Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS"

Transkriptio

1 Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS YHTEENVETO TIEDEYLIOPISTOJEN TUTKIMUS- JA INNOVAATIOPALVELUISTA 1. Taustaa Suomalaisten yliopistojen tutkimus- innovaatiopalveluja on perusteellisemmin kartoitettu Veikko Ilmavirran johtaman projektiryhmän vuonna 2001 ilmestyneessä loppuraportissa Innovatiivisen toiminnan tukipalvelut yliopistoissa. Sitran rahoittaman hankkeen käytännöllisenä tehtävänä oli yliopistojen valtakunnallisen innovaatiopalvelujen verkoston aikaansaaminen ja myös eräiden yhteisten käytäntöjen luominen. Raportissa esitetyn määritelmän (s. 12) mukaan innovaatiopalvelut tarkoittavat kaikkia innovaatioketjun eri vaiheita tukevia asiantuntijapalveluita, joita ovat tutkimusrahoituksen tukipalvelut, sopimusasioiden hallinta, tutkimustulosten suojaaminen, markkinointi, myynti sekä yrittäjyyden tukitehtävät. Innovaatioketju eli innovaatioiden arvoketju puolestaan on raportissa määritelty prosessiksi, joka alkaa tutkimusrahoituksen hankinnasta ja sopimuksen laadinnasta ja joka päättyy innovaatio-oikeuksien myyntiin tai niitä hyödyntävän yrityksen perustamiseen. Kartoitin elo-syyskuun aikana suomalaisten tiedeyliopistojen innovaatioketjun osana olevien innovaatiopalvelujen organisointia ja toimintaa. Ilmavirran raportista poiketen käytän tässä yhteenvedossa näistä palveluista nimitystä tutkimus- ja innovaatiopalvelut tai lyhyesti tutkimuspalvelut, sillä näin palvelukokonaisuutta yleisesti nimitetään yliopistoissa. Selvitykseni taustatukena oli Innovatiivisen toiminnan tukipalvelut yliopistoissa - raportin tiedot, jotka pohjautuvat vuonna 1999 yliopistoissa tehtyyn kirjalliseen kyselyyn. Tämän kartoituksen tiedot olen koonnut pääosin tiedeyliopistojen internet-sivujen avulla. Näin saatuja tietoja olen täydentänyt haastattelemalla puhelimitse yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluista vastaavia henkilöitä. Joidenkin yliopistojen osalta haastattelin myös niiden innovaatioasiamiehiä. Puhelinhaastattelukierroksen yhteydessä kartoitin myös yliopistojen keräämää tietoaineistoa ja rekistereitä, jotka liittyvät tutkimuksen hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen. Tiedon keruussa käytin laatimaani lomaketta, joka pääpiirteissään sisältää samoja tietoja, joita myös Ilmavirran johtama projektiryhmä kokosi postikyselynä yliopistoilta. Lomakkeen sisältö on seuraava: 1

2 Yleisiä tietoja organisaatioista: 1. Yksikön nimi 2. Hallinnonala, johon kuuluu 3. Perustamisajankohta 4. Ensimmäinen virka tai tehtävä yliopistossa, vuosi Henkilökuntaa koskevia tietoja: 1. Henkilökunnan määrä 2. Tehtävät Yksikön toiminta: 1. Tavoite/ tehtävä 2. Palvelut tutkijoille: a) Tutkimuspalvelut b) Sopimuspalvelut. 3. Innovaatiopalvelut 4. Uusyrittäjyyden tukitoimet 5. Mahdolliset palvelut yrityksille ja yhteisöille. Kuten jo aiemmin mainitsin, lomake sisälsi myös kysymyksiä, jotka koskivat yliopistojen kolmanteen tehtävään, erityisesti tutkimuksen hyödyntämiseen liittyvien tietojen seurantaan. Kartoituksen piiriin kuuluivat myös mahdolliset julkiset hanke- ja palvelurekisterit, joista saa kolmanteen tehtävään liittyvää tietoa. Tämä yhteenveto on laadittu ryhmittelemällä yliopistot monialaisiin ja teknillisiin yliopistoihin sekä kauppakorkeakouluihin. Monialaiset yliopistot on lisäksi jaoteltu niiden opiskelijamäärän mukaisen koon perusteella kolmeen ryhmään 1 : 1. Helsingin yliopisto 2. Keskikokoiset yliopistot, johon kuuluvat Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot 3. Pienet yliopistot, joihin lukeutuvat Joensuun, Lapin, Kuopion ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi. 2. Monialaiset yliopistot 2.1. Helsingin yliopisto ja sen Tutkimusasiat-yksikkö Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden järjestämisestä vastaa Tutkimusasiat-niminen, kehittämisosaston alainen yksikkö. Yksikkö eriytyi vuoden 2003 alussa siihen aiemmin kuuluneesta kansainvälisistä palveluista. Uudessa organisaatiossa on 14 henkeä: yksikön johtajan, tutkimusasiamiehen ja sihteereiden ohella henkilökuntaan lukeutuvat EU-asiamies, kolme rahoitusasiamiestä, kolme innovaatioasiamiestä, lakimies, suunnittelija sekä projektihenkilökuntaa. Eri kampuksille hajautetun yliopiston organisaation mukaisesti osa henkilökunnasta esimerkiksi rahoitus- ja innovaatioasiamiehet toimivat Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla. 1 Opiskelijamääränsä mukaan luokiteltuna monialaisten yliopistojen kokojärjestys oli v seuraava (suluissa opiskelijamäärä): Helsingin yliopisto (37244), Turun yliopisto (14708), Oulun yliopisto (14500), Tampereen yliopisto (14358), Jyväskylän yliopisto (13450), Joensuun yliopisto (6817), Åbo Akademi (6638), Kuopion yliopisto (5287), Vaasan yliopisto (4604) ja Lapin yliopisto (3745). Lähde: KOTA-tietokanta. 2

3 Yliopiston internet-sivuilla Tutkimusasiat-yksikön työkenttää kuvataan seuraavasti: Tutkimushallintoa koordinoi kehittämisosaston tutkimusasiat-yksikkö. Se avustaa rahoituksen hankinnassa (erityisesti EU- ja TEKES-rahoitus), projektien hallinnassa ja sopimusten tekemisessä sekä hallinnoi yliopiston omia tutkimusvaroja. Palveluihin kuuluvat myös neuvonta ja informointi EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmista, tiliasiat sekä kustannusselvitysten laatiminen. Lisäksi yksikkö hoitaa tieteellisen neuvoston ja tutkimusvararyhmän asioiden valmistelun. Tutkimusasiat seuraa yliopiston sisällä syntyviä uusia liikeideoita ja pyrkii edistämään tutkimustulosten kaupallistamista luomalla yhteyksiä yrityselämään. Yksikön tarjoama palvelurepertuaari takaa tukipalveluja yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille innovaatioketjun kaikissa vaiheissa, mutta sen lisäksi yksiköllä on myös koko yliopiston tutkimushallintoon liittyviä tehtäviä. Kokonaan tai osittain ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvien tutkimushankkeiden sopimusasioissa Tutkimusasiat tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Tämän lisäksi yliopiston väen käytettävissä on yksikön oman lakimiehen tarjoamat juridiset palvelut. Käytännössä Helsingin yliopiston kaikkien suurempien tutkimushankkeiden sopimusasiat on keskitetty Tutkimusasioiden hoidettavaksi. Vuonna 2001 yksikkö julkaisi myös Tutkimushankeoppaan, jossa selvitetään erilaisiin tutkimushankkeisiin liittyviä erityispiirteitä myös sopimusten teon kannalta. 2 Tutkimustulosten hyödyntämiseen tähtäävässä innovaatiotoiminnassa ydinryhmän muodostaa kolmella eri kampuksella työskentelevät Keksintösäätiön innovaatioasiamiehet. He neuvovat ja opastavat yliopistolaisia innovaatioiden suojaukseen liittyvissä kysymyksissä ja järjestävät myös aiheeseen liittyvää koulutusta. Innovaatioasiamiehet ovat myös tärkeä väylä innovaatioiden kaupallistamiseen ja esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Näissä asioissa Tutkimusasiat- yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivien teknologiansiirtoyhtiöiden kanssa. Helsingin yliopistossa ei ole toistaiseksi laadittu erillistä innovaatiostrategiaa, mutta kokonaisuus on huomioitu yliopiston voimassa olevassa strategia-asiakirjassa. Lisäksi parhaillaan valmisteilla olevaan yliopiston uuteen tutkimuspoliittiseen ohjelmaan on sisällytetty tällä hetkellä olemassa oleva, mutta kirjaamaton innovaatiostrategia. Ohjelma hyväksyttäneen konsistorissa mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana Keskikokoiset yliopistot eli Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto keskeisintä ohjaus tutkimusrahoituksen lähteille Opiskelijamääriltään keskikokoisissa monialaisissa yliopistoissa tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tarjonta on järjestetty erillisiin palveluyksiköihin. Yliopistoista suurimman, Turun yliopiston Tutkimuspalvelut ja teollisuusyhteistyö -yksikön 2 Tutkimushankeopas. Helsingin yliopisto. Kehittämisosasto, Tutkimus- ja kansainväliset palvelut. Toukokuu Saatavana pdf-muodossa osoitteessa (Luettu ) 3

4 erityispiirre on sijainti saman katon alla Åbo Akademin tutkimuspalvelujen kanssa. Yhteistä voimaa lisää Turun kaikkien yliopistojen yhteinen Keksintösäätiön innovaatioasiamies, jonka toimipaikka on tässä keskuksessa. Oulun yliopistossa palvelut on organisoitu Tutkimus- ja innovaatiopalvelut nimiseen yksikköön, Tampereen yliopistossa taas Tutkimuspalveluyksikköön. Jyväskylän yliopistossa palveluita tarjoaa Tutkimus- ja rekrytointipalvelut, johon sen nimen mukaisesti on liitetty rekrytointiin ja uraneuvontaan liittyvät palvelut. Näistä neljästä henkilökunnaltaan suurin on Oulun yksikkö. Siellä työskentelee kaikkiaan kymmenen henkeä: johtajan lisäksi palveluita tarjoavat tiedesihteeri, kaksi tutkimusasiamiestä, innovaatioasiamies, suunnittelija, internet-koordinaattori ja kaksi sihteeriä. Turun yksikön henkilökuntaan kuuluu kaupungin yliopistojen yhteisen innovaatioasiamiehen lisäksi seitsemän muuta työntekijää. He ovat tutkimusasiamies, lakimies, neljä suunnittelijaa ja sihteeri. Jyväskylän yliopiston yksikössä tutkimus- ja innovaatiopalveluiden parissa työskentelee innovaatioasiamiehen lisäksi neljä henkeä, tutkimuspäällikkö, lakimies, hankekoordinaattori sekä sihteeri. Tampereella Tutkimuspalveluyksikön kolmen hengen ydintiimiin kuuluvat tutkimuspäällikkö, tutkimusasiamies ja projektisihteeri, mutta yksikön kautta tavoittaa myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen innovaatioasiamiehen. Omaa lakimiestä ei Tampereen yliopiston tutkimuspalveluissa ole, mutta sopimusjuristin palvelut ostetaan aina tarvittaessa yliopiston ulkopuolelta. Keskikokoisten monialaisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköiden työssä tutkimusrahoitukseen liittyvät palvelutyö on keskeisellä sijalla. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon välitystä erilaisista rahoituslähteistä, neuvontaa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa ja myös ohjausta esimerkiksi hakemuksiin ja hakumenettelyihin liittyvissä asioissa. Turun yliopiston Tutkimuspalvelut ja teollisuusyhteistyö -yksikön ylläpitämällä TURA-tutkimusrahoitustietokannalla on uusien rahoituslähteiden löytämisen kannalta valtakunnallista merkitystä. Sitä käyttävät tiedonlähteenä useimmat maamme tiedeyliopistoista. Turun yliopisto on myös solminut COS Funding Opportunities -tietokannan ylläpitäjän, Community of Science Inc., COS, kanssa keskitetyn lisenssisopimuksen, jolla on hankittu tietokannan käyttöoikeudet vuoden 2003 ajaksi Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoille sekä Teknilliselle korkeakoululle. Kaikissa tarkasteltavana olevissa yliopistoissa yhteisrahoitteisten tai kokonaan ulkopuolisella rahoituksella olevien hankkeiden sopimusasiat on pääosin keskitetty niiden tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköihin. Oulun yliopistossa erityistä on käytäntö, jonka mukaan Tutkimus- ja innovaatiopalvelut hoitaa kaikkien ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen perustuvien hankkeiden sopimukset ilman hankkeiden sopimussummiin liittyviä euromääräisiä rajoja. Muissa yliopistoissa on yleistä, että tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikkö hoitaa ja hallinnoi vain suuremmat, jonkun sovitun euromäärän ylittävät hankkeet ja sopimukset, ja kaikki muut hoidetaan tutkimusyksiköissä. 3 Ulkopuoliseen rahoitukseen osittain tai kokonaan perustuvan tutkimustoiminnan sääntelyyn ja ohjaukseen on kiinnitetty huomiota Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. 3 Tavallista on myös se, että vain tietyn tyyppiset - esimerkiksi EU-rahoitteiset hankkeet sopimuksineen - on keskitetty yliopiston tutkimuspalveluyksikköön. Tähän kartoitukseen liittynyt puhelinhaastatteluihin perustuva aineistonkeruu ei valitettavasti tuottanut vertailukelpoisia tietoja eri yliopistojen sopimuskäytäntöjen yksityiskohdista ja eri yliopistojen välisistä käytäntöeroista. 4

5 Vuonna 2001 on hyväksytty Jyväskylän yliopistossa Sopimuspolitiikka koskien erityisesti tutkimusta ja kehityshankkeita -niminen asiakirja. Myös Oulun yliopistossa on laadittu Tutkimussopimusten yleiset periaatteet sekä tutkimushankeprosessia ohjaava ulkoisen toiminnan strategia. Oulussa on käytössä omat sopimusmallit, joita uudistetaan ja muokataan tarpeen mukaan. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikkö pitää yllä omaa sopimusrekisteriä, johon tallennetaan tiedot kaikista hankkeista sopimustietoineen. Oulun yksikkö on myös tukenut muita yliopistoja sopimusmallien laadinnassa. Jyväskylän yliopistossa käytössä olevat mallisopimukset ovat syntyneet juuri yhteistyössä Oulun tutkimuspalveluyksikön kanssa. Oulun yksiköllä on sopimusasioissa tiivistä yhteistyötä myös Lapin yliopiston kanssa, ja yliopistojen välisen palvelusopimuksen mukaisesti Lapin yliopiston puiteohjelmahankkeisiin liittyvät palvelut tuottaa Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksikkö. Sopimuksiin liittyvää asiantuntemustaan Oulun tutkimus- ja innovaatioyksikkö on levittänyt julkaisemalla vuonna 2001 Sopimusoppaan. Sen synty liittyy TEKES:in rahoittamaan Yliopistojen yhtenäinen sopimuskäytäntö ja sopimusmallit - projektiin. Innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa kaikissa tarkasteltavissa yliopistoissa tutkimus- ja innovaatioyksikköön sijoitettu Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Oulussa ja Jyväskylässä yliopistojen toimintaa ohjaa erillinen innovaatiostrategia. Jyväskylässä toiminnalle antaa lisätukea tämän vuoden loppuun saakka käynnissä oleva ns. INNOPARTNER-hanke eli Tutkimustulokset tuotteiksi kumppanuusperiaatteella -ohjelma. Sen tavoitteena on luoda toimiva järjestelmä ja malli yliopistosta alkavan innovaatioketjun alkupääksi. Kehitettävä malli pyrkii olemaan eräs vaihtoehto innovaatioiden hyödyntämisessä niillä yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla, jotka eivät lähde kehittämään omaa innovaatiopalveluyksikköä, mutta joilla on toimivat yhteydet alueen teknologiansiirtoyrityksiin. Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän teknologiakeskus Oy ja Keksintösäätiö. Innovaatioiden hyödyntämiseen ja uusyrittäjyyteen liittyvään neuvontaa antavat kaikki yksiköt ja erityisesti niiden innovaatioasiamiehet. Kaikki perusteellisempi ja käytännöllisempi ohjaus ja tuki esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä kanavoidaan kuitenkin teknologiansiirtoyhtiöille. Tampereella yhteistyössä Professia Oy:n kanssa on luotu Ideaverstas, jonka tarkoituksena on luoda puitteet idean kaupallistamissuunnitelman aikaansaamiseksi. Turun yliopistossa on tutkimustulosten kaupallistamiseen otettu selvä linja. Yliopisto ei pidä itseään päävastuullisena toimijana tutkimustulosten tuotteistamisessa tai uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Innovaation tuotteistamisvaiheessa painopiste halutaan siirtää yliopistosta teknologiansiirtoyhtiöille. Kaikki tarkasteltavana olevat tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköt ovat yrityksille ja muille ulkopuolisille tärkeä ikkuna näiden yliopistojen tutkimusmaailmaan. Ne tarjoavat tietoa tilaustutkimusmahdollisuuksista ja esimerkiksi konsultti- ja koulutuspalveluista. Tarvittaessa ne myös toimivat palvelujen välittäjänä, mutta henkilöresurssit antavat rajat toiminnan laajuudelle. Voimavaroja ei myöskään ole yliopistojen tutkimustyön aktiiviseen markkinointiin ja uusien rahoittajien hankkimiseen. Oulun ja Turun tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikköjen erityispiirre 5

6 on niiden oma maksullinen palvelutoiminta: ne myyvät neuvonta- ja koulutuspalveluita ulkopuolisille. Oulun yksikön toiminnasta on mainittava vielä yliopiston henkilökunnalle vuosittain järjestetyt laajat kyselyt ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2002 yliopiston professoreille ja tutkimusjohtajille suunnattu kysely koski tutkimustulosten hyödyntämistä Pienet yliopistot: Joensuun, Lapin, Kuopion ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi - EU-hankkeisiin liittyvät palvelut tärkeällä sijalla Yhteensä viidestä pienestä yliopistosta kolmeen on perustettu erillinen tutkimus- ja innovaatiopalveluihin keskittyvä yksikkö. Joensuun yliopistossa sijaitsee Tutkimuksen tukipalvelut -tiimi, Åbo Akademissa Forskningsservice och -financiering ja Kuopion yliopistossa Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikkö. Lapin yliopistossa tutkimus- ja innovaatiopalveluja tuotetaan kolmessa paikassa: suunnittelu- ja rahoitusyksikössä, yhteisen opetuksen yksikössä ja tutkimuksen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen osalta myös taiteiden tiedekuntaan kuuluvassa Design Park -yrityspuistossa. Vaasassa tutkimus- ja innovaatiopalvelut ovat yliopistoon kuuluvassa erillisyksikössä, Levón-instituutissa. Suurin henkilökuntamäärä, yhteensä kahdeksan, on Kuopion yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalveluissa. Yksikössä työskentelee tutkimuspalvelupäällikkö, innovaatioasiamies, oma lakimies ja kolme EU-asioihin keskittyvää suunnittelijaa tai koordinaattoria sekä kaksi sihteeriä. Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa tiimi on noin puolta pienempi. Näissä yksiköissä tutkimusasiamies on yksikön vetäjä. Joensuussa tiimiin kuuluu hänen lisäkseen kaksi EU-hankkeisiin keskittyvää suunnittelijaa sekä puolipäiväisesti yksikössä työskentelevä sopimusjuristi. Heidän lisäkseen Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella on rahoituspalveluihin keskittyvä kehittämispäällikkö, mutta hän ei varsinaisesti kuulu Tutkimuksen tukipalvelut tiimiin. Åbo Akademin palveluyksikköön kuuluvat tutkimusasiamies, suunnittelija, oma lakimies sekä Turun yliopistojen yhteinen innovaatioasiamies. Lapin yliopistossa tutkimuspalvelutoiminnassa työskentelee varsinaisesti kaksi työntekijää, ja Vaasan yliopistossa yksi, vuonna 2002 tehtävässään aloittanut tutkimuspäällikkö. Pienten yliopistojen tutkimuspalveluyksiköiden toiminnassa korostuu tutkimusrahoitukseen liittyvä neuvonta sekä kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella tehtävien tutkimushankkeiden koordinointi. Vaikuttaa myös siltä, että näissä omilla alueillaan keskeisissä maakuntayliopistoissa EU-rahoitteisiin hankkeisiin liittyvä työ on tärkeällä sijalla. Kuten suuremmissa monialaisissa yliopistoissa, myös pienissä yliopistoissa Lapin yliopistoa lukuun ottamatta kaikki ulkopuolisella rahoituksella olevat hankkeet ja niiden sopimusasiat on pääosin keskitetty tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikköön. 4 Yksiköt tarjoavat myös sopimusjuridisia palveluja joko oman lakimiehen kautta tai muilla tavoin: Vaasan yliopistossa ostopalveluna ja Lapin yliopistossa ne saadaan 4 Vaasan yliopistossa syksystä 2003 alkaen kaikki sopimussummaltaan vähintään euron suuruiset hankkeet ja niiden sopimukset tullaan hoitamaan keskitetysti tutkimuspäällikön kautta. 6

7 tarvittaessa Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksiköstä. Kuten aiemmin on mainittu, kaikki Euroopan unionin puiteohjelmahankkeisiin liittyvät palvelut tulevat Lapin yliopistoon Oulusta. Merkillepantavaa on, että Lapin yliopistoa lukuun ottamatta kaikissa tarkasteltavissa yliopistoissa on hyväksytty ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen tai sopimuksiin liittyviä ohjeistuksia. Joensuun yliopistossa on hyväksytty Ulkoisen toiminnan strategia, Kuopion yliopistossa oma sopimuspolitiikka, Åbo Akademissa Ulkopuolisen rahoituksen ja sopimuskäytäntöjen periaatteet ja Vaasan yliopistossa Tutkimussopimusohjeet. Kuopion yliopiston ja Åbo Akademin tutkimuspalveluyksiköt ovat laatineet omat sopimusmallit, joita aktiivisesti muokataan ja uudistetaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Tutkimustulosten hyödyntämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät palvelut kuuluvat tosin eri tavoin järjestettyinä kaikkien tarkasteltavien yliopistojen ja niiden tutkimuspalveluyksiköiden tehtäviin. Kuopion yksikössä työskentelee Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Åbo Akademin käytössä on Turun yliopistojen yhteinen innovaatioasiamies. Vaasan yliopistossa neuvontaa ja ohjausta tarjoaa TEkeskuksen keksintöasiamies, jonka työpiste sijaitsee Levón-instituutissa, samoin kuin Vaasan yliopiston tutkimuspalveluista vastaavan tutkimuspäällikönkin. Joensuun ja Lapin yliopistoissa ei Keksintösäätiön keksintö- tai innovaatioasiamiehen palveluja ole tarjolla. Joensuussa Tutkimuksen tukipalvelut kuitenkin neuvoo immateriaalioikeusiin sekä muuhun innovaatioiden hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lapin yliopistossa näitä palveluja löytyy taiteiden tiedekunnan Design Park -yrityspuistosta. Sen kautta saa yhteyden myös taideyliopistojen yhteiseen asiantuntijaverkostoon. Pienten monialaisten yliopistojen joukossa Kuopion yliopisto profiloituu tutkimuslähtöisten innovaatioiden hyödyntämiseen panostavaksi korkeakouluksi. Tämän vuoden alussa yliopistoon on nimitetty Yliopistojen keksintöihin ja teoksiin liittyvien hankkeiden valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on yliopiston tutkimuksessa ja opetuksessa syntyneiden immateriaalioikeuksien kaupallinen arviointi, ehdotusten tekeminen kaupallistamistoimista ja hankkeiden kaupallisen hyödyntämisen seuranta ja raportointi yliopiston johdolle. Ryhmä aloittaa varsinaisen työnsä tänä syksynä. Myös valmisteilla oleva Keksintöohjesääntö hyväksyttäneen syksyn 2003 aikana. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä Kuopion yliopisto tukee luovuttamalla määräaikaisesti tilojaan ja laitteitaan syntyvien yritysten käyttöön. Lapin yliopistossa osaamisen tuotteistaminen keskittyy yrityspuisto Design Park:iin, jossa uusien yritysten syntyä ja kasvua tuetaan monin tavoin. 3. Teknilliset yliopistot: Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu Koosta riippumatta kaikki kolme maamme teknillistä yliopistoa tarjoavat innovaatioketjun eri vaiheessa ajankohtaistuvia tukipalveluja aina 7

8 tutkimusrahoituslähteiden etsimisestä innovaatioiden kaupallistamiseen saakka. Jokaisessa työskentelee myös Keksintösäätiön innovaatioasiamies 5. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tutkimus- ja innovaatiopalvelut on koottu Tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikköön, Teknillisessä korkeakoulussa sijaitsee puolestaan erillinen Innovaatiokeskus. Tampereen teknilliseen yliopistoon ei ole muodostettu erillistä yksikköä, vaan yliopiston suunnittelu- ja rahoitusyksikön yhteyteen on liitetty tutkimuksen tukipalvelut -palvelukokonaisuus. Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskuksen toiminnan ydin on korkeakoulun T&K-toiminnassa tarvittavien palvelujen kokoaminen yhteen yksikköön. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioon on keskitetty varsinaisten tutkimus- ja innovaatiopalvelujen lisäksi myös rekrytointipalvelut, alumni-toiminta, uraneuvonta, kotimaan- ja ulkomaan harjoitteluun liittyvät palvelut sekä yrityspalvelut. Laaja palveluiden kirjo vaatii suuren henkilökunnan. Innovaatiokeskuksessa työskentelee yhteensä 19 päätoimista henkilöä: yksikön johtajan ja neljän sihteerin lisäksi henkilökuntaan kuuluu kaksi tutkimusasiamiestä, kaksi Keksintösäätiön innovaatioasiamiestä sekä kokopäiväisesti tai ostopalveluna yhteensä kolme lakimiestä. Projektitehtävien, ura- ja rekrytointipalvelujen sekä alumnitoiminnan parissa työskentelee yhteensä 11 henkeä. Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköiden henkilökunnan ydin on tutkimusasiamiehen ja innovaatioasiamiehen muodostama tiimi. Tampereen teknillisessä yliopistossa ryhmään kuuluu myös oma juristi. Lappeenrannassa sopimusjuridinen neuvonta tuotetaan ostopalveluna, mutta talon oma hallintojuristi on myös yksikön apuna. Kaikkiaan Tampereella henkilökuntaan kuuluu neljä, Lappeenrannassa kaksi työntekijää. Sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa että Teknillisessä korkeakoulussa pääsääntöisesti kaikkien ulkopuolisella rahoituksella olevien tutkimushankkeiden tutkimussopimusasiat on keskitetty tutkimuspalveluyksikköihin. Teknillisessä korkeakoulussa käytäntönä on, että sopimussummaltaan korkeintaan euron suuruiset hankkeet voidaan käsitellä myös laitoksilla ja tutkimusyksiköissä, mutta niiden sopimukset kuitenkin kaikkien muiden sopimusten tavoin arkistoidaan Innovaatiokeskukseen. Tampereen teknillisessä yliopistossa leimallista on, että ulkopuoliset tutkimusyhteistyökumppanit asioivat paljon myös suoraan ja samalla tutkimuspalvelujen ohi - laitosten ja yksiköiden kanssa. Tutkimuspalveluyksikön sopimusjuristin palvelut ovat kuitenkin hyödynnettävissä näiden hankkeiden kaikissa vaiheissa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ulkopuolisella rahoituksella tai yhteisrahoituksella olevien tutkimusprojektien sääntelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 2001 on hyväksytty niin yliopiston sopimuspolitiikka ja maksullisen palvelutoiminnan yleiset sopimusehdot kuin myös Laatupolitiikka ja eettiset ohjeet ulkoisessa toiminnassa. Yhdessä yliopiston innovaatiostrategian 5 Tampereella teknillisellä yliopistolla ja Tampereen yliopistolla on yhteinen innovaatioasiamies. Hänen työtilansa on teknillisessä yliopistossa. 8

9 kanssa näistä on muodostettu yhtenäinen Projektien hallinnointi- ja sopimusohjeisto. Teknillisessä korkeakoulussa on myös hyväksytty ulkoisen toiminnan strategia-asiakirja. Tampereen teknillisessä yliopistossa ei tällaista yliopiston hallinnon hyväksymää ohjeistusta toistaiseksi ole. Tutkimuksessa syntyneiden innovaatioiden hyödyntämiseen tähtäävä työ on teknillisissä yliopistoissa keskeisellä sijalla. Kuten jo sanottu, Lappeenrannassa toimintaa ohjaa erillinen innovaatiostrategia. Suuremmissa teknillisissä yliopistoissa innovaatiotoiminnan linjaukset on sisällytetty muuhun ohjeistukseen, Tampereen teknillisessä yliopistossa sen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Teknillisten yliopiston innovaatiotyössä painottuu tutkimus- ja innovaatiopalveluyksikössä työskentelevien Keksintösäätiön innovaatioasiamiesten tekemä työ. Teknillisessä korkeakoulun Innovaatiokeskuksessa heitä on kaksi. Keskus esittelee heidän työmaansa näin: Innovaatioasiamiehet edistävät yleisesti innovatiivisuutta, neuvovat immateriaalioikeus- ja keksintöalan kysymyksissä, etsivät, tunnistavat ja arvioivat innovaatio- ja keksintöhankkeita ja avustavat tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa. Palveluun kuuluu rahoitusneuvonta ja -konsultointi, neuvonta patentti- ja muissa immateriaalioikeuskysymyksissä, kaupallistamisneuvonta ja keksinnön kehittäminen ideasta markkinoille. Innovaatiotoiminnassa kaikille teknillisille yliopistoille on tyypillistä läheinen yhteistyö teknologiakeskusten ja teknologiansiirtoyhtiöiden kanssa. Tampereella ja Teknillisen korkeakoulun kotipaikassa Espoossa tätä yhteistyötä notkistaa yliopistojen tutkimuspalveluyksiköiden ja teknologiakeskusten konkreettinen läheisyys: Innovaatiokeskus sijaitsee Innopoli 2:ssa ja Hermian teknologiakylä on rakennettu aivan Tampereen teknillisen yliopiston kylkeen. Kaikissa teknillisten yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköissä tuetaan uusyrittäjyyttä, mutta niiden käyttämät toimintatavat ovat erilaisia. Lappeenrannassa palvelu lepää pitkälti tutkimus- ja innovaatioasiamiesten neuvonnan ja ohjauksen varassa. Toisaalta monimuotoisinta palvelua tarjoaa Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus. Sen repertuaariin kuuluu tuki yrityksen perustamisessa, sopimusasiat, yrityksen ja yrittäjän verotus, patentointi ja innovaatioiden suojaaminen, yrittämisen pelisäännöt TKK:lla, yhteistyökumppaneiden etsintä, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liikeidean kehittäminen, markkinaselvitykset ja asiakaskontaktien kehittäminen. Tampereen teknillisessä yliopistossa näin laaja yrittäjyyden tuki ei kuulu varsinaisesti tutkimuksen tukipalvelujen palvelukokonaisuuteen, mutta yhdessä Hermia Yrityskehitys Oy:n kanssa se on luonut omaleimaista Yritystalli -toimintaa. Yritystallien tavoitteena on tarjota apua innovaation jalostamiseen ja tukea myös uuden yrityksen perustamisvaiheissa. Vuoden mittaisen yritystallisopimuksen tehneille tarjotaan palveluina perusneuvontaa yrittäjäksi aikoville, toimitilat ja laitteet yrityksen käyttöön, rahoitusta esim. patentointiin, mahdollisuus käyttää yliopiston laboratorioita tuotekehityksessä, ammattilaisten neuvot ja tuki liikeidean arvioinnissa ja apua sen kehittämisessä. 9

10 Teknillisten yliopistojen joukossa Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus profiloituu palvelujen aktiivisena tarjoajana myös yliopistojen ulkopuolelle. Keskus voi erikseen sopien suorittaa toimialaansa kuuluvia asiantuntijapalveluita muille korkeakouluille, yrityksille ja yhteisöille maksullisena palvelutoimintana. Innovaatiopalveluyksiköiden palvelut on kuitenkin pääsääntöisesti suunnattu omien yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille. Tampereen teknillisessä yliopistossa yritysyhteistyön erityinen muoto on yhdessä Pk-klinikka, joka välittää pienille ja keskisuurille yrityksille korkeakoulun tutkimuspalveluja. 3. Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulut sekä Svenska Handelshögskolan Maamme kauppakorkeakouluissa ei ole toistaiseksi perustettu erillisiä, nimen omaan sekä tutkimus- että innovaatiopalveluihin keskityviä palveluyksiköitä, vaan näitä palveluja tuotetaan muissa hallintoyksiköissä. Helsingin kauppakorkeakoulussa Tutkimuspalvelut-niminen palvelukokonaisuus on hallinto- ja palvelukeskuksen yhteydessä, mutta markkinointi- ja viestintäpalveluihin on lisäksi sijoitettu yrityspalvelutiimi sekä kauppakorkeakoulujen ainoa Innovaatiopalvelut-yksikkö. Turun kauppakorkeakoulussa tutkimuspalvelut on keskitetty koulutus- ja tutkimuspalveluja tuottavaan erillislaitokseen, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskukseen. Svenska Handelshögskolanissa palveluista vastaa Centret för forsking och internationella ärenden -niminen keskus. Helsingin kauppakorkeakoulussa tutkimus- ja innovaatiopalvelua tarjoaa kaksi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen työntekijä. He ovat tutkimusasiamies, innovaatioasiamies ja osastosihteeri. Svenska Handelshögskolanissa kaksi henkilöä, tutkimusjohtaja ja suunnittelija, työskentelee varsinaisesti tutkimuspalvelujen parissa. Turun kauppakorkeakoulussa taas toimistopäällikkö ja business controller ovat tutkimuspalveluihin liittyvissä palvelutehtävissä. Kaikissa kauppakorkeakuluissa niiden tutkimuspalveluihin kuuluu apu ja neuvonta tutkimusrahoitukseen, hankkeiden koordinaatioon ja sopimusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun Innovaatioyksikkö tarjoaa lisäksi myös Keksintösäätiön innovaatioasiamiehen kautta neuvontaa ja ohjausta tutkimustulosten suojauksessa ja kaupallistamisessa. Yhdessäkään kauppakorkeakoulussa ei tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tukena ole omaa sopimusjuristia, mutta juridinen tuki on niissä järjestetty muulla tavoin. Turun kauppakorkeakoulussa ja Svenska Handelshögskolanissa on korkeakoulun hallintojuristin palvelut käytössä. Helsingin kauppakorkeakoulussa taas lakimiehen koulutuksen saaneen innovaatioasiamiehen tehtäviin kuuluu sopimusasioihin liittyvä, myös juridinen neuvonta. Myös kauppakorkeakouluissa kuitenkin pyritään hankkeiden ja niiden sopimusasioiden hoidon keskittämiseen. Svenska Handelshögskolanissa talon juristi hoitaa kaikki sopimukset. Turun kauppakorkeakoulussa puolestaan on perusteilla erityinen hanketoimisto, ja sen valmistelutyöhön kuuluu ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvien ja yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden prosessin ohjeistaminen. Hanketoimiston työ on suunniteltu käynnistyvän Uudenlainen toiminta perustuu vuonna 2001 mietintönsä tehneen Ulkoisen rahoituksen työryhmän linjauksiin. Ulkoista 10

11 toimintaa koskevia erillisiä strategioita tai muita ohjeistuksia ei maamme kauppakorkeakouluissa ole toistaiseksi tehty. Innovaatiotoimintaan liittyviä palveluja kauppakorkeakouluissa tarjoaa varsinaisesti vain Helsingin kauppakorkeakoulun Innovaatiopalveluissa työskentelevä Keksintösäätiön innovaatioasiamies. Tarvittaessa hän ohjaa ja neuvoo myös Svenska Handelshögskolanin henkilökuntaa ja opiskelijoita. Turun kauppakorkeakoulun tutkimuspalveluissa innovaatiopalveluja ei ole varsinaisesti tarjolla, mutta Turun yhteinen innovaatioasiamies on myös kauppakorkeakoulun käytössä. Kauppakorkeakouluympäristössä innovaatioasiamiehen erityinen haaste on edistää kauppatieteilijöiden pääsemistä mukaan eri keksintöprojekteihin. Uusyrittäjyyteen liittyvän neuvonnan ja ohjauksen tarjoaminen on luontaista kauppatieteisiin keskittyville korkeakouluille, eikä niiden tutkimus- ja innovaatiopalveluyksiköt sinänsä keskity palvelutoiminnassaan juuri tähän työhön. Kaikissa korkeakouluissa opiskelijoille on tarjolla jo perustutkintoon johtavassa opetuksessa yritystietoa. Korkeakouluissa uusyrittäjyyttä tukevia palveluja ovat muun muassa Helsingin kauppakorkeakoulun oma yrityshautomo, New Business Center. Turun kauppakorkeakoulussa Pk-instituutti tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluja. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää kaikille kauppakorkeakouluille. Helsingin kauppakorkeakoulussa Markkinointi- ja viestintäpalveluihin kuuluva yrityspalvelutiimi ei sinänsä hallinnoi tutkimusyhteistyöhankkeita, mutta muuten se vastaa ja koordinoi kaikkia yliopiston ja yritysmaailman välisiä suhteita. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa partnership-toiminta, nimikkosalikampanjat, rekrytointipalvelut, laajat tutkimushankkeet ja graduvälitys ja Yritysprojektit - nimellä tunnettu opiskelijavoimin tuotettu tilaustutkimustoiminta. 11

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto Datanhallinnan tukipalvelut Datapolitiikka Vastuunjako

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Päivi Vestala Pohjois-Savon ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Tausta: 13 v. uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä, tuotteistamisesta

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Sopimusasioista projektinjohtajille

Sopimusasioista projektinjohtajille Sopimusasioista projektinjohtajille Helsingin yliopisto 17.1.2012 Miikka Kärki Joulukuu 2011 47 n juridiset palvelut 1/2 n lakimiehet avustavat tutkijoita kaikissa tutkimukseen liittyvissä juridisissa

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto TUTKI -osahanke Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Timo Tiihonen 26.05.2011 Sisältö Mitä luvattiin vuosi

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia)

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 30.3.2012 Tutkimus-, kehitys-

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta

Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta Hautomot ja kasvuyrittäjyys Anu Nokso-Koivisto Sitra Yrke-hanke kansallisen innovaatiopolitiikan ja alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Data-Agenttien verkosto vie tutkimusaineistojen hallinnan laitostasolle Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation

Data-Agenttien verkosto vie tutkimusaineistojen hallinnan laitostasolle Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation Data-Agenttien verkosto vie tutkimusaineistojen hallinnan laitostasolle Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation 4.12.2017 Maria Söderholm, Aalto-yliopiston Oppimiskeskus maria.soderholm@aalto.fi

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12. Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.2016 Innovaatioseteli Tempo-rahoituspalvelu Vauhtia startup-yrityksen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Suomen suurin kaupunki metropolialueen ulkopuolella, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Jatko-opinnot tutkijanuran alku?

Jatko-opinnot tutkijanuran alku? Jatko-opinnot tutkijanuran alku? PhD. Maria Maunula Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tutkimuspalvelut Yliopistonmäki, päärakennus, huone 209 Turun yliopisto Puh +358 (0)2 333 6551 maria.maunula@utu.fi

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Antti Salminen Uudenmaan ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Jaana Rantanen Keksintösäätiö: kehitysjohtaja Tuoteväylä-palvelun kehittäminen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi.

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi. Innovaatiopankki Hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettiin sisältyy tavoite perustaa Suomeen innovaatiopankki tehostamaan tutkimustulosten, hyödyntämättömien tai hyödynnettäväksi tarjottavien teknologioiden,

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Alkavan teknologiayrityksen rahoitusmahdollisuudet. Tekesin toiminta-ajatus

Alkavan teknologiayrityksen rahoitusmahdollisuudet. Tekesin toiminta-ajatus Alkavan teknologiayrityksen rahoitusmahdollisuudet OHJELMISTOLIIKETOIMINTAPROJEKTI 2004 Helsingin yliopisto - Tietojenkäsittelytieteen laitos Henri Grundstén, Tekes 12.2.2004 Tekesin toiminta-ajatus Tekesin

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen CENTRIA Hyvinvointi-tiimi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Hiironen projektipäälliköt Jaana Kääntä, Sauli Kekäläinen ja Olli Joensuu projektityöntekijä Anne Tunkkari

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot