SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ (2 tai 4 h) Tekstiilityö (2 tai 4 h) Tietotekniikka Ryhmä B (1 vuosiviikkotunti) Englanti, suullinen Historia, maailmantilanne nyt Kemia Kotitalous, leivontakurssi Kuvataide Liikunta (pojat) Liikunta (tytöt) Musiikki Tekninen työ, taonta-, puukko- ja korupaja Tekstiilityö, näppärät näpit Tietotekniikka Viestintä

2 EKONOMIA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia oppia rahaan ja rahoitukseen liittyviä paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteyksiä oppia hoitamaan omaa taloutta ja toimimaan vastuullisena kuluttajana oppia ymmärtämään talouselämän ajankohtaisia ilmiöitä oppia ymmärtämään kansantalous kokonaisuutena ja kansainvälisyyden merkitys kansantaloudelle oppia ymmärtämään yrittämisen keskeiset tekijät yksilön ja yhteiskunnan kannalta oppia omaksumaan oma yrittäjyys periaate elämänasenteeksi oppia kirjanpidon perusperiaatteet Käsitellään niitä talouselämän osa-alueita, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä raha, pankkitoiminta ja vakuutukset kuluttaminen kauppa, kulttuurit ja matkailu viestintä ympäristöasiat yrittäjyys elämänasenteena yrityksen perustaminen ja yrittäjän ammatti markkinointi ja mainonta yrityksen talous, kannattavuus ja kirjanpidon alkeet Aiheiden jako luokka-asteille (8-9) suoritetaan käytettävän oppimateriaalin mukaan. TYÖTAVAT Työtavat ovat sekä opettaja- että oppilaskeskeisiä käsiteltävän aihepiirin mukaan: yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Esiintymiseen ja esittämiseen kiinnitetään huomiota mm. esittelemällä töiden tuloksia muille ryhmän jäsenille. Työtavoilla pyritään opettamaan oppilasta oma-aloitteiseksi ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneväksi. Vierailuja ja tutustumisia tehdään runsaasti, perehdytään siis asioihin paikan päällä. ARVIOINTI Tuntityöskentely, tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät sekä kokeet tai testit. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

3 KOTITALOUS (ruoanvalmistus ja leivonta) 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. vuosiluokka - perehtyä ateriasuunnitteluun - syventää elintarviketietoutta sekä ruoanvalmistus- ja leivonta taitoja - kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja omatoimisuutta - tutustua erityisruokavalioihin - perehtyä suomalaiseen ruokakulttuuriin ja perinneruokiin - pohtia ruokaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja ruoan turvallisuutta SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - kotimaiset elintarvikkeet - ruokia ja leivonnaisia vuodenajan mukaan arkipöydästä juhlaan - nuorten yleisimmät erityisruokavaliot - ruoka kestävän kehityksen näkökulmasta - ruoan turvallisuus ja valvonta - juhlat vuodenajan mukaan Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut ja projektityö ARVIOINTI - itse-, pari-, ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe ryhmässä ja projektityö - numeroarvosana 9. vuosiluokka - kehittyä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kotitaloustaidoissa - laajentaa elintarviketietoutta, ateriasuunnittelu- sekä ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia arvioimaan ja perustelemaan ravitsemukseen liittyvää tietoa - tutustua eri ruokailutilanteisiin liittyviin käytöstapoihin - tutustua eri maiden ruokakulttuureihin SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - matkalla uusien makujen maailmaan - omatoiminen ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, ohjaajana toimiminen - kansainvälinen ruokakulttuuri - juhlan suunnittelu ja toteutus - juhlavan aterian suunnittelu, toteutus ja raportointi ravintoarvolaskelmineen (Nutricaohjelma) päättötyönä Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut, projektityö ARVIOINTI - itse-, pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön kokeita ryhmässä ja päättötyö - numeroarvosana

4 KUVATAIDE 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin oppia ymmärtämään kuvataiteen ja taidehistorian ilmiöitä oman työskentelyn kautta harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua ja löytää oma henkilökohtainen ilmaisukanava SISÄLLÖT valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä ja graafisia menetelmiä sekä erilaisia maalaustekniikoita harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä eri materiaaleilla kokeillaan erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan kuvataiteen ilmiöitä oman työn kautta, samoin syvennetään taidehistorian ja nykytaiteen tarkastelua ja tulkintaa TYÖTAVAT tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyissä ja /tai museoissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita ARVIOINTI numeroarvosana arviointiin vaikuttavat kiinnostus ja suhtautuminen työhön, tehtävien ymmärtäminen, työskentelyn vaiheet ja lopputulos sekä itsenäinen työskentely ja kyky yhteistyöhön oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

5 LIIKUNTA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia (pojat ja tytöt) - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus laajentaa ja syventää omia henkilökohtaisia liikunnan lajitietoja ja -taitoja - Oppilaan opiskeluvireyden lisääminen iloa tuottavalla ja monipuolisella liikunnalla - Kehittää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta ohjata itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen - Liikunnallisesti aktiivisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen - Oppilaiden ja opettajan yhdessä suunnittelema ympärivuotinen lajivalikoima - Perinteisen koululiikunnan lisäksi tutustutaan joihinkin uusiin liikuntamuotoihin, joita ei ole mahdollisuus opettaa pakollisen liikunnan tuntimäärien puitteissa - Yksilö- ja joukkuelajeja teoriassa ja käytännössä mm. tanssi- ja kuntoliikuntaa sekä pallo- ja mailapelejä. - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen numeroin - Arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaisesti

6 MUSIIKKI 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin omatoimisen musisoinnin ja yhtyesoiton kehittäminen musiikin peruskäsitteiden kertaaminen SISÄLLÖT pääpaino bändisoitinten (rummut, kitara, basso) soitolla ja laulamisella musiikin teorian alkeet ja reaalisointumerkeistä soittaminen soitto- ja laulukappaleet mahdollisimman monipuolista musiikkia 8. vuosiluokan oppisisältöjä ovat näyttämömusiikki: ooppera, operetti, musikaali, baletti, elokuvamusiikki sekä popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa 9. vuosiluokalla käsitellään jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit, rockmusiikin kehitysvaiheet ulkomailla sekä taidemusiikin keskeiset tyylit huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki esiinnytään koulun juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, konserttikäynti tms. TYÖTAVAT soittaminen: bändisoitinten ja yhteissoiton hallinta, harjoittelu yksin ja ryhmässä laulaminen: yksi- ja moniäänisyys, mikrofonitekniikka musiikin kuuntelu, myös kriittisesti musiikillinen keksintä ARVIOINTI arvioinnissa huomioidaan mm. musiikillisten taitojen kehittymistä, tuntiaktiivisuutta ja kykyä ryhmätyöskentelyyn musisointikoe ja/tai kirjallinen koe numeroarvostelu

7 RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ vuosiluokat B2 valinnaiset kielet, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. luokalla alkavan vieraan kielen opiskelun tavoitteena on kahden vuoden aikana antaa oppilaalle peruskielitaito, jolla hän selviytyy tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luoda pohja myöhemmille kieliopinnoille. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas kohdekielen kulttuuriin ja vertaamaan sitä omaan kulttuuriinsa. SISÄLLÖT Aihepiireinä ovat mm. itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän tilanteet (ruokailu, matkailu jne.) ja elämä kohdekieltä puhuvissa maissa. Keskeiset rakenteet opetellaan oppikirjan mukaisessa järjestyksessä. TYÖTAVAT Työtavoissa painotetaan oppilaskeskeisyyttä ja vastuunottamista omasta oppimisesta. Harjoituksina käytetään esim. parikeskusteluja, ryhmätöitä, suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjoitelmia ja kommunikatiivisia pelejä. ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet ja läksynkuulustelut, tuntiaktiivisuus ja läksyjen hoitaminen sekä asennoituminen kielen opiskeluun. Itsearviointi on osa oppimisprosessia. Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on 9. luokan lopussa puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1-A.1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta A.1.2-A.1.3 (katso liite). Taso vastaa arvosanaa 8 ja muut arvosanat suhteutetaan tähän. AIHEKOKONAISUUDET Uuden kielen omaksumisessa aihekokonaisuudet IHMISENÄ KASVAMINEN ja KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS ovat koko ajan läsnä. Aihekokonaisuudet VIESTINTÄ JA MEDIATAITO sekä IHMINEN JA TEKNOLOGIA toteutuvat mahdollisuuksien mukaan eri- laisissa työtavoissa (pari-ja ryhmätyöt, videot, tietokonejohtoinen työskentely). Aihekokonaisuudet OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS, VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA sekä TURVALLISUUS JA LIIKENNE tulevat esille oppikirjan tekstien sisällöissä.

8 TEKNINEN TYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti. Tämän kautta saadaan motivaatio ja innostuneisuus työhön säilymään. Projektit aloitetaan suunnittelulla ja työpiirustuksen tekemisellä. Oppilas oppii vähitellen itse arvioimaan materiaalintarvetta. Teknisen työn eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät eri oppilailla heidän omien projektiensa mukaisesti. Oppilaiden innostuneisuus ja aktiivisuus vaikuttavat siihen, millaisia haasteita he ottavat ja miten haastavia tekniikoita käyttävät. Metallityö opittujen hitsaustekniikoiden harjaantuminen (kaasuhitsaus, mig-hitsaus) puikkohitsaustekniikkaan tutustuminen levyntaivutuskoneen käyttö levynpyöristyskoneen käyttö nauhahiomakoneen käyttö kulmahiomakoneen käyttö Puutyö harjaantuminen työstökoneiden turvalliseen käyttöön toteutettaessa omia projekteja poratalttakoneen käyttö liitoksissa jyrsinkoneen monipuolinen käyttö kynte- ja uraliitokset sormi- ja lohenpyrstöliitokset ontelosorvauksen periaate Elektroniikka ja sähköoppi mikropiirit ja niiden sovellukset koekytkentäalustojen käyttö elektronisten laitteiden suunnittelussa ja kokeiluissa tietotekniikan käyttö piirilevyjen suunnittelussa mikrokontrollerit ja niiden ohjelmoiminen elektroniikkarakentelua Kone- ja moottorioppi ja autonhuolto otto- ja dieselmoottori tavallisimpia auton huoltotöitä (renkaan vaihto, öljymäärän tarkastus, ajovalojen vaihto ym.) Aine arvioidaan numeroin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan teknisen työn arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa teknisen työn arvioinnissa.

9 TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti jo opittuja tietoja ja taitoja käyttäen ja uutta oppien. Projektit aloitetaan suunnittelulla, jolloin oppilas oppii vähitellen kuvaamaan suunnitelmaansa visuaalisesti ja arvioimaan tarvitsemansa ajan ja materiaalin tarvetta. Projektin päätyttyä oppilas tekee työstään ja työskentelystään arvioinnin, jossa hän pohtii omaa oppimistaan ja onnistumistaan prosessin aikana. SISÄLLÖT Tekstiilityön eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Varsinkin 9. luokan valinnaisessa tekstiilityössä opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät oppilaiden omien projektien mukaisesti. Yhteisesti tutustutaan pukeutumisen historiaan ja tekstiilikulttuuriperinteeseen. VUOSILUOKKA 8 Lankatekniikat neulonta, virkkaus esimerkkitöitä: pusero, liivi, sormikkaat, asustesarja Saumurin monipuolinen käyttö asu itselle joustavasta materiaalista Kirjonta kirjonta käsin tai koneella perinteinen tai moderni kirjonta Pukeutumisen historia muinaispuku (Eura) kansallispuku (Säkylä) VUOSILUOKKA 9 Ompelu vauvan tai lasten vaatetus, asukokonaisuus ommellen päättötyö: vaativampi vaate itselle sisustustekstiili Kudonta kangaspuiden rakenne ja käyttö poppanan tai villahuivin kutominen Nypläys soveltuvin osin ARVIOINTI Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan tekstiilityön arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa tekstiilityön arvioinnissa. Aine arvioidaan numeroarviointina.

10 TIETOTEKNIIKKA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia Tietotekniikka kahden viikkotunnin valinnaisaineena syventää ja laajentaa käyttötaitoa ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. Tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osaalueisiin ja niihin liittyviin ajatustapoihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden omatoimista työskentelyä ja tiedonhakua kehittää oppilaiden yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä oman työn arviointiin antaa oppijoille valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen koulu- ja jatkoopiskelussa antaa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen tunnetta oppia käyttämään tietotekniikan työvälineohjelmia kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja grafiikkaohjelmaa 8. vuosiluokka Windows XP:n perusteet Tekstinkäsittely Internet, sähköposti ja tiedonhaku PowerPoint Kotisivun tekeminen Kuvankäsittely, kuvamanipulaatio 9. vuosiluokka Taulukkolaskenta Tietokanta Internet, netiketti, tietoturva, tekijänoikeudet Ohjelmointi Kuvankäsittely, animaatio Multimedia Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. 9. luokan keväällä tehdään lopputyö, jossa oppija osoittaa taitonsa. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttavat käsiteltävien asioiden hallitseminen, tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

11 ENGLANTI (suullinen kielitaito) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - oppilaan käyttämä aktiivinen sanavarasto karttuu - oppilas on entistä valmiimpi puhumaan englantia eri tilanteissa - oppilaan taidot jo opituissa asioissa, myös rakenteissa vahvistuvat - oppilas kehittää ääntämistään - oppilas oppii käyttämään kiertoilmaisuja - oppilas oppii tavallisimpia idiomaattisia ilmaisuja - oppilas oppii ymmärtämään oman ja vieraan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä - pari- ja ryhmätyöt opettavat toisten huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja - tehdään erilaisia keskusteluharjoituksia oppilaita kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista ja kartutetaan niihin liittyvää sanavarastoa - tehdään paljon suullista kielitaitoa tukevia pari- ja ryhmätöitä, esitetään joko itse tehtyjä tai valmiita näytelmiä, jotka voidaan videoida - hyödynnetään internetiä englannin opiskelussa - käydään läpi kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyviä asioita, joita on hyvä tietää keskusteltaessa ( esim. kohteliaisuussäännöt ja kulttuurierot viestinnässä) - materiaalina käytetään monisteita, jotka oppilaat keräävät kansioihin, erillistä oppikirjaa ei ole - työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi pareittain ja ryhmissä - oppilas arvioi itseään kurssin lopussa - pienimuotoinen suullinen koe - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

12 HISTORIA: MAAILMANTILANNE NYT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - syventää oppilaan tietoja kylmän sodan jälkeisestä historiasta tarkastelemalla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoriaa - kehittää oppilaan valmiutta seurata ja arvioida ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia - syventää ja kehittää oppilaan historiallisen tiedon etsimis-, käsittely- ja arviointitaitoja luomalla mahdollisimman monipuolinen kuva lähihistorian merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista vaiheista luvun lopun ja 2000-luvun alun maailma * globalisaation monet kasvot * moderni ja postmoderni aikakausi * maailmankulttuurit 2000-luvulla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoria * kylmän sodan jälkeiset historialliset vaiheet, tapahtumat ja ilmiöt vuosi vuodelta perestroikasta eilisillan uutisiin * maailmantilanteen tarkastelussa keskeisimmät aihepiirit ovat: - Euroopan integraatio - Itä-Euroopan murros ja Venäjä - Lähi-idän kriisit ja konfliktit - Itä- ja Kaakkois-Aasian nousu - Yhdysvaltojen globaali asema vuosituhannen vaihteessa - oppilaan omat mielenkiinnon kohteet - merkittävät ajankohtaiset tapahtumat ja ilmiöt - työtapoina käytetään mm. pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja opetuskeskustelua sekä dokumentti- ja lähdemateriaalin tutkimusta - valinnaisaineen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää rakentavaa osallistumista työskentelyyn ja mahdollisesti myös opinnäytetyön laatimista. - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

13 KEMIA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - vahvistetaan oppilaan kokeellisen työskentelyn taitoja - tutustutaan uusiin työtapoihin - sovelletaan yhteisessä opetuksessa hankittuja kemian tietoja ja taitoja - laajennetaan oppilaan ymmärrystä arkielämän luonnontieteellisistä perusteista Opettajan valinnan mukaan erilaisia kemiallisia reaktiotyyppejä, arkielämään liittyviä kemiallisia ilmiöitä ja analyyttistä kemiaa - orgaanista kemiaa (esimerkiksi hiilipatsas, saippuan valmistus) - polymeerikemiaa (esimerkiksi maitoliiman ja kaseiinimuovin valmistus, tekstiilikuitututkimus) - olomuotojen kemiaa (esimerkiksi kananmuna ehjänä pulloon ja pullosta pois) - metallien kemiaa - analyyttistä kemiaa ja ympäristöanalyysejä (esimerkiksi titraus, tuntemattomien liuosten ja ionien tunnistaminen, vesi- ja maanäytteiden analysointia) - mahdollisesti aiemmin opittujen tietojen ja taitojen soveltamista testaava hieman laajempi tutkimustehtävä - mahdollisuuksien mukaan tutustumista paikalliseen kemian alan teollisuuteen - opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti yksin tai pienryhmissä suoritettavina kokeellisina töinä, joista oppilas pitää työpäiväkirjaa - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

14 KOTITALOUS (leivonta) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - pohtia kotileivonnan merkitystä - kehittää leivontatietoja ja taitoja - antaa uusia makuelämyksiä - kohottamattomat taikinat - pikaleivonnaiset - hiivataikinaleivonnaiset - munavaahto- ja murotaikinaleivonnaiset - voitaikinaleivonnaiset - rasvassa kypsennetyt leivonnaiset - täytetyt leivät TYÖTAVAT - käytännön työskentely, tietoiskut ja opetuskeskustelu ARVIOINTI - pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe pareittain - hyväksytty / hylätty - arvosana

15 KUVATAIDE 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin, pääpaino kolmiulotteisessa työskentelyssä harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua SISÄLLÖT harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä erilaisilla materiaaleilla harjoitellaan joitain piirustus- tai maalaustekniikoita valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin seurataan paikallista kuvataide-elämää, tehdään taidenäyttely- tai museovierailu tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyssä tai museossa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty tai hylätty oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

16 LIIKUNTA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus omien lajitaitojensa syventämiseen - Lisätä oppilaan opiskeluvireyttä ja ohjata omatoimisuuteen liikunnan harrastamisessa - Fyysisen liikuntatarpeen tyydyttäminen - Vuodenaikojen mukaan tapahtuva monipuolinen lajivalinta oppilaiden ja opettajan yhteissuunnittelulla - Palloilua, joukkuepelejä, viitepelejä ja leikkejä, joiden avulla harjaannutaan yhteistoimintaan ja omatoimisuuteen - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty - arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaan

17 MUSIIKKI 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin oman tekemisen kautta pääpaino omatoimisella musisoinnilla ja yhtyesoitolla SISÄLLÖT syvennetään edelleen aikaisemmin opittua laulaen ja soittaen perussointujen oppiminen kitaralla peruskomppien hallinta rumpusetillä tutustutaan erityyliseen musiikkiin esim. klassinen, kansanmusiikki, iskelmä, pop/rock huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki sekä esiinnytään koulun eri tilaisuuksissa ja juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, tehdään konsertti- tms. vierailu soittaminen (kitara, basso, rummut) ja laulaminen yksin ja ryhmässä, musiikin kuuntelu, musiikillinen keksintä arvioinnissa painottuu tuntiaktiivisuus ja ryhmässä toimiminen sekä taitojen kehittyminen aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

18 TAONTA-, PUUKKO- JA KORUPAJA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti (ryhmäkoko opp) - oppilaat perehtyvät metallin kuumataontaan käyttöesineiden ja korujen valmistusmenetelmänä - oppilaat perehtyvät taottujen käyttöesineiden ja korujen perinnemuotoiluun - oppilaat perehtyvät pakotus- eli kylmätaontatekniikkaan - oppilaat oppivat noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ahjon käytössä ja taonnassa - oppilaat oppivat taonnassa ja pakotuksessa tarvittavien työvälineiden oikeita käyttötapoja - oppilaat oppivat yhdistämään modernia muotoilua ja nykyaikaisia työtekniikoita sekä välineitä perinteisten tekniikoiden ja välineiden rinnalla - kurssin sisällöt ja työaiheet vaihtelevat oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti o korujen ja käyttöesineiden valmistus, viimeistely ja pinnankäsittely o puukon terän taonta, karkaisu, päästö ja hionta o puukon kahvan muotoilu, tupen tekeminen - pari- ja ryhmätyö sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin ja työskentelyn aikana - kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla - opettaja antaa kurssin ja työskentelyn aikana palautetta työstä ja oppilaiden etenemisestä - kurssi on teknisen työn syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaiseen teknisen työn arviointiin korottavasti

19 NÄPPÄRÄT NÄPIT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Oppilaat perehtyvät tekstiilityön erilaisiin erikoistekniikoihin ja -välineisiin uutta oppien. Tavoitteena on oppia sekä perinteisiä ja moderneja tekniikoita, tutustua niiden taustaan sekä pohtia sopivia käyttötarkoituksia. Oppilaat oppivat myös oman työnsä ja työskentelynsä suunnittelua ja arviointia. Kurssin vuosittainen sisältö päätetään opettajan tekemän ehdotuksen pohjalta valitsemalla keskeisistä sisällöistä sopiva määrä aihealueita oppilasryhmän kiinnostuksen mukaan. - värjäys - kankaanpainanta - marmorointi - huovutus - helmityöt ja -korut - tilkkutyöt - silkkimaalaus - laukut ja kassit - joululahjat - konekirjonta - tilkkumaalaus TYÖTAVAT Pari- ja ryhmätyöt sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin aikana. ARVIOINTI Kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla. Kurssi on tekstiilityön syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaisen tekstiilityön arviointiin korottavasti.

20 TIETOTEKNIIKKA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Tavoitteena on, että oppilas oppii aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta käyttämään koulun tietokoneita ja keskeisempiä työvälineohjelmia. Lisäksi hän oppii hyödyntämään monipuolisesti Internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan siellä hyviä tapoja, netikettiä, noudattaen. tietotekniikan perusteet oheislaitteet ja niiden käyttö sähköposti ja Internet piirto-ohjelmat tekstinkäsittely kuvankäsittely Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. Aine arvioidaan sanallisesti joko arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen.

21 VIESTINTÄ 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti kehittää kykyä vastaanottaa viestejä kriittisellä tavalla oppia ymmärtämään viestinnän kulttuurista merkitystä oppia käyttämään viestinnän välineitä ja tuottamaan omia viestejä SISÄLLÖT tutustutaan eri viestintävälineiden tapaan välittää viestejä tutustutaan paikallisiin viestintävälineisiin tehdään sanomalehden sivu, radio-ohjelma, videoelokuva tai kuunnelma tutustutaan mainonnan keinoihin vaikuttaa ARVIOINTI kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty kurssin aikana keskustellaan yhdessä ja oppilas saa tekemisistään jatkuvaa palautetta suullisesti

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot