Liite 2 Peruspalvelultk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 Peruspalvelultk 12.6.2012 57"

Transkriptio

1 Liite 2 Peruspalvelultk PERUSPALVELULAUTAKUNTA Perheosasto Peruspalvelulautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yksilöjaostoon 3 jäsentä. Peruspalvelulautakunnan alaisuudessa toimivat perhe- ja terveysosasto. Perheosaston tulosalueina ovat sosiaalityö, päivähoito ja esiopetus sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut. Perheosaston osastopäällikkönä toimii sosiaalijohtaja. Perheosaston palvelut järjestetään lähipalveluina sekä Lapinlahden että Varpaisjärven taajamissa. Toiminta-ajatus Perheosaston palveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuolto-, päivähoito-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaisia palveluja. Sosiaalityössä, päivähoidossa ja vammaispalvelussa toimitaan lainsäädäntöä noudattaen ja kuntastrategian määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Perheosaston toiminnan lähtökohtina ovat suunnitelmallinen ja taloudellinen toiminta, jossa huomioidaan vaikuttavuuden arviointi. Perheosaston toiminnan päämääränä ovat mahdollisimman itsenäisesti selviytyvät ja hyvinvoivat lapinlahtelaiset. Tähän pyritään ennaltaehkäisevää työtä korostamalla sekä asiakaslähtöisyyttä vaalimalla. PERHEOSASTON TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ. TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Sosiaalityö, päivähoito ja vammaispalvelut järjestetään lähipalveluina Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa Sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja työskentelevät molemmissa taajamissa. Päivähoitohakemuksen voi jättää mihin päivähoidon yksikköön tahansa kummankin taajaman alueella. Sosiaalityöntekijän ja lastenvalvon luona voi käydä molempien taajamien alueella. Hoitopaikka pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluna toivomusten mukaisesti. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa jatkettu molempien taajamien alueilla. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahden taajaman Jussinpiha että Varpaisjärven Helmen yksiklöissä Henkilöstön osaamisen kartoitusta jatketaan ja toimenkuvauksia tehdään niissa ammattiryhmissä, joissa sitä ei ole tehty. Uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt ja -materiaalit päivitetään. Uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä Toimenkuvauksia ei ole vielä tehty. Päivitystä on tehty jokaisen uuden työntekijän perehdytyksen

2 Perheosaston palvelujen tuotteistaminen ja palveluprosessikuvausten tekeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekeminen. Uuden sosiaalihuoltolain käyttöön ottaminen. perehdytysmateriaali tarkistetaan Tuotteistamisen ja palveluprosessien kuvaamistyö kesken. Suunnitelmaan kerätään kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten palveluista alkusyksyn aikana. Ei toimenpiteitä. Lakiesitystä ei ole vielä tullut. yhteydessä Tuotteistaminen kesken. Suunnitelman tekeminen kesken. Ei ole toteutunut Sosiaalityö Sosiaalityön tulosalue sisältää sosiaalihuollon yhteisten toimintojen, lastensuojelupalvelujen, muiden lasten ja perheiden palvelujen, aikuissosiaalityön, toimeentuloturvan sekä nuorisotyön tulosyksiköt. Sosiaalityön tulosalueella työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaalipalveluohjaajaa ja neljä perhetyöntekijää. Sosiaalityön hallinnossa työskentelevät sosiaalijohtaja ja kaksi kanslistia, joista toinen toimii lisäksi etuuskäsittelijänä. Lastensuojelupalveluiden tulosyksikkö sisältää lastensuojelulaitokset, ammatilliset perhekodit, muut lastensuojeluyksiköt, perhehoidon, jälkihuollon, lapsiperheiden taloudelliset avustukset, tukiperhetoiminnan, perhetyön sekä sosiaalipäivystyksen. Perhetyötä tehdään joko ennaltaehkäisevänä perhetyönä, jolloin perheen tilanteesta tai vanhempien jaksamisesta on olemassa jo jonkin asteinen huoli tai lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin lastensuojelun asiakkuus on jo olemassa. Sijaisperheiden hankinta, rekrytointi ja koulutus hankitaan Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palveluina. P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön hallinnoimista hankkeista kunta on mukana Katse Lapseen -hankkeessa, joka on kansallinen Kaste-hanke ja jota tukee sosiaali- ja terveysministeriö sekä Perhehoitoverkosto kantaa hankkeessa, joka rahoitetaan ESR-avustuksella sekä P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnassa mukana olevien kuntien maksuosuuksilla. Muita lasten ja perheiden palveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalinen lomatoiminta, tukihenkilötoiminta sekä turva-asunnot. Lapsiperheille tarjotaan olemassa olevien resurssien puitteissa kotipalvelua esimerkiksi vanhempien asioinnin ajaksi, sairaanlapsen hoitamiseksi tai tilapäiseksi avuksi kotitöissä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Aikuissosiaalityönä järjestetään päihdetyötä, tukiasumista ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävää sosiaalityötä. Päihdetyöntekijän palvelua on ostettu Toky ry:ltä ja sopimus yhdistyksen kanssa on voimassa asti. Sopimusta jatketaan asti. Kunnan oman päihdetyöntekijän palkkaamisesta päätetään lopullisesti sitten, kun kunnan päihde- ja mielenterveyden strategia valmistuu syksyn 2012 aikana. Kotouttamislaki alkaen vaatii kuntia järjestämään maahanmuuttajille neuvontaa ja tekemään alkukartoituksen kotoutumisen edistämiseksi. Ylä-Savossa aloittaa kuntien yhteinen, kiertävä maahanmuuttajaneuvoja. Maahanmuuttajaneuvoja toimii Iisalmen

3 kaupungin työntekijänä, jonka työpanosta ostetaan kunnassa olevien maahanmuuttajien lukumäärään perustuvalla maksuosuudella. Kiertävä maahanmuuttajaneuvoja antaa maahanmuuttajille neuvontaa sekä tekee tarvittaessa kotouttamislain vaatimia alkukartoituksia. Lapinlahti on mukana Siilinjärven hallinnoimassa Lähde -hankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja uusien toimintatapojen luominen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lapinlahden kunnan pilotti hankkeena kokeillaan mm. tukihenkilötoiminnan luomista opiskelusta tai työelämästä syrjäytymässä oleville nuorille eli niin kutsuttu Jelppari-hanke. Toisena kokeiluna Lähde-hankkeen kautta on ns.yllätetään kotikunta kampanja, jonka avulla pyritään nuorille tarjoamaan vähintään kahden kuukauden mittainen positiivinnen työkokemus. Tässä kampanjassa paikalliset yrittäjät ovat suuressa roolissa nuorten työllistämisessä. Toimeentuloturvaan kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja passiivinen työmarkkinatuki. Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja näitä palveluja on ostettu Toky ry:ltä. Sopimus Toky ry:n kanssa on voimassa asti ja sitä jatketaan asti. Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään hankintalain mukainen kilpailutus vuoden 2012 aikana. Lisäksi kartoitetaan kunnan omat mahdollisuudet järjestää kuntouttavaa työtoimintaa täydentämään ostopalveluina hankittavia palveluita. Sosiaaliasiamiehen palvelut hankitaan ostopalveluina Tmi Marjut Hämäläiseltä ja sosiaalipäivystys järjestetään yhteistoimintana Ylä-Savon kuntien kanssa. SOSIAALITYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asiakaskyselyt ja asiakasnäkökulman huomioiminen palveluiden järjestämisessä Asiakaskysely toimeentulotuki asiakkaille Asiakaskyselyn toteuttamista syksyllä suunniteltu Asiakassuunnitelmien laatiminen huostaanotettujen lasten vanhemmille Uusia asiakassuunnitelmia ei ole pystytty laatimaan alkuvuoden aikana resurssipulan vuoksi Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan eri hallintoyksiköissä keskusteltu alustavasti kunnan johtoryhmässä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä suunnitelmia mm. Meijerin toimintakeskus ry Seisakkeen kanssa. Kunta palkannut Seisakkeelle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi yhden työntekijän TE-toimiston tuella. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan omissa yksiköissä suunnitellaan yhteisesti yksiköiden esimiesten kanssa heti alkusyksystä. Seisakkeen kanssa sovittu alustavasti kahdesta kuntouttavan työtoiminnan työpaikasta ja jatkossa tarkoitus lisätä kuntouttavaa työtoimintaa. Nuorisotyö

4 Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille suunnattua toimintaa edistäen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Työmuotoina käytetään nuorisotilatoimintaa, sosiaalista vahvistamista, etsivää nuorisotyötä sekä kerho-, ryhmä- ja leiritoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on sitouttaa nuoret toimintaan mielekkään tekemisen kautta ja samalla edistää heidän hyvinvointiaan, sosiaalisia taitojaan ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotyön tarkoituksena on lisäksi edistää kulttuuri- ja ympäristökasvatusta. Nuorisotoimi pitää puolivuosittain tilastoa tapahtumistaan, kävijämääristä, henkilökohtaisesta asiakastyöstä tunteina, leireistä sekä kerhoista ja raportoi toiminnastaan osastopäällikölle. Nuorisotoimen tulosyksikössä työskentelee nuorisotyöntekijä, 1,5 nuoriso-ohjaajaa sekä oppisopimusopiskelija. Nuorisotoimi tunnusluvut Vuosi 2012 Toteutuma 1-6/2012 (arvio) TA2012 arvio koko vuosi nuorisotilat / yökahvila Lapari ja Klubi avoinna kävijöitä leirit päivää / osallistujia 15 / / 500 etsivän nuorisotyön asiakas tapaamiset kerhot ja ryhmät /osallistujia 24 / / 1200 muu toiminta ja tapahtumat / osallistujat 35 / / 2500 tilojen muut ulkopuoliset käyttäjät vapaaehtoisten osallistumiskerrat yhteensä henkilöä TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Nuorisotila Laparilla ja Klubilla tarjotaan nuorille eri teemoihin perustuvaa mielekästä ja turvallista tekemistä sosiaalisia taitoja vahvistaen. Nuorisotilan retkiä 2 x vuosi, Nuorisotila Lapri avoinna ti - to 16 20, Diskoja yli 13- vuotiaille 4x vuodessa ja alakoululaisille 1x kk, Alapitkän nuorten illat 1 ktr/kk, Nuorisotila Klubi avoinna ma pe klo 16 20, ala-asteen te toja 1xkk Teemaviikot toteutuneet kerran kuussa suunnittelusti Nuorisotalot Lapari ja Klubi avoinna säännöllisesti Tiedotusta ja tavoitettavuutta parannettu Varnula netti sivujen ja facebook sivujen kautta Etsivä nuorisotyöllä vahvistetaan sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämää ja tuetaan elämän hallinnan taitojen Moniammatillinen yhteistyö, päihteettömän vaihtoehdon tarjoaminen ennaltaehkäisevä päihdetyö (koordinointi, 2012 toukokuun loppuun mennessä etsivässä nuorisotyössä päättyneet asi-akkuudet 8 kappaletta ja

5 kehittymistä moniammatillisesti. tapahtumat jne.), Etsivä nuorisotyön avaaminen, Tyttö ja poika työ, Yökahvila pe klo 17 23, Saapas-katupäivystys, Huumeyhdyshenkilötoiminta, Ehdonalaisvalvonta, Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Koulupäivystys Tukihenkilötoiminta Tukioppilastoiminta kesken 7 asiakasta. Yhteistyötä lisätty monialaisesti Ryhmät toimivat suunnitellusti Päihdenuoria ohjattu tuen piiriin Koulupäivystys aloitettu Varpaisjärven alueella Etsivä nuorisotyö toimii koko kunnan aluella Kerho-, ryhmä- ja leiritoiminnalla tuetaan varhaisnuorten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatusta. Kulttuurileirit 1-3 krt, nuortenleiri 1x vuodessa, erityisnuorten leiri 1x vuodessa, päiväretkiä 1-2x vuodessa, Tyttis kerho, ala-asteen eräkerho 1x viikko Varpaisjärven alueella ja joka toinen viikko Lapinlahden alueella, tukioppilasleiri, 7 lk vierailut syksyisin toiminta pajassa, tyttöleiri 6 7 luokkalaisille, Sisusta ja Somista kerho 6-7 lk:lle, Äijä kerho, Alakoulun Rc -kerho 1 x viikko 7- luokkalaisten ryhmäytysleirit, Bänditoiminta Kaikki kerhot leirit ja retket ovat toteutuneet suunnitellusti Vapaaehtoistyötä nuorten parissa tehdään tunnetuksi ja houkuttelevammaksi ja sitä pyritään lisäämään Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Luovan ohjaus Monialainen yhteistyö Toiminnan koordinointi Tiedotus Koulutus Vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhteistyössä olemme lisänneet yhteistyössä Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa Toimintaa kehitetään myös toissille toimialoille mm vanhus ja kehitysvammatyö NUORISOTYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ Päivähoito ja esiopetus Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueeseen kuuluvat lasten päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, muu lasten päivähoito sekä leikin ja toiminnan ohjaus. Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueen hallinnossa toimivat päivähoidon tulosalueesta vastaava perhepäivähoidon ohjaaja (päivähoidon vastaava) ja kanslisti. Toiminta-ajatus Päivähoito tarjoaa hyvää perushoitoa ja lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukevaa

6 toimintaa lapsen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat vanhemmat. Päivähoito tukee ja vahvistaa vanhem muutta. Erityishuomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Alapitkän, Jussinpihan ja Varpaisjärven päiväkodit tarjoavat kokopäivähoitoa 1-5 -vuotiaille lapsille. Osapäivähoitoa esikou lulaisille järjestetään edellä mainittujen päiväkotien lisäksi myös Rovastilassa ja Nerkoolla. Perhepäivähoito järjestetään kotona tapahtuvana perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona Lapinlahden (Muksula) sekä Varpaisjärven taajamissa sekä tarvittaessa asiakkaiden kotona kolmiperhepäivähoitona. Vuorohoitoa järjestetään Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa sekä Alapitkän ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa tai Lukkarilan varahoitopisteessä Lapinlahden taajamassa. Erityispäivähoidon työntekijänä toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka tehtäviä ovat muun muassa konsultointi ja lausuntojen antaminen eri päivähoidon yksiköissä. Esiopetusta annetaan päivähoidon puolella Alapitkän, Nerkoon, Rovastilan ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Esiopetuksen henkilöstö vastaa esioppilaiden päivähoidosta. Leikin- ja toiminnan ohjaus sisältää kunnan ja evankelis-luterilaisen seurakunnan yhdessä järjestämän päiväkerho toiminnan. Perhepäivähoidossa on otettu marraskuussa 2011 käyttöön Pro Consonan Päivähoito Mukana -mobiilijärjestelmä, jonka avulla perhepäivähoitajat pystyvät sähköisesti ilmoittamaan lasten hoitoajat, ruokailut sekä omat työajat poissaoloineen. Mobiilijärjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa sekä hoitajien että toimistohenkilökunnan työtä päivähoitolaskutuksessa että palkanlaskennassa. PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2012 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Vanhempien ja henkilöstön toimiminen yhdessä lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuuden mukaisesti Lapsen varhaiskasvatusuunnitelman tekeminen yhdessä vanhempien kanssa, erilaiset yhteistyötavat kuten vanhempainillat, kasvatuskumppanuuskoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään toimintavuosittain, erilaisia yhteistyötapoja toteutetaan Kasvatuskumppanuuskoulutus pidetään 6/2012 Päivähoidon ja esiopetuksen kotisivujen päivittäminen ja päivähoitohakemuksen liittäminen kotisivuille tulostettavaksi versioksi Kotisivujen päivittäminen koko kunnan kotisivujen uudistamisen yhteydessä. Kotisivujen päivittäminen tehdään myöhemmin kuluvana vuonna Kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma tehdään vuoden 2012 aikana Varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä jatkuu yhä Perhepäivähoidon mobiilijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja sen eri toiminta mahdollisuuksien selvittäminen ja Mobiilijärjestelmän käyttöönotto-projektin loppupalaveri pidettiin Mobiilijärjestelmän käyttö on sujunut hyvin. Järjestelmä on toimiva ja sen käyttö on vakiintunut.

7 käyttöönottaminen Toteuma 2011 Toteuma 5/2012 Kotihoidontukiperheet Yksityisen hoidontuki Päiväkoteja ja esiopetuspisteitä -vakinainen/määräaikainen henkilökunta 5 25 / / 8 Päiväkotiryhmät/esiopetusryhmät 9/ 6 9 / 6 Perhepäivähoitajia -vakinaisia/määräaikaisia 24 / / 13 Ryhmäperhepäiväkodit ja varahoitopiste -vakinainen /määräaikainen henkilökunta Yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti 3 10 / / - 1 ( alkaen) Muu päivähoidon henkilöstö 3 4 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalue sisältää vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut. Palveluiden tarkoituksena edistää vaikeasti vammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Kehitysvammahuollon tarkoituksena on luoda kehitysvammaiselle henkilölle mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä puitteissa mahdollisimman omatoimisiksi tarjoamalla erityishuoltona annettavia palveluita. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosalueella työskentelevät avohuollon ohjaaja, joka toimii tulosalueen esimiehenä, 5 työ- ja päivätoiminnan ohjaajaa, henkilökohtainen avustaja ja 7 asumispalveluiden työntekijää. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahdella Jussinpihan toimintakeskuksessa sekä Varpaisjärven työ- ja päivätoimintakeskus Helmessä. Kehitysvammaisten asumispalveluita kunnan omana toimintana järjestetään Unikossa Varpaisjärven palvelukeskuksessa, jossa on 10 ohjatun asumisen paikkaa sekä Eevalassa, Lapinlahden taajamassa, jossa on 13 tuetun asumisen paikkaa. Vammaispalvelun sosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijä ja sosiaalipalveluohjaaja. Lapinlahden kunta on mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta -hankkeessa, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Kunnan omaa työ- ja päivätoimintaa kehitetään huomioiden asiakasnäkökulma marras-joulukuussa vuonna 2011 tehdyn asiakaskyselyn pohjalta. Omaishoidontuki siirtyy alle 65-vuotiaiden osalta terveysosastolta perheosastolle vuoden 2012 alusta.

8 TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asumisyksiköissä toimintakyky arviointien tekeminen vuoden loppuun mennessä. Toimintakyky-arviointi TOIMI-mittarilla Toimintakyky mittaus on tehty Eevalan asukkaille. Toimintakykymittauksen tuloksista on kerrottu omaisille. Unikon asukkaiden toimintakykyarviointi tehdään vuoden loppuun mennessä. Työ- ja päivätoiminnan uudelleen organisointi ja kehittäminen Asiakasnäkökulman huomioiminen (tehdyt asiakashaastattelut) kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen kehittämisessä Työ- ja päivätoiminnan kehittämishanke jatkuu vuoden 2012 loppuun. Asiakashaastattelun tulokset selvillä ja toimintojen kehittäminen tulosten pohjalta jatkuu Työ- ja päivätoiminnan kehittämishankkeen myötä on kehitetty erilaisia työpajoja ja kiinnitetty huomiota asiakkaiden itsenäiseen päätöksentekoon Avotyön lisääminen Uusien avotyöpaikkojen etsimiseen on osoitettu henkilöstöresursseja Avotyöpaikkojen määrä on lisääntynyt Toteuma 2011 Toteuma 5/ 2012 avotyössä olevat omaishoidontukea saavat alle 65-vuotiaat 30 30

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot