Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23. Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 74 Julkiset ilmoitusasiat 5 75 Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Esko Keskisen oikaisuvaatimus Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Keskeneräiset asiat Muut asiat 21

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Liukkonen Pekka puheenjohtaja Bågman Rauno varapuheenjohtaja puh.johtaja 77 ja 78 ajan. Jaatinen Tarja jäsen Vanhatalo Jouko jäsen Voutilainen Helena jäsen Ainali Sakari khall puheenjohtaja poistui klo 18:30 Makkonen Leena khall edustaja Lehtonen Jukka S. vt. rak.tarkastaja, esittelijä Saikkonen Terttu pöytäkirjanpitäjä Poissa Haapala Keijo jäsen Lehtovalo Taina jäsen Linturi-Sahlman Sari vt. kunnanjohtaja Suuronen Pentti tekninen johtaja Allekirjoitukset Pekka Liukkonen Puheenjohtaja Terttu Saikkonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Tarja Jaatinen Pöytäkirjan tarkastaja Helena Voutilainen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä klo 9:12

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastustapa Ympltk 72 Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Jaatinen ja Helena Voutilainen.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympltk 73 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Julkiset ilmoitusasiat Ympltk 74 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Lautakunnan tietoon saatetaan: - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Markku Liimataisen rakennusvalvonnasta tekemään kanteluun - Ely-keskuksen lausunto vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta (Käpyranta-tila) - Ely-keskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perustaminen Toivakan kylään Kääntölä RN:o 3:69 tilalle (Mikko Hakanen) - Ely-keskuksen kirje Maalämpökaivot ja maalämpökentät pohjavesialueilla - Ely-keskuksen lausunto Huikon Kyläseura ry:n maalämpöputkiston sijoittamisesta pohjavesialueelle - Ely-keskuksen päätös Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vv Ely-keskuksen lausunto Anaika Wood Ltd:n ympäristölupahakemuksesta - Jyväskylän kaupungin perusturvaltk:n ympäristöterveysjaoston lausunto Anaika Wood Ltd Oy:n ympäristölupahakemuksesta - Sora-Manninen Oy:n ilmoitus Lammintaus-tilalla suoritettavasta murskauksesta - Maansiirto Viiala ky:n ilmoitus ettei Kalliorinteen tilalla ole otettu maa-aineksia v Keski-Suomen Liiton ilmoitus Valitus Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen on hylätty (Uuraisilla oleva Ruotokassin arvokas harjualue) - Patterointi-ilmoitukset: Raija-Liisa Tuovinen, Jari Salokas - Julkipanot vt. rakennustarkastajan , , ja antamista päätöksistä - Kunnassa alkaa Keski-Suomen maakunnallinen modernin rakennusperinnön inventointihanke. Hanke kohdistuu v jälkeiseen aikaan ja kohteet ovat julkisia-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä -ympäristöjä, erilaisia asuinrakennuksia pihapiireineen, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita - Avin lausuntopyyntö MidFin Oy.n raskaan kaluston ajoharjoitteluradasta, Keski-Suomen Moottorikerho ry:n sekä Keski-Suomen Mikrorata Oy:n radasta. Kunnanhallitus ja ympäristölautakunta ovat v antaneet asiasta lausuntonsa. Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta merkitsee julkiset ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus tilalle Lääkärintalo Ympltk Valmistelija(t): Esko Keskinen ja Terttu Saikkonen Joel Jyrinki hakee saapuneella hakemuksella poikkeamislupaa erillissaunan ra ken ta mi seen Toi va kan kylän Lääkärintalon tilalle 5:141. Poikkeusta haetaan MRL perusteella MRL , 117 ja135 :ä, Toi va kan kir konseudun asemakaavan korttelin 2 rakennusalaa, Toi vakan kun nan ra kennusjärjestystä sekä Toi va kan kun nan ympäristönsuoje lua koske vista määräyksistä. Hakemuksen perustelut "Haen tilapäisesti poikkeuslupaa kesäkäyttöön tulevalle pienelle pihasaunalle. Myöhemmin kyseiselle paikalle on suunnitteilla kunnollinen myös talvikäyttöön tuleva sauna. Aikaisemmin kyseisellä kaava-alueella on ollut sauna. Myös Saarisen järven rannalla on useita vastaavasti rakennettuja saunoja rantaan nähden. Saunan paikka on valittu tarkoin korkeus- ja siirtomahdollisuus huomioiden, rinteen alaosa (Liite 1). Saunassa on Labkon 3000 l umpiviemäri, joten pesuvesiä ei mene luontoon. Viemärin paikka on suunniteltu tarkasti korkeuserot ja maa-aines huomioiden. Viemäri tyhjennetään pumppuautolla. Pieni sauna mahdollistaa rantaan myös riittävästi viheraluetta, jolloin valumisvedet pääsevät imeytymään ennen vesistöön joutumista. Järveltä katsottuna sauna sopii mielestäni hyvin kyseiseen kohtaan, myös värit suunnitellaan sopivaksi ok-taloon ja muuhun maisemaan nähden. Saunan perustustyöt on tehty asiaan kuuluvalla tavalla ja RI Jorma Kinnusen perustusohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä on rajanaapureiden kuulemisilmoitus, jonka mukaan kumpikin rajanaapuri on ilmoittanut kantanaan hakemukselle "Ei estettä". Li säksi liitteinä ovat rakennustarvikevalmistajien esitteet pääpiirustuskopioi neen, ni miö tön ase ma piir ros sekä hakijan ottamat valokuvat, joista yksi on väri tys ha vainne ku va. Sovellettavat määräykset Lainsäädäntö MRL mukaan asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asema-kaavassa. MRL 117 määritetään rakentamiselle asetettavat vaatimukset. Pykälän en-

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta simmäisen momentin mukaan rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympä ris töön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaa timukset MRL mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. MRL 135 määrätään rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueella. MRL 171 säädetään poikkeamisvallasta. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on vähäistä suuremmasta rakennusoikeuden ulottamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta. MRA 85.2 mukaan hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Asemakaava Toivakan kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 2 on hyväksytty valtuustossa Asemakaavassa rakennusala ja istutettavan alueen osa on esi tetty kaavamerkinnöin. Asemakaavamääräyksissä todetaan erikseen: "Koko kaava-alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Asemakaavan kuvauksessa sekä rakentamistapaohjeissa ja -suosituksissa to de taan: Kaavaratkaisun periaate noudat te lee korttelissa toteutuneen maankäytön tavoitteita (Kohta 3.2). Rantaan on kaavassa osoitettu istutettava vyöhyke. Koneellista maaperän tai rantaviivan muokkausta, myös aallonmurtajan rakentamista vyöhykkeelle tulee välttää. Istutettavalle vyöhykkeelle sekä ranta-alueelle ja tonttien itä-reunaan voidaan rakentaa keveitä puuraken teita kulkua ja oleskelua varten. Laiturit suositellaan rakennettavaksi enintään 7m:n pituisiksi rantaviivasta (Kohta 3.5.2). Muutosalue on pohjavesialueella. Kaavamääräyksellä erityisesti korostetaan pohjaveden määrän ja laadun suojelua (Kohta 3.5.5) Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteissä 6 ja 7 on muutosalueelle esi tetty kaksi erillissaunarakennusta, joista toinen on merkitty sijaitsevaksi aiemmin puretun, vanhan saunan paikalla. Lopullisesta, vahvistetusta kaavasta ne ovat kuitenkin poistettu maankäytön ta voit teita vaarantavina. Sen sijaan alue on kaavassa määrätty istutettavaksi alu een osaksi. Rakennusalanpuoleiseen reunaan on määrätty istutetta vaksi taik ka säilytettäväksi puurivi.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toivakan kunnan rakennusjärjestys Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen 11 todetaan: Ellei asemakaavassa toisin määrätä, rakennus saa ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli seuraavasti: 1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella, 2) katokset, erkkerit, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ulokkeet 3) avokuistit, portaat, ulkoseinän lisäeristys, porrasaskelmat, ovipielet, syöksytorvet, tekniset laitteet ja muut vastaavat rakennusosat harkinnan mukaan. Tästä järjestelystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä naapureille ja hankkeen tulee sopeutua ympäristöön. Rakennusjärjestyksen 21 todetaan: Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näi hin verrattavaa työtä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa: 1) asemakaava-alueella Toivakan kunnan ympristönsuojelumääräykset Toivakan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan rakennuspaikka sijaitsee jätevesijärjestelmien tiukennetun puhdistusvaatimuksen alueella, ts. sekä 1-luokan pohjavesialueella että ranta-alu eel la. Toi va kan kunnan ympäristö- ja ra ken nusvalvontaviranomainen edellyttää kiinteis töjä liittymään vie märi ver kos toon ve si huol to lai toksen toiminta-alueella. Toimivalta MRL mukaan asiassa toimivaltainen viranomainen on elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennusvalvonnassa havaittua Rakennustarkastaja kävi kiinteistöllä ja totesi, että po. kiinteistölle, asemakaavassa viheralueeksi merkitylle osalle, oli rakennettu sauna jätevesijärjestelmineen. Lisäksi koko viheralue oli käsitelty koneellisesti ja alueelle oli levitetty kiviaineksia suodatinkankaan päälle. Rantaa oli myös ruopattu. Viheralueella kasvavista koivuista oli pääteltävissä, että ne olivat kärsi neet maan käsittelystä.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Saunarakennus oli perustettu tiivistämättömän murskekerroksen päälle, irral listen pilariharkkojen varaan. Harkkojen alle oli asennettu irralliset betoni laatat. Saunan asuinrakennuksenpuoleisella sivulla oli näkyvissä noin met rin pituinen osa vie mä ri put kea, jo ka oli asennettu maan päälle. Viemäriput ki oli liitetty saunan lattiakaivoon ja näkyvissä oleva toinen pää johti maan sisään. Kiinteistönomistajan kertoman ja hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan viemäriputki on liitetty maan sisään asennettuun umpisäiliöön. Kiinteistön viemäriverkoston liittymäkaivo sijaitsee aivan umpisäiliön vieressä. Rakennus oli tarkastushetkellä silmämääräisesti arvioiden ja kuvista ilmene vällä tavalla harjansuuntaisesti noin 10 cm kallellaan. Rantaan oli asennettu kuvassa näkyvä painevesiautomaatti, jonka imuputki oli asennettu järveen ja jonka paineputki johti saunalle. Kiinteistölle ei oltu haettu rakennus- eikä maisema työlupaa. Rakennustarkastaja ohjeisti kiinteistönomistajaa hakemaan saunalle poikkeamislupaa viipymättä. Samalla hän kielsi jatkamasta rakennustyötä sekä käyt tä mäs tä sau naa ennen kuin sille on myönnetty lainvoimainen ra ken nus lupa. Mää räystä ei tuolloin annettu kirjallisesti, mutta kiinteistön omis ta ja lu pasi noudat taa suullises ti annettua määräystä. Rakennustarkastaja antoi kiinteistönomistajalle MRL mukaisen kirjallisen määräyksen rakennustyön keskeyttämisestä saunan rakennustyön ja maanrakennustyön osalta. Lisäksi rakennustarkastaja kielsi MRL 153 perusteella saunan käytön, koska sitä ei ole loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön. Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ettei poikkeusta edellä mainituista määräyksistä tulisi myöntää. Lisäksi ympäristölautakunta pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kantaa niistä toimista, joihin kunnan tulee ryhtyä ilman maisema työlupaa suoritettujen maanrakennustöiden osalta. Ympäristölautakunta pysyttää MRL mainitulla tavalla rakennustarkas ta jan an ta man mää räyksen töiden keskeyttämisestä sekä saunan rakentamisen että asemakaa vassa viheralueeksi osoitetun alueen maanrakennustöiden osalta. Ympäris tölautakunta kieltää saunan käyttämisen, koska sitä ei ole MRL 153 mää räysten mukaisesti loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut Poikkeaminen edellä esitetyistä määräyksistä aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, alueiden käytön järjestämiselle sekä kiinteistönomistajien tasapuoliselle kohtelulle. Aiemmat, määräysten vastaiset päätökset eivät ole ennakkotapauksia, eikä niitä tule soveltaa lupahar kinnassa. Hakemuksessa ei ole esitetty MRL 171 ja MRA 85.2 mainittuja tai niihin rinnastettavia erityisiä syitä. Rakennus ei täytä käyttötarkoituksessaan, etenkään asemakaava-alueella, MRL 117 edel ly tet ty jä vaatimuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan so vel tu vuu ten sa suhteen. Se ei myöskään täytä rakennukselta edellytettäviä olen naisia teknisiä perusvaatimuksia. Päätös Ympltk Hyväksyttiin. Valmistelija(t): tekninen johtaja Pentti Suuronen Ympäristölautakunnalle on saapunut Joel Jyringiltä kirjallinen oikaisuvaatimus koskien rakentamisrikkomuksen ja poikkeamishakemuksen käsittelyä. (Lääkärintalo ). Rakennustarkastaja Esko Keskinen on antanut kirjallisen lausunnon oikaisuvaatimuksesta. 46 :ssä tehdystä poikkeamislupahakemusta koskevasta päätöksestä on asetettu kuntalain 91 :n mukainen muutoksenhakukielto perusteluineen, koska kysymyksessä on asian valmistelu. Keski-Suomen ely-keskuksen Kari Huntukselta on tullut tieto ja päätös siitä, että Joel Jyringin poikkeamishakemuksen käsittely siirretään Toivakan kunnalle. Huntus on esittänyt sähköpostilla että asiaan voidaan palata jokavuotisessa kunnan ja Ely-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa lokakuun alkupuolella. Lautakunta voi myös tarvittaessa tehdä katselmuksen tontilla. Rakentamisrikkomusta koskevan 48 :n osalta todetaan, että lautakunta on kokouksessaan jättänyt asian käsittelyn pöydälle odottamaan päätöstä poikkeamisasiassa.

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Teknisen johtajan ehdotus Asian käsittely jätetään pöydälle. Päätös Esko Keskinen jääväsi itsensä, jolloin esittelijänä toimi Pentti Suuronen. Hyväksyttiin ehdotus. Jouko Vanhatalo esitti Rauno Bågmanin kannattamana, että rakennuspaikalla pidetään katselmus. Lautakunta päätti pitää katselmuksen seuraavan kokouksen yhteydessä. Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Suuronen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ympäristölautakunta suorittaa kokouksen alussa katselmuksen kiinteistöllä Lääkärintalo , osoitteessa Toivakantie 56. Lautakunta päättää kehottaa Jyrinkiä hakemaan väliaikaista rakennuslupaa tontilleen rakennetulle saunalle. Katselmusta ei pidetty. Vt. rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätös Ympltk 75 Hyväksyttiin. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ely-keskuksen kanssa asiasta käydyn keskustelun pohjalta maanomistaja velvoitetaan siirtämään saunarakennus asemakaavan osoittamalle rakennusalalle. Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä maanomistajaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakentamisrikkomus tilalla Nisu-Rantala Ympltk Valmistelija(t): Rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastaja totesi tarkastuskäynnillään Nisu-Rantalan kiinteistöllä, et tä rakennusluvalla rakennettu saunarakennus ei ole lupaehtojen ja kaavan mukainen. Rakennusluvassa oli myönnetty oikeus rakentaa oi keus vai kut tei sen ran taosa yleiskaavan mukaisesti saunarakennus 15 metrin etäi syy delle rantaviivasta. Rakennusluvassa oli sallittu 3 m2 kerrosalaylitys si ten, et tä myönnetyksi kerrosalaksi oli merkit ty 28 m2. Luvassa oli lisäksi merkitty noudateta vak si: -selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta -pääpiirustukset -rakennushankeilmoitus RH1 -selvitys naapureiden kuulemisesta 3 kpl -jätevesien käsittelysuunnitelma Rakennustarkastaja havaitsi tarkastuksen yhteydessä, että rakennuksen rannanpuoleisessa päädyssä oleva, pinta-alaltaan 18,5 m2 suuruinen terassi oli lasitettu kokonaisuudessaan ja terassin kulkuaukkoon oli asennettu ulko-ovi. Lasituksen alapuolinen seinän osa oli rakennettu umpeen. Syntyneeseen huonetilaan oli sijoitettu tavanomaisia huonekaluja. Tu paan oli asennettu keittiökalusteet. Pesuhuoneessa oli muun muassa vesitoi minen WC-is tuin, suih ku sekä pyykinpesukone. Saunaan, lauteiden alle, oli asennettu lämmin vesivaraaja. Nykyiseltä omistajilta saadun alustavan selvityksen mukaan kiin teis tön kaik ki jätevedet menevät noin 10 m3 suuruiseen umpisäiliöön. Lisäksi he kertoivat, että ostaessaan kiinteistön kesäkuussa 2011, sitä oli markkinoitu vapaa-ajanasuntona. Kertomansa mukaan he eivät ole olleet tietoisia siitä, että rakennus ei ole rakennusluvan ja kaavan mukainen. Rakennustarkastaja antoi suoritetusta tarkastuksesta omistajalle rakennuskatselmuspöytäkirjan, jossa hän määräsi haettavaksi rakennuslupaa käyt tötarkoituksen muutokselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi, ja jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee raken-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: nu määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain 185 mukaan se, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhkan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai mää räystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Ympäristölautakunta päättää ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten. Lisäksi kiinteistönomistajan tulee hakea poikkeamislupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi tai rakennuslupaa rakennuksen korjaamiseksi kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiseksi mennessä sillä uhalla, että rakennusvalvontaviranomainen mää rää kiin teis tön käyt tö kieltoon lukien. Lisäksi kiinteistön omis ta jalle voidaan erikseen tehtävällä päätöksellä määrätä uhkasakko ja teettämisuhka. Ympäristölautakunta toteaa, että tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää olosuhde huo mioiden vähäisenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ympltk Valmistelija(t): rakennustarkastaja Esko Keskinen Rakennustarkastajan ehdotus Hakija ei ole hakenut aiemmin tehdyssä päätöksessä määrättyä rakennuslupaa. Rakennus asetetaan käyttökieltoon lukien.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus Asianajaja Pekka Suojanen Asianajotoimisto Suojanen& Alanen Oy:stä on lähettänyt sähköpostitse kirjeen, jossa esitetään että ympäristölautakunta siirtäisi käyttökiellon täytäntöönpanoa toistaiseksi. Pekka Suojasen esitti rakennustarkastajan kanssa käymässä puhelinkeskustelussa, että täytäntöönpanoa lykättäisiin, koska myyjä ja ostaja ovat mahdollisesti pääsemässä asiassa sopimukseen. Keskustelussa sovittiin lykkäämisen määräajaksi Edellä mainituilla peruteilla ympäristölautakunta päättää lykätä rakennuksen käyttökiellon täytäntöönpanoa saakka. Päätös Ympltk 76 Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Vt. rakennustarkastaja on ilmoittanut Tuula ja Jari Meinanderille, että käyttökieltoa ei panna toimeen Ympäristölautakunta käsittelee asiaa esille tulleiden seikkojen pohjalta. Vt. rakennustarkastaja ehdotti kokouksessa, että rakennukselle on haettava lupaa käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnoksi. Myöhemmin, kun Ao-tontille on valmistunut asuinrakennus, samalla muutetaan olevan rakennuksen käyttötarkoitus saunaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Ainali poistui kokouksesta klo

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Esko Keskisen oikaisuvaatimus Ympltk 77 Valmistelija(t): vt. rakennustarkastaja Jukka S. Lehtonen Ympäristölautakunnan perustelut vaatimuksiin Esko Keskinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnan puheenjohtajan päätöksestä olla lähettämättä ympäristölautakunnan kokouksen esityslista ja katselmuskutsu Lääkärintalo-nimiselle kiinteistölle Keskisen pyynnöstä huolimatta. Ympäristölautakunta päätti :ssä 53 pitää katselmuksen seuraavan kokouksensa yhteydessä Toivakantie 56 kiinteistöllä. Katselmus peruttiin ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätöksellä. Keskinen pyytää, "että ympäristölautakunta oikaisee viipymättä puheenjohtaja Pekka Liukkosen päätöksen olla lähettämättä minulle pyynnöstäni huolimatta kutsua Lääkärintalo-kiinteistöllä, osoitteessa Toivakantie 56, toimitettavaan katselmukseen sekä päätöksen olla toimittamatta pyynnöstäni huolimatta ympäristölautakunnan kokouksen esityslistaa." Lisäksi Keskinen pyytää sähköpostitse , että lautakunta "arvioisi oikaisuvaatimusta käsitellessään oikeudellisesti myös sitä, onko puheenjohtajilla ollut oikeus päättää rakennusvalvontaviranomaisen päättämän katselmuksen toimittamatta jättämisestä. Ympäristölautakunnan tulee antaa asiassa perusteltu päätöksensä, josta ilmenee toimivaltakysymyksen lisäksi myös perusteet katselmuksen toimittamatta jättämisen syistä sekä sovelletut lainkohdat." Toivakan kunnassa voimassaolevan hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 57 :n perusteella lautakunnan kokoukset ovat suljettuja. Kokoukset ovat julkisia vain, jos lautakunta on niin päättänyt. Lautakunnan kokouksessa ei saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Toivakan hallintosäännön 10 :n mukaan muiden henkilöiden kuin jäsenen läsnäolosta päättää ao. toimielin. Puheenjohtaja teki päätöksen katselmuksen peruuttamisesta sen jälkeen, kun ilmeni, että Ely-keskuksen kanssa jo sovittu neuvottelu siirtyisi, koska lautakunta halusi ennen päätöksentekoa saada ympäristökeskuksen edustajien kannanoton asiaan. Hallintosäännön perusteella lautakunnan puheenjohtaja on ollut toimivaltainen peruuttamaan katselmuksen. Hallintolain 37 :n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain perusteella Keskinen ei ole asianosainen eikä viran-

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta omainen, koska kunnanhallitus oli jo purkanut Keskisen virkasuhteen koeaikana. Lisäksi Esko Keskinen itse on Jyringin oikaisuvaatimuksesta ympäristölautakunnalle antamassaan lausunnossa todennut olevansa Hallintolain mukaisella tavalla esteellinen osallistumaan asian jatkokäsittelyyn. Kunta voi harkintansa mukaan tiedottaa myös sellaisista asioista, joita koskevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia; kuten esityslista. Toivakan kunnassa lautakuntien esityslistoja ei julkaista. Ehdotus Päätös Ympäristölautakunta hylkää Esko Keskisen tekemän oikaisuvaatimuksen liitteineen em. perustein. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Pekka Liukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toimenpidelupahakemus Huikon Kyläseura ry Ympltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Huikon Kyläseura ry hakee toimenpidelupaa maalämpöputkien kaivamiseen Huikon Kylätalolta Mäntyahon peltoon. Runkolinjaa rakennetaan 150 m, peltoon sijoitetaan 3 kpl n. 300 m:n lenkkiä. Toimenpidehakemuksen johdosta on naapurien kuuleminen suoritettu, eikä heillä ole huomauttamista hakemuksesta. Toivakan kunnan ja Huikon Kyläseura ry:n välillä on laadittu sopimus johdon rakentamisesta kunnan omistaman Majapelto 1:306 tilan läpi. Martti ja Kaarina Mäkelä ovat antaneet suostumuksen putkien sijoittamiseen omistamalleen Mäntyahon tilalle. Suostumuksen mukaan putket tulee sijoittaa pellolle rajan läheisyyteen siten, että rajaojat ovat mahdollista perata. Putkiston sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ään on lisätty 12 momentti, joka koskee lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa. Lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy riskejä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan tai välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen, pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Lisäksi ongelmia saattaa aiheutua putkiston toimivuuteen liittyvistä ongelmista. Ympäristöministeriön asiasta antaman ohjeen mukaan toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen voidaan evätä esim. tilanteissa, joissa halutaan porata lämpökaivo tai asentaa lämmönkeruuputkisto merkittävälle pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa, porakaivoa, rengaskaivoa, rakennusta, tontin rajaa taikka viemäriä tai vesijohtoa. Ennen luvan käsittelyä olisi syytä selvittää pohjaveden virtaussuunta alueella, pohjavesikerroksen paksuus sekä kallioperän ruhjeet suunnitellun lämpökaivon kohdalla. Lautakunta päättää pyytää asiasta Ely-keskuksen lausunnon, koska lämpö-

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kaivon sijoittamiseen suunniteltu alue on pohjavesialuetta. Puheenjohtaja jääväsi itsensä esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman. Keijo Haapala Huikon Kyläseura ry:n jäsenenä jääväsi itsensä. Haapala ja Liukkonen poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Päätös Päätettiin pyytää Ely-keskuksen lausunto asiasta. Lupa myönnettiin seuraavin ehdoin, mikäli Ely-keskuksen lausunto on myönteinen. Maaputkisto pitää olla yhtenäinen jakokaivolle. Jakokaivon pitää olla pohjallinen, tiivis. Maalämpöpumpulla pitää olla hälytin maapiirissä olevan paineen laskiessa. Maapiirin putkistoon hyväksytään ainoastaan etanoli. Ympltk 78 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Vt. rakennustarkastajan ehdotus Ely-Keskus on antanut asiasta lausunnon. Lausunnossaan "Ely-keskus katsoo, että maalämpöputkistot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle, koska siitä saattaa aiheutua VL 3:2 :n (pohjaveden muuttamiskielto) ja/tai YSL 8 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Myös YSL 7 :n mukainen maaperän pilaantuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa maalämpöputkisto tulisi sijoittumaan I luokan pohjavesialueelle ja Huikon pohjavedenottamon sekä kahden porakaivon läheisyyteen. Mikäli kunta kuitenkin katsoo, että maalämpöputkiston luvan myöntämiselle on edellytyksiä, tulisi Huikon kyläseura ry:n hakea Aluehallintovirasto lupa (AVI) suunnitellulle toiminnalle." Huikon Kyläseura ry on toimittanut lisäselvityksiä maalämpöhankkeesta. Lisäselvityksestä ei kuitenkaan käy selville putkistossa käytettävän aineen nimi, myöskään koneen merkki ei ole vielä tiedossa. Lautakunta myöntää Huikon Kyläseura ry:lle luvan putkien sijoittamiseen ja kokoojakaivon rakentamiseen pohjavesialueen ulkopuolelle ely-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hankkeessa on muiltakin osin noudatettava ely-keskuksen Huikon Kyläseura ry:lle antamassa lausunnossa esitettyjä seikkoja. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Puheenjohtaja Pekka Liukkonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, jolloin puheenjohtajana toimi Rauno Bågman.

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 23 Ympäristölautakunta Keskeneräiset asiat Ympltk 79 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti tarkistetaan edellisissä kokouksissa tehdyt päätökset ja keskeneräiset asiat. - Havulankankaan teollisuusalueen kiinteistöjen viemäriliittymät ja öljysäiliöiden kunnostaminen ( ) Ehdotus: Päätös: Todetaan edellä mainittujen asioiden käsittelytilanne. Todettiin.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot