Sanasto englanti-suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanasto englanti-suomi"

Transkriptio

1 englanti-suomi Accelerator table (Pikavalintataulukko) Projektin resurssi, jossa määritellään näppäinyhdistelmällä sovellukselle lähetettäviä komentoja Access (Saantioikeudet) Kts. private, protected ja public access ActiveX Kts. OLE ActiveX controls (ActiveX-kontrollit) Kontrolleja, joita useat sovellukset voivat käyttää. Niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa COM/OLE-liittymien kautta. Näitä kontrolleja voidaan lisätä webbisivuille tai osaksi sovellusta ohjelmistonkehityksen nopeuttamiseksi. Alignment (Tasaus) Tekstin sijoittaminen kiinteän paikan, kuten vasemman tai oikean reunan suhteen. Anisotropic (Anisotrooppinen, epäisotrooppinen) Ominaisuudet, esim. mittayksiköt, ovat eri suunnissa erilaiset ANSI American National Standards Institute - ohjelmoinnissa merkistö, jossa yksi tavu vastaa yhtä merkkiä. Määrittelee myös erikoisnäppäimien koodin. Application programming interface (API) Erityistarkoitukseen koottu funktiokirjasto. Osa erilaisista API-kirjastoista liittyy tietyntyyppisten laitteiden käsittelyyn, osa käyttöympäristöön, jotkut sovellusalueeseen. Application resource (Sovelluksen resurssi) Kts. resource AppWizard Kehitystyökalu, jolla voidaan luoda Visual C++-projekteja. Archive (Arkisto) Tiedosto, jossa pidetään sovelluksen käyttämiä tietoja. Aspect ratio (Sivusuhde) Leveyden ja korkeuden suhde. Käytetään usein kuvapisteen mittoja kuvattaessa. Jos tämä poikkeaa saman tiedon eri esityksissä, ovat mittasuhteet erilaiset. ASSERT Lause, jonka tulee aina olla tosi. ASSERT-makroja käytetään ohjelman debuggaamiseen. Käyttäjälle tulostetaan varoitus ohjelmaa debuggerissa ajettaessa, mikäli ASSERT-lause on epätosi. Englanti - Suomi 717

2 718 Asynchronously (Asynkronisesti) Ohjelma voi jatkaa toimintaa odottamatta vastetta laitteelta (jolla on jokin tehtävä kesken). Attribute information (Attribuuttitiedot) Piirtofunktioissa tarvitut tiedot oletusväristä, piirtotilasta ja funktioon vaikuttavista toimista. Background bitmap (Taustakuva) Sovellusikkunan taustakuva Background color (Taustaväri) Kuvankäsittelyohjelmissa hiiren oikeaan painikkeeseen liitetty väri Base address (Kantaosoite) Osoite, joka määrittää mm. olion sijainnin muistissa. Bit blitting Suorakulmaisten kuva-alueiden nopea kopiointi muistista toiseen paikaan muistia. Tämä suoritetaan usein näytönohjaimella laitteistotasolla. Bitmap (Bittikartta) Värikuvaa esittävä taulukko. Branch node (Haarasolmu) Puukontrollin alkio, jolla on lapsi-alkioita. Breakpoints (Keskeytyskohta) Debuggeria varten merkittyjä osoitteita koodissa, joihin ohjelmansuorittaminen pysähtyy. Browser (Selain) Sovellus tai näkymä, joka näyttää datan muotoiltuna. Esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 5 webbiselain näyttää HTML-kieliset dokumentit muotoiltuina. Buffer (Puskuri) Tilapäiseen tietolohkon tallentamiseen tarkoitettu taulukko. Calibrate (Kalibroida) Laitteen mittaustoimintojen tarkistaminen tunnetuissa oloissa, jotta laitteen säädöt saataisiin kohdalleen varsinaista käyttöä varten. Callback function (Callback-funktio) Toisesta funktiosta kutsuttava funktio iteroidessa tai tapahtuman sattuessa. Catching (Sieppaaminen) Käsittelijän kirjoittaminen tietyn sanoman tai tapahtuman varalle Cell (Solu) Viittaa koko merkin viemään suorakulmion muotoiseen tilaan näkymässä Character (Merkki) Esitettäväksi tarkoitettu numero tai kirjain Character height (Merkin korkeus) Fontin näkyvän osan korkeus

3 Class definition (Luokan määrittely) Yleensä header-tiedostossa (.h) sijaitseva koodilohko, jossa luetellaan luokan jäsenfunktiot ja muuttujat. Määrittely alkaa C++:n avainsanalla class. Class factory (Luokkatehdas) C++-metodi, jolla voidaan luoda aliluokiksi kutsuttuja olioita. Class implementation (Luokan toteutus) Kts. implementation code Clip (Rajaus) Piirtämisen rajaaminen tietylle alueelle. Vastaava kuin stencil-maskin käyttö. Clipboard (Leikepöytä) Windowsin toteutus yhteisestä tiedonvaihtopuskurista. Käyttäjä voi kopioida leikepöydälle tietoa sovelluksesta ja liittää sen sitten toiseen sovellukseen. Clipping functions (Rajausfunktiot) Funktiot, joilla määritellään alueet, joihin piirtofunktiot eivät vaikuta. CLSID COM-luokkatunnus, 128-bittinen maailmanlaajuisesti yksilöllinen COM-objektin tunniste. Collection classes (Kokoelmaluokat) Luokat, joihin voidaan tallentaa ja läpikäydä useita olioita, esimerkiksi taulukot ja luettelot. Color reference (Väriviittaus) 24-bittinen arvo, jossa on määritelty tietyn värin punainen, vihreä ja sininen komponentti. Component Gallery Developer Studion ylläpitämä luettelo rekisteröidyistä kontrolleista ja COM-objekteista. COM (Component object model) Yhtä ohjelmaa laajempaa olioohjelmointia. Eri ohjelmat voivat kommunikoida ja käyttää objekteja (olioita) määriteltyjen liittymien kautta tarvitsematta tietää objektin sijaintia. Objekteja voidaan suorittaa paikallisesti, toisesta ohjelmasta tai jopa verkon eri koneesta. Constructor (Muodostin) C++:n luokkafunktio, jolla on sama nimi kuin luokalla ja joka suoritetaan luokan oliota määriteltäessä tai new-operaattorilla luodessa. Käytetään alustukseen. Container (Säilö) OLE-termistössä sovellus, johon voidaan sijoittaa ja joka osaa ylläpitää muita sovelluksia kehystetyllä alueellaan. Säilö voi yleensä käyttää siihen upotettua objektia määrätyillä funktioilla. Coordinate (Koordinaatit) Numerojoukko, joka määrittää tarkan sijainnin (kehyksessä) kunkin akselin suhteen. Kaksiulotteisessa koordinaatistossa koordinaatit ovat etäisyys x-akselin suuntaan (yakselista) ja päinvastoin. Englanti - Suomi 719

4 720 Coordinate mapping (Koordinaattien kohdistustila) Kts. mapping mode CScrollView MFC-luokka, joka tarjoaa ikkunan kokoa suuremman tietomäärän esittämiseen sopivan näkymäluokan toiminnot. Nämä toiminnot on toteutettu näkymään liitettyjen pysty- ja vaakavierityspalkkien avulla. Vierityspalkeista nähdään nykyisen ikkunan sijainti koko näkymän suhteen. Cursor (Osoitin, kohdistin, kursori) Hiiren osoitinta edustava kuva. Kuvassa on myös selvästi merkitty kuuma piste, joka vastaa hiiren tarkkoja koordinaatteja..dll Dynaamisesti linkitettävä kirjasto, jossa sijaitsee ActiveX-kontrollin suoritettava koodi tai.exe-ohjelman käyttämiä funktioita, kuvakkeita tai muita käännettyjä resursseja. DAO (database access objects) Microsoftin määrittelemä tietokannan käsittelyjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti Microsoftin Jet tietokantakoneistoa hyödyntäviin tietokantoihin. Database schema (Tietokannan skeema) Tietokannan taulujen ja kenttien suunnittelutiedot DDE (dynamic data exchange) Windowsin vanha tapa siirtää jopa muuttuvaa tietoa sovellusten välillä. Vaikka tämä mekanismi on yhä käytettävissä, sen tilalle suositellaan OLEa. Deadlock (Lukkiutuminen) Kun prosessi odotta resurssia vapautuvaksi toiselta ja toinen ensimmäiseltä, kummankaan suoritus ei etene. Debug version (Debug-versio) Projektin versio (mm. suoritettavasta tiedostosta), jossa ovat mukana vianhakuun tarvittavat tiedot. Debugging (Debuggaus, vianhaku) Ohjelman virheiden hakeminen ja korjaaminen. Device capabilities (Laiteominaisuudet) Piirtopintaan liitetyn laitteen tekniset tiedot, jotka mahdollisesti vaikuttavat piirtämiseen esim. rajoittavasti. Device context (Piirtopinta) Windowsin objekti, joka tarjoaa yhteisen graafisen rajapinnan alla oleville 2-ulotteisille esityslaitteille, kuten näyttöruudulle ja tulostimelle. Destructor (Tuhoajafunktio) C++:n luokkafunktio, jolla on sama nimi kuin luokalla ~-etuliitteellä. Tuhoajafunktiossa yleensä vapautetaan varattua muistia ja toteutetaan muita poistumistoimintoja.

5 Dialog template (Valintaikkunamalli) Sovelluksen resurssi, josta muodostetaan vuorovaikutteinen lomake siihen kontrolleja asettelemalla. Dispatch class (Dispatch-luokka) Luokka, joka tarjoaa funktiorungot COM-liittymän kautta kutsuttaville etäobjektin funktioille. DLL Kts. dynamic link library Docking (Kiinnittäminen, telakoiminen)kontrollipalkin, esimerkiksi työkalu- tai tilarivin, kiinnittäminen kehysikkunan reunaan siten, että kontrollipalkki näyttää sulautuvan ikkunan kehyksen osaksi. Docking site (Kiinnityskohta)Paikka kehysikkunassa, johon työkalurivi voidaan kiinnittää. Document (Dokumentti, asiakirja) Tietokokoelma Document template (Dokumenttimalli) Joukko C++-luokkia, jotka luovat ajon aikana SDI_ ja MDI-sovellusten dokumentti-, näkymäja kehysluokat. Document/View (Dokumentti/näkymä -arkkitehtuuri) Ohjelmointimalli. Kts. SDI ja MDI. Double-clicking (Kaksoisnapautus) Hiiren painikkeen napauttaminen nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Tällä toiminnalla valitaan usein avattavaksi alkio luettelosta. Drawing modes (Piirtotilat) Asetukset, jotka vaikuttavat piirtofunktioiden tekemään piirrosjälkeen. Dynamic link library (Dynaamisesti linkitettävä kirjasto) Käännetystä ohjelmakoodista ja resursseista koostuva kirjasto, joka voidaan linkittää sovellukseen ajon aikana. Sijaitsee yleensä.dll-tiedostossa. Dynamic edit control (Dynaaminen tekstiruutu) Tilapäisesti jonkun toiminnon toteuttamiseksi luotava tekstiruutu, joka lopuksi tuhotaan. Tätä varten joudutaan yleensä varaamaan kontrollille muistia, käyttämään sitä ja vapauttamaan muisti ja tuhoamaan kontrolli välittömästi käytön jälkeen. Dynamic splitter window (Dynaamisesti jaettu ikkuna) Käyttäjän jakama ikkuna, jonka jaon käyttäjä voi myös poistaa. Dynamically (Dynaamisesti) Ohjelman ajon aikana tehtävä Enabled state (Ikkunan tila) Ikkunan tila, joka on joko sallittu tai poistettu käytöstä Englanti - Suomi 721

6 722 Encapsulate (Kapseloida, piilottaa) Dokumentin tietoja pidetään jossain toisessa, usein hyvinkin erilaisessa dokumentissa. Enhanced metafile (EMF) Laiteriippumattomassa muodossa kuvan tallentava tiedostoformaatti. Tätä käytetään eritysesti Win32- sovelluksissa. Enumerator (Läpikäyntifunktio) Funktio, joka käy läpi luettelon jokaisen alkion ja kutsuu kullakin alkiolla callback-funktiota. Escapement (Kallistuskulma) Merkin ja seuraavan välinen kulma asteen kymmenyksinä. Events (Tapahtumat) Windowsin sovelluksellesi lähettämä sanoma, joka ilmoittaa käyttäjän suorittaneen jonkin toiminnan sovelluksella tai ilmoittaa muutoksista..exe Sovellusohjelman aloittava suoritettava koodi. Fixed pitch (Vakioleveys) Fontin jokainen merkki vie saman kokoisen tilan. Sopii hyvin esimerkiksi numeeristen raporttien esittämiseen. Font mapper (Fonttisovitin) Windowsilla on useita funktioita, jotka hakevat käyttöön haluttua fonttia lähinnä olevan asennetun fontin. Foreground color (Edustaväri) Kuvankäsittelyssä hiiren vasempaan painikkeeseen liitetty väri Format (Muoto, formaatti) Sovittu tiedon esitystapa Framework (Sovellusrunko) Ei mitään tekevä -valmis ohjelmakoodi, jonka päälle oma sovellus voidaan rakentaa. Function pointer (Funktio-osoitin) C++:n osoitin, jossa on funktion alkuosoite. Function stubs (tynkäfunktiot) Kts. dispatch class GDI (Graphics device interface) Joukko piirto-objekteja ja metodeita, joilla sovellus voi esittää tietonsa graafisessa muodossa. Global function (Globaali funktio) Kaikista ohjelman funktioista kutsuttavissa oleva funktio Global memory (Globaali muisti) Käyttöjärjestelmän ylläpitämä ja kaikille sovelluksille tarjoama yhteinen muistialue. Gopher server (Gopher-palvelin) WWW:n vähemmän graafinen edeltäjä.

7 Graphics cursor position (Piirto-osoittimen sijainti)piirtopinnan tallentama edellinen paikka, johon piirrettiin. Uusi operaatio voi käyttää tähän edelliseen sijaintiin suhteutettuja koordinaatteja. GUID 128-bittinen, maailmanlaajuisesti yksilöllinen tunnus. Handle (Kahva) Objektin tunnisteena käytetty numero, esim. ikkunoille. Handler (Käsittelijä) Kts. Windows message handler Hit test (Osumakohdan tarkistaminen) Tutkitaan, onko käyttäjä napauttanut hiirellä tietyllä näytön alueella. HMENU Windowsin valikkokahva HRESULT Kts. SCODE HTML Hypertext Markup Language on tekstipohjainen wwwsivujen asettelun kuvaamiseen käytetty kieli. Erityismerkinnöillä (ns. TAGit) sivulle voidaan määrätä esitettäväksi kuvia sekä hyperlinkkejä, joita napauttamalla päästään toiseen HTMLdokumenttiin. Icon (Kuvake, ikoni) Kaksi pientä bittikarttaa sisältävä resurssi. Kuvissa on mukana myös läpinäkyvyystiedot. IID COM-liittymän ID-tunnus. 128-bittinen maailmanlaajuisesti liittymän yksilöivä luku. IMPLEMENT_DYNAMIC Kts. runtime class information Implementation code (Toteutuskoodi) Koodilohko, jossa on luokan jäsenfunktioiden ohjelmakoodi. Import library (Import-kirjasto) Staattisesti linkitettävä kirjasto, jossa on pelkästään tiedot DLL:ssä olevien funktioiden kutsumiseksi. Kääntäjä tekee tämän yleensä automaattisesti. Indicators (Ilmaisinruudut) Tila- tai asetustietoja ilmaiseva pieni ruutu sovelluksen tilarivillä. Inheritance (Periytyminen) Uuden C++-luokan johtaminen olemassa olevasta luokasta tarkoituksena laajentaa tämän toimintoja. Kts. myös subclass. Inline editing (Paikallaanmuokkaus) Tekstin muokkaaminen suoraan puutai luettelokontrollissa. Esimerkiksi Windowsin Resurssienhallinta käyttää tätä tiedoston nimeä muutettaessa. Englanti - Suomi 723

8 724 Instantiate (Ilmentymän luominen) Olion luominen tietyn luokan ilmentymäksi tietokoneen muistiin. Luokka on siis pelkkä malli oliolle. Interface class (Liittymäluokka) Kts. dispatch class Inverse color (Käänteinen väri) Kuvakkeita muokatessa voidaan määritellä kuvakkeen siirtämisen aikana käänteiseksi muutettavat värit. Isotropic (Isotrooppinen) Ominaisuudet ovat samat suunnasta riippumatta. Landscape Sivun tai kuvan vaakasuunta Late binding (Myöhäinen sidonta) Tyyppitiedot selvitetään ajon aikana eikä asiakasohjelmaa käännettäessä (early binding). Leaf node (Lehtisolmu) Puukontrollin alkio, jolla ei ole lapsialkioita..lib Kts. static link library Linked list (Linkitetty lista) Tietoalkioluettelo, jossa kuhunkin alkioon on tallennettu alkion tietojen lisäksi osoitin listan seuraavaan (ja mahdollisesti edelliseen) alkioon. List view (Luettelonäkymä) Näkymä, jossa alkiot esitetään teksti- tai kuvakemuotoisena luettelona. Local variable (Paikallinen muuttuja) Muuttuja, jonka vaikutusalue on funktion sisällä. Logical coordinates (Loogiset koordinaatit) Eri koordinaatiston kohdistustiloja käytettäessä koordinaattijärjestelmä voidaan asettaa reaalimaailman yksiköitä käyttäväksi kuvapisteiden sijaan. Näitä kutsutaan loogisiksi koordinaateiksi ja niiden yksiköt riippuvat valitusta koordinaatiston kohdistustilasta. Mapping mode (Koordinaatiston kohdistustapa) Piirtopinnan tila, jossa muunnetaan kuvapistekoordinaatit todellisiin mittoihin ja päinvastoin. Tämä on tarpeen haluttaessa esittää jotain piirtopinnalla oikeassa koossa tai tunnetussa mittakaavassa. Marshal (Parametrien hallinta) Funktion parametrien paketoiminen verkon eri tietokoneiden välillä vaihdettavaan muotoon. MCI (Media control interface) API-kirjasto, joka tarjoaa helppokäyttöiset standardifunktiot kuva- ja äänileikkeiden esittämiseen CD:ltä, äänitiedostoista, AVI-tiedostoista ja videolaitteilta.

9 MDI (Multiple document interface) Sovellusarkkitehtuuri, jossa sovelluksen tiedot (dokumentti) erotetaan niitä esittävistä näkymistä. MDI-sovelluksessa voidaan käyttää useaa avoinna olevaa dokumenttia ja SDI-sovelluksessa ainoastaan yhtä. Megabyte (Megatavu)Tiedon tallennusmäärän yksikkö. 1 megatavu on tavua ja gigatavu on 1024 megatavua. Message (Sanoma) Kts. events Message handler (Sanomankäsittelijä) Kts. catching Message map (Sanomakartta)MFC:ssä makroilla ohjattu menetelmä Windowsin sanomien liittämiseksi määrättyihin C++:n funktioihin. Methods (Metodit) Tiettyyn luokkaan kuuluvat funktiot MFC (Microsoft foundation classes) Visual C++-kääntäjän mukana toimitettava funktiojoukko, joiden avulla sovelluksen kehittäminen käy nopeammin. Microsoft Internet Explorer 5 WWW-selain Microsoft QuickView Windows 9x ja NT:n mukana toimitettu eri tiedostotyyppien katseluohjelma MIDL (Microsoft interface definition language) Etäproseduurikutsuja varten määriteltävien COM-luokkien ja liittymien kuvaamiseen tarkoitettu kieli. Tämän avulla parametrien välitys erilaisten sovellusten välillä käy hallitusti. Modal message box (Modaali sanomaruutu) Sanomaruutu, joka käyttäjän on kuitattava ennen suorituksen jatkamista. Multimedia Äänen ja kuvan yhdistävä esitystapa tietokoneella. Tähän liittyy yleensä toistamisen lisäksi myös nauhoittamismahdollisuus. Notification message (Ilmoitussanoma) Windows-sanoma, jonka kontrolli lähettää ohjelmalle tiedottaakseen käyttäjän siinä tekemistä toimista. Null-terminated string (Nollaan päättyvä merkkijono) C/C++kielessä käytetty tapa merkitä merkkijonon loppu koodilla 0. Merkkejä vastaavat numeeriset arvot ovat merkkien ASCIIkoodeja, yleensä suurempia kuin 32. Object-oriented design (OOD,Olio-ohjelmointi) Ohjelmointitapa, jossa olioiden luokkien käyttäytyminen ja ominaisuudet pyritään Englanti - Suomi 725

10 726 kokoamaan todellisten esikuvien mukaan. Tällä saadaan ohjelmistonkehitykseen lisää tehokkuutta ja ohjelmistoon luotettavuutta, koska ratkaistava ongelma on jaettu erillisiin, itsenäisesti testattavissa oleviin objekteihin, jotka kommunikoivat toistensa kanssa sovittujen liittymien kautta..ocx ActiveX-kontrolli suoritettavan koodin sisältävä tiedostotyyppi ODBC (Open database connectivity) Joukko standardiohjaimia, joiden avulla sovellukset voivat käyttää vakiofunktioita erilaisten tietokantojen käsittelemiseen. Offset address (Siirrososoite) Kantaosoitteen kanssa käytettävä osoite, jolla olion tietyn jäsenen osoite saadaan käyttöön. OLE (Object linking and embedding) Ohjelman mahdollisuus esittää ja käyttää toista ohjelmaa ikkunassaan. Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa voidaan näyttää taulukkolaskentaohjelmaa ilman, että tekstinkäsittelyohjelman tarvitsee tietää mitään esitetystä objektista objektin näyttävä ja sitä ylläpitävä koodi on delegoitu taulukkolaskentaohjelmalle. OLE dispatch interface (OLE dispatch liittymä) Kts. dispatch class OLE enabled (OLE-kykyinen) Objekti tai näkymä, jossa voidaan käyttää OLE-ominaisuuksia toisten ohjelmien tietojen muokkaamiseen, näyttämiseen ja jakamiseen. Operator overload (Operaattorien kuormittaminen) Luokka voi toteuttaa tavallisilla C++-merkinnöillä - kuten =, > ja % - kutsuttavia funktioita. Funktiot toteutetaan normaalisti, mutta niiden määrittelyssä kerrotaan käytettävä operaattori. Parametrit saadaan operaattorin oikeanpuoleisesta operandista. Ordinal number (Järjestysnumero) DLL-funktioiden numerointijärjestelmä Orientation (Suunta) Merkin kallistuskulma asteen kymmenyksinä Overloaded function (Kuormitetut funktiot)funktio, jolla on useampi määrittely (eri määrällä parametrejä tai eri tyyppisin parametrein). Kts. myös operator overloads. Persistent (Pysyvä) Tiedostoon tallennetut sovelluksen tiedot, joita voidaan päivittää kontrollia käytettäessä tai muokattaessa. Pixel (Kuvapiste) Näytön pienin muutettavissa oleva yksikkö.

11 Pointer (Osoitin) Muuttuja, jonka arvo on esim. toisen muuttujan tai olion osoite. Funktiot voivat muokata oliota tai muuttujaa epäsuorasti tätä osoitetta käyttäen. Portrait Sivun tai kuvan pystysuunta Preprocessor (Esikääntäjä) C/C++-kääntämisen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään mm. #include- ja #ifdef-lauseet ja näin päätetään, mikä osa koodia menee varsinaisesti käännettäväksi. Printer codes (Tulostimen ohjainkoodit) Numero/merkkikoodit, joilla tulostimen toimintoja ja asetuksia voidaan muuttaa. Esimerkiksi sivun tai fontin vaihto on tällainen toimenpide. Private access (Private-saantioikeus) Jäsenmuuttuja määritetään yksityiseksi, jolloin sitä ei voida käsitellä muista luokista ilman saantifunktioita tai friend-muodostimia. Programmatically (Ohjelmalliset tapahtumat) Tapahtuman laukaiseminen ohjelmakoodilla käyttäjän toimien sijaan. Proportionally spaced (Suhteellinen välistys) Fontin kapeammat merkit vievät vähemmän tilaa kuin leveämmät. Protected access (Protected-saantioikeus) Luokan jäsentä voivat käsitellä ilman saantifunktioita ainoastaan luokan ja johdetun luokan funktiot. Pseudo random number generator (Satunnaislukugeneraattori) Algoritmi, jolla saadaan joukko satunnaisilta näyttäviä lukuja. Samat luvut saadaan kuitenkin aikaan samalla seed-alkuarvolla uudelleen. Public access (Public-saantioikeus) Luokan jäsenet ovat vapaasti käytettävissä muistakin luokista. Radio controls (Valintapainikkeet) Joukko painikekontrolleja, joista ainoastaan yksi voi olla kerrallaan valittuna. Reflected notification message (Heijastettu ilmoitussanoma) Isäikkunan kontrollille lähettämä ja kontrollin edelleen sanomankäsittelijälle ohjaama sanoma. Release version (Release-versio) Julkaisukelpoinen ohjelmaversio, josta debuggaustiedot on poistettu. Tämä versio levitetään yleensä käyttäjille. Resolution Erottelukyky Englanti - Suomi 727

12 728 Resource (Resurssi)C++-koodin lisäksi projektissa käytetty osa, jota käytetään kuvakkeiden, valikoiden, bittikarttojen, merkkijonojen ja valintaikkunoiden kuvaamiseen. Rich Edit view (Laajennettu tekstiruutu -näkymä) Näkymä, jossa käyttäjä voi muokata tekstiä ja lisätä OLE-objekteja. Se tukee tekstin alkeellisia muokkaus- ja muotoilutoimintoja. Root node (Juurisolmu) Puukontrollin kanta-alkio Rubber banding (Lassoaminen) Yhden tai useamman alkion valitseminen ympäröiden ne hiiren vasen painike alhaalla suorakulmiolla. Käytetään yleensä monen kuva-alkion valitsemiseen. Runtime class information (Ajonaikaiset luokkatiedot) CObjectkantaluokasta johdettuihin MFC-luokkiin on tallennettu luokan tiedot DECLARE_DYNAMIC-makron avulla. Sovellukset voivat näin selvittää olion tyypin RUNTIME_CLASS-makrolla ja IsKindOf()-funktiolla. SCODE 32-bittinen OLE-virhekoodi. Screen color (Näyttöväri) Liittyy osittain läpinäkyvien kuvakkeiden muokkaamiseen SDI (Single document interface) Sovellusarkkitehtuuri, jossa sovelluksen tiedot (dokumentti) erotetaan niitä esittävistä näkymistä. SDI-sovelluksessa voidaan käyttää yhtä avoinna olevaa dokumenttia ja MDI-sovelluksessa useaa. Seeding number (Seed-luku, siemenluku) Kts. pseudo random number generator Serialization (Serialisointi) Muuttujien järjestäminen jonoon tiedostoon tallentamista varten sekä muuttujien arvojen poimiminen (tiedostosta luetusta) jonosta. Shared memory (Jaettu muisti) Usean ajettavan sovelluksen yhteisessä käytössä oleva muistialue, joka sopii sovellusten väliseen tiedonsiirtoon. Tavallisesti sovelluksen oma muisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä päällekirjoituksen välttämiseksi. SQL (Structured query language) Tekstipohjainen komentokieli tietokannan käsittelyyn Standard framework (Vakio sovellusrunko) SDI- ja MDI-sovellusten käyttämä sovellusrunko

13 Static link library (Staattisesti linkitettävä kirjasto) Käännetystä ohjelmakoodista muodostettu kirjasto, joka voidaan linkittää suoritettavaan ohjelmaan kääntämisen yhteydessä. Kirjasto on yleensä.lib-tiedostona. Static splitter window (Kiinteästi jaettu ikkuna) Jaettu ikkuna, jota käyttäjä ei voi muokata tai poistaa. String table (Merkkijonotaulukko) Merkkijonoista koostuva projektin resurssi Subclass (Aliluokka) Kantaluokasta johdettu luokka, jolla kantaluokan toimintoja voidaan laajentaa. Synchronize (Tahdistaminen, synkronointi) Säikeiden käyttämien resurssien vuorontaminen käyttöön yhdelle säikeelle kerrallaan. Tällöin muut säikeet odottavat resurssin vapautumista. System palette (Järjestelmäpaletti) Windowsin ylläpitämä värivalikoima, joka riittää tavallisia värejä käyttävien sovellusten tarpeisiin. TCHAR Määrittää merkin tietotyypin. Unicodea käytettäessä (_UNICODE-määritelty) TCHAR määritellään kahden tavun merkiksi (wchar_t), muuten yksitavuiseksi (char). TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Pakettipohjainen verkkoprotokolla Internet-käyttöön. Template (Malli) C++-määrittely, jolla tietotyyppikohtaiset funktiot ja luokat voidaan generoida automaattissti annetun määrittelyn mukaan. Tree view (Puunäkymä) Lapsi-alkioihin laajennettavista hierarkkisesti järjestetyistä kansioista koostuva näkymä, esimerkiksi windowsin Resurssienhallinnan vasen ruutu. Tri-state control (Kolmitilakontrolli) Valintaruutu tai painike, joka voi valitsemisen tai valitsematta jättämisen lisäksi olla vielä käytöstä poistetussa tilassa (näkyy harmaana). Type information (Tyyppitiedot) Dispatch-liittymän toteuttamille funktiolle välitettävien parametrien kuvaus. Näitä voidaan kirjastoida tyyppikirjastoiksi (type library). Type Safety (Tyyppiturvallisuus) Funktioiden prototyyppimäärittelyissä kannattaa kantaluokan sijaan käyttää (johdetun) erityisluokan nimeä, jotta kääntäjä osaisi antaa Englanti - Suomi 729

14 730 poikkeavista parametreistä tai paluuarvoista varoituksen. Unicode Kaksitavuisia merkkejä käyttävä merkkien koodaustapa, jolla myös itämaiset merkistöt saadaan koodattua. URL Universal Resource Locator, Internet-osoite. Osoitteen merkitsemistapa, jolla voidaan erottaa verkossa tietyllä protokollalla haettava tieto oman tietokoneen osoitteista. Esimerkiksi määrittää hypertekstiprotokolla-resurssin (http), joka löytyy Internetistä osoitteesta Vector (Vektori) Määrittää sekä suunnan että pituuden. Joskus vektorilla tarkoitetaan myös yksiulotteista taulukkoa. Vertical blanking period (Vaakasammutusjakso) Monitorinäytön (ja TV:n) kuvaa piirtävän elektronisuihkun palatessa kuvan viimeiseltä juovalta takaisin alkuun se pidetään sammutettuna. View (Näkymä) Ohjelman tietojen esittäminen ikkunassa Virtual function (Virtuaalifunktio) C++-termi, joka tarkoittaa funktion määrittelyä, jonka edessä on avainsana virtual. Kantaluokan virtuaalifunktio voidaan korvata johdetussa luokassa. C++:lla virtuaalifunktioiden avulla saadaan käyttöön polymorfismi. Virtual key codes (Virtuaaliset näppäinkoodit) Laiteriippumaton tapa merkitä näppäimien koodeja (esimerkiksi VK_ESCAPE). vtable Kääntäjän kuhunkin luokkamäärittelyyn luoma virtuaalifunktiotaulukko. COM-käyttää tätä liittymämäärittelyissä. Waveform buffer (Aaltomuotopuskuri) Ääniaallon tai leikkeen voimakkuusarvojen tallentamiseen käytetty muistilohko. White noise (Kohina, valkoinen kohina) Epävireisen radion ääntä muistuttava satunnainen ääni. Win32 subsystem (Win32 alijärjestelmä) Koodikerros (API), joka toteuttaa Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot Windows environment (Windows-käyttöympäristö) Windowskäyttöjärjestelmässä (3.x, 9x,NT) ajettavat ohjelmat. Windows Explorer (Resurssienhallinta) Levyn tiedostojen hallintaan tarkoitettu ohjelma Windows message handler (Windowsin sanomien käsittelijä) Funktio, jota kutsutaan sovelluksen saadessa tietyn sanoman.

15 731 Funktio tulkitsee sanoman ja saattaa toteuttaa sovelluksen toimintoja. Yleensä Windows-ohjelmat koostuvatkin miltei pelkästään sanomankäsittelijöistä. Windows Open Services Architecture (WOSA) Joukko verkkostandardeja, joiden avulla Windows-tietokonetta voidaan käyttää myös erityyppisissä verkkoympäristöissä. WYSIWYG What You See Is What You Get. Näytön esitys on mahdollisimman paljon tulosteen kaltainen. Englanti - Suomi

16 732 suomi-englanti.dll Dynaamisesti linkitettävä kirjasto, jossa sijaitsee ActiveX-kontrollin suoritettava koodi tai.exe-ohjelman käyttämiä funktioita, kuvakkeita tai muita käännettyjä resursseja..exe Sovellusohjelman aloittava suoritettava koodi..lib Kts. static link library.ocx ActiveX-kontrollin suoritettavan koodin sisältävä tiedostotyyppi Aaltomuotopuskuri (Waveform buffer) Ääniaallon tai leikkeen voimakkuusarvojen tallentamiseen käytetty muistilohko. ActiveX Kts. OLE ActiveX-kontrollit (ActiveX controls) Kontrolleja, joita useat sovellukset voivat käyttää. Niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa COM/OLE-liittymien kautta. Näitä kontrolleja voidaan lisätä webbisivuille tai osaksi sovellusta ohjelmistonkehityksen nopeuttamiseksi. Ajonaikaiset luokkatiedot (Runtime class information) CObjectkantaluokasta johdettuihin MFC-luokkiin on tallennettu luokan tiedot DECLARE_DYNAMIC-makron avulla. Sovellukset voivat näin selvittää olion tyypin RUNTIME_CLASS-makrolla ja IsKindOf()-funktiolla. Aliluokka (Subclass) Kantaluokasta johdettu luokka, jolla kantaluokan toimintoja voidaan laajentaa. Anisotrooppinen, epäisotrooppinen Anisotropic Ominaisuudet, esim. mittayksiköt, ovat eri suunnissa erilaiset ANSI American National Standards Institute - ohjelmoinnissa merkistö, jossa yksi tavu vastaa yhtä merkkiä. Määrittelee myös erikoisnäppäimien koodin. API (Application programming interface) Erityistarkoitukseen koottu funktiokirjasto. Osa erilaisista API-kirjastoista liittyy tietyntyyppisten laitteiden käsittelyyn, osa käyttöympäristöön, jotkut sovellusalueeseen. AppWizard Kehitystyökalu, jolla voidaan luoda Visual C++-projekteja. Arkisto (Archive) Tiedosto, jossa pidetään sovelluksen käyttämiä tietoja.

17 ASSERT Lause, jonka tulee aina olla tosi. ASSERT-makroja käytetään ohjelman debuggaamiseen. Käyttäjälle tulostetaan varoitus ohjelmaa debuggerissa ajettaessa, mikäli ASSERT-lause on epätosi. Asynkronisesti (Asynchronously) Ohjelma voi jatkaa toimintaa odottamatta vastetta laitteelta (jolla on jokin tehtävä kesken). Attribuuttitiedot (Attribute information) Piirtofunktioissa tarvitut tiedot oletusväristä, piirtotilasta ja funktioon vaikuttavista toimista. Bit blitting Suorakulmaisten kuva-alueiden nopea kopiointi muistista toiseen paikkaan muistia. Tämä suoritetaan usein näytönohjaimella laitteistotasolla. Bittikartta (Bitmap) Värikuvaa esittävä taulukko. Callback-funktio (Callback function) Toisesta funktiosta kutsuttava funktio iteroidessa tai tapahtuman sattuessa. CLSID COM-luokkatunnus, 128-bittinen maailmanlaajuisesti yksilöllinen COM-objektin tunniste. COM (Component object model) Yhtä ohjelmaa laajempaa olioohjelmointia. Eri ohjelmat voivat kommunikoida ja käyttää objekteja (olioita) määriteltyjen liittymien kautta tarvitsematta tietää objektin sijaintia. Objekteja voidaan suorittaa paikallisesti, toisesta ohjelmasta tai jopa verkon eri koneesta. Component Gallery Developer Studion ylläpitämä luettelo rekisteröidyistä kontrolleista ja COM-objekteista. CScrollView MFC-luokka, joka tarjoaa ikkunan kokoa suuremman tietomäärän esittämiseen sopivan näkymäluokan toiminnot. Nämä toiminnot on toteutettu näkymään liitettyjen pysty- ja vaakavierityspalkkien avulla. Vierityspalkeista nähdään nykyisen ikkunan sijainti koko näkymän suhteen. DAO (database access objects) Microsoftin määrittelemä tietokannan käsittelyjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti Microsoftin Jet tietokantakoneistoa hyödyntäviin tietokantoihin. DDE (dynamic data exchange) Windowsin vanha tapa siirtää jopa muuttuvaa tietoa sovellusten välillä. Vaikka tämä mekanismi on yhä käytettävissä, sen tilalle suositellaan OLEa. Debuggaus, vianhaku (Debugging) Ohjelman virheiden hakeminen ja korjaaminen Suomi - Englanti 733

18 734 Debug-versio (Debug version) Projektin versio (mm. suoritettavasta tiedostosta), jossa ovat mukana vianhakuun tarvittavat tiedot. Dispatch-luokka (Dispatch class) Luokka, joka tarjoaa funktiorungot COM-liittymän kautta kutsuttaville etäobjektin funktioille. DLL Kts. dynamic link library Dokumentti (Document) Tietokokoelma Dokumentti/näkymä-arkkitehtuuri (Document/View) Ohjelmointimalli. Kts. SDI ja MDI. Dokumenttimalli (Document template) Joukko C++-luokkia, jotka luovat ajon aikana SDI- ja MDI-sovellusten dokumentti-, näkymäja kehysluokat. Dynaaminen tekstiruutu (Dynamic edit control) Tilapäisesti jonkun toiminnon toteuttamiseksi luotava tekstiruutu, joka lopuksi tuhotaan. Tätä varten joudutaan yleensä varaamaan kontrollille muistia, käyttämään sitä ja vapauttamaan muisti ja tuhoamaan kontrolli välittömästi käytön jälkeen. Dynaamisesti (Dynamically) Ohjelman ajon aikana tehtävä Dynaamisesti jaettu ikkuna (Dynamic splitter window) Käyttäjän jakama ikkuna, jonka jaon käyttäjä voi myös poistaa. Dynaamisesti linkitettävä kirjasto (Dynamic link library) Käännetystä ohjelmakoodista ja resursseista koostuva kirjasto, joka voidaan linkittää sovellukseen ajon aikana. Sijaitsee yleensä.dll-tiedostossa. Edustaväri (Foreground color)kuvankäsittelyssä hiiren vasempaan painikkeeseen liitetty väri EMF (Enhanced metafile) Laiteriippumattomassa muodossa kuvan tallentava tiedostoformaatti. Tätä käytetään eritysesti Win32- sovelluksissa. Esikääntäjä (Preprocessor) C/C++-kääntämisen ensimmäinen vaihe, jossa käsitellään mm. #include- ja #ifdef-lauseet ja näin päätetään, mikä osa koodia menee varsinaisesti käännettäväksi. Fonttisovitin (Font mapper) Windowsilla on useita funktioita, jotka hakevat käyttöön haluttua fonttia lähinnä olevan asennetun fontin. Funktio-osoitin (Function pointer) C++:n osoitin, jossa on funktion alkuosoite.

19 GDI (Graphics device interface) Joukko piirto-objekteja ja metodeita, joilla sovellus voi esittää tietonsa graafisessa muodossa. Globaali funktio (Global function) Kaikista ohjelman funktioista kutsuttavissa oleva funktio Globaali muisti (Global memory) Käyttöjärjestelmän ylläpitämä ja kaikille sovelluksille tarjoama yhteinen muistialue. Gopher-palvelin (Gopher server) WWW:n vähemmän graafinen edeltäjä. GUID 128-bittinen, maailmanlaajuisesti yksilöllinen tunnus. Haarasolmu (Branch node) Puukontrollin alkio, jolla on lapsi-alkioita. Heijastettu ilmoitussanoma (Reflected notification message) Isäikkunan kontrollille lähettämä ja kontrollin edelleen sanomankäsittelijälle ohjaama sanoma. HMENU Windowsin valikkokahva HRESULT Kts. SCODE HTML Hypertext Markup Language on tekstipohjainen wwwsivujen asettelun kuvaamiseen käytetty kieli. Erityismerkinnöillä (ns. TAGit) sivulle voidaan määrätä esitettäväksi kuvia sekä hyperlinkkejä, joita napauttamalla päästään toiseen HTMLdokumenttiin. IID COM-liittymän ID-tunnus. 128-bittinen maailmanlaajuisesti liittymän yksilöivä luku. Ikkunan tila (Enabled state) Ikkunan tila, joka on joko sallittu tai poistettu käytöstä. Ilmaisinruudut (Indicators) Tila- tai asetustietoja ilmaiseva pieni ruutu sovelluksen tilarivillä. Ilmentymän luominen (Instantiate) Olion luominen tietyn luokan ilmentymäksi tietokoneen muistiin. Luokka on siis pelkkä malli oliolle. Ilmoitussanoma (Notification message) Windows-sanoma, jonka kontrolli lähettää ohjelmalle tiedottaakseen käyttäjän siinä tekemistä toimista. IMPLEMENT_DYNAMIC Kts. runtime class information Suomi - Englanti 735

20 736 Import-kirjasto (Import library) Staattisesti linkitettävä kirjasto, jossa on pelkästään tiedot DLL:ssä olevien funktioiden kutsumiseksi. Kääntäjä tekee tämän yleensä automaattisesti. Isotrooppinen (Isotropic) Ominaisuudet ovat samat suunnasta riippumatta. Jaettu muisti (Shared memory) Usean ajettavan sovelluksen yhteisessä käytössä oleva muistialue, joka sopii sovellusten väliseen tiedonsiirtoon. Tavallisesti sovelluksen oma muisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä päällekirjoituksen välttämiseksi. Juovansammutusjakso (Vertical blanking period) Monitorinäytön (ja TV:n) kuvaa piirtävän elektronisuihkun palatessa kuvan viimeiseltä juovalta takaisin alkuun se pidetään sammutettuna. Juurisolmu (Root node) Puukontrollin kanta-alkio Järjestelmäpaletti (System palette) Windowsin ylläpitämä värivalikoima, joka riittää tavallisia värejä käyttävien sovellusten tarpeisiin. Järjestysnumero (Ordinal number) DLL-funktioiden numerointijärjestelmä Kahva (Handle) Objektin tunnisteena käytetty numero, esim. ikkunoille. Kaksoisnapautus (Double-clicking) Hiiren painikkeen napauttaminen nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Tällä toiminnalla valitaan usein avattavaksi alkio luettelosta. Kalibroida (Calibrate) Laitteen mittaustoimintojen tarkistaminen tunnetuissa oloissa, jotta laitteen säädöt saataisiin kohdalleen varsinaista käyttöä varten. Kallistuskulma (Escapement) Merkin ja seuraavan välinen kulma asteen kymmenyksinä Kantaosoite (Base address) Osoite, joka määrittää mm. olion sijainnin muistissa. Keskeytyskohta (Breakpoints) Debuggeria varten merkittyjä osoitteita koodissa, joihin ohjelman suorittaminen pysähtyy. Kiinnittäminen (Docking) Kontrollipalkin, esimerkiksi työkalu- tai tilarivin, kiinnittäminen kehysikkunan reunaan siten, että kontrollipalkki näyttää sulautuvan ikkunan kehyksen osaksi.

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö

Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö Microsoft Visual J++ ohjelmointiympäristö Ohjelmistotuotantovälineet seminaarin alustus Raine Lehto Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 08.11.2000 Helsinki Sisällys 1 Johdanto...2 2 Sovelluskehys

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet String-merkkijonoluokka 1 Ohjelmointikielten merkkijonot Merkkijonot ja niiden käsittely on välttämätöntä ohjelmoinnissa Valitettavasti ohjelmointikielten tekijät eivät tätä ole ottaneet

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 12.4.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 12.4.2010 1 / 34 Graafiset käyttöliittymät Tähän asti kirjoitetuissa ohjelmissa on ollut tekstipohjainen käyttöliittymä.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 1: Virtuaalifunktiot, Template method 1 Yleistä asiaa Muistakaa harkkatyöilmoittautuminen 23 ryhmää (mm. lihansyöjäkirahvi), vajaita ryhmiäkin on 44 henkeä vielä

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät

Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät 14 Delegaatit ja tapahtumakäsittelijät Toinen käyttökelpoinen keksintö C#-kielessä ovat delegaatit. Periaatteessa ne palvelevat samaa tarkoitusta kuin C++:n funktio-osoittimet. Delegaatit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance)

Sisällys. JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys. Luokkahierarkia. Periytyminen (inheritance) Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 6: Periytyminen ja näkyvyys Periytyminen (inheritance) Näkyvyys (visibility) Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 13.10.2000 E. Hyvönen: Java Osa

Lisätiedot

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen CSS - tyylit 13.11.2000 Seppo Räsänen Sivu 2 1 CSS-tyylit Dynaaminen HTML tai DHTML on standardi, joiden käyttöä tukevat uusimmat Netscapen ja Microsoftin selaimet. DHTML:n ominaisuuksia ovat tyylitiedostot

Lisätiedot

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007

.NET ajoympäristö. Juha Järvensivu 2007 .NET ajoympäristö Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Käännösprosessi C# lähdekoodi C# kääntäjä CILtavukoodi JITkäännös Ajettava natiivikoodi Kehitysympäristössä ohjelmoijan toimesta Ajonaikana.NET

Lisätiedot

20. Javan omat luokat 20.1

20. Javan omat luokat 20.1 20. Javan omat luokat 20.1 Sisällys Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang

Sisällys. 20. Javan omat luokat. Java API. Pakkaukset. java\lang Sisällys 20. Javan omat luokat Application Programming Interface (API). Pakkaukset. Merkkijonoluokka String. Math-luokka. Kääreluokat. 20.1 20.2 Java API Java-kielen Application Programming Interface (API)

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Osio 4: Graafinen käyttöliittymä

Osio 4: Graafinen käyttöliittymä Javan Swing-tekniikan perusteet: Muistutus: Tarvitset seuraavia komponentteja harjoituksissa: otsikkoteksti (label) muokkausruutu (text field) komentopainike (button) yhdistelmäruutu (combo box) paneeli

Lisätiedot

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004 Vertailulauseet Ehtolausekkeet Ehdot, valintalausekkeet Boolean-algebra == yhtäsuuruus!= erisuuruus < pienempi suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri Esimerkkejä: int i=7; int j=10;

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Muuttujat eri muisteissa Ohjelman muistialueen layout Paikallisen ja globaalin muuttujan ominaisuudet Dynaamisen muistinkäytön edut Paikallisten muuttujien dynaamisuus ADT

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Hiirisanomiin vastaaminen

Hiirisanomiin vastaaminen OSA II LUKU 8 163 8 LUKU Reagointi käyttäjän painaessa tai vapauttaessa hiiren painikkeen Omien funktioiden käyttö, kun hiiri liikkuu Hiirikoordinaattien käsittely ja valitun alueen tutkiminen 164 Näppäinpainallusten

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

JavaRMI 1 JAVA RMI. Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko

JavaRMI 1 JAVA RMI. Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko JavaRMI 1 JAVA RMI Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko JavaRMI 2 Table of Contents...1 JAVA RMI...1 Yleistä...4 Arkkitehtuuri...5 Java RMI kerrosarkkitehtuuri...5

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

D-OHJELMOINTIKIELI. AA-kerho, 33. Antti Uusimäki. Arto Savolainen

D-OHJELMOINTIKIELI. AA-kerho, 33. Antti Uusimäki. Arto Savolainen D-OHJELMOINTIKIELI AA-kerho, 33 Antti Uusimäki Arto Savolainen 2 D-OHJELMOINTIKIELI D-kielen historia alkaa vuodesta 1999, kun Walter Bright aloitti uuden ohjelmointikielen kehittämisen. Ensimmäinen versio

Lisätiedot

TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 27. lokakuuta 2009

TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 27. lokakuuta 2009 TIE448 Kääntäjätekniikka, syksy 2009 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 27. lokakuuta 2009 Sisällys Sisällys Seuraava deadline Vaihe D tiistai 10.11. klo 10 välikielen generointi Kääntäjän rakenne

Lisätiedot

C# 3.0:n uudet ominaisuudet Language Integrated Query...45

C# 3.0:n uudet ominaisuudet Language Integrated Query...45 Luku 1 Johdanto... IX Tutustutaan Visual Studioon Visual Studion uusin versio...2 Mikä Visual Studio on?...2 Tuki tiimityölle eli Visual Studio Team System...4 Microsoft Expression -tuoteperhe...5 Visual

Lisätiedot

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla

Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla 73 L U K U 3 Sovellusten ohjelmointi Microsoft Foundation Classes -luokkien avulla Oppitunti 1: Yleiskatsaus MFC:hen 74 Oppitunti 2: Win32-sovellusarkkitehtuuri 84 Oppitunti 3: MFC-sovelluskehys 89 Oppitunti

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

18. Abstraktit tietotyypit 18.1

18. Abstraktit tietotyypit 18.1 18. Abstraktit tietotyypit 18.1 Sisällys Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T Olio-ohjelmointi Osa 3: Luokka, muodostin ja hajotin, this-osoitin Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 11. Luokka Opetellaan seuraavaksi, miten omia luokkia kirjoitetaan. Aikaisemmin olikin jo esillä, että luokka on tietorakenne, joka sisältää sekä tiedot (attribuutit) että niitä käsittelevät aliohjelmat

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Groovy. Niko Jäntti Jesper Haapalinna Group 31

Groovy. Niko Jäntti Jesper Haapalinna Group 31 Groovy Niko Jäntti Jesper Haapalinna Group 31 Johdanto Groovy on Apachen kehittämä Javaan perustuva dynaaminen oliopohjainen ohjelmointikieli. Kielen kehitys alkoi vuonna 2003, versio 1.0 julkaistiin 2007

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Ohjelmointi 1 / syksy 2007 7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007

Lisätiedot

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 Sisällys Yleistä. Oliot ja luokat. Attribuutit. Olioiden esittely ja alustus. Rakentajat. Olion operaation kutsuminen. 2.2 Yleistä Olio-ohjelmointia käsitellään hyvin

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Bootstrap / HTDP2 / Realm of Racket. Vertailu

Bootstrap / HTDP2 / Realm of Racket. Vertailu Bootstrap / HTDP2 / Realm of Racket Vertailu Bootstrap http://www.bootstrapworld.org/ Tarkoitettu yläkoululaisille (12-15v) Ohjelmointi on integroitu matematiikan opetukseen Materiaalina tuntisuunnitelmat

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely

TIE-20200 Samuel Lahtinen. Lyhyt UML-opas. UML -pikaesittely Lyhyt UML-opas UML -pikaesittely UML, Unified Modeling Language Standardoitu, yleiskäyttöinen mallinnuskieli, jota ylläpitää/hallitsee (Object Management Group) OMG Historiaa: 90-luvulla oli paljon kilpailevia

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Ko#tehtävä 4 Viimeistele "alkeellinen kuvagalleria". Käytännössä kaksi sivua Yksi jolla voi ladata kuvia palvelimelle (file upload) Toinen jolla ladattuja

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle,

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, sovellusohjelmille ja käyttäjille? 2012-2013 Lasse Lensu

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä Sisälls 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen.. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. Muuttumattomat ja muuttuvat merkkijonot.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Android ohjelmointi Tunti 2. Käyttöliittymät ja resurssit

Android ohjelmointi Tunti 2. Käyttöliittymät ja resurssit Android ohjelmointi Tunti 2 Käyttöliittymät ja resurssit Debug Log luokka mahdollistaa debug tulostamisen ADB:n kautta konsoliin (esim. DDMS:ään) esim. Log.println(Log.INFO, TAG, Tämä on println ); Voidaan

Lisätiedot

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita

6. Harjoitusjakso II. Vinkkejä ja ohjeita 6. Harjoitusjakso II Seuraavaksi harjoitellaan algebrallisten syötteiden, komentojen ja funktioiden käyttöä GeoGebrassa. Tarjolla on ensimmäisen harjoittelujakson tapaan kahden tasoisia harjoituksia: perustaso

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot