Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu."

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tontin (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/ /2014 YLK Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa Palokunnankuja 4 (kiinteistötunnus ). Ta lous arvios sa tontin myynnistä on tavoitteena euron kiinteän omai suuden myyntitulo. Tontin luovutus liittyy sijaintinsa vuoksi Kauniaisten vanhus pal ve lui hin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Villa Bredan pal ve lu kes kuksen hankesuunnitelman, jonka perusteella aluetta kehitetään van hus pal velu jen keskuksena. Tavoitteena on keskittää Villa Bredaan palvelut neu vonnas ta ja nykyistä laajemmasta päiväkeskustoiminnasta ym pä ri vuo ro kau tiseen hoitoon ja hoivaan. Hankkeen tavoitekustannus on n. 15 M. Tällä het kel lä hankkeessa on käynnissä luonnossuunnittelu. Samaan aikaan palvelukeskuksen hankesuunnitelman kanssa valtuusto hy väk syi myös ko. kerrostalotonttia koskevan erillisen hankesuunnitelman, jon ka tavoitteena on toteuttaa talot omana ns. ARA-hankkeena joko siten, et tä kaupunki perustaa kerrostaloja varten erillisen asunto-osakeyhtiön tai an taa hankkeen toteuttamisen ulkopuoliselle yleishyödylliselle ra ken nut tajal le. Hankesuunnitelman mukaan alueen kerrostaloihin tulee noin pie neh köä asuntoa (yksiöitä, kaksioita ja kolmioita), joista osa voidaan tarvit taes sa yhdistää toisiinsa. Tällä mahdollistetaan tarvittava yhteisöllinen asu mi nen erityisryhmille. Kerrostalojen asukkaat tullaan valitsemaan niin, et tä heidän tarvitsemansa tukipalvelut voidaan järjestää pääsääntöisesti pal ve lu kes kuk ses ta. Kerrostaloihin tulee myös jonkin verran yhteistiloja, mut ta pääsääntöisesti asukkaat voivat hyödyntää viereisen pal ve lu kes kuksen tiloja. Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Tontin tiedot Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 202 osoitettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös palvelu- ja senio ri asun to ja (AK-10). Tontin kaavaan merkitty rakennusoikeus on 3200 k-m² ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku neljä (IV). Kaavamääräysten mu kaan AK-10 -korttelialueella autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap/100 k-m². Pysäköintinormi on vähemmän kuin kaupungin ker ros ta lo tonteil la yleisesti noudattama 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Ton tin pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 3355 m². (Ote asema kaa vo jen yhdistelmäkartasta oheismateriaalina)

2 Voimassa oleva asemakaava laadittiin hankekaavana, jonka tavoitteena oli luo da Villa Bredan alueesta ikäihmisten palvelujen keskus. Kaa va suun nitte lun pohjana olleessa vaihtoehdossa on tontille suunniteltu pal ve lu- tai senioriasuntoa kahteen pistetaloon täydentämään ja tukemaan Vil la Bredan palveluja. Tontille sijoittuva asuminen liittyy Villa Bredan tonttiin muun muassa huoltoliikenteen ja pysäköinnin kautta. Myös tonttia koskevassa pysäköintinormissa on huomioitu tonttien tu keu tu mi nen toisiinsa. Tonttien piha-alueen on ajateltu myös olevan yhteis käy tös sä ja rakennukset yhdistettävän toisiinsa esteettömällä kul ku yhtey del lä. Lähtökohtana ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa tarkoittaa tonttien toteutukselle reunaehtoja, joiden huomioiminen edellyttää tonttien toteu tuk sen suunnittelua kokonaisuutena ja toteutusta ainakin osittain yhtä ai kaa. Villa Bredan tontin suunnittelu on jo käynnissä. Mikäli tont teja ei suunnitella ja toteuteta kokonaisuutena, on todennäköistä, että voimas sa olevasta asemakaavasta joudutaan poikkeamaan joko poik kea mispää tök sin tai asemakaavaa muuttamalla. Vaihtoehdot tontin luovutukselle Kaupunki voi myydä tai vuokrata tontin joko valtion tukemaan asun to tuo tan toon (ARA) tai vapaarahoitteisten asuntojen rakentamiseen seu raa vas sa esitettyjen luovutusvaihtoehtojen mukaisesti: a) tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osakeyhtiölle, b) tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhtei sö jen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle tai c) tontti myydään markkinahintaan. Tontin myynti tai vuokraaminen valtion tukemaan asuntotuotantoon Kauniainen on valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen aiesopimuksessa sitoutunut 60 asuntoa/vuo si asuntotuotantotavoitteeseen ja asunnoista 20 % eli 12 asuntoa/vuo si tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä sopimuksessa (v ) suurten infra struk tuu ri hank kei den ja asuntotuotannon edistämiseksi on asun to tuo tanto ta voi te korotettu 25 %:lla nykyisen MAL-aiesopimuksen tasosta. Kau niaisiin on sopimuskaudella valmistunut 25 valtion tukemaa vuok ra-asun toa eli noin kahden vuoden tavoitetta vastaava määrä. Valtion tukeman asuntotuotannon edellytyksenä on kohtuullinen tonttihinta (ARA-hin ta). ARA hyväksyy tonttihinnan tai -vuokran päätöksellään. Hy väksy mi nen perustuu ARAn päätökseen valtion tukemassa asun to tuo tan nos sa sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna Tontin ARA-hinta olisi arviolta noin euroa ja ARA-vuok ra (perusvuokra) vastaavasti noin euroa/vuosi. ARAn pää tök sen mukaisesti tontin enimmäishintaa voidaan korottaa enintään 15 %, jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla (esim. etäisyys rautatieasemalle max m). Tontin korotettu ARA-hinta (tontin sijaitessa alle 1000 m etäisyydellä rautatieasemasta) oli si arviolta noin euroa ja ARA-vuokra (perusvuokra) vastaavasti noin

3 euroa/vuosi. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettu tontti voidaan luovuttaa kunnal le tai muulle julkisyhteisölle, ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yh teisöl le tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osa ke yhtiöl le. ARA-hinta edellyttää, että tontille rakennetaan ARA-asuntoja eli ARAn korkotuella tai investointiavustuksella rahoitettavia asuntoja. Tontin luovuttaminen ARA-hintaisena vapaarahoitteiseen tuotantoon on mah dol lis ta, mutta ei hyväksyttävää EU:n valtiontukia koskevat sään nök set huomioiden. ARA-hintainen tontinluovutus on hyväksyttävää vain ARA-asun to jen rakentamiseen. ARA-hintaiseen tontinluovutukseen si säl tyy käypää markkinahintaa alempana tontinhintana tukea, joka on luo vu tuksen saa jal le korvausta sosiaalisin perustein valittujen asukkaiden tar pei ta vastaavien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuot ta mi sesta ja ylläpidosta. ARA-hintaiseen tontinluovutussopimukseen onkin lii tet tä vä ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen maksamaan kun nal le käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, mikäli tontille ra ken netaan muita kuin ARA-asuntoja, taikka ARA-hintainen tontinluovutus on ilmoitettava komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi muiden valtiontukien tavoin. Vaihtoehto a): Tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osake yh tiöl le Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa vuokraamalla se kau pun gin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle, joka vastaisi tontin toteutuksesta vastaa vas ti kuin kaupungin muut vuokra-asuntokohteet on toteutettu. Täl löin kaupunki voisi itsenäisesti päättää sekä tontin ja sille rakennettavien ra kennus ten suunnittelusta ja toteutuksesta (mitoitus, esteettömyys) että ton tin käytöstä tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Myös kohteen asukasvalinnat tehtäisiin kaupungin toimesta. Tontin luovuttaminen myymällä kaupungin omistamalle kiin teis tö osa ke yhtiöl le on mahdollista, mutta näin ei ole toimittu aiemmin kaupungin vuokra-asun to koh teis sa. Kaupungin kokonaan omistamien kiin teis tö osa ke yh tiöiden fuusioimiseen liittyen on KH hyväksynyt ehdotuksen yh tiöjär jes tyk sek si, jonka mukaan yhtiön toimialana on vuokraoikeuden pe rusteel la omistaa ja hallita Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevia ja sin ne rakennuttamiaan rakennuksia. Lisäksi fuusioitunutta kiin teis tö osa ke yh tiö tä rasittaisivat myös tontin ostamisesta aiheutuvat kustannukset (vero, lai na, korko). Tontti voitaisiin luovuttaa vuokraamalla myös kaupungin omistamalle perus tet ta val le osakeyhtiölle, jolloin hankkeen erityispiirteet ja liittyminen palve lu kes kuk sen kokonaisuuteen on mahdollista huomioida kaupungin kiinteis tö osa ke yh tiö tä vapaammin. Vaihtoehto b): Tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle jul kis yhtei söl le tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mai nit tujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa myymällä tai vuokraamalla

4 se muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle. Luo vu tus perustuisi tällöin ns. laatukilpailuun tai muuhun vastaavaan menet te lyyn, koska kilpailu tontin hinnalla ei ole mahdollista. Käytännössä kau pun ki etsisi tontille toteuttajan, jonka suunnitelmat tontin käytöstä vastai si vat parhaiten kaupungin asuntopoliittisia ja maankäytöllisiä tavoitteita se kä jolla olisi riittävä tekninen osaaminen ja riittävät resurssit hankkeen to teut ta mi seen. Tässä vaihtoehdossa tontin suunnittelua, toteutusta ja käyt töä ohjaisivat kaupungin ja toteuttajatahon väliset neuvottelut ja so pimuk set, jolloin kaupungin vaikutusmahdollisuudet olisivat rajalliset sekä raken ta mis vai hees sa että erityisesti tulevaisuudessa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti vuokraamalla Tontin luovutus vuokraamalla vaikuttaa kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vioon myynnistä tavoitteena olleen myyntitulon jäädessä toteutumatta. Luovu tet taes sa tontti ARA-vuokralla olisi tontin ARA-hinta kuitattu arviolta reilus sa 20 vuodessa. Tosin luovutettaessa tontti kaupungin omistamalle kiinteis tö osa ke yh tiöl le kestäisi ARA-hinnan kuittaus hieman kauemmin, koska kau pun gin omistamille kiinteistöosakeyhtiöille on aikaisemman käytännön mu kai ses ti myönnetty huojennusta maanvuokraan siltä ajalta, kun yhtiössä ei ole ollut asukkaita rakennushankkeen vuoksi. Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Vaihtoehto c): Tontti myydään markkinahintaan Tontti on mahdollista luovuttaa markkinahintaan. Tontin luovutus perustuisi täl löin hintatarjouskilpailuun, jolloin tontti luovutettaisiin korkeimman tarjouk sen tehneelle taholle. Tontin käypä hinta olisi arviolta euroa. Luovutukseen on mahdollista liittää kaupungin asun to poliit ti siin tai maankäytöllisiin tavoitteisiin liittyviä ehtoja, mutta ehtojen voidaan arvioida vaikuttavan negatiivisesti tarjoajien määrään ja tarjottavaan hin taan. Tontin luovutus ilman edellä mainittuja ehtoja heikentää kuitenkin mer kit tä väs ti kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tontin suunnitteluun, toteut ta mi seen ja käyttöön. Tontti olisi mahdollista luovuttaa myös yhdistetyn hin ta tar jous-/laa tu kil pailun perusteella, jolloin kaupungin ennakkoon päättämien kriteerien ja nii den painotusten mukaisesti tontti luovutettaisiin parhaiten kaupungin aset ta mia tavoitteita (mm. asuntopoliittiset, maankäytölliset ja kau pun ki ku val li set tavoitteet) vastaavan tarjouksen tehneelle taholle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska korkeammalla hinnalla olisi mahdollista kom pen soi da laatua, jolloin kaupungin tavoitteet saattaisivat jäädä toteutumatta tai to teutua vaillinaisesti. Tontin luovutus olisi mahdollista toteuttaa myös kaksivaiheisena hin ta tarjous kil pai lu na. Tällöin kaupunki määrittäisi tavoiteltavalle toteutukselle reuna eh dot (esim. vuokra-asuntojen vähimmäismäärä, yh teis suun nit te lu vel voite yms.) ja hintatarjousten perusteella valittaisiin toimija, jolle an net tai siin ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Varauksen saajan kanssa neu vo teltai siin ja suunniteltaisiin yhdessä toteutusratkaisu sekä tehtäisiin tar vit ta vat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yhteiskäytöstä. Lopullinen ton tin

5 luovutus tehtäisiin vasta sen jälkeen kun kaupunki olisi hyväksynyt to teutus luon nok set. Tontti voitaisiin luovuttaa myös kaupungin omistamalle perustettavalle osake yh tiöl le kiinteään myyntihintaan, jolloin liittyminen palvelukeskukseen, toteu tus rat kai su sekä asukasvalinnat voidaan toteuttaa muita vaihtoehtoja va paam min. Myyntihinnan tulisi asettua ARA-hinnan ja markkinahinnan väli maas toon, n euroa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti myymällä Luovutettaessa tontti markkinahintaan, voidaan myyntitulolla rahoittaa Villa Bre dan palvelukeskushanketta. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle ta hol le, jolla on parempi asiantuntemus toteuttamisesta, kaupunki voi suunnata resurs sin sa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun valvomiseen. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttamiseen ja käyttöön sekä mah dol lisuu det vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin joko perustettavalle kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle kiinteään myyntihintaan esim euroa tai ulkopuoliselle toteuttajalle kaksivaiheisella hin ta tar jouskil pai lul la. Tällöin kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille ra ken net ta vien rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen ja asukasvalintoihin että ton tin käyttöön tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muuttues sa. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle toimijalle jälkimmäisen menettelyn mukai ses ti, voidaan mahdollistaa alueelle palvelukeskukseen tukeutuvaa asumis ta eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajem min eritasoista tukea tarvitsevia asiakkaita huomioiden samalla kauniais lais ten erilaiset lähtökohdat ja asumistarpeet. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kaksi vai hei sel la hintatarjouskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti Esittelijä täydensi päätösesitystä siten, että sosiaali- ja ter veys lau ta kunta esittää asian edelleen KH:lle.

6 Jäsen Enkellin ehdotus, että ratkaisussa tulee painottaa kaupungin mahdol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan, sai lautakunnan yksimielisen kan natuk sen. Päätös: SOTE Lautakunta päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle että se esittäisi kau pun gin hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tont ti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak si vai hei sel la hin ta tar jous kil pailul la ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti. Rat kai sus sa tulee painottaa kaupungin mah dol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt tontin (Pa lokun nan ku ja 4) luovuttamista. Yhdyskuntalautakunta on tällöin päättänyt esit tää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se esittää edelleen KH:lle ja KV:lle, että kyseinen tontti luovutetaan kaksivaiheisella hin ta tar jous kil pai lulla ulkopuoliselle toimijalle. Tontti sijaitsee Villa Bredan pal ve lu keskuk sen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginvaltuusto on hyväk sy nyt Villa Bredan palvelukeskuksen laajentamisen han ke suun ni tel man sekä kyseiselle tontille suunniteltuja kerrostaloja koskevan erillisen han kesuun ni tel man. Hankesuunnitelman mukaisesti kerrostalot on tarkoitus toteuttaa ns. ARA-hank kee na joko kaupungin tarkoitusta varten perustaman asunto-osa ke yh tiön tai ulkopuolisen yleishyödyllisen rakennuttajan toimesta. Han ke suun ni tel man mukaisesti kerrostaloihin sijoittuu erityisryhmille suunnat tua asumista. Kerrostalojen hankesuunnitelman mukainen toteutus lähtee myös siitä näkökulmasta, että kerrostalot muodostavat yhdessä Villa Bre dan palvelukeskuksen ja hoivakodin kanssa toiminnallisen ko ko nai suuden, jossa esimerkiksi palvelukeskuksen toimintoja ja palveluja voidaan tar jo ta myös kerrostalojen asukkaiden käyttöön. Nyt ehdotettu ratkaisu poik keaa hyväksytystä hankesuunnitelmasta erityisesti siltä osin, että tonttia ei yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti luo vu tet tai si ARA-muotoisesti. ARA-tuella rakennettujen asuntojen asu kasva lin taa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARA:n asettamat kriteerit esi merkik si asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Eri vaih to eh toihin liittyvien seikkojen koonti on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on merkittävintä, että kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa rakennettavien kerrostalojen suunnitteluun ja asu kas va lin to jen kriteereihin. On myös erittäin tärkeää, että kerrostaloista ja laajennetusta Villa Bredasta muodostuu yhtenäinen toiminnallinen ko konai suus. Villa Bredan laajennushankkeen johdosta purettavien rivitalojen asukkaat on sijoitettu toistaiseksi kaupungin muihin vuokra-asuntoihin, ja esimerkiksi heil le on tarkoituksenmukaisinta järjestää tulevaisuudessa asuinpaikka valmis tu vis ta kerrostaloista. Lisäksi jonossa itsenäiseen asumiseen on ai kuistu via kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumista ei ole tällä hetkellä Kauniai sis sa riittävästi tarjolla. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta kaikki vaihtoehdot, joissa kau pun-

7 gin mahdollisuus vaikuttaa kerrostalojen kokonaissuunnitteluun ja asu kasva lin toi hin turvataan, ovat tarkoituksenmukaisia. Mikäli tontti luovutetaan kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle, toteutuu edellä kuvattu vai kut ta mismah dol li suus parhaiten. Oheismateriaalina myös ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että tontin luovutusta koskien har kit tai siin yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen myös mah dol lisuut ta luovuttaa tontti kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee joka tapauksessa painottaa ton tin luovutusratkaisussa Asian käsittelyn aikana lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen esittelijän tekemän päätösehdotuksen sanamuodon muuttamisesta. Päätös: Lautakunta päätti esittää KH:lle ja edelleen KV:lle, että tontti luovutetaan yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lo jen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee painottaa ton tin luovutusratkaisussa. KH Lautakunta pitää myös tärkeänä, että kerrostalot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien rakentamisen kanssa. Yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli Palokunnankuja 4 tontin luo vut ta mista ( 105) ja lähetti asian edelleen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le ennen kaupunginhallituksen (KH) käsittelyä. YLK esitti KH:lle Palokunnankuja 4 tontin luovuttamista ulkopuoliselle toteuttajalle kak si vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla. Kilpailussa kaupunki määrittää tavoi tel ta val le toteutukselle reunaehdot (esim. vuokra-asuntojen vä him mäismää rä, yhteissuunnitteluvelvoite yms.) ja hintatarjousten perusteella va litaan toimija, jolle annetaan ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Va rauksen saajan kanssa neuvotellaan ja suunnitellaan yhdessä toteutusratkaisu se kä tehdään tarvittavat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yh teis käytös tä. Lopullinen tontin luovutus tehdään vasta sen jälkeen kun kaupunki on hyväksynyt toteutusluonnokset. YLK piti myös tärkeänä, että va lit ta vassa ratkaisussa painotetaan kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kas valin taan. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi ( 80) asiaa kä si tel lessään, että sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on keskeisintä säilyttää

8 kau pun gin mahdollisuus vaikuttaa asukasvalintoihin sekä rakennettavien ker ros ta lo jen ja alueen kokonaissuunnitteluun (yhtenäinen toiminnallinen ko ko nai suus). Alueelta purettujen rivitalojen asukkaat on sijoitettu tois taisek si kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Lisäksi Kauniaisissa on jo nos sa itsenäiseen asumiseen aikuistuvia kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumis ta ei ole tällä hetkellä Kauniaisissa riittävästi tarjolla. Tar koi tuk sen mukai sin ta olisi varmistaa em. ryhmien sekä muiden Villa Bredan pal ve lu keskuk sen palveluita tarvitsevien sijoittaminen ko. alueelle. Molemmat asiaa valmistelleet toimialat ovat tuoneet esille, että ARA-tuella ra ken net tu jen asuntojen asukasvalintaa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARAn aset tamat kriteerit esimerkiksi asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Edellä mainituin perusteluin sosiaali- ja terveyslautakunta esitti KH:lle, että tont ti luovutetaan YLK:n esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osake yh tiöl le, jolloin tavoite kokonaissuunnittelusta ja asu kas va lin ta mah dol lisuu des ta toteutuu parhaiten. Lautakunta piti tärkeänä myös sitä, että kerros ta lot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien raken ta mi sen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 86) aiheeseen liittyen Kau niais ten vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen jär jes tä mis vaih to eh to ja kuntalaisen/asiakkaan, palvelujen järjestämisen, hen ki lös tön, talouden ja ym pä ris tön kannalta. Arvioinnin ja muun val mis telu työn perusteella so si aa li- ja terveyslautakunta piti Villa Bredan pal ve lukam puk sen toteuttamista jo hy väk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti talou del li ses ti ja erityisesti toi min nal li ses ti tarkoituksenmukaisimpana vaih toeh to na. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttaminen monipuolisen asu kas kunnan käyttöön sekä mahdollisuudet vaikuttaa näiden tavoitteiden to teu tu miseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin ulkopuoliselle to teut ta jal le kaksivaiheisella hintatarjouskilpailulla. Luovutusehtojen ja neuvot te lu jen kautta kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille rakennettavien ra ken nus ten suunnitteluun ja toteutukseen että asukasvalintoihin. Luo vutet taes sa tontti ulkopuoliselle toimijalle, voidaan mahdollistaa alueelle palve lu kes kuk seen tukeutuvaa asumista eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajemmin eritasoista tukea tarvitsevia asiakkai ta huomioiden samalla kauniaislaisten erilaiset taloudelliset läh tö koh dat sekä asumis- ja avun tarpeet. Tällä toteutustavalla kaupunki voi suun na ta resurssinsa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun val vo mi seen ja lisäksi saavuttaa tontin myynnillä ARA-vaihtoehtoon verrattuna mer kit tä vää taloudellista hyötyä. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. KJ:

9 KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokouk seen, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KH 241 Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina jaetaan: - ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta - sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä ollut eri vaihtoehtoihin liittyvien seik ko jen koonti - päivitetty taulukko vaihtoehtojen vertailusta. KJ: KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak sivai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tämän mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot