Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu."

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tontin (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/ /2014 YLK Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa Palokunnankuja 4 (kiinteistötunnus ). Ta lous arvios sa tontin myynnistä on tavoitteena euron kiinteän omai suuden myyntitulo. Tontin luovutus liittyy sijaintinsa vuoksi Kauniaisten vanhus pal ve lui hin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Villa Bredan pal ve lu kes kuksen hankesuunnitelman, jonka perusteella aluetta kehitetään van hus pal velu jen keskuksena. Tavoitteena on keskittää Villa Bredaan palvelut neu vonnas ta ja nykyistä laajemmasta päiväkeskustoiminnasta ym pä ri vuo ro kau tiseen hoitoon ja hoivaan. Hankkeen tavoitekustannus on n. 15 M. Tällä het kel lä hankkeessa on käynnissä luonnossuunnittelu. Samaan aikaan palvelukeskuksen hankesuunnitelman kanssa valtuusto hy väk syi myös ko. kerrostalotonttia koskevan erillisen hankesuunnitelman, jon ka tavoitteena on toteuttaa talot omana ns. ARA-hankkeena joko siten, et tä kaupunki perustaa kerrostaloja varten erillisen asunto-osakeyhtiön tai an taa hankkeen toteuttamisen ulkopuoliselle yleishyödylliselle ra ken nut tajal le. Hankesuunnitelman mukaan alueen kerrostaloihin tulee noin pie neh köä asuntoa (yksiöitä, kaksioita ja kolmioita), joista osa voidaan tarvit taes sa yhdistää toisiinsa. Tällä mahdollistetaan tarvittava yhteisöllinen asu mi nen erityisryhmille. Kerrostalojen asukkaat tullaan valitsemaan niin, et tä heidän tarvitsemansa tukipalvelut voidaan järjestää pääsääntöisesti pal ve lu kes kuk ses ta. Kerrostaloihin tulee myös jonkin verran yhteistiloja, mut ta pääsääntöisesti asukkaat voivat hyödyntää viereisen pal ve lu kes kuksen tiloja. Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Tontin tiedot Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 202 osoitettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös palvelu- ja senio ri asun to ja (AK-10). Tontin kaavaan merkitty rakennusoikeus on 3200 k-m² ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku neljä (IV). Kaavamääräysten mu kaan AK-10 -korttelialueella autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap/100 k-m². Pysäköintinormi on vähemmän kuin kaupungin ker ros ta lo tonteil la yleisesti noudattama 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Ton tin pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 3355 m². (Ote asema kaa vo jen yhdistelmäkartasta oheismateriaalina)

2 Voimassa oleva asemakaava laadittiin hankekaavana, jonka tavoitteena oli luo da Villa Bredan alueesta ikäihmisten palvelujen keskus. Kaa va suun nitte lun pohjana olleessa vaihtoehdossa on tontille suunniteltu pal ve lu- tai senioriasuntoa kahteen pistetaloon täydentämään ja tukemaan Vil la Bredan palveluja. Tontille sijoittuva asuminen liittyy Villa Bredan tonttiin muun muassa huoltoliikenteen ja pysäköinnin kautta. Myös tonttia koskevassa pysäköintinormissa on huomioitu tonttien tu keu tu mi nen toisiinsa. Tonttien piha-alueen on ajateltu myös olevan yhteis käy tös sä ja rakennukset yhdistettävän toisiinsa esteettömällä kul ku yhtey del lä. Lähtökohtana ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa tarkoittaa tonttien toteutukselle reunaehtoja, joiden huomioiminen edellyttää tonttien toteu tuk sen suunnittelua kokonaisuutena ja toteutusta ainakin osittain yhtä ai kaa. Villa Bredan tontin suunnittelu on jo käynnissä. Mikäli tont teja ei suunnitella ja toteuteta kokonaisuutena, on todennäköistä, että voimas sa olevasta asemakaavasta joudutaan poikkeamaan joko poik kea mispää tök sin tai asemakaavaa muuttamalla. Vaihtoehdot tontin luovutukselle Kaupunki voi myydä tai vuokrata tontin joko valtion tukemaan asun to tuo tan toon (ARA) tai vapaarahoitteisten asuntojen rakentamiseen seu raa vas sa esitettyjen luovutusvaihtoehtojen mukaisesti: a) tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osakeyhtiölle, b) tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhtei sö jen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle tai c) tontti myydään markkinahintaan. Tontin myynti tai vuokraaminen valtion tukemaan asuntotuotantoon Kauniainen on valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen aiesopimuksessa sitoutunut 60 asuntoa/vuo si asuntotuotantotavoitteeseen ja asunnoista 20 % eli 12 asuntoa/vuo si tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä sopimuksessa (v ) suurten infra struk tuu ri hank kei den ja asuntotuotannon edistämiseksi on asun to tuo tanto ta voi te korotettu 25 %:lla nykyisen MAL-aiesopimuksen tasosta. Kau niaisiin on sopimuskaudella valmistunut 25 valtion tukemaa vuok ra-asun toa eli noin kahden vuoden tavoitetta vastaava määrä. Valtion tukeman asuntotuotannon edellytyksenä on kohtuullinen tonttihinta (ARA-hin ta). ARA hyväksyy tonttihinnan tai -vuokran päätöksellään. Hy väksy mi nen perustuu ARAn päätökseen valtion tukemassa asun to tuo tan nos sa sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna Tontin ARA-hinta olisi arviolta noin euroa ja ARA-vuok ra (perusvuokra) vastaavasti noin euroa/vuosi. ARAn pää tök sen mukaisesti tontin enimmäishintaa voidaan korottaa enintään 15 %, jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla (esim. etäisyys rautatieasemalle max m). Tontin korotettu ARA-hinta (tontin sijaitessa alle 1000 m etäisyydellä rautatieasemasta) oli si arviolta noin euroa ja ARA-vuokra (perusvuokra) vastaavasti noin

3 euroa/vuosi. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettu tontti voidaan luovuttaa kunnal le tai muulle julkisyhteisölle, ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yh teisöl le tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osa ke yhtiöl le. ARA-hinta edellyttää, että tontille rakennetaan ARA-asuntoja eli ARAn korkotuella tai investointiavustuksella rahoitettavia asuntoja. Tontin luovuttaminen ARA-hintaisena vapaarahoitteiseen tuotantoon on mah dol lis ta, mutta ei hyväksyttävää EU:n valtiontukia koskevat sään nök set huomioiden. ARA-hintainen tontinluovutus on hyväksyttävää vain ARA-asun to jen rakentamiseen. ARA-hintaiseen tontinluovutukseen si säl tyy käypää markkinahintaa alempana tontinhintana tukea, joka on luo vu tuksen saa jal le korvausta sosiaalisin perustein valittujen asukkaiden tar pei ta vastaavien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuot ta mi sesta ja ylläpidosta. ARA-hintaiseen tontinluovutussopimukseen onkin lii tet tä vä ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen maksamaan kun nal le käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, mikäli tontille ra ken netaan muita kuin ARA-asuntoja, taikka ARA-hintainen tontinluovutus on ilmoitettava komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi muiden valtiontukien tavoin. Vaihtoehto a): Tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osake yh tiöl le Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa vuokraamalla se kau pun gin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle, joka vastaisi tontin toteutuksesta vastaa vas ti kuin kaupungin muut vuokra-asuntokohteet on toteutettu. Täl löin kaupunki voisi itsenäisesti päättää sekä tontin ja sille rakennettavien ra kennus ten suunnittelusta ja toteutuksesta (mitoitus, esteettömyys) että ton tin käytöstä tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Myös kohteen asukasvalinnat tehtäisiin kaupungin toimesta. Tontin luovuttaminen myymällä kaupungin omistamalle kiin teis tö osa ke yhtiöl le on mahdollista, mutta näin ei ole toimittu aiemmin kaupungin vuokra-asun to koh teis sa. Kaupungin kokonaan omistamien kiin teis tö osa ke yh tiöiden fuusioimiseen liittyen on KH hyväksynyt ehdotuksen yh tiöjär jes tyk sek si, jonka mukaan yhtiön toimialana on vuokraoikeuden pe rusteel la omistaa ja hallita Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevia ja sin ne rakennuttamiaan rakennuksia. Lisäksi fuusioitunutta kiin teis tö osa ke yh tiö tä rasittaisivat myös tontin ostamisesta aiheutuvat kustannukset (vero, lai na, korko). Tontti voitaisiin luovuttaa vuokraamalla myös kaupungin omistamalle perus tet ta val le osakeyhtiölle, jolloin hankkeen erityispiirteet ja liittyminen palve lu kes kuk sen kokonaisuuteen on mahdollista huomioida kaupungin kiinteis tö osa ke yh tiö tä vapaammin. Vaihtoehto b): Tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle jul kis yhtei söl le tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mai nit tujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa myymällä tai vuokraamalla

4 se muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle. Luo vu tus perustuisi tällöin ns. laatukilpailuun tai muuhun vastaavaan menet te lyyn, koska kilpailu tontin hinnalla ei ole mahdollista. Käytännössä kau pun ki etsisi tontille toteuttajan, jonka suunnitelmat tontin käytöstä vastai si vat parhaiten kaupungin asuntopoliittisia ja maankäytöllisiä tavoitteita se kä jolla olisi riittävä tekninen osaaminen ja riittävät resurssit hankkeen to teut ta mi seen. Tässä vaihtoehdossa tontin suunnittelua, toteutusta ja käyt töä ohjaisivat kaupungin ja toteuttajatahon väliset neuvottelut ja so pimuk set, jolloin kaupungin vaikutusmahdollisuudet olisivat rajalliset sekä raken ta mis vai hees sa että erityisesti tulevaisuudessa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti vuokraamalla Tontin luovutus vuokraamalla vaikuttaa kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vioon myynnistä tavoitteena olleen myyntitulon jäädessä toteutumatta. Luovu tet taes sa tontti ARA-vuokralla olisi tontin ARA-hinta kuitattu arviolta reilus sa 20 vuodessa. Tosin luovutettaessa tontti kaupungin omistamalle kiinteis tö osa ke yh tiöl le kestäisi ARA-hinnan kuittaus hieman kauemmin, koska kau pun gin omistamille kiinteistöosakeyhtiöille on aikaisemman käytännön mu kai ses ti myönnetty huojennusta maanvuokraan siltä ajalta, kun yhtiössä ei ole ollut asukkaita rakennushankkeen vuoksi. Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Vaihtoehto c): Tontti myydään markkinahintaan Tontti on mahdollista luovuttaa markkinahintaan. Tontin luovutus perustuisi täl löin hintatarjouskilpailuun, jolloin tontti luovutettaisiin korkeimman tarjouk sen tehneelle taholle. Tontin käypä hinta olisi arviolta euroa. Luovutukseen on mahdollista liittää kaupungin asun to poliit ti siin tai maankäytöllisiin tavoitteisiin liittyviä ehtoja, mutta ehtojen voidaan arvioida vaikuttavan negatiivisesti tarjoajien määrään ja tarjottavaan hin taan. Tontin luovutus ilman edellä mainittuja ehtoja heikentää kuitenkin mer kit tä väs ti kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tontin suunnitteluun, toteut ta mi seen ja käyttöön. Tontti olisi mahdollista luovuttaa myös yhdistetyn hin ta tar jous-/laa tu kil pailun perusteella, jolloin kaupungin ennakkoon päättämien kriteerien ja nii den painotusten mukaisesti tontti luovutettaisiin parhaiten kaupungin aset ta mia tavoitteita (mm. asuntopoliittiset, maankäytölliset ja kau pun ki ku val li set tavoitteet) vastaavan tarjouksen tehneelle taholle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska korkeammalla hinnalla olisi mahdollista kom pen soi da laatua, jolloin kaupungin tavoitteet saattaisivat jäädä toteutumatta tai to teutua vaillinaisesti. Tontin luovutus olisi mahdollista toteuttaa myös kaksivaiheisena hin ta tarjous kil pai lu na. Tällöin kaupunki määrittäisi tavoiteltavalle toteutukselle reuna eh dot (esim. vuokra-asuntojen vähimmäismäärä, yh teis suun nit te lu vel voite yms.) ja hintatarjousten perusteella valittaisiin toimija, jolle an net tai siin ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Varauksen saajan kanssa neu vo teltai siin ja suunniteltaisiin yhdessä toteutusratkaisu sekä tehtäisiin tar vit ta vat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yhteiskäytöstä. Lopullinen ton tin

5 luovutus tehtäisiin vasta sen jälkeen kun kaupunki olisi hyväksynyt to teutus luon nok set. Tontti voitaisiin luovuttaa myös kaupungin omistamalle perustettavalle osake yh tiöl le kiinteään myyntihintaan, jolloin liittyminen palvelukeskukseen, toteu tus rat kai su sekä asukasvalinnat voidaan toteuttaa muita vaihtoehtoja va paam min. Myyntihinnan tulisi asettua ARA-hinnan ja markkinahinnan väli maas toon, n euroa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti myymällä Luovutettaessa tontti markkinahintaan, voidaan myyntitulolla rahoittaa Villa Bre dan palvelukeskushanketta. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle ta hol le, jolla on parempi asiantuntemus toteuttamisesta, kaupunki voi suunnata resurs sin sa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun valvomiseen. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttamiseen ja käyttöön sekä mah dol lisuu det vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin joko perustettavalle kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle kiinteään myyntihintaan esim euroa tai ulkopuoliselle toteuttajalle kaksivaiheisella hin ta tar jouskil pai lul la. Tällöin kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille ra ken net ta vien rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen ja asukasvalintoihin että ton tin käyttöön tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle toimijalle jälkimmäisen menettelyn mukai ses ti, voidaan mahdollistaa alueelle palvelukeskukseen tukeutuvaa asumis ta eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajem min eritasoista tukea tarvitsevia asiakkaita huomioiden samalla kauniais lais ten erilaiset lähtökohdat ja asumistarpeet. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kaksi vai hei sel la hintatarjouskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti Esittelijä täydensi päätösesitystä siten, että sosiaali- ja ter veys lau ta kunta esittää asian edelleen KH:lle.

6 Jäsen Enkellin ehdotus, että ratkaisussa tulee painottaa kaupungin mahdol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan, sai lautakunnan yksimielisen kan natuk sen. Päätös: SOTE Lautakunta päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle että se esittäisi kau pun gin hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tont ti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak si vai hei sel la hin ta tar jous kil pailul la ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti. Rat kai sus sa tulee painottaa kaupungin mah dol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt tontin (Pa lokun nan ku ja 4) luovuttamista. Yhdyskuntalautakunta on tällöin päättänyt esit tää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se esittää edelleen KH:lle ja KV:lle, että kyseinen tontti luovutetaan kaksivaiheisella hin ta tar jous kil pai lulla ulkopuoliselle toimijalle. Tontti sijaitsee Villa Bredan pal ve lu keskuk sen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginvaltuusto on hyväk sy nyt Villa Bredan palvelukeskuksen laajentamisen han ke suun ni tel man sekä kyseiselle tontille suunniteltuja kerrostaloja koskevan erillisen han kesuun ni tel man. Hankesuunnitelman mukaisesti kerrostalot on tarkoitus toteuttaa ns. ARA-hank kee na joko kaupungin tarkoitusta varten perustaman asunto-osa ke yh tiön tai ulkopuolisen yleishyödyllisen rakennuttajan toimesta. Han ke suun ni tel man mukaisesti kerrostaloihin sijoittuu erityisryhmille suunnat tua asumista. Kerrostalojen hankesuunnitelman mukainen toteutus lähtee myös siitä näkökulmasta, että kerrostalot muodostavat yhdessä Villa Bre dan palvelukeskuksen ja hoivakodin kanssa toiminnallisen ko ko nai suuden, jossa esimerkiksi palvelukeskuksen toimintoja ja palveluja voidaan tar jo ta myös kerrostalojen asukkaiden käyttöön. Nyt ehdotettu ratkaisu poik keaa hyväksytystä hankesuunnitelmasta erityisesti siltä osin, että tonttia ei yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti luo vu tet tai si ARA-muotoisesti. ARA-tuella rakennettujen asuntojen asu kasva lin taa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARA:n asettamat kriteerit esi merkik si asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Eri vaih to eh toihin liittyvien seikkojen koonti on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on merkittävintä, että kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa rakennettavien kerrostalojen suunnitteluun ja asu kas va lin to jen kriteereihin. On myös erittäin tärkeää, että kerrostaloista ja laajennetusta Villa Bredasta muodostuu yhtenäinen toiminnallinen ko konai suus. Villa Bredan laajennushankkeen johdosta purettavien rivitalojen asukkaat on sijoitettu toistaiseksi kaupungin muihin vuokra-asuntoihin, ja esimerkiksi heil le on tarkoituksenmukaisinta järjestää tulevaisuudessa asuinpaikka valmis tu vis ta kerrostaloista. Lisäksi jonossa itsenäiseen asumiseen on ai kuistu via kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumista ei ole tällä hetkellä Kauniai sis sa riittävästi tarjolla. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta kaikki vaihtoehdot, joissa kau pun-

7 gin mahdollisuus vaikuttaa kerrostalojen kokonaissuunnitteluun ja asu kasva lin toi hin turvataan, ovat tarkoituksenmukaisia. Mikäli tontti luovutetaan kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle, toteutuu edellä kuvattu vai kut ta mismah dol li suus parhaiten. Oheismateriaalina myös ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että tontin luovutusta koskien har kit tai siin yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen myös mah dol lisuut ta luovuttaa tontti kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee joka tapauksessa painottaa ton tin luovutusratkaisussa Asian käsittelyn aikana lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen esittelijän tekemän päätösehdotuksen sanamuodon muuttamisesta. Päätös: Lautakunta päätti esittää KH:lle ja edelleen KV:lle, että tontti luovutetaan yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee painottaa ton tin luovutusratkaisussa. KH Lautakunta pitää myös tärkeänä, että kerrostalot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien rakentamisen kanssa. Yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli Palokunnankuja 4 tontin luo vut ta mista ( 105) ja lähetti asian edelleen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le ennen kaupunginhallituksen (KH) käsittelyä. YLK esitti KH:lle Palokunnankuja 4 tontin luovuttamista ulkopuoliselle toteuttajalle kak si vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla. Kilpailussa kaupunki määrittää tavoi tel ta val le toteutukselle reunaehdot (esim. vuokra-asuntojen vä him mäismää rä, yhteissuunnitteluvelvoite yms.) ja hintatarjousten perusteella va litaan toimija, jolle annetaan ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Va rauksen saajan kanssa neuvotellaan ja suunnitellaan yhdessä toteutusratkaisu se kä tehdään tarvittavat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yh teis käytös tä. Lopullinen tontin luovutus tehdään vasta sen jälkeen kun kaupunki on hyväksynyt toteutusluonnokset. YLK piti myös tärkeänä, että va lit ta vassa ratkaisussa painotetaan kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kas valin taan. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi ( 80) asiaa kä si tel lessään, että sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on keskeisintä säilyttää

8 kau pun gin mahdollisuus vaikuttaa asukasvalintoihin sekä rakennettavien ker ros ta lo jen ja alueen kokonaissuunnitteluun (yhtenäinen toiminnallinen ko ko nai suus). Alueelta purettujen rivitalojen asukkaat on sijoitettu tois taisek si kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Lisäksi Kauniaisissa on jo nos sa itsenäiseen asumiseen aikuistuvia kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumis ta ei ole tällä hetkellä Kauniaisissa riittävästi tarjolla. Tar koi tuk sen mukai sin ta olisi varmistaa em. ryhmien sekä muiden Villa Bredan pal ve lu keskuk sen palveluita tarvitsevien sijoittaminen ko. alueelle. Molemmat asiaa valmistelleet toimialat ovat tuoneet esille, että ARA-tuella ra ken net tu jen asuntojen asukasvalintaa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARAn aset tamat kriteerit esimerkiksi asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Edellä mainituin perusteluin sosiaali- ja terveyslautakunta esitti KH:lle, että tont ti luovutetaan YLK:n esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osake yh tiöl le, jolloin tavoite kokonaissuunnittelusta ja asu kas va lin ta mah dol lisuu des ta toteutuu parhaiten. Lautakunta piti tärkeänä myös sitä, että kerros ta lot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien raken ta mi sen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 86) aiheeseen liittyen Kau niais ten vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen jär jes tä mis vaih to eh to ja kuntalaisen/asiakkaan, palvelujen järjestämisen, hen ki lös tön, talouden ja ym pä ris tön kannalta. Arvioinnin ja muun val mis telu työn perusteella so si aa li- ja terveyslautakunta piti Villa Bredan pal ve lukam puk sen toteuttamista jo hy väk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti talou del li ses ti ja erityisesti toi min nal li ses ti tarkoituksenmukaisimpana vaih toeh to na. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttaminen monipuolisen asu kas kunnan käyttöön sekä mahdollisuudet vaikuttaa näiden tavoitteiden to teu tu miseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin ulkopuoliselle to teut ta jal le kaksivaiheisella hintatarjouskilpailulla. Luovutusehtojen ja neuvot te lu jen kautta kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille rakennettavien ra ken nus ten suunnitteluun ja toteutukseen että asukasvalintoihin. Luo vutet taes sa tontti ulkopuoliselle toimijalle, voidaan mahdollistaa alueelle palve lu kes kuk seen tukeutuvaa asumista eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajemmin eritasoista tukea tarvitsevia asiakkai ta huomioiden samalla kauniaislaisten erilaiset taloudelliset läh tö koh dat sekä asumis- ja avun tarpeet. Tällä toteutustavalla kaupunki voi suun na ta resurssinsa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun val vo mi seen ja lisäksi saavuttaa tontin myynnillä ARA-vaihtoehtoon verrattuna mer kit tä vää taloudellista hyötyä. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. KJ:

9 KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokouk seen, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KH 241 Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina jaetaan: - ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta - sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä ollut eri vaihtoehtoihin liittyvien seik ko jen koonti - päivitetty taulukko vaihtoehtojen vertailusta. KJ: KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014 YLK 105 Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Aika: 10.12.2014 klo 19:00-20:05 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 238 Kokouksen järjestäytyminen 3 239 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Aika: 21.10.2014 klo 18:00-19:05 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 3 79 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Yhdyskuntalautakunta 95 29.09.2015 Kaupunginhallitus 218 21.10.2015 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014 YLK 29.09.2015 95 Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh.

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YLK 95 Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

YLK 95 Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Yhdyskuntalautakunta 95 29.09.2015 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014 YLK 95 Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginarkkitehdin ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se. 2.1 tonttien pinta-alat ja pohjahinta

Kaupunginarkkitehdin ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se. 2.1 tonttien pinta-alat ja pohjahinta Kaupunginhallitus 67 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 25 09.03.2015 Kaupunginhallitus 140 20.04.2015 Alkuvuodesta 2015 hintatarjouskilpailulla myyntiin / vuokrattavaksi asetettavat KT / RT-tontit Kirkonseudun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot