Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu."

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tontin (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/ /2014 YLK Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa Palokunnankuja 4 (kiinteistötunnus ). Ta lous arvios sa tontin myynnistä on tavoitteena euron kiinteän omai suuden myyntitulo. Tontin luovutus liittyy sijaintinsa vuoksi Kauniaisten vanhus pal ve lui hin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Villa Bredan pal ve lu kes kuksen hankesuunnitelman, jonka perusteella aluetta kehitetään van hus pal velu jen keskuksena. Tavoitteena on keskittää Villa Bredaan palvelut neu vonnas ta ja nykyistä laajemmasta päiväkeskustoiminnasta ym pä ri vuo ro kau tiseen hoitoon ja hoivaan. Hankkeen tavoitekustannus on n. 15 M. Tällä het kel lä hankkeessa on käynnissä luonnossuunnittelu. Samaan aikaan palvelukeskuksen hankesuunnitelman kanssa valtuusto hy väk syi myös ko. kerrostalotonttia koskevan erillisen hankesuunnitelman, jon ka tavoitteena on toteuttaa talot omana ns. ARA-hankkeena joko siten, et tä kaupunki perustaa kerrostaloja varten erillisen asunto-osakeyhtiön tai an taa hankkeen toteuttamisen ulkopuoliselle yleishyödylliselle ra ken nut tajal le. Hankesuunnitelman mukaan alueen kerrostaloihin tulee noin pie neh köä asuntoa (yksiöitä, kaksioita ja kolmioita), joista osa voidaan tarvit taes sa yhdistää toisiinsa. Tällä mahdollistetaan tarvittava yhteisöllinen asu mi nen erityisryhmille. Kerrostalojen asukkaat tullaan valitsemaan niin, et tä heidän tarvitsemansa tukipalvelut voidaan järjestää pääsääntöisesti pal ve lu kes kuk ses ta. Kerrostaloihin tulee myös jonkin verran yhteistiloja, mut ta pääsääntöisesti asukkaat voivat hyödyntää viereisen pal ve lu kes kuksen tiloja. Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Tontin tiedot Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 202 osoitettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös palvelu- ja senio ri asun to ja (AK-10). Tontin kaavaan merkitty rakennusoikeus on 3200 k-m² ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku neljä (IV). Kaavamääräysten mu kaan AK-10 -korttelialueella autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap/100 k-m². Pysäköintinormi on vähemmän kuin kaupungin ker ros ta lo tonteil la yleisesti noudattama 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Ton tin pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 3355 m². (Ote asema kaa vo jen yhdistelmäkartasta oheismateriaalina)

2 Voimassa oleva asemakaava laadittiin hankekaavana, jonka tavoitteena oli luo da Villa Bredan alueesta ikäihmisten palvelujen keskus. Kaa va suun nitte lun pohjana olleessa vaihtoehdossa on tontille suunniteltu pal ve lu- tai senioriasuntoa kahteen pistetaloon täydentämään ja tukemaan Vil la Bredan palveluja. Tontille sijoittuva asuminen liittyy Villa Bredan tonttiin muun muassa huoltoliikenteen ja pysäköinnin kautta. Myös tonttia koskevassa pysäköintinormissa on huomioitu tonttien tu keu tu mi nen toisiinsa. Tonttien piha-alueen on ajateltu myös olevan yhteis käy tös sä ja rakennukset yhdistettävän toisiinsa esteettömällä kul ku yhtey del lä. Lähtökohtana ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa tarkoittaa tonttien toteutukselle reunaehtoja, joiden huomioiminen edellyttää tonttien toteu tuk sen suunnittelua kokonaisuutena ja toteutusta ainakin osittain yhtä ai kaa. Villa Bredan tontin suunnittelu on jo käynnissä. Mikäli tont teja ei suunnitella ja toteuteta kokonaisuutena, on todennäköistä, että voimas sa olevasta asemakaavasta joudutaan poikkeamaan joko poik kea mispää tök sin tai asemakaavaa muuttamalla. Vaihtoehdot tontin luovutukselle Kaupunki voi myydä tai vuokrata tontin joko valtion tukemaan asun to tuo tan toon (ARA) tai vapaarahoitteisten asuntojen rakentamiseen seu raa vas sa esitettyjen luovutusvaihtoehtojen mukaisesti: a) tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osakeyhtiölle, b) tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhtei sö jen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle tai c) tontti myydään markkinahintaan. Tontin myynti tai vuokraaminen valtion tukemaan asuntotuotantoon Kauniainen on valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen aiesopimuksessa sitoutunut 60 asuntoa/vuo si asuntotuotantotavoitteeseen ja asunnoista 20 % eli 12 asuntoa/vuo si tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä sopimuksessa (v ) suurten infra struk tuu ri hank kei den ja asuntotuotannon edistämiseksi on asun to tuo tanto ta voi te korotettu 25 %:lla nykyisen MAL-aiesopimuksen tasosta. Kau niaisiin on sopimuskaudella valmistunut 25 valtion tukemaa vuok ra-asun toa eli noin kahden vuoden tavoitetta vastaava määrä. Valtion tukeman asuntotuotannon edellytyksenä on kohtuullinen tonttihinta (ARA-hin ta). ARA hyväksyy tonttihinnan tai -vuokran päätöksellään. Hy väksy mi nen perustuu ARAn päätökseen valtion tukemassa asun to tuo tan nos sa sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna Tontin ARA-hinta olisi arviolta noin euroa ja ARA-vuok ra (perusvuokra) vastaavasti noin euroa/vuosi. ARAn pää tök sen mukaisesti tontin enimmäishintaa voidaan korottaa enintään 15 %, jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla (esim. etäisyys rautatieasemalle max m). Tontin korotettu ARA-hinta (tontin sijaitessa alle 1000 m etäisyydellä rautatieasemasta) oli si arviolta noin euroa ja ARA-vuokra (perusvuokra) vastaavasti noin

3 euroa/vuosi. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettu tontti voidaan luovuttaa kunnal le tai muulle julkisyhteisölle, ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yh teisöl le tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osa ke yhtiöl le. ARA-hinta edellyttää, että tontille rakennetaan ARA-asuntoja eli ARAn korkotuella tai investointiavustuksella rahoitettavia asuntoja. Tontin luovuttaminen ARA-hintaisena vapaarahoitteiseen tuotantoon on mah dol lis ta, mutta ei hyväksyttävää EU:n valtiontukia koskevat sään nök set huomioiden. ARA-hintainen tontinluovutus on hyväksyttävää vain ARA-asun to jen rakentamiseen. ARA-hintaiseen tontinluovutukseen si säl tyy käypää markkinahintaa alempana tontinhintana tukea, joka on luo vu tuksen saa jal le korvausta sosiaalisin perustein valittujen asukkaiden tar pei ta vastaavien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuot ta mi sesta ja ylläpidosta. ARA-hintaiseen tontinluovutussopimukseen onkin lii tet tä vä ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen maksamaan kun nal le käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, mikäli tontille ra ken netaan muita kuin ARA-asuntoja, taikka ARA-hintainen tontinluovutus on ilmoitettava komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi muiden valtiontukien tavoin. Vaihtoehto a): Tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osake yh tiöl le Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa vuokraamalla se kau pun gin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle, joka vastaisi tontin toteutuksesta vastaa vas ti kuin kaupungin muut vuokra-asuntokohteet on toteutettu. Täl löin kaupunki voisi itsenäisesti päättää sekä tontin ja sille rakennettavien ra kennus ten suunnittelusta ja toteutuksesta (mitoitus, esteettömyys) että ton tin käytöstä tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Myös kohteen asukasvalinnat tehtäisiin kaupungin toimesta. Tontin luovuttaminen myymällä kaupungin omistamalle kiin teis tö osa ke yhtiöl le on mahdollista, mutta näin ei ole toimittu aiemmin kaupungin vuokra-asun to koh teis sa. Kaupungin kokonaan omistamien kiin teis tö osa ke yh tiöiden fuusioimiseen liittyen on KH hyväksynyt ehdotuksen yh tiöjär jes tyk sek si, jonka mukaan yhtiön toimialana on vuokraoikeuden pe rusteel la omistaa ja hallita Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevia ja sin ne rakennuttamiaan rakennuksia. Lisäksi fuusioitunutta kiin teis tö osa ke yh tiö tä rasittaisivat myös tontin ostamisesta aiheutuvat kustannukset (vero, lai na, korko). Tontti voitaisiin luovuttaa vuokraamalla myös kaupungin omistamalle perus tet ta val le osakeyhtiölle, jolloin hankkeen erityispiirteet ja liittyminen palve lu kes kuk sen kokonaisuuteen on mahdollista huomioida kaupungin kiinteis tö osa ke yh tiö tä vapaammin. Vaihtoehto b): Tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle jul kis yhtei söl le tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mai nit tujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa myymällä tai vuokraamalla

4 se muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle. Luo vu tus perustuisi tällöin ns. laatukilpailuun tai muuhun vastaavaan menet te lyyn, koska kilpailu tontin hinnalla ei ole mahdollista. Käytännössä kau pun ki etsisi tontille toteuttajan, jonka suunnitelmat tontin käytöstä vastai si vat parhaiten kaupungin asuntopoliittisia ja maankäytöllisiä tavoitteita se kä jolla olisi riittävä tekninen osaaminen ja riittävät resurssit hankkeen to teut ta mi seen. Tässä vaihtoehdossa tontin suunnittelua, toteutusta ja käyt töä ohjaisivat kaupungin ja toteuttajatahon väliset neuvottelut ja so pimuk set, jolloin kaupungin vaikutusmahdollisuudet olisivat rajalliset sekä raken ta mis vai hees sa että erityisesti tulevaisuudessa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti vuokraamalla Tontin luovutus vuokraamalla vaikuttaa kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vioon myynnistä tavoitteena olleen myyntitulon jäädessä toteutumatta. Luovu tet taes sa tontti ARA-vuokralla olisi tontin ARA-hinta kuitattu arviolta reilus sa 20 vuodessa. Tosin luovutettaessa tontti kaupungin omistamalle kiinteis tö osa ke yh tiöl le kestäisi ARA-hinnan kuittaus hieman kauemmin, koska kau pun gin omistamille kiinteistöosakeyhtiöille on aikaisemman käytännön mu kai ses ti myönnetty huojennusta maanvuokraan siltä ajalta, kun yhtiössä ei ole ollut asukkaita rakennushankkeen vuoksi. Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Vaihtoehto c): Tontti myydään markkinahintaan Tontti on mahdollista luovuttaa markkinahintaan. Tontin luovutus perustuisi täl löin hintatarjouskilpailuun, jolloin tontti luovutettaisiin korkeimman tarjouk sen tehneelle taholle. Tontin käypä hinta olisi arviolta euroa. Luovutukseen on mahdollista liittää kaupungin asun to poliit ti siin tai maankäytöllisiin tavoitteisiin liittyviä ehtoja, mutta ehtojen voidaan arvioida vaikuttavan negatiivisesti tarjoajien määrään ja tarjottavaan hin taan. Tontin luovutus ilman edellä mainittuja ehtoja heikentää kuitenkin mer kit tä väs ti kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tontin suunnitteluun, toteut ta mi seen ja käyttöön. Tontti olisi mahdollista luovuttaa myös yhdistetyn hin ta tar jous-/laa tu kil pailun perusteella, jolloin kaupungin ennakkoon päättämien kriteerien ja nii den painotusten mukaisesti tontti luovutettaisiin parhaiten kaupungin aset ta mia tavoitteita (mm. asuntopoliittiset, maankäytölliset ja kau pun ki ku val li set tavoitteet) vastaavan tarjouksen tehneelle taholle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska korkeammalla hinnalla olisi mahdollista kom pen soi da laatua, jolloin kaupungin tavoitteet saattaisivat jäädä toteutumatta tai to teutua vaillinaisesti. Tontin luovutus olisi mahdollista toteuttaa myös kaksivaiheisena hin ta tarjous kil pai lu na. Tällöin kaupunki määrittäisi tavoiteltavalle toteutukselle reuna eh dot (esim. vuokra-asuntojen vähimmäismäärä, yh teis suun nit te lu vel voite yms.) ja hintatarjousten perusteella valittaisiin toimija, jolle an net tai siin ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Varauksen saajan kanssa neu vo teltai siin ja suunniteltaisiin yhdessä toteutusratkaisu sekä tehtäisiin tar vit ta vat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yhteiskäytöstä. Lopullinen ton tin

5 luovutus tehtäisiin vasta sen jälkeen kun kaupunki olisi hyväksynyt to teutus luon nok set. Tontti voitaisiin luovuttaa myös kaupungin omistamalle perustettavalle osake yh tiöl le kiinteään myyntihintaan, jolloin liittyminen palvelukeskukseen, toteu tus rat kai su sekä asukasvalinnat voidaan toteuttaa muita vaihtoehtoja va paam min. Myyntihinnan tulisi asettua ARA-hinnan ja markkinahinnan väli maas toon, n euroa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti myymällä Luovutettaessa tontti markkinahintaan, voidaan myyntitulolla rahoittaa Villa Bre dan palvelukeskushanketta. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle ta hol le, jolla on parempi asiantuntemus toteuttamisesta, kaupunki voi suunnata resurs sin sa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun valvomiseen. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttamiseen ja käyttöön sekä mah dol lisuu det vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin joko perustettavalle kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle kiinteään myyntihintaan esim euroa tai ulkopuoliselle toteuttajalle kaksivaiheisella hin ta tar jouskil pai lul la. Tällöin kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille ra ken net ta vien rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen ja asukasvalintoihin että ton tin käyttöön tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle toimijalle jälkimmäisen menettelyn mukai ses ti, voidaan mahdollistaa alueelle palvelukeskukseen tukeutuvaa asumis ta eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajem min eritasoista tukea tarvitsevia asiakkaita huomioiden samalla kauniais lais ten erilaiset lähtökohdat ja asumistarpeet. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kaksi vai hei sel la hintatarjouskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti Esittelijä täydensi päätösesitystä siten, että sosiaali- ja ter veys lau ta kunta esittää asian edelleen KH:lle.

6 Jäsen Enkellin ehdotus, että ratkaisussa tulee painottaa kaupungin mahdol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan, sai lautakunnan yksimielisen kan natuk sen. Päätös: SOTE Lautakunta päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle että se esittäisi kau pun gin hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tont ti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak si vai hei sel la hin ta tar jous kil pailul la ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti. Rat kai sus sa tulee painottaa kaupungin mah dol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt tontin (Pa lokun nan ku ja 4) luovuttamista. Yhdyskuntalautakunta on tällöin päättänyt esit tää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se esittää edelleen KH:lle ja KV:lle, että kyseinen tontti luovutetaan kaksivaiheisella hin ta tar jous kil pai lulla ulkopuoliselle toimijalle. Tontti sijaitsee Villa Bredan pal ve lu keskuk sen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginvaltuusto on hyväk sy nyt Villa Bredan palvelukeskuksen laajentamisen han ke suun ni tel man sekä kyseiselle tontille suunniteltuja kerrostaloja koskevan erillisen han kesuun ni tel man. Hankesuunnitelman mukaisesti kerrostalot on tarkoitus toteuttaa ns. ARA-hank kee na joko kaupungin tarkoitusta varten perustaman asunto-osa ke yh tiön tai ulkopuolisen yleishyödyllisen rakennuttajan toimesta. Han ke suun ni tel man mukaisesti kerrostaloihin sijoittuu erityisryhmille suunnat tua asumista. Kerrostalojen hankesuunnitelman mukainen toteutus lähtee myös siitä näkökulmasta, että kerrostalot muodostavat yhdessä Villa Bre dan palvelukeskuksen ja hoivakodin kanssa toiminnallisen ko ko nai suuden, jossa esimerkiksi palvelukeskuksen toimintoja ja palveluja voidaan tar jo ta myös kerrostalojen asukkaiden käyttöön. Nyt ehdotettu ratkaisu poik keaa hyväksytystä hankesuunnitelmasta erityisesti siltä osin, että tonttia ei yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti luo vu tet tai si ARA-muotoisesti. ARA-tuella rakennettujen asuntojen asu kasva lin taa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARA:n asettamat kriteerit esi merkik si asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Eri vaih to eh toihin liittyvien seikkojen koonti on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on merkittävintä, että kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa rakennettavien kerrostalojen suunnitteluun ja asu kas va lin to jen kriteereihin. On myös erittäin tärkeää, että kerrostaloista ja laajennetusta Villa Bredasta muodostuu yhtenäinen toiminnallinen ko konai suus. Villa Bredan laajennushankkeen johdosta purettavien rivitalojen asukkaat on sijoitettu toistaiseksi kaupungin muihin vuokra-asuntoihin, ja esimerkiksi heil le on tarkoituksenmukaisinta järjestää tulevaisuudessa asuinpaikka valmis tu vis ta kerrostaloista. Lisäksi jonossa itsenäiseen asumiseen on ai kuistu via kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumista ei ole tällä hetkellä Kauniai sis sa riittävästi tarjolla. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta kaikki vaihtoehdot, joissa kau pun-

7 gin mahdollisuus vaikuttaa kerrostalojen kokonaissuunnitteluun ja asu kasva lin toi hin turvataan, ovat tarkoituksenmukaisia. Mikäli tontti luovutetaan kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle, toteutuu edellä kuvattu vai kut ta mismah dol li suus parhaiten. Oheismateriaalina myös ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että tontin luovutusta koskien har kit tai siin yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen myös mah dol lisuut ta luovuttaa tontti kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee joka tapauksessa painottaa ton tin luovutusratkaisussa Asian käsittelyn aikana lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen esittelijän tekemän päätösehdotuksen sanamuodon muuttamisesta. Päätös: Lautakunta päätti esittää KH:lle ja edelleen KV:lle, että tontti luovutetaan yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee painottaa ton tin luovutusratkaisussa. KH Lautakunta pitää myös tärkeänä, että kerrostalot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien rakentamisen kanssa. Yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli Palokunnankuja 4 tontin luo vut ta mista ( 105) ja lähetti asian edelleen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le ennen kaupunginhallituksen (KH) käsittelyä. YLK esitti KH:lle Palokunnankuja 4 tontin luovuttamista ulkopuoliselle toteuttajalle kak si vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla. Kilpailussa kaupunki määrittää tavoi tel ta val le toteutukselle reunaehdot (esim. vuokra-asuntojen vä him mäismää rä, yhteissuunnitteluvelvoite yms.) ja hintatarjousten perusteella va litaan toimija, jolle annetaan ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Va rauksen saajan kanssa neuvotellaan ja suunnitellaan yhdessä toteutusratkaisu se kä tehdään tarvittavat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yh teis käytös tä. Lopullinen tontin luovutus tehdään vasta sen jälkeen kun kaupunki on hyväksynyt toteutusluonnokset. YLK piti myös tärkeänä, että va lit ta vassa ratkaisussa painotetaan kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kas valin taan. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi ( 80) asiaa kä si tel lessään, että sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on keskeisintä säilyttää

8 kau pun gin mahdollisuus vaikuttaa asukasvalintoihin sekä rakennettavien ker ros ta lo jen ja alueen kokonaissuunnitteluun (yhtenäinen toiminnallinen ko ko nai suus). Alueelta purettujen rivitalojen asukkaat on sijoitettu tois taisek si kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Lisäksi Kauniaisissa on jo nos sa itsenäiseen asumiseen aikuistuvia kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumis ta ei ole tällä hetkellä Kauniaisissa riittävästi tarjolla. Tar koi tuk sen mukai sin ta olisi varmistaa em. ryhmien sekä muiden Villa Bredan pal ve lu keskuk sen palveluita tarvitsevien sijoittaminen ko. alueelle. Molemmat asiaa valmistelleet toimialat ovat tuoneet esille, että ARA-tuella ra ken net tu jen asuntojen asukasvalintaa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARAn aset tamat kriteerit esimerkiksi asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Edellä mainituin perusteluin sosiaali- ja terveyslautakunta esitti KH:lle, että tont ti luovutetaan YLK:n esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osake yh tiöl le, jolloin tavoite kokonaissuunnittelusta ja asu kas va lin ta mah dol lisuu des ta toteutuu parhaiten. Lautakunta piti tärkeänä myös sitä, että kerros ta lot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien raken ta mi sen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 86) aiheeseen liittyen Kau niais ten vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen jär jes tä mis vaih to eh to ja kuntalaisen/asiakkaan, palvelujen järjestämisen, hen ki lös tön, talouden ja ym pä ris tön kannalta. Arvioinnin ja muun val mis telu työn perusteella so si aa li- ja terveyslautakunta piti Villa Bredan pal ve lukam puk sen toteuttamista jo hy väk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti talou del li ses ti ja erityisesti toi min nal li ses ti tarkoituksenmukaisimpana vaih toeh to na. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttaminen monipuolisen asu kas kunnan käyttöön sekä mahdollisuudet vaikuttaa näiden tavoitteiden to teu tu miseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin ulkopuoliselle to teut ta jal le kaksivaiheisella hintatarjouskilpailulla. Luovutusehtojen ja neuvot te lu jen kautta kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille rakennettavien ra ken nus ten suunnitteluun ja toteutukseen että asukasvalintoihin. Luo vutet taes sa tontti ulkopuoliselle toimijalle, voidaan mahdollistaa alueelle palve lu kes kuk seen tukeutuvaa asumista eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajemmin eritasoista tukea tarvitsevia asiakkai ta huomioiden samalla kauniaislaisten erilaiset taloudelliset läh tö koh dat sekä asumis- ja avun tarpeet. Tällä toteutustavalla kaupunki voi suun na ta resurssinsa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun val vo mi seen ja lisäksi saavuttaa tontin myynnillä ARA-vaihtoehtoon verrattuna mer kit tä vää taloudellista hyötyä. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. KJ:

9 KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokouk seen, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KH 241 Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina jaetaan: - ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta - sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä ollut eri vaihtoehtoihin liittyvien seik ko jen koonti - päivitetty taulukko vaihtoehtojen vertailusta. KJ: KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Aika: 10.12.2014 klo 19:00-20:05 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 238 Kokouksen järjestäytyminen 3 239 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) 5056 202 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Yhdyskuntalautakunta 95 29.09.2015 Kaupunginhallitus 218 21.10.2015 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014 YLK 29.09.2015 95 Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginarkkitehdin ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se. 2.1 tonttien pinta-alat ja pohjahinta

Kaupunginarkkitehdin ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se. 2.1 tonttien pinta-alat ja pohjahinta Kaupunginhallitus 67 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 25 09.03.2015 Kaupunginhallitus 140 20.04.2015 Alkuvuodesta 2015 hintatarjouskilpailulla myyntiin / vuokrattavaksi asetettavat KT / RT-tontit Kirkonseudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Aika: 21.10.2014 klo 18:00-19:05 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 3 79 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 Tekninen lautakunta 21 10.02.2015 Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 436/10.00.02/2012 Tekla 21 Liperin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot