Liite 2 Peruspalvelultk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 Peruspalvelultk 12.6.2012 57"

Transkriptio

1 Liite 2 Peruspalvelultk PERUSPALVELULAUTAKUNTA Perheosasto Peruspalvelulautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja yksilöjaostoon 3 jäsentä. Peruspalvelulautakunnan alaisuudessa toimivat perhe- ja terveysosasto. Perheosaston tulosalueina ovat sosiaalityö, päivähoito ja esiopetus sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut. Perheosaston osastopäällikkönä toimii sosiaalijohtaja. Perheosaston palvelut järjestetään lähipalveluina sekä Lapinlahden että Varpaisjärven taajamissa. Toiminta-ajatus Perheosaston palveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuolto-, päivähoito-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaisia palveluja. Sosiaalityössä, päivähoidossa ja vammaispalvelussa toimitaan lainsäädäntöä noudattaen ja kuntastrategian määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Perheosaston toiminnan lähtökohtina ovat suunnitelmallinen ja taloudellinen toiminta, jossa huomioidaan vaikuttavuuden arviointi. Perheosaston toiminnan päämääränä ovat mahdollisimman itsenäisesti selviytyvät ja hyvinvoivat lapinlahtelaiset. Tähän pyritään ennaltaehkäisevää työtä korostamalla sekä asiakaslähtöisyyttä vaalimalla. PERHEOSASTON TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ. TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Sosiaalityö, päivähoito ja vammaispalvelut järjestetään lähipalveluina Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa Sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja työskentelevät molemmissa taajamissa. Päivähoitohakemuksen voi jättää mihin päivähoidon yksikköön tahansa kummankin taajaman alueella. Sosiaalityöntekijän ja lastenvalvon luona voi käydä molempien taajamien alueella. Hoitopaikka pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluna toivomusten mukaisesti. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa jatkettu molempien taajamien alueilla. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahden taajaman Jussinpiha että Varpaisjärven Helmen yksiklöissä Henkilöstön osaamisen kartoitusta jatketaan ja toimenkuvauksia tehdään niissa ammattiryhmissä, joissa sitä ei ole tehty. Uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt ja -materiaalit päivitetään. Uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä Toimenkuvauksia ei ole vielä tehty. Päivitystä on tehty jokaisen uuden työntekijän perehdytyksen

2 Perheosaston palvelujen tuotteistaminen ja palveluprosessikuvausten tekeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekeminen. Uuden sosiaalihuoltolain käyttöön ottaminen. perehdytysmateriaali tarkistetaan Tuotteistamisen ja palveluprosessien kuvaamistyö kesken. Suunnitelmaan kerätään kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten palveluista alkusyksyn aikana. Ei toimenpiteitä. Lakiesitystä ei ole vielä tullut. yhteydessä Tuotteistaminen kesken. Suunnitelman tekeminen kesken. Ei ole toteutunut Sosiaalityö Sosiaalityön tulosalue sisältää sosiaalihuollon yhteisten toimintojen, lastensuojelupalvelujen, muiden lasten ja perheiden palvelujen, aikuissosiaalityön, toimeentuloturvan sekä nuorisotyön tulosyksiköt. Sosiaalityön tulosalueella työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaalipalveluohjaajaa ja neljä perhetyöntekijää. Sosiaalityön hallinnossa työskentelevät sosiaalijohtaja ja kaksi kanslistia, joista toinen toimii lisäksi etuuskäsittelijänä. Lastensuojelupalveluiden tulosyksikkö sisältää lastensuojelulaitokset, ammatilliset perhekodit, muut lastensuojeluyksiköt, perhehoidon, jälkihuollon, lapsiperheiden taloudelliset avustukset, tukiperhetoiminnan, perhetyön sekä sosiaalipäivystyksen. Perhetyötä tehdään joko ennaltaehkäisevänä perhetyönä, jolloin perheen tilanteesta tai vanhempien jaksamisesta on olemassa jo jonkin asteinen huoli tai lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin lastensuojelun asiakkuus on jo olemassa. Sijaisperheiden hankinta, rekrytointi ja koulutus hankitaan Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palveluina. P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön hallinnoimista hankkeista kunta on mukana Katse Lapseen -hankkeessa, joka on kansallinen Kaste-hanke ja jota tukee sosiaali- ja terveysministeriö sekä Perhehoitoverkosto kantaa hankkeessa, joka rahoitetaan ESR-avustuksella sekä P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnassa mukana olevien kuntien maksuosuuksilla. Muita lasten ja perheiden palveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalinen lomatoiminta, tukihenkilötoiminta sekä turva-asunnot. Lapsiperheille tarjotaan olemassa olevien resurssien puitteissa kotipalvelua esimerkiksi vanhempien asioinnin ajaksi, sairaanlapsen hoitamiseksi tai tilapäiseksi avuksi kotitöissä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Aikuissosiaalityönä järjestetään päihdetyötä, tukiasumista ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävää sosiaalityötä. Päihdetyöntekijän palvelua on ostettu Toky ry:ltä ja sopimus yhdistyksen kanssa on voimassa asti. Sopimusta jatketaan asti. Kunnan oman päihdetyöntekijän palkkaamisesta päätetään lopullisesti sitten, kun kunnan päihde- ja mielenterveyden strategia valmistuu syksyn 2012 aikana. Kotouttamislaki alkaen vaatii kuntia järjestämään maahanmuuttajille neuvontaa ja tekemään alkukartoituksen kotoutumisen edistämiseksi. Ylä-Savossa aloittaa kuntien yhteinen, kiertävä maahanmuuttajaneuvoja. Maahanmuuttajaneuvoja toimii Iisalmen

3 kaupungin työntekijänä, jonka työpanosta ostetaan kunnassa olevien maahanmuuttajien lukumäärään perustuvalla maksuosuudella. Kiertävä maahanmuuttajaneuvoja antaa maahanmuuttajille neuvontaa sekä tekee tarvittaessa kotouttamislain vaatimia alkukartoituksia. Lapinlahti on mukana Siilinjärven hallinnoimassa Lähde -hankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja uusien toimintatapojen luominen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lapinlahden kunnan pilotti hankkeena kokeillaan mm. tukihenkilötoiminnan luomista opiskelusta tai työelämästä syrjäytymässä oleville nuorille eli niin kutsuttu Jelppari-hanke. Toisena kokeiluna Lähde-hankkeen kautta on ns.yllätetään kotikunta kampanja, jonka avulla pyritään nuorille tarjoamaan vähintään kahden kuukauden mittainen positiivinnen työkokemus. Tässä kampanjassa paikalliset yrittäjät ovat suuressa roolissa nuorten työllistämisessä. Toimeentuloturvaan kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja passiivinen työmarkkinatuki. Kunnalla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja näitä palveluja on ostettu Toky ry:ltä. Sopimus Toky ry:n kanssa on voimassa asti ja sitä jatketaan asti. Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään hankintalain mukainen kilpailutus vuoden 2012 aikana. Lisäksi kartoitetaan kunnan omat mahdollisuudet järjestää kuntouttavaa työtoimintaa täydentämään ostopalveluina hankittavia palveluita. Sosiaaliasiamiehen palvelut hankitaan ostopalveluina Tmi Marjut Hämäläiseltä ja sosiaalipäivystys järjestetään yhteistoimintana Ylä-Savon kuntien kanssa. SOSIAALITYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asiakaskyselyt ja asiakasnäkökulman huomioiminen palveluiden järjestämisessä Asiakaskysely toimeentulotuki asiakkaille Asiakaskyselyn toteuttamista syksyllä suunniteltu Asiakassuunnitelmien laatiminen huostaanotettujen lasten vanhemmille Uusia asiakassuunnitelmia ei ole pystytty laatimaan alkuvuoden aikana resurssipulan vuoksi Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan eri hallintoyksiköissä keskusteltu alustavasti kunnan johtoryhmässä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä suunnitelmia mm. Meijerin toimintakeskus ry Seisakkeen kanssa. Kunta palkannut Seisakkeelle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi yhden työntekijän TE-toimiston tuella. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnan omissa yksiköissä suunnitellaan yhteisesti yksiköiden esimiesten kanssa heti alkusyksystä. Seisakkeen kanssa sovittu alustavasti kahdesta kuntouttavan työtoiminnan työpaikasta ja jatkossa tarkoitus lisätä kuntouttavaa työtoimintaa. Nuorisotyö

4 Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille suunnattua toimintaa edistäen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Työmuotoina käytetään nuorisotilatoimintaa, sosiaalista vahvistamista, etsivää nuorisotyötä sekä kerho-, ryhmä- ja leiritoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on sitouttaa nuoret toimintaan mielekkään tekemisen kautta ja samalla edistää heidän hyvinvointiaan, sosiaalisia taitojaan ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotyön tarkoituksena on lisäksi edistää kulttuuri- ja ympäristökasvatusta. Nuorisotoimi pitää puolivuosittain tilastoa tapahtumistaan, kävijämääristä, henkilökohtaisesta asiakastyöstä tunteina, leireistä sekä kerhoista ja raportoi toiminnastaan osastopäällikölle. Nuorisotoimen tulosyksikössä työskentelee nuorisotyöntekijä, 1,5 nuoriso-ohjaajaa sekä oppisopimusopiskelija. Nuorisotoimi tunnusluvut Vuosi 2012 Toteutuma 1-6/2012 (arvio) TA2012 arvio koko vuosi nuorisotilat / yökahvila Lapari ja Klubi avoinna kävijöitä leirit päivää / osallistujia 15 / / 500 etsivän nuorisotyön asiakas tapaamiset kerhot ja ryhmät /osallistujia 24 / / 1200 muu toiminta ja tapahtumat / osallistujat 35 / / 2500 tilojen muut ulkopuoliset käyttäjät vapaaehtoisten osallistumiskerrat yhteensä henkilöä TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Nuorisotila Laparilla ja Klubilla tarjotaan nuorille eri teemoihin perustuvaa mielekästä ja turvallista tekemistä sosiaalisia taitoja vahvistaen. Nuorisotilan retkiä 2 x vuosi, Nuorisotila Lapri avoinna ti - to 16 20, Diskoja yli 13- vuotiaille 4x vuodessa ja alakoululaisille 1x kk, Alapitkän nuorten illat 1 ktr/kk, Nuorisotila Klubi avoinna ma pe klo 16 20, ala-asteen te toja 1xkk Teemaviikot toteutuneet kerran kuussa suunnittelusti Nuorisotalot Lapari ja Klubi avoinna säännöllisesti Tiedotusta ja tavoitettavuutta parannettu Varnula netti sivujen ja facebook sivujen kautta Etsivä nuorisotyöllä vahvistetaan sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämää ja tuetaan elämän hallinnan taitojen Moniammatillinen yhteistyö, päihteettömän vaihtoehdon tarjoaminen ennaltaehkäisevä päihdetyö (koordinointi, 2012 toukokuun loppuun mennessä etsivässä nuorisotyössä päättyneet asi-akkuudet 8 kappaletta ja

5 kehittymistä moniammatillisesti. tapahtumat jne.), Etsivä nuorisotyön avaaminen, Tyttö ja poika työ, Yökahvila pe klo 17 23, Saapas-katupäivystys, Huumeyhdyshenkilötoiminta, Ehdonalaisvalvonta, Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Koulupäivystys Tukihenkilötoiminta Tukioppilastoiminta kesken 7 asiakasta. Yhteistyötä lisätty monialaisesti Ryhmät toimivat suunnitellusti Päihdenuoria ohjattu tuen piiriin Koulupäivystys aloitettu Varpaisjärven alueella Etsivä nuorisotyö toimii koko kunnan aluella Kerho-, ryhmä- ja leiritoiminnalla tuetaan varhaisnuorten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatusta. Kulttuurileirit 1-3 krt, nuortenleiri 1x vuodessa, erityisnuorten leiri 1x vuodessa, päiväretkiä 1-2x vuodessa, Tyttis kerho, ala-asteen eräkerho 1x viikko Varpaisjärven alueella ja joka toinen viikko Lapinlahden alueella, tukioppilasleiri, 7 lk vierailut syksyisin toiminta pajassa, tyttöleiri 6 7 luokkalaisille, Sisusta ja Somista kerho 6-7 lk:lle, Äijä kerho, Alakoulun Rc -kerho 1 x viikko 7- luokkalaisten ryhmäytysleirit, Bänditoiminta Kaikki kerhot leirit ja retket ovat toteutuneet suunnitellusti Vapaaehtoistyötä nuorten parissa tehdään tunnetuksi ja houkuttelevammaksi ja sitä pyritään lisäämään Vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, Luovan ohjaus Monialainen yhteistyö Toiminnan koordinointi Tiedotus Koulutus Vapaaehtoistyön näkyvyyttä yhteistyössä olemme lisänneet yhteistyössä Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa Toimintaa kehitetään myös toissille toimialoille mm vanhus ja kehitysvammatyö NUORISOTYÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ Päivähoito ja esiopetus Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueeseen kuuluvat lasten päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, muu lasten päivähoito sekä leikin ja toiminnan ohjaus. Päivähoidon ja esiopetuksen tulosalueen hallinnossa toimivat päivähoidon tulosalueesta vastaava perhepäivähoidon ohjaaja (päivähoidon vastaava) ja kanslisti. Toiminta-ajatus Päivähoito tarjoaa hyvää perushoitoa ja lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukevaa

6 toimintaa lapsen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat vanhemmat. Päivähoito tukee ja vahvistaa vanhem muutta. Erityishuomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Alapitkän, Jussinpihan ja Varpaisjärven päiväkodit tarjoavat kokopäivähoitoa 1-5 -vuotiaille lapsille. Osapäivähoitoa esikou lulaisille järjestetään edellä mainittujen päiväkotien lisäksi myös Rovastilassa ja Nerkoolla. Perhepäivähoito järjestetään kotona tapahtuvana perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona Lapinlahden (Muksula) sekä Varpaisjärven taajamissa sekä tarvittaessa asiakkaiden kotona kolmiperhepäivähoitona. Vuorohoitoa järjestetään Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa sekä Alapitkän ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko Muksulan ryhmäperhepäiväkodissa tai Lukkarilan varahoitopisteessä Lapinlahden taajamassa. Erityispäivähoidon työntekijänä toimii kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka tehtäviä ovat muun muassa konsultointi ja lausuntojen antaminen eri päivähoidon yksiköissä. Esiopetusta annetaan päivähoidon puolella Alapitkän, Nerkoon, Rovastilan ja Varpaisjärven päiväkodeissa. Esiopetuksen henkilöstö vastaa esioppilaiden päivähoidosta. Leikin- ja toiminnan ohjaus sisältää kunnan ja evankelis-luterilaisen seurakunnan yhdessä järjestämän päiväkerho toiminnan. Perhepäivähoidossa on otettu marraskuussa 2011 käyttöön Pro Consonan Päivähoito Mukana -mobiilijärjestelmä, jonka avulla perhepäivähoitajat pystyvät sähköisesti ilmoittamaan lasten hoitoajat, ruokailut sekä omat työajat poissaoloineen. Mobiilijärjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa sekä hoitajien että toimistohenkilökunnan työtä päivähoitolaskutuksessa että palkanlaskennassa. PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2012 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN MENNESSÄ TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Vanhempien ja henkilöstön toimiminen yhdessä lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuuden mukaisesti Lapsen varhaiskasvatusuunnitelman tekeminen yhdessä vanhempien kanssa, erilaiset yhteistyötavat kuten vanhempainillat, kasvatuskumppanuuskoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään toimintavuosittain, erilaisia yhteistyötapoja toteutetaan Kasvatuskumppanuuskoulutus pidetään 6/2012 Päivähoidon ja esiopetuksen kotisivujen päivittäminen ja päivähoitohakemuksen liittäminen kotisivuille tulostettavaksi versioksi Kotisivujen päivittäminen koko kunnan kotisivujen uudistamisen yhteydessä. Kotisivujen päivittäminen tehdään myöhemmin kuluvana vuonna Kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma tehdään vuoden 2012 aikana Varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä jatkuu yhä Perhepäivähoidon mobiilijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja sen eri toiminta mahdollisuuksien selvittäminen ja Mobiilijärjestelmän käyttöönotto-projektin loppupalaveri pidettiin Mobiilijärjestelmän käyttö on sujunut hyvin. Järjestelmä on toimiva ja sen käyttö on vakiintunut.

7 käyttöönottaminen Toteuma 2011 Toteuma 5/2012 Kotihoidontukiperheet Yksityisen hoidontuki Päiväkoteja ja esiopetuspisteitä -vakinainen/määräaikainen henkilökunta 5 25 / / 8 Päiväkotiryhmät/esiopetusryhmät 9/ 6 9 / 6 Perhepäivähoitajia -vakinaisia/määräaikaisia 24 / / 13 Ryhmäperhepäiväkodit ja varahoitopiste -vakinainen /määräaikainen henkilökunta Yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti 3 10 / / - 1 ( alkaen) Muu päivähoidon henkilöstö 3 4 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalue sisältää vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut. Palveluiden tarkoituksena edistää vaikeasti vammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Kehitysvammahuollon tarkoituksena on luoda kehitysvammaiselle henkilölle mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä puitteissa mahdollisimman omatoimisiksi tarjoamalla erityishuoltona annettavia palveluita. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosalueella työskentelevät avohuollon ohjaaja, joka toimii tulosalueen esimiehenä, 5 työ- ja päivätoiminnan ohjaajaa, henkilökohtainen avustaja ja 7 asumispalveluiden työntekijää. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sekä Lapinlahdella Jussinpihan toimintakeskuksessa sekä Varpaisjärven työ- ja päivätoimintakeskus Helmessä. Kehitysvammaisten asumispalveluita kunnan omana toimintana järjestetään Unikossa Varpaisjärven palvelukeskuksessa, jossa on 10 ohjatun asumisen paikkaa sekä Eevalassa, Lapinlahden taajamassa, jossa on 13 tuetun asumisen paikkaa. Vammaispalvelun sosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijä ja sosiaalipalveluohjaaja. Lapinlahden kunta on mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta -hankkeessa, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Kunnan omaa työ- ja päivätoimintaa kehitetään huomioiden asiakasnäkökulma marras-joulukuussa vuonna 2011 tehdyn asiakaskyselyn pohjalta. Omaishoidontuki siirtyy alle 65-vuotiaiden osalta terveysosastolta perheosastolle vuoden 2012 alusta.

8 TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Asumisyksiköissä toimintakyky arviointien tekeminen vuoden loppuun mennessä. Toimintakyky-arviointi TOIMI-mittarilla Toimintakyky mittaus on tehty Eevalan asukkaille. Toimintakykymittauksen tuloksista on kerrottu omaisille. Unikon asukkaiden toimintakykyarviointi tehdään vuoden loppuun mennessä. Työ- ja päivätoiminnan uudelleen organisointi ja kehittäminen Asiakasnäkökulman huomioiminen (tehdyt asiakashaastattelut) kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen kehittämisessä Työ- ja päivätoiminnan kehittämishanke jatkuu vuoden 2012 loppuun. Asiakashaastattelun tulokset selvillä ja toimintojen kehittäminen tulosten pohjalta jatkuu Työ- ja päivätoiminnan kehittämishankkeen myötä on kehitetty erilaisia työpajoja ja kiinnitetty huomiota asiakkaiden itsenäiseen päätöksentekoon Avotyön lisääminen Uusien avotyöpaikkojen etsimiseen on osoitettu henkilöstöresursseja Avotyöpaikkojen määrä on lisääntynyt Toteuma 2011 Toteuma 5/ 2012 avotyössä olevat omaishoidontukea saavat alle 65-vuotiaat 30 30

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 Kyselyn toteutuksesta Kysely lähetetty kaikkiin kuntiin, joilla on asiakkaita säätiön palveluasumisessa Samalla vastaajalla voi olla useita asiakkaita

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Lapsiystävällinen kunta strateginen valinta Kittilässä. Tiina Huilaja Koulukuraattori

Lapsiystävällinen kunta strateginen valinta Kittilässä. Tiina Huilaja Koulukuraattori Lapsiystävällinen kunta strateginen valinta Kittilässä Tiina Huilaja Koulukuraattori Kunta toimintaympäristönä Väkiluku noin 6200 Vuosittain syntyy uusia kittiläläisiä ~ 70 Kunta työnantajana ~ 400 henkilölle

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot