Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto"

Transkriptio

1 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu /..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Kuopio Täyttämispvm.0.0 Kaavan nimi Kelloniemi, FinnHEMS Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,0 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha], Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6, Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0,0 00,0 0,0, - A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä,0 6, 0, 0, - V yhteensä,, 0,6 R yhteensä L yhteensä,600,,6 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä,, -,6 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

2 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu /..0 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0,0 00,0 0,0, - A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä,0 6, 0, 0, - T-6-0,6 - TK,0 00,0 0,,0 V yhteensä,, 0,6 VL, 00,0 0,6 R yhteensä L yhteensä,600,,6 Kadut,060, 0, LR -0,6 LS,,, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä,, -,6 W, 00,0 -,6

3 LIITE / W/ k TK as= ap/as ap/60km ap/00tm hule- sv pl.. 6. pl.6 6. P 6. P K VL P. Ma t ie M ASTO 0. TIE sv. V Ma sto. jvp+...6 t ie OTIE :V to ie r nk ll o Ke R ie nt :V600 ie K K K. el. lo la.6.. hd ie V 0. ie m V V0 V NO.. W V ": NO NO NO 0. Hakalahdent NO 6 :0V ":0 el lo K.. NO NO NO NO ": lku t en.0 6. Ke llo po 0.. K.K K ll o n. K K K K 6. Ke Ha K t a.0 rh a. 6 llo. e.. Ke e n ti o. e rt.... e n ti nk lo el. hd. P0 P K k a la P P P... n k ie rt. o.6 ": K KELLONIEMI NO TO ER ON KI LL KE.. K V LS. P II e =0.0.. jvp+.0. MAST :V as= ap/as ap/60km ap/00tm h l hule- sv- 6.. NO jv- il....0 M M. p l II.. jvp+.0.. OTIE... NO.6.. TK. MAST M KELL....6 P6. P sto ONKIE.6 P Kellolahti 0. /s- P6.6 P RTO P P P.. 6 P...0. e =0.0 jvp+. K..0 ll o n Ke :M60. P. P as= ap/as ap/60km ap/00tm hule- sv kär P P P ki et ONK KELL e =0.0 0 II NO 0.0 pl. NO. TK pl.6 jvp II.... pl e = ÄRKI pl NO t ie. sto. Ma. Puijon kylä..6

4 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET TK VL LS W 0000 Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Lähivirkistysalue Satama-alue Vesialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. KEL MASTOTIE as= II 0000 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Tontilla sallittujen asuntojen enimmäismäärä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

5 suurimman sallitun kerrosluvun. hule- e =0.0 jvp+. jv Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien hallintasuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella viivytyspainanteiden, -altaiden tai muiden vastaavien rakenteiden avulla Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan Rakennuksen alin, välittömästi yleiseen viemäriin liitettävissä oleva likimääräinen taso. Rakennettaessa tämän tason alapuolelle on käytettävä kiinteistökohtaista pumppausta Rakennettaessa yleiseen viemäriin liitettävissä olevan tason alapuolelle on käytettävä kiinteistökohtaista pumppausta Rakennusala. et 00 Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiä laitteita ja rakenteita. il 006 Alueen osa, jolle saa rakentaa ilmaliikenteen tarvitsemia ja ilmailutoimintaan liittyviä rakennuksia, rakenteita ja laitteita. 000 Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. pl pl- 000 Istutettava alueen osa. Lähinnä luonnontilassa säilytettävä alueen osa, jonka olemassa oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä. 00 Istutettava alueen osa. Lähinnä luonnontilaisena säilytettävä alueen osa, jolta voidaan poistaa lentotoimintaa haittaavat puut ja kasvit. 000 Istutettava puurivi Katu. j 000 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (j=viemäri, v=vesijohto, sv=sadevesi, z=sähkölinja, p=puhelinlinja, k=kaasujohto, l=lämpöjohto) ap/60km 6000 Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

6 ap/00tm ap/as /k /s- sv Merkintä osoittaa, kuinka monta teollisuus- ja varastokerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava Alue on varattu kunnan tarpeisiin Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella on todettu luonnonsuojelulain :n tarkoittamia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella suoritettavat toimenpiteet on tehtävä siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. 00 Rakennussuunnittelussa on otettava huomioon Seveso II-direktiivin mukaisen laitoksen riski ja suojautumisen mahdollisuus.

7 KUOPIO Asemakaava koskee: Kuopion kaupungin Puijon kylän (0) vesialueen (0--) osaa. Asemakaavan muutos koskee: Kuopion kaupungin,. kaupunginosan (Kelloniemi) korttelia sekä katu-, puisto-, rautatie- ja vesialuetta. Asemakaavalla muodostuu: Kuopion kaupungin,. kaupunginosan (Kelloniemi) satama- ja vesialuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kuopion kaupungin,. kaupunginosan (Kelloniemi) kortteli, korttelin osa sekä lähivirkistys-, satama- ja vesialuetta. Sitovalla tonttijaolla muodostuvat: Kuopion kaupungin,. kaupunginosan (Kelloniemi) korttelin tontit ja sekä korttelin tontit,, ja. Asemakaavan voimaantulo Hyväksytty kaupungin Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut ASEMAKAAVOITUS kaupunginsihteeri MUUTETTU..0 Martti Lätti Asemakaavapäällikkö.6.0 Suunn JPa Piirt EK Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain a :n asettamat vaatimukset. Tasokoordinaatisto Korkeusjärjestelmä ETRS-GK N000 Lauri Lytsy Kiinteistöinsinööri Mk :000 Asianro 0/0 N:O

8 LIITE Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / -Kelloniemi, FinnHEMS Havainneaineisto

9 P KALLAVESI Kelloselkä.. -. VUOKRA-ALUEEN RAJA. M6 VERKKOAITA h=,m. OLEMASSA OLEVA PUUSTO SÄILYTETÄÄN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN VERKKOAITA h=,m. LUONNONTI- LAINEN ALUE RANNAN SUOJA-ALUE (~0m) SÄILYTETÄÄN LUONNONTILAISENA - AINOASTAAN LENTOTOIMINTAA HAITTAAVAT PUUT JA MUUT KASVIT POISTETAAN JA ALUE SIISTITÄÄN.. MÄNNIKKÖ UMPINAINEN AITA h=,m VERKKOAITA h=,m VUOKRA-ALUEEN RAJA 0 0. M Mitoittava D=,0m Suoja-alue,D=,m ,60 (+,) asf +,6.0 +,60 (+,). M +,0 +,0 ASFALTOITU ALUE PIHAKAIVOT: ÖLJYN JA HIEKAN EROTUS +,60 (+,).0 PALAVA NESTE - III lk JÄTE POLTTOAINESÄILIÖ 0m 00% VALUMA-ALLAS so so 00.6 MLK asf. MLK 00. VERKKOAITA h=,m RANNAN SUOJA-ALUE (~0m) SÄILYTETÄÄN LUONNONTILAISENA - AINOASTAAN LENTOTOIMINTAA HAITTAAVAT PUUT JA MUUT KASVIT POISTETAAN JA ALUE SIISTITÄÄN NIEMEN KÄRKI SÄILYTETÄÄN LUONNONTILAISENA - AINOASTAAN LENTOTOIMINTAA HAITTAAVAT PUUT JA MUUT KASVIT POISTETAAN JA ALUE SIISTITÄÄN. KALLAVESI.-0-- K Ä R K I VUOKRA-ALUEEN RAJA 0 +,0 (+,) so +, , so asf AP.krs +,0.krs +,0 VUOKRA-ALUEEN RAJA so lk SV so LUONNONTI- LAINEN ALUE 00 BET 00 +,60 (+,) 00 MLK. RAKENNUSPAIKALLE ASENNETAAN KOLME MAALÄMPÖKAIVOA NIIN, ETTÄ NIIDEN KESKINÄINEN ETÄISYYS ON VÄHINTÄÄN 0m, ETÄISYYS RAKENNUKSIIN VÄHINTÄÄN KOLME METRIÄ, TONTIN RAJAAN VÄHINTÄÄN 0m JA VIEMÄRI- JA VESIJOHTOLINJOIHIN VÄHINTÄÄN VIISI METRIÄ. OLEMASSA OLEVA PUUSTO SÄILYTETÄÄN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN..0 M A S T O T I E Asemapiirros..0 :00

10

11

12 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 D

13 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 D

14 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 D

15 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 D

16 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 ETELÄSTÄ PÄÄLTÄ..0

17 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 JÄRVEN SUUNTAAN..0

18 FinnHEMS Oy Kuopio KELLONIEMI () MASTOTIE 060 KUOPIO INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU POSTI OY / SA PUHELIN 0-00 FH60 POHJOISEN SUUNNASTA..0

19 LIITE 0.. kaavoittamaton alue NO NO NO P K Ma 0.6 P P.... P.. P.. ja ku P60.. iro A Ma sto tie P6. P Kellolahdenpuisto n K P K NO K e R NO K. K K K K el lo la V 0.0 ie Lu itie o t s ntt ent ahd NO W NO ": W NO tie ie tsi V V..6 NO itie V V Va ": V V ie k NO n o Hakalahdentie. ll e NO 6 6 NO. K NO ": olk u V. o NO rt NO Kel lop it tt...k an ie nt e hd K6-0-0 K K K e V K V.. nti t a.0 rh a. K.0. 0 kal.. Ha. 6 e llo.. ":0 KELLONEMI Ke n ti me 0.. n ie ll o Ke.... o rt 6.0. ie nk. lo P0 P el P.0. K P P.. P K NO 0.6. Kallavesi "6: Vanhalanlahti NO ": OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA NO jei. Ko tie.... sto e Hakalahdentie ri ti u ja K lo k -0-0 K 0. el A.0... den..6. k k u. ri ti e NO la h ll o.. Ke n ti e ": rt o P P ti n k ie. 0 a rh ta o.0. ll o ll V P 6.. Ke e V P6 0. K 6... K..0 6 P P Kellolahti.0.. NO P NO P.. tie P P P sto Ke nkä. K. P P K.. ll o tie P.0.0 sto P P P.. 6. Ma P rk i P6 P NO P P.6.6P P.6... M M M NO

20

21 LIITE. 0AF 0AF K S Keskijänniteverkko Tulostuspvm: Sähköverkko PL 0, 00 KUOPIO Mittakaava:.0.0 :000

22 LIITE. xx A X MA xx0 A MA X KLJ0 MA MA0X 06 X xx60 A MAX 66 xx A xx60 A MA X 0X MA xx0 A MA X 0X MA MA X xx A MA X MA X KLJ00 X MA0 MA 6 0X xx60 A 6xx0 A KLJ0 xx00 A RA 6M RA 6M K M 0XC 0X MAA 00 kva xx60 A X 0 A M MA0X xx00 A 0 xx60 A xx0 A MA0XC MAMC MA6X xx0 A S Pienjänniteverkko xx0 A MAMC RA0M Tulostuspvm: Sähköverkko PL 0, 00 KUOPIO Mittakaava:.0.0 :000

23 LIITE. K S Ulkovaloverkko Tulostuspvm: Sähköverkko PL 0, 00 KUOPIO Mittakaava:.0.0 :000

24 LIITE. S Muut sähköverkot Tulostuspvm: Sähköverkko PL 0, 00 KUOPIO Mittakaava:.0.0 :000

25 0 0 KELLONKÄRKI 0 6 MASTOTIE MASTOTIE KAUKOLÄMPÄVERKKO

26 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN.6.0 LIITE 6 -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.0.0. Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävänä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa..0. Koelentoesitykset järjestettiin Kelloniemessä..0 ja Valmisteluaineistosta järjestettiin sidosryhmille lausuntokokous..0. Valmisteluaineistosta saatiin neljä mielipidettä ja kaksi lausuntoa. Kaikille mielipiteille on laadittu yhteinen vastine, jossa käsitellään kootusti lausunnoissa esitettyjä seikkoja. Vastine on tämän liitteen lopussa mielipiteiden jälkeen...0 Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi asukasyhdistys ry:n aloitteesta neuvottelun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä (MRL 6. ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty neuvottelussa sovitulla mukaisesti. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: VALMISTELUVAIHEEN KAAVAKARTTA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

27 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN VALMISTELUVAIHEEN PIHA JA ISTUTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO: Johanna Hakkarainen..0:... Helena Vantila..0 (liitteenä mielipide..0, ELY:lle..0 ja kuntalaisen aloite..0):... Erkki Kuusisto 0..0:... 6 Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi asukasyhdistys ry 0..0:...0 Asemakaavoituksen, FinnHEMS Oy:n ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastine annettuihin mielipiteisiin:... Kuopion Vesi liikelaitos..0:... Asemakaavoituksen vastine Kuopion Veden lausuntoon:... Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).6.0:... KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

28 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN Johanna Hakkarainen..0: Tällä kirjelmälläni haluan tuoda esiin Kellonimeen suunnitellun helikopterikentän sijoituspäätökseen liittyviä tekijöitä ja toivomukseni mukaan vaikuttaa siihen, että sen sijoitus otettaisiin kriittiseen käsittelyyn ja estettäisiin tälle alueelle. Kaavaesitys koski huomattavan isoa osaa Kellonkärjen alueesta, ei vain aiotun helikopterikentän aluetta. Kaavoitetulla alueella sijaitsee alueen ainut vielä metsäalueeksi katsottavissa oleva alue, jonka säilyttämistä alueella puoltaa ympäristön käyttö virkistysalueena, kuten myös jo vähäiseksi käyneen luonnontilaisen alueen viimeisten rippeiden säilyttämisen tärkeä merkitys alueen viihtyvyyteen. Vastineet. ja 6 Sekä kaavaesityksessä että meluarviossa esiin tuodut lentomelun desibelimääriä on tässä sen enempää vähäisenkin melun negatiivisia terveysvaikutuksia esiin tuomatta, pidettävä huolestuttavina. Kaavaesitykseen oli liitetty tietokonepohjainen meluarvio, jolla oli pyritty esittämään arvioitu melu alhaisemmaksi kuin mittauksin esiin tulleet arvot. Sen lisäksi että kyseessä oli mallinnettu arvio, ei tutkittuun faktaan perustuva esitys, meluarviossa tuotiin myös esiin että luotettavaa tietoa käytettäväksi arvioidun konetyypin melutaosta ei voida tässä vaiheessa esittää, sillä konetyypin käytöstä ei vielä ole kokemusta. Lisäksi varmuutta siitä, että tämä käytettäväksi aiottu konetyyppi olisi se, jolla myös pidemmällä tähtäimellä lentotoimintaa aiotaan harjoittaa, ei ole. Kaavaesitykseen liitettyä meluarviota ei siis voida pitää päätöksenteon perusteena. Vastine Kaavaesityksessä esitettiin melutasoja jotka koskivat aluetta lähinnä olevaa asuinaluetta. Esityksessä annettiin ymmärtää että alueelta noin 00 metrin päässä sijaitsisi vain yksi asuintalo ja viitattiin muiden talojen olevan "kauempana". Tämä "kauempana" on kuitenkin vain noin sadan metrin päässä lähimmäksi merkitystä talosta. Kaavaesityksessä ei myöskään tuotu esille sitä seikkaa, että Kelloniemestä on muodostunut huomattavan suuren joukon työssäkäynnin ja sitä kautta päivittäisen oleskelun alue. Työllistävistä yrityksistä valta-osa sijaitsee kriittisen korkeiden melupäästöjen alueen sisäpuolella ja työntekijät tulisivat altistumaan hyvinvointinsa kannalta huomattavan epäedulle melulle. Vastine Selvityksen mukaan melun keskiäänitaso tulisi asuinalueella olemaan huomattavan lähellä asuntoalueille valtioneuvoston päätöksen mukaan määriteltyjä maksimaalisia melutasoja. Helikopterin äänitaso oli selvityksessä ilmoitettu (korkeina) keskiäänitasoina, ei äänitasoina ylipäätään. Näin ollen esityksestä on luettavissa äänitasojen ylittävän valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasot. Valtioneuvoston päätöksen mukaisen äänitason ylitykseen kun riittää äänitason ylitys ylipäättään, ei keskiäänitaso. Lisäksi esityksessä tuotiin esiin ympäristöministeriön rakennusten julkisivun äänieristyksen mitoitusoppaassa annettu suositusarvo asuinhuoneessa sisällä esiintyvän melun enimmäisäänitasolle toistuvien ulkomelutapahtumien aiheuttamista meluhuippuista. Oppaassa suositellaan, että yöaikaisen melun suurin enimmäisäänitaso ei ylitä db. Esityksessä esitettiin vuorokausimelutason olevan 0 db ja vuorokauden päivän keskitason olevan db. Yön (jolle sijoittuu noin neljäsosa lennoista) keskimääräiseksi desibelimääräksi on puolestaan saatu db. Yhden desibelin eroa suosituksen desibelimäärään voidaan pitää niin vähäisenä, ettei voida katsoa, etteivät esim. tuuliolosuhteet vaikuttaisi siten, että desipelimäärä tulisi satunnaisesti nousemaan tuota KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

29 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN korkeammaksi. Ja näin ollen siis myös jo lähtökohtaisesti korkeita suositusarvoja korkeammaksi. Ihmetystä herättää myös se, kuinka laskeutuminen ja nouseminen yöaikaan saadaan tehtyä hiljempää kuin päivällä? Finn Hemsin esittämän uuden helikopterimeluselvityksen mukaan lukuisat Kelloniemen omakotitalo-alueen talot ovat keskiäänitason mukaan 0 db (vuorokausimelutaso 0 db, kesiäänitaso yöllä 0 db alueella). Arvio poikkeaa aiemmin esitetystä siten, että on vaikea uskoa selvityksen luotettavuutta. Esitetty keskimääräinen äänitaso ei myöskään tarkoita ettei melutaso ylittäisi ko. arvoa, kun taas suosituksen mukaan äänen tasoin ei (absoluuttisesti) pitäisi ylittää tasoa. Esityksessä tehdyissä päätelmissä melutason vaikutuksesta mainittiin oletettavan alueella olevien asuin talojen olevan suhteellisen uusia ja sitä myöten niiden julkisivun äänieristyksen olevan on nykytason mukainen. Suunnitteilla olevan helikopterikentän lähinnä oleva, suhteellisen suuri omakotitaloalue, kuten myös sen takana oleva kerrostaloalue, on kuitenkin rakennettu jo yli 0 vuotta sitten. Näin ollen esitetty oletus niiden "suhteellisesta uutuudesta" on huomattavan virheellinen. Lisäksi lämpiminä kesäöinä ihmiset nukkuvat pääsääntöisesti ikkunat auki ja useat omakotitaloalueella asuvat nukkuvat kesäisin myös pihoilla olevissa aitoissa, joiden ei voida olettaa äänieristyksen olevan "suhteellisen uuden" tai edes asuintaloille ylisesti esitettyä luokkaa. Helikopterikentän sekä asutuksen välillä ei myöskään ole nimeksikään rakennuksia tai puustoa joka vaientaisi lentotoiminnasta aiheutuvia äänihaittoja. Vastine Esityksessä kerrottiin lento reittien suunnitellun kulkevan vesialueiden yli, mikä teoriassa saadaan kuulostamaan ympäröivän asutuksen kannalta positiiviselta. Selvityksissä ei kuitenkaan ole tuotu esiin sitä tosiasiaa, että ääni kulkee erilaisissa väliaineissa eri nopeudella. Äänen kantavuus vedessä on moninkertainen kuin ilman välityksellä tapahtuva äänen eteneminen ja äänen voimakkuus vertautuu väliaineessa ääniaaltoina välittyvän painevärähtelyn energiamäärään. Mitä tiheämpää väliaine on, sitä enemmän energiaa se siirtää, mikä koskee myös äänen aiheuttaman värähtelyn siirtymistä eteenpäin. Kallansiltojen liikenteen melu, jotka tapahtuu huomattavasti kauempana Kelloniemen asutuksesta kuin suunnitellun helikopterikentän liikenne, on siltojen remontin jälkeen kantautunut Kallaveden selän yli Kelloniemeen saakka. Jos melun lähde on huomattavasti lähempänä, on vaikea uskoa etteikö myös suunnitellun helikopteriliikenteen ääni kantautuisi vettä pitkin sekä voimakkaana että laajalle alueelle. Vastine Lisäksi seikka mikä helikopteri kenttää veden äärelle suunniteltaessa olisi otettava huomioon ja tutkittava tarkkaan, on myös sen aiheuttama haitta alueen vesitöille, sen eliöstölle sekä vesistössä ja sen äärellä eläville eläimille. Suunnitellun helikopterikentän vaikutuksia koko ekosysteemiin on vaikea arvioida, mutta muutama tähän liittyvä seikka on helposti asiaan vihkiytymättömänkin ymmärrettävissä. Mikäli helikopterikenttäsuunnitelma viedään eteenpäin, tulevat alueella asuvien kalojen elinolosuhteet heikkenemään merkittävästi. Kalojen "kuulo" ja moni muu niiden käyttäytymiseen liittyvä ilmiö perustuu paineaaltojen vaihteluun. Kuten edellä esitin, on painevärähtelyn energiamäärä vedessä moninkertainen ilman verraten, joten muutokset siinä eivät voi olla vaikuttamatta myös kalojen elämään. Kelloniemessä pesii myös lukuisia vesilintulajeja, joiden säilyminen alueella on tärkeää sekä luonnon ekosysteemin että alueen asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Vastine ja. Kellonkierrolla on omaleimainen luontonsa joka on vuosien saatossa muotoutunut alueen tehdasaluemaisesta luonteesta huolimatta moninaiseksi, omaleimaiseksi kokomaisuudeksi. Alueen KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

30 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN asukkaille, joiden liikkumista ympärillä olevat vesialueet rajoittavat, vesielementti ja sen äärellä oleva vähäinenkin luonto ovat tärkeitä. Vastine 6 Äänisaasteen lisäksi luontoon vaikuttavat myös kentällä käsiteltävät öljyt ja muut liottimet. Esimerkiksi käytettävien jäänestoaineiden sekä lentopolttoaineiden pientenkin päästöjen päätyminen pintaveteen olisi pystyttävät lentokenttäolosuhteissa estämään. Kentän sijainti välittömästi veden äärellä vaikeuttaa varmasti myös tämän asian varmistamista. Vastine Lopuksi haluan tuoda esiin myös oman kokemukseni Kelloniemen alueen kehityksestä ja myös tämän kautta vedota teihin sen puolesta, että voisitte etsiä muunlaisia, varmasti parempia sijoituspaikkoja helikopterikentälle. Kelloniemi, luonnonläheinen alue kaupungin sydämessä, on enää muisto vain. Ihmiset ovat ostaneet tonttinsa kaupungilta lupauksin joita kaupunki ei osaltaan ole voinut kaikilta osin pitää. Hirvet eivät enää vaella alueellamme, lasten pesäpallokentän tilalla on koiranruokatehdas ja liikenne ja valosaaste ovat lisääntyneet huomattavasti. Älkää kuitenkaan tehkö alueestamme enempää urbaania keskusta kuin se jo on. Järviluonto ja viikonloppuisin hiljenevän teollisuusalueen ympärillä olevat vähäinenkin luonto ovat meille muistumia ajasta jolloin alueelle saavuimme. Ne ovat meille tärkeitä. Älkää viekö niitä meiltä pois. Vastineet, ja 6 Helena Vantila..0 (liitteenä mielipide..0, ELY:lle..0 ja kuntalaisen aloite..0): Uudistan kaikki ko. ELY-keskuksen asiakirjassa esitetyt (ss. / ja ) vaatimukset perusteuineen lisääntyvän lentomelusaasteen sekä toistuvasti kiusaavan ja kasvavan hätäajoneuvoliikenteen takia. Kelolahdentiehän on liikenteellisesti "sumppu", joka päättyy talvella liukkaaseen mäkeen linja-autojen, rekkojen ja säiliöautojen kiusaksi. Siihenkö vielä ambulanssit? Eikös tämä ole mitä suurimmassa määrin ELY -keskuksen johtopäätöksessä mainittu "pysyvä rasitus", jota ei saisi muodostua. Vastineet ja Samoin esitän uudelleen viitekohdassa mainitut ehdotukset tukikohdan sijoittamisesta muualle kuin myös toistan perusteluni kaikissa mainituissa liitteissä. Tähän lisään vielä polttoainekäryt, joista osansa saa niin lähiseutukunta kuin talvela jäillä hiihtelijätkin. (Kts em. johtopäätöksen s. 6/ maininnat tärinästä, melusta ja savusta.) Mielipide..0: Uudistan kaikki ko. EL Y-keskuksen asiakirjassa esitetyt (ss. / ja /) vaatimukset perusteluineen, joita Ilmavoimien Esikunnan Sotilasilmailun Viranomaisyksikössä toimiva asiantuntijani on vielä myöhemmin tarkentanut seuraavasti: "Laskennalliset arvot eivät välttämättä kohtaa todellisia arvoja, koska tukikohtaa saatetaan käyttää muillakin jo käytössä olevilla konetyypeillä, joiden meluarvot ovat korkeammat, kuin mitä laskelmissa on käytetty." Lisäksi hän mainitsee vielä, että vastatuuleen lento on yleisempää laskeutumisvaiheessa, kun taas lentoonlähdössä kopteri nousee pystysuoraan ylös (nokka vastatuuleen) tiettyyn korkeuteen, josta se jatkaa mihin tahansa suuntaan. Eli mielestäni on sanomattakin selvää, että melutaso tulee olemaan melkoinen asutusalueen rakennusten yllä! Rakennusten äänieristyksethän ovat peräisin 0-luvun alkupuolelta eikä riitä nykyiselläänkään suojaamaan Rissalan lentokoneiden ei myöskään edes alueella olevan teollisuuden ja liikenteen tuottamalta melulta. Alue kärsii jo nyt aliarvostuksesta ilman omaa syytään, ei enää tarvita helikopteria riesaksi. Vastine KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

31 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN Sähköposti ELY-keskukselle..0: "Pyynnöstäni on asiakirjoihin tutustunut lennoston lentoturvallisuusyksikössä palveleva tutkimuspäällikkö, joka käsityksenään asiasta on ilmi tuonut, että ) meluhaitasta ei ole olemassa eikä edes saatavana aluetta koskevaa virallista tietoa, vaan nyt on käytetty laskennallisia arviointeja, jotka perustuvat ilmeisesti nyt käytössä olevaan kalustoon, ei yrittäjän lehdessä ilmoittamia lähitulevaisuudessa käyttöön otettavia suurempia konetyyppejä; ) laskeutumistilanteen melutaso on todennäköisesti arvioinneissa ilmoitettua suurempi tukikohtaa ympäröivällä alueella, koska koneen on lennettävä matalalla ennen laskeutumistaan; ) nousu lentoon lähdettäessä tapahtuu aina vastatuuleen, joten esitetyt lähestymissuunnat vain etelästä tai pohjoisesta eivät pidä paikkaansa, ne voivat olla jopa suoraan lähiasutuksen päältä ja kuten edellä mainittiin paljon melua aiheuttavan matalalta. Vastine Kun kaupunki on kaavoittamassa uusia alueitaan (Neulaniemi ja Savisaari), totean omalta osaltani, että yrittäjän tarpeet voitaneen paremmin käsitellä jo ko. kaavavaiheessa ilman poikkeusluvan hakemista eikä myöskään vakavaa meluhaittaa tarvitsisi sijoittaan jo valmiiseen asuinyhteisöön. Sillä onhan selvää, että meluhaitta tulee johtamaan alueen pientalojen ja asuntojen epäoikeudenmukaiseen arvonalennukseen muutenkin syyttään aliarvostetulla asuinalueella." Vastine,. ja Kuntalaisen aloite..0: Ilmari-helikopterin tukikohtaa ei saa sijoittaa Kelloniemen asutuksen yhteyteen meluhaittojen takia. Paras paikka olisi Savisaari lähellä KYSiä kaupunkin mailla, jos se on sijoitettava jonnekin kaupungin alueella. Vastine ja Erkki Kuusisto 0..0: Kuopion asukkaana pyydän kiinnittämään huomiota seuraaviin. Suunnitellun sijoituspaikan (Kelloniemi) valintaperusteet ontuvat, lukuisista syistä: Onko kustannuslaskelmissa muistettu meluhaitat ja hälytysajojen onnettomuusriski? Valmisteluaineiston liitteessä 0/0 Tukikohdan sijoittamisen syyt ja vaikutukset ja yleisötilaisuudessa..0 tukikohdan siirtämistä Rissalasta Kelloniemeen perusteltiin lähinnä sillä, että kantakaupungin tehtävät voidaan hoitaa maayksiköllä. Tavoitteena on siis lyhentää maayksikön keskimääräisiä hälytysajo- ja paluumatkoja. Yleisötilaisuudessa..0 kaksi osallistujaa esitti kuitenkin vasta-argumentin, että maayksikkötehtäviä varten kannattaisi mielummin järjestää kantakaupunkiin oma tuki-kohtansa. Sellainen voitaisiin niveltää esim. KYSin toimintoihin. Tällöin kopteritukikohta ja -melu voitaisiin pysyttää Rissalassa, eivätkä maayksikön sireenimelu ja onnettomuusriski kohdistuisi Kelloniemen lähiasutukseen. Vastine Vastauksessaan ensihoidon ylilääk. Jouni Kurola vetosi laskelmiin, joiden mukaan toisen ensihoitolääkärin ylläpitäminen maksaisi liikaa. Ovatko kustannuslaskelmat kattavia: KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS 6

32 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN Erittäin todennäköisesti laskelmista unohdettiin tukikohdan meluhaitat Kelloniemen ja muulle lähiasutukselle. Kokonaismelu muodostuu lentomelusta ja maayksikön hälytys-sireenin melusta. Vastine Todennäköisesti myös hälytysajojen liikenneonnettomuusriski (ks. jäljempänä) on sivuutettu laskelmista. Vastine Maayksikön tehtävät voitaisiin yhdistää esim. KYSin päivystystoimintoihin, mikä vähentäisi lisäkustannuksia. Onko tämä otettu laskelmissa huomioon? Vastine Kaikkia yllä lueteltuista seikoista on mahdollista ja tarpeen arvioida rahassa, kun sijoituspaikkoja vertaillaan. Maayksikön hälytysajojen onnettomuusriskiä ei ole tarkasteltu Kaavaselostusluonnoksessa (6.0.0) tai valmisteluaineiston liitteessä 0/0 Tukikohdan sijoittamisen syyt ja vaikutukset ei mainita sanaakaan maayksikön hälytysajojen onnettomuusriskistä. Vastine FinnHEMSin sivuilla (www.finnhems.fi/tukikohdat/kuopio) kerrotaan, että hälytystehtäviä Kuopion tukikohdalla on vuodessa noin 000. Yhtäpitävä tieto on kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjassa..0. Tehtäväennusteessa on vuodelle 0 arvioitu ~00 toteutuvaa lentotehtävää, joten autolla hoidettavia tehtäviä on noin = 00 kpl/vuosi. Siis noin hälytysajoa/vrk. Vastine Kelloniemen alueella on suhteellisen vilkas työmatka- ja asiointiliikenne. Alueella liikkuu paljon raskasta liikennettä, joka joutuu lisäksi monin paikoin kipuamaan vaivalloisesti ylämäkeen (etenkin talvikeleillä). Moottoritien liittymään asti on menosuuntaan vain yksi kaista. Taipaleelle sijoittuu useita näkemältään suppeita risteyksiä ja mutkia. Vastine ja Hälytysajoissa olisi yhtenään odotettavissa vaaratilanteita. Paljonko maksaa yhteiskunnalle yksikin vakava loukkaantuminen? Vastine Onnettomuusriski myös rahassa arvioituna on ehdottomasti sisällytettävä sijoituspaikkavertailuun. Vastine Ilmastoargumenttia on käytetty yksisilmäisesti Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa aikomus siirtää tukikohta Kelloniemeen on perus-teltu kahdella sanalla: ilmastopoliittisesti parempi verrattuna Rissala-vaihtoehtoon (OAS, s. 6). On Kuopion maankäytössä huolestuttavasti yleistynyt piirre, että asumisterveydelle vahingollisia muutoksia puolustellaan yksisilmäisesti ilmastosyillä. Kuntalaista ihmetyttää, mihin säädökseen nojautuu kaavatyön perusteleminen yksinomaan ilmastopolitiikalla? Paitsi että väite ilmastopoliittisesti parempi ylipainottuu räikeästi, väitettä ei ole sanallakaan perusteltu valmisteluaineistossa. Kaiken lisäksi väitteen totuusarvo on kyseenalainen (ks. jäljempänä). Vastineet ja. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

33 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN On unohdettu kaavoituksen ensisijaiset päämäärät Maankäytön tavoitteissa noudatettava tärkeysjärjestys ilmenee lainsäädännöstämme, joka kertoo, että terveellisyys tulee kauan ennen muita ympäristöarvoja: Ensimmäinen MRL:ssä mainittu tavoite on luoda edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ( ). Vastaavasti alueidenkäytön suunnittelun tavoitteissa ( ) nimetään terveellisen ja viihtyisän elinympäristön edistäminen jo ensimmäisessä luetelmakohdassa (.. ). Muut luonto- ja ympäristöarvot sijoittuvat vasta luettelon keskipaikkeille. Sanaa ilmasto ei esiinny MRL:ssä lainkaan. Vastineet, ja Ympäristömelu on länsimaissa kansanterveydelle toiseksi haitallisin ympäristöongelma. Olisikin tasapuolista jatkaa sijoituspaikkavertailua kertomalla, että sijainti Kelloniemessä on ympäristöterveydellisesti paljon huonompi verrattuna Rissala-vaihtoehtoon. Vastine ja Sijoituspaikkoja tulee vertailla kaikkien ympäristövaikutusten kannalta Tukikohdan siirtoaikeen (Rissalasta kaupunkialueelle) vaikutustarkastelua on laajennettava sisältämään kaikki olennaiset ympäristövaikutukset. Ilmastopolitiikan rinnalle ohjenuoriksi tulee ottaa muutkin kansalliset ympäristöperiaatteet, etenkin valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta (006). Onhan melu kopteri- ja ambulanssitukikohtien suurin haitta taajamissa. Periaatepäätös edellyttää meluntorjunnan ottamista huomioon kaikkea melua aiheuttavaa toimintaa suunniteltaessa. Tavoitteena on vähentää altistumista. Vastine ja. Ei ole vaikea vastata kysymykseen, olisiko Kelloniemi vai Rissala parempi sijoituspaikka tässä valossa. Sijoittaminen Kelloniemeen saattaisi pahentaa myös ilmastohaittoja Ilmastoperustelu tukikohdan sijoittamiseksi keskustan liepeille ontuu, koska melu lisää ilmastohaittoja monella tapaa: Lisämelun tuominen asutusalueille kasvattaa tarvetta etsiä viihtyisämpiä ulkoilualueita kauempaa. Seurauksena on vapaa-ajanmatkojen pidentymistä, mikä lisää autoliikennettä. Melussa alueiden arvo laskee ja rakennukset jäävät asukas-vaihtuvuuden kasvaessa huonommalle hoidolle, mistä koituu suoraan ja välillisesti ilmastohaittoja. Samalla melu heikentää mahdollisuuksia lepoon ja virkistykseen ja aiheuttaa tutkitusti välinpitämättömyyttä. Terveys heikkenee, ulkoiluhalukkuus vähenee, hupenee kiinnostus ja ponnisteluvalmius ilmastoajatteluunkin. Vastine, ja 6 Nämä tekijät lisäisivät ilmastohaittoja helposti enemmänkin kuin mitä FinnHEMSin vähäisestä työmatka- ja ambulanssiliikenteestä Kuopion ja Rissalan välillä koituu. Kuopiossa kopterit kantakaupunkiin, muissa kaupungeissa lentokentille? FinnHEMSin tukikohdista /6 (ts. muut paitsi Oulun) on jo sijoitettu tai ollaan siirtämässä lentokentän yhteyteen: Hki-Vantaa, Turku, Tre-Pirkkala, Rovaniemi, Kuopio-Rissala (ks. Lentokenttä on luonnollinen ratkaisu jo melun vuoksi. Vastine Miksi Kuopiossa viis veisataan muiden kaupunkien järkeenkäyvistä ratkaisuista? KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

34 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN Meluselvityksessä on suuria aukkoja Täydennettyynkin meluselvitykseen (.6.0) on jäänyt olennaisia puutteita, jotka heikentävät tulosten käyttöarvoa suuresti. Selvitystä tulisi täydentää seuraavilta osin: a) Maayksikön sireenimelu on unohdettu Akukonin meluselvitys ei ole kokonaismelu- vaan lentomeluselvitys: Puuttuu maayksikön hälytyssireenin melu. Sireenimelu on erittäin häiritsevää, onhan se suunniteltu aiheuttamaan jokaisessa kuulijassa psykofysiologinen hälytysreaktio. Vastine Hälytysajoihin käytettäisiin useimmiten Kellolahdentietä, joka sivuaa useita asuinkerrostaloja 0 metrin etäisyydellä. Sireenimelu kohdistuisi pahimmin Kelloniemen ja Saarijärven Tiihottaren asukkaisiin. Kartalta voidaan arvioida, että melulle altistuu esim. 00 metrin säteellä Kellolahdentiestä yli 000 asukasta. Meluselvitystä tulee täydentää siten, että sireenimelu otetaan mukaan tarkasteluun. Vastine b) Lentomelu ylittää WHO-ohjearvon laajalti unihäiriöitä luvassa Meluselvityksessä on kohdistettu päähuomio keskiäänitasoihin, vaikka ne soveltuvat huonosti kuvailemaan harvakseltaan esiintyvistä melutapahtumista koostuvan melun haitallisuutta. Keskiäänitasot samoin kuin niiden ohjearvot soveltuvat parhaiten mittareiksi ja ohjenuoriksi tasaiselle, tieliikennemelun kaltaiselle melulle. Koska FinnHEMSin tapauksessa tarkastellaan ohilennoista harvakseltaan koostuvaa melua (luokkaa lentotehtävää eli 0 nousua tai laskeutumista / vrk, ynnä maayksikön sireenimelu ~ krt/vrk), paljon tärkeämpi suure on enimmäisäänitaso. Päivitetyssäkään meluselvityksessä (Akukon.6.0) ei kuitenkaan kerrota, että Maailman terveysjärjestö (WHO) on asettanut unen häiriintymisen ehkäisemiseksi ohjearvon enimmäisäänitasoille: Ulkona makuuhuoneiden edustalla L AFmax 60 db, kun tuuletusikkunoita pidetään auki (ks. > Table. > rivi Outside bedrooms ). Mainittu WHO-ohjearvo ylittyy useiden asuinkatujen alueella sekä Kelloniemessä että Kettulanlahdessa (ks. meluselvityksen.6.0 liite D). Kesäkaudella on siis luvassa toistuvia yöunen häiriintymisiä, koska tuuletusikkunoiden aukipito on usein tarpeen. Enimmäisäänitaso kohoaa lähimmän asuinkohteen pihalla ~0 desibeliin (ks. selvityksen taulukko ), joten ohjearvo ylittyy ~0 desibelillä. Se on tuntuva ylitys. Huom. Yksi hälytyslentotehtävä tarkoittaa yleensä kahta ohilentoa ja pahimmillaan siis kahta ylimääräistä heräämistä per asukas. Havahduttuaan kopterin nousuun moni jää alitajuisesti odottamaan paluuta, mikä voi suuresti vaikeuttaa takaisin uneen pääsemistä, etenkin kun laskeutuminen on lennon meluisin vaihe. Vastine c) Hallinnollisten ohjearvojen alittuessakin aiheutuu meluhaittoja Meluselvityksissä tulisi muistaa, että kaavaselvitysten tavoitteena on ympäristövaikutusten arvioiminen (MRL : ) eikä pelkkä hallinnollisiin ohjearvoihin vertaileminen. Akukonin tekemä ohjearvotarkastelu ei ole aitoa vaikutusarviointia: Hallinnolliset ympäristömelun oh- KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

35 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN jearvot (tässä: VNp /) ovat tunnetusti vain ympäristöpoliittinen kompromissi, jolla yritetään turvata sekä elinympäristön terveellisyys että liikenteen ja teollisuuden toimintaedellytykset. Siksi meluhaitoilta ei yleensä vältytä, vaikka kyseiset ohjearvot alittuisivat. Jo pitkään on tiedetty, että melun häiritsevyyshaittoja alkaa esiintyä jo ~0 db hallinnollisten ohjearvojen alapuolella. Vastine Meluselvityksissä ei tule tyytyä kysymään vain, alittuvatko ohjearvot. Tulee katsoa myös terveellisen elinympäristön näkökulmasta. Se tarkoittaa häiritsevyyshaittojen arviointia silloinkin, kun hallinnolliset ohjearvot alittuvat. Tapausmäärien arviointiin on vakiintuneet menetelmät ja käytettävissä on riittävät lähtötiedot ainakin karkeaan arvioon. Vastine Meluselvityksessä tämä tärkeä näkökulma on sivuutettu, vaikka vaakalaudalla on keskeinen terveyden osatekijä asumisterveys. Vastine Koska meluselvityksen tilaaja (FinnHEMS) on sairaanhoitopiirien täysin omistama yritys, sen toivoisi suhtautuvan esikuvallisen vastuullisesti ympäristömeluun kansanterveysongelmana. Aie siirtää tukikohta kantakaupungin liepeille antaakin sangen kehnon kuvan FinnHEMSin johdon ympäristöterveydellisestä osaamisesta ja asenteesta. Vastine Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi asukasyhdistys ry 0..0: Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi - asukasyhdistys ry esittää Kelloniemeen suunnitellun FinnHEMS:n helikopteritukikohdan tarpeita varten tekeillä olevan asemakaavan muutoksen luonnoksesta seuraavaa. Asukasyhdistys on esittänyt kannanottonsa myös osallistumisja arviointi suunnitelmasta. Asemakaavan muutosalueen laajuus Asemakaavan muutos on suunnitelman mukaan tarkoitus tehdä helikopteritukikohdan sijoittamista varten. Muutosalue sisältää myös laajemman alueen käsittäen osan Kelloniemen kärjen yritysalueesta sekä vesi aluetta. Tarkoituksena on yritysalueen osalta päivittää nykyinen tilanne. Yleiskaavan ohjausvaikutus Muutosalueella on voimassa keskeisen kaupunkialueen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa muutosalue on pääosiltaan teollisuus- ja varasto aluetta (T). T-alueen rannanpuoleisella osalla on alueen osa, joka MRL :n nojalla tulee säilyttää rakentamattomana siten, että sille ei sijoiteta uusia rakennuspaikkoja eikä rakennuksia. Alueen itälaidalla on vesiliikenteen aluevaraus (LV). Maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava on asemakaava-alueella voimassa asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS 0

36 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN Helikopteritukikohta sijoittuu alueelle, joka on yleiskaavassa määrätty teollisuus- ja varastorakennusten varastoalueeksi ja myös ranta-alueen osalle, joka on jätettäväksi rakentamattomaksi. Helikopteritukikohtaa oheistoimintoineen ei voida pitää yleiskaavassa tarkoitettuna teollisuusja varastoalueena. Helikopteritukikohdan sijoittaminen alueelle on siten yleiskaavan vastaista. Asemakaavaa ei voida laatia yleiskaavan vastaisesti. Hanke edellyttää siten myös yleiskaavan muuttamista. Asiasta järjestetyssä yleisötilaisuudessa Kuopion kaupungin edustaja kertoi, että Kelloniemessä on tarkoitus käynnistää vuonna 0 yleiskaavahanke, jossa Kelloniemen aluetta tarkastellaan kokonaisuudessaan. Asukasyhdistys katsoo, että Kelloniemessä on tarpeen tehdä kokonaisvaltainen kaavallinen tarkastelu, jossa ratkaistaan eri toimintojen sijoittuminen ja yhteensopivuus. Ei ole näin ollen tarkoituksenmukaista tehdä yhtä toimintaa varten pientä "postimerkkikaavaa", mikä vaikeuttaa alueen myöhempää suunnittelua. Eli yleiskaava ensin, vasta sen jälkeen asemakaavan muutos. Vastine Vaikutusten selvittäminen Helikopteritukikohdan rakennuspaikan pinta-ala on.0 neliömetriä ja rakennusten kerrosala 0 + neliömetriä. Alueelle tulisi halli- ja toimistorakennus, varastorakennus, polttoainevarasto ja helikoptereiden lentoplata. Rakennettava alue sijoittuu rakennettujen työpaikka-alueiden naapuriin aivan järven rantaan. Vastineet ja Hanketta suunniteltaessa ja aluetta kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain :n säännökset. Kaavan hyväksymisen edellytyksenä on, että kaavaa varten on tehty riittävät tutkimukset ja selvitykset. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vastine Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Vastineet ja 6 Vaihtoehtoiset sijoituspaikat Helikopteritukikohta sijaitsee tällä hetkellä Rissalassa. Selostusluonnoksen mukaan kopteritukikohdan sijoittamista varten on tutkittu viisi paikkaa: Kelloniemi, Julkula, Levänen, Kumpusaari ja Kettulanlahti. Selostuksessa Kelloniemen paikka on katsottu sopivimmaksi. Muiden sijoituspaikkojen sopimattomuus on kuitattu yleisluontoisesti muutamalla rivillä. Selostuksessa ei ole esitetty tarkempaa tietoa helikopteritukikohdan eri sijoituspaikoista ja ympäristövaikutuksista. Tarkemmat vaihtoehtoiset paikat eivät ole tiedossa, joten niihin ei voi ottaa kantaa. Sijoitusvaihtoehtojen selvittäminen on näin ollen riittämätöntä eikä täytä tältä osin kaavan valmistelun edellytyksiä. Yleisötilaisuudessa tuli ilmi, että helikopteritukikohdan sijoittumista Neulaniemeen asevarikon alueelle olisi jossain vaiheessa myös tutkittu. Tästä ei kuitenkaan yleisötilaisuudessa ollut kenelläkään tarkempaa tietoa. Tämä vaihtoehto tulee ottaa kaa- KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

37 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS / -KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN vaa valmisteltaessa myös tarkasteluun. Perusteita helikopteritukikohdan sijoittamiseen Kelloniemeen sijoituspaikan valinnan osalta ei ole. Vastine Vaikutusten selvittämisen riittävyys Osallistumis- ja arviointi suunnitelman mukaan tukikohtarakennuksen sopivuus alueen kaupunkikuvaan ja rantamaisemaan osoitetaan kaava-aineistoon sisältyvillä havainnekuvilla, joita ei ole kuitenkaan kaavaselostusluonnokseen sisällytetty. Kyseessä on ympäristön kannalta merkittävä hanke. Tukikohta-alue on pieni metsäinen alue aivan niemen kärjessä. Tukikohdan rakentaminen edellyttää alueella olevan puuston kaatamista. Maisemavaikutukset tulevat olemaan tuhoisat. Vastine Minkäänlaista luontoselvitystä alueelta ei ole tehty. Kaavakarttaan on merkitty reitti liito-oravan kulkua varten. Liito-oravan reitti päättyisi helikopteritukikohtaan. Tuskinpa liito-oravat menevät meluisalle tukikohta-alueelle. Asukasyhdistys katsoo, että alueen luonnonolosuhteet ja liito-oravan reviiri alueet tulee tarkoin selvittää. Näistä tulee laatia ulkopuolisen tekemät kunnolliset selvitykset. Vastine Polttoaineen varastoinnin vaikutukset on myös selvitettävä. Vastine Suunnitellun helikopteritukikohdan vieressä on myös usean yrityksen työpaikka-alue. Kaava sallisi tällä alueelle sijoitettavaksi myös muutaman asunnon. Vaikutuksia yritystoimintaan ja työntekijöiden olosuhteisiin ja tällä alueella asumiseen ei ole myöskään mitenkään selvitetty. Asuminen ja työnteko helikopteritukikohdan vieressä on mahdotonta. Vastine Lähialueen asukkaille Kelloniemen kärjen alueet ovat tärkeitä lenkkeily- ja koirien ulkoiluttamisalueita. Lenkkialueet kiertävät öljysataman alueet. Asukasyhdistys on useamman kerran lähettänyt Kuopion kaupungille kirjelmän toiveena saada Kelloniemen ranta-alueita enemmän asukkaiden virkistyskäyttöön. Mitään vastausta kaupungin taholta ei ole esitetty. Kaavahankkeen johdosta nykyinenkin alueen virkistyskäyttö menetettäisiin. Helikopteritukikohdan vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ei ole mitenkään huomioitu. Vastine 6 FinnHEMS on teettänyt helikopteritukikohtaa koskevan meluselvityksen. Liitteenä on asukasyhdistyksen kannanotto tehtyyn meluselvitykseen. Virkistyskäyttöä koskevat aluevaraukset Kaavamuutos on selostusluonnoksen mukaan tarkoitus toteuttaa, vaikka helikopteritukikohtaa ei kaavaan hyväksyttäisikään. Kaavakartassa kaava-alueen länsipuolelle on merkitty lähivirkistysalue. Asukasyhdistys huomauttaa, että tällä alueella sijaitsee kuitenkin tällä hetkellä rakennettu rakennuspaikka. Kellonkärjen päähän on merkitty tämän kadun levyinen puistoalue. Tätä ei voi kuitenkaan käyttää puistona sen pienuuden vuoksi. Puistoksi tätä ei voi nimittää. Muut ranta-alueet on merkitty yrityskortteleihin kuuluviksi. Yleisötilaisuudessa tuotiin esille vaatimus saada ranta-alueille rantaa kiertävä ulkoilureitti. Kaupungin edustaja ilmoitti, että aikaisemmin on tehty näitä koskevat päätökset, eikä niitä nyt voi muuttaa. Mutta eikö nyt kaavoitus ole oikea paikka muuttaa aluevarauksia. Kaavahan aina muuttaa olemassa olevaa tilannetta. Yritystoiminnat eivät tarvitse rantaan ulottuvia alueita. Kaavaselostuksen mukaan alueet ovat kaupungin omistuksessa. Ranta-alueet tulee varata virkistyskäyttöön. Vastine 6 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan selostuksen liitelomake http://www.tyvi.fi/b/ec/katse?session=0000&state=bigview_receive... Sivu /..0 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Kuopio Täyttämispvm.0.0

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLTÖ: 1 Yleistä 2 Asemakaava 3 Rakentamistapaohjeet 4 Sijainti ja aluevaraukset

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 53, Linnankoski Asemakaavan muutos: Korttelin 17 osa ja

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI. KOIVISTONKYLÄ-5393

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.9.2014 tark. 23.4.2015 TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMINEN LINNAINMAA, LEINOLA, YRITTÄJÄNKATU, HAUTALANKATU, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Pellon kunta Seitap Oy 2016 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot