Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke"

Transkriptio

1 Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Hankkeen numero 7379 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja Kiikoisten kunta / Transact Oy 2010

2 1 BIOENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE HANKKEEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ HANKKEEN TOTEUTUSMALLI HANKKEEN TOTEUTUS HANKKEEN HALLINNOINTI, OHJAUS JA AIKATAULU METSÄVAROJEN KARTOITUS YRITYSTEN KARTOITUS POTENTIAALISTEN YRITTÄJIEN HAASTATTELUT SEMINAARITILAISUUS TIEDOTUS KUSTANNUKSET JA RAHOITUS HANKKEEN TULOKSET ALUEEN METSÄVAROJEN POTENTIAALI YRITYSTEN POTENTIAALI TOIMIA BIOENERGIALALLA BIOENERGIAYRITYSTEN POTENTIAALISET ASIAKKAAT KÄYNNISTYNEET LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEET KESKITETYT LÄMMITYSRATKAISUT BIOENERGIA-ALAN TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET ALUEELLA HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TULOKSET TOIMENPIDESUOSITUKSET YHTEENVETO TULOKSISTA ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET Päälliskannen kuva: Manu Hollmén

3 1 BIOENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE Kiikoisten kunta käynnisti bioenergialiiketoiminnan kehittämishankkeen syksyllä Tämä loppuraportti on laadittu hankkeen tulosten kuvaamiseksi. Kehittämishankkeen avulla selvitettiin Kiikoisten ja lähialueiden yrittäjien sekä yrittäjiksi aikovien halukkuutta toimia bioenergia-alalla. Hankkeen tavoitteena oli, että alueen yrityksissä syntyy liiketoiminnan kehittämishankkeita. Hankkeen hallinnoijana toimi Kiikoisten kunta ja hanke sai Leader-rahoitusta Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kautta Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmasta. 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsänomistajien sekä bioenergia-alan yritysten verkostoitumisen mahdollisuudet ja potentiaali toimittaa metsähaketta. Toinen tavoite oli tunnistaa joukko yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia, joiden tavoitteena on kehittää sekä käynnistää bioenergia-alan yritystoimintaa. Projektin kohderyhmänä olivat: 1. Maa- ja metsätalousyrittäjät 2. Maaseudun metsä-, kone- ja kuljetusyrittäjät 3. Metsähakkeen loppukäyttäjät. 3

4 3 HANKKEEN TOTEUTUSMALLI Kiikoisten kunta toteutti hankkeen ostopalveluna kilpailuttamisen jälkeen. Hankkeen toteutti Transact Oy. Hanke toteutettiin kevään 2010 aikana, haastattelemalla eri toimijoita puhelinhaastatteluin, postitse lähetetyllä kyselyllä ja tapaamalla potentiaalisia toimijoita. Lisäksi hanke järjesti seminaaritilaisuuden. 4 HANKKEEN TOTEUTUS 4.1 Hankkeen hallinnointi, ohjaus ja aikataulu Hankkeelle perustettiin seurantaryhmä valvomaan toteutusta. Seurantaryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: Tapio Rautava, Kiikoisten kunta, puheenjohtaja Manu Hollmén, Prizztech Oy Lea Palomäki, Kiikoisten kunta/kokemäen kaupunki Jani Viitasaari, Transact Oy, sihteeri Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Hankkeen toteutusaika oli Metsävarojen kartoitus Hankkeen yhtenä tavoitteena oli määritellä alueen bioenergialiiketoiminnan potentiaalia. Keskeisenä tekijänä potentiaalin määrittelyssä on luonnollisesti alueen metsävarat ja niiden hyödynnettävyys. Metsävarojen määrittelyssä päädyttiin selvittämään Kiikoisten kunnan alueella olevat metsävarat. 4

5 Alue päätettiin rajata yhden kunnan alueelle, jotta saadaan selkeä alue, jolta voidaan tarkastella metsäenergiavarojen vaikutuksia liiketoimintaan. Metsävarojen määrittelyn suoritti Lounais-Suomen metsäkeskuksesta metsäsuunnittelija Paula Ylänen. 4.3 Yritysten kartoitus Bioenergia liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä kartoitettiin suorittamalla kysely halukkuudesta toimia alalla tuottaen tai ostaen palveluita. Kyselylomake on raportin liitteenä 1. Kysely lähetettiin 110:een Kiikoisten ja lähialueen yritykseen. Vastausprosentti kyselyn toteutuksessa oli Potentiaalisten yrittäjien haastattelut Yrittäjien halukkuus kehittää bioenergialiiketoimintaa, määriteltiin suoritetulla kyselyllä. Lisäksi hankkeen tiedottamisen tuloksena muutama yrittäjä aktivoitui harkitsemaan toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia. Toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät ja toimijat haastateltiin joko puhelinhaastatteluin tai henkilökohtaisin tapaamisin. Hankkeen aikana haastateltiin yhteensä 22 henkilöä. 4.5 Seminaaritilaisuus Hanke toteutti seminaaritilaisuuden alueen yrittäjille ja toimijoille tavoitteena aktivoida toimijoita. Seminaariin osallistui yhteensä 37 henkilöä. Seminaarin ohjelma on raportin liitteenä 2. 5

6 4.6 Tiedotus Hanketta aloitettaessa laadittiin hankkeen tavoitteista tiedote, joka lähetettiin median edustajille julkaistavaksi. Hankkeesta tiedottivat ainakin seuraavat lehdet: Alueviesti, Tyrvään Sanomat ja Satakunnan Kansa. Medialle laadittu tiedote on raportin liitteenä 3. Hankkeesta tiedotettiin myös Kiikoisten kunnan verkkosivuilla. Hankkeen tuloksista laadittiin tiedote, joka myös lähetettiin median edustajille julkaistavaksi. 4.7 Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kustannusarvio oli euroa. Kustannusarvio sisälsi arvonlisäveron. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta oli 90 % eli enintään euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen rahoituksesta oli 10 % eli enintään euroa. Hankkeen toteutuneet arvonlisäverolliset kustannukset olivat yhteensä ,76 euroa eli kustannusarvio ylittyi 335,76 eurolla. Tarkempi erittely kustannuksista on hankkeen maksuhakemuksessa. 6

7 5 HANKKEEN TULOKSET 5.1 Alueen metsävarojen potentiaali Kiikoisten kunnan alueella on hehtaaria metsää, kokonaispuuston ollessa 1,2 milj.m³. Vuosittainen kasvu on 5,5 m³/ha/vuosi ja toteutuneet hakkuut ovat olleet 4,9 m³/ha. Kaaviossa 1 on kuvattu Kiikoisten metsäenergiapotentiaali. Taloudellinen potentiaali on tällä hetkellä kannattavalla tavalla korjattavissa oleva määrä, teknis-ekologinen potentiaali kuvaa määrää, joka on käytettävissä toimitusketjun kustannusten laskiessa tai vaihtoehtoisesti markkinoilta metsäenergiasta saatavissa olevan hinnan noustessa. Metsäenergian potentiaalia tarkasteltaessa voidaan huomioida, että taloudellisesta potentiaalista 38 % koostuu nuoren metsän hoidosta sekä ensiharvennuksista. Tällöin noin 60 % potentiaalista on osittain tai kokonaan riippuvainen ainespuuhakkuista Kiikoisten vuotuinen metsäenergiapotentiaali Maksimi Teknis-ekologinen Taloudellinen m3/v Hakkuutähde Kannot Nuoren metsän hoito Ensiharvennus Laho kuusi Kaavio 1. Lähde: Lounais-Suomen metsäkeskus 7

8 Kaavioita 1 tarkasteltaessa huomioitavaa on, että metsäenergian potentiaali on tällä hetkellä yhteensä noin MWh/vuosi. Tästä määrästä ainespuuhakkuista riippumatonta on noin MWh/vuosi. Mahdollinen potentiaali (teknis-ekologinen) on noin MWh/vuosi. Tästä määrästä ainespuuhakkuista riippumatonta on noin MWh/vuosi. Kaaviossa 2 on arvioitu alueen metsäenergian potentiaali metsähakkeen toimittajien liikevaihtona (metsähake MWh/ 15 ). Kaavio 2. Metsähakkeen toimittajien liikevaihto 5.2 Yritysten potentiaali toimia bioenergialalla Tehdyn kyselyn perusteella Kiikoisten ja lähialueiden yrittäjillä sekä maanomistajilla on halua myydä metsäenergia sekä myös mahdollisuuksia tuottaa palveluita metsähakkeen toimitusketjun eri vaiheissa. 8

9 Alueella toimii jo nyt lämpöyrittäjiä, jotka toimittavat eri kohteisiin metsähaketta sekä hoitavat lämpölaitoksia. Lisäksi kyselyn perusteella tunnistettiin joukko yrittäjiä, jotka toimivat metsäenergian korjuun ja kuljetuksen parissa. Esimerkkinä voidaan todeta, että alueella on hyvä tilanne metsähakkeen ja energiapuun osalta, koska alueella on yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita sekä ostamaan että myymään metsähaketta ja energiapuuta. Kyselyn tulokset on esitetty kaaviossa 3. Kaavio 3. Metsäenergian liiketoiminnan palveluiden sekä energian osto ja myyntihalukkuuden suhde Kiikoisissa ja lähialuiella. Kaavion perusteella voidaan todeta, että Kiikoisissa ja lähialueilla on yrittäjiä, jotka yhteistyötä tekemällä pystyvät toimittamaan merkittäviä määriä metsäenergiaa. 9

10 5.3 Bioenergiayritysten potentiaaliset asiakkaat Potentiaalisimmat asiakkaat alueen yrittäjille löytyvät oman kunnan alueelta. Toteutetun kyselyn perusteella Kiikoisten alueella on toimijoita, jotka ovat halukkaita siirtymään öljylämmityksestä hakelämmitykseen. Alueen yrittäjille potentiaalisia asiakkaita sijaitsee myös lähialueen kaupungeissa, jotka kaikki ovat kustannustehokkaan kuljetusetäisyyden päässä. Maksimissaan 50 kilometrin kuljetusetäisyyden päässä sijaitsee useita lämpölaitoksia, jotka käyttävät metsähaketta. Lähialueen potentiaalisia metsähakkeen ostajia on Sastamalassa, Kokemäellä, Porissa, Kankaanpäässä ja Tampereen alueella. Nykyhetkellä arvioidaan metsähakkeen kannattavaksi kuljetusetäisyydeksi noin 100 km, jolloin kuljetuskustannusten osuus toimitushinnasta on %. Laitoskoon kasvaessa tulevat kuljetusetäisyydet kasvamaan, mutta Kiikoisten aluetta tarkasteltaessa, potentiaalisimmat asiakkaat ovat pieniä laitoksia lähellä. 5.4 Käynnistyneet liiketoiminnan kehittämishankkeet Hankkeen aikana on eri toimenpitein kannustettu alueen yrittäjiä käynnistämään liiketoiminnan kehittämishankkeita. Yrittäjien toiminnan kehittämishankkeita saatiin käyntiin yksi hanke. Hankkeella toteutetaan lämpöyrittäjälle metsähakkeen varastohanke. Lisäksi kehittämistoimista käytiin neuvotteluja neljän eri yrittäjän kanssa, joilla on halua pitkällä aikavälillä kehittää omaa liiketoimintaa. 10

11 5.5 Keskitetyt lämmitysratkaisut Hankkeen aikana käynnistettiin keskusteluja Kiikoisten kunnan alueella olevista mahdollisuuksista toteuttaa keskitettyjä lämmitysratkaisuja taajama-alueilla. Haastattelujen sekä Kiikoisten kunnassa aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella todettiin, että vuoden 2010 aikana on syytä järjestää tilaisuus, jonka tavoitteena olisi löytää ratkaisuja keskitettyjen lämmitysratkaisujen toteuttamiseksi. Vuolteen teollisuusalueelle rakenteilla olevat teollisuuden toimitilat ovat tehneet ratkaisun kiinteistökohtaisista hakelämmityksistä. Jatkossa alueen laajetessa ja lämmitystarpeiden kasvaessa alueen keskitetyt lämmitysratkaisut tulevat ajankohtaisiksi. 5.6 Bioenergia-alan työllistävät vaikutukset alueella Metsävaroissa on potentiaalia työllistäjänä, erityisesti alueelliset vaikutukset ovat merkittäviä, mikäli alueen yrittäjät aktivoituvat kehittämään liiketoimintaa. Alueen omista lähtökohdista tarkasteltuna, vaaratekijänä voidaan pitää isojen metsäyhtiöiden toimintaa. Isojen toimijoiden toimitusketju työllistää merkittävästi valtakunnan tasolla, mutta ei välttämättä alueellisesti. Alan työllistämisvaikutuksia voidaan arvioida karkealla tasolla, laskemalla metsävarojen potentiaalista ja metsähakkeen käyttöpaikalla saatavasta hinnasta alan liikevaihto. Kaaviossa 2 on kuvattu Kiikoisten metsävarojen teknis-ekologisen metsähakkeen toimituksen potentiaalin liikevaihdoksi vuositasolla ( MWh). 11

12 Liikevaihdosta voidaan arvioida olevan 35 % palkkakustannuksia¹, jolloin palkkakustannukset ovat Mikäli alan vuosipalkka on sivukustannuksineen noin , työllistää ala tällöin alueella noin. 4 henkilöä vuodessa. ¹ Lähde, Hakkuutähdehakkeen kustannustekijät ja suurimittakaavaisen hankinnan logistiikka, A.Asikainen, T. Ranta, J.Laitila, Joensuun yliopisto 5.7 Hankkeen määrälliset tulokset Hankkeen määrällisistä tuloksista voidaan todeta, että alueella ei syntynyt hankkeen aikana uusia palveluita, mutta palveluiden tuottajien sekä ostajien verkosto vahvistui. Hankkeen välittömässä vaikutuspiirissä oli 27 yrittäjää tai toimijaa, joista 4 harkitsi liiketoiminnan kehittämistä ja joista 1 päätti toteuttaa investointi/kehittämishankkeen. Bioenergialiiketoiminnan mahdollisuuksista tiedotettiin lehdistössä sekä lähettiin kysely yli sadalle toimijalle. Seminaaritilaisuudessa oli paikalla 37 henkilöä ja hankkeen toimesta haastateltiin 22 henkilöä. Toteutettava kehittämishanke parantaa metsähakkeen toimitusmahdollisuuksia, ja siten palvelee alueen maa- ja metsätalousyrityksiä. 12

13 6 TOIMENPIDESUOSITUKSET Hankkeen selvitysten perusteella, suositellaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 1. Alueella kannattaa selvittää keskitettyjen lämmitysratkaisujen toteuttamisen mahdollisuudet. 2. Yrittäjiä tulee kannustaa edelleen kehittämään liiketoimintaa, jotta alan työllistymisen vaikutukset kohdistuvat alueelle. 3. Alan verkostoitumista tulisi edistää, esimerkiksi perustamalla yrittäjille metsähakkeen markkinapaikan 4. Metsänomistajille sekä yrittäjille tulisi järjestää vähintään kerran vuodessa tilaisuus, jossa asiantuntijat esittelisivät ajankohtaisia asioita. 5. Käynnistää neuvottelut alueen metsänhoitoyhdistyksen, yrittäjien sekä julkisten toimijoiden kanssa tavoitteena hyödyntää työllistymispotentiaali. 13

14 7 YHTEENVETO TULOKSISTA Kiikoisissa ja lähialueella yrittäjillä on halukkuutta toimia bioenergia-alalla. Lisäksi alueen metsäenergiapotentiaalin hyödyntämisen voisi jopa kolminkertaistaa. Mikäli alueen metsäenergian potentiaali hyödynnetään ja yritysten kehittämistoimenpiteisiin panostetaan, ala voisi työllistää 4 henkilöä, ja erittäin suotuisan kehityksen myötä jopa 7 henkilöä. Alan suotuisa kehittyminen vaatii julkisten toimijoiden toimenpiteitä, joiden avulla kehittymistä voitaisiin ohjata siten, että ala työllistäisi, alueen metsävarat kehittyisivät sekä osaltaan vaikutettaisiin kansallisen ilmastopolitiikan toteutumiseen. Merkittävänä toimenpiteenä on keskitettyjen lämmitysratkaisuiden toteuttaminen taajama-alueille. Ratkaisut mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan kehittymisen, ja täten luovat kasvumahdollisuuksia alan yrittäjille. Kasvun myötä mahdollisuudet toimittaa merkittäviä määriä metsähaketta paranevat ja markkinat alkavat toimimaan. Kiikoisten kunta ja Prizztech Oy/Maaseudun uusiutuvat energiat Satakunnassa hanke ovat alustavasti sopineet syksylle 2010 toimenpiteistä, joilla keskitettyjen lämmitysratkaisujen toteuttamista selvitetään. Selvityksen puitteissa alan toimijoille pidetään tilaisuus, jossa keskustellaan toteuttamismahdollisuuksista. 14

15 8 ALLEKIRJOITUKSET Kiikoisissa Tapio Rautava Kiikoisten kunta Jani Viitasaari Transact Oy 15

16 9 LIITTEET Liite1. LIITE 1.pdf Liite 2. LIITE 2.pdf Liite 3. LIITE 3.pdf 16

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Esiselvitysprojekti 2010 Projektikoodi A31355 LOPPURAPORTTI Helmikuu 2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ICT- palvelut

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot