Kyselyn tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, vastaajilla on. Saamme varmasti yritysilmastoamme parannettua kun:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselyn tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, vastaajilla on. Saamme varmasti yritysilmastoamme parannettua kun:"

Transkriptio

1 Yrittäjäkysely 2012 yhteenvetoa. Executive summary: Yrittäjäkyselyn tulokset antavat ehkä hieman negatiivisemman kuvan Vihdistä yrittäjäystävällisenä kuntana kun olisi aihetta. Lyhyenä yhteenvetona voidaan sanoa että kaikilla osa-alueilla on parannettavaa. EK:n, Suomen yrittäjien, Sampo pankin ja monien muiden järjestöjen tekemissä yrittäjäkyselyissä on aikaisemmin huomattu että talouden tilalla on myös korrelaatiota yrittäjäkyselyihin, ehkä tämä pessimistisyys näkyy nyt myös tässä kyselyssä. Tämä kysely antaa kuitenkin erinomaisen pohjan kehittää toimintoja ja kunnan elinkeinopolitiikkaa. Vasta seuraavan kyselyn tulokset antavat tietoa siitä olemmeko oikealla suunnalla. Lasse Kurkilahti ja Toivo Äijö kirjassaan selviydy tai sukella kehottavat Suomalaisten yritysten hallituksia pohtimaan ajankäyttöään. He ovat havainneet että ajankäytöstä 50 % kuluu vanhan analysointiin 30 % päätöksentekoon ja 20 % tulevaisuuden miettimiseen, mitä tapahtuisi jos ajankäyttö käännettäisiin toisin päin? Käyttäisimmekin ajastamme 50 % tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen ja vain 20 % jo tapahtuneiden asioiden analysointiin! Kyselyn tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, vastaajilla on. Saamme varmasti yritysilmastoamme parannettua kun: a) Muistamme kunnassa jo olemassa olevat p ja pk yritykset, keskustelemme myös heidän kanssaan. b) Alamme pohtimaan yritysvaikutuksia koko päätöksentekoketjussa aina tarpeesta valmisteluun ja itse päätöksentekoon ja otamme yritysvaikutukset huomioon c) Pyrimme huomioimaan paremmin alueen pk yritykset omissa hankinnoissa ja palvelutuotannossamme. Pyritään tekemään hankintoja niin että myös alueen yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. d) Toimimme avoimesti ja viestitämme toiminnastamme enemmän ja pyrimme tekemään säännöllisempää yhteistyötä yritysten kanssa eri tilaisuuksin ja keskusteluin. Taustatiedot: Kyselyn tekeminen sai alkunsa yrittäjäjärjestöön puheenjohtajan Leevi Pursiaisen esityksestä syksyn yrittäjäillassa. Kysely laadittiin käyttäen Google drive palvelua. Palvelu on ilmainen ja helppokäyttöinen. Google drive palvelu otettiin käyttöön koska kyselyä tehdessä ei ollut tiedossa että kunnalla on lisenssi Webropol kyselytyökaluun jossa erillisten kyselyiden tekeminen ei maksa erikseen. Kysely on liitteenä. Kysely avattiin 9.11 klo ja suljettiin 3.12 klo 10. Kyselystä tiedotettiin seuraavien kanavien kautta a) Laaja sähköpostitiedote, yhteensä 600 sähköpostiosoitteeseen jotka oli kerätty Fonectan palvelusta ja Tarja Jokiniemen vanhasta sähköpostiluettelosta. Näistä sähköposteista oikeellisia oli noin 500.

2 Arvoisa vastaanottaja, alla olevasta linkistä pääsette kunnan toteuttamaan yrityskyselyyn, johon lähtölaukauksen antoi yrittäjäjärjestön puheenjohtaja syksyn yrittäjäillassa. Toivomme, että teillä on hetki aikaa vastata kyselyyn jotta osaamme arvioida paremmin mihin toimenpiteisiin kunnan pitäisi jatkossa elinkeinopolitiikassaan keskittyä. Yrittäjäkysely Mikäli linkki jostain syystä ei toimi löydätte kyselyn myös kunnan kotisivuilta Ystävällisin terveisin Otto Härkönen Asemantie Nummela b) Mainos Vihdin uutisissa c) Mainos Luoteis-Uusimaassa d) Uusi samansisältöinen sähköposti Keuken piirissä olleille Vihtiläisille asiakkaille n. 100 kpl e) Vihdin yrittäjien maili omille jäsenilleen f) Juttu yrittäjäkyselystä Vihdin uutisissa g) Juttu yrittäjäkyselystä Luoteis Uusimaassa h) Kyselylinkki kunnan kotisivujen etusivulla. Kyselyn vastausprosenttia on siis mahdoton määritellä, mutta kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 128 kpl jota voitaneen pitää hyvänä tuloksena alueen yrityskantaan nähden. Mikäli alueen yrityskannasta siivotaan pois ns. pöytälaatikkoyritykset ja muut toimimattomat voidaan toimivien yritysten määräksi olettaa noin 1500 kpl. Tällöin vastausprosentiksi muodostuisi noin 8,5 %. Näin korkea vastausprosentti itse aktivoitavaan kyselyyn antaa jo hieman tulkinnan aihetta, tästä johtopäätöksissä myöhemmin. Vastauksissa ei ristiintaulukoinnin kautta löytynyt päällekkäisyyksiä jolloin voimme olettaa, että kyselyyn ei vastattu useampaa kertaa kuin kerran, siitä huolimatta että kysely oli ns. avoin. Samaa osviittaa antaa vastausten syntyminen eri ip-osoitteista.

3 Taustatietoa vastanneista:

4 Kahdessa seuraavassa kysymyksessä kysyttiin missä elinkeinopolitiikan osa-alueessa kunta on onnistunut huonoiten ja missä parhaiten. Nämä kaksi kysymystä oli sijoitettu kyselyssä vierekkäin jolloin vastaukset todennäköisesti vahvistavat toisiaan. Vastausten tulkinnassa on huomioitava kohtuullisen tasainen jakauma ja se, että vastausten hajonta on pieni. Selkeästi erottuvia asioita ovat yleisen elinkeinopolitiikan selkeys ja tavoitteellisuus sekä viestintä ja avoimuus, näissä osaalueissa voidaan tulkita onnistuneen jollain tasolla. Huomiota on kiinnitettävä kunnan hankintoihin sekä yrityslähtöisyyteen. Tämä tulkinta on nopea ja kyselyn seuraavien osioiden analysointi antanee vastauksen tähän.

5 Kyselyn seuraavassa osiossa kysyttiin arviota elinkeinopolitiikan eri osa-alueista asteikolla 1-5, 1:n vastatessa arvoa ja 5:n vastatessa arvoa täysin samaa. Seuraavassa kuvassa on arvioitu sitä kuinka hyvin kunta on onnistunut yleisessä elinkeinopolitiikassaan. Vastaukset eivät noudata selkeästi mitään erityistä jakaumaa keskiarvon ollessa 2,34. Voidaankin todeta että vastaajien mielestä yleisessä elinkeinopolitiikassa ei ole onnistuttu erityisen hyvin. Vastaajien välillä on hieman eroja, yrityksen koon kasvaessa arvio muuttuu hieman paremmaksi, toimialoittain tämänkaltaista eroa ei ole. Yleisen elinkeinopolitiikan onnistuminen onkin useasti kiinni hyvästä viestinnästä ja selkeiden tavoitteiden asettamisesta. Päätöstenteon yrityslähtöisyyttä arvioitaessa kunta sai hieman paremman arvosanan kuin yleisestä elinkeinopolitiikasta, keskiarvon ollessa 2,42. Konkreettisena korjaavana toimenpiteenä voitaisiin ajatella koko virkamies (eli valmisteluprosessin) avaamista ja yritysvaikutusten arvioinnin mukaan ottamista

6 valmisteluprosessiin. Näin yritysvaikutukset saisivat jo heti päätöksenteon alkumetreiltä ansaitsemansa huomion. Vaikutusten arvioinnista ei luonnollisestikkaan saa tehdä byrokraattista pakkopullaa vaan on luotava selkeä työkalu, koulutettava ja ohjattava käyttäjiä yritysvaikutusten arviointiin. Parhaimmat arvosanat kunta sai luokasta muu toimiala, yrityksen kokoluokalla ei ollut merkittävää vaikutusta. Elinkeinotoimen resursseja pidettiin kohtuullisen heikkoina ka. 2,11. Tähän vaikuttanee viimeaikaiset muutoset mm. Keuken mukaantulo, pitkät poissaolot jne. Sekesin tekemä kyselyn mukaisesti ( v. 2010) elinkeinotoiminnan resurssit vaihtelevat merkittävästi eri alueilla. Pääsääntönä näytti olevan se, että mitä pohjoisempana / idempänä ollaan kasvaa resurssit huomattavasti, poikkeuksena tästä jo pitkään on ollut keski-suomi. Resurssoinnissa on merkittävää hajontaa eri paikkakuntien välillä, esimerkiksi Jyväskylän seudulla panostetaan erillisenä rahoituksena noin 30 / asukas elinkeinotoimintaan. Viestinnästä ja tiedottamisesta arvosana oli keskiarvoltaan 2,33, mitä voidaan pitää kohtuullisen huonona. Viestintä ja tiedottaminen ovat aina olleet vaikeita asioita kuinka saada oikea tieto oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan? Viestintään ja tiedottamiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa hyvin helposti käyttämällä esim. blogia, uutiskirjeitä, Facebookkia, säännöllisiä tapaamisia jne. Tälle osa-alueelle voidaan rakentaa esim. vuosikello tyyppinen toimintamalli joka ohjaa ja edesauttaa tiedottamisen toiminnoissa. Vastauksissa löytyi selkeä korrelaatio yrityskoon ja arvosanan välillä, mitä pienempi yritys sen heikommaksi tiedotus koettiin.

7 Julkisten palveluiden ja hankintapolitiikan osalta kyselyyn saatiin eniten vapaamuotoista palautetta. Arvosanaksi onnistumisessa tuli 2,28. eli hieman eri. Vastaajien kokojakauman huomioiden heikommat vastaukset tulevat pieniltä yrityksiltä, toimialajakaumaa ei ole. Johtopäätöksenä voidaankin pitää sitä, että kun kunta on kasvanut ja hankintojen koko on samalla kasvanut koetaan asia pienten yritysten kannalta ongelmallisena. Hankintoihin tulee luoda kilpailutuskriteerit joiden avulla voidaan tarkastella kokonaisedullisuutta ja tukea hankintoja tekeviä henkilöitä myös paikallistietoisuuden lisäämisen kautta. Koko kunnan hankintapolitiikkaa tuleekin kehittää pitkäjänteisesti paikalliset yritykset huomioon ottaen. Infrastruktuurin kokonaisarvosanaksi kunta sai 2,33. Yksittäisiä toiveita tiestön kunnon parantamiseksi ja liikepaikkojen saamiseksi esitettiin yllättävän paljon. Yrityskoolla oli vaikutusta siten, että mitä pienempi yritys oli sitä heikommaksi infra koettiin, toimialassa palvelut kotitalouksille ja kaupan toimiala vaikutti arvosanaa pienentävästi. Elinkeinopolitiikan näkökulmasta infraa tuleekin ajatella huomattavasti laajemmin kuin vain tiestön ja liikepaikkojen kuntona. Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttaa myös osaavan työvoiman saanti ja tätä kautta hyvien julkisten palveluiden saatavuus ja sopivan hintainen asuminen. Voimaantulevien ja valmisteilla olevien kaavojen ja tätä kautta infraan saatavat

8 parannukset todennäköisesti tulevat luonnollisella tavalla parantamaan tätä osa-aluetta jo kohtuullisen nopealla aikavälillä. Kuntatalouden kannalta on haasteellista pitää yllä monipisterakennetta ja pyrkiä vastaamaan eri kylien toiveisiin. Tämän tärkeän osa-alueen parantaminen vaatii poikittaista yhteistyötä kunnan eri toimintojen kanssa. Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa sai arvosanaksi 2,22. Vastaajayrityksen koon kasvaessa arvosana parani, toimialalla ei ollut merkittävää vaikutusta. Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa on käsitteenä erittäin nuori, SY julkaisi työkalun yritysvaikutusten arviointiin noin kolme vuotta sitten. Tämän työkalun käyttöönottoa esim. check list tyyppisenä tulee harkita. Toiminnan parantaminen, vastaajien kommentteja / ehdotuksia: Yksittäisten vastaajien kommentteja ei yksityisyyssyistä julkisteta.

9 Vihdin kunnnan yrittäjäkysely 2012 Kyselyn tarkoituksena on hankkia tietoa, mihin elinkeinopolitiikan osa-alueeseen kunnnan tulisi panostaa vuonna Mikäli kysymyksissä on osioita joihin et osaa ottaa kantaa niin jätä se kohta avoimeksi. Kiitos vastauksestasi jo ennakkoon. * Required Yrityksen koko*yrityksen henkilöstömäärä Yrityksen toimiala*valitse listalta toimiala joka kuvaa parhaiten yritystä Yrityksen liikevaihto* YLEINEN ELINKEINOPOLITIIKKAKunnan yleinen elinkeinopolitiikka on selkeää ja tavoitteellista KUNNAN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSLÄHTÖISYYSKunnassa tehtävät päätökset ovat yrityksen toiminnan kannalta ennustettavia ja johdonmukaisia ELINKEINOTOIMEN RESURSSITKunnan elinkeinotoimen resurssit ovat riittävät ja ne kohdennetaan mielestäni oikein KUNNAN VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINENSaan yritystoimintani kannalta riittävästi ja oikea-aikaista tietoa JULKISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA KUNNAN HANKINTAPOLITIIKKAKunnan hankintapolitiikka on oikeudenmukaista ja julkiset palvelut ovat riittäviä

10 INFRASTRUKTUURIKunta käyttää riittävästi panoksia yritykselle tärkeisiin infratsruktuurin kehittämiseen PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIKunnan päätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset Kunta on onnistunut elinkeinopolitiikassaan parhaiten?*valitse listalta osa-alue jossa kunta on mielestäsi onnistunut parhaiten Kunta on onnistunut elinkeinopolitiikassaan huonoiten?*valitse listalta osa-alue jossa kunta on mielestäsi onnistunut huonoiten Kuinka voisimme mielestäsi parantaa toimintaamme?kirjaa niitä asioita joita kehittämällä voimme parantaa elinkeinopolitiikkaamme Vapaa sana Submit Powered by Google DocsReport Abuse-Terms of Service-Additional Terms

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot