Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma tarkistuspisteet kunnille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille"

Transkriptio

1 NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta! Jos Sinulle herää kysymyksiä, ajatuksia, ideoita tai kehittämisajatuksia, ole yhteydessä - tulemme mielellämme keskustelemaan esim. kuntasi muistipolusta ja sen eheyttämisestä. Ajankohtaiset kuulumiset, ryhmät, luennot, kurssit, tuetut lomat ja virkistystapahtumat sekä paljon tietoa, oppaita ja virikemateriaalia löytyy kotisivuiltamme os. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja Muistimakasiini nro 3 Kuinka paljon? Kansallinen muistiohjelma tarkistuspisteet kunnille Mitä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi tekee maakunnan alueella? Miten Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi voi olla kuntien tukena? Kurkistus syksyyn 2014

2 Kuinka paljon muistisairaita on? Yhdistyksen neuvontapuhelimeen tulee paljon puheluita laidasta laitaan. Tyypillisimmät kysymykset ovat kysymykset muistioireista sekä ikääntyneen toiminnan ja käyttäytymisen muutokseen liittyvät huolenaiheet. Soittajat ovat niin puolisoita, lapsia kuin muitakin läheisiä, jotka ovat huolissaan läheisen oireista. Myös muistipulmia kokevat ihmiset ovat yhteydessä he kysyvät usein sitä, missä tilannetta tutkittaisiin millainen on tutkimuspolku ja otetaanko heidän huolensa todesta. Soittajilla on usein ajatuksena varhainen toteaminen, eli he ovat saaneet valistusta siitä, että muistioireisiin kannattaa hakea selvyyttä varhaisessa vaiheessa. Soittajille kerrotaan kuntien tutkimuspaikoista, muistihoitajista ja myös työterveyshuollon roolista osana muistitutkimuspolkua. Muistisairaiden määrä on havahduttava. Yhden muistisairaan sairauden hoitoon liittyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat koko sairauden keston ajalta arvioitu olevan / henkilö (Timo Erkinjuntti, VII Kansanterveyspäivät, ). Tiedotusvälineet ovat olleet muistisairaiden määrästä myös kiinnostuneita. Maaliskuussa 2014 saimme lukea maakuntalehdistä aiheesta ja artikkelin yhteydessä oli mainio kartta alueestamme. Siitä on skannattu kopio alla. Kartan rakentamisessa on käytetty hyväksi Suomen Muistiasiantuntijoiden kotisivuilla olevan laskurin tietoja. Laskurilla voi katsoa tarkemmat tiedot oman kunnan osalta. Laskuri löytyy osoitteesta: (www.muistiasiantuntijat.fi > tuemme > etenevän muistisairauden esiintyvyys). Laskuria hyväksikäytetty taulukko on Muistimakasiinin lopussa. Ilkka-lehti

3 Kansallinen muistiohjelma Euroopan parlamentin vuonna 2008 hyväksymässä kannanotossa nostetaan esiin muistisairauksien kasvava merkitys kansanterveyden ja -talouden kannalta ja kansallisten muistiohjelmien tarve yhtenä varautumisen työvälineenä. Suomen ohjelma on valmisteltu sosiaalija terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Etelä-Pohjanmaalta työryhmässä oli edustajina kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi Seinäjoelta ja aluejohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala Etelä- Pohjanmaan Muistiyhdistyksestä. Vuosittain yli ihmistä Suomessa sairastuu johonkin dementoivaan sairauteen. Muistisairaudet eivät kosketa vain iäkkäitä ihmisiä: arviot työikäisistä muistisairaista vaihtelevat välillä. Eteneviä muistisairauksia sairastavat tarvitsevat ja käyttävät runsaasti sosiaalija terveyspalveluja; mm. kolmella neljästä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaasta on muistisairaus. Vaikuttaminen palvelutarpeiden kasvuun edellyttää toimia a) aivoterveyden edistämiseksi, b) muistisairauksien ennalta ehkäisemiseksi, c) muistioireiden tunnistamiseksi mahdollisimman varhain sekä d) oikea-aikaisen hoidon, kuntoutuksen ja muun tuen hyvin organisoitua turvaamista ja seurantaa - vaikuttavaa ja katkeamatonta hoito- ja palveluketjua. Työryhmä linjasi kansallisen ohjelman tavoitteeksi rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi neljän kivijalan varaan: 1. Aivoterveyden edistäminen 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikeaaikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin 4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Ohjelma on yhteensovitettu sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden ja olemassa olevien hoitoja laatusuositusten kanssa ja sen toimeenpano kytketään meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden ja ohjelmien, kuten Kaste-ohjelman toimeenpanoon. Kansallisen muistiohjelman toimeenpanon ohjausryhmä Kansallisen muistiohjelman toimeenpanoon on nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata toimeenpanon lisäksi vaikutusten arviointia sekä järjestelmällistä seurantaa. Muistiohjelma sisältää 32 toimenpide-ehdotusta, jotka muodostavat toimeenpanosuunnitelman perustan. Toimeenpanosuunnitelmassa priorisoidaan ohjelman tavoitteiden toteutus vuosille Konkretisoituvien tavoitteiden osalta tehdään vaikutusarvioinnit, kuten ihmisiin kohdistuvien, kunnallisen päätöksenteon ja kustannusvaikutusten arviointi. Työryhmän toimikausi on ja ylilääkäri Keijo Koivisto E-P:n sairaanhoitopiiristä on mukana työryhmässä. (Kansallinen muistiohjelma Tavoitteena muistiystävällinen Suomi / Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:10. )

4 Hyvin huomioitu Vaatii viilaamista Täysin tekemättä En osaa sanoa Kansallisen muistiohjelman tavoitteiden tarkistuslista kunnille Kattojärjestömme Muistiliitto on tehnyt käyttöömme tarkistuslistan, jossa läpikäydään Kansallisen muistiohjelman esiin nostamat kehittämiskohteet. Esittelimme listan alueellamme ensimmäisen kerran joulukuussa 2013 pidetyssä seminaarissamme. Olemme jakaneet sitä myös kuntien edustajille ja muistisairaiden hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjua suunnitteleville ja muistityössä työskenteleville muissakin yhteyksissä. Suosittelemme, että kunnissa käydään läpi tarkistuslista ja huomioidaan kehittämiskohteet osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Kansallinen muistiohjelma tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Tarkistuslista kunnille. Aivoterveyden edistäminen Kunnat/kuntayhtymät sisällyttävät strategioihinsa aivoterveyden edistämisen sekä muistisairaiden ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskevat tiedot. Kunnissa tehdään hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä aivoterveyden edistämiseksi ja vahvistetaan eri sektoreilla (esim. liikunta-, kulttuuri- ja sivistystoimi) toimivien osaamista aivoterveyden edistämiseksi (ks. ThL 1326/2010, 35 & 36 ; SHL 710/1982, 13 ) Kunnat/kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit huolehtivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten riittävästä osaamisesta aivoterveyden edistämiseksi (ks. ThL 1326/2010, 5 ; SHL 710/1982, 53 ) Kunnat/kuntayhtymät järjestävät yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua aivojen terveyttä tukevaan toimintaan ja ottavat toiminnan järjestämisessä huomioon erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään ns. haavoittuvien asiakasryhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien, yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien tarpeisiin. Aivoterveyden edistäminen kuuluu osaksi äitiys- ja lastenneuvoloiden, kehitysvammaneuvoloiden, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon ja työttömien terveydenhuollon sekä iäkkäille tarkoitettujen neuvontakeskusten neuvontaa ja ohjausta. Opetusviranomaiset vastaavat siitä, että aivoterveyden edistämiseen liittyvää tietoa sisältyy varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten ja muiden oppilaitosten terveystiedon ohjelmaan eri ikäryhmät huomioiden ja että opettajien osaamista vahvistetaan. Kunnat/kuntayhtymät, työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurijärjestöt sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat tietoa ja tukea kansalaisille aivoterveyden edistämiseksi.

5 Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen Kunnat ja sairaanhoitopiirit vastaavat hoitotakuun toteutumisesta muistisairaiden ihmisten koko pitkän hoitoketjun ajan. Kunnat, sairaanhoitopiirit ja Kela varmistavat yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, että muistisairaiden yhdenvertainen oikeus kuntoutukseen toteutuu. Kolmas sektori yhdessä kuntien/kuntayhtymien kanssa luo muistisairaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen, vertaistukeen ja tiedon saantiin arjessa selviytymisen tueksi ja rikastamiseksi. Hyvä hoito kannattaa Kunnat/kuntayhtymät tuottavat alueelliset perusterveydenhuollon muistipoliklinikan palvelut niin, että käytettävissä on lääketieteen, hoito- ja sosiaalityön sekä kuntoutuksen ja psykologian asiantuntemus. Kunnissa/kuntayhtymissä laaditaan ja otetaan käyttöön suosituksiin perustuva muistisairaan ihmisen hoito- ja palveluketju, jossa eri toimijoiden vastuut määritellään selkeästi ja dokumentoidaan. Erityishuomio hoito- ja palveluketjussa kiinnitetään kuntoutukseen. Hoito- ja palveluketjua suunniteltaessa varaudutaan myös muistisairaiden ihmisten muuttuviin tilanteisiin ja äkillisiin avuntarpeisiin sekä hyvään hoitoon kuoleman lähestyessä. Ketjun toimivuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti. Kunnat/kuntayhtymät järjestävät muistisairaiden ihmisten ympärivuorokautisen hoidon valtakunnallisten linjausten ohjaamana: laitoshoitoa vähentäen ja asumisen ja yksilölliset palvelut sisältävien palveluvaihtoehtojen määrää lisäten. Kunnat/kuntayhtymät turvaavat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa hankkiessaan muistisairaan ihmisen oikeudet ja varmistavat, että palveluntuottajilla on riittävä osaaminen muistisairaiden ihmisten hoidosta. Kunnat/kuntayhtymät vastaavat apuvälinepalveluiden järjestämisestä, saatavuudesta ja laadusta ja varmistavat, että apuvälineiden ja informaatioteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään muistisairaan ihmisen toimintakyvyn sekä mielekkään ja turvallisen arjen tukena. Kunnat/kuntayhtymät yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa turvaavat muistisairauteen sairastuneen ihmisen omaisten tuen hoitoja palveluketjun eri vaiheissa: sairauden varmistuttua turvataan ensitieto, tuetaan sopeutumista tilanteeseen ja tarjotaan riittävä tieto kuntoutusmahdollisuuksista (julkinen terveydenhuolto, Kela). Sairauden edetessä hyödynnetään tutkimustietoa ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä kustannus-vaikuttavan tuen varmistamiseksi. Kustannus-vaikuttavan tuen keskeiset elementit ovat tuen, hoidon ja palvelujen kokonaisuutta koordinoiva työntekijä perheen tukena, hänen työparinaan toimiva lääkäri sekä omaishoitajille järjestetty tavoitteellinen vertaisryhmätoiminta. Tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen Ammattihenkilöstöllä on ajantasaiset tiedot ja osaaminen muistisairauksien tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.

6 Mitä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi tekee maakunnan alueella? Muistiluotsimme on maakunnallinen osa Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä asiantuntija- ja tukikeskuksia. Tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen. Keskuksia on yhteensä 17 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto ja toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. MuistiLuotsin käytännön työ on muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten ja läheisten ohjausta ja neuvontaa, sekä tilaisuuksien ja ryhmien pitämistä. Osa työstä on verkostotyötä kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalantoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa, yleistä tiedotustoimintaa unohtamatta. Tempaukset, messut ja muut tapahtumat värittävät myös arkea keskiössä on muistisairas perheineen. Toimintoja järjestetään koko maakunnan alueella. Yhdistyksen jäseniä, tilaisuuksiin osallistuvia ja yhteistyökumppaneita kuunnellen pyrimme vastaamaan toiminnoillamme siihen tarpeeseen, mitä alueella havaitaan. Kunnioitamme yhdistyksen sääntöjä, MuistiLuotsin ja verkostohankkeen tavoitteita sekä rahoittajan ohjeita. Alkuvuoden toimintatilastoja Alkuvuoden aikana olemme olleet kontaktissa n henkilöön puhelimitse tai erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmissä. Osallistujista n. 60 % on naisia ja n. 40 % miehiä. Suurin yksittäinen ikäryhmä ovat vuotiaat, mutta toimintamme saavuttaa hyvin monen ikäisiä ihmisiä, koska esim. yleisötilaisuudet ja tempaukset ovat sellaisia, joihin voi osallistua koko perhe. Alkuvuonna erilaisia avoimia tilaisuuksia on ollut 37. Kokouksia ja verkottumista muihin toimijoihin on ollut 96. Vaikuttamistoimia on tehty 16 kertaa ja erilaisia tiedon levitykseen liittyviä tehtäviä 94 kertaa. Mainittakoon, että esim. kotisivujen päivitykset sekä sosiaalisen median päivitykset ja viestinnät eivät lukeudu tähän lukuun, sillä esim. kotisivujen päivitystyötä voidaan tehdä tarvittaessa jopa useita kertoja päivässä. Ryhmiä ja muita yleisiä toimintoja on ollut 119 alkuvuonna ja asiakasneuvontaa on annettu 275 kertaa. Tekninen tilastointi- ja palautteenkeruujärjestelmämme Surveypal tukee meitä toimintojen tilastoinnissa ja arvioinnissa, mutta osaltaan se sitoo aikaresursseja. Saman järjestelmän avulla voimme seurata myös kuntakohtaista statistiikkaa, joka otetaan huomioon toimintoja suunniteltaessa. Toivomme kuitenkin palautetta toiminnastamme edelleen perinteisinkin keinoin eli olkaa yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse meihin! Kevään aikana olemme keränneet palautetta myös toimintoihimme osallistuneilta ja palaute on kaiken kaikkiaan positiivista. Osallistujat pitävät yhdessäolosta, he ovat saaneet uusia ystäviä, vertaistukea (92 %), yhteistä tekemistä ja kokevat saavansa tietoa ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin tilaisuuksissa ja ryhmissä (n. 85 % vastaajista).

7 Merkittäväksi palautteeksi tulee se, että 41 % vastanneista kokee saaneensa edes jonkin verran ryhmistä apua arjessa selviytymiseen ja paljon peräti 37 % vastaajista (yhteensä 78 %). 13 % vastaa saaneensa apua vähän ja 9 % ei osannut vastata kysymykseen.kehittämiskohteeksi meille esitetään toiveita, että pystyisimme olemaan paikkakunnilla useammin ja joillakin paikkakunnilla toivotaan, että kokoontumiskerrat kestäisivät pidempään. Myös omaisten ja sairastuneiden yhteisiä ryhmiä, joissa olisi kaksi ohjaajaa, toivotaan (ryhmän jakautuminen välillä kahteen ryhmään). Kiitos yhteistyöstä! Kiitos, että monilla paikkakunnilla olemme saaneet tehdä niin monin tavoin yhteistyötä kanssanne! Yksin ei ole kovin helppoa yrittää puurtaa. Monilla paikkakunnilla esim. muistihoitajien tai -koordinaattorien tai muiden muistihoitotyössä olevien kanssa on ollut hyvä pitää ryhmiä ja järjestää tilaisuuksia. Miten Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi voi olla kuntien tukena? Voimme olla mukana erilaisissa työryhmissänne, joissa suunnittelette muistisairaiden ja heidän läheistensä hoidon ja tuen muotoja, niiden toteutusta ja kehittämistä. Roolimme on olla muistisairaan ja omaisen puolestapuhujana, antamassa tietoa kuntoutuspolusta sekä järjestön edustajana. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mukana toteuttamassa yksittäisiä tapahtumia, tempauksia ja vaikkapa omaisten päiviä hoitokodeissa, resurssiemme puitteissa. Roolimme on tuoda esiin muistisairauksien erityispiirteitä ja järjestölähtöistä tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluamme sekä yhdistystoimintaa. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mukana yhteistyössä toteutettavissa muistisairaiden tai omaisten ryhmissä tai muistikahviloissa esim. 1-2 x / kk, resurssimme huomioiden. Roolimme on olla yhteistyökumppani ja tuoda ryhmään mukaan järjestölähtöinen osallistumismahdollisuus, vertaistuki ja monipuolinen muistitieto. Syksyn 2014 ryhmätoiminnat on pääosin suunniteltu, mutta vuoden 2015 ryhmäkalenteria voidaan uudistaa. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mahdollisuuksiemme mukaan mukana myös muussa yhteistyössä, kunhan se on toimintaa, johon järjestötoimijana, kolmannen sektorin edustajana, voimme osallistua, eikä se korvaa kunnan omaa toimintaa. Ole yhteydessä ideoinesi! Emme voi Muistiluotsista kouluttaa henkilökuntaa, järjestää virkistystoimintaa paikoissa tai tilanteissa, joiden katsotaan kuuluvan kuntatoimijalle. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / palvelutuotantotoiminta voi järjestää koulutusta tai muuta palvelua, mutta Muistiluotsi-toimija ei voi sitä tehdä. Koulutuspyynnöt ym. voi esittää yhdistykseen sähköpostilla os.

8 Kurkistus Muistiluotsin ja Kulttuurista muistoja -hankkeen syksyyn 2014 Ryhmät Ryhmäkokoontumisten kalenterit on päivitetty kotisivuillemme ja ne kertovat syksyn muistitreenija vertaistukiryhmistä sekä Kulttuurista muistoja -hankkeen toimintaryhmistä. Aivan kaikille paikkakunnille emme näillä resursseilla pysty jalkautumaan kuukausittain, mutta tapahtumat ovat kaikille avoimia paikkakunnasta riippumatta. Toivomme, että saisimme myös yhteistyökumppaneita esim. ryhmien ohjaamiseen - katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan! Luennot Järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös luentotilaisuuksia ja niistä ensimmäinen on jo tiedossa, eli proviisori, Ylihärmän apteekkari Leena Ulvinen luennoi pe klo 14 Ylihärmässä, Härmän Sepän luentotilassa. Leena Ulvinen on kokenut kouluttaja ja hänellä on myös mm. lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys ja astman hoidon erityispätevyys. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti muistisairaille, omaisille ja läheisille. Ilmoittaudu mennessä Leena Huhtalalle, p / leena.huhtala(at)netikka.fi Muistikurssit E-P:n Muistiluotsi järjestää yhdessä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa kaksi muistikurssia Seinäjoella: Seinäjoella to 18.9, 25.9, 2.10, Klo ja Ylistarossa: to 23.10, 30.10, 6.11, Klo Seuraa opiston ilmoittelua! Muistikursseja on ollut kuluneen kevään aikana mm. Kuusiokuntien alueella. Muistikaverikoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi ja Järjestötalo järjestää Muistikaverikoulutusta vapaaehtoisille Alajärvellä la klo 9-15, pe klo ja la klo Tiedustelut Johanna Ekola p tai Leena Huhtala p Tästä tulee enemmän tieto asyksyllä kotisivuillemme. Kokemuskouluttajakoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi on mukana järjestämässä Kokemuskouluttaja - koulutusta Seinäjoella. Se alkaa pe klo Tiedustelut Johanna Ekola p OVET -omaishoitajavalmennus Syksyllä -14 alkavat OVET -omaishoitajavalmennusryhmät käynnistyvät Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Kortesjärvellä ja Seinäjoella. Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuutta, tukipalveluja, hoivatyössä tarvittavia taitoja ja omaishoitajien voimavaroja. Maksuton OVET -valmennus sopii kaikille omaishoitajille valmennukseksi - omaishoidettavalla ei tarvitse olla muistisairautta ja omaishoitajan ei tarvitse saada omaishoidon tukea. Valmentajat ovat käyneet koulutuksen valmennusryhmien ohjaamiseen. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Järviseudun Omaishoitajayhdistyksen järjestämä maksuton OVET - omaishoitajavalmennus Kortesjärvellä pidetään tiistaisin 2.9., 9.9., ja klo Kortesjärven vanhainkodin takkahuoneessa, os. Päivärinteentie 15. Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella mennessä. Hakulomakkeita ja lisätietoa: Leena Huhtala p tai Pia Toivola p Osallistujien olisi hyvä olla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelta, koska palvelujen esittelyosuudessa keskitytään esittelemään Kuntayhtymän toimintoja. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsin järjestämä maksuton OVET -

9 omaishoitajavalmennus Seinäjoella pidetään tiistaisin , , ja torstaina klo Järjestötalolla, os. Kauppakatu 1, 2. kerros. Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella mennessä. Hakulomakkeita ja lisätietoa: Leena Huhtala p tai Johanna Ekola, p Osallistujien olisi hyvä olla seinäjokelaisia, koska palvelujen esittelyosuudessa keskitytään esittelemään Seinäjoen toimintoja. Uusia OVET-omaishoitajavalmennusryhmiä voidaan aloittaa keväällä 2015 muuallakin. Onko teillä tarvetta? Olkaahan yhteydessä kouluttajiimme Leenaan tai Johannaan! Muistiviikko 38 Muistiviikkoa vietetään perinteisesti viikolla 38 ja silloin on sekä paikallisia luentotilaisuuksia että isompia tapahtumia. Niistä lähempänä. Kalentereihin voi jo kuitenkin laittaa ennakkotietona: VÄLITÄ -kävelytapahtuma Alajärvellä pe Kaupinkartanon ympäristössä ja Sytytä Muistin tuli su klo 21, johon voi kukin osallistua tavallaan! Kävelytapahtuma kokosi viime vuonna Kauhajoelle n osallistujaa - paljonkohan Alajärvelle kokoontuu väkeä! Muistiluotsin ohjaustyöryhmä Muistiluotsin ohjaustyöryhmän kokous pidetään Härmän Kylpylässä tiistaina klo Tialaisuus alkaa lounaalla, jonka jälkeen siirrytään kokoustilaan. Tarkempi ohjelma ilmestyy alkusyksystä, mutta laitathan päivän ylös kalenteriisi, kiitos! Valtakunnallinen sairastuneiden ja läheisten seminaari Lapualla Muistiliiton sairastuneiden ja läheisten seminaari pidetään Lapualla Vanhassa Paukussa. Kulttuurista muistoja hanke Muistiluotsin kumppanina maakunnan muistityössä Yhdistyksemme Kulttuurista muistoja -hankkeen tiimoilta on monenmoisia tapahtumia tiedossa taas syksyllä! Hankkeen toimintamalli Kylille kulttuuria voitti TERVE-SOS-palkinnon jaetun ykkössijan ja voittoa juhlistetaan syksyllä. Kirjoituskilpailu Kulttuurista muistoja -hankkeen kirjoituskilpailu 60+ -ikäisille jatkuu heinäkuun loppuun ja tuloksia julkistetaan lokakuussa. Kirjoituskilpailun ohjeet kotisivuillammewww.muistiyhdisty.fi -> ajankohtaiset. Kvartetti Pe klo 19 saa ensi-iltansa Kvartetti-näytelmä, jonka tuottaa Teatteri Lapua. Esityksiä on vuodenvaihteen tienoilla useita, joten jokainen ennättää kokemaan näytelmän. Kvartetti kertoo neljästä oopperalaulajasta, jotka ovat päätyneet viettämään eläkepäivänsä muusikoiden hoivakodissa. Muistot menestyksestä tuntuvat katkeransuloisilta päivissä, joita he elävät nyt. Elämä ja ikä ovat jättäneet jälkensä ja kullakin on menneisyydessä omat kipupisteensä. Kvartetti kertoo hellästi koskettavan tarinan ystävyksien keinoista selvitä iän tuomista haasteista. Hurtin huumorin keinoin se nostaa esiin vaiettujakin asioita ikääntymisestä: läheisyyden ja rakkauden kaipuun, luopumisen ja menettämisen pelon. Kvartetti tulee ensi-iltaan TeatteriHiomolla Lapualla. Rooleissa nähdään Maire Huhdanpää, Tuula Kuoppala, Pauli Perälä ja Veli Sipilä. Ohjauksesta vastaa projektikoordinaattori, teatteri-ilmaisun ohjaaja Katja Kujala Kulttuurista muistoja -hankkeesta.

10 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää Ajankohtaisseminaari Voi kuinka pieninä palasina onkaan Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Ajankohtaisseminaari pidetään lauantaina Almassa klo Se sopii niin muistisairaiden parissa toimintoja kehittäville kuin niissä työskenteleville, mutta myös muistisairaat ja omaiset ovat tervetulleita. Luennoijat ovat yhdistyksen hallituksen jäseniä ja seminaari toimii myös yhdistyksen varainhankintaseminaarina. Muistiluotsi on mukana tuomassa tilaisuuteen esitemateriaalia ja kertomassa osallistumismahdollisuuksista ja Muistiluotsi-toiminnasta. Ohjelman löytää myös kotisivuiltamme Sitovat ilmoittautumiset laskutusosoitteineen mennessä mielellään sähköpostitse os. muistitoimisto(at)netikka.fi tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka). Testistökoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää Härmän Kylpylässä koulutuksen testistöistä pe klo Koulutus sopii niin vasta-alkajille kuin kertauksena tehtäväsarjoja työssään tehneille avo- ja laitoshoidon työntekijöille. Perehdymme yleisluonteisesti toimintakyvyn seurannassa yleisimmin käytettyihin testeihin. Iltapäivällä on lisäksi tutustuminen CERAD tehtäväsarjan tekemiseen, joka sopii myös testiä tehneille kertauskoulutukseksi. Jos Sinulla on CERAD -aineisto, ota se mukaan. Koulutuksen hinta on 70 / henkilö (alv 0 %) ja se sisältää luentomateriaalin, Kylpylän buffetruokailun ja lähtökahvin. Ilmoittautumiset koulutukseen yhteys- ja laskutustietoineen perjantaihin mennessä os. muistitoimisto(at)netikka.fi Ilmoita samalla myös mahdollinen erityisruokavaliosi. Tiedustelut ja ennakkoon lähettävät kysymykset liittyen testien tekemiseen os. muistitoimisto(at)netikka.fi tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka). Retki Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää jäsenretken Kaustisen Kansanlääkintäkeskukseen to la (2 vrk) - omat kyydit. Tarkemmin kotisivuilla os.www.muistiyhdistys.fi -> toiminta ja tapahtumat -> virkistys ja retket. Hinta: 128 / hlö / 2 vrk Krannissa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 40,- / vrk. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä muistitoimisto(at)netikka.fi tai p tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka).. Jäivätkö Muistimakasiinien edelliset numerot lukematta? Ne löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuiltamme os. -> Muistiluotsi

11 . Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin työntekijät: Minna Huhtamäki-Kuoppala, aluejohtaja, esh, puh , m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi Johanna Ekola, kuntoutusneuvoja, ft, TtM, puh , j.ekola(at)netikka.fi Leena Huhtala, muistineuvoja, sh, puh , leena.huhtala(at)netikka.fi Yhdistyksen Muistiluotsin toimiston osoite on Viitaväylä 11, Ylihärmä, jonne myös yhdistyksen posti osoitetaan. Toimisto sijaitsee Härmän Sepän liikekiinteistössä lähellä Härmän Kylpylää. Voimme tavata asiakkaita ohjaus- ja neuvontatilanteissa Seinäjoen Ikäkeskuksessa tai muualla maakunnassa sopimuksen mukaan. Yhdistyksen toisen, Kulttuurista muistoja -hankkeen toimisto, os. Poutuntie 17, Lapua voi olla myös tapaamispaikkana sopimuksen mukaan. Tämä toimisto sijaitsee E-P:n poliisilaitoksen Lapuan poliisi-aseman kanssa samassa rakennuksessa. Sisäänkäynti on sisäpihan pääovesta. Kulttuurista muistoja -hankkeen työntekijät Katja Kujala, hankevastaava, teatteri-ilmaisun ohjaaja puh , ka.kujala(at)netikka.fi Manar Ameli, hanketyöntekijä 1.9. alkaen, muotoilija, puh , manar.ameli(at)netikka.fi Kulttuurista muistoja hanke on osa Vanhustyön Keskusliiton Eloisa ikä-ohjelmakokonaisuutta ja Muistiluotsimme tärkeä kumppani maakunnassamme. Voit liittyä myös Facebookissa ryhmäämme tai tykätä meistä sivuillamme!

12 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry järjestää Seinäjoella ajankohtaisseminaarin Voi kuinka pieninä palasina onkaan lauantaina Ravintola Almassa klo Ajankohtaisseminaari on tarkoitettu muistiperheille, ammattilaisille, toimintoja suunnitteleville ja niiden toteuttamisesta päättäville, vanhusneuvostoille ja kaikille aiheista kiinnostuneille. Seminaarin tuotto käytetään lyhentämättömänä yhdistystoiminnan tukemiseksi. Ohjelma: Klo Taival on pitkänlainen Näkemyksiä ja kokemuksia muistisairaiden hoidon ja hoitopolun kehittämisestä Paula Sihto, E-P:n Muistiyhdistyksen puheenjohtaja, osastonhoitaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maantien mutkassa pieni on tölli ja siellä on kirsikkapuuni - kotona asumisen tukeminen, lainsäädäntöä ja laadukkaita palveluja ikääntyville Anneli Saarinen, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, ikääntyneiden palvelujen tulosaluejohtaja Kahden tässä hiljaa mennään - Omaisena ja sairastuneena, mitä se arki on? Marja-Leena Autio, E-P:n Muistiyhdisytksen hallituksen jäsen Varjot ne tietäni peittää- vai peittääkö? Miten tien voi pitää turvallisena turvatekniikka apuna Merja Riikonen, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, tutkija, Muistiliiton hallituksen jäsen Tauko, kahvitarjoilu Kulttuurista muistoja hankkeen ohjelmaa Tiuku on aisan alla -muistisairaan kuntouttava hoitosuunnitelma hyvänä kellona Sari Autio, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, palvelupäällikkö

13 Maantiellä hiljaa mun lauluni kuuluu - koulutuksesta ammattilaiselle iloa ja vireyttä Satu Rajamäki, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, kouluttaja, suunnittelija Liinukka harjaa heittää - muistisairaiden päivätoiminnasta muistisairaille ja omaisille iloa ja vireyttä Helena Juurakko, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, lähihoitaja, muistihoitaja Voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla terveiset Muistiliiton sairastuneiden ja omaisten työryhmästä ja ajatuksia ennen Skotlantiin suuntautuvaa Alzheimer Europe -konferenssia Kaarina Isosomppi, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen Keskustelu ja päätössanat. Ajankohtaisseminaarin luennoitsijat ovat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n hallituksen jäseniä. He ovat oman elämäntilanteensa ja työkokemuksensa kautta tarkastelleet muistisairaiden ja heidän omaistensa ja läheistensä arkea, palveluita ja niiden yhteensovittamista. Tilaisuuden juontaa Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala. Seminaarin hinta on 30 / henkilö (ALV 0 %) ja se sisältää väliaikatarjoilun. Osallistumismaksulomake annetaan osallistujille tilaisuudessa. Sitovat ilmoittautumiset laskutusosoitteineen mennessä mielellään sähköpostitse os. muistitoimisto(at)netikka.fi Mainitse ilmoittautuessasi myös mahdollinen erityisruokavalio. Ajankohtaisseminaarin tuotto ohjataan lyhentämättömänä E-P:n Muistiyhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Paikalla on myös maksuttomia esitteitä, oppaita ja neuvontaa muistiasioihin liittyen sekä arpajaiset toiminnan tukemiseksi. Tiedustelut jälkeen p / Minna Huhtamäki-Kuoppala. Olette lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen!

14 Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella asuvien muistisairaiden arvioitu määrä 2013 Keskivaikea ja vaikea muistisairaus / esiintyvyys ikäluokittain Väestötiedot 2012 Kunta Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n 85 + koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluok at yht. Sairast u- neet yht. lkm noin Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Yhteensä Lähde:

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Sote historiallinen uudistus

Sote historiallinen uudistus Helsingin Alzheimer-yhdistyksen jäsenlehti 1/15 Sote historiallinen uudistus Eläkkeensaajan hoitotuki HENKILÖKUNTA Toimistopäällikkö Jaana Jukarainen p. 09 454 2750, 040 902 2256 jaana.jukarainen@alzheimer-hki.com

Lisätiedot

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Merja Hedberg, Hannu Salo, Sami Perälä Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Diaarinumero 2602/3514-2004 Toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan Telelääketieteen Palvelukeskus ry Koskenalantie

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot