1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen"

Transkriptio

1 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 määräys 1,2,3/011/2004 ja Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ( ). Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon Salon kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma ja muut lapsia ja koulutusta koskevat päätökset. Tähän opetussuunnitelmaan sisältyvät Opetushallituksen edellyttämät seikat sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja ja toiminta-ajatus Ollikkalan koulun perusopetuksen arvot pohjautuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, demokratiaan ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (OPH:n lisäys; määräys 41/011/2010). Perusopetuksessa edistetään yksilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ohjaamalla terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan, tukemalla myönteisen tulevaisuudenkuvan ja terveen itsetunnon omaksumista, sekä ohjaamalla suvaitsevaisuuteen. Ollikkalan koulussa oppilaille välitettävä suomalainen kulttuuriperintö rikastuu erilaisista kulttuureista tulevien maahanmuuttajien ansiosta. Se auttaa oppilaita ymmärtämään 1

2 monikulttuurisuutta ja opettaa kansainvälisyyteen. Jokapäiväisessä kasvatuksessa korostuu rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Koulussamme oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Ollikkalan koulun toiminta-ajatus perustuu elinikäiseen oppimiseen. Ainekohtaisten tietojen ja taitojen lisäksi ohjaamme oppilasta vastaamaan muuttuvan elinympäristön haasteisiin kasvattaen oppilasta kriittiseksi, vastuulliseksi ja itsenäiseksi yksilöksi. Ollikkalan koulussa tuemme oppilaan kasvua hyviä tapoja kunnioittavaksi yhteisön jäseneksi ja autamme häntä löytämään omat vahvuutensa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. 2.2 Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet Ollikkalan koulun perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Kasvatus- ja opetustyötä tehdään opettajien, oppilaiden vanhempien sekä koulun muun henkilökunnan yhteistyönä. Opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana on lapsen arki, kasvu ja kehitys. Tavoitteena on kasvattaa oppilas ahkeraksi, kriittiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi. Häntä ohjataan huomioimaan toiset sekä sisäistämään hyvät käytöstavat ja omaksumaan terveet elämäntavat. Opetuksen tehtävänä on antaa välineet elinikäistä oppimista varten. Näitä välineitä ovat oppimis- ja työskentelytaidot, motoriset taidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattisen ajattelun taito, luovan ajattelun ja ilmaisun taito sekä sosiaaliset taidot. Perusopetus turvaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen sekä terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Vahvan itsetunnon avulla ehkäistään syrjäytymistä. 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Ollikkalan koulussa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. Opittavana on uuden tiedon lisäksi oppimis- ja työskentelytavat. Oppiminen on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa erilaisissa tilanteissa 2

3 sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. 3.2 Oppimisympäristö Ollikkalan koulun fyysinen oppimisympäristö on virikkeiltään runsas ja tarjoaa opetukselle ja kasvatukselle monipuoliset puitteet. Koulurakennuksessa on motivoivien luokkatilojen lisäksi muun muassa avoin kirjastotila, ajanmukaiset musiikki- ja tietotekniikkatilat, jaettava liikuntatila pukuhuoneineen, opetuskeittiö, kuvaamataito-, tekstiili- ja teknisentyön tilat sekä avara opettajainhuone. Oman virikkeellisen piha-alueen ja laajojen hiekkakenttien lisäksi lähimetsä ja kaupungin keskusta jokirantoineen tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia koulumme toiminnalle. Toimivien sisäliikuntatilojen lisäksi koulun piha on kunnostettu liikkumiseen innostavaksi niin välitunneilla kuin vapaa-aikanakin. Koulullamme on toimiva yhteistyöverkosto läheisten päiväkotien ja kirjastotoimen kanssa. Ollikkalan koulu psyykkisenä oppimisympäristönä pyrkii olemaan avoin, rohkaiseva ja kiireetön. Myönteisen oppimisilmapiirin avulla tuemme oppilaan uteliaisuutta, oppimismotivaatiota ja luovuutta. Vastuu sekä fyysisen että psyykkisen oppimisympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitämisestä kuuluu koulussamme oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Rehellisyys, avoimuus ja toisen huomioonottaminen kuuluvat koulumme oppimisympäristön psyykkisiin peruspilareihin. 3

4 3.3 Toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. Koulualueen ja ajan määrittely 1. Koulun alueena pidetään Ollikkalan koulua., pihaa ja kenttää. 2. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun toimesta järjestettävät juhlat, tapahtumat, oppilaskerhot, retket ja leirikoulut. 3. Koulun käyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan kaikki koulun järjestämä toiminta. Päivittäinen työskentely 1. Koulun ovet pidetään koulupäivän aikana auki klo Päivänavaus alkaa klo 9.00, jolloin oppilaat kokoontuvat luokkiinsa. 3. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. 4. Välitunnit oleskellaan ulkona. (Poikkeukset ilmoitetaan kuulutuksella.) 5. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyvää käytöstä. 6. Salon kaupungin opetustoimen ohjeen mukaisesti 1-2-luokkalaiset eivät tule pyörällä kouluun. Isommat oppilaat voivat tulla liikennesääntöjä noudattaen. Koulu toivoo huoltajien huolehtivan siitä, että lapsi käyttää pyöräillessään kypärää. 7. Koulukyyditysten ja kuljetusten osalta noudatetaan niistä erikseen annettuja ohjeita. 4

5 Poissaolot Jos oppilas on poissa koulusta huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta mielellään samana päivänä; viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Oppilaan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa koulusta. Luvan voi antaa päivää luokanopettaja - muut rehtori. Lupaa anotaan kirjallisesti ja se toimitetaan hyvissä ajoin asiasta päättäville. Poissaolon pituudeksi sallitaan asiallisilla syillä 1-2 viikkoa ja poikkeuksellisilla syillä yli 2 viikkoa (vanhempien työmatka tai asuminen ulkomailla tai aivan erityiset syyt). Poissaolon jälkeen oppilaan tulee ottaa selvää koulutehtävistä ja läksyistä. Huoltajan tulee huolehtia, että ns. ylimääräisten lomien vuoksi rästiin jääneet koulutehtävät tehdään. Koulu ei voi tarjota tukiopetusta tässä tilanteessa. Kiusaaminen ja kurinpito Perusopetuslain 36 ( /477) mukaan: Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai 5

6 uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Ollikkalan koulun menettely kiusaamis- ja sääntörikkomustapauksissa: 1. Kun kiusaamista tai sääntörikkomus on ilmennyt opettaja ja oppilas/oppilaat keskustelevat tilanteesta. Tarvittaessa määrätään jälki-istunto. Tiedonanto huoltajalle. 2. Jos kiusaamistilanne jatkuu, opettaja ottaa yhteyttä koulun Kiva-koulu-tiimiin, joka alkaa selvittää kiusaamista. Kiva-tiimi on yhteydessä huoltajiin. Tiimi tiedottaa asiasta myös rehtorille ja oppilashuoltoryhmälle. 3. Jos kiusaamistilanne edelleen jatkuu, vanhemmat kutsutaan rakentavaan keskusteluun, jossa ovat mukana kiusaaja ja kiusattu huoltajineen sekä Kiva-koulu - tiimi. Keskustelussa selvitetään asia ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Jos sääntörikkomukset jatkuvat opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja rehtoriin sekä vie asian oppilashuoltoryhmään. OHR:ssä moniammatillinen työryhmä selvittää ja sopii toimenpiteistä sekä siitä ketkä osallistuvat huoltajan kanssa käytävään keskusteluun. 4. Lain mukaiset kurinpitomenettelyt otetaan tarvittaessa käyttöön. 6

7 Käyttäytymissäännöt - Koulussamme osoitamme kaikki toisillemme ystävällisyyttä niin sanoilla kuin teoillakin. - Koulun alueelta oppilas poistuu vain opettajan luvalla. Oppilaat eivät oleskele välituntisin huoltopihalla, ulkorappusilla eivätkä pyörätelineellä. - Pallottelu on sallittua ikkunattomilla kouluseinillä. Lumipallojen heittäminen on luvallista vain koripallokentän palloseinään. Kivien, risujen, käpyjen yms. heittely on kielletty koko pihalla. - Pyörät jätetään koulun pyörätelineisiin! - Pyöräily koulun pihalla on kielletty klo Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen. - Oppilas saa koulussa yhden aterian, muita syömisiä kouluun tuodaan vain opettajan luvalla. Purkkaa ei tuoda kouluun. - Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja rauhallisuutta. - Oppilaat ovat osaltaan vastuussa Ollikkalan koulun kunnosta ja siisteydestä sekä sisällä että ulkona. - Tapaturman sattuessa otettava heti yhteys opettajaan. - Pakkasella oppilaiden on käytettävä päähinettä. - Kännykät ja muut elektroniikkalaitteet eivät saa näkyä eikä kuulua koulupäivän aikana. Oppilaat ovat itse vastuussa em. laitteista, jos tuovat niitä kouluun. Yhteiset ruokalaohjeet 1. Luokassa käsien pesu ja hiljentyminen. 2. Ruokalaan mennään rauhallisesti jonossa opettajan johdolla. 3. Oppilailla tarkka pöydän täyttämissysteemi, jota opettaja valvoo. 4. Oppilaat ruokailevat - rauhallisesti - noudattaen kauniita pöytätapoja - maistaen kaikkea - sen minkä otan, sen myös syön 5. Ruokalajärjestäjät valvovat astianpalautuskärryä ja pyyhkivät pöydät. 7

8 6. Oppilas käy kiittämässä opettajaa syötyään ja lähtee välitunnille/tunnille. 7. Opettaja valvoo, kunnes luokka on syönyt (jos opettaja joutuu poistumaan, sovitaan valvonnasta naapuriopettajan kanssa). 8. Opettaja pistäytyy luokassa ulos heittämässä lorvailijat. Liikunta Liikuntatunneilla oppilas pukeutuu asianmukaiseen urheiluasuun. Aina sisäliikuntatunnin jälkeen käydään suihkussa. Urheiluvälineet viedään kotiin. Niitä ei säilytetä koulussa. Urheiluvälineet ovat koulun puolesta, lukuun ottamatta luistimia ja suksia. Luistelussa kaikki käyttävät kypärää. Liikuntasaliin mennään vasta opettajan mukana. Liikuntatuntia edeltävä välitunti ollaan koulun varsinaisella pihalla, ei huoltopihalla. Kirjasto 1. Kirjat palautetaan paikoilleen siististi hyllyyn. 2. Lainatut kirjat merkitään luokan omaan lainausvihkoon. 3. Kirjastonkäyttäjät siivoavat jälkensä. Erikoisluokat (ATK, MU, TN, TS) 1. Opettaja valvoo käyttöä. 2. Oppitunnin päätyttyä opettaja tarkistaa, että luokka on hyvässä järjestyksessä seuraavaa käyttäjää varten. Koulusta tehtävät pyöräretket Kun koko luokka lähtee pyöräretkelle, pitää kaikilla olla kypärä päässään. Opettaja johtaa pyöräletkan pyöräteitä pitkin. Juhlakäyttäytyminen 1. Osoita kunnioitusta juhlan viettoa kohtaan. 2. Käyttäydy vaimennetusti. 3. Pukeudu tilaisuuden mukaan. 8

9 Koulun tapahtumat, teemaviikot ja juhlat Koulun työsuunnitelmaa rikastuttavat erilaiset tapahtumat, teema- ja kurssiviikot, retket ja juhlat. Ne kuuluvat tärkeänä osana koulumme työhön, eivätkä ole vapaaehtoisia. Tapahtumissa voimme poiketa varsinaisesta lukujärjestyksestä. Tällaisia tapahtumia ovat: - joulujuhla/joulukirkko - kevätjuhla/kevätkirkko - viiden vuoden välein koulun syntymäpäiväjuhla - itsenäisyystilaisuus - yhteislaulutilaisuudet - vapputapahtuma - koulun yhteisiä liikuntatapahtumia 2-3 kertaa vuodessa (Ollikkala games, hiihtopäivä, tanssikäytävä jne) - vuosittain opetussuunnitelmasta valitut pääteemat painotuksen kohteena ja teemoina sekä tapahtumina Koulun ulkopuolinen toiminta Yhteistyö seurakunnan kanssa - päivänavaukset säännöllisesti kerran kuukaudessa - lukuvuoden alkajaiskirkko - sovittuina ajankohtina hartauksia; joulu, pääsiäinen jne. - seurakunta avustaa retkissä, leirikouluissa ym luokat suorittavat virsimerkin - pyynnöstä saadaan apua oppitunteihin Yhteistyö nuorisotoimen kanssa Koulukiinteistössämme toimivan nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyö liikuntatoimen kanssa - liikuntatoimia on antaa sopimuksen mukaan ohjausta ja koulutusta opettajille ja oppilaille - uinninopetus 1-3 luokille - liikuntapaikkojen käyttö sopimuksen mukaan (Salohalli, keskuskenttä, jäähalli jne.) 9

10 Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa - kirjastovierailut (kirjastoajokortti) - kirjastoauto koululle joka toinen viikko - museovierailut opastuksineen - työpajat Veturitallilla - satunnaisia musiikki- ja teatterivierailuja Yhteistyö esiopetuksen kanssa Esi- ja alkuopetus muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden sekä kasvatuksellisesti että opetuksellisesti. Alkuopetus rakentuu esiopetuksessa saavutetulle perustalle. Esi- ja alkuopetuksen välillä toteutettava jatkumo kasvatus- ja opetustyössä helpottaa lapsen koulunaloitusta. Luokanopettajien ja lastentarhanopettajien välinen yhteistyö on välttämätöntä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyömuotoja koulussamme ovat yhteiset koulutukset, projektit, teemapäivät, tapahtumat, retket ja juhlat sekä kevätlukukaudella toteutettava esioppilaiden kouluun tutustuminen (KET). Yhteistyö suunnitellaan vuosittain lukuvuoden alussa. Tällöin sovitaan syyslukukaudella toteutettavista mahdollisista teemapäivistä, projekteista ja tapahtumista sekä kevätlukukaudella toteutettavasta kouluelämään tutustumisjaksosta (KET). Luokanopettaja ja lastentarhanopettaja muodostavat työparin koko lukuvuodeksi. Yhteisten tapahtumien lisäksi työpari voi lukuvuoden aikana toteuttaa pienimuotoisempaa ja spontaanimpaa yhteistyötä. Esiopetuksen lisäksi luokanopettaja tekee yhteistyötä muun perusopetuksen kanssa. Näitä toimintamuotoja ovat tietojensiirto ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä oppiaineiden niveltämisestä sopiminen ja oppilasarviointimuotojen kehittäminen. Monipuolista yhteistyötä eri luokka-asteiden välillä tehdään mm. kummioppilastoiminnan avulla (esimerkiksi teematapahtumia, askarteluapua, retkiä, luistinten jalkaan laittoa, leipomista, yhteisten juhlien ja ohjelmien järjestämistä). Yhteistyö yläkoulun kanssa Yhteistyössä yläkoulun kanssa käytetään Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia käytänteitä ja toimintamalleja. 10

11 Koulun turvallisuussuunnitelma Koulun turvallisuuskansio sisältää turvallisuussuunnitelman, jossa on määritelty koulun turvallisuusorganisaatio, eri turvaohjeet, pelastussuunnitelmat eritapauksia varten, koulun kriisisuunnitelma sekä oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia edistävät tukimuodot. Ollikkalan koulun turvallisuuskansio on keskeisellä paikalla opettajanhuoneessa. Opetushenkilöstöä kehotetaan tutustumaan turvallisuuskansioon aina syyslukukauden alussa. Turvallisuusvalvoja perehdyttää uudet työntekijät turvallisuuskansioon. Elokuussa turvallisuustyöryhmä päivittää pelastussuunnitelman ja sopii pelastustoimen kanssa tulevasta pelastautumisharjoituspäivästä. Syyslukukauden aikana koulussa järjestetään pelastautumisharjoitus. Mikäli koulussa katsotaan tarpeelliseksi, järjestetään lisäksi poistumisharjoituksia lukuvuoden aikana. Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään syyskuussa ja 112-päivää helmikuussa. Toiminnallistamisen minimi: Kukin opettaja liimaa päiväkirjan sisäkanteen ja sijaisen oppaaseen pikaturvaohjeen päivitetyn version joka syksy. Tärkeät puhelinnumerot (0 eteen koulusta ulos soittaessa, 9 keskus) Yleinen hätänumero (ambulanssi, palokunta, poliisi) 112 Terveysasema (vaihde) 7721 Myrkytyskeskus (vaihde) Lastensuojelu (vaihde) 7781 Lastensuojelun akuutti kriisinumero vain viranomaisille Kriisikeskus Etappi Valtakunnallinen kriisipuhelin Palveleva puhelin / seurakunta Debriefing -ryhmä Lasten- ja nuorten psykologinen pkl Mielenterveystoimisto Psykologi (kouluterveydenhuolto)

12 PIKATURVAOHJE OPETTAJAN/AIKUISEN TULEE HALLITA TOIMINTAOHJEET ERI TILANTEISSA (Turvallisuuskansion kohdat XX.). Yleinen hätänro (0) 112. Rehtori, puh Vararehtori, puh Turvallisuusvastaavat, puh TULIPALON UHATESSA: Tilanteen mukaan POISTU OPPILAITTEN KANSSA KOKOONTUMISPAIKALLE POISTUMISREITTIÄ. MERKITSE aikuisen TYHJÄKSI TARKASTAMA TILA jättämällä heijastin roikkumaan suljetun oven kahvaan. Jos havaitsit palon ensimmäisenä, 1) SOITA (0) 112 JA 2) ILMOITA ASIASTA REHTORILLE. Aloita mahdollinen alkusammutus. VAARALLINEN / UHKAAVA HENKILÖ: Sisällä olevat oppilaat SUOJAUDU LUOKKIIN. Lukitse ovat ja ikkunat. PYSY POISSA ikkunoiden ja ovien edustoilta, pysyttele matalana ja sammuta tilasta valot. Jos mahdollista, KASAA OVEN ETEEN PULPETTEJA. Odota lisäohjeita: ÄLÄ AVAA OVEA, ellet ole varma, että se on turvallista. Ulkona olevat oppilaat Ohjaa oppilaat KAUEMPANA OLEVANA kokoontumispaikalle. Ohjaa oppilaat SISÄLLE (lukittavaan tilaan), MIKÄLI on syytä odottaa VAA- RAA ULKOALUEELLA. Pääsääntö on liikkuminen pois uhasta. PIKATURVAOHJE s.2 Kokoontumispaikka ja poistumisreitti Kokoontumispaikkana koulun kenttä. 12

13 3.4 Työtavat Ollikkalan koulussa käytetään kuhunkin sopivia menetelmiä, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 13

14 Lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys roolileikit tekstistä oppimaan oppiminen harjoitustehtävät tietokonetyöskentely demonstraatio esitelmät esitykset vierailut Yhteistoiminnallisuus projektityöskentely näyttelyt tutkimus työpistetyöskentely kokeiden tekeminen roolileikit draama simulaatiot leikit, pelit rakentelu keskustelu Opettajajohtoisuus esittävä opetus/ opettajan kerronta havainnollistamin en demonstraatio video/tv 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulun käynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useampaan. Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa luvuissa 4 ja 5 on määritelty tuen järjestämistä koskevat periaatteet ja tuen eri muodot OLLIKKALAN KOULUN KOLMIPORTAISEN TUEN MALLI Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan Uuden lain keskeinen asia on kolmiportainen tuki. Oppilaan on saatava yleistä, tehostettua tai erityistä tukea omien tarpeidensa mukaisesti. 14

15 Tuen muodot Ollikkalan koulussa Yleinen tuki opetuksen eriyttäminen (materiaalit, opetusmenetelmät, oppiaineksen laajuus) tuki-opetus (kaikilla oppilailla oikeus saada tarvittaessa) osa-aikainen erityisopetus avustajan käyttö tunnilla tiimi- ja samanaikaisopetus erilaiset oppilasryhmittelyt apuvälineet ( esim. istuintyynyt, kuvakortit) läksykerhot oppimisympäristön järjestäminen ( esim. sermien käyttö) Tehostettuun tukeen siirrytään, kun oppilas ei pärjää yleisen tuen avulla. Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella myös osittain erityisluokassa. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio (lomake PO 19). Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (lomake PO 21). Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma opettaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Opettaja saa tarvittaessa pedagogista konsultaatiota laaja-alaiselta erityisopettajalta. Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys (lomake PO 21), joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Erityistä tukea haetaan lomakkeella PO 5. Päätöksen tekee opetuspäällikkö. Päätös tarkastetaan ainakin 2. ja 6. vuosiluokan päätteeksi. Erityisen tuen oppilas voi opiskella kokonaan tai osittain integroituneena yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa HOJKS. HOJKS:n laadintavastuu on sillä opettajalla, jonka luokalla oppilas on kirjoilla. HOJKS sisältää kaikki keskeiset asiat oppilaan opiskelun järjestämiseen liittyen. Luokanopettaja saa apua HOJKS:n laatimiseen laaja-alaiselta erityisopettajalta. HOJKS:n tekniseen laatimiseen on myös ohjeet intrassa sekä Perusopetuksen lomakkeet- kansiossa. Lukuvuoden HOJKS laaditaan Primukseen syyslomaan mennessä ja sitä päivitetään tarvittaessa. 15

16 Ollikkalan koulun kolmiportaisen tuen malli ERITYINEN TUKI Pedagoginen selvitys + OHR Hojks Mahdollisuus yksilöllistää oppiaineita Opetusryhmänä yleisopetuksen ryhmä ja / tai erityisopetuksen ryhmä TEHOSTETTU TUKI Pedagoginen arvio + OHR Oppimissuunnitelman laadinta oppilaalle Oppilas tarvitsee useita tukimuotoja Tuen tarve on säännöllistä Kaikki yleisen tuen keinot ovat käytettävissä, tuki on määrältään ja laadultaan tehostetumpaa YLEINEN TUKI Läksykerhot Laaja-alainen erityisopetus Tukiopetus Samanaikaisopetus Eriyttäminen (materiaalit, työtavat, määrä) Oppimisympäristön järjestelyt Erilaiset apuvälineet esim. keskittymiseen Avustajan käyttö oppitunneilla 16

17 Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmä(ohr) ja sen tehtävät Uusi perusopetuslaki velvoittaa koulun käyttämään oppilashuoltoryhmää apuna oppilaiden tuen tarpeen arvioinneissa. Salon kaupungin oppilashuoltosuunnitelma edellyttää, että jokainen luokka käsitellään kerran lukuvuoden aikana oppilashuoltoryhmässä. Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen moniammatillinen puuttuminen ja ratkaisujen löytäminen ongelmiin lapsen edun huomioiden. Sen tehtävänä on moniammatillisen tuen antaminen ja kokonaisvaltaisen käsityksen saaminen tilanteesta. Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet ja heidän tehtävänsä: Luokanopettaja, joka on ensisijainen tilanteenarvioija ja toimija. Koulukuraattori, joka ylläpitää sosiaalista ja lastensuojelullista näkökulmaa ja yhteyksiä kotiin. Koulupsykologin tehtävänä on oppimisen ongelmien selvittäminen ja mielenterveyden arviointi. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävänä on oppimisongelmien selvittäminen sekä oppilaan toiminnan ja oppimiskyvyn arviointi luokassa. Terveydenhoitaja arvioi oppilaan psykofyysisen tilan ja sen vaikutuksen oppimiseen. Hänellä on lapsen kehityskaaren koko tuntemus. Rehtori toimii puheenjohtajana, täytäntöön panijana ja kirjurina. Ota yhteyttä oppilashuoltoryhmään aina kun tarvitset tukea oppilaan tuen tarpeen arvioinnissa. Oppilaan tuki käytännönarjessa Oppilaalla on oikeus saada edellytystensä mukaista opetusta. Oppilas saattaa tarvita tietyissä oppiaineissa erityisopetusta pienryhmässä, mutta selviytyä muissa oppiaineissa hyvin yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan opetusryhmä päätetään oppilaan valmiuksien mukaisesti. Jokaisella oppilaalla on oma kotiluokkansa, mutta hän voi päivän aikana integroitua myös muihin opetusryhmiin. Erityisoppilas voi integroitua yleisopetuksen ryhmään ja vastaavasti yleisopetuksen oppilas erityisopetuksen ryhmään. Tällöin käytetään nimitystä kahdensuuntainen integraatio. 17

18 Oppilaan opetusryhmän valinnassa huomioitavia asioita: Valinnassa mukana tarvittavat opettajat, oppilas ja huoltaja Onko erityisen tuen oppilaalla valmiudet selviytyä yleisopetuksen ryhmässä? Asia on keskusteltava asianomaisten (myös oppilas ja huoltaja) kesken ja valmisteltava hyvin. Tarvitseeko oppilas lisätukea? Oppilaan siirtyminen erityisryhmään osalle tunneista. Avustajan käyttö tunneilla, joissa avustajaa oikeasti tarvitaan. Erityisoppilaan integroituminen yleisopetukseen ei välttämättä tarkoita, että avustaja kulkee mukana. Asiasta on keskusteltava ja yhdessä päätettävä. Avustajaresurssit on hyödynnettävä tehokkaasti. Integraation suunnittelu aloitetaan, kun erityisopettaja arvioi yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan olevan valmis toimimaan isossa ryhmässä. Integraatio yleisopetukseen tulee nähdä oppilaan mahdollisuutena edistyä kouluuralla, se ei saa olla sattumanvarainen tai pakon sanelema ratkaisu. Integraatio ei voi tulla yllätyksenä opettajalle tai oppilaalle. Pienryhmän oppilaan sijoittaminen lukujärjestysteknisistä syistä yleisopetuksen ryhmään ei ole integraatiota. Integraatiostrategia pitää aina nähdä kaksisuuntaisena kanavana oppilaan tukemisessa; yleisopetuksen oppilaan mahdollista tarvetta pienryhmään integroimiseksi täytyy myös osata arvioida tarvittaessa nopeasti. On tärkeää luoda yhteisesti yleiset reunaehdot ja raamit oppilaan integroimista suunniteltaessa; mitkä valmiudet ja millä tasolla tarvitaan niin oppimisessa kuin vuorovaikutustaidoissa integroinnin aloittamiseksi. Hyvissä ajoin ennen integraatiota yhteispalaveri (oppilas+opettaja+vanhemmat+vastaanottava opettaja), joissa kirjataan integraation päätavoitteet, joihin sitoudutaan. Integraatiosopimus lomake on tämän luvun lopussa. Integraation välipalaverit (opettajat / opettajat+oppilas): sovitaan integraation alussa tapauskohtaisesti esim. joka kuun ensimmäinen perjantai tai tiimin torstaipalaveri: 18

19 kirjattuun suunnitelmaan palataan ja arvioidaan integraation sujuvuutta (jatkuuko vai paluu pienryhmään) Integraatiota ei voi tehdä opettajan tai vanhemman halusta vaan oppilaan valmius on osattava arvioida mahdollisimman hyvin. Pienryhmästä yleisopetukseen integroitaessa on oppilaalla oltava oma vahva sisäinen motivaatio integraatioon. Esimerkkejä oppilasryhmittelystä käytännössä: Erityisen tuen oppilas isoon ryhmään, aluksi avustajan kanssa Yleisopetuksen ryhmän ja pienryhmän samanaikais-/rinnakkaisopetus Pienryhmän oppilaat esimerkiksi samoilla musiikintunneilla avustajan kanssa Yleisopetuksen ryhmistä oppilaita integroitunut pienryhmään kun pienluokan resursseja vapautunut mm. S2-tuntien aikana (integraation tavoitteet määritellään ja rajataan, jolloin työskentely tavoitteellista ja tehokasta) Yleisopetuksen ryhmistä osa oppilaista osallistunut pienryhmäopetukseen koulupäivän jälkeen (tukiopetus) Yleisopetuksen ja erityisopetuksen resurssit yhdistetty jakamalla oppilaat pienempiin ryhmiin yli luokkarajojen (2 luokanopettajaa, erityisluokanopettaja sekä laaja-alainen erityisopettaja) Pienryhmän oppilaista osa osallistunut retkiin tai muihin tapahtumiin isojen ryhmien kanssa (avustaja mukana) Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä ja osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja oppilas saa tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta. Luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja ovat tiiviissä yhteistyössä huoltajan kanssa kaikissa oppilaaseen liittyvissä asioissa. Laaja-alainen erityisopettaja on luokanopettajan tukena tilanteissa, joissa oppilaan koulumenestys ei ole riittävä, oppilaalla oppimisvaikeuksia jne. Hän antaa myös 19

20 tarvittaessa vinkkejä, joilla helpottaa oppimisvaikeuksista kärsivää oppilasta yleisopetusluokassa ( tehtävät, apumonisteet, apuvälineet jne.) Laaja-alaiselta erityisopettajalta saa myös apua HOJKS- suunnitteluissa sekä apua kun oppilaalle kohdistetaan tukitoimia ja neuvotellaan niistä vanhempien kanssa. Laaja-alainen erityisopettaja voi antaa myös samanaikaisopetusta luokassa opettajan työparina. Laaja-alaisen erityisopettajan antama tuki jokaiselle luokka-asteelle on pyritty maksimoimaan lukujärjestystä suunnitellessa palkittamalla luokka-asteiden tunteja. Näin on saatu jokaiselle luokka-asteelle kolme viikkotuntia. Tämä tulee luokanopettajan ottaa huomioon omia tunteja suunnitellessa, ettei suunnittele esimerkiksi koetta kyseiselle tunnille, jos ei kukaan oppilaista tarvitse siihen juuri laaja-alaisen apua. Luokanopettajalla on päävastuu oppilaista, erityisopettaja toimii hänen tukena. Luokanopettaja saa laaja-alaiselta erityisopettajalta konsultointiapua erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla tapahtuneiden siirtoneuvottelujen jälkeen. Tukiopetus Tukiopetuksen painopistettä siirretään yksilöllisestä ohjauksesta ryhmämuotoiseen luokkarajat ja -tasot ylittävään oppilasryhmittelyyn. Tukiopetuksen käyttö monipuolisesti ja tehokkaasti edellyttää suunnitelmallisuutta ja opettajien välistä hyvää yhteistyötä. Seuraavassa on koottu tukiopetuksen perusperiaatteita ja erilaisia toteuttamistapoja. 1. Oppilaan subjektiivinen oikeus 2. Oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai hänellä on muuten lyhytaikainen tuen tarve. 3. Tavoitteena vaikeuksien ennalta ehkäisy 4. Sitä annetaan niin usein ja laajasti kuin on tarpeen 5. Eriyttämisen muoto Erilaisia järjestämistapoja: o Oppituntien ulkopuolella o Oppituntien aikana. Tällöin esimerkiksi matematiikan tukiopetusta voi antaa vain matematiikan tuntien aikana. 20

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot