SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ (2 tai 4 h) Tekstiilityö (2 tai 4 h) Tietotekniikka Ryhmä B (1 vuosiviikkotunti) Englanti, suullinen Historia, maailmantilanne nyt Kemia Kotitalous, leivontakurssi Kuvataide Liikunta (pojat) Liikunta (tytöt) Musiikki Tekninen työ, taonta-, puukko- ja korupaja Tekstiilityö, näppärät näpit Tietotekniikka Viestintä

2 EKONOMIA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia oppia rahaan ja rahoitukseen liittyviä paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteyksiä oppia hoitamaan omaa taloutta ja toimimaan vastuullisena kuluttajana oppia ymmärtämään talouselämän ajankohtaisia ilmiöitä oppia ymmärtämään kansantalous kokonaisuutena ja kansainvälisyyden merkitys kansantaloudelle oppia ymmärtämään yrittämisen keskeiset tekijät yksilön ja yhteiskunnan kannalta oppia omaksumaan oma yrittäjyys periaate elämänasenteeksi oppia kirjanpidon perusperiaatteet Käsitellään niitä talouselämän osa-alueita, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä raha, pankkitoiminta ja vakuutukset kuluttaminen kauppa, kulttuurit ja matkailu viestintä ympäristöasiat yrittäjyys elämänasenteena yrityksen perustaminen ja yrittäjän ammatti markkinointi ja mainonta yrityksen talous, kannattavuus ja kirjanpidon alkeet Aiheiden jako luokka-asteille (8-9) suoritetaan käytettävän oppimateriaalin mukaan. TYÖTAVAT Työtavat ovat sekä opettaja- että oppilaskeskeisiä käsiteltävän aihepiirin mukaan: yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Esiintymiseen ja esittämiseen kiinnitetään huomiota mm. esittelemällä töiden tuloksia muille ryhmän jäsenille. Työtavoilla pyritään opettamaan oppilasta oma-aloitteiseksi ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneväksi. Vierailuja ja tutustumisia tehdään runsaasti, perehdytään siis asioihin paikan päällä. ARVIOINTI Tuntityöskentely, tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät sekä kokeet tai testit. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

3 KOTITALOUS (ruoanvalmistus ja leivonta) 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. vuosiluokka - perehtyä ateriasuunnitteluun - syventää elintarviketietoutta sekä ruoanvalmistus- ja leivonta taitoja - kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja omatoimisuutta - tutustua erityisruokavalioihin - perehtyä suomalaiseen ruokakulttuuriin ja perinneruokiin - pohtia ruokaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja ruoan turvallisuutta SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - kotimaiset elintarvikkeet - ruokia ja leivonnaisia vuodenajan mukaan arkipöydästä juhlaan - nuorten yleisimmät erityisruokavaliot - ruoka kestävän kehityksen näkökulmasta - ruoan turvallisuus ja valvonta - juhlat vuodenajan mukaan Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut ja projektityö ARVIOINTI - itse-, pari-, ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe ryhmässä ja projektityö - numeroarvosana 9. vuosiluokka - kehittyä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kotitaloustaidoissa - laajentaa elintarviketietoutta, ateriasuunnittelu- sekä ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia arvioimaan ja perustelemaan ravitsemukseen liittyvää tietoa - tutustua eri ruokailutilanteisiin liittyviin käytöstapoihin - tutustua eri maiden ruokakulttuureihin SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - matkalla uusien makujen maailmaan - omatoiminen ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, ohjaajana toimiminen - kansainvälinen ruokakulttuuri - juhlan suunnittelu ja toteutus - juhlavan aterian suunnittelu, toteutus ja raportointi ravintoarvolaskelmineen (Nutricaohjelma) päättötyönä Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut, projektityö ARVIOINTI - itse-, pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön kokeita ryhmässä ja päättötyö - numeroarvosana

4 KUVATAIDE 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin oppia ymmärtämään kuvataiteen ja taidehistorian ilmiöitä oman työskentelyn kautta harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua ja löytää oma henkilökohtainen ilmaisukanava SISÄLLÖT valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä ja graafisia menetelmiä sekä erilaisia maalaustekniikoita harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä eri materiaaleilla kokeillaan erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan kuvataiteen ilmiöitä oman työn kautta, samoin syvennetään taidehistorian ja nykytaiteen tarkastelua ja tulkintaa TYÖTAVAT tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyissä ja /tai museoissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita ARVIOINTI numeroarvosana arviointiin vaikuttavat kiinnostus ja suhtautuminen työhön, tehtävien ymmärtäminen, työskentelyn vaiheet ja lopputulos sekä itsenäinen työskentely ja kyky yhteistyöhön oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

5 LIIKUNTA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia (pojat ja tytöt) - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus laajentaa ja syventää omia henkilökohtaisia liikunnan lajitietoja ja -taitoja - Oppilaan opiskeluvireyden lisääminen iloa tuottavalla ja monipuolisella liikunnalla - Kehittää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta ohjata itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen - Liikunnallisesti aktiivisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen - Oppilaiden ja opettajan yhdessä suunnittelema ympärivuotinen lajivalikoima - Perinteisen koululiikunnan lisäksi tutustutaan joihinkin uusiin liikuntamuotoihin, joita ei ole mahdollisuus opettaa pakollisen liikunnan tuntimäärien puitteissa - Yksilö- ja joukkuelajeja teoriassa ja käytännössä mm. tanssi- ja kuntoliikuntaa sekä pallo- ja mailapelejä. - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen numeroin - Arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaisesti

6 MUSIIKKI 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin omatoimisen musisoinnin ja yhtyesoiton kehittäminen musiikin peruskäsitteiden kertaaminen SISÄLLÖT pääpaino bändisoitinten (rummut, kitara, basso) soitolla ja laulamisella musiikin teorian alkeet ja reaalisointumerkeistä soittaminen soitto- ja laulukappaleet mahdollisimman monipuolista musiikkia 8. vuosiluokan oppisisältöjä ovat näyttämömusiikki: ooppera, operetti, musikaali, baletti, elokuvamusiikki sekä popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa 9. vuosiluokalla käsitellään jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit, rockmusiikin kehitysvaiheet ulkomailla sekä taidemusiikin keskeiset tyylit huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki esiinnytään koulun juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, konserttikäynti tms. TYÖTAVAT soittaminen: bändisoitinten ja yhteissoiton hallinta, harjoittelu yksin ja ryhmässä laulaminen: yksi- ja moniäänisyys, mikrofonitekniikka musiikin kuuntelu, myös kriittisesti musiikillinen keksintä ARVIOINTI arvioinnissa huomioidaan mm. musiikillisten taitojen kehittymistä, tuntiaktiivisuutta ja kykyä ryhmätyöskentelyyn musisointikoe ja/tai kirjallinen koe numeroarvostelu

7 RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ vuosiluokat B2 valinnaiset kielet, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. luokalla alkavan vieraan kielen opiskelun tavoitteena on kahden vuoden aikana antaa oppilaalle peruskielitaito, jolla hän selviytyy tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luoda pohja myöhemmille kieliopinnoille. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas kohdekielen kulttuuriin ja vertaamaan sitä omaan kulttuuriinsa. SISÄLLÖT Aihepiireinä ovat mm. itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän tilanteet (ruokailu, matkailu jne.) ja elämä kohdekieltä puhuvissa maissa. Keskeiset rakenteet opetellaan oppikirjan mukaisessa järjestyksessä. TYÖTAVAT Työtavoissa painotetaan oppilaskeskeisyyttä ja vastuunottamista omasta oppimisesta. Harjoituksina käytetään esim. parikeskusteluja, ryhmätöitä, suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjoitelmia ja kommunikatiivisia pelejä. ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet ja läksynkuulustelut, tuntiaktiivisuus ja läksyjen hoitaminen sekä asennoituminen kielen opiskeluun. Itsearviointi on osa oppimisprosessia. Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on 9. luokan lopussa puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1-A.1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta A.1.2-A.1.3 (katso liite). Taso vastaa arvosanaa 8 ja muut arvosanat suhteutetaan tähän. AIHEKOKONAISUUDET Uuden kielen omaksumisessa aihekokonaisuudet IHMISENÄ KASVAMINEN ja KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS ovat koko ajan läsnä. Aihekokonaisuudet VIESTINTÄ JA MEDIATAITO sekä IHMINEN JA TEKNOLOGIA toteutuvat mahdollisuuksien mukaan eri- laisissa työtavoissa (pari-ja ryhmätyöt, videot, tietokonejohtoinen työskentely). Aihekokonaisuudet OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS, VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA sekä TURVALLISUUS JA LIIKENNE tulevat esille oppikirjan tekstien sisällöissä.

8 TEKNINEN TYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti. Tämän kautta saadaan motivaatio ja innostuneisuus työhön säilymään. Projektit aloitetaan suunnittelulla ja työpiirustuksen tekemisellä. Oppilas oppii vähitellen itse arvioimaan materiaalintarvetta. Teknisen työn eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät eri oppilailla heidän omien projektiensa mukaisesti. Oppilaiden innostuneisuus ja aktiivisuus vaikuttavat siihen, millaisia haasteita he ottavat ja miten haastavia tekniikoita käyttävät. Metallityö opittujen hitsaustekniikoiden harjaantuminen (kaasuhitsaus, mig-hitsaus) puikkohitsaustekniikkaan tutustuminen levyntaivutuskoneen käyttö levynpyöristyskoneen käyttö nauhahiomakoneen käyttö kulmahiomakoneen käyttö Puutyö harjaantuminen työstökoneiden turvalliseen käyttöön toteutettaessa omia projekteja poratalttakoneen käyttö liitoksissa jyrsinkoneen monipuolinen käyttö kynte- ja uraliitokset sormi- ja lohenpyrstöliitokset ontelosorvauksen periaate Elektroniikka ja sähköoppi mikropiirit ja niiden sovellukset koekytkentäalustojen käyttö elektronisten laitteiden suunnittelussa ja kokeiluissa tietotekniikan käyttö piirilevyjen suunnittelussa mikrokontrollerit ja niiden ohjelmoiminen elektroniikkarakentelua Kone- ja moottorioppi ja autonhuolto otto- ja dieselmoottori tavallisimpia auton huoltotöitä (renkaan vaihto, öljymäärän tarkastus, ajovalojen vaihto ym.) Aine arvioidaan numeroin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan teknisen työn arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa teknisen työn arvioinnissa.

9 TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti jo opittuja tietoja ja taitoja käyttäen ja uutta oppien. Projektit aloitetaan suunnittelulla, jolloin oppilas oppii vähitellen kuvaamaan suunnitelmaansa visuaalisesti ja arvioimaan tarvitsemansa ajan ja materiaalin tarvetta. Projektin päätyttyä oppilas tekee työstään ja työskentelystään arvioinnin, jossa hän pohtii omaa oppimistaan ja onnistumistaan prosessin aikana. SISÄLLÖT Tekstiilityön eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Varsinkin 9. luokan valinnaisessa tekstiilityössä opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät oppilaiden omien projektien mukaisesti. Yhteisesti tutustutaan pukeutumisen historiaan ja tekstiilikulttuuriperinteeseen. VUOSILUOKKA 8 Lankatekniikat neulonta, virkkaus esimerkkitöitä: pusero, liivi, sormikkaat, asustesarja Saumurin monipuolinen käyttö asu itselle joustavasta materiaalista Kirjonta kirjonta käsin tai koneella perinteinen tai moderni kirjonta Pukeutumisen historia muinaispuku (Eura) kansallispuku (Säkylä) VUOSILUOKKA 9 Ompelu vauvan tai lasten vaatetus, asukokonaisuus ommellen päättötyö: vaativampi vaate itselle sisustustekstiili Kudonta kangaspuiden rakenne ja käyttö poppanan tai villahuivin kutominen Nypläys soveltuvin osin ARVIOINTI Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan tekstiilityön arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa tekstiilityön arvioinnissa. Aine arvioidaan numeroarviointina.

10 TIETOTEKNIIKKA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia Tietotekniikka kahden viikkotunnin valinnaisaineena syventää ja laajentaa käyttötaitoa ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. Tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osaalueisiin ja niihin liittyviin ajatustapoihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden omatoimista työskentelyä ja tiedonhakua kehittää oppilaiden yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä oman työn arviointiin antaa oppijoille valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen koulu- ja jatkoopiskelussa antaa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen tunnetta oppia käyttämään tietotekniikan työvälineohjelmia kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja grafiikkaohjelmaa 8. vuosiluokka Windows XP:n perusteet Tekstinkäsittely Internet, sähköposti ja tiedonhaku PowerPoint Kotisivun tekeminen Kuvankäsittely, kuvamanipulaatio 9. vuosiluokka Taulukkolaskenta Tietokanta Internet, netiketti, tietoturva, tekijänoikeudet Ohjelmointi Kuvankäsittely, animaatio Multimedia Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. 9. luokan keväällä tehdään lopputyö, jossa oppija osoittaa taitonsa. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttavat käsiteltävien asioiden hallitseminen, tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

11 ENGLANTI (suullinen kielitaito) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - oppilaan käyttämä aktiivinen sanavarasto karttuu - oppilas on entistä valmiimpi puhumaan englantia eri tilanteissa - oppilaan taidot jo opituissa asioissa, myös rakenteissa vahvistuvat - oppilas kehittää ääntämistään - oppilas oppii käyttämään kiertoilmaisuja - oppilas oppii tavallisimpia idiomaattisia ilmaisuja - oppilas oppii ymmärtämään oman ja vieraan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä - pari- ja ryhmätyöt opettavat toisten huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja - tehdään erilaisia keskusteluharjoituksia oppilaita kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista ja kartutetaan niihin liittyvää sanavarastoa - tehdään paljon suullista kielitaitoa tukevia pari- ja ryhmätöitä, esitetään joko itse tehtyjä tai valmiita näytelmiä, jotka voidaan videoida - hyödynnetään internetiä englannin opiskelussa - käydään läpi kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyviä asioita, joita on hyvä tietää keskusteltaessa ( esim. kohteliaisuussäännöt ja kulttuurierot viestinnässä) - materiaalina käytetään monisteita, jotka oppilaat keräävät kansioihin, erillistä oppikirjaa ei ole - työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi pareittain ja ryhmissä - oppilas arvioi itseään kurssin lopussa - pienimuotoinen suullinen koe - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

12 HISTORIA: MAAILMANTILANNE NYT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - syventää oppilaan tietoja kylmän sodan jälkeisestä historiasta tarkastelemalla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoriaa - kehittää oppilaan valmiutta seurata ja arvioida ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia - syventää ja kehittää oppilaan historiallisen tiedon etsimis-, käsittely- ja arviointitaitoja luomalla mahdollisimman monipuolinen kuva lähihistorian merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista vaiheista luvun lopun ja 2000-luvun alun maailma * globalisaation monet kasvot * moderni ja postmoderni aikakausi * maailmankulttuurit 2000-luvulla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoria * kylmän sodan jälkeiset historialliset vaiheet, tapahtumat ja ilmiöt vuosi vuodelta perestroikasta eilisillan uutisiin * maailmantilanteen tarkastelussa keskeisimmät aihepiirit ovat: - Euroopan integraatio - Itä-Euroopan murros ja Venäjä - Lähi-idän kriisit ja konfliktit - Itä- ja Kaakkois-Aasian nousu - Yhdysvaltojen globaali asema vuosituhannen vaihteessa - oppilaan omat mielenkiinnon kohteet - merkittävät ajankohtaiset tapahtumat ja ilmiöt - työtapoina käytetään mm. pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja opetuskeskustelua sekä dokumentti- ja lähdemateriaalin tutkimusta - valinnaisaineen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää rakentavaa osallistumista työskentelyyn ja mahdollisesti myös opinnäytetyön laatimista. - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

13 KEMIA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - vahvistetaan oppilaan kokeellisen työskentelyn taitoja - tutustutaan uusiin työtapoihin - sovelletaan yhteisessä opetuksessa hankittuja kemian tietoja ja taitoja - laajennetaan oppilaan ymmärrystä arkielämän luonnontieteellisistä perusteista Opettajan valinnan mukaan erilaisia kemiallisia reaktiotyyppejä, arkielämään liittyviä kemiallisia ilmiöitä ja analyyttistä kemiaa - orgaanista kemiaa (esimerkiksi hiilipatsas, saippuan valmistus) - polymeerikemiaa (esimerkiksi maitoliiman ja kaseiinimuovin valmistus, tekstiilikuitututkimus) - olomuotojen kemiaa (esimerkiksi kananmuna ehjänä pulloon ja pullosta pois) - metallien kemiaa - analyyttistä kemiaa ja ympäristöanalyysejä (esimerkiksi titraus, tuntemattomien liuosten ja ionien tunnistaminen, vesi- ja maanäytteiden analysointia) - mahdollisesti aiemmin opittujen tietojen ja taitojen soveltamista testaava hieman laajempi tutkimustehtävä - mahdollisuuksien mukaan tutustumista paikalliseen kemian alan teollisuuteen - opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti yksin tai pienryhmissä suoritettavina kokeellisina töinä, joista oppilas pitää työpäiväkirjaa - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

14 KOTITALOUS (leivonta) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - pohtia kotileivonnan merkitystä - kehittää leivontatietoja ja taitoja - antaa uusia makuelämyksiä - kohottamattomat taikinat - pikaleivonnaiset - hiivataikinaleivonnaiset - munavaahto- ja murotaikinaleivonnaiset - voitaikinaleivonnaiset - rasvassa kypsennetyt leivonnaiset - täytetyt leivät TYÖTAVAT - käytännön työskentely, tietoiskut ja opetuskeskustelu ARVIOINTI - pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe pareittain - hyväksytty / hylätty - arvosana

15 KUVATAIDE 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin, pääpaino kolmiulotteisessa työskentelyssä harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua SISÄLLÖT harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä erilaisilla materiaaleilla harjoitellaan joitain piirustus- tai maalaustekniikoita valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin seurataan paikallista kuvataide-elämää, tehdään taidenäyttely- tai museovierailu tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyssä tai museossa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty tai hylätty oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

16 LIIKUNTA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus omien lajitaitojensa syventämiseen - Lisätä oppilaan opiskeluvireyttä ja ohjata omatoimisuuteen liikunnan harrastamisessa - Fyysisen liikuntatarpeen tyydyttäminen - Vuodenaikojen mukaan tapahtuva monipuolinen lajivalinta oppilaiden ja opettajan yhteissuunnittelulla - Palloilua, joukkuepelejä, viitepelejä ja leikkejä, joiden avulla harjaannutaan yhteistoimintaan ja omatoimisuuteen - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty - arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaan

17 MUSIIKKI 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin oman tekemisen kautta pääpaino omatoimisella musisoinnilla ja yhtyesoitolla SISÄLLÖT syvennetään edelleen aikaisemmin opittua laulaen ja soittaen perussointujen oppiminen kitaralla peruskomppien hallinta rumpusetillä tutustutaan erityyliseen musiikkiin esim. klassinen, kansanmusiikki, iskelmä, pop/rock huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki sekä esiinnytään koulun eri tilaisuuksissa ja juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, tehdään konsertti- tms. vierailu soittaminen (kitara, basso, rummut) ja laulaminen yksin ja ryhmässä, musiikin kuuntelu, musiikillinen keksintä arvioinnissa painottuu tuntiaktiivisuus ja ryhmässä toimiminen sekä taitojen kehittyminen aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

18 TAONTA-, PUUKKO- JA KORUPAJA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti (ryhmäkoko opp) - oppilaat perehtyvät metallin kuumataontaan käyttöesineiden ja korujen valmistusmenetelmänä - oppilaat perehtyvät taottujen käyttöesineiden ja korujen perinnemuotoiluun - oppilaat perehtyvät pakotus- eli kylmätaontatekniikkaan - oppilaat oppivat noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ahjon käytössä ja taonnassa - oppilaat oppivat taonnassa ja pakotuksessa tarvittavien työvälineiden oikeita käyttötapoja - oppilaat oppivat yhdistämään modernia muotoilua ja nykyaikaisia työtekniikoita sekä välineitä perinteisten tekniikoiden ja välineiden rinnalla - kurssin sisällöt ja työaiheet vaihtelevat oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti o korujen ja käyttöesineiden valmistus, viimeistely ja pinnankäsittely o puukon terän taonta, karkaisu, päästö ja hionta o puukon kahvan muotoilu, tupen tekeminen - pari- ja ryhmätyö sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin ja työskentelyn aikana - kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla - opettaja antaa kurssin ja työskentelyn aikana palautetta työstä ja oppilaiden etenemisestä - kurssi on teknisen työn syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaiseen teknisen työn arviointiin korottavasti

19 NÄPPÄRÄT NÄPIT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Oppilaat perehtyvät tekstiilityön erilaisiin erikoistekniikoihin ja -välineisiin uutta oppien. Tavoitteena on oppia sekä perinteisiä ja moderneja tekniikoita, tutustua niiden taustaan sekä pohtia sopivia käyttötarkoituksia. Oppilaat oppivat myös oman työnsä ja työskentelynsä suunnittelua ja arviointia. Kurssin vuosittainen sisältö päätetään opettajan tekemän ehdotuksen pohjalta valitsemalla keskeisistä sisällöistä sopiva määrä aihealueita oppilasryhmän kiinnostuksen mukaan. - värjäys - kankaanpainanta - marmorointi - huovutus - helmityöt ja -korut - tilkkutyöt - silkkimaalaus - laukut ja kassit - joululahjat - konekirjonta - tilkkumaalaus TYÖTAVAT Pari- ja ryhmätyöt sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin aikana. ARVIOINTI Kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla. Kurssi on tekstiilityön syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaisen tekstiilityön arviointiin korottavasti.

20 TIETOTEKNIIKKA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Tavoitteena on, että oppilas oppii aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta käyttämään koulun tietokoneita ja keskeisempiä työvälineohjelmia. Lisäksi hän oppii hyödyntämään monipuolisesti Internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan siellä hyviä tapoja, netikettiä, noudattaen. tietotekniikan perusteet oheislaitteet ja niiden käyttö sähköposti ja Internet piirto-ohjelmat tekstinkäsittely kuvankäsittely Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. Aine arvioidaan sanallisesti joko arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen.

21 VIESTINTÄ 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti kehittää kykyä vastaanottaa viestejä kriittisellä tavalla oppia ymmärtämään viestinnän kulttuurista merkitystä oppia käyttämään viestinnän välineitä ja tuottamaan omia viestejä SISÄLLÖT tutustutaan eri viestintävälineiden tapaan välittää viestejä tutustutaan paikallisiin viestintävälineisiin tehdään sanomalehden sivu, radio-ohjelma, videoelokuva tai kuunnelma tutustutaan mainonnan keinoihin vaikuttaa ARVIOINTI kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty kurssin aikana keskustellaan yhdessä ja oppilas saa tekemisistään jatkuvaa palautetta suullisesti

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laajaalainen osaaminen T1

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot