Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma tarkistuspisteet kunnille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille"

Transkriptio

1 NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta! Jos Sinulle herää kysymyksiä, ajatuksia, ideoita tai kehittämisajatuksia, ole yhteydessä - tulemme mielellämme keskustelemaan esim. kuntasi muistipolusta ja sen eheyttämisestä. Ajankohtaiset kuulumiset, ryhmät, luennot, kurssit, tuetut lomat ja virkistystapahtumat sekä paljon tietoa, oppaita ja virikemateriaalia löytyy kotisivuiltamme os. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja Muistimakasiini nro 3 Kuinka paljon? Kansallinen muistiohjelma tarkistuspisteet kunnille Mitä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi tekee maakunnan alueella? Miten Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi voi olla kuntien tukena? Kurkistus syksyyn 2014

2 Kuinka paljon muistisairaita on? Yhdistyksen neuvontapuhelimeen tulee paljon puheluita laidasta laitaan. Tyypillisimmät kysymykset ovat kysymykset muistioireista sekä ikääntyneen toiminnan ja käyttäytymisen muutokseen liittyvät huolenaiheet. Soittajat ovat niin puolisoita, lapsia kuin muitakin läheisiä, jotka ovat huolissaan läheisen oireista. Myös muistipulmia kokevat ihmiset ovat yhteydessä he kysyvät usein sitä, missä tilannetta tutkittaisiin millainen on tutkimuspolku ja otetaanko heidän huolensa todesta. Soittajilla on usein ajatuksena varhainen toteaminen, eli he ovat saaneet valistusta siitä, että muistioireisiin kannattaa hakea selvyyttä varhaisessa vaiheessa. Soittajille kerrotaan kuntien tutkimuspaikoista, muistihoitajista ja myös työterveyshuollon roolista osana muistitutkimuspolkua. Muistisairaiden määrä on havahduttava. Yhden muistisairaan sairauden hoitoon liittyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat koko sairauden keston ajalta arvioitu olevan / henkilö (Timo Erkinjuntti, VII Kansanterveyspäivät, ). Tiedotusvälineet ovat olleet muistisairaiden määrästä myös kiinnostuneita. Maaliskuussa 2014 saimme lukea maakuntalehdistä aiheesta ja artikkelin yhteydessä oli mainio kartta alueestamme. Siitä on skannattu kopio alla. Kartan rakentamisessa on käytetty hyväksi Suomen Muistiasiantuntijoiden kotisivuilla olevan laskurin tietoja. Laskurilla voi katsoa tarkemmat tiedot oman kunnan osalta. Laskuri löytyy osoitteesta: (www.muistiasiantuntijat.fi > tuemme > etenevän muistisairauden esiintyvyys). Laskuria hyväksikäytetty taulukko on Muistimakasiinin lopussa. Ilkka-lehti

3 Kansallinen muistiohjelma Euroopan parlamentin vuonna 2008 hyväksymässä kannanotossa nostetaan esiin muistisairauksien kasvava merkitys kansanterveyden ja -talouden kannalta ja kansallisten muistiohjelmien tarve yhtenä varautumisen työvälineenä. Suomen ohjelma on valmisteltu sosiaalija terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Etelä-Pohjanmaalta työryhmässä oli edustajina kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi Seinäjoelta ja aluejohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala Etelä- Pohjanmaan Muistiyhdistyksestä. Vuosittain yli ihmistä Suomessa sairastuu johonkin dementoivaan sairauteen. Muistisairaudet eivät kosketa vain iäkkäitä ihmisiä: arviot työikäisistä muistisairaista vaihtelevat välillä. Eteneviä muistisairauksia sairastavat tarvitsevat ja käyttävät runsaasti sosiaalija terveyspalveluja; mm. kolmella neljästä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaasta on muistisairaus. Vaikuttaminen palvelutarpeiden kasvuun edellyttää toimia a) aivoterveyden edistämiseksi, b) muistisairauksien ennalta ehkäisemiseksi, c) muistioireiden tunnistamiseksi mahdollisimman varhain sekä d) oikea-aikaisen hoidon, kuntoutuksen ja muun tuen hyvin organisoitua turvaamista ja seurantaa - vaikuttavaa ja katkeamatonta hoito- ja palveluketjua. Työryhmä linjasi kansallisen ohjelman tavoitteeksi rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi neljän kivijalan varaan: 1. Aivoterveyden edistäminen 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikeaaikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin 4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Ohjelma on yhteensovitettu sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden ja olemassa olevien hoitoja laatusuositusten kanssa ja sen toimeenpano kytketään meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden ja ohjelmien, kuten Kaste-ohjelman toimeenpanoon. Kansallisen muistiohjelman toimeenpanon ohjausryhmä Kansallisen muistiohjelman toimeenpanoon on nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata toimeenpanon lisäksi vaikutusten arviointia sekä järjestelmällistä seurantaa. Muistiohjelma sisältää 32 toimenpide-ehdotusta, jotka muodostavat toimeenpanosuunnitelman perustan. Toimeenpanosuunnitelmassa priorisoidaan ohjelman tavoitteiden toteutus vuosille Konkretisoituvien tavoitteiden osalta tehdään vaikutusarvioinnit, kuten ihmisiin kohdistuvien, kunnallisen päätöksenteon ja kustannusvaikutusten arviointi. Työryhmän toimikausi on ja ylilääkäri Keijo Koivisto E-P:n sairaanhoitopiiristä on mukana työryhmässä. (Kansallinen muistiohjelma Tavoitteena muistiystävällinen Suomi / Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:10. )

4 Hyvin huomioitu Vaatii viilaamista Täysin tekemättä En osaa sanoa Kansallisen muistiohjelman tavoitteiden tarkistuslista kunnille Kattojärjestömme Muistiliitto on tehnyt käyttöömme tarkistuslistan, jossa läpikäydään Kansallisen muistiohjelman esiin nostamat kehittämiskohteet. Esittelimme listan alueellamme ensimmäisen kerran joulukuussa 2013 pidetyssä seminaarissamme. Olemme jakaneet sitä myös kuntien edustajille ja muistisairaiden hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjua suunnitteleville ja muistityössä työskenteleville muissakin yhteyksissä. Suosittelemme, että kunnissa käydään läpi tarkistuslista ja huomioidaan kehittämiskohteet osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Kansallinen muistiohjelma tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Tarkistuslista kunnille. Aivoterveyden edistäminen Kunnat/kuntayhtymät sisällyttävät strategioihinsa aivoterveyden edistämisen sekä muistisairaiden ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskevat tiedot. Kunnissa tehdään hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyötä aivoterveyden edistämiseksi ja vahvistetaan eri sektoreilla (esim. liikunta-, kulttuuri- ja sivistystoimi) toimivien osaamista aivoterveyden edistämiseksi (ks. ThL 1326/2010, 35 & 36 ; SHL 710/1982, 13 ) Kunnat/kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit huolehtivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten riittävästä osaamisesta aivoterveyden edistämiseksi (ks. ThL 1326/2010, 5 ; SHL 710/1982, 53 ) Kunnat/kuntayhtymät järjestävät yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua aivojen terveyttä tukevaan toimintaan ja ottavat toiminnan järjestämisessä huomioon erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään ns. haavoittuvien asiakasryhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien, yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien tarpeisiin. Aivoterveyden edistäminen kuuluu osaksi äitiys- ja lastenneuvoloiden, kehitysvammaneuvoloiden, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon ja työttömien terveydenhuollon sekä iäkkäille tarkoitettujen neuvontakeskusten neuvontaa ja ohjausta. Opetusviranomaiset vastaavat siitä, että aivoterveyden edistämiseen liittyvää tietoa sisältyy varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten ja muiden oppilaitosten terveystiedon ohjelmaan eri ikäryhmät huomioiden ja että opettajien osaamista vahvistetaan. Kunnat/kuntayhtymät, työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurijärjestöt sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat tietoa ja tukea kansalaisille aivoterveyden edistämiseksi.

5 Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen Kunnat ja sairaanhoitopiirit vastaavat hoitotakuun toteutumisesta muistisairaiden ihmisten koko pitkän hoitoketjun ajan. Kunnat, sairaanhoitopiirit ja Kela varmistavat yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, että muistisairaiden yhdenvertainen oikeus kuntoutukseen toteutuu. Kolmas sektori yhdessä kuntien/kuntayhtymien kanssa luo muistisairaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen, vertaistukeen ja tiedon saantiin arjessa selviytymisen tueksi ja rikastamiseksi. Hyvä hoito kannattaa Kunnat/kuntayhtymät tuottavat alueelliset perusterveydenhuollon muistipoliklinikan palvelut niin, että käytettävissä on lääketieteen, hoito- ja sosiaalityön sekä kuntoutuksen ja psykologian asiantuntemus. Kunnissa/kuntayhtymissä laaditaan ja otetaan käyttöön suosituksiin perustuva muistisairaan ihmisen hoito- ja palveluketju, jossa eri toimijoiden vastuut määritellään selkeästi ja dokumentoidaan. Erityishuomio hoito- ja palveluketjussa kiinnitetään kuntoutukseen. Hoito- ja palveluketjua suunniteltaessa varaudutaan myös muistisairaiden ihmisten muuttuviin tilanteisiin ja äkillisiin avuntarpeisiin sekä hyvään hoitoon kuoleman lähestyessä. Ketjun toimivuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti. Kunnat/kuntayhtymät järjestävät muistisairaiden ihmisten ympärivuorokautisen hoidon valtakunnallisten linjausten ohjaamana: laitoshoitoa vähentäen ja asumisen ja yksilölliset palvelut sisältävien palveluvaihtoehtojen määrää lisäten. Kunnat/kuntayhtymät turvaavat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa hankkiessaan muistisairaan ihmisen oikeudet ja varmistavat, että palveluntuottajilla on riittävä osaaminen muistisairaiden ihmisten hoidosta. Kunnat/kuntayhtymät vastaavat apuvälinepalveluiden järjestämisestä, saatavuudesta ja laadusta ja varmistavat, että apuvälineiden ja informaatioteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään muistisairaan ihmisen toimintakyvyn sekä mielekkään ja turvallisen arjen tukena. Kunnat/kuntayhtymät yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa turvaavat muistisairauteen sairastuneen ihmisen omaisten tuen hoitoja palveluketjun eri vaiheissa: sairauden varmistuttua turvataan ensitieto, tuetaan sopeutumista tilanteeseen ja tarjotaan riittävä tieto kuntoutusmahdollisuuksista (julkinen terveydenhuolto, Kela). Sairauden edetessä hyödynnetään tutkimustietoa ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä kustannus-vaikuttavan tuen varmistamiseksi. Kustannus-vaikuttavan tuen keskeiset elementit ovat tuen, hoidon ja palvelujen kokonaisuutta koordinoiva työntekijä perheen tukena, hänen työparinaan toimiva lääkäri sekä omaishoitajille järjestetty tavoitteellinen vertaisryhmätoiminta. Tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen Ammattihenkilöstöllä on ajantasaiset tiedot ja osaaminen muistisairauksien tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.

6 Mitä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi tekee maakunnan alueella? Muistiluotsimme on maakunnallinen osa Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä asiantuntija- ja tukikeskuksia. Tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen. Keskuksia on yhteensä 17 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto ja toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. MuistiLuotsin käytännön työ on muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten ja läheisten ohjausta ja neuvontaa, sekä tilaisuuksien ja ryhmien pitämistä. Osa työstä on verkostotyötä kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalantoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa, yleistä tiedotustoimintaa unohtamatta. Tempaukset, messut ja muut tapahtumat värittävät myös arkea keskiössä on muistisairas perheineen. Toimintoja järjestetään koko maakunnan alueella. Yhdistyksen jäseniä, tilaisuuksiin osallistuvia ja yhteistyökumppaneita kuunnellen pyrimme vastaamaan toiminnoillamme siihen tarpeeseen, mitä alueella havaitaan. Kunnioitamme yhdistyksen sääntöjä, MuistiLuotsin ja verkostohankkeen tavoitteita sekä rahoittajan ohjeita. Alkuvuoden toimintatilastoja Alkuvuoden aikana olemme olleet kontaktissa n henkilöön puhelimitse tai erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmissä. Osallistujista n. 60 % on naisia ja n. 40 % miehiä. Suurin yksittäinen ikäryhmä ovat vuotiaat, mutta toimintamme saavuttaa hyvin monen ikäisiä ihmisiä, koska esim. yleisötilaisuudet ja tempaukset ovat sellaisia, joihin voi osallistua koko perhe. Alkuvuonna erilaisia avoimia tilaisuuksia on ollut 37. Kokouksia ja verkottumista muihin toimijoihin on ollut 96. Vaikuttamistoimia on tehty 16 kertaa ja erilaisia tiedon levitykseen liittyviä tehtäviä 94 kertaa. Mainittakoon, että esim. kotisivujen päivitykset sekä sosiaalisen median päivitykset ja viestinnät eivät lukeudu tähän lukuun, sillä esim. kotisivujen päivitystyötä voidaan tehdä tarvittaessa jopa useita kertoja päivässä. Ryhmiä ja muita yleisiä toimintoja on ollut 119 alkuvuonna ja asiakasneuvontaa on annettu 275 kertaa. Tekninen tilastointi- ja palautteenkeruujärjestelmämme Surveypal tukee meitä toimintojen tilastoinnissa ja arvioinnissa, mutta osaltaan se sitoo aikaresursseja. Saman järjestelmän avulla voimme seurata myös kuntakohtaista statistiikkaa, joka otetaan huomioon toimintoja suunniteltaessa. Toivomme kuitenkin palautetta toiminnastamme edelleen perinteisinkin keinoin eli olkaa yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse meihin! Kevään aikana olemme keränneet palautetta myös toimintoihimme osallistuneilta ja palaute on kaiken kaikkiaan positiivista. Osallistujat pitävät yhdessäolosta, he ovat saaneet uusia ystäviä, vertaistukea (92 %), yhteistä tekemistä ja kokevat saavansa tietoa ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin tilaisuuksissa ja ryhmissä (n. 85 % vastaajista).

7 Merkittäväksi palautteeksi tulee se, että 41 % vastanneista kokee saaneensa edes jonkin verran ryhmistä apua arjessa selviytymiseen ja paljon peräti 37 % vastaajista (yhteensä 78 %). 13 % vastaa saaneensa apua vähän ja 9 % ei osannut vastata kysymykseen.kehittämiskohteeksi meille esitetään toiveita, että pystyisimme olemaan paikkakunnilla useammin ja joillakin paikkakunnilla toivotaan, että kokoontumiskerrat kestäisivät pidempään. Myös omaisten ja sairastuneiden yhteisiä ryhmiä, joissa olisi kaksi ohjaajaa, toivotaan (ryhmän jakautuminen välillä kahteen ryhmään). Kiitos yhteistyöstä! Kiitos, että monilla paikkakunnilla olemme saaneet tehdä niin monin tavoin yhteistyötä kanssanne! Yksin ei ole kovin helppoa yrittää puurtaa. Monilla paikkakunnilla esim. muistihoitajien tai -koordinaattorien tai muiden muistihoitotyössä olevien kanssa on ollut hyvä pitää ryhmiä ja järjestää tilaisuuksia. Miten Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi voi olla kuntien tukena? Voimme olla mukana erilaisissa työryhmissänne, joissa suunnittelette muistisairaiden ja heidän läheistensä hoidon ja tuen muotoja, niiden toteutusta ja kehittämistä. Roolimme on olla muistisairaan ja omaisen puolestapuhujana, antamassa tietoa kuntoutuspolusta sekä järjestön edustajana. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mukana toteuttamassa yksittäisiä tapahtumia, tempauksia ja vaikkapa omaisten päiviä hoitokodeissa, resurssiemme puitteissa. Roolimme on tuoda esiin muistisairauksien erityispiirteitä ja järjestölähtöistä tuki- ohjaus- ja neuvontapalveluamme sekä yhdistystoimintaa. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mukana yhteistyössä toteutettavissa muistisairaiden tai omaisten ryhmissä tai muistikahviloissa esim. 1-2 x / kk, resurssimme huomioiden. Roolimme on olla yhteistyökumppani ja tuoda ryhmään mukaan järjestölähtöinen osallistumismahdollisuus, vertaistuki ja monipuolinen muistitieto. Syksyn 2014 ryhmätoiminnat on pääosin suunniteltu, mutta vuoden 2015 ryhmäkalenteria voidaan uudistaa. Palvelu on maksutonta. Voimme olla mahdollisuuksiemme mukaan mukana myös muussa yhteistyössä, kunhan se on toimintaa, johon järjestötoimijana, kolmannen sektorin edustajana, voimme osallistua, eikä se korvaa kunnan omaa toimintaa. Ole yhteydessä ideoinesi! Emme voi Muistiluotsista kouluttaa henkilökuntaa, järjestää virkistystoimintaa paikoissa tai tilanteissa, joiden katsotaan kuuluvan kuntatoimijalle. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / palvelutuotantotoiminta voi järjestää koulutusta tai muuta palvelua, mutta Muistiluotsi-toimija ei voi sitä tehdä. Koulutuspyynnöt ym. voi esittää yhdistykseen sähköpostilla os.

8 Kurkistus Muistiluotsin ja Kulttuurista muistoja -hankkeen syksyyn 2014 Ryhmät Ryhmäkokoontumisten kalenterit on päivitetty kotisivuillemme ja ne kertovat syksyn muistitreenija vertaistukiryhmistä sekä Kulttuurista muistoja -hankkeen toimintaryhmistä. Aivan kaikille paikkakunnille emme näillä resursseilla pysty jalkautumaan kuukausittain, mutta tapahtumat ovat kaikille avoimia paikkakunnasta riippumatta. Toivomme, että saisimme myös yhteistyökumppaneita esim. ryhmien ohjaamiseen - katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan! Luennot Järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös luentotilaisuuksia ja niistä ensimmäinen on jo tiedossa, eli proviisori, Ylihärmän apteekkari Leena Ulvinen luennoi pe klo 14 Ylihärmässä, Härmän Sepän luentotilassa. Leena Ulvinen on kokenut kouluttaja ja hänellä on myös mm. lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys ja astman hoidon erityispätevyys. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti muistisairaille, omaisille ja läheisille. Ilmoittaudu mennessä Leena Huhtalalle, p / leena.huhtala(at)netikka.fi Muistikurssit E-P:n Muistiluotsi järjestää yhdessä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa kaksi muistikurssia Seinäjoella: Seinäjoella to 18.9, 25.9, 2.10, Klo ja Ylistarossa: to 23.10, 30.10, 6.11, Klo Seuraa opiston ilmoittelua! Muistikursseja on ollut kuluneen kevään aikana mm. Kuusiokuntien alueella. Muistikaverikoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi ja Järjestötalo järjestää Muistikaverikoulutusta vapaaehtoisille Alajärvellä la klo 9-15, pe klo ja la klo Tiedustelut Johanna Ekola p tai Leena Huhtala p Tästä tulee enemmän tieto asyksyllä kotisivuillemme. Kokemuskouluttajakoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi on mukana järjestämässä Kokemuskouluttaja - koulutusta Seinäjoella. Se alkaa pe klo Tiedustelut Johanna Ekola p OVET -omaishoitajavalmennus Syksyllä -14 alkavat OVET -omaishoitajavalmennusryhmät käynnistyvät Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Kortesjärvellä ja Seinäjoella. Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuutta, tukipalveluja, hoivatyössä tarvittavia taitoja ja omaishoitajien voimavaroja. Maksuton OVET -valmennus sopii kaikille omaishoitajille valmennukseksi - omaishoidettavalla ei tarvitse olla muistisairautta ja omaishoitajan ei tarvitse saada omaishoidon tukea. Valmentajat ovat käyneet koulutuksen valmennusryhmien ohjaamiseen. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsi, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Järviseudun Omaishoitajayhdistyksen järjestämä maksuton OVET - omaishoitajavalmennus Kortesjärvellä pidetään tiistaisin 2.9., 9.9., ja klo Kortesjärven vanhainkodin takkahuoneessa, os. Päivärinteentie 15. Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella mennessä. Hakulomakkeita ja lisätietoa: Leena Huhtala p tai Pia Toivola p Osallistujien olisi hyvä olla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelta, koska palvelujen esittelyosuudessa keskitytään esittelemään Kuntayhtymän toimintoja. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsin järjestämä maksuton OVET -

9 omaishoitajavalmennus Seinäjoella pidetään tiistaisin , , ja torstaina klo Järjestötalolla, os. Kauppakatu 1, 2. kerros. Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella mennessä. Hakulomakkeita ja lisätietoa: Leena Huhtala p tai Johanna Ekola, p Osallistujien olisi hyvä olla seinäjokelaisia, koska palvelujen esittelyosuudessa keskitytään esittelemään Seinäjoen toimintoja. Uusia OVET-omaishoitajavalmennusryhmiä voidaan aloittaa keväällä 2015 muuallakin. Onko teillä tarvetta? Olkaahan yhteydessä kouluttajiimme Leenaan tai Johannaan! Muistiviikko 38 Muistiviikkoa vietetään perinteisesti viikolla 38 ja silloin on sekä paikallisia luentotilaisuuksia että isompia tapahtumia. Niistä lähempänä. Kalentereihin voi jo kuitenkin laittaa ennakkotietona: VÄLITÄ -kävelytapahtuma Alajärvellä pe Kaupinkartanon ympäristössä ja Sytytä Muistin tuli su klo 21, johon voi kukin osallistua tavallaan! Kävelytapahtuma kokosi viime vuonna Kauhajoelle n osallistujaa - paljonkohan Alajärvelle kokoontuu väkeä! Muistiluotsin ohjaustyöryhmä Muistiluotsin ohjaustyöryhmän kokous pidetään Härmän Kylpylässä tiistaina klo Tialaisuus alkaa lounaalla, jonka jälkeen siirrytään kokoustilaan. Tarkempi ohjelma ilmestyy alkusyksystä, mutta laitathan päivän ylös kalenteriisi, kiitos! Valtakunnallinen sairastuneiden ja läheisten seminaari Lapualla Muistiliiton sairastuneiden ja läheisten seminaari pidetään Lapualla Vanhassa Paukussa. Kulttuurista muistoja hanke Muistiluotsin kumppanina maakunnan muistityössä Yhdistyksemme Kulttuurista muistoja -hankkeen tiimoilta on monenmoisia tapahtumia tiedossa taas syksyllä! Hankkeen toimintamalli Kylille kulttuuria voitti TERVE-SOS-palkinnon jaetun ykkössijan ja voittoa juhlistetaan syksyllä. Kirjoituskilpailu Kulttuurista muistoja -hankkeen kirjoituskilpailu 60+ -ikäisille jatkuu heinäkuun loppuun ja tuloksia julkistetaan lokakuussa. Kirjoituskilpailun ohjeet kotisivuillammewww.muistiyhdisty.fi -> ajankohtaiset. Kvartetti Pe klo 19 saa ensi-iltansa Kvartetti-näytelmä, jonka tuottaa Teatteri Lapua. Esityksiä on vuodenvaihteen tienoilla useita, joten jokainen ennättää kokemaan näytelmän. Kvartetti kertoo neljästä oopperalaulajasta, jotka ovat päätyneet viettämään eläkepäivänsä muusikoiden hoivakodissa. Muistot menestyksestä tuntuvat katkeransuloisilta päivissä, joita he elävät nyt. Elämä ja ikä ovat jättäneet jälkensä ja kullakin on menneisyydessä omat kipupisteensä. Kvartetti kertoo hellästi koskettavan tarinan ystävyksien keinoista selvitä iän tuomista haasteista. Hurtin huumorin keinoin se nostaa esiin vaiettujakin asioita ikääntymisestä: läheisyyden ja rakkauden kaipuun, luopumisen ja menettämisen pelon. Kvartetti tulee ensi-iltaan TeatteriHiomolla Lapualla. Rooleissa nähdään Maire Huhdanpää, Tuula Kuoppala, Pauli Perälä ja Veli Sipilä. Ohjauksesta vastaa projektikoordinaattori, teatteri-ilmaisun ohjaaja Katja Kujala Kulttuurista muistoja -hankkeesta.

10 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää Ajankohtaisseminaari Voi kuinka pieninä palasina onkaan Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Ajankohtaisseminaari pidetään lauantaina Almassa klo Se sopii niin muistisairaiden parissa toimintoja kehittäville kuin niissä työskenteleville, mutta myös muistisairaat ja omaiset ovat tervetulleita. Luennoijat ovat yhdistyksen hallituksen jäseniä ja seminaari toimii myös yhdistyksen varainhankintaseminaarina. Muistiluotsi on mukana tuomassa tilaisuuteen esitemateriaalia ja kertomassa osallistumismahdollisuuksista ja Muistiluotsi-toiminnasta. Ohjelman löytää myös kotisivuiltamme Sitovat ilmoittautumiset laskutusosoitteineen mennessä mielellään sähköpostitse os. muistitoimisto(at)netikka.fi tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka). Testistökoulutus Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää Härmän Kylpylässä koulutuksen testistöistä pe klo Koulutus sopii niin vasta-alkajille kuin kertauksena tehtäväsarjoja työssään tehneille avo- ja laitoshoidon työntekijöille. Perehdymme yleisluonteisesti toimintakyvyn seurannassa yleisimmin käytettyihin testeihin. Iltapäivällä on lisäksi tutustuminen CERAD tehtäväsarjan tekemiseen, joka sopii myös testiä tehneille kertauskoulutukseksi. Jos Sinulla on CERAD -aineisto, ota se mukaan. Koulutuksen hinta on 70 / henkilö (alv 0 %) ja se sisältää luentomateriaalin, Kylpylän buffetruokailun ja lähtökahvin. Ilmoittautumiset koulutukseen yhteys- ja laskutustietoineen perjantaihin mennessä os. muistitoimisto(at)netikka.fi Ilmoita samalla myös mahdollinen erityisruokavaliosi. Tiedustelut ja ennakkoon lähettävät kysymykset liittyen testien tekemiseen os. muistitoimisto(at)netikka.fi tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka). Retki Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää jäsenretken Kaustisen Kansanlääkintäkeskukseen to la (2 vrk) - omat kyydit. Tarkemmin kotisivuilla os.www.muistiyhdistys.fi -> toiminta ja tapahtumat -> virkistys ja retket. Hinta: 128 / hlö / 2 vrk Krannissa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 40,- / vrk. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä muistitoimisto(at)netikka.fi tai p tai Minna Huhtamäki-Kuoppala p (vuosilomalla saakka).. Jäivätkö Muistimakasiinien edelliset numerot lukematta? Ne löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuiltamme os. -> Muistiluotsi

11 . Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin työntekijät: Minna Huhtamäki-Kuoppala, aluejohtaja, esh, puh , m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi Johanna Ekola, kuntoutusneuvoja, ft, TtM, puh , j.ekola(at)netikka.fi Leena Huhtala, muistineuvoja, sh, puh , leena.huhtala(at)netikka.fi Yhdistyksen Muistiluotsin toimiston osoite on Viitaväylä 11, Ylihärmä, jonne myös yhdistyksen posti osoitetaan. Toimisto sijaitsee Härmän Sepän liikekiinteistössä lähellä Härmän Kylpylää. Voimme tavata asiakkaita ohjaus- ja neuvontatilanteissa Seinäjoen Ikäkeskuksessa tai muualla maakunnassa sopimuksen mukaan. Yhdistyksen toisen, Kulttuurista muistoja -hankkeen toimisto, os. Poutuntie 17, Lapua voi olla myös tapaamispaikkana sopimuksen mukaan. Tämä toimisto sijaitsee E-P:n poliisilaitoksen Lapuan poliisi-aseman kanssa samassa rakennuksessa. Sisäänkäynti on sisäpihan pääovesta. Kulttuurista muistoja -hankkeen työntekijät Katja Kujala, hankevastaava, teatteri-ilmaisun ohjaaja puh , ka.kujala(at)netikka.fi Manar Ameli, hanketyöntekijä 1.9. alkaen, muotoilija, puh , manar.ameli(at)netikka.fi Kulttuurista muistoja hanke on osa Vanhustyön Keskusliiton Eloisa ikä-ohjelmakokonaisuutta ja Muistiluotsimme tärkeä kumppani maakunnassamme. Voit liittyä myös Facebookissa ryhmäämme tai tykätä meistä sivuillamme!

12 Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry järjestää Seinäjoella ajankohtaisseminaarin Voi kuinka pieninä palasina onkaan lauantaina Ravintola Almassa klo Ajankohtaisseminaari on tarkoitettu muistiperheille, ammattilaisille, toimintoja suunnitteleville ja niiden toteuttamisesta päättäville, vanhusneuvostoille ja kaikille aiheista kiinnostuneille. Seminaarin tuotto käytetään lyhentämättömänä yhdistystoiminnan tukemiseksi. Ohjelma: Klo Taival on pitkänlainen Näkemyksiä ja kokemuksia muistisairaiden hoidon ja hoitopolun kehittämisestä Paula Sihto, E-P:n Muistiyhdistyksen puheenjohtaja, osastonhoitaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maantien mutkassa pieni on tölli ja siellä on kirsikkapuuni - kotona asumisen tukeminen, lainsäädäntöä ja laadukkaita palveluja ikääntyville Anneli Saarinen, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, ikääntyneiden palvelujen tulosaluejohtaja Kahden tässä hiljaa mennään - Omaisena ja sairastuneena, mitä se arki on? Marja-Leena Autio, E-P:n Muistiyhdisytksen hallituksen jäsen Varjot ne tietäni peittää- vai peittääkö? Miten tien voi pitää turvallisena turvatekniikka apuna Merja Riikonen, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, tutkija, Muistiliiton hallituksen jäsen Tauko, kahvitarjoilu Kulttuurista muistoja hankkeen ohjelmaa Tiuku on aisan alla -muistisairaan kuntouttava hoitosuunnitelma hyvänä kellona Sari Autio, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, palvelupäällikkö

13 Maantiellä hiljaa mun lauluni kuuluu - koulutuksesta ammattilaiselle iloa ja vireyttä Satu Rajamäki, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, kouluttaja, suunnittelija Liinukka harjaa heittää - muistisairaiden päivätoiminnasta muistisairaille ja omaisille iloa ja vireyttä Helena Juurakko, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, lähihoitaja, muistihoitaja Voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla terveiset Muistiliiton sairastuneiden ja omaisten työryhmästä ja ajatuksia ennen Skotlantiin suuntautuvaa Alzheimer Europe -konferenssia Kaarina Isosomppi, E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen Keskustelu ja päätössanat. Ajankohtaisseminaarin luennoitsijat ovat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n hallituksen jäseniä. He ovat oman elämäntilanteensa ja työkokemuksensa kautta tarkastelleet muistisairaiden ja heidän omaistensa ja läheistensä arkea, palveluita ja niiden yhteensovittamista. Tilaisuuden juontaa Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala. Seminaarin hinta on 30 / henkilö (ALV 0 %) ja se sisältää väliaikatarjoilun. Osallistumismaksulomake annetaan osallistujille tilaisuudessa. Sitovat ilmoittautumiset laskutusosoitteineen mennessä mielellään sähköpostitse os. muistitoimisto(at)netikka.fi Mainitse ilmoittautuessasi myös mahdollinen erityisruokavalio. Ajankohtaisseminaarin tuotto ohjataan lyhentämättömänä E-P:n Muistiyhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Paikalla on myös maksuttomia esitteitä, oppaita ja neuvontaa muistiasioihin liittyen sekä arpajaiset toiminnan tukemiseksi. Tiedustelut jälkeen p / Minna Huhtamäki-Kuoppala. Olette lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen!

14 Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella asuvien muistisairaiden arvioitu määrä 2013 Keskivaikea ja vaikea muistisairaus / esiintyvyys ikäluokittain Väestötiedot 2012 Kunta Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n v. koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluoka n 85 + koko Sairast u- neiden lkm noin Ikäluok at yht. Sairast u- neet yht. lkm noin Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Yhteensä Lähde:

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja NRO 2 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

NRO 1 / 2012. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1

NRO 1 / 2012. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1 NRO 1 / 2012 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen asiantuntijaja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Se tiedottaa alueellisen asiantuntija- ja tukikeskuksen toiminnoista

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö. Mitä, missä, milloin? / Ala-Härmä

Hyvän hoidon kriteeristö. Mitä, missä, milloin? / Ala-Härmä Hyvän hoidon kriteeristö Mitä, missä, milloin? 2.6.2016 / Ala-Härmä Muistiliiton muistiohjelmatoiminta 2013-2020 Anita Pohjanvuori, Asiantuntija Muistiohjelmatoiminta, Muistiliitto ry Kansallinen muistiohjelma

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Vanhusneuvosto 26.10.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttisen puheenvuoro 4 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 26

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011)

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) - Tuloksia ja vaikutuksia Tampereella 10.11.2011 Pirkanmaan Muistiluotsi -hankkeen päämääränä oli edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

Muistikylä projekti

Muistikylä projekti Muistikylä projekti 2016-2018 Projektiesittely 42 -seminaari, 26.4. 2017 Maija Haapakoski Salon Muistiyhdistys ry Muistikylä-projekti 2016-2018 Yhä useampi muistisairas elää kotona, taloyhtiössään ja lähiympäristössään

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012. toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012. toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistisairauksien terveystaloudelliset vaikutukset ja Kansallinen Muistiohjelma

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten etujärjestö Muistisairaita

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja

RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelma 2012 2017 Kuntamarkkinat 10.9.2014 Tietolinja Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv - Movdegis ahkki

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA Tämä tarkistuslista tukee vaikuttamis- ja verkostotyön laadun arviointia ja kehittämistä. Tarkistuslistaa voi hyödyntää sekä ohjaavana työkaluna

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MUISTILUOTSI Syksy 2010

KANTA-HÄMEEN MUISTILUOTSI Syksy 2010 KANTA-HÄMEEN MUISTILUOTSI Syksy 2010 VISIO Vuoteen 2010 mennessä luodaan maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA. Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi

MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA. Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi MUISTIKAVERITOIMINTA POHJANMAAN MUISTILUOTSISSA Hanna Pitkänen Toiminnanjohtaja Vaasan seudun Muistiyhdistys / Pohjanmaan Muistiluotsi Vaasan seudun Muistiyhdistys Yhdistyksen jäsenet Vaasan seudun Muistiyhdistyksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa MAARIT VÄISÄNEN PROJEKTIVASTAAVA VALOT HANKE MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Tärkeämpää kuin ongelman ratkaiseminen on ongelman

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot