Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan Vesi- ja viemärilaitos"

Transkriptio

1 Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Lisäselvitys mahdollisuuksista ulkoisen palvelutarjonnan hyödyntämiseen

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 4 Vaihtoehtoiset rahoitusmallit 8 Rahoitusmuodot 11 Vesihuollon toteuttamiseen tarjottavat palvelut 15 Taloudelliset vaikutukset 23 Liitteet

3 Tiivistelmä Aihe Havainnot Sivut Tavoite Operointi Investoinnit Rahoitus Muut toteutusmuodot Toimeksiannon tavoitteena on avustaa vesihuoltolaitosta vaihtoehtoisten rahoitusmallien selvityksessä sekä vesihuollon toteuttamiseen tarjottavien palveluiden selvittämisessä käytön, operoinnin ja kunnossapidon osalta. Käyttö ja kunnossapito: Markkinatarjonta antaa mahdollisuuden hyödyntää yksityisten toimijoiden palveluja käytön ja kunnossapidon toteutuksessa. Ensimmäisenä vaiheena palvelutarjonnan hyödyntämisessä voidaan pitää kustannusvaikutusten analyysin sekä projektisuunnitelman laadintaa. Kustannusvaikutusten analyysi: Selvityksessä on tunnistettu kustannukset, joita voidaan potentiaalisesti alentaa hyödyntämällä markkinatoimijoiden osaamista. Vaikutusalueet on kuitenkin arvioitu, eikä arvioissa ole päästy euromääräiselle tasolle. Arviota tulisi konkretisoida toteuttamalla seuraavana vaiheena kustannusvaikutusten analyysi esimerkiksi yhteistyössä valitun palvelutuottajan kanssa. Tunnistetun hyötypotentiaalin perusteella voidaan arvioida mahdollisen palveluhankinnan kannattavuutta. Kustannusanalyysi voidaan aloittaa esim. toimittamalla HILMA:an tietopyyntö, jossa esitellään Loviisan vesihuollon nykytila, ja pyydetään operoinnin toimijoita toimittamaan lisätietoa operoinnin palveluistaan. Tietojen pohjalta voidaan edetä keskusteluihin operaattorien kanssa. Projektisuunnitelma: Hankkeen tavoitteet ja jatkoselvitykset on hyvä kartoittaa, suunnitella ja kirjata ylös laatimalla hankkeen etenemistä ohjaava projektisuunnitelma. Investointien toteutus ja hallinta: Myös investointien toteutukseen sekä niiden käyttöön liittyvään palveluun on markkinatarjontaa. Lähtökohtaisesti Loviisan veden käsittelylaitosten (vesitorni 2 MEUR) investoinnit ovat varsin pieniä, näin ollen hankkeet eivät välttämättä sellaisenaan ole huomattavan houkuttelevia markkinatoimijoiden näkökulmasta, eikä niissä Loviisankaan näkökulmasta saavutettane ensimmäisten karkeiden arvioiden perusteella ratkaisevia säästöjä. Rahoitusjärjestelyillä saavutettavat taloudelliset vaikutukset ovat Loviisan vesihuollossa suhteellisen vähäisiä. Maanalainen verkosto ei lähtökohtaisesti kuulu leasingilla rahoitettavan omaisuuden piiriin. Yli 5 MEUR kiinteistöinvestoinnit sekä periaatteessa kaikki kalustoinvestoinnit voidaan rahoittaa leasingilla. Markkinoilla on tarjolla palveluita myös muihin investointien ja operoinnin toteutusmuotoihin, mutta tyypillisesti muotojen edellyttämä hankekoko (esim. elinkaarimallit) on merkittävästi suurempi kuin Loviisan vesihuollon tuleva investointitarve , , ,

4 Kuvaus toimeksiannon lähtökohdista sekä selvityksen tavoitteista ja toteutustavasta. SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

5 Selvitystyön toteuttaja Inspira Oy Inspira Oy on julkisella sektorilla toimiva rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Asiakaskuntamme koostuu kunnista ja kuntien omistamista yksiköistä, valtion yksiköistä sekä kolmannen sektorin toimijoista. Inspira Oy on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama luottolaitos ja taseella mitattuna Suomen suurimpia luottolaitoksia. Taseen loppusumma on noin 20 mrd. euroa ( ). Yleiset oletukset ja rajoitukset Selvitystä tehdessään, Inspira on luottanut käyttämäänsä toimeksiantajalta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Selvitys perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät uudelleen mallintamista. Raporttia ei myöskään tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu

6 Selvityksen tavoite Tavoitteena kartoittaa käytettävissä olevat vaihtoehtoiset rahoitusmallit sekä vesihuollon toteuttamiseen tarjottavat palvelut Toimeksiannon tavoitteena on avustaa vesihuoltolaitosta vaihtoehtoisten rahoitusmallien selvityksessä sekä vesihuollon toteuttamiseen tarjottavien palveluiden selvittämisessä käytön, operoinnin ja kunnossapidon osalta. Selvityksen sisältö: Vaihtoehtoisten rahoitusmallien selvitys Listataan toteutus-/rahoitusmuodot, jotka mahdollisia n. 1-6 MEUR hankkeissa Selvitetään mahdolliset vaihtoehtoiset tavat kunnan vesiliikelaitokselle ottaman lainan sijasta (mm. ulkopuolinen rahoitus esim. leasing, mahdollisuudet erilaisiin yhteistyöjärjestelyihin yksityisen sektorin kanssa tms.) Muotojen hyödyntäminen käytännössä (mitä voidaan rahoittaa, mitä tulee huomioida, miten käytännön läpivienti) Kuntarahoituksen leasing-yksikön haastattelu (mitä palveluita tarjoavat vesihuollolle) Koostetaan toimenpidelistaus askelista vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen (esim. leasing) hyödyntämisessä käytännössä Markkinatoimijoiden vesihuollon toteuttamiseen tarjoamat palvelut Vesihuollon palveluita tarjoavien toimijoiden puhelinhaastattelut ja/tai tapaamiset (2 toimijaa) Käydään läpi keskeinen palvelutarjonta Kartoitetaan toimijoiden näkemyksiä julkisen/yksityisen toimijan välisiin kumppanuusmalleihin Kootaan muut mahdolliset toimijoiden esittämät talouden ja rahoituksen näkökulmasta keskeiset näkemykset Koostetaan yhteenveto markkinatarjonnasta ja mahdollisista vaikutuksista vesihuoltolaitoksen taloudelliseen asemaan

7 Lähtökohta lisäselvitykselle: Mahdollisia investointien/toiminnan toteutusmuotoja Toteutusmuoto Kuvaus Vastuu toteutuksesta Rahoitus Kommentit Liikelaitos Nykyinen toimintamalli. Juridisesti toiminta säilyy osana kaupunkia. Vesilaitos/kaupunki vastaa toiminnan organisoinnista ja toteutuksesta. Liikelaitoksessa toiminta on itsenäisempää kuin taseyksikössä. Rahoitusvastuu kaupungilla. Rahoitus on osa kaupungin tasetta. Osakeyhtiö Toiminta yhtiöitetään omaksi oikeudelliseksi yksikökseen. Kaupunki omistaa yhtiön ja käyttää päätösvaltaa. Seudullinen tai yksityinen yhteistyö mahdollista osakeyhtiömuodossa. Osakeyhtiö vastaa toiminnan toteutuksesta. Kaupungilla vesihuollon järjestämisvastuu, joka toteutetaan yhtiö omistamalla. Rahoitusvastuu yhtiöllä. Rahoitus on osa kaupungin konsernitasetta. Ei yhdistelyä emokaupungin tunnuslukuihin. Kaupungilla mahdollisuus taata yhtiön lainat. Kuntalain muutos (todennäköisesti 2012) saattaa tuoda yhtiöittämisvelvoitteen myös vesihuoltoon. Leasing Valitut investointikohteet toteutetaan leasing-järjestelyllä. Rahoittaja omistaa kohteen ja vuokraa kohdetta vesilaitoksen/kaupungin käyttöön kuukausimaksua vastaan. Vesilaitos vastaa investointikohteen käytöstä ja tyypillisesti myös toteutuksen valvonnasta. Rahoittaja suojaa tyypillisesti itsensä täysin kohteeseen liittyvältä rahoitusriskiltä. Rahoitusvastuu ensisijaisesti rahoittajalla. Ei yhdistelyä kaupungin taseeseen. Leasingvastuut tulee eritellä. Kaupunki/vesilaitos maksaa leasingvuokraa rahoituksen kattamiseksi. Tyypillisesti leasingsopimuksessa lunastuspykälä (optio/velvollisuus lunastaa), joka turvaa kohteen siirtymisen vesilaitokselle jakson päätteeksi. Yhteistyömallit Investointi toteutetaan yhteistyössä tyypillisesti yksityisen palveluntarjoajan kanssa. Esimerkkinä pitkä palvelusopimus vedenpuhdistuksesta tai vedensiirrosta. Liiketoimintariskit ja mahdollisuudet siirtyvät tyypillisesti palveluntuottajalle. Vesilaitos/kaupunki maksaa tyypillisesti palvelumaksua käyttämästään palvelusta. Rahoitus sovittavissa yhteistyömalliin soveltuvaksi. Käytännöt joustavia. Selvityksessä kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää leasingrahoitusta (sekä muita vaihtoehtoisia rahoitusmalleja) sekä operoinnin ja investointien toteutuksen yhteistyömalleja Loviisan vesihuoltolaitoksen toiminnassa

8 VAIHTOEHTOISET RAHOITUSMALLIT

9 Kartoitettavat toteutus- ja rahoitusmuodot Käsitellyt rahoitus- ja toteutusmuodot Toteutusmuoto Leasingrahoitus Rakennusaikainen rahoitus Projektien ulkoistukset Käytön ja kunnossapidon yhteistyö/ulkoistukset Investointien hallinnan yhteistyö/ulkoistukset Kuvaus Rahoitetaan kiinteistöjä tai kalustoa taseen ulkopuolisella rahoituksella. Käytetään ulkopuolista rahoittajaa investoinnin rakennusajan rahoitukseen. Valmistumisen jälkeen rakennusajan rahoitus maksetaan takaisin. Ulkoistetaan suunnittelua, urakointia tms. ulkoiselle toimijalle. Siirretään käytön ja kunnossapidon toteutusvastuu osin tai kokonaan ulkopuoliselle kumppanille Siirretään investointien hallinnan ja toteutuksen vastuu osin tai kokonaan ulkopuoliselle kumppanille Kartoitetut rahoitus- ja toteutusmuodot Osana selvitystä kartoitettiin seuraavat rahoitus- ja toteutusmuodot Loviisan vesihuollon organisoinnissa. Kunkin muodon soveltuvuus on esitetty myöhemmin selvityksessä. Yhteisyritykset Elinkaarimallit (PPPmallit) Perustetaan yhteisyritys ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa vastaamaan vesihuollon (jonkin osan) toteutuksesta Laaditaan kumppanin kanssa pitkäaikainen palvelusopimus vesihuolloin investoinnin toteutuksesta ja siihen liittyvän palvelun tarjoamisesta

10 Kartoitettavat toteutus- ja rahoitusmuodot Muotojen soveltuvuus vesitorni- ja runkolinjainvestointeihin Toteutusmuoto Kuvaus Markkinatarjonta Kommentit Leasingrahoitus Rahoitetaan kiinteistöjä tai kalustoa taseen ulkopuolisella rahoituksella. Rahoitusta tarjolla, mutta hyödynnettävyys vesihuollossa rajoitettua. Vesitorni-investointi: Ei rahoitettavissa Runkolinja: Ei rahoitettavissa Koneet ja kalusto: Rahoitettavissa Ongelmana pääsääntöisesti hankekoko ja verkoston osalta kohteen oikeudellinen määriteltävyys Rakennusaikainen rahoitus Käytetään ulkopuolista rahoittajaa investoinnin rakennusajan rahoitukseen. Valmistumisen jälkeen rakennusajan rahoitus maksetaan takaisin. Tarjolla investointien rahoitukseen. Voi alentaa investointien kustannusta, mikäli rakentaja saa edullisemman rahoituspaketin (kuntariski). Projektien ulkoistukset Ulkoistetaan suunnittelua, urakointia tms. ulkoiselle toimijalle. Markkinoilla kattava tarjonta projektiluontoiseen palveluhankintaan. Käytön ja kunnossapidon yhteistyö/ulkoistukset Siirretään käytön ja kunnossapidon toteutusvastuu osin tai kokonaan ulkopuoliselle kumppanille Markkinoilla kattava tarjonta käytön ja kunnossapidon ulkoistuksiin (esim. Maintpartner). Investointien hallinnan yhteistyö/ulkoistukset Siirretään investointien hallinnan ja toteutuksen vastuu osin tai kokonaan ulkopuoliselle kumppanille Markkinoilla kattava tarjonta investointien suunnittelun ja hallinnan ulkoistuksiin (esim. Aquaflow). Yhteisyritykset Perustetaan yhteisyritys ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa vastaamaan vesihuollon (jonkin osan) toteutuksesta Haastatellut vesihuollon toimijat näkivät yhteisyritysten perustamisen mahdollisuutena. Elinkaarimallit (PPPmallit) Laaditaan kumppanin kanssa pitkäaikainen palvelusopimus vesihuolloin investoinnin toteutuksesta ja siihen liittyvän palvelun tarjoamisesta. Elinkaarimallit edellyttävät tyypillisesti hankekooltaan suurempia kokonaisuuksia (esim. 50 MEUR)

11 Käsitelty rahoittajien tarjoamaa tyypillisille pankkilainoille vaihtoehtoista rahoitusta RAHOITUSMUODOT

12 Vaihtoehtoiset rahoitusmallit Leasingrahoitus tärkeimpänä rahoitusvaihtoehtona Rahoittajien haastattelut Osana vaihtoehtoisten rahoitusmallien kartoitusta toteutettiin kaksi rahoittajahaastattelua. Haastatellut olivat seuraavat: Sampo Rahoitus, Jorma Leskelä, First Vice President Kuntarahoitus, Juha-Pekka Ketola, Osastonjohtaja Toimijoiden kanssa käytiin läpi mahdollisuutta käyttää leasingrahoitusta vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahoitukseen. Sampo rahoitus toi lisäksi esiin mahdollisuuden hyödyntää rakennusaikaista rahoitusta laitoksen investointien rakennusajan rahoituksen turvaamisessa. Ajatuksena rakennusaikaisessa rahoituksessa on turvata hankkeen rahoitus rakentamisen aikana (rahoitetaan rakentajan tekemiä investointeja). Hankkeen valmistuttua vesilaitos (kaupunki) maksaa saatavan. Tässä vaiheessa rahoitus on mahdollista järjestää uudelleen ja esim. nostaa varsinainen pitkäaikainen laina. Rahoitusleasing Mitä on rahoitusleasing? Rahoitusleasing tarkoittaa irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Erityisen hyvin se sopii laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla. Leasing sopii myös järjestelyihin, joissa on kyseessä isohko kertaluonteinen investointi. Esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja pelastuslaitoksilla on hankkeita, joiden rahoittamiseen leasing sopii paremmin kuin perinteinen investointirahoitus. Leasingissa rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa. Leasing ei sido pääomia omistamiseen, mikä helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua. Vuokralle ottaja maksaa vain laitteiden käytöstä. Perinteisesti leasingrahoitusta on kuntasektorilla käytetty erilaisten koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Monissa kunnissa taseen ulkopuolinen rahoitus on lisääntynyt rahoitustarpeiden kasvaessa. Leasingin avulla rahoitus saadaan paremmin vastaamaan kohteiden taloudellista ja teknistä käyttöikää. Kustannusten ennakoitavuus myös helpottaa budjetointia ja talouden suunnittelua

13 Sampo Rahoitus - Leasing Hankkeiden rahoitettavuus Vesitorni-investointi (2 MEUR): Ei rahoitettavissa, hankekoko liian pieni Runkolinja (6 MEUR): Ei rahoitettavissa, ei rahoita maanalaista verkostoa (ei irtaimistoa) Koneet ja kalusto: Rahoitettavissa Sammon rahoitus ei edellytä kaupungin takausta. Sampo Rahoituksen rahoitusleasing Sampo Rahoituksen leasingrahoitus on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta, joka soveltuu laitteiden ja liikkuvan kaluston rahoittamiseen. Leasingrahoitus soveltuu sinulle, mikäli et halua omistaa laitetta. Rahoituksen kohde toimii vakuutena. Vuokra-aika määritellään rahoitettavan kohteen käyttöiän mukaan. Leasingvuokrat näkyvät vuokrakuluina kunnan/liikelaitoksen/yrityksen tuloslaskelmassa. Leasingomaisuutta ei kirjata käyttöomaisuuteen. Vuokraan sisältyvä arvonlisävero on yleensä vähennyskelpoinen ja sen osuus on laskuissa selkeästi eritelty. Johtopäätökset haastattelusta Sampo tarjoaa leasingrahoitusta mielellään myös kuntasektorille. Lähtökohtaisesti leasingrahoitus hinnoitellaan kuin normaalit pankkilainat, asiakkaan riskitason mukaan. Leasingin mahdollinen ylimääräinen hallinnollinen työ voi korottaa hieman rahoituksen hintaa. Kaikkia vesilaitostoiminnan investointeja ei voida kuitenkaan rahoittaa: Vesitorni-investointi (2 MEUR): Vesitorni voidaan tulkita kiinteistöleasingin piiriin kuuluvaksi. Kuitenkin, kiinteistöt rahoitetaan kutakin järjestelyä varten erikseen muokatulla sopimusdokumentaatiolla. Sampo arvioi minimi-investoinniksi kiinteistön osalta 5 MEUR, jotta leasingia on kannattavaa käyttää. Runkolinja (6 MEUR): Sampo on valmis rahoittamaan esim. maanpäälliset sähköverkot irtaimiston leasingsopimuksella. Maanalaiset vesijohtoverkot eivät kuitenkaan mahdu irtaimiston määritelmän sisään. Näin Sampo Rahoituksella ei ole tarjota tuotetta vesijohtoverkoston rahoittamiseen. Koneet ja kalusto: Irtaimen omaisuuden osalta Sampo tarjoaa mielellään leasingrahoitusta. Rahoitus voidaan kohdistaa euromääräisesti edullisiinkin kohteisiin, kun sopimusdokumentaatio on määrämuotoista

14 Kuntarahoitus - Leasing Hankkeiden rahoitettavuus Vesitorni-investointi (2 MEUR): Ei rahoitettavissa, hankekoko liian pieni Runkolinja (6 MEUR): Ei rahoitettavissa, ei sopimusdokumentaatiota Koneet ja kalusto: Rahoitettavissa Kuntarahoituksen rahoituksen edellytyksenä kaupungin takaus. Kuntarahoituksen rahoitusleasing Rahoitusleasing-palvelut on käynnistetty kunta-asiakkaidemme toivomuksesta. Asiakkaamme ovat samoja kuin antolainaustoiminnassakin eli kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat tai määräysvallassa olevat yhtiöt. Ensimmäisessä vaiheessa Kuntarahoitus aloittaa vuokraamalla irtainta käyttöomaisuutta. Vuokrattavia suurempia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi sairaaloiden tutkimuslaitteet, voimalaitosten koneet ja laitteet sekä raskasajoneuvot. Pienlaite-leasing käsittää tyypillisesti ITlaitteet sekä -ohjelmat, kopiokoneet ja toimistokalusteet. Johtopäätökset haastattelusta Lähtökohtaisesti Kuntarahoitus tarjoaa leasingrahoitusta kunnille ja kuntaomisteisille toimijoille. Esitetyissä vesilaitostoiminnan investoinneissa ei leasingrahoitusta voida kuitenkaan hyödyntää täysimääräisesti. Vesitorni-investointi (2 MEUR): Vesitorni voidaan tulkita kiinteistöleasingin piiriin kuuluvaksi. Kuitenkin, kiinteistöt rahoitetaan kutakin järjestelyä varten erikseen muokatulla sopimusdokumentaatiolla. Näin ollen hankekokona 2 MEUR ei ole lähtökohtaisesti riittävä (kiinteistö-)leasingrahoituksen käyttöön. Runkolinja (6 MEUR): Kuntarahoituksella ei ole valmista (juridiselta pätevyydeltään varmennettua) sopimusdokumentaatiota vesijohtoverkoston leasingrahoitukseen (verkosto ei kiinteistö, eikä myöskään irtaimistoa). Epäselvien juridisten kysymysten ratkaisu ja dokumentaation laatiminen ei ole mahdollista kustannustehokkaasti esim. 6 MEUR investoinnin yhteydessä. Koneet ja kalusto: Irtaimen omaisuuden osalta Kuntarahoitus tarjoaa mielellään leasingrahoitusta. Rahoitus voidaan kohdistaa euromääräisesti edullisiinkin kohteisiin, kun sopimusdokumentaatiossa voidaan tukeutua määrämuotoisiin dokumentteihin

15 Käytön, operoinnin ja kunnossapidon kokonaisratkaisujen tarjonta (ei käsitelty yksittäisiä urakka-, tuki- tai investointeihin liittyviä palveluita) VESIHUOLLON TOTEUTTAMISEEN TARJOTTAVAT PALVELUT

16 Vesihuollon palvelutuottajat Markkinakartoitus toimijoiden haastatteluin Markkinakartoitus haastatteluin Osana selvitystä haastateltiin kahta vesihuollon palveluita tarjoavaa toimijaa. Toimijat olivat seuraavat: Haastateltiin: Markku Simola, Director Tanja Viljakainen, Aluepäällikkö Haastateltiin: Seppo Wallinheimo, Managing Director Kuvaus kustakin toimijasta sekä tiivistämä haastattelusta on esitetty seuraavilla sivuilla. Haastattelutiivistelmiin on koottu toimijoiden haastatteluissa esittämät näkemykset tiivistetysti. Näin ollen haastattelukoosteet saattavat sisältää näkemyksiä, jotka eivät ole linjassa Inspiran tai Loviisan vesihuollon näkemysten kanssa

17 Maintpartner Maintpartner toimittaa kunnossapitopalvelut sekä käyttöpalvelut Tuotamme palveluja, joilla varmistamme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden. Joustavasti toimivan alueellisen HUB-rakenteemme ansiosta saat meiltä räätälöidyt ratkaisut, joita kehitämme ja parannamme koko ajan. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat joustavuus, kestävä kustannustehokkuus sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut kunnossapitoon ja käyttöön. Paikalliset tiimimme saavat tukea alueellisista HUB-keskuksista, jolloin asiakkaamme hyötyvät yhteisistä taidoistamme, osaamisistamme ja hyvistä käytännöistämme. Kaiken pohjana on teollisuuskokemuksemme ja yrittäjähenkinen toimintatapamme. Loviisaa lähinnä oleva HUB sijaitsee Porvoossa. Maintpartner Group on Itämeren alueella toimiva pohjoismainen yritys. Visiomme on olla teollisen palveluliiketoiminnan roolimalli. Liiketoimintamme on laajinta Suomessa, jossa olemme yksi alan johtavista toimijoista. Meillä on vankka jalansija erityisesti kemian-, elintarvike-, energia- ja metalliteollisuudessa. Suomessa meitä maintpartnerilaisia on noin Vuotuinen liikevaihtomme on noin 100 meur. Meillä on lähes 70 paikallista toimipistettä

18 Haastattelu Maintpartner Asia Maintpartnerin näkemys Huomiot Johtopäätös haastattelusta Yleiset referenssi Referenssit kuntasektorilta Toimintatapa Minimikoko Maintpartner on kiinnostunut tuottamaan vesihuollon käyttö- ja kunnossapidon palvelut Loviisalle. Maintpartner uskoo pystyvänsä tuottamaan laadukasta palvelua nykyistä toimintaa kustannustehokkaammin. Laajalti teollisuuden palveluja yksityisellä sektorilla. Vähän kunnallisia referenssejä. Mm. kaukolämpöverkostojen (Riihimäki, Kerava, Forssa) ja kaukolämpövoimaloiden (Riihimäki) operointia ja kunnossapitoa. Tarjoavat samoja kunnossapidon ja käytön palveluja julkisille toimijoille kuin yksityisillekin. Toiminta perustuu HUB-malliin, jossa alueellinen toimintojen keskus, josta ohjataan resursseja ympäröivien kohteiden palvelutuotantoon tarpeen mukaan. Samoja resursseja voidaan siten käyttää sekä esim. kunnallisen vesihuollon kunnossapitoon että esim. paikallisen teollisuuden kaluston kunnossapitoon. Ostavat alihankintana urakoinnin (esim. maansiirto). Eivät lähtökohtaisesti hallinnoi investointiohjelmia. Pienimmillään otettu hoidettavaksi jopa 2 hengen palvelukokonaisuuksia. Oleellista on sijainti lähellä olemassa olevaa palvelukeskusta (HUB). Lähin HUB sijaitsee Porvoossa, joten palvelua voidaan tarjota myös Loviisaan. Heidän kokemuksensa mukaan suuri osa henkilökunnasta arvostaa mahdollisuutta laajentaa työnkuvaansa myös esim. vesihuollon ulkopuolelle

19 Haastattelu Maintpartner (2) Asia Maintpartnerin näkemys Huomiot Palvelut Hyödyt Sopimusmallit Riskien hallinta Kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät palvelut. Ratkaisut vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan joustavasta resursoinnista toiminnan kokonaisvastuuseen. Laajimmillaan kyseessä voi olla kokonaisvastuu asiakkaan tuotantolaitoksen sekä kunnossapidosta että käytöstä. Pienimmillään kaupungin organisaatioksi riittää 2 henkeä: tilaus- ja talouspäällikkö. Muu työ voidaan ostaa Maintpartnerilta. Heidän kokemuksen mukaisesti julkisella sektorilla on moninkertainen miehitys tekemässä vastaavaa työsuoritetta. Mahdollisuus tehostaa resurssien käyttöä. Tyypillisesti voivat tehostaa ostoja, hyödyntämällä valtakunnallista hankintaorganisaatiotaan Taloudellinen raportointi viety alas asti, toteuttaville tiimeille. Tietoisuus taloudesta tehostanut toimintaa. Sopimus palvelukokonaisuudesta: esim. päivystys, ylläpito tms. Tavoitehintasopimus: kustannusten jakosuhde asiakkaan kanssa, jos yli jaetaan määritetyssä suhteessa, jos alle tuottaja saa porkkanan tehokkuudesta Työhintoihin sidottu sopimusmalli: esim. työntekijän tuntihinnan päälle laskettu kerroin (+esim. varaosat ja kate) Yksityisellä sektorilla tyypillisimmin mm. teollisuudessa: Liiketoimintakaupalla siirtyvä kokonaisvastuu (henkilöstö, käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus) Toimivat nykyisellään mm. kemian teollisuudessa tappavien aineiden kanssa Laaditaan riskikartoitukset kun aloitetaan yhteistyö Vastuista (mahdollisessa häiriötapauksessa) sopiminen on sopimusjuridiikkaa, joka sisällytetään palvelusopimukseen. Haastattelujen perusteella ovat hyvin valmiita keskustelemaan palvelutarpeesta ja vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Tyypillisesti kuntien yksiköt ovat suhteellisen pieniä kooltaan, hankinnoissa ei saavuteta samaa neuvotteluvoimaa kuin suurissa yksiköissä Keskeisessä roolissa sopimusmallia päätettäessä kannustinten muotoilu. Palvelun tuottajalle on luotava aito taloudellinen intressi vastata palvelun laadusta sekä kehittää toimintaa taloudellisesti tehokkaammaksi. Palvelun tilaajalla on keskeinen vastuu määritellä/hyväksyä tilaamansa tuote. Voidaanko ulkoistus nähdä osin riskinhallintana vastuuta kunnossapidon riskeistä siirretään ulkoiselle tuottajalle?

20 Aquaflow Aquaflow Oy Liikevaihto 2010, 10 miljoonaa 38 Työntekijää Markkina-alueet: Kotimarkkina-alue Suomi ja Baltian maat Kansainvälisen konserninsa kautta globaali veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyn osaaja Toimipisteet Suomessa: Savonlinna (pääkonttori), Helsinki, Naantali Tarjoaa ratkaisuja erilaisiin vedenkäsittelyn haasteisiin: Tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut Tuotteet sekä valmiit että räätälöidyt ratkaisut Aquaflown Teknologiat kunnille: Juomavedenkäsittely Jätevedenkäsittely Lietteenkäsittely Aquaflow on osa kansainvälistä Veolia Environnement konsernia Konsernin liikevaihto 2010 n. 35 miljardia EUR Konserniin kuuluu mm. Veolia Water, joka Mm. operoi ja johtaa vesi- ja jätevesipalveluja kunnille ja teollisuudelle Suunnittelee teknisiä ratkaisuja ja rakentaa tarvittavat laitokset näille palveluille

21 Haastattelu Aquaflow Asia Aquaflown näkemys Huomiot Johtopäätös haastattelusta Yleiset referenssi Referenssit kuntasektorilta Toimintatapa Minimikoko Aquaflow on kiinnostunut käymään keskustelua Loviisan kanssa mahdollisuuksista luoda palvelukonsepti, jolla Aquaflow voi tuottaa lisäarvoa investointien ja vedenpuhdistustoiminnan hallinnassa. Laaja tuotepaletti, mm. paperiteollisuuden, terveydenhuollon ja panimoteollisuuden vesituotantoa Olleet mukana Helsingissä Viikinmäen puhdistamossa. Lapinlahden lietteenkäsittely ja jätevesipalvelu. Haapavedelle ja Kauhajoelle toimitettu puhdistamo. Kansainvälisesti läsnä julkisen sektorin toiminnoissa. Veolia Vesi erottuu muista tarjoamalla myös teknisen toteutuksen palveluja Suunnittelutoimisto, ei vain yhdellä sektorilla läsnä (toteutus, suunnittelu, operointi) Vajaa puolet liikevaihdosta projektitoiminnasta, loput erilaisista palveluliiketoiminnoista. (Operointisopimuksia 3 kpl) Ovat kehittämässä kuntasektorille suunnattavaa palvelukonseptia Ei suoraa minimikokoa, arvioitava hankekohtaisesti. Tuotteistuksen vahvistuessa myös kannattava hankekoko alentunee. Haastattelun perusteella mielellään ovat käynnistämässä pilotti -hanketta laatiakseen palvelukonseptin myös kuntasektorin suuntaan

22 Haastattelu Aquaflow (2) Asia Aquaflown näkemys Huomiot Palvelut Hyödyt Sopimusmallit Riskien hallinta Tarjoavat asiakkaan tarvetta vastaavaa palvelua: asiakas esittää tahtonsa Tarjoaa ratkaisuja vedenkäsittelyyn, ylläpitää jossain määrin pumppuja ja maanpäällistä laitteistoa, putkiverkostojen ylläpidon toteutus ei ole heidän osaamisaluettaan Tarjoavat vuokrattavia siirrettäviä puhdistamoja, puhdistamo tulee tilauksesta Keski-Euroopan konserniyhtiöistä Parantavat palvelun laatua tuomalla mm. uusinta tekniikkaa toimintaan Turvaavat osaamisen säilymisen/uusien laitteiden käytön oppimisen Lisääntyvänä trendinä (erityisesti kansainvälisesti) ympäristönäkökulmien voimakas huomioiminen, johon he pystyvät vastaamaan. Sopimusmuotoiset toteutusmallit Vaihtoehtona myös esim. yhteisyritykseen perustuva toiminta Ei ota määrittelemätöntä riskiä (kartoituksessa välineenä mm. täsmäkuvaukset, vuotovesikokeet) Katetaan sopimustekniikalla osapuolten vastuut ja seuraamukset Heidän näkemyksenään palvelun kilpailutus toimii vain kun on markkina/osaamista jo valmiina. Markkinoilla on käytännön esimerkkejä epäonnistumisista kilpailutuksissa

23 Arvio potentiaalisista taloudellisista vaikutuksista kunkin toimintamallin osalta TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

24 Palveluiden arvioidut vaikutukset tulokseen TULOS (TEUR) 2010 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kemikaalit Sähkö ja lämpö Laboratoriotarvikkeet Kalusto (kuluksi kirjattava) Muut materiaalit Palvelujen ostot -441 Kuljetuspalvelut Asiantuntijapalvelut Konetyöt Laboratoriopalvelut Vesihuoltopalveluiden osto Suunnittelupalvelut Autojen vuokrat Muiden työkoneiden vuokrat Tuotannon kunnossapitopalvelut Kaluston käytön tehostuminen Palvelumaksu Suunnittelun tehostuminen Kaluston käytön tehostuminen Kaluston käytön tehostuminen Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut -832 Palkat ja palkkiot -634 Joustavampi resurssien käyttö Henkilösivukulut -198 Joustavampi resurssien käyttö Eläkekulut -153 Joustavampi resurssien käyttö Muut henkilösivukulut -45 Joustavampi resurssien käyttö Poistot ja arvonalentumiset -880 Suunnitelman mukaiset poistot -880 Muut toimintakulut -100 Toimitila- ja kiinteistökulut Atk-laite ja -ohjelmistokulut Muut kone- ja kalustokulut Ajoneuvokulut Matkakulut Myynti- ja markkinointikulut Edustuskulut Asiantuntijapalvelukulut Hallintokulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-alijäämä) -356 Rahoitustuotot ja -kulut 6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -351 Maintpartner Tilojen käytön tehostuminen Kaluston käytön tehostuminen Kaluston käytön tehostuminen Kaluston käytön tehostuminen Joustavampi resurssien käyttö Joustavampi resurssien käyttö Joustavampi resurssien käyttö Vihreällä merkityt rivit ovat esimerkkejä tyypillisistä kustannuseristä. Arvio mahdollisista vaikutuksista kustannuserittäin - Maintpartner Arvioidut taloudelliset vaikutukset Oheisessa taulukossa esitetty Loviisan vesihuollon tilinpäätöksen tuloslaskelma vuodelta Tuloslaskelmaa on täydennetty esittämällä esimerkkejä kustannuslajien sisällöstä (vihreät rivit). Varsinaista Loviisan kustannuserittelyä ei kuitenkaan ollut selvityksen laadinnassa käytössä. Osaksi taulukointia on merkitty alustavaan Inspiran arvioon perustuen potentiaaliset rahoitus- ja toteutusmallien taloudellisten vaikutukset kunkin kustannuserän osalta. Tässä selvitysvaiheessa euromääräisiä arvioita kustannusvaikutuksista ei ole käytettävissä. Toteutusmalliselvitystä voidaan tarkentaa seuraavana vaiheena toteuttamalla selvitys euromääräisistä vaikutuksista. Oheisessa taulukossa vihreällä ruudulla merkitty oletettu erän euromäärän pienentyminen, punaisella kasvu. Vaikutukset ovat arvioita

25 Arvio mahdollisista vaikutuksista tase-erittäin - Maintpartner Palveluiden arvioidut vaikutukset taseeseen TASE 2010 Maintpartner VASTAAVA (TEUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 37 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 19 Kaluston käytön tehostuminen Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 375 Sijoitukset 64 Osakkeet ja osuudet 0 Muut saamiset 64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 Aineet ja tarvikkeet 0 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 854 Muut saamiset 259 Siirtosaamiset 1 Rahat ja pankkisaamiset 24 VASTATTAVAA (TEUR) OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -824 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -351 VIERAS PÄÄOMA 878 Lyhytaikainen 878 Lainat rahoituslaitoksilta 0 Lainat julkiyhteisöiltä 389 Saadut ennakot 0 Ostovelat 384 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 17 Siirtovelat 88 Arvioidut taloudelliset vaikutukset Oheisessa taulukossa esitetty Loviisan vesihuollon tilinpäätöksen tase vuodelta Osaksi taulukointia on merkitty alustavaan Inspiran arvioon perustuen potentiaaliset rahoitus- ja toteutusmallien taloudellisten vaikutukset kunkin tase-erän osalta. Tässä selvitysvaiheessa euromääräisiä arvioita tasevaikutuksista ei ole käytettävissä. Toteutusmalliselvitystä voidaan tarkentaa seuraavana vaiheena toteuttamalla selvitys euromääräisistä vaikutuksista. Oheisessa taulukossa vihreällä ruudulla merkitty oletettu erän euromäärän pienentyminen, punaisella kasvu. Vaikutukset ovat arvioita

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot