Meranti luottaa Pancomp:iin Liiketoiminta tehokkaasti haltuun Pancomp Clean -ratkaisulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meranti luottaa Pancomp:iin Liiketoiminta tehokkaasti haltuun Pancomp Clean -ratkaisulla"

Transkriptio

1 Meranti luottaa Pancomp:iin Liiketoiminta tehokkaasti haltuun Pancomp Clean -ratkaisulla Asiakas: Haaste: Ratkaisu: Hyödyt: Meranti Siivouspalvelu Saada vahva tuntuma kohdetasolla työskentelyyn ja tehdä liiketoiminnan kaikista osaalueista kannattavia. Pancomp Clean Hintakilpailusta irtaantuminen ja kannattavan liiketoiminnan harjoittaminen. Asiakaskohteista saadaan reaaliaikaista ja totuudenmukaista tietoa jolloin sitä voidaan käyttää myös yrityksen strategisen päätöksenteon tukena. Maine innovatiivisena työnantajana on myös lisännyt potentiaalisten työntekijöiden halukkuutta tulla yritykseen töihin. on perustettu vuonna Yritys toimii Oulun talousalueella ja tuottaa siivouspalveluita alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Asiakkaita ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat. Yritys toteuttaa hyvin monenlaista siivousta ylläpitosiivouksesta erikoissiivoukseen ja keikkatyöhön saakka. Asiakohteita ovat mm. toimistorakennukset, kauppaliikkeet sekä liikennevälineet. Graffitien poistoja tehdään myös. Yritys työllistää tällä hetkellä vajaat 100 työntekijää ja asiakaskohteita sillä on yhteensä n. 500 kpl. tunnetaan luotettavana ja joustavana yhteistyökumppanina. Yrityksen tinkimättömänä tavoitteena on tarjota laadukasta siivousta sekä asiakaslähtöistä ja työntekijäystävällistä palvelua. Tämä on pitkän tuotekehittelyn tulosta. Ongelmallinen toimintaympäristö Yhtenä suurena haasteena, kuten missä tahansa liikkuvan henkilöstön johtamisessa, on ollut hallita työntekijöiden liikkuvuutta asiakaskohteissa kohteiden hajanaisuuden takia. Kentältä saatava tieto on pohjautunut hyvin pitkälti näppituntumaan, jolloin tiedon käyttö päätöksenteon pohjana on ollut hyvin summittaista. Kokonaiskuvaa työmäärästä on ollut mahdotonta saada ja hallittu ja turvallinen liiketoiminnan kehittäminen on ollut lähestulkoon mahdotonta. Tämän päivän markkinatilanteessa, jossa tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, on tarjoaja täysin palvelunostajan armoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että valitettavan usein loppuasiakas käyttää ostoperusteena hintaa. Tämä on oravanpyörä, joka on uhkana koko siivoustoimialalle. Operatiiviselle työnjohdolle ei ole ollut saatavilla kunnon johtamisen työvälineitä. Työnjohdon tarpeet ovat olleet nimenomaan kentän helppo ja tehokas hallinta.

2 Ongelmalliseksi tilanteen on tehnyt se, että työnjohdon vastuulla on suuri asiakasmäärä, jonka lisäksi on tullut huolehtia oman henkilöstön liikku-misesta kentällä loppuasiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Aikaa sekä asiakassuhteiden että henkilöstön johtamiseen on ollut liian vähän. Tämä on johtanut siihen, että vain välttämättömät työt on hoidettu, eikä lisämyyntiin ole ollut mahdollisuuksia. Olemassa olevan asiakkaan potentiaali ja kohteen hoitaminen laiminlyötiin. Kohteet haltuun Pancomp Clean järjestelmän käyttöönoton myötä kaikki asiakaskohteet ovat tänä päivänä nähtävissä omalta tietokoneelta. Työn aloitus ja lopetusajat voidaan todeta kohteittain reaaliaikaisesti, jolloin nähdään esimerkiksi päivätasolla, onko kohde kannattava. Järjestelmä mahdollistaa työn kehittämisen kohdetasolla annettujen budjetti- ja palvelukuvausten mukaisesti. Jos työaikaa käytetään liian paljon, voidaan työmenetelmiä tehostaa joko koneistamalla tai hakemalla tehokkaampia työvälineitä. Järjestelmän käyttöönoton myötä yrityksessä kyetään hallinnoimaan sekä laskuttamaan myös siivoojien tekemät ylimääräiset työt. Tilanteet, joissa asiakas pyytää tekemään sopimukseen kuulumattomia töitä, käyvät ilmi järjestelmästä. Budjetoidut työajat ylittyvät, jolloin kohde ei ole enää kannattava. Tällöin voidaan keskustella asiakkaan kanssa sopimukseen kuulumattomien töiden sisällyttämisestä perussopimukseen ja toteuttaa lisämyyntiä tehokkaasti. Myynnille Pancomp Clean on arvokas työväline, koska kaikkien kohdetietojen ollessa samassa paikkaa, on asiakkuuden hallinta helppoa ja tehokasta. Myynnissä minua kiinnostaa erityisesti saatu tuntihinta ja sen kannattavuus kohdetasolla. Jos kohde tuottaa tappiota ja meillä on hinnan-korotuspaineita, voidaan järjestelmän avulla helposti toteennäyttää faktat niin asiakkaalle kun siivoojillekin. Neliötehojen seuraaminen on erityisesti työnjohtoa kiinnostava asia, mutta seuraan niitä myös myynnissä. Merja Askola Myyntineuvottelija Pois hintakilpailun oravanpyörästä Omien resurssien hallinta on nykyään tehokkaasti hallussa. Pancomp Clean järjestelmän kautta käy heti ilmi kentän ongelmakohdat ja henkilöstöä voidaan tehokkaasti kohdentaa sinne, missä tarvetta kulloinkin on. Palveluhinta ja palvelukuvaus ovat tasapainossa käytettävissä olevien resurssien (työntekijät/työnjohto) kanssa. Näin yrityksen hinta-/laatumielikuva saadaan täsmäämään.

3 Yritys on kyennyt nostamaan oman työn keskituntihintaa yli markkinahinnan. Järjestelmän käyttöönoton myötä toimintaa on kyetty selvästi tehostamaan ja asiakkaat ovat tulleet entistä kannattavimmiksi. Kannattamattomia asiakkaita yrityksellä ei enää ole ja uusista asiakkuuksista saadaan parhaimmillaan tuplasti parempaa hintaa kuin mitä markkinahinta on. Asiakas hyväksyy hinnan kun palvelukuvaus, työtehtävät ja tehty työaika ovat sovitun mukaisia. Tehdyt työt on järjestelmän avulla helppo todentaa myös loppuasiakkaalle. Loppuasiakaskin on oppinut ymmärtämään siivousliiketoimintaa ja palvelukuvaukset saavat työajan kautta kasvot. Merantin asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että työtä ei voi tehdä ajatta. Operatiivisen johdon tärkein työväline Työnjohdolta on puuttunut pitkään kipeästi tarvitsemansa ja haluamansa työkalu työn tehokkaaseen organisointiin. Pancomp Clean:n käyttöönoton myötä tämä asia korjautui. Järjestelmän avulla työnjohto saa ajan-tasaista tietoa kentältä työn kehittämiseen. Työnjohto ehtii paneutua enemmän myös asiakasyhteistyöhön, koska läsnäoloa ja työn edistymistä ei tarvitse enää valvoa yhtä tiivisti. Näin myös siivoojalla on mahdollisuus käyttää omaa ammattitaitoaan entistä enemmän hyväkseen sekä tehdä omia tilanne-arvioita. Todella merkittävä muutos on, että kaikki työt pystytään laskuttamaan. Työtahti siivousliiketoiminnassa on nopeatempoista ja työn tekeminen suuntautuu usein useisiin tiloihin, kohteisiin ja jopa asiakkaisiin. Tällöin muistinvaraisesti toimittaessa jää vääjäämättä tehtyjä töitä unohduksiin, eikä niitä näin ollen saada laskutettua. Pancomp Clean järjestelmän myötä työaika dokumentoidaan järjestelmään ja siten kaikki työ voidaan myös laskuttaa. Teen firman laskutukset ja tarvitsen tiedot niitä varten mahdollisimman nopeasti. Keikkalaskutukset tehdään usein työntekijän käytetyn ajan perusteella ja aiemmin jouduin odottelemaan jopa viikon tietoja kohteessa käytetystä ajasta. Nyt saan tiedon noudettua saman tien Pancompista ja lasku lähtee liukkaasti asiakkaalle Anne Järvenpää Hallintojohtaja Työnjohdon on mahdollista löytää kohteisiin oikeat kohdetyöajat, koska järjestelmästä saadaan ajantasaista tietoa tehdyistä tunneista. Tiedon ajantasaisuus auttaa myös tekemään budjetoinnista entistä tarkempaa. Siirtymäaikoja on mahdollista optimoida esim. siivousalueita organisoimalla siten, että siirtymään käytettävää työaikaa on mahdollisimman vähän. Näin saadaan luotua oikean kokoiset työalueet, jota siivoojan on mahdollista hallita järkevästi polttamatta itseänsä loppuun. Järjestelmän avulla voidaan kehittää työmenetelmistä ja likaisuusasteista johtuvia aikaeroja. Likaisuus määrittää työmenetelmät ja työmenetelmät määrittävät kohteessa tarvittavan ajan.

4 Organisatorisestikin Pancomp Clean:n käyttöönotto on tarkoittanut merkittäviä asioita. Aikaisemmin yrityksessä oli sekä palveluesimiehiä ja palveluohjaajia. Pancomp Clean:n kautta kaikki poikkeamat tulivat tehokkaasti esille ja huomattiin, että palveluohjaajien tarve kentällä oli suurempi kuin alunperin ymmärrettiin. Senpä vuoksi Meranti Siivouspalveluissa ollaan lähdetty kehittämään työtä työntekijä- ja asiakaslähtöisesti jalkauttamalla palveluohjaajia entistä enempi asiakasrajapintaan. Heillä on vastuu kokonaisasiakkuudesta ja siitä, että siivoojat toimivat kohteissa sovituilla tavoilla. Kilpailu hyvistä työntekijöistä siivousalalla korostuu yhä. Yritykset, jotka pystyvät antamaan työntekijöille onnistumisen mahdollisuuksia, tulevat olemaan myös rekrytointimarkkinoilla vahvoja. Maine hyvästä työmoraalista ja kulttuurista, jota Pancomp Clean on edesauttanut, houkuttelee hyviä työntekijöitä hakeutumaan töihin Merantille. Toteutus Pancomp Clean järjestelmä muodostuu kolmesta eri osasta: kohteisiin sijoitettavista tunnisteista, siivoojien henkilökohtaisista päätelaitteista ja selainohjelmistosta. Tunnistin kertoo, mikä asiakas, kohde ja kohteen tila on kulloinkin kyseessä. Päätelaitteen avulla tunnistetaan asiakas, kohde ja tila, missä kulloinkin tehdään työtä. Päätelaite lähettää tiedon tietoliikenneverkkoa pitkin Pancomp Clean palvelimelle. Päätelaitteeseen tarvitaan asiakasyrityksen SIM-kortit. Ne ovat saatavilla paikalliselta puhelinoperaattorilta. Tiedon saapuessa järjestelmän palvelimelle, saadaan selainohjelmistoa hyödyntämällä luettua erilaisia reaaliaikaisia raportteja kuten työntekijä- ja asiakas-/kohderaportteja. Ohjelmisto mahdollistaa työn suunnittelun ja suunnitelmien toteutumisen reaaliaikaisesti. Hyötyjen kokonaisvaikutukset Järjestelmän käyttöönoton myötä yrityksen liiketoiminta on onnistuttu muokkaamaan kannattavaksi jokaisessa kohteessa. Liiketoiminta on kannattavaa nyt sekä tulevaisuudessa. Yritys kykenee toimimaan asiakaslähtöisesti ja työntekijäystävällisesti polttamatta työntekijäresurssejaan loppuun. on saavuttanut sidosryhmissään luotettavan yhteistyökumppanin ja toimialan kehittäjän maineen.

5 Ennen minulla ei ollut riittävän hyvää kuvaa kohteiden todellisista tilanteista. Tilanteen jatkuessa, todellisuus olisi hämärtynyt. En tietäisi mitä kohteissa tapahtuu ja kuinka siellä työtä tehdään. Tämä vaikeuttaisi merkittävästi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Nykyään olen pystynyt antamaan oikeat välineet operatiiviselle työnjohdolle jolloin asioita tehdään kerralla oikein. Olemme pystyneet pitämään kiinni asiakkaille annetuista lupauksista. Itse olen pystynyt keskittymään yrityksen kehittämiseen entistä enemmän kun minun ei tarvitse puuttua operatiiviseen toimintaan. Antti Pietilä Toimitusjohtaja Internet: Pancomp Electronics Oy Teknologiantie 5 FI Oulu Lisätietoja: Jan Mäkelä Puh Internet:

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

Hallittua kasvua UVL-hengessä

Hallittua kasvua UVL-hengessä LVIS-Maailma Admicomin Admicomin asiakaslehti asiakaslehti 1/2012 4/2011 Potkua liikevaihtoon s. 4 Rahoitusennuste auttaa päivittäisessä päätöksenteossa s. 7 Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa s. 10 Hallittua

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON LOKAKUU 2013 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 2 ASIAKASPALVELU soittaa aina takaisin SIVU 6 HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10 TYÖ ON tehty vasta, kun se on LASKUTETTU Sivu 8 Sisällys

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Puolessa vuodessa. lisää tulosta. LVIS-Maailma. HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin AIKAA JA RAHAA

Puolessa vuodessa. lisää tulosta. LVIS-Maailma. HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin AIKAA JA RAHAA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2012 HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin Sähkö OK J. Mänty säästää Adminetilla AIKAA JA RAHAA ADMINET-TAPAHTUMARUUTU Urakan seuranta vieläkin helpommaksi

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan CASE: LVI-TUKKU Pentti toimitusjohtaja Sirpa myynnin assistentti Erkki myyjä Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa myyntiä Laadukas, helposti saatavilla oleva tuotetieto

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1 SalesPeople Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa SalesPlanilla tehokkuuutta myyntitoimintaan SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 PÄÄKIRJOITUS Lisää aikaa lisää

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen ISMAgazine NRO 3 / 2008 VISMAN ASIAKASLEHTI VISMA SOFTWARE: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika VISMA SERVICES: Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

LÄHETE LIIMAA KEIKAN

LÄHETE LIIMAA KEIKAN TOUKOKUU 2014 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 3 Hakala Toiminnan keskiössä on kannattavuus Ilmoitusvelvollisuus Urakoiden raportointi mullistuu heinäkuussa mitä pitää tietää? LÄHETE LIIMAA KEIKAN HUHTIKUU 2014

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot