PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014"

Transkriptio

1 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA ALUE POHJAVESIALUELUOKAT POHJAVESILUOKAN MUUTTAMINEN POHJAVESIALUEIDEN RAJAAMINEN VESIENHOIDON JA MERENHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN VESILAIN MUKAISET SUOJA-ALUEET Paraisten I lukan phjavesialueet TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA Bläsnäsin phjavesialue Strmälön phjavesialue Vikmin phjavesialue Finbyn phjavesialue Rsklaxin phjavesialue Verkanin phjavesialue Hutskärin ja Mssalan phjavesialueet POHJAVESITIEDOT POHJAVESIALUEET VESIENHOIDON SUUNNITTELUSSA VEDENHANKINTA VEDENOTTAMOT, VEDEN KÄYTTÖMÄÄRÄT SEKÄ VEDENOTTOLUVAT POHJAVEDEN JA TALOUSVEDEN LAATU, VALVONTA JA SEURANTA Phjavesialueiden vedenlaatutietja Vedenlaadun valvntatutkimushjelmat ja vedenttamiden tarkkailuhjelmat POHJAVESILUOKAN MUUTOSEHDOTUKSET POHJAVESILUOKITUKSEN POISTAMINEN POHJAVESILUOKKAAN NOSTAMINEN POHJAVESIEN SUOJELUTOIMENPITEET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET POHJAVESIALUEIDEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS SEKÄ KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MAAKUNTAKAAVA YLEISKAAVA ASEMAKAAVA VIREILLÄ OLEVAT KAAVAHANKKEET RAKENNUSJÄRJESTYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJAVESIMUODOSTUMISTA SUORAAN RIIPPUVAISTEN PINTAVESI- JA MAAEKOSYSTEEMIEN SELVITYKSET TILANNE POHJAVESIALUEILLA RISKIKARTOITUKSEN LAATIMINEN RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT LIIKENNE JA TIENPITO Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset MAA-AINESTEN OTTO Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset. 31

3 9.3 MAA- JA METSÄTALOUS Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset POLTTONESTEEN JAKELUASEMAT Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset ÖLJYSÄILIÖT Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset MUUNTAMOT Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA POHJAVESIALUEILLA Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset PILAANTUNEET MAA-ALUEET JA ROSKAAMINEN Paraisten I lukan phjavesialueet Rskaaminen Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset PUTKISTOT, VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset MAALÄMPÖKAIVOT Paraisten I lukan phjavesialueet Riskiarviinti Phjavesien sujelutimenpiteet, sujelumääräykset ja timenpidesusitukset TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LÄHDELUETTELO LIITTEET: Liite 1. Phjaveteen liittyvä lainsäädäntö sekä hjeet ja susitukset Liite 2. Talusveden laatuvaatimukset ja -susitukset sekä phjavedelle vaaralliset aineet ja aineryhmät Liite 3. Kiinteistökyselylmake Liite 4. Phjavesialuekartat

4 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 1 JOHDANTO Phjavesialueiden sujelusuunnitelman tarkitus n pyrkiä sujelemaan I ja II lukan phjavesialueet ehkäisemällä phjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään phjavesiesiintymien antisuudet ennallaan. Sujelun ensisijaisena tavitteena n kaikkien uusien riskien välttäminen ja lemassa levien riskien miniminti. Suunnitelmallisuus ja riittävä tiet phjavesialueista n välttämätöntä, jttei timintja rajitettaisi liikaa. Sujelusuunnitelman tarkitus n timia hjeena ja apuna esimerkiksi viranmaisvalvnnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Phjavesitietja hyödyntävät muun muassa vesihultlaitkset, ympäristönsujelu-, rakennus-, kaavitus-, maa-aineslupa- ja terveydensujeluviranmaiset, maaseutuhallint sekä asukkaat ja timinnanharjittajat. Phjavesialueiden sujelusuunnitelmamenettely täydentää ja sin krvaa vesilain mukaiset suja-aluepäätökset. Sujelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintvirastssa (AVI), eikä sillä le välittömiä tai sitvia juridisia seurausvaikutuksia. Sujelusuunnitelma vidaan hyväksyä kunnan-/kaupunginvaltuustn käsittelyssä. Phjavesien sujelussa tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n vesiplitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Tämä sujelusuunnitelma nudattaa ympäristöministeriön hjeistusta sujelusuunnitelmien laatimiselle. Paraisten alueella sijaitsee yhteensä 15 phjavesialuetta. Sujelusuunnitelma laaditaan vedenhankinnan kannalta tärkeille I lukan phjavesialueille, jita n Paraisilla Bläsnäs, Strmälö, Vikm, Finby, Rsklax, Verkan, Hutskär ja Mssala. Rsklaxin alueella kyseessä n vunna 2002 laaditun sujelusuunnitelman päivittäminen. Lisäksi kaupungin alueella sijaitsee Hakenkrpin, Sandön, Käldingen, Sellmn, Sydmn, Falletin ja Strskgenin vedenhankintaan sveltuvat II lukan phjavesialueet. Paraisten I lukan alueista Bläsnäs sijaitsee Paraisten keskustan alueella, Strmälö Airistlla, Finby ja Vikm Nauvssa, Verkan ja Rsklax Krppssa ja Hutskarin ja Mssalan kalliprakaivt vat Hutskarissa. Kalliprakaivjen khdalla phjavesialuetta ei le rajattu vaan kyseessä n pistemäiset phjavesialueet. Kaupungin vedenhankintakäytössä n tällä hetkellä muut I lukan phjavesialueet paitsi Bläsnäs. Vuden 2014 aikana Parainen tulee saamaan käyttöön Turun Seudun Veden tekphjavettä Parainen - Kaarina siirtlinjan valmistuttua. Kaupungin talusvesi tetaan tällä hetkellä makeanvedenaltaasta sekä phjavesimudstumista, mutta tulevaisuudessa vesi tullaan saamaan TSV:ltä ja mista phjavedenttamista. Phjavesialueita uhkaavat useat riskitekijät, kuten liikenne ja tienpit, asutus, maa-ainesten tt sekä maatalus, jiden vaikutukset selvitetään suunnitelman yhteydessä. Parainen käyttää sittain vedenhankinnassa paikallisia phjavesivarja, jten sujelusuunnitelman laatiminen ja alueiden sujelu n tulevaisuuden vesihulln kannalta erittäin tärkeää. Tähän sujelusuunnitelmaan kerätään yhteen phjavesialueilta levaa tutkimustieta, jnka phjalta täydennetään sekä päivitetään lemassa levia tietja phjavesimudstumista. Työssä päivitetään phjavettä uhkaavat riskitekijät ja annetaan timenpidesusituksia riskien vähentämiseksi sekä ehdtuksia timenpiteiksi vahinktapauksissa. Sujelusuunnitelmassa määritellään myös phjavesialueilla mahdllisesti tarvittavat lisätutkimukset.

5 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 Sujelusuunnitelmaa varten perustettiin hjausryhmä, jhn kuuluvat seuraavat jäsenet: Lauri Jrnen Matias Jensén Petri Huvila Manne Carla Carl-Sture Österman Heidi Saarist-Levin Dina Häyry Sanna-Liisa Sujast Erika Liesegang Tiina Trkkeli-Pitkäranta Knut Lehtinen Paraisten kaupunki Paraisten kaupunki Paraisten kaupunki Paraisten kaupunki Paraisten kaupunki Paraisten kaupunki Paraisten maaseututimist Varsinais-Sumen ELY-keskus Varsinais-Sumen ELY-keskus Liedn kunnan ympäristöterveyspalvelut Varsinais-Sumen aluepelastuslaits 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Lainsäädäntö sisältää määräykset ja keint phjavesien sujelulle. Phjavesien sujeluun vaikuttavat pääasiassa ympäristönsujelulaki (86/2000) ja vesilaki (587/2011). Uusi vesilaki astui vimaan ja myös uudessa laissa aiemman phjaveden muuttamiskielln tarkittamat timenpiteet sekä muu yli 250 m³/vrk vedentt edellyttävät vesitalusluvan hakemista. Lisäksi kaikki vesihultlaitsten uudet ttamt tarvitsevat vesilain mukaan AVI:n luvan vesimäärästä riippumatta. Vesilain 3 luvun 2 :n (vesitalushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesitalushankkeella n ltava aluehallintvirastn lupa, js se vi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkrkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka phjaveden laatua tai määrää (Liite 1/1). Lainsäädännön kannalta n tarpeen humiida myös valtineuvstn asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1022/2006) ja sen phjavesiä kskeva muutsasetus (VNA 342/2009), jka sisältää vaarallisten aineiden päästön suraan tai välillisesti phjaveteen (Liite 2/3). Vesienhidn järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) muuts (341/ ) määrittelee phjaveden ympäristönlaatunrmit, jiden perusteella vesienhidn suunnittelussa määritetään riskiphjavesialueet ja arviidaan phjavesialueen tila (Liite 2/4). Myös muissa laeissa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) sekä maaaineslaissa (1981/555) n phjaveden sujeluun liittyviä säädöksiä (Liite 1/2-3). Erityisesti phjaveden sujeluun liittyvät vesilaissa leva vesitalushankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2) sekä ympäristönsujelulaissa leva phjaveden pilaamiskielt (1:8) (Liite 1/1). Näihin kieltihin sisältyy phjaveden vaarantamisen käsite, jnka mukaan pelkän phjaveden pilaantumisuhan aiheuttaminen n kiellettyä. Kiellt vat vimassa myös phjavesialueiden ulkpulella. Vedenttamiden ympärille vidaan määrätä myös suja-alue vesilain (4:11) mukaan (Liite 1/2). Ympäristönsujelumääräykset ttavat humin paikalliset lsuhteet ja niillä vidaan vähentää phjavesiin khdistuvia riskejä ja estää phjavesien likaantumista. Paraisten ympäristönsujelumääräykset vat tulleet vimaan (Paraisten kaupunki 2011). Ympäristönsujelumääräyksissä n phjavesialueilla humiitu jätevesien käsittely, ajneuvjen, erilaisten kneiden ja mattjen pesu, eläinsujat ja laitumet, lannan, lannitteiden ja virtsan levitys, trjunta-aineiden käyttö, lumenkaatpaikkjen sijittaminen ja sulamisvesien käsittely, jätehult, plttaineiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus, pienet

6 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 plttnesteiden jakeluasemat sekä kiinteistöllä tapahtuva varastinti. Ympäristönsujelumääräyksistä n kerrttu tarkemmin riskikartituksen yhteydessä. 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA ALUE 3.1 POHJAVESIALUELUOKAT Kartitetut phjavesialueet lukitellaan käyttökelpisuuden ja sujelutarpeen mukaan eri lukkiin. I lukan phjavesialue vi lla myös pistemäinen, jllin phjavesialue n rajaamatta. Näiltä alueilta n esitetty vain vedenttkaivt pistemäisenä tietna. I lukan phjavesialueet vat vedenhankintaa varten tärkeitä alueita. Määritelmältään I lukan phjavesialue n sellainen vedenhankinnan kannalta keskeinen resurssi, jta jk käytetään tai tullaan käyttämään vuden kuluessa tai muutin esimerkiksi vesihulln erityistilanteissa varavedenttn, vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m³/d. Erityisperustein pienempiäkin vedenttamita palvelevia alueita vidaan merkitä tähän lukkaan kuuluviksi. Lukkaan I kuuluva alue vi käsittää kk phjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta tarpeellisen sa-alueen. II lukan phjavesialue sveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta alueelle ei tistaiseksi le sitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Tällaisia vedenhankintaan sveltuvia phjavesialueita vat esimerkiksi alueet, jiden antisuus n yli 250 m³/d tai jilla vi muutin lla vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Lukkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäisen phjavesialueen tai sujelun kannalta tarpeelliset sa-alueet. III lukan muut phjavesialueet vaativat hyödyntämiskelpisuuden arviimiseksi lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 3.2 POHJAVESILUOKAN MUUTTAMINEN Phjavesialueiden kartitus- ja lukitushjeen (2009) mukaan phjavesialuelukkaa vidaan nstaa tai laskea, mikäli tutkimuksin n tdettu muutksia alueen sveltuvuudessa vedenhankintaan tai alueen käyttötarkitus n muuttunut. Phjavesialue vidaan myös kknaan pistaa phjavesilukituksesta, js tutkimuksissa tdetaan hydrgelgisista syistä alun perin yli 50 hengen yhteisvedenhankintaan käytetyn alueen heikk sveltuvuus raakavesilähteenä. Phjaveden laadun heikkenemisen takia ei aluetta saa kuitenkaan pistaa phjavesilukituksesta. Mikäli phjavesialue päädytään pistamaan lukituksesta, turvaavat ympäristönsujelulaki ja vesilaki kuitenkin mahdllisen yksityisen vedenhankinnan. 3.3 POHJAVESIALUEIDEN RAJAAMINEN Phjavesialueiden rajat määrittelee alueellinen ELY-keskus. Phjavesialueiden kartitus- ja lukitushjeen (2009) mukaan phjavesialueet rajataan kahteen vyöhykkeeseen, jtka erttuvat varsinaisen mudstumisalueen ja phjavesialueen rajan perusteella. Phjavesien krkeussuhteilla ja niistä määritettävillä virtaussuunnilla n myös merkitystä alueiden rajaamisessa.

7 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 Phjaveden varsinaisen mudstumisalueen raja n samalla hyvin vettä läpäisevän san raja (Kuva 1). Tämän alueen maaperän vertikaalisen läpäisevyyden n vastattava vähintään hienhiekan vedenläpäisevyyttä ja n ltava tätä tasa kk maanpinnan ja phjavedenpinnan välisen matkan. Myös kalli- ja mreenialueet, jtka lisäävät phjaveden määrää kuuluvat mudstumisalueeseen. Phjavesialueiden rajat seuraavat usein pintamaalajien rajja, mutta maalaji ei välttämättä pysy samana kk mudstumassa. Phjavesialueen raja sittaa aluetta, jlla n vaikutusta phjavesiesiintymän vedenlaatuun ja sen mudstumiseen (Kuva 1). Vyöhyke ulttuu hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti maavaan maaperään saakka, kuten esimerkiksi savisilttimudstumaan, jnka kerrspaksuus n >3 metriä. Ulimpia rajja ei kuitenkaan tarvitse aina määrittää hydrgelgisin perustein vaan rajat vidaan jskus tehdä maastssa helpsti havaittavaksi. Phjavesialueen rajaus vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliinisellä akviferityypillä Rajaus vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliinisellä akviferityypillä Kuva 1. Phjavesialueen rajaaminen varsinaiseen mudstumisalueeseen ja phjavesialueeseen (Phjavesialueiden kartitus ja lukitus 2009).

8 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma / VESIENHOIDON JA MERENHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMI- NEN Vesienhidn ja merenhidn järjestämisestä annetun lain muuttamisen tavitteena n tehstaa phjavesien sujelua ja parantaa eri timijiden ikeusturvaa. Lakimuutsta llaan parhaillaan viemässä eduskuntaan. Muutksessa lakiin ehdtetaan lisättäväksi uusi 2a luku, jssa säädettäisiin phjavesialueiden rajauksista ja lukittelusta sekä phjavesialueen sujelusuunnitelmista. Phjavesialueiden rajausta ja lukittelua sekä phjavesialueen sujelusuunnitelman vahvistamista kskevat menettelyt säilyisivät pääpiirteissään ennallaan sellaisina kuin ne nykyisin vat. Lisäksi säädetään menettelyihin liittyvästä tiedttamisesta ja sallistumismahdllisuuksista. Nykykäytännön mukaisten phjavesialueiden lukittelu tarkistettaisiin esityksen mukaan ja lukitusten tulisi lla valmiita vuden 2019 lppuun mennessä. Lakimuutksessa phjavesialueiden nykyiset I ja II lukka krvattaisiin 1 ja 2 lukilla. Nykyisestä III-lukasta luvuttaisiin kknaan ja tilalle tulisi lukka E. Ne phjavesialueet, jiden phjavedestä pintavesi- tai maaeksysteemit vat suraan riippuvaisia, kuuluisivat lukkaan E. Uudet lukat 1 ja 2 määriteltäisiin nykykäytännön mukaisesti ja myös lukkaan E kuuluvat alueet märiteltäisiin ensisijaisesti lukkiin 1 ja VESILAIN MUKAISET SUOJA-ALUEET Phjaveden likaantumisen estämiseksi vidaan vedenttamiden ympärille määrätä vesilain 4 luvun 11 :n mukaan suja-alue (Liite 1/2). Suja-alueen perustamista vivat vaatia vedenttamluvan hakijan lisäksi myös asiansaiset (mm. maanmistaja) sekä viranmainen. Paikin liian suppea sujavyöhykejak sekä nykylainsäädäntöä/-käytäntöä lievemmät määräykset vat saaneet vanhemmat sujaaluepäätökset menettämään merkitystään. Suja-alueiden määrittäminen parantaa phjaveden laatua ja käyttökelpisuutta sekä mahdllisesti haittaavien timintjen estämismahdllisuuksia phjavesialueilla. Suja-alueet jaetaan sujavyöhykkeisiin, jtka vahvistaa aluehallintvirast. Kauksujavyöhyke kattaa kk vedenttamn valuma-alueen. Näillä alueilla n kielletty phjaveden pitkäaikainen saastuttava timinta. Lähisujavyöhykkeellä eli vedenttamn lähialueella n myös phjaveden hygieenistä saastuttamista aiheuttava timinta kielletty. Vyöhyke tulisi rajata niin, että veden virtausaika vyöhykkeen reunalta ttamlle lisi nin päivää. Tässä ajassa taudinaiheuttajien letetaan tuhutuvan. Vedenttamalueella saa harjittaa vain vedentttimintaa Paraisten I lukan phjavesialueet Paraisten phjavesialueille ei le määritelty suja-alueita. Vedenttamiden ympäristössä n timintja, kuten maa-ainesten tta, viljelyä ja öljysäiliöitä, jtka aiheuttavat phjaveden pilaantumisriskiä. Suja-alue vidaan määrätä, js alueen käyttöä n tarpeen rajittaa veden laadun tai phjavesiesiintymän antisuuden turvaamiseksi. Mahdllisilla suja-aluemääräyksillä vitaisiin pienentää riskitiminnista aiheutuvaa pilaantumisvaaraa. Määräyksillä vitaisiin tiukentaa ympäristönsujelumääräysten lisäksi esimerkiksi maankaivua, yritystimintaa, tienpita,

9 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 öljysäiliöitä ja trjunta-aineiden ja lannitteiden varastintia ja käyttöä sekä maalämpökaivjen praamista: - Kieltämällä sellainen jien tai muu maankaivu, jsta vi aiheutua phjaveden likaantumisvaaraa, phjaveden haitallista purkautumista, phjaveden määrän vähentymistä tai phjavettä likaavan pintaveden imeytymistä maaperään. - Kieltämällä ktitarvett ilman, että phjavedenpinnan yläpulelle jää riittävän paksu maakerrs. - Kieltämällä knevarastjen, autkrjaamjen, aut- ja metallirmuttamjen perustaminen. - Kieltämällä sulan käyttö pölynsidnnassa. - Kieltämällä maanalaiset öljysäiliöt. - Kieltämällä väliaikaiset sujaamattmat öljysäiliöt. - Kieltämällä myrkyllisten kasvinsujeluaineiden, tuheläin- ja vesakkmyrkkyjen käyttö ja varastinti sekä lannitteiden tai muiden vastaavien phjaveden likaantumisriskiä aiheuttavien aineiden liiallinen käyttö ja varastinti. - Kieltämällä maalämpökaivt suja-alueilla. Maanmistussuhteilla n myös merkitystä suja-alueiden tarpeellisuuteen, sillä mikäli esimerkiksi mudstumisalueella levat maa-alueet vat vedenttajan tai kaupungin mistuksessa, vidaan alueiden maankäyttöön helpsti vaikuttaa. Paraisilla kaupunki mistaa vain vedenttamalueet ja pieniä maa-alueita niiden ympärillä. Suja-alueita n mahdllista hakea Paraisilla vedenhankintakäytössä levien phjavesialueiden vedenttamille. Suja-aluetta ei saa määrätä laajemmaksi kuin n välttämätöntä. Paraisilla phjavesimudstumat vat pääsin pieniä ja niiden rajaukset selkeitä, mutta salla alueista kalliperän ruhjevyöhykkeet vaikeuttavan mudstumisalueen määrittämistä. Strmälön alueelta tehtyjen tutkimusten mukaan vedenttamn valuma-alueena timii kalliselänteiden takia mudstuman keskivaiheilla leva lunais-kaakk suuntainen alue, jka timisi samalla vedenttamn suja-alueena. Vikmin phjavesialue n pienialainen mudstuma, jssa phjavedet kerääntyvät alueen keskellä levalle vedenttamlle ympäröiviltä kallin ja mreenialueilta. Alueelta tehty kepumppaus li havaittavissa ympäröivissä kaivissa sekä maaaineskupassa. Suja-aluerajaukset seuraisivat tdennäköisesti pitkälti phjavesialueen rajauksia. Finbyn alueen phjavesi mudstuu ympäröivillä kalli- ja mreenialueilla ja phjavesi vi virrata ttamlle pitkän matkan lähes itä-länsi-suuntaista ruhjevyöhykettä pitkin. Alueelta tehdyt kepumppaukset vaikuttivat läheisiin havaintputkiin, mutta ei ttamn kaakkispulella leviin kaivissa. Suja-alueiden rajaukset seuraisivat ainakin sittain määriteltyjä phjavesialueen rajauksia. Rsklaxin phjavesialueella n mahdllista, että phjavesi kulkeutuu alueelle hyvinkin kaukaa ruhjeissa levia vettäjhtavia kerrksia pitkin. Tämän seurauksena selvän phjaveden mudstumisalueen määrittäminen n vaikeaa. Tehty kepumppaus ei vaikuttanut ttamn itä- ja kaakkispulella leviin kaivihin ja phjavedenpinnan tast vaihtelevat alueella. Näin llen kallikynnykset tai savikerrkset vivat jakaa mudstuman useaksi valuma-alueeksi. Suja-alueet sijittuisivat pääsin ttamn ympärille ja sen luteispulella. Verkanin phjavesialue n laajuudeltaan erittäin pieni. Phjavesi mudstuu läheisillä kallialueilla. Ottamn suja-alueen rajat seuraisivat tdennäköisesti nykyisiä phjavesialueen rajauksia.

10 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 Timenpidesusitukset (Taulukk 9): Phjaveden laadun turvaamiseksi n vedenttamiden ympärille mahdllista hakea aluehallintvirastlta suja-alueita. 3.6 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA JA HYDROGEOLOGIA Paraisilla esiintyy pääsin puhtaaksi huuhtutuneita kallimäkiä sekä laaksjen täytteinä levia hienaineskerrstumia. Alueelle ei le kerrstunut laajja harjualueita. Pienemmissä mudstumissa levat karkearakeiset maa-ainekset vat usein rantavimien vaikutuksesta uudelleen kerrstuneita ja niissä esiintyy välikerrksina hienaineita. Lisäksi phjavesialueiden vedenhankintaa haittaavat useat kallikynnykset. Merkittävimmät sra- ja hiekkakerrstumat vat Laitila-Mynämäki-Kemiö harjujaksn kerrstumissa Sandön, Strmälön ja Sydmn phjavesialueilla. Itälänsi-suuntainen gneissivyöhyke jakaa Paraisten alueen kahtia, mutta vallitsevin kivilaji alueella n mikrkliinigraniitti. Paraisilla esiintyy myös merkittäviä kalkkikivikerrstumia. Paraisten phjavesialueista n tieta taulukssa 1. Työssä esitetyt phjaveden krkeustast vat N2000 krkjärjestelmässä ja krkeudet vat metrejä merenpinnan yläpulella. Taulukk 1. Tietja Paraisten alueella levista phjavesialueista. Phjavesialueen nimi, aluelukka Numer Bläsnäs, I Strmälö, I Vikm, I Finby, I Rsklax, I Verkan, I Hutskär, I Sijainti Parainen (Keskusta) Parainen (Airist) Parainen (Nauv) Parainen (Nauv) Parainen (Krpp) Parainen (Krpp) Parainen (Hutskari) Karttalehti Kknaispinta-ala (km²) Mudstumisalueen pinta-ala (km²) ,35 0,21 Bläsnäsin kaiv (ei vedenttama) ,28 0,91 Meri-Airist ,72 0,29 Vikm ,54 0,13 Finby ,78 0,45 Rsklax ,15 0,06 Verkan Pistemäinen Pistemäinen Kalliprakaiv Vedenttamt Akviferityyppi, imeytymiskertin Rantakerrstuma, Synkliininen (keräävä), 0,37 Delta, Sandur, 0,2 Rantakerrstuma, 0,31 Rantakerrstuma, 0,76 Rantakerrstuma, 0,2 Rantakerrstuma, Synkliininen (keräävä), 0,68 Kalliphjavesi Mssala, I Parainen (Hutskari) Pistemäinen Pistemäinen Kalliprakaiv Kalliphjavesi Bläsnäsin phjavesialue Bläsnäsin alueen keskivaiheilla kulkee lähes kk phjavesialueen halki kaakkluteis-suuntainen kalliselänne, jnka rinteeseen n kerrstunut hiekkaa ja sraa. Alueen kalliperä n amfibliittia. Phjavesialue rajautuu savikkalueisiin, kallii-

11 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 hin ja mereen. Vettäjhtavat maakerrkset jatkuvat sittain phjavesialueen itäpulella Skansenin alueella. Vesi purkautuu tiiviistä melk heiksti lajittuneesta hiekka- ja srarinteestä. Phjaveden päävirtaussuunta n kallirinteeltä khti killista, missä phjavesi purkautuu lähteestä. Paikkaan n tehty kaiv, jnka ylijuksu n purkautunut betnikuruun. Vettä n virrannut kuruun nin 15 m³/d, mutta suunnitelman laatimisen aikaan keväällä 2014 kaivsta tulevasta putkesta ei tullut vettä. Phjavesi ei näin llen kerry enää lähdealueelle rakennettuun kaivn, vaan virtaa sen hi (Kuva). Phjavettä purkaantui kuitenkin pieniä määriä useasta khtaa kaivn ympäristöstä (vunna 2007 arvilta nin 6,6 m³/d). Lähteen ympäristö n rakennettua maktitalaluetta, mikä saltaan pienentää syntyvän phjaveden määrää. Alueella ei le pienen vesimäärän takia käyttöä kaupungin vedenhankinnassa. Bläsnäsin kaivn kuiva ylijuksuputki sekä phjaveden purkautuminen kaivn ympäristöstä. Maa- ja Vesi Oy:n (1981) laatimien tutkimusten mukaan lähde sijaitsee killiseen viettävässä jyrkässä rantatörmässä. Alueelta tehtiin tutkimuksia, kun lähteen alueella li havaittu npeutuvaa ersita. Maaperä n kairausten mukaan lähteen alueella ja sen länsilunaaseen jatkuvalla laaksalueella eli arviidulla phjaveden mudstumisalueella pääsin silttiä tai silttistä hiekkaa, mutta syvemmällä esiintyy hiekkakerrksia sekä sraisia hiekkakerrksia. Lähteen ympäristössä maakerrsten paksuus n nin 1,5-4 metriä. Phjavedenpinnan krkeus li tutkimusten aikana nin 1-1,5 metrin syvyydellä maanpinnasta ja lähteen läheisyydessä phjavedenpinta viettää kaltevuudella 1:3. Tutkimusaikaan talvella lähteen eri purkauskhdista virtasi vettä nin 37,5 m³/d, mikä n humattavasti enemmän kuin lähteen nykyinen virtaama Strmälön phjavesialue Strmälön alue n phjis-etelä-suuntaiseen Laitila-Mynämäki-Kemiö harjujaksn liittyvä deltamudstuma, jka rajittuu kalliihin ja mereen. Mudstuman aines n hyvin pyöristynyttä ja lajittunutta hiekkaa ja sraa. Kallinpinnan krkeusasema

12 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 vaihtelee alueella vimakkaasti ja kalli khaa laajalti phjavesitasn yläpulelle mudstaen phjaveden virtauksen katkaisevia kallikynnyksiä. Phjavesialueen pikki jhtaa kaksi killis-lunas-suuntaista kalliselännettä, jtka jakavat phjavesiesiintymän klmeen erilliseen valuma-alueeseen. Kalli n kaivutiminnan seurauksena laajalti paljastuneena phjavesialueen keskisassa sijaitsevalla maaainesten ttalueella. Kalliperä n alueella mikrkliinigraniittia. Maa-ainesten tn seurauksena kerrspaksuudet vat hentuneet alueella humattavasti. Suunnittelukeskuksen (2003) tekemien kairausten mukaan phjavesialueen eteläisessä sassa maa-aineskupan phjalla maakerrsten paksuus n vähäinen paksuuden vaihdellessa tutkimuspieteissä välillä 1,8 6,3 metriä. Syvyydet vat samalla alueella levan kallipinnan krkeustas. Maakerrsten paksuus kupan ympäristössä n kuitenkin paikin humattavasti suurempi. Maaperä n pintasassa hiekkaa, jnka alla n hiekkaista-sraista mreenia. Tutkimuspisteissä ei havaittu phjavettä. Phjaveden päävirtaussuunta n eteläisimmällä valuma-alueella khti etelää/lunaista ja phjisimmalla valuma-alueella tdennäköisesti khti phjista. Alueilla ei le vedenhankinnan kannalta suurempaa merkitystä. Phjavesialueen keskisassa maakerrsten paksuus n Suunnittelukeskuksen kairauksissa (2003) llut enimmillään 18,5 m, mikä n samalla kallipinnan krkeustas. Maaperän kstumus vaihtelee silttisestä hiensta hiekasta kiviseen sraan. Paksuimmat karkearakeiset lajittuneet maakerrkset nin 14,4 metriä tdettiin tutkimuspisteissä 4 ja 6. Kairauspisteet sijaitsevat laajan maa-aineskupan phjalla, jten kupan ympäristössä maakerrkset saattavat lla humattavasti paksumpia. Phjavesi li alueen keskisassa nin taslla +6,80 m mpy (N2000). Phjavedenpinta li paikin lähellä maanpintaa ja syvyys maanpinnasta li 5,14 m (Hp4), 1,03 m (Hp5) ja 0,82 m (Hp6). Phjavesi virtaa kalliselänteiden välisessä painanteessa lunaaseen. Airistn matkailukeskuksen vedenttamn alueella painanteen lunaispäässä phjavesi purkautuu lähteenä maanpintaan. Maaainesalueelta suritettujen minaisantisuuspumppausten mukaan parhaat tutt livat välillä m³/d (Hp 4 ja Hp 6). Vedentn kannalta parhaimmaksi alueeksi sveltuisi tutkimusten mukaan Hp 6, mutta veden krkea mangaani-, rautaja sulfaattipitisuus vaatisivat veden käsittelyä. Vedentt alueelta vähentäisi tdennäköisesti mudstuman lunaispäässä levasta lähteestä purkautuvan phjaveden määrää sekä matkailukeskuksen vedenttamn tutta. Vunna 2004 Meri-Airistn ttamlta tehdyn kepumppauksen mukaan vedenpinta ei laskenut alueella pumppausmäärän llessa 70 m³/d Vikmin phjavesialue Vikmin rantakerrstuma n kerrstunut kalliperän ruhjevyöhykkeeseen. Mudstuman aines n sraa ja hiekkaa. Hyvin vettä jhtavien maakerrsten paksuus n pääsin nin 5-7 metriä. Mudstuma rajautuu kalli- ja mreenirinteisiin sekä savikerrksiin. Phjavedet kerääntyvät alueen keskellä levalle vedenttamlle ympäröiviltä kallin ja mreenialueilta. Phjavesi n nin 2-3 metrin syvyydessä maanpinnasta. Phjavesi virtaa ruhjevyöhykkeen suuntaisesti khti etelään. Phjavedenpinta n paikin paljastuneena mudstuman keski- ja phjissassa. Kalliperä n alueella pääsin amfibliittia. Turun vesi- ja ympäristöpiirin (1979) Vikmin vedenttamn alueelta tekemien kairausten mukaan vettäjhtavien hiekka- ja srakerrsten paksuus n alueella suurimmillaan lähes 13 metriä, mutta pääsin kerrsten paksuus n 3-9 metriä. Ottamn killispulella peltalueen takaisella metsäalueen reunalla vettäjhtavat kerrkset livat kairauspisteissä paksuimmillaan nin 5,3 metriä. Ottamn itäpulella mudstumisalueen rajan tuntumassa hiekkakerrkset yltävät nin 11 metrin sy-

13 Phjavesialueiden sujelusuunnitelma /84 vyydelle maanpinnasta, mutta alueella esiintyy nin 1,4 metriä paksu savinen välikerrs. Vikmin kepumppauksen seurauksena phjavedenpinnan muutksia li havaittavissa pumppauspaikalla sekä sen kaakkis- ja luteispuleisissa kaivissa sekä läheisessä srakupassa. Esiintymän antisuudeksi arviitiin kepumppauksen perusteella nin 280 m³/d. (Turun vesi- ja ympäristöpiiri 1979) Finbyn phjavesialue Finbyn rantakerrstuma n kerrstunut lähes itä-länsi-suuntaiseen kalliperän ruhjevyöhykkeeseen. Mudstumaa ympäröi phjis- ja eteläpulella kallipaljastumat. Rantavimat vat lajitelleet hiekka- ja sraesiintymää, jka n lähes kknaan savikerrsten peitssa. Finbyn vedenttamn alueelta tehtyjen kairausten mukaan srakerrs n paksuimmillaan nin 12,3 metriä (Turun vesi- ja ympäristöpiiri 1979). Hyvin vettäjhtavien maakerrsten paksuus n pääsin kuitenkin alle 10 metriä. Phjavesi mudstuu ympäröivillä kalli- ja mreenialueilla. Phjavesi vi virrata pitkän matkan ruhjevyöhykettä pitkin. Mudstuman phjissassa kalliperä n mikrkliinigraniittia ja eteläsassa kiillegneissiä sekä amfibliittia. Finbyn vedenttamn alueelta n tehty kaksi kepumppausta. Aikaisempi lyhytkestisempi kepumppaus ei vaikuttanut pumppauspaikan kaakkispulella levien kaivjen phjavedenkrkeuteen ja mudstuman antisuus arviitiin pidempikestista pumppausta suuremmaksi (Turun vesi- ja ympäristöpiiri 1979). Pidempikestisen kepumppauksen vaikutus li nähtävissä pumppauspaikan läheisissä havaintputkissa, mutta ei alueen kaivissa. Pumppauksen vaikutus havaintpisteiden vedenkrkeuteen li pieni, sillä pumppauspaikalla vedenpinta laski 0,26 cm ja havaintputkissa krkeusvaihtelu li pienempää. Esiintymän antisuudeksi arviitiin kepumppauksen perusteella nin 200 m³/d (Turun vesi- ja ympäristöpiiri 1992) Rsklaxin phjavesialue Rsklaxin phjavesialue n kaakk-luteis-suuntaisen ja phjis-eteläsuuntaisen kalliperän ruhjeen risteyskhtaan kerrstunut rantakerrstuma. Phjavesialueelta n kaivettu pis parhaat hiekka- ja srakerrkset. Phjavesi n näkyvissä alueen keskivaiheilla levissa maa-aineskupissa. Mudstuman aines n pääasiassa melk tiivistä hiekkaa ja sraa ja alueen phjissan kallirinteessä aines n karkeampaa kivisraa. Vettäjhtavien kerrsten paksuudet vaihtelevat llen paksuimmillaan nin 6 metriä. Kallinpinta n vedenttamn ympäristössä nin 6-8 metrin syvyydessä maanpinnasta. Kalliperä n phjavesialueen phjissassa amfibliittia ja eteläsassa kiillegneissiä. Phjavedenpinnan tast vaihtelevat alueella ja siitä vidaan päätellä, että kallikynnykset tai tiiviin maalajin kerrkset rikkvat phjavesimudstuman yhtenäisyyttä. Vedenpinnan tasvaihtelu n vimakasta erityisesti alueen länsisassa. Phjavesialueen sijaitessa kalliperän ruhjeiden risteyskhdassa n mahdllista, että phjavesi kulkeutuu alueelle hyvinkin kaukaa ruhjeissa levia vettäjhtavia kerrksia pitkin. Tämä vaikeuttaa selvän phjaveden mudstumisalueen määrittämistä. Alueen hydrgelgisista lsuhteista jhtuen tarkkja phjaveden virtaussuuntia n vaikea määrittää, mutta päävirtaussuunnan vidaan lettaa levan kaakkn. Rsklaxin vedenttamn alueelta Turun vesi- ja ympäristöpiiri (1988) n surittanut kepumppauksen tehlla 260 m³/d. Pumppauksen seurauksena vedenpinta laski pumppauspisteessä 1,1 metriä ja palautui entiselleen runsaassa viikssa.

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Pohjavesi AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 (painettu), ISSN 2341-6416 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot