Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori"

Transkriptio

1 Psyykenlääkkeet Salla Kalsi Proviisori

2 Ahdistuneisuus Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön taustalla voi olla päihteidenkäyttö, kielteiset elämäntapahtumat, aivojen toimintahäiriöt yms. Oireita mm. jännittyneisyys, huolestuneisuus, pelokkuus, sydämentykytykset, hikoilu, vapina, huimaus, pyörryttävä olotila, epämiellyttävä tunne rinnassa, suun kuivuminen Häiriö Sosiaalisten tilanteiden pelko Paniikki-häiriö Yleistynyt tuskaisuus Pakko-oireinen häiriö Trauma-peräinen stressihäiriö Häiriön kuvaus Toisten ihmisten huomion kohteena olemisen pelko, joka johtaa sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. Toistuvat, ennustamattomat ahdistuskohtaukset Ahdistus on pitkäaikaista eikä rajoitu tiettyihin olosuhteisiin Toistuvat pakkoajatukset tai pakkotoiminnot Traumaattisen tapahtuman psykologinen toistuminen

3 Ahdistuneisuuden lääkehoito Bentsodiatsepiinijohdokset Anksiolyyttisiä (= ahdistusta lieventäviä) ja sedatoivia (=väsyttäviä) Tehokkaita akuutissa ahdistuksessa Diatsepaami, alpratsolaami, loratsepaami, oksatsepaami SSRI-lääkkeet ja muut antidepressantit Masennuslääkkeet tehokkaita myös ahdistuneisuuden hoidossa Antipsykootit Buspironi Krooniset ahdistustilat, hoitovaste 1 3 viikossa Beetasalpaajat helpottavat fyysisiä oireita, tilannejännitykseen

4 Bentsodiatsepiinit Vaikutukset kohdistuvat lähes pelkästään keskushermostoon Sitoutuminen GABA A -reseptorikompleksiin => GABA:n vaikutusten voimistuminen aivoissa Farmakologiset vaikutukset: väsyttävä, tuskaisuutta lievittävä, kouristuksia estävä, lihaksia relaksoiva Käyttöaiheet: unilääkkeinä, anksiolyytteinä, epilepsialääkkeinä, lihasrelaksantteina, esilääkityksenä anestesiologiassa Tarkoitettu yleensä vain lyhytaikaiseen/väliaikaiseen käyttöön Bentsodiatsepiiniantagonisti myrkytyksissä: flumatseniili Vasta-aiheita: vaikea uniapnea ja hengityksen vajaatoiminta, myasthenia gravis

5 Bentsodiatsepiinien haittavaikutukset Väsymys, lihasheikkous, muistihäiriöt Voi haitata tarkkuutta vaativia tehtäviä ja autolla ajoa Puhevaikeudet, näköhäiriöt, sekavuus Keskushermostoon kohdistuvat haitat ovat annosriippuvaisia Toleranssi Esim. unettava vaikutus vähenee huomattavasti jo 2-3 kk käytön jälkeen Riippuvuus Vieroitusoireet ilmenevät nopeasti ja saattavat kestää viikkoja Unettomuus, ahdistuneisuus, ruokahaluttomuus, vapina, hikoilu, sekavuus, lääkeainepsykoosi, kouristukset Lääkkeen käyttö on lopetettava asteittain! Paradoksaaliset reaktiot: liiallinen stimulaatio ja sekavuus Vanhukset ja lapset

6 Betsodiatsepiinien käyttö Pitkävaikutteiset Diatsepaami => ahdistuneisuus, unettomuus, epilepsia Klooridiatsepoksidi => ahdistuneisuus Nitratsepaami => unettomuus (vähäinen käyttö) Klonatsepaami => epilepsia (ahdistuneisuus) Keskipitkävaikutteiset Alpratsolaami => ahdistuneisuus Loratsepaami => ahdistuneisuus Oksatsepaami => ahdistuneisuus, unettomuus Tematsepaami => unettomuus Lyhytvaikutteiset Midatsolaami => unettomuus (kouristukset) Triatsolaami => unettomuus

7 Bentsodiatsepiinien tavoin vaikuttavat hypnootit Tsopikloni Käytetyin unilääke Suomen markkinoilla Sedatiivinen mutta vähemmän anksiolyyttinen Haitat samantyyppisiä kuin lyhytvaikutteisilla bentsodiatsepiineilla mutta vähäisempiä Kitkerä metallin maku suussa Tsolpideemi Muistuttaa vaikutuksiltaan triatsolaamia, mutta vähemmän haittoja Tsaleploni Muistuttaa tsolpideemia, uusin markkinoilla Vain vaikeaan nukahtamishäiriöön Eliminaatio nopea => voidaan ottaa aamuyölläkin Hoitoaika max 2 viikkoa

8 Muita unettomuuden hoidossa käytettyjä lääkkeitä Hydroksitsiini Väsyttävä antihistamiini Sedatiiviset masennuslääkkeet Mirtatsapiini, doksepiini Unilääkkeeksi depressiossa Melatoniini Uni-valverytmin tahdistus Valeriaana Lievästi rauhoittava itsehoitovalmiste Unilääkkeitä tulisi käyttää vain tilapäisesti ja lyhyitä jaksoja kerrallaan!

9 Masennus Tyypillisiä oireita Jatkuva masentunut mieliala Mielihyvän menetys Arvottomuuden tunne Itsetuhoajatukset Keskittymiskyvyn pute, uupumus Unihäiriöt Ruokahalun ja painon muutokset

10 Masennuksen hoidon vaiheet

11 Masennuksen lääkehoito SSRI-lääkkeet (serotoniinin takaisinoton estäjät) Lisäävät serotoniini-välittäjäaineen pitoisuutta aivoissa, serotoniinilla on merkittävä rooli mielialan ylläpitäjänä Esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, essitalopraami TCA-lääkkeet (trisykliset depressiolääkkeet) Estävät epäselektiivisesti välittäjäaineiden takaisinottoa Esim. amitriptyliini, doksepiini, nortriptyliini Muut depressiolääkkeet Mianseriini, mirtatsapiini, moklobemidi, venlafaksiini, agomelatiini, tratsodoni, milnasipraani, mianseriini, reboksetiini, duloksetiini Eroavat vaikutusmekanismeiltaan

12 SSRI-lääkkeet Ensisijaisia, vähemmän haittavaikutuksia kuin trisyklisillä masennuslääkkeillä, eivät yleensä sedatiivisia Vaikutus alkaa hitaasti noin 2 4 viikon kuluessa Haittavaikutuksia Yleisiä: rauhattomuus, unihäiriöt, phv, hikoilu, vatsavaivat, päänsärky, seksuaalitoimintojen häiriöt Harvinaisia: verenvuototaipumus ja hyponatremia Lääkityksen lopetus hitaasti lopetusoireiden takia Kiihtymys, painajaiset, parestesiat Eri SSRI-lääkkeiden tehoissa vähäisiä eroja, erot lähinnä metaboliassa (interaktiot) Sitalopraami ja essisitalopraamilla vähiten interaktioita Muut indikaatiot: ahdistuneisuus, pakko-oireet, bulimia, vaikea PMS

13 Serotoniinioireyhtymä Serotoniinioireyhtymän riski kasvaa käytettäessä useita serotonergisiä lääkkeitä Liiallinen serotoniinivaikutus Oireita: sekavuus, kiihtymys, ripuli, vapina, hypertermia, lihasjäykkyys, vatsakrampit Hoito: serotonergisen lääkityksen keskeyttäminen Huom! monilääkityt vanhukset

14 Trisykliset masennuslääkkeet Estävät serotoniinin lisäksi noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinottoa Lisäksi salpaavat muitakin reseptoreita (=epäselektiivisiä) Pitkä puoliintumisaika, annostelu yleensä 1 x/vrk iltaisin Yleiset haittavaikutukset Antikolinenerginen oireyhtymä: suun kuivuminen, näkö- ja muistihäiriöt, ummetus, virtsaumpi, sydämen tiheälyöntisyys, hikoilun estyminen, sekavuus Sedaatio, painon nousu, ortostaattinen hypotensio Yliannostuksessa sydäntoksisia Muut indikaatiot: krooninen kipu, unettomuus ja migreenin estohoito

15 Muut masennuslääkkeet Moklobemidi Selektiivinen, reversiibeli monoamiinioksidaasin estäjä (MAO-estäjä) Ei saa yhdistää muiden serotoenergisten lääkkeiden kanssa => serotoniinioireyhtymä Uusimmat masennuslääkkeet Ns. toisen polven masennuslääkkeet Mirtatsapiini: noradrenerginen ja serotoenerginen, haittoina painon nousu, sedatiivinen pienillä annoksilla Venlafaksiini: noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinoton estäjä, ei antikolinergisiä haittoja, voi nostaa verenpainetta Mianseriini ja tratsodoni vähemmän käytössä

16 Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä vuorottelevat masennus ja mielialan sekä toimeliaisuuden liiallinen kohoaminen (hypomania ja mania) Litium Peruslääke, kauan käytetty, tasoittaa ja estää mielialan vaihteluita Psyykkisiä vaikutusmekanismeja ei tunneta Kapea terapeuttinen leveys, lääkeainepitoisuuden seuranta verestä Haittoina mm.vapina, lihasheikkous, polyuria, kilpirauhasen vjt, iho-oireet Epilepsialääkkeet Karbamatsepiini, valproaatti, lamotrigiini Antipsykootit Bentsodiatsepiinit tukihoitona

17 Psykoosi Vakavia mielenterveyden häiriöitä, joissa todellisuuden taju on häiriintynyt Heterogeeninen joukko vaikeita mielenterveyden häiriöitä Skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriöt, akuutit psykoosit, mielialahäiriöihin liittyvät psykoottiset oireet, päihteiden indusoimat psykoosit ym. Dopamiinihypoteesi Oireet johtuvat aivojen dopamiiniradan liiallisesta dopamiiniaktiivisuudesta Antipsykootit salpaavat dopamiinireseptoreita Skitsofreniaa sairastaa noin 1 % väestöstä Positiiviset oireet (mm. aistiharhat, harhaluulot, hajanainen käytös) Negatiiviset oireet (mm. puheen köyhtyminen, tunneilmaisun latistuminen, kyvyttömyys kokea tunnetiloja) Lisäksi kognitiiviset häiriöt, depressio, otsetuhoisuus, sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen

18 Psyykoosin lääkehoito (antipsykootit) Antipsykootit estävät dopamiinia sitoutumasta dopamiinin vaikutuskohtiin eli salpaavat dopamiinireseptoreita 1. Perinteiset antipsykootit (tyypilliset neuroleptit) Salpaavat laajasti dopamiinireseptoreita, antipsykoottisen vaikutuksen lisäksi useita haittavaikutuksia Esim. klooripromatsiini, levopromatsiini, haloperidoli, sulpiridi Tehokkaita positiivisten oireiden hoidossa sekä uusien psykoosien estossa, useita haittavaikutuksia 2. Toisen polven antipsykootit (epätyypilliset neuroleptit) Selektiivinen dopamiinisalpaus ja lisäksi serotoniinreseptorien salpaus Esim. klotsapiini, olantsapiini, ketiapiini, risperidoni Tehoavat myös negatiivisiin oireisiin, ensisijaislääke 1. psykoosissa Kolmannen polven antipsykootit aripipratsoli

19 Antipsykoottien haittavaikutuksia Toisen polven antipsykooteilla on vähemmän ekstrapyramidaalisia haittavaikutuksia kuin vanhemmilla Toisen polven antipsykootteilla metabolisia haittoja Ekstrapyramidaaliset oireet Vapina, myötäliikkeiden puute kävellessä, jäykkyyttä, liikkeet hidastuneet, epänormaalit kasvojen ja vartalon liikkeet, levottomuus, tardiivi dyskinesia Muita haittavaikutuksia Verenpaineen lasku, ruumiinlämmön säätelyhäiriöt, väsymys, agranulosytoosi, apatia, unettomuus, hormonaaliset muutokset, huimaus, seksuaaliset toimintahäiriöt, suun kuivuminen, painonnousu, kognitiivisten toimintojen ja muistin heikentyminen ym. Maligni neuroleptioireyhtymä Ruumiinlämpö nousee, tajunnantaso heikkenee, lihasjäykkyys, sykkeen ja verenpaineen muutokset, nielemisvaikeudet, hikoilu, leukosytoosi Hoidetaan lopettamalla antipsykoottilääkitys, oireen mukainen sekä supportiivinen hoito 10% kuolleisuus

20 Antipsykootit: hoidon seuranta Hoitoa aloitettaessa huomioitavia asioita Verenpaine ja pulssi, veren glukoosipitoisuus Paino, painoindeksi, lipidit Tupakointi, päihteiden käyttö Maksan ja munuaisten toiminta Prolaktiinipitoisuus Koko verenkuva (erityisesti klotsapiini) Kurkkukipu aina huomioitava (agranulosytoosi) Tarvittaessa EKG, kilpirauhastestit, huumetestit Seuraa mahdollista alkavaa tardiivin dyskinesiaan oireita Kielen pakonomaisia matomaisia liikkeitä Seuraa malignin neuroleptioireyhtymän oireita

21 Diatsepaami Bentsodiatsepiini Sitoutuu GABA-reseptoreihin (agonisti) Käyttö: ahdistuneisuus, lihasspamit, epileptiset ja kuumekouristukset, toimenpiteiden esilääkityksenä, delirium tremens Haitat: väsymys, uneliaisuus, pyörtyily, kaatumiset, ihottumat, phv, päänsärky, lääkeriippuvuus, toleranssi, paradoksaaliset haitat Sekavuus ja virtsankarkailu etenkin iäkkäillä Antotavat: p.o., p.r., i.m., i.v. Vasta-aiheet: lihasheikkous, vaikea hengitysinsuffisienssi, vaikea uniapnea, vaikea maksan vajaatoiminta Lisää muiden keskushermostoon vaikuttavien aineiden vaikutuksia Ei suositella iäkkäille pitkän puoliintumisajan vuoksi (kumul.)

22 Duloksetiini Serotoniinin (5-HT) ja noradrenaliinin (NA) takaisinottoa estävä masennuslääke Myös heikko dopamiinin takaisinoton estäjä Käyttö: masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, neuropaattinen kipu, naisten ponnistusinkontinenssi Haitat: phv, suun kuivuminen, päänsärky, uneliaisuus, ruokahalun heikkeminen, ummetus, kohonnut verenpaine ym. Vanhuksilla antikolinergiset haitat => muistin heikkeneminen ja sekavuus Antotapa: p.o. Vasta-aiheet: maksasairaus, vaikea munuaisten vajaatoiminta, hoitamaton verenpainetauti Tupakoivilla henkilöillä duloksetiinipitoisuudet lähes 50 % pienemmät kuin tupakoimattomilla Hoito on lopetettava vähitellen, koska äkillinen lopetus voi johtaa vieroitusoireisiin

23 Haloperidoli Psykoosilääke ja antiemeetti (pahoinvointia lievittävä) Salpaa D 2 -reseptoreita (antagonisti) Käyttö: skitsofrenia, seniilit sekavuustilat, tuskaisuus- ja jännitystilat, psykosomaattiset oireet, mania, aggressio- ja delirium tremens, akuutit ja krooniset kiihtymystilat, pahoinvointi, oksentelu Haitat: akatisia, ilmeettömyys, parkinsonismi, painon nousu, uneliaisuus, verenpaineen lasku, huimaus, vapina ym. Ekstrapyramidaalioireet: lihasjäykkyys, suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi, hormonihäiriöt, rytmihäiriöt, tardiivi dyskinesia Antotavat: p.o., s.c., i.m., i.v. Vasta-aiheet: parkinsonin tauti, koomankaltainen tila, keskushermoston toiminnan lamaantuminen alkoholin tai muun keskushermostoa lamaavan aineen vaikutuksesta Pidentää QT-aikaa => rytmihäiriöriski

24 Klotsapiini Epätyypillinen (atyyppinen) antipsykootti Salpaa D 4 -reseptoreita (antagonisti) Käyttö: hoitoresistentti skitsofrenia, Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvät psykoottiset häiriöt Käytetään myös potilaille, jotka saavat muista psykoosilääkkeistä vaikeita neurologisia haittavaikutuksia Haitat: agranulosytoosi, leukopenia, sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, takykardia, uneliaisuus, syljen erityksen lisääntyminen, virtsainkontinenssi, maksaentsyymien nousu ym. Merkittävä agranulosytoosiriski (jyväsolukato, n. 1:100) => verenkuvan seuranta Jos infektion oireita (kuume, kurkkukipu) => välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin Antotavat: p.o. Useita vasta-aiheita! Tupakoinnin lopetus: nostaa plasman klotsapiinipitoisuutta

25 Litium Manialääke, jonka vaikutusmekanismia ei tarkkaan tunneta Käyttö: Kaksisuuntainen mielialahäiriö Mania- ja masennusvaiheiden ennaltaehkäisy ja hoito Haitat: vapina, lihasheikkous, polyuria, kilpirauhasen vjt, iho-oireet, maha-suolikanavan häiriöt, munuaisten toimintahäiriöt, painon nousu, leukosytoosi, kouristuskynnyksen alentuminen ym. Antotavat: p.o. Usein riittää yksinään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä Terapeuttinen alue on kapea Pitoisuuden mittaaminen seerumista säännöllisesti Munuaisten toimintakyky Myrkytys: lihaskouristukset, vapina, lievä ataksia, sekavuus, lihasheikkous, ripuli, oksentelu Vasta-aiheet: munuaisten toimintahäiriöt, sydämen vajaatoiminta, elektrolyytti- ja nestetasapainon häiriöt

26 Midatsolaami Lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini GABA-agonisti Käyttö: unettomuus, esilääkityksenä toimenpiteissä Käyttö keskittyy sairaalahoitoon Kouristukset (bukkaalisesti) Haitat: väsymys, pyörtyily, ihottumat, phv, päänsärky, riippuvuus ja toleranssi, muistamattomuus, kaatuilu Paradoksaaliset reaktiot Rebound-insomnia (aamuyön unettomuus, vaikutusaika on lyhyt) Antotavat: p.o., i.v. Unettomuuden hoidossa hoitoajan on oltava mahdollisimman lyhyt (max 4 vko) => asteittainen lopetus Maksimivaikutusaikana uni saattaa olla tarpeettoman syvää Ongelmia, jos joutuu heräämään kesken vaikutusajan tai jos ei pääse nukkumaan heti lääkkeenoton jälkeen Ei pidä käyttää samanaikaisesti alkoholin kanssa

27 Mirtatsapiini Uuden polven masennuslääke Alfa 2 -antagonisti Noradrenerginen ja serotonerginen vaikutus lisääntyy Käyttö: masennus Epävirallinen indikaatio: unettomuus (H 1 -reseptorisalpaus) Sedatiivinen pienillä annoksilla, aktivoiva suurilla Haitat: ruokahalun lisääntyminen, painon nousu, turvotukset, väsymys, uneliaisuus, huimaus Antotavat: p.o. Muiden serotonergisten lääkeaineiden kanssa serotoniinioireyhtymän riski kasvaa Alkoholin käyttöä on vältettävä mirtatsapiinihoidon aikana

28 Olantsapiini Epätyypillinen antipsykootti Dopamiini(D 2 )- ja serotoniini(5-ht 2 )reseptoriantagonisti Käyttö: skitsofrenia, psykoosit, kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikean maanisen vaiheen hoito Haitat: uneliaisuus, painon nousu, triglyseridiarvojen suureneminen, Maksan aminotransferaasiarvojen (ALAT/ASAT) suureneminen, prolaktiinipitoisuuksien suureneminen Aiheuttaa harvoin ekstrapyramidaalioireita hoitoannoksin käytettyinä Tardiivin dyskinesian riski on pieni Antotavat: p.o., i.v., i.m. Saatavilla pitkävaikutteisena lihakseen pistettävänä lääkemuotona Tupakointi voi vähentää olantsapiinin pitoisuutta Vasta-aiheet: ahdaskulmaglaukooma

29 Risperidoni Epätyypillinen antipsykootti D 2 - ja 5-HT 2 antagonisti Käyttö: psykoosi, skitsofrenia, kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikeat maniavaiheet, dementiaan liittyvät vaikeat käytöshäiriöt Haitat: aivoverenkierron tapahtumat, ortostatismi, ekstrapyramidaalioireet, tardiivi dyskinesia, hyperglykemia, lääkeparkinsonismi, painon nousu, erektiohäiriöt ym. Antotavat: p.o., i.m. Saatavilla pitkävaikutteisena lihakseen pistettävänä lääkemuotona Yhteisvaikutukset Vähentää levodopan ja muiden dopamiiniagonistien tehoa QT-aikaa pidentävät lääkkeet voivat lisätä rytmihäiriöriskiä Fluoksetiini ja paroksetiini (CYP2D6 -estäjiä) voivat lisätä risperidonin vaikutusta

30 Tsokiploni Keskipitkävaikutteinen bentsodiatsepiinien tavoin vaikuttava hypnootti Sitoutuu spesifisemmin tiettyihin GABA-reseptoreihin bentsodiatsepiineihin verrattuna Käyttö: unettomuus Haitat: metallin maku suussa, toleranssi, riippuvuus, kaatuilu, lihasheikkous, ihottumat, pyörtyily, uneliaisuus ym. Antotavat: p.o. Etuja verrattuna bentsodiatsepiineihin Vähemmän rebound-oireita Vähemmän vaikutusta muisti- ja muihin kognitiivisiin toimintoihin Psykomotoriset haitat saattavat jatkua yli 12 tuntia lääkkeen ottamisesta erityisesti huonokuntoisilla potilailla Ajokyky

31 Venlafaksiini Uuden polven masennuslääkkeitä Estää sekä serotoniinin että noradrenaliinin takaisinottoa Käyttö: masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö Haitat: huimaus, unettomuus, uneliaisuus, hermostuneisuus, ruoansulatuskanavan oireet, verenpaineen nousu, hikoilu, phv, epänormaalit unet, kokonaiskolesterolin nousu ym. Antotavat: p.o. Ei saa käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa (moklobemidi) Hoito on lopetettava varovasti (vieroitusoireet) Pahoinvointi, huimaus, päänsärkyä, unihäiriöitä, ahdistuneisuus, lihasnykäykset Interaktioita (mm. paroksetiini, erytromysiini, verapamiili)

Psykoosilääkkeet Antipsykootit

Psykoosilääkkeet Antipsykootit Psyyken sairauksista Psykoosilääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuneisuushäiriöt sisäinen jännitys, levottomuus, kauhun tai paniikin tunne ahdistushäiriössä pelko suhteeton todelliseen uhkaan/vaaraan nähden

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Psykoosilääkkeet Antipsykootit

Psykoosilääkkeet Antipsykootit Psyyken sairauksista Psykoosilääkkeet Pekka Rauhala 2013 Ahdistuneisuushäiriöt sisäinen jännitys, levottomuus, kauhun tai paniikin tunne ahdistushäiriössä pelko suhteeton todelliseen uhkaan/vaaraan nähden

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon T E K I J Ä T : Sari Kalliokoski

Lisätiedot

HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS

HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 LT, INFEKTIOLÄÄKÄRI TUULA OUTINEN TAYS XVIII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS 2.2.2017 HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET, OSA 2 Psyykenlääkkeet Epilepsialääkkeet Alzheimerin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Äidin lääkkeet ja imetys

Äidin lääkkeet ja imetys Taustaa Rintamaito on ideaali ravinnonlähde vastasyntyneelle lapselle Imetyksen hyödyt niin lapsen kuin äidin terveydelle, sekä äiti-lapsi suhteelle ovat kiistattomat WHO: täysimetys 6kk ikään asti, korvikkeita

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA Hoidon onnistumiseksi on olennaista että asianmukainen hoito aloitetaan ilman viivytyksiä. Hoidon tärkeä kehittämiskohde

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Stada 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Aripiprazol Stada 5 mg tabletti Aripiprazol Stada 10 mg tabletti Aripiprazol Stada

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ - MILLOIN, MIKSI JA MITEN? Terhi Toivo, proviisori (LHKA-pätevyys) projektikoordinaattori, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, kliinisen farmasian ryhmä Gerontologisen

Lisätiedot

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää alpratsolaamia 0,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti.

Lisätiedot

Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys

Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys Seija Aaltonen, LT; psyk.el, kv-lääketieteen erityispätevyys KTO:n johtaja, johtava ylilääkäri Kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispiirteet

Lisätiedot

Muistisairauksien koko kuva

Muistisairauksien koko kuva Muistisairauksien koko kuva Muistipotilaan käytösoireet Lääkehoidon mahdollisuudet Geriatri Pirkko Jäntti Kemijärvi 27.11.2012 Muistisairauksien keskeiset oireet Muistin heikkeneminen Muut kognitiiviset

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohdeindikaation esiintyvyys ja levinneisyys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diapam 2 mg tabletti Diapam 5 mg tabletti Diapam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2 mg, 5 mg tai 10 mg diatsepaamia.

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI - APUNA IÄKKÄIDEN RATIONAALISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTUMISESSA Maininta u Esityksessä on hyödynnetty osin FaT Saija Leikolan materiaaleja, joita hän on käyttänyt

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR 0,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,5 mg alpratsolaamia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valmisteen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Kristiina Mikkola OHJEKANSIO YLEISIMMISTÄ PSYYKENLÄÄKKEISTÄ JA HAITTAVAIKUTUSTEN HAVAITSEMISESTA PALVELUKOTI PAJUN HOITOHENKILÖKUNNALLE

Kristiina Mikkola OHJEKANSIO YLEISIMMISTÄ PSYYKENLÄÄKKEISTÄ JA HAITTAVAIKUTUSTEN HAVAITSEMISESTA PALVELUKOTI PAJUN HOITOHENKILÖKUNNALLE Kristiina Mikkola OHJEKANSIO YLEISIMMISTÄ PSYYKENLÄÄKKEISTÄ JA HAITTAVAIKUTUSTEN HAVAITSEMISESTA PALVELUKOTI PAJUN HOITOHENKILÖKUNNALLE Hoitotyön koulutusohjelma 2014 OHJEKANSIO YLEISIMMISTÄ PSYYKENLÄÄKKEISTÄ

Lisätiedot

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Tiedosta hyvinvointia 1 Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia 2 Sisältö Käytösoire missä

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg:aa klooridiatsepoksidia. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

Lemilvo (aripipratsoli)

Lemilvo (aripipratsoli) Lemilvo (aripipratsoli) Terveydenhuollon ammattilainen Usein kysytyt kysymykset Aripipratsoli on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13-17-vuotiaille

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria

Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria Pakko-oireinen häiriö Hamiltonin ahdistuneisuusasteikko/hama Y-BOCS NIMH-OC SCALE SCL-90 depression arviointi HAMD,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Mundipharma, Nutricia,

Lisätiedot

Olantsapiini Riskienhallintasuunnitelma_v 3.0 Lokakuu 2013 Osa VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista valmisteittain

Olantsapiini Riskienhallintasuunnitelma_v 3.0 Lokakuu 2013 Osa VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista valmisteittain VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä Olantsapiinia käytetään skitsofreniaa sairastavien aikuisten hoitoon. Skitsofrenia on psyykkinen sairaus, johon kuuluu erilaisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Spastisuus ja klonukset, jotka liittyvät spinaalisiin ja serebraalisiin sairauksiin tai vammoihin.

VALMISTEYHTEENVETO. Spastisuus ja klonukset, jotka liittyvät spinaalisiin ja serebraalisiin sairauksiin tai vammoihin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Baklofen Mylan 10 mg tabletti Baklofen Mylan 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Baklofeeni 10 mg tai 25 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

AGGRESSIIVINEN VANHUS

AGGRESSIIVINEN VANHUS AGGRESSIIVINEN VANHUS SEHL Kevätopintopäivät Savonlinna 8.4.2016 Kati Auvinen 08.04.2016 1 Sidonnaisuudet ISSHP: Yleislääketieteen akuuttiosaston ylilääkäri Fimea: Osa-aikainen tutkijalääkäri ILMAtutkimuksessa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Postafen 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Seppo Soinila TYKS Neurotoimialue TY Neurologian oppiaine 13.4.2016 Sekavuus Orientaation, tarkkaavuuden, loogisen ajattelun,

Lisätiedot

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä 29.1.2010 ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS 151209 1 Käypä

Lisätiedot

Neurofarmakologian perusteita

Neurofarmakologian perusteita Neurofarmakologian perusteita Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Neuro- ja psykofarmakologia Neurofarmakologia käsittelee lääkeaineiden vaikutuksia

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 20 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön,

VALMISTEYHTEENVETO. 20 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tenox 10 mg tabletti Tenox 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg tai 20 mg tematsepaamia. Apuaine: Tenox 10 mg: laktoosia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Selegiliinihydrokloridi 5 mg tai 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Psykiatrinen sähköhoito masennuksen hoidossa

Psykiatrinen sähköhoito masennuksen hoidossa Psykiatrinen sähköhoito masennuksen hoidossa Depressiohoitajien 9. valtakunnalliset koulutuspäivät Oulussa 9.10.2014 El Marja-Liisa Kemppainen, aoh Ilpo Palokangas Sisältö Historia ECT-hoito nykyään Miksi

Lisätiedot

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS Jouko Laurila, LT HUS DELIRIUMIN OIREET tajunnantason häiriö tarkkaavaisuuden häiriö uni-valverytmin häiriö ajattelun ja muistin häiriö puheen häiriö havainnoinnin häiriö motoriikan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kroonisten vaikeiden aggressiivisten skitsofreniapotilaiden hoidossa on käytetty hyvin tuloksin 150-250 mg:n vuorokausiannosta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kroonisten vaikeiden aggressiivisten skitsofreniapotilaiden hoidossa on käytetty hyvin tuloksin 150-250 mg:n vuorokausiannosta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Neulactil 2,5 mg tabletit Neulactil 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää perisiatsiinia 2,5 mg tai 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten Kelan korvaamien RESEPTIlääkkeiden

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa?

Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa? Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa? Petteri Viramo Geriatrian ja yleislääketieteen el, LT Caritas Palvelut Oy GPF:n kevätkoulutus, Helsinki 5.5.2017 Taustaa Muistisairaudet

Lisätiedot

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP } Bentsodiatsepiineihin liittyvä fyysinen ja psyykkisen riippuvuuden kehittyminen, luonne ja vaikeusaste vaihtelevat potilaasta toiseen } Fyysinen riippuvuus

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Aripiprazole ratiopharm. Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Laatimispäivämäärä 03/2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto s. 4 2. Mikä on Aripiprazole ratiopharm -hoito? s.5 3. Mitä voin odottaa

Lisätiedot

Anksiolyyttiset lääkeaineet ja unilääkkeet

Anksiolyyttiset lääkeaineet ja unilääkkeet 24. Anksiolyyttiset lääkeaineet ja unilääkkeet Anksiolyyttiset lääkeaineet ja unilääkkeet Tuskaisuutta, epävarmuutta ja pelkoa poistamaan on käytetty ihmiskunnan historian aikana lukuisia aineita. Eräät

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unettomuus Epilepsia, lähinnä myokloninen epilepsia ja infantiilispasmi Esilääkitys leikkausta edeltävänä iltana.

VALMISTEYHTEENVETO. Unettomuus Epilepsia, lähinnä myokloninen epilepsia ja infantiilispasmi Esilääkitys leikkausta edeltävänä iltana. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Insomin 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5,0 mg nitratsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Migreeni, huimaus, Ménièren oireyhtymä, pahoinvointi, oksentelu ja psykosomaattiset häiriöt. Skitsofrenian eri muodot.

VALMISTEYHTEENVETO. Migreeni, huimaus, Ménièren oireyhtymä, pahoinvointi, oksentelu ja psykosomaattiset häiriöt. Skitsofrenian eri muodot. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stemetil 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Proklooriperatsiinimaleaatti 5 mg/tabl. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Vaaleansininen, kaksoiskupera, soikea tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu "OL 15".

Vaaleansininen, kaksoiskupera, soikea tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu OL 15. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapine Teva 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällystetty tabletti sisältää 15 mg olantsapiinia. Apuaine: 206,7 mg laktoosia/kalvopäällystetty

Lisätiedot

Tiedote 1 (8) Liite

Tiedote 1 (8) Liite Tiedote 1 (8) Liite 24.3.2017 LIIKENNEJUOPUMUSTUTKIMUSTEN VUOSITILASTO 2016 JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty liikennejuopumustapauksia koskevat alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimusten vuositilastot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ahdistuneisuus psykoottisten tilojen yhteydessä ja vaikea masennus, kun tukihoito on indisoitu.

VALMISTEYHTEENVETO. Ahdistuneisuus psykoottisten tilojen yhteydessä ja vaikea masennus, kun tukihoito on indisoitu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temesta 1 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1 mg loratsepaamia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti Valkoinen,

Lisätiedot

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Medipam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi PAKKAUSSELOSTE Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Masennuslääkkeet ja litium

Masennuslääkkeet ja litium 23. Masennuslääkkeet ja litium Masennuslääkkeet ja litium Depression osalta rajanveto normaalin ja patologisen välille on usein vielä vaikeampaa kuin monissa muissa psyykkisissä sairauksissa. Siksi ei

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO JA PAKKAUSSELOSTE, MUUTETTAVAT KOHDAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVETO JA PAKKAUSSELOSTE, MUUTETTAVAT KOHDAT LIITE III VALMISTEYHTEENVETO JA PAKKAUSSELOSTE, MUUTETTAVAT KOHDAT 49 Metoklopramidia sisältävät valmisteet Muutokset lisättäväksi metoklopramidia sisältävien valmisteiden valmisteyhteenvetoihin soveltuvin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Keltainen, pyöreä (läpimitta 9 mm), litteä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä

VALMISTEYHTEENVETO. Keltainen, pyöreä (läpimitta 9 mm), litteä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin Orion 5 mg suussa hajoavat tabletit Olanzapin Orion 10 mg suussa hajoavat tabletit Olanzapin Orion 15 mg suussa hajoavat tabletit Olanzapin Orion 20 mg suussa hajoavat

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lääkkeiden haittavaikutukset Lääkkeiden haittavaikutukset Salla Kalsi Proviisori Ihoon ja ihonalaiskudokseen kohdistuvat haittavaikutukset Lääkeaineet voivat aiheuttaa erilaisia ihoreaktioita Esim. virukset voivat myös aiheuttaa samankaltaisia

Lisätiedot

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Geriatrian ja Yleislääketieteen erikoislääkäri NSCPM 2011 Kipupumppu Milloin on aiheellista siirtyä pumppuhoitoon? Suun kautta lääkitys ei onnistu Pahoinvointi

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Opamox 15 mg tabletit Opamox 30 mg tabletit Opamox 50 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Opamox 15 mg tabletit Opamox 30 mg tabletit Opamox 50 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Opamox 15 mg tabletit Opamox 30 mg tabletit Opamox 50 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg, 30 mg tai 50 mg oksatsepaamia.

Lisätiedot

Muistipotilaan käytösoireiden lääkehoito. Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS psykiatria Turku 24.1.2013

Muistipotilaan käytösoireiden lääkehoito. Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS psykiatria Turku 24.1.2013 Muistipotilaan käytösoireiden lääkehoito Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS psykiatria Turku 24.1.2013 Sidonnaisuudet Toiminut luennoitsijana ja /tai asiantuntijana koulutustilaisuuksien suunnittelussa lääkealan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Ahdistuneisuushäiriöt

Ahdistuneisuushäiriöt Anksiolyytit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Ahdistuneisuushäiriöt sosiaaliset yms. fobiat paniikkihäiriö traumaperäinen stressihäiriö

Lisätiedot

Vanhusten kaksisuuntainen mielialahäiriö - sammunut tähti?

Vanhusten kaksisuuntainen mielialahäiriö - sammunut tähti? Vanhusten kaksisuuntainen mielialahäiriö - sammunut tähti? Valtakunnallinen vanhuspsykiatrian koulutuspäivä 8.10.2009 Tampere LT, ylilääkäri Hanna-Mari Alanen Neuro- ja vanhuspsykiatria, TAYS Yleistä väen

Lisätiedot

Psykoosien farmakologinen hoito. Prof. Hannu Koponen KY, psykiatrian klinikka Kuopio 10.9.2009

Psykoosien farmakologinen hoito. Prof. Hannu Koponen KY, psykiatrian klinikka Kuopio 10.9.2009 Psykoosien farmakologinen hoito Prof. Hannu Koponen KY, psykiatrian klinikka Kuopio 10.9.2009 Keskeinen sanoma Skitsofrenia on monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä. Vakava masennus

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä. Vakava masennus RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VENORION 37,5 MG, 75 MG JA 150 MG KOVAT DEPOTKAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 07-10-2015, VERSIO 1.1 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää amitriptyliinihydrokloridia, joka vastaa 12,5 mg:aa amitriptyliinia, ja 5 mg klooridiatsepoksidia

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää amitriptyliinihydrokloridia, joka vastaa 12,5 mg:aa amitriptyliinia, ja 5 mg klooridiatsepoksidia VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Limbitrol 12,5/5 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää amitriptyliinihydrokloridia, joka vastaa 12,5 mg:aa amitriptyliinia,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Remeron 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Masennus on sairaus, jossa surullisuuden tunne ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Diatsepaami 10 mg/annos. Täydellinen apuaineluettelo, ks.6.1 3. LÄÄKEMUOTO Peräruiskeliuos.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, päällystetty purukumi jonka halkaisija on noin 18 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, päällystetty purukumi jonka halkaisija on noin 18 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calmia 20 mg lääkepurukumi VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purukumi sisältää: 20 mg dimenhydrinaattia. Apuaineet: yksi purukumi sisältää 405,75 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 1 mg:n kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Primperan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Primperan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primperan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metoklopramidihydrokloridimonohydraatti, joka vastaa metoklopramidihydrokloridia 10 mg/tabletti.

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot