Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtaja Marja Laurilan esityksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtaja Marja Laurilan esityksen."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvalautakunta Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma 439/310/2012 Perusturvalautakunta Pihtiputaan asumispalvelustrategiaa on työstetty vuoden aikana ja sitä on käsitelty myös Viitasaaren perusturvalautakun nassa ( 97). Asumispalvelustrategian laa ti mi ses sa on kon sul toi tu Pih ti pu taan Kiin teis tö pal velu Oy:n Ti mo Kemppaista ja teknisen toi men Salla Kumpulaista olemas sa olevien tilojen kartoittamisen osalta. Asumispalvelustrategia-työryhmään ovat kuuluneet vanhuspalvelujohtajan ja koti-ja asumispalvelujohtajan lisäksi perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja sekä vammaispalvelujohtaja. Työstä misvaiheessa on myös neuvoteltu myös Pihtiputaan kunnanjohtajan kanssa tu levaisuuden visioista. Liite: -Pihtiputaan asumispalvelustrategia Vanhuspalvelujohtajan esitys: Vitasaaren perusturvalautakunta päättää osaltaan hyväksyä Pihtiputaan asumispalvelustrategian ja antaa esityksen sen hyväksymisestä edelleen Pihtiputaan kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Lisätietoja: van hus pal ve lu joh taja Mar ja Lau ri la p: , ko ti- ja asumis pal velu joh taja An ni Sagu lin-raa ti kainen p: Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalvelujohtaja Marja Laurilan esityksen. Lautakunta keskusteli Pihtiputaan asumisstrategialuonnoksesta ja val tuutti toimialajohtajan tekemään strategialuonnokseen keskustelun pohjalta seuraa vat täy dennykset ja lisäykset: sivu 4, 'Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta' lisätään kohta 3. sekä sivulla 11 kohtaa 'Johtopäätökset' täyden netään keskustelussa esille tulleilla näkökohdilla. Muilta osin pää tös ehdo tus hy väk syt tiin ja esi te tään edel leen Pih ti pu taan kunnan hal li tuksen ja -val tuus ton hyväksyttäväksi.

2 kielto. Jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus ja -valtuusto. Kunnanhallitus oheismateriaali: - täydennetty asumispalvelustrategialuonnos Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päät tää hyväksyä oheismateri aalin mukaisen asumispalvelustrategian Pihtipu taan kunnan järjestämien asumispalveluiden kehittämistä varten. Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus: Strategialuonnos palautetaan perusturvalautakunnan valmisteltavaksi. Evästyk sek si pe rus tur va lau ta kun nalle kun nan hallitus toteaa, että luonnoksessa on sinänsä riittävästi selvi tet ty palveluntarpeet, mutta kustannuslaskelmat ja inves toin ti tar pei den ai ka taulu tus on käsitelty riittämättömästi. Palveluiden järjestämisen osalta luonnoksessa olisi tuotava selvemmin esiin, mit kä pal velut kunnan on järkevää tuottaa omana toimintanaan, ja mitkä palve lut on järkevää tuottaa muilla tavoin. Kunnanhallitus edel lyt tää stra te gia luon noksen ole van val mis uu del leen kä sitel tä väksi kun nan halli tuk ses sa marras kuussa. Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu päätösehdotus. kielto (valmistelua) Palautetaan perusturvalautakunnan valmisteluun Perusturvalautakunta Pihtiputaan asumispalvelustrategialuonnosta käsiteltiin uudelleen ensimmäisen kerran , johon oli kutsuttu Viitasaaren kaupungin perusturva lau ta kun nan pihtiputaalaiset jäsenet. Paikalla olivat Raimo Pärnänen, He li Autio, vanhuspalvelujohtaja Marja Laurila, koti- ja asumispalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen, per heja mielenterveyspalvelujohtaja Tytti Mäkinen sekä sairaanhoitaja Mervi

3 Utriainen. Kokouksessa todettiin, että asumispalvelustrategiassa tulisi hyödyntää jo olemassa olevia tiloja mahdollisimman tehokkaasti sekä viedä palveluja asiakkaille kotiin. Kokouksen jälkeen viranhaltijat kartoittivat Riihi ko don kiinteistön sekä ns. Apteekin talon soveltuvuuden niin vammais-, van hus- kuin mielenterveyspalveluidenkin käyttöön. Riihikodon asukkaiden osalta on tehty kustannusvertailuja siten, että kustannukset eivät kohoa ja henkilömitoitusta sopeutetaan asukasmäärään. Johtopäätökset ja toimenpide-esitykset ovat päivitetyn Pihtiputaan asumispal ve lu stra tegian lopussa. Liitteet: Liite 1:Pihtiputaan asumispalvelustrategia (päivitetty petu-ltk) Liite 2:Raportti "poikakodista" Liite 3:Raportti Apteekin talon soveltuvuudesta Liite 4: Raportti Riihikodon tiloihin tutustumisesta Perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää osaltaan hyväksyä Pihtiputaan asumispalvelustrategian päivitetyn version (liite) ja antaa esityksen sen hyväksymisestä edelleen Pihtiputaan kunnanhal li tuk sessa ja -valtuustossa Hyväksyttiin. kielto. Jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle Kunnanhallitus Oheismateriaalit: - Pihtiputaan asumispalvelustrategia (päivitetty petu-ltk) - Raportti "poikakodista" - Raportti Apteekin talon soveltuvuudesta - Raportti Riihikodon tiloihin tutustumisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää kokouksessa jatkotoimenpiteis tä. Kokouksessa annettu päätösehdotus: Asian käsittelyä siirretään jatkovalmistelutarpeen vuoksi.

4 Evästyskeskustelu: Kunnanhallituksen evästyskeskustelussa Seppo Kahilainen ehdotti, että asumispalvelustrategian laati misessa tulisi hyödyntää mahdolli suuk sien mukaan ul ko puolista asiantuntijaa. Hyväksyttiin kokouksessa annettu päätösehdotus. Pöytäkirjaan merkittiin, että asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo muutoksenhakukielto (valmistelua) Asian käsittely siirretään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen Perusturvalautakunta Pihtiputaan asumispalvelustrategialuonnosta on käsitelty uudelleen , , ja Mukana kokoontumisissa ovat olleet kun nanjohtaja Ari Kinnunen, perusturvan toimialajohtaja Anneli Lat va-nevala, kiinteistörakennusmestari Salla Kum pu lai nen, kiinteistöpäällik kö Kari Lii ma tai nen, per he- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tytti Mä kinen, vam mais palve lu johta ja Saila Kai nu lai nen, vs. vanhus palve lujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, kunnanhallituksen edustaja Ei ja Kiljala, Vanhusten koti ry:n edustaji na Timo Kemp pai nen ja Ritva Katajisto. Kirjallista mate ri aalia on saatu vastaavalta sosiaalityöntekijältä Maarit Jomppaselta. Kaa voi tuk sen osion on laatinut aluearkkitehti He le na Raatikainen. Kokoontumisissa on to det tu, et tä asu mis pal ve lu stra te gias sa tu lee hyö dyntää jo olemassa ole via ti loja mah dol li sim man te hok kaas ti. Toi men pi de-esityk set ovat päivi tetyn asumis palvelu strate gian lopussa. Kiinteis törakennusmestari Salla Kumpulainen ja vs. vanhuspalvelujohtaja An ni Sa gulin-raatikainen ovat olleet esittämässä asumispalvelustrategian toi men pi de-esi tyk siä Pihtiputaan kunnanhallitukselle. Liite - Pihtiputaan asumispalvelustrategia (päivitetty ) Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen p Vs. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Pihtiputaan asumispalvelustrategian päivitetyn version sekä siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset ja

5 antaa sen edelleen Pih tiputaan kunnanhallitukselle. Keskustelun aikana Raimo Pärnänen antoi esityksen että: - asian käsittely siirretään lautakunnan seuraavaan kokoukseen ja - valtuustolle järjestetään iltakoulu Pihtiputaan asumispalvelustrategiasta. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Hyväksyttiin Raimo Pärnäsen esitys. Merkitään, että Anni Sagulin-Raa tikainen oli kokouksessa läsnä tä män pykälän käsittelyn aikana klo 19:15-20:00. kielto. Jatkokäsittelyyn perusturvalautakunnan seuraavaan kokoukseen Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on siirtänyt asian käsittelyn viime kokouksestaan tähän kokoukseen edellyttäen, että viranhaltijat muokkaavat Pihtiputaan asumispalvelustrategialuonnosta.viime kokouksessa keskusteltiin myös strategia-nimestä, joka nyt tähän kokoukseen vaihdetaan Pihtiputaan asu mispalveluiden toimenpideohjelmaksi. Lisäksi asian tiimoilta pidetään Pihtiputaan kunnanhallituksen, perusturva lautakunnan pihtiputaalais ten jäsenten sekä viranhaltijoiden yhteinen pala veri Liitteet: - Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma, päivitetty - muut toimenpideohjelmaan liittyvät asiakirjat Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen puh Vs. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy tehdyt muutokset sekä nimen muutoksen ja antaa sen edelleen Pihtiputaan kunnanhallitukselle. Arto Kuntsi esitti, että toimenpideohjelman s:lla 5 toisen kappaleen alussa ole va en simmäinen lause 'Kiinteistö on remontoitu vanhaan Pihtiputaan kun nan ri vitalokiinteistöön.' korjataan muotoon: Kiinteistö on remontoitu van haan Suojarinteen kuntayhtymän v rakennuttamaan kehitysvammais ten asuntolaan, jonka nykyisin omistaa Pihtiputaan kunta. Hyväksyttiin Arto Kuntsin esittämin korjauksín.

6 kielto. Jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnahallitukselle. Kunnanhallitus Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen puh Oheismateriaali - Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Pihtiputaan kunnan asu mis pal ve lui den toi men pi deohjelman Hyväksyttiin. kielto / valmistelua Kunnanvaltuuston kokoukseen Kunnanvaltuusto Merkitään, että tässä vaiheessa pidettiin tauko klo Oheismateriaali - Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Pihtiputaan kunnan asumispalveluiden toimenpideohjelman Käsittely Seppo Kahilainen esitti, että ohjelmaan tulisi lisätä, että yli 65-vuotiaat vammaiset voivat asua yksityi sessä palvelulaitoksessa. ta ei kannatettu.

7 Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote: perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Pihtiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( 119) Pihtiputaan asu mis pal ve lui den toimenpideohjelman. Sittemmin toimenpideohjelmaan on esitetty tehtävän päivitykset. Mielenterveyspalveluiden osalta versioon on lisätty, että mie len ter veysasiak kai den asumisen kriteerit on tarkistettu ja päivätoiminnassa on otettu käyt töön kaksi intervallipaikkaa. Vammaispalveluiden osalta versioon on päivitetty asumispalvelun tämän het ken tilanne, kun muutto Riihikodolta Metsäkotoon (entinen Ve te raa ni talo) on suunnitelman mukaisesti toteutunut Samoin on päivitetty Pih ti pu taan vammaispalvelun ostopalveluiden tilanne, joka liittyy selkeästi asiak kai den yöhoidon tarpeeseen. Vaihtoehtoja pohdittaessa päivitetyssä ohjel mas sa esiin onkin tuotu yöhoidon tarve ja linjaus, jonka mukaan yö hoidon järjestämistä arvioidaan siinä vaiheessa, kun se ostopalveluista saa tavien säästöjen kautta on taloudellisesti kannattavaa. Ennuste pal ve lun tarpees ta tulevaisuudessa on säilynyt ennallaan. Vanhuspalveluiden osalta versioon on päivitetty tämän hetken tilanne vanhus pal ve lui den ryhmäkotien ja pitkäaikaislaitoshoidon paikka- ja asia kasmää ris tä, postinumeroiden mukaan yli 65-vuotiaiden asukkaiden si joit tu minen sivukylille tai keskustaan, henkilöstömäärän riittävyys val ta kun nal listen suositusten mukaan. Lisäksi on ehdotettujen toimenpiteiden kohdalla kir jat tu mitä toimenpiteitä ehdotuksista on toteutunut tähän mennessä. Sosiaalitoimen kohdalle ei ole tehty muutoksia. Opiskelija-asuntoihin on korjattu tämän hetken vuokrasopimusten määrä ja pois tet tu joitakin asunto-osoitteita, joissa ei opiskelija-asuntoja nyt ole. Yleisen asuntotoimen kohdalle on tehty muutoksia siten, että Riihitie C ei ole enää vammaispalvelujen käytössä ja Kirkkotie 21 on mie len ter veys palve lu jen käytössä. Lisäksi on poistettu lause, jossa oli maininta Elämäjärven in va-asun nos ta, koska sitä ei siellä ole.

8 Pihtiputaan vanhustenkotiyhdistys ry:n kohdalle on kirjattu, että Van hus tenko ti yh dis tys ry on saanut kesällä 2013 loppuun Valorinteen laajan pe rus korjauk sen. Oheismateriaali: - päivitetty Pihtiputaan asumispalveluiden toimenpideohjelma Lisätiedot: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen p , vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen p Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy oheiset päivitetyt tie dot ja antaa ne edelleen Pihtiputaan kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin. kielto. Ote: Pihtiputaan kunnanhallitus. Tiedoksi: vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen, vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen.

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot