Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan ( 20).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20)."

Transkriptio

1 MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT 11 8 ARVIOINTI 24 Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan ( 20). 1

2 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman sisältö Tämä Maskun kunnan opetussuunnitelma sisältää ne muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan, joita Opetushallitus edellyttää kirjeessään opetuksen järjestäjien tekevän. Opetussuunnitelman muutokset koskevat erityisesti oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä asioita (luvut 4 ja 5) sekä yhteistyötä koulun henkilökunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Muilta osin muutoksia ei ole tehty paikalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman toteutusta arvioidaan vähintään joka toinen vuosi ja arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset. 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.3 Perusopetuksen järjestäminen Perusopetuslain 3 ja 29 määrittelevät sen, miten perusopetus tulee kunnissa ja kouluissa järjestää. 1 Niin ikään perusopetuslain 30 ja 31 mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta oppimiseensa liittyviä tukipalveluita, oppilashuoltoa ja opintososiaalisia etuja ja palveluja. 2 Perusopetuslain lisäksi perustuslaki ja esimerkiksi YK:n yleissopimus 3 lapsen oikeuksista edellyttävät opetuksen järjestämistä niin, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata perusopetuksen kaikilla luokilla. 4 Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito oppilaasta, turvallinen koulupäivä ja laadukas opetus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulupäivän tulee sisällöltään ja toimintatavoiltaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja 1 Perusopetuslaki (628/ mom. (477/2003), 3 3 mom. ja 29 1 mom. 2 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010), 31 1 mom. ja 31 a 1 mom. (477/ YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, Salamancan julistus (Salamanca Statement) 1994, Luxemburg peruskirja (The Charter of Luxemburg) 1996 ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus Suomen perustuslaki (731/1999) 6 2 mom. 2

3 asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemiseen. Perusopetuksen tulisi edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Näiden kaikkien kautta tuetaan oppilaan oppimista, hyvinvointia sekä kasvamista vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Tärkeä osa näiden tavoitteiden saavuttamista on yhteistyön tekeminen niiden sidosryhmien ja toimijoiden kanssa, jotka toiminnallaan tukevat ja edistävät lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tämän opetussuunnitelman liitteenä ovat ne oppilaan oppimisen ja opiskelun tukeen tarvittavat lomakkeet, joita käytetään silloin, kun oppilaalle tarjottava yleinen tuki ei riitä ja hän tarvitsee opiskelussaan tehostettua tai erityistä tukea. 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja tilanteisiin sopivia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne - virittävät halun oppia - ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen - ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat - aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti - edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista - kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja 3

4 - tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista - edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista - kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan arviointia varten - auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen - kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa Opetuksen eriyttäminen on ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeen ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota tulee kiinnittää erilaisiin tapoihin oppia, erilaiseen oppimisrytmiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Niin ikään tyttöjen ja poikien väliset yksilölliset kehityserot tulee ottaa opetuksessa huomioon. Tärkeää on osata hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. Erilaisten oppimistyylien tiedostaminen opetuksen suunnittelussa ja opetusmenetelmien valinnassa on myös osa eriyttämistä. Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän toiminanna ja ilmapiirin seurantaa sekä jatkuvaa arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa ja muiden yhteistyötahojen kanssa tukee eriyttämistä. Eriyttämisellä on kolme keskeistä ulottuvuutta: opiskelun laajuus, syvyys ja etenemisnopeus. Nämä voivat kohdistua mm. opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin - ja menetelmiin, työtapoihin, koulu- ja kotitehtävien määrään sekä käytettävissä olevaan aikaan. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintatapoihin. Kun opetusta annetaan yhdysluokissa oppilaiden ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee ottaa huomioon. 4

5 4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ETENEE PORTAITTAIN Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä Yleinen tuki Opiskelun yleisellä tuella tarkoitetaan kaikille oppilaille suunnattua tukea ja se on oppilaan oppimisen tuessa ensin toteutettava tuen muoto. Yleisellä tuella pyritään helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Yleisen tuen muotoja ovat eriyttäminen, suunnitelmallinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulun ja kodin välinen yhteistyö, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki ja kerhotoiminta. Lisäksi apuvälineiden hyödyntäminen, avustajapalveluiden sekä ohjaus- ja tukipalveluiden käyttö on mahdollista. Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluvat myös yleiseen tukeen. Aloitteen yleisestä tuesta tekee ensisijaisesti tukea edellyttävän aineen opettaja, mutta aloite voi lähteä myös oppilaasta itsestään tai hänen huoltajastaan. Eriyttäminen voi koskea opetusmenetelmiä, opetusjärjestelyitä ja ryhmiä luokan sisällä, oppimateriaaleja, ajankäyttöä, oppimäärän syvyyden ja määrän rajaamista sekä arviointia. Eriyttämisen tukena voidaan käyttää samanaikaisopetusta saman aineen opettajan tai erityisopettajan toteuttamana joko oppilaan omassa ryhmässä tai tilapäisesti erillisessä ryhmässä tai yksilöllisesti. 5 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010) 5

6 Oppilaan arvioinnissa on korostettava monipuolisia, jatkuvia ja joustavia arviointimenetelmiä, joita ovat esimerkiksi pari- ja ryhmäarviointi, vertaisarviointi, oppimispäiväkirjat, arviointikeskustelut, säännöllinen läksyjen tekemisen seuranta, tuntiosaaminen, kirjalliset kokeet ja testit. Näitä menetelmiä käyttäen oppilas voi osoittaa osaamistaan usealla eri tavalla. Oppilaan arvioinnissa voidaan käyttää koulunkäyntiavustajan palveluita esim. koetilanteissa tehtävien lukeminen. Vuosiluokilla 1-8 korostuu erityisesti arvioinnin kannustava ulottuvuus sekä sanallinen arviointi numeroarvioinnin lisäksi. Tukiopetus Yleiseen tukeen sisältyvä tukiopetus on luonteeltaan tilapäistä 6. Sen tulee olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oma opettaja, tarvittaessa toinen saman aineen opettaja tai erityisopettaja. Tukiopetus voi koskea jo aiemmin opetettuja, parhaillaan käsiteltäviä tai tulevia aiheita (ennakoiva tukiopetus) tai oppimaan oppimisen taitoja. Tukiopetus voidaan toteuttaa - sellaisten tuntien aikana, joihin tuen tarve liittyy - ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen - ryhmässä tai yksilöllisesti - saman tai eri luokka-asteen oppilaille Oppilaan opettaja tiedottaa tukiopetuksen tarpeesta ja annetusta tukiopetuksesta oppilaan huoltajalle. Tukiopetuksen antaja tiedottaa oppilaan saamasta tukiopetuksesta oppilaan huoltajalle. Tiedottamisen käytännöistä sovitaan koulukohtaisesti ja tiedottamisesta tulee jäädä dokumentti mahdollisia muita oppimiseen liittyviä tukitoimenpiteitä ja oppilaan arviointia varten. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että tukiopetusresurssit ovat riittävät. Osa-aikainen erityisopetus 6 Perusopetuslaki 16 (624/2010) 6

7 Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoituksena on yleisen tuen aikana ennaltaehkäistä tehostetun tuen tarvetta. Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja ja se voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Oppilaan saamasta osaaikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan huoltajille. Muut tukimuodot -yksittäisessä oppiaineessa tukea voidaan tarjota työjärjestykseen sisältyvällä tukikurssilla - jos oppilaalla on tuen tarvetta kotitehtävien tekemisessä, hänet ohjataan läksykerhoon - koulunkäyntiavustaja voi olla oppilaan tai oppilaiden tukena omassa opetusryhmässä - kuraattori antaa tukea ja opastaa oppilasta tai oppilaita erityisesti oppimisen taitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitaja opastaa oppilaita terveellisiin elämäntapoihin, joilla on suotuisa vaikutus koulunkäyntiin ja oppimiseen - terveyskeskuspsykologia käytetään oppimisvaikeuksien löytämisessä ja oikeansuuntaisten tukitoimien käyttöönotossa opiskelussa ja koulunkäynnissä 4.2 Tehostettu tuki Tehostettua tukea annetaan kaikissa perusopetuksen kouluissa oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita 7

8 tukimuotoja 7. Tehostettua tukea voidaan antaa oppilaan kotiluokassa, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Toteuttajana voi olla oma opettaja, samaa ainetta opettava opettaja tai erityisopettaja. Tehostetun tuen järjestämisen päävastuu on kouluilla, mutta opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että rahalliset ja ajalliset resurssit ovat riittävät. Tehostetun tuen tarvetta ryhdytään arvioimaan oppilaan oman opettajan, luokanvalvojan, huoltajan tai oppilashuoltoryhmän tekemästä aloitteesta. Oppilaan opettaja tai opettajat ja erityisopettaja sekä mahdollisesti joku oppilashuollon henkilöistä osallistuvat pedagogisen arvion tekemiseen. Mikäli pedagogisen arvion perusteella oppilashuoltoryhmä toteaa, että oppilaan koulunkäynnin tukeminen edellyttää tehostettua tukea, oppilaalle tehdään kirjallinen oppimissuunnitelma. Jos oppilaan tiedollinen osaaminen on arvioitu välttäväksi (numeroarvosana 5), oppilaalle tulee tehdä tehostetun edellyttämä pedagoginen arvio. Tämä tehdään myös silloin, kun oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllisesti tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Oppimissuunnitelman tekemiseen osallistuvat ne oppilaan opettajat, joiden aineessa tehostetulle tuelle on tarvetta sekä tarvittaessa erityisopettaja ja oppilaan luokanvalvoja. Mikäli mahdollista, oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Opettaja seuraa oppimissuunnitelman toteutumista jatkuvasti. Oppimissuunnitelman toteutuminen arvioidaan lukuvuosittain. Arviointiin osallistuvat oppimissuunnitelman tekijät ja arvioinnin perusteella oppimissuunnitelmaa voidaan täydentää. Tehostetun tuen tukimuodot - tehostettu tuki sisältää kaikki yleisen tuen tukimuodot - tehostettu tuki toteutetaan aina oppimissuunnitelman pohjalta. Olennaisia eroja yleiseen tukeen verrattuna ovat suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, seuranta ja laajuus - tukiopetus on suunniteltu kirjallisesti oppimissuunnitelmassa ja sen toteutumista seurataan 7 Perusopetuslaki 16 a 1 mom. (642/2010) 8

9 - opettaja ja avustaja suunnittelevat yhdessä avustajan tehtävät - opetusta ei yksilöllistetä, mutta opetusta voidaan eriyttää painottamalla sisällöllisiä ydinasioita - tehostettu tuki koskee aineenhallinnan lisäksi oppilaan opiskelutaitoja ja motivaatiota, kykyä arvioida omaan edistymistään sekä sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa - oppilaan arvioinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota arvioinnin ohjaavuuteen ja monipuolisuuteen - oppilashuoltotyö ja moniammatillinen yhteistyö on jatkuvasti mukana tehostettua tukea saavan oppilaan koulunkäynnissä - yhteistyön kodin ja huoltajien kanssa on tärkeää - joustavat opetusjärjestelyt. Oppilaat voidaan ryhmitellä oppimistyylin, oppimisnopeuden tai yleisten valmiuksien perusteella. Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja tai toinen luokan- tai aineenopettaja voi olla oppilaan tai oppilaiden tukena oppitunneilla. Kaksi tai useampi opetusryhmä voidaan yhdistää ja jakaa toisenlaisiin opetusryhmiin tilapäisesti. 4.3 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan kaikissa kunnan perusopetuksen kouluissa. Oppilaalle tehty erityisen tuen päätös ei välttämättä tarkoita erityiskoulusiirtoa vaan tuki on ensisijaisesti pyrittävä toteuttamaan oppilaan omassa lähikoulussa. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, voi opiskella kokonaan tai osittain pienryhmässä tai pienluokalla tai tuki voidaan toteuttaa oppilaan omassa luokassa. Erityistä tukea antaa luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kouluilla on erityisen tuen toteuttamiseen käytettävissä riittävät aineelliset ja ajalliset resurssit. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Oppimäärän yksilöllistäminen yhdessä tai useammassa aineessa on mahdollista vain, jos oppilas on erityisen tuen piirissä. Yksilöllistäminen tehdään silloin, kun oppilas ei selviä 9

10 opetussuunnitelmassa omalle luokka-asteelle oppimiselle asetetuista tavoitteista ja oppisisältöjen perusasioiden oppiminen ei onnistu. 8 Oppilaalle on täytynyt tarjota yleistä ja tehostettua tukea ennen erityistä tukea. Tästä voidaan poiketa, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön vuoksi voida muuten antaa. 9 Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä kaikista muista perusopetuksen tukimuodoista. Päätöksen perustana on moniammatillisen oppilashuollon yhdessä tekemä pedagoginen selvitys, jonka valmistelussa on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa. Tarvittaessa selvitystä täydennetään psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. 10 Erityisen tuen päätöksen tekee huoltajan anomuksesta sivistystoimenjohtaja. Huoltaja täyttää hakemuksen yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjä kuulee oppilasta ja tämän huoltajaa. 11 Pedagogisen selvityksen pohjalta oppilaan opettajat laativat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Pedagoginen selvitys tarkistetaan vähintään 2.vuosiluokan jälkeen ja ennen 7.vuosiluokalle siirtymistä. Opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö tekevät tämän pedagoginen selvityksen, jonka perusteella sivistysjohtaja tarkistaa erityisen tuen päätökset maaliskuun aikana. 8 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 9 Perusopetuslaki 17 2 ja 4 mom. (642/2010) 10 Perusopetuslaki 17 1 (642/2010) 11 Perusopetuslaki 17 3 mom. (642/2010) ja Hallintolaki 34, 35, ja 36 10

11 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotoihin liittyvistä koulukohtaisista toimintatavoista tiedotetaan koulujen kotisivuilla ja lukuvuositiedotteessa. 5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulu välinen yhteistyö Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 12. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea 13. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa 14. Kotikasvatus: huoltaja on omalta osaltaan vastuussa siitä, että - oppilas suorittaa annetut kotitehtävät - oppilas noudattaa lukujärjestystä ja saapuu ajoissa kouluun - oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä - oppilaan poissaoloja seurataan ja ne selvitetään mahdollisimman nopeasti - oppilas saa tukea ja kannustusta koulutyöhönsä Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä 15. Koulukasvatus: - opettajan tulee oppisuhteen alussa ottaa kontaktia oppilaaseen ja hänen perheeseensä ja saattaa näin vuorovaikutussuhde alkuun 12 Perusopetuslaki 3 3 mon. 13 Tuntijakoasetus 4 mom. 14 Perusopetuslaki 26 2 mom. (477/2003), Lastensuojelulaki (417/2007) 2 1 mom. 15 Perusopetuslaki 3 2 mom. (477/2003), Tuntijakoasetus 2, 3 ja 4 ja Lastensuojelulaki 2 11

12 - opettajan tulee huolehtia siitä, että yksilöllisiä oppilastapaamisia on riittävästi, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tapaamisia suunniteltaessa voidaan huomioida myös koulun muut toimijat, kuten esim. päättöluokalla tapahtuva yksilöllinen oppilaan ohjaus, johon myös vanhemmat osallistuvat Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle 16. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta 17 sekä kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Kouluissa tapahtuvia ongelmatilanteita ratkaistaan Maskun kunnassa seuraavasti: - keskustelu oppilaan kanssa. Kasvatuskeskusteluun kutsutaan tarvittaessa ja tilanteen mukaan huoltajat, koulun rehtori, sivistysjohtaja, kuraattori, opettaja - KiVa-koulu ohjelman avulla tai sitä soveltaen (kiusaamisen vastainen ohjelma) - luvattomien poissaolojen korvaamisen käytänteet ovat löydettävissä koulujen kotisivuilta ja lukuvuositiedotteesta - läksyjen laiminlyöntien seuraukset (läksykerho ym.) ovat löydettävissä koulujen kotisivuilta ja lukuvuositiedotteesta - jälki-istuntokäytänteistä kerrotaan koulujen kotisivuilla Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi huoltajan yksilöidyn kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan 16 Perusopetuslaki 26 2 mom. (477/2003) 17 Perusopetuslaki 31 a 3 mom. (642/2010), 3 3 mom. ja 26 2 mom., Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 4 2 mom., 9 ja 13 ja Lastensuojelulaki 9 ja 12 12

13 asian käsittelyssä sekä yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa 18 Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus ja siinä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta. On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa 19. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteet Maskun kunnassa: - kuraattori toimii linkkinä sosiaalitoimen ja koulun välillä sekä osallistuu koulun kasvatustehtävään yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. - sosiaalityöntekijät antavat oppilaalle ja hänen perheelleen tukea ongelmatilanteissa. - koulupoliisit osallistuvat koulun kasvatustehtävään pyrkien tiedottamisellaan ja ohjauksellaan ennaltaehkäisemään ongelmia ja puuttumaan jo syntyneisiin ongelmiin - terveyskeskuspsykologit auttavat oppilasta erilaisissa mielenterveyteen liittyvissä asioissa ja oppimisvaikeuksien selvittämisessä - terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksen 1-9 lk:n oppilaille vuosittain (ja tiedottavat opetushenkilöstöä tarpeen mukaan). 18 Perusopetuslaki 31 a 3 ja 4 mom., 40, 41 4 mom. (642/2010) ja 41 1, 2 ja 3 mom. 19 Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus 15 13

14 - koululääkärit tekevät terveystarkastuksen vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaille (ns. laaja-alainen terveystarkastus, jossa mukana myös opettajan arvio). - puheterapeutin antama neuvonta ja säännöllinen puhe- ja lukiopetus koulujen erityisopettajien toimesta auttavat oppilasta lukivaikeuksissa ja niiden selvittämisessä Kaikki em. toimijat, oppilaan vanhemmat ja koulun henkilökunta toimivat yhteistyössä. Opetus- ja muuta henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteistyötä kotien kanssa toteutetaan: - koulusta koteihin tiedottamalla. Tiedottaminen tapahtuu mm. lukuvuositiedotteen, Wilman, koti-sivujen ja erillisten tiedotteiden välityksellä - järjestämällä ns. vanhempainvartteja (kehityskeskusteluja), joihin huoltajat, oppilaat ja luokanopettajat/ luokanvalvojat/opinto-ohjaajat osallistuvat. Koulut järjestävät myös luokka-aste- ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joissa huoltajilla on mahdollisuus keskustella koulun edustajien kanssa. - vanhempien on mahdollista pitää yhteyttä kodista kouluun mm. Wilman, koulujen kotisivujen kautta, puhelimitse, reissuvihkojen ja sähköpostin välityksellä. - vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita kouluun keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. - Maskun alakouluissa huoltajat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen kouluissa toimivien vanhempainyhdistysten kautta. 14

15 Kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma vuosiluokittain Alakoulussa Yhteistyön toimintatavat Sisältö/teema Huom! 1-6 lk Vanhempainilta Luokanopettajat: Yleiseen koulunkäyntiin liittyvät asiat 1-2 kertaa lukuvuodessa 1-6 lk Vanhempainvartit Luokanvalvojat: oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat 3 lk Valinnaisaineilta Valinnaisaineiden opettajat (ruotsi, saksa): Valinnaisaineiden esittely 1-2 kertaa lukuvuodessa 3 lk:n keväällä Yhteiset reissuvihko/ tekstiviestit/ puhelut/ sähköposti Vanhempaintapaamiset Vanhempainyhdistyksen kokoukset Opettajat: Koulun opetuksen ja poissaolojen seuranta, tiedottaminen ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä Ongelmatilanteet Muut Koulun edustaja, oppilaiden vanhempia*) Jatkuva yhteydenpito Tarvittaessa 3-6 kertaa lukuvuodessa *)Vanhempainyhdistys organisoi rahankeruu tilaisuuksia ja tapahtumia, joiden tuotoilla järjestetään oppilaille esim. retkiä, stipendejä ja teemapäiviä. Yläkoulussa Yhteistyön toimintatavat Sisältö/teema Huom! 7 lk Vanhempainilta Vanhempainvartit Luokanvalvojat: Tutustuminen Koulun toimintakulttuuri Luokanvalvojat: Tutustuminen Verkostoituminen Kuulluksi tuleminen syksyllä 7. luokan aikana Valinnaisaineiden 7.luokan keväällä 15

16 Valinnaisaineilta 8 lk Vanhempainilta opettajat: Valinnaisaineiden esittely Luokanvalvojat: Kasvatuksellinen teema: asiantuntijaluennot 8. luokan aikana kaikille luokille yhteinen 8 lk Luokkakohtaiset vanhempaintapaamiset Luokanvalvoja vastaa tapaamisen toteutuksesta 8.luokan aikana vähintään kerran lukukauden aikana 9 lk Vanhempainilta 9 lk Luokkakohtaiset vanhempaintapaamiset Oppilaanohjaajat: Jatkokoulutustusinfo Yhteishaku Luokanvalvoja vastaa tapaamisen toteutuksesta joulukuu/tammikuu 9.luokan aikana Yhteiset Wilma- järjestelmä Vanhempaintapaamiset Opettajat: Koulun opetuksen ja poissaolojen seuranta, tiedottaminen ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä Ongelmatilanteet Jatkokoulutuskeskustelut Muut Jatkuva yhteydenpito Tarvittaessa Kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa 20. Tällöin otetaan huomioon myös muiden kasvatuksen kannalta keskeisten toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön ja tiedonkulun sujuvuus. Maskun kunnassa tätä moniammatillista yhteistyötä toteuttavat koulukuraattori, sosiaalityöntekijät, poliisit, terveyskeskuspsykologit, puheterapeutit, terveydenhoitajat ja koululääkärit yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Koulukohtaiset toimintatavat on luettavissa koulujen vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. 20 Perusopetuslaki 15 2 mom. (477/2003) 16

17 Vastuu kodin ja koulun yhteistyöedellytysten kehittämisestä (ja ylläpidosta) on opetuksen järjestäjällä. - kodin ja koulun yhteistyön sujuvuudesta huolehtiminen taloudellisten ja henkilöstöresurssien muodossa (esim. palavereista aiheutuvat sijaisjärjestelyt) - opetussuunnitelman toteutumisen valvonta kodin ja koulun yhteistyöstä - oppilashuollon sujuvuuden kehittäminen eri osallistujatahojen kanssa - ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa käytettävien toimintamallien ja tiedottamiskäytänteiden suunnittelu ja kehittäminen joka toinen vuosi Ohjauksen järjestäminen Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta 21. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on auttaa, kannustaa ja tukea lapsen ja nuoren koulutus- ja ammatinvalintaprosessisia perusopetuksen eri vaiheissa. Kaikki oppilaat saavat koulutusuravalintaan liittyvää henkilökohtaista ohjausta, jonka painopisteenä on peruskoulun päättöluokka. Yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa on yksi tuloksellisen ohjauksen perusedellytyksiä. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi luokka-, ikäryhmä- ja koulukohtaiset vanhempainillat, luokilla 1-9 toteutettavat kehityskeskustelut, vanhemmille suunnatut tiedotustilaisuudet ja tapahtumat, jatko-opintoihin liittyvät vanhempien tapaamiset sekä muu yhteydenpito huoltajiin. Ohjauksen työnjako Ohjauksen järjestämisessä keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö. Tärkeimmät tehtäväkohtaiset vastuualueet ovat: Rehtori 21 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010) 17

18 - ohjaustyön yleinen koordinointi ja tukeminen - ohjauksen kannalta suotuisten puitteiden luominen Oppilaanohjaaja (luokat 7-9) - opiskelun edistymiseen liittyvä ohjaus - opiskeluun liittyvien valintojen ohjaus - jatko-opintoihin ja tulevaisuuden elämänvalintoihin liittyvä ohjaus - opiskelun nivelvaiheisiin liittyvä toiminnan ohjaus - oppilaanohjaaja ja aineenopettaja tekevät yhteistyötä järjestämällä opintoretkiä toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin ja työpaikoille - oppilaanohjaaja tekee yhteistyötä paikallisentyö- ja elinkeinoelämän kanssa TET-jaksot Luokanvalvoja (luokat 7-9) - opiskelun sujumisen seuraaminen ja opiskeluun liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisy - oppilaan sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä - luokan toiminnasta ja opiskelu- ja työskentelyilmapiiristä tiedottaminen huoltajille ja kouluyhteisölle Luokanopettaja (luokat 1-6) - persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen - oppiaineiden opiskelun ohjaaminen - oppimaan oppimisen taitojen ja oppimisen valmiuksien kehittäminen Aineenopettaja (luokat 7-9), luokanopettaja (luokat 1-6) 18

19 - persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen - oppiaineiden opiskelun ohjaaminen - liittää opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin - oppimaan oppimisen taitojen ja oppimisen valmiuksien kehittäminen Yleisen, tehostetun ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaukseen osallistuvat tarvittaessa myös erityisopettajat, koulukuraattori ja koulupsykologi. Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa Työelämään tutustumisjaksot toteutetaan 7.-, 8 -. ja 9 -. luokilla. Tutustumisjaksojen toteuttamisesta vastaavat opinto-ohjaajat. Työpaikkakäynnit ja työelämän edustajien vierailut koulussa sekä muu yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa toteutetaan vuosittain laadittavien ja lukuvuoden aikana tarkentuvien aine- ja luokkakohtaisten suunnitelmien mukaisesti Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen järjestäminen Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut 22. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Avustajan antamaa tukea voidaan käyttää osana yleistä tukea, tehostetun tuen aikana tai erityisen tuen aikana. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluista 23. Tulkitsemispalvelut koko kunnassa pyritään hoitamaan koulujen välisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla oppimisen edistämiseksi. Koulunkäyntiavustajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä. Tarkoituksena on luoda tukea tarvitsevalle oppilaalle turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. 22 Perusopetuslaki 31 1 mom. (477/2003) 23 Perusopetuslaki 17 2 ja 3 mom. (642/2010) 19

20 Koulunkäyntiavustajan työn tavoitteena on oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Oppilaan omatoimisuuden ja vastuullisuuden lisääntyessä avustajan tulee joustavasti vähentää tukeaan oppilaan kehittyessä itsenäisempään suuntaan. Työtehtävät sovitaan rehtorin ja opettajan kanssa ja niiden sisältö ja määrä riippuvat oppilaiden tarpeista. Sekä oppimissuunnitelmassa että erityisen tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden avustajatarve. Koululautakunta päättää sivistysjohtajan esityksestä henkilökohtaisten avustajien myöntämisestä tapauskohtaisesti. Koulunkäyntiavustajan toimenkuvaan kuuluu avustaa yhtä tai useampaa oppilasta luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan ohjeiden mukaisesti suunnitella itsenäisesti tai yhteistyössä opettajan kanssa työskentelyään oppilaan oppimisen edistämiseksi noudattaa ja omalta osaltaan valvoa koulun yhteisesti sovittuja opetus- ja kasvatuskäytänteitä osallistua arjessa tehtävään muuhun koulutyöhön hoitaa lisäksi hänelle erikseen sovittuja työtehtäviä Perusopetusta tukeva muu toiminta Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa 24. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Edellä mainittua toimintaa voidaan tarvittaessa käyttää osana oppilaiden suunnitelmallista tukea. 24 Perusopetuslaki 47 20

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Tuija Vänni Kelpo-kehittämishankkeen koordinaattori Turku 1 Miksi tämä muutos? Erityisopetuksen strategia 2007 (OKM) Perusopetuslain muutokset 1.8.10 ja 1.1.11 Perusopetuksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas 2 Sisällysluettelo 1 Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu... 3 2 Oppilaan oppimisen tuki... 4 3 Koulun erilaisia tukitoimia... 6 4 Oppilashuoltotyö...

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset koskien lukuja: Luvussa 1 on muuttunut alaluku 1.2. Lukuun 2 on lisätty uusi alaluku. Luvun

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI HARJAVALLAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.2.2012/10 JOHDANTO Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla. Paikallisen opetussuunnitelman teksti on

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen. Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen. Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset Eriyttäminen ja yksilöllistäminen Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPS koulukohtainen osio

OPS koulukohtainen osio OPS koulukohtainen osio 5.2.1.1 Salon kaupunki kodin ja koulun välinen yhteistyö KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN MUODOT JA TAVOITTEET VASKION KOULUSSA KouluSanomat: Koulusanomat eli KouSa on tiedotuslehtinen,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

5. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT. 5.1. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki. 5.1.1. Eriyttäminen. 5.1.2. Tukiopetus

5. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT. 5.1. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki. 5.1.1. Eriyttäminen. 5.1.2. Tukiopetus 5. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT 5.1. Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki 5.1.1. Eriyttäminen Opetuksen eriyttämisellä on tärkeä rooli oppilaan koulunkäynnin tukemisessa ja opetuksen järjestämisessä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops HAAPAVEDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2. PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Liite 3/Kola 15.6.2011 46 Luku 5.4 ja 8 (s. 47-72): Liite 2/Kola 26.8.2014 60 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Opetushallitus 2011:20 MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa 1.8.2011 Kemiönsaaren kunta 2 / Bildningskansli 2009 / Läroplan 2009 / Revidering av läroplan 11 / Fi Ero OPS 11 Teksti KEMIÖNSAAREN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu OPETUSSUUNNITELMA LUVUT 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 8. Oppilaan arviointi Savonlinnan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...4 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...4 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ...4

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...

1. OPETUSSUUNNITELMA... Yhteiskoulu Koskin koulu Auroran koulu Harjunpään koulu Vanhankylän koulu Leineperin Antti Ahlströmin koulu Kaasmarkun koulu Friitalan koulu Olavin koulu Suosmeren koulu SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot