Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23. Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 74 Julkiset ilmoitusasiat 5 75 Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Esko Keskisen oikaisuvaatimus Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Keskeneräiset asiat Muut asiat 21

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Liukkonen Pekka puheenjohtaja Bågman Rauno varapuheenjohtaja puh.johtaja 77 ja 78 ajan. Jaatinen Tarja jäsen Vanhatalo Jouko jäsen Voutilainen Helena jäsen Ainali Sakari khall puheenjohtaja poistui klo 18:30 Makkonen Leena khall edustaja Lehtonen Jukka S. vt. rak.tarkastaja, esittelijä Saikkonen Terttu pöytäkirjanpitäjä Poissa Haapala Keijo jäsen Lehtovalo Taina jäsen Linturi-Sahlman Sari vt. kunnanjohtaja Suuronen Pentti tekninen johtaja Allekirjoitukset Pekka Liukkonen Puheenjohtaja Terttu Saikkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Tarja Jaatinen Pöytäkirjan tarkastaja Helena Voutilainen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä klo 9:12

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastustapa Ympltk 72 Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Jaatinen ja Helena Voutilainen.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympltk 73 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Julkiset ilmoitusasiat Ympltk 74 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Lautakunnan tietoon saatetaan: - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Markku Liimataisen rakennusvalvonnasta tekemään kanteluun - Ely-keskuksen lausunto vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta (Käpyranta-tila) - Ely-keskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perustaminen Toivakan kylään Kääntölä RN:o 3:69 tilalle (Mikko Hakanen) - Ely-keskuksen kirje Maalämpökaivot ja maalämpökentät pohjavesialueilla - Ely-keskuksen lausunto Huikon Kyläseura ry:n maalämpöputkiston sijoittamisesta pohjavesialueelle - Ely-keskuksen päätös Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vv Ely-keskuksen lausunto Anaika Wood Ltd:n ympäristölupahakemuksesta - Jyväskylän kaupungin perusturvaltk:n ympäristöterveysjaoston lausunto Anaika Wood Ltd Oy:n ympäristölupahakemuksesta - Sora-Manninen Oy:n ilmoitus Lammintaus-tilalla suoritettavasta murskauksesta - Maansiirto Viiala ky:n ilmoitus ettei Kalliorinteen tilalla ole otettu maa-aineksia v Keski-Suomen Liiton ilmoitus Valitus Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen on hylätty (Uuraisilla oleva Ruotokassin arvokas harjualue) - Patterointi-ilmoitukset: Raija-Liisa Tuovinen, Jari Salokas - Julkipanot vt. rakennustarkastajan , , ja antamista päätöksistä - Kunnassa alkaa Keski-Suomen maakunnallinen modernin rakennusperinnön inventointihanke. Hanke kohdistuu v jälkeiseen aikaan ja kohteet ovat julkisia-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä -ympäristöjä, erilaisia asuinrakennuksia pihapiireineen, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita - Avin lausuntopyyntö MidFin Oy.n raskaan kaluston ajoharjoitteluradasta, Keski-Suomen Moottorikerho ry:n sekä Keski-Suomen Mikrorata Oy:n radasta. Kunnanhallitus ja ympäristölautakunta ovat v antaneet asiasta lausuntonsa. Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta merkitsee julkiset ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Ympltk Valmistelija(t): Esko Keskinen ja Terttu Saikkonen Joel Jyrinki hakee saapuneella hakemuksella poikkeamislupaa erillissaunan ra ken ta mi seen Toi va kan kylän Lääkärintalon tilalle 5:141. Poikkeusta haetaan MRL perusteella MRL , 117 ja135 :ä, Toi va kan kir konseudun asemakaavan korttelin 2 rakennusalaa, Toi vakan kun nan ra kennusjärjestystä sekä Toi va kan kun nan ympäristönsuoje lua koske vista määräyksistä. Hakemuksen perustelut "Haen tilapäisesti poikkeuslupaa kesäkäyttöön tulevalle pienelle pihasaunalle. Myöhemmin kyseiselle paikalle on suunnitteilla kunnollinen myös talvikäyttöön tuleva sauna. Aikaisemmin kyseisellä kaava-alueella on ollut sauna. Myös Saarisen järven rannalla on useita vastaavasti rakennettuja saunoja rantaan nähden. Saunan paikka on valittu tarkoin korkeus- ja siirtomahdollisuus huomioiden, rinteen alaosa (Liite 1). Saunassa on Labkon 3000 l umpiviemäri, joten pesuvesiä ei mene luontoon. Viemärin paikka on suunniteltu tarkasti korkeuserot ja maa-aines huomioiden. Viemäri tyhjennetään pumppuautolla. Pieni sauna mahdollistaa rantaan myös riittävästi viheraluetta, jolloin valumisvedet pääsevät imeytymään ennen vesistöön joutumista. Järveltä katsottuna sauna sopii mielestäni hyvin kyseiseen kohtaan, myös värit suunnitellaan sopivaksi ok-taloon ja muuhun maisemaan nähden. Saunan perustustyöt on tehty asiaan kuuluvalla tavalla ja RI Jorma Kinnusen perustusohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä on rajanaapureiden kuulemisilmoitus, jonka mukaan kumpikin rajanaapuri on ilmoittanut kantanaan hakemukselle "Ei estettä". Li säksi liitteinä ovat rakennustarvikevalmistajien esitteet pääpiirustuskopioi neen, ni miö tön ase ma piir ros sekä hakijan ottamat valokuvat, joista yksi on väri tys ha vainne ku va. Sovellettavat määräykset Lainsäädäntö MRL mukaan asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asema-kaavassa. MRL 117 määritetään rakentamiselle asetettavat vaatimukset. Pykälän en-

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta simmäisen momentin mukaan rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympä ris töön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaa timukset MRL mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. MRL 135 määrätään rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueella. MRL 171 säädetään poikkeamisvallasta. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on vähäistä suuremmasta rakennusoikeuden ulottamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta. MRA 85.2 mukaan hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Asemakaava Toivakan kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 2 on hyväksytty valtuustossa Asemakaavassa rakennusala ja istutettavan alueen osa on esi tetty kaavamerkinnöin. Asemakaavamääräyksissä todetaan erikseen: "Koko kaava-alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Asemakaavan kuvauksessa sekä rakentamistapaohjeissa ja -suosituksissa to de taan: Kaavaratkaisun periaate noudat te lee korttelissa toteutuneen maankäytön tavoitteita (Kohta 3.2). Rantaan on kaavassa osoitettu istutettava vyöhyke. Koneellista maaperän tai rantaviivan muokkausta, myös aallonmurtajan rakentamista vyöhykkeelle tulee välttää. Istutettavalle vyöhykkeelle sekä ranta-alueelle ja tonttien itä-reunaan voidaan rakentaa keveitä puuraken teita kulkua ja oleskelua varten. Laiturit suositellaan rakennettavaksi enintään 7m:n pituisiksi rantaviivasta (Kohta 3.5.2). Muutosalue on pohjavesialueella. Kaavamääräyksellä erityisesti korostetaan pohjaveden määrän ja laadun suojelua (Kohta 3.5.5) Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteissä 6 ja 7 on muutosalueelle esi tetty kaksi erillissaunarakennusta, joista toinen on merkitty sijaitsevaksi aiemmin puretun, vanhan saunan paikalla. Lopullisesta, vahvistetusta kaavasta ne ovat kuitenkin poistettu maankäytön ta voit teita vaarantavina. Sen sijaan alue on kaavassa määrätty istutettavaksi alu een osaksi. Rakennusalanpuoleiseen reunaan on määrätty istutetta vaksi taik ka säilytettäväksi puurivi.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toivakan kunnan rakennusjärjestys Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen 11 todetaan: Ellei asemakaavassa toisin määrätä, rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella, 2) katokset, erkkerit, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ulokkeet 3) avokuistit, portaat, ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksytorvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan. Tästä järjestelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä naapureille ja hankkeen tulee sopeutua ympäristöön. Rakennusjärjestyksen 21 todetaan: Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näi hin verrattavaa työtä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa: 1) asemakaava-alueella Toivakan kunnan ympristönsuojelumääräykset Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan rakennuspaikka sijaitsee jätevesijärjestelmien tiukennetun puhdistusvaatimuksen alueella, ts. sekä 1-luokan pohjavesialueella että ranta-alu eel la. Toi va kan kunnan ympäristö- ja ra ken nusvalvontaviranomainen edellyttää kiinteis töjä liittymään vie märi ver kos toon ve si huol to lai toksen toiminta-alueella. Toimivalta MRL mukaan asiassa toimivaltainen viranomainen on elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennusvalvonnassa havaittua Rakennustarkastaja kävi kiinteistöllä ja totesi, että po. kiinteistölle, asemakaavassa viheralueeksi merkitylle osalle, oli rakennettu sauna jätevesijärjestelmineen. Lisäksi koko viheralue oli käsitelty koneellisesti ja alueelle oli levitetty kiviaineksia suodatinkankaan päälle. Rantaa oli myös ruopattu. Viheralueella kasvavista koivuista oli pääteltävissä, että ne olivat kärsi neet maan käsittelystä.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Saunarakennus oli perustettu tiivistämättömän murskekerroksen päälle, irral listen pilariharkkojen varaan. Harkkojen alle oli asennettu irralliset betoni laatat. Saunan asuinrakennuksenpuoleisella sivulla oli näkyvissä noin met rin pituinen osa vie mä ri put kea, jo ka oli asennettu maan päälle. Viemäriput ki oli liitetty saunan lattiakaivoon ja näkyvissä oleva toinen pää johti maan sisään. Kiinteistönomistajan kertoman ja hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan viemäriputki on liitetty maan sisään asennettuun umpisäiliöön. Kiinteistön viemäriverkoston liittymäkaivo sijaitsee aivan umpisäiliön vieressä. Rakennus oli tarkastushetkellä silmämääräisesti arvioiden ja kuvista ilmene vällä tavalla harjansuuntaisesti noin 10 cm kallellaan. Rantaan oli asennettu kuvassa näkyvä painevesiautomaatti, jonka imuputki oli asennettu järveen ja jonka paineputki johti saunalle. Kiinteistölle ei oltu haettu rakennus- eikä maisema työlupaa. Rakennustarkastaja ohjeisti kiinteistönomistajaa hakemaan saunalle poikkeamislupaa viipymättä. Samalla hän kielsi jatkamasta rakennustyötä sekä käyt tä mäs tä sau naa ennen kuin sille on myönnetty lainvoimainen ra ken nus lupa. Mää räystä ei tuolloin annettu kirjallisesti, mutta kiinteistön omis ta ja lu pasi noudat taa suullises ti annettua määräystä. Rakennustarkastaja antoi kiinteistönomistajalle MRL mukaisen kirjallisen määräyksen rakennustyön keskeyttämisestä saunan rakennustyön ja maanrakennustyön osalta. Lisäksi rakennustarkastaja kielsi MRL 153 perusteella saunan käytön, koska sitä ei ole loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön. Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ettei poikkeusta edellä mainituista määräyksistä tulisi myöntää. Lisäksi ympäristölautakunta pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kantaa niistä toimista, joihin kunnan tulee ryhtyä ilman maisema työlupaa suoritettujen maanrakennustöiden osalta. Ympäristölautakunta pysyttää MRL mainitulla tavalla rakennustarkas ta jan an ta man mää räyksen töiden keskeyttämisestä sekä saunan rakentamisen että asemakaa vassa viheralueeksi osoitetun alueen maanrakennustöiden osalta. Ympäris tölautakunta kieltää saunan käyttämisen, koska sitä ei ole MRL 153 mää räysten mukaisesti loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut Poikkeaminen edellä esitetyistä määräyksistä aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, alueiden käytön järjestämiselle sekä kiinteistönomistajien tasapuoliselle kohtelulle. Aiemmat, määräysten vastaiset päätökset eivät ole ennakkotapauksia, eikä niitä tule soveltaa lupahar kinnassa. Hakemuksessa ei ole esitetty MRL 171 ja MRA 85.2 mainittuja tai niihin rinnastettavia erityisiä syitä. Rakennus ei täytä käyttötarkoituksessaan, etenkään asemakaava-alueella, MRL 117 edel ly tet ty jä vaatimuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan so vel tu vuu ten sa suhteen. Se ei myöskään täytä rakennukselta edellytettäviä olen naisia teknisiä perusvaatimuksia. Päätös Ympltk Hyväksyttiin. Valmistelija(t): tekninen johtaja Pentti Suuronen Ympäristölautakunnalle on saapunut Joel Jyringiltä kirjallinen oikaisuvaatimus koskien rakentamisrikkomuksen ja poikkeamishakemuksen käsittelyä. (Lääkärintalo ). Rakennustarkastaja Esko Keskinen on antanut kirjallisen lausunnon oikaisuvaatimuksesta. 46 :ssä tehdystä poikkeamislupahakemusta koskevasta päätöksestä on asetettu kuntalain 91 :n mukainen muutoksenhakukielto perusteluineen, koska kysymyksessä on asian valmistelu. Keski-Suomen ely-keskuksen Kari Huntukselta on tullut tieto ja päätös siitä, että Joel Jyringin poikkeamishakemuksen käsittely siirretään Toivakan kunnalle. Huntus on esittänyt sähköpostilla että asiaan voidaan palata jokavuotisessa kunnan ja Ely-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa lokakuun alkupuolella. Lautakunta voi myös tarvittaessa tehdä katselmuksen tontilla. Rakentamisrikkomusta koskevan 48 :n osalta todetaan, että lautakunta on kokouksessaan jättänyt asian käsittelyn pöydälle odottamaan päätöstä poikkeamisasiassa.

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus Asian käsittely jätetään pöydälle. Päätös Esko Keskinen jääväsi itsensä, jolloin esittelijänä toimi Pentti Suuronen. Hyväksyttiin ehdotus. Jouko Vanhatalo esitti Rauno Bågmanin kannattamana, että rakennuspaikalla pidetään katselmus. Lautakunta päätti pitää katselmuksen seuraavan kokouksen yhteydessä. Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Suuronen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ympäristölautakunta suorittaa kokouksen alussa katselmuksen kiinteistöllä Lääkärintalo , osoitteessa Toivakantie 56. Lautakunta päättää kehottaa Jyrinkiä hakemaan väliaikaista rakennuslupaa tontilleen rakennetulle saunalle. Katselmusta ei pidetty. Vt. rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätös Ympltk 75 Hyväksyttiin. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ely-keskuksen kanssa asiasta käydyn keskustelun pohjalta maanomistaja velvoitetaan siirtämään saunarakennus asemakaavan osoittamalle rakennusalalle. Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä maanomistajaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Ympltk Valmistelija(t): Rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastaja totesi tarkastuskäynnillään Nisu-Rantalan kiinteistöllä, et tä rakennusluvalla rakennettu saunarakennus ei ole lupaehtojen ja kaavan mukainen. Rakennusluvassa oli myönnetty oikeus rakentaa oi keus vai kut tei sen ran taosa yleiskaavan mukaisesti saunarakennus 15 metrin etäi syy delle rantaviivasta. Rakennusluvassa oli sallittu 3 m2 kerrosalaylitys si ten, et tä myönnetyksi kerrosalaksi oli merkit ty 28 m2. Luvassa oli lisäksi merkitty noudateta vak si: -selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta -pääpiirustukset -rakennushankeilmoitus RH1 -selvitys naapureiden kuulemisesta 3 kpl -jätevesien käsittelysuunnitelma Rakennustarkastaja havaitsi tarkastuksen yhteydessä, että rakennuksen rannanpuoleisessa päädyssä oleva, pinta-alaltaan 18,5 m2 suuruinen terassi oli lasitettu kokonaisuudessaan ja terassin kulkuaukkoon oli asennettu ulko-ovi. Lasituksen alapuolinen seinän osa oli rakennettu umpeen. Syntyneeseen huonetilaan oli sijoitettu tavanomaisia huonekaluja. Tu paan oli asennettu keittiökalusteet. Pesuhuoneessa oli muun muassa vesitoi minen WC-is tuin, suih ku sekä pyykinpesukone. Saunaan, lauteiden alle, oli asennettu lämmin vesivaraaja. Nykyiseltä omistajilta saadun alustavan selvityksen mukaan kiin teis tön kaik ki jätevedet menevät noin 10 m3 suuruiseen umpisäiliöön. Lisäksi he kertoivat, että ostaessaan kiinteistön kesäkuussa 2011, sitä oli markkinoitu vapaa-ajanasuntona. Kertomansa mukaan he eivät ole olleet tietoisia siitä, että rakennus ei ole rakennusluvan ja kaavan mukainen. Rakennustarkastaja antoi suoritetusta tarkastuksesta omistajalle rakennuskatselmuspöytäkirjan, jossa hän määräsi haettavaksi rakennuslupaa käyt tötarkoituksen muutokselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi, ja jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee raken-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: nu määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain 185 mukaan se, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhkan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai mää räystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Ympäristölautakunta päättää ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten. Lisäksi kiinteistönomistajan tulee hakea poikkeamislupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi tai rakennuslupaa rakennuksen korjaamiseksi kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiseksi mennessä sillä uhalla, että rakennusvalvontaviranomainen mää rää kiin teis tön käyt tö kieltoon lukien. Lisäksi kiinteistön omis ta jalle voidaan erikseen tehtävällä päätöksellä määrätä uhkasakko ja teettämisuhka. Ympäristölautakunta toteaa, että tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää olosuhde huo mioiden vähäisenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ympltk Valmistelija(t): rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastajan ehdotus Hakija ei ole hakenut aiemmin tehdyssä päätöksessä määrättyä rakennuslupaa. Rakennus asetetaan käyttökieltoon lukien.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asianajaja Pekka Suojanen Asianajotoimisto Suojanen& Alanen Oy:stä on lähettänyt sähköpostitse kirjeen, jossa esitetään että ympäristölautakunta siirtäisi käyttökiellon täytäntöönpanoa toistaiseksi. Pekka Suojasen esitti rakennustarkastajan kanssa käymässä puhelinkeskustelussa, että täytäntöönpanoa lykättäisiin, koska myyjä ja ostaja ovat mahdollisesti pääsemässä asiassa sopimukseen. Keskustelussa sovittiin lykkäämisen määräajaksi Edellä mainituilla peruteilla ympäristölautakunta päättää lykätä rakennuksen käyttökiellon täytäntöönpanoa saakka. Päätös Ympltk 76 Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Vt. rakennustarkastaja on ilmoittanut Tuula ja Jari Meinanderille, että käyttökieltoa ei panna toimeen Ympäristölautakunta käsittelee asiaa esille tulleiden seikkojen pohjalta. Vt. rakennustarkastaja ehdotti kokouksessa, että rakennukselle on haettava lupaa käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnoksi. Myöhemmin, kun Ao-tontille on valmistunut asuinrakennus, samalla muutetaan olevan rakennuksen käyttötarkoitus saunaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Ainali poistui kokouksesta klo

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Esko Keskisen oikaisuvaatimus Ympltk 77 Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ympäristölautakunnan perustelut vaatimuksiin Esko Keskinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnan puheenjohtajan päätöksestä olla lähettämättä ympäristölautakunnan kokouksen esityslista ja katselmuskutsu Lääkärintalo-nimiselle kiinteistölle Keskisen pyynnöstä huolimatta. Ympäristölautakunta päätti :ssä 53 pitää katselmuksen seuraavan kokouksensa yhteydessä Toivakantie 56 kiinteistöllä. Katselmus peruttiin ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätöksellä. Keskinen pyytää, "että ympäristölautakunta oikaisee viipymättä puheenjohtaja Pekka Liukkosen päätöksen olla lähettämättä minulle pyynnöstäni huolimatta kutsua Lääkärintalo-kiinteistöllä, osoitteessa Toivakantie 56, toimitettavaan katselmukseen sekä päätöksen olla toimittamatta pyynnöstäni huolimatta ympäristölautakunnan kokouksen esityslistaa." Lisäksi Keskinen pyytää sähköpostitse , että lautakunta "arvioisi oikaisuvaatimusta käsitellessään oikeudellisesti myös sitä, onko puheenjohtajilla ollut oikeus päättää rakennusvalvontaviranomaisen päättämän katselmuksen toimittamatta jättämisestä. Ympäristölautakunnan tulee antaa asiassa perusteltu päätöksensä, josta ilmenee toimivaltakysymyksen lisäksi myös perusteet katselmuksen toimittamatta jättämisen syistä sekä sovelletut lainkohdat." Toivakan kunnassa voimassaolevan hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 57 :n perusteella lautakunnan kokoukset ovat suljettuja. Kokoukset ovat julkisia vain, jos lautakunta on niin päättänyt. Lautakunnan kokouksessa ei saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Toivakan hallintosäännön 10 :n mukaan muiden henkilöiden kuin jäsenen läsnäolosta päättää ao. toimielin. Puheenjohtaja teki päätöksen katselmuksen peruuttamisesta sen jälkeen, kun ilmeni, että Ely-keskuksen kanssa jo sovittu neuvottelu siirtyisi, koska lautakunta halusi ennen päätöksentekoa saada ympäristökeskuksen edustajien kannanoton asiaan. Hallintosäännön perusteella lautakunnan puheenjohtaja on ollut toimivaltainen peruuttamaan katselmuksen. Hallintolain 37 :n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain perusteella Keskinen ei ole asianosainen eikä viran-

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta omainen, koska kunnanhallitus oli jo purkanut Keskisen virkasuhteen koeaikana. Lisäksi Esko Keskinen itse on Jyringin oikaisuvaatimuksesta ympäristölautakunnalle antamassaan lausunnossa todennut olevansa Hallintolain mukaisella tavalla esteellinen osallistumaan asian jatkokäsittelyyn. Kunta voi harkintansa mukaan tiedottaa myös sellaisista asioista, joita koskevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia; kuten esityslista. Toivakan kunnassa lautakuntien esityslistoja ei julkaista. Ehdotus Päätös Ympäristölautakunta hylkää Esko Keskisen tekemän oikaisuvaatimuksen liitteineen em. perustein. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Pekka Liukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Huikon Kyläseura ry hakee toimenpidelupaa maalämpöputkien kaivamiseen Huikon Kylätalolta Mäntyahon peltoon. Runkolinjaa rakennetaan 150 m, peltoon sijoitetaan 3 kpl n. 300 m:n lenkkiä. Toimenpidehakemuksen johdosta on naapurien kuuleminen suoritettu, eikä heillä ole huomauttamista hakemuksesta. Toivakan kunnan ja Huikon Kyläseura ry:n välillä on laadittu sopimus johdon rakentamisesta kunnan omistaman Majapelto 1:306 tilan läpi. Martti ja Kaarina Mäkelä ovat antaneet suostumuksen putkien sijoittamiseen omistamalleen Mäntyahon tilalle. Suostumuksen mukaan putket tulee sijoittaa pellolle rajan läheisyyteen siten, että rajaojat ovat mahdollista perata. Putkiston sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ään on lisätty 12 momentti, joka koskee lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa. Lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy riskejä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen, pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Lisäksi ongelmia saattaa aiheutua putkiston toimivuuteen liittyvistä ongelmista. Ympäristöministeriön asiasta antaman ohjeen mukaan toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen voidaan evätä esim. tilanteissa, joissa halutaan porata lämpökaivo tai asentaa lämmönkeruuputkisto merkittävälle pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa, porakaivoa, rengaskaivoa, rakennusta, tontin rajaa taikka viemäriä tai vesijohtoa. Ennen luvan käsittelyä olisi syytä selvittää pohjaveden virtaussuunta alueella, pohjavesikerroksen paksuus sekä kallioperän ruhjeet suunnitellun lämpökaivon kohdalla. Lautakunta päättää pyytää asiasta Ely-keskuksen lausunnon, koska lämpö-

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kaivon sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Puheenjohtaja jääväsi itsensä esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman. Keijo Haapala Huikon Kyläseura ry:n jäsenenä jääväsi itsensä. Haapala ja Liukkonen poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Päätös Päätettiin pyytää Ely-keskuksen lausunto asiasta. Lupa myönnettiin seuraavin ehdoin, mikäli Ely-keskuksen lausunto on myönteinen. Maaputkisto pitää olla yhtenäinen jakokaivolle. Jakokaivon pitää olla pohjallinen, tiivis. Maalämpöpumpulla pitää olla hälytin maapiirissä olevan paineen laskiessa. Maapiirin putkistoon hyväksytään ainoastaan etanoli. Ympltk 78 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ely-Keskus on antanut asiasta lausunnon. Lausunnossaan "Ely-keskus katsoo, että maalämpöputkistot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle, koska siitä saattaa aiheutua VL 3:2 :n (pohjaveden muuttamiskielto) ja/tai YSL 8 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Myös YSL 7 :n mukainen maaperän pilaantuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa maalämpöputkisto tulisi sijoittumaan I luokan pohjavesialueelle ja Huikon pohjavedenottamon sekä kahden porakaivon läheisyyteen. Mikäli kunta kuitenkin katsoo, että maalämpöputkiston luvan myöntämiselle on edellytyksiä, tulisi Huikon kyläseura ry:n hakea Aluehallintovirasto lupa (AVI) suunnitellulle toiminnalle." Huikon Kyläseura ry on toimittanut lisäselvityksiä maalämpöhankkeesta. Lisäselvityksestä ei kuitenkaan käy selville putkistossa käytettävän aineen nimi, myöskään koneen merkki ei ole vielä tiedossa. Lautakunta myöntää Huikon Kyläseura ry:lle luvan putkien sijoittamiseen ja kokoojakaivon rakentamiseen pohjavesialueen ulkopuolelle ely-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hankkeessa on muiltakin osin noudatettava ely-keskuksen Huikon Kyläseura ry:lle antamassa lausunnossa esitettyjä seikkoja. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Puheenjohtaja Pekka Liukkonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Keskeneräiset asiat Ympltk 79 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti tarkistetaan edellisissä kokouksissa tehdyt päätökset ja keskeneräiset asiat. - Havulankankaan teollisuusalueen kiinteistöjen viemäriliittymät ja öljysäiliöiden kunnostaminen ( ) Ehdotus: Päätös: Todetaan edellä mainittujen asioiden käsittelytilanne. Todettiin.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 23 Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaavan muutos Oravasaaren

Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 23 Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaavan muutos Oravasaaren Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2012 1 / 11 Ympäristölautakunta 12.04.2012 Aika 12.04.2012 klo 18:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 22 Laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2012 1 / 25. Ympäristölautakunta 09.08.2012. Aika 09.08.2012 klo 17:00-20:20. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2012 1 / 25. Ympäristölautakunta 09.08.2012. Aika 09.08.2012 klo 17:00-20:20. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2012 1 / 25 Ympäristölautakunta 09.08.2012 Aika 09.08.2012 klo 17:00-20:20 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 39 Laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 13. Ympäristöjaosto 19.02.2015. Aika 19.02.2015 klo 14:00-15:55. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 13. Ympäristöjaosto 19.02.2015. Aika 19.02.2015 klo 14:00-15:55. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 13 Ympäristöjaosto 19.02.2015 Aika 19.02.2015 klo 14:00-15:55 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 2

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 28 Sivistystoimenlautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja

Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 28 Sivistystoimenlautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2015 1 / 13 Sivistystoimenlautakunta 24.03.2015 Aika 24.03.2015 klo 16:30-18:15 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot