Liite 2 Peruspalvelultk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 Peruspalvelultk 12.6.2012 57"

Transkriptio

1 Liite 2 Peruspalvelultk PERUSPALVELULAUTAKUNTA Perheosasto Peruspalvelulautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yksilöjaostoon 3 jäsentä. Peruspalvelulautakunnan alaisuudessa toimivat perhe- ja terveysosasto. Perheosaston tulosalueina ovat sosiaalityö, päivähoito ja esiopetus sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut. Perheosaston osastopäällikkönä toimii sosiaalijohtaja. Perheosaston palvelut järjestetään lähipalveluina sekä Lapinlahden että Varpaisjärven taajamissa. Toiminta-ajatus Perheosaston palveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuolto-, päivähoito-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaisia palveluja. Sosiaalityössä, päivähoidossa ja vammaispalvelussa toimitaan lainsäädäntöä noudattaen ja kuntastrategian määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Perheosaston toiminnan lähtökohtina ovat suunnitelmallinen ja taloudellinen toiminta, jossa huomioidaan vaikuttavuuden arviointi. Perheosaston toiminnan päämääränä ovat mahdollisimman itsenäisesti selviytyvät ja hyvinvoivat lapinlahtelaiset. Tähän pyritään ennaltaehkäisevää työtä korostamalla sekä asiakaslähtöisyyttä vaalimalla. PERHEOSASTON TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ. TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Sosiaalityö, päivähoito ja vammaispalvelut järjestetään lähipalveluina Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa Sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja työskentelevät molemmissa taajamissa. Päivähoitohakemuksen voi jättää mihin päivähoidon yksikköön tahansa kummankin taajaman alueella. Sosiaalityöntekijän ja lastenvalvon luona voi käydä molempien taajamien alueella. Hoitopaikka pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluna toivomusten mukaisesti. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa jatkettu molempien taajamien alueilla. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahden taajaman Jussinpiha että Varpaisjärven Helmen yksiklöissä Henkilöstön osaamisen kartoitusta jatketaan ja toimenkuvauksia tehdään niissa ammattiryhmissä, joissa sitä ei ole tehty. Uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt ja -materiaalit päivitetään. Uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä Toimenkuvauksia ei ole vielä tehty. Päivitystä on tehty jokaisen uuden työntekijän perehdytyksen

2 Perheosaston palvelujen tuotteistaminen ja palveluprosessikuvausten tekeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekeminen. Uuden sosiaalihuoltolain käyttöön ottaminen. perehdytysmateriaali tarkistetaan Tuotteistamisen ja palveluprosessien kuvaamistyö kesken. Suunnitelmaan kerätään kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten palveluista alkusyksyn aikana. Ei toimenpiteitä. Lakiesitystä ei ole vielä tullut. yhteydessä Tuotteistaminen kesken. Suunnitelman tekeminen kesken. Ei ole toteutunut Sosiaalityö Sosiaalityön tulosalue sisältää sosiaalihuollon yhteisten toimintojen, lastensuojelupalvelujen, muiden lasten ja perheiden palvelujen, aikuissosiaalityön, toimeentuloturvan sekä nuorisotyön tulosyksiköt. Sosiaalityön tulosalueella työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaalipalveluohjaajaa ja neljä perhetyöntekijää. Sosiaalityön hallinnossa työskentelevät sosiaalijohtaja ja kaksi kanslistia, joista toinen toimii lisäksi etuuskäsittelijänä. Lastensuojelupalveluiden tulosyksikkö sisältää lastensuojelulaitokset, ammatilliset perhekodit, muut lastensuojeluyksiköt, perhehoidon, jälkihuollon, lapsiperheiden taloudelliset avustukset, tukiperhetoiminnan, perhetyön sekä sosiaalipäivystyksen. Perhetyötä tehdään joko ennaltaehkäisevänä perhetyönä, jolloin perheen tilanteesta tai vanhempien jaksamisesta on olemassa jo jonkin asteinen huoli tai lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin lastensuojelun asiakkuus on jo olemassa. Sijaisperheiden hankinta, rekrytointi ja koulutus hankitaan Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palveluina. P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön hallinnoimista hankkeista kunta on mukana Katse Lapseen -hankkeessa, joka on kansallinen Kaste-hanke ja jota tukee sosiaali- ja terveysministeriö sekä Perhehoitoverkosto kantaa hankkeessa, joka rahoitetaan ESR-avustuksella sekä P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnassa mukana olevien kuntien maksuosuuksilla. Muita lasten ja perheiden palveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalinen lomatoiminta, tukihenkilötoiminta sekä turva-asunnot. Lapsiperheille tarjotaan olemassa olevien resurssien puitteissa kotipalvelua esimerkiksi vanhempien asioinnin ajaksi, sairaanlapsen hoitamiseksi tai tilapäiseksi avuksi kotitöissä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Aikuissosiaalityönä järjestetään päihdetyötä, tukiasumista ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävää sosiaalityötä. Päihdetyöntekijän palvelua on ostettu Toky ry:ltä ja sopimus yhdistyksen kanssa on voimassa asti. Sopimusta jatketaan asti. Kunnan oman päihdetyöntekijän palkkaamisesta päätetään lopullisesti sitten, kun kunnan päihde- ja mielenterveyden strategia valmistuu syksyn 2012 aikana. Kotouttamislaki alkaen vaatii kuntia järjestämään maahanmuuttajille neuvontaa ja tekemään alkukartoituksen kotoutumisen edistämiseksi. Ylä-Savossa aloittaa kuntien yhteinen, kiertävä maahanmuuttajaneuvoja. Maahanmuuttajaneuvoja toimii Iisalmen

3 kaupungin työntekijänä, jonka työpanosta ostetaan kunnassa olevien maahanmuuttajien lukumäärään perustuvalla maksuosuudella. Kiertävä maahanmuuttajaneuvoja antaa maahanmuuttajille neuvontaa sekä tekee tarvittaessa kotouttamislain vaatimia alkukartoituksia. Lapinlahti on mukana Siilinjärven hallinnoimassa Lähde -hankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja uusien toimintatapojen luominen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lapinlahden kunnan pilotti hankkeena kokeillaan mm. tukihenkilötoiminnan luomista opiskelusta tai työelämästä syrjäytymässä oleville nuorille eli niin kutsuttu Jelppari-hanke. Toisena kokeiluna Lähde-hankkeen kautta on ns.yllätetään kotikunta kampanja, jonka avulla pyritään nuorille tarjoamaan vähintään kahden kuukauden mittainen positiivinnen työkokemus. Tässä kampanjassa paikalliset yrittäjät ovat suuressa roolissa nuorten työllistämisessä. Toimeentuloturvaan kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja passiivinen työmarkkinatuki. Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja näitä palveluja on ostettu Toky ry:ltä. Sopimus Toky ry:n kanssa on voimassa asti ja sitä jatketaan asti. Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään hankintalain mukainen kilpailutus vuoden 2012 aikana. Lisäksi kartoitetaan kunnan omat mahdollisuudet järjestää kuntouttavaa työtoimintaa täydentämään ostopalveluina hankittavia palveluita. Sosiaaliasiamiehen palvelut hankitaan ostopalveluina Tmi Marjut Hämäläiseltä ja sosiaalipäivystys järjestetään yhteistoimintana Ylä-Savon kuntien kanssa. SOSIAALITYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asiakaskyselyt ja asiakasnäkökulman huomioiminen palveluiden järjestämisessä Asiakaskysely toimeentulotuki asiakkaille Asiakaskyselyn toteuttamista syksyllä suunniteltu Asiakassuunnitelmien laatiminen huostaanotettujen lasten vanhemmille Uusia asiakassuunnitelmia ei ole pystytty laatimaan alkuvuoden aikana resurssipulan vuoksi Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan eri hallintoyksiköissä keskusteltu alustavasti kunnan johtoryhmässä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä suunnitelmia mm. Meijerin toimintakeskus ry Seisakkeen kanssa. Kunta palkannut Seisakkeelle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi yhden työntekijän TE-toimiston tuella. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan omissa yksiköissä suunnitellaan yhteisesti yksiköiden esimiesten kanssa heti alkusyksystä. Seisakkeen kanssa sovittu alustavasti kahdesta kuntouttavan työtoiminnan työpaikasta ja jatkossa tarkoitus lisätä kuntouttavaa työtoimintaa. Nuorisotyö

4 Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille suunnattua toimintaa edistäen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Työmuotoina käytetään nuorisotilatoimintaa, sosiaalista vahvistamista, etsivää nuorisotyötä sekä kerho-, ryhmä- ja leiritoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on sitouttaa nuoret toimintaan mielekkään tekemisen kautta ja samalla edistää heidän hyvinvointiaan, sosiaalisia taitojaan ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotyön tarkoituksena on lisäksi edistää kulttuuri- ja ympäristökasvatusta. Nuorisotoimi pitää puolivuosittain tilastoa tapahtumistaan, kävijämääristä, henkilökohtaisesta asiakastyöstä tunteina, leireistä sekä kerhoista ja raportoi toiminnastaan osastopäällikölle. Nuorisotoimen tulosyksikössä työskentelee nuorisotyöntekijä, 1,5 nuoriso-ohjaajaa sekä oppisopimusopiskelija. Nuorisotoimi tunnusluvut Vuosi 2012 Toteutuma 1-6/2012 (arvio) TA2012 arvio koko vuosi nuorisotilat / yökahvila Lapari ja Klubi avoinna kävijöitä leirit päivää / osallistujia 15 / / 500 etsivän nuorisotyön asiakas tapaamiset kerhot ja ryhmät /osallistujia 24 / / 1200 muu toiminta ja tapahtumat / osallistujat 35 / / 2500 tilojen muut ulkopuoliset käyttäjät vapaaehtoisten osallistumiskerrat yhteensä henkilöä TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Nuorisotila Laparilla ja Klubilla tarjotaan nuorille eri teemoihin perustuvaa mielekästä ja turvallista tekemistä sosiaalisia taitoja vahvistaen. Nuorisotilan retkiä 2 x vuosi, Nuorisotila Lapri avoinna ti - to 16 20, Diskoja yli 13- vuotiaille 4x vuodessa ja alakoululaisille 1x kk, Alapitkän nuorten illat 1 ktr/kk, Nuorisotila Klubi avoinna ma pe klo 16 20, ala-asteen te toja 1xkk Teemaviikot toteutuneet kerran kuussa suunnittelusti Nuorisotalot Lapari ja Klubi avoinna säännöllisesti Tiedotusta ja tavoitettavuutta parannettu Varnula netti sivujen ja facebook sivujen kautta Etsivä nuorisotyöllä vahvistetaan sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämää ja tuetaan elämän hallinnan taitojen Moniammatillinen yhteistyö, päihteettömän vaihtoehdon tarjoaminen ennaltaehkäisevä päihdetyö (koordinointi, 2012 toukokuun loppuun mennessä etsivässä nuorisotyössä päättyneet asi-akkuudet 8 kappaletta ja

5 kehittymistä moniammatillisesti. tapahtumat jne.), Etsivä nuorisotyön avaaminen, Tyttö ja poika työ, Yökahvila pe klo 17 23, Saapas-katupäivystys, Huumeyhdyshenkilötoiminta, Ehdonalaisvalvonta, Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Koulupäivystys Tukihenkilötoiminta Tukioppilastoiminta kesken 7 asiakasta. Yhteistyötä lisätty monialaisesti Ryhmät toimivat suunnitellusti Päihdenuoria ohjattu tuen piiriin Koulupäivystys aloitettu Varpaisjärven alueella Etsivä nuorisotyö toimii koko kunnan aluella Kerho-, ryhmä- ja leiritoiminnalla tuetaan varhaisnuorten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatusta. Kulttuurileirit 1-3 krt, nuortenleiri 1x vuodessa, erityisnuorten leiri 1x vuodessa, päiväretkiä 1-2x vuodessa, Tyttis kerho, ala-asteen eräkerho 1x viikko Varpaisjärven alueella ja joka toinen viikko Lapinlahden alueella, tukioppilasleiri, 7 lk vierailut syksyisin toiminta pajassa, tyttöleiri 6 7 luokkalaisille, Sisusta ja Somista kerho 6-7 lk:lle, Äijä kerho, Alakoulun Rc -kerho 1 x viikko 7- luokkalaisten ryhmäytysleirit, Bänditoiminta Kaikki kerhot leirit ja retket ovat toteutuneet suunnitellusti Vapaaehtoistyötä nuorten parissa tehdään tunnetuksi ja houkuttelevammaksi ja sitä pyritään lisäämään Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Luovan ohjaus Monialainen yhteistyö Toiminnan koordinointi Tiedotus Koulutus Vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhteistyössä olemme lisänneet yhteistyössä Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa Toimintaa kehitetään myös toissille toimialoille mm vanhus ja kehitysvammatyö NUORISOTYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ Päivähoito ja esiopetus Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueeseen kuuluvat lasten päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, muu lasten päivähoito sekä leikin ja toiminnan ohjaus. Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueen hallinnossa toimivat päivähoidon tulosalueesta vastaava perhepäivähoidon ohjaaja (päivähoidon vastaava) ja kanslisti. Toiminta-ajatus Päivähoito tarjoaa hyvää perushoitoa ja lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukevaa

6 toimintaa lapsen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat vanhemmat. Päivähoito tukee ja vahvistaa vanhem muutta. Erityishuomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Alapitkän, Jussinpihan ja Varpaisjärven päiväkodit tarjoavat kokopäivähoitoa 1-5 -vuotiaille lapsille. Osapäivähoitoa esikou lulaisille järjestetään edellä mainittujen päiväkotien lisäksi myös Rovastilassa ja Nerkoolla. Perhepäivähoito järjestetään kotona tapahtuvana perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona Lapinlahden (Muksula) sekä Varpaisjärven taajamissa sekä tarvittaessa asiakkaiden kotona kolmiperhepäivähoitona. Vuorohoitoa järjestetään Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa sekä Alapitkän ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa tai Lukkarilan varahoitopisteessä Lapinlahden taajamassa. Erityispäivähoidon työntekijänä toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka tehtäviä ovat muun muassa konsultointi ja lausuntojen antaminen eri päivähoidon yksiköissä. Esiopetusta annetaan päivähoidon puolella Alapitkän, Nerkoon, Rovastilan ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Esiopetuksen henkilöstö vastaa esioppilaiden päivähoidosta. Leikin- ja toiminnan ohjaus sisältää kunnan ja evankelis-luterilaisen seurakunnan yhdessä järjestämän päiväkerho toiminnan. Perhepäivähoidossa on otettu marraskuussa 2011 käyttöön Pro Consonan Päivähoito Mukana -mobiilijärjestelmä, jonka avulla perhepäivähoitajat pystyvät sähköisesti ilmoittamaan lasten hoitoajat, ruokailut sekä omat työajat poissaoloineen. Mobiilijärjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa sekä hoitajien että toimistohenkilökunnan työtä päivähoitolaskutuksessa että palkanlaskennassa. PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2012 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Vanhempien ja henkilöstön toimiminen yhdessä lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuuden mukaisesti Lapsen varhaiskasvatusuunnitelman tekeminen yhdessä vanhempien kanssa, erilaiset yhteistyötavat kuten vanhempainillat, kasvatuskumppanuuskoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään toimintavuosittain, erilaisia yhteistyötapoja toteutetaan Kasvatuskumppanuuskoulutus pidetään 6/2012 Päivähoidon ja esiopetuksen kotisivujen päivittäminen ja päivähoitohakemuksen liittäminen kotisivuille tulostettavaksi versioksi Kotisivujen päivittäminen koko kunnan kotisivujen uudistamisen yhteydessä. Kotisivujen päivittäminen tehdään myöhemmin kuluvana vuonna Kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma tehdään vuoden 2012 aikana Varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä jatkuu yhä Perhepäivähoidon mobiilijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja sen eri toiminta mahdollisuuksien selvittäminen ja Mobiilijärjestelmän käyttöönotto-projektin loppupalaveri pidettiin Mobiilijärjestelmän käyttö on sujunut hyvin. Järjestelmä on toimiva ja sen käyttö on vakiintunut.

7 käyttöönottaminen Toteuma 2011 Toteuma 5/2012 Kotihoidontukiperheet Yksityisen hoidontuki Päiväkoteja ja esiopetuspisteitä -vakinainen/määräaikainen henkilökunta 5 25 / / 8 Päiväkotiryhmät/esiopetusryhmät 9/ 6 9 / 6 Perhepäivähoitajia -vakinaisia/määräaikaisia 24 / / 13 Ryhmäperhepäiväkodit ja varahoitopiste -vakinainen /määräaikainen henkilökunta Yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti 3 10 / / - 1 ( alkaen) Muu päivähoidon henkilöstö 3 4 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalue sisältää vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut. Palveluiden tarkoituksena edistää vaikeasti vammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Kehitysvammahuollon tarkoituksena on luoda kehitysvammaiselle henkilölle mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä puitteissa mahdollisimman omatoimisiksi tarjoamalla erityishuoltona annettavia palveluita. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosalueella työskentelevät avohuollon ohjaaja, joka toimii tulosalueen esimiehenä, 5 työ- ja päivätoiminnan ohjaajaa, henkilökohtainen avustaja ja 7 asumispalveluiden työntekijää. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahdella Jussinpihan toimintakeskuksessa sekä Varpaisjärven työ- ja päivätoimintakeskus Helmessä. Kehitysvammaisten asumispalveluita kunnan omana toimintana järjestetään Unikossa Varpaisjärven palvelukeskuksessa, jossa on 10 ohjatun asumisen paikkaa sekä Eevalassa, Lapinlahden taajamassa, jossa on 13 tuetun asumisen paikkaa. Vammaispalvelun sosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijä ja sosiaalipalveluohjaaja. Lapinlahden kunta on mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta -hankkeessa, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Kunnan omaa työ- ja päivätoimintaa kehitetään huomioiden asiakasnäkökulma marras-joulukuussa vuonna 2011 tehdyn asiakaskyselyn pohjalta. Omaishoidontuki siirtyy alle 65-vuotiaiden osalta terveysosastolta perheosastolle vuoden 2012 alusta.

8 TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asumisyksiköissä toimintakyky arviointien tekeminen vuoden loppuun mennessä. Toimintakyky-arviointi TOIMI-mittarilla Toimintakyky mittaus on tehty Eevalan asukkaille. Toimintakykymittauksen tuloksista on kerrottu omaisille. Unikon asukkaiden toimintakykyarviointi tehdään vuoden loppuun mennessä. Työ- ja päivätoiminnan uudelleen organisointi ja kehittäminen Asiakasnäkökulman huomioiminen (tehdyt asiakashaastattelut) kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen kehittämisessä Työ- ja päivätoiminnan kehittämishanke jatkuu vuoden 2012 loppuun. Asiakashaastattelun tulokset selvillä ja toimintojen kehittäminen tulosten pohjalta jatkuu Työ- ja päivätoiminnan kehittämishankkeen myötä on kehitetty erilaisia työpajoja ja kiinnitetty huomiota asiakkaiden itsenäiseen päätöksentekoon Avotyön lisääminen Uusien avotyöpaikkojen etsimiseen on osoitettu henkilöstöresursseja Avotyöpaikkojen määrä on lisääntynyt Toteuma 2011 Toteuma 5/ 2012 avotyössä olevat omaishoidontukea saavat alle 65-vuotiaat 30 30

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU Työelämää työvalmentajan tuella 2.10.2014 Työ kuuluu kaikille seminaari Nina Sohlberg-Ahlgren ja Merja Honkanen TUETTU TYÖLLISTYMINEN HELSINGISSÄ EU:n Employment Horizon-projektissa

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

LANUN PALVELUKARTTA, nykytila (oma tuotanto ja ostopalvelut)

LANUN PALVELUKARTTA, nykytila (oma tuotanto ja ostopalvelut) (oma tuotanto ja osto) Varhaiskasvatus, esiopetus - Perusopetus, apip - Neuvola- ja Psykososiaalisen tuen Alle 3-v. Perhepäivähoito Iltahoito Teemallinen varhaiskasvatuskerho Isyyden selvittäminen esiopetus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Lastensuojelun kehityssuuntia

Lastensuojelun kehityssuuntia Lastensuojelun kehityssuuntia Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen Lastensuojelun laatusuositus Julkaistiin toukokuussa 2014 yhdessä Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot