1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen"

Transkriptio

1 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 määräys 1,2,3/011/2004 ja Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ( ). Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon Salon kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma ja muut lapsia ja koulutusta koskevat päätökset. Tähän opetussuunnitelmaan sisältyvät Opetushallituksen edellyttämät seikat sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja ja toiminta-ajatus Ollikkalan koulun perusopetuksen arvot pohjautuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, demokratiaan ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (OPH:n lisäys; määräys 41/011/2010). Perusopetuksessa edistetään yksilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ohjaamalla terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan, tukemalla myönteisen tulevaisuudenkuvan ja terveen itsetunnon omaksumista, sekä ohjaamalla suvaitsevaisuuteen. Ollikkalan koulussa oppilaille välitettävä suomalainen kulttuuriperintö rikastuu erilaisista kulttuureista tulevien maahanmuuttajien ansiosta. Se auttaa oppilaita ymmärtämään 1

2 monikulttuurisuutta ja opettaa kansainvälisyyteen. Jokapäiväisessä kasvatuksessa korostuu rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Koulussamme oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Ollikkalan koulun toiminta-ajatus perustuu elinikäiseen oppimiseen. Ainekohtaisten tietojen ja taitojen lisäksi ohjaamme oppilasta vastaamaan muuttuvan elinympäristön haasteisiin kasvattaen oppilasta kriittiseksi, vastuulliseksi ja itsenäiseksi yksilöksi. Ollikkalan koulussa tuemme oppilaan kasvua hyviä tapoja kunnioittavaksi yhteisön jäseneksi ja autamme häntä löytämään omat vahvuutensa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. 2.2 Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet Ollikkalan koulun perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Kasvatus- ja opetustyötä tehdään opettajien, oppilaiden vanhempien sekä koulun muun henkilökunnan yhteistyönä. Opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana on lapsen arki, kasvu ja kehitys. Tavoitteena on kasvattaa oppilas ahkeraksi, kriittiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi. Häntä ohjataan huomioimaan toiset sekä sisäistämään hyvät käytöstavat ja omaksumaan terveet elämäntavat. Opetuksen tehtävänä on antaa välineet elinikäistä oppimista varten. Näitä välineitä ovat oppimis- ja työskentelytaidot, motoriset taidot, luku- ja kirjoitustaito, matemaattisen ajattelun taito, luovan ajattelun ja ilmaisun taito sekä sosiaaliset taidot. Perusopetus turvaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen sekä terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Vahvan itsetunnon avulla ehkäistään syrjäytymistä. 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Ollikkalan koulussa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. Opittavana on uuden tiedon lisäksi oppimis- ja työskentelytavat. Oppiminen on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa erilaisissa tilanteissa 2

3 sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. 3.2 Oppimisympäristö Ollikkalan koulun fyysinen oppimisympäristö on virikkeiltään runsas ja tarjoaa opetukselle ja kasvatukselle monipuoliset puitteet. Koulurakennuksessa on motivoivien luokkatilojen lisäksi muun muassa avoin kirjastotila, ajanmukaiset musiikki- ja tietotekniikkatilat, jaettava liikuntatila pukuhuoneineen, opetuskeittiö, kuvaamataito-, tekstiili- ja teknisentyön tilat sekä avara opettajainhuone. Oman virikkeellisen piha-alueen ja laajojen hiekkakenttien lisäksi lähimetsä ja kaupungin keskusta jokirantoineen tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia koulumme toiminnalle. Toimivien sisäliikuntatilojen lisäksi koulun piha on kunnostettu liikkumiseen innostavaksi niin välitunneilla kuin vapaa-aikanakin. Koulullamme on toimiva yhteistyöverkosto läheisten päiväkotien ja kirjastotoimen kanssa. Ollikkalan koulu psyykkisenä oppimisympäristönä pyrkii olemaan avoin, rohkaiseva ja kiireetön. Myönteisen oppimisilmapiirin avulla tuemme oppilaan uteliaisuutta, oppimismotivaatiota ja luovuutta. Vastuu sekä fyysisen että psyykkisen oppimisympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitämisestä kuuluu koulussamme oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Rehellisyys, avoimuus ja toisen huomioonottaminen kuuluvat koulumme oppimisympäristön psyykkisiin peruspilareihin. 3

4 3.3 Toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. Koulualueen ja ajan määrittely 1. Koulun alueena pidetään Ollikkalan koulua., pihaa ja kenttää. 2. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun toimesta järjestettävät juhlat, tapahtumat, oppilaskerhot, retket ja leirikoulut. 3. Koulun käyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan kaikki koulun järjestämä toiminta. Päivittäinen työskentely 1. Koulun ovet pidetään koulupäivän aikana auki klo Päivänavaus alkaa klo 9.00, jolloin oppilaat kokoontuvat luokkiinsa. 3. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. 4. Välitunnit oleskellaan ulkona. (Poikkeukset ilmoitetaan kuulutuksella.) 5. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyvää käytöstä. 6. Salon kaupungin opetustoimen ohjeen mukaisesti 1-2-luokkalaiset eivät tule pyörällä kouluun. Isommat oppilaat voivat tulla liikennesääntöjä noudattaen. Koulu toivoo huoltajien huolehtivan siitä, että lapsi käyttää pyöräillessään kypärää. 7. Koulukyyditysten ja kuljetusten osalta noudatetaan niistä erikseen annettuja ohjeita. 4

5 Poissaolot Jos oppilas on poissa koulusta huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta mielellään samana päivänä; viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Oppilaan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa koulusta. Luvan voi antaa päivää luokanopettaja - muut rehtori. Lupaa anotaan kirjallisesti ja se toimitetaan hyvissä ajoin asiasta päättäville. Poissaolon pituudeksi sallitaan asiallisilla syillä 1-2 viikkoa ja poikkeuksellisilla syillä yli 2 viikkoa (vanhempien työmatka tai asuminen ulkomailla tai aivan erityiset syyt). Poissaolon jälkeen oppilaan tulee ottaa selvää koulutehtävistä ja läksyistä. Huoltajan tulee huolehtia, että ns. ylimääräisten lomien vuoksi rästiin jääneet koulutehtävät tehdään. Koulu ei voi tarjota tukiopetusta tässä tilanteessa. Kiusaaminen ja kurinpito Perusopetuslain 36 ( /477) mukaan: Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai 5

6 uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Ollikkalan koulun menettely kiusaamis- ja sääntörikkomustapauksissa: 1. Kun kiusaamista tai sääntörikkomus on ilmennyt opettaja ja oppilas/oppilaat keskustelevat tilanteesta. Tarvittaessa määrätään jälki-istunto. Tiedonanto huoltajalle. 2. Jos kiusaamistilanne jatkuu, opettaja ottaa yhteyttä koulun Kiva-koulu-tiimiin, joka alkaa selvittää kiusaamista. Kiva-tiimi on yhteydessä huoltajiin. Tiimi tiedottaa asiasta myös rehtorille ja oppilashuoltoryhmälle. 3. Jos kiusaamistilanne edelleen jatkuu, vanhemmat kutsutaan rakentavaan keskusteluun, jossa ovat mukana kiusaaja ja kiusattu huoltajineen sekä Kiva-koulu - tiimi. Keskustelussa selvitetään asia ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Jos sääntörikkomukset jatkuvat opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja rehtoriin sekä vie asian oppilashuoltoryhmään. OHR:ssä moniammatillinen työryhmä selvittää ja sopii toimenpiteistä sekä siitä ketkä osallistuvat huoltajan kanssa käytävään keskusteluun. 4. Lain mukaiset kurinpitomenettelyt otetaan tarvittaessa käyttöön. 6

7 Käyttäytymissäännöt - Koulussamme osoitamme kaikki toisillemme ystävällisyyttä niin sanoilla kuin teoillakin. - Koulun alueelta oppilas poistuu vain opettajan luvalla. Oppilaat eivät oleskele välituntisin huoltopihalla, ulkorappusilla eivätkä pyörätelineellä. - Pallottelu on sallittua ikkunattomilla kouluseinillä. Lumipallojen heittäminen on luvallista vain koripallokentän palloseinään. Kivien, risujen, käpyjen yms. heittely on kielletty koko pihalla. - Pyörät jätetään koulun pyörätelineisiin! - Pyöräily koulun pihalla on kielletty klo Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen. - Oppilas saa koulussa yhden aterian, muita syömisiä kouluun tuodaan vain opettajan luvalla. Purkkaa ei tuoda kouluun. - Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja rauhallisuutta. - Oppilaat ovat osaltaan vastuussa Ollikkalan koulun kunnosta ja siisteydestä sekä sisällä että ulkona. - Tapaturman sattuessa otettava heti yhteys opettajaan. - Pakkasella oppilaiden on käytettävä päähinettä. - Kännykät ja muut elektroniikkalaitteet eivät saa näkyä eikä kuulua koulupäivän aikana. Oppilaat ovat itse vastuussa em. laitteista, jos tuovat niitä kouluun. Yhteiset ruokalaohjeet 1. Luokassa käsien pesu ja hiljentyminen. 2. Ruokalaan mennään rauhallisesti jonossa opettajan johdolla. 3. Oppilailla tarkka pöydän täyttämissysteemi, jota opettaja valvoo. 4. Oppilaat ruokailevat - rauhallisesti - noudattaen kauniita pöytätapoja - maistaen kaikkea - sen minkä otan, sen myös syön 5. Ruokalajärjestäjät valvovat astianpalautuskärryä ja pyyhkivät pöydät. 7

8 6. Oppilas käy kiittämässä opettajaa syötyään ja lähtee välitunnille/tunnille. 7. Opettaja valvoo, kunnes luokka on syönyt (jos opettaja joutuu poistumaan, sovitaan valvonnasta naapuriopettajan kanssa). 8. Opettaja pistäytyy luokassa ulos heittämässä lorvailijat. Liikunta Liikuntatunneilla oppilas pukeutuu asianmukaiseen urheiluasuun. Aina sisäliikuntatunnin jälkeen käydään suihkussa. Urheiluvälineet viedään kotiin. Niitä ei säilytetä koulussa. Urheiluvälineet ovat koulun puolesta, lukuun ottamatta luistimia ja suksia. Luistelussa kaikki käyttävät kypärää. Liikuntasaliin mennään vasta opettajan mukana. Liikuntatuntia edeltävä välitunti ollaan koulun varsinaisella pihalla, ei huoltopihalla. Kirjasto 1. Kirjat palautetaan paikoilleen siististi hyllyyn. 2. Lainatut kirjat merkitään luokan omaan lainausvihkoon. 3. Kirjastonkäyttäjät siivoavat jälkensä. Erikoisluokat (ATK, MU, TN, TS) 1. Opettaja valvoo käyttöä. 2. Oppitunnin päätyttyä opettaja tarkistaa, että luokka on hyvässä järjestyksessä seuraavaa käyttäjää varten. Koulusta tehtävät pyöräretket Kun koko luokka lähtee pyöräretkelle, pitää kaikilla olla kypärä päässään. Opettaja johtaa pyöräletkan pyöräteitä pitkin. Juhlakäyttäytyminen 1. Osoita kunnioitusta juhlan viettoa kohtaan. 2. Käyttäydy vaimennetusti. 3. Pukeudu tilaisuuden mukaan. 8

9 Koulun tapahtumat, teemaviikot ja juhlat Koulun työsuunnitelmaa rikastuttavat erilaiset tapahtumat, teema- ja kurssiviikot, retket ja juhlat. Ne kuuluvat tärkeänä osana koulumme työhön, eivätkä ole vapaaehtoisia. Tapahtumissa voimme poiketa varsinaisesta lukujärjestyksestä. Tällaisia tapahtumia ovat: - joulujuhla/joulukirkko - kevätjuhla/kevätkirkko - viiden vuoden välein koulun syntymäpäiväjuhla - itsenäisyystilaisuus - yhteislaulutilaisuudet - vapputapahtuma - koulun yhteisiä liikuntatapahtumia 2-3 kertaa vuodessa (Ollikkala games, hiihtopäivä, tanssikäytävä jne) - vuosittain opetussuunnitelmasta valitut pääteemat painotuksen kohteena ja teemoina sekä tapahtumina Koulun ulkopuolinen toiminta Yhteistyö seurakunnan kanssa - päivänavaukset säännöllisesti kerran kuukaudessa - lukuvuoden alkajaiskirkko - sovittuina ajankohtina hartauksia; joulu, pääsiäinen jne. - seurakunta avustaa retkissä, leirikouluissa ym luokat suorittavat virsimerkin - pyynnöstä saadaan apua oppitunteihin Yhteistyö nuorisotoimen kanssa Koulukiinteistössämme toimivan nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyö liikuntatoimen kanssa - liikuntatoimia on antaa sopimuksen mukaan ohjausta ja koulutusta opettajille ja oppilaille - uinninopetus 1-3 luokille - liikuntapaikkojen käyttö sopimuksen mukaan (Salohalli, keskuskenttä, jäähalli jne.) 9

10 Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa - kirjastovierailut (kirjastoajokortti) - kirjastoauto koululle joka toinen viikko - museovierailut opastuksineen - työpajat Veturitallilla - satunnaisia musiikki- ja teatterivierailuja Yhteistyö esiopetuksen kanssa Esi- ja alkuopetus muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden sekä kasvatuksellisesti että opetuksellisesti. Alkuopetus rakentuu esiopetuksessa saavutetulle perustalle. Esi- ja alkuopetuksen välillä toteutettava jatkumo kasvatus- ja opetustyössä helpottaa lapsen koulunaloitusta. Luokanopettajien ja lastentarhanopettajien välinen yhteistyö on välttämätöntä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyömuotoja koulussamme ovat yhteiset koulutukset, projektit, teemapäivät, tapahtumat, retket ja juhlat sekä kevätlukukaudella toteutettava esioppilaiden kouluun tutustuminen (KET). Yhteistyö suunnitellaan vuosittain lukuvuoden alussa. Tällöin sovitaan syyslukukaudella toteutettavista mahdollisista teemapäivistä, projekteista ja tapahtumista sekä kevätlukukaudella toteutettavasta kouluelämään tutustumisjaksosta (KET). Luokanopettaja ja lastentarhanopettaja muodostavat työparin koko lukuvuodeksi. Yhteisten tapahtumien lisäksi työpari voi lukuvuoden aikana toteuttaa pienimuotoisempaa ja spontaanimpaa yhteistyötä. Esiopetuksen lisäksi luokanopettaja tekee yhteistyötä muun perusopetuksen kanssa. Näitä toimintamuotoja ovat tietojensiirto ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä oppiaineiden niveltämisestä sopiminen ja oppilasarviointimuotojen kehittäminen. Monipuolista yhteistyötä eri luokka-asteiden välillä tehdään mm. kummioppilastoiminnan avulla (esimerkiksi teematapahtumia, askarteluapua, retkiä, luistinten jalkaan laittoa, leipomista, yhteisten juhlien ja ohjelmien järjestämistä). Yhteistyö yläkoulun kanssa Yhteistyössä yläkoulun kanssa käytetään Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia käytänteitä ja toimintamalleja. 10

11 Koulun turvallisuussuunnitelma Koulun turvallisuuskansio sisältää turvallisuussuunnitelman, jossa on määritelty koulun turvallisuusorganisaatio, eri turvaohjeet, pelastussuunnitelmat eritapauksia varten, koulun kriisisuunnitelma sekä oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia edistävät tukimuodot. Ollikkalan koulun turvallisuuskansio on keskeisellä paikalla opettajanhuoneessa. Opetushenkilöstöä kehotetaan tutustumaan turvallisuuskansioon aina syyslukukauden alussa. Turvallisuusvalvoja perehdyttää uudet työntekijät turvallisuuskansioon. Elokuussa turvallisuustyöryhmä päivittää pelastussuunnitelman ja sopii pelastustoimen kanssa tulevasta pelastautumisharjoituspäivästä. Syyslukukauden aikana koulussa järjestetään pelastautumisharjoitus. Mikäli koulussa katsotaan tarpeelliseksi, järjestetään lisäksi poistumisharjoituksia lukuvuoden aikana. Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään syyskuussa ja 112-päivää helmikuussa. Toiminnallistamisen minimi: Kukin opettaja liimaa päiväkirjan sisäkanteen ja sijaisen oppaaseen pikaturvaohjeen päivitetyn version joka syksy. Tärkeät puhelinnumerot (0 eteen koulusta ulos soittaessa, 9 keskus) Yleinen hätänumero (ambulanssi, palokunta, poliisi) 112 Terveysasema (vaihde) 7721 Myrkytyskeskus (vaihde) Lastensuojelu (vaihde) 7781 Lastensuojelun akuutti kriisinumero vain viranomaisille Kriisikeskus Etappi Valtakunnallinen kriisipuhelin Palveleva puhelin / seurakunta Debriefing -ryhmä Lasten- ja nuorten psykologinen pkl Mielenterveystoimisto Psykologi (kouluterveydenhuolto)

12 PIKATURVAOHJE OPETTAJAN/AIKUISEN TULEE HALLITA TOIMINTAOHJEET ERI TILANTEISSA (Turvallisuuskansion kohdat XX.). Yleinen hätänro (0) 112. Rehtori, puh Vararehtori, puh Turvallisuusvastaavat, puh TULIPALON UHATESSA: Tilanteen mukaan POISTU OPPILAITTEN KANSSA KOKOONTUMISPAIKALLE POISTUMISREITTIÄ. MERKITSE aikuisen TYHJÄKSI TARKASTAMA TILA jättämällä heijastin roikkumaan suljetun oven kahvaan. Jos havaitsit palon ensimmäisenä, 1) SOITA (0) 112 JA 2) ILMOITA ASIASTA REHTORILLE. Aloita mahdollinen alkusammutus. VAARALLINEN / UHKAAVA HENKILÖ: Sisällä olevat oppilaat SUOJAUDU LUOKKIIN. Lukitse ovat ja ikkunat. PYSY POISSA ikkunoiden ja ovien edustoilta, pysyttele matalana ja sammuta tilasta valot. Jos mahdollista, KASAA OVEN ETEEN PULPETTEJA. Odota lisäohjeita: ÄLÄ AVAA OVEA, ellet ole varma, että se on turvallista. Ulkona olevat oppilaat Ohjaa oppilaat KAUEMPANA OLEVANA kokoontumispaikalle. Ohjaa oppilaat SISÄLLE (lukittavaan tilaan), MIKÄLI on syytä odottaa VAA- RAA ULKOALUEELLA. Pääsääntö on liikkuminen pois uhasta. PIKATURVAOHJE s.2 Kokoontumispaikka ja poistumisreitti Kokoontumispaikkana koulun kenttä. 12

13 3.4 Työtavat Ollikkalan koulussa käytetään kuhunkin sopivia menetelmiä, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 13

14 Lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys roolileikit tekstistä oppimaan oppiminen harjoitustehtävät tietokonetyöskentely demonstraatio esitelmät esitykset vierailut Yhteistoiminnallisuus projektityöskentely näyttelyt tutkimus työpistetyöskentely kokeiden tekeminen roolileikit draama simulaatiot leikit, pelit rakentelu keskustelu Opettajajohtoisuus esittävä opetus/ opettajan kerronta havainnollistamin en demonstraatio video/tv 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulun käynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useampaan. Salon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa luvuissa 4 ja 5 on määritelty tuen järjestämistä koskevat periaatteet ja tuen eri muodot OLLIKKALAN KOULUN KOLMIPORTAISEN TUEN MALLI Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) astui voimaan Uuden lain keskeinen asia on kolmiportainen tuki. Oppilaan on saatava yleistä, tehostettua tai erityistä tukea omien tarpeidensa mukaisesti. 14

15 Tuen muodot Ollikkalan koulussa Yleinen tuki opetuksen eriyttäminen (materiaalit, opetusmenetelmät, oppiaineksen laajuus) tuki-opetus (kaikilla oppilailla oikeus saada tarvittaessa) osa-aikainen erityisopetus avustajan käyttö tunnilla tiimi- ja samanaikaisopetus erilaiset oppilasryhmittelyt apuvälineet ( esim. istuintyynyt, kuvakortit) läksykerhot oppimisympäristön järjestäminen ( esim. sermien käyttö) Tehostettuun tukeen siirrytään, kun oppilas ei pärjää yleisen tuen avulla. Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella myös osittain erityisluokassa. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio (lomake PO 19). Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (lomake PO 21). Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma opettaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Opettaja saa tarvittaessa pedagogista konsultaatiota laaja-alaiselta erityisopettajalta. Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys (lomake PO 21), joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Erityistä tukea haetaan lomakkeella PO 5. Päätöksen tekee opetuspäällikkö. Päätös tarkastetaan ainakin 2. ja 6. vuosiluokan päätteeksi. Erityisen tuen oppilas voi opiskella kokonaan tai osittain integroituneena yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa HOJKS. HOJKS:n laadintavastuu on sillä opettajalla, jonka luokalla oppilas on kirjoilla. HOJKS sisältää kaikki keskeiset asiat oppilaan opiskelun järjestämiseen liittyen. Luokanopettaja saa apua HOJKS:n laatimiseen laaja-alaiselta erityisopettajalta. HOJKS:n tekniseen laatimiseen on myös ohjeet intrassa sekä Perusopetuksen lomakkeet- kansiossa. Lukuvuoden HOJKS laaditaan Primukseen syyslomaan mennessä ja sitä päivitetään tarvittaessa. 15

16 Ollikkalan koulun kolmiportaisen tuen malli ERITYINEN TUKI Pedagoginen selvitys + OHR Hojks Mahdollisuus yksilöllistää oppiaineita Opetusryhmänä yleisopetuksen ryhmä ja / tai erityisopetuksen ryhmä TEHOSTETTU TUKI Pedagoginen arvio + OHR Oppimissuunnitelman laadinta oppilaalle Oppilas tarvitsee useita tukimuotoja Tuen tarve on säännöllistä Kaikki yleisen tuen keinot ovat käytettävissä, tuki on määrältään ja laadultaan tehostetumpaa YLEINEN TUKI Läksykerhot Laaja-alainen erityisopetus Tukiopetus Samanaikaisopetus Eriyttäminen (materiaalit, työtavat, määrä) Oppimisympäristön järjestelyt Erilaiset apuvälineet esim. keskittymiseen Avustajan käyttö oppitunneilla 16

17 Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmä(ohr) ja sen tehtävät Uusi perusopetuslaki velvoittaa koulun käyttämään oppilashuoltoryhmää apuna oppilaiden tuen tarpeen arvioinneissa. Salon kaupungin oppilashuoltosuunnitelma edellyttää, että jokainen luokka käsitellään kerran lukuvuoden aikana oppilashuoltoryhmässä. Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen moniammatillinen puuttuminen ja ratkaisujen löytäminen ongelmiin lapsen edun huomioiden. Sen tehtävänä on moniammatillisen tuen antaminen ja kokonaisvaltaisen käsityksen saaminen tilanteesta. Ollikkalan koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet ja heidän tehtävänsä: Luokanopettaja, joka on ensisijainen tilanteenarvioija ja toimija. Koulukuraattori, joka ylläpitää sosiaalista ja lastensuojelullista näkökulmaa ja yhteyksiä kotiin. Koulupsykologin tehtävänä on oppimisen ongelmien selvittäminen ja mielenterveyden arviointi. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävänä on oppimisongelmien selvittäminen sekä oppilaan toiminnan ja oppimiskyvyn arviointi luokassa. Terveydenhoitaja arvioi oppilaan psykofyysisen tilan ja sen vaikutuksen oppimiseen. Hänellä on lapsen kehityskaaren koko tuntemus. Rehtori toimii puheenjohtajana, täytäntöön panijana ja kirjurina. Ota yhteyttä oppilashuoltoryhmään aina kun tarvitset tukea oppilaan tuen tarpeen arvioinnissa. Oppilaan tuki käytännönarjessa Oppilaalla on oikeus saada edellytystensä mukaista opetusta. Oppilas saattaa tarvita tietyissä oppiaineissa erityisopetusta pienryhmässä, mutta selviytyä muissa oppiaineissa hyvin yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan opetusryhmä päätetään oppilaan valmiuksien mukaisesti. Jokaisella oppilaalla on oma kotiluokkansa, mutta hän voi päivän aikana integroitua myös muihin opetusryhmiin. Erityisoppilas voi integroitua yleisopetuksen ryhmään ja vastaavasti yleisopetuksen oppilas erityisopetuksen ryhmään. Tällöin käytetään nimitystä kahdensuuntainen integraatio. 17

18 Oppilaan opetusryhmän valinnassa huomioitavia asioita: Valinnassa mukana tarvittavat opettajat, oppilas ja huoltaja Onko erityisen tuen oppilaalla valmiudet selviytyä yleisopetuksen ryhmässä? Asia on keskusteltava asianomaisten (myös oppilas ja huoltaja) kesken ja valmisteltava hyvin. Tarvitseeko oppilas lisätukea? Oppilaan siirtyminen erityisryhmään osalle tunneista. Avustajan käyttö tunneilla, joissa avustajaa oikeasti tarvitaan. Erityisoppilaan integroituminen yleisopetukseen ei välttämättä tarkoita, että avustaja kulkee mukana. Asiasta on keskusteltava ja yhdessä päätettävä. Avustajaresurssit on hyödynnettävä tehokkaasti. Integraation suunnittelu aloitetaan, kun erityisopettaja arvioi yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan olevan valmis toimimaan isossa ryhmässä. Integraatio yleisopetukseen tulee nähdä oppilaan mahdollisuutena edistyä kouluuralla, se ei saa olla sattumanvarainen tai pakon sanelema ratkaisu. Integraatio ei voi tulla yllätyksenä opettajalle tai oppilaalle. Pienryhmän oppilaan sijoittaminen lukujärjestysteknisistä syistä yleisopetuksen ryhmään ei ole integraatiota. Integraatiostrategia pitää aina nähdä kaksisuuntaisena kanavana oppilaan tukemisessa; yleisopetuksen oppilaan mahdollista tarvetta pienryhmään integroimiseksi täytyy myös osata arvioida tarvittaessa nopeasti. On tärkeää luoda yhteisesti yleiset reunaehdot ja raamit oppilaan integroimista suunniteltaessa; mitkä valmiudet ja millä tasolla tarvitaan niin oppimisessa kuin vuorovaikutustaidoissa integroinnin aloittamiseksi. Hyvissä ajoin ennen integraatiota yhteispalaveri (oppilas+opettaja+vanhemmat+vastaanottava opettaja), joissa kirjataan integraation päätavoitteet, joihin sitoudutaan. Integraatiosopimus lomake on tämän luvun lopussa. Integraation välipalaverit (opettajat / opettajat+oppilas): sovitaan integraation alussa tapauskohtaisesti esim. joka kuun ensimmäinen perjantai tai tiimin torstaipalaveri: 18

19 kirjattuun suunnitelmaan palataan ja arvioidaan integraation sujuvuutta (jatkuuko vai paluu pienryhmään) Integraatiota ei voi tehdä opettajan tai vanhemman halusta vaan oppilaan valmius on osattava arvioida mahdollisimman hyvin. Pienryhmästä yleisopetukseen integroitaessa on oppilaalla oltava oma vahva sisäinen motivaatio integraatioon. Esimerkkejä oppilasryhmittelystä käytännössä: Erityisen tuen oppilas isoon ryhmään, aluksi avustajan kanssa Yleisopetuksen ryhmän ja pienryhmän samanaikais-/rinnakkaisopetus Pienryhmän oppilaat esimerkiksi samoilla musiikintunneilla avustajan kanssa Yleisopetuksen ryhmistä oppilaita integroitunut pienryhmään kun pienluokan resursseja vapautunut mm. S2-tuntien aikana (integraation tavoitteet määritellään ja rajataan, jolloin työskentely tavoitteellista ja tehokasta) Yleisopetuksen ryhmistä osa oppilaista osallistunut pienryhmäopetukseen koulupäivän jälkeen (tukiopetus) Yleisopetuksen ja erityisopetuksen resurssit yhdistetty jakamalla oppilaat pienempiin ryhmiin yli luokkarajojen (2 luokanopettajaa, erityisluokanopettaja sekä laaja-alainen erityisopettaja) Pienryhmän oppilaista osa osallistunut retkiin tai muihin tapahtumiin isojen ryhmien kanssa (avustaja mukana) Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä ja osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja oppilas saa tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta. Luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja ovat tiiviissä yhteistyössä huoltajan kanssa kaikissa oppilaaseen liittyvissä asioissa. Laaja-alainen erityisopettaja on luokanopettajan tukena tilanteissa, joissa oppilaan koulumenestys ei ole riittävä, oppilaalla oppimisvaikeuksia jne. Hän antaa myös 19

20 tarvittaessa vinkkejä, joilla helpottaa oppimisvaikeuksista kärsivää oppilasta yleisopetusluokassa ( tehtävät, apumonisteet, apuvälineet jne.) Laaja-alaiselta erityisopettajalta saa myös apua HOJKS- suunnitteluissa sekä apua kun oppilaalle kohdistetaan tukitoimia ja neuvotellaan niistä vanhempien kanssa. Laaja-alainen erityisopettaja voi antaa myös samanaikaisopetusta luokassa opettajan työparina. Laaja-alaisen erityisopettajan antama tuki jokaiselle luokka-asteelle on pyritty maksimoimaan lukujärjestystä suunnitellessa palkittamalla luokka-asteiden tunteja. Näin on saatu jokaiselle luokka-asteelle kolme viikkotuntia. Tämä tulee luokanopettajan ottaa huomioon omia tunteja suunnitellessa, ettei suunnittele esimerkiksi koetta kyseiselle tunnille, jos ei kukaan oppilaista tarvitse siihen juuri laaja-alaisen apua. Luokanopettajalla on päävastuu oppilaista, erityisopettaja toimii hänen tukena. Luokanopettaja saa laaja-alaiselta erityisopettajalta konsultointiapua erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla tapahtuneiden siirtoneuvottelujen jälkeen. Tukiopetus Tukiopetuksen painopistettä siirretään yksilöllisestä ohjauksesta ryhmämuotoiseen luokkarajat ja -tasot ylittävään oppilasryhmittelyyn. Tukiopetuksen käyttö monipuolisesti ja tehokkaasti edellyttää suunnitelmallisuutta ja opettajien välistä hyvää yhteistyötä. Seuraavassa on koottu tukiopetuksen perusperiaatteita ja erilaisia toteuttamistapoja. 1. Oppilaan subjektiivinen oikeus 2. Oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai hänellä on muuten lyhytaikainen tuen tarve. 3. Tavoitteena vaikeuksien ennalta ehkäisy 4. Sitä annetaan niin usein ja laajasti kuin on tarpeen 5. Eriyttämisen muoto Erilaisia järjestämistapoja: o Oppituntien ulkopuolella o Oppituntien aikana. Tällöin esimerkiksi matematiikan tukiopetusta voi antaa vain matematiikan tuntien aikana. 20

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptioperheet ry:n sunnuntaibrunssi 20.1. Matti Matikainen, erityisopettaja Sisältö Perusopetuksen lainsäädäntöä Oppimisvaikeudet Tukitoimet perusopetuksessa Nivelvaiheet

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS koulukohtainen osio

OPS koulukohtainen osio OPS koulukohtainen osio 5.2.1.1 Salon kaupunki kodin ja koulun välinen yhteistyö KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN MUODOT JA TAVOITTEET VASKION KOULUSSA KouluSanomat: Koulusanomat eli KouSa on tiedotuslehtinen,

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Tuija Vänni Kelpo-kehittämishankkeen koordinaattori Turku 1 Miksi tämä muutos? Erityisopetuksen strategia 2007 (OKM) Perusopetuslain muutokset 1.8.10 ja 1.1.11 Perusopetuksen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot