Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS"

Transkriptio

1 Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS YHTEENVETO TIEDEYLIOPISTOJEN TUTKIMUS- JA INNOVAATIOPALVELUISTA 1. Taustaa Suomalaisten yliopistojen tutkimus- innovaatiopalveluja on perusteellisemmin kartoitettu Veikko Ilmavirran johtaman projektiryhmän vuonna 2001 ilmestyneessä loppuraportissa Innovatiivisen toiminnan tukipalvelut yliopistoissa. Sitran rahoittaman hankkeen käytännöllisenä tehtävänä oli yliopistojen valtakunnallisen innovaatiopalvelujen verkoston aikaansaaminen ja myös eräiden yhteisten käytäntöjen luominen. Raportissa esitetyn määritelmän (s. 12) mukaan innovaatiopalvelut tarkoittavat kaikkia innovaatioketjun eri vaiheita tukevia asiantuntijapalveluita, joita ovat tutkimusrahoituksen tukipalvelut, sopimusasioiden hallinta, tutkimustulosten suojaaminen, markkinointi, myynti sekä yrittäjyyden tukitehtävät. Innovaatioketju eli innovaatioiden arvoketju puolestaan on raportissa määritelty prosessiksi, joka alkaa tutkimusrahoituksen hankinnasta ja sopimuksen laadinnasta ja joka päättyy innovaatio-oikeuksien myyntiin tai niitä hyödyntävän yrityksen perustamiseen. Kartoitin elo-syyskuun aikana suomalaisten tiedeyliopistojen innovaatioketjun osana olevien innovaatiopalvelujen organisointia ja toimintaa. Ilmavirran raportista poiketen käytän tässä yhteenvedossa näistä palveluista nimitystä tutkimus- ja innovaatiopalvelut tai lyhyesti tutkimuspalvelut, sillä näin palvelukokonaisuutta yleisesti nimitetään yliopistoissa. Selvitykseni taustatukena oli Innovatiivisen toiminnan tukipalvelut yliopistoissa - raportin tiedot, jotka pohjautuvat vuonna 1999 yliopistoissa tehtyyn kirjalliseen kyselyyn. Tämän kartoituksen tiedot olen koonnut pääosin tiedeyliopistojen internet-sivujen avulla. Näin saatuja tietoja olen täydentänyt haastattelemalla puhelimitse yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluista vastaavia henkilöitä. Joidenkin yliopistojen osalta haastattelin myös niiden innovaatioasiamiehiä. Puhelinhaastattelukierroksen yhteydessä kartoitin myös yliopistojen keräämää tietoaineistoa ja rekistereitä, jotka liittyvät tutkimuksen hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen. Tiedon keruussa käytin laatimaani lomaketta, joka pääpiirteissään sisältää samoja tietoja, joita myös Ilmavirran johtama projektiryhmä kokosi postikyselynä yliopistoilta. Lomakkeen sisältö on seuraava: 1

2 Yleisiä tietoja organisaatioista: 1. Yksikön nimi 2. Hallinnonala, johon kuuluu 3. Perustamisajankohta 4. Ensimmäinen virka tai tehtävä yliopistossa, vuosi Henkilökuntaa koskevia tietoja: 1. Henkilökunnan määrä 2. Tehtävät Yksikön toiminta: 1. Tavoite/ tehtävä 2. Palvelut tutkijoille: a) Tutkimuspalvelut b) Sopimuspalvelut. 3. Innovaatiopalvelut 4. Uusyrittäjyyden tukitoimet 5. Mahdolliset palvelut yrityksille ja yhteisöille. Kuten jo aiemmin mainitsin, lomake sisälsi myös kysymyksiä, jotka koskivat yliopistojen kolmanteen tehtävään, erityisesti tutkimuksen hyödyntämiseen liittyvien tietojen seurantaan. Kartoituksen piiriin kuuluivat myös mahdolliset julkiset hanke- ja palvelurekisterit, joista saa kolmanteen tehtävään liittyvää tietoa. Tämä yhteenveto on laadittu ryhmittelemällä yliopistot monialaisiin ja teknillisiin yliopistoihin sekä kauppakorkeakouluihin. Monialaiset yliopistot on lisäksi jaoteltu niiden opiskelijamäärän mukaisen koon perusteella kolmeen ryhmään 1 : 1. Helsingin yliopisto 2. Keskikokoiset yliopistot, johon kuuluvat Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot 3. Pienet yliopistot, joihin lukeutuvat Joensuun, Lapin, Kuopion ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi. 2. Monialaiset yliopistot 2.1. Helsingin yliopisto ja sen Tutkimusasiat-yksikkö Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden järjestämisestä vastaa Tutkimusasiat-niminen, kehittämisosaston alainen yksikkö. Yksikkö eriytyi vuoden 2003 alussa siihen aiemmin kuuluneesta kansainvälisistä palveluista. Uudessa organisaatiossa on 14 henkeä: yksikön johtajan, tutkimusasiamiehen ja sihteereiden ohella henkilökuntaan lukeutuvat EU-asiamies, kolme rahoitusasiamiestä, kolme innovaatioasiamiestä, lakimies, suunnittelija sekä projektihenkilökuntaa. Eri kampuksille hajautetun yliopiston organisaation mukaisesti osa henkilökunnasta esimerkiksi rahoitus- ja innovaatioasiamiehet toimivat Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla. 1 Opiskelijamääränsä mukaan luokiteltuna monialaisten yliopistojen kokojärjestys oli v seuraava (suluissa opiskelijamäärä): Helsingin yliopisto (37244), Turun yliopisto (14708), Oulun yliopisto (14500), Tampereen yliopisto (14358), Jyväskylän yliopisto (13450), Joensuun yliopisto (6817), Åbo Akademi (6638), Kuopion yliopisto (5287), Vaasan yliopisto (4604) ja Lapin yliopisto (3745). Lähde: KOTA-tietokanta. 2

3 Yliopiston internet-sivuilla Tutkimusasiat-yksikön työkenttää kuvataan seuraavasti: Tutkimushallintoa koordinoi kehittämisosaston tutkimusasiat-yksikkö. Se avustaa rahoituksen hankinnassa (erityisesti EU- ja TEKES-rahoitus), projektien hallinnassa ja sopimusten tekemisessä sekä hallinnoi yliopiston omia tutkimusvaroja. Palveluihin kuuluvat myös neuvonta ja informointi EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmista, tiliasiat sekä kustannusselvitysten laatiminen. Lisäksi yksikkö hoitaa tieteellisen neuvoston ja tutkimusvararyhmän asioiden valmistelun. Tutkimusasiat seuraa yliopiston sisällä syntyviä uusia liikeideoita ja pyrkii edistämään tutkimustulosten kaupallistamista luomalla yhteyksiä yrityselämään. Yksikön tarjoama palvelurepertuaari takaa tukipalveluja yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille innovaatioketjun kaikissa vaiheissa, mutta sen lisäksi yksiköllä on myös koko yliopiston tutkimushallintoon liittyviä tehtäviä. Kokonaan tai osittain ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvien tutkimushankkeiden sopimusasioissa Tutkimusasiat tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Tämän lisäksi yliopiston väen käytettävissä on yksikön oman lakimiehen tarjoamat juridiset palvelut. Käytännössä Helsingin yliopiston kaikkien suurempien tutkimushankkeiden sopimusasiat on keskitetty Tutkimusasioiden hoidettavaksi. Vuonna 2001 yksikkö julkaisi myös Tutkimushankeoppaan, jossa selvitetään erilaisiin tutkimushankkeisiin liittyviä erityispiirteitä myös sopimusten teon kannalta. 2 Tutkimustulosten hyödyntämiseen tähtäävässä innovaatiotoiminnassa ydinryhmän muodostaa kolmella eri kampuksella työskentelevät Keksintösäätiön innovaatioasiamiehet. He neuvovat ja opastavat yliopistolaisia innovaatioiden suojaukseen liittyvissä kysymyksissä ja järjestävät myös aiheeseen liittyvää koulutusta. Innovaatioasiamiehet ovat myös tärkeä väylä innovaatioiden kaupallistamiseen ja esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Näissä asioissa Tutkimusasiat- yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivien teknologiansiirtoyhtiöiden kanssa. Helsingin yliopistossa ei ole toistaiseksi laadittu erillistä innovaatiostrategiaa, mutta kokonaisuus on huomioitu yliopiston voimassa olevassa strategia-asiakirjassa. Lisäksi parhaillaan valmisteilla olevaan yliopiston uuteen tutkimuspoliittiseen ohjelmaan on sisällytetty tällä hetkellä olemassa oleva, mutta kirjaamaton innovaatiostrategia. Ohjelma hyväksyttäneen konsistorissa mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana Keskikokoiset yliopistot eli Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto keskeisintä ohjaus tutkimusrahoituksen lähteille Opiskelijamääriltään keskikokoisissa monialaisissa yliopistoissa tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tarjonta on järjestetty erillisiin palveluyksiköihin. Yliopistoista suurimman, Turun yliopiston Tutkimuspalvelut ja teollisuusyhteistyö -yksikön 2 Tutkimushankeopas. Helsingin yliopisto. Kehittämisosasto, Tutkimus- ja kansainväliset palvelut. Toukokuu Saatavana pdf-muodossa osoitteessa (Luettu ) 3

4 erityispiirre on sijainti saman katon alla Åbo Akademin tutkimuspalvelujen kanssa. Yhteistä voimaa lisää Turun kaikkien yliopistojen yhteinen Keksintösäätiön innovaatioasiamies, jonka toimipaikka on tässä keskuksessa. Oulun yliopistossa palvelut on organisoitu Tutkimus- ja innovaatiopalvelut nimiseen yksikköön, Tampereen yliopistossa taas Tutkimuspalveluyksikköön. Jyväskylän yliopistossa palveluita tarjoaa Tutkimus- ja rekrytointipalvelut, johon sen nimen mukaisesti on liitetty rekrytointiin ja uraneuvontaan liittyvät palvelut. Näistä neljästä henkilökunnaltaan suurin on Oulun yksikkö. Siellä työskentelee kaikkiaan kymmenen henkeä: johtajan lisäksi palveluita tarjoavat tiedesihteeri, kaksi tutkimusasiamiestä, innovaatioasiamies, suunnittelija, internet-koordinaattori ja kaksi sihteeriä. Turun yksikön henkilökuntaan kuuluu kaupungin yliopistojen yhteisen innovaatioasiamiehen lisäksi seitsemän muuta työntekijää. He ovat tutkimusasiamies, lakimies, neljä suunnittelijaa ja sihteeri. Jyväskylän yliopiston yksikössä tutkimus- ja innovaatiopalveluiden parissa työskentelee innovaatioasiamiehen lisäksi neljä henkeä, tutkimuspäällikkö, lakimies, hankekoordinaattori sekä sihteeri. Tampereella Tutkimuspalveluyksikön kolmen hengen ydintiimiin kuuluvat tutkimuspäällikkö, tutkimusasiamies ja projektisihteeri, mutta yksikön kautta tavoittaa myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen innovaatioasiamiehen. Omaa lakimiestä ei Tampereen yliopiston tutkimuspalveluissa ole, mutta sopimusjuristin palvelut ostetaan aina tarvittaessa yliopiston ulkopuolelta. Keskikokoisten monialaisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköiden työssä tutkimusrahoitukseen liittyvät palvelutyö on keskeisellä sijalla. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon välitystä erilaisista rahoituslähteistä, neuvontaa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa ja myös ohjausta esimerkiksi hakemuksiin ja hakumenettelyihin liittyvissä asioissa. Turun yliopiston Tutkimuspalvelut ja teollisuusyhteistyö -yksikön ylläpitämällä TURA-tutkimusrahoitustietokannalla on uusien rahoituslähteiden löytämisen kannalta valtakunnallista merkitystä. Sitä käyttävät tiedonlähteenä useimmat maamme tiedeyliopistoista. Turun yliopisto on myös solminut COS Funding Opportunities -tietokannan ylläpitäjän, Community of Science Inc., COS, kanssa keskitetyn lisenssisopimuksen, jolla on hankittu tietokannan käyttöoikeudet vuoden 2003 ajaksi Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoille sekä Teknilliselle korkeakoululle. Kaikissa tarkasteltavana olevissa yliopistoissa yhteisrahoitteisten tai kokonaan ulkopuolisella rahoituksella olevien hankkeiden sopimusasiat on pääosin keskitetty niiden tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköihin. Oulun yliopistossa erityistä on käytäntö, jonka mukaan Tutkimus- ja innovaatiopalvelut hoitaa kaikkien ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen perustuvien hankkeiden sopimukset ilman hankkeiden sopimussummiin liittyviä euromääräisiä rajoja. Muissa yliopistoissa on yleistä, että tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikkö hoitaa ja hallinnoi vain suuremmat, jonkun sovitun euromäärän ylittävät hankkeet ja sopimukset, ja kaikki muut hoidetaan tutkimusyksiköissä. 3 Ulkopuoliseen rahoitukseen osittain tai kokonaan perustuvan tutkimustoiminnan sääntelyyn ja ohjaukseen on kiinnitetty huomiota Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. 3 Tavallista on myös se, että vain tietyn tyyppiset - esimerkiksi EU-rahoitteiset hankkeet sopimuksineen - on keskitetty yliopiston tutkimuspalveluyksikköön. Tähän kartoitukseen liittynyt puhelinhaastatteluihin perustuva aineistonkeruu ei valitettavasti tuottanut vertailukelpoisia tietoja eri yliopistojen sopimuskäytäntöjen yksityiskohdista ja eri yliopistojen välisistä käytäntöeroista. 4

5 Vuonna 2001 on hyväksytty Jyväskylän yliopistossa Sopimuspolitiikka koskien erityisesti tutkimusta ja kehityshankkeita -niminen asiakirja. Myös Oulun yliopistossa on laadittu Tutkimussopimusten yleiset periaatteet sekä tutkimushankeprosessia ohjaava ulkoisen toiminnan strategia. Oulussa on käytössä omat sopimusmallit, joita uudistetaan ja muokataan tarpeen mukaan. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikkö pitää yllä omaa sopimusrekisteriä, johon tallennetaan tiedot kaikista hankkeista sopimustietoineen. Oulun yksikkö on myös tukenut muita yliopistoja sopimusmallien laadinnassa. Jyväskylän yliopistossa käytössä olevat mallisopimukset ovat syntyneet juuri yhteistyössä Oulun tutkimuspalveluyksikön kanssa. Oulun yksiköllä on sopimusasioissa tiivistä yhteistyötä myös Lapin yliopiston kanssa, ja yliopistojen välisen palvelusopimuksen mukaisesti Lapin yliopiston puiteohjelmahankkeisiin liittyvät palvelut tuottaa Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksikkö. Sopimuksiin liittyvää asiantuntemustaan Oulun tutkimus- ja innovaatioyksikkö on levittänyt julkaisemalla vuonna 2001 Sopimusoppaan. Sen synty liittyy TEKES:in rahoittamaan Yliopistojen yhtenäinen sopimuskäytäntö ja sopimusmallit - projektiin. Innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa kaikissa tarkasteltavissa yliopistoissa tutkimus- ja innovaatioyksikköön sijoitettu Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Oulussa ja Jyväskylässä yliopistojen toimintaa ohjaa erillinen innovaatiostrategia. Jyväskylässä toiminnalle antaa lisätukea tämän vuoden loppuun saakka käynnissä oleva ns. INNOPARTNER-hanke eli Tutkimustulokset tuotteiksi kumppanuusperiaatteella -ohjelma. Sen tavoitteena on luoda toimiva järjestelmä ja malli yliopistosta alkavan innovaatioketjun alkupääksi. Kehitettävä malli pyrkii olemaan eräs vaihtoehto innovaatioiden hyödyntämisessä niillä yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla, jotka eivät lähde kehittämään omaa innovaatiopalveluyksikköä, mutta joilla on toimivat yhteydet alueen teknologiansiirtoyrityksiin. Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän teknologiakeskus Oy ja Keksintösäätiö. Innovaatioiden hyödyntämiseen ja uusyrittäjyyteen liittyvään neuvontaa antavat kaikki yksiköt ja erityisesti niiden innovaatioasiamiehet. Kaikki perusteellisempi ja käytännöllisempi ohjaus ja tuki esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä kanavoidaan kuitenkin teknologiansiirtoyhtiöille. Tampereella yhteistyössä Professia Oy:n kanssa on luotu Ideaverstas, jonka tarkoituksena on luoda puitteet idean kaupallistamissuunnitelman aikaansaamiseksi. Turun yliopistossa on tutkimustulosten kaupallistamiseen otettu selvä linja. Yliopisto ei pidä itseään päävastuullisena toimijana tutkimustulosten tuotteistamisessa tai uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Innovaation tuotteistamisvaiheessa painopiste halutaan siirtää yliopistosta teknologiansiirtoyhtiöille. Kaikki tarkasteltavana olevat tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköt ovat yrityksille ja muille ulkopuolisille tärkeä ikkuna näiden yliopistojen tutkimusmaailmaan. Ne tarjoavat tietoa tilaustutkimusmahdollisuuksista ja esimerkiksi konsultti- ja koulutuspalveluista. Tarvittaessa ne myös toimivat palvelujen välittäjänä, mutta henkilöresurssit antavat rajat toiminnan laajuudelle. Voimavaroja ei myöskään ole yliopistojen tutkimustyön aktiiviseen markkinointiin ja uusien rahoittajien hankkimiseen. Oulun ja Turun tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikköjen erityispiirre 5

6 on niiden oma maksullinen palvelutoiminta: ne myyvät neuvonta- ja koulutuspalveluita ulkopuolisille. Oulun yksikön toiminnasta on mainittava vielä yliopiston henkilökunnalle vuosittain järjestetyt laajat kyselyt ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2002 yliopiston professoreille ja tutkimusjohtajille suunnattu kysely koski tutkimustulosten hyödyntämistä Pienet yliopistot: Joensuun, Lapin, Kuopion ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi - EU-hankkeisiin liittyvät palvelut tärkeällä sijalla Yhteensä viidestä pienestä yliopistosta kolmeen on perustettu erillinen tutkimus- ja innovaatiopalveluihin keskittyvä yksikkö. Joensuun yliopistossa sijaitsee Tutkimuksen tukipalvelut -tiimi, Åbo Akademissa Forskningsservice och -financiering ja Kuopion yliopistossa Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikkö. Lapin yliopistossa tutkimus- ja innovaatiopalveluja tuotetaan kolmessa paikassa: suunnittelu- ja rahoitusyksikössä, yhteisen opetuksen yksikössä ja tutkimuksen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen osalta myös taiteiden tiedekuntaan kuuluvassa Design Park -yrityspuistossa. Vaasassa tutkimus- ja innovaatiopalvelut ovat yliopistoon kuuluvassa erillisyksikössä, Levón-instituutissa. Suurin henkilökuntamäärä, yhteensä kahdeksan, on Kuopion yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalveluissa. Yksikössä työskentelee tutkimuspalvelupäällikkö, innovaatioasiamies, oma lakimies ja kolme EU-asioihin keskittyvää suunnittelijaa tai koordinaattoria sekä kaksi sihteeriä. Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa tiimi on noin puolta pienempi. Näissä yksiköissä tutkimusasiamies on yksikön vetäjä. Joensuussa tiimiin kuuluu hänen lisäkseen kaksi EU-hankkeisiin keskittyvää suunnittelijaa sekä puolipäiväisesti yksikössä työskentelevä sopimusjuristi. Heidän lisäkseen Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella on rahoituspalveluihin keskittyvä kehittämispäällikkö, mutta hän ei varsinaisesti kuulu Tutkimuksen tukipalvelut tiimiin. Åbo Akademin palveluyksikköön kuuluvat tutkimusasiamies, suunnittelija, oma lakimies sekä Turun yliopistojen yhteinen innovaatioasiamies. Lapin yliopistossa tutkimuspalvelutoiminnassa työskentelee varsinaisesti kaksi työntekijää, ja Vaasan yliopistossa yksi, vuonna 2002 tehtävässään aloittanut tutkimuspäällikkö. Pienten yliopistojen tutkimuspalveluyksiköiden toiminnassa korostuu tutkimusrahoitukseen liittyvä neuvonta sekä kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella tehtävien tutkimushankkeiden koordinointi. Vaikuttaa myös siltä, että näissä omilla alueillaan keskeisissä maakuntayliopistoissa EU-rahoitteisiin hankkeisiin liittyvä työ on tärkeällä sijalla. Kuten suuremmissa monialaisissa yliopistoissa, myös pienissä yliopistoissa Lapin yliopistoa lukuun ottamatta kaikki ulkopuolisella rahoituksella olevat hankkeet ja niiden sopimusasiat on pääosin keskitetty tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikköön. 4 Yksiköt tarjoavat myös sopimusjuridisia palveluja joko oman lakimiehen kautta tai muilla tavoin: Vaasan yliopistossa ostopalveluna ja Lapin yliopistossa ne saadaan 4 Vaasan yliopistossa syksystä 2003 alkaen kaikki sopimussummaltaan vähintään euron suuruiset hankkeet ja niiden sopimukset tullaan hoitamaan keskitetysti tutkimuspäällikön kautta. 6

7 tarvittaessa Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksiköstä. Kuten aiemmin on mainittu, kaikki Euroopan unionin puiteohjelmahankkeisiin liittyvät palvelut tulevat Lapin yliopistoon Oulusta. Merkillepantavaa on, että Lapin yliopistoa lukuun ottamatta kaikissa tarkasteltavissa yliopistoissa on hyväksytty ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen tai sopimuksiin liittyviä ohjeistuksia. Joensuun yliopistossa on hyväksytty Ulkoisen toiminnan strategia, Kuopion yliopistossa oma sopimuspolitiikka, Åbo Akademissa Ulkopuolisen rahoituksen ja sopimuskäytäntöjen periaatteet ja Vaasan yliopistossa Tutkimussopimusohjeet. Kuopion yliopiston ja Åbo Akademin tutkimuspalveluyksiköt ovat laatineet omat sopimusmallit, joita aktiivisesti muokataan ja uudistetaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Tutkimustulosten hyödyntämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät palvelut kuuluvat tosin eri tavoin järjestettyinä kaikkien tarkasteltavien yliopistojen ja niiden tutkimuspalveluyksiköiden tehtäviin. Kuopion yksikössä työskentelee Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Åbo Akademin käytössä on Turun yliopistojen yhteinen innovaatioasiamies. Vaasan yliopistossa neuvontaa ja ohjausta tarjoaa TEkeskuksen keksintöasiamies, jonka työpiste sijaitsee Levón-instituutissa, samoin kuin Vaasan yliopiston tutkimuspalveluista vastaavan tutkimuspäällikönkin. Joensuun ja Lapin yliopistoissa ei Keksintösäätiön keksintö- tai innovaatioasiamiehen palveluja ole tarjolla. Joensuussa Tutkimuksen tukipalvelut kuitenkin neuvoo immateriaalioikeusiin sekä muuhun innovaatioiden hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lapin yliopistossa näitä palveluja löytyy taiteiden tiedekunnan Design Park -yrityspuistosta. Sen kautta saa yhteyden myös taideyliopistojen yhteiseen asiantuntijaverkostoon. Pienten monialaisten yliopistojen joukossa Kuopion yliopisto profiloituu tutkimuslähtöisten innovaatioiden hyödyntämiseen panostavaksi korkeakouluksi. Tämän vuoden alussa yliopistoon on nimitetty Yliopistojen keksintöihin ja teoksiin liittyvien hankkeiden valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on yliopiston tutkimuksessa ja opetuksessa syntyneiden immateriaalioikeuksien kaupallinen arviointi, ehdotusten tekeminen kaupallistamistoimista ja hankkeiden kaupallisen hyödyntämisen seuranta ja raportointi yliopiston johdolle. Ryhmä aloittaa varsinaisen työnsä tänä syksynä. Myös valmisteilla oleva Keksintöohjesääntö hyväksyttäneen syksyn 2003 aikana. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä Kuopion yliopisto tukee luovuttamalla määräaikaisesti tilojaan ja laitteitaan syntyvien yritysten käyttöön. Lapin yliopistossa osaamisen tuotteistaminen keskittyy yrityspuisto Design Park:iin, jossa uusien yritysten syntyä ja kasvua tuetaan monin tavoin. 3. Teknilliset yliopistot: Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu Koosta riippumatta kaikki kolme maamme teknillistä yliopistoa tarjoavat innovaatioketjun eri vaiheessa ajankohtaistuvia tukipalveluja aina 7

8 tutkimusrahoituslähteiden etsimisestä innovaatioiden kaupallistamiseen saakka. Jokaisessa työskentelee myös Keksintösäätiön innovaatioasiamies 5. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tutkimus- ja innovaatiopalvelut on koottu Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikköön, Teknillisessä korkeakoulussa sijaitsee puolestaan erillinen Innovaatiokeskus. Tampereen teknilliseen yliopistoon ei ole muodostettu erillistä yksikköä, vaan yliopiston suunnittelu- ja rahoitusyksikön yhteyteen on liitetty tutkimuksen tukipalvelut -palvelukokonaisuus. Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskuksen toiminnan ydin on korkeakoulun T&K-toiminnassa tarvittavien palvelujen kokoaminen yhteen yksikköön. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioon on keskitetty varsinaisten tutkimus- ja innovaatiopalvelujen lisäksi myös rekrytointipalvelut, alumni-toiminta, uraneuvonta, kotimaan- ja ulkomaan harjoitteluun liittyvät palvelut sekä yrityspalvelut. Laaja palveluiden kirjo vaatii suuren henkilökunnan. Innovaatiokeskuksessa työskentelee yhteensä 19 päätoimista henkilöä: yksikön johtajan ja neljän sihteerin lisäksi henkilökuntaan kuuluu kaksi tutkimusasiamiestä, kaksi Keksintösäätiön innovaatioasiamiestä sekä kokopäiväisesti tai ostopalveluna yhteensä kolme lakimiestä. Projektitehtävien, ura- ja rekrytointipalvelujen sekä alumnitoiminnan parissa työskentelee yhteensä 11 henkeä. Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköiden henkilökunnan ydin on tutkimusasiamiehen ja innovaatioasiamiehen muodostama tiimi. Tampereen teknillisessä yliopistossa ryhmään kuuluu myös oma juristi. Lappeenrannassa sopimusjuridinen neuvonta tuotetaan ostopalveluna, mutta talon oma hallintojuristi on myös yksikön apuna. Kaikkiaan Tampereella henkilökuntaan kuuluu neljä, Lappeenrannassa kaksi työntekijää. Sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa että Teknillisessä korkeakoulussa pääsääntöisesti kaikkien ulkopuolisella rahoituksella olevien tutkimushankkeiden tutkimussopimusasiat on keskitetty tutkimuspalveluyksikköihin. Teknillisessä korkeakoulussa käytäntönä on, että sopimussummaltaan korkeintaan euron suuruiset hankkeet voidaan käsitellä myös laitoksilla ja tutkimusyksiköissä, mutta niiden sopimukset kuitenkin kaikkien muiden sopimusten tavoin arkistoidaan Innovaatiokeskukseen. Tampereen teknillisessä yliopistossa leimallista on, että ulkopuoliset tutkimusyhteistyökumppanit asioivat paljon myös suoraan ja samalla tutkimuspalvelujen ohi - laitosten ja yksiköiden kanssa. Tutkimuspalveluyksikön sopimusjuristin palvelut ovat kuitenkin hyödynnettävissä näiden hankkeiden kaikissa vaiheissa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ulkopuolisella rahoituksella tai yhteisrahoituksella olevien tutkimusprojektien sääntelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 2001 on hyväksytty niin yliopiston sopimuspolitiikka ja maksullisen palvelutoiminnan yleiset sopimusehdot kuin myös Laatupolitiikka ja eettiset ohjeet ulkoisessa toiminnassa. Yhdessä yliopiston innovaatiostrategian 5 Tampereella teknillisellä yliopistolla ja Tampereen yliopistolla on yhteinen innovaatioasiamies. Hänen työtilansa on teknillisessä yliopistossa. 8

9 kanssa näistä on muodostettu yhtenäinen Projektien hallinnointi- ja sopimusohjeisto. Teknillisessä korkeakoulussa on myös hyväksytty ulkoisen toiminnan strategia-asiakirja. Tampereen teknillisessä yliopistossa ei tällaista yliopiston hallinnon hyväksymää ohjeistusta toistaiseksi ole. Tutkimuksessa syntyneiden innovaatioiden hyödyntämiseen tähtäävä työ on teknillisissä yliopistoissa keskeisellä sijalla. Kuten jo sanottu, Lappeenrannassa toimintaa ohjaa erillinen innovaatiostrategia. Suuremmissa teknillisissä yliopistoissa innovaatiotoiminnan linjaukset on sisällytetty muuhun ohjeistukseen, Tampereen teknillisessä yliopistossa sen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Teknillisten yliopiston innovaatiotyössä painottuu tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikössä työskentelevien Keksintösäätiön innovaatioasiamiesten tekemä työ. Teknillisessä korkeakoulun Innovaatiokeskuksessa heitä on kaksi. Keskus esittelee heidän työmaansa näin: Innovaatioasiamiehet edistävät yleisesti innovatiivisuutta, neuvovat immateriaalioikeus- ja keksintöalan kysymyksissä, etsivät, tunnistavat ja arvioivat innovaatio- ja keksintöhankkeita ja avustavat tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa. Palveluun kuuluu rahoitusneuvonta ja -konsultointi, neuvonta patentti- ja muissa immateriaalioikeuskysymyksissä, kaupallistamisneuvonta ja keksinnön kehittäminen ideasta markkinoille. Innovaatiotoiminnassa kaikille teknillisille yliopistoille on tyypillistä läheinen yhteistyö teknologiakeskusten ja teknologiansiirtoyhtiöiden kanssa. Tampereella ja Teknillisen korkeakoulun kotipaikassa Espoossa tätä yhteistyötä notkistaa yliopistojen tutkimuspalveluyksiköiden ja teknologiakeskusten konkreettinen läheisyys: Innovaatiokeskus sijaitsee Innopoli 2:ssa ja Hermian teknologiakylä on rakennettu aivan Tampereen teknillisen yliopiston kylkeen. Kaikissa teknillisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköissä tuetaan uusyrittäjyyttä, mutta niiden käyttämät toimintatavat ovat erilaisia. Lappeenrannassa palvelu lepää pitkälti tutkimus- ja innovaatioasiamiesten neuvonnan ja ohjauksen varassa. Toisaalta monimuotoisinta palvelua tarjoaa Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus. Sen repertuaariin kuuluu tuki yrityksen perustamisessa, sopimusasiat, yrityksen ja yrittäjän verotus, patentointi ja innovaatioiden suojaaminen, yrittämisen pelisäännöt TKK:lla, yhteistyökumppaneiden etsintä, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liikeidean kehittäminen, markkinaselvitykset ja asiakaskontaktien kehittäminen. Tampereen teknillisessä yliopistossa näin laaja yrittäjyyden tuki ei kuulu varsinaisesti tutkimuksen tukipalvelujen palvelukokonaisuuteen, mutta yhdessä Hermia Yrityskehitys Oy:n kanssa se on luonut omaleimaista Yritystalli -toimintaa. Yritystallien tavoitteena on tarjota apua innovaation jalostamiseen ja tukea myös uuden yrityksen perustamisvaiheissa. Vuoden mittaisen yritystallisopimuksen tehneille tarjotaan palveluina perusneuvontaa yrittäjäksi aikoville, toimitilat ja laitteet yrityksen käyttöön, rahoitusta esim. patentointiin, mahdollisuus käyttää yliopiston laboratorioita tuotekehityksessä, ammattilaisten neuvot ja tuki liikeidean arvioinnissa ja apua sen kehittämisessä. 9

10 Teknillisten yliopistojen joukossa Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus profiloituu palvelujen aktiivisena tarjoajana myös yliopistojen ulkopuolelle. Keskus voi erikseen sopien suorittaa toimialaansa kuuluvia asiantuntijapalveluita muille korkeakouluille, yrityksille ja yhteisöille maksullisena palvelutoimintana. Innovaatiopalveluyksiköiden palvelut on kuitenkin pääsääntöisesti suunnattu omien yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille. Tampereen teknillisessä yliopistossa yritysyhteistyön erityinen muoto on yhdessä Pk-klinikka, joka välittää pienille ja keskisuurille yrityksille korkeakoulun tutkimuspalveluja. 3. Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulut sekä Svenska Handelshögskolan Maamme kauppakorkeakouluissa ei ole toistaiseksi perustettu erillisiä, nimen omaan sekä tutkimus- että innovaatiopalveluihin keskityviä palveluyksiköitä, vaan näitä palveluja tuotetaan muissa hallintoyksiköissä. Helsingin kauppakorkeakoulussa Tutkimuspalvelut-niminen palvelukokonaisuus on hallinto- ja palvelukeskuksen yhteydessä, mutta markkinointi- ja viestintäpalveluihin on lisäksi sijoitettu yrityspalvelutiimi sekä kauppakorkeakoulujen ainoa Innovaatiopalvelut-yksikkö. Turun kauppakorkeakoulussa tutkimuspalvelut on keskitetty koulutus- ja tutkimuspalveluja tuottavaan erillislaitokseen, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskukseen. Svenska Handelshögskolanissa palveluista vastaa Centret för forsking och internationella ärenden -niminen keskus. Helsingin kauppakorkeakoulussa tutkimus- ja innovaatiopalvelua tarjoaa kaksi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen työntekijä. He ovat tutkimusasiamies, innovaatioasiamies ja osastosihteeri. Svenska Handelshögskolanissa kaksi henkilöä, tutkimusjohtaja ja suunnittelija, työskentelee varsinaisesti tutkimuspalvelujen parissa. Turun kauppakorkeakoulussa taas toimistopäällikkö ja business controller ovat tutkimuspalveluihin liittyvissä palvelutehtävissä. Kaikissa kauppakorkeakuluissa niiden tutkimuspalveluihin kuuluu apu ja neuvonta tutkimusrahoitukseen, hankkeiden koordinaatioon ja sopimusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun Innovaatioyksikkö tarjoaa lisäksi myös Keksintösäätiön innovaatioasiamiehen kautta neuvontaa ja ohjausta tutkimustulosten suojauksessa ja kaupallistamisessa. Yhdessäkään kauppakorkeakoulussa ei tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tukena ole omaa sopimusjuristia, mutta juridinen tuki on niissä järjestetty muulla tavoin. Turun kauppakorkeakoulussa ja Svenska Handelshögskolanissa on korkeakoulun hallintojuristin palvelut käytössä. Helsingin kauppakorkeakoulussa taas lakimiehen koulutuksen saaneen innovaatioasiamiehen tehtäviin kuuluu sopimusasioihin liittyvä, myös juridinen neuvonta. Myös kauppakorkeakouluissa kuitenkin pyritään hankkeiden ja niiden sopimusasioiden hoidon keskittämiseen. Svenska Handelshögskolanissa talon juristi hoitaa kaikki sopimukset. Turun kauppakorkeakoulussa puolestaan on perusteilla erityinen hanketoimisto, ja sen valmistelutyöhön kuuluu ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvien ja yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden prosessin ohjeistaminen. Hanketoimiston työ on suunniteltu käynnistyvän Uudenlainen toiminta perustuu vuonna 2001 mietintönsä tehneen Ulkoisen rahoituksen työryhmän linjauksiin. Ulkoista 10

11 toimintaa koskevia erillisiä strategioita tai muita ohjeistuksia ei maamme kauppakorkeakouluissa ole toistaiseksi tehty. Innovaatiotoimintaan liittyviä palveluja kauppakorkeakouluissa tarjoaa varsinaisesti vain Helsingin kauppakorkeakoulun Innovaatiopalveluissa työskentelevä Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Tarvittaessa hän ohjaa ja neuvoo myös Svenska Handelshögskolanin henkilökuntaa ja opiskelijoita. Turun kauppakorkeakoulun tutkimuspalveluissa innovaatiopalveluja ei ole varsinaisesti tarjolla, mutta Turun yhteinen innovaatioasiamies on myös kauppakorkeakoulun käytössä. Kauppakorkeakouluympäristössä innovaatioasiamiehen erityinen haaste on edistää kauppatieteilijöiden pääsemistä mukaan eri keksintöprojekteihin. Uusyrittäjyyteen liittyvän neuvonnan ja ohjauksen tarjoaminen on luontaista kauppatieteisiin keskittyville korkeakouluille, eikä niiden tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköt sinänsä keskity palvelutoiminnassaan juuri tähän työhön. Kaikissa korkeakouluissa opiskelijoille on tarjolla jo perustutkintoon johtavassa opetuksessa yritystietoa. Korkeakouluissa uusyrittäjyyttä tukevia palveluja ovat muun muassa Helsingin kauppakorkeakoulun oma yrityshautomo, New Business Center. Turun kauppakorkeakoulussa Pk-instituutti tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluja. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää kaikille kauppakorkeakouluille. Helsingin kauppakorkeakoulussa Markkinointi- ja viestintäpalveluihin kuuluva yrityspalvelutiimi ei sinänsä hallinnoi tutkimusyhteistyöhankkeita, mutta muuten se vastaa ja koordinoi kaikkia yliopiston ja yritysmaailman välisiä suhteita. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa partnership-toiminta, nimikkosalikampanjat, rekrytointipalvelut, laajat tutkimushankkeet ja graduvälitys ja Yritysprojektit - nimellä tunnettu opiskelijavoimin tuotettu tilaustutkimustoiminta. 11

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto Datanhallinnan tukipalvelut Datapolitiikka Vastuunjako

Lisätiedot

Sopimusasioista projektinjohtajille

Sopimusasioista projektinjohtajille Sopimusasioista projektinjohtajille Helsingin yliopisto 17.1.2012 Miikka Kärki Joulukuu 2011 47 n juridiset palvelut 1/2 n lakimiehet avustavat tutkijoita kaikissa tutkimukseen liittyvissä juridisissa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto TUTKI -osahanke Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Timo Tiihonen 26.05.2011 Sisältö Mitä luvattiin vuosi

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Hautomot ja kasvuyrittäjyys Anu Nokso-Koivisto Sitra Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Suomen suurin kaupunki metropolialueen ulkopuolella, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Luovuudesta liiketoimintaa Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Mitä teemme? Luovuudesta liiketoimintaa. Etsimme, arvioimme ja autamme kehittämään keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tarjoamme yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Tietohallinto tutkimuksen tukena vai tukkeena TUTKI -osahanke

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki tutkimusjohtaja: Erkki Kaukonen vastuulliset tutkijat:

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

KESKUSHALLINTO. Tutkimusrahoituksen palvelut. Tutkimushallinto palvelut. Opetus- ja opintopalvelut. Yliopistopalvelut Henkilöstöpalvelut

KESKUSHALLINTO. Tutkimusrahoituksen palvelut. Tutkimushallinto palvelut. Opetus- ja opintopalvelut. Yliopistopalvelut Henkilöstöpalvelut KESKUSHALLINTO Hallintojohtaja TOIMIALAT TUTKIMUKSEN TOIMIALA Tutkimushallinto Tutkimusrahoituksen palvelut Yritysyhteistyön ja osaamisen siirron palvelut OPETUKSEN TOIMIALA Opintoasiat Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot