SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ (2 tai 4 h) Tekstiilityö (2 tai 4 h) Tietotekniikka Ryhmä B (1 vuosiviikkotunti) Englanti, suullinen Historia, maailmantilanne nyt Kemia Kotitalous, leivontakurssi Kuvataide Liikunta (pojat) Liikunta (tytöt) Musiikki Tekninen työ, taonta-, puukko- ja korupaja Tekstiilityö, näppärät näpit Tietotekniikka Viestintä

2 EKONOMIA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia oppia rahaan ja rahoitukseen liittyviä paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteyksiä oppia hoitamaan omaa taloutta ja toimimaan vastuullisena kuluttajana oppia ymmärtämään talouselämän ajankohtaisia ilmiöitä oppia ymmärtämään kansantalous kokonaisuutena ja kansainvälisyyden merkitys kansantaloudelle oppia ymmärtämään yrittämisen keskeiset tekijät yksilön ja yhteiskunnan kannalta oppia omaksumaan oma yrittäjyys periaate elämänasenteeksi oppia kirjanpidon perusperiaatteet Käsitellään niitä talouselämän osa-alueita, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä raha, pankkitoiminta ja vakuutukset kuluttaminen kauppa, kulttuurit ja matkailu viestintä ympäristöasiat yrittäjyys elämänasenteena yrityksen perustaminen ja yrittäjän ammatti markkinointi ja mainonta yrityksen talous, kannattavuus ja kirjanpidon alkeet Aiheiden jako luokka-asteille (8-9) suoritetaan käytettävän oppimateriaalin mukaan. TYÖTAVAT Työtavat ovat sekä opettaja- että oppilaskeskeisiä käsiteltävän aihepiirin mukaan: yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Esiintymiseen ja esittämiseen kiinnitetään huomiota mm. esittelemällä töiden tuloksia muille ryhmän jäsenille. Työtavoilla pyritään opettamaan oppilasta oma-aloitteiseksi ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneväksi. Vierailuja ja tutustumisia tehdään runsaasti, perehdytään siis asioihin paikan päällä. ARVIOINTI Tuntityöskentely, tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät sekä kokeet tai testit. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

3 KOTITALOUS (ruoanvalmistus ja leivonta) 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. vuosiluokka - perehtyä ateriasuunnitteluun - syventää elintarviketietoutta sekä ruoanvalmistus- ja leivonta taitoja - kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja omatoimisuutta - tutustua erityisruokavalioihin - perehtyä suomalaiseen ruokakulttuuriin ja perinneruokiin - pohtia ruokaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja ruoan turvallisuutta SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - kotimaiset elintarvikkeet - ruokia ja leivonnaisia vuodenajan mukaan arkipöydästä juhlaan - nuorten yleisimmät erityisruokavaliot - ruoka kestävän kehityksen näkökulmasta - ruoan turvallisuus ja valvonta - juhlat vuodenajan mukaan Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut ja projektityö ARVIOINTI - itse-, pari-, ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe ryhmässä ja projektityö - numeroarvosana 9. vuosiluokka - kehittyä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kotitaloustaidoissa - laajentaa elintarviketietoutta, ateriasuunnittelu- sekä ruoanvalmistus- ja leivontataitoja - oppia arvioimaan ja perustelemaan ravitsemukseen liittyvää tietoa - tutustua eri ruokailutilanteisiin liittyviin käytöstapoihin - tutustua eri maiden ruokakulttuureihin SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - matkalla uusien makujen maailmaan - omatoiminen ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, ohjaajana toimiminen - kansainvälinen ruokakulttuuri - juhlan suunnittelu ja toteutus - juhlavan aterian suunnittelu, toteutus ja raportointi ravintoarvolaskelmineen (Nutricaohjelma) päättötyönä Oppimismenetelminä ovat käytännön työskentely, tietoiskut, projektityö ARVIOINTI - itse-, pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön kokeita ryhmässä ja päättötyö - numeroarvosana

4 KUVATAIDE 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin oppia ymmärtämään kuvataiteen ja taidehistorian ilmiöitä oman työskentelyn kautta harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua ja löytää oma henkilökohtainen ilmaisukanava SISÄLLÖT valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä ja graafisia menetelmiä sekä erilaisia maalaustekniikoita harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä eri materiaaleilla kokeillaan erikoistekniikoita mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan kuvataiteen ilmiöitä oman työn kautta, samoin syvennetään taidehistorian ja nykytaiteen tarkastelua ja tulkintaa TYÖTAVAT tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyissä ja /tai museoissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita ARVIOINTI numeroarvosana arviointiin vaikuttavat kiinnostus ja suhtautuminen työhön, tehtävien ymmärtäminen, työskentelyn vaiheet ja lopputulos sekä itsenäinen työskentely ja kyky yhteistyöhön oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

5 LIIKUNTA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia (pojat ja tytöt) - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus laajentaa ja syventää omia henkilökohtaisia liikunnan lajitietoja ja -taitoja - Oppilaan opiskeluvireyden lisääminen iloa tuottavalla ja monipuolisella liikunnalla - Kehittää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta ohjata itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen - Liikunnallisesti aktiivisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen - Oppilaiden ja opettajan yhdessä suunnittelema ympärivuotinen lajivalikoima - Perinteisen koululiikunnan lisäksi tutustutaan joihinkin uusiin liikuntamuotoihin, joita ei ole mahdollisuus opettaa pakollisen liikunnan tuntimäärien puitteissa - Yksilö- ja joukkuelajeja teoriassa ja käytännössä mm. tanssi- ja kuntoliikuntaa sekä pallo- ja mailapelejä. - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen numeroin - Arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaisesti

6 MUSIIKKI 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin omatoimisen musisoinnin ja yhtyesoiton kehittäminen musiikin peruskäsitteiden kertaaminen SISÄLLÖT pääpaino bändisoitinten (rummut, kitara, basso) soitolla ja laulamisella musiikin teorian alkeet ja reaalisointumerkeistä soittaminen soitto- ja laulukappaleet mahdollisimman monipuolista musiikkia 8. vuosiluokan oppisisältöjä ovat näyttämömusiikki: ooppera, operetti, musikaali, baletti, elokuvamusiikki sekä popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa 9. vuosiluokalla käsitellään jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit, rockmusiikin kehitysvaiheet ulkomailla sekä taidemusiikin keskeiset tyylit huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki esiinnytään koulun juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, konserttikäynti tms. TYÖTAVAT soittaminen: bändisoitinten ja yhteissoiton hallinta, harjoittelu yksin ja ryhmässä laulaminen: yksi- ja moniäänisyys, mikrofonitekniikka musiikin kuuntelu, myös kriittisesti musiikillinen keksintä ARVIOINTI arvioinnissa huomioidaan mm. musiikillisten taitojen kehittymistä, tuntiaktiivisuutta ja kykyä ryhmätyöskentelyyn musisointikoe ja/tai kirjallinen koe numeroarvostelu

7 RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ vuosiluokat B2 valinnaiset kielet, ryhmä A, 2 viikkotuntia 8. luokalla alkavan vieraan kielen opiskelun tavoitteena on kahden vuoden aikana antaa oppilaalle peruskielitaito, jolla hän selviytyy tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luoda pohja myöhemmille kieliopinnoille. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilas kohdekielen kulttuuriin ja vertaamaan sitä omaan kulttuuriinsa. SISÄLLÖT Aihepiireinä ovat mm. itsestä, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän tilanteet (ruokailu, matkailu jne.) ja elämä kohdekieltä puhuvissa maissa. Keskeiset rakenteet opetellaan oppikirjan mukaisessa järjestyksessä. TYÖTAVAT Työtavoissa painotetaan oppilaskeskeisyyttä ja vastuunottamista omasta oppimisesta. Harjoituksina käytetään esim. parikeskusteluja, ryhmätöitä, suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjoitelmia ja kommunikatiivisia pelejä. ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet ja läksynkuulustelut, tuntiaktiivisuus ja läksyjen hoitaminen sekä asennoituminen kielen opiskeluun. Itsearviointi on osa oppimisprosessia. Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on 9. luokan lopussa puheen ja kirjoittamisen osalta taso A.1.1-A.1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta A.1.2-A.1.3 (katso liite). Taso vastaa arvosanaa 8 ja muut arvosanat suhteutetaan tähän. AIHEKOKONAISUUDET Uuden kielen omaksumisessa aihekokonaisuudet IHMISENÄ KASVAMINEN ja KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS ovat koko ajan läsnä. Aihekokonaisuudet VIESTINTÄ JA MEDIATAITO sekä IHMINEN JA TEKNOLOGIA toteutuvat mahdollisuuksien mukaan eri- laisissa työtavoissa (pari-ja ryhmätyöt, videot, tietokonejohtoinen työskentely). Aihekokonaisuudet OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS, VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA sekä TURVALLISUUS JA LIIKENNE tulevat esille oppikirjan tekstien sisällöissä.

8 TEKNINEN TYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti. Tämän kautta saadaan motivaatio ja innostuneisuus työhön säilymään. Projektit aloitetaan suunnittelulla ja työpiirustuksen tekemisellä. Oppilas oppii vähitellen itse arvioimaan materiaalintarvetta. Teknisen työn eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät eri oppilailla heidän omien projektiensa mukaisesti. Oppilaiden innostuneisuus ja aktiivisuus vaikuttavat siihen, millaisia haasteita he ottavat ja miten haastavia tekniikoita käyttävät. Metallityö opittujen hitsaustekniikoiden harjaantuminen (kaasuhitsaus, mig-hitsaus) puikkohitsaustekniikkaan tutustuminen levyntaivutuskoneen käyttö levynpyöristyskoneen käyttö nauhahiomakoneen käyttö kulmahiomakoneen käyttö Puutyö harjaantuminen työstökoneiden turvalliseen käyttöön toteutettaessa omia projekteja poratalttakoneen käyttö liitoksissa jyrsinkoneen monipuolinen käyttö kynte- ja uraliitokset sormi- ja lohenpyrstöliitokset ontelosorvauksen periaate Elektroniikka ja sähköoppi mikropiirit ja niiden sovellukset koekytkentäalustojen käyttö elektronisten laitteiden suunnittelussa ja kokeiluissa tietotekniikan käyttö piirilevyjen suunnittelussa mikrokontrollerit ja niiden ohjelmoiminen elektroniikkarakentelua Kone- ja moottorioppi ja autonhuolto otto- ja dieselmoottori tavallisimpia auton huoltotöitä (renkaan vaihto, öljymäärän tarkastus, ajovalojen vaihto ym.) Aine arvioidaan numeroin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan teknisen työn arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa teknisen työn arvioinnissa.

9 TEKSTIILITYÖ 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 tai 4 viikkotuntia Valinnaisessa käsityössä oppilas ottaa vastuuta koko käsityöprosessista. Työt suunnitellaan entistä enemmän oppilaan omien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti jo opittuja tietoja ja taitoja käyttäen ja uutta oppien. Projektit aloitetaan suunnittelulla, jolloin oppilas oppii vähitellen kuvaamaan suunnitelmaansa visuaalisesti ja arvioimaan tarvitsemansa ajan ja materiaalin tarvetta. Projektin päätyttyä oppilas tekee työstään ja työskentelystään arvioinnin, jossa hän pohtii omaa oppimistaan ja onnistumistaan prosessin aikana. SISÄLLÖT Tekstiilityön eri osa-alueilla syvennetään tekniikoiden hallintaa ja opitaan uusia asioita. Varsinkin 9. luokan valinnaisessa tekstiilityössä opittavat asiat ja käytettävät tekniikat eriytyvät oppilaiden omien projektien mukaisesti. Yhteisesti tutustutaan pukeutumisen historiaan ja tekstiilikulttuuriperinteeseen. VUOSILUOKKA 8 Lankatekniikat neulonta, virkkaus esimerkkitöitä: pusero, liivi, sormikkaat, asustesarja Saumurin monipuolinen käyttö asu itselle joustavasta materiaalista Kirjonta kirjonta käsin tai koneella perinteinen tai moderni kirjonta Pukeutumisen historia muinaispuku (Eura) kansallispuku (Säkylä) VUOSILUOKKA 9 Ompelu vauvan tai lasten vaatetus, asukokonaisuus ommellen päättötyö: vaativampi vaate itselle sisustustekstiili Kudonta kangaspuiden rakenne ja käyttö poppanan tai villahuivin kutominen Nypläys soveltuvin osin ARVIOINTI Arvioinnissa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin 7. luokan tekstiilityön arvioinnissa. Lisäksi otetaan huomioon suunnittelun monipuolisuus ja kattavuus sekä dokumentointitapa. Käytettyjen tekniikoiden haastavuus ja työn haasteellisuus ovat projektien eriytyessä myös arvioinnin kohteena. Opetushallituksen kriteereitä arvosanalle kahdeksan käytetään päättöarvioinnin lisäksi soveltuvin osin myös muussa tekstiilityön arvioinnissa. Aine arvioidaan numeroarviointina.

10 TIETOTEKNIIKKA 8. ja 9. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä A, 2 viikkotuntia Tietotekniikka kahden viikkotunnin valinnaisaineena syventää ja laajentaa käyttötaitoa ja antaa valmiuksia omatoimiseen opiskeluun. Tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osaalueisiin ja niihin liittyviin ajatustapoihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden omatoimista työskentelyä ja tiedonhakua kehittää oppilaiden yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä oman työn arviointiin antaa oppijoille valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen koulu- ja jatkoopiskelussa antaa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen tunnetta oppia käyttämään tietotekniikan työvälineohjelmia kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja grafiikkaohjelmaa 8. vuosiluokka Windows XP:n perusteet Tekstinkäsittely Internet, sähköposti ja tiedonhaku PowerPoint Kotisivun tekeminen Kuvankäsittely, kuvamanipulaatio 9. vuosiluokka Taulukkolaskenta Tietokanta Internet, netiketti, tietoturva, tekijänoikeudet Ohjelmointi Kuvankäsittely, animaatio Multimedia Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. 9. luokan keväällä tehdään lopputyö, jossa oppija osoittaa taitonsa. Aine arvioidaan numeroin. Arvosanaan vaikuttavat käsiteltävien asioiden hallitseminen, tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen. Arvosanan hyvä (8) kuvaus: Oppija osaa keskimäärin oppiaineksen. Joidenkin osien saavuttamatta jättämisen voi korvata muiden osien keskimääräisen tason ylittämisellä.

11 ENGLANTI (suullinen kielitaito) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - oppilaan käyttämä aktiivinen sanavarasto karttuu - oppilas on entistä valmiimpi puhumaan englantia eri tilanteissa - oppilaan taidot jo opituissa asioissa, myös rakenteissa vahvistuvat - oppilas kehittää ääntämistään - oppilas oppii käyttämään kiertoilmaisuja - oppilas oppii tavallisimpia idiomaattisia ilmaisuja - oppilas oppii ymmärtämään oman ja vieraan kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä - pari- ja ryhmätyöt opettavat toisten huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja - tehdään erilaisia keskusteluharjoituksia oppilaita kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista ja kartutetaan niihin liittyvää sanavarastoa - tehdään paljon suullista kielitaitoa tukevia pari- ja ryhmätöitä, esitetään joko itse tehtyjä tai valmiita näytelmiä, jotka voidaan videoida - hyödynnetään internetiä englannin opiskelussa - käydään läpi kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyviä asioita, joita on hyvä tietää keskusteltaessa ( esim. kohteliaisuussäännöt ja kulttuurierot viestinnässä) - materiaalina käytetään monisteita, jotka oppilaat keräävät kansioihin, erillistä oppikirjaa ei ole - työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi pareittain ja ryhmissä - oppilas arvioi itseään kurssin lopussa - pienimuotoinen suullinen koe - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

12 HISTORIA: MAAILMANTILANNE NYT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - syventää oppilaan tietoja kylmän sodan jälkeisestä historiasta tarkastelemalla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoriaa - kehittää oppilaan valmiutta seurata ja arvioida ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia - syventää ja kehittää oppilaan historiallisen tiedon etsimis-, käsittely- ja arviointitaitoja luomalla mahdollisimman monipuolinen kuva lähihistorian merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista vaiheista luvun lopun ja 2000-luvun alun maailma * globalisaation monet kasvot * moderni ja postmoderni aikakausi * maailmankulttuurit 2000-luvulla luvun ja 2000-luvun alun maailmanhistoria * kylmän sodan jälkeiset historialliset vaiheet, tapahtumat ja ilmiöt vuosi vuodelta perestroikasta eilisillan uutisiin * maailmantilanteen tarkastelussa keskeisimmät aihepiirit ovat: - Euroopan integraatio - Itä-Euroopan murros ja Venäjä - Lähi-idän kriisit ja konfliktit - Itä- ja Kaakkois-Aasian nousu - Yhdysvaltojen globaali asema vuosituhannen vaihteessa - oppilaan omat mielenkiinnon kohteet - merkittävät ajankohtaiset tapahtumat ja ilmiöt - työtapoina käytetään mm. pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja opetuskeskustelua sekä dokumentti- ja lähdemateriaalin tutkimusta - valinnaisaineen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää rakentavaa osallistumista työskentelyyn ja mahdollisesti myös opinnäytetyön laatimista. - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

13 KEMIA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - vahvistetaan oppilaan kokeellisen työskentelyn taitoja - tutustutaan uusiin työtapoihin - sovelletaan yhteisessä opetuksessa hankittuja kemian tietoja ja taitoja - laajennetaan oppilaan ymmärrystä arkielämän luonnontieteellisistä perusteista Opettajan valinnan mukaan erilaisia kemiallisia reaktiotyyppejä, arkielämään liittyviä kemiallisia ilmiöitä ja analyyttistä kemiaa - orgaanista kemiaa (esimerkiksi hiilipatsas, saippuan valmistus) - polymeerikemiaa (esimerkiksi maitoliiman ja kaseiinimuovin valmistus, tekstiilikuitututkimus) - olomuotojen kemiaa (esimerkiksi kananmuna ehjänä pulloon ja pullosta pois) - metallien kemiaa - analyyttistä kemiaa ja ympäristöanalyysejä (esimerkiksi titraus, tuntemattomien liuosten ja ionien tunnistaminen, vesi- ja maanäytteiden analysointia) - mahdollisesti aiemmin opittujen tietojen ja taitojen soveltamista testaava hieman laajempi tutkimustehtävä - mahdollisuuksien mukaan tutustumista paikalliseen kemian alan teollisuuteen - opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti yksin tai pienryhmissä suoritettavina kokeellisina töinä, joista oppilas pitää työpäiväkirjaa - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

14 KOTITALOUS (leivonta) 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - pohtia kotileivonnan merkitystä - kehittää leivontatietoja ja taitoja - antaa uusia makuelämyksiä - kohottamattomat taikinat - pikaleivonnaiset - hiivataikinaleivonnaiset - munavaahto- ja murotaikinaleivonnaiset - voitaikinaleivonnaiset - rasvassa kypsennetyt leivonnaiset - täytetyt leivät TYÖTAVAT - käytännön työskentely, tietoiskut ja opetuskeskustelu ARVIOINTI - pari- ja ryhmäarviointi, opettajan arviointi - jatkuva havainnointi, käytännön koe pareittain - hyväksytty / hylätty - arvosana

15 KUVATAIDE 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti syventää aikaisemmilla vuosiluokilla opittuja tietoja ja taitoja tutustua kuvan tekemisen menetelmiin ja kuva-taiteen osa-alueisiin, pääpaino kolmiulotteisessa työskentelyssä harjoittaa mielikuvitusta ja omaa kuvailmaisua SISÄLLÖT harjoitellaan kolmiulotteista työskentelyä erilaisilla materiaaleilla harjoitellaan joitain piirustus- tai maalaustekniikoita valitaan kuvataiteen pohjalta lähtevät aihepiirit ja käsittelytavat soveltaen niitä oppilaan omaan elinympäristöön ja lähtökohtiin seurataan paikallista kuvataide-elämää, tehdään taidenäyttely- tai museovierailu tehdään harjoitustehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä keskustellaan ja tarkastellaan yhdessä tehtyjä töitä käydään näyttelyssä tai museossa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään taiteilijavierailuita kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty tai hylätty oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelyn aikana

16 LIIKUNTA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti - Tarjota liikunnasta kiinnostuneille oppilaille mahdollisuus omien lajitaitojensa syventämiseen - Lisätä oppilaan opiskeluvireyttä ja ohjata omatoimisuuteen liikunnan harrastamisessa - Fyysisen liikuntatarpeen tyydyttäminen - Vuodenaikojen mukaan tapahtuva monipuolinen lajivalinta oppilaiden ja opettajan yhteissuunnittelulla - Palloilua, joukkuepelejä, viitepelejä ja leikkejä, joiden avulla harjaannutaan yhteistoimintaan ja omatoimisuuteen - opiskelu on käytäntöpainotteista, josta suuri osa tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella - työskentely tapahtuu paljolti yhteistyönä vaihtelevissa ryhmissä - liikunnan monipuolisuuden ja oppilaan edun vuoksi opetus tapahtuu hajautetusti läpi lukuvuoden - aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty - arviointi suoritetaan liikunnan opetussuunnitelman yleisten arviointiperusteiden mukaan

17 MUSIIKKI 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti seitsemännellä vuosiluokalla opittujen tietojen ja taitojen syventäminen tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin oman tekemisen kautta pääpaino omatoimisella musisoinnilla ja yhtyesoitolla SISÄLLÖT syvennetään edelleen aikaisemmin opittua laulaen ja soittaen perussointujen oppiminen kitaralla peruskomppien hallinta rumpusetillä tutustutaan erityyliseen musiikkiin esim. klassinen, kansanmusiikki, iskelmä, pop/rock huomioidaan vuodenkiertoon liittyvä musiikki sekä esiinnytään koulun eri tilaisuuksissa ja juhlissa seurataan paikallista musiikkielämää, tehdään konsertti- tms. vierailu soittaminen (kitara, basso, rummut) ja laulaminen yksin ja ryhmässä, musiikin kuuntelu, musiikillinen keksintä arvioinnissa painottuu tuntiaktiivisuus ja ryhmässä toimiminen sekä taitojen kehittyminen aine arvioidaan todistukseen sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai hylätty

18 TAONTA-, PUUKKO- JA KORUPAJA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti (ryhmäkoko opp) - oppilaat perehtyvät metallin kuumataontaan käyttöesineiden ja korujen valmistusmenetelmänä - oppilaat perehtyvät taottujen käyttöesineiden ja korujen perinnemuotoiluun - oppilaat perehtyvät pakotus- eli kylmätaontatekniikkaan - oppilaat oppivat noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ahjon käytössä ja taonnassa - oppilaat oppivat taonnassa ja pakotuksessa tarvittavien työvälineiden oikeita käyttötapoja - oppilaat oppivat yhdistämään modernia muotoilua ja nykyaikaisia työtekniikoita sekä välineitä perinteisten tekniikoiden ja välineiden rinnalla - kurssin sisällöt ja työaiheet vaihtelevat oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti o korujen ja käyttöesineiden valmistus, viimeistely ja pinnankäsittely o puukon terän taonta, karkaisu, päästö ja hionta o puukon kahvan muotoilu, tupen tekeminen - pari- ja ryhmätyö sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin ja työskentelyn aikana - kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla - opettaja antaa kurssin ja työskentelyn aikana palautetta työstä ja oppilaiden etenemisestä - kurssi on teknisen työn syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaiseen teknisen työn arviointiin korottavasti

19 NÄPPÄRÄT NÄPIT 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Oppilaat perehtyvät tekstiilityön erilaisiin erikoistekniikoihin ja -välineisiin uutta oppien. Tavoitteena on oppia sekä perinteisiä ja moderneja tekniikoita, tutustua niiden taustaan sekä pohtia sopivia käyttötarkoituksia. Oppilaat oppivat myös oman työnsä ja työskentelynsä suunnittelua ja arviointia. Kurssin vuosittainen sisältö päätetään opettajan tekemän ehdotuksen pohjalta valitsemalla keskeisistä sisällöistä sopiva määrä aihealueita oppilasryhmän kiinnostuksen mukaan. - värjäys - kankaanpainanta - marmorointi - huovutus - helmityöt ja -korut - tilkkutyöt - silkkimaalaus - laukut ja kassit - joululahjat - konekirjonta - tilkkumaalaus TYÖTAVAT Pari- ja ryhmätyöt sekä yksilöllinen työskentely vaihtelevat kurssin aikana. ARVIOINTI Kurssin arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla. Kurssi on tekstiilityön syventävää oppiainesta: sen suorittaminen kiitettävästi voi vaikuttaa varsinaisen tekstiilityön arviointiin korottavasti.

20 TIETOTEKNIIKKA 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti Tavoitteena on, että oppilas oppii aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta käyttämään koulun tietokoneita ja keskeisempiä työvälineohjelmia. Lisäksi hän oppii hyödyntämään monipuolisesti Internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan siellä hyviä tapoja, netikettiä, noudattaen. tietotekniikan perusteet oheislaitteet ja niiden käyttö sähköposti ja Internet piirto-ohjelmat tekstinkäsittely kuvankäsittely Työtapoina ovat sekä itsenäinen työskentely koneilla että opettajajohtoinen työtapa. Aine arvioidaan sanallisesti joko arvosanalla hyväksytty tai hylätty. Arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely sekä sovittujen tehtävien suorittaminen.

21 VIESTINTÄ 8. vuosiluokka Valinnainen aine, ryhmä B, 1 viikkotunti kehittää kykyä vastaanottaa viestejä kriittisellä tavalla oppia ymmärtämään viestinnän kulttuurista merkitystä oppia käyttämään viestinnän välineitä ja tuottamaan omia viestejä SISÄLLÖT tutustutaan eri viestintävälineiden tapaan välittää viestejä tutustutaan paikallisiin viestintävälineisiin tehdään sanomalehden sivu, radio-ohjelma, videoelokuva tai kuunnelma tutustutaan mainonnan keinoihin vaikuttaa ARVIOINTI kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty kurssin aikana keskustellaan yhdessä ja oppilas saa tekemisistään jatkuvaa palautetta suullisesti

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu LIIKUNTA Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Käsityön opetusjärjestelyistä

Käsityön opetusjärjestelyistä Käsityön opetusjärjestelyistä Ilkka Kokkonen, Tiia Hintsa 24.3.2017 Toteutus Seitsemännellä Opetusaika luokalla opiskelu sekaryhmissä puoliksi käsityön opettajien kesken 2 vvt Opetustunnit Ryhmäkoko vähentyneet

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen LIIKUNTA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Fyysinen toimintakyky T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen - Liikuntamuodoilla

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan 8.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Espanja, B 2 -kieli Saksa, B 2 -kieli Valinnainen kotitalous (laaja) Valinnainen kuvataide

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot