Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007)."

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007). Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä noudatettavat hankintaohjeet koostuvat tästä ohjeesta ja Suomen Kuntaliiton julkaisusta Kuntien yleiset hankintaohjeet Kuntaliiton yleisissä hankintaohjeissa on kuvattu kattavasti kunnallisissa hankinnoissa lain perusteella noudatettavat yleiset periaatteet ja menettelytavat. Sairaanhoitopiirin talousohjeessa on kirjattu seuraavasti: tulosyksikköjen on noudatettava kaikessa toiminnassaan tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä tulosyksikön johtajan/esimiehen on seurattava yksikkönsä hyväksyttyjen määrärahojen riittävyyttä ja valvottava, ettei vahvistetussa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ylitetä. Sairaanhoitopiirin hallituksen toimintaohjeessa toiminnan ja talouden ohjausta ja johtamista varten on kirjattu seuraavasti: kullakin tulosyksiköllä/useamman tulosyksikön muodostamalla ryhmällä on vastuullinen vetäjä, jonka nimeää toimialajohtaja ja jonka tehtävänä on johtaa tulosyksikkönsä toimintaa ja taloutta toimialajohdon ja tulosalueen johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Tässä hankintaohjeessa ohjeistetaan, Kuntaliiton yleisiä ohjeita täydentäen, ne menettelytavat joita sovelletaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kaikissa hankinnoissa. Hankintaohjeen noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön. 2 MÄÄRITELMIÄ Tässä ohjeessa hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden tai palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa tai urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. tilaamisella tarkoitetaan tilauksia kilpailutetulta sopimustoimittajalta tai kilpailutetun sopimustoimittajan puuttuessa hankintapalvelujen hyväksymältä toimittajalta erikseen määritellyn euromäärän tai talousarvion puitteissa. 3 HANKINTOJEN JAKAUTUMINEN JA KYNNYSARVOT Julkiset hankinnat jakaantuvat hankintalain mukaisesti taloudellisen arvonsa perusteella kolmeen ryhmään: Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kynnysarvot löytyvät osoitteesta Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin edellä mainittuihin hankintoihin. 1 (5)

2 Hankintalain soveltamisalaan kuuluvat kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja näitä ohjeita. Hankinnan ennakoitu arvo perustuu markkinaselvityksen perusteella tehtyyn arvioon ja arvoa laskettaessa perusteena on koko sopimuskauden (ml. optiot) aikana tehtävien hankintojen arvonlisäveroton yhteisarvo. Hankinnat tehdään toiminnan tehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina (tuote- ja palveluryhmät). Sopimuskauden pituus määritellään toiminnan luonne ja hankinnan toistuvuus huomioiden tarkoituksenmukaiseksi. 4 TARJOUSKILPAILUJEN HOITAMINEN JA TEHTÄVIEN VASTUUNJAKO 4.1 Hankintapalvelun tehtävät Sairaanhoitopiirin hankintapalvelut huolehtii hankinnan arvosta riippumatta sairaanhoitopiirin kaikkien hankintojen kilpailuttamisesta yhteistyössä hankkivan yksikön kanssa. Hankintapalvelut vastaa - yhteistyöstä muiden hankintaorganisaatioiden kanssa - tarjouspyynnön laatimisesta - hankinnasta ilmoittamisesta - hankintamenettelyn valinnasta - tarjousten käsittelystä - hankintapäätöksen valmistelusta - tilauksen tekemisestä (kalusto, lääkinnälliset laitteet, investoinnit) - hankintasopimuksen laadinnasta. Sopimus laaditaan käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. - yli (alv 0 %) suuruisen hankinnan päätösvalmistelusta Dynasty-järjestelmään - kalusto- ja lääkinnällisten laitteiden tilausluettelon ylläpitämisestä - tilaamiensa tuotteiden laskujen asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä - hankintaprosessin mahdollisen keskeytyksen ilmoituksista Hankintapäätöksen allekirjoittaa toimivaltainen viranomainen. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille muutoksenhakuohjeineen ja se asetetaan kuntalain mukaisesti julkisesti nähtäville. Hankintapalvelut tekee kilpailutuksen lisäksi keskitetysti myös sairaanhoitopiirin irtaimistotilaukset. Irtaimistot pyritään hankkimaan samankaltaisina siten, että mahdollisen muuton yhteydessä irtaimistoa ei tarvitse siirtää. 4.2 Hankkivan yksikön tehtävät Hankinnan valmistelu Ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistämistä hankkivan yksikön on varmistuttava käytettävissä olevista määrärahoista ja selvitettävä hankinnan tarpeellisuus sekä ennakoitu arvo. Hankintoja on kahdenlaisia; käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investointihankinnat. Käyttötaloushankinnat: - kulutustavaroiden, kalusteiden, alle euroa maksavien laitteiden ja palveluhankintojen määrärahavaraukset tehdään yksikön budjettiin (käyttötalous) - tarvittavat ohjelmistot/lisenssit, työasemat (kannettavat ja pöytäkoneet) ja tulostimet sekä monitoimilaitteet hankitaan keskitetysti tietohallintopalvelujen kautta Investointihankinnat 2 (5)

3 - yli euroa maksavat laitehankinnat, sovellushankinnat ja rakentamishankkeet luokitellaan investointihankinnoiksi, joiden rahoitus hoidetaan investointimäärärahojen kautta tulosalueiden tekemien esitysten ja hallituksen/valtuuston tekemän päätöksen pohjalta Hankkiva yksikkö tekee kilpailutuspyynnön hankintapalveluille. Pyyntö on tehtävä riittävän ajoissa: - kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta vähintään 3 kk ennen suunniteltua hankinta-ajankohtaa (sovelletaan myös kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin) - EU-kynnysarvon ylittävä hankinta vähintään 6 kk ennen suunniteltua hankintaajankohtaa Teknisten palvelujen vuosisopimusten laatimisesta ja neuvotteluista vastaa teknisten palvelujen tulosalue Tarjouspyynnön asiasisältö Hankkivan yksikön asiantuntijat vastaavat tarjouspyynnön sisällöllisistä määrittelyistä. Hankkiva yksikkö määrittelee tarjouspyynnössä esitettävät, tuotetta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä toivottavat lisäarvoa tuovat ominaisuudet yhdessä hankintapalvelujen kanssa. Hankintaprosessissa tarjouspyyntö on tärkein asiakirja. Tarjouspyynnössä ilmoitettuja tuotteen ominaisuuksia tai muita ehtoja ei tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen enää voida muuttaa ja saatuja tarjouksia voidaan vertailla ainoastaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vaatimusten ja ominaisuuksien perusteella. Myöskään laatuominaisuuksien ylikorostamisella ei voida lisätä valinnan vapautta päätöstilanteessa, koska myös laatutekijöiden yksityiskohtaiset kriteerit on ilmoitettava jo tarjouspyynnössä. Mikäli harkittavaksi tulee leasing-rahoituksen käyttö, on se tuotava esiin tarjouspyynnön valmistelun yhteydessä. Lääkintälaitteiden hankinnoissa on tarjouspyyntöä laadittaessa otettava yhteyttä teknisten palvelujen huoltoon (lääkintälaitehuolto) sekä tietohallintopalveluihin tarjouspyynnön teknisen ja huollollisen vaatimusmäärittelyn riittävyyden varmistamiseksi. Hankintapalvelut huolehtii keskitetysti tarjouksien vastaanottamisesta, avauspöytäkirjan tekemisestä ja tarjouksien avaamisesta Laitteiden ja tarvikkeiden ottaminen koekäyttöön Hoitotarvikkeiden ja laitteiden koekäyttö on tärkeää, jotta saadaan käyttökokemuksia erilaisista työvälineistä. Koekäytöstä saadut käyttökokemukset ovat tärkeitä tehdessä vertailua tarjouksien välillä ja tehdessä hankintapäätöstä. Koekäyttöön otettaessa on tehtävä suunnitelma ja aikataulutus koekäytöstä ja sovittava koekäytön vastuuhenkilö. Koekäyttöön ottoa varten on laadittu lomake Suunnitelma ja aikataulutus koekäytöstä, joka on täytettävä ja allekirjoitettava (ylilääkäri/budjetista vastaava) jokaisesta koekäytöstä. Avuksi koekäyttöjen hallintaan on luotu sähköisesti täytettävä lomake, joka tulee ottaa käyttöön välittömästi kaikissa koekäytöissä (hoitotarvikkeet ja -välineet sekä lääkintälaitteet, tutkimus- ja hoitokojeet). Ohje ja lomake löytyy Intranetin etusivun kautta Ohjeet -> Koekäyttöön ottaminen Hankinnan keskeyttäminen Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä ja samanaikaisesti menettelyn on oltava tasapuolista ja syrjimätöntä. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintaprosessin esimerkiksi, jos tarjouspyyntö on virheellinen tai puutteellinen, eikä sen perusteella ole mahdollista saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia, hankintamenettelyssä on tapahtu- 3 (5)

4 nut virhe tai hankinnan tarve tai rahoitustilanne on muuttunut kesken prosessin. Mikäli hankinta keskeytetään, on tästä annettava asianosaisille kirjallinen, perusteltu päätös ja tieto siitä, kuinka oikeusturvakeinot ovat käytettävissä Hankintaesitys ja -päätös Hankintapäätöstä tehtäessä hankkivan yksikön esityksen on perustuttava tarjouspyynnössä mainittuihin valintaperusteisiin ja erittelyihin, joko hinnaltaan halvimpaan tai kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon Kulutustarvikkeet, niiden tilaaminen ja laskujen käsittely Materiaalipalvelut huolehtivat tarvittavien sovittujen tuotteiden varastoinnista, tilaamisesta ja toimittamisesta yksiköihin. Varastoinnin apuna on WebMarela -varastohallintaohjelma. Varastojen taloudellinen arvo pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Yksiköiden tulee ilmoittaa materiaalipalveluihin mahdolliset käytöstä poistettavat tuotteet. Yksiköt huolehtivat kulutustarviketilauksista OSTI Materiaalitilaukset -tilausjärjestelmän kautta. Kaikki yksiköiden tarvitsemat tuotteet eivät ole varastohallintaohjelmassa. Kyseessä on joko uusi tuote, harvoin tarvittava tuote tai yhden yksikön käyttämä tuote. Mikäli tarvittava tuote ei löydy tilausjärjestelmästä, tilaus on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen Tilaus on tehtävä yksiselitteisesti määriteltynä sisältäen seuraavat tiedot: tilattava tuote, tuotteen toimittaja, valmistajan tuotenumero sekä tilaajan nimi, puhelinnumero, kustannuspaikka Materiaalipalvelut ja tilaava yksikkö sopivat yhdessä siitä, että lisätäänkö tuote varastotuotteeksi vai tilaako yksikkö tuotteet suoraan toimittajalta. Suoraan toimittajalta tilattaessa yksikön tulee käyttää hankintapalvelujen laatimaa excel-tilauskaavaketta. Tilauskaavakkeessa on mainittava tilaajan nimi, puhelinnumero, kustannuspaikka, sairaanhoitopiirin asiakasnumero ja laskutuksen yhteystiedot. Yksiköt voivat käyttää tavaroiden suorahankinnoissa poikkeustapauksissa myös First Cardluottokorttia ja vain erityisissä poikkeustapauksissa hankinnan voi tehdä laskulle. Aina kun lasku vastaa tehtyä tilausta, tilaus katsotaan myös laskun hyväksymiseksi eikä lasku kierrä hyväksyttävänä. OSTI tilausjärjestelmän käyttöoikeuksista ja käyttäjätunnuksien antamisesta vastaa varastonhoitaja Lahjoitusvaroin suoritettavat hankinnat Mikäli lahjoittaja on selkeästi ilmoittanut lahjoitusvarojen käyttötarkoituksen, niin lahjoittajan tahto toteutetaan. Näissäkin tapauksissa yksiköt tekevät kuitenkin hankinta-aloitteen hankintapalveluille tämän ohjeen mukaisesti. Lahjoituksena saadut tavarat sekä lahjoitusvaroin hankitut tavarat ovat aina sairaanhoitopiirin omaisuutta. 5 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN HANKINNOISSA 4 (5)

5 Hankintoja suoritettaessa otetaan mahdollisimman kattavasti huomioon hankinnan ympäristövaikutukset. Hankittavan tuotteen tai palvelun valintaperusteita määriteltäessä sovelletaan elinkaariajattelua ja pyritään suosimaan ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja. Tällöin valintaperusteissa voidaan painottaa esim. tuotteiden kestävyyttä, korjauspalveluita ja vähän jätteitä tuottavia vaihtoehtoja. 6 LEASING-RAHOITUKSEN KÄYTTÖ Leasing-rahoitusta on verrattava omarahoitukseen ja rahoitusmallien vertailulaskelmat on esitettävä hankinnan elinkaareen suhteutettuna. Leasing-rahoituksen käyttämisestä on aina tehtävä erillinen päätös, jonka tekee kehitysjohtaja. 7 ERINÄISET MUUT MÄÄRÄYKSET Muilta kuin sopimustoimittajilta tai hyväksytyiltä toimittajilta ostaminen on kielletty. Esteellisyydestä hankinta-asioissa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellisyyden toteamisesta vastaa henkilö itse. Esteellisenä toimiminen hankintaprosessissa on menettely- ja virkavirhe ja se voi johtaa hankinnan kumoutumiseen muutoksenhaussa. 5 (5)

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA... 4 1. YLEISTÄ JA HANKINTOJEN SÄÄDÖSPOHJA... 4 2. SOVELTAMISALA... 4 3. HANKINTATOIMINNAN

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot