Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23. Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 74 Julkiset ilmoitusasiat 5 75 Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Esko Keskisen oikaisuvaatimus Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Keskeneräiset asiat Muut asiat 21

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Liukkonen Pekka puheenjohtaja Bågman Rauno varapuheenjohtaja puh.johtaja 77 ja 78 ajan. Jaatinen Tarja jäsen Vanhatalo Jouko jäsen Voutilainen Helena jäsen Ainali Sakari khall puheenjohtaja poistui klo 18:30 Makkonen Leena khall edustaja Lehtonen Jukka S. vt. rak.tarkastaja, esittelijä Saikkonen Terttu pöytäkirjanpitäjä Poissa Haapala Keijo jäsen Lehtovalo Taina jäsen Linturi-Sahlman Sari vt. kunnanjohtaja Suuronen Pentti tekninen johtaja Allekirjoitukset Pekka Liukkonen Puheenjohtaja Terttu Saikkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Tarja Jaatinen Pöytäkirjan tarkastaja Helena Voutilainen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä klo 9:12

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastustapa Ympltk 72 Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Jaatinen ja Helena Voutilainen.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympltk 73 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Julkiset ilmoitusasiat Ympltk 74 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Lautakunnan tietoon saatetaan: - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Markku Liimataisen rakennusvalvonnasta tekemään kanteluun - Ely-keskuksen lausunto vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta (Käpyranta-tila) - Ely-keskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perustaminen Toivakan kylään Kääntölä RN:o 3:69 tilalle (Mikko Hakanen) - Ely-keskuksen kirje Maalämpökaivot ja maalämpökentät pohjavesialueilla - Ely-keskuksen lausunto Huikon Kyläseura ry:n maalämpöputkiston sijoittamisesta pohjavesialueelle - Ely-keskuksen päätös Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vv Ely-keskuksen lausunto Anaika Wood Ltd:n ympäristölupahakemuksesta - Jyväskylän kaupungin perusturvaltk:n ympäristöterveysjaoston lausunto Anaika Wood Ltd Oy:n ympäristölupahakemuksesta - Sora-Manninen Oy:n ilmoitus Lammintaus-tilalla suoritettavasta murskauksesta - Maansiirto Viiala ky:n ilmoitus ettei Kalliorinteen tilalla ole otettu maa-aineksia v Keski-Suomen Liiton ilmoitus Valitus Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen on hylätty (Uuraisilla oleva Ruotokassin arvokas harjualue) - Patterointi-ilmoitukset: Raija-Liisa Tuovinen, Jari Salokas - Julkipanot vt. rakennustarkastajan , , ja antamista päätöksistä - Kunnassa alkaa Keski-Suomen maakunnallinen modernin rakennusperinnön inventointihanke. Hanke kohdistuu v jälkeiseen aikaan ja kohteet ovat julkisia-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä -ympäristöjä, erilaisia asuinrakennuksia pihapiireineen, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita - Avin lausuntopyyntö MidFin Oy.n raskaan kaluston ajoharjoitteluradasta, Keski-Suomen Moottorikerho ry:n sekä Keski-Suomen Mikrorata Oy:n radasta. Kunnanhallitus ja ympäristölautakunta ovat v antaneet asiasta lausuntonsa. Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta merkitsee julkiset ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Ympltk Valmistelija(t): Esko Keskinen ja Terttu Saikkonen Joel Jyrinki hakee saapuneella hakemuksella poikkeamislupaa erillissaunan ra ken ta mi seen Toi va kan kylän Lääkärintalon tilalle 5:141. Poikkeusta haetaan MRL perusteella MRL , 117 ja135 :ä, Toi va kan kir konseudun asemakaavan korttelin 2 rakennusalaa, Toi vakan kun nan ra kennusjärjestystä sekä Toi va kan kun nan ympäristönsuoje lua koske vista määräyksistä. Hakemuksen perustelut "Haen tilapäisesti poikkeuslupaa kesäkäyttöön tulevalle pienelle pihasaunalle. Myöhemmin kyseiselle paikalle on suunnitteilla kunnollinen myös talvikäyttöön tuleva sauna. Aikaisemmin kyseisellä kaava-alueella on ollut sauna. Myös Saarisen järven rannalla on useita vastaavasti rakennettuja saunoja rantaan nähden. Saunan paikka on valittu tarkoin korkeus- ja siirtomahdollisuus huomioiden, rinteen alaosa (Liite 1). Saunassa on Labkon 3000 l umpiviemäri, joten pesuvesiä ei mene luontoon. Viemärin paikka on suunniteltu tarkasti korkeuserot ja maa-aines huomioiden. Viemäri tyhjennetään pumppuautolla. Pieni sauna mahdollistaa rantaan myös riittävästi viheraluetta, jolloin valumisvedet pääsevät imeytymään ennen vesistöön joutumista. Järveltä katsottuna sauna sopii mielestäni hyvin kyseiseen kohtaan, myös värit suunnitellaan sopivaksi ok-taloon ja muuhun maisemaan nähden. Saunan perustustyöt on tehty asiaan kuuluvalla tavalla ja RI Jorma Kinnusen perustusohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä on rajanaapureiden kuulemisilmoitus, jonka mukaan kumpikin rajanaapuri on ilmoittanut kantanaan hakemukselle "Ei estettä". Li säksi liitteinä ovat rakennustarvikevalmistajien esitteet pääpiirustuskopioi neen, ni miö tön ase ma piir ros sekä hakijan ottamat valokuvat, joista yksi on väri tys ha vainne ku va. Sovellettavat määräykset Lainsäädäntö MRL mukaan asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asema-kaavassa. MRL 117 määritetään rakentamiselle asetettavat vaatimukset. Pykälän en-

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta simmäisen momentin mukaan rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympä ris töön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaa timukset MRL mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. MRL 135 määrätään rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueella. MRL 171 säädetään poikkeamisvallasta. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on vähäistä suuremmasta rakennusoikeuden ulottamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta. MRA 85.2 mukaan hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Asemakaava Toivakan kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 2 on hyväksytty valtuustossa Asemakaavassa rakennusala ja istutettavan alueen osa on esi tetty kaavamerkinnöin. Asemakaavamääräyksissä todetaan erikseen: "Koko kaava-alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Asemakaavan kuvauksessa sekä rakentamistapaohjeissa ja -suosituksissa to de taan: Kaavaratkaisun periaate noudat te lee korttelissa toteutuneen maankäytön tavoitteita (Kohta 3.2). Rantaan on kaavassa osoitettu istutettava vyöhyke. Koneellista maaperän tai rantaviivan muokkausta, myös aallonmurtajan rakentamista vyöhykkeelle tulee välttää. Istutettavalle vyöhykkeelle sekä ranta-alueelle ja tonttien itä-reunaan voidaan rakentaa keveitä puuraken teita kulkua ja oleskelua varten. Laiturit suositellaan rakennettavaksi enintään 7m:n pituisiksi rantaviivasta (Kohta 3.5.2). Muutosalue on pohjavesialueella. Kaavamääräyksellä erityisesti korostetaan pohjaveden määrän ja laadun suojelua (Kohta 3.5.5) Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteissä 6 ja 7 on muutosalueelle esi tetty kaksi erillissaunarakennusta, joista toinen on merkitty sijaitsevaksi aiemmin puretun, vanhan saunan paikalla. Lopullisesta, vahvistetusta kaavasta ne ovat kuitenkin poistettu maankäytön ta voit teita vaarantavina. Sen sijaan alue on kaavassa määrätty istutettavaksi alu een osaksi. Rakennusalanpuoleiseen reunaan on määrätty istutetta vaksi taik ka säilytettäväksi puurivi.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toivakan kunnan rakennusjärjestys Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen 11 todetaan: Ellei asemakaavassa toisin määrätä, rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella, 2) katokset, erkkerit, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ulokkeet 3) avokuistit, portaat, ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksytorvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan. Tästä järjestelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä naapureille ja hankkeen tulee sopeutua ympäristöön. Rakennusjärjestyksen 21 todetaan: Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näi hin verrattavaa työtä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa: 1) asemakaava-alueella Toivakan kunnan ympristönsuojelumääräykset Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan rakennuspaikka sijaitsee jätevesijärjestelmien tiukennetun puhdistusvaatimuksen alueella, ts. sekä 1-luokan pohjavesialueella että ranta-alu eel la. Toi va kan kunnan ympäristö- ja ra ken nusvalvontaviranomainen edellyttää kiinteis töjä liittymään vie märi ver kos toon ve si huol to lai toksen toiminta-alueella. Toimivalta MRL mukaan asiassa toimivaltainen viranomainen on elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennusvalvonnassa havaittua Rakennustarkastaja kävi kiinteistöllä ja totesi, että po. kiinteistölle, asemakaavassa viheralueeksi merkitylle osalle, oli rakennettu sauna jätevesijärjestelmineen. Lisäksi koko viheralue oli käsitelty koneellisesti ja alueelle oli levitetty kiviaineksia suodatinkankaan päälle. Rantaa oli myös ruopattu. Viheralueella kasvavista koivuista oli pääteltävissä, että ne olivat kärsi neet maan käsittelystä.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Saunarakennus oli perustettu tiivistämättömän murskekerroksen päälle, irral listen pilariharkkojen varaan. Harkkojen alle oli asennettu irralliset betoni laatat. Saunan asuinrakennuksenpuoleisella sivulla oli näkyvissä noin met rin pituinen osa vie mä ri put kea, jo ka oli asennettu maan päälle. Viemäriput ki oli liitetty saunan lattiakaivoon ja näkyvissä oleva toinen pää johti maan sisään. Kiinteistönomistajan kertoman ja hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan viemäriputki on liitetty maan sisään asennettuun umpisäiliöön. Kiinteistön viemäriverkoston liittymäkaivo sijaitsee aivan umpisäiliön vieressä. Rakennus oli tarkastushetkellä silmämääräisesti arvioiden ja kuvista ilmene vällä tavalla harjansuuntaisesti noin 10 cm kallellaan. Rantaan oli asennettu kuvassa näkyvä painevesiautomaatti, jonka imuputki oli asennettu järveen ja jonka paineputki johti saunalle. Kiinteistölle ei oltu haettu rakennus- eikä maisema työlupaa. Rakennustarkastaja ohjeisti kiinteistönomistajaa hakemaan saunalle poikkeamislupaa viipymättä. Samalla hän kielsi jatkamasta rakennustyötä sekä käyt tä mäs tä sau naa ennen kuin sille on myönnetty lainvoimainen ra ken nus lupa. Mää räystä ei tuolloin annettu kirjallisesti, mutta kiinteistön omis ta ja lu pasi noudat taa suullises ti annettua määräystä. Rakennustarkastaja antoi kiinteistönomistajalle MRL mukaisen kirjallisen määräyksen rakennustyön keskeyttämisestä saunan rakennustyön ja maanrakennustyön osalta. Lisäksi rakennustarkastaja kielsi MRL 153 perusteella saunan käytön, koska sitä ei ole loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön. Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ettei poikkeusta edellä mainituista määräyksistä tulisi myöntää. Lisäksi ympäristölautakunta pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kantaa niistä toimista, joihin kunnan tulee ryhtyä ilman maisema työlupaa suoritettujen maanrakennustöiden osalta. Ympäristölautakunta pysyttää MRL mainitulla tavalla rakennustarkas ta jan an ta man mää räyksen töiden keskeyttämisestä sekä saunan rakentamisen että asemakaa vassa viheralueeksi osoitetun alueen maanrakennustöiden osalta. Ympäris tölautakunta kieltää saunan käyttämisen, koska sitä ei ole MRL 153 mää räysten mukaisesti loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut Poikkeaminen edellä esitetyistä määräyksistä aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, alueiden käytön järjestämiselle sekä kiinteistönomistajien tasapuoliselle kohtelulle. Aiemmat, määräysten vastaiset päätökset eivät ole ennakkotapauksia, eikä niitä tule soveltaa lupahar kinnassa. Hakemuksessa ei ole esitetty MRL 171 ja MRA 85.2 mainittuja tai niihin rinnastettavia erityisiä syitä. Rakennus ei täytä käyttötarkoituksessaan, etenkään asemakaava-alueella, MRL 117 edel ly tet ty jä vaatimuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan so vel tu vuu ten sa suhteen. Se ei myöskään täytä rakennukselta edellytettäviä olen naisia teknisiä perusvaatimuksia. Päätös Ympltk Hyväksyttiin. Valmistelija(t): tekninen johtaja Pentti Suuronen Ympäristölautakunnalle on saapunut Joel Jyringiltä kirjallinen oikaisuvaatimus koskien rakentamisrikkomuksen ja poikkeamishakemuksen käsittelyä. (Lääkärintalo ). Rakennustarkastaja Esko Keskinen on antanut kirjallisen lausunnon oikaisuvaatimuksesta. 46 :ssä tehdystä poikkeamislupahakemusta koskevasta päätöksestä on asetettu kuntalain 91 :n mukainen muutoksenhakukielto perusteluineen, koska kysymyksessä on asian valmistelu. Keski-Suomen ely-keskuksen Kari Huntukselta on tullut tieto ja päätös siitä, että Joel Jyringin poikkeamishakemuksen käsittely siirretään Toivakan kunnalle. Huntus on esittänyt sähköpostilla että asiaan voidaan palata jokavuotisessa kunnan ja Ely-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa lokakuun alkupuolella. Lautakunta voi myös tarvittaessa tehdä katselmuksen tontilla. Rakentamisrikkomusta koskevan 48 :n osalta todetaan, että lautakunta on kokouksessaan jättänyt asian käsittelyn pöydälle odottamaan päätöstä poikkeamisasiassa.

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus Asian käsittely jätetään pöydälle. Päätös Esko Keskinen jääväsi itsensä, jolloin esittelijänä toimi Pentti Suuronen. Hyväksyttiin ehdotus. Jouko Vanhatalo esitti Rauno Bågmanin kannattamana, että rakennuspaikalla pidetään katselmus. Lautakunta päätti pitää katselmuksen seuraavan kokouksen yhteydessä. Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Suuronen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ympäristölautakunta suorittaa kokouksen alussa katselmuksen kiinteistöllä Lääkärintalo , osoitteessa Toivakantie 56. Lautakunta päättää kehottaa Jyrinkiä hakemaan väliaikaista rakennuslupaa tontilleen rakennetulle saunalle. Katselmusta ei pidetty. Vt. rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätös Ympltk 75 Hyväksyttiin. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ely-keskuksen kanssa asiasta käydyn keskustelun pohjalta maanomistaja velvoitetaan siirtämään saunarakennus asemakaavan osoittamalle rakennusalalle. Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä maanomistajaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Ympltk Valmistelija(t): Rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastaja totesi tarkastuskäynnillään Nisu-Rantalan kiinteistöllä, et tä rakennusluvalla rakennettu saunarakennus ei ole lupaehtojen ja kaavan mukainen. Rakennusluvassa oli myönnetty oikeus rakentaa oi keus vai kut tei sen ran taosa yleiskaavan mukaisesti saunarakennus 15 metrin etäi syy delle rantaviivasta. Rakennusluvassa oli sallittu 3 m2 kerrosalaylitys si ten, et tä myönnetyksi kerrosalaksi oli merkit ty 28 m2. Luvassa oli lisäksi merkitty noudateta vak si: -selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta -pääpiirustukset -rakennushankeilmoitus RH1 -selvitys naapureiden kuulemisesta 3 kpl -jätevesien käsittelysuunnitelma Rakennustarkastaja havaitsi tarkastuksen yhteydessä, että rakennuksen rannanpuoleisessa päädyssä oleva, pinta-alaltaan 18,5 m2 suuruinen terassi oli lasitettu kokonaisuudessaan ja terassin kulkuaukkoon oli asennettu ulko-ovi. Lasituksen alapuolinen seinän osa oli rakennettu umpeen. Syntyneeseen huonetilaan oli sijoitettu tavanomaisia huonekaluja. Tu paan oli asennettu keittiökalusteet. Pesuhuoneessa oli muun muassa vesitoi minen WC-is tuin, suih ku sekä pyykinpesukone. Saunaan, lauteiden alle, oli asennettu lämmin vesivaraaja. Nykyiseltä omistajilta saadun alustavan selvityksen mukaan kiin teis tön kaik ki jätevedet menevät noin 10 m3 suuruiseen umpisäiliöön. Lisäksi he kertoivat, että ostaessaan kiinteistön kesäkuussa 2011, sitä oli markkinoitu vapaa-ajanasuntona. Kertomansa mukaan he eivät ole olleet tietoisia siitä, että rakennus ei ole rakennusluvan ja kaavan mukainen. Rakennustarkastaja antoi suoritetusta tarkastuksesta omistajalle rakennuskatselmuspöytäkirjan, jossa hän määräsi haettavaksi rakennuslupaa käyt tötarkoituksen muutokselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi, ja jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee raken-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: nu määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain 185 mukaan se, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhkan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai mää räystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Ympäristölautakunta päättää ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten. Lisäksi kiinteistönomistajan tulee hakea poikkeamislupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi tai rakennuslupaa rakennuksen korjaamiseksi kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiseksi mennessä sillä uhalla, että rakennusvalvontaviranomainen mää rää kiin teis tön käyt tö kieltoon lukien. Lisäksi kiinteistön omis ta jalle voidaan erikseen tehtävällä päätöksellä määrätä uhkasakko ja teettämisuhka. Ympäristölautakunta toteaa, että tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää olosuhde huo mioiden vähäisenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ympltk Valmistelija(t): rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastajan ehdotus Hakija ei ole hakenut aiemmin tehdyssä päätöksessä määrättyä rakennuslupaa. Rakennus asetetaan käyttökieltoon lukien.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asianajaja Pekka Suojanen Asianajotoimisto Suojanen& Alanen Oy:stä on lähettänyt sähköpostitse kirjeen, jossa esitetään että ympäristölautakunta siirtäisi käyttökiellon täytäntöönpanoa toistaiseksi. Pekka Suojasen esitti rakennustarkastajan kanssa käymässä puhelinkeskustelussa, että täytäntöönpanoa lykättäisiin, koska myyjä ja ostaja ovat mahdollisesti pääsemässä asiassa sopimukseen. Keskustelussa sovittiin lykkäämisen määräajaksi Edellä mainituilla peruteilla ympäristölautakunta päättää lykätä rakennuksen käyttökiellon täytäntöönpanoa saakka. Päätös Ympltk 76 Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Vt. rakennustarkastaja on ilmoittanut Tuula ja Jari Meinanderille, että käyttökieltoa ei panna toimeen Ympäristölautakunta käsittelee asiaa esille tulleiden seikkojen pohjalta. Vt. rakennustarkastaja ehdotti kokouksessa, että rakennukselle on haettava lupaa käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnoksi. Myöhemmin, kun Ao-tontille on valmistunut asuinrakennus, samalla muutetaan olevan rakennuksen käyttötarkoitus saunaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Ainali poistui kokouksesta klo

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Esko Keskisen oikaisuvaatimus Ympltk 77 Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ympäristölautakunnan perustelut vaatimuksiin Esko Keskinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnan puheenjohtajan päätöksestä olla lähettämättä ympäristölautakunnan kokouksen esityslista ja katselmuskutsu Lääkärintalo-nimiselle kiinteistölle Keskisen pyynnöstä huolimatta. Ympäristölautakunta päätti :ssä 53 pitää katselmuksen seuraavan kokouksensa yhteydessä Toivakantie 56 kiinteistöllä. Katselmus peruttiin ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätöksellä. Keskinen pyytää, "että ympäristölautakunta oikaisee viipymättä puheenjohtaja Pekka Liukkosen päätöksen olla lähettämättä minulle pyynnöstäni huolimatta kutsua Lääkärintalo-kiinteistöllä, osoitteessa Toivakantie 56, toimitettavaan katselmukseen sekä päätöksen olla toimittamatta pyynnöstäni huolimatta ympäristölautakunnan kokouksen esityslistaa." Lisäksi Keskinen pyytää sähköpostitse , että lautakunta "arvioisi oikaisuvaatimusta käsitellessään oikeudellisesti myös sitä, onko puheenjohtajilla ollut oikeus päättää rakennusvalvontaviranomaisen päättämän katselmuksen toimittamatta jättämisestä. Ympäristölautakunnan tulee antaa asiassa perusteltu päätöksensä, josta ilmenee toimivaltakysymyksen lisäksi myös perusteet katselmuksen toimittamatta jättämisen syistä sekä sovelletut lainkohdat." Toivakan kunnassa voimassaolevan hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 57 :n perusteella lautakunnan kokoukset ovat suljettuja. Kokoukset ovat julkisia vain, jos lautakunta on niin päättänyt. Lautakunnan kokouksessa ei saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Toivakan hallintosäännön 10 :n mukaan muiden henkilöiden kuin jäsenen läsnäolosta päättää ao. toimielin. Puheenjohtaja teki päätöksen katselmuksen peruuttamisesta sen jälkeen, kun ilmeni, että Ely-keskuksen kanssa jo sovittu neuvottelu siirtyisi, koska lautakunta halusi ennen päätöksentekoa saada ympäristökeskuksen edustajien kannanoton asiaan. Hallintosäännön perusteella lautakunnan puheenjohtaja on ollut toimivaltainen peruuttamaan katselmuksen. Hallintolain 37 :n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain perusteella Keskinen ei ole asianosainen eikä viran-

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta omainen, koska kunnanhallitus oli jo purkanut Keskisen virkasuhteen koeaikana. Lisäksi Esko Keskinen itse on Jyringin oikaisuvaatimuksesta ympäristölautakunnalle antamassaan lausunnossa todennut olevansa Hallintolain mukaisella tavalla esteellinen osallistumaan asian jatkokäsittelyyn. Kunta voi harkintansa mukaan tiedottaa myös sellaisista asioista, joita koskevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia; kuten esityslista. Toivakan kunnassa lautakuntien esityslistoja ei julkaista. Ehdotus Päätös Ympäristölautakunta hylkää Esko Keskisen tekemän oikaisuvaatimuksen liitteineen em. perustein. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Pekka Liukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Huikon Kyläseura ry hakee toimenpidelupaa maalämpöputkien kaivamiseen Huikon Kylätalolta Mäntyahon peltoon. Runkolinjaa rakennetaan 150 m, peltoon sijoitetaan 3 kpl n. 300 m:n lenkkiä. Toimenpidehakemuksen johdosta on naapurien kuuleminen suoritettu, eikä heillä ole huomauttamista hakemuksesta. Toivakan kunnan ja Huikon Kyläseura ry:n välillä on laadittu sopimus johdon rakentamisesta kunnan omistaman Majapelto 1:306 tilan läpi. Martti ja Kaarina Mäkelä ovat antaneet suostumuksen putkien sijoittamiseen omistamalleen Mäntyahon tilalle. Suostumuksen mukaan putket tulee sijoittaa pellolle rajan läheisyyteen siten, että rajaojat ovat mahdollista perata. Putkiston sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ään on lisätty 12 momentti, joka koskee lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa. Lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy riskejä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen, pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Lisäksi ongelmia saattaa aiheutua putkiston toimivuuteen liittyvistä ongelmista. Ympäristöministeriön asiasta antaman ohjeen mukaan toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen voidaan evätä esim. tilanteissa, joissa halutaan porata lämpökaivo tai asentaa lämmönkeruuputkisto merkittävälle pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa, porakaivoa, rengaskaivoa, rakennusta, tontin rajaa taikka viemäriä tai vesijohtoa. Ennen luvan käsittelyä olisi syytä selvittää pohjaveden virtaussuunta alueella, pohjavesikerroksen paksuus sekä kallioperän ruhjeet suunnitellun lämpökaivon kohdalla. Lautakunta päättää pyytää asiasta Ely-keskuksen lausunnon, koska lämpö-

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kaivon sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Puheenjohtaja jääväsi itsensä esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman. Keijo Haapala Huikon Kyläseura ry:n jäsenenä jääväsi itsensä. Haapala ja Liukkonen poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Päätös Päätettiin pyytää Ely-keskuksen lausunto asiasta. Lupa myönnettiin seuraavin ehdoin, mikäli Ely-keskuksen lausunto on myönteinen. Maaputkisto pitää olla yhtenäinen jakokaivolle. Jakokaivon pitää olla pohjallinen, tiivis. Maalämpöpumpulla pitää olla hälytin maapiirissä olevan paineen laskiessa. Maapiirin putkistoon hyväksytään ainoastaan etanoli. Ympltk 78 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ely-Keskus on antanut asiasta lausunnon. Lausunnossaan "Ely-keskus katsoo, että maalämpöputkistot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle, koska siitä saattaa aiheutua VL 3:2 :n (pohjaveden muuttamiskielto) ja/tai YSL 8 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Myös YSL 7 :n mukainen maaperän pilaantuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa maalämpöputkisto tulisi sijoittumaan I luokan pohjavesialueelle ja Huikon pohjavedenottamon sekä kahden porakaivon läheisyyteen. Mikäli kunta kuitenkin katsoo, että maalämpöputkiston luvan myöntämiselle on edellytyksiä, tulisi Huikon kyläseura ry:n hakea Aluehallintovirasto lupa (AVI) suunnitellulle toiminnalle." Huikon Kyläseura ry on toimittanut lisäselvityksiä maalämpöhankkeesta. Lisäselvityksestä ei kuitenkaan käy selville putkistossa käytettävän aineen nimi, myöskään koneen merkki ei ole vielä tiedossa. Lautakunta myöntää Huikon Kyläseura ry:lle luvan putkien sijoittamiseen ja kokoojakaivon rakentamiseen pohjavesialueen ulkopuolelle ely-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hankkeessa on muiltakin osin noudatettava ely-keskuksen Huikon Kyläseura ry:lle antamassa lausunnossa esitettyjä seikkoja. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Puheenjohtaja Pekka Liukkonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Keskeneräiset asiat Ympltk 79 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti tarkistetaan edellisissä kokouksissa tehdyt päätökset ja keskeneräiset asiat. - Havulankankaan teollisuusalueen kiinteistöjen viemäriliittymät ja öljysäiliöiden kunnostaminen ( ) Ehdotus: Päätös: Todetaan edellä mainittujen asioiden käsittelytilanne. Todettiin.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 23 Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaavan muutos Oravasaaren

Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 23 Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaavan muutos Oravasaaren Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2012 1 / 11 Ympäristölautakunta 12.04.2012 Aika 12.04.2012 klo 18:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2017 1 / 13 Sivistystoimenlautakunta 14.03.2017 Aika 14.03.2017 klo 16:30-17:25 Paikka Toivakan koulukeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2017 1 / 11 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 15:04-18:07 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 14. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:05. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 14. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:05. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 14 Sivistystoimenlautakunta 16.05.2017 Aika 16.05.2017 klo 16:30-17:05 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 12. Ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 12. Ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 / 12 Ympäristölautakunta 14.06.2017 Aika 14.06.2017 klo 16:30-18:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot