaukolämmön piiriin koetaan usein asiakkaan auttamisena Toiminnan mallinnus Samaa toimintamallia on käytetty useamminkin, tosin aina räätälöiden asiakkaan ja kohteen mukaan. Toimintamalli konseptia on sovellettu lähinnä lähestyttäessä suurempaa joukkoa pieniä asiakkaita. Tätä on tapahtunut sekä kertaluonteisena toimena liitettäessä kokonaista aluetta kaukolämpöverkkoon, sekä jatkuvana tarjolla olevana pakettina yksittäisille liittyjille tai lämmönjakokeskustaan uudistaville Resurssit ja organisointi Rajapinnan siirtoa varten yksikään haastatelluista lämmönmyyjistä ei ollut tehnyt muutoksia organisaation toimintaan. Käytettiin vakiintuneita toimintatapoja ja totuttuja yhteistyökumppaneita. Ne toiminnot, joita lämmönmyyjä oli itse muutenkin suorittanut, esim. asiakkaan konsultointi, toteutettiin samaan tapaan omalla henkilökunnalla ilman erillistä resurssivarausta muiden toimien ohella. Samoin niissä tapauksissa, joissa osa toiminnoista oli siirretty tytäryhtiön tai ulkopuolisen toimijan tehtäväksi, asiat hoidettiin kuten tavanomaisissa tapauksissa. Sitä, paljonko ylimääräistä työtä tai kulua lopulta syntyi asiakkaan palvelemisesta totutusta poikkeavalla toimintamallilla, ei oltu tarkasti etukäteen arvioitu. Arviointi oli toki yleensä tehty, lähinnä tarkastellen asiaa joustamisen näkökulmasta. Asiaa ei siis pidetty varsinaisesti minkään totutun toimintamallin rikkomisena, vaan ennemminkin normaalina toimena, joka kyettiin suorittamaan olemassa olevien henkilö, laite ja aikaresurssien puitteissa. Asiakkaalle ei olisi tarjottu erityisratkaisua, mikäli se olisi vaatinut saatuun hyötyyn nähden huomattavia ponnistuksia tai lisäresurssien käyttöä, poikkeuksen muodostivat ehkä suuret kohteet.

15 Resurssien jakautuminen oli yleensä painottunut toteutukseen ja toteutusta edeltäneeseen vaiheeseen. Investointiresurssi jakautui kertatyyppisiin perusinvestointeihin (esimerkiksi vanhan lämmönjakokeskuksen tai kattilalaitoksen osto) ja kertaluonteisiin rahoitustyyppisiin investointeihin, jotka asiakas kuolettaa (maksuaikainstrumentti). Erillistä momenttia ei erityisratkaisuja varten varattu. Rahoitusinstrumenttien käyttö oli normaalimenettelyn mukainen, paitsi että vakuuksia ei oltu yhdessäkään tapauksessa vaadittu asiakkailta Jälkiseuranta Järjestelmällistä jälkiseurantaa ei ollut järjestetty. Ratkaisut olivat kuitenkin osoittautuneet syntyneiden kustannusten ja toisaalta saadun taloudellisen hyödyn kannalta toimiviksi. Lämmönmyyjien tavallinen kuvaus lopputuloksesta oli: Oleellista oli saada asiakas liittymään kaukolämpöön, joka tavoite myös toteutui Saavutettuja etuja Selvä aina saavutettu aineeton etu oli imagoetu ja asiakastyytyväisyys, joka syntyi kyvystä ratkaista asiakkaan tarve tai ongelma. Erityisesti suurempien kaukolämpöasiakkaiden kohdalla konkreettisena hyötynä oli kasvanut lämmönmyynti ja pääsääntöisesti parantunut jäähdytys. Näin oli sekä uusien, että jo liittyneiden laitteistouusintaasiakkaiden kohdalla. Ratkaisut tukivat olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä ja CHP tuotantotapaa Esiin tulleet ongelmat ja haitat Mainittiin yksittäisiä tapauksia, joissa kookkaampi uusi asiakas vastoin odotuksia olikin paljastunut käytännössä varsin kehnoksi jäähdyttäjäksi. Toiminta arvoja ei kyetty varmuudella määrittämään ennakkoon. Toisaalta mikään ei näissä tapauksissa myöskään ennakkoon antanut merkkejä tulevista ongelmista. Asiakkaan tuotantoprosessiin asti ulottuvissa ratkaisuissa lisätyönä oli selvitettävä vaatimukset ja riskit sekä määriteltävä vastuurajat. Tähän käytetystä ajasta ja resursseista ei ollut erittelyjä, vaan työ oli tehty muun toiminnan ohessa. Työkaluna käytettiin kirjallista erillissopimusta vastuu ja toimitusrajojen määrittelemiseksi. Yhtään tapausta, joita olisi voitu pitää kokonaisuudessaan epäonnistuneena toimitusrajan siirtoratkaisuna, ei haastatteluissa tullut esille Lessons to learn Kokemukset toteutuneista rajapinnan siirroista ja erityisratkaisuista olivat myönteisiä. Lämmönmyyjät olivat halukkaita toistamaan vastaavat toimenpiteet uusissa vastaavissa asiakastilanteissa. Tappioita ei ainakaan ilmoitettu syntyneiksi. Investointityyppisten

16 7 ratkaisujen kuoletusajat olivat toteutuneet suunnitellusti. Tietynlaista hallittua rohkeutta ja uuden kokeiluhalua tarvittiin toteutuksissa. 3. TARPEET Lämmönmyyjiltä kysyttiin myös mahdollisia odotuksiaan ja tarpeita, joita tutkimuksessa tulisi selvittää. Tähän kappaleeseen niitä on luetteloitu täydennettynä lyhyin selityksin Mihin suuntaan rajapintaa tulisi ajatella Rajapinnan muotoa halutaan konkretisoida. Rajapinta koostuu monista osista ja tasoista joiden nimeäminen, ehkä kuvaaminen ja mallintaminen olisi hyödyllistä Selvitettävä, miten Ruotsin avustusmalli sähkölämmittäjästä kaukolämmittäjäksi toimisi Ruotsalainen toimintamalli herättää kiinnostusta myös Suomessa. Tekniikan soveltuvuus meikäläisille markkinoille asiakashankinnan tueksi kaipaisi selvittämistä Saatava hyvä tuote perustajaurakoitsijoille Suuremmissa kohteissa ainoastaan kaukolämmön saatavuusongelma estää suurempien uustuotantokohteiden liittämisen kaukolämpöön. Pienehköissä, esimerkiksi rivitalokohteissa, perustajaurakoitsija ei aina voi hinnanmuodostussyistä valita kaukolämpöä, vaan esimerkiksi sähkölämmitysjärjestelmä tuottaa paremman myyntikatteen. Tähän perustajaurakoitsijat tarvitsevat ratkaisun, joka jättää enemmän mahdollistaa ratkaisun joka on taloudellinen myös rakennuksen loppukäyttäjälle ja takaa rakentajalle saman tuoton kuin muut lämmitysratkaisut Profiilin muotoilu Uskotaan, että profiili nousee kun kykenee palvelemaan. Korkeampi profiili tietää tunnettavuutta toimialalla. Tunnettavuus helpottaa ja edistää markkinointiponnisteluja. halutaan siis imagoa edelleen paremmaksi Asiakastyytyväisyys Asiakkaat ovat tyytyväisiä helppouteen. Helppoutta ovat yksinkertaiset valinnat, selkeät toimintamallit ja valmiit tarjottimet mistä valita.

17 Tarve selvittää, millainen on uuden rajapinnan asiakas Jos ja kun rajapintaa kehitetään, se merkitsee myös lämmönmyyjälle toiminnan kehittämistä. Tämän kehitystyön taustatietona käsitys asiakkaan oletetusta profiilista auttaa suuntaamaan ja mitoittamaan toimia oikein Houkuttelevuuden lisääminen Rajapinnan siirron ja kehittämisen uskotaan tarjoavan pelimerkkejä asiakkaiden houkutuskilpailussa muita lämmitysmuotoja vastaan Tehostaminen Tehostamispotentiaalia lämmönmyyjien mukaan löytyy varmasti seuraavilta sektoreilta: 1. Jäähdytyksen tehostaminen. Tällä tarkoitetaan erityisesti asiakaslaitteiden kykyä parantaa nykyisestä kaukolämpöverkon paluulämpötilaa (alaspäin). 2. Olemassa olevien resurssien käytön tehostaminen. Lämmönmyyjien omien resurssien ohella myös yhteistyömahdollisuuksien ja yhteistyökumppanien resurssit lasketaan mukaan. 3. Suunnittelija isännöitsijä urakoitsija kokonaisuuden tehokkaampi hyödyntäminen Halutaan tietää kuinka muualla tehdään ja on edetty Uusia vinkkejä/ratkaisutapoja toimintaan muilta kaukolämpötoimijoilta toivotaan samalla kun omia kokemuksia laitetaan jakoon ja keskustelun alle Sopimusjuridiikan selventäminen Tässä vaiheessa lämmönmyyjien toiveena on lähinnä vain edellytyksien selvittäminen. Myös kuluttaja asiamiehen kannat kiinnostavat Sähköstä kaukolämpöön Sähkölämmittäjien, etenkin suorasähkölämmittäjien lämmitysmuodon muutosprosessin helpottaminen esim. pakettiratkaisuin Asiakaskunnan arvon kasvattaminen Kaukolämmön paikallisuus rajoittaa toiminnan kasvattamista laajentumalla. Olemassa olevien asiakkaiden tarpeiden syvemmällä tuntemuksella ja tämän tiedon hyödyntämisellä voidaan nykyisestä asiakasmassasta saada lisää liikevaihtoa ja lisätä samalla asiakastyytyväisyyttä

18 9 4. ONGELMAT JOIHIN RAJAPINNAN KEHITTÄMISELLÄ TOIVOTAAN VOIVAN VAIKUTTAA 4.1. Riippumattomat kiinteistöt Kiinteistöt, joilla on perusasenne: haluamme tuottaa lämmön itse. Tämä on vaikeasti lähestyttävä kohderyhmä. Ne ovat usein kaukolämpöjohdon varrella sijaitsevia, oman (öljy)lämmityskattilan käyttäjiä. Ovat usein myös pienteollisuutta tai liikerakennuksia, joissa henkilökunnassa joku laitteistoista huolehtiva, esim. korjaamon autonasentaja tms. Lämmitys toimii eikä ole kiinnostusta tai mahdollisuutta investoida lämmitysjärjestelmään Hintasensitiiviset asuinkiinteistöt Pienkerrostalot ja rivitalot (kokoluokka m 3 ), joissa asukkaat itse hoitavat lämpöasiat. Näissä kohteissa halutaan tehdä mahdollisimman paljon itse ja halvalla. Lämmönmyyjä koetaan kalliiksi. Markkinointi törmää taloyhtiössä muutamiin vahvoihin hahmoihin, jotka eivät välttämättä edusta kuitenkaan koko taloyhtiön mielipidettä Yhteistyö isännöitsijöiden kanssa Isännöitsijät toimivat kontaktipintana taloyhtiöihin ja kiinteistöihin päin. Kontaktipintana ongelmallinen, mutta välttämättä muuta kontaktipintaa ei aina ole. Isännöitsijöillä on asiantuntijavaltaa teknisissä asioissa ja sitä kautta he ovat potentiaalinen vaikutuskanava. Vaikea kohderyhmä ovat ne isännöitsijät, jotka pyrkivät välttämään muutoksia ja kehittämistä. He eivät myöskään aina reagoi yhteydenottoihin ja yhteistyötarjouksiin. Uskotaan, että isännöitsijät ovat kiinnostuneita heidän työtään helpottavista ratkaisuista, ehkä myös maksullisista palveluista, jos saatava hyöty (helpotus/lisäarvo) riittävä. Tätä kysymystä on tarkasteltava myös isännöitsijän saaman hyödyn, ei pelkästään asiakkaan eli taloyhtiön saaman hyödyn näkökulmasta Lohkotut vuokrahallit Teollisuus /liikehalliasiakkaat, joiden halli jaettu 3 4 osaan ja vuokrattu edelleen; lämmitysmuodoksi valittu sähkölämmitys, koska halutaan erillismittaus kunkin vuokralaisen energiankulutukselle. Kaukolämmityksessä erillismittaus merkitsee erillisiä siirtimiä kullekin tai ainakin erillisiä energiamittareita ja sitä varten suunniteltuja verkostoja. Laitetekninen ongelma, joka näkyy kustannuksissa.

19 10 5. TULEVAISUUS Lämmönmyyjäkyselyssä kysyttiin aluksi lämmönmyyjien käsitystä kaukolämmön asiakasrajapinnan tulevaisuuden kuvasta. Lämmönmyyjien mukaan tällä hetkellä on oletettavaa että: o Uusi rajapinta ajattelu on väistämättä tulossa. o Asiakaskunnassa on myös tapahtumassa muutoksia o Asiakkaat ovat valmiimpia maksamaan o Palvelut tulevat olemaan kasvava toiminta alue ja asiakkaat eivät enää vierasta myöskään palveluista maksamista. o Erilaisia variaatioita tulee enemmän niin palveluista kuin teknisistä ratkaisuistakin. o Lämpöä putkella asiakkaalle ajattelutapa tulee edelleen olemaan perusajatuksena o Edellisen teesin perustalle tulee rakentumaan perusliiketoiminnan tehostamiseksi monimuotoinen, mutta asiakkaalle helpommin hahmotettava tuotteistettu palvelujen ja teknisten ratkaisujen valintapaletti. o Asiakkaalle tullaan tarjoamaan vaihtoehtoja väliltä peruskaukolämpötuote täyspalvelukokonaisuus useina eri variaatioina o Pois ei suljeta täysin räätälöityjä liittymäkokonaisuuksiakaan. o Tuotteisiin tullaan rakentamaan ominaisuudet, joilla räätälöinti, lokalisointi ja personointimahdollisuudet ovat osa normaalia kaukolämpötuotetta. o Helppous ja luotettavuus ovat avainasemassa o Yhden (puhelin)numeron periaate kaukolämpöön liittyvissä asioissa yleistyy. o Uusi rajapinta (täyspalveluratkaisut) tulisi lämmönmyyjien arvioiden mukaan ensivaiheessaan kattamaan noin 20 prosenttia asiakkaista (kpl määrästä) painottuen kookkaampiin asiakkaisiin. Lämmönmyyjien keskinäisestä kilpailusta tulevaisuudessa rajapinnan kehittyessä todettiin: o Kaukolämpöverkossa tapahtuvan lämpökaupan avautumista sähköverkkojen tapaan avoimelle kilpailulle selvitetään parhaillaan. Mikäli asiassa tapahtuu muutoksia niin ne tulee huomioida rajapinnan käsittelyssä. o Rajapinnan kehittyminen tarkoittaakin lähinnä kilpailutilanteen muutoksia kilpaileviin energiaratkaisuihin nähden, eikä näin ollen rajoita lämmönmyyjien toimivaa yhteistyötä kehityshankkeissa. Poikkeuksiakin tosin eräiden lämmönmyyjien alueilta löytyy: Siellä, missä kahden lämmönmyyjän verkot sijaitsevat lähekkäin ja lähellä uusia potentiaalisia asiakaskohteita voi lämmönmyyjien välistä kilpailua esiintyä alueen saamiseksi oman verkon jatkoksi.

20 11 6. ASIAKASKYSELYN KOHDERYHMIEN VALINTA Kaikki ehdotetut mahdolliset asiakaskohderyhmät koettiin sopiviksi ja sellaisiksi, joiden mukaan ottaminen toisi tärkeää tietoa tälle tutkimukselle. Rajaaminen päätettiinkin suorittaa myöhemmin asiantuntijaryhmän voimin. Seuraavassa asiakasryhmät ja muutamia näihin liittyviä kommentteja lämmönmyyjiltä: 6.1. Pientaloasiakkaat Pientaloasiakkaiden ryhmä jakaantuu kaukolämpöliittymän tarkastelun suhteen toiminnallisesti: o Uusiin, rakentamishanketta suunnitteleviin ja valmisteleviin kohteisiin o Melko uusiin, muutaman vuoden sisään kaukolämpöön liittyneisiin kiinteistöihin o Vanhoihin asiakkaisiin, jotka ovat uusineet tai uusimassa lämmönjakokeskustaan Tarpeena koettiin löytää ja konkretisoida ne palvelut, joille tarvetta, siis tarkkuustasolla omistus, huoltopalvelut jne, kuitenkaan nimeämättä tarkemmin yksittäistä palvelua Taloyhtiöt Sisältää kaikenkokoiset rivi ja kerrostaloyhtiöt. Erityisesti pienet rivitaloyhtiöt (3 5 huoneistoa), joita pieni perustajaurakoitsija rakentaa päätyvät helposti sähkölämmitystaloiksi. Tämä ongelma ratkaistava, sillä perustajaurakoitsijat eivät ole periaatteesta kaukolämpöä vastaan, vaan nykykäytännöt eivät tee näissä kohteissa kaukolämmöstä kannattavinta ratkaisua grynderille. Lämmönmyyjä ei saa asiakasta ja tulevat asukkaat ovat tilanteen häviäjiä Teollisuus ja liikekiinteistöt Niputettiin yhdeksi ryhmäksi kokoluokan perusteella. Huomioitava toisaalta käsittelyssä erityisratkaisuja vaativat teollisuusasiakkaat, esimerkiksi pelkät höyryasiakkaat tai höyryja kaukolämpöasiakkaat Isännöitsijät Isännöitsijöillä on laaja kosketuspinta kiinteistöihin ja asiakkaisiin. Tämän mukanaan tuomaa kokemusta haluttiin myös RajaLämpö projektissa hyödynnettävän. Isännöitsijät koettiin monitahoiseksi ryhmäksi ja siksi tältä ryhmältä tietojen saamista ei pidetty

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Sisältö Kantaverkon laajuuden päivittäminen Kantaverkon virtapiiri asiakkaan sähköasemalla; muutostilanteet Liittymismaksujen yhdenmukaistaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN

PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN HANKINTAMALLI JA TULOKSET SENAATTI-KIINTEISTÖT JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS TOMI SUOMALAINEN PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUS 2013-2016 Mitä tarkoitetaan pienenergiakohteella

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 22.2.2016 Pauli Riikola ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti lyhyesti 2 Urakoitsijan toiveita muilta osapuolilta 3 Määräsidonnaisten kustannusten ymmärtäminen 4 Lisä- ja muutostöiden

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot